ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ-.43/20 Εργο: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ \ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Τ. Κωδικός Αναθεώρηση Μον. Μετρ. Ποσότητα Τιμή ς (Ευρώ) Μερική (Ευρώ) I. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων Α\0.02 ΟΙΚ03 ton 33. 7, ,0 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου ΝΑΟ IK 2 ΟΙΚ36 ton. k 4.97" 0,4(.990,8( οδών καλής βατότητας Α\ Καθαιρέσεις ττλινθοδομών Α\ ΟΙΚ Ϊ 33,2( 3.286,8( Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών Α\ Α\ Α\ ΟΙΚ ,f 99,0( 497,5( 5 ΟΙΚ C 4,8C 7.344,0C 6 ΟΙΚ ,80 26,00 7 Καθαίρεση επιχρισμάτων Α\ ΟΙΚ ,70.065,30 8 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων Α\ ΟΙΚ , ,30 9 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου Α\ ΟΙΚ ,0 45,50 0 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα Α\ Σύνολο. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 0 ΟΙΚ 2275 kg 595 0,40 238,00 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά Α\23.03 ΟΙΚ , ,00 2 Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων Α\ ΟΙΚ ,60.855,00 3 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων Α\ ΟΙΚ ,70 539,00 4 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C6/20 5 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C6/20 6 Ιρομήθεια, μεταφορά επιτόπου, 5ιάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας ^ια κατασκευές από σκυρόδεμα <ατηγορίας C20/25 7 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος )ποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το τύνολο της χρησιμοποιούμενης τοσότητας δεν υπερβαίνει τα 0,003 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C6/20 Α\ Ά\ ΜΑΟΙΚ λ\ slaoik W ΟΙΚ , ,00 5 ΟΙΚ ,5 27,00 37,50 6 ΟΙΚ ,00 798,00 7 OIK 3223Α.5 3 2,5 39,80 99,50 Ολική , ,20 Σε μεταφορά 3.678, ,20

2 ΠΡΟ ΫΓΙΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 5 Κωδικός Κωδικός Μον. Τιμή Α/ Είδος Εργασιών Αρθρου Α.Τ. Αναθεώρησης Μετρ. Ποσότητα ς (Ευρώ) Μερική (Ευρώ) Ολική Από μεταφορά C ,20 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,003 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηνορίας C20/25 Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg στσιμέντου ανά 3 C Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών Γ Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s) Α\ OIK 3223Α ,4C 254,4( Α\ ΟΙΚ ,0C 508,0C Α\ ΟΙΚ ,3C 428,4C Α\ ΟΙΚ 3873 kg 97,2C 6.4C 2 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 22 ΟΙ Κ 3873 kg.0 s,0.20.9c δομικά πλέγματα B500C (S500s) Α\ Σύνολο 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 6.06,0 6.06,0 3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x9x24 c ή και μεγαλυτέρων διαστάσεων, πάχους /2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x9x24 c ή και μεγαλυτέρων διαστάσεων, πάχους (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 3 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά δρομικών τοίχων 4 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά μπατικών τοίχων 5 Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους κοινούς 6 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων 7 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 8 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα Α\ Α\ AV AV Α\ ΟΙΚ , ,00 24 ΟΙΚ , ,00 25 ΟΙΚ ,30.384,00 26 ΟΙΚ ,20.34,40 27 ΟΙΚ , ,00 Α\ ΟΙΚ ,40 462,40 Α\ ΟΙΚ , ,20 Α\ ΟΙΚ 73 2, ,20 Σύνολο 3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ , ,20 4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ Επιστρώσεις διά πλακών τσιμέντου πλευράς ανω των 30 εκ. 2 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 c 3 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 c 4 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP, διαστάσεων 20x20 c Α\ ΣΧ Α\ Α\ <\\ ΟΙΚ 736 μ , ,00 32 ΟΙΚ ,20 929,60 33 ΟΙΚ ,0 86,20 34 ΟΙΚ , ,00 5 Επιστρώσεις δαπέδων δια ΜΑΟΙΚ τσιμεντοκονιάματος πάχους 5-6 εκ. Α\ ΣΧ 35 ΟΙΚ , ,52 6 Αντιολισθητικό ελαστικό ΜΑΟΙΚ Α\73.76 παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων 36 ΟΙΚ 7396 μμ 238 4,80.42,40 7 (ατασκευή ελαφρού βιομηχανικού 5απέδου ΜΑΟΙΚ ΑΥ ΟΙΚ , ,00 Σε μεταφορά 9.762, ,50 2

3 ΠΡΟ ΫΓΙΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κωδικός Κωδικός M0V. Τιμή ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου Α.Τ. Αναθεώρησης Μετρ. Ποσότητα ς (Ευρώ) Μερική (Ευρώ) Σελίδα 5 Ολική Από μεταφορά 9.762, ,50 8 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 c, σε αναλογία 6 έως 0 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο 9 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 0 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλιών) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 c και πλάτους άνω των 20 c Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 c Α\ ΑΥ ΑΥ Α\ ΟΙΚ , ,00 39 ΟΙΚ753 μμ 650 2, ,00 40 ΟΙΚ ,70 798,30 4 ΟΙΚ , ,00 2 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 42 ΟΙΚ 754 μμ ,50 5.3,00 2,00 με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 ΑΥ / 2 c (βατήρων/μετώπων) 3 Σκαλομέρια από μάρμαρο σκληρό 43 ΟΙΚ 7559 τεμ 224 8, ,80 πάχους 2 c ΑΥ Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες 44 ΟΙΚ , ,80 μαρμάρου μήκους έως 2,00, από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 c ΑΥ Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο NAOIK ΑΥ ΟΙΚ ,0 3.06,80 Σύνολο 4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ , ,42 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία πριστή 2 Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 3 Επενδύσεις τοίχων με διακοσμητικά πετάσματα ξυλου Α\ Α\ Α\52.97.ΣΧΕΤ 46 ΟΙΚ ,00.270,00 47 ΟΙΚ ,80 823,40 48 ΟΙΚ , ,00 4 Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου 49 ΟΙΚ ,50 75,50 Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού, Α\ από λωρίδες πλάτους από 8,0 έως 2,0 c 5 Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά Α\ ΟΙΚ , ,00 6 Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, Α\ ΟΙΚ , ,00 πρεσσαριστά 7 Πάγκος από άκαυστη φορμάικα Α\ ΟΙΚ ,00 72,00 τύπου DUROPAL 8 Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή Α\ ΟΙΚ ,00.060,00 τυποποιημένα 9 Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα Α\ ΟΙΚ ,00 452,00 μή τυποποιημένα 0 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς Α\ ΟΙΚ 604 kg.785 2, ,00 ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 60 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς Α\ ΟΙΚ 604 kg.92 2, ,80 ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >60 2 Γωνιόκρανα προστασίας ακμών Α\ ΟΙΚ ,0.,C τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες 3 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής Α\ ΟΙΚ 68 kg.886 2, ,80 4 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος 5 Μεταλλικός σκελετός στήριξης μαρμάρων επένδυσης 6 Μεταλλικός σκελετός στήριξης τοίιχου απο υαλόπλινθους Α\ ΟΙΚ 68 kg , ,60 Α\ ΟΙΚ 602 kg 439 3,00.37,00 Α\6.32.ΣΧΕΤ 6 ΟΙΚ 602 kg.038 2, ,84 Σε μεταφορά , ,92 3

4 ΠΡΟ ΫΓΙΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κωδικός Κωδικός Μον. Τιμή ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου Α.Τ. Αναθεώρησης Μετρ. Ποσότητα ς (Ευρώ) Μερική (Ευρώ) Σελίδα 5 Ολική Από μεταφορά , ,92 7 Μεταλλικό χαλυβδόφυλλο σύμμικτης Α\6.33.ΣΧΕΤ 62 ΟΙΚ68 kg 68 2,85 478,80 8 Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού Α\ ΟΙΚ 6230 kg 24 2,00 288,00 9 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων Α\ ΟΙΚ 6239 kg 446 6, ,00 20 Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, Α\ ΟΙΚ , ,00 βιουηχανικης προέλευσης 2 Πυράντοχη δίφυλλη υαλόθυρα 66 ΟΙΚ 659 μ , ,00 Α\ ΣΧ 22 Ειδικές ανοξείδωτες κατασκευες 67 ΟΙΚ 648 kg , ,00 διαμόρφωσης των όψεων του κτιρίου Α\64.7.ΣΧΕΤ 23 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 Α\ ΟΙΚ ,80.456,00 24 Μονόφυλλο ανοιγόμενο ανακλινόμενο παράθυρο αλουμινίου Α\ ΣΧ 25 Δίφυλλο ανοιγόμενο ανακλινόμενο παράθυρο αλουμινίου Α\ ΣΧ 26 Σταθερό πλαίσιο αλουμινίου, Α\ ΣΧ 27 Συστοιχία υαλοστασίων από ανοινόυενα και σταθερά φύλλα 28 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες Α\ ΣΧ Α\ ΣΧ 29 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες Α\ ΣΧ 30 Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου 3 Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης 32 Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 6 (3 + μεμβράνη + 3 ) 33 Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 0 (5 + μεμβράνη + 5 ) 69 ΟΙΚ , ,00 70 ΟΙΚ , ,00 7 ΟΙΚ , ,00 72 ΟΙΚ , ,00 73 ΟΙΚ ,00.665,00 74 ΟΙΚ , ,00 Α\ ΟΙΚ , ,00 ΑΧ ΟΙΚ , ,00 Α\ ΑΥ Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί ΑΥ υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25, (κρύσταλλο 5, κενό 2, κρύσταλλο lainated ) 35 Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit, μονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 0,0 36 Επένδυση οριζοντίων επιφανειών με μπακλαβαδωτη λαμαρίνα 37 Προστασία με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πλάτους =< Προστασία με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πλάτους >500 & <=000 ΑΥ ΑΥ78.90.ΣΧΕΤ ΑΥ79.7.ΣΧΕΤ ΑΥ79.7.2ΣΧΕΤ 77 ΟΙΚ , ,80 78 ΟΙΚ , ,0 79 ΟΙΚ ,80.76,00 80 ΟΙΚ , ,00 8 ΟΙΚ ,50 3,00 82 ΟΙΚ ,40 99,80 83 ΟΙΚ ,40 45,60 Σύνολο 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ , ,4 6. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 6.. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 2 Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς Α\ ΟΙΚ ,60.904,40 AV ΟΙΚ ,00 96,00 Σε μεταφορά 2.00, ,06 4

5 ΠΡΟ ΫΓΙΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κωδικός Κωδικός Μον. Τιμή ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου Α.Τ. Αναθεώρησης Μετρ. Ποσότητα ς (Ευρώ) Μερική (Ευρώ) Σελίδα 5 Ολική Από μεταφορά 2.00, ,06 3 Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαρισμένων επιφανειών με εποξειδικά, πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήματα δύο συστατικών 4 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 5 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 6 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 7 Αντιπυρική επεξεργασία ξυλίνων επιφανειών NAOIK AV ΟΙ Κ C 324,80 ΑΥ ΑΥ ΑΥ ΟΙΚ , ,60 88 ΟΙΚ , ,00 89 ΟΙΚ , ,00 ΑΥ ΟΙΚ ,00 62,00 8 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων NAOIK ΑΥ ΟΙΚ ,90 78,30 επιφανειών Σύνολο 6.. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ , , ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 2,5 2 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 5 3 Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα 4 Εσωτερικό πέτασμα πλήρους συσκότισης τύπου ρόλλερ με ύφασμα 5 Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 5 έως 20, διαστάσεων 600x600 ή 625x625 6 Ψευδοροφή ισόπεδη από νυψοσανίδες 7 Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες 8 Ψευδοροφή ανισόπεδη από νυψοσανίδες 5 Α\ ΑΥ ΟΙΚ , ,00 93 ΟΙΚ , ,00 Α\ ΟΙΚ , ,60 Α\78.2.0ΣΧ Α\ ΟΙΚ ,00 480,00 96 ΟΙΚ ,50 6.2,50 Α\ ΟΙΚ ,60.64,40 Α\ ΟΙΚ ,50.537,00 ΑΥ78.35.ΣΧΕΤ 99 ΟΙΚ , ,00 9 Προσαύξηση τιμής ψευδοροφών για Α\ ΟΙΚ ,70.28,00 κάθε επιπλέον στρώση γυψοσανίδας 0 Προσαύξηση τιμής εττενδυσης για 0 ΟΙΚ , ,00 κάθε επιπλέον στρώση γυψοσανίδας ΑΥ78.40.ΣΧΕΤ Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με σύνθετα πάνελ αλουμινίου 2 Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με γαλβανισμένη λαμαρίνα Α\78.9.ΣΧΕΤ Α\78.9.2ΣΧΕΤ 02 ΟΙΚ , ,00 03 ΟΙΚ ,00.360,00 Σύνολο 6.2. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ , , ΜΟΝΩΣΕΙΣ Σε μεταφορά ,66 5

6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 6 ΑΑ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου Α.Τ. Κωδικός Αναθεώρησης Μον. Μετρ. Ποσότητα Τιμή ς (Ευρώ) Μερική (Ευρώ) Από μεταφορά Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος NAOIK ΑΥ79.02 με ελαστομερές ασφαλτικό 04 ΟΙΚ ,00 282,00 γαλάκτωμα 2 Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 285 gr/2 3 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα εξηλασμένης πολυστερίνης 0εκ. 4 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη 3 εκ. 5 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη 8 εκ. 6 Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα 7 Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα 2 c Σύνολο 6.3. ΜΟΝΩΣΕΙΣ Σύνολο 6. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ Α\ ΑΥ ΣΧ ΑΥ ΣΧ Α\ ΣΧ 05 ΟΙΚ ,30.625,40 06 ΟΙΚ , ,30 07 ΟΙΚ ,00 770,00 08 ΟΙΚ , ,00 NAOIK ΑΥ ΟΙΚ , ,50 ΑΥ79.55.ΣΧ 0 ΟΙΚ ,77 386,55 Ολική , , , ,35

7 A/A Κωδικός Αρ. Άρθρο Άρθρου Τιμ. Αναθεώρησης Ποσό Τιμή τητα ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) 2 7.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40c Χ 50c και βάθος από 0,50 έως,00 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50c Χ 60c και βάθος από 0,50 έως,00 Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα. Για πλάτος Ν Ν ΟΙΚ-Α ΟΙΚ 2269.Γ 3 αυλακιού άνω των 0,20 και ,00% έως 0,30 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ΟΙ Κ-Α ΟΙΚ 226.Α 4 ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για 4 οπές επιφανείας έως 0, ,00% Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή 5 ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για ΟΙ Κ-Α ΟΙΚ 226.Β 5 οπές επιφανείας άνω των 0, ,00% ιτι ζ και έως 0,2 2 Αντισκωριακές βαφές. Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής ΟΙ Κ-Α 6 με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας. 7 Χρωματισμοί σωληνώσεων. ΟΙΚ-Α Διαμέτρου από 2 /2 έως 3" Χυτοσιδηρά καλύμματα ΥΔΡ-Α 8 φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο..2 (ductile iron) 9 Διάστρωση και εγκιβωτισμός ΥΔΡ-Α σωλήνων με άμμο λατομείου ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, Διαμέτρου σπειρώματος /2 ins Γιά πίεση λειτουργίας έως 2 at Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R, ονομ. 2 πίεσης Ρ Ν 20 at / ονομ. διαμέτρου DN 5 (Φ20χ2.80) ΗΛΜ 0 00,00% 2 22,98 443,96 2 ΗΛΜ 0 00,00% 263,92 263, ΟΙΚ ,00% ΟΙΚ ,00% ΥΔΡ ,00% ΥΔΡ ,00% 3,2 00,00% μμ 5 46,4 696,00 5 9,4 47,00 5 3,4 67, ,96 2,3 68,9 μμ 25,2 3,5 438,20 Kg 85 2,3 95,50 2,8* (9,8+3) 5,49 Αθροισμα Εργασιών: 2.235, ,98 20 ΗΛΜ 00,00% 3 40,8 22,43 ΥΔΡ Ν ,00% μμ 73,7 4,37 759,07 Σε μεταφορά: 88, ,98 =f

8

9 A/A Κωδικός Άρθρου Αρ. Τ.μ. Αρθρο Αναθεώρησης Ποσό Τιμή τητα ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) Από μεταφορά:.924, ,98 Λεκάνη αποχωρητηρίου από 2 πορσελάνη, όπως στις προδιαγραφές αναφέρεται.. Ν85.0 ΑΜΕΑ πλήρης με δοχείο και κάθισμα 22 Σέτ χειρολαβών αναπήρων πλήρες Ν Νιπτήρας πορσελάνης με βαλβίδα. ΑΜΕΑ, διαστάσεων Ν X55 c Θερμαντήρας νερού (μπόϊλερ) 24 DIN 4803 Χωρητικότητας 300 I, με μόνωση και ηλεκτρική Ν αντίσταση 4kW. 25 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Ν8540. Araflex διαμέτρου Φ /2 ins 26 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Ν Araflex διαμέτρου Φ 3/4 ins 27 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Ν Araflex διαμέτρου Φ ins 28 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Ν Araflex διαμέτρου Φ /4 ins 29 Συλλέκτης θερμού ή ψυχρού ύδατος έως πέντε εξόδων Ν ελέγχου ηλιακών συλλεκτών Ν Ηλεκτρονική συσκευή εγκατάστασης ηλιακών Ν863.2 συλλεκτών 32 Επίπεδος ηλιακός συλλέκτης επιλεκτικού τύπου Ωφέλιμης Ν864. επιφάνειας 2.50τ.μ. 33 Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Εξωτ. διαμέτρου Φ 5 Ν πάχους τοιχώματος 34 Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Εξωτ. διαμέτρου Φ 22 Ν πάχους τοιχώματος 35 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού μέχρι Φ0 c ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Τύπου γωνιακή Διαμέτρου Vz Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) 38 Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 42 Χ 56 c Νεροχύτης χαλύβδινος, 39 ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 c δύο σκαφών Διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 Χ 3 c, μήκους 2,20 40 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 μπιζουτέ Διαστάσεων 42 Χ Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,60 c Συσκευή παραλαβής τριμμένου σάπωνα Επίτοιχη 873 Εγκατάσταση λεκάνης 43 αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το 8305 σύνολοτων εξαρτημάτων της πλήρης 7.3-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 40 HAM 4 00,00% 2 505,9.00,38 4 HAM 5 00,00% 2 9,33 238,66 42 HAM 7 00,00% 2 54,6.082,32 43 HAM 24 00,00% 444,55.444,55 44 HAM 40 00,00% 470 4,09.922,30 45 HAM 40 00,00% 93,4 4,58 427,77 46 HAM 40 00,00% 50,3 5, 256,53 47 HAM 40 00,00% 8 5,57 00,26 48 HAM 5 00,00% 7,73 7,73 49 HAM 24 00,00% 2075, ,46 50 HAM 24 00,00% 23,9 2.3,9 5 HAM 24 00,00% 4 655, , ,42 204,20 53 HAM 7 00,00% 28 22,52 630,56 54 HAM 00,00% Kg 48,5 24, ,88 55 HAM 00,00% 3 8,46 55,38 56 HAM 00,00% 32 8,44 590,08 57 HAM 7 00,00% 8 67,6.340,80 58 HAM 7 00,00% 273,65 273,65 59 HAM 3 00,00% 0 46,52 465,20 60 HAM 3 00,00% 0 2,22 22,20 6 HAM 3 00,00% 0 3,34 33,40 62 HAM 4 00,00% 8 269, ,76 Αθροισμα Εργασιών: , ,20 Σε μεταφορά: 0, ,7 9

10 A/A Κωδικός Αρ. Άρθρο Άρθρου Τιμ. Αναθεώρησης Ποσό Τιμή τητα ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) Από μεταφορά: 0, ,7 Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη - Χωριτηκότητας 50 I Αεραγωγός από γαλβανισμένη 2 λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και με 3 εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 4 ins Χ 8 ins Από Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και με 4 εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 4 ins Χ 0 ins Από Αυτόνομο κλιματιστικό σύστημα διαιρούμενου τύπου επιτοίχιας τοποθέτησης τύπου Inverter 5 ψυκτικής απόδοσης: Ν7777.,55-2,80-3,60 kw και θερμαντικής απόδοσης:,30-3,60-5,00 kw Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού 6 δοχείου διαστολής Διαμέτρου Ν8474. /2 ins Στόμιο βροχής - νωπού ορθογωνικό κατάλληλο για τη λήψη νωπού αέρα καθώς και 7 απόρριψη Διαστάσεων 4 ins Χ Ν ins από ανοδειωμένο Αεραγωγός από εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, μεμόνωση 8 μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου Ν ισοδύναμου θερμικά υλικού, Ονομ. διαμ. 00 και εξωτ. διαμ. 60 Αεραγωγός από εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, μεμόνωση 9 μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου Ν ισοδύναμου θερμικά υλικού, Ονομ. διαμ. 50 και εξωτ. διαμ. 20 Αεραγωγός από εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, μεμόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων 0 υαλοβάμβακα ή άλλου Ν ισοδύναμου θερμικά υλικού, Ονομ. διαμ. 200 και εξωτ. διαμ. 260 Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων με 2 πάπλωμα υαλοβάμβακαπου φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου Γιά επιφάνεια Πάχος παπλώματος 3 c Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με καμπύλα ρυθμιζόμενα πτερύγια και με εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 4 ins Χ 4 ins Από Ν Ν HAM 23 00,00% 2 283,5 567,02 64 HAM 34 00,00% Kg 382,2 Δ 9, ,09 65 HAM 36 00,00% 4 35,68 42,72 66 HAM 36 00,00% 4 38,83 55,32 67 HAM 32 00,00% 2 00, ,92 68 HAM 23 00,00% 2 53,3 306,26 69 HAM 36 00,00% 22 03, ,46 70 HAM 35 00,00% 53,9 2,9 695,3 7 HAM 35 00,00% 9,6 3,96 273,62 72 HAM 35 00,00% 49,9 7,58 877,24 73 HAM 40 00,00% 303,2 5,0.58,63 74 HAM 36 00,00% 4 48,27 93,08 Σε μεταφορά: 2.559, ,7 0

11 A/A Κωδικός Αρ. Άρθρο Άρθρου Τιμ. Αναθεώρησης Ποσό Τιμή τητα ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) Από μεταφορά: 2.559, ,7 3 Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με καμπύλα ρυθμιζόμενα πτερύγια και με Ν εσωτερικό διάφραγμα.α Διαστάσεων 4 ins Χ 4 ins Από 75 ΗΛΜ 36 00,00% 6 3,47 88,82 4 Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με καμπύλα ρυθμιζόμενα πτερύγια και με Ν εσωτερικό διάφραγμα.27 Διαστάσεων 6 ins Χ 6 ins Από 76 ΗΛΜ 36 00,00% 24 44,07.057,68 5 Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με καμπύλα ρυθμιζόμενα πτερύγια και με Ν εσωτερικό διάφραγμα.56 Διαστάσεων 0 ins Χ 8 ins Από 77 ΗΛΜ 36 00,00% 4 53,52 24,08 6 Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με καμπύλα ρυθμιζόμενα πτερύγια και με Ν εσωτερικό διάφραγμα.83 Διαστάσεων 4 ins Χ 2 ins Από 78 ΗΛΜ 36 00,00% 2 74,52 894,24 7 Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με καμπύλα ρυθμιζόμενα πτερύγια και με Ν εσωτερικό διάφραγμα.85 Διαστάσεων 4 ins Χ 6 ins Από 79 ΗΛΜ 36 00,00% 0 87,2 87,20 8 Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με καμπύλα ρυθμιζόμενα πτερύγια και με Ν εσωτερικό διάφραγμα.86 Διαστάσεων 4 ins Χ 8 ins Από 80 ΗΛΜ 36 00,00% 8 90,27 722,6 Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με καμπύλα 9 ρυθμιζομένα πτερύγια και με Ν ΗΛΜ 36 00,00% 3 25,97 377,9 εσωτερικό διάφραγμα 20 χ 24 ins Από αερισμού με εναλλάκτη αέρα-αέρα τύπου VAM παροχής Ν8563. νωπού αέρα έως.000 3/h 82 ΗΛΜ 32 00,00% 9 53,9 3.68,7 2 αερισμού με εναλλάκτη αέρα-αέρα τύπου VAM παροχής Ν νωπού αέρα /h. 83 ΗΛΜ 32 00,00% , ,38 Εξωτερική μονάδα συστήματος 22 VRV-INVERTER ονομαστικής 2580,8 ισχύος 84 ΗΛΜ 38 00,00% Ν Α 85.00Κ\Λ/(ψύξη)/90.00Κνν(θέρμα 25.80,84 23 νση). Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER ονομαστικής 2784,8 ισχύος 85 ΗΛΜ 38 00,00% Ν Ι<\Λ/(ψύξη)/00.00Ι<νν(θέρμ 27.84,84 ανση). Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER τύπου 24 κασέπας ψευδοροφής τεσσάρων κατευθύνσεων Ν ΗΛΜ 32 00,00% 5 866, ,95 25 ονομαστικής ισχύος 2,80Ι<νν(ψύξη)/3,20Ι<\/ν(θέρ/ση) Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER τύπου κασέττας ψευδοροφής τεσσάρων κατευθύνσεων Ν ονομαστικής ισχύος 87 ΗΛΜ 32 00,00% 2 876, ,39 3,60Ι<ν\/(ψύξη)/4,00Ι<\/\/(θέρμανσ η) Σε μεταφορά: 2.64, ,7

12 A/A Κωδικός Άρθρου Αρ. Τιμ. Άρθρο Αναθεώρησης Ποσό τητα Τιμή ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) Από μεταφορά: 2.64, , Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER τύπου κασέττας ψευδοροφής τεσσάρων κατευθύνσεων ονομαστικής ισχύος 4,50kW(ij^ri)/5,00kW(esp/van) Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER τύπου κασέττας ψευδοροφής τεσσάρων κατευθύνσεων ονομαστικής ισχύος 5,60ΙΜ/(ψύξη)/6,30Ι<νν(θέρ/νση) Κυκλοφορητής - αντλία In-Line τεχνολογίας inverter για Θ.Ν.Χ. Κεντρικός ελεγκτής συστήματος VRV μετά του προγραμματισμού του Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων κατά ΕΝ2735- Εξωτ. διαμέτρου <J>6,35 πάχους τοιχώματος 0,76 Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων κατά ΕΝ Εξωτ. διαμέτρου ( 9,52 πάχους τοιχώματος 0,80 Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων κατά ΕΝ2735- Εξωτ. διαμέτρου Φ2,70 πάχους τοιχώματος 0,89 Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων κατά ΕΝ Εξωτ. διαμέτρου Φ 5,87 πάχους τοιχώματος,02 Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων κατά ΕΝ Εξωτ. διαμέτρου Φ9,05 πάχους τοιχώματος,07 Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων κατά ΕΝ2735- Εξωτ. διαμέτρου Φ28,58ΓηΐΎΐ πάχους τοιχώματος,27 Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων κατά ΕΝ Εξωτ. διαμέτρου Φ34,93ιτιηΊ πάχους τοιχώματος,40 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινημε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου ins 7.4-ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 3,5 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 6 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 23 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 29 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 36 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος σπιράλ Διαμέτρου Φ 3,5 Ν Ν Ν Ν9640. Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν ΗΛΜ 32 00,00% ΗΛΜ 32 00,00% ΗΛΜ 2 00,00% ΗΛΜ 55 00,00% ΗΛΜ 7 00,00% ΗΛΜ 7 00,00% ΗΛΜ 7 00,00% ΗΛΜ 7 00,00% ΗΛΜ 7 00,00% ΗΛΜ 7 00,00% ΗΛΜ 7 00,00% ΗΛΜ 00,00% ΗΛΜ 4 00,00% ΗΛΜ 4 00,00% ΗΛΜ 4 00,00% ΗΛΜ 4 00,00% ΗΛΜ 4 00,00% ΗΛΜ 42 00,00% Α θρόισμα Ep γασιών: ,4 50,5 30,6 77,9 25,2 28, ,79 932, ,75 475,46 8,87 9,08 9,5 0,06 4,4 8,88 20,4 26, 3,2 4,02 4,93 5,07 5,9 8, , , ,75 950, ,54.240,70 783,67 362,88 536, , 50.26,65 320,00 20,00 47,90 0,40 03,80 255, ,65 Σε μεταφορά:.30, ,82 2

13 A/A Κωδικός Αρ. Άρθρο Άρθρου Τιμ. Αναθεώρησης Ποσό Τιμή τητα ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) Από μεταφορά:.30, ,82 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών 7 χαλύβδινος σπιράλ Διαμέτρου Φ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών 8 χαλύβδινος σπιράλ Διαμέτρου Φ Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - 9 Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 80 Χ Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - 0 Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ Χ 00 - Κυτίο διακλαδώσεως Χαλύβδινο ή από κράμμα μετάλλου διαμέτρου Διαμέτρου ή διαστάσεων 2 εξόδων Φ 70 δια σωλ. Φ 6 Κυτίο διακλαδώσεως Χαλύβδινο ή από κράμμα μετάλλου 2 διαμέτρου Διαμέτρου ή διαστάσεων 3 εξόδων Φ 70 δια σωλ. Φ 6 Κυτίο οργάνων διακοπής 3 πλαστικό κυτίο Αγωγός τύπου ΝΥΑ 4 Μονόκλωνος Διατομής:, Αγωγός τύπου ΝΥΑ 5 Μονόκλωνος Διατομής: 2, Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό 6 Διατομής:3 Χ, Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό 7 Διατομής:3 Χ 2, Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό 8 Διατομής:3 Χ Καλώδιο τύπου ΝΥΜ 9 πενταπολικό Διατομής:5 Χ Καλώδιο τύπου ΝΥΥ γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 20 Μονοπολικό - Διατομής Χ Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με 2 ουδέτερο μειωμένης διατομής Διατομής 3 Χ Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή 22 εντοιχισμένο Πενταπολικό Διατομής 5X6 2 Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y 23 τηλεφωνικό Διαμέτρου 0, Φ 4X2 Χ 0,8 Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y 24 τηλεφωνικό Διαμέτρου 0, Φ 0X2X0,8 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 0 Α τάσεως 250 V 25 Εντάσεως 0 Α απλός μονοπολικός Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο 26 εντάσεως 0 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 0 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ HAM 42 00,00% 20 8,88 77, HAM 42 00,00% 20 0,37 207, HAM 4 00,00% 50 4,88 244, HAM 4 00,00% 20 5,9 03,80 20 HAM 4 00,00% 0 9,78 97,80 2 HAM 4 00,00% 0,8 8,0 22 HAM 49 00,00% 20 3,96 83,60 23 HAM 44 00,00% 52,8,28 67,58 24 HAM 44 00,00% 03,2,38 42,42 25 HAM 46 00,00% 75,5 5, ,74 26 HAM 46 00,00% 747,8 5,5 4.20,38 27 HAM 46 00,00% 5 6,79 33,95 28 HAM 46 00,00% 5,09 55,45 29 HAM 47 00,00% 09 4,68 50,2 220 HAM 47 00,00% 59,3 35, ,62 22 HAM 47 00,00% 65,9,34.88,3 222 HAM 48 00,00% 5 4,74 7,0 223 HAM 48 00,00% 20 6,25 25, HAM 49 00,00% 2 4,08 48, HAM 49 00,00% 33 5,85 93,05 Ρευματοδότης χωνευτός HAM 49 00,00% 4 9,3.287,33 SCHUKO - Εντάσεως 6 Α Ρευματοδότης στεγανός 28 χωνευτός πλήρης SCHUKO HAM 49 00,00% 7 4,02 98, Εντάσεως 6 Α - Σε μεταφορά: 7.505, ,82 3

14 A/A Κωδικός Άρθρου Αρ. Τιμ. Άρθρο Αναθεώρησης Ποσό Τιμή τητα ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) Από μεταφορά: 7.505, , Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με ελλειψοειδή κώδωνα και ττροφυλακτήρα(χελώνα) προστασίας IP 44 στεγανό Με λαμπτήρα 00 W πυρακτώσεως Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής πεπλατυσμένης σφαίρας προστασίας IP 44 στεγανό Με λαμπτήρες 00 W πυρακτώσεως - Εσχάρα καλωδίων διάτρητη, πλήρης, με ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού-στήριξης. Βαρέως τύπου, από λαμαρίνα DKP γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την κατασκευή κατά DIN Ύψους πλευρικού τοιχώματος 35, πλάτους 00, πάχος ελάσματος.25. Εσχάρα καλωδίων διάτρητη, πλήρης, με ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού-στήριξης. Βαρέως τύπου, από λαμαρίνα DKP γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την κατασκευή κατά DIN Ύψους πλευρικού τοιχώματος 60, πλάτους 300, πάχος ελάσματος.25. Patch Cords Cu μικτονόμησης μήκους δύο (2) έως τριών (3). Καλώδια χαλκού UTP Cat6 4 ζευγών Καλώδιο τύπου LiYCY 2x.5 2 Διπολικό - Διατομής 2 Χ,5 2 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 6 2 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό - Διατομής 5 Χ 0 2 Κατανεμητής καλωδίων Cu Patch Panel 24-ports UTP Cat6 Μεταγωγέας Ethernet Switch 24- ports 0/00/000 Διακόπτης χωνευτός στεγανός με πλήκτρο εντάσεως 0 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 0 Α απλός μονοπολικός Διακόπτης χωνευτός στεγανός με πλήκτρα εντάσεως 0 Α, τάσεως 250 V Εντάσεως 0 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλήρης έως 5 αναχωρήσεων. Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλήρης 6 έως 0 αναχωρήσεων. Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλήρης έως 5 αναχωρήσεων Β Β. Ν Γ Ν Ν Ν8769. Ν Ν Ν Ν Ν Ν880.. Ν Ν Ν Ν ΗΛΜ 60 00,00% 5 5,49 257, ΗΛΜ 60 00,00% ΗΛΜ 34 00,00% ΗΛΜ 34 00,00% ΗΛΜ 48 00,00% ΗΛΜ 48 00,00% ΗΛΜ 47 00,00% ΗΛΜ 47 00,00% ΗΛΜ 47 00,00% ΗΛΜ 48 00,00% ΗΛΜ 48 00,00% ΗΛΜ 49 00,00% ΗΛΜ 49 00,00% ΗΛΜ 52 00,00% ΗΛΜ 52 00,00% ΗΛΜ 52 00,00% Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 45 πλήρης 6 έως Ν ΗΛΜ 52 00,00% 2 379, ,4 αναχωρήσεων. Σε μεταφορά: 52.59, , ,5 27, ,6 825,4 35,6 88, ,53 22,2 28,2 4,52 3,93 5,97 4,27 3,52 247,73 09,43 4,08 6,87 373,9 708,65 044, 78, , ,22 36, , ,64 508,0.9, 990,92 28,86 32,64 6,83.9, , ,22 4

15 A/A Κωδικός Άρθρου Αρ. Τιμ. Άρθρο Αναθεώρησης Ποσό Τιμή τητα ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) Από μεταφορά: 52.59, ,82 Φωτιστικό σώμα φθορισμού 46 οροφής, με λυχνίες και αντιθαμβωτική περσίδα, Ν στεγασμένων χώρων με 4 λυχνίες Τ5-3W έκαστος. Φωτιστικό σώμα φθορισμού ψευδοροφής, με λυχνίες και 47 αντιθαμβωτική περσίδα, Ν στεγασμένων χώρων με 2 λυχνίες Τ5-3W έκαστη. Φωτιστικό σώμα φθορισμού ψευδοροφής, με λυχνίες και 48 αντιθαμβωτική περσίδα, Ν στεγασμένων χώρων με 4 2 λυχνίες T5-3W έκαστη. Φωτιστικό σώμα τύπου 49 Downlighter στεγανό με κάλυμμα με 2 συμπαγείς λαμπτήρες Ν φθορισμού ενδ.τύπου PL, 26W έκαστος Φωτιστικό σώμα τύπου 50 Downlighter με κάλυμμα με 2 συμπαγείς λαμπτήρες Ν898.3 φθορισμού ενδ.τύπου PL, 26W έκαστος 5 Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας κοινό Ν8987. Επίτοιχο Ικρίωμα (Rack) 9" 52 ύψους 5U, πλάτους 600 και Ν βάθους Τηλεφωνικός κατανεμητής εισαγωγής καλωδίου Ο.Τ.Ε. Ν Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων για δίκτυα Χ.Τ. Ν Τετραπολικός απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων Ν Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης 56 Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων για δίκτυο Ν τηλεπικοινωνίας 57 Μετασχηματιστής τροφοδοσίας φωτιστικών LED ΙΡ67 έως Ν τεσσάρων εξόδων, ισχύος 50W 58 Γραμμικό φωτιστικό LED ορατής τοποθέτησης ΙΡ65 μήκους 0,65 με κύκλωμα LEDs Ν ισχύος W 59 Γραμμικό φωτιστικό LED ορατής τοποθέτησης ΙΡ65 μήκους Ν ,0 με κύκλωμα LEDs ισχύος 2 20W 60 Πρίζα τηλεφώνου Rj Ν Διπλός Τηλεπικοινωνιακός Ρευματοδότης RJ-45 UTP Cat6 Ν Τηλεφωνικό κέντρο 4/24 Ν Πρίζα τηλεόρασης διέλευσης χωνευτή Ν Πρίζα τηλεόρασης τερματική χωνευτή Ν Καλώδιο ομοαξωνικό 75Ω Ν Κεραία T.V. - R Ν Καλώδιο ΝΥΜΗΥ (H05W-F) διπολικό καλώδιο ΝΥΜΗΥ Ν διατομής: 2 Χ, HAM 59 00,00% 3 25,32 645, HAM 59 00,00% 32 99,34 3.2, HAM 59 00,00% 83 29, , HAM 59 00,00% 24 07, , HAM 59 00,00% 35 02, , HAM 59 00,00% 7 53,03 90,5 25 HAM 6 00,00% 478,73 478, HAM 52 00,00% 486,92 486, HAM 55 00,00% 9 206,73.860, ,27 528, HAM 55 00,00% 3 39,44 48, HAM 03 00,00% HAM 03 00,00% HAM 03 00,00% 8 248,87.990, ,87.07, , , HAM 6 00,00% 5 5,8 29, HAM 49 00,00% 26 9,56 508,56 26 HAM 6 00,00% 609,92 609, HAM 6 00,00% 5 5,56 27, HAM 6 00,00% 5 5,56 27, HAM 48 00,00% 236,08 3,04 77, HAM 48 00,00% 400,92 400, HAM 46 00,00% 52 4,7 26,84 Αθροισμα Εργασιών: , ,06 Σε μεταφορά: 0, ,88 5

16 Α/Α Κωδικός Αρ. Άρθρο Άρθρου Τιμ. Αναθεώρησης Ποσό Τιμή τητα ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) Από μεταφορά: 0, , ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ Διευθυνσιοδοτημένος φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού 2 Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη Διευθυνσιοδοτούμενο υαλόφρακτο κομβίο αναγγελίας φωτιάς Πίνακας πυρανίχνευσης αναλογικός διευθυνσιοδοτούμενος 4 βρόγχων Φωτεινός επαναλήπτης LED 6 Φαροσειρήνα 7 Δίδυμο φωτιστικό ασφαλείας 8 9 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός Γομώσεως 6 kg Ν62..2 Ν8204. Ν Ν Ν Ν Ν ΗΛΜ 62 00,00% 7 64,87 454, ΗΛΜ 20 00,00% 6 88,07 528, ΗΛΜ 49 00,00% 4 63,48 253, ΗΛΜ 52 00,00% 972,05 972,05 27 ΗΛΜ 60 00,00% 5 46,8 234, ΗΛΜ 60 00,00% 82,5 82,5 273 ΗΛΜ 59 00,00% 4 262,3.048, ΗΛΜ 9 00,00% ΗΛΜ 9 00,00% ,09 59,09 593,44 236,36 Α θρόισμα Εργασιών: 4.403, ,36 Σύνολο 7. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ,24 Αθροισμα : ,65 Γ.Ε & Ο.Ε (%) 8,00% ,4 Αθροισμα: ,79 Απρόβλεπτα (%) 5,00% ,52 Αθροισμα: ,3 Ποσό για αναθεωρήσεις 70.08,32 Αθροισμα : ,63 Φ. Π. Α (%) 23,00% ,36 Γενικό Σύνολο: ,99 Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ.36/3/-2/200 : ,00 Δράμα Νοέμβριος 20 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΚΥΡΑΤΣΩ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δήμος : ΚΩ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Γενικές Εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.: 63/013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μονάδα 1. Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΚΗ Σεπτέμβριος 15/9/2014 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Ν.571.Α Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R80 N.571.A.1. Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ στο Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11 ο & 14 ο 2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300b\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Η "ΧΑΡΑ" Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιεχόμενα: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 2 ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, η Διεύθυνση Μελετών Συμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών ------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ Έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «Γενικές Εργασίες αναδιαµόρφωσης χώρων ΠΑ.ΜΑΚ.» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Τακτ.Προϋπ. ΚΑ0863 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 61.800,00 ΕΥΡΩ /νση Τεχνικών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το υπόψη έργο αφορά: εργασίες αναδιαµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2.

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή πεζοδροµίων, δηµιουργία ραµπών πρόσβασης για ΑΜΕΑ και αποκατάσταση οδοστρωµάτων (πρόγραµµα Κοινωφελούς εργασίας)»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηματοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προυπ 72.952,67 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΟΤΤΟ ΒΑΛΤΕΡ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα