ΚΛΙΜΑΣΙΚΓ ΑΛΛΑΓΓ & ΘΑΛΑΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΓΟΓΓΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΙΜΑΣΙΚΓ ΑΛΛΑΓΓ & ΘΑΛΑΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΓΟΓΓΙΟ"

Transcript

1 Δξγαζηήξη γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, Λεπθσζία, 2-3 Ννεκβξίνπ 2011 ΚΛΙΜΑΣΙΚΓ ΑΛΛΑΓΓ & ΘΑΛΑΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΓΟΓΓΙΟ aπό Μαοίμα Αογροξύ Αμώηεοη Λειηξρογόπ ΣΜΗΜΑ ΑΛΙΓΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΩΝ ΓΡΓΤΝΩΝ ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΓΓΩΡΓΙΑ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

2 Περιεχόμενα: Κλιμαηική Αλλαγή Γεμικέπ επιπηώζειπ ζηα θαλάζζια ξικξζρζηήμαηα Κλιμαηική Αλλαγή ζηη Μεζόγειξ Οι εμδείνειπ Κλιμαηική Αλλαγή ζηη Μεζόγειξ Γπιπηώζειπ ζηη θαλάζζια βιξπξικιλόηηηα ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

3 ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: επιπηώζειπ ζηα θαλάζζια ξικξζρζηήμαηα Η κλιμαηική αλλαγή και η αρναμόμεμη ζρςμόηηηα εμθάμιζηπ ακοαίωμ θαιμξμέμωμ, επιδοξύμ ηόζξ ζηα ςεοζαία όζξ και ζηα θαλάζζια ξικξζρζηήμαηα. Η ζημεοιμή κλιμαηική αλλαγή ξθείλεηαι νεκάθαοα ζηιπ αμθοώπιμεπ δοαζηηοιόηηηεπ. Ποόκειηαι για μία ενέλινη, η ξπξία ποξςωοά με ποωηξθαμείπ ορθμξύπ: από ηα μέζα ηξρ 19 ξρ μέςοι ζήμεοα η θεομξκοαζία ηξρ πλαμήηη αρνήθηκε πεοίπξρ καηά 0,76ºC; Γπιπλέξμ ηα δέκα πεοίπξρ ηελερηαία ςοόμια ήηαμ ηα πιξ θεομά από ηόηε πξρ άοςιζαμ μα καηαγοάθξμηαι ξι θεομξκοαζίεπ. Καηά ηη διάοκεια ηωμ ποξηγξύμεμωμ κλιμαηικώμ αλλαγώμ, η θύζη πάμηα είςε ηη δρμαηόηηηα μα ποξζαομξζηεί ζηιπ μέεπ κλιμαηικέπ ζρμθήκεπ και μα βοεί μία μέα ιζξοοξπία. Αρηή ηη θξοά, ηα ποάγμαηα είμαι διαθξοεηικά, γιαηί ξι αμθοώπιμεπ δοαζηηοιόηηηεπ καηέζηηζαμ ηη θύζη εράλωηη... Οι δρμηηικέπ επιπηώζειπ ηηπ κλιμαηικήπ αλλαγήπ επιδοξύμ ζε διάθξοα επίπεδα ηηπ βιξλξγικήπ ξογάμωζηπ, από ηιπ θρζιξλξγικέπ διαηαοαςέπ ζηξ επίπεδξ ηωμ αηόμωμ, ζε ηοξπξπξιήζειπ/μεηαηοξπέπ ζηξ επίπεδξ ηηπ βιξκξιμωμίαπ, μέζω εναθαμίζεωμ ζε ηξπική κλίμακα ή/και επεκηάζεωμ/μεηακιμήζειπ ξοιζμέμωμ ειδώμ.

4 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα Επιπτώσεις Κλιματικών Αλλαγών Υπεξζέξκαλζε ηεο ζάιαζζαο: H ζεξκνθξαζία ηωλ επηθαλεηαθώλ πδάηωλ απμήζεθε θαηά 1,1ºC πεξίπνπ από ηε δεθαεηία ηνπ Πξόζθαηεο Έξεπλεο δεηθλύνπλ αύμεζε ζεξκνθξαζίαο πδάηωλ Σε βάζνο έωο θαη 3000 κ. Αύμεζε ηεο νμύηεηαο ηωλ επηθαλεηαθώλ πδάηωλ: Οη ωθεαλνί έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα απνξξνθνύλ ην αηκνζθαηξηθό CO 2. Όζνλ απμαλόηαλ ε ζπγθέληξωζε ηνπ αεξίνπ, ηόζν απμαλόηαλ ε πνζόηεηα πνπ απνξξνθνύλ νη ζάιαζεο κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο νμύηεηαο ηωλ πδάηωλ. Τν ph ηωλ ωθεαλώλ κεηώζεθε από 8,2 ζε 8,1 από ηα κέζα ηνπ 19 νπ αηώλα Άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο: Η ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήληε πξνθαιεί ηελ ηήμε ηωλ πάγωλ ηόζν ζηνπο πόινπο όζν θαη ζηα βνπλά. Όιν απηό ην λεξό κεηαθέξεηαη ζηνπο ωθεαλνύο, ε ζηάζκε ηωλ νπνίωλ αλαπόθεπθηα ζεκεηώλεη άλνδν. Η άλνδνο απηή είλαη 19,5 εθ. από ην 1870, γεγνλόο πνπ πξνθαιεί δηαηαξαρέο ζηηο παξάθηηεο δώλεο Αύμεζε αθξαίωλ θαηξηθώλ θαηλνκέλωλ: Αύμεζε ρξνληθώλ πεξηόδωλ πνπ Φαξαθηεξίδνληαη από μεξαζία, θαηαηγίδεο θαη ζύειιεο. Σηνλ βνξεηναλαηνιηθό Αληιαληηθό απμάλνληαη ηα δηαζηήκαηα πνπ επηθξαηνύλ ζθνδξνί αλέκνη, Καη ηξηθπκίεο.

5 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα Οη πξνβιέςεηο ζε ζρέζε κε ηηο επηπηώζεηο ζηα νηθνζπζηήκαηα θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε βηνπνηθηιόηεηα από ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο είλαη πνιύ αλεζπρεηηθέο. Με βάζε ελόο κεηξίνπ ζελαξίνπ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ εθηηκάηαη όηη, πνζνζηό 15-37% ησλ θπηηθώλ θαη δστθώλ εηδώλ, πνπ απαληώληαη ζηνλ πιαλήηε ζα απεηιεζεί πηζαλόηαηα κε εμαθάληζε κέρξη ην Δπηπηώζεηο ζηα νηθνζπζηήκαηα: Μεηαθηλήζεηο εηδώλ. Μία από ηηο πηζαλέο ελδείμεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο είλαη ε κεηαθίλεζε εηδώλ. Γηάθνξα είδε, όπσο ςάξηα, καιάθηα θιπ. κεηαθηλνύληαη αλαδεηώληαο ςπρξόηεξα λεξά, είηε γηαηί ν νξγαληζκόο ηνπο έρεη αλάγθε από έλα ζπγθεθξηκέλν εύξνο ζεξκνθξαζηώλ, ην νπνίν δελ πξνζθέξεηαη πιένλ ζην ζπλήζε νηθόηνπν/πεξηνρή εμάπισζεο ηνπ ιόγσ αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο, είηε γηαηί αθνινπζνύλ ηα δηάθνξα είδε θπηώλ, πιαγθηνύ θαη άιισλ νξγαληζκώλ κε ηα νπνία ηξέθνληαη θαη ηα νπνία κεηαλαζηεύνπλ ζε ςπρξόηεξα πεξηβάιινληα. Δπηξνθηζκόο. Ζ ππέξκεηξε αύμεζε θπηηθήο βηνκάδαο (καθξνθύθε, θπηνπιαγθηό) ζηα παξάθηηα ύδαηα, ε νπνία έρεη ζπλέπεηεο ζηε κείσζε ηνπ νμπγόλνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ ππνβάζκηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ζπλδέεηαη έκκεζα κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Ζ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ε κεηαθνξά ρεξζαίσλ πιηθώλ (ζξεπηηθά θιπ.) ιόγσ ηεο δηάβξσζεο από ηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο είλαη παξάγνληεο πνπ ζπληείλνπλ ζηελ αύμεζε εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνύ. Λεύθαλζε θνξαιιηώλ. Δδώ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ην πξόβιεκα ιεύθαλζεο ησλ θνξαιιηώλ. Οη ζπλέπεηεο από ηελ νμίληζε ησλ σθεαλώλ επεξεάδεη απηνύο ηνπο νξγαληζκνύο όπσο θαη άιινπο νξγαληζκνύο πνπ ν ζθειεηόο ή ην θέιπθνο ηνπο πεξηέρεη CaCO 3 (καιάθηα θιπ.).

6 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα Παξαδείγκαηα: Οη επηπηώζεηο απηέο ελδέρεηαη λα επεξεάδνπλ θάπνηα είδε: Μείσζε απνζεκάησλ ηνπ κπαθαιηάξνπ ζηε Βόξεηα Θάιαζζα θαη ζηε Βαιηηθή. ηε Βόξεηα Θάιαζζα ε κείσζε θαίλεηαη λα πξνθαιείηαη από ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ πιεζπζκώλ ηνπ πιαγθηνύ. Σν θαξθηλνεηδέο ηνπ είδνπο Calanus finmarchicus, πνπ απνηειεί ηε βαζηθή ηξνθή ησλ πξνλπκθώλ ηνπ κπαθαιηάξνπ, έρεη κεηαθηλεζεί βνξεηόηεξα, αλαδεηώληαο ςπρξόηεξα λεξά. Ζ βηνκάδα ηνπ κεηώζεθε θαηά 70% από ηε δεθαεηία ηνπ Ζ κείσζε ηεο πξνηηκώκελεο ηξνθήο ελδέρεηαη λα απνηειεί ζεκαληηθή αηηία ηεο κείσζεο ηνπ κπαθαιηάξνπ. Μεηαθίλεζε εηδώλ. Σν κπαξπνύλη, ην νπνίν ζπάληδε βνξείσο ηεο Μάγρεο, έρεη εμειηρζεί θαη απμεζεί από ηηο αξρέο ηνπ αηώλα καο ζε εκπνξηθό είδνο ηεο Βόξεηαο Θάιαζζαο. Σα αιηεύκαηα ηνπ έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα. Edwards et al., 2008a

7 ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗ ΜΓΟΓΓΙΟ : ηα γεγξμόηα Ζ Μεζόγεηνο είλαη κία από ηηο επαίζζεηεο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή πεξηνρέο, απνηειεί κόλν ην 0,82% ηεο επηθάλεηαο ηνπ παγθόζκηνπ σθεαλνύ, αιιά θηινμελεί ην 4-18 % ηεο παγθόζκηαο ζαιάζζηαο βηνπνηθηιόηεηαο. Μαθξνρξόληεο ζεξκνθξαζηαθέο παξαηεξήζεηο ζηε βνξεην-δπηηθή Μεζόγεην (επηθαλεηαθά ύδαηα) δεηθλύνπλ κία αύμεζε πεξίπνπ 1ºC ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα. Ζ επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην έρεη απμεζεί θαηά κέζν όξν θαηά 2,6 ν C ην δηάζηεκα (EEA interim report 2006)

8 Οη κεηαθηλήζεηο λνηηόηεξσλ εηδώλ (southern species) απνηεινύλ ηηο πξώηεο ελδείμεηο ησλ βηνινγηθώλ επηπηώζεσλ από ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε Μεζόγεην ηε βνξεην-δπηηθή Μεζόγεην, αλαθέξεηαη όηη ε πεξηνρή εμάπισζεο αξθεηώλ εηδώλ, έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά από ηα 70ο. Μεηαμύ απηώλ, ζεκεηώλεηαη ε άθημε νξηζκέλσλ εηδώλ ςαξηώλ (Sardinella aurita, coryphenes θιπ), ηα νπνία ζηαδηαθά παίξλνπλ ζέζε ζηελ ηνπηθή αιηεία. Sabates et al., 2006 Πέξαλ απηώλ ησλ «ζεηηθώλ» επηπηώζεσλ, παξαηεξείηαη θαηάξξεπζε νξηζκέλσλ απνζεκάησλ κηθξώλ πειαγηθώλ (anchovy, sprat)

9 Οη κεηαθηλήζεηο λνηηόηεξσλ εηδώλ (southern species) απνηεινύλ ηηο πξώηεο ελδείμεηο ησλ βηνινγηθώλ επηπηώζεσλ από ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε Μεζόγεην Ηζαγελείο ζεξκν-εύθξαηνη πιεζπζκνί ησλ λνηηόηεξσλ αθηώλ ηεο Μεζνγείνπ έρνπλ επεθηαζεί πξνο ηα βόξεηα, π.ρ. Sparisoma cretense Θεξκόθηια είδε ηεο Νόηηαο θαη Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ εμαπιώλνληαη πξνο ηε Γπηηθή Μεζόγεην, π.ρ. θάπνηα είδε ςαξηώλ (Thalassoma pavo, Balistes carolinensis, Epinephelus marginatus), ερηλόδεξκσλ (Centrostephanus longispinus) θιπ.

10 Λόγσ ηεο ζέξκαλζεο ησλ λεξώλ, πνιινί ζαιάζζηνη νξγαληζκνί είλαη πνιύ επάισηνη ζε ζαιάζζηεο αζζέλεηεο, π.ρ. καδηθή λέθξσζε ζπόγγσλ θαη γνξγνλίσλ, π.ρ. ζηηο Paramuricea clavata ε λέθξσζε έρεη θηάζεη ην 90% ζε θάπνηεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ. Οκνίσο γηα ην Corallium rubrum. Δπηηάρπλζε ηεο εμάπισζεο μεληθώλ εηδώλ (ηξνπηθώλ θαη ππνηξνπηθώλ εηδώλ) ζηε Μεζόγεην, κε πξνέιεπζε θπξίσο από ηνλ Ηλδν-Δηξεληθό, π.ρ. Stypopodium schimperi. Signs of disease and mortality. Partial (A, C) and total (B) whitening of the scleractinian Cladocora caespitosa (A, B) and Oculina patagonica; necrosis of Paramuricea clavata gorgonias in thef irst hours (D) and some weeks after the start of the disease (E), Leptogorgia sarmentosa (F); necrosis of the bathing sponge Spongia officinalis (G), skeletons of the sponges Agelas oroides (H) and Crambe crambe, RAC/SPA 2008

11 Ξεληθά είδε οπγανιζμοί πος απανηούν εκηόρ ηων ιζηοπικά γνωζηών οπίων θςζικήρ ηοςρ εξάπλωζηρ ωρ αποηέλεζμα άμεζηρ ή έμμεζηρ επέμβαζηρ ηος ανθπώπος. Αιιόρζνλα / εμσηηθά / κε-ηζαγελή alien / introduced / non-indigenous Ξεληθά είδε ζε ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα απμαλόκελε απεηιή, αθνύ επηδξνύλ ζηε βηνπνηθηιόηεηα θαη θαηλεηαη λα ζπλδένληαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή! Έλα ζύλνιν 790 μεληθώλ ζαιάζζησλ νξγαληζκώλ έρνπλ αλαθεξζεί έσο ζήκεξα ζηε Μεζόγεην ζάιαζζα. 52% επηηπρώο εγθαηεζηεκέλα (established) 35% ηπραίεο αλαθνξέο (casual records) 13% ακθηζβεηήζηκα (questionable)

12 ΔΗΓΖ ΔΗΒΟΛΔΗ Ξεληθά είδε εηζβνιείο : επίδξαζε ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ελόο νηθνζπζηήκαηνο κείσζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ζπλέπεηεο ζηηο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο (πγεία, ηνπξηζκόο θαη πδαηνθαιιηέξγεηεο) ηοεζαοιζμέμα πεοιβάλλξμηα (π.ς. επίδοαζη ούπαμζηπ) θαίμεηαι μα είμαι πεοιζζόηεοξ επιοοεπή ζηημ ειζαγωγή ειδώμ «ειζβξλέωμ» ζε ζςέζη με αδιαηάοακηεπ πεοιξςέπ.

13 Καηεγνξίεο Ξεληθώλ Δηδώλ ζηε Μεζόγεην Οκάδεο μεληθώλ εηδώλ ζηε Μεζόγεην (%) Εσνβέλζνο 51,2 Φπηνβέλζνο 14,2 Ηρζείο 12,3 Φπηνπιαγθηόλ 10,4 Εσνπιαγθηόλ 7,4 Παξάζηηα 4,0 Άιια 0,4 θαηά Εελέηνπ 2007

14 Καηαλνκή ζηε Μεζόγεην θαηά Zenetos 2007

15 Σξόπνη Δηζόδνπ ζηε Μεζόγεην Unknown 11% Aquaculture 11% Others 2% via Gibraltar 6% Shipping 20% via Suez 50% Πηγή: UNEP/MAP, 2005

16 Λεζζεςηαλά Δίδε Ζ επηηπρία ησλ Λεζζεςηαλώλ εηδώλ ζηε Μεζόγεην κπνξεί λα απνδνζεί ζε δηάθνξνπο ιόγνπο: ηε ρακειή βηνπνηθηιόηεηα ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ εμαηηίαο παιαηνγεσγξαθηθώλ παξαγόλησλ. Οη παγεηώδεηο πεξίνδνη ηνπ Πιεηζηόθαηλνπ πηζαλόηαηα λα ζπλέβαιαλ ζηε κείσζε ζεξκόθηισλ εηδώλ ζηελ Λεβαληίλε ζάιαζζα νηθόηνπνη θαηάιιεινη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζεξκόθηισλ εηδώλ είλαη δηαζέζηκνη. Σν κέζν επίπεδν ηεο ζηάζκεο ηεο Δξπζξάο ζάιαζζαο είλαη ειαθξώο πςειόηεξν από εθείλν ηεο Μεζνγείνπ (θαηά 30-40cm): δεκηνπξγία ξεύκαηνο κε θνξά πξνο ηε Μεζόγεην ζρεδόλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ.

17 Υξόλνο εηζαγσγήο Τα ηελεςηαία σπόνια ένα ξενικό είδορ ανά 3 εβδομάδερ καηά μέζο όπο ειζέπσεηαι ζηη Μεζόγειο Θάλαζα

18 Υξόλνο εηζαγσγήο Ο απμαλόκελνο ξπζκόο εηζαγσγήο μεληθώλ εηδώλ ζηε Μεζόγεην ηα ηειεπηαία ρξόληα κπνξεί λα απνδνζεί ζε κία ζεηξά από αηηίεο: ην απμαλόκελν ελδηαθέξνλ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο ηηο ηειεπηαίεο δύν δεθαεηίεο, ηηο απμαλόκελεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο (εληαηηθνπνίεζε ηνπ παγθόζκηνπ εκπνξίνπ, ησλ πδαηνθαιιηεξγεηώλ, ηνπ ηνπξηζκνύ), Κιηκαηηθή αιιαγή?

19 Ξεληθά Δίδε θαη Κιηκαηηθή Αιιαγή Ο Por (1990) πξνβιέπεη όηη νη Λεζζεςηαλνί κεηαλάζηεο ζα εμαπισζνύλ πεξαηηέξσ δπηηθά ζηε ιεθάλε ηεο Μεζόγεηνπ αλ ην θιίκα ζεξκαλζεί ελάξην Σξνπηθνπνίεζεο ηεο Μεζνγείνπ (Tropicalization Scenario) (Bianchi and Morri, 2004; Occhipinti-Ambrogi, 2006) Ζ εηζαγσγή θαη εμάπισζε μεληθώλ ζαιάζζησλ εηδώλ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή?

20 Ξεληθά Δίδε θαη Κιηκαηηθή Αιιαγή Ζ ζύλδεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο κε ηελ εηζαγσγή μεληθώλ εηδώλ ζηε Μεζόγεην κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί από ηηο παξαθάησ παξαηεξήζεηο: Δμάπισζε ηξνπηθώλ-ππνηξνπηθώλ εηδώλ ζηε Μεζόγεην πξνεξρόκελα από ην Γπηηθό ηξνπηθό Αηιαληηθό. Δμάπισζε ηξνπηθώλ θαη ππνηξνπηθώλ εηδώλ ζηε Μεζόγεην κε πξνέιεπζε από ηνλ Ηλδν-Δηξεληθό, π.ρ. Stypopodium schimperi. Θεξκν-εύθξαηνη πιεζπζκνί ησλ λνηηόηεξσλ αθηώλ ηεο Μεζνγείνπ έρνπλ επεθηαζεί πξνο ηα βόξεηα, π.ρ. Sparisoma cretense Θεξκόθηια είδε ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ εμαπιώλνληαη πξνο ηε Γπηηθή Μεζόγεην, π.ρ. θάπνηα είδε Δρηλόδεξκσλ ύκθσλα κε ηηο Galil & Zenetos (2002) ε δηαδηθαζία επνίθεζεο ησλ ιεζζεςηαλώλ εηδώλ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην θαη επέθηαζε ηνπο πξνο ηα δπηηθά έρεη ζεκαληηθά επηηαρπλζεί ηα ηειεπηαία 15 ρξόληα, ιόγσ ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ζέξκαλζεο.

21 Ξεληθά Δίδε θαη Κιηκαηηθή Αιιαγή Αληίζεηε άπνςε: ε παξνπζία μεληθώλ εηδώλ ζηε Μεζόγεην δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή: ηε Βόξεηα Αδξηαηηθή θαη ζηε Γπηηθή Μεζόγεην ε ρεηκεξηλή ζεξκνθξαζία ησλ επηθαλεηαθώλ λεξώλ είλαη κεηαμύ 9-13 C αξθεηά καθξηά από ηελ ηξνπηθή ζάιαζζα όπνπ ε ρεηκεξηλή ζεξκνθξαζία δελ θαηεβαίλεη θάησ ησλ 20 C. Οη πξόζθαηεο αλαθνξέο γηα κεηαλάζηεπζε ηζαγελώλ ζεξκόθηισλ εηδώλ από ηελ Αλαηνιηθή πξνο ηε Γπηηθή Μεζόγεην κπνξεί απιώο λα αληηζηνηρνύλ ζε πεξηνδηθέο θπζηθέο κεηαβνιέο. Δηδηθά πάλησο γηα ηα καθξνθύθε, νη Verlaque and Boudouresque (2004) δελ βξήθαλ θακία ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα πνιπάξηζκα μεληθά είδε καθξνθπθώλ ηεο Μεζνγείνπ θαη ζηε ζέξκαλζε ησλ λεξώλ, αθνύ ε παξνπζία ησλ εηδώλ απηώλ απνδίδεηαη ζηελ επίδξαζε άιισλ δξαζηεξηνηήησλ π.ρ. πδαηνθαιιηεξγεηώλ. Ζ ζύλδεζε ηεο εηζαγσγήο θαη εμάπισζεο μεληθώλ καθξνθπθώλ ζηε Μεζόγεην κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο απνηειεί έλα αλνηθηό δήηεκα.

22 Ξεληθά Δίδε θαη Κιηκαηηθή Αιιαγή Δπηθξαηνύζα άπνςε: Η θέπμανζη ηων νεπών μποπεί να μην εξηγεί απόλςηα ηην επιηςσία ηων ξενικών ειδών ζηη Μεζόγειο. Ωζηόζο, είναι ζίγοςπο όηι εςνοεί θεπμόθιλα είδη, ζςμπεπιλαμβανομένων και ξενικών ειδών, να διεςπύνοςν ηα όπια ηηρ γεωγπαθικήρ ηοςρ εξάπλωζηρ ππορ ηιρ βοπειόηεπερ Μεζογειακέρ ακηέρ. Ζ ππόζεζε ηεο «Σξνπηθνπνίεζεο» ηεο Μεζνγείνπ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ Αλαηνιηθή ιεθάλε, δεν ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο έλαο ζπλ-παξάγνληαο, καδί κε ηηο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο, πνπ επλνεί ηελ εηζαγσγή θαη εγθαηάζηαζε μεληθώλ εηδώλ.

23 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΑ Οη επηπηώζεηο ησλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ ζηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα είλαη ήδε αηζζεηέο θαη νδεγνύλ ζε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο, όπσο αιιαγέο ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ νηθνζπζηεκάησλ, αιιαγέο ζηηο νηθνινγηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ησλ εηδώλ, αιιαγέο ζηηο πεξηνρέο θαηαλνκήο ησλ εηδώλ, κε αξλεηηθέο θαηά βάζε επηπηώζεηο ζηε βηνπνηθηιόηεηα θαη θαηά ζπλέπεηα ζηα αγαζά θαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ηα νηθνζπζηήκαηα. Σν ζαιάζζην πεξηβάιινλ είλαη έλα πνιπζύλζεην ζύζηεκα ραξαθηεξηδόκελν από πνιύπινθεο δηεξγαζίεο πνπ είλαη ειάρηζηεο γλσζηέο. Οη κεηαθηλήζεηο εηδώλ, ε επίδξαζε ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα, ε πξνζαξκνγή ηνπο ζε λέεο ζπλζήθεο είλαη γεληθά πεξίπινθεο θαη απξόβιεπηεο θαη επεξεάδνπλ αλαπόθεπθηα νιόθιεξν ην νηθνζύζηεκα. Δπνκέλσο...

24 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΑ Γηεύξπλζε ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα, ηηο ιεηηνπξγηθέο δηεξγαζίεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ παξακέηξσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο. Μείσζε / εμάιεηςε άιισλ πεγώλ (ξύπαλζε θιπ.) πνπ δηαηαξάδνπλ ηε βηνπνηθηιόηεηα θαη γεληθόηεξα ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία, θαη δηαηήξεζε εύξσζησλ νηθνζπζηεκάησλ. Πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ζεκαληηθώλ νηθνινγηθά νηθνζπζηεκάησλ κε ηελ εγθαζίδξπζε Θαιάζζησλ Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ.

25 Γρςαοιζηώ για ηημ ποξζξςή ζαπ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας.

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας. 1. Calonectris diomedea (Αξηέκεο) Καθεστώς παροσσίας. Σηελ πεξηνρή κειέηεο ην είδνο παξαηεξείηαη θπξίσο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα όπνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κεκνλσκέλα άηνκα θαη κηθξέο νκάδεο. Τν είδνο θσιηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ

Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ Β. Μαξίλνο, Λέθηνξαο Α.Π.Θ., Σερληθόο Γεωιόγνο MSc, DIC, PhD Δξγαζηήξην Σερληθήο Γεωινγίαο Γεωινγηθέο Μειέηεο Νη γεσινγηθέο κειέηεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Marketing Research Communication Η αγορά τοσ ψωμιού Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Παροσσίαση Έρεσνας Λ. Κηυισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πιεζώξα παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. Ζ εθιεθηηθή επηινγή ρηιηάδσλ εηώλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε αλνζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο,

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ.

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. Παύλοσ Α. 1, ούλιος Γ. 1, Καζάκης Ν. 1 και Μάηηας Υ. 1 1 Δξγ. Τερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ. Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ. Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ & ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΟΜΑΓΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ ΚΔΡΔΝΔ ΜΑΪΟ 2010 ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ ζαιάζζηα νξηνζέηεζε κεηαμύ ηεο Γνπηλέα-Μπηζζάνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα