Πρακτικός Οδηγός Υπολογισµού Αριθµοδεικτών & Εφαρµογής Αποτίµησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικός Οδηγός Υπολογισµού Αριθµοδεικτών & Εφαρµογής Αποτίµησης"

Transcript

1 Πρακτικός Οδηγός Υπολογισµού Αριθµοδεικτών & Εφαρµογής Αποτίµησης Η εργασία περιλαµβάνει την χρηµατοοικονοµική ανάλυση και αποτίµηση µιας εισηγµένης Αµερικάνικης επιχείρησης. Σε προηγούµενο έγγραφο αναφέρονται οι επιχειρήσεις που επέλεξαν οι οµάδες εργασίας και οι βασικές ενότητες που θα πρέπει να περιλαµβάνει µια ολοκληρωµένη εργασία. Στο παρόν κείµενο, σας παρέχω ορισµένες πρακτικές πληροφορίες προκειµένου να σας βοηθήσω στο έργο σας να υπολογίσετε τους διάφορους αριθµοδείκτες και να πραγµατοποιήσετε την αποτίµηση της επιχείρησης, χρησιµοποιώντας τις τυποποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της (Worldscope Financial Report). 1. Απλή Ανάλυση Κερδοφορίας και Ανάπτυξης Τύποι βασικών αριθµοδεικτών που θα πρέπει να υπολογίσετε: Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 09 = (Net Income before Preferred Dividends 09 Preferred Dividend Require 09 ) / [(Common Equity 09 + Common Equity 08 ) / 2] Καθαρό Περιθώριο Κερδών 09 = (Net Income before Preferred Dividends 09 Preferred Dividend Require 09 ) / Net Sales or Revenues 09 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 09 = Net Sales or Revenues 09 / [(Total Assets 09 + Total Assets 08 ) / 2] Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση 09 = (Total Assets 09 + Total Assets 08 ) / (Common Equity 09 + Common Equity 08 ) Αποδοτικότητα Ενεργητικού 09 = {Net Income before Preferred Dividends 09 + [(Interest Expense on Debt 09 Interest Capitalized 09 ) x (1 Income Taxes 09 / Pretax Income 09 )]} / [(Total Assets 09 + Total Assets 08 ) / 2] Λειτουργικό Περιθώριο Κερδών µετά Φόρων 09 = {Net Income before Preferred Dividends 09 + [(Interest Expense on Debt 09 Interest Capitalized 09 ) x (1 Income Taxes 09 / Pretax Income 09 )]} / Net Sales or Revenues 09 Κόστος Ξένων Κεφαλαίων µετά Φόρων 09 = [(Interest Expense on Debt 09 Interest Capitalized 09 ) x (1 Income Taxes 09 / Pretax Income 09 ) + Preferred Dividend Require 09 ] / [(Total Liabilities 09 + Minority Interest 09 + Preferred Stock 09 + Total Liabilities 08 + Minority Interest 08 + Preferred Stock 08 ) / 2] Μ.Ο. Ξένων Κεφαλαίων / Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων = (Total Liabilities 09 + Minority Interest 09 + Preferred Stock 09 + Total Liabilities 08 + Minority Interest 08 + Preferred Stock 08 ) / (Common Equity 09 + Common Equity 08 ) Ρυθµός Αύξησης Πωλήσεων 09 = (Net Sales or Revenues 09 / Net Sales or Revenues 08 ) 1 Ρυθµός Αύξησης Λειτουργικού Αποτελέσµατος (ΕΒΙΤ) 09 = (Operating Income 09 / Operating Income 08 ) 1 Ρυθµός Αύξησης Κερδών Μετά Φόρων, ικαιωµάτων Μειοψηφίας και Προνοµιούχων Μερισµάτων 09 = [(Net Income before Preferred Dividends 09 Preferred Dividend Require 09 ) / (Net Income before Preferred Dividends 08 Preferred Dividend Require 08 )] 1 ιατηρήσιµος Ρυθµός Ανάπτυξης 09 = Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 09 x (1 Dividend Payout Ratio 09 ) α. Ορισµένες επιχειρήσεις είναι πιθανόν να έχουν ζηµιές προ φόρων αντί για κέρδη προ φόρων. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι εύκολο να υπολογίσετε τον µέσο φορολογικό συντελεστή (effective tax rate = Income Taxes / Pretax Income), οπότε θα ήταν καλύτερο να χρησιµοποιήσετε τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή (statutory tax rate) για επιχειρήσεις των ΗΠΑ, ο οποίος είναι 35% (χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι πολιτειακοί φόροι). Αν συγκρίνετε την επιχείρηση σας µε επιχείρηση εκτός ΗΠΑ, η οποία έχει ζηµιές προ φόρων, στείλτε µου για να σας ενηµερώσω για τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή τους.

2 β. Ορισµένες επιχειρήσεις ενδεχοµένως να έχουν δυσανάλογα υψηλά ή χαµηλά κέρδη, τα οποία δεν είναι ενδεικτικά της διατηρήσιµης απόδοσης τους, διότι επωφελούνται ή επιβαρύνονται από συνέπειες έκτακτων γεγονότων που δεν πρόκειται να επαναληφθούν στο µέλλον. Οι επιχειρήσεις αυτές θα έχουν σηµαντικά ποσά στους λογαριασµούς Extraordinary Credit Pre Tax, Extraordinary Charge Pre Tax, Discontinued Operations, και Extraordinary Items & Gain (Loss) on Sale of Assets. Σε αυτές τις περιπτώσεις, µπορείτε αν θέλετε προσαρµόσετε τα κέρδη της επιχείρησης και να υπολογίσετε τους διάφορους αριθµοδείκτες χρησιµοποιώντας το προσαρµοσµένο ποσό. Ο τύπος υπολογισµού των προσαρµοσµένων κερδών είναι ο ακόλουθος: Net Income before Preferred Dividends 09 Preferred Dividend Require 09 Ext. Items & Gain (Loss) on Sale of Assets 09 Discontinued Operations 09 Extraordinary Credit Pre Tax 09 x (1 Income Taxes 09 / Pretax Income 09 ) + Extraordinary Debit Pre Tax 09 x (1 Income Taxes 09 / Pretax Income 09 ) γ. Ο αριθµοδείκτης Dividend Payout Ratio αναφέρεται στην σελίδα µε τον τίτλο Ratios. Αν δεν παρέχονται πληροφορίες για τον συγκεκριµένο αριθµοδείκτη, τότε µην υπολογίσετε τον διατηρήσιµο ρυθµό ανάπτυξης. δ. Στον υπολογισµό της αποδοτικότητας του ενεργητικού θεωρούµε ως ξένα κεφάλαια το κεφάλαιο από προνοµιούχες µετοχές, τα δικαιώµατα µειοψηφίας και το σύνολο των υποχρεώσεων της επιχείρησης. Εποµένως, ο αριθµητής του κλάσµατος θα πρέπει να αναφέρεται σε ένα ποσό κερδοφορίας που προκύπτει πριν από την αφαίρεση των αµοιβών αυτών που παρέχουν τα ξένα κεφάλαια. Ακολουθώντας αυτή την συλλογιστική, θα έπρεπε να προσθέσουµε στον αριθµητή εκτός των µερισµάτων των προνοµιούχων µετοχών και των τόκων εξόδων µετά φόρων και τα δικαιώµατα µειοψηφίας (minority interest), τα οποία είχαν αφαιρεθεί για τον υπολογισµό των κερδών. Ωστόσο, για τους σκοπούς της εργασίας µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τους τύπους υπολογισµού της αποδοτικότητας ενεργητικού και του κόστους ξένων κεφαλαίων µετά φόρων, που αναφέρονται πιο πάνω. 2. Ανάλυση Ρευστότητας, ραστηριότητας και οµής Κεφαλαίων Τύποι βασικών αριθµοδεικτών που θα πρέπει να υπολογίσετε: Έµµεση Ρευστότητα 09 = Current Assets Total 09 / Current Liabilities Total 09 Άµεση Ρευστότητα 09 = (Current Assets Total 09 Inventories Total 09 ) / Current Liabilities Total 09 Ταµειακή Ρευστότητα 09 = Cash & Short Term Investments 09 / Current Liabilities Total 09 Αµυντικό ιάστηµα 09 = (Cash & Short Term Investments 09 + Receivables Net 09 ) / [(Operating Expenses Total 09 Depreciation, Depletion & Amortization 09 + Interest Expense on Debt 09 Interest Capitalized 09 ) / 365] Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων 09 = Cost of Goods Sold 09 / [(Inventories Total 09 + Inventories Total 08 ) / 2] Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 09 = Net Sales or Revenues 09 / [(Receivables Net 09 + Receivables Net 08 ) / 2] Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προµηθευτών 09 = (Inventories Total 09 + Cost Of Goods Sold 09 Inventories Total 08 ) / [(Accounts Payable 09 + Accounts Payable 08 ) / 2] Ηµέρες ιακράτησης Αποθεµάτων 09 = 365 / Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων 09 Ηµέρες Είσπραξης Απαιτήσεων 09 = 365 / Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 09 Ηµέρες Πληρωµής Προµηθευτών 09 = 365 / Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προµηθευτών 09 Λειτουργικός Κύκλος 09 = Ηµέρες ιακράτησης Αποθεµάτων 09 + Ηµέρες Είσπραξης Απαιτήσεων 09 Εµπορικός Κύκλος 09 = Λειτουργικός Κύκλος 09 Ηµέρες Πληρωµής Προµηθευτών 09 Ξένα Κεφάλαια 09 / Ίδια Κεφάλαια 09 = (Total Liabilities 09 + Minority Interest 09 + Preferred Stock 09 ) / Common Equity 09 Ξένα Κεφάλαια 09 / Συνολικά Κεφάλαια 09 = (Total Liabilities 09 + Minority Interest 09 + Preferred Stock 09 ) / Total Liabilities & Shareholders Equity 09

3 Μακροχρόνια Ξένα Κεφάλαια 09 / Ίδια Κεφάλαια 09 = (Total Liabilities 09 Current Liabilities Total 09 + Minority Interest 09 + Preferred Stock 09 ) / Common Equity 09 Αγοραία Αξία Ιδίων Κεφαλαίων / Αγοραία Αξία Επιχείρησης = Market Capitalization / (Market Capitalization ST Debt & Current Portion of LT Debt 09 + Long Term Debt 09 + Preferred Stock 09 Cash & Short Term Investments 09 ) είκτης Κάλυψης Τόκων Εξόδων 09 = Operating Income 09 / (Interest Expense on Debt 09 Interest Capitalized 09 ) α. Στον δείκτη της αγοραίας αξίας των ιδίων κεφαλαίων (market capitalization) προς την αγοραία αξία της επιχείρησης (enterprise value), το market capitalization της επιχείρησης θα το βρείτε εισάγοντας το σύµβολο της µετοχής της στην ιστοσελίδα Στη νέα ιστοσελίδα που θα εµφανιστεί θα περιλαµβάνονται πληροφορίες για την επιχείρηση σας. Επιλέξτε Overview και κάνετε scroll down και θα βρείτε στοιχεία για Market Cap. (Mil). Υπολογίστε τον συγκεκριµένο αριθµοδείκτη µόνο για το τρέχον έτος χρησιµοποιώντας την τρέχουσα χρηµατιστηριακή κεφαλαιοποίηση της επιχείρησης την ηµεροµηνία και λογιστικά στοιχεία από τις πιο πρόσφατες οικονοµικές καταστάσεις της. β. Σχετικά µε τον δείκτη κάλυψης των τόκων εξόδων, µπορείτε εναλλακτικά να τον υπολογίσετε ως ίσο µε (Pre Tax Income 09 + Interest Expense on Debt 09 ) / Interest Expense on Debt 09. To αποτέλεσµα που θα βρείτε θα είναι διαφορετικό, διότι στον παρανοµαστή οι τόκοι έξοδα θα περιλαµβάνουν και το µέρος των τόκων που δεν αναγνωρίστηκαν ως έξοδο την τρέχουσα χρήση αλλά κεφαλαιοποιήθηκαν, ενώ στον αριθµητή θα περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων και οι επιπτώσεις των (pre tax) extraordinary credits and charges και του non operating interest income. Συνήθως στην πράξη, το EBIT (earnings before interest and taxes) αναφέρεται στο προσαρµοσµένο ποσό των κερδών προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και προσοµοιάζει µε τον ορισµό του operating income. Επιπλέον, η δηµοσιευµένη κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης δεν κάνει διαχωρισµό µεταξύ συνολικών τόκων εξόδων και κεφαλαιοποιηθέντων τόκων, αλλά παρουσιάζει µόνο το ποσό των τόκων που αναγνωρίστηκαν ως έξοδο την τρέχουσα χρήση (λεπτοµέρειες δίνονται µόνο στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων). γ. Αν µια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε εµπορικό κλάδο ή σε κλάδο, όπου οι επιχειρήσεις πωλούν τα προϊόντα/εµπορεύµατα τους µε µετρητά και αγοράζουν πρώτες ύλες/εµπορεύµατα από τους προµηθευτές τους µε πίστωση, τότε είναι πιθανό να έχει ιδιαίτερα χαµηλούς αριθµοδείκτες ρευστότητας χωρίς να αυτό να αποτελεί αρνητική ένδειξη ύπαρξης υψηλού βραχυπρόθεσµου κινδύνου επιβίωσης. Μια τέτοια επιχείρηση θα έχει και αρνητικό καθαρό κεφάλαιο κίνησης (βλ. επόµενη ενότητα). δ. Για τον υπολογισµό των αριθµοδεικτών της κυκλοφοριακής ταχύτητας των προµηθευτών και απαιτήσεων θα έπρεπε να χρησιµοποιούµε κανονικά τους λογαριασµούς Trade Payables (εµπορικές υποχρεώσεις) και Trade Receivables (εµπορικές απαιτήσεις). Ωστόσο, οι τυποποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις προσφέρουν πληροφορίες µόνο για τους λογαριασµούς Accounts Payable και Accounts Receivable, οπότε χρησιµοποιούµε αυτούς. 3. Σύνθετη Ανάλυση Κερδοφορίας Για τον υπολογισµό των διάφορων αριθµοδεικτών αυτής της ενότητας θα χρειαστεί να αναµορφώσετε τις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. Πληροφορίες για τους τύπους υπολογισµού των επιµέρους αριθµοδεικτών και της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης παρέχονται στα slides της σχετικής ενότητας. Πληροφορίες για την διαδικασία της αναµόρφωσης των τυποποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων που σας έχω δώσει παρέχονται παρακάτω:

4 Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης 09 = Current Assets Total 09 Cash & Short Term Investments 09 Current Liabilities 09 + ST Debt & Current Portion of LT Debt 09 Καθαρά Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού 09 = Total Assets 09 Current Assets Total 09 Total Liabilities 09 + Current Liabilities Total 09 + Long Term Debt 09 Minority Interest 09 Καθαρά ανειακά Κεφάλαια 09 = ST Debt & Current Portion of LT Debt 09 + Long Term Debt 09 + Preferred Stock 09 Cash & Short Term Investments 09 Ίδια Κεφάλαια 09 = Common Equity 09 Πωλήσεις 09 = Net Sales or Revenues 09 Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη µετά Φόρων 09 = Καθαρά Κέρδη µετά Φόρων, ικαιωµάτων Μειοψηφίας και Προνοµιούχων Μερισµάτων (ή Προσαρµοσµένα Κέρδη) 09 + Καθαρά Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα µετά Φόρων 09 Καθαρά Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα µετά Φόρων 09 = [(Interest Expense on Debt 09 Interest Capitalized 09 Non Operating Interest Income 09 ) x (1 Income Taxes 09 / Pretax Income 09 )] + Preferred Dividend Require 09 Καθαρά Κέρδη µετά Φόρων, ικαιωµάτων Μειοψηφίας και Προνοµιούχων Μερισµάτων 09 = Net Income before Preferred Dividends 09 Preferred Dividend Require 09 Προσαρµοσµένα Κέρδη 09 = Net Income before Preferred Dividends 09 Preferred Dividend Require 09 Ext. Items & Gain (Loss) on Sale of Assets 09 Discontinued Operations 09 Extraordinary Credit Pre Tax 09 x (1 Income Taxes 09 / Pretax Income 09 ) + Extraordinary Debit Pre Tax 09 x (1 Income Taxes 09 / Pretax Income 09 ) α. Η αναµόρφωση των οικονοµικών καταστάσεων µας βοηθάει µεταξύ άλλων στο να αξιολογήσουµε την σχέση µεταξύ της αποδοτικότητας του καθαρού ενεργητικού και της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων. Αν η επιχείρηση έχει θετικά καθαρά δανειακά κεφάλαια, τότε ισχύει η σχέση: Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων = Αποδοτικότητα Καθαρού Ενεργητικού + [(Αποδοτικότητα Καθαρού Ενεργητικού Κόστος Καθαρού ανεισµού µετά Φόρων) x (Μ.Ο. Καθαρών ανειακών Κεφαλαίων / Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων)]. Σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση απολαµβάνει το πλεονέκτηµα της χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης αν η αποδοτικότητα του καθαρού ενεργητικού είναι υψηλότερη από το κόστος του καθαρού δανεισµού µετά φόρων. β. Αν η επιχείρηση έχει αρνητικά καθαρά δανειακά κεφάλαια (καθαρό χρηµατοοικονοµικό ενεργητικό), τότε ισχύει η σχέση: Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων = Αποδοτικότητα Καθαρού Ενεργητικού [(Αποδοτικότητα Καθαρού Ενεργητικού Αποδοτικότητα Καθαρού Χρηµατοοικονοµικού Ενεργητικού µετά Φόρων) x (Μ.Ο. Καθαρού Χρηµατοοικονοµικού Ενεργητικού / Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων)], όπου Αποδοτικότητα Καθαρού Χρηµατοοικονοµικού Ενεργητικού µετά Φόρων = Καθαρά Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα µετά Φόρων / Μ.Ο. Καθαρού Χρηµατοοικονοµικού Ενεργητικού. Σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση θα έχει χαµηλότερη αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων από την αποδοτικότητα του καθαρού ενεργητικού, αν η αποδοτικότητα του καθαρού ενεργητικού είναι υψηλότερη από την αποδοτικότητα του καθαρού χρηµατοοικονοµικού ενεργητικού µετά φόρων. Η εξήγηση είναι ότι ένα µέρος των ιδίων κεφαλαίων που έχουν συνεισφέρει οι µέτοχοι στην επιχείρηση, επενδύεται σε καθαρά χρηµατοοικονοµικά ενεργητικά στοιχεία (διαθέσιµα, ταµειακά ισοδύναµα, χρεόγραφα), τα οποία έχουν πολύ χαµηλή απόδοση χαµηλότερη της αποδοτικότητας του καθαρού ενεργητικού. γ. Μια επιχείρηση µπορεί να χρησιµοποιήσει το καθαρό χρηµατοοικονοµικό ενεργητικό της για διάφορους λόγους, π.χ. i) επιστροφή κεφαλαίων στους µετόχους στο άµεσο µέλλον είτε µε την µορφή αυξηµένων µερισµάτων είτε µε την µορφή επαναγοράς µετοχών, ii) χρηµατοδότηση εξαγοράς επιχειρήσεων, απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και πραγµατοποίησης επενδύσεων στο άµεσο µέλλον, iii) παροχή αυξηµένης ασφάλειας για ενδεχόµενη επιδείνωση της λειτουργικής απόδοσης της επιχείρησης στο µέλλον κλπ.

5 δ. Τα προσαρµοσµένα κέρδη χρησιµεύουν στην διαχρονική ανάλυση, έτσι ώστε να εξουδετερώνονται οι επιδράσεις έκτακτων γεγονότων στην λειτουργική απόδοση της επιχείρησης. Κατά αυτό τον τρόπο, ο χρηµατοοικονοµικός αναλυτής είναι σε θέση να κάνει πιο αξιόπιστες προβλέψεις, καθώς ξεκινάει από ένα ποσό για το τρέχον έτος που είναι πιο διατηρήσιµο (core operating profitability). Ο χρηµατοοικονοµικός αναλυτής συνήθως προβλέπει ότι η µελλοντική επίδραση έκτακτων γεγονότων στα µελλοντικά κέρδη της επιχείρησης είναι µηδενική, οπότε τα προβλεπόµενα κέρδη µετά φόρων, δικαιωµάτων µειοψηφίας και προνοµιούχων µερισµάτων ισούνται µε τα προβλεπόµενα προσαρµοσµένα κέρδη. ε. Αν η επιχείρηση έχει τόκους έσοδα (non operating interest income) υψηλότερους από τόκους έξοδα (interest expense on debt µείον interest capitalized), τότε θα έχει αρνητικά καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα µετά φόρων, δηλαδή θα έχει καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα µετά φόρων. Όπως παρατηρήθηκε πιο πάνω, αυτό συµβαίνει κυρίως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων µε καθαρό χρηµατοοικονοµικό ενεργητικό (αρνητικά καθαρά δανειακά κεφάλαια) π.χ. φαρµακευτικές ή τεχνολογικές επιχειρήσεις. Τα καθαρά λειτουργικά κέρδη µετά φόρων αυτών των επιχειρήσεων ισούνται µε τα καθαρά κέρδη µετά φόρων, δικαιωµάτων µειοψηφίας και προνοµιούχων µερισµάτων µείον τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα µετά φόρων. 4. Μέθοδοι Προεξόφλησης των Καθαρών Ταµειακών Ροών και Υπερκερδών Οι τύποι για τους υπολογισµούς των καθαρών ταµειακών ροών για επενδυτές και υπερκερδών για επενδυτές παρέχονται στα slides της σχετικής ενότητας και βασίζονται στα ποσά των αναµορφωµένων οικονοµικών καταστάσεων. Επίσης, τα slides της σχετικής ενότητας παρέχουν πληροφορίες για την πρακτική εφαρµογή των δυο µεθοδολογιών προεξόφλησης καθαρών ταµειακών ροών και υπερκερδών, ενώ το αρχείο µε τίτλο Πρακτικό Παράδειγµα (DCF, RIV) παρουσιάζει την µορφή που θα πρέπει να έχει το excel spreadsheet της αποτίµησης. Πληροφορίες για τον σχηµατισµό των προβλέψεων του µελλοντικού ρυθµού αύξησης των πωλήσεων, του µελλοντικού καθαρού λειτουργικού περιθωρίου κερδών µετά φόρων και της µελλοντικής κυκλοφοριακής ταχύτητας του καθαρού ενεργητικού προσφέρονται στα slides της σχετικής ενότητας και έχουν συζητηθεί κατά την διάρκεια των διαλέξεων. Στο παρακάτω κείµενο παρέχονται ορισµένες επιπρόσθετες τεχνικές λεπτοµέρειες. α. Το µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίων είναι ένας δείκτης του κινδύνου των λειτουργιών της επιχείρησης και υπολογίζεται ως η µέση σταθµική απόδοση που απαιτούν οι µέτοχοι και οι δανειστές από την επιχείρηση, προκειµένου να επενδύσουν τα κεφάλαια τους σε αυτή χρηµατοδοτώντας τις λειτουργίες της. Ο τύπος υπολογισµού του µέσου σταθµικού κόστους κεφαλαίων ισούται µε: [Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων x (Αγοραία Αξία Ιδίων Κεφαλαίων / Αγοραία Αξία Καθαρών Κεφαλαίων)] + [Κόστος Καθαρού ανεισµού µετά Φόρων x (Καθαρά ανειακά Κεφάλαια / Αγοραία Αξία Καθαρών Κεφαλαίων)]. Το κόστος των ιδίων κεφαλαίων ισούται µε το επιτόκιο για επενδύσεις χωρίς κίνδυνο πλέον του γινοµένου του συντελεστή συστηµατικού κινδύνου beta επί το market risk premium (capital asset pricing model). Το επιτόκιο για επενδύσεις χωρίς κίνδυνο που θα χρησιµοποιήσετε θα είναι ίσο µε 4%, ενώ το market risk premium θα ισούται µε 5,5%. O συντελεστής συστηµατικού κινδύνου που θα χρησιµοποιήσετε θα βασίζεται σε µια προσαρµογή του ιστορικού beta της επιχείρησης, όπως αυτό παρουσιάζεται στο company overview αρχείο που σας έχω δώσει, και θα είναι ίσος µε: Προσαρµοσµένο beta = 0,33 + (0,67 x Ιστορικό beta). Το κόστος του καθαρού δανεισµού µετά φόρων θα ισούται µε το µέσο επιτόκιο καθαρού δανεισµού µετά φόρων της επιχείρησης (effective net interest rate after tax) και θα υπολογίζεται ως ίσο µε το κλάσµα: Καθαρά Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα µετά Φόρων 09 / Καθαρά ανειακά Κεφάλαια 08. Αν θέλετε µπορείτε να διερευνήσετε την διαχρονική συµπεριφορά του

6 συγκεκριµένου αριθµοδείκτη. Η αγοραία αξία των ιδίων κεφαλαίων θα ισούται µε την χρηµατιστηριακή κεφαλαιοποίηση της επιχείρησης την (βλ. ενότητα 2). Τα καθαρά δανειακά κεφάλαια θα προέρχονται από τον πιο πρόσφατο ισολογισµό της επιχείρησης. Η αγοραία αξία των καθαρών κεφαλαίων θα ισούται µε την αγοραία αξία των ιδίων κεφαλαίων την πλέον την λογιστική αξία των καθαρών δανειακών κεφαλαίων (από τον πιο πρόσφατο ισολογισµό της επιχείρησης). Για την πρακτική εφαρµογή της αποτίµησης θα υποθέσετε ότι το µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίων της επιχείρησης παραµένει σταθερό στο µέλλον. β. Αν η επιχείρηση έχει θετικά καθαρά δανειακά κεφάλαια τότε θα έχει µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίων χαµηλότερο από το κόστος των ιδίων κεφαλαίων, διότι το κόστος του καθαρού δανεισµού µετά φόρων είναι χαµηλότερο από το κόστος των ιδίων κεφαλαίων. Αν η επιχείρηση έχει αρνητικά καθαρά δανειακά κεφάλαια (καθαρό χρηµατοοικονοµικό ενεργητικό), τότε θα έχει µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίων υψηλότερο από το κόστος των ιδίων κεφαλαίων. Για παράδειγµα, σύµφωνα µε τον Penman (2010), η Dell Inc. είχε το 2008: equity beta = 1,4, κόστος ιδίων κεφαλαίων = 4,3% + (1,4 x 5%) = 11,3% (υπόθεση για επιτόκιο για επενδύσεις χωρίς κίνδυνο ίσο µε 4,3% και market risk premium ίσο µε 5%), κόστος καθαρού δανεισµού µετά φόρων = 2,5% (το ποσοστό αυτό ουσιαστικά είναι η απόδοση του καθαρού χρηµατοοικονοµικού ενεργητικού µετά φόρων, αφού τόσο ο αριθµητής όσο και ο παρανοµαστής του κλάσµατος Καθαρά Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα µετά Φόρων / Καθαρά ανειακά Κεφάλαια είναι αρνητικοί), αγοραία αξία ιδίων κεφαλαίων = και καθαρά δανειακά κεφάλαια = Εποµένως, το µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίων της επιχείρησης ισούται µε: 11,4% x [ / ( )] + 2,5% x [ / ( )] = 13,8%. γ. Ο αριθµός των διαθέσιµων µετοχών της επιχείρησης προκύπτει από την ιστοσελίδα Εισάγετε το σύµβολο της µετοχής σας, επιλέγετε Overview και θα βρείτε το πεδίο Shares Outstanding (Mil.). δ. Προκειµένου να υπολογίσετε την εύλογη αξία των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης θα πρέπει να προσδιορίσετε τον αριθµό των ηµερών που έχουν παρέλθει από την ηµεροµηνία κλεισίµατος της τελευταίας λογιστικής χρήσης και να τον διαιρέσετε µε 365. Αυτό µπορείτε να το υπολογίσετε εύκολα αφαιρώντας στο excel την ηµεροµηνία αποτίµησης από την ηµεροµηνία κλεισίµατος της τελευταίας λογιστικής χρήσης, π.χ. αν η ηµεροµηνία κλεισίµατος της πιο πρόσφατης λογιστικής χρήσης είναι η και η ηµεροµηνία αποτίµησης είναι η , τότε ο αριθµός των ηµερών που θα έχουν παρέλθει θα είναι ίσος µε 127 ηµέρες. ε. Εκτός από το έγγραφο Analyst Estimates, όπου σας παρέχονται οι συγκλίνουσες εκτιµήσεις των χρηµατοοικονοµικών αναλυτών για την επιχείρηση σας, επιπρόσθετες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στα equity research reports, τα οποία στις τελευταίες σελίδες τους προσφέρουν τις προβλεπόµενες οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης για τα επόµενα δυο ως τρία έτη. 5. ιατύπωση Τιµής Στόχου & Επενδυτικής Πρότασης α. Οι χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές διατυπώνουν συνήθως µια τιµή στόχο (target price) για την εξεταζόµενη µετοχή, η οποία πιστεύουν ότι θα επιτευχθεί τους επόµενους 12 µήνες. Χρησιµοποιούν αυτή την τιµή στόχο και το µέρισµα ανά µετοχή προκειµένου να υπολογίσουν την συνολική µετοχική απόδοση (total shareholder return), την οποία πιστεύουν ότι θα έχουν οι επενδυτές από την επένδυση των χρηµάτων τους στην συγκεκριµένη µετοχή. Η συνολική µετοχική απόδοση ισούται µε: (Τιµή Στόχος + Μέρισµα Ανά Μετοχή Τρέχουσα Τιµή Μετοχής) / Τρέχουσα Τιµή Μετοχής. Αν η αναµενόµενη µετοχική απόδοση είναι υψηλότερη από την µέση αναµενόµενη µετοχική απόδοση των υπόλοιπων επιχειρήσεων του κλάδου, τις οποίες καλύπτει ο συγκεκριµένος

7 χρηµατοοικονοµικός αναλυτής (coverage universe), τότε προτείνετε η αγορά (π.χ. Buy, Outperform, Overweight) της συγκεκριµένης µετοχής. Σε διαφορετική περίπτωση, αν ο χρηµατοοικονοµικός αναλυτής αναµένει ότι η συνολική µετοχική απόδοση της µετοχής θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα µε την µέση απόδοση των ανταγωνιστών της, τότε προτείνει την διακράτηση της (π.χ. Hold, Neutral, Perform). Τέλος, αν ο χρηµατοοικονοµικός αναλυτής αναµένει ότι η συνολική απόδοση της µετοχής θα κινηθεί σε χαµηλότερα επίπεδα από την µέση απόδοση των ανταγωνιστών της, τότε προτείνει την πώληση της (π.χ. Sell, Underperform, Underweight). Αντί για το coverage universe, ορισµένοι χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές χρησιµοποιούν ως βάση σύγκρισης την αναµενόµενη απόδοση του δείκτη S&P 500. β. Για τους σκοπούς της εργασίας, θα συγκρίνετε την εύλογη αξία της µετοχής, όπως αυτή προκύπτει από την πρακτική εφαρµογή των µεθόδων προεξόφλησης των καθαρών ταµειακών ροών και υπερκερδών, µε την χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής την Αν ο αριθµοδείκτης Εύλογη Αξία Μετοχής / Τρέχουσα Τιµή Μετοχής λαµβάνει τιµές υψηλότερες του 1,1, τότε προτείνετε την αγορά της µετοχής (ένδειξη υποτιµηµένης µετοχής, πάνω από 10% upside potential). Αν λαµβάνει τιµές µεταξύ 0,9 και 1,1, τότε προτείνετε την διακράτηση της µετοχής (ένδειξη ορθά αποτιµηµένης µετοχής). Τέλος, αν λαµβάνει τιµές χαµηλότερες του 0,9, τότε προτείνετε την πώληση της µετοχής (ένδειξη υπερτιµηµένης µετοχής, πάνω από 10% downside potential). Προκειµένου να δείτε τις εκτιµήσεις των χρηµατοοικονοµικών αναλυτών για την τιµή στόχο της µετοχής σας και τις επενδυτικές προτάσεις τους, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και εισάγετε το σύµβολο της µετοχής σας. Στο αριστερό menu επιλογών επιλέξτε Analyst Opinion.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY) ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SHORT TERM SOLVENCY) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (Liquidity) Kυκλοφοριακό Ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

news τη θέση της εταιρείας σας . Μεγαλύτερο Επιχειρηματικό Οδηγό & by ICAP Group εταιρει μ α από το και ιλικ για περαιτ ρ εταιρει

news τη θέση της εταιρείας σας . Μεγαλύτερο Επιχειρηματικό Οδηγό &  by ICAP Group εταιρει μ α από το και ιλικ για περαιτ ρ εταιρει τη θέση της εταιρείας σας ρο ολ τ προ ό τ πηρε ι α ε ε ειδικε μ α λ η ολογι μ κλ δ εταιρει μ α από το ρο λ. επιχειρ ε ε χ ρε Επε εργ ιμε λ τε εταιρει για περαιτ ρ α λ η και μεγαλύτερη τόχε η αχε α και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ AGRICULTURE AND FISHING

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ AGRICULTURE AND FISHING ΤΜΗΜΑ B.Ι - SECTION B.Ι ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ AGRICULTURE AND FISHING Κλάδοι / Sectors Περιγραφή NACE / NACE description Κωδικός / Code Επιχειρήσεις / Companies Γεωργία και Aλιεία Γεωργία, θήρα και δασοκομία.

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική & Χρηματοοικονομικά

Λογιστική & Χρηματοοικονομικά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Λογιστική & Χρηματοοικονομικά Δημήτριος Αγγελόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ Παίγνια Αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων. Κριτήρια επενδύσεων. Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων

Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων. Κριτήρια επενδύσεων. Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων Κριτήρια επενδύσεων Accounting rate of return Economic Value Added (EVA) Payback Net Present Value (NPV) Internal Rate of Return (IRR) Profitability Index (PI) 2 Μοντέλα εκτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Τι είναι Αριθμοδείκτης; «Είναι η απλή σχέση ενός κονδυλίου του ισολογισμού ή της καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 4 η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ALUBUILD SRL SCG DOO

ALUBUILD SRL SCG DOO 2008 ALUBUILD SRL --------------------------------------------------------------------------------------- 3 SCG DOO ---------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών 3 χρή η ρ μ Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης «κοινού μεγέθους» και ο υπολογισμός διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 205 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική & Χρηματοοικονομικά

Λογιστική & Χρηματοοικονομικά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Λογιστική & Χρηματοοικονομικά Δημήτρης Αγγελόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής Παίγνια Αποφάσεων 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδημαϊκό Έτος 2006 2007 Εξάμηνο 8 ο 3η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Αριθμοδείκτες Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ALUBUILD SRL SCG DOO

ALUBUILD SRL SCG DOO 2009 ALUBUILD SRL --------------------------------------------------------------------------------------- 3 SCG DOO ---------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την παρούσα δίδεται ειδοποίηση ότι την Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 4.00μ.μ. θα γίνει στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. 2.Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Κεφάλαιο 2. 2.Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Κεφάλαιο 2 Σύνοψη Το δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσει διαχρονικά και διαστρωματικά τις συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μέσω καταστάσεων κοινού μεγέθους και τάσης ποσοστών, ώστε να λαμβάνονται ορθότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α. Εισαγωγή Όταν μια επιχείρηση έχει περίσσια διαθέσιμα, μπορεί να πληρώσει άμεσα το διαθέσιμο χρηματικό ποσό ως μέρισμα στους μετόχους, ή να χρηματοδοτήσει κάποια νέα επένδυση.

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα στη διαστρωματική. Προβλήματα στη διαστρωματική

Προβλήματα στη διαστρωματική. Προβλήματα στη διαστρωματική ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗΣ διαστάσεις τεχνικής ανάλυσης εργαλεία ανάλυσης στατιστικά προβλήματα βιβλιογραφία: Γκίκας κεφάλαιο 3-4 (υποχρεωτική) Foster, chapter 3 (προαιρετική)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 2005 Ποσα κλειομεν. Ποσα προηγ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσα κλειομενης χρησεως 2014 Ποσα προηγούμενης χρησεως 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρησεως 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος

Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως Είναι λογιστική κατάσταση Δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

Οι λογιστικές καταστάσεις μιας επιχείρησης

Οι λογιστικές καταστάσεις μιας επιχείρησης ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 Οι λογιστικές καταστάσεις μιας επιχείρησης Ο ισολογισμός. Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Η κατάσταση διανομής κερδών.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοικητική για Στελέχη Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική Διοικητική για Στελέχη Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χρηματοοικονομική Διοικητική για Στελέχη Επιχειρήσεων Program info: http://elearning.xrh.unipi.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ΙΙ

Χρηματοοικονομική ΙΙ Χρηματοοικονομική ΙΙ Ενότητα 2: Αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η µεθοδολογία αποτίµησης µιας Εταιρίας Ακίνητης Περιουσίας εφαρµόζεται στη βάση της εναλλακτικής µορφής επένδυσης. Ο αναλυτής ή ο εκτιµητής «αντιµετωπίζει» την Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Ανάλυση 2015

Οικονομική Ανάλυση 2015 Οικονομική Ανάλυση 2015 Financial Analysis 2015 Ανθούλης Παπαχριστοφόρου Οικονομικός Διευθυντής Συγκροτήματος (Group CFO) Logicom Public Ltd 23/06/2016 Προσωπικό/ Personnel - 778 Μέση Ανατολή, 377 Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 5 : Financial Ratios Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΑ 25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΑ 25 Σύγχρονη Ανάλυση και Διερεύνηση των Οικονομικών Καταστάσεων ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ Π.ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΜΠΑΤΣΙΝΙΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Περιεχόµενα Πρόλογος 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ εκέµβριος 2008 ΑΝΤΙΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Πώς Προσαρµόζονται τα Μοντέλα Προεξόφλησης Ταµειακών Ροών (DCF) Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης - VRS ( Valuation

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘΕΩΡΗΤΙΚH ΑΝΑΛΥΣΗ. Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Εισαγωγή

ΙΘΕΩΡΗΤΙΚH ΑΝΑΛΥΣΗ. Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Εισαγωγή ΙΘΕΩΡΗΤΙΚH ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο 2.1 Η Δημιουργία Χρήματος στους Τραπεζικούς Οργανισμούς 2.2 Ανάλυση της οικονομικής κατάστασης μιας Τράπεζας μέσω Δεικτών 2.3 Ανάλυση του Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας σας παρουσιάζω τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος 2016.

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας σας παρουσιάζω τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος 2016. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 Κύριοι, Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Αξιολόγηση Πιστωτικού Κινδύνου μέσω της Μεθόδου του Κρίσιμου Σημείου Μείωσης των Εσόδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Αξιολόγηση Πιστωτικού Κινδύνου μέσω της Μεθόδου του Κρίσιμου Σημείου Μείωσης των Εσόδων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Αξιολόγηση Πιστωτικού Κινδύνου μέσω της Μεθόδου του Κρίσιμου Σημείου Μείωσης των Εσόδων Κατά πόσο μπορούν να μειωθούν τα έσοδα μιας επιχείρησης για να μην είναι

Διαβάστε περισσότερα

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Expenses Extra Solidarity Tax 87,156 Operating Expenses 33,637 15,300 Interests 39,777 Depreciation

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2 ΣΚΟΠΟΙ ΑΝΑΛΥΤΩΝ 1. Επενδυτές - Μέτοχοι Ενδιαφέρονται για όλη τη δραστηριότητα της επιχείρησης, την κερδοφόρα δυναμικότητα της, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση της αξίας µετοχών - Θεµελιώδης ανάλυση

Εκτίµηση της αξίας µετοχών - Θεµελιώδης ανάλυση Εκτίµηση της αξίας µετοχών - Θεµελιώδης ανάλυση Περιεχόµενα 1. Μοντέλα προεξόφλησης των χρηµατικών ροών (Disccounted Cash Flow Techniques) 2. Οι τεχνικές σχετικής εκτίµησης (Relative Valuation Techniques)

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.)

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Μάθημα Εξειδίκευσης στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Γ Εξάμηνο) Εισηγητές: Θεοφάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .Λ.Π. 1 1 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Όµιλος ΧΨΩ Ισολογισµός την 31η εκεµβρίου 20Χ2 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20Χ2 20Χ1 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Χ Χ Υπεραξία Χ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΟΙ Σ. ΧΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΑΒΕΕ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΟΙ Σ. ΧΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΑΒΕΕ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΟΜΙΚΗΣ & ΛΟΓΟΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΟΙ Σ. ΧΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΑΒΕΕ ΣΠΟΥΔΑΤΣΤΡΙΑ: ΑΛΙΑΓΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 25,8 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 22,3 16,1 14,3 19,4 10,3 6,4 4,7 2,6 13,1 8,9 5,1 7,6

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 25,8 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 22,3 16,1 14,3 19,4 10,3 6,4 4,7 2,6 13,1 8,9 5,1 7,6 Αποτελέσματα χρήσης 1.1 31.12.214 Πωλήσεις EBITDA 45 4 35 3 25 2 39 358 312 287 283 298 3 25 2 15 14,8 1,9 13,3 17,1 23,5 25,8 15 1 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 214 29 21 211 212 (*) 213 214 25 2 15 1 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL 1/1-31/12/2007 Πωλήσεις 7.485,00 Κόστος πωληθέντων (7.082,00) Μικτό κέρδος 403,00 Έξοδα διοίκησης (6.250,00) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (2.102,00)

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΒΑ (7079) - ΤΕΡΕΖΑ ΚΑΛΛΕΡΓΗ (6908) ΜΑΪΟΣ 2010 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου / 11 / 2008

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου / 11 / 2008 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2008 28 / 11 / 2008 Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα 9 M 2007 9 M 2008 Πωλήσεις 636,1 1.254,7 97,2% EBITDA 77,0 221,7 187,9% Περιθώριο EBITDA 12,1% 17,7% EBIT 60,6 162,3 167,8% Περιθώριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ Αριθµοδείκτες Χρηµατοοικονοµικής Ανάλυσης ύο Ναυτιλιακών Εταιρειών Σπουδάστρια: Κωστάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάριο Χρηματοοικονομικών όρων

Γλωσσάριο Χρηματοοικονομικών όρων Γλωσσάριο Χρηματοοικονομικών όρων Αδυναμία αποπληρωμής χρέους (Default) Αδυναμία του δανειζόμενου να αποπληρώσει τόκους ή / και το κεφάλαιο κατά την ημερομηνία που αυτά γίνονται ληξηπρόθεσμα. Ανάθεση (Assign)

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ο Εξάµηνο 2008

Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ο Εξάµηνο 2008 Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ο Εξάµηνο 2008 Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Χρήσης 1H 2007 1H 2008 Μεταβολή (%) Πωλήσεις 415,4 791,6 90,6% EBITDA 58,0 146,5 152,6% Περιθώριο EBITDA (%) 14,0% 18,5% EBIT 47,3 107,8 128,1%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου /03/2009

Αποτελέσµατα Οµίλου /03/2009 Αποτελέσµατα Οµίλου 2008 31/03/2009 Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα 2007 2008 Πωλήσεις 914.7 1,913.0 109.1% EBITDA 108.3 310.1 186.3% Περιθώριο EBITDA 11.8% 16.2% EBIT 80.8 218.4 170.3% Περιθώριο EBIT 8.8% 11.4%

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Oικονομικών Καταστάσεων

Ανάλυση Oικονομικών Καταστάσεων Ανάλυση Oικονομικών Καταστάσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Αξιολόγηση Οικονομικών Καταστάσεων Η ανάλυση οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Η σπουδαιότητα της κατάστασης ταμειακών ροών έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει πληροφορίες για μία σειρά θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννιαµήνου /11/2014

Αποτελέσµατα Εννιαµήνου /11/2014 Αποτελέσµατα Εννιαµήνου 214 28/11/214 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 9Μ214 Η υλοποίηση του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου επιταχύνθηκε στο 3 ο τρίµηνο οδηγώντας σε αυξηµένο κύκλο εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ 2008

Ισολογισμός Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ 2008 Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Ισολογισμός Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ι ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ι ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ι ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εταιρία: as ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ Α.Ε. ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο! Εννεάµηνο Υπερδωδεκάµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΚ 1. αριθμοδείκτες 2. καταστάσεις κοινών μεγεθών 3. καταστάσεις τάσης 4. στατιστικές εκτιμήσεις μεταβλητών Μέθοδοι αναλύσεως λογιστικών καταστάσεων Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

DELTA CHEMICALS SA BALANCE SHEET OF DECEMBER 31ST 2010 For the period ( ) ΑΡ.Μ.Α.Δ /01ΝΣ/Β/90/35(11)

DELTA CHEMICALS SA BALANCE SHEET OF DECEMBER 31ST 2010 For the period ( ) ΑΡ.Μ.Α.Δ /01ΝΣ/Β/90/35(11) DELTA CHEMICALS SA BALANCE SHEET OF DECEMBER 31ST 2010 For the period (1.1.2010-31.12.2010) ΑΡ.Μ.Α.Δ. 21420/01ΝΣ/Β/90/35(11) AMOUNTS IN EURO FIXED ASSETS 2010 AMOUNTS 2009 AMOUNTS CAPITAL AND LIABILITIES

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων. Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων

Επεξήγηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων. Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων Επεξήγηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 2016 Η οικονομική διαχείριση της επιχείρησης Η οικονομική επίδοση θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα /3/2015

Αποτελέσµατα /3/2015 Αποτελέσµατα 214 31/3/215 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 214 Το 214 παρατηρήθηκε βελτίωση οικονοµικών συνθηκών στην Ελλάδα µε ανάπτυξη της οικονοµίας µετά από έξη έτη ύφεσης (27-213 :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ ΤΗΣ ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29-6-2012 Κύριοι µέτοχοι, Η χρήση που εξετάζεται είναι η 10η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. Σοφία Π. Κεφαλά

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. Σοφία Π. Κεφαλά ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Σοφία Π. Κεφαλά Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1 γ Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσµατα 2002 Αθήνα, 20/2/2003 Από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ανακοινώθηκαν σήµερα τα αποτελέσµατα του 2002, που έχουν ως ακολούθως: Τα προ φόρων κέρδη του

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Δωδεκάμηνο & 4 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Δωδεκάμηνο & 4 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Δωδεκάμηνο & 4 ο Τρίμηνο σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Περιεχόµενα Συνοπτική κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων εξαµηνίας 2 Σελίδα Συνοπτικός ισολογισµός 3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις και µελέτες περιπτώσεων στην Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων

Ασκήσεις και µελέτες περιπτώσεων στην Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων Ασκήσεις και µελέτες περιπτώσεων στην Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων Άσκηση 1 Σύνταξη Ισολογισµού Τα δεδοµένα του ισολογισµού της εµπορικής επιχείρησης «ΑΛΦΑ» στις 31.12.2003 ήταν τα ακόλουθα:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 9 η. Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 9 η. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 9 η Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ζητήματα που θα εξεταστούν: Ποια είναι η Έννοια και ποιοι οι Στόχοι της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης. Πως διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Μόχλευση. Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής Χειµερινό 2013-14 1/12/2013 1

Μόχλευση. Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής Χειµερινό 2013-14 1/12/2013 1 Μόχλευση Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής Χειµερινό 2013-14 1/12/2013 1 ΝΕΚΡΟ Ή Α ΡΑΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1/12/2013 2 ΜΟΧΛΕΥΣΗ Η έννοια της µόχλευσης χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 27

Πρόλογος 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 27 Πρόλογος 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 27 1. Έννοια 27 2. Σκοπός 38 Γενικές αρχές και παραδοχές που πρέπει να ακολουθούνται στη χρηματοοικονομική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα