ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ-.43/20 Εργο: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ \ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Τ. Κωδικός Αναθεώρηση Μον. Μετρ. Ποσότητα Τιμή ς (Ευρώ) Μερική (Ευρώ) I. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων Α\0.02 ΟΙΚ03 ton 33. 7, ,0 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου ΝΑΟ IK 2 ΟΙΚ36 ton. k 4.97" 0,4(.990,8( οδών καλής βατότητας Α\ Καθαιρέσεις ττλινθοδομών Α\ ΟΙΚ Ϊ 33,2( 3.286,8( Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών Α\ Α\ Α\ ΟΙΚ ,f 99,0( 497,5( 5 ΟΙΚ C 4,8C 7.344,0C 6 ΟΙΚ ,80 26,00 7 Καθαίρεση επιχρισμάτων Α\ ΟΙΚ ,70.065,30 8 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων Α\ ΟΙΚ , ,30 9 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου Α\ ΟΙΚ ,0 45,50 0 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα Α\ Σύνολο. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 0 ΟΙΚ 2275 kg 595 0,40 238,00 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά Α\23.03 ΟΙΚ , ,00 2 Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων Α\ ΟΙΚ ,60.855,00 3 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων Α\ ΟΙΚ ,70 539,00 4 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C6/20 5 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C6/20 6 Ιρομήθεια, μεταφορά επιτόπου, 5ιάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας ^ια κατασκευές από σκυρόδεμα <ατηγορίας C20/25 7 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος )ποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το τύνολο της χρησιμοποιούμενης τοσότητας δεν υπερβαίνει τα 0,003 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C6/20 Α\ Ά\ ΜΑΟΙΚ λ\ slaoik W ΟΙΚ , ,00 5 ΟΙΚ ,5 27,00 37,50 6 ΟΙΚ ,00 798,00 7 OIK 3223Α.5 3 2,5 39,80 99,50 Ολική , ,20 Σε μεταφορά 3.678, ,20

2 ΠΡΟ ΫΓΙΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 5 Κωδικός Κωδικός Μον. Τιμή Α/ Είδος Εργασιών Αρθρου Α.Τ. Αναθεώρησης Μετρ. Ποσότητα ς (Ευρώ) Μερική (Ευρώ) Ολική Από μεταφορά C ,20 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,003 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηνορίας C20/25 Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg στσιμέντου ανά 3 C Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών Γ Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s) Α\ OIK 3223Α ,4C 254,4( Α\ ΟΙΚ ,0C 508,0C Α\ ΟΙΚ ,3C 428,4C Α\ ΟΙΚ 3873 kg 97,2C 6.4C 2 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 22 ΟΙ Κ 3873 kg.0 s,0.20.9c δομικά πλέγματα B500C (S500s) Α\ Σύνολο 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 6.06,0 6.06,0 3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x9x24 c ή και μεγαλυτέρων διαστάσεων, πάχους /2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x9x24 c ή και μεγαλυτέρων διαστάσεων, πάχους (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 3 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά δρομικών τοίχων 4 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά μπατικών τοίχων 5 Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους κοινούς 6 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων 7 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 8 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα Α\ Α\ AV AV Α\ ΟΙΚ , ,00 24 ΟΙΚ , ,00 25 ΟΙΚ ,30.384,00 26 ΟΙΚ ,20.34,40 27 ΟΙΚ , ,00 Α\ ΟΙΚ ,40 462,40 Α\ ΟΙΚ , ,20 Α\ ΟΙΚ 73 2, ,20 Σύνολο 3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ , ,20 4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ Επιστρώσεις διά πλακών τσιμέντου πλευράς ανω των 30 εκ. 2 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 c 3 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 c 4 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP, διαστάσεων 20x20 c Α\ ΣΧ Α\ Α\ <\\ ΟΙΚ 736 μ , ,00 32 ΟΙΚ ,20 929,60 33 ΟΙΚ ,0 86,20 34 ΟΙΚ , ,00 5 Επιστρώσεις δαπέδων δια ΜΑΟΙΚ τσιμεντοκονιάματος πάχους 5-6 εκ. Α\ ΣΧ 35 ΟΙΚ , ,52 6 Αντιολισθητικό ελαστικό ΜΑΟΙΚ Α\73.76 παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων 36 ΟΙΚ 7396 μμ 238 4,80.42,40 7 (ατασκευή ελαφρού βιομηχανικού 5απέδου ΜΑΟΙΚ ΑΥ ΟΙΚ , ,00 Σε μεταφορά 9.762, ,50 2

3 ΠΡΟ ΫΓΙΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κωδικός Κωδικός M0V. Τιμή ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου Α.Τ. Αναθεώρησης Μετρ. Ποσότητα ς (Ευρώ) Μερική (Ευρώ) Σελίδα 5 Ολική Από μεταφορά 9.762, ,50 8 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 c, σε αναλογία 6 έως 0 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο 9 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 0 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλιών) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 c και πλάτους άνω των 20 c Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 c Α\ ΑΥ ΑΥ Α\ ΟΙΚ , ,00 39 ΟΙΚ753 μμ 650 2, ,00 40 ΟΙΚ ,70 798,30 4 ΟΙΚ , ,00 2 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 42 ΟΙΚ 754 μμ ,50 5.3,00 2,00 με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 ΑΥ / 2 c (βατήρων/μετώπων) 3 Σκαλομέρια από μάρμαρο σκληρό 43 ΟΙΚ 7559 τεμ 224 8, ,80 πάχους 2 c ΑΥ Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες 44 ΟΙΚ , ,80 μαρμάρου μήκους έως 2,00, από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 c ΑΥ Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο NAOIK ΑΥ ΟΙΚ ,0 3.06,80 Σύνολο 4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ , ,42 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία πριστή 2 Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 3 Επενδύσεις τοίχων με διακοσμητικά πετάσματα ξυλου Α\ Α\ Α\52.97.ΣΧΕΤ 46 ΟΙΚ ,00.270,00 47 ΟΙΚ ,80 823,40 48 ΟΙΚ , ,00 4 Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου 49 ΟΙΚ ,50 75,50 Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού, Α\ από λωρίδες πλάτους από 8,0 έως 2,0 c 5 Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά Α\ ΟΙΚ , ,00 6 Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, Α\ ΟΙΚ , ,00 πρεσσαριστά 7 Πάγκος από άκαυστη φορμάικα Α\ ΟΙΚ ,00 72,00 τύπου DUROPAL 8 Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή Α\ ΟΙΚ ,00.060,00 τυποποιημένα 9 Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα Α\ ΟΙΚ ,00 452,00 μή τυποποιημένα 0 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς Α\ ΟΙΚ 604 kg.785 2, ,00 ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 60 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς Α\ ΟΙΚ 604 kg.92 2, ,80 ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >60 2 Γωνιόκρανα προστασίας ακμών Α\ ΟΙΚ ,0.,C τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες 3 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής Α\ ΟΙΚ 68 kg.886 2, ,80 4 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος 5 Μεταλλικός σκελετός στήριξης μαρμάρων επένδυσης 6 Μεταλλικός σκελετός στήριξης τοίιχου απο υαλόπλινθους Α\ ΟΙΚ 68 kg , ,60 Α\ ΟΙΚ 602 kg 439 3,00.37,00 Α\6.32.ΣΧΕΤ 6 ΟΙΚ 602 kg.038 2, ,84 Σε μεταφορά , ,92 3

4 ΠΡΟ ΫΓΙΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κωδικός Κωδικός Μον. Τιμή ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου Α.Τ. Αναθεώρησης Μετρ. Ποσότητα ς (Ευρώ) Μερική (Ευρώ) Σελίδα 5 Ολική Από μεταφορά , ,92 7 Μεταλλικό χαλυβδόφυλλο σύμμικτης Α\6.33.ΣΧΕΤ 62 ΟΙΚ68 kg 68 2,85 478,80 8 Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού Α\ ΟΙΚ 6230 kg 24 2,00 288,00 9 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων Α\ ΟΙΚ 6239 kg 446 6, ,00 20 Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, Α\ ΟΙΚ , ,00 βιουηχανικης προέλευσης 2 Πυράντοχη δίφυλλη υαλόθυρα 66 ΟΙΚ 659 μ , ,00 Α\ ΣΧ 22 Ειδικές ανοξείδωτες κατασκευες 67 ΟΙΚ 648 kg , ,00 διαμόρφωσης των όψεων του κτιρίου Α\64.7.ΣΧΕΤ 23 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 Α\ ΟΙΚ ,80.456,00 24 Μονόφυλλο ανοιγόμενο ανακλινόμενο παράθυρο αλουμινίου Α\ ΣΧ 25 Δίφυλλο ανοιγόμενο ανακλινόμενο παράθυρο αλουμινίου Α\ ΣΧ 26 Σταθερό πλαίσιο αλουμινίου, Α\ ΣΧ 27 Συστοιχία υαλοστασίων από ανοινόυενα και σταθερά φύλλα 28 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες Α\ ΣΧ Α\ ΣΧ 29 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες Α\ ΣΧ 30 Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου 3 Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης 32 Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 6 (3 + μεμβράνη + 3 ) 33 Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 0 (5 + μεμβράνη + 5 ) 69 ΟΙΚ , ,00 70 ΟΙΚ , ,00 7 ΟΙΚ , ,00 72 ΟΙΚ , ,00 73 ΟΙΚ ,00.665,00 74 ΟΙΚ , ,00 Α\ ΟΙΚ , ,00 ΑΧ ΟΙΚ , ,00 Α\ ΑΥ Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί ΑΥ υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25, (κρύσταλλο 5, κενό 2, κρύσταλλο lainated ) 35 Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit, μονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 0,0 36 Επένδυση οριζοντίων επιφανειών με μπακλαβαδωτη λαμαρίνα 37 Προστασία με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πλάτους =< Προστασία με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πλάτους >500 & <=000 ΑΥ ΑΥ78.90.ΣΧΕΤ ΑΥ79.7.ΣΧΕΤ ΑΥ79.7.2ΣΧΕΤ 77 ΟΙΚ , ,80 78 ΟΙΚ , ,0 79 ΟΙΚ ,80.76,00 80 ΟΙΚ , ,00 8 ΟΙΚ ,50 3,00 82 ΟΙΚ ,40 99,80 83 ΟΙΚ ,40 45,60 Σύνολο 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ , ,4 6. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 6.. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 2 Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς Α\ ΟΙΚ ,60.904,40 AV ΟΙΚ ,00 96,00 Σε μεταφορά 2.00, ,06 4

5 ΠΡΟ ΫΓΙΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κωδικός Κωδικός Μον. Τιμή ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου Α.Τ. Αναθεώρησης Μετρ. Ποσότητα ς (Ευρώ) Μερική (Ευρώ) Σελίδα 5 Ολική Από μεταφορά 2.00, ,06 3 Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαρισμένων επιφανειών με εποξειδικά, πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήματα δύο συστατικών 4 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 5 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 6 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 7 Αντιπυρική επεξεργασία ξυλίνων επιφανειών NAOIK AV ΟΙ Κ C 324,80 ΑΥ ΑΥ ΑΥ ΟΙΚ , ,60 88 ΟΙΚ , ,00 89 ΟΙΚ , ,00 ΑΥ ΟΙΚ ,00 62,00 8 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων NAOIK ΑΥ ΟΙΚ ,90 78,30 επιφανειών Σύνολο 6.. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ , , ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 2,5 2 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 5 3 Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα 4 Εσωτερικό πέτασμα πλήρους συσκότισης τύπου ρόλλερ με ύφασμα 5 Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 5 έως 20, διαστάσεων 600x600 ή 625x625 6 Ψευδοροφή ισόπεδη από νυψοσανίδες 7 Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες 8 Ψευδοροφή ανισόπεδη από νυψοσανίδες 5 Α\ ΑΥ ΟΙΚ , ,00 93 ΟΙΚ , ,00 Α\ ΟΙΚ , ,60 Α\78.2.0ΣΧ Α\ ΟΙΚ ,00 480,00 96 ΟΙΚ ,50 6.2,50 Α\ ΟΙΚ ,60.64,40 Α\ ΟΙΚ ,50.537,00 ΑΥ78.35.ΣΧΕΤ 99 ΟΙΚ , ,00 9 Προσαύξηση τιμής ψευδοροφών για Α\ ΟΙΚ ,70.28,00 κάθε επιπλέον στρώση γυψοσανίδας 0 Προσαύξηση τιμής εττενδυσης για 0 ΟΙΚ , ,00 κάθε επιπλέον στρώση γυψοσανίδας ΑΥ78.40.ΣΧΕΤ Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με σύνθετα πάνελ αλουμινίου 2 Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με γαλβανισμένη λαμαρίνα Α\78.9.ΣΧΕΤ Α\78.9.2ΣΧΕΤ 02 ΟΙΚ , ,00 03 ΟΙΚ ,00.360,00 Σύνολο 6.2. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ , , ΜΟΝΩΣΕΙΣ Σε μεταφορά ,66 5

6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 6 ΑΑ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου Α.Τ. Κωδικός Αναθεώρησης Μον. Μετρ. Ποσότητα Τιμή ς (Ευρώ) Μερική (Ευρώ) Από μεταφορά Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος NAOIK ΑΥ79.02 με ελαστομερές ασφαλτικό 04 ΟΙΚ ,00 282,00 γαλάκτωμα 2 Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 285 gr/2 3 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα εξηλασμένης πολυστερίνης 0εκ. 4 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη 3 εκ. 5 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη 8 εκ. 6 Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα 7 Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα 2 c Σύνολο 6.3. ΜΟΝΩΣΕΙΣ Σύνολο 6. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ Α\ ΑΥ ΣΧ ΑΥ ΣΧ Α\ ΣΧ 05 ΟΙΚ ,30.625,40 06 ΟΙΚ , ,30 07 ΟΙΚ ,00 770,00 08 ΟΙΚ , ,00 NAOIK ΑΥ ΟΙΚ , ,50 ΑΥ79.55.ΣΧ 0 ΟΙΚ ,77 386,55 Ολική , , , ,35

7 A/A Κωδικός Αρ. Άρθρο Άρθρου Τιμ. Αναθεώρησης Ποσό Τιμή τητα ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) 2 7.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40c Χ 50c και βάθος από 0,50 έως,00 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50c Χ 60c και βάθος από 0,50 έως,00 Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα. Για πλάτος Ν Ν ΟΙΚ-Α ΟΙΚ 2269.Γ 3 αυλακιού άνω των 0,20 και ,00% έως 0,30 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ΟΙ Κ-Α ΟΙΚ 226.Α 4 ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για 4 οπές επιφανείας έως 0, ,00% Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή 5 ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για ΟΙ Κ-Α ΟΙΚ 226.Β 5 οπές επιφανείας άνω των 0, ,00% ιτι ζ και έως 0,2 2 Αντισκωριακές βαφές. Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής ΟΙ Κ-Α 6 με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας. 7 Χρωματισμοί σωληνώσεων. ΟΙΚ-Α Διαμέτρου από 2 /2 έως 3" Χυτοσιδηρά καλύμματα ΥΔΡ-Α 8 φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο..2 (ductile iron) 9 Διάστρωση και εγκιβωτισμός ΥΔΡ-Α σωλήνων με άμμο λατομείου ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, Διαμέτρου σπειρώματος /2 ins Γιά πίεση λειτουργίας έως 2 at Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R, ονομ. 2 πίεσης Ρ Ν 20 at / ονομ. διαμέτρου DN 5 (Φ20χ2.80) ΗΛΜ 0 00,00% 2 22,98 443,96 2 ΗΛΜ 0 00,00% 263,92 263, ΟΙΚ ,00% ΟΙΚ ,00% ΥΔΡ ,00% ΥΔΡ ,00% 3,2 00,00% μμ 5 46,4 696,00 5 9,4 47,00 5 3,4 67, ,96 2,3 68,9 μμ 25,2 3,5 438,20 Kg 85 2,3 95,50 2,8* (9,8+3) 5,49 Αθροισμα Εργασιών: 2.235, ,98 20 ΗΛΜ 00,00% 3 40,8 22,43 ΥΔΡ Ν ,00% μμ 73,7 4,37 759,07 Σε μεταφορά: 88, ,98 =f

8

9 A/A Κωδικός Άρθρου Αρ. Τ.μ. Αρθρο Αναθεώρησης Ποσό Τιμή τητα ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) Από μεταφορά:.924, ,98 Λεκάνη αποχωρητηρίου από 2 πορσελάνη, όπως στις προδιαγραφές αναφέρεται.. Ν85.0 ΑΜΕΑ πλήρης με δοχείο και κάθισμα 22 Σέτ χειρολαβών αναπήρων πλήρες Ν Νιπτήρας πορσελάνης με βαλβίδα. ΑΜΕΑ, διαστάσεων Ν X55 c Θερμαντήρας νερού (μπόϊλερ) 24 DIN 4803 Χωρητικότητας 300 I, με μόνωση και ηλεκτρική Ν αντίσταση 4kW. 25 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Ν8540. Araflex διαμέτρου Φ /2 ins 26 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Ν Araflex διαμέτρου Φ 3/4 ins 27 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Ν Araflex διαμέτρου Φ ins 28 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Ν Araflex διαμέτρου Φ /4 ins 29 Συλλέκτης θερμού ή ψυχρού ύδατος έως πέντε εξόδων Ν ελέγχου ηλιακών συλλεκτών Ν Ηλεκτρονική συσκευή εγκατάστασης ηλιακών Ν863.2 συλλεκτών 32 Επίπεδος ηλιακός συλλέκτης επιλεκτικού τύπου Ωφέλιμης Ν864. επιφάνειας 2.50τ.μ. 33 Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Εξωτ. διαμέτρου Φ 5 Ν πάχους τοιχώματος 34 Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Εξωτ. διαμέτρου Φ 22 Ν πάχους τοιχώματος 35 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού μέχρι Φ0 c ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Τύπου γωνιακή Διαμέτρου Vz Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) 38 Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 42 Χ 56 c Νεροχύτης χαλύβδινος, 39 ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 c δύο σκαφών Διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 Χ 3 c, μήκους 2,20 40 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 μπιζουτέ Διαστάσεων 42 Χ Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,60 c Συσκευή παραλαβής τριμμένου σάπωνα Επίτοιχη 873 Εγκατάσταση λεκάνης 43 αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το 8305 σύνολοτων εξαρτημάτων της πλήρης 7.3-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 40 HAM 4 00,00% 2 505,9.00,38 4 HAM 5 00,00% 2 9,33 238,66 42 HAM 7 00,00% 2 54,6.082,32 43 HAM 24 00,00% 444,55.444,55 44 HAM 40 00,00% 470 4,09.922,30 45 HAM 40 00,00% 93,4 4,58 427,77 46 HAM 40 00,00% 50,3 5, 256,53 47 HAM 40 00,00% 8 5,57 00,26 48 HAM 5 00,00% 7,73 7,73 49 HAM 24 00,00% 2075, ,46 50 HAM 24 00,00% 23,9 2.3,9 5 HAM 24 00,00% 4 655, , ,42 204,20 53 HAM 7 00,00% 28 22,52 630,56 54 HAM 00,00% Kg 48,5 24, ,88 55 HAM 00,00% 3 8,46 55,38 56 HAM 00,00% 32 8,44 590,08 57 HAM 7 00,00% 8 67,6.340,80 58 HAM 7 00,00% 273,65 273,65 59 HAM 3 00,00% 0 46,52 465,20 60 HAM 3 00,00% 0 2,22 22,20 6 HAM 3 00,00% 0 3,34 33,40 62 HAM 4 00,00% 8 269, ,76 Αθροισμα Εργασιών: , ,20 Σε μεταφορά: 0, ,7 9

10 A/A Κωδικός Αρ. Άρθρο Άρθρου Τιμ. Αναθεώρησης Ποσό Τιμή τητα ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) Από μεταφορά: 0, ,7 Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη - Χωριτηκότητας 50 I Αεραγωγός από γαλβανισμένη 2 λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και με 3 εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 4 ins Χ 8 ins Από Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και με 4 εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 4 ins Χ 0 ins Από Αυτόνομο κλιματιστικό σύστημα διαιρούμενου τύπου επιτοίχιας τοποθέτησης τύπου Inverter 5 ψυκτικής απόδοσης: Ν7777.,55-2,80-3,60 kw και θερμαντικής απόδοσης:,30-3,60-5,00 kw Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού 6 δοχείου διαστολής Διαμέτρου Ν8474. /2 ins Στόμιο βροχής - νωπού ορθογωνικό κατάλληλο για τη λήψη νωπού αέρα καθώς και 7 απόρριψη Διαστάσεων 4 ins Χ Ν ins από ανοδειωμένο Αεραγωγός από εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, μεμόνωση 8 μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου Ν ισοδύναμου θερμικά υλικού, Ονομ. διαμ. 00 και εξωτ. διαμ. 60 Αεραγωγός από εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, μεμόνωση 9 μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου Ν ισοδύναμου θερμικά υλικού, Ονομ. διαμ. 50 και εξωτ. διαμ. 20 Αεραγωγός από εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, μεμόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων 0 υαλοβάμβακα ή άλλου Ν ισοδύναμου θερμικά υλικού, Ονομ. διαμ. 200 και εξωτ. διαμ. 260 Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων με 2 πάπλωμα υαλοβάμβακαπου φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου Γιά επιφάνεια Πάχος παπλώματος 3 c Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με καμπύλα ρυθμιζόμενα πτερύγια και με εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 4 ins Χ 4 ins Από Ν Ν HAM 23 00,00% 2 283,5 567,02 64 HAM 34 00,00% Kg 382,2 Δ 9, ,09 65 HAM 36 00,00% 4 35,68 42,72 66 HAM 36 00,00% 4 38,83 55,32 67 HAM 32 00,00% 2 00, ,92 68 HAM 23 00,00% 2 53,3 306,26 69 HAM 36 00,00% 22 03, ,46 70 HAM 35 00,00% 53,9 2,9 695,3 7 HAM 35 00,00% 9,6 3,96 273,62 72 HAM 35 00,00% 49,9 7,58 877,24 73 HAM 40 00,00% 303,2 5,0.58,63 74 HAM 36 00,00% 4 48,27 93,08 Σε μεταφορά: 2.559, ,7 0

11 A/A Κωδικός Αρ. Άρθρο Άρθρου Τιμ. Αναθεώρησης Ποσό Τιμή τητα ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) Από μεταφορά: 2.559, ,7 3 Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με καμπύλα ρυθμιζόμενα πτερύγια και με Ν εσωτερικό διάφραγμα.α Διαστάσεων 4 ins Χ 4 ins Από 75 ΗΛΜ 36 00,00% 6 3,47 88,82 4 Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με καμπύλα ρυθμιζόμενα πτερύγια και με Ν εσωτερικό διάφραγμα.27 Διαστάσεων 6 ins Χ 6 ins Από 76 ΗΛΜ 36 00,00% 24 44,07.057,68 5 Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με καμπύλα ρυθμιζόμενα πτερύγια και με Ν εσωτερικό διάφραγμα.56 Διαστάσεων 0 ins Χ 8 ins Από 77 ΗΛΜ 36 00,00% 4 53,52 24,08 6 Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με καμπύλα ρυθμιζόμενα πτερύγια και με Ν εσωτερικό διάφραγμα.83 Διαστάσεων 4 ins Χ 2 ins Από 78 ΗΛΜ 36 00,00% 2 74,52 894,24 7 Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με καμπύλα ρυθμιζόμενα πτερύγια και με Ν εσωτερικό διάφραγμα.85 Διαστάσεων 4 ins Χ 6 ins Από 79 ΗΛΜ 36 00,00% 0 87,2 87,20 8 Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με καμπύλα ρυθμιζόμενα πτερύγια και με Ν εσωτερικό διάφραγμα.86 Διαστάσεων 4 ins Χ 8 ins Από 80 ΗΛΜ 36 00,00% 8 90,27 722,6 Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με καμπύλα 9 ρυθμιζομένα πτερύγια και με Ν ΗΛΜ 36 00,00% 3 25,97 377,9 εσωτερικό διάφραγμα 20 χ 24 ins Από αερισμού με εναλλάκτη αέρα-αέρα τύπου VAM παροχής Ν8563. νωπού αέρα έως.000 3/h 82 ΗΛΜ 32 00,00% 9 53,9 3.68,7 2 αερισμού με εναλλάκτη αέρα-αέρα τύπου VAM παροχής Ν νωπού αέρα /h. 83 ΗΛΜ 32 00,00% , ,38 Εξωτερική μονάδα συστήματος 22 VRV-INVERTER ονομαστικής 2580,8 ισχύος 84 ΗΛΜ 38 00,00% Ν Α 85.00Κ\Λ/(ψύξη)/90.00Κνν(θέρμα 25.80,84 23 νση). Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER ονομαστικής 2784,8 ισχύος 85 ΗΛΜ 38 00,00% Ν Ι<\Λ/(ψύξη)/00.00Ι<νν(θέρμ 27.84,84 ανση). Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER τύπου 24 κασέπας ψευδοροφής τεσσάρων κατευθύνσεων Ν ΗΛΜ 32 00,00% 5 866, ,95 25 ονομαστικής ισχύος 2,80Ι<νν(ψύξη)/3,20Ι<\/ν(θέρ/ση) Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER τύπου κασέττας ψευδοροφής τεσσάρων κατευθύνσεων Ν ονομαστικής ισχύος 87 ΗΛΜ 32 00,00% 2 876, ,39 3,60Ι<ν\/(ψύξη)/4,00Ι<\/\/(θέρμανσ η) Σε μεταφορά: 2.64, ,7

12 A/A Κωδικός Άρθρου Αρ. Τιμ. Άρθρο Αναθεώρησης Ποσό τητα Τιμή ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) Από μεταφορά: 2.64, , Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER τύπου κασέττας ψευδοροφής τεσσάρων κατευθύνσεων ονομαστικής ισχύος 4,50kW(ij^ri)/5,00kW(esp/van) Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER τύπου κασέττας ψευδοροφής τεσσάρων κατευθύνσεων ονομαστικής ισχύος 5,60ΙΜ/(ψύξη)/6,30Ι<νν(θέρ/νση) Κυκλοφορητής - αντλία In-Line τεχνολογίας inverter για Θ.Ν.Χ. Κεντρικός ελεγκτής συστήματος VRV μετά του προγραμματισμού του Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων κατά ΕΝ2735- Εξωτ. διαμέτρου <J>6,35 πάχους τοιχώματος 0,76 Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων κατά ΕΝ Εξωτ. διαμέτρου ( 9,52 πάχους τοιχώματος 0,80 Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων κατά ΕΝ2735- Εξωτ. διαμέτρου Φ2,70 πάχους τοιχώματος 0,89 Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων κατά ΕΝ Εξωτ. διαμέτρου Φ 5,87 πάχους τοιχώματος,02 Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων κατά ΕΝ Εξωτ. διαμέτρου Φ9,05 πάχους τοιχώματος,07 Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων κατά ΕΝ2735- Εξωτ. διαμέτρου Φ28,58ΓηΐΎΐ πάχους τοιχώματος,27 Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων κατά ΕΝ Εξωτ. διαμέτρου Φ34,93ιτιηΊ πάχους τοιχώματος,40 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινημε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου ins 7.4-ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 3,5 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 6 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 23 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 29 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 36 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος σπιράλ Διαμέτρου Φ 3,5 Ν Ν Ν Ν9640. Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν ΗΛΜ 32 00,00% ΗΛΜ 32 00,00% ΗΛΜ 2 00,00% ΗΛΜ 55 00,00% ΗΛΜ 7 00,00% ΗΛΜ 7 00,00% ΗΛΜ 7 00,00% ΗΛΜ 7 00,00% ΗΛΜ 7 00,00% ΗΛΜ 7 00,00% ΗΛΜ 7 00,00% ΗΛΜ 00,00% ΗΛΜ 4 00,00% ΗΛΜ 4 00,00% ΗΛΜ 4 00,00% ΗΛΜ 4 00,00% ΗΛΜ 4 00,00% ΗΛΜ 42 00,00% Α θρόισμα Ep γασιών: ,4 50,5 30,6 77,9 25,2 28, ,79 932, ,75 475,46 8,87 9,08 9,5 0,06 4,4 8,88 20,4 26, 3,2 4,02 4,93 5,07 5,9 8, , , ,75 950, ,54.240,70 783,67 362,88 536, , 50.26,65 320,00 20,00 47,90 0,40 03,80 255, ,65 Σε μεταφορά:.30, ,82 2

13 A/A Κωδικός Αρ. Άρθρο Άρθρου Τιμ. Αναθεώρησης Ποσό Τιμή τητα ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) Από μεταφορά:.30, ,82 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών 7 χαλύβδινος σπιράλ Διαμέτρου Φ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών 8 χαλύβδινος σπιράλ Διαμέτρου Φ Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - 9 Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 80 Χ Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - 0 Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ Χ 00 - Κυτίο διακλαδώσεως Χαλύβδινο ή από κράμμα μετάλλου διαμέτρου Διαμέτρου ή διαστάσεων 2 εξόδων Φ 70 δια σωλ. Φ 6 Κυτίο διακλαδώσεως Χαλύβδινο ή από κράμμα μετάλλου 2 διαμέτρου Διαμέτρου ή διαστάσεων 3 εξόδων Φ 70 δια σωλ. Φ 6 Κυτίο οργάνων διακοπής 3 πλαστικό κυτίο Αγωγός τύπου ΝΥΑ 4 Μονόκλωνος Διατομής:, Αγωγός τύπου ΝΥΑ 5 Μονόκλωνος Διατομής: 2, Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό 6 Διατομής:3 Χ, Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό 7 Διατομής:3 Χ 2, Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό 8 Διατομής:3 Χ Καλώδιο τύπου ΝΥΜ 9 πενταπολικό Διατομής:5 Χ Καλώδιο τύπου ΝΥΥ γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 20 Μονοπολικό - Διατομής Χ Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με 2 ουδέτερο μειωμένης διατομής Διατομής 3 Χ Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή 22 εντοιχισμένο Πενταπολικό Διατομής 5X6 2 Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y 23 τηλεφωνικό Διαμέτρου 0, Φ 4X2 Χ 0,8 Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y 24 τηλεφωνικό Διαμέτρου 0, Φ 0X2X0,8 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 0 Α τάσεως 250 V 25 Εντάσεως 0 Α απλός μονοπολικός Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο 26 εντάσεως 0 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 0 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ HAM 42 00,00% 20 8,88 77, HAM 42 00,00% 20 0,37 207, HAM 4 00,00% 50 4,88 244, HAM 4 00,00% 20 5,9 03,80 20 HAM 4 00,00% 0 9,78 97,80 2 HAM 4 00,00% 0,8 8,0 22 HAM 49 00,00% 20 3,96 83,60 23 HAM 44 00,00% 52,8,28 67,58 24 HAM 44 00,00% 03,2,38 42,42 25 HAM 46 00,00% 75,5 5, ,74 26 HAM 46 00,00% 747,8 5,5 4.20,38 27 HAM 46 00,00% 5 6,79 33,95 28 HAM 46 00,00% 5,09 55,45 29 HAM 47 00,00% 09 4,68 50,2 220 HAM 47 00,00% 59,3 35, ,62 22 HAM 47 00,00% 65,9,34.88,3 222 HAM 48 00,00% 5 4,74 7,0 223 HAM 48 00,00% 20 6,25 25, HAM 49 00,00% 2 4,08 48, HAM 49 00,00% 33 5,85 93,05 Ρευματοδότης χωνευτός HAM 49 00,00% 4 9,3.287,33 SCHUKO - Εντάσεως 6 Α Ρευματοδότης στεγανός 28 χωνευτός πλήρης SCHUKO HAM 49 00,00% 7 4,02 98, Εντάσεως 6 Α - Σε μεταφορά: 7.505, ,82 3

14 A/A Κωδικός Άρθρου Αρ. Τιμ. Άρθρο Αναθεώρησης Ποσό Τιμή τητα ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) Από μεταφορά: 7.505, , Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με ελλειψοειδή κώδωνα και ττροφυλακτήρα(χελώνα) προστασίας IP 44 στεγανό Με λαμπτήρα 00 W πυρακτώσεως Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής πεπλατυσμένης σφαίρας προστασίας IP 44 στεγανό Με λαμπτήρες 00 W πυρακτώσεως - Εσχάρα καλωδίων διάτρητη, πλήρης, με ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού-στήριξης. Βαρέως τύπου, από λαμαρίνα DKP γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την κατασκευή κατά DIN Ύψους πλευρικού τοιχώματος 35, πλάτους 00, πάχος ελάσματος.25. Εσχάρα καλωδίων διάτρητη, πλήρης, με ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού-στήριξης. Βαρέως τύπου, από λαμαρίνα DKP γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την κατασκευή κατά DIN Ύψους πλευρικού τοιχώματος 60, πλάτους 300, πάχος ελάσματος.25. Patch Cords Cu μικτονόμησης μήκους δύο (2) έως τριών (3). Καλώδια χαλκού UTP Cat6 4 ζευγών Καλώδιο τύπου LiYCY 2x.5 2 Διπολικό - Διατομής 2 Χ,5 2 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 6 2 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό - Διατομής 5 Χ 0 2 Κατανεμητής καλωδίων Cu Patch Panel 24-ports UTP Cat6 Μεταγωγέας Ethernet Switch 24- ports 0/00/000 Διακόπτης χωνευτός στεγανός με πλήκτρο εντάσεως 0 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 0 Α απλός μονοπολικός Διακόπτης χωνευτός στεγανός με πλήκτρα εντάσεως 0 Α, τάσεως 250 V Εντάσεως 0 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλήρης έως 5 αναχωρήσεων. Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλήρης 6 έως 0 αναχωρήσεων. Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλήρης έως 5 αναχωρήσεων Β Β. Ν Γ Ν Ν Ν8769. Ν Ν Ν Ν Ν Ν880.. Ν Ν Ν Ν ΗΛΜ 60 00,00% 5 5,49 257, ΗΛΜ 60 00,00% ΗΛΜ 34 00,00% ΗΛΜ 34 00,00% ΗΛΜ 48 00,00% ΗΛΜ 48 00,00% ΗΛΜ 47 00,00% ΗΛΜ 47 00,00% ΗΛΜ 47 00,00% ΗΛΜ 48 00,00% ΗΛΜ 48 00,00% ΗΛΜ 49 00,00% ΗΛΜ 49 00,00% ΗΛΜ 52 00,00% ΗΛΜ 52 00,00% ΗΛΜ 52 00,00% Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 45 πλήρης 6 έως Ν ΗΛΜ 52 00,00% 2 379, ,4 αναχωρήσεων. Σε μεταφορά: 52.59, , ,5 27, ,6 825,4 35,6 88, ,53 22,2 28,2 4,52 3,93 5,97 4,27 3,52 247,73 09,43 4,08 6,87 373,9 708,65 044, 78, , ,22 36, , ,64 508,0.9, 990,92 28,86 32,64 6,83.9, , ,22 4

15 A/A Κωδικός Άρθρου Αρ. Τιμ. Άρθρο Αναθεώρησης Ποσό Τιμή τητα ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) Από μεταφορά: 52.59, ,82 Φωτιστικό σώμα φθορισμού 46 οροφής, με λυχνίες και αντιθαμβωτική περσίδα, Ν στεγασμένων χώρων με 4 λυχνίες Τ5-3W έκαστος. Φωτιστικό σώμα φθορισμού ψευδοροφής, με λυχνίες και 47 αντιθαμβωτική περσίδα, Ν στεγασμένων χώρων με 2 λυχνίες Τ5-3W έκαστη. Φωτιστικό σώμα φθορισμού ψευδοροφής, με λυχνίες και 48 αντιθαμβωτική περσίδα, Ν στεγασμένων χώρων με 4 2 λυχνίες T5-3W έκαστη. Φωτιστικό σώμα τύπου 49 Downlighter στεγανό με κάλυμμα με 2 συμπαγείς λαμπτήρες Ν φθορισμού ενδ.τύπου PL, 26W έκαστος Φωτιστικό σώμα τύπου 50 Downlighter με κάλυμμα με 2 συμπαγείς λαμπτήρες Ν898.3 φθορισμού ενδ.τύπου PL, 26W έκαστος 5 Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας κοινό Ν8987. Επίτοιχο Ικρίωμα (Rack) 9" 52 ύψους 5U, πλάτους 600 και Ν βάθους Τηλεφωνικός κατανεμητής εισαγωγής καλωδίου Ο.Τ.Ε. Ν Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων για δίκτυα Χ.Τ. Ν Τετραπολικός απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων Ν Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης 56 Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων για δίκτυο Ν τηλεπικοινωνίας 57 Μετασχηματιστής τροφοδοσίας φωτιστικών LED ΙΡ67 έως Ν τεσσάρων εξόδων, ισχύος 50W 58 Γραμμικό φωτιστικό LED ορατής τοποθέτησης ΙΡ65 μήκους 0,65 με κύκλωμα LEDs Ν ισχύος W 59 Γραμμικό φωτιστικό LED ορατής τοποθέτησης ΙΡ65 μήκους Ν ,0 με κύκλωμα LEDs ισχύος 2 20W 60 Πρίζα τηλεφώνου Rj Ν Διπλός Τηλεπικοινωνιακός Ρευματοδότης RJ-45 UTP Cat6 Ν Τηλεφωνικό κέντρο 4/24 Ν Πρίζα τηλεόρασης διέλευσης χωνευτή Ν Πρίζα τηλεόρασης τερματική χωνευτή Ν Καλώδιο ομοαξωνικό 75Ω Ν Κεραία T.V. - R Ν Καλώδιο ΝΥΜΗΥ (H05W-F) διπολικό καλώδιο ΝΥΜΗΥ Ν διατομής: 2 Χ, HAM 59 00,00% 3 25,32 645, HAM 59 00,00% 32 99,34 3.2, HAM 59 00,00% 83 29, , HAM 59 00,00% 24 07, , HAM 59 00,00% 35 02, , HAM 59 00,00% 7 53,03 90,5 25 HAM 6 00,00% 478,73 478, HAM 52 00,00% 486,92 486, HAM 55 00,00% 9 206,73.860, ,27 528, HAM 55 00,00% 3 39,44 48, HAM 03 00,00% HAM 03 00,00% HAM 03 00,00% 8 248,87.990, ,87.07, , , HAM 6 00,00% 5 5,8 29, HAM 49 00,00% 26 9,56 508,56 26 HAM 6 00,00% 609,92 609, HAM 6 00,00% 5 5,56 27, HAM 6 00,00% 5 5,56 27, HAM 48 00,00% 236,08 3,04 77, HAM 48 00,00% 400,92 400, HAM 46 00,00% 52 4,7 26,84 Αθροισμα Εργασιών: , ,06 Σε μεταφορά: 0, ,88 5

16 Α/Α Κωδικός Αρ. Άρθρο Άρθρου Τιμ. Αναθεώρησης Ποσό Τιμή τητα ( ) Μερική ( ) Ολική ( ) Από μεταφορά: 0, , ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ Διευθυνσιοδοτημένος φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού 2 Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη Διευθυνσιοδοτούμενο υαλόφρακτο κομβίο αναγγελίας φωτιάς Πίνακας πυρανίχνευσης αναλογικός διευθυνσιοδοτούμενος 4 βρόγχων Φωτεινός επαναλήπτης LED 6 Φαροσειρήνα 7 Δίδυμο φωτιστικό ασφαλείας 8 9 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός Γομώσεως 6 kg Ν62..2 Ν8204. Ν Ν Ν Ν Ν ΗΛΜ 62 00,00% 7 64,87 454, ΗΛΜ 20 00,00% 6 88,07 528, ΗΛΜ 49 00,00% 4 63,48 253, ΗΛΜ 52 00,00% 972,05 972,05 27 ΗΛΜ 60 00,00% 5 46,8 234, ΗΛΜ 60 00,00% 82,5 82,5 273 ΗΛΜ 59 00,00% 4 262,3.048, ΗΛΜ 9 00,00% ΗΛΜ 9 00,00% ,09 59,09 593,44 236,36 Α θρόισμα Εργασιών: 4.403, ,36 Σύνολο 7. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ,24 Αθροισμα : ,65 Γ.Ε & Ο.Ε (%) 8,00% ,4 Αθροισμα: ,79 Απρόβλεπτα (%) 5,00% ,52 Αθροισμα: ,3 Ποσό για αναθεωρήσεις 70.08,32 Αθροισμα : ,63 Φ. Π. Α (%) 23,00% ,36 Γενικό Σύνολο: ,99 Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ.36/3/-2/200 : ,00 Δράμα Νοέμβριος 20 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΚΥΡΑΤΣΩ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Αριθ. Τιμολ. Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α.

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α. ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 17/2016 & Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 138.796,26 (με ΦΠΑ 24%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton)

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών.

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιριακών Έργων, Υπαίθριων Χώρων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Έργο: «Συντήρηση των παιδικών Σταθμών για θέματα Πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων». Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ α/α Είδος Εργασίας Τιμή Αριθμός Κωδ. Άρθρο Δαπάνη ( ) Μονάδα Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Ε.Π. Κρήτης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη. 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m3 2,00 15,70 31,40

Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη. 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m3 2,00 15,70 31,40 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 22.04 ΟΙΚ 2222 1.001 m3 2,00 15,70 31,40 2 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας 3 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) W.C. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. 100 m

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. 100 m ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP, m 0 ΝΑΟΙΚ Α\ διαστάσεων 0x0 cm Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP, m 0 ΝΑΟΙΚ Α

Σελίδα Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP, m 0 ΝΑΟΙΚ Α\ διαστάσεων 0x0 cm Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP, m 0 ΝΑΟΙΚ Α . ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι m 00 ΝΑΟΙΚ Α\0.0.0 0 0, m Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών m 00 ΝΑΟΙΚ Α\0.0.0 μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη Eκσκαφή

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων λοιπών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-05 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 00.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 3 %) Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση 05 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ.

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: Γενικές εργασίες αναδιαµόρφωσης χώρων ΠΑ.ΜΑΚ. Α/Α Είδος Εργασίας ΟΜΑ Α: Ο Ι Κ Ο Ο Μ Ι Κ Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Εκθάµνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιµέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθμός Μελέτης : ΑΚ 43/2012 Δήμος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Θ., ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : Μετασκευή Δημοτικού Κτιρίου (αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013) ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ "ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ" ΤΗΣ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρη σης

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρη σης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 3 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 2/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΝΟΔΟ Δ\Η02.01.02 ΝΟΔΟ Δ\Η02.03.02 ΝΑΟΙΚ Α\20.0.01 ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\21.02 ΝΑΟΙΚ Α\38.45 ΝΑΟΙΚ Α\50.15.01 ΝΑΟΙΚ Α\1.30 ΝΑΟΙΚ Α\4.2.01

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ.

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ : Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α. τετραγωνικό µέτρο (m2) χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος.

ΜΟΝΑ Α. τετραγωνικό µέτρο (m2) χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑ Α ΚΩ.ΑΡ ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. Μ ΑΠΑΝΗ Καθαίρεση πλακοστρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κύριες Εργασίες Βασικές Εργασίες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προϋπολογισμός Μελέτης Κωδικός Κωδικός Α/Α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Άρθρου Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ:" Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δήμος : ΑΙΣΩΝΙΑΣ Εργο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Δ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 1 Προμήθεια, μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2 Από μεταφορά 1.500, ,01 6 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό ΑΤΗΕ ΗΛΜ ,92 94,60 γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 1/4 ins 7 Ρακόρ χαλύβδ

Σελίδα 2 Από μεταφορά 1.500, ,01 6 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό ΑΤΗΕ ΗΛΜ ,92 94,60 γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 1/4 ins 7 Ρακόρ χαλύβδ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Αριθμός Μελέτης : 47/2012 Δήμος : ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Εργο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε m ΝΑΟΙΚ Α\0.0.0 0 εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, m ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Εργο : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2014) Αριθμός Μελέτης : 1/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δήμος : ΑΙΣΩΝΙΑΣ Εργο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Δ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ ΑΜ Μ ΑΤ Ε Ι Α ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. / ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από μεταφορά 8.958,32 17 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 c 18 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1'' 19 Χρωματισμοί σωληνώσεων,

Από μεταφορά 8.958,32 17 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 c 18 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1'' 19 Χρωματισμοί σωληνώσεων, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης : 65/2012 Δήμος : ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 100 bar ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Δραπετσώνα, 17-6 -2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝ/ΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ Α. XΩMATOYPΓIKΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με την μεταφορά των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 13/14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 4 9 9 2 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : KATAΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΥΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Α.Τ. Είδος εργασίας α/α Τιμολογ. Άρθρο Αναθεώρησης Μονάδα Ποσότητα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 1 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007 ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.01 Γενικές εσκαφές γαιώδεις κ.μ 3,22 22 70.84 1.02 Γενικές εσκαφές ημιβραχώδεις κ.μ 3,22 0 0 1.03 Γενικές εσκαφές βραχώδεις κ.μ 11,74 0 0 1.04 Εσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠ.: 406.392,00 με

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Έργο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Θέση: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α 1 2 3 4 6 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:07/16-02-2015 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ Α.Μ.Ε.Α. ΘΕΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ & ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59 Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 1407 ΟΙΚ 1444 ΟΙΚ 1447 ΟΙΚ 1491 ΟΙΚ 1492 ΟΙΚ 1502 ΟΙΚ 2121 ΟΙΚ 3211 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 4623.2 ΟΙΚ 7122 ΟΙΚ 7755 ΟΙΚ 7767.3 ΑΤΗΕ Ν.8036.5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Γ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :.00.00 ΕΥΡΏ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 60/15 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Χωματουργικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 42/2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών, επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm A.T.: 111 ΑΤΗΕ Ν8066.2.1 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100,00% Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως ήτοι εκσκαφή εις οιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης 1 Α.Τ. Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή Μονάδας Ολική Κύριες Εργασίες Βασικές Εργασίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους ΟΙΚ2226 1 κρουστικού εξοπλισμού ΝΕΤ ΟΙΚ-22.10.01

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 37 ΔΑΦΝΗ ΤΗΛ.210-9758619 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 34/ 2016 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθµός Μελέτης: 2/2015 α/α Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2413-500285 FAX: 2410-251339 e-mail: nerga@larissa-dimos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ(ΠΛΗΝ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ) Αριθμός Μελέτης : 3/008 ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ Ανάδοχος : ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ Προϋπολογισμός Μελέτης Θέση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΣ Ημερομηνία: 21.10.2013 Α/Α 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 184 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 184 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 184 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Εργο : ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Αριθµός Μελέτης : ΑΚ2/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 315 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 315 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 315 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: H έγκριση 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ς 1 2 3 4 5 6 7 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεςημιβραχώδες Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΡΕΘΥΜΝΗΣ Εργο : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 5/2013 ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών, επισκευής όψεων και αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩ ΕΡΓΟ: ΣΥΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩ ΚΤΙΡΙΩ ΤΕΧΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Κωδικός Κωδικός Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Μ.Μ. Ποσότητα Άρθρου Αναθεώρησης Τιμή Μονάδας Μερική Δαπάνη Ολική Δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛ. 100/11. Τιμολόγιο Μελέτης

Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛ. 100/11. Τιμολόγιο Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜ. ΚΤΗΡΙΟΥ (ΒΟΡΕΙΝΟ) ΣΤΟ Ο.Τ. 335Α ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Θέση: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Π.Ε. ΖΩΦΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Αρ. Μελ. : 0/204 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (204) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Κωδικός Α.Τ. Μ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 20.42 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο

Αρθρο: 20.42 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο Αρθρο: 22.22.02 Καθαίρεση επικεραμώσεων Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241 Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο: Β ΚΑΠΗ -ΙΑΤΡΕΙΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: /0 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :.8.,9 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ α/α Περιγραφή εργασιών ΑΤ Αναλυτική προμέτρηση ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / 4001195 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ :./ΔΠΝ/ΤΤΕΔ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣH Υ/Σ 5 ΠATMOY» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (1 η Προκήρυξη)) ΘΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 2010 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2000,00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2000,00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200,00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική : 2012Γ. Σελίδα 1 από 12

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική : 2012Γ. Σελίδα 1 από 12 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 12 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 2 από 12 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 3 από 12 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 4 από 12 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 5 από 12 Τιμολόγιο Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών Έργο : Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο ΟΤ 770 Γαργηττού ΙΙ Προϋπολογισμός : 2000000.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΡΓΟ: Κατασκευή Βρεφονηπιακού

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Εργο : ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα