Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»"

Transcript

1 Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ Πρωτβάθμας κα Δευτερβάθμας υπό τν κ. Μπαμπνώτη. Τ σύνλ των πρτάσεων πυ έχυν κατατεθεί στ ΕΣΥΠ. Τα πρίσματα συνεδρίων της ΟΛΜΕ. Τα συμπεράσματα της μελέτης PISA τυ O.Ο.Σ.Α. Τα πργράμματα σπυδών πλλών ευρωπαϊκών χωρών Ο σύγχρνες εκπαδευτκές ανάγκες κα η σημερνή πραγματκότητα στ εκπαδευτκό μας σύστημα συνλκά κα στ Λύκε εδκότερα. Ο λυκεακς χάρτης της χώρας κα τ ανθρώπν δυναμκό πυ υπηρετεί σήμερα στη Δευτερβάθμα Εκπαίδευση. Γα την πρόταση αυτή - πυ αύρ καταθέτυμε στ Εθνκό Συμβύλ Πρωτβάθμας κα Δευτερβάθμας Εκπαίδευσης, υπό τν κ. Καζάζη δύλεψαν μάχμ εκπαδευτκί, με εμπερία στ Ελληνκό Λύκε, στ ΙΒ αλλά κα σε άλλες χώρες, καθώς κα ακαδημαϊκί με εδκή γνώση στ θέμα. Όπως πλλές φρές έχω πε, δεν πρωθύμε μα ακόμη «αλλαγή γα την αλλαγή» κα μάλστα σε όλα τα επίπεδα τυ εκπαδευτκύ μας συστήματς. Θα ήμυν ευτυχής αν μπρύσα να περρστώ σε επμέρυς βελτωτκές κνήσες, όμως όλ δείκτες επβεβαώνυν τ κνό αίσθημα: Τ εκπαδευτκό μας σύστημα πάσχε! Δεν πράγε την κρτκή σκέψη. Δεν ξεχωρίζε τα χρήσμα κα ταλαπωρεί τν μαθητή, με πλλά επυσώδη κα περττά. Δεν αξπεί σωστά τ εκπαδευτκό μας υψηλής στάθμης δυναμκό κα τς υπαρκτές υπδμές. Έχε μετατρέψε τς δυ τελευταίες τάξες τυ Λυκείυ, σε «παρακλύθημα» των φρντστηρίων. Κα γα τ δεδμέν απτέλεσμα, στχίζε πλύ ακρβά κα γα τν Έλληνα φρλγύμεν κα γα τν κάθε γνό χωρστά. Μερκά στατστκά στχεία επβεβαώνυν τ πρόβλημα αλλά κα τς δυνατότητες πυ υπάρχυν κα δεν απδίδυν τα αναμενόμενα. Τ Λύκε σήμερα έχε ως πρς τ δδακτκό πρσωπκό: o εκπαδευτκύς πλύ υψηλής επστημνκής εξεδίκευσης (τ 34.7% των έχυν πρόσθετα ακαδημαϊκά πρσόντα (μετεκπαίδευση στ εσωτερκό ή στ εξωτερκό, κατχή δεύτερυ πτυχίυ ανώτατης εκπαίδευσης, μεταπτυχακό δίπλωμα εδίκευσης Master ή Δδακτρκό) o την καλύτερη αναλγία μαθητών/δδάσκντα (8,5:1) ανάμεσα σε όλες τς χώρες μέλη της Ε.Ε. κα τυ ΟΟΣΑ. ως πρς τν αρθμό σχλκών μνάδων: o Στην Ελλάδα λετυργύν 197 σχλκές μνάδες Εναίων Λυκείων, Αντίστχα στην Φλανδία ( πληθ ) λετυργύν 448 μνάδες κα στην Πρτγαλία

2 (πληθ ) 8 μνάδες. Δηλαδή στην Ελλάδα 1 μνάδα ανά κατίκυς, στην Φνλανδία 1 ανά κα στην Πρτγαλία 1 ανά ως πρς τ επίπεδ υλκτεχνκής υπδμής: o πλύ κανπητκό επίπεδ (τ 91.4% των Λυκείων δαθέτυν εργαστήρα Φυσκής-Χημείας, τ 97.% δαθέτε εργαστήρα Πληρφρκής, τ σύνλ των υπλγστών πυ υπάρχυν στα Λύκεα είνα συνδεδεμέν στ δαδίκτυ εκ των πίων τ 91.4% με ευρυζωνκή σύνδεση κα επίσης) σχεδόν όλα τα Λύκεα (98.5%) εργάζντα με πρωνό ωράρ, ως πρς την επλγή γενκύ Λυκείυ η επαγγελματκύ Λυκείυ: o σήμερα μόλς 1 στυς 4 ή 5 περίπυ έλληνες μαθητές κατευθύνετα στ τεχνκόεπαγγελματκό λύκε. Τ πσστό αυτό βρίσκετα σε πλήρη αναντστχία με ό,τ συμβαίνε στς υπόλπες ευρωπαϊκές χώρες όπυ μσί κα πλέν μαθητές κατευθύνντα στν τεχνκ-επαγγελματκό κλάδ της ανώτερης δευτερβάθμας εκπαίδευσης. Η τάση αυτή δηγεί στην ανάγκη γα πλήρη αναμόρφωση τυ τεχνκύ-επαγγελματκύ Λυκείυ στη χώρα μας, ώστε να καταστεί μα αξόπστη κα ελκυστκή λύση γα τυς μαθητές. Πρς την κατεύθυνση αυτή θα κνηθύμε άμεσα τ αμέσως πρσεχές δάστημα ως πρς τα πργράμματα σπυδών: o Στην Ελλάδα υπάρχε μέγστς κατακερματσμός τυ σχλκύ χρόνυ με υπερβλκά μεγάλ αρθμό μαθημάτων στ λύκε (49 μαθήματα), όταν στη Γαλλία είνα 6, στην Ισπανία 4, στην Ιταλία 30, κα ξεχωρίζε η Κύπρς με 44. Στα 49 περλαμβάνντα κα 8 μνόωρα. Η κατάσταση αυτή αφενός δεν επτρέπε την εμπέδωση ύλης αφετέρυ, ακυρώνε τν παδαγωγκό ρόλ των εκπαδευτκών πυ σε ελάχστ χρόνυ πρσπαθύν να καλύψυν μα υπερφρτωμένη κα εγκυκλπαδκύ τύπυ ύλη ως πρς την απτελεσματκότητα: o ακαδημαϊκές επδόσες των μαθητών απτελύν ένα σημαντκό κρτήρ αξλόγησης. Τα απτελέσματα τυ δαγωνσμύ PISA (009) τυ ΟΟΣΑ δεν είνα καθόλυ ενθαρρυντκά. Σε σύνλ 34 χωρών, μαθητές μας κατατάσσντα στην 6 η θέση στην Γλώσσα, στην 31 η θέση στα Μαθηματκά, κα στην 3 η θέση στς Φυσκές Επστήμες o Ένας άλλς αρνητκός δείκτης είνα τα υψηλά πσστά χαμηλής βαθμλγίας στς εσαγωγκές εξετάσες σε Πανεπστήμα κα ΤΕΙ. Με βάση τα στχεία της τελευταίας τετραετίας τα πσστά των εξεταζμένων με βαθμλγία κάτω τυ 10 συνλκά (σε παρένθεση τα πσστά κάτω τυ 5) έχυμε παραδείγματα όπως: Ιστρία Γενκής Παδείας σε πσστό 45%-60% (3%-33%), Αρχαία Ελληνκά Θεωρητκής κατεύθυνσης σε 40% - 50% (17% - 3%), Ιστρία θεωρητκής κατεύθυνσης σε 45% - 50% (0% -5%), Μαθηματκά Τεχνλγκής κατεύθυνσης ΙΙ σε πσστό 60% - 75% (40% - 50%) Φυσκή Τεχνλγκής κατεύθυνσης ΙΙ σε 55% - 65% (5% - 30%) ως πρς τν Έλληνα μαθητή κα μαθήτρα: Ο Έλληνες έφηβ είνα π σκληρά εργαζόμεν Έλληνες. ως πρς τ κόστς:

3 Η εμπέδωση σε κάθε κγένεα της αντίληψης ότ τ φρντστήρ αλλά κα η εξωσχλκή βήθεα τυ μαθητή είνα απλύτως αναγκαία γα την είσδ τυ στην τρτβάθμα εκπαίδευση έχυν δηγήσε στην απαξίωση τυ λυκείυ, στ φανόμεν της απχής από τ δημόσ σχλεί αλλά της συστηματκής παρακλύθησης των δωτκών μαθημάτων. Η αλλαγή αυτής της κατάστασης απτελεί ευθύνη κα πρόκληση πλτεία κα εκπαδευτκύς Σύμφωνα με πρόσφατα στχεία τυ ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ η μέση ετήσα δαπάνη των κγενεών γα τα φρντστήρα ανέρχετα σε περίπυ 900 εκατμμύρα (εκ των πίων τα δυ τρίτα α γα φρντστήρα κα τ ένα τρίτ γα δαίτερα μαθήματα). Τ «Νέ Λύκε» πρέπε να απκαταστήσε όχ μόν την σωστή κα πλήρη λετυργία τυ. Πρέπε να απκαταστήσε την σρρπία στη ζωή των εφήβων. Πρέπε να κάνε «φυσλγκή» τη ζωή τυς κα τη ζωή των γνών τυς. Ο έφηβς έχε δκαίωμα στη Γνώση, αλλά έχε δκαίωμα κα στη ζωή!!! Στν ελεύθερ χρόν, στη δημυργία, στη συμμετχή. Τ Λύκε δεν είνα απλά πρθάλαμς τυ πανεπστημίυ ή τυ ΤΕΙ. Είνα μα αυτόνμη εκπαδευτκή μνάδα όπυ : νές έχε πρόσβαση στη γνώση κα ταυτόχρνα αναπτύσσε την κρτκή τυ κανότητα δαμρφώνετα η συνείδηση τυ ενεργύ πλίτη ενδυναμώνντα αξίες της συλλγκότητας κα της αλληλεγγύης, σεβασμός στν άλλ πρετμάζετα νές γα τ επόμενη βαθμίδα με ήρεμ κα ργανωμέν εντός τυ σχλείυ τρόπ. Λίγα μαθήματα με επαρκή αρθμό ωρών δδασκαλίας στ Σχλεί μπρύν να πρετμάσυν πλήρως τν μαθητή να επενδύσε εκεί πυ έχε κλίση. Η μρφή κα τ είδς των εξετάσεων θα έχυν δαφρετκά κα καντμκά στχεία πυ δεν θα απατύν απστήθση κα αντγραφή. Η ργάνωση τυ Λυκείυ θα συζητηθεί ανεξάρτητα από τ σύστημα των εξετάσεων, γα τ πί σχύυν βασκές αρχές πυ έχυν δατυπωθεί, κα θα συζητηθύν αφύ έχε λκληρωθεί η συζήτηση γα τ λύκε. Τ «Νέ Λύκε» πυ πρωθύμε : 1. Δεν απτελεί μα ακόμη επμέρυς ρύθμση,αλλά εντάσσετα στ συνλκό σχεδασμό αναμόρφωσης τυ εκπαδευτκύ μας συστήματς. a. Με νέα πργράμματα σπυδών από τ Δημτκό, 3

4 b. Χωρίς περττές επαναλήψες κα επκαλύψες στην δδακτέα ύλη c. Με την εσαγωγή ξένης γλώσσας κα πληρφρκής από την πρώτη Δημτκύ κα πτυχί Δημσίυ στην Γ Γυμνασίυ. d. Με μαθήματα φλαναγνωσίας, εκαστκών, θεάτρυ, μυσκής κλπ. e. Με την ρζόντα παρέμβαση τυ ψηφακύ σχλείυ, πυ αξπεί σύγχρνες δυνατότητες, από την ββλθήκη όλων των ββλίων Δημτκύ, Γυμνασίυ κα Λυκείυ, μέχρ την υπδεγματκή δδασκαλία κα τ ψηφακό φρντστήρ. Στχεία πυ μας επτρέπυν μα άλλη αντίληψη γα τη λετυργία τυ Λυκείυ κα ένα δαφρετκό περεχόμεν σπυδών. Στην κατεύθυνση αυτή : Η Α Λυκείυ είνα πλήρως μα τάξη γενκής παδείας κα λετυργεί ως τάξη «γέφυρα» ανάμεσα στ Γυμνάσ κα τ Λύκε. Η Β κα Γ Λυκείυ παρέχε πρδευτκά περσσότερη εμβάθυνση κα εξεδίκευση ως συμπλήρωμα μας εντατκής γενκής παδείας με μκρό αρθμό βασκών μαθημάτων. Ο Μαθητής γίνετα συνεδητός Έλληνας Πλίτης τυ κόσμυ. Με γνώση κα υπερηφάνεα γα την στρία κα τν πλτσμό μας, μαθαίνε να ζε κα πρδεύε μέσα στ σύγχρν κα ανταγωνστκό περβάλλν, μέσα κα έξω από την χώρα. Εσάγετα γα πρώτη φρά η ερευνητκή εργασία ως δακρτή ενότητα τυ πργράμματς σπυδών, όπως συμβαίνε σε όλες σχεδόν της ευρωπαϊκές χώρες στη βαθμίδα αυτή. Πρόκετα γα μαδκές ερευνητκές εργασίες πυ ανίγυν τυς ρίζντες αναζήτησης κα παράλληλα πράγυν την συλλγκότητα κα συνεργασία. Παρέχετα εντός τυ κυρίως πργράμματς τυ σχλείυ η δυνατότητα παρακλύθησης εππλέν δδακτκών ωρών σε επλεγμένα μαθήματα (μαθήματα εμβάθυνσης) άμεσυ ενδαφέρντς τυ μαθητή αλλά κα στήρξης της πρετμασίας. Π συγκεκρμένα : Τ Λύκε γίνετα μα βαθμίδα βαθμαίας εξεδίκευσης κα ταυτόχρνης απόκτησης στέρεης γενκής παδείας σε κεντρκής σημασίας γνωστκά αντκείμενα. Ξεκνώντας από την γενκής παδείας Α Λυκείυ, πρχωράμε στη Β Λυκείυ σε μα πρώτη εδίκευση (δυ κατευθύνσες) κα ακλυθεί η Γ Λυκείυ (τρες κατευθύνσες). Α Λυκείυ Γενκή Παδεία 4

5 Κατεύθυνση A Κατεύθυνση Β Κατεύθυνση A Β Λυκείυ Γ Λυκείυ Κατεύθυνση AB Κατεύθυνση B Σχήμα: Η πρεία αύξυσας εξεδίκευσης των μαθητών στ Λύκε Αναδατάσσετα τ περεχόμεν της δδασκαλίας κα αρθμός των μαθημάτων χάρν της εμβάθυνσης στα βασκά μαθήματα κα εξεδίκευσης γα μα λκληρωμένη εκπαίδευση κα πρετμασία γα τς εσαγωγκές Στ Νέ Λύκε δεν υφίστατα η έννα τυ μνόωρυ μαθήματς, κάτ πυ συμβαίνε κα σήμερα στην πράξη Τα μαθήματα της Γλώσσας (Νέα κα Αρχαία Ελληνκή Γλώσσα κα Γραμματεία- Λγτεχνία), η Ιστρία, κα σε μεγάλ βαθμό τα Μαθηματκά, συνστύν ένα λτό πυρήνα μαθημάτων γενκής παδείας τα πία παίρνυν μαθητές ανεξάρτητα από την περατέρω εξεδίκευσή τυς. Στόχς είνα συνδυασμός της εξεδίκευσης ανάλγα με τα δαίτερα ενδαφέρντα των μαθητών, παράλληλα με την απόκτηση μας ευρύτερης γενκής παδείας πυ αναφέρετα κυρίως σε βασκά εφόδα επκνωνίας κα σκέψης (Γλώσσα), αυτγνωσίας κα καλλέργεας λκληρωμένης ταυτότητας (Ιστρία) κα 5

6 ρθλγκής περγραφής της πραγματκότητας (Μαθηματκά). Υπενθυμίζετα ότ όλ μαθητές έχυν πστπηθεί στη Γ Γυμνασίυ στην καλή γνώση της Αγγλκής Γλώσσας κα στη χρήση της Πληρφρκής. Εσάγετα η ερευνητκή εργασία (συνθετκή εργασία ή project) ως δακρτή ενότητα τυ πργράμματς σπυδών. Είνα υπχρεωτκό γα όλυς τυς μαθητές. Αξλγείτα αυτόνμα κα βαθμός τυ πρσμετράτε σότμα με τυς βαθμύς των υπλίπων μαθημάτων. Η αξλόγηση συνεκτμά τόσ τη δαδκασία όσ κα τ απτέλεσμα της εργασίας των μαθητών. Επχερείτα μα υσαστκή μετακίνηση από τν έντνα ατμκστκό κα ανταγωνστκό χαρακτήρα της εργασίας των μαθητών σε αυτή της μαδκής πρσπάθεας κα συνεργασίας Ο μαθητές επλέγυν τ θέμα της ερευνητκής εργασίας με την πία θέλυν να ασχληθύν με βάση τς δαίτερες πρτμήσες κα κλίσες τυς. Δευρύνετα υσαστκά τ φάσμα των επλγών των μαθητών, με κρτήρ τς ανάγκες τυ γα την εσαγωγή τυ στην ανώτατη εκπαίδευση ή τς δαίτερες κλίσες κα τα ενδαφέρντά τυ. Επλέγε τ θέμα της ερευνητκής εργασίας με την πία θέλε ασχληθεί σε κάθε μα από τς τρες τάξες τυ Λυκείυ. Επλέγε την κατεύθυνση πυ θέλε να ακλυθήσε στη Β κα στη Γ Λυκείυ. Επλέγε, τέλς, μεγαλύτερ αρθμό μαθημάτων επλγής από ό,τ σήμερα (αυξάνετα αρθμός μαθημάτων επλγής από τρία σε επτά συμπερλαμβανμένης κα της ερευνητκής εργασίας). Σήμερα πρσφέρντα πρς επλγή (5 στην Α Λυκείυ, 14 στη Β Λυκείυ κα 18 στη Γ Λυκείυ) μαθήματα πυ στην πράξη, όμως περρίζντα σε 3-4 ανά τάξη από έλλεψη ενδαφέρντς Στς (Β' κα Γ' Λυκείυ) στυς μαθητές παρέχετα εντός τυ κυρίως πργράμματς τυ σχλείυ η δυνατότητα παρακλύθησης εππλέν δδακτκών ωρών σε επλεγμένα μαθήματα (μαθήματα εμβάθυνσης) με βάση τς ανάγκες τυς γα την εσαγωγή στα Πανεπστήμα κα ΤΕΙ. Μεώνετα αρθμός μαθημάτων κα ωρών δδασκαλίας ανά τάξη: o Στην Α Λυκείυ αρθμός μαθημάτων μεώνετα από 16 σε 8 συμπερλαμβανμένης της ερευνητκής εργασίας, με μείωση τυ συνλκύ αρθμύ ωρών δδασκαλίας από 34 σε 3. o Στην Β Λυκείυ κατευθύνσες περρίζντα από τρείς (Θεωρητκή Θετκή Τεχνλγκή ) σε δύ (Α κα Β ). Ο αρθμός μαθημάτων μεώνετα από 17 σε 1 με μείωση τυ συνλκύ αρθμύ ωρών δδασκαλίας από 34 ή 35 σε 33. o Στην Γ Λυκείυ κατευθύνσες γίνντα τρείς (Α, Β κα ΑΒ). Ο αρθμός μαθημάτων μεώνετα από 16 σε 10. Εδώ όμως με αύξηση τυ συνλκύ αρθμύ ωρών δδασκαλίας από 31 σε 35 λόγω των πργραμμάτων εμβάθυνσης εντός τυ καννκύ ωραρίυ.. Ο περρσμός στς κατευθύνσες της Β Λυκείυ σε : Κατεύθυνση Α (κυρίως γα μαθητές πυ έχυν απφασίσε να ακλυθήσυν θετκές, τεχνλγκές ή επστήμες υγείας) κα Κατεύθυνση Β (κυρίως γα όσυς έχυν απφασίσε να ακλυθήσυν κλασσκές, κα ανθρωπστκές επστήμες). Δίνε την ευχέρεα σε σημαντκό αρθμό μαθητών είτε από την Α είτε από την Β Κατεύθυνση, αν θέλυν, να επλέξυν στην Γ λυκείυ την ΑΒ Κατεύθυνση (γα να ακλυθήσυν κνμκές, κνωνκές κα πλτκές επστήμες). Στ Παράρτημα παρυσάζετα αναλυτκά η δμή τυ νέυ πργράμματς σπυδών στ Λύκε. Τ Νέ Λύκε δηγεί κα σε Νέ Εξεταστκό Σύστημα γα την Εσαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση από τ σχλκό έτς Από τς αλλαγές αυτές δεν αφνδάζετα κανείς. Τν ερχόμεν Σεπτέμβρ η Α Λυκείυ θα λετυργήσε με βάση τ νέ πρόγραμμα σπυδών ενώ από τ σχλκό έτς θα είνα 6

7 έτμα κα τα νέα πργράμματα σπυδών γα τη Β κα Γ Λυκείυ. Ο μαθητές πυ θα φτύν στην Α Λυκείυ τ ερχόμεν σχλκό έτς θα εσαχθύν στα Πανεπστήμα κα τα ΤΕΙ με βάση τ νέ σύστημα εσαγωγκών εξετάσεων τ πί θα σχύσε γα πρώτη φρά τ σχλκό έτς Ο αλλαγές στ εκπαδευτκό σύστημα βασίζντα στς ακόλυθες βασκές αρχές: Ο εξετάσες δεξάγντα κεντρκά κα με δαδκασίες πυ δασφαλίζυν τ αδάβλητ. Ο εξετάσες αφρύν σε έναν μκρό αρθμό βασκών μαθημάτων κα τα ΑΕΙ καθρίζυν τ συντελεστή βαρύτητας των μαθημάτων αυτών, ώστε υσαστκά να συμμετέχυν τα ίδα στα κρτήρα επλγής των μελλντκών φτητών τυς. Με βάση τς παραπάνω βασκές αρχές γίνετα επστημνκή επεξεργασία γα τ είδς κα τ περεχόμεν της εξεταστκής δαδκασίας ώστε να σταματήσε η υπχρέωση κα η επβράβευση της απλής απμνημόνευσης. Κατά τη δάρκεα της Γ Λυκείυ τ ίδ τ σχλεί θα κάνε πρσμίωση της εξεταστκής δαδκασίας με στόχ μαθητές να αντληφτύν κα να πρετμαστύν στ σχλεί κα από τυς καθηγητές τυς γα όλα όσα θα είνα αναγκαία. 7

8 Παράρτημα Α Η δμή τυ Νέυ Πργράμματς Σπυδών Γενκύ Λυκείυ Α Λυκείυ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα Ώρες Υπχρεωτκά Ελληνκή Γλώσσα (Αρχαία κα Νέα Ελληνκή Γλώσσα & Γραμματεία) 1 9 Θρησκευτκά Ιστρία Μαθηματκά 5 Ξένη Γλώσσα 3 Φυσκές Επστήμες (Φυσκή-Χημεία-Βλγία) 6 Φυσκή Αγωγή Επλγή (υπχρεωτκή) 3 Ερευνητκή εργασία (Project) 3 Σύνλ 3 1. Εναί μάθημα με τρες κλάδυς: α) Αρχαία Ελληνκή Γλώσσα κα Γραμματεία, β) Νέα Ελληνκή Γλώσσα κα γ) Νέα Ελληνκή Λγτεχνία.Εναί μάθημα με τρες κλάδυς: α) Φυσκή κα β) Χημεία κα γ) Βλγία. 3. Επλγή μας ερευνητκής εργασίας ανά τετράμην με θέμα πυ εντάσσετα στυς κύκλυς «Ανθρωπστκές κα Κνωνκές Επστήμες», «Τέχνη κα Πλτσμός», «Μαθηματκά, Φυσκές Επστήμες κα Τεχνλγία» κα «Περβάλλν κα Αεφόρς Ανάπτυξη» ή με θέμα πυ συνδυάζε κάπυς από τυς πραναφερόμενυς κύκλυς. Μία εργασία θα μπρεί να είνα στα Αγγλκά. Όλες εργασίες θα περλαμβάνυν χρήση της τεχνλγίας κα τυ Δαδκτύυ στ πί κα θα αναρτώντα με την λκλήρωσή τυς. 8

9 Κατεύθυνση Α Β' ΛΥΚΕΙΟΥ Κατεύθυνση Β Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες Υπχρεωτκά Υπχρεωτκά Νέα Ελληνκή Γλώσσα κα Γραμματεία 5 Νέα Ελληνκή Γλώσσα κα Γραμματεία 5 Φυσκή Αγωγή Φυσκή Αγωγή Ερευνητκή εργασία (Project) 1 Ερευνητκή εργασία (Project) 1 Θρησκεία κα Κόσμς 1 Θρησκεία κα Κόσμς 1 Αρχές Οκνμίας κα Δίκησης Αρχές Οκνμίας κα Δίκησης Ιστρία Ιστρία 4 Μαθηματκά 6 Μαθηματκά 3 Φυσκή 4 Αρχές Φυσκών κα Περβαλλντκών Επστημών Χημεία 3 Αρχαία Ελληνκή Γλώσσα κα Γραμματεία 6 Βλγία ή Επστήμη Υπλγστών Φλσφία Επλγής (επλέγντα μαθήματα) Επλγής (επλέγντα μαθήματα) Εμβάθυνση στα Μαθηματκά Εμβάθυνση στην Αρχ. Ελληνκή Γλώσσα κα Γραμματεία Εμβάθυνση στη Φυσκή Εμβάθυνση στην Ιστρία Εμβάθυνση στη Χημεία Νεότερη Ευρωπαϊκή Λγτεχνία Εμβάθυνση στη Βλγία 3 Λγκή Εμβάθυνση στην Επστήμη Υπλγστών 3 Εφαρμγές Υπλγστών Ξένη Γλώσσα Ξένη Γλώσσα Τέχνη κα Πλτσμός Τέχνη κα Πλτσμός Σύνλ 33 Σύνλ 33 Υπόμνημα 9

10 Κνά Υπχρεωτκά Μαθήματα (δυνητκή συνδδασκαλία) Ίδα μαθήματα αλλά σε άλλ βάθς εξεδίκευσης στην κάθε κατεύθυνση Σχόλ: Τ σκύρ γκρίζ χρώμα σημαίνε συνδδασκαλία τυ ίδυ μαθήματς ανάμεσα στυς μαθητές των δυ κατευθύνσεων κα εφόσν βεβαίως δεν γίνετα υπέρβαση τυ μέγστυ αρθμύ μαθητών ανά τμήμα πυ πρβλέπετα σήμερα. Ισχύε ό,τ κα στην Α Λυκείυ. 1. Ο μαθητές της κατεύθυνσης Α μπρύν να δαλέξυν ως υπχρεωτκό μάθημα είτε τη Βλγία είτε την Επστήμη Υπλγστών.. Πρϋπόθεση γα να πάρε κάπς μαθητής τ σχετκό μάθημα εμβάθυνσης είνα να έχε επλέξε τ αντίστχ υπχρεωτκό μάθημα. Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Κατεύθυνση Α Κατεύθυνση ΑΒ Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες Υπχρεωτκά Υπχρεωτκά Υπ Νέα Ελληνκή Γλώσσα κα Γραμματεία 5 Νέα Ελληνκή Γλώσσα κα Γραμματεία 5 Ερευνητκή εργασία (Project) 1 Ερευνητκή εργασία (Project) 1 Ιστρία Ιστρία 5 Μαθηματκά 7 Μαθηματκά & Στχεία Στατστκής 6 Κ ν ω ν λ γ ί Μκρκνμκή & α Φυσκή 5 Μακρκνμκή 5 5 Κ Χημεία 4 Αρχές Οργάνωσης κα Δίκησης Επχερήσεων κα Υπηρεσών 3 3 Ε σ α γ ω γ ή 3 Εσ τυ σ τ Δ ί κ 10

11 Βλγία ή Επστήμη Υπλγστών 4 Εφαρμγές Πληρφρκής 3 Φυσκή Αγωγή Φυσκή Αγωγή Επλγής (επλέγντα μαθήματα) Επλγής (επλέγντα μαθήματα) Επ Εμβάθυνση στα Μαθηματκά Εμβάθυνση στα Μαθηματκά κα τη Στατστκή Εμβάθυνση στη Φυσκή Εμβάθυνση στην Οκνμία Εμβάθυνση στη Βλγία Εμβάθυνση στην Επστήμη Υπλγστών Εμβάθυνση στην Κνωνλγία Εμβάθυνση στη Χημεία Τεχνλγία κα Ανάπτυξη Θρησκεία κα Κόσμς Θρησκεία κα Κόσμς Ξένη Γλώσσα Ξένη Γλώσσα Σύνλ 35 Σύνλ 35 α κ α τ υ ς Π λ τ κ ύ ς θ ε σ μ ύ ς 3 1. Ισχύε ό,τ κα στην Α Λυκείυ.. Πρϋπόθεση γα να πάρε κάπς μαθητής τ σχετκό μάθημα εμβάθυνσης είνα να έχε επλέξε τ αντίστχ υπχρεωτκό μάθημα. 3. Τα μαθήματα «Κνωνλγία» κα Εσαγωγή στ Δίκα κα τυς Πλτκύς Θεσμύς» απτελύν ένα εναί πακέτ πυ επλέγετα εναλλακτκά πρς τ πακέτ μαθημάτων «Μακρκνμκή & Μακρκνμκή» κα «Αρχές Οργάνωσης κα Δίκησης Επχερήσεων κα Υπηρεσών» στην κατεύθυνση ΑΒ ή πρς τ πακέτ μαθημάτων «Ιστρία της Τέχνης κα τυ Πλτσμύ» κα «Φλσφία» στην κατεύθυνση Β. 11

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Παρουσιάζουμε σήμερα τις προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για το «Νέο Λύκειο». Στη διαμόρφωση τους έχουν ληφθεί υπόψη : Οι μελέτες του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Παρουσιάζουμε σήμερα τις προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για το «Νέο Λύκειο». Στη διαμόρφωση τους έχουν ληφθεί υπόψη : Οι μελέτες του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Παρουσιάζουμε σήμερα τις προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για το «Νέο

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Παρουσιάζουμε σήμερα τις προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για το «Νέο Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Παρουσιάζουμε σήμερα τις προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για το «Νέο Λύκειο». Στη διαμόρφωση τους έχουν ληφθεί υπόψη : Οι μελέτες του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑ ΛΑΛΑΟΥΝΗ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑ ΛΑΛΑΟΥΝΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑ ΛΑΛΑΟΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 1995-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2014-2015 Ακρόπλη, Αύγυστς 2014 Αγαπητί Εκπαδευτκί κα Φίλ, Πυρήνας πλτσμύ κα εκπαίδευσης στην

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέυ 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρύσι Ιστσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr, 6 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)

220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) 220 Ηλεκτρλόγων ηχανικών και ηχανικών Υπλγιστών (Βόλς) http://www.inf.uth.gr/ Γενικά Τ Πρπτυχιακό Πρόγραμμα Σπυδών (Π.Π.Σ.) τυ Τμήματς έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να παρέχει γνώσεις σε όλ τ φάσμα των τεχνλγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα Ο ΠΛAΙΣΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2007-2013) ΣΩΤΗΡΗΣ ΞΥΔΗΣ: Σύμβυλς μεταφράς τεχνλγίας, ΔIKTYOY ΠΡΑΞΗ Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Τ Δίκτυ ΠΡΑΞΗ απτελεί μια στρατηγική συμμαχία τυ Συνδέσμυ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Παγκόσμι χωριό γνώσης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 3 ΜΑΘΗΜΑ Σκπός Σκπός της ενότητας είναι ρισμός της παραγώγυ και τυ ρυθμύ μεταβλής καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχλγία της Υγείας» και στη «Σχλική Ψυχλγία» Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρ 1 Αντικείμεν-Σκπί 1. Αντικείμεν τυ Πργράμματς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ / ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΤΣΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ / ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΤΣΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: ΑΤΗΣΗ του/της ΠΡΟΣ: Τ.Ε.. ΧΑΛΚΔΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: Σ. Δ. Ο. ΟΝΟΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΗΣΗΣ ΕΠΧ/ΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: Τ ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: / / Τ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΚΑΣ: Τ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΑΣ: Τ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: τ e-mail: τ Παρακαλώ να με προσλάβετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Σωµάτι α (πυρήνας 4 He ) µε µάζα m a και φρτί q a =e και πυρήνας ασβεστίυ 40 Ca 0 µε µάζα mπυρ = 10m a και φρτί Q = 0 e πυρ, βρίσκνται αρχικά σε πλύ µεγάλη απόσταση µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών P6_TA-PROV(2007)0010 Ολκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στ πλαίσι των εργασιών των επιτρπών Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ σχετικά με την λκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών:

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών: τμικάενεργειακάδιαγράμματα: Χωρικές διαστάσεις ενεργειακές απστάσεις χρνική κλίμακα Καταστάσεις ydg Θεώρημα μεταβλών: Εφαρμγή σε πρόβλημα της ατμικής Πρσέγγιση on- Opnhm: Εφαρμγή στ Η Θεωρία μριακών τρχιακών:

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρακτικού:3/24-01-2013 Αριθ. Απόφασης: 8/24-1-2013

Αριθ. Πρακτικού:3/24-01-2013 Αριθ. Απόφασης: 8/24-1-2013 .Δ.. ΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ Ο Μ Ρ Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-1-213 Εδκής Τακτκής νεδρίασης τ Δημτκύ μβλί τ Δήμ Ρόδ ρθ. ρακτκύ:3/24-1-213 ρθ. πόφασης: 8/24-1-213 τη Ρόδ σήμερα 24-1 - 213 ημέρα έμπτη κα ώρα 19.3

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές εφαρμογές: Χρήση ειδικού τύπου τάπας στις ανατινάξεις σε λατομεία

Ειδικές εφαρμογές: Χρήση ειδικού τύπου τάπας στις ανατινάξεις σε λατομεία Ειδικές εφαρμγές: Χρήση ειδικύ τύπυ τάπας στις ανατινάξεις σε λατμεία Στ 4 Διεθνές Συνέδρι Explosives and Blasting της EFEE τ 2007 παρυσιάστηκαν, από τυς P. Moser, Ι. Vargek, τα απτελέσματα ενός ερευνητικύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Πρόλγς...8 1.2 Η έννια και η σημασία της χρηματικνμικής ανάλυσης... 9 1.2.1 Ο ρόλς τυ Χρηματικνμικύ Υπεύθυνυ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΒΡΟΧΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΒΡΟΧΩΝ Εισαγωγή Ρεύµατα βρόχων ΜΕΘΟ ΟΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΒΡΟΧΩΝ Η µέθδς ρευµάτων βρόχων για την επίλυση κυκλωµάτων (ή δικτύων) είναι υσιαστικά εφαρµγή τυ νόµυ τάσεων τυ Kirchhff µε κατάλληλη εκλγή κλειστών βρόχων ρεύµατς.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό Τμήμα ΙΙΙ

Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό Τμήμα ΙΙΙ P7_TA-PROV(2014)0247 Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τν πρϋπλγισμό 2015 - Τμήμα ΙΙΙ Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ της 13ης Μαρτίυ 2014 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/02/2014

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/02/2014 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: // ΘΕΜΑ ( μνάδες) T κύκλωμα τυ παρακάτω σχήματς λαμβάνει ως εισόδυς τις εξόδυς των αισθητήρων Α και Β. Η έξδς τυ αισθητήρα Α είναι ημιτνικό

Διαβάστε περισσότερα

E.E., ϊίαρ. I, Αρ. 2521, Ν. 125/90

E.E., ϊίαρ. I, Αρ. 2521, Ν. 125/90 E.E., ϊίαρ. I, Αρ. 1, 9.7.90 1419 Ν. 1/90 περί Συμπληρματκύ Πρϋπλγσμύ Νόμς (Αρ. 8) τυ 1990 εκδίδετα με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπρακής Δημκρατίας σύμφνα με τ Άρθρ τυ Συντάγματς. Αρθμός 1

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ιωάννης Τ. Ααξαρίδης \ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ υπβληθείσα στ Τμήμα Λγστκής κα Χρηματκνμκής Πανεπστημίυ Μακεδνίας ' «Οκνμκών

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16 User-Pc Θ έ μ ι δ ς 9, Π α λ α ι ό Φ ά λ η ρ e - m a i l : b o r g i a s - @ o t e n e t. g r w w w. b o r g i a s - a r t. g r w w w. f a c e b o o k. c o m / b o r g i a s a r t 2 1

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών 2103375878 2103375834 d13.etak(αi,yo.syzel'xis.gov.gr

Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών 2103375878 2103375834 d13.etak(αi,yo.syzel'xis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙ Α ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 11 Μαρτίου 2013 ΠΟΛ.Ι049 Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΘΕΜΑ 1 Ο Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΝΟΤΑ ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΘΕΜΑ 1 Ο Να επλέξετε την φράση που συμπληρώνε ορθά κάθε μία από τς ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΙΚΑΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ . ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Έχετε στην διάθεση σας ( Πίνακας ) στιχεία από

Διαβάστε περισσότερα

Dimitris Balios 18/12/2012

Dimitris Balios 18/12/2012 18/12/2012 Κστλόγηση εξατμικευμένης και συνεχύς Δρ. Δημήτρης Μπάλις Συστήματα κστλόγησης ανάλγα με τη μρφή της παραγωγικής διαδικασίας Κστλόγηση συνεχύς Κστλόγηση εξατμικευμένης ή κστλόγηση κατά φάση ή

Διαβάστε περισσότερα

«Ήμουν και εγώ εκεί» Δραστηριότητα μέσα στη σχολική τάξη

«Ήμουν και εγώ εκεί» Δραστηριότητα μέσα στη σχολική τάξη Δραστηριότητα μέσα στη σχλική τάξη Πώς περνύσε τη μέρα της η Μυρρίνη; Τι μαθήματα έκανε στ σχλεί Νικήρατς; Ο Φείδων είχε πράγματι φρέσκα ψάρια ή ξεγελύσε την πελατεία τυ; Τι ζήτησε η μικρή 1 Κεφάλαι Κεφάλαι

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ πρακτικό 17 της συνεδρίασης τυ Διικητικύ Συμβυλίυ τυ Α.Ο. στις ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Αριθ. Απφ. 58/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στ τετράδιό σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπα τ γράµµα, πυ αντιστιχεί στη σωστή απάντηση.. Ακτίνα πράσινυ φωτός πρερχόµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Απλές περιπτώσεις Εφαρµόζουµε τις ιδιότητες των ορίων. Ουσιαστικά κάνουµε αντικατάσταση. lim 3x 4x+ 8 = = =

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Απλές περιπτώσεις Εφαρµόζουµε τις ιδιότητες των ορίων. Ουσιαστικά κάνουµε αντικατάσταση. lim 3x 4x+ 8 = = = ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να βρείτε τα παρακάτω όρια: α ( 4 8) + 6 + 8 Απλές περιπτώσεις Εφαρµόζυµε τις ιδιότητες των ρίων Ουσιαστικά κάνυµε αντικατάσταση α 4+ 8 = 4 + 8= + 4+ 8= 9 8 8 = = 4 + 6 = + 6= Αν f( )

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/02/2017 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ , (1) R1 R 2.0 V IN R 1 R 2 B R L 1 L

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/02/2017 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ , (1) R1 R 2.0 V IN R 1 R 2 B R L 1 L ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Λ ΜΠΙΣΔΟΥΝΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: //7 ΘΕΜΑ ( μνάδες) Οι τιμές των αντιστάσεων και τυ κυκλώματς τυ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΣ του Τμήματος ΗΥΣ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ για ΕΝΤΑΞΗ (πραγματικά στοιχεία)

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΣ του Τμήματος ΗΥΣ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ για ΕΝΤΑΞΗ (πραγματικά στοιχεία) Στις επόμενες σελίδες υπάρχυν πληρφρίες σχετικές με τ Νέ Πργραμμα Σπυδών τυ Τμήματς ΗΥΣ τυ ΤΕΙ Πειραιά και πως θα γίνει η ΕΝΤΑΞΗ των σπυδαστών στ νέ πρόγραμμα μέσω τυ συστήματς GKEL τυ Τμήματς. Ολι ι σπυδαστές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιο: Οι λίγοι υπάλληλοι των ευρώ θέτουν σε κίνδυνο τους μισθούς όλων

Δημόσιο: Οι λίγοι υπάλληλοι των ευρώ θέτουν σε κίνδυνο τους μισθούς όλων Δημόσι: Οι λίγι υπάλληλι των 7.000 ευρώ θέτυν σε κίνδυν τυς μισθύς όλων 15 Nov 2013 Η πιστή εφαρμγή τυ Ενιαίυ Μισθλγίυ είναι μία από τις δεσμεύσεις πυ ανέλαβε υπυργός Οικνμικών Γιάννης Στυρνάρας ενώπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 22/06/2012 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 22/06/2012 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ /6/ ΘΕΜΑ (3 μνάδες) (α) Η αντίσταση ενός D λευκόχρυσυ μετρήθηκε στη θερμκρασία πήξης τυ νερύ και βρέθηκε 8 Ω, ενώ στη συνέχεια μετρήθηκε σε θερμκρασία θ και βρέθηκε 448 Ω Να

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία Τεχνλγικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών Τμήμα Μηχανλγίας Τμέας Ενεργειακός Πτυχιακή Εργασία ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Εφαρμγές, συγκριτικά στιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P P Πργράμματς Απτελέσματα για τη Συμμετχή της Κύπρυ σε Πργράμματα και Δραστηριότητες τυ 7P υ Πλαίσι για Έρευνα και Τεχνλγική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισαγωγή H παρύσα Έκθεση αφρά στην αξιλόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

χοι..αργός,23.11.15 Α.Π.: σικ 1532312 Ι ΝΔ4133 Νομική Διεύθυνση Υποδιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τηλ.: 2106505610

χοι..αργός,23.11.15 Α.Π.: σικ 1532312 Ι ΝΔ4133 Νομική Διεύθυνση Υποδιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τηλ.: 2106505610 ' ~~ From: Ktimatologio S,A, Faxno: +302106505951 Το: 2103610537 Page: 1/8 Date: 11/23/2015 4:tJ;):14 i-'ivi χο..αργός,23.11.15 Α.Π.: σκ 1532312 ΝΔ4133 \ " Νομκή Δεύθυνση Υποδεύθυνση Λετουργούντος Κτηματολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ Ασκήσεις Πράξης

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ Ασκήσεις Πράξης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ Καθηγητές: Δ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & Δ. ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Επιστημνικός Συνεργάτης: Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (Οκτώβριος 2004 Μάρτιος 2005)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (Οκτώβριος 2004 Μάρτιος 2005) (Οκτώβ 2004 Μάτ 2005) 2 ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ Ι Πεγαφή σεµναίυ Πόκετα γα τ εσαγωγκό σεµνά στη χήση τυ SPSS. Είνα αχκό δηγό τυ τόπυ χήση κα τη πεγαφή τυ πεβάλλντ εγασία τυ SPSS.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2.1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 5 Ο ΜΑΘΗΜΑ 2.1.1. Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών, είναι γνωστό και με τα στιχεία τυ δυλέψαμε όλες τις πρηγύμενες τάζεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στ τετράδιό σας τν αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα τ γράμμα πυ αντιστιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Αν δείκτης διάθλασης ενός πτικύ υλικύ μέσυ είναι n= 4 3 ακτινβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 1.4 1.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ xo

ΜΑΘΗΜΑ 16 1.4 1.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ xo ΜΑΘΗΜΑ 6.4.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ R Η έννια τυ ρίυ Όρι ταυττικής σταθερής συνάρτησης Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Όρι και διάταξη Όρια και πράξεις Κριτήρι παρεµβλής Τριγωνµετρικά όρια Όρι σύνθετης συνάρτησης Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Αυτµατισµύ Συστήµατα Αυτµάτυ Ελέγχυ ΙΙ Ασκήσεις Πράξης. Καλλιγερόπυλς Σ. Βασιλειάδυ Χειµερινό εξάµην 8/9 Ασκήσεις Μόνιµα Σφάλµατα & Κριτήρια ευστάθειας Άσκηση.. ίνεται σύστηµα µε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 2 υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ Δυνατότητες της Τεχνλγίας και τυ Αυτματισμύ στην ανατλή τυ 21υ α ιώ να 2 & 3 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 1 9 9 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Η Ε I.

Διαβάστε περισσότερα

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο).

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο). 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (η τεχνική τυ αρκεί να απδείξυµε ότι... ) Παναγιώτης Λ. Θεδωρόπυλς Σχλικός Σύµβυλς κλάδυ ΠΕ03 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν µε σκπό να βηθήσυν τυς µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου

Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Εξέδρ συνυλίς στ Πνθσσλκό στάδ Βόλυ Φτήτρ: Αντωνίυ Ουρνί Επβλέπντς κθγτές : Σπύρς Ππδόπυλς, Μρί Βρντίσ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εσγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιυργία λκληρωμένων αρχείων μετεωρλγικών δεδμένων από μετρήσεις Συνπτικών Μετεωρλγικών Σταθμών στν ελληνικό χώρ με τη χρήση Τεχνητών

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών Επθεώρηση Κνωνκών Ερευνών Τμ. 131, 2010 ΑΣΤΚΑ ΚΑ ΑΓΡΤΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΕΡΕΥΝΩΝΤΑ ΜΕ ΠΣΤΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΝΩΝΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΠΕΔΥ ΕΚΠΑΔΕΥΣΗΣ Παστάδης Γεώργς http://dx.doi.org/10.12681/grsr.81

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 114/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.500,00 Ευρώ Περιεχόμενα: α)τεχνική Έκθεση β)πρϋπλγισμός

Διαβάστε περισσότερα

παιχνίδι δέντρα Μοριακής αντίδραση ση πλήρων φυλογενετικά Υπάρχουν συγγενικοί δεδομένα επιτρέψειι σχετική με ολόκληροο ως και την βιολογικών

παιχνίδι δέντρα Μοριακής αντίδραση ση πλήρων φυλογενετικά Υπάρχουν συγγενικοί δεδομένα επιτρέψειι σχετική με ολόκληροο ως και την βιολογικών TreeTOPS ένα φυλγενετκά δέντρα εσαγωγκό παχνίδ γα τα Η κατασκευή φυλγενετκών δέντρων παίζε ρόλ κλεδί στην κατανόηση των εξελκτκών δαδκασών. Ο παραδσακές μέθδ συστηματκής κατάταξης πρσπαθύσαν να δαφωτίσυν

Διαβάστε περισσότερα

ροή ιόντων και µορίων

ροή ιόντων και µορίων ρή ιόντων και µρίων Θεωρύµε ένα διάλυµα µίας υσίας Α. Αν εξαιτίας της ύπαρξης διαφρών συγκέντρωσης ή ηλεκτρικύ πεδίυ όλες ι ντότητες (µόρια ή ιόντα) της υσίας Α κινύνται µέσα σ αυτό µε την ίδια ριακή ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες HPøMENO TE O OΔIKA PI PI ΔEΣ ΠE AÚÈıÌfi Õ ÂÈ 1439/99 MHNIAIA E Φ H M E P I Δ A γ ι α τ η ν T O Π Ι Κ Η A Y T O Δ I O I K H Σ H (X+) EKΔOTΩN EΦHME T. Ú ÊÂ Ô KEM A KAPOΛOY 24 1043 AΘHNA ETOΣ 13 ΦYΛΛO 145

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΩΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (Polaroids)

ΠΟΛΩΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (Polaroids) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 69 94677 ΠΟΛΩΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (Plarids) Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 69 94677 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 69 94677 4. Πόλωση

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Αγαπητί μαθητές και μαθήτριες, Τα σας πρτείνυν για άλλη μια χρνιά, ένα λκληρωμέν επαναληπτικό υλικό στη Φυσική Θετικής-Τεχνλγικής

Διαβάστε περισσότερα

((,~o ΓrιΓc~;;\~HγO i ι

((,~o ΓrιΓc~;;\~HγO i ι ((,~o ΓrΓc~;;\~HγO i #ΔΟ ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλές λύσεις Δημιουργικότητα σε Προβλήματα Μαθηματικών

Πολλαπλές λύσεις Δημιουργικότητα σε Προβλήματα Μαθηματικών ΠΡΥ025: Διακτική Μαθηματικών Ι Ερασία Πλλαπλές λύσεις Δημιυρικότητα σε Πρβλήματα Μαθηματικών Διάσκων: Αθανάσις αάτσης Εκπαιευτικός: Άωνις Κυριάκυ, ΑΤ 802638 ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2008 2009 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Exουμε βρεί την εξίσωση κύματος: λν = υ, όπου υ = Τ /μ στη περίπτωση της χορδής. Οπότε. υ ν = = λ

Exουμε βρεί την εξίσωση κύματος: λν = υ, όπου υ = Τ /μ στη περίπτωση της χορδής. Οπότε. υ ν = = λ Kεφ. (part, pages - Σχέση διασπράς Exυμε βρεί την εξίσωση κύματς: λν = υ, όπυ υ = Τ /μ στη περίπτωση της χρδς. Οπότε υ ν = = λ ω = Τ /μ Τ /μ λ k H σχέση αυτ πυ συνδέει την γωνιακ συχνότητα ω με τν κυματαριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Αόριστο & Ορισμένο Ολοκλήρωμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Αόριστο & Ορισμένο Ολοκλήρωμα Ορισμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αόριστ & Ορισμέν Ολκλήρωμ Αρχική-Πράγυσ Πράγυσ ή Αρχική ή Αντιπράγωγ μι συνάρτηση f, σε έν διάστημ Δ νμάζετι η πργωγίσιμη συνάρτηση F γι την πί ισχύει F ( ) = f ( ) γι κάθε Ξ D π.χ. π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει σύντομα αλλά περιεκτικά τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται τα στατιστικά δεδομένα.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει σύντομα αλλά περιεκτικά τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται τα στατιστικά δεδομένα. 2.2. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 8 ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σπός Σπός της ενότητας αυτής είναι να παρυσιάσει σύντμα αλλά περιετιά τυς τρόπυς με τυς πίυς παρυσιάζνται τα στατιστιά δεδμένα. Πρσδώμενα απτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ιράκ - ειδικότερα η θανατική ποινή (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης του Tariq Aziz) και επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων

Ιράκ - ειδικότερα η θανατική ποινή (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης του Tariq Aziz) και επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων P7_TA-PROV(2010)0448 Ιράκ - ειδικότερα η θανατική πινή (συμπεριλαμβανμένης της περίπτωσης τυ Tariq Aziz) και επιθέσεις κατά χριστιανικών κιντήτων Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ της 25ης Νεμβρίυ 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική και ηλεκτρονιακή δομή των στερεών

Ατομική και ηλεκτρονιακή δομή των στερεών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ατμική και ηλεκτρνιακή δμή τν στερεών Μντέλ συζευγμένν εκκρεμών Διδάσκν : Επίκυρη Καθηγήτρια Χριστίνα Λέκκα Άδειες Χρήσης Τ παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ τυ Prem Rawat ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ πυ είχε μια μικρή επιχείρηση. Όπως ήταν φυσικό, ως, επιθυμύσε να απκτήσει όσ τ δυνατόν περισσότερα χρήματα. Μια μέρα, κάπις

Διαβάστε περισσότερα

1546 Κ.Δ.Π. 182/98. Αριθμός 182 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1991 ΕΩΣ 1997

1546 Κ.Δ.Π. 182/98. Αριθμός 182 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1991 ΕΩΣ 1997 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 323,10.7.98 146 Κ.Δ.Π. 182/98 Αριθμός 182 Ι ΠΕΡΙ ΑΠΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΥ ΑΜΑΘΥΝΤΑΣ ΚΑΝΝΙΣΜΙ ΤΥ 1991 ΕΩΣ 1997 Τ Συμβύλι Απχετεύσεων Λεμεσύ Αμαθύντας στη συνεδρίαση τυ ημερμηνίας 17 Ιυνίυ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση [ ]

Ανακοίνωση [ ] Ανακίνωση [30-03-2014] ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ Μπρείτε να δείτε τα απτελέσματα τυ τελικύ διαγωνισμύ σε μρφή pdf εδώ. 3 ς Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλσφικύ Δκιμίυ: «Τ φιλσφικό

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 Σε μία κεφαλαιαγρά τ επιτόκι ακίνδυνυ δανεισμύ είναι 3% σε ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I (II), 1015 Ν. 37(Π)/92 Αρ. 2709,

E.E., Παρ. I (II), 1015 Ν. 37(Π)/92 Αρ. 2709, E.E., Παρ. I (II), 1015 Ν. 37(Π)/9 Αρ. 709,.5.9 περί Πρϋπλγσμύ τυ Κυπρακύ Πρακτρείυ Εδήσεων Νόμς τυ 199 εκδίδετα με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπρακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 5 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

-ΡΑΜΗΑΤΕΑ ~~Νοι\ο(Ί Η\+ι( 1 - _:,.. 1 - 1 - " ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΉ ΑΞ ΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ. ιι ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ

-ΡΑΜΗΑΤΕΑ ~~Νοι\ο(Ί Η\+ι( 1 - _:,.. 1 - 1 -  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΉ ΑΞ ΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ. ιι ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΡΑΜΗΑΤΕΑ Νι\(Ί Η\+ι( ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6+3 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓ ΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣ Ι ΑΣ ΠΕΡ Ι ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ '., '... _:,.. t r: ι,. Π ΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣ ΙΑ: ' '

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014 ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Λάζαρς Κυρίζγλυ Υπψήφις Δήμαρχς Μιλάμε με τ έργ μας! Μαζί συνεχίζυμε! 2011-2014 Τ χαρτί πυ χρησιμπιήθηκε είναι από ανακύκλωση Πραγματπιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 Μαρτίου ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του άρθρου 12 του Ν.2579/1998 και της /384/1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 Μαρτίου ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του άρθρου 12 του Ν.2579/1998 και της /384/1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. -- 275 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Ν. 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 Μαρτίυ 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1031131/389/Δ.Τ. & Ε.Φ. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1076 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 431 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 431 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/09/2015 Αριθμ. Πρωτκόλλυ:

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθή. σε φυλαι. και κινητή. ftinainntif^ti. Της Μικελίνας Βατοπούλου (Βιβλιοθηκάριος στη Βιβλιοθήκη του Κολλεγίου Αθηνών)

Βιβλιοθή. σε φυλαι. και κινητή. ftinainntif^ti. Της Μικελίνας Βατοπούλου (Βιβλιοθηκάριος στη Βιβλιοθήκη του Κολλεγίου Αθηνών) Ββλοθή κη σε φυλα en κα κνητή inainnii τβ Της Μκελίνας Βατοπούλου (Ββλοθηκάρος στη Ββλοθήκη του Κολλεγίου Αθηνών) στηρζόταν από υπερατλαντκούς γίγαντες στο χώρο των τηλεπκονωνών, πληροφορκής, θεάματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Με την Καννιστική Απόφαση 40/12-2-2014 τ Δημτικό Συμβύλι τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά ψήφισε τν κάτωθι Καννισμό Απχέτευσης τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά : Σκπί τυ παρόντς Καννισμύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤAΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2009 Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς.

ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤAΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2009 Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς. ΑΑΝΤΉΣΕΙΣ ΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤAΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 009 Επιμέλεια: Νεκτάρις ρωτπαπάς 1. Σωστή απάντηση είναι η γ. ΘΕΜΑ 1. Σωστή απάντηση είναι η α. Σχόλι: Σε μια απλή αρμνική

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Τετάρτη 5 Νεμρίυ 014 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ Β Β1. Ένα κινητό διέρχεται τη χρνική στιγμή to=0 από τη θέση xo=0 ενός πρσανατλισμένυ άξνα Οx, κινύμεν κατά μήκς τυ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εθνική Οδό Παλ/τσα Αλυκέ Πταμύ (κτίρια Μαρκεζίνη), 491 00 Κέρκυρα Τηλ.: 26613 60000 Fax : 26613 60060 e-mail: ionia@mou.gr Πρ : ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσαφήνιση ζητημάτων που έχουν εγερθεί από την εφαρμογή του Ν. 4039/2012. Με αφορμή την αρμοδιότητα στην εποπτεία επί θεμάτων προστασίας

ΘΕΜΑ: Αποσαφήνιση ζητημάτων που έχουν εγερθεί από την εφαρμογή του Ν. 4039/2012. Με αφορμή την αρμοδιότητα στην εποπτεία επί θεμάτων προστασίας ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΠΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ Τηλ: 2106419366 Fax: 2106411523 Αθήνα, 8 Απρλίου 2013 Αρθμ. πρωτ. Αρθ. Εγκ. 1/1-3 63 f Προς Τους Κ. Κ. Δευθύνοντες τς Εσαγγελίες Εφετών κα Πρωτοδκών της χώρας

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

1.0 Βασικές Έννοιες στην Τριγωνομετρία

1.0 Βασικές Έννοιες στην Τριγωνομετρία 1.0 Βασικές Έννιες στην Τριγωνμετρία 1 η Μρφή Ασκήσεων: Ασκήσεις όπυ θέλυμε να βρύμε στιχεία ενός γεωμετρικύ σχήματς 1. Στ διπλανό σχήμα να απδείξετε ότι: ΒΓ υ εφω + εφθ. Τ τρίγων ΑΔΒ είναι ρθγώνι στ Δ,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Θ Ε Μ Α 1 Α. Για τις ερωτήσεις A1 A3 να γράψετε στην κόλλα σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπλα τ γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σχέδια Απφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για τ 2015 ΘΕΜΑ 1 : Υπβλή πρς έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ. Έννοιες που πρέπει να γνωρίζετε: Α θερμοδυναμικός νόμος, ενθαλπία, θερμοχωρητικότητα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ. Έννοιες που πρέπει να γνωρίζετε: Α θερμοδυναμικός νόμος, ενθαλπία, θερμοχωρητικότητα ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ Έννιες πυ πρέπει να γνωρίζετε: Α θερμδυναμικός νόμς ενθαλπία θερμχωρητικότητα Θέμα ασκήσεως. Πρσδιρισμός θερμχωρητικότητας θερμιδμέτρυ. Πρσδιρισμός θερμότητς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ MAXWELL ΘΕΩΡΙΑ

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ MAXWELL ΘΕΩΡΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ MAXWELL ΘΕΩΡΙΑ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778

Διαβάστε περισσότερα