Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»"

Transcript

1 Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ Πρωτβάθμας κα Δευτερβάθμας υπό τν κ. Μπαμπνώτη. Τ σύνλ των πρτάσεων πυ έχυν κατατεθεί στ ΕΣΥΠ. Τα πρίσματα συνεδρίων της ΟΛΜΕ. Τα συμπεράσματα της μελέτης PISA τυ O.Ο.Σ.Α. Τα πργράμματα σπυδών πλλών ευρωπαϊκών χωρών Ο σύγχρνες εκπαδευτκές ανάγκες κα η σημερνή πραγματκότητα στ εκπαδευτκό μας σύστημα συνλκά κα στ Λύκε εδκότερα. Ο λυκεακς χάρτης της χώρας κα τ ανθρώπν δυναμκό πυ υπηρετεί σήμερα στη Δευτερβάθμα Εκπαίδευση. Γα την πρόταση αυτή - πυ αύρ καταθέτυμε στ Εθνκό Συμβύλ Πρωτβάθμας κα Δευτερβάθμας Εκπαίδευσης, υπό τν κ. Καζάζη δύλεψαν μάχμ εκπαδευτκί, με εμπερία στ Ελληνκό Λύκε, στ ΙΒ αλλά κα σε άλλες χώρες, καθώς κα ακαδημαϊκί με εδκή γνώση στ θέμα. Όπως πλλές φρές έχω πε, δεν πρωθύμε μα ακόμη «αλλαγή γα την αλλαγή» κα μάλστα σε όλα τα επίπεδα τυ εκπαδευτκύ μας συστήματς. Θα ήμυν ευτυχής αν μπρύσα να περρστώ σε επμέρυς βελτωτκές κνήσες, όμως όλ δείκτες επβεβαώνυν τ κνό αίσθημα: Τ εκπαδευτκό μας σύστημα πάσχε! Δεν πράγε την κρτκή σκέψη. Δεν ξεχωρίζε τα χρήσμα κα ταλαπωρεί τν μαθητή, με πλλά επυσώδη κα περττά. Δεν αξπεί σωστά τ εκπαδευτκό μας υψηλής στάθμης δυναμκό κα τς υπαρκτές υπδμές. Έχε μετατρέψε τς δυ τελευταίες τάξες τυ Λυκείυ, σε «παρακλύθημα» των φρντστηρίων. Κα γα τ δεδμέν απτέλεσμα, στχίζε πλύ ακρβά κα γα τν Έλληνα φρλγύμεν κα γα τν κάθε γνό χωρστά. Μερκά στατστκά στχεία επβεβαώνυν τ πρόβλημα αλλά κα τς δυνατότητες πυ υπάρχυν κα δεν απδίδυν τα αναμενόμενα. Τ Λύκε σήμερα έχε ως πρς τ δδακτκό πρσωπκό: o εκπαδευτκύς πλύ υψηλής επστημνκής εξεδίκευσης (τ 34.7% των έχυν πρόσθετα ακαδημαϊκά πρσόντα (μετεκπαίδευση στ εσωτερκό ή στ εξωτερκό, κατχή δεύτερυ πτυχίυ ανώτατης εκπαίδευσης, μεταπτυχακό δίπλωμα εδίκευσης Master ή Δδακτρκό) o την καλύτερη αναλγία μαθητών/δδάσκντα (8,5:1) ανάμεσα σε όλες τς χώρες μέλη της Ε.Ε. κα τυ ΟΟΣΑ. ως πρς τν αρθμό σχλκών μνάδων: o Στην Ελλάδα λετυργύν 197 σχλκές μνάδες Εναίων Λυκείων, Αντίστχα στην Φλανδία ( πληθ ) λετυργύν 448 μνάδες κα στην Πρτγαλία

2 (πληθ ) 8 μνάδες. Δηλαδή στην Ελλάδα 1 μνάδα ανά κατίκυς, στην Φνλανδία 1 ανά κα στην Πρτγαλία 1 ανά ως πρς τ επίπεδ υλκτεχνκής υπδμής: o πλύ κανπητκό επίπεδ (τ 91.4% των Λυκείων δαθέτυν εργαστήρα Φυσκής-Χημείας, τ 97.% δαθέτε εργαστήρα Πληρφρκής, τ σύνλ των υπλγστών πυ υπάρχυν στα Λύκεα είνα συνδεδεμέν στ δαδίκτυ εκ των πίων τ 91.4% με ευρυζωνκή σύνδεση κα επίσης) σχεδόν όλα τα Λύκεα (98.5%) εργάζντα με πρωνό ωράρ, ως πρς την επλγή γενκύ Λυκείυ η επαγγελματκύ Λυκείυ: o σήμερα μόλς 1 στυς 4 ή 5 περίπυ έλληνες μαθητές κατευθύνετα στ τεχνκόεπαγγελματκό λύκε. Τ πσστό αυτό βρίσκετα σε πλήρη αναντστχία με ό,τ συμβαίνε στς υπόλπες ευρωπαϊκές χώρες όπυ μσί κα πλέν μαθητές κατευθύνντα στν τεχνκ-επαγγελματκό κλάδ της ανώτερης δευτερβάθμας εκπαίδευσης. Η τάση αυτή δηγεί στην ανάγκη γα πλήρη αναμόρφωση τυ τεχνκύ-επαγγελματκύ Λυκείυ στη χώρα μας, ώστε να καταστεί μα αξόπστη κα ελκυστκή λύση γα τυς μαθητές. Πρς την κατεύθυνση αυτή θα κνηθύμε άμεσα τ αμέσως πρσεχές δάστημα ως πρς τα πργράμματα σπυδών: o Στην Ελλάδα υπάρχε μέγστς κατακερματσμός τυ σχλκύ χρόνυ με υπερβλκά μεγάλ αρθμό μαθημάτων στ λύκε (49 μαθήματα), όταν στη Γαλλία είνα 6, στην Ισπανία 4, στην Ιταλία 30, κα ξεχωρίζε η Κύπρς με 44. Στα 49 περλαμβάνντα κα 8 μνόωρα. Η κατάσταση αυτή αφενός δεν επτρέπε την εμπέδωση ύλης αφετέρυ, ακυρώνε τν παδαγωγκό ρόλ των εκπαδευτκών πυ σε ελάχστ χρόνυ πρσπαθύν να καλύψυν μα υπερφρτωμένη κα εγκυκλπαδκύ τύπυ ύλη ως πρς την απτελεσματκότητα: o ακαδημαϊκές επδόσες των μαθητών απτελύν ένα σημαντκό κρτήρ αξλόγησης. Τα απτελέσματα τυ δαγωνσμύ PISA (009) τυ ΟΟΣΑ δεν είνα καθόλυ ενθαρρυντκά. Σε σύνλ 34 χωρών, μαθητές μας κατατάσσντα στην 6 η θέση στην Γλώσσα, στην 31 η θέση στα Μαθηματκά, κα στην 3 η θέση στς Φυσκές Επστήμες o Ένας άλλς αρνητκός δείκτης είνα τα υψηλά πσστά χαμηλής βαθμλγίας στς εσαγωγκές εξετάσες σε Πανεπστήμα κα ΤΕΙ. Με βάση τα στχεία της τελευταίας τετραετίας τα πσστά των εξεταζμένων με βαθμλγία κάτω τυ 10 συνλκά (σε παρένθεση τα πσστά κάτω τυ 5) έχυμε παραδείγματα όπως: Ιστρία Γενκής Παδείας σε πσστό 45%-60% (3%-33%), Αρχαία Ελληνκά Θεωρητκής κατεύθυνσης σε 40% - 50% (17% - 3%), Ιστρία θεωρητκής κατεύθυνσης σε 45% - 50% (0% -5%), Μαθηματκά Τεχνλγκής κατεύθυνσης ΙΙ σε πσστό 60% - 75% (40% - 50%) Φυσκή Τεχνλγκής κατεύθυνσης ΙΙ σε 55% - 65% (5% - 30%) ως πρς τν Έλληνα μαθητή κα μαθήτρα: Ο Έλληνες έφηβ είνα π σκληρά εργαζόμεν Έλληνες. ως πρς τ κόστς:

3 Η εμπέδωση σε κάθε κγένεα της αντίληψης ότ τ φρντστήρ αλλά κα η εξωσχλκή βήθεα τυ μαθητή είνα απλύτως αναγκαία γα την είσδ τυ στην τρτβάθμα εκπαίδευση έχυν δηγήσε στην απαξίωση τυ λυκείυ, στ φανόμεν της απχής από τ δημόσ σχλεί αλλά της συστηματκής παρακλύθησης των δωτκών μαθημάτων. Η αλλαγή αυτής της κατάστασης απτελεί ευθύνη κα πρόκληση πλτεία κα εκπαδευτκύς Σύμφωνα με πρόσφατα στχεία τυ ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ η μέση ετήσα δαπάνη των κγενεών γα τα φρντστήρα ανέρχετα σε περίπυ 900 εκατμμύρα (εκ των πίων τα δυ τρίτα α γα φρντστήρα κα τ ένα τρίτ γα δαίτερα μαθήματα). Τ «Νέ Λύκε» πρέπε να απκαταστήσε όχ μόν την σωστή κα πλήρη λετυργία τυ. Πρέπε να απκαταστήσε την σρρπία στη ζωή των εφήβων. Πρέπε να κάνε «φυσλγκή» τη ζωή τυς κα τη ζωή των γνών τυς. Ο έφηβς έχε δκαίωμα στη Γνώση, αλλά έχε δκαίωμα κα στη ζωή!!! Στν ελεύθερ χρόν, στη δημυργία, στη συμμετχή. Τ Λύκε δεν είνα απλά πρθάλαμς τυ πανεπστημίυ ή τυ ΤΕΙ. Είνα μα αυτόνμη εκπαδευτκή μνάδα όπυ : νές έχε πρόσβαση στη γνώση κα ταυτόχρνα αναπτύσσε την κρτκή τυ κανότητα δαμρφώνετα η συνείδηση τυ ενεργύ πλίτη ενδυναμώνντα αξίες της συλλγκότητας κα της αλληλεγγύης, σεβασμός στν άλλ πρετμάζετα νές γα τ επόμενη βαθμίδα με ήρεμ κα ργανωμέν εντός τυ σχλείυ τρόπ. Λίγα μαθήματα με επαρκή αρθμό ωρών δδασκαλίας στ Σχλεί μπρύν να πρετμάσυν πλήρως τν μαθητή να επενδύσε εκεί πυ έχε κλίση. Η μρφή κα τ είδς των εξετάσεων θα έχυν δαφρετκά κα καντμκά στχεία πυ δεν θα απατύν απστήθση κα αντγραφή. Η ργάνωση τυ Λυκείυ θα συζητηθεί ανεξάρτητα από τ σύστημα των εξετάσεων, γα τ πί σχύυν βασκές αρχές πυ έχυν δατυπωθεί, κα θα συζητηθύν αφύ έχε λκληρωθεί η συζήτηση γα τ λύκε. Τ «Νέ Λύκε» πυ πρωθύμε : 1. Δεν απτελεί μα ακόμη επμέρυς ρύθμση,αλλά εντάσσετα στ συνλκό σχεδασμό αναμόρφωσης τυ εκπαδευτκύ μας συστήματς. a. Με νέα πργράμματα σπυδών από τ Δημτκό, 3

4 b. Χωρίς περττές επαναλήψες κα επκαλύψες στην δδακτέα ύλη c. Με την εσαγωγή ξένης γλώσσας κα πληρφρκής από την πρώτη Δημτκύ κα πτυχί Δημσίυ στην Γ Γυμνασίυ. d. Με μαθήματα φλαναγνωσίας, εκαστκών, θεάτρυ, μυσκής κλπ. e. Με την ρζόντα παρέμβαση τυ ψηφακύ σχλείυ, πυ αξπεί σύγχρνες δυνατότητες, από την ββλθήκη όλων των ββλίων Δημτκύ, Γυμνασίυ κα Λυκείυ, μέχρ την υπδεγματκή δδασκαλία κα τ ψηφακό φρντστήρ. Στχεία πυ μας επτρέπυν μα άλλη αντίληψη γα τη λετυργία τυ Λυκείυ κα ένα δαφρετκό περεχόμεν σπυδών. Στην κατεύθυνση αυτή : Η Α Λυκείυ είνα πλήρως μα τάξη γενκής παδείας κα λετυργεί ως τάξη «γέφυρα» ανάμεσα στ Γυμνάσ κα τ Λύκε. Η Β κα Γ Λυκείυ παρέχε πρδευτκά περσσότερη εμβάθυνση κα εξεδίκευση ως συμπλήρωμα μας εντατκής γενκής παδείας με μκρό αρθμό βασκών μαθημάτων. Ο Μαθητής γίνετα συνεδητός Έλληνας Πλίτης τυ κόσμυ. Με γνώση κα υπερηφάνεα γα την στρία κα τν πλτσμό μας, μαθαίνε να ζε κα πρδεύε μέσα στ σύγχρν κα ανταγωνστκό περβάλλν, μέσα κα έξω από την χώρα. Εσάγετα γα πρώτη φρά η ερευνητκή εργασία ως δακρτή ενότητα τυ πργράμματς σπυδών, όπως συμβαίνε σε όλες σχεδόν της ευρωπαϊκές χώρες στη βαθμίδα αυτή. Πρόκετα γα μαδκές ερευνητκές εργασίες πυ ανίγυν τυς ρίζντες αναζήτησης κα παράλληλα πράγυν την συλλγκότητα κα συνεργασία. Παρέχετα εντός τυ κυρίως πργράμματς τυ σχλείυ η δυνατότητα παρακλύθησης εππλέν δδακτκών ωρών σε επλεγμένα μαθήματα (μαθήματα εμβάθυνσης) άμεσυ ενδαφέρντς τυ μαθητή αλλά κα στήρξης της πρετμασίας. Π συγκεκρμένα : Τ Λύκε γίνετα μα βαθμίδα βαθμαίας εξεδίκευσης κα ταυτόχρνης απόκτησης στέρεης γενκής παδείας σε κεντρκής σημασίας γνωστκά αντκείμενα. Ξεκνώντας από την γενκής παδείας Α Λυκείυ, πρχωράμε στη Β Λυκείυ σε μα πρώτη εδίκευση (δυ κατευθύνσες) κα ακλυθεί η Γ Λυκείυ (τρες κατευθύνσες). Α Λυκείυ Γενκή Παδεία 4

5 Κατεύθυνση A Κατεύθυνση Β Κατεύθυνση A Β Λυκείυ Γ Λυκείυ Κατεύθυνση AB Κατεύθυνση B Σχήμα: Η πρεία αύξυσας εξεδίκευσης των μαθητών στ Λύκε Αναδατάσσετα τ περεχόμεν της δδασκαλίας κα αρθμός των μαθημάτων χάρν της εμβάθυνσης στα βασκά μαθήματα κα εξεδίκευσης γα μα λκληρωμένη εκπαίδευση κα πρετμασία γα τς εσαγωγκές Στ Νέ Λύκε δεν υφίστατα η έννα τυ μνόωρυ μαθήματς, κάτ πυ συμβαίνε κα σήμερα στην πράξη Τα μαθήματα της Γλώσσας (Νέα κα Αρχαία Ελληνκή Γλώσσα κα Γραμματεία- Λγτεχνία), η Ιστρία, κα σε μεγάλ βαθμό τα Μαθηματκά, συνστύν ένα λτό πυρήνα μαθημάτων γενκής παδείας τα πία παίρνυν μαθητές ανεξάρτητα από την περατέρω εξεδίκευσή τυς. Στόχς είνα συνδυασμός της εξεδίκευσης ανάλγα με τα δαίτερα ενδαφέρντα των μαθητών, παράλληλα με την απόκτηση μας ευρύτερης γενκής παδείας πυ αναφέρετα κυρίως σε βασκά εφόδα επκνωνίας κα σκέψης (Γλώσσα), αυτγνωσίας κα καλλέργεας λκληρωμένης ταυτότητας (Ιστρία) κα 5

6 ρθλγκής περγραφής της πραγματκότητας (Μαθηματκά). Υπενθυμίζετα ότ όλ μαθητές έχυν πστπηθεί στη Γ Γυμνασίυ στην καλή γνώση της Αγγλκής Γλώσσας κα στη χρήση της Πληρφρκής. Εσάγετα η ερευνητκή εργασία (συνθετκή εργασία ή project) ως δακρτή ενότητα τυ πργράμματς σπυδών. Είνα υπχρεωτκό γα όλυς τυς μαθητές. Αξλγείτα αυτόνμα κα βαθμός τυ πρσμετράτε σότμα με τυς βαθμύς των υπλίπων μαθημάτων. Η αξλόγηση συνεκτμά τόσ τη δαδκασία όσ κα τ απτέλεσμα της εργασίας των μαθητών. Επχερείτα μα υσαστκή μετακίνηση από τν έντνα ατμκστκό κα ανταγωνστκό χαρακτήρα της εργασίας των μαθητών σε αυτή της μαδκής πρσπάθεας κα συνεργασίας Ο μαθητές επλέγυν τ θέμα της ερευνητκής εργασίας με την πία θέλυν να ασχληθύν με βάση τς δαίτερες πρτμήσες κα κλίσες τυς. Δευρύνετα υσαστκά τ φάσμα των επλγών των μαθητών, με κρτήρ τς ανάγκες τυ γα την εσαγωγή τυ στην ανώτατη εκπαίδευση ή τς δαίτερες κλίσες κα τα ενδαφέρντά τυ. Επλέγε τ θέμα της ερευνητκής εργασίας με την πία θέλε ασχληθεί σε κάθε μα από τς τρες τάξες τυ Λυκείυ. Επλέγε την κατεύθυνση πυ θέλε να ακλυθήσε στη Β κα στη Γ Λυκείυ. Επλέγε, τέλς, μεγαλύτερ αρθμό μαθημάτων επλγής από ό,τ σήμερα (αυξάνετα αρθμός μαθημάτων επλγής από τρία σε επτά συμπερλαμβανμένης κα της ερευνητκής εργασίας). Σήμερα πρσφέρντα πρς επλγή (5 στην Α Λυκείυ, 14 στη Β Λυκείυ κα 18 στη Γ Λυκείυ) μαθήματα πυ στην πράξη, όμως περρίζντα σε 3-4 ανά τάξη από έλλεψη ενδαφέρντς Στς (Β' κα Γ' Λυκείυ) στυς μαθητές παρέχετα εντός τυ κυρίως πργράμματς τυ σχλείυ η δυνατότητα παρακλύθησης εππλέν δδακτκών ωρών σε επλεγμένα μαθήματα (μαθήματα εμβάθυνσης) με βάση τς ανάγκες τυς γα την εσαγωγή στα Πανεπστήμα κα ΤΕΙ. Μεώνετα αρθμός μαθημάτων κα ωρών δδασκαλίας ανά τάξη: o Στην Α Λυκείυ αρθμός μαθημάτων μεώνετα από 16 σε 8 συμπερλαμβανμένης της ερευνητκής εργασίας, με μείωση τυ συνλκύ αρθμύ ωρών δδασκαλίας από 34 σε 3. o Στην Β Λυκείυ κατευθύνσες περρίζντα από τρείς (Θεωρητκή Θετκή Τεχνλγκή ) σε δύ (Α κα Β ). Ο αρθμός μαθημάτων μεώνετα από 17 σε 1 με μείωση τυ συνλκύ αρθμύ ωρών δδασκαλίας από 34 ή 35 σε 33. o Στην Γ Λυκείυ κατευθύνσες γίνντα τρείς (Α, Β κα ΑΒ). Ο αρθμός μαθημάτων μεώνετα από 16 σε 10. Εδώ όμως με αύξηση τυ συνλκύ αρθμύ ωρών δδασκαλίας από 31 σε 35 λόγω των πργραμμάτων εμβάθυνσης εντός τυ καννκύ ωραρίυ.. Ο περρσμός στς κατευθύνσες της Β Λυκείυ σε : Κατεύθυνση Α (κυρίως γα μαθητές πυ έχυν απφασίσε να ακλυθήσυν θετκές, τεχνλγκές ή επστήμες υγείας) κα Κατεύθυνση Β (κυρίως γα όσυς έχυν απφασίσε να ακλυθήσυν κλασσκές, κα ανθρωπστκές επστήμες). Δίνε την ευχέρεα σε σημαντκό αρθμό μαθητών είτε από την Α είτε από την Β Κατεύθυνση, αν θέλυν, να επλέξυν στην Γ λυκείυ την ΑΒ Κατεύθυνση (γα να ακλυθήσυν κνμκές, κνωνκές κα πλτκές επστήμες). Στ Παράρτημα παρυσάζετα αναλυτκά η δμή τυ νέυ πργράμματς σπυδών στ Λύκε. Τ Νέ Λύκε δηγεί κα σε Νέ Εξεταστκό Σύστημα γα την Εσαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση από τ σχλκό έτς Από τς αλλαγές αυτές δεν αφνδάζετα κανείς. Τν ερχόμεν Σεπτέμβρ η Α Λυκείυ θα λετυργήσε με βάση τ νέ πρόγραμμα σπυδών ενώ από τ σχλκό έτς θα είνα 6

7 έτμα κα τα νέα πργράμματα σπυδών γα τη Β κα Γ Λυκείυ. Ο μαθητές πυ θα φτύν στην Α Λυκείυ τ ερχόμεν σχλκό έτς θα εσαχθύν στα Πανεπστήμα κα τα ΤΕΙ με βάση τ νέ σύστημα εσαγωγκών εξετάσεων τ πί θα σχύσε γα πρώτη φρά τ σχλκό έτς Ο αλλαγές στ εκπαδευτκό σύστημα βασίζντα στς ακόλυθες βασκές αρχές: Ο εξετάσες δεξάγντα κεντρκά κα με δαδκασίες πυ δασφαλίζυν τ αδάβλητ. Ο εξετάσες αφρύν σε έναν μκρό αρθμό βασκών μαθημάτων κα τα ΑΕΙ καθρίζυν τ συντελεστή βαρύτητας των μαθημάτων αυτών, ώστε υσαστκά να συμμετέχυν τα ίδα στα κρτήρα επλγής των μελλντκών φτητών τυς. Με βάση τς παραπάνω βασκές αρχές γίνετα επστημνκή επεξεργασία γα τ είδς κα τ περεχόμεν της εξεταστκής δαδκασίας ώστε να σταματήσε η υπχρέωση κα η επβράβευση της απλής απμνημόνευσης. Κατά τη δάρκεα της Γ Λυκείυ τ ίδ τ σχλεί θα κάνε πρσμίωση της εξεταστκής δαδκασίας με στόχ μαθητές να αντληφτύν κα να πρετμαστύν στ σχλεί κα από τυς καθηγητές τυς γα όλα όσα θα είνα αναγκαία. 7

8 Παράρτημα Α Η δμή τυ Νέυ Πργράμματς Σπυδών Γενκύ Λυκείυ Α Λυκείυ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα Ώρες Υπχρεωτκά Ελληνκή Γλώσσα (Αρχαία κα Νέα Ελληνκή Γλώσσα & Γραμματεία) 1 9 Θρησκευτκά Ιστρία Μαθηματκά 5 Ξένη Γλώσσα 3 Φυσκές Επστήμες (Φυσκή-Χημεία-Βλγία) 6 Φυσκή Αγωγή Επλγή (υπχρεωτκή) 3 Ερευνητκή εργασία (Project) 3 Σύνλ 3 1. Εναί μάθημα με τρες κλάδυς: α) Αρχαία Ελληνκή Γλώσσα κα Γραμματεία, β) Νέα Ελληνκή Γλώσσα κα γ) Νέα Ελληνκή Λγτεχνία.Εναί μάθημα με τρες κλάδυς: α) Φυσκή κα β) Χημεία κα γ) Βλγία. 3. Επλγή μας ερευνητκής εργασίας ανά τετράμην με θέμα πυ εντάσσετα στυς κύκλυς «Ανθρωπστκές κα Κνωνκές Επστήμες», «Τέχνη κα Πλτσμός», «Μαθηματκά, Φυσκές Επστήμες κα Τεχνλγία» κα «Περβάλλν κα Αεφόρς Ανάπτυξη» ή με θέμα πυ συνδυάζε κάπυς από τυς πραναφερόμενυς κύκλυς. Μία εργασία θα μπρεί να είνα στα Αγγλκά. Όλες εργασίες θα περλαμβάνυν χρήση της τεχνλγίας κα τυ Δαδκτύυ στ πί κα θα αναρτώντα με την λκλήρωσή τυς. 8

9 Κατεύθυνση Α Β' ΛΥΚΕΙΟΥ Κατεύθυνση Β Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες Υπχρεωτκά Υπχρεωτκά Νέα Ελληνκή Γλώσσα κα Γραμματεία 5 Νέα Ελληνκή Γλώσσα κα Γραμματεία 5 Φυσκή Αγωγή Φυσκή Αγωγή Ερευνητκή εργασία (Project) 1 Ερευνητκή εργασία (Project) 1 Θρησκεία κα Κόσμς 1 Θρησκεία κα Κόσμς 1 Αρχές Οκνμίας κα Δίκησης Αρχές Οκνμίας κα Δίκησης Ιστρία Ιστρία 4 Μαθηματκά 6 Μαθηματκά 3 Φυσκή 4 Αρχές Φυσκών κα Περβαλλντκών Επστημών Χημεία 3 Αρχαία Ελληνκή Γλώσσα κα Γραμματεία 6 Βλγία ή Επστήμη Υπλγστών Φλσφία Επλγής (επλέγντα μαθήματα) Επλγής (επλέγντα μαθήματα) Εμβάθυνση στα Μαθηματκά Εμβάθυνση στην Αρχ. Ελληνκή Γλώσσα κα Γραμματεία Εμβάθυνση στη Φυσκή Εμβάθυνση στην Ιστρία Εμβάθυνση στη Χημεία Νεότερη Ευρωπαϊκή Λγτεχνία Εμβάθυνση στη Βλγία 3 Λγκή Εμβάθυνση στην Επστήμη Υπλγστών 3 Εφαρμγές Υπλγστών Ξένη Γλώσσα Ξένη Γλώσσα Τέχνη κα Πλτσμός Τέχνη κα Πλτσμός Σύνλ 33 Σύνλ 33 Υπόμνημα 9

10 Κνά Υπχρεωτκά Μαθήματα (δυνητκή συνδδασκαλία) Ίδα μαθήματα αλλά σε άλλ βάθς εξεδίκευσης στην κάθε κατεύθυνση Σχόλ: Τ σκύρ γκρίζ χρώμα σημαίνε συνδδασκαλία τυ ίδυ μαθήματς ανάμεσα στυς μαθητές των δυ κατευθύνσεων κα εφόσν βεβαίως δεν γίνετα υπέρβαση τυ μέγστυ αρθμύ μαθητών ανά τμήμα πυ πρβλέπετα σήμερα. Ισχύε ό,τ κα στην Α Λυκείυ. 1. Ο μαθητές της κατεύθυνσης Α μπρύν να δαλέξυν ως υπχρεωτκό μάθημα είτε τη Βλγία είτε την Επστήμη Υπλγστών.. Πρϋπόθεση γα να πάρε κάπς μαθητής τ σχετκό μάθημα εμβάθυνσης είνα να έχε επλέξε τ αντίστχ υπχρεωτκό μάθημα. Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Κατεύθυνση Α Κατεύθυνση ΑΒ Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες Υπχρεωτκά Υπχρεωτκά Υπ Νέα Ελληνκή Γλώσσα κα Γραμματεία 5 Νέα Ελληνκή Γλώσσα κα Γραμματεία 5 Ερευνητκή εργασία (Project) 1 Ερευνητκή εργασία (Project) 1 Ιστρία Ιστρία 5 Μαθηματκά 7 Μαθηματκά & Στχεία Στατστκής 6 Κ ν ω ν λ γ ί Μκρκνμκή & α Φυσκή 5 Μακρκνμκή 5 5 Κ Χημεία 4 Αρχές Οργάνωσης κα Δίκησης Επχερήσεων κα Υπηρεσών 3 3 Ε σ α γ ω γ ή 3 Εσ τυ σ τ Δ ί κ 10

11 Βλγία ή Επστήμη Υπλγστών 4 Εφαρμγές Πληρφρκής 3 Φυσκή Αγωγή Φυσκή Αγωγή Επλγής (επλέγντα μαθήματα) Επλγής (επλέγντα μαθήματα) Επ Εμβάθυνση στα Μαθηματκά Εμβάθυνση στα Μαθηματκά κα τη Στατστκή Εμβάθυνση στη Φυσκή Εμβάθυνση στην Οκνμία Εμβάθυνση στη Βλγία Εμβάθυνση στην Επστήμη Υπλγστών Εμβάθυνση στην Κνωνλγία Εμβάθυνση στη Χημεία Τεχνλγία κα Ανάπτυξη Θρησκεία κα Κόσμς Θρησκεία κα Κόσμς Ξένη Γλώσσα Ξένη Γλώσσα Σύνλ 35 Σύνλ 35 α κ α τ υ ς Π λ τ κ ύ ς θ ε σ μ ύ ς 3 1. Ισχύε ό,τ κα στην Α Λυκείυ.. Πρϋπόθεση γα να πάρε κάπς μαθητής τ σχετκό μάθημα εμβάθυνσης είνα να έχε επλέξε τ αντίστχ υπχρεωτκό μάθημα. 3. Τα μαθήματα «Κνωνλγία» κα Εσαγωγή στ Δίκα κα τυς Πλτκύς Θεσμύς» απτελύν ένα εναί πακέτ πυ επλέγετα εναλλακτκά πρς τ πακέτ μαθημάτων «Μακρκνμκή & Μακρκνμκή» κα «Αρχές Οργάνωσης κα Δίκησης Επχερήσεων κα Υπηρεσών» στην κατεύθυνση ΑΒ ή πρς τ πακέτ μαθημάτων «Ιστρία της Τέχνης κα τυ Πλτσμύ» κα «Φλσφία» στην κατεύθυνση Β. 11

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Αλλάζουμε Παιδεία Αλλάζουμε την Ελλάδα ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Πρόταση για τo Νέο Λύκειο 2 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Συμβλή των φυσικχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων τυ Βυζαντινύ Μυσείυ Νανώ ΧΑΤΖΔΑΚ, J. PHILLIPON, P. AUSSET, ωάννης ΧΡΥΣΥΛΑΚΣ, Αθηνά ΑΛΕΞΠΥΛΥ Δελτίν XAE 13 (1985-1986), Περίδς Δ'. Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση 1. Εισαγωγή Τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια (από τη μεταπολίτευση και μετά), το ζήτημα του Λυκείου, και το συνδεόμενο με

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Χρήσιμα Διαγράμματα. Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία

Η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Χρήσιμα Διαγράμματα. Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία Η πρόταση για το Νέο Λύκειο Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Υπουργείο Παιδείας 1/2/2012 Χρήσιμα Διαγράμματα Άρης Γιαβρής [Πληκτρολογήστε το όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P P Πργράμματς Απτελέσματα για τη Συμμετχή της Κύπρυ σε Πργράμματα και Δραστηριότητες τυ 7P υ Πλαίσι για Έρευνα και Τεχνλγική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισαγωγή H παρύσα Έκθεση αφρά στην αξιλόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την εκπαίδευση έχει δύο διακριτούς στόχους : Δημόσια, δωρεάν, δημοκρατική, μαζική εκπαίδευση, από τη μια μεριά, και ποιοτικά αναβαθμισμένη, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. ΦΕΚ Β 862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1985 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 167 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1566 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ OXFORD' ~; : ΕuόΥγέλος Δ. Πρωτοπαπαδάκης, Δρ ΦιλοσοφΙας ~. Σωτήριος Φουρνόρος, Δρ Φιλοσοφ(ας. "Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ OXFORD' ~; : ΕuόΥγέλος Δ. Πρωτοπαπαδάκης, Δρ ΦιλοσοφΙας ~. Σωτήριος Φουρνόρος, Δρ Φιλοσοφ(ας. Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε γπεγθγνοσ ΣΕΙΡΑΣ Θεδόσης Πελεγρ(νης f,'. Καθηγητής Φιλσφ(ας, Koσμήτωρ Φιλσφικής Σχλής Πανεπιστημ(υ Aθηνν OJ\IGINAllY I,UBlISHED BV OXFORD' UNIVERSITY PRESS ",', ; : ΕΠΙΠΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ; : ΕuόΥγέλς Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική έκδοση Γενικού Κανονισμού της Ιονίου Σχολής. Σεπτέμβριος 2012. www.ionios.gr

Συνοπτική έκδοση Γενικού Κανονισμού της Ιονίου Σχολής. Σεπτέμβριος 2012. www.ionios.gr Συνοπτική έκδοση Γενικού Κανονισμού της Ιονίου Σχολής Σεπτέμβριος 2012 www.ionios.gr Η Ιόνιος Σχολή σας καλωσορίζει... Αγαπητοί φίλοι, παιδιά, γονείς, Στο «κατώφλι» της Ιονίου Σχολής ξεκινά το πιο καθοριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ISBN: 978-960-9571-13-5 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Το πρόβλημα της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι προσπάθειες αντιμετώπισής του μετά τη μεταπολίτευση 1 Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Μαθητών-Γονέων

Εγχειρίδιο Μαθητών-Γονέων Εγχειρίδιο Μαθητών-Γονέων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2.1 Mission Statement 2.2 Ακαδημαϊκός στόχος 3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΒ (ΙΒΟ) 3.1 Αποστολή του οργανισμού ΙΒ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια

Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Πρόεδρος ιοικούσας Επιτροπής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 124-140, 2014 Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Οδυσσέας Ευαγγέλου oevangelou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σύµφωνα µε άρθρα και πληροφορίες που δηµοσιεύτηκαν τύπο του σαββατοκύριακου δηµοσιοποιήθηκαν τα βασικά στοιχεία του σχεδίου του υπουργείου παιδείας για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Έκδοση 2011 Γενική εποπτεία Λένα Νικολάου,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τη σχολική διαρροή στην Ελλάδα και το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Μουσουλμανική μειονότητα τη Θράκης-

Μελέτη για τη σχολική διαρροή στην Ελλάδα και το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Μουσουλμανική μειονότητα τη Θράκης- Co-funded by the Lifelong Learning Programme of the European Union Μελέτη για τη σχολική διαρροή στην Ελλάδα και το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Μουσουλμανική μειονότητα τη Θράκης- Εθνική αναφορά PS CLUB

Διαβάστε περισσότερα