ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός"

Transcript

1 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Β.1. Το Πλεόνασµα του Καταναλωτή Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός ότι κάποιοι καταναλωτές πληρώνουν για ένα αγαθό λιγότερο από αυτό πού θα ήταν διατεθειµένοι να πληρώσουν. ΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.1 Πλεόνασµα Καταναλωτή µε ιακριτές Μεταβολές Τιµών P 1 Α P 2 Β Γ P 3 P 4 Β Ε Ζ Η Ζήτησης Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Έστω, για παράδειγµα, ότι όταν η τιµή του αγαθού είναι Ρ 1, η ζητούµενη ποσότητα είναι Q 1, όπως φαίνεται στο ιάγραµµα Β.1. Αυτό σηµαίνει ότι αυτοί που αγοράζουν την ποσότητα Q 1 πληρώνουν τη µέγιστη αποδεκτή τιµή για να καταναλώσουν το αγαθό. Η συνολική δαπάνη που κάνουν οι καταναλωτές αυτοί είναι Ρ 1 Q 1 ή το εµβαδόν Ρ 1 ΑQ 1. Αν η τιµή µειωθεί σε Ρ 2, η ζητούµενη ποσότητα αυξάνεται σε Q 2 επειδή και κάποιοι άλλοι καταναλωτές, που είχαν µέγιστη αποδεκτή τιµή Ρ 2, θα αγοράσουν 1

2 τώρα το αγαθό. Ωστόσο, την τιµή Ρ 2 ανά µονάδα του αγαθού πληρώνουν τόσο οι νέοι καταναλωτές όσο και αυτοί που είχαν µέγιστη αποδεκτή τιµή Ρ 1. Συνεπώς, οι καταναλωτές που πλήρωναν µέχρι τώρα τιµή Ρ 1 για να καταναλώσουν ποσότητα Q 1 θα δαπανούν, µετά τη µείωση της τιµής, Ρ 2 Q 1 ή το εµβαδόν Ρ 2 ΒQ 1 δηλ. θα έχουν όφελος έναντι της προηγούµενης δαπάνης (όταν η τιµή ήταν Ρ 1 ) το εµβαδόν Ρ 1 Ρ 2 ΒΑ (= Ρ 1 ΑQ 1 Ρ 2 ΒQ 1 ). Αυτό το όφελος είναι το πλεόνασµα του καταναλωτή στην τιµή Ρ 2 και δίνεται από το εµβαδόν που είναι πάνω από την υπό εξέταση τιµή (Ρ 2 ) και κάτω από την καµπύλη ζήτησης που είναι η έντονη γραµµή Ρ 1 ΑΒ στο ιάγραµµα Α.7. Ας πάρουµε και µια νέα µείωση της τιµής από Ρ 2 σε Ρ 3. Η ζητούµενη ποσότητα αυξάνει σε Q 3 εφόσον κάποιοι άλλοι καταναλωτές, που είχαν µέγιστη αποδεκτή τιµή Ρ 3, θα ζητούν τώρα το αγαθό. Όµως, όλοι οι καταναλωτές θα πληρώνουν την τιµή Ρ 3 ανά µονάδα, τόσο αυτοί που θα ήταν διατεθειµένοι να πληρώσουν Ρ 1 όσο και αυτοί που θα ήταν διατεθειµένοι να πληρώσουν Ρ 2. Εποµένως, οι δύο τελευταίες κατηγορίες καταναλωτών θα έχουν όφελος που δίνεται από τη διαφορά της δαπάνης που θα ήταν διατεθειµένοι να καταβάλουν και της δαπάνης που πράγµατι καταβάλουν. Σε όρους περιοχών του ιαγράµµατος Β.1, αυτοί που καταναλώνουν Q 1 πληρώνουν τώρα Ρ 3 Q 1 ή το εµβαδόν Ρ 3 Β Q 1, δηλ. έχουν όφελος Ρ 1 Ρ 3 Β Α (=Ρ 1 ΑQ 1 Ρ 3 Β Q 1 ), ενώ αυτοί που καταναλώνουν την ποσότητα Q 1 Q 2 πληρώνουν τώρα Ρ 3 ( Q 1 Q 2 ) ή το εµβαδόν Q 1 Β Q 2 και έχουν όφελος Β ΒΓ (= Q 1 ΒΓQ 2 Q 1 Β Q 2 ). Εποµένως, το συνολικό όφελος στην τιµή Ρ 3 είναι το εµβαδόν Ρ 1 Ρ 3 ΓΒΑ (=Ρ 1 Ρ 3 Β Α + Β ΒΓ ), δηλ. και σ αυτή την περίπτωση το πλεόνασµα του καταναλωτή δίνεται από το εµβαδόν της περιοχής που είναι πάνω από την τιµή Ρ 3 και κάτω από την καµπύλη ζήτησης που είναι η έντονη γραµµή Ρ 1 ΑΒΓ. Στο ίδιο συµπέρασµα θα καταλήξουµε αν πάρουµε µια νέα µείωση της τιµής. Έτσι, σε τιµή 2

3 Ρ 4, το πλεόνασµα του καταναλωτή θα δίνεται από το εµβαδόν της περιοχής Ρ 1 Ρ 4 ΖΕ ΓΒΑ. Όταν οι µεταβολές της τιµής είναι πολύ µικρές, τα σκαλοπάτια της καµπύλης ζήτησης θα είναι πολύ µικρά µε αποτέλεσµα η καµπύλη να είναι σχεδόν οµαλή, όπως φαίνεται στο ιάγραµµα Β.2, όπου για απλοποίηση έχουµε πάρει µια γραµµική συνάρτηση ζήτησης. Και σ αυτή την περίπτωση το πλεόνασµα του καταναλωτή σε κάθε τιµή θα δίνεται από το εµβαδόν της περιοχής που περικλείεται από την τιµή και την καµπύλη ζήτησης. Έτσι, στην τιµή Ρ ο το πλεόνασµα του καταναλωτή θα δίνεται από τη γραµµοσκιασµένη περιοχή του ιαγράµµατος Β.2. ΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.2 Πλεόνασµα Καταναλωτή στη Συνεχή Περίπτωση Πλεόνασµα Καταναλωτή Ρ ο Ζήτησης Β.2. Το Πλεόνασµα του Παραγωγού Το πλεόνασµα του παραγωγού είναι το όφελος που προκύπτει από το γεγονός ότι κάποιες µονάδες προϊόντος παράγονται µε µικρότερο οριακό κόστος απ ό,τι κάποιες άλλες, ενώ όλες οι µονάδες προϊόντος πωλούνται σε τιµή που συµπίπτει µε το υψηλότερο οριακό κόστος της τελευταίας µονάδας παραγωγής. 3

4 ΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.3 Πλεόνασµα Παραγωγού µε ιακριτές Μεταβολές Τιµών Ρ 4 Ζ Η Προσφοράς Ρ 3 B Ε Ρ 2 B Γ Ρ 1 A Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Στο ιάγραµµα Β.3 φαίνεται ότι όταν η τιµή είναι Ρ 1, η προσφερόµενη ποσότητα είναι Q 1 και, εποµένως, τα έσοδα του παραγωγού είναι Ρ 1 Q 1 ή το εµβαδόν Ρ 1 ΑQ 1. Επειδή, όµως, σε συνθήκες ανταγωνισµού κάθε επιχείρηση παράγει εκεί όπου το κόστος κάθε επιπρόσθετης µονάδας (ή οριακό κόστος) είναι ίσο µε την τιµή, συνεπάγεται ότι το συνολικό κόστος παραγωγής της ποσότητας Q 1 είναι Ρ 1 Q 1 ή το εµβαδόν Ρ 1 ΑQ 1. Συνεπώς, σε επίπεδο παραγωγής Q 1 δεν υπάρχουν κέρδη, αφού τα συνολικά έσοδα συµπίπτουν µε το κόστος. Όταν η τιµή αυξηθεί σε Ρ 2, η προσφερόµενη ποσότητα αυξάνεται σε Q 2 και το κόστος παραγωγής κάθε επιπρόσθετης µονάδας µετά το Q 1 αυξάνεται σε Ρ 2 λόγω των φθινουσών αποδόσεων. Με άλλα λόγια, ενώ κάθε µονάδα παραγωγής µέχρι το επίπεδο Q 1 κοστίζει Ρ 1, κάθε µονάδα προϊόντος µετά το Q 1 και µέχρι την ποσότητα Q 2 θα κοστίζει Ρ 2, δηλ. το συνολικό κόστος παραγωγής της ποσότητας Q 2 θα είναι Ρ 1 Q 1 + P 2 (Q 1 Q 2 ) ή το εµβαδόν Ρ 1 ΑQ 1 + Q 1 ΒΓQ 2 = Ρ 1 ΑΒΓQ 2. Όµως, όλες οι 4

5 µονάδες του προϊόντος θα πωλούνται στην τιµή Ρ 2 και τα έσοδα θα είναι Ρ 2 Q 2 ή το εµβαδόν Ρ 2 ΓQ 2. Εποµένως, τα κέρδη σε επίπεδο παραγωγής Q 2 θα είναι: έσοδα κόστος = Ρ 2 Q 2 [Ρ 1 Q 1 + P 2 (Q 1 Q 2 )] ή το εµβαδόν Ρ 2 ΓQ 2 - Ρ 1 ΑΒΓQ 2 = Ρ 1 ΑΒΡ 2. Αυτό, λοιπόν, είναι το όφελος του παραγωγού σε τιµή Ρ 2 και δίνεται από το εµβαδόν της περιοχής που βρίσκεται πάνω από την καµπύλη προσφοράς (την έντονη γραµµή στο ιάγραµµα Β.3) και µέχρι την τιµή που εξετάζουµε (Ρ 2 ). Ας πάρουµε και µια νέα αύξηση της τιµής σε Ρ 3 οπότε η προσφερόµενη ποσότητα αυξάνεται σε Q 3. Τώρα, κάθε επιπλέον µονάδα παραγωγής µετά το επίπεδο Q 2 και µέχρι την ποσότητα Q 3 κοστίζει Ρ 3, οπότε το συνολικό κόστος παραγωγής Q 3 θα δίνεται από το άθροισµα του συνολικού κόστους της ποσότητας Q 1, του συνολικού κόστους της ποσότητας Q 1 Q 2 και του συνολικού κόστους της ποσότητας Q 2 Q 3. ηλαδή, Ρ 1 Q 1 + P 2 (Q 1 Q 2 ) + Ρ 3 (Q 2 Q 3 ) ή το εµβαδόν Ρ 1 ΑQ 1 + Q 1 ΒΓQ 2 + Q 2 ΕQ 3 = Ρ 1 ΑΒΓ ΕQ 3. Όµως, κάθε µονάδα από την ποσότητα Q 3 θα πωλείται σε τιµή Ρ 3 και, εποµένως, τα έσοδα θα είναι Ρ 3 Q 3 ή το εµβαδόν Ρ 3 ΕQ 3. Κατά συνέπεια, το όφελος (κέρδος) του παραγωγού σε τιµή Ρ 3 θα είναι: έσοδα έξοδα = Ρ 3 Q 3 [Ρ 1 Q 1 + P 2 (Q 1 Q 2 ) + Ρ 3 (Q 2 Q 3 )] ή το εµβαδόν Ρ 3 ΕQ 3 - Ρ 1 ΑΒΓ ΕQ 3 = Ρ 1 ΑΒΓ Ρ 3. Προκύπτει, λοιπόν, ότι σε τιµή Ρ 3, το όφελος (ή πλεόνασµα) του παραγωγού είναι πάλι το εµβαδόν της περιοχής που βρίσκεται πάνω από την καµπύλη προσφοράς και µέχρι την τιµή που εξετάζουµε (Ρ 3 ). Με τον ίδιο τρόπο µπορούµε να δείξουµε ότι το πλεόνασµα του παραγωγού σε τιµή Ρ 4 θα δίνεται από το εµβαδόν της περιοχής Ρ 1 ΑΒΓ ΕΖΡ 4. Όταν οι µεταβολές στην τιµή είναι πολύ µικρές, τα σκαλοπάτια της καµπύλης προσφοράς που φαίνονται στο ιάγραµµα Β.3 θα είναι πολύ µικρά µε αποτέλεσµα η καµπύλη προσφοράς να προσεγγίζεται από µια οµαλή ανερχόµενη καµπύλη. Μια τέτοια καµπύλη προσφοράς φαίνεται στο ιάγραµµα Β.4 (για απλοποίηση έχουµε 5

6 πάρει µια γραµµική συνάρτηση προσφοράς) όπου το πλεόνασµα του παραγωγού σε τιµή Ρ ο δίνεται από το εµβαδόν της περιοχής που είναι πάνω από την γραµµή προσφοράς και µέχρι την τιµή που εξετάζουµε, δηλ. τη γραµµοσκιασµένη περιοχή του ιαγράµµατος. Επιπλέον, το συνολικό κόστος παραγωγής της ποσότητας Q ο, που προσφέρεται σε τιµή Ρ ο, είναι το εµβαδόν της περιοχής κάτω από τη γραµµή προσφοράς, δηλ. η περιοχή ΑΒQ ο στο ιάγραµµα Β.4. ΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.4 Πλεόνασµα Παραγωγού στη Συνεχή Περίπτωση Ρ ο Πλεόνασµα Παραγωγού B Προσφοράς A Q ο ηµήτρης Γ. Κυρίκος 29 6

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και A5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Παραγωγή: είναι η διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6,7,8,14 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης

Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6,7,8,14 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης Συναρτήσεις ζήτησης Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6784 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης Τα άριστα επίπεδα των 2 n ως συναρτήσεις όλων των τιμών και του εισοδήματος n συναρτήσεις ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο Μικροοικονομία 1 ο εξάμηνο ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνολικό Κόστος (TC): Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την απόκτηση όλων των εισροών. Συνολικό Σταθερό Κόστος (TFC ή πάγια έξοδα): Το χρηματικό ποσό που δαπανά

Διαβάστε περισσότερα

Μια οµάδα m σηµείων προσφοράς. Μια οµάδα n σηµείων ζήτησης. Οτιδήποτε µετακινείται απο σηµείο προσφοράς σε σηµείο ζήτησης είναι συνάρτηση κόστους.

Μια οµάδα m σηµείων προσφοράς. Μια οµάδα n σηµείων ζήτησης. Οτιδήποτε µετακινείται απο σηµείο προσφοράς σε σηµείο ζήτησης είναι συνάρτηση κόστους. Να βρεθεί ΠΓΠ ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος µεταφοράς (το πρόβληµα βασίζεται σε αυτό των Aarik και Randolph, 975). Λύση: Για κάθε δυϊλιστήριο i (i=, 2, ) και πόλη j (j=, 2,, 4), θεωρούµε την µεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα της Επιλογής του Καταναλωτή υπό Συνθήκες Αβεβαιότητας και Κινδύνου

Το Πρόβλημα της Επιλογής του Καταναλωτή υπό Συνθήκες Αβεβαιότητας και Κινδύνου 2 κεφάλαιο Το Πρόβλημα της Επιλογής του Καταναλωτή υπό Συνθήκες Αβεβαιότητας και Κινδύνου 2.1 Εισαγωγή Η ανάλυση του προηγούμενου κεφαλαίου, δηλαδή της κλασικής θεωρίας της χρησιμότητας (θεωρία απόλυτης

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Οι συντελεστές παραγωγής (κεφαλαιουχικά αγαθά, εργασία, γη, επιχειρηµατικότητα, κλπ), µετά από µια διαδικασία, µετασχηµατίζονται σε αγαθά και υπηρεσίες. Η συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 5. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 5. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1 ΘΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 5. Σαρτζετάκης 1 Συνάρτηση παραγωγής Προσδιορίζει τις δυνατότητες παραγωγής ενός αγαθού ή υπηρεσίας (εκροής) ως συνάρτησης των παραγωγικών συντελεστών (εισροών) δεδομένης της τεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

FXGreece Currency Trading Specialists T +30 2109690406/8 E info@fxgreece.gr Vouliagmenis Av., Glyfada, Athens GR16674, Greece F +30 2109690395 W

FXGreece Currency Trading Specialists T +30 2109690406/8 E info@fxgreece.gr Vouliagmenis Av., Glyfada, Athens GR16674, Greece F +30 2109690395 W Το µυστήριο πίσω από την άνοδο του Ιαπωνικού Γεν Οι φήµες και οι συζητήσεις για παρέµβαση της Ιαπωνικής κυβέρνησης στο να σταµατήσει την άνοδο του Γεν έγιναν όλο και πιο έντονες, καθώς το καλοκαίρι του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Παραγωγή και Παραγωγικότητα

Κεφάλαιο 5 Παραγωγή και Παραγωγικότητα Κεφάλαιο 5 Παραγωγή και Παραγωγικότητα 5.1 Η έννοια της παραγωγής και της παραγωγικότητας Παραγωγή: Οι άνθρωποι χρειάζονται αγαθά και υπηρεσίες, που ικανοποιούν τις ανάγκες τους και άρα είναι διατεθειµένοι

Διαβάστε περισσότερα

Τα κείµενα πάρθηκαν από το site της Greenpeace (www.greenpeace.org/greece) Φωτοβολταϊκά

Τα κείµενα πάρθηκαν από το site της Greenpeace (www.greenpeace.org/greece) Φωτοβολταϊκά Τα κείµενα πάρθηκαν από το site της Greenpeace (www.greenpeace.org/greece) και τα ενοποίησε σε pdf format Φωτοβολταϊκά Όταν τα φωτοβολταϊκά εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία µετατρέπουν ένα 5-17% της ηλιακής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463

Εισαγωγή. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 Εισαγωγή Η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού κόστους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο για τον προσδιορισμό της βέλτιστης τιμής της συγκέντρωσης C του ρυπαντή στο περιβάλλον ή στο σημείο εκροής από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ιπλωµατική Εργασία του Παπαβασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα