ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL EL

3 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 80 παράγραφος 2, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/EΚ 1, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Για να διατηρηθεί υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο ασφάλειας της αεροπορίας στην Ευρώπη, είναι αναγκαίο να επέλθουν αλλαγές στις απαιτήσεις και τις διαδικασίες πιστοποίησης αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και των φορέων σχεδιασμού και παραγωγής, προκειμένου, ιδίως, να εκπονηθούν κανόνες σχετικά με την έκδοση περιορισμένων πιστοποιητικών τύπου και περιορισμένων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας. (2) Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. (3) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό βασίζονται στη γνώμη 2 που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (εφεξής «ο Οργανισμός») σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο β) και με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. (4) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, 1 ΕΕ L 79 της , σ Γνώμη 03/2009 σχετικά με τα «περιορισμένα πιστοποιητικά τύπου και τα περιορισμένα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας». EL 2 EL

4 ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 τροποποιείται ως εξής: 1. Προστίθεται νέο άρθρο, το 2στ, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 2στ Έγκριση σχεδιασμού αεροσκάφους Συγκεκριμένες προδιαγραφές αξιοπλοΐας, που εκδόθηκαν από τον Οργανισμό ή καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 πριν από [την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ ο παρών κανονισμός τροποποίησης], θεωρείται ότι συνιστούν έγκριση σχεδιασμού αεροσκάφους για το σχετικό αεροσκάφος.» 2. Το παράρτημα (μέρος 21) τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλες, Για την Επιτροπή EL 3 EL

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Το παράρτημα (μέρος 21) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 τροποποιείται ως εξής: (1) Ο πίνακας περιεχομένων αντικαθίσταται από τον ακόλουθο: Περιεχόμενα 21.1 Γενικά ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 21A.1A Πεδίο εφαρμογής 21A.1B Ορολογία 21A.2 Ανάληψη πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο εκτός του αιτούντος ή του κατόχου 21A.3 Βλάβες, δυσλειτουργίες και ελαττώματα 21A.3B Οδηγίες αξιοπλοΐας 21A.4 Συντονισμός μεταξύ σχεδιασμού και παραγωγής ΤΜΗΜΑ Β ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ 21A.11 Πεδίο εφαρμογής 21A.12 Περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου 21A.13 Επιλεξιμότητα 21A.14 Απόδειξη ικανότητας 21A.15 Αίτηση 21A.16A Κώδικες αξιοπλοΐας 21A.16B Ειδικοί όροι 21A.17 Βάση πιστοποίησης τύπου 21A.18 Ορισμός των εφαρμοστέων απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας και προδιαγραφών πιστοποίησης 21A.19 Μετατροπές που απαιτούν νέο πιστοποιητικό τύπου ή περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου 21A.20 Συμμόρφωση με τη βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας 21A.21 Έκδοση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου 21A.31 Σχεδιασμός τύπου 21A.33 Έρευνα και δοκιμές 21A.35 Πτητικές δοκιμές EL 4 EL

6 21A.41 Πιστοποιητικό τύπου και περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου 21A.44 Υποχρεώσεις του κατόχου 21A.47 Δυνατότητα μεταβίβασης 21A.51 Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς 21A.55 Τήρηση αρχείων 21A.57 Εγχειρίδια 21A.61 Οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας (ΤΜΗΜΑ Γ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) ΤΜΗΜΑ Δ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ 21A.90 Πεδίο εφαρμογής 21A.91 Ταξινόμηση των τροποποιήσεων στον σχεδιασμό τύπου 21A.92 Επιλεξιμότητα 21A.93 Αίτηση 21A.95 Τροποποιήσεις ελάσσονος σημασίας 21A.97 Τροποποιήσεις μείζονος σημασίας 21A.101 Ορισμός των ισχυουσών προδιαγραφών πιστοποίησης και των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας 21A.103 Έκδοση της έγκρισης 21A.105 Τήρηση αρχείων 21A.107 Οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας 21A.109 Υποχρεώσεις και σήμανση του οργανισμού προστασίας του περιβάλλοντος (EPA) ΤΜΗΜΑ Ε ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ 21A.111 Πεδίο εφαρμογής 21A.112A Επιλεξιμότητα 21A.112B Απόδειξη ικανότητας 21A.113 Αίτηση για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου 21A.113B Περιορισμένο Συμπληρωματικό Πιστοποιητικό Τύπου 21A.114 Απόδειξη συμμόρφωσης 21A.115 Έκδοση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου 21A.116 Δυνατότητα μεταβίβασης 21A.117 Τροποποιήσεις σε εξάρτημα προϊόντος που καλύπτεται από συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου 21A.118A Υποχρεώσεις και σήμανση EPA EL 5 EL

7 21A.118B Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς 21A.119 Εγχειρίδια 21A.120 Οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας ΤΜΗΜΑ ΣΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 21A.121 Πεδίο εφαρμογής 21A.122 Επιλεξιμότητα 21A.124 Αίτηση 21A.125A Έκδοση εγγράφου συμφωνίας 21A.125B Πορίσματα 21A.125C Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς 21A.126 Σύστημα επιθεώρησης της παραγωγής 21A.127 Δοκιμές: αεροσκάφος 21A.128 Δοκιμές: κινητήρες και έλικες 21A.129 Υποχρεώσεις του κατασκευαστή 21A.130 Δήλωση συμμόρφωσης ΤΜΗΜΑ Ζ ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 21A.131 Πεδίο εφαρμογής 21A.133 Επιλεξιμότητα 21A.134 Αίτηση 21A.135 Έκδοση έγκρισης φορέα παραγωγής 21A.139 Σύστημα ποιότητας 21A.143 Εγχειρίδιο λειτουργίας 21A.145 Απαιτήσεις έγκρισης 21A.147 Τροποποιήσεις στον εγκεκριμένο φορέα παραγωγής 21A.148 Αλλαγές όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης 21A.149 Δυνατότητα μεταβίβασης 21A.151 Όροι έγκρισης 21A.153 Τροποποιήσεις των όρων έγκρισης 21A.157 Έρευνες 21A.158 Πορίσματα 21A.159 Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς 21A.163 Προνόμια 21A.165 Υποχρεώσεις του κατόχου ΤΜΗΜΑ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ EL 6 EL

8 21A.171 Πεδίο εφαρμογής 21A.172 Επιλεξιμότητα 21A.173 Ταξινόμηση 21A.174 Αίτηση 21A.175 Γλώσσα 21A.177 Τροποποίηση 21A.179 Δυνατότητα μεταβίβασης και επανέκδοση εντός κρατών μελών 21A.180 Επιθεωρήσεις 21A.181 Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς 21A.182 Προσδιορισμός αεροσκάφους 21A.183 Περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών αξιοπλοΐας Αίτηση για χορήγηση έγκρισης σχεδιασμού 21A.185 Περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών αξιοπλοΐας - Ορισμός συγκεκριμένων προδιαγραφών αξιοπλοΐας και απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας 21A.187 Περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών αξιοπλοΐας Συμμόρφωση με συγκεκριμένες προδιαγραφές αξιοπλοΐας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας 21A.189 Περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών αξιοπλοΐας Έγκριση σχεδιασμού αεροσκάφους 21A.191 Περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών αξιοπλοΐας - Υποχρεώσεις του κατόχου της έγκρισης σχεδιασμού 21A.192 Περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών αξιοπλοΐας Έκδοση έγκρισης σχεδιασμού και περιορισμένου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας σε περίπτωση ανάκλησης του πιστοποιητικού τύπου ή παραίτησης από το πιστοποιητικό τύπου 21A.193 Περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών αξιοπλοΐας Έκδοση περιορισμένου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας συνεπεία ανάκλησης του πιστοποιητικού τύπου 21A.195 Περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών αξιοπλοΐας Έγκριση σχεδιασμού του περιεχομένου του αεροσκάφους και ισχύς EL 7 EL

9 21A.196 Περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών αξιοπλοΐας Έγκριση τροποποιήσεων στον σχεδιασμό αεροσκάφους 21A.197 Περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών αξιοπλοΐας Έγκριση σχεδιασμού επισκευής ΤΜΗΜΑ Θ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΟΡΥΒΟΥ 21A.201 Πεδίο εφαρμογής 21A.203 Επιλεξιμότητα 21A.204 Αίτηση 21A.207 Τροποποίηση 21A.209 Δυνατότητα μεταβίβασης και επανέκδοση εντός κρατών μελών 21A.210 Επιθεωρήσεις 21A.211 Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς ΤΜΗΜΑ Ι ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 21A.231 Πεδίο εφαρμογής 21A.233 Επιλεξιμότητα 21A.234 Αίτηση 21A.235 Έκδοση έγκρισης φορέα σχεδιασμού 21A.239 Σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού 21A.243 Δεδομένα 21A.245 Απαιτήσεις έγκρισης 21A.247 Τροποποιήσεις στο σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού 21A.249 Δυνατότητα μεταβίβασης 21A.251 Όροι έγκρισης 21A.253 Τροποποιήσεις των όρων έγκρισης 21A.257 Έρευνες 21A.258 Πορίσματα 21A.259 Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς 21A.263 Προνόμια 21A.265 Υποχρεώσεις του κατόχου ΤΜΗΜΑ ΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 21A.301 Πεδίο εφαρμογής 21A.303 Συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις 21A.305 Έγκριση εξαρτημάτων και εξοπλισμού 21A.307 Διάθεση εξαρτημάτων και εξοπλισμού προς εγκατάσταση EL 8 EL

10 (ΤΜΗΜΑ ΙΒ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΙΓ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 21A.431 Πεδίο εφαρμογής 21A.432A Επιλεξιμότητα 21A.432B Απόδειξη ικανότητας 21A.433 Σχεδιασμός επισκευής 21A.435 Ταξινόμηση επισκευών 21A.437 Έκδοση έγκρισης σχεδιασμού επισκευής 21A.439 Παραγωγή εξαρτημάτων επισκευής 21A.441 Εκτέλεση επισκευής 21A.443 Περιορισμοί 21A.445 Μη αποκατασταθείσα βλάβη 21A.447 Τήρηση αρχείων 21A.449 Οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας 21A.451 Υποχρεώσεις και σήμανση EPA (ΤΜΗΜΑ ΙΔ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΙΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ETSO) 21A.601 Πεδίο εφαρμογής 21A.602A Επιλεξιμότητα 21A.602B Απόδειξη ικανότητας 21A.603 Αίτηση 21A.604 Αδειοδότηση ETSO για βοηθητική μονάδα ισχύος (APU) 21A.605 Απαιτήσεις δεδομένων 21A.606 Έκδοση αδειοδότησης ETSO 21A.607 Προνόμια αδειοδότησης ETSO 21A.608 Δήλωση σχεδιασμού και επιδόσεων (DDP) 21A.609 Υποχρεώσεις των κατόχων αδειοδοτήσεων ETSO 21A.610 Έγκριση για απόκλιση 21A.611 Τροποποιήσεις σχεδιασμού 21A.613 Τήρηση αρχείων 21A.615 Επιθεώρηση από τον Οργανισμό 21A.619 Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς 21A.621 Δυνατότητα μεταβίβασης ΤΜΗΜΑ ΙΣΤ ΠΤΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ EL 9 EL

11 21A.701 Πεδίο εφαρμογής 21A.703 Επιλεξιμότητα 21A.705 Αρμόδια Αρχή 21A.707 Αίτηση για πτητική άδεια 21A.708 Συνθήκες πτήσης 21A.709 Αίτηση για έγκριση των συνθηκών πτήσης 21A.710 Έγκριση των συνθηκών πτήσης 21A.711 Έκδοση πτητικής άδειας 21A.713 Αλλαγές 21A.715 Γλώσσα 21A.719 Δυνατότητα μεταβίβασης 21A.721 Επιθεωρήσεις 21A.723 Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς 21A.725 Ανανέωση πτητικής άδειας 21A.727 Υποχρεώσεις του κατόχου πτητικής άδειας 21A.729 Τήρηση αρχείων ΤΜΗΜΑ ΙΖ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 21A.801 Προσδιορισμός της ταυτότητας των προϊόντων 21A.803 Χειρισμός των στοιχείων ταυτοποίησης 21A.804 Προσδιορισμός εξαρτημάτων και εξοπλισμού 21A.805 Προσδιορισμός κρίσιμων εξαρτημάτων 21A.807 Προσδιορισμός ειδών ETSO ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 21B.5 Πεδίο εφαρμογής 21B.20 Υποχρεώσεις της αρμόδιας αρχής 21B.25 Απαιτήσεις για την οργάνωση της αρμόδιας αρχής 21B.30 Γραπτές διαδικασίες 21B.35 Τροποποιήσεις στην οργάνωση και τις διαδικασίες 21B.40 Επίλυση διαφορών 21B.45 Υποβολή αναφορών / συντονισμός 21B.55 Τήρηση αρχείων 21B.60 Οδηγίες αξιοπλοΐας ΤΜΗΜΑ Β ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ EL 10 EL

12 (ΤΜΗΜΑ Γ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) ΤΜΗΜΑ Δ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 21B.120 Έρευνα 21B.125 Πορίσματα 21B.130 Έκδοση εγγράφου συμφωνίας 21B.135 Διατήρηση του εγγράφου συμφωνίας 21B.140 Τροποποίηση του εγγράφου συμφωνίας 21B.145 Περιορισμός, αναστολή και ανάκληση του εγγράφου συμφωνίας 21B.150 Τήρηση αρχείων ΤΜΗΜΑ Ζ ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 21B.220 Έρευνα 21B.225 Πορίσματα 21B.230 Έκδοση πιστοποιητικού 21B.235 Συνεχής εποπτεία 21B.240 Τροποποίηση έγκρισης φορέα παραγωγής 21B.245 Αναστολή και ανάκληση έγκρισης φορέα παραγωγής 21B.260 Τήρηση αρχείων ΤΜΗΜΑ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΪΟΠΛΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΪΟΠΛΟΙΑΣ 21B.320 Έρευνα 21B.325 Έκδοση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας 21B.326 Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας 21B.327 Περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας 21B.328 Περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών αξιοπλοΐας Έκδοση έγκρισης σχεδιασμού και περιορισμένου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας σε περίπτωση ανάκλησης του πιστοποιητικού τύπου ή παραίτησης από το πιστοποιητικό τύπου 21B.330 Αναστολή και ανάκληση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας και περιορισμένων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας 21B.345 Τήρηση αρχείων ΤΜΗΜΑ Θ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΟΡΥΒΟΥ 21B.420 Έρευνα EL 11 EL

13 21B.425 Έκδοση πιστοποιητικών θορύβου 21B.430 Αναστολή και ανάκληση πιστοποιητικού θορύβου 21B.445 Τήρηση αρχείων ΤΜΗΜΑ Ι ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΙΒ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΙΓ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ (ΤΜΗΜΑ ΙΔ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΙΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤ ΠΤΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 21B.520 Έρευνα 21B.525 Έκδοση πτητικών αδειών 21B.530 Ανάκληση πτητικών αδειών 21B.545 Τήρηση αρχείων ΤΜΗΜΑ ΙΖ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ EASA». (2) η αρίθμηση της παραγράφου 21A.1 τροποποιείται σε 21A.1A (3) παρεμβάλλεται νέα παράγραφος, η 21A.1B, η οποία έχει ως εξής: «21A.1B Ορολογία Για τους σκοπούς του μέρους 21A.3 και του μέρους 21A.3B, τα πιστοποιητικά τύπου, τα περιορισμένα πιστοποιητικά τύπου, τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά τύπου, τα περιορισμένα συμπληρωματικά πιστοποιητικά τύπου, οι αδειοδοτήσεις βάσει Ευρωπαϊκών Οδηγιών Τεχνικών Προδιαγραφών (ETSO) και οι εγκρίσεις σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας θεωρούνται «εγκρίσεις σχεδιασμού μείζονος σημασίας».» (4) η παράγραφος 21A.3 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.3A Βλάβες, δυσλειτουργίες και ελαττώματα α) Σύστημα συλλογής, διερεύνησης και ανάλυσης στοιχείων. Ο κάτοχος έγκρισης σχεδιασμού μείζονος σημασίας διαθέτει σύστημα συλλογής, διερεύνησης και ανάλυσης εκθέσεων και πληροφοριών σχετικά με βλάβες, δυσλειτουργίες, ελαττώματα ή άλλα συμβάντα, τα οποία προκαλούν ή δύνανται να προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις στη διαρκή αξιοπλοΐα του προϊόντος, του εξαρτήματος ή του εξοπλισμού που καλύπτεται από την έγκριση σχεδιασμού μείζονος σημασίας. Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα αυτό τίθενται στη διάθεση όλων των γνωστών χρηστών του προϊόντος, του εξαρτήματος ή του εξοπλισμού και, κατόπιν αίτησης, στη διάθεση οποιουδήποτε EL 12 EL

14 προσώπου εξουσιοδοτημένου βάσει λοιπών σχετικών εκτελεστικών κανονισμών. β) Υποβολή αναφορών στον Οργανισμό. 1. Ο κάτοχος έγκρισης σχεδιασμού μείζονος σημασίας ή έγκρισης σχεδιασμού αεροσκάφους σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.191 υποβάλλει στον Οργανισμό αναφορές σχετικά με οποιαδήποτε βλάβη, δυσλειτουργία, ελάττωμα ή οιοδήποτε άλλο συμβάν για το οποίο λαμβάνει γνώση και το οποίο αφορά προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμό που καλύπτεται από την έγκριση σχεδιασμού μείζονος σημασίας ή την έγκριση σχεδιασμού αεροσκάφους σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.191 και η οποία οδηγεί ή ενδέχεται να οδηγήσει σε ανασφαλείς συνθήκες. 2. Οι εν λόγω αναφορές υποβάλλονται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από τον Οργανισμό το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, αποστέλλονται το αργότερο εντός 72 ωρών από τον εντοπισμό των πιθανών ανασφαλών συνθηκών, εκτός εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω εξαιρετικών περιστάσεων. γ) Διερεύνηση αναφερόμενων συμβάντων. 1. Όταν ένα συμβάν, το οποίο αναφέρεται σύμφωνα με το στοιχείο β) ή σύμφωνα με την παράγραφο 21A.129 στοιχείο στ) σημείο 2 ή την παράγραφο 21A.165 στοιχείο στ) σημείο 2, οφείλεται σε ατέλεια στον σχεδιασμό ή σε κατασκευαστική ατέλεια, ο κάτοχος της έγκρισης σχεδιασμού μείζονος σημασίας ή της έγκρισης σχεδιασμού αεροσκάφους σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.191, ή ο κατασκευαστής, ανάλογα με την περίπτωση, διερευνά την αιτία της ατέλειας και υποβάλλει στον Οργανισμό αναφορά σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνάς του, καθώς και με κάθε ενέργεια στην οποία προβαίνει ή πρόκειται να προβεί προκειμένου να διορθώσει τη συγκεκριμένη ατέλεια. 2. Εάν ο Οργανισμός κρίνει ότι απαιτούνται ενέργειες για τη διόρθωση της ατέλειας, ο κάτοχος της έγκρισης σχεδιασμού μείζονος σημασίας ή της έγκρισης σχεδιασμού αεροσκάφους σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.191, ή ο κατασκευαστής, ανάλογα με την περίπτωση, υποβάλλει στον Οργανισμό τα σχετικά στοιχεία.» (5) Στην παράγραφο 21A.3B, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο: γ) Όταν είναι αναγκαία η έκδοση οδηγίας αξιοπλοΐας από τον Οργανισμό για τη διόρθωση των ανασφαλών συνθηκών που αναφέρονται στο στοιχείο β) ή για την απαίτηση διεξαγωγής επιθεώρησης, ο κάτοχος έγκρισης σχεδιασμού μείζονος σημασίας: 1. Προτείνει την κατάλληλη διορθωτική ενέργεια ή τις απαιτούμενες επιθεωρήσεις, ή και τα δύο, και υποβάλλει στον Οργανισμό στοιχεία των εν λόγω προτάσεων για έγκριση. 2. Κατόπιν της έγκρισης των προτάσεων, που αναφέρονται στο σημείο 1, από τον Οργανισμό, θέτει στη διάθεση όλων των γνωστών χρηστών ή ιδιοκτητών του προϊόντος, του εξαρτήματος ή EL 13 EL

15 του εξοπλισμού και, κατόπιν αίτησης, σε οιοδήποτε πρόσωπο καλείται να συμμορφωθεί με την οδηγία αξιοπλοΐας, τα κατάλληλα περιγραφικά στοιχεία και οδηγίες εφαρμογής. (6) η παράγραφος 21A.4 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 21A.4 Συντονισμός μεταξύ σχεδιασμού και παραγωγής Κάθε κάτοχος έγκρισης σχεδιασμού μείζονος σημασίας, έγκρισης σχεδιασμού αεροσκάφους σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.191 ή έγκρισης σχεδιασμού επισκευής ελάσσονος σημασίας, συνεργάζεται δεόντως με τον φορέα παραγωγής προκειμένου να εξασφαλίζει: α) τον ικανοποιητικό συντονισμό του σχεδιασμού και της παραγωγής, που απαιτείται από την παράγραφο 21Α.122 ή 21Α.133 ή την παράγραφο 21Α.165 στοιχείο γ) σημείο 2, ανάλογα με την περίπτωση, και β) την κατάλληλη υποστήριξη της διαρκούς αξιοπλοΐας του προϊόντος, του εξαρτήματος ή του εξοπλισμού (7) παρεμβάλλεται νέα παράγραφος, η 21A.12, η οποία έχει ως εξής: «21A.12 Περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου Μπορεί να γίνει αίτηση για χορήγηση περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου σε περίπτωση που το πιστοποιητικό τύπου δεν είναι κατάλληλο και το αεροσκάφος είναι σχεδιασμένο για σκοπό για τον οποίο ο Οργανισμός συγκατατίθεται ότι τεκμηριώνονται οι αποκλίσεις από τις βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος Ι του βασικού κανονισμού, ή ότι ο κινητήρας ή ο έλικας, εφόσον είναι εγκατεστημένα στο αεροσκάφος, δεν διαθέτουν πιστοποιητικό τύπου.» (8) η παράγραφος 21A.17 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.17 Βάση πιστοποίησης τύπου α) Η βάση πιστοποίησης τύπου, που κοινοποιείται για την έκδοση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, αποτελείται από: 1. τον ισχύοντα κώδικα αξιοπλοΐας που έχει θεσπίσει ο Οργανισμός και ο οποίος ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για το εν λόγω πιστοποιητικό: i) εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά από τον Οργανισμό ή ii) εκτός εάν επιλέγεται από τον αιτούντα ή απαιτείται η συμμόρφωση προς μεταγενέστερες ισχύουσες τροποποιήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία γ) και δ) ή iii) για περιορισμένα πιστοποιητικά τύπου, εξαιρουμένων των παραγράφων του ισχύοντος κώδικα αξιοπλοΐας που ο Οργανισμός κρίνει ακατάλληλες για το σκοπό για τον οποίο το αεροσκάφος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένων πιθανών εναλλακτικών προδιαγραφών. 2. όλους τους ειδικούς όρους που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 21A.16B, στοιχείο α). EL 14 EL

16 β) Η αίτηση για πιστοποίηση τύπου ή περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου μεγάλου αεροπλάνου και μεγάλου στροφειόπτερου ισχύει για πέντε έτη ενώ η αίτηση για την έκδοση οιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου ισχύει για τρία έτη, εκτός εάν ο αιτών αποδείξει, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, ότι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η διενέργεια δοκιμών αναφορικά με το προϊόν του απαιτούν μεγαλύτερη χρονική περίοδο, την οποία και εγκρίνει ο Οργανισμός. γ) Στην περίπτωση που το πιστοποιητικό τύπου ή το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου δεν έχει εκδοθεί ή είναι προφανές ότι δεν θα εκδοθεί εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο στοιχείο β), ο αιτών μπορεί: 1. Να υποβάλει νέα αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου και να συμμορφωθεί προς όλες τις διατάξεις του στοιχείου α), που ισχύουν για την αρχική αίτηση, ή 2. Να ζητήσει παράταση της αρχικής αίτησης και να συμμορφωθεί προς τους κώδικες αξιοπλοΐας που ίσχυαν σε ημερομηνία που επιλέγει ο αιτών και η οποία δεν είναι προγενέστερη της ημερομηνίας που προηγείται εκείνης της έκδοσης του πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου οι ανωτέρω ενέργειες πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο στοιχείο β) για την αρχική αίτηση. δ) Εάν ο αιτών επιλέξει να συμμορφωθεί με μία τροποποίηση των κωδίκων αξιοπλοΐας, που τέθηκε σε ισχύ μετά την υποβολή της αίτησης χορήγησης πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, τότε ο αιτών πρέπει επίσης να συμμορφωθεί προς κάθε άλλη τροποποίηση που ο Οργανισμός κρίνει ότι σχετίζεται άμεσα με αυτή.» (9) η παράγραφος 21A.18 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.18 Ορισμός των ισχυουσών απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας και προδιαγραφών πιστοποίησης α) Οι ισχύουσες απαιτήσεις εκπομπών θορύβου για την έκδοση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου για ένα αεροσκάφος καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος 16, τόμος Ι, μέρος ΙΙ, κεφάλαιο 1, της σύμβασης του Σικάγου και: 1. Για τα υποηχητικά αεριωθούμενα αεροσκάφη, στον τόμο I, μέρος II, κεφάλαια 2, 3 και 4 κατά περίπτωση. 2. Για τα ελικοφόρα αεροσκάφη, στον τόμο I, μέρος II, κεφάλαια 3, 4, 5, 6 και 10 κατά περίπτωση. 3. Για τα ελικόπτερα, στον τόμο I, μέρος II, κεφάλαια 8 και 11 κατά περίπτωση, και 4. Για τα υπερηχητικά αεροσκάφη, στον τόμο I, μέρος II, κεφάλαιο 12 κατά περίπτωση. EL 15 EL

17 β) Οι ισχύουσες απαιτήσεις εκπομπών για την έκδοση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου για αεροσκάφος και κινητήρα καθορίζονται στο παράρτημα 16 της σύμβασης του Σικάγου: 1. Για την πρόληψη της σκόπιμης απόρριψης καυσίμων, στον τόμο II, μέρος II, κεφάλαιο Για τις εκπομπές στροβιλοκινητήρων και στροβιλοκινητήρων με ανεμιστήρα για πρόωση μόνο σε υποηχητικές ταχύτητες, στον τόμο II, μέρος III, κεφάλαιο 2, και 3. Για τις εκπομπές στροβιλοκινητήρων και στροβιλοκινητήρων με ανεμιστήρα για πρόωση μόνο σε υπερηχητικές ταχύτητες, στον τόμο II, μέρος III, κεφάλαιο 3. γ) Ο Οργανισμός εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του βασικού κανονισμού, προδιαγραφές πιστοποίησης που προβλέπουν αποδεκτά μέσα για την απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις θορύβου και εκπομπών που ορίζονται στα στοιχεία α) και β) αντίστοιχα.» (10) η παράγραφος 21A.19 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.19 Μετατροπές που απαιτούν νέο πιστοποιητικό τύπου ή περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προτείνει μετατροπή σε προϊόν, υποβάλλει αίτηση για χορήγηση νέου πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, εφόσον ο Οργανισμός κρίνει ότι η μετατροπή στον σχεδιασμό, την ισχύ, την ώση ή τη μάζα είναι τόσο εκτεταμένη ώστε να απαιτείται ουσιαστικά πλήρης διερεύνηση της συμμόρφωσης προς την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου.» (11) η παράγραφος 21A.21 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.21 Έκδοση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου Ο αιτών δικαιούται να εξασφαλίσει την έκδοση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου αεροσκάφους από τον Οργανισμό για ένα προϊόν αφού: α) αποδείξει την ικανότητά του σύμφωνα με την παράγραφο 21A.14 β) υποβάλει τη δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 21A.20 στοιχείο β), και γ) αποδειχθεί ότι: 1. Το προϊόν που πρόκειται να πιστοποιηθεί πληροί την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας που ορίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 21A.17 και 21A Οιαδήποτε διάταξη περί αξιοπλοΐας προς την οποία δεν υπάρχει συμμόρφωση αντισταθμίζεται με παράγοντες που παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας. 3. Κανένα στοιχείο ή χαρακτηριστικό δεν καθιστά το προϊόν ανασφαλές για τις χρήσεις για τις οποίες ζητείται πιστοποίηση, και EL 16 EL

18 4. Ο αιτών για τη χορήγηση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου έχει δηλώσει ρητώς ότι έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να συμμορφώνεται προς την παράγραφο 21A.44. δ) Στην περίπτωση πιστοποιητικού τύπου αεροσκάφους, πρέπει να έχει εκδοθεί ή καθορισθεί για τον κινητήρα ή τον έλικα, ή και τα δύο, εφόσον είναι εγκατεστημένα στο αεροσκάφος, πιστοποιητικό τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. ε) Στην περίπτωση περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, πρέπει για τον κινητήρα ή τον έλικα, ή και τα δύο, εφόσον είναι εργατεστημένα στο αεροσκάφος, να έχει : 1. εκδοθεί ή καθορισθεί πιστοποιητικό τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή 2. αποδειχθεί ότι συμμορφώνονται προς τις προδιαγραφές πιστοποίησης που κρίνονται απαραίτητες για τη διασφάλιση της ασφαλούς πτήσης του αεροσκάφους.» (12) η παράγραφος 21A.23 διαγράφεται (13) στην παράγραφο 21A.35, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο: «α) Οι πτητικές δοκιμές που διενεργούνται στο πλαίσιο της χορήγησης πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου διεξάγονται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει ο Οργανισμός για τις συγκεκριμένες πτητικές δοκιμές.» (14) η παράγραφος 21A.41 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.41 Πιστοποιητικό τύπου και περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου Το πιστοποιητικό τύπου και το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό τύπου, τους περιορισμούς λειτουργίας, το φύλλο δεδομένων του πιστοποιητικού τύπου για την αξιοπλοΐα και τις εκπομπές, την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας βάσει των οποίων ο Οργανισμός καθορίζει τη συμμόρφωση, καθώς και κάθε άλλο όρο ή περιορισμό που ορίζουν οι ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης και οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας για το προϊόν και, στην περίπτωση του περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, οιουσδήποτε πρόσθετους περιορισμούς για τη χρήση του προϊόντος που σχετίζονται με το αντικείμενο και οιαδήποτε μη συμμόρφωση με το παράρτημα 8 της σύμβασης του Σικάγου. Το πιστοποιητικό τύπου καθώς και το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου του αεροσκάφους περιλαμβάνουν, επιπλέον, το φύλλο δεδομένων του πιστοποιητικού τύπου για τις εκπομπές θορύβου. Το φύλλο δεδομένων του πιστοποιητικού τύπου του κινητήρα περιλαμβάνει αρχείο συμμόρφωσης προς τις εκπομπές.» (15) η παράγραφος 21A.44 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.44 Υποχρεώσεις του κατόχου Κάθε κάτοχος πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου: EL 17 EL

19 α) αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 21A.3, 21A.3B, 21A.4, 21A.55, 21Α.57 και 21A.61 και, για το σκοπό αυτό, εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις αξιολόγησης επιλεξιμότητας σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.14 ή, ως εναλλακτική διαδικασία, ζητά τη συγκατάθεση του Οργανισμού για τη χρήση διαδικασιών που ορίζουν τις ενέργειές του ώστε να αναλάβει αυτές τις υποχρεώσεις και β) καθορίζει τη σήμανση σύμφωνα με το τμήμα ΙΖ και γ) υποβάλλει στον Οργανισμό αναφορές σχετικά με οποιαδήποτε βλάβη με στόχο την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται σε αυτόν από το παρόν τμήμα Β.» (16) η παράγραφος 21A.47 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.47 Δυνατότητα μεταβίβασης Ένα πιστοποιητικό τύπου ή περιορισμένο πιστοποιητικού τύπου μπορεί να μεταβιβαστεί μόνο σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι ικανό να αναλάβει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 21Α.44 και το οποίο έχει αποδείξει, για το σκοπό αυτό, ότι έχει την ικανότητα που απαιτείται στην παράγραφο 21A.44 στοιχείο α).» (17) η παράγραφος 21A.51 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.51 Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς α) Το πιστοποιητικό τύπου και το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου εκδίδονται με απεριόριστη διάρκεια ισχύος. Παραμένουν σε ισχύ υπό τον όρο ότι το πιστοποιητικό δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες που έχει ορίσει ο Οργανισμός. β) Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, το πιστοποιητικό τύπου και το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου επιστρέφονται στον Οργανισμό.» (18) Ο τίτλος του τμήματος Ε αντικαθίσταται από τον ακόλουθο: «ΤΜΗΜΑ Ε ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ» (19) η παράγραφος 21A.111 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.111 Πεδίο εφαρμογής Το παρόν τμήμα ορίζει τη διαδικασία έγκρισης τροποποιήσεων μείζονος σημασίας στον σχεδιασμό τύπου βάσει των συμπληρωματικών πιστοποιητικών τύπου και της έγκρισης τροποποιήσεων μείζονος σημασίας σε αεροσκάφη βάσει των περιορισμένων συμπληρωματικών πιστοποιητικών τύπου. ορίζει επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων και των κατόχων των εν λόγω πιστοποιητικών.» (20) παρεμβάλλεται νέα παράγραφος, η 21A.113B, η οποία έχει ως εξής: «21A.113B Περιορισμένο συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου α) Μπορεί να υποβληθεί αίτηση χορήγησης περιορισμένου συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου εφόσον: EL 18 EL

20 1. δεν είναι ενδεδειγμένη η έγκριση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου ή τροποποίησης μείζονος σημασίας. και 2. ένα αεροσκάφος υπόκειται σε τροποποίηση με σκοπό για τον οποίο ο Οργανισμός συγκατατίθεται ότι τεκμηριώνονται οι αποκλίσεις από τις βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος Ι του βασικού κανονισμού. β) Οι παράγραφοι 21A.112, 21A.112B, 21A.113, 21A.116, 21A.117, 21A.118A, 21A.118B, 21A.119 and 21A.120 ισχύουν σε περίπτωση υποβολής αίτησης χορήγησης περιορισμένου συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου. γ) Οι ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης είναι αυτές που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 21A.101, με εξαίρεση τις παραγράφους του ισχύοντος κώδικα αξιοπλοΐας που ο Οργανισμός κρίνει ότι δεν είναι ενδεδειγμένες για το σκοπό χρήσης του αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένων πιθανών εναλλακτικών προδιαγραφών. δ) Ο αιτών δικαιούται να εξασφαλίσει την έκδοση περιορισμένου συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου από τον Οργανισμό αφού: 1. αποδειχθεί ότι το τροποποιημένο αεροσκάφος συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές πιστοποίησης, όπως σημειώνεται στο στοιχείο γ) παραπάνω, καθώς και προς τις ισχύουσες απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας: i) υποβάλλοντας στον Οργανισμό αποδεικτικά στοιχεία συνοδευόμενα από οιαδήποτε περιγραφικά στοιχεία κρίνονται απαραίτητα προκειμένου αυτά να συμπληρώσουν τον σχεδιασμό τύπου. ii) δηλώνοντας ότι έχει συμμορφωθεί με τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, παρέχοντας παράλληλα στον Οργανισμό τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η εν λόγω δήλωση. iii) υποβάλλοντας την δήλωση που αναφέρεται στο στοιχείο δ) σημείο 1) περίπτωση ii), σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος Ι, εφόσον ο αιτών διαθέτει κατάλληλη έγκριση φορέα σχεδιασμού. iv) έχοντας συμμορφωθεί προς την παράγραφο 21A.33 και, κατά περίπτωση, προς την 21A αποδείξει την ικανότητά του σύμφωνα με την παράγραφο 21A.112B, 3. προβεί σε διακανονισμό με τον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου, σύμφωνα με την παράγραφο 21A.113 στοιχείο β), εφόσον: i) Ο κάτοχος του πιστοποιητικού τύπου έχει γνωστοποιήσει ότι δεν έχει αντιρρήσεις τεχνικού χαρακτήρα ως προς τις πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.93, και EL 19 EL

21 ii) Ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου έχει συμφωνήσει να συνεργασθεί με τον κάτοχο του συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου προκειμένου να εξασφαλίσει την εκτέλεση όλων των υποχρεώσεων που αφορούν τη διαρκή αξιοπλοΐα του τροποποιημένου προϊόντος μέσω της συμμόρφωσης προς τις παραγράφους 21A.44 και 21A.118A. 4. Στην περίπτωση περιορισμένου συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, που σχετίζεται με τον κινητήρα ή τoν έλικα, ή και τα δύο, εφόσον είναι εγκατεστημένα στο αεροσκάφος, πρέπει: i) να έχει εκδοθεί ή καθορισθεί πιστοποιητικό τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή ii) να έχει αποδειχθεί ότι συμμορφώνονται προς τις προδιαγραφές πιστοποίησης που κρίνονται απαραίτητες για τη διασφάλιση της ασφαλούς πτήσης του αεροσκάφους. ε) Στο περιορισμένο συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου προσδιορίζονται οιοιδήποτε πρόσθετοι περιορισμοί για τη χρήση που σχετίζεται με το αντικείμενο.» (21) η παράγραφος 21A.118A αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.118A Υποχρεώσεις και σήμανση του οργανισμού προστασίας του περιβάλλοντος (EPA) Κάθε κάτοχος συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου: α) αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις: 1. που ορίζονται στις παραγράφους 21A.3, 21A.3B, 21A.4, 21A.105, 21A.119 και 21A που απορρέουν από τη συνεργασία με τον κάτοχο πιστοποιητικού τύπου σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.115 στοιχείο γ) σημείο 2) και, για το σκοπό αυτό, συνεχίζει να πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στην παράγραφο 21A.112B β) καθορίζει τη σήμανση, συμπεριλαμβανομένων των γραμμάτων EPA, σύμφωνα με την παράγραφο 21A.804 στοιχείο α) γ) αναφέρει στον Οργανισμό οιαδήποτε παράλειψη υποχρεώσεων που επιβάλλονται σε αυτόν από το παρόν μέρος Ε.» (22) η παράγραφος 21A.118B αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.118B Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς α) Το συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου ή το περιορισμένο συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου εκδίδεται με απεριόριστη διάρκεια ισχύος. Παραμένει σε ισχύ, υπό τον όρο ότι το πιστοποιητικό δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες που έχει ορίσει ο Οργανισμός. β) Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, το συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου ή το περιορισμένο συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου επιστρέφεται στον Οργανισμό.» EL 20 EL

22 (23) η παράγραφος 21A.173 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.173 Ταξινόμηση α) Πιστοποιητικά αξιοπλοΐας εκδίδονται για αεροσκάφη τα οποία συμμορφώνονται προς ένα πιστοποιητικό τύπου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παρόν μέρος. β) Περιορισμένα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας εκδίδονται για αεροσκάφη: 1. τα οποία συμμορφώνονται προς ένα περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παρόν μέρος, ή 2. τα οποία συμμορφώνονται προς ένα πιστοποιητικό τύπου, όπως συμπληρώθηκε από ένα περιορισμένο συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου, το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παρόν μέρος, ή 3. για τα οποία έχει αποδειχθεί στον Οργανισμό ότι συμμορφώνονται προς συγκεκριμένες προδιαγραφές πιστοποίησης, οι οποίες διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο ασφάλειας.» (24) η παράγραφος 21A.174 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.174 Αίτηση α) Σύμφωνα με την παράγραφο 21A.172, η αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας ή περιορισμένου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από την αρχή αυτή. β) Κάθε αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας ή περιορισμένου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας περιλαμβάνει: 1. την κατηγορία του πιστοποιητικού αξιοπλοΐας για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση 2. όσον αφορά νέα αεροσκάφη: i) δήλωση συμβατότητας: - εκδοθείσα σύμφωνα με την παράγραφο 21A.163 στοιχείο β), ή - εκδοθείσα σύμφωνα με την παράγραφο 21A.130 και επικυρωμένη από την αρμόδια αρχή, - ή, όσον αφορά εισαγόμενο αεροσκάφος, δήλωση υπογεγραμμένη από την αρχή, που είναι υπεύθυνη για την εξαγωγή, ότι το αεροσκάφος συμμορφώνεται προς σχεδιασμό που έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό, ή ii) έκθεση σχετικά με το βάρος και τη ζυγοστάθμιση, η οποία συνοδεύεται από πρόγραμμα φόρτωσης. iii) το εγχειρίδιο πτήσης, εφόσον απαιτείται από τον ισχύοντα κώδικα αξιοπλοΐας για το συγκεκριμένο αεροσκάφος. 3. όσον αφορά μεταχειρισμένα αεροσκάφη: (i) προερχόμενα από κράτος μέλος: πιστοποιητικό επιθεώρησης αξιοπλοΐας, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με το μέρος M. EL 21 EL

23 (ii) προερχόμενα από τρίτο κράτος: - δήλωση από την αρμόδια αρχή του κράτους στο οποίο είναι, ή ήταν, νηολογημένο το αεροσκάφος, σχετικά με την κατάσταση της αξιοπλοΐας του αεροσκάφους στο νηολόγιο κατά τον χρόνο μεταβίβασης, - έκθεση σχετικά με το βάρος και τη ζυγοστάθμιση, η οποία συνοδεύεται από πρόγραμμα φόρτωσης, - το εγχειρίδιο πτήσης, εάν το εν λόγω υλικό απαιτείται από τον ισχύοντα κώδικα αξιοπλοΐας για το συγκεκριμένο αεροσκάφος, - αρχεία αναφορικά με το ιστορικό του αεροσκάφους, βάσει των οποίων προσδιορίζονται τα πρότυπα παραγωγής, μετατροπής και συντήρησης του αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένων όλων των περιορισμών που ισχύουν για το αεροσκάφος σύμφωνα με τους κανόνες του κράτους που είναι ή ήταν νηολογημένο, - σύσταση για την έκδοση πιστοποιητικού επιθεώρησης αξιοπλοΐας, κατόπιν επιθεώρησης για την εξακρίβωση της αξιοπλοΐας, σύμφωνα με το μέρος Μ. γ) Κάθε αίτηση για περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας για αεροσκάφος, για το οποίο έχει καταστεί ανίσχυρο το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας λόγω της ενσωμάτωσης ενός περιορισμένου συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, περιλαμβάνει σύσταση για την έκδοση πιστοποιητικού επιθεώρησης αξιοπλοΐας, κατόπιν επιθεώρησης για την εξακρίβωση της αξιοπλοΐας, σύμφωνα με το μέρος Μ. δ) Με την επιφύλαξη διαφορετικής συμφωνίας, οι δηλώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) σημείο 2) περίπτωση i) και στο στοιχείο β) σημείο 3) περίπτωση ii) εκδίδονται το αργότερο 60 ημέρες πριν από την παρουσίαση του αεροσκάφους στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης. (25) η παράγραφος 21A.177 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.177 Τροποποίηση Το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ή το περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.» (26) η παράγραφος 21A.179 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.179 μελών Δυνατότητα μεταβίβασης και επανέκδοση εντός κρατών α) Σε περίπτωση αλλαγής της ιδιοκτησίας ενός αεροσκάφους: 1. Εφόσον το αεροσκάφος παραμείνει στο ίδιο νηολόγιο, το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ή το περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας μεταβιβάζεται μαζί με το αεροσκάφος. EL 22 EL

24 2. Εφόσον το αεροσκάφος νηολογηθεί σε άλλο κράτους μέλος, το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, ή το περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, εκδίδεται: i) αφού προσκομισθεί το προηγούμενο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ή το περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας και ένα ισχύον πιστοποιητικό επιθεώρησης αξιοπλοΐας, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με το μέρος M, και ii) εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 21A.175 β) Σε περίπτωση αλλαγής της ιδιοκτησίας ενός αεροσκάφους, και εφόσον το αεροσκάφος συνοδεύεται από περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, που βασίζεται σε έγκριση σχεδιασμού, η οποία εκδόθηκε ή καθορίστηκε σύμφωνα με τις παραγράφους 21A.191, 21A.194A ή 21A.194B, η έγκριση σχεδιασμού μεταβιβάζεται επίσης στον νέο κάτοχο.» (27) η παράγραφος 21A.180 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.180 Επιθεωρήσεις Ο αιτών ή ο κάτοχος του πιστοποιητικού αξιοπλοΐας ή περιορισμένου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας παρέχει πρόσβαση στο αεροσκάφος, για το οποίο θα εκδοθεί ή έχει εκδοθεί το εν λόγω πιστοποιητικό, κατόπιν αίτησης από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.» (28) η παράγραφος 21A.181 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.181 Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς α) Το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας εκδίδεται με απεριόριστη διάρκεια ισχύος. Παραμένει σε ισχύ, υπό τον όρο ότι: 1. Διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τον εγκεκριμένο σχεδιασμό καθώς και με τις απαιτήσεις διαρκούς αξιοπλοΐας, και 2. Το αεροσκάφος παραμένει στο ίδιο νηολόγιο, και 3. Το πιστοποιητικό τύπου βάσει του οποίου έχει εκδοθεί, δεν έχει καταστεί άκυρο στο παρελθόν, σύμφωνα με την παράγραφο 21Α Το πιστοποιητικό δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης, αναστολής ή ανάκλησης. 5. Το αεροσκάφος δεν έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με το περιορισμένο συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου. β) Το περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας εκδίδεται με απεριόριστη διάρκεια ισχύος. Παραμένει σε ισχύ, υπό τον όρο ότι: 1. Διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις για τον εγκεκριμένο σχεδιασμό καθώς και με τις ισχύουσες απαιτήσεις διαρκούς αξιοπλοΐας, και 2. Το αεροσκάφος παραμένει στο ίδιο νηολόγιο, και 3. Οι εγκρίσεις σχεδιασμού, βάσει των οποίων έχει εκδοθεί, δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης στο παρελθόν EL 23 EL

25 σύμφωνα με τις παραγράφους 21Α.51, 21A.118B ή την παράγραφο 21A191 στοιχείο δ), κατά περίπτωση, και 4. Το πιστοποιητικό δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης, αναστολής ή ανάκλησης. γ) Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, το πιστοποιητικό επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.» (29) η παράγραφος 21A.182 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21A.182 Προσδιορισμός αεροσκάφους Κάθε αιτών για τη χορήγηση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας ή περιορισμένου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας, σύμφωνα με το παρόν τμήμα, αποδεικνύει ότι τα στοιχεία του αεροσκάφους του προσδιορίζονται όπως ορίζεται στο τμήμα ΙΖ. (30) παρεμβάλλεται νέα παράγραφος, η 21A.183, η οποία έχει ως εξής: «21A.183 Περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών αξιοπλοΐας Αίτηση για χορήγηση έγκρισης σχεδιασμού α) Εφόσον το πιστοποιητικό τύπου και το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου δεν είναι κατάλληλα, ο αιτών για την χορήγηση περιορισμένου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών αξιοπλοΐας κρίνεται επιλέξιμος για αίτηση χορήγησης έγκρισης σχεδιασμού σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. β) Ο αιτών καταδεικνύει την ικανότητά του με την κατοχή έγκρισης φορέα σχεδιασμού, η οποία έχει εκδοθεί από τον Οργανισμό σύμφωνα με το τμήμα Ι. Ως εναλλακτική διαδικασία απόδειξης της ικανότητάς του, ο αιτών μπορεί να ζητήσει τη συγκατάθεση του Οργανισμού για τη χρήση των διαδικασιών που ορίζουν τις συγκεκριμένες πρακτικές σχεδιασμού, τους πόρους και τη σειρά ενεργειών που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς τις παραγράφους 21A.187, 21A.189, 21A.191, 21A.195, 21A.196 και 21A.197. γ) Η αίτηση για χορήγηση έγκρισης σχεδιασμού αεροσκάφους επιλέξιμου για περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών αξιοπλοΐας υποβάλλεται υπό μορφή και κατά τρόπο που καθορίζεται από τον Οργανισμό. δ) Η αίτηση περιλαμβάνει σχέδιο τριών όψεων του εν λόγω αεροσκάφους, καθώς και προκαταρκτικά βασικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων χαρακτηριστικών και περιορισμών λειτουργίας.» (31) παρεμβάλλεται νέα παράγραφος, η 21A.185, η οποία έχει ως εξής: «21A.185 Περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών αξιοπλοΐας - Ορισμός συγκεκριμένων προδιαγραφών αξιοπλοΐας και απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας α) Όσον αφορά την έγκριση σχεδιασμού αεροσκάφους επιλέξιμου για περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας βάσει συγκεκριμένων EL 24 EL

26 προδιαγραφών αξιοπλοΐας, ο Οργανισμός κοινοποιεί τις συγκεκριμένες προδιαγραφές αξιοπλοΐας με βάση τις οποίες διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο ασφάλειας. β) Οι ισχύουσες απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας και προδιαγραφές πιστοποίησης είναι αυτές που ορίζονται στην παράγραφο 21A.18.» (32) παρεμβάλλεται νέα παράγραφος, η 21A.187, η οποία έχει ως εξής: «21A.187 Περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών αξιοπλοΐας Συμμόρφωση με συγκεκριμένες προδιαγραφές αξιοπλοΐας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας α) Ο αιτών για τη χορήγηση έγκρισης σχεδιασμού αεροσκάφους επιλέξιμου για περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών αξιοπλοΐας αποδεικνύει τη συμμόρφωση προς τις συγκεκριμένες προδιαγραφές αξιοπλοΐας και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 21A.185, και παρέχει στον Οργανισμό τα μέσα με τα οποία αποδεικνύεται η εν λόγω συμμόρφωση. β) Ο αιτών υποβάλλει δήλωση ότι έχει συμμορφωθεί προς τις συγκεκριμένες προδιαγραφές αξιοπλοΐας και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 21A.185. γ) Η δήλωση του στοιχείου β) πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος Ι ή των εναλλακτικών διαδικασιών για την έγκριση φορέα σχεδιασμού.» (33) παρεμβάλλεται νέα παράγραφος, η 21A.189, η οποία έχει ως εξής: «21A.189 Περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών αξιοπλοΐας Έγκριση σχεδιασμού αεροσκάφους Ο αιτών δικαιούται να εξασφαλίσει την έκδοση έγκρισης σχεδιασμού αεροσκάφους από τον Οργανισμό, αφού: α) υποβάλλει τη δήλωση, που αναφέρεται στην παράγραφο 21A.187 στοιχείο β), και β) αποδειχθεί ότι: 1. Το αεροσκάφος που πρόκειται να εγκριθεί πληροί τις συγκεκριμένες προδιαγραφές αξιοπλοΐας και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 21A Κανένα στοιχείο ή χαρακτηριστικό δεν καθιστά το αεροσκάφος ανασφαλές για τις χρήσεις για τις οποίες ζητείται έγκριση, και 3. Για τον κινητήρα ή τον έλικα, ή και τα δύο, εφόσον είναι εγκατεστημένα στο αεροσκάφος: i) Να έχει εκδοθεί ή καθοριστεί πιστοποιητικό τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ή EL 25 EL

27 ii) Να έχει αποδειχθεί ότι συμμορφώνονται προς τις συγκεκριμένες προδιαγραφές αξιοπλοΐας βάσει των οποίων διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο ασφάλειας.» (34) παρεμβάλλεται νέα παράγραφος, η 21A.191, η οποία έχει ως εξής : 21A.191 Περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών αξιοπλοΐας - Υποχρεώσεις του κατόχου της έγκρισης σχεδιασμού α) Ο κάτοχος έγκρισης σχεδιασμού αεροσκάφους υποβάλλει στον Οργανισμό αναφορές σχετικά με οιαδήποτε βλάβη, δυσλειτουργία, ελάττωμα ή οποιοδήποτε άλλο συμβάν για το οποίο λαμβάνει γνώση και το οποίο αφορά αεροσκάφος, το οποίο καλύπτεται από την έγκριση σχεδιασμού, και που οδηγεί ή ενδέχεται να οδηγήσει σε ανασφαλείς συνθήκες. Οι εν λόγω αναφορές υποβάλλονται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από τον Οργανισμό το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, αποστέλλονται το αργότερο εντός 72 ωρών από τον εντοπισμό των πιθανών ανασφαλών συνθηκών, εκτός εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω εξαιρετικών περιστάσεων. β) Όταν ένα συμβάν, το οποίο αναφέρεται σύμφωνα με το στοιχείο α), οφείλεται σε ατέλεια στον σχεδιασμό, ο κάτοχος της έγκρισης σχεδιασμού διερευνά την αιτία της ατέλειας και υποβάλλει στον Οργανισμό αναφορά σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνάς του, καθώς και με κάθε ενέργεια στην οποία προβαίνει ή πρόκειται να προβεί προκειμένου να διορθώσει τη συγκεκριμένη ατέλεια. Εάν ο Οργανισμός κρίνει ότι απαιτούνται ενέργειες για τη διόρθωση της ατέλειας, ο κάτοχος της έγκρισης σχεδιασμού υποβάλλει στον Οργανισμό τα σχετικά στοιχεία προς έγκριση. γ) Ο κάτοχος έγκρισης σχεδιασμού αεροσκάφους : 1. Φυλάσσει, ανάλογα με την περίπτωση, όλες τις σχετικές πληροφορίες σχεδιασμού, τα σχέδια και τις εκθέσεις δοκιμών, με σκοπό να παράσχει πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της διαρκούς αξιοπλοΐας και τη συμμόρφωσή του με τις ισχύουσες απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας για το αεροσκάφος. 2. Συντάσσει, τηρεί ή ενημερώνει, ανάλογα με την περίπτωση, όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια, και παρέχει αντίγραφα στον Οργανισμό, μετά από αίτησή του. 3. Συντάσσει, τηρεί ή ενημερώνει, ανάλογα με την περίπτωση, τις οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας.» (35) παρεμβάλλεται νέα παράγραφος, η 21A.192, η οποία έχει ως εξής: 21A.192 Περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών αξιοπλοΐας Έκδοση έγκρισης σχεδιασμού και περιορισμένου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας σε περίπτωση ανάκλησης του πιστοποιητικού τύπου ή παραίτησης από το πιστοποιητικό τύπου EL 26 EL

28 Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 21A.174, 21A.183, 21A.185, 21A.187 και 21A.189: α) Όσον αφορά αεροσκάφος, για το οποίο το (περιορισμένο) πιστοποιητικό τύπου αποτελεί αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης για λόγο που δεν σχετίζεται με την ασφάλεια του σχεδιασμού, το πρόσωπο, στο όνομα του οποίου έχει νηολογηθεί το αεροσκάφος, μπορεί να υποβάλλει αίτηση για έγκριση σχεδιασμού του εν λόγω αεροσκάφους. β) Ο αιτών για έκκριση σχεδιασμού καταδεικνύει την ικανότητά του με τη κατοχή έγκρισης φορέα σχεδιασμού, η οποία εκδίδεται από τον Οργανισμό σύμφωνα με το τμήμα Ι. Ως εναλλακτική διαδικασία απόδειξης της ικανότητάς του, ο αιτών μπορεί να ζητήσει τη συγκατάθεση του Οργανισμού για τη χρήση των διαδικασιών που ορίζουν τις συγκεκριμένες ενέργειες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς τις παραγράφους 21A.191, 21A.196 και 21A.197. γ) Εφόσον ο Οργανισμός είναι πεπεισμένος ότι ο αιτών συμμορφώνεται με το στοιχείο β), εκδίδει την έγκριση σχεδιασμού για το αεροσκάφος, η οποία συνίσταται από το (περιορισμένο) πιστοποιητικό τύπου, πριν αυτό αποτελέσει αντικείμενο ανάκλησης ή παραίτησης, καθώς και τις τότε ισχύουσες οδηγίες αξιοπλοΐας, εκτός εάν ο Οργανισμός διαπιστώσει ότι η εν λόγω έγκριση σχεδιασμού δεν εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο ασφάλειας. Οι διατάξεις της αρχικής βάσης πιστοποίησης τύπου θεωρούνται ως οι συγκεκριμένες προδιαγραφές αξιοπλοΐας βάσει των οποίων εγκρίνεται ο σχεδιασμός. δ) Σύμφωνα με την παράγραφο 21A.172, η αίτηση για τη χορήγηση περιορισμένου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από την αρχή αυτή.» (36) παρεμβάλλεται νέα παράγραφος, η 21A.193, η οποία έχει ως εξής: 21A.193 Περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών αξιοπλοΐας Έκδοση περιορισμένου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας συνεπεία ανάκλησης πιστοποιητικού τύπου Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 21A.174, 21A.183, 21A.185, 21A.189 και 21A.192: α) Όσον αφορά αεροσκάφος, το οποίο προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 21A.14 στοιχείο β), για το οποίο το (περιορισμένο) πιστοποιητικό τύπου ανακαλείται λόγω της απουσίας κατόχου πιστοποιητικού τύπου, η έγκριση σχεδιασμού του αεροσκάφους θεωρείται ότι αφορά τον ιδιοκτήτη του εν λόγω αεροσκάφους. Η έγκριση σχεδιασμού συνίσταται από το (περιορισμένο) πιστοποιητικό τύπου, πριν την ανάκλησή του, καθώς και τις τότε ισχύουσες οδηγίες αξιοπλοΐας, εκτός εάν ο Οργανισμός διαπιστώσει ότι η εν λόγω έγκριση σχεδιασμού δεν εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο ασφάλειας. Οι διατάξεις της αρχικής βάσης πιστοποίησης τύπου θεωρούνται ως οι συγκεκριμένες προδιαγραφές αξιοπλοΐας βάσει των οποίων εγκρίνεται ο σχεδιασμός. EL 27 EL

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Error! Unknown document property name. EL

Error! Unknown document property name. EL Error! Unknown document property name. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, XXX Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2013. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2013. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [...](2013) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ..../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. / για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 03/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 7 ης Δεκεμβρίου 2009 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2003R2042 EL 17.11.2011 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D035051/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D035051/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2015 (OR en) 5886/15 ADD 1 AVIATION 15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, XXX. προσωπικού

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, XXX. προσωπικού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX Γνώμη EASA 06/20122 [ ](2012)) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/20122 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, XXX Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά με τη δυνατότητα τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 αναφορικά με τους εκτελεστικούς κανόνες για την περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /. της Επιτροπής για καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11249/1/16 REV 1 AVIATION 152 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 25 Ιουλίου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en) 7602/16 AVIATION 57 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5 Απριλίου 2016 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.1.2017 COM(2017) 13 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον καθορισμό των απαιτήσεων και των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν τις αεροπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 05/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 05/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ CΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 05/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για τον καθορισμό των τεχνικών απαιτήσεων και των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

6809/18 GA/ech DGG 3B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2018 (OR. en) 6809/18. Διοργανικός φάκελος: 2017/0324 (NLE) UD 44

6809/18 GA/ech DGG 3B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2018 (OR. en) 6809/18. Διοργανικός φάκελος: 2017/0324 (NLE) UD 44 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0324 (NLE) 6809/18 UD 44 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσωρινή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών σχετικών με τις μη εμπορικές αεροπορικές

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 01/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 01/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 01/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποποιητικής συμφωνίας της συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 9386/16 ENV 358 ENT 95 MI 373 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Μαΐου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 06/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2008 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, της 24ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2007 (05.09) (OR. fr) 12585/07 Διοργανικός φάκελος: 2007/0177 (CNS) AGRI 260 AGRISTR 12

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2007 (05.09) (OR. fr) 12585/07 Διοργανικός φάκελος: 2007/0177 (CNS) AGRI 260 AGRISTR 12 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2007 (05.09) (OR. fr) 12585/07 Διοργανικός φάκελος: 2007/0177 (CNS) AGRI 260 AGRISTR 12 ΠΡΟΤΑΣΗ Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 29 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά µε την πιθανότητα τροποποίησης του άρθρου 7.3 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.8.2016 COM(2016) 541 final ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

A8-0253/13. Τροπολογία 13 Adina-Ioana Vălean εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

A8-0253/13. Τροπολογία 13 Adina-Ioana Vălean εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.4.2018 A8-0253/13 Τροπολογία 13 Adina-Ioana Vălean εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Έκθεση Francesc Gambús Διαδικαστικοί κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο L 11/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.1.2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2007 για την έγκριση ελέγχων πριν από την εξαγωγή που εκτελούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 115/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.4.2012 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 363/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2018 COM(2018) 397 final 2018/0220 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 291/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 8.11.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2001 για προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 92/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 5/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 5/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 5/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24.2.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/261 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2015 για την τροποποίηση των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2018 (OR. en) 7472/18 ENV 198 ENT 53 MI 214 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Μαρτίου 2018 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7461/14 ADD 1 AVIATION 70

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7461/14 ADD 1 AVIATION 70 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7461/14 ADD 1 AVIATION 70 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.12.2015 COM(2015) 599 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας EL EL 1. Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2017 EL L 25/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/157 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2017 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας thiabendazole, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 259/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης Απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης Απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 111 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης Απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 1 Σεπτεμβρίου 2008 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 3/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 1ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τον κανονισμό της Επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0399 (COD) 6932/18 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία INST 96 JUR 109

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5363/15 TRANS 21 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 15 Ιανουαρίου 2015 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, η Φεβρουαρίου 0 (OR. en) 5786/ ENV 5 ENT 8 DELACT 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D012257/03 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D012257/03 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλε, 28 Ιουλίου 20 (29.07) (OR. en) 082/ ADD AVIATION 94 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβή: 8 Ιουλίου 20 Αποδέκτη: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 13109/14 AVIATION 179 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Παρ. Ν. 100(Ι)/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Ο περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ποιότητας, Προµήθειας και Τιµών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.6.2013 COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.1.2015 L 10/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/57 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Ιανουαρίου 2015 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 432 final 2012/0208 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 241/16 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1536 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Σεπτεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 όσον αφορά την εναρμόνιση των κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 26 Οκτωβρίου 2012 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2017 COM(2017) 133 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλους - (α) «Οδηγία 2002/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 60 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 263, 9.10.2007, σ. 1. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για SΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 56/98 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 75/93, περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 39/9 του Συμβουλίου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 11.5.2016 EP-PE_TC1-COD(2015)0295 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα