EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ"

Transcript

1 L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντα υπ ψη το πρωτ κολλο για το καταστατικ του Ευρωπαϊκο Συστ µατο Κεντρικ ν Τραπεζ ν και τη Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα (εφεξ καλο µενο «καταστατικ»), και ιδ ω το ρθρο 12.3, ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ ΑΛΑΙΟ ρθρο 1 Συνθ κη και καταστατικ Ο παρ ν εσωτερικ κανονισµ συµπληρ νει τη συνθ κη για την δρυση τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα (εφεξ καλο - µ νη «συνθ κη») και το καταστατικ. Η ννοια των ρων στον παρ ντα εσωτερικ κανονισµ ε ναι η δια πω και στη συνθ κη και στο καταστατικ. ΚΕ ΑΛΑΙΟ I ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ρθρο 2 Χρ νο και τ πο των συνεδρι σεων του διοικητικο 2.1. Ο χρ νο των συνεδρι σεων αποφασ ζεται απ το διοικητικ συµβο λιο πειτα απ πρ ταση του προ δρου. Το συµβο λιο κατ αρχ ν συνεδρι ζει σε τακτ ηµεροµην ε σ µφωνα µε πρ γραµµα το οπο ο καταρτ ζεται απ το διοικητικ συµβο λιο εγκα ρω, πριν απ την ναρξη κ θε ηµερολογιακο του Ο πρ εδρο συγκαλε το διοικητικ συµβο λιο σε συνεδρ αση, εφ σον το ζητ σουν τρ α τουλ χιστον µ λη του διοικητικο Ο πρ εδρο συγκαλε επ ση το διοικητικ συµβο λιο οσ κι το κρ νει αναγκα ο Το διοικητικ συµβο λιο κανονικ συνεδρι ζει στι κτιριακ εγκαταστ σει τη Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα (εφεξ καλο µενη «ΕΚΤ») Συνεδρι σει δ νανται να πραγµατοποιο νται και µ σω τηλεσυσκ ψεων, εκτ ε ν διαφωνο ν τουλ χιστον τρει διοικητ. ρθρο 3 Παρακολο θηση των συνεδρι σεων του διοικητικο 3.1. Με την εξα ρεση των περιπτ σεων που αναφ ρονται στον παρ ντα εσωτερικ κανονισµ, τι συνεδρι σει του διοικητικο παρακολουθο ν µ νον τα µ λη του, ο πρ εδρο του Συµβουλ ου τη Ευρωπαϊκ Ένωση και να µ λο τη Επιτροπ των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των Κ θε διοικητ µπορε κανονικ να συνοδε εται απ να τοµο στα τµ µατα εκε να των συνεδρι σεων που δεν αφορο ν συζητ σει για θ µατα νοµισµατικ πολιτικ Στι περιπτ σει που κ ποιο διοικητ αδυνατε να παραστε σε συνεδρ αση, µπορε να ορ σει εγγρ φω αναπληρωτ µε την επιφ λαξη των διατ ξεων του ρθρου 4. Το γγραφο αυτ κοινοποιε ται στον πρ εδρο σε ε λογο χρονικ δι στηµα πριν απ τη συνεδρ αση Το διοικητικ συµβο λιο δ ναται να προσκαλε και λλα πρ σωπα να παρ στανται στι συνεδρι σει του, εφ σον το κρ νει σκ πιµο. ρθρο 4 Ψηφοφορ α 4.1. Το διοικητικ συµβο λιο ψηφ ζει, εφ σον υπ ρχει απαρτ α των δ ο τρ των των µελ ν του. Εφ σον δεν υπ ρχει απαρτ α, ο πρ εδρο µπορε να συγκαλ σει κτακτη συνεδρ αση στην οπο α οι αποφ σει µπορο ν να λαµβ νονται χωρ την ανωτ ρω αναφερ µενη απαρτ α Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α πειτα απ πρ σκληση του προ δρου. Ο πρ εδρο κινε επ ση τη διαδικασ α ψηφοφορ α, εφ σον το ζητ σει οιοδ ποτε µ λο Οι αποχ δεν εµποδ ζουν την κδοση αποφ σεων του διοικητικο σ µφωνα µε τι διατ ξει του ρθρου 41.2 του καταστατικο Μ λο του διοικητικο που κωλ εται να ψηφ σει επ µακρ χρονικ δι στηµα (π ραν του εν µην ), µπορε να ορ σει αναπληρωτ για να τον αντικαθιστ ω µ λο του διοικητικο Σ µφωνα µε το ρθρο 10.3 του καταστατικο, εφ σον να διοικητ αδυνατε να ψηφ σει για απ φαση που λαµβ νεται δυν µει των ρθρων 28, 29, 30, 32, 33 και 51 του καταστατικο, τη σταθµισµ νη ψ φο του ρ χνει ο εξουσιοδοτηµ νο αναπληρωτ του Ο πρ εδρο µπορε να διεξ γει µυστικ ψηφοφορ α, εφ σον το ζητ σουν τρ α µ λη του διοικητικο. Μυστικ ψηφοφορ α διεξ γεται π ντοτε, εφ σον η προ ψ φιση απ φαση που λαµβ νεται δυν µει των ρθρων 11.1, 11.3 και 11.4 του καταστατικο αφορ προσωπικ µ λη του διοικητικο. Στι περιπτ σει αυτ τα ενδιαφερ µενα µ λη δεν συµµετ χουν στην ψηφοφορ α.

2 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τουλ χιστον τρ α µ λη του διοικητικο. Για τη γραπτ διαδικασ α απαιτο νται: i) κανονικ τουλ χιστον π ντε εργ σιµε µ ρε για µελ τη απ κ θε µ λο του διοικητικο ii) η προσωπικ υπογραφ κ θε µ λου του διοικητικο ( του αναπληρωτ του σ µφωνα µε το ρθρο 4.4) και iii) η καταχ ρηση τη εν λ γω απ φαση στα πρακτικ τη αµ σω επ µενη συνεδρ αση του διοικητικο. ρθρο 5 Οργ νωση των συνεδρι σεων του διοικητικο 5.1. Το διοικητικ συµβο λιο ψηφ ζει την ηµερησ α δι ταξη κ θε συνεδρ αση. Η εκτελεστικ επιτροπ καταρτ ζει προσωριν ηµερησ α δι ταξη και την αποστ λλει, µαζ µε τα σχετικ γγραφα, στα µ λη του διοικητικο, καθ και στου λοιπο εξουσιοδοτηµ νου µετ χοντε τουλ χιστον οκτ ηµ ρε πριν απ τη συνεδρ αση, εκτ εκτ κτων περιπτ σεων, οπ τε η εκτελεστικ επιτροπ ενεργε αν λογα µε τι περιστ σει. Το διοικητικ συµβο λιο δ ναται να αποφασ σει τη διαγραφ την προσθ κη θεµ των στην προσωριν ηµερησ α δι ταξη, πειτα απ πρ ταση του προ δρου µ λου του διοικητικο. Η διαγραφ θ µατο απ την ηµερησ α δι ταξη γ νεται πειτα απ α τηµα τουλ χιστον τρι ν µελ ν, εφ σον τα σχετικ γγραφα δεν χουν αποσταλε στα µ λη εγκα ρω Τα πρακτικ των εργασι ν του διοικητικο υποβ λλονται στα µ λη του για γκριση στην προσεχ συνεδρ αση ( νωρ τερα, εφ σον ε ναι αναγκα ο, µε γραπτ διαδικασ α) και υπογρ φονται απ τον πρ εδρο. ΚΕ ΑΛΑΙΟ ΙΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ρθρο 6 Χρ νο και τ πο των συνεδρι σεων τη εκτελεστικ επιτροπ 6.1. Ο χρ νο των συνεδρι σεων αποφασ ζεται απ την εκτελεστικ επιτροπ πειτα απ πρ ταση του προ δρου Ο πρ εδρο δ ναται επ ση να συγκαλε την εκτελεστικ επιτροπ οσ κι το κρ νει αναγκα ο. ρθρο 7 Ψηφοφορ α 7.1. Η εκτελεστικ επιτροπ ψηφ ζει, σ µφωνα µε το ρθρο 11.5 του καταστατικο, εφ σον υπ ρχει απαρτ α των δ ο τρ των των µελ ν τη. Εφ σον δεν υπ ρχει απαρτ α, ο πρ εδρο µπορε να συγκαλ σει κτακτη συνεδρ αση στην οπο α οι αποφ σει µπορο ν να λαµβ νονται χωρ την ανωτ ρω αναφερ µενη απαρτ α Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τουλ χιστον δ ο µ λη τη εκτελεστικ επιτροπ Τα µ λη τη εκτελεστικ επιτροπ τα οπο α αφορ προσωπικ µια προ ψ φιση απ φαση λαµβαν µενη δυν - µει των ρθρων 11.1, του καταστατικο, δεν µετ χουν στην ψηφοφορ α. ρθρο 8 Οργ νωση των συνεδρι σεων τη εκτελεστικ επιτροπ Η εκτελεστικ επιτροπ αποφασ ζει σχετικ µε την οργ νωση των συνεδρι σε ν τη. ΚΕ ΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ρθρο 9 Επιτροπ του Ευρωπαϊκο Συστ µατο Κεντρικ ν Τραπεζ ν 9.1. Συγκροτο νται επιτροπ του Ευρωπαϊκο Συστ µατο Κεντρικ ν Τραπεζ ν (εφεξ καλο µενε «επιτροπ του ΕΣΚΤ»), αποτελο µενε απ εκπροσ που τη ΕΚΤ και τη εθνικ κεντρικ τρ πεζα κ θε συµµετ χοντο κρ του µ λου, µε σκοπ τη συµµετοχ στο ργο του Ευρωπαϊκο Συστ µατο Κεντρικ ν Τραπεζ ν (εφεξ καλο µενου «ΕΣΚΤ») Το διοικητικ συµβο λιο καθορ ζει τα καθ κοντα των επιτροπ ν του ΕΣΚΤ και διορ ζει του προ δρου του. Κατ αρχ ν, οι πρ εδροι ε ναι εκπρ σωποι τη ΕΚΤ. Τ σο το διοικητικ συµβο λιο σο και η εκτελεστικ επιτροπ χουν το δικα ωµα να ζητο ν απ τι επιτροπ του ΕΣΚΤ τη µελ τη συγκεκριµ νων θεµ των Οι επιτροπ του ΕΣΚΤ λογοδοτο ν στο διοικητικ συµβο λιο µ σω τη εκτελεστικ επιτροπ. Η επιτροπ τραπεζικ εποπτε α δεν χει την υποχρ ωση να λογοδοτε µ σω τη εκτελεστικ επιτροπ ποτε ενεργε ω φ ρουµ διαβουλε σεων για θ µατα που δεν χουν σχ ση µε τι εποπτικ λειτουργ ε του ΕΣΚΤ, πω ορ ζονται στη συνθ κη και στο καταστατικ Η εθνικ κεντρικ τρ πεζα κ θε µη συµµετ χοντο κρ του µ λου δ ναται επ ση να διορ ζει εκπρ σωπο ο οπο ο συµµετ χει στι συνεδρι σει επιτροπ ν του ΕΣΚΤ οσ κι το αντικε µενο των εν λ γω συνεδρι σεων εµπ πτει στο πεδ ο αρµοδι τητα του γενικο. Οι εκπρ σωποι µπορε επ ση να προσκαλο νται να συµµετ σχουν σε συνεδρι σει οσ κι κρ νεται σκ πιµο απ τον πρ εδρο τη επιτροπ και την εκτελεστικ επιτροπ Για ειδικ θ µατα που αφορο ν µεσα την Επιτροπ των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των, εκπρ σωποι των υπηρεσι ν τη Επιτροπ µπορε να προσκαλο νται να παρακολουθ σουν συνεδρι σει των επιτροπ ν του ΕΣΚΤ. Μπορε επ ση να προσκαλο νται και εκπρ σωποι λλων κοινοτικ ν οργ νων και τρ των φορ ων, εφ σον κρ νεται σκ πιµο Η ΕΚΤ παρ χει γραµµατειακ υποστ ριξη στι επιτροπ του ΕΣΚΤ.

3 L 125/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ρθρο 10 Εσωτερικ δοµ Η εκτελεστικ επιτροπ, πειτα απ διαβο λευση µε το διοικητικ συµβο λιο, αποφασ ζει τον αριθµ, το νοµα και την αντ στοιχη αρµοδι τητα των υπηρεσιακ ν µον δων τη ΕΚΤ. Η απ φαση αυτ δηµοσιοποιε ται λε οι υπηρεσιακ µον δε τη ΕΚΤ υπ γονται διοικητικ στην εκτελεστικ επιτροπ. Η εκτελεστικ επιτροπ αποφασ ζει τι επ µ ρου αρµοδι τητε των µελ ν τη σε σχ ση µε τι υπηρεσιακ µον δε τη ΕΚΤ και ενηµερ νει σχετικ το διοικητικ συµβο λιο, το γενικ συµβο λιο και το προσωπικ τη ΕΚΤ. Οι αποφ σει αυτ λαµβ νονται µ νο µε παρουσ α του συν λου των µελ ν τη εκτελεστικ επιτροπ, και µ νον µε τη σ µφωνη ψ φο του προ δρου. ρθρο 11 Προσωπικ τη ΕΚΤ Κ θε µ λο του προσωπικο τη ΕΚΤ ενηµερ νεται για τη θ ση που κατ χει στο πλα σιο τη εσωτερικ δοµ τη ΕΚΤ, για την ιεραρχικ βαθµ δα του και τι επαγγελµατικ του αρµοδι τητε Με την επιφ λαξη των ρθρων 36 και 47 του καταστατικο, η εκτελεστικ επιτροπ εκδ δει οργανωτικο καν νε (εφεξ καλο µενου «διοικητικ εγκ κλιοι»). Οι καν νε αυτο ε ναι δεσµευτικο για το προσωπικ τη ΕΚΤ Η εκτελεστικ επιτροπ εκδ δει και ενηµερ νει κ δικα συµπεριφορ για την καθοδ γηση των µελ ν τη και των µελ ν του προσωπικο τη. ΚΕ ΑΛΑΙΟ IV ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΘΗ- ΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ρθρο 12 Σχ ση µεταξ διοικητικο και γενικο Στο γενικ συµβο λιο τη ΕΚΤ παρ χεται η δυνατ τητα υποβολ παρατηρ σεων πριν απ την κδοση εκ µ ρου του διοικητικο : γν µη σ µφωνα µε τα ρθρα 4 και 25.1 του καταστατικο, συστ σεων τη ΕΚΤ στον τοµ α τη στατιστικ, σ µφωνα µε το ρθρο 42 του καταστατικο, τη ετ σια κθεση, των καν νων για την τυποπο ηση τη λογιστικ παρακολο θηση και την υποβολ εκθ σεων, των µ τρων για την εφαρµογ του ρθρου 29 του καταστατικο, των ρων απασχ ληση του προσωπικο τη ΕΚΤ, στο πλα σιο τη προετοιµασ α για, τον αµετ κλητο καθορισµ των συναλλαγµατικ ν ισοτιµι ν, γν µη ε τε δυν µει του ρθρου 109 Λ, παρ γραφο 5 τη συνθ κη ε τε σχετικ µε κοινοτικ νοµικ πρ ξει που εκδ δονται οσ κι καταργε ται παρ κκλιση Οσ κι το γενικ συµβο λιο καλε ται να υποβ λει παρατηρ σει σ µφωνα µε τι διατ ξει τη ανωτ ρω παραγρ φου, του παραχωρε ται για το σκοπ αυτ ε λογο χρονικ δι στηµα, το οπο ο δεν ε ναι µικρ τερο των δ κα εργασ µων ηµερ ν. Σε επε γουσε περιπτ σει (επαρκ αιτιολογηµ νε στην α τηση), το δι στηµα αυτ µπορε να µειωθε σε π ντε εργ σιµε µ ρε. Η χρ ση γραπτ διαδικασ α εναπ κειται στην κρ ση του προ δρου Ο πρ εδρο ενηµερ νει το γενικ συµβο λιο, σ µφωνα µε το ρθρο 47.4 του καταστατικο, για τι αποφ σει του διοικητικο. ρθρο 13 Σχ σει µεταξ εκτελεστικ επιτροπ και γενικο Στο γενικ συµβο λιο τη ΕΚΤ παρ χεται η δυνατ τητα υποβολ παρατηρ σεων πριν η εκτελεστικ επιτροπ : εφαρµ σει νοµικ πρ ξει του διοικητικο για τι οπο ε, σ µφωνα µε τι διατ ξει του ανωτ ρω ρθρου 12.1, απαιτε ται η συµµετοχ του γενικο, εκδ σει, στο πλα σιο των εξουσι ν που τη χει µεταβιβ σει το διοικητικ συµβο λιο σ µφωνα µε τι διατ ξει του ρθρου 12.1 του καταστατικο, νοµικ πρ ξει για τι οπο ε, σ µφωνα µε τι διατ ξει του ρθρου 12.1 του παρ ντο, απαιτε ται η συµµετοχ του γενικο Οσ κι το γενικ συµβο λιο καλε ται να υποβ λει παρατηρ σει σ µφωνα µε τι διατ ξει τη ανωτ ρω παραγρ φου, του παραχωρε ται για το σκοπ αυτ ε λογο χρονικ δι στηµα, το οπο ο δεν ε ναι µικρ τερο των δ κα εργασ µων ηµερ ν. Σε επε γουσε περιπτ σει (επαρκ αιτιολογηµ νε στην α τηση), το δι στηµα αυτ µπορε να µειωθε σε π ντε εργ σιµε µ ρε. Η χρ ση γραπτ διαδικασ α εναπ κειται στην κρ ση του προ δρου. ΚΕ ΑΛΑΙΟ V ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ρθρο 14 Μεταβ βαση εξουσι ν Η µεταβ βαση εξουσι ν απ το διοικητικ συµβο λιο προ την εκτελεστικ επιτροπ σ µφωνα µε τι διατ ξει του ρθρου 12.1 δε τερη παρ γραφο τελευτα α πρ ταση του καταστατικο, κοινοποιε ται προ τα ενδιαφερ - µενα µ ρη δηµοσιε εται, ε ν ε ναι αναγκα ο, εφ σον πρ κειται για θ µατα που χουν νοµικ επιπτ σει σε τρ του. Πρ ξει που εκδ δονται στο πλα σιο τη µεταβ βαση εξουσι ν κοινοποιο νται αµ σω στο διοικητικ συµβο λιο.

4 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Η κατ σταση των προσ πων που ε ναι εξουσιοδοτηµ να να υπογρ φουν εξ ον µατο τη ΕΚΤ, η οπο α καταρτ ζεται β σει αποφ σεων λαµβανοµ νων δυν µει του ρθρο 39 του καταστατικο, διαν µεται στα ενδιαφερ - µενα µ ρη. ρθρο 15 ιαδικασ α του προ πολογισµο Το διοικητικ συµβο λιο, πειτα απ πρ ταση τη εκτελεστικ επιτροπ σ µφωνα µε τι αρχ τι οπο ε χει δη θ σει, εγκρ νει, πριν απ το τ λο κ θε οικονοµικο του, τον προϋπολογισµ τη ΕΚΤ για το επ µενο οικονοµικ το Το διοικητικ συµβο λιο συγκροτε επιτροπ προϋπολογισµο η οπο α το συνδρ µει σε θ µατα σχετικ µε τον προϋπολογισµ τη ΕΚΤ, και καθορ ζει τα καθ κοντα και τη σ νθεσ τη. ρθρο 16 Εκθ σει και ετ σιοι λογαριασµο Η αρµοδι τητα γκριση τη ετ σια κθεση που απαιτε ται σ µφωνα µε το ρθρο 15.3 του καταστατικο αν κει στο διοικητικ συµβο λιο Η αρµοδι τητα γκριση και δηµοσ ευση των τριµηνια ων εκθ σεων δυν µει του ρθρου 15.1 του καταστατικο, των εβδοµαδια ων ενοποιηµ νων λογιστικ ν καταστ σεων δυν µει του ρθρου 15.2 καταστατικο, των ενοποιηµ νων ισολογισµ ν δυν µει του ρθρου 26.3 του καταστατικο και των λλων εκθ σεων µεταβιβ ζεται στην εκτελεστικ επιτροπ Η εκτελεστικ επιτροπ καταρτ ζει, σ µφωνα µε τι αρχ τι οπο ε χει θ σει το διοικητικ συµβο λιο, του ετ σιου λογαριασµο τη ΕΚΤ µ σα στον πρ το µ να του επ µενου οικονοµικο του. Οι λογαριασµο αυτο υποβ λλονται στον εξωτερικ ελεγκτ Το διοικητικ συµβο λιο εγκρ νει του ετ σιου λογαριασµο τη ΕΚΤ µ σα στο πρ το τρ µηνο του επ µενου του. Η κθεση του εξωτερικο ελεγκτ υποβ λλεται στο διοικητικ συµβο λιο πριν απ την γκρισ του. ρθρο 17 Νοµικ πρ ξει τη ΕΚΤ Οι κανονισµο τη ΕΚΤ εκδ δονται απ το διοικητικ συµβο λιο, εξ ον µατο του οπο ου υπογρ φει ο πρ εδρο Οι κατευθυντ ριε γραµµ τη ΕΚΤ εκδ δονται απ το διοικητικ συµβο λιο, στη συν χεια κοινοποιο νται σε µ α απ τι επ σηµε γλ σσε των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των και υπογρ φονται απ τον πρ εδρο εξ ον µατο του διοικητικο. Σε αυτ αναφ ρεται η αιτιολογ α στην οπο α βασ ζονται. Η κοινοπο ηση στι εθνικ κεντρικ τρ πεζε γ νεται µε τηλεοµοιοτυπ α, ηλεκτρονικ ταχυδροµε ο, τηλετυπ α σε µορφ εντ που. Οι κατευθυντ ριε γραµµ τη ΕΚΤ οι οπο ε πρ κειται να δηµοσιευθο ν επισ µω µεταφρ ζονται στι επ σηµε γλ σσε των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των Το διοικητικ συµβο λιο δ ναται να µεταβιβ ζει τι κανονιστικ του εξουσ ε στην εκτελεστικ επιτροπ για την εφαρµογ των κανονισµ ν και των κατευθυντηρ ων γραµµ ν του. Στου σχετικο κανονισµο και κατενθυντ ριε γραµµ γ νεται σαφ αναφορ στα προ υλοπο ηση θ µατα, καθ και στα ρια και το πεδ ο των µεταβιβαζ µενων εξουσι ν Οι αποφ σει και οι συστ σει τη ΕΚΤ εκδ δονται απ το διοικητικ συµβο λιο την εκτελεστικ επιτροπ αν λογα µε το πεδ ο αρµοδι τητ του και υπογρ φονται απ τον πρ εδρο. Στι αποφ σει και συστ σει αναφ ρεται η αιτιολογ α στην οπο α βασ ζονται. Οι συστ σει που αφορο ν παρ γωγη κοινοτικ νοµοθεσ α σ µφωνα µε το ρθρο 42 του καταστατικο, εκδ δονται απ το διοικητικ συµβο λιο Με την επιφ λαξη του ρθρου 44 παρ γραφο 2 και του ρθρου 47.1 πρ το εδ φιο, του καταστατικο, οι γν µε τη ΕΚΤ εκδ δονται απ το διοικητικ συµβο λιο. Εν το τοι, σε εξαιρετικ περιστ σει και εκτ ε ν τουλ χιστον τρει διοικητ διατυπ νουν την επιθυµ α του να διατηρ σει το διοικητικ συµβο λιο την αρµοδι τητα κδοση συγκεκριµ νη γν µη, η εκτελεστικ επιτροπ δ ναται να εκδ δει τι γν µε τη ΕΚΤ, λαµβ νοντα υπ ψη τι παρατηρ σει του διοικητικο και τη συµβολ του γενικο. Οι γν µε τη ΕΚΤ υπογρ φονται απ τον πρ εδρο Οι οδηγ ε τη ΕΚΤ εκδ δονται απ την εκτελεστικ επιτροπ, στη συν χεια κοινοποιο νται σε µ α απ τι επ σηµε γλ σσε των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των και υπογρ φονται, εξ ον µατο τη εκτελεστικ επιτροπ, απ τον πρ εδρο οιαδ ποτε δ ο µ λη τη εκτελεστικ επιτροπ. Η κοινοπο ηση στι εθνικ κεντρικ τρ πεζε γ νεται µε τηλεοµοιοτυπ α, ηλεκτρονικ ταχυδροµε ο, τηλετυπ α σε µορφ εντ που. Οι οδηγ ε τη ΕΚΤ οι οπο ε πρ κειται να δηµοσιευθο ν επισ µω µεταφρ ζονται στι επ σηµε γλ σσε των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των λε οι νοµικ πρ ξει τη ΕΚΤ αριθµο νται κατ σειρ ν, στε να ε ναι ευχερ η αναγν ρισ του. Η εκτελεστικ επιτροπ λαµβ νει τα κατ λληλα µ τρα, στε να εξασφαλ ζεται η ασφαλ φ λαξη των πρωτοτ πων, η κοινοπο ησ του στου αποδ κτε στι αρχ που ζητο ν τη γν µη, καθ και η δηµοσ ευση σε λε τι επ σηµε γλ σσε των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των στην Επ σηµη Εφη- µερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των, στι περιπτ σει κανονισµ ν τη ΕΚΤ, γνωµ ν τη ΕΚΤ επι σχεδ ων κοινοτικ νοµοθεσ α και των νοµικ ν πρ ξεων τη ΕΚΤ για τι οπο ε χει αποφασιστε ρητ η δηµοσ ευση Οι αρχ του κανονισµο αριθ. 1 του Συµβουλ ου τη 15η Απριλ ου 1958 εφαρµ ζονται στι νοµικ πρ ξει τη ΕΚΤ οι οπο ε προβλ πονται στο ρθρο 34 του καταστατικο.

5 L 125/38 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ρθρο 18 ιαδικασ α δυν µει του ρθρου 105 Α παρ γραφο 2 τη συνθ κη Η γκριση που προβλ πεται στο ρθρο 105 Α παρ γραφο 2 τη συνθ κη δ δεται απ το διοικητικ συµβο λιο µε ενια α για λα τα συµµετ χοντα κρ τη µ λη απ φαση, µ σα στο τελευτα ο τρ µηνο κ θε του και για το επ µενο το. ρθρο 19 Προµ θειε Κατ την προµ θεια αγαθ ν και υπηρεσι ν για, την ΕΚΤ, θα αποδ δεται η δ ουσα σηµασ α στι αρχ τη δηµοσι τητα, τη διαφ νεια, τη ση πρ σβαση, των µη διακρ σεων και τη αποτελεσµατικ διαχε ριση Χωρ παρ κκλιση απ την αρχ τη αποτελεσµατικ διαχε ριση, επιτρ πονται εξαιρ σει απ τι ανωτ ρω αρχ σε περιπτ σει επε γουσα αν γκη για λ γου ασφαλε α απορρ του ταν υπ ρχει µοναδικ προ- µηθευτ για προµ θειε απ τι εθνικ κεντρικ τρ πεζε προ την ΕΚΤ για τη διασφ λιση τη συν χεια προ- µηθευτ και για περιουσιακ στοιχε α που αποκτ νται απ το Ευρωπαϊκ Νοµισµατικ δρυµα (εφεξ καλο µενο «ΕΝΙ»). ρθρο 20 Επιλογ, διορισµ και προαγωγ προσωπικο λα τα µ λη του προσωπικο επιλ γονται, διορ ζονται και προ γονται απ την εκτελεστικ επιτροπ Τα µ λη του προσωπικο επιλ γονται, διορ ζονται και προ γονται µε την προϋπ θεση τι αποδ δεται η δ ουσα σηµασ α στι αρχ τη επ ρκεια των επαγγελµατικ ν προσ ντων, τη δηµοσι τητα, τη διαφ νεια, τη ση πρ σβαση και των µη διακρ σεων. Με διοικητικ εγκ κλιο προσδιορ ζονται περαιτ ρω οι καν νε και διαδικασ ε πρ σληψη και εσωτερικ ν προαγωγ ν Η εκτελεστικ επιτροπ δ ναται να προσλαµβ νει ω προσωπικ τη ΕΚΤ µ λη του προσωπικο του (υπ εκκαθ ριση) ΕΝΙ χωρ ειδικο καν νε και διαδικασ ε πρ σληψη. ρθρο 21 ροι απασχ ληση Οι σχ σει απασχ ληση µεταξ τη ΕΚΤ και του προσωπικο τη καθορ ζονται στου ρου απασχ ληση και στον κανονισµ υπηρεσιακ κατ σταση Οι ροι απασχ ληση εγκρ νονται και τροποποιο νται απ το διοικητικ συµβο λιο πειτα απ πρ ταση τη εκτελεστικ επιτροπ. Ζητε ται η γν µη του γενικο σ µφωνα µε τη διαδικασ α που ορ ζεται στον παρ ντα εσωτερικ κανονισµ Οι ροι απασχ ληση εφαρµ ζονται µ σω του κανονισµο υπηρεσιακ κατ σταση, ο οπο ο εγκρ νεται και τροποποιε ται απ την εκτελεστικ επιτροπ Η επιτροπ προσωπικο δ νει τη γν µη τη πριν απ την γκριση ν ων ρων απασχ ληση κανονισµο υπηρεσιακ κατ σταση. Η γν µη τη υποβ λλεται στο διοικητικ συµβο λιο στην εκτελεστικ επιτροπ αντιστο χω. ρθρο 22 Κοινοποι σει και ανακοιν σει Γενικ κοινοποι σει και ανακοιν σει αποφ σεων που λαµβ νονται απ τα αρµ δια, για τη λ ψη αποφ σεων ργανα τη ΕΚΤ µπορο ν να γ νονται µ σω τη Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των και µ σω των υπηρεσι ν κοινοπο ηση που χρησιµοποιο νται συν θω στι χρηµατοπιστωτικ αγορ. ρθρο 23 Εµπιστευτικ τητα και πρ σβαση σε γγραφα και αρχε α τη ΕΚΤ Οι εργασ ε των αρµοδ ων για τη λ ψη αποφ σεων οργ νων τη ΕΚΤ και οποιασδ ποτε επιτροπ οµ δα η οπο α χει συσταθε απ αυτ ε ναι εµπιστευτικ, εκτ ε ν το διοικητικ συµβο λιο εξουσιοδοτ σει τον πρ εδρο να δηµοσιοποι σει το αποτ λεσµα των συσκ ψε ν του λα τα γγραφα που συντ σσονται απ την ΕΚΤ ε ναι εµπιστευτικ, εκτ ε ν αποφασ σει διαφορετικ το διοικητικ συµβο λιο. Η πρ σβαση στα γγραφα και τα αρχε α τη ΕΚΤ, καθ και σε γγραφα που αν καν προηγουµ νω στο αρχε ο του ΕΝΙ δι πεται απ τα κριτ ρια πον προβλ πονται στην απ φαση τη Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα, τη 3η Νοεµβρ ου 1998, σχετικ µε την πρ σβαση του κοινο στα γγραφα και τα αρχε α τη Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα (ΕΚΤ/1998/12) ( 1 ) Στα γγραφα των αρχε ων τη Επιτροπ των ιοικητ ν των κεντρικ ν τραπεζ ν των κρατ ν µελ ν τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα, του ΕΝΙ και τη ΕΚΤ θα υπ ρξει ελε θερη πρ σβαση µετ την παρ λευση τρι ντα ετ ν. Το διοικητικ συµβο λιο δ ναται να συντοµε σει σε ειδικ περιπτ σει το δι στηµα αυτ. ΚΕ ΑΛΑΙΟ VI ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ρθρο 24 Τροποποι σει του παρ ντο εσωτερικο κανονισµο Το διοικητικ συµβο λιο δ ναται να τροποποιε τον παρ ντα εσωτερικ κανονισµ. Το γενικ συµβο λιο δ ναται να προτε νει τροποποι σει και η εκτελεστικ επιτροπ δ ναται να εκδ δει συµπληρωµατικο καν νε στο πλα σιο των αρµοδιοτ των τη. ( 1 )ΕΕL 110 τη , σ. 30.

6 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/39 ρθρο 25 ηµοσ ευση Ο παρ ν εσωτερικ κανονισµ δηµοσιε εται στην Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των. ρανκφο ρτη επ του Μ ιν, 22 Απριλ ου Για το διοικητικ συµβο λιο Ο πρ εδρο Willem F. DUISENBERG

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο L 338/28 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 15. 12. 98 II (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων δεν απαιτε ται δηµοσ ευση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα, L 226/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 13. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

1988, σ. 83) , σ. 24).

1988, σ. 83) , σ. 24). L 221/23 Ο ΗΓΙΑ 98/58/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 σχετικ µε την προστασ α των ζ ων στα εκτροφε α ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη για την δρυση τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα,

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτη ς Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας και ε χοντας ως αντικειμενικο στο

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

L 91/10 Ο ΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε το ραδιοεξοπλισµ και τον τηλεπικοινωνιακ τερµατικ εξοπλισµ και την αµοιβα α αναγν ριση τη πιστ τητα

Διαβάστε περισσότερα

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken,

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken, 12. 6. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 147/29 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 11η Ιουν ου 1999 για µ τρα προστασ α σον αφορ τη µ λυνση απ διοξ νε προϊ ντων ζωικ προ λευση που προορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

L 188/36 EL (11) τι ο µ νο τρ πο να εξασφαλιστε η ασφ λεια και η αποτελεσµατικ αντιµετ πιση των συνεπει ν τυχ ν ατυχ µατο για λα τα επιβατηγ

L 188/36 EL (11) τι ο µ νο τρ πο να εξασφαλιστε η ασφ λεια και η αποτελεσµατικ αντιµετ πιση των συνεπει ν τυχ ν ατυχ µατο για λα τα επιβατηγ L 188/35 Ο ΗΓΙΑ 98/41/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 18η Ιουν ου 1998 σχετικ µε την καταγραφ των ατ µων που ταξιδε ουν µε επιβατηγ πλο α που εκτελο ν δροµολ για προ απ λιµ νε των κρατ ν µελ ν τη Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγ µενο απ το σ στηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1999R2157 24/06/2001 Αριθµ ς σελίδων: 10 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AUTOGLASSSERVICE ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ &ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

L 257/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα πιστοποιητικ που εκδ δονται β σει των προτ πων που καταγρ φονται στον

L 257/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα πιστοποιητικ που εκδ δονται β σει των προτ πων που καταγρ φονται στον 19. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 257/29 Ο ΗΓΙΑ 98/65/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 3η Σεπτεµβρ ου 1998 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο τη οδηγ α 82/130/ΕΟΚ του Συµβουλ ου για την προσ

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των

Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 29. 6. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 163/41 Ο ΗΓΙΑ 1999/30/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Απριλ ου 1999 σχετικ µε τι οριακ τιµ διοξειδ ου του θε ου, διοξειδ ου του αζ του και οξειδ ων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015 1.5 ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 1. Διαγωνισμο ς για την Ανα πλαση του Παραδοσιακου Εμπορικου Κε ντρου και της Πλατειάς Κε ννεντυ στην Πα φο. - Αρ. Διαγωνισμου 23/2015. Τον Σεπτε μβριο 2015, με επιστολη μας προς τον Δη

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ L 77/22 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/12/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για τη δε τερη προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο του παραρτ µατο τη οδηγ α 88/320/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 18.03.2004 L 080/33 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/2)

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 318/9 τοµ α των χρηµατικ ν και τραπεζικ ν στατιστικ ν και των στατιστικ ν των συστηµ των π

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 318/9 τοµ α των χρηµατικ ν και τραπεζικ ν στατιστικ ν και των στατιστικ ν των συστηµ των π L 318/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 27. 11. 98 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 23η Νοεµβρ ου 1998 σχετικ µε τη συλλογ στατιστικ ν πληροφορι ν απ την Ευρωπαϊκ Κεντρικ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras Στο πλαι룱綟σιο της Παγκο룱綟 σμιας Εβδομα룱綟 δας Επιχειρηματικο룱綟 τητας*, o ΕΣΥΝΕΔΕ και η Ομοσπονδι룱綟α ΕΣΥΝΕ, σε συνεργασι룱綟α

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ (98/C 15/01) SΕΜ 2000 (Sound and Efficient Management), 1997, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ:

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ (98/C 15/01) SΕΜ 2000 (Sound and Efficient Management), 1997, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ: 19. 1. 98 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 15/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ αριθ. 5/97 για µια πρ ταση κανονισµου (ΕΚ, Ευρατ µ) του Συµβουλίου που τροποποιεί τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/267/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/267/ΕΚ) L 121/41 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που περιε χονται στην εταιρικη σχε ση µε την Τσεχικη ηµοκρατία, για την προσχω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ / 8 / στ

ΣΥΜΒΑΣΗ / 8 / στ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 0 2 ΜΑΙΟΥ 2 0 1 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π. Κανελλοπο

Διαβάστε περισσότερα

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e Ρ ΤΟ Θ ΜΑ Μ. Α ΑΠΟ ε ΞεΤε ΤΙ ΑΝΑΓΚΑ Α ΚΑΙ ΙΚΑΝ ΣΥΝΘ ΚΗ ΣΤε ΝΑ Ι ΝΥΣΜΑ u t 0 ΝΑ ΠΑΡΑΜ ΝεΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ΜΙΑ ε ΟΜ ΝΗ ευθε Α ε ΝΑΙ u t u 0 Π ειξη Α ΑΠΟ ε ΞΟΥΜε ΤΟ ΙΚΑΝ ΗΛΑ ΑΝ ε ΝΑΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ε ΟΜ ΝΗ ευθε

Διαβάστε περισσότερα

6ο Μάθημα Πιθανότητες

6ο Μάθημα Πιθανότητες 6ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 6ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α.

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α. Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α. Κοινή Υπουργική απόφαση εξέδωσαν τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών με την οποία επανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Αυστηρότερους κανόνες για τη διεξαγωγή αλλά και τη συμμετοχή σε ιατρικά συνέδρια φέρνει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Ειδικότερα αλλάζουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αλλά και τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτη σεις Α1 Α4 να γρα ψετε στο τετρα διο σας τον αριθμο της ερω τησης και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στην ελληνικ κδοση................................. xvii Πρόλογος................................................... xix M ρος Πρ το Π Σ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Agreement) Group Agreement, IGA).

Agreement) Group Agreement, IGA). L 125/12 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 II (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων δεν απαιτε ται δηµοσ ευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 12η Απριλ ου 1999 σχετικ µε διαδικασ α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1999/65/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1999/65/ΕΚ) L 26/46 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 1.2.1999 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 σχετικά µε τους καν νες συµµετοχη ς επιχειρη σεων, κε ντρων ερευνω ν και πανεπιστηµίων και

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) Με την παρού σα σύ μβαση η εταιρει α με την επωνύμι α Volterra Aνωνύμη Εταιρει α Παραγωγη ς και Εμπορι ας Ενε ργειας με αρ. μητρωού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004 EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουνίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού του γενικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/12) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004D0002 EL 18.04.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του

Διαβάστε περισσότερα

12. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/23 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

L 277/11. Franz FISCHLER

L 277/11. Franz FISCHLER L 277/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2198/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 13η Οκτωβρ ου 1998 για την ναρξη διαρκο διαγωνισµο για την εξαγωγ κριθ που κατ χει ο γερµανικ οργανισµ παρ µβαση Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6)

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6) 2001D0304 EL 03.05.2001 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2001 για τη σήµανση και χρήση ορισµένων ζωικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σύμφωνα με το ΠΔ 126 (ΦΕΚ 211/11-11-2016 ) για την αξιολο γηση της επι δοσης στις ξε νες γλω σσες κατα τη δια ρκεια των τετραμη νων ελε γχεται η ικανο τητα των μαθητω

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) Με την παρού σα σύ μβαση η εταιρει α με την επωνύμι α Volterra Aνωνύμη Εταιρει α Παραγωγη ς και Εμπορι ας Ενε ργειας με αρ. μητρωού

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

L 277/17 Ο ΗΓΙΑ 98/76/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 1η Οκτωβρ ου 1998 για τροποπο ηση τη οδηγ α 96/26/ΕΚ, περ προσβ σεω στο επ γγελµα του οδικο µεταφορ α εµπορευµ των και επιβατ ν και αµοιβα α αναγνωρ σεω των διπλωµ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμοί Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμός του Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κ. Ηλία Μαρκάτζιη Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων της Σχολής, κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων του Μιχάλη Π. Φιλιππίδη Νομικού Συμβούλου της ΟΛΜΕ Η αίτηση αναγνω ρισης πλασματικω ν χρο νων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟÏΟΝΤΑ» Η «ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΚΑΤΑ-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟÏΟΝΤΑ» Η «ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΚΑΤΑ- L 86/14 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 20.3.98 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 3 Καν νες καταγωγη ς ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισµοί ΤΙΤΛΟΣ II ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2014 Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

III/34, 48(66) III/22.3.1, III/32.2.2 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66)

III/34, 48(66) III/22.3.1, III/32.2.2 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) L 315/14 Ο ΗΓΙΑ 98/85/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 11η Νοεµβρ ου 1998 για την τροποπο ηση τη οδηγ α 96/98/ΕΚ του Συµβουλ ου σχετικ µε τον εξοπλισµ πλο ων (Κε µενο που παρουσι ζει ενδιαφ ρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 274/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. Επίκουρος Καθηγητής Τρίπολη, 29 Οκτωβρίου 2015 Έργο «ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» Γιατί έγινε; «Το Πανεπιστη μιο Πελοποννη σου, ο πως και κα θε ι δρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ) L 121/1 II (Πράξεις για την ισχυ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που

Διαβάστε περισσότερα

F h, h h 2. Lim. Lim. f h, h fyx a, b. Lim. h 2 y 2. Lim. Lim. Lim. x 2 k 2. h 0

F h, h h 2. Lim. Lim. f h, h fyx a, b. Lim. h 2 y 2. Lim. Lim. Lim. x 2 k 2. h 0 ΜΑ 1 Μ.2 Ν ΟΙ ΠΑΡ ΓΩΓΟΙ fx ΚΑΙ fy ΥΠ ΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ε ΝΑΙ ΙΑφΟΡ ΣΙΜε Σε Κ ΠΟΙΑ ΠεΡΙΟΧ ΤΟΥ a, b Τ Τε ΝΑ ΑΠΟ ειχθε ΤΙ fxy fyx. Α εξετ ΣεΤε ΑΝ fxy fyx ΣΤΟ 0, 0 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ ΡΤΗΣΗ f x, y xy x2 y 2 ΓΙΑ x, y 0, 0

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Ο Υ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΝΔΕΟΥ 5 ΕΡΓΟ: Βελτίωση οδών σύνδεσης πόλεως Ιωαννίνων με επαρχιακή οδό Ανατολής Κατσικάς ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : K.A.: 64-7323.007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Ο Υ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΝΔΕΟΥ 5 ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες πλημμύρες - Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος - Σήμανση για την οδική ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Ξ νθη 4 Μαρτ ου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αρ. Πρωτ. : 18648/1204 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύττει ότι την 25 η του μηνός Απριλίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

2ο Μάθημα Πιθανότητες

2ο Μάθημα Πιθανότητες 2ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 2ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λάρισα, 15 /12/2015 Αρ. Πρωτ. 1215 Η Διοικου σα Επιτροπη του ΤΕΕ Τμη ματος Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα