Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004"

Transcript

1 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΑΔΠ Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)/2011 N.51 (I)/2012 Ν. 160(Ι)/2013 Ν. 77(Ι)/2014 Απόφαση αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική Αγορά και την επιβολή Ρυθμιστικών Μέτρων σε σχέση με την Αγορά Χονδρικής Παροχής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση (Αγορά 3α). Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 20(η),(ιε),(κδ),(κστ), 21, 22(2), 26, 46-50Β και του Νόμου περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ως εκάστοτε τροποποιείται (εφεξής «ο Νόμος») και του Διατάγματος περί Καθορισμού των Διαδικασιών Ορισμού και Ανάλυσης Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Κ.Δ.Π. 147/2005) ως εκάστοτε τροποποιείται. Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: (α) την υποχρέωση για εισαγωγή και προώθηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και την αφαίρεση οιωνδήποτε αδικαιολόγητων εμποδίων εις βάρος ενδιαφερόμενων παροχέων με σκοπό την ανάπτυξη ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τη διαμόρφωση περιβάλλοντος για προαγωγή και προώθηση του ανταγωνισμού, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 18 εδάφιο (1) παράγραφος (γ) καθώς και στο εδάφιο (2) του ίδιου Άρθρου του Νόμου, (β) τις απαντήσεις/σχόλια/παρατηρήσεις των παροχέων που υποβλήθηκαν στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «το ΓΕΡΗΕΤ») στο πλαίσιο αποστολής Ερωτηματολογίων από το ΓΕΡΗΕΤ με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 25 και 46 εδάφιο (6) του Νόμου καθώς και των άρθρων 6 και 7 του Διατάγματος περί Καθορισμού των Διαδικασιών Ορισμού και Ανάλυσης Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Κ.Δ.Π 147/2005), ως εκάστοτε τροποποιείται, (γ) τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης, που πραγματοποιήθηκε από το ΓΕΡΗΕΤ με τα ενδιαφερόμενα μέρη επί του προσχεδίου Εγγράφου Κοινοποίησης αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική Αγορά και το Σχέδιο Ρυθμιστικών Μέτρων σε σχέση με την Αγορά χονδρικής παροχής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση (η οποία διενεργήθηκε μεταξύ της 11ης Μαρτίου και της 15ης Απριλίου του 2016 με σκοπό την κοινοποίηση του τελικού Εγγράφου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής «ΕΕ»), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 26, 46 και 50 του Νόμου, το Διάταγμα περί Δημοσίων Διαβουλεύσεων καθώς και τις παραγράφους του Διατάγματος περί Καθορισμού των Διαδικασιών Ορισμού και Ανάλυσης Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Κ.Δ.Π. 147/2005), ως εκάστοτε τροποποιούνται, (δ) τα αποτελέσματα της διαβούλευσης του Επιτρόπου με την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 22 εδάφιο (2) 2, 46 εδάφιο (4) και 50 του Νόμου καθώς και στο άρθρο 13(3) του Διατάγματος περί Καθορισμού των Διαδικασιών Ορισμού και Ανάλυσης Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Κ.Δ.Π 147/2005), ως εκάστοτε τροποποιείται, (ε) τα συμπεράσματα του Επιτρόπου εντός του πλαισίου της διαδικασίας εξέτασης της Αγοράς και επιβολής ρυθμιστικών υποχρεώσεων στον παροχέα με Σημαντική Ισχύ, όπως αυτά κοινοποιήθηκαν στην ΕΕ με Έγγραφο Κοινοποίησης (υπόθεση CY/2016/1882) σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 50(3) και 50Α του Νόμου καθώς και στα άρθρα 26 και 27(1) του Διατάγματος περί Καθορισμού των Διαδικασιών Ορισμού και Ανάλυσης Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Κ.Δ.Π 147/2005), ως εκάστοτε τροποποιείται, (στ) τα σχόλια της ΕΕ επί του σχετικού Εγγράφου Κοινοποίησης (υπόθεση CY/2016/1882) όπως αυτά κοινοποιήθηκαν στο ΓΕΡΗΕΤ με επιστολή ημερομηνίας 27/7/2016, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 50Α του Νόμου και στο άρθρο 28(1)(2) του Διατάγματος περί Καθορισμού των Διαδικασιών Ορισμού και Ανάλυσης Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Κ.Δ.Π 147/2005), ως εκάστοτε τροποποιείται, στα οποία δεν διατυπώνονται αντιρρήσεις για το προτεινόμενο από τον Επίτροπο σχέδιο μέτρων, 1

2 (ζ) τις πρόνοιες του Διατάγματος περί Καθορισμού των Διαδικασιών Ορισμού και Ανάλυσης Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Κ.Δ.Π.147/2005), ως εκάστοτε τροποποιείται, (η) τις πρόνοιες της Απόφασης περί Μεθοδολογίας Ορισμού των Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Κ.Δ.Π.148/2005), ως εκάστοτε τροποποιείται, (θ) Το Νόμο 112(Ι)/2004 και ιδίως τα άρθρα 46-65, (ι) Σύσταση της Επιτροπής, της 9 ης Οκτωβρίου 2014, αναφορικά με τις σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2014/710/EΕ) και το συνοδευτικό Επεξηγηματικό Σημείωμα [SWD (2014)298] της 9 ης Οκτωβρίου (ια) τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες Hλεκτρονικών Eπικοινωνιών (2002/C 165/03, ΕΕ C 165 της , σελ. 6), (ιβ) τη Σύσταση της Επιτροπής της 15 ης Οκτωβρίου 2008 για τις κοινοποιήσεις, τις προθεσμίες και τις διαβουλεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,ως εκάστοτε τροποποιείται, (ιγ) τις αρχές του ανταγωνισμού στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αυτές έχουν εφαρμοστεί μέσα από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τη σχετική πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (ιδ) Τη Σύσταση της Επιτροπής της 20 ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τη ρυθμιζόμενη πρόσβαση σε δίκτυα νέας γενιάς (NGA) (2010/572/ΕΕ της ), (ΕΕ L 251 της , σ. 35) (ιε) Τη Σύσταση της Επιτροπής της 11 η ς Σεπτεμβρίου του 2013 σχετικά με τις συνεκτικές υποχρεώσεις αμεροληψίας και μεθόδους υπολογισμού τους κόστους για την προαγωγή του ανταγωνισμού και τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στην ευρυζωνικότητα (2013/466/ΕΕ) (EE L σελ. 13) (ιστ) Την Οδηγία 2002/77/ΕΚ της Επιτροπής της 16 ης Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L σελ 21) εκδίδει την παρούσα Απόφαση αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική Αγορά (ΣΙΑ) και την επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον οργανισμό με Σημαντική Ισχύ στη σχετική Αγορά (ΣΙΑ) χονδρικής παροχής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση (Αγορά 3α) Η εξέταση της Αγοράς περιλαμβάνει τα ακόλουθα Στάδια τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ίδιας διαδικασίας, τα αποτελέσματα της οποίας αποτυπώνονται στην παρούσα Απόφαση: 1 ο Στάδιο: Ορισμός Σχετικής Αγοράς 2 ο Στάδιο: Ανάλυση της Σχετικής Αγοράς,ως προς το καθεστώς ανταγωνισμού στη Σχετική Αγορά (τροφοδοτείται από τα αποτελέσματα του 1 ου Σταδίου) και Καθορισμός Οργανισμού με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική Αγορά 3 ο Στάδιο: Επιβολή Ρυθμιστικών Μέτρων στον Οργανισμό με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική Αγορά (τροφοδοτείται από τα αποτελέσματα του 2 ου Σταδίου) 2

3 ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός Τίτλος 1. Η παρούσα Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί των αποτελεσμάτων Εξέτασης Αγοράς και της Επιβολής Ρυθμιστικών Μέτρων στον Οργανισμό με Σημαντική Ισχύ στη σχετική Αγορά χονδρικής παροχής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση (Αγορά 3α), Απόφαση του Ερμηνεία 2. (1) Στην παρούσα Απόφαση, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: «Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)/2011 Ν. 51 (Ι)/2012 Ν. 160(Ι)/2013 Ν. 77(Ι)/2014 «Νόμος» σημαίνει τον Περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004 και περιλαμβάνει κάθε νόμο που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά. «πρόσβαση» έχει την ίδια έννοια που αποδίδεται στο Νόμο «Σημαντική Ισχύς στην Αγορά (ΣΙΑ)» σημαίνει τον προσδιορισμό της θέσης που κατέχει ένας Παροχέας στην αγορά, η οποία είτε ατομικά είτε σε συνεργασία με άλλους Παροχείς, συνιστά μια θέση ισοδύναμη με τα νομικά κριτήρια, βάσει, των οποίων ορίζεται η δεσπόζουσα θέση σύμφωνα με την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα βρίσκεται σε θέση οικονομικής ισχύος, που επιτρέπει στον Παροχέα ή τους Παροχείς να συμπεριφέρονται, σε σημαντικό βαθμό, ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές, τους πελάτες της/τους και εν τέλει τους καταναλωτές. Ο προσδιορισμός ύπαρξης Σημαντικής Ισχύος στην Αγορά θα ισοδυναμεί με το συμπέρασμα ότι στην υπό εξέταση αγορά δεν υπάρχει αποτελεσματικός ανταγωνισμός «Σχετική Αγορά» σημαίνει την αγορά που ορίζεται Απόφασης. στην παράγραφο 4 της Παρούσας (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στην παρούσα Απόφαση και οι οποίοι δεν ορίζονται διαφορετικά θα έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόμος. Σκοπός / Αντικείμενο Απόφασης 3. (1) Σκοπός της παρούσας Απόφασης είναι: (α) Ο ορισμός της σχετικής Αγοράς, σύμφωνα με τη Σύσταση των σχετικών Αγορών, της 9ης Οκτωβρίου 2014, τα άρθρα 2, 3(α), 4 και 5 του Διατάγματος περί Καθορισμού των Διαδικασιών Ορισμού και Ανάλυσης Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Κ.Δ.Π. 147/2005) ως εκάστοτε τροποποιείται, τα άρθρα 2-12 της Απόφασης περί Μεθοδολογίας Ορισμού των Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Κ.Δ.Π. 148/2005) ως εκάστοτε τροποποιείται και τα άρθρα 46 και 47 του Νόμου, ως εκάστοτε τροποποιείται, (β) ο καθορισμός του Οργανισμού με Σημαντική ισχύ στην ορισθείσα σχετική Αγορά, ως αποτέλεσμα της διεξαχθείσας ανάλυσης αγοράς σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 48 του Νόμου καθώς και των παραγράφων της Απόφασης περί Μεθοδολογίας Ορισμού των Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Κ.Δ.Π. 148/2005), ως εκάστοτε τροποποιείται, και (γ) η επιβολή συγκεκριμένων, κατάλληλων και αναλογικών ρυθμιστικών μέτρων στον Οργανισμό με ΣΙΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και του Νόμου. 3

4 1 ο Στάδιο: Ορισμός Σχετικής Αγοράς ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 4. (α) Η σχετική Αγορά ορίζεται, με βάση τα αποτελέσματα του 1 ου Σταδίου Εξέτασης την οποία διεξήγαγε ο Επίτροπος και περιλαμβάνει την παροχή πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες μέσω (α)χάλκινων καλωδίων με χρήση τεχνολογιών xdsl περιλαμβανομένων των τεχνικών bonding και vectoring, και (β) μέσω δικτύου οπτικών ινών, όπως η αγορά καθορίζεται στη Σύσταση της Επιτροπής της 9 ης Οκτωβρίου 2014, αναφορικά με τις σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση και σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό Κανονιστικό Πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ως ισχύει Το παρόν στάδιο παρατίθεται λεπτομερώς στο Έγγραφο Κοινοποίησης του Επιτρόπου, το οποίο έτυχε της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (β) Ως σχετική γεωγραφική αγορά καθορίζεται ολόκληρη η επικράτεια της Δημοκρατίας. Κυπριακής 2 ο Στάδιο: Ανάλυση Ανταγωνισμού στη Σχετική Αγορά 5. Κατόπιν της Ανάλυσης του επιπέδου του ανταγωνισμού στην προαναφερόμενη Σχετική Αγορά, ο Επίτροπος κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα: i. Η σχετική αγορά δεν παρουσιάζεται επαρκώς ανταγωνιστική ii. η ΑΤΗΚ κατέχει σημαντική ισχύ στη σχετική αγορά και iii. η σχετική αγορά απαιτεί εκ των προτέρων (exante) ρυθμιστική παρέμβαση. Το παρόν στάδιο παρατίθεται λεπτομερώς στο Έγγραφο Κοινοποίησης του Επιτρόπου, το οποίο έτυχε της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 6. Με βάση την πιο πάνω ανάλυση η ΑΤΗΚ καθορίζεται ως οργανισμός με Σημαντική Ισχύ στη σχετική Αγορά Χονδρικής παροχής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση (Αγορά 3α). Το παρόν στάδιο παρατίθεται λεπτομερώς στο Έγγραφο Κοινοποίησης του Επιτρόπου, το οποίο έτυχε της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 3 ο Στάδιο: Επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων 7. Δεδομένου του αποτελέσματος αξιολόγησης του καθεστώτος ανταγωνισμού και του καθορισμού της ΑΤΗΚ ως οργανισμού με ΣΙΑ, o Επίτροπος επιβάλλει ρυθμιστικές υποχρεώσεις που θεωρεί ενδεδειγμένες με βάση το χαρακτήρα των εντοπιζόμενων προβλημάτων μέσω της αξιολόγησης της υφιστάμενης ρύθμισης και τα υπαρκτά και εν δυνάμει προβλήματα ανταγωνισμού ως απόρροια του υφιστάμενου καθεστώτος ανταγωνισμού. Οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις καλύπτουν τις αναμενόμενες εξελίξεις στην αγορά, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα αναφέρονται στα άρθρα 8-13 της παρούσας Απόφασης. Το εν λόγω στάδιο παρατίθεται λεπτομερώς στο Έγγραφο Κοινοποίησης του Επιτρόπου, το οποίο έτυχε της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 4

5 ΜΕΡΟΣ IΙΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΣΙΑ Επιβληθείσες Ρυθμιστικές Υποχρεώσεις 8. Οι Ρυθμιστικές Υποχρεώσεις που επιβάλλονται στην ΑΤΗΚ, ως οργανισμό με ΣΙΑ στη σχετική αγορά της xονδρικής παροχής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση (3α) είναι οι ακόλουθες: (α) Υποχρέωση για παροχή Πρόσβασης και,χρήσης ειδικών ευκολιών και συνεγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 59 και 62 του Νόμου (β) υποχρέωση αμεροληψίας (μη διάκρισης) σύμφωνα με το άρθρο 57 του Νόμου (γ) Υποχρέωση διαφάνειας σύμφωνα με το άρθρο 56 του Νόμου Υποχρέωση για παροχή πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο και χρήσης ειδικών ευκολιών Χάλκινο Δίκτυο (δ) υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού σύμφωνα με το άρθρο 58 του Νόμου (ε) υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστοστρέφειας σύμφωνα με το άρθρο 60 του Νόμου. 9. Υποχρέωση παροχής πρόσβασης και συναφών ειδικών ευκολιών σε αστικές και αγροτικές περιοχές ως αναλύεται πιο κάτω. Α) Ειδικότερα στις αστικές περιοχές 1 : I. Στο χάλκινο δίκτυο διατηρείται η υποχρέωση παροχής πρόσβασης στον τοπικό υπο/βρόχο ως ισχύει από τον προηγούμενο κύκλο εξέτασης της χονδρικής αγοράς (φυσικής) πρόσβασης σε υποδομή δικτύου (συμπεριλαμβάνονται η μεριζόμενη πρόσβαση και η πλήρως αποδεσμοποιημένη πρόσβαση) σε σταθερή θέση (Αγορά 4 στη Σύσταση 2007) Εφαρμογή τεχνικής vectoring Δίκτυο πρόσβασης οπτικών ινών II. III. Διατηρείται επίσης η υποχρέωση συμμόρφωσης με το πλάνο διαχείρισης συχνοτήτων στο δίκτυο πρόσβασης σύμφωνα με το περιεχόμενο της Απόφασης Επιτρόπου 36/2008 (ΚΔΠ 450/2008) όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΔΠ 352/2012 και ΚΔΠ 368/2014. Η ΑΤΗΚ δύναται να προχωρήσει σε αφαίρεση του χάλκινου δικτύου πρόσβασης και αντικατάστασης του με δίκτυο πρόσβασης οπτικών ινών, εφόσον δώσει εύλογο χρόνο προειδοποίησης και ικανοποιητική εναλλακτική λύση χονδρικής πρόσβασης, στους εναλλακτικούς παροχείς που έχουν αδεσμοποίητη πρόσβαση στο χάλκινο δίκτυο που επηρεάζεται. H ATHK δύναται να εφαρμόσει τεχνική vectoring σε Διακλαδωτές Καλωδίων (ΔΚ). Εάν σε αυτούς τους ΔΚ υφίσταται ήδη αδεσμοποίητη πρόσβαση και εξοπλισμός εναλλακτικών παροχέων, η εφαρμογή της τεχνικής vectoring θα είναι εφικτή μόνο και εφόσον εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη των εναλλακτικών παροχέων που επηρεάζονται. Εφόσον η ΑΤΗΚ εφαρμόσει τεχνική vectoring υποχρεούται να προσφέρει χονδρική εικονική πρόσβαση, όπως αυτή καθορίζεται στο σημείο ΙΙΙ του παρόντος άρθρου. Εφόσον εφαρμοστεί η τεχνική vectoring η ΑΤΗΚ δικαιούται να αρνηθεί την παροχή αδεσμοποίητης πρόσβασης για την παροχή υπηρεσιών VDSL. Στο δίκτυο οπτικών ινών επιβάλλεται στην ΑΤΗΚ η υποχρέωση παροχής εικονικής πρόσβασης στο πρώτο σημείο συγκέντρωσής του, δηλαδή στο επίπεδο του σημερινού τοπικού τηλεφωνικού κέντρου, με χαρακτηριστικά τα οποία θα επιτρέπουν στους δικαιούχους παροχείς να: χρησιμοποιούν και ρυθμίζουν το δικό τους τερματικό εξοπλισμό, έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν την ταχύτητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους σύμφωνα με το εύρος ζώνης που δύναται να προσφέρει η συνδρομητική πρόσβαση, λαμβάνουν υπηρεσίες με ένα uncontended εύρος ζώνης ή ένα εύρος ζώνης με καθορισμένο QoS, μπορούν να διαμορφώσουν διάφορα επίπεδα ιεράρχησης της κίνησης (traffic prioritisation), λαμβάνουν πολλαπλά VLAN ανά τελικό χρήστη, 1 Οι αστικές περιοχές καθορίζονται στο Παράρτημα Β βάσει του ορισμού της Στατιστικής Υπηρεσίας. 5

6 αναγνωρίζουν τους πελάτες τους (Customer Identification -VLAN Identifier ή/και ο Port identifier and DSLAM identifier), να μπορούν να εφαρμόζουν μέτρα ασφαλείας ώστε να διατηρούν την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δικτύων και των υπηρεσιών τους. προσφέρουν υπηρεσίες video (multicast functionality) όπως π.χ IPTV, Video On demand κτλ, έχουν τη δυνατότητα εντοπισμού και διαχείρισης βλαβών. Η ΑΤΗΚ υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση σε τεχνικά έργα υποδομής της τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων πρόσβαση σε επιμέρους αγωγούς, αγωγούς, φρεάτια και πασσάλους για σκοπούς εγκατάστασης δικτύων νέας γενιάς. Η υποχρέωση αφορά τεχνικά έργα υποδομής που έχουν ήδη κατασκευαστεί ή/και προτίθεται η ΑΤΗΚ να κατασκευάσει στο μέλλον. Η πρόσβαση πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με την αρχή της ισοδυναμίας όπως αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύστασης της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τη ρυθμιζόμενη πρόσβαση σε δίκτυα νέας γενιάς Β) Ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές 2 : Χάλκινο Δίκτυο I. Στο χάλκινο δίκτυο διατηρείται η υποχρέωση παροχής πρόσβασης στον τοπικό υπο/βρόχο ως ισχύει από τον προηγούμενο κύκλο εξέτασης της χονδρικής αγοράς (φυσικής) πρόσβασης σε υποδομή δικτύου (συμπεριλαμβάνονται η μεριζόμενη πρόσβαση και η πλήρως αποδεσμοποιημένη πρόσβαση) σε σταθερή θέση (Αγορά στη Σύσταση 2007) Εφαρμογή τεχνικής vectoring II. Διατηρείται επίσης η υποχρέωση συμμόρφωσης με το πλάνο διαχείρισης συχνοτήτων στο δίκτυο πρόσβασης σύμφωνα με το περιεχόμενο της Απόφασης Επιτρόπου 36/2008 (ΚΔΠ 450/2008) όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΔΠ 352/2012 και ΚΔΠ 368/2014. Η ΑΤΗΚ δύναται να προχωρήσει σε αφαίρεση του χάλκινου δικτύου πρόσβασης και αντικατάστασης του με δίκτυο πρόσβασης οπτικών ινών, εφόσον δώσει εύλογο χρόνο προειδοποίησης και ικανοποιητική εναλλακτική λύση χονδρικής πρόσβασης, στους εναλλακτικούς παροχείς που έχουν αδεσμοποίητη πρόσβαση στο χάλκινο δίκτυο που επηρεάζεται. Η ΑΤΗΚ δύναται να εφαρμόσει τεχνική vectoring σε διακλαδωτές καλωδίων (ΔΚ). Για να είναι δυνατή η επιλογή της αυτή σε ΔΚ όπου ήδη εφαρμόζεται αδεσμοποίητη πρόσβαση, η ΑΤΗΚ θα πρέπει: 1. Να ενημερώσει τον Επίτροπο για την πρόθεση της να εφαρμόσει τεχνική vectoring με αναφορά σε συγκεκριμένους ΔΚ στους οποίους θα αναπτυχθεί η τεχνική vectoring εντός χρονικής περιόδου που δεν ξεπερνά τους εννέα (9) μήνες. 2. Εφόσον ικανοποιήσει τον Επίτροπο για τη δυνατότητα της να υλοποιήσει την εφαρμογή vectoring ως το (i), να δεσμεύσει τους ΔΚ με ανακοίνωση της στην αγορά για περίοδο εννέα (9) μηνών. Κατά την περίοδο αυτή η ΑΤΗΚ θα έχει το δικαίωμα: (α)να αρνηθεί την προσφορά χονδρικής αδεσμοποίητης πρόσβασης στους επηρεαζόμενους ΔΚ για την παροχή υπηρεσιών VDSL. (β) Να αποζημιώσει τους εναλλακτικούς παροχείς που έχουν ήδη αδεσμοποίητη πρόσβαση στους επηρεαζόμενους ΔΚ για την απομάκρυνση του εξοπλισμού τους που προσφέρει υπηρεσία VDSL η οποία αντιστοιχεί στην καθαρή αξία του προς απομάκρυνση εξοπλισμού (κόστος κτήσης μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις) και δυνατόν να περιλαμβάνει το DSLAM, τις κάρτες VDSL και τους αποδιαμορφωτές των τελικών χρηστών, και να δώσει την επιλογή στον εναλλακτικό παροχέα να μεταφέρει δωρεάν τους ενεργούς VDSL συνδρομητές του σε εικονική πρόσβαση (ως αυτή ορίζεται στο σημείο ΙΙΙ του παρόντος άρθρου) Δίκτυο οπτικών ινών 3. Εάν σε ΔΚ που έχει δεσμεύσει δεν εφαρμοστεί τεχνική vectoring, η ΑΤΗΚ δεν μπορεί να προχωρήσει στην επαναδέσμευσή του εάν δεν περάσει περίοδος έξι (6) μηνών. III. Στο δίκτυο οπτικών ινών επιβάλλεται στην ΑΤΗΚ η υποχρέωση παροχής εικονικής πρόσβασης στο πρώτο σημείο συγκέντρωσής του, δηλαδή στο επίπεδο του σημερινού τοπικού τηλεφωνικού κέντρου, με χαρακτηριστικά τα οποία θα επιτρέπουν στους δικαιούχους παροχείς να: 2 Αγροτικές περιοχές θεωρούνται αυτές που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα του Παραρτήματος Β 6

7 χρησιμοποιούν και ρυθμίζουν το δικό τους τερματικό εξοπλισμό, έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν την ταχύτητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους σύμφωνα με το εύρος ζώνης που δύναται να προσφέρει η συνδρομητική πρόσβαση, λαμβάνουν υπηρεσίες με ένα uncontended εύρος ζώνης ή ένα εύρος ζώνης με καθορισμένο QoS, μπορούν να διαμορφώσουν διάφορα επίπεδα ιεράρχησης της κίνησης (traffic prioritisation), λαμβάνουν πολλαπλά VLAN ανά τελικό χρήστη, αναγνωρίζουν τους πελάτες τους (Customer Identification -VLAN Identifier ή/και ο Port identifier and DSLAM identifier), να μπορούν να εφαρμόζουν μέτρα ασφαλείας ώστε να διατηρούν την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δικτύων και των υπηρεσιών τους. προσφέρουν υπηρεσίες video (multicast functionality) όπως π.χ IPTV, Video On demand κτλ, έχουν τη δυνατότητα εντοπισμού και διαχείρισης βλαβών. Η ΑΤΗΚ υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση σε τεχνικά έργα υποδομής της τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων πρόσβαση σε επιμέρους αγωγούς, αγωγούς, φρεάτια και πασσάλους για σκοπούς εγκατάστασης δικτύων νέας γενιάς. Η υποχρέωση αφορά τεχνικά έργα υποδομής που έχουν ήδη κατασκευαστεί ή/και προτίθεται η ΑΤΗΚ να κατασκευάσει στο μέλλον. Η πρόσβαση πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με την αρχή της ισοδυναμίας όπως αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύστασης της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τη ρυθμιζόμενη πρόσβαση σε δίκτυα νέας γενιάς. Γ)Για όλους τους πιο πάνω τύπους πρόσβασης (Α, και Β) η υποχρέωση παροχής πρόσβασης και συναφών ειδικών ευκολιών περιλαμβάνει: Ι. την υποχρέωση, της ΑΤΗΚ να ενημερώνει τους εναλλακτικούς παροχείς, εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης επιβολής ρυθμιστικών μέτρων και παράλληλα ανά τακτά χρονικά διαστήματα που δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους τρεις (3) μήνες εφόσον υπάρχουν αλλαγές, για: 1. Τις ακριβείς περιοχές στις οποίες θα αναπτύξει το οπτικό δίκτυο με αναφορά στους ΔΚ που επηρεάζονται. 2. Τη γεωγραφική θέση και κάλυψη των ΔΚ στους οποίους προτίθεται να εφαρμόσει τεχνική vectoring (μετά την έγκριση του Επιτρόπου) Η παροχή των πληροφοριών αυτών πρέπει να συνδέεται με το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που θα εφαρμόσει η ΑΤΗΚ για κάθε ανάπτυξη. ΙΙ. τη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ελάχιστου περιεχόμενου Προσφοράς Πρόσβασης που αναφέρονται στο Διάταγμα Περί Παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Υπο/Βρόχο, ΚΔΠ 17/2005, ή οποιοδήποτε Διάταγμα τα τροποποιεί ή τα αντικαθιστά, III. την υποχρέωση να μην ανακαλεί αδικαιολόγητα παροχή πρόσβασης σε ευκολίες και τοπικούς βρόχους/υπο-βρόχους που έχουν ήδη χορηγηθεί σε εναλλακτικούς παροχείς. Η ανάκληση της φυσικής πρόσβασης στις περιοχές ανάπτυξης του οπτικού δικτύου της ΑΤΗΚ και στις περιοχές εφαρμογής της τεχνικής Vectoring προϋποθέτει τη μεταφορά των συνδρομητών των εναλλακτικών παροχέων σε προϊόντα εικονικής πρόσβασης. IV. την υποχρέωση να παρέχει ανοικτή πρόσβαση σε τεχνικές διεπαφές, πρωτόκολλα ή τις βασικές τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, V. την υποχρέωση να παρέχει συνεγκατάσταση ή άλλης μορφής από κοινού χρήσης ευκολιών, συμπεριλαμβανομένων αγωγών και κτιρίων, VI. VII. VIII. την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες backhaul, την υποχρέωση να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας διατερματικών υπηρεσιών που παρέχονται σε χρήστες, την υποχρέωση να παρέχει πρόσβαση σε συστήματα επιχειρησιακής υποστήριξης ή παρόμοια συστήματα λογισμικού, απαραίτητα για την εξασφάλιση ισότιμου ανταγωνισμού στην παροχή των υπηρεσιών, IX. την υποχρέωση παροχής πληροφοριών στους δικαιούχους εναλλακτικούς παροχείς. X. την υποχρέωση να προβαίνει σε καλόπιστη διαπραγμάτευση, να εξετάζει και να υλοποιεί όπου αυτό είναι εφικτό λογικά αιτήματα από παροχείς για επιπρόσθετα προϊόντα πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο τα οποία μπορεί να διαφέρουν από τις μορφές συνεγκατάστασης ή άλλες διευκολύνσεις που παρέχονται συνήθως, 7

8 Υποχρέωση αμεροληψίας (μη διάκρισης) 10. Η Υποχρέωση αμεροληψίας (μη διάκρισης) διατηρείται και διευρύνεται δεδομένων των νέων συνθηκών που αφορούν τα δίκτυα νέας γενιάς. Βάσει της υποχρέωσης αυτής, η ΑΤΗΚ υποχρεούται όπως: Ι. Διασφαλίζει ότι παρέχει πρόσβαση ή διασύνδεση εφαρμόζοντας ισοδύναμους όρους σε ισοδύναμες περιστάσεις σε πρόσωπα που παρέχουν ισοδύναμες υπηρεσίες. ΙΙ. Παρέχει υπηρεσίες και πληροφορίες σε τρίτους υπό τους ίδιους όρους και της ίδιας ποιότητας με τις παρεχόμενες για τις δικές της υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες των θυγατρικών της ή των εταίρων της. ΙΙΙ. Αποφεύγει κάθε είδους διάκριση και οποιαδήποτε μορφή άνισης μεταχείρισης των εναλλακτικών παροχέων-πελατών της και διασφαλίζει την παροχή της υπηρεσίας σε όλους τους παροχείς κάτω από ίσους όρους και προϋποθέσεις. Επιπρόσθετα, η υποχρέωση για μη διακριτική μεταχείριση θα διασφαλίζει εκτός από την ίδια ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και ίση μεταχείριση ως προς το ύψος της τιμολόγησης. ΙV.Δημοσιεύει αναλυτική κατάσταση με δείκτες απόδοσης (KPI Key Performance Indicators) σε τριμηνιαία βάση. Τα προϊόντα στα οποία πρέπει να εφαρμόζονται οι δείκτες απόδοσης είναι: Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο Κοινή (Μεριζόμενη) Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Υπό-βρόχο Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο σε συνδυασμό με την Υπηρεσία Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Υπο-Βρόχο σε συνδυασμό με την Υπηρεσία Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού. Εικονική πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και υπο-βρόχο. Η δημοσίευση των ΚΡΙs θα αφορά την παροχή υπηρεσιών αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και εικονικής πρόσβασης για κάθε ένα παροχέα και συγκεντρωτικά για όλους τους εναλλακτικούς και συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και όχι περιοριστικά, τους παρακάτω δείκτες: 1. Δείκτες Απόδοσης σχετικά με την παροχή των προϊόντων Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. Αριθμό αιτήσεων που παραλήφθηκαν συνολικά και ανά Δικαιούχο παροχέα. Αριθμό και ποσοστό αιτήσεων που απορρίφθηκαν συνολικά και ανά λόγο απόρριψης. Αριθμό και ποσοστό αιτήσεων παροχής υπηρεσιών Αδεσμοποίητης Πρόσβασης που ικανοποιήθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος συνολικά και ανά Δικαιούχο Παροχέα. Μέσο χρόνο παροχής υπηρεσιών Αδεσμοποίητης Πρόσβασης συνολικά και ανά Δικαιούχο Παροχέα. Μέσο χρόνο παροχής από την ΑΤΗΚ αντίστοιχων υπηρεσιών (όπου εφαρμόζεται) προς τους λιανικούς της χρήστες. 2. Δείκτες Απόδοσης σχετικά με βλάβες συνολικά και ανά Δικαιοούχο παροχέα ανά Κεντρικό Κατανεμητή Καλωδίων ή και Οπτικό Κατανεμητή Καλωδίων Αριθμός βλαβών και είδος βλαβών που υποβλήθηκαν Μέσος χρόνος επιδιόρθωσης βλαβών Αριθμός και ποσοστό βλαβών που επιλύθηκαν εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου Μέσος χρόνος επιδιόρθωσης βλαβών συνολικά από την ATHK σε αντίστοιχες υπηρεσίες (όπου εφαρμόζεται) προς τους λιανικούς της χρήστες. V. Διατηρεί ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων για παρεχόμενες υπηρεσίες εντός του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε σταθερή θέση, στο οποίο θα έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση οι Δικαιούχοι Παροχείς, το οποίο να υποστηρίζεται από τη σχετική εθνική νομοθεσία. Μέσω του εν λόγω συστήματος πρέπει να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και οποιωνδήποτε άλλων συνοδευτικών εντύπων που περιλαμβάνονται στα εκάστοτε υποδείγματα προσφοράς υπηρεσιών για όλες τις σχετικές υπηρεσίες που προσφέρονται για την παροχή των προϊόντων Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε σταθερή θέση (για παροχή προϊόντων 8

9 Αδεσμοποίητης Πρόσβασης, υπηρεσιών συνεγκατάστασης, αναφορές βλαβών, παροχής πληροφοριών κ.α.). Στο σύστημα θα πρέπει να καταγράφονται οι χρόνοι των αιτήσεων και της απόκρισης της ATHK για κάθε στάδιο χειρισμού της αίτησης. Το ηλεκτρονικό σύστημα θα πρέπει να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύψει την υποβολή αιτήσεων για τα νέα προϊόντα που θα προκύψουν από την ανάπτυξη του δικτύου νέας γενιάς του εγκατεστημένου παροχέα. VI. Παρέχει πρόσβαση σε τεχνικά έργα υποδομής υπό ισοδύναμες συνθήκες. VII. Υπόκειται σε έλεγχο τιμών που διενεργείται από τον Επίτροπο για την ικανοποίηση της αρχής της μη διάκρισης με τη χρήση μοντέλων συμπίεσης περιθωρίου κέρδους (economic replicability test) τη μεθοδολογία των οποίων γνωστοποιεί στην αγορά, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά αποτελέσματα των πιο κάτω ελέγχων: χονδρικών τιμών της ΑΤΗΚ για Πρόσβαση σε Υποδομή Δικτύου (περιλαμβανόμενης της μεριζόμενης και πλήρως αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και της πλήρως αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό υποβρόχο) σε σταθερή θέση σε συνάρτηση με το ύψος των λιανικών τιμών της ΑΤΗΚ για ευρυζωνική πρόσβαση χονδρικών τιμών της ΑΤΗΚ για Πρόσβαση σε Υποδομή Δικτύου (περιλαμβανόμενης της μεριζόμενης και πλήρως αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και της πλήρως αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό υποβρόχο) σε σταθερή θέση σε συνάρτηση με το ύψος των λιανικών τιμών της ΑΤΗΚ για μηνιαία ενοικίαση γραμμής (πάγιο σταθερής). χονδρικών τιμών της ΑΤΗΚ για Χονδρική παροχή τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση (περιλαμβανομένης της παροχής εικονικής πρόσβασης στο πρώτο σημείο συγκέντρωσης του δικτύου οπτικών ινών, δηλαδή στο επίπεδο του σημερινού τοπικού τηλεφωνικού κέντρου) σε συνάρτηση με το ύψος των λιανικών τιμών της ΑΤΗΚ για ευρυζωνική πρόσβαση μέσω οπτικής ίνας. VIII. Παρέχει, στο πλαίσιο της ισοδυναμίας πρόσβασης, τα προϊόντα μέσω δικτύου οπτικών ινών τοπολογίας GPON και μέσω της τεχνικής vectoring στο χάλκινο δίκτυο, βάσει της αρχής ισοδυναμίας των εισροών (EOI). XI διασφαλίζει τη τεχνική δυνατότητας αναπαραγωγής (αναπαραγωγιμότητα) των νέων προσφορών λιανικής της ΑΤΗΚ ως ακολούθως:. O Επίτροπος προκρίνει ότι η δοκιμή τεχνικής αναπαραγωγιμότητας πρέπει να πραγματοποιείται από την ΑΤΗΚ συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για να καταδειχθεί ότι η τεχνική αναπαραγωγιμότητα είναι πλήρως διασφαλισμένη. Ακολούθως τα αποτελέσματα του ελέγχου θα κοινοποιούνται στο Επίτροπο για τελική έγκριση. Εάν η τεχνική αναπαραγωγιμότητα ενός νέου προϊόντος δεν διασφαλίζεται, θα ζητείται από την ΑΤΗΚ βάσει του όρου 17 της Σύστασης (2013/466/ΕΕ), να τροποποιεί τη/τις σχετική/-ές ρυθμιζόμενη/-ες εισροή/-ές χονδρικής κατά τρόπο που εξασφαλίζει την τεχνική αναπαραγωγιμότητα. Όταν ο Επίτροπος κρίνει ότι μια προσφορά λιανικής η οποία δεν μπορεί να αναπαραχθεί από τεχνικής πλευράς θα έπληττε σοβαρά τον ανταγωνισμό, θα ζητεί, δυνάμει του άρθρου 42 του Νόμου 112 (Ι)/2004, από την ΑΤΗΚ να διακόψει ή να καθυστερήσει την παροχή της σχετικής προσφοράς λιανικής όσο εκκρεμεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις τεχνικής αναπαραγωγιμότητας. Για τον σκοπό αυτόν, και προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ του κατάντη σκέλους λιανικής της ΑΤΗΚ και των τρίτων μερών που αιτούνται πρόσβαση, η ΑΤΗΚ θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι εσωτερικοί και οι τρίτοι αιτούντες πρόσβαση έχουν πρόσβαση στις ίδιες τεχνικές και εμπορικές πληροφορίες σχετικά με την αντίστοιχη ρυθμιζόμενη εισροή χονδρικής, με την επιφύλαξη των ισχυόντων κανόνων που αφορούν το επιχειρηματικό απόρρητο. Οι σχετικές πληροφορίες αφορούν πληροφορίες αναφορικά με νέες ρυθμιζόμενες εισροές χονδρικής ή αλλαγές στις ήδη υφιστάμενες ρυθμιζόμενες εισροές χονδρικής, που πρόκειται να παρασχεθούν σύμφωνα με χρονοδιαγράμματα που καθορίζονται κατά περίπτωση. Ο Επίτροπος κατά περίπτωση θα λαμβάνει υπόψη: i) κατά πόσον η/οι αντίστοιχη/-ες εισροή/-ές χονδρικής για παραγγελία, παράδοση και 9

10 επισκευή καθίστανται διαθέσιμες σε εύλογο διάστημα προτού η ΑΤΗΚ αρχίσει τη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας λιανικής, και ii) τη διαθεσιμότητα αντίστοιχων KPIs και SLAs. Το Παράρτημα Ι της Σύστασης (2013/466/ΕΕ), καθορίζει τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο Επίτροπος για την εκτίμηση της εύλογης διάρκειας της προκαταρκτικής περιόδου. Ο Επίτροπος θα κρίνει ανά περίπτωση τη χρονική διάρκεια μεταξύ της διάθεσης του κατάλληλου αντίστοιχου χονδρικού προϊόντος χονδρικής και της ημερομηνίας έναρξης για την παροχή του λιανικού προϊόντος της ΑΤΗΚ. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που η ΑΤΗΚ επιθυμεί να εισάγει ένα νέο λιανικό προϊόν, θα πρέπει να υποβάλει στο ΓΕΡΗΕΤ τη δοκιμή τεχνικής αναπαραγωγιμότητας. Στη συνέχεια ο Επίτροπος θα προσδιορίζει τη σχετική χρονική διάρκεια. Ειδικά για την περίπτωση των προϊόντων NGA και σύμφωνα με το άρθρο 32 της Σύστασης NGA, για την εξασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης, ο Επίτροπος επιβάλει την υποχρέωση στην ΑΤΗΚ να διαθέτει νέα λιανικά προϊόντα NGA, τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά την έγκριση από τον Επίτροπο των τιμών και των διαδικασιών παροχής των αντίστοιχων χονδρικών προϊόντων εκτός εάν ο Επίτροπος ικανοποιηθεί ότι παρέχονται άλλες αποτελεσματικές εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης. Για την πρώτη φορά όπου θα προσφερθούν τα νέα λιανικά προιόντα NGA από την ΑΤΗΚ ο χρόνος αυτός δυνατό να είναι μεγαλύτερος. Επιπρόσθετα ο Επίτροπος επιβάλει στην ΑΤΗΚ την υποχρέωση δημοσίευσης δεικτών απόδοσης (KPIs) για την αποτελεσματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης ως προς την υποχρέωση αμεροληψίας. Οι δείκτες καθορίζονται στην υποχρέωση διαφάνειας. Ο Επίτροπος επιβάλει την εφαρμογή SLAs σε συνδυασμό με τα KPIs και την παροχή SLGs σε περίπτωση παραβίασης των SLAs. Η πληρωμή των SLGs θα πρέπει να γίνεται χωρίς καθυστερήσεις και με προκαθορισμένη διαδικασία. Το επίπεδο των αποζημιώσεων πρέπει να είναι επαρκώς αποτρεπτικό ώστε να διασφαλίζεται ότι η ΑΤΗΚ συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών 10

11 Υποχρέωση Διαφάνειας 11. Η υποχρέωση διαφάνειας διατηρείται και διευρύνεται κατάλληλα για να καλύψει την προτιθέμενη ανάπτυξη δικτύου νέας γενιάς της ΑΤΗΚ. Ειδικά επιβάλλεται στην ΑΤΗΚ όπως διαμορφώσει χρονοδιάγραμμα και διαδικασίες μετάβασης από τεχνολογία χαλκού σε τεχνολογία οπτικής ίνας στο δίκτυο πρόσβασης πριν το Παράλληλα η ΑΤΗΚ δεν πρέπει να καταργεί τοπικά τηλεφωνικά κέντρα που χρησιμοποιούνται για παροχή Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στο Τοπικό Βρόχο χωρίς να ενημερώνει τον Επίτροπο και τους εναλλακτικούς παροχείς. Ο χρόνος κατάργησης θα συμφωνείται μεταξύ του Επιτρόπου, του υπόχρεου παροχέα και των παροχέων που έχουν ήδη πρόσβαση στο δίκτυο του υπόχρεου παροχέα. Η υποχρέωση της διαφάνειας εκπληρώνεται μέσω: i. των σχετικών διαδικασιών παροχής των προϊόντων και της δημοσίευσης εντός 3 μηνών από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας Απόφασης, Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε σταθερή θέση το οποίο θα αντικαταστήσει το Υπόδειγμα Προσφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στο Τοπικό βρόχο (πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες του Διατάγματος περί Παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Υπο/Βρόχο, ΚΔΠ 17/2005, ή οποιουδήποτε Διατάγματος το τροποποιεί ή τα αντικαθιστά),) συμπεριλαμβανομένων συναφών υπηρεσιών όπως της συνεγκατάστασης. ii. της παροχής πληροφοριών για τα Τοπικά Τηλεφωνικά Κέντρα και τους κόμβους συγκέντρωσης (aggregation nodes) του οπτικού δικτύου σύμφωνα με τις πρόνοιες του Παραρτήματος Α της παρούσας Απόφασης και Η υποχρέωση της διαφάνειας εμπεριέχει μεταξύ άλλων: Ι. Την υποχρέωση της ΑΤΗΚ να δημοσιεύει τους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των τελών, της υπηρεσίας Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε υποδομή δικτύου (περιλαµβανόµενης της μεριζόμενης και πλήρως αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό υπο/βρόχο και της εικονικής πρόσβασης) σε σταθερή θέση Το περιεχόμενο του σχετικού ΥΠΥ 1. οφείλει να είναι επαρκώς αναλυτικό, να περιγράφει τις σχετικές προσφορές διαχωρισμένες ανά στοιχείο, καθώς και τους όρους και διαδικασίες πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, προκειμένου τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να μην πληρώνουν για ευκολίες που δεν είναι αναγκαίες για τη ζητούμενη υπηρεσία. 2. οφείλει να επιτρέπει στο ΓΕΡΗΕΤ να αξιολογήσει κατά πόσο η ΑΤΗΚ ανταποκρίνεται σε όλες τις υποχρεώσεις που της έχουν επιβληθεί. 3. υπόκειται στο περί Καθορισμού των Διαδικασιών Επιβολής Τροποποιήσεων στα Υποδείγματα Προσφοράς Υπηρεσιών Διάταγμα του 2007 (Κ.Δ.Π.112/2007), ή οποιοδήποτε Διάταγμα το τροποποιεί ή το αντικαθιστά και στα δυνάμει αυτού εκδιδόμενα Διατάγματα και στο ενοποιημένο Διάταγμα περί Παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Υπο/Βρόχο, ΚΔΠ 17/2005 ή οποιοδήποτε Διάταγμα το τροποποιεί ή το αντικαθιστά. 4. Οφείλει να περιλαμβάνει διαδικασίες οι οποίες αφορούν το πώς θα αντιμετωπίζονται αιτήματα δικαιούχων παροχέων σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Η διαδικασία θα πρέπει να περιέχει (α) το πώς θα γίνεται το αίτημα (β) τις πληροφορίες που ζητά η ΑΤΗΚ για να εκτιμήσουν τη δυνατότητα παροχής του νέου προϊόντος (τύπος προϊόντος, τοποθεσία και διασύνδεση) και (γ) τα χρονοδιαγράμματα μέσα στα οποία η ΑΤΗΚ θα χειριστεί τα αιτήματα. Τα χρονοδιαγράμματα πρέπει να είναι εύλογα. ΙΙ. Την υποχρέωση να διατηρήσει στο ΥΠΥ, Υπόδειγμα Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου (SLA) (σύμφωνα με τους χρόνους παροχής Υπηρεσίας, χρόνους αποκατάστασης βλαβών υπηρεσιών, τα ποσοστά ικανοποίησης αιτήσεων και αποκατάσταση βλαβών που περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο υπόδειγμα ΑΠΤΒ της ΑΤΗΚ), στην οποία να περιλαμβάνονται ρήτρες μη συμμόρφωσης για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα πλαίσια της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στο Τοπικό Βρόχο και υποβρόχο και της εικονικής πρόσβασης (συμπεριλ. παροχή προϊόντων αδεσμοποίητης πρόσβασης, υπηρεσίες μετάβασης, επιδιόρθωση βλαβών, παράδοση προϊόντων, υπηρεσίες συνεγκατάστασης, παροχή πληροφοριών). Η ΑΤΗΚ θα πρέπει να τεκμηριώσει τον 11

12 υπολογισμό του ύψους των ρητρών για κάθε μία από τις υπηρεσίες που περιέχονται στο Υπόδειγμα Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου λαμβάνοντας υπόψη το διάστημα καθυστέρησης (ώρες ή ημέρες ανάλογα με την φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας) χωρίς την ύπαρξη άνω ορίων, τα μέσα ημερήσια έσοδα τα οποία χάνονται από τον εναλλακτικό από την μη παροχή της σχετικής λιανικής υπηρεσίας, τα μέσα ημερήσια έσοδα που συνεχίζει να έχει η ΑΤΗΚ από τη μη παροχή υπηρεσιών από τους εναλλακτικούς παροχείς, τα μέσα ημερήσια έσοδα που έχει η ΑΤΗΚ από την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών, το ύψος τυχόν προκαταβολών που έχουν καταβληθεί στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (πχ για παροχή υπηρεσιών Συνεγκατάστασης). Η ΑΤΗΚ μπορεί να μην προχωρεί στην καταβολή ρητρών σε ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η ΑΤΗΚ θα πρέπει να αιτιολογεί αναλυτικά τους λόγους μη επίτευξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, ενώ οι εν λόγω περιπτώσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο το οποίο θα εγκρίνεται από το ΓΕΡΗΕΤ. Στη Συμφωνία θα πρέπει να αναφέρεται ότι οι εναλλακτικοί παροχείς για να έχουν τη δυνατότητα να συνάψουν Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου με την ΑΤΗΚ θα πρέπει να παρέχουν συγκεκριμένες προβλέψεις (σε εξαμηνιαία ή ετήσια βάση) για τις ζητούμενες υπηρεσίες στην ΑΤΗΚ οι διαδικασίες των οποίων θα περιγράφονται στο Υπόδειγμα Προσφοράς. Παροχείς οι οποίοι δεν θα παρέχουν προβλέψεις σύμφωνα με το Υπόδειγμα Προσφοράς δεν θα μπορούν να συνάψουν Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου με την ΑΤΗΚ και η ΑΤΗΚ δεν θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλει ρήτρες μη συμμόρφωσης στην περίπτωση όπου παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες εκτός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων. Η ρυθμιστική υποχρέωση θα πρέπει να διαμορφωθεί ώστε να καλύψει την παροχή των νέων υπηρεσιών που θα προκύψουν από την ανάπτυξη του δικτύου νέας γενιάς του εγκατεστημένου παροχέα και την πρόσβαση σε τεχνικά έργα υποδομής. ΙΙΙ. Την υποχρέωση να δημοσιεύσει διαδικασίες μετάβασης οι οποίες θα περιλαμβάνουν: 1. Μετάβαση από τα προϊόντα της Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης στην Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον τοπικό βρόχο/ υπο-βρόχο (πλήρη / μεριζόμενη όπου εφαρμόζεται), με δυνατότητα παράλληλης αίτησης φορητότητας, στις περιπτώσεις της πλήρως αδεσμοποίητης πρόσβασης. 2. Μετάβαση από τη Μεριζόμενη πρόσβαση σε τοπικούς βρόχους στην πλήρως Αδεσμοποίητη πρόσβαση σε τοπικούς βρόχους και υπόβρόχους, με δυνατότητα παράλληλης αίτησης φορητότητας. 3. Μετάβαση από την πλήρως αδεσμοποίητη πρόσβαση στη μεριζόμενη πρόσβαση σε τοπικούς βρόχους, 4. Μετάβαση από την πλήρως αδεσμοποίητη πρόσβαση στους τοπικούς βρόχους σε πλήρως αδεσμοποίητη πρόσβαση στο τοπικούς υποβρόχους. 5. Μετάβαση μεταξύ εναλλακτικών παροχέων από πλήρως/μεριζόμενη αδεσμοποίητη πρόσβαση στους τοπικούς βρόχους και πλήρως αδεσμοποίητη πρόσβαση στους τοπικούς υποβρόχους σε πλήρως / μεριζόμενη αδεσμοποίητη πρόσβαση στους τοπικούς βρόχους και πλήρως αδεσμοποίητη πρόσβαση στους τοπικούς υποβρόχους με δυνατότητα παράλληλης αίτησης φορητότητας. Η ΑΤΗΚ έχει την υποχρέωση να παρέχει τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία για τον αριθμό ταυτοποίησης του τοπικού βρόχου/ υπο-βρόχου ώστε ο Δικαιούχος να είναι σε θέση να γνωρίζει τα πλήρη στοιχεία του τοπικού βρόχου / υπο-βρόχου προς τον οποίο αιτείται μετάβαση και τα οποία απαιτούνται για την ορθή συμπλήρωση της σχετικής αίτησης προς την ΑΤΗΚ. 6. Μετάβαση από τα προϊόντα εικονικής πρόσβασης στην Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον τοπικό βρόχο/ υπο-βρόχο, Μετάβαση από τα προϊόντα αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο/ υπο-βρόχο σε προϊόντα εικονικής πρόσβασης. Στην περίπτωση που προκύψουν σενάρια πέραν των προαναφερθέντων η ΑΤΗΚ σε συνεργασία με τους δικαιούχους παροχείς θα εξετάζουν τον χρόνο και τη 12

13 δυνατότητα υλοποίησης της αυτοματοποίησης των διαδικασιών μετάβασης αφού λάβουν υπόψη τη ζήτηση για ένα τέτοιο προϊόν. Για τις ανωτέρω διαδικασίες η ATHK έχει την υποχρέωση να προσφέρει διαδικασίες μετάβασης μεμονωμένων γραμμών αλλά και μαζικών αιτήσεων. Στις περιπτώσεις μαζικών αιτήσεων η ΑΤΗΚ πρέπει να καθορίσει, ως ελάχιστες παραμέτρους, τον αριθμό των αιτήσεων έναντι του χρόνου υλοποίησης, καθώς και το τέλος χειρισμού των μαζικών αιτήσεων. Η ΑΤΗΚ έχει την υποχρέωση να προβεί σε αναλυτική καταγραφή των δραστηριοτήτων που απαιτούνται (και τιμολογούνται) σε κάθε σενάριο μετάβασης και να εισάξει την ανάλυση στο Υπόδειγμα Προσφοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση Παράλληλα πρέπει η ΑΤΗΚ να εντάξει τις διαδικασίες αίτησης για προϊόντα μετάβασης με τη δημιουργία όπου κρίνεται αναλογικό, διαδικασιών αυτοματοποιημένης πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων. Η διενέργεια της μετάβασης θα βασίζεται στον μοναδικό αριθμό αναφοράς του βρόχου (UL number) βάσει του οποίου θα προκύπτουν επίσης, μέσω του εργαλείου διερεύνησης, στοιχεία σε σχέση με τη δρομολόγηση του βρόχου. Πέραν της εφαρμογής του αριθμού UL ο δέκτης της υπηρεσίας θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του δότη για αποδοχή τερματισμού της υπηρεσίας που λαμβάνει ήδη από την ΑΤΗΚ. Όπου η μετάβαση αφορά προϊόντα Naked DSL αυτή θα βασίζεται στον αριθμό αναφοράς ND number. IV.Την υποχρέωση για δημοσίευση διαδικασιών για παροχή Συνεγκατάστασης και από κοινού χρήση διευκολύνσεων στη Σχετική Αγορά για διαλειτουργική και διατερματική πρόσβαση σε Βρόχους και Υπό-Βρόχους, και ενίσχυση του υφιστάμενου τρόπου εφαρμογής της συνεγκατάστασης. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της παροχής υπηρεσιών συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης διευκολύνσεων προσδιορίζονται με βάση το περί Συνεγκατάστασης και από κοινού Χρήσης Διευκολύνσεων Διάταγμα (Κ.Δ.Π.247/2013), ή οποιοδήποτε Διάταγμα το τροποποιεί ή το αντικαθιστά. V.Την υποχρέωση να δημοσιεύει στο ΥΠΥ όλες τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει χονδρικά ως αποτέλεσμα των υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση μεταξύ άλλων την υπηρεσία από κοινού χρήσης αγωγών ή/και την υπηρεσία σύνδεσης με το δίκτυο του κορμού του εναλλακτικού παροχέα (Backhaul) ή/και την υπηρεσία dark fiber για τις περιπτώσεις παροχής απομακρυσμένης συνεγκατάστασης σε ένα κέντρο της ATHK, εγκατάστασης του εξοπλισμού του Δικαιούχου για σκοπούς παροχής υπηρεσιών στον (Υπο)βρόχο ή η από κοινού χρήση αγωγών από μία εξωτερική καμπίνα έως το τηλεφωνικό κέντρο στις περιπτώσεις όπου η ATHK έχει ή πρόκειται να αντικαταστήσει το χάλκινο δίκτυο μεταξύ της εν λόγω καμπίνας και του τηλεφωνικού κέντρου με οπτική ίνα. Με τη διαμόρφωση της ρυθμιστικής υποχρέωσης για τη Σύναψη Συμφωνιών Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών (SLAs) θα πρέπει να συμπεριληφθούν πρόνοιες καταβολής ρητρών μη συμμόρφωσης για την υπηρεσία από κοινού χρήσης αγωγών. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς αναμένεται ότι η υπηρεσία από κοινού χρήσης αγωγών ή/και η υπηρεσία σύνδεσης με το δίκτυο κορμού του εναλλακτικού παροχέα (backhaul) ή/και η υπηρεσία dark fiber να αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση ανάπτυξης εναλλακτικών υποδομών ειδικά μετά την απόσυρση των χάλκινων καλωδίων από το δίκτυο πρόσβασης και την αντικατάστασή τους με οπτικές ίνες. Οποιαδήποτε λύση ακολουθηθεί από τον εγκατεστημένο παροχέα στην ανάπτυξη του δικτύου νέας γενιάς θα πρέπει να συνοδεύεται από τις πιο πάνω υπηρεσίες τις παραγράφου αυτής με τρόπο που δεν θα επηρεάζει την τεχνολογία που δύναται να χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε δικαιούχος παροχέας. H ATHK θα πρέπει να παρέχει στους εναλλακτικούς παροχείς το ίδιο επίπεδο ενημέρωσης σχετικά με τα δικά της τεχνικά έργα υποδομής και τα σημεία διανομής, όπως διατίθεται εσωτερικά. Οι πληροφορίες πρέπει να καλύπτουν την οργάνωση των τεχνικών έργων υποδομής καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διάφορων στοιχείων από τα οποία αποτελείται η υποδομή. Εφόσον είναι διαθέσιμη, πρέπει να γνωστοποιείται η γεωγραφική θέση αυτών των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων αγωγών, ιστών και άλλων υλικών στοιχείων του ενεργητικού (π.χ. χώροι συντήρησης) καθώς και ο διαθέσιμος χώρος σε αγωγούς. Θα πρέπει να παρέχεται επίσης η γεωγραφική θέση των σημείων διανομής και κατάλογος των συνδεδεμένων κτιρίων. Η ΑΤΗΚ 13

14 οφείλει να προσδιορίζει όλους τους κανόνες καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν την πρόσβαση και τη χρήση των τεχνικών έργων υποδομής και των σημείων διανομής καθώς και των διάφορων στοιχείων από τα οποία αποτελείται η υποδομή. Η ΑΤΗΚ οφείλει να παρέχει τα εργαλεία για την εξασφάλιση ορθής πρόσβασης σε πληροφορίες, όπως εύκολα προσβάσιμους καταλόγους, βάσεις δεδομένων ή δικτυακές πύλες. Οι πληροφορίες πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η εξέλιξη και η ανάπτυξη της υποδομής και των περαιτέρω συγκεντρωμένων πληροφοριών, ιδίως με την ευκαιρία έργων εγκατάστασης οπτικής ίνας από της ΑΤΗΚ ή από άλλους παροχείς VI. Την υποχρέωση της ΑΤΗΚ να παρέχει άμεσα και σε ηλεκτρονική μορφή πληροφορίες μέσω του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (GIS) για θέματα αναφορικά με τα σημεία που βρίσκονται οι βρόχοι και οι υπο-βρόχοι, οι αποστάσεις μεταξύ των σημείων, καθώς και χωρητικότητα των καλωδίων στις περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η από κοινού χρήση αγωγών για εγκατάσταση του εξοπλισμού του Δικαιούχου. Στις περιπτώσεις που παρέχεται η υπηρεσία από κοινού χρήσης αγωγών, τότε η ΑΤΗΚ θα πρέπει να παρέχει στοιχεία σε σχέση με τη διαδρομή των συνεγκατεστημένων καλωδίων. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται απαραίτητες για τους Δικαιούχους παροχείς για σκοπούς ανάπτυξης του δικτύου τους στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η από κοινού χρήση των αγωγών της ΑΤΗΚ και οι παροχείς είναι αναγκασμένοι να επιλέξουν νέα τοποθεσία εγκατάστασης του εξοπλισμού τους Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού 12. Επιβάλλεται στην ΑΤΗΚ, από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού και τήρησης χωριστών λογαριασμών η οποία α. αφορά στις καθορισμένες δραστηριότητες και στοιχεία του δικτύου που αφορούν στην υπηρεσία Χονδρικής τοπικής Πρόσβασης σε σταθερή θέση. Ο Επίτροπος, δύναται, να απαιτεί από την ΑΤΗΚ να καθιστά διακριτές και διαφανείς τις τιμές χονδρικής πώλησης και τις εσωτερικές τιμολογήσεις προκειμένου να ελέγχεται, μεταξύ άλλων, η τήρηση της υποχρέωσης αμεροληψίας και να αποτρέπεται ενδεχόμενη παράνομη σταυροειδής επιδότηση. β. υπόκειται στο Περί Καθορισμού Μεθοδολογίας Υπολογισμού του Κόστους και Μεθοδολογίας Λογιστικού Διαχωρισμού, Διάταγμα του 2008 (ΚΔΠ 320/2008), ή οποιοδήποτε Διάταγμα το τροποποιεί ή το αντικαθιστά. Υποχρέωση Ελέγχου Τιμών και κοστοστρέφειας 13. Υποχρέωση ελέγχου τιμών και επιβολή κοστοστρέφειας ως ακολούθως: Ι. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης επιβάλλεται εκ νέου ως ρυθμιστική υποχρέωση προς την ΑΤΗΚ η υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστοστρέφειας. (1) Ο έλεγχος τιμών και κοστοστρέφειας,θα γίνεται με τη χρήση της μεθοδολογίας «από κάτω προς τα επάνω (bottom up)» με μοντέλα μακροπρόθεσμου οριακού κόστους (LRIC). (2) Ο Επίτροπος διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει στην δημιουργία μοντέλου bottom up LRIC ( για τον υπολογισμό της κόστοστρέφειας για ένα αποδοτικό παροχέα. Η ΑΤΗΚ, εφόσον αυτό της ζητηθεί, η οφείλει να παράσχει το ταχύτερο δυνατό τις αναγκαίες πληροφορίες, μοντέλα και άλλα στοιχεία για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του μοντέλου bottom up LRIC και να συνεργασθεί γενικά με τον Επίτροπο για την γρήγορη και αποτελεσματική ολοκλήρωση του μοντέλου αυτού. (3) Η ανάπτυξη μοντέλου bottom up υπόκειται στις πρόνοιες περί καθορισμού Μεθοδολογίας Υπολογισμού του κόστους και Μεθοδολογίας Λογιστικού Διαχωρισμού, Διάταγμα του 2008 (ΚΔΠ 320/2008) ή οποιοδήποτε διάταγμα το αντικαθιστά. (4) Κατά τον καθορισμό των χονδρικών τιμών θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα του μοντέλου bottom up και οι πιο κάτω παράγοντες: i. το επιχειρηματικό κίνδυνο που θα αναλάβει ο εγκατεστημένος παροχεάς κατά την επένδυση σε δίκτυα νέας ii. την δημιουργία προοπτικής ανάπτυξης του δίκτυου πρόσβασης νέας γενιάς iii. την δημιουργία συνθηκών μετάβασης των τελικών χρηστών από το χάλκινο δίκτυο στο δίκτυο πρόσβασης νέας γενιάς iv. Την βιωσιμότητα ενός αποδοτικού δικτύου νέας γενίας σε συνάρτηση με την επέκταση της περιόδου απόσβεσης της επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τις 14

15 υποχρεώσεις αναφορικά με την οικονομική αναπαραγωγιμότητα, τεχνική αναπαραγωγιμότητα και του Equivalence of Inputs Ως εκ τούτου ο Επίτροπος δύναται να επεκτείνει το χρόνο απόσβεσης της επένδυσης σε μια σημαντικά μεγαλύτερη χρονικά περίοδο η οποία θα καθοριστεί με την παροχή των σχετικών πληροφοριών από την ΑΤΗΚ. ΜΕΡΟΣ ΙV ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Εποπτεία / Έλεγχος Κ.Δ.Π.300/ (1) Ο Επίτροπος ασκεί εποπτεία και/ή έλεγχο των σχετικών προνοιών της παρούσας Απόφασης με σκοπό τη διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά τον καλύτερο τρόπο και πάντως σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, των Διαταγμάτων και των Αποφάσεων του Επιτρόπου και των σχετικών Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (2) Καταγγελίες για μη συμμόρφωση της ΑΤΗΚ με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Απόφαση υποβάλλονται στον Επίτροπο, ο οποίος τις εξετάζει και δύναται να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις με βάση το περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικού Προστίμου Διάταγμα του 2008 ή οποιαδήποτε άλλη διοικητική πράξη το τροποποιεί ή το αντικαθιστά. (3) Δυνάμει του εδαφίου (κ) του άρθρου 20 του Νόμου και χωρίς περιορισμό των τυχόν αυστηρότερων κυρώσεων που μπορεί να προβλέπει ο Νόμος, τα δυνάμει αυτού εκδιδόμενα Διατάγματα, Αποφάσεις ή οι όροι της σχετικής άδειας της ΑΤΗΚ, ο Επίτροπος δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο κατ εφαρμογή του περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικού Προστίμου Διάταγμα του 2008 ή οποιαδήποτε άλλη διοικητική πράξη το τροποποιεί ή το αντικαθιστά. Τροποποιήσεις Έναρξη Ισχύος 15. Ο Επίτροπος δύναται με απόφαση του να τροποποιεί και/ή να συμπληρώνει την παρούσα Απόφαση. Για την τροποποίηση της παρούσας Απόφασης, ο Επίτροπος δύναται να προβαίνει σε διαβουλεύσεις και ή ακροάσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως τους Παροχείς δικτύων και/ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τους εκπροσώπους των καταναλωτών ή χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 16. Η παρούσα Απόφαση ισχύει από την ημερομηνία επίδοσής της στην ΑΤΗΚ. 15

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)/2011 N.51 (I)/2012 Ν. 160(Ι)/2013 Ν.77(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΑΔΠ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 598/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς (Απόληξης)

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ

Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς (Απόληξης)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011 Ν.51(Ι)2012 Ν.160(Ι)2013 Ν.77(Ι)2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

11/03/2016 ΑΔΠ 156/2016

11/03/2016 ΑΔΠ 156/2016 11/03/2016 ΑΔΠ 156/2016 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)/2011

Διαβάστε περισσότερα

2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό

2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό 235 Κ.Δ.Π.148/2005 Κ.Δ.Π.196/2009 Συνοπτικός Τίτλος. Ερμηνεία (ε) τα συμπεράσματα του ΕΡΗΕΤ εντός του πλαισίου της διαδικασίας εξέτασης της Αγοράς και επιβολής ρυθμιστικών υποχρεώσεων στον παροχέα με Σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π 595/2015 ΕΕ 4684, 25/09/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)/2008 N.103(I)/2009 Ν.51(Ι)/2012 Ν.160(Ι)/2013 Ν.77(Ι)/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011 Ν.51(Ι)2012 Ν.160(Ι)2013 Ν.77(Ι)2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 594/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 55/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 53/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 6/2015 αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 Εισαγωγή Η ΑΤΗΚ ανάρτησε στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ.. 2 1.1 Προϊόντα Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 2.1 ΠΛΗΡΩΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 2.1.1. Τέλος Παροχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 03 /2013

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 03 /2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 03 /2013 Τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης της εταιρείας VELISTER LTD, ως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση περί Καθορισμού Πλαισίου των Λιανικών Τιμών του Κυπριακού

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: vpu@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ... 1 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 4 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π.14/2005 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3945 της 17ης ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 14 Ο ΠΕΡ! ΡΥΘf.ιΠΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Μαρούσι, ΑΠ: 818/6 ΑΠΟΦΑΣΗ

γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Μαρούσι, ΑΠ: 818/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-07-2017 ΑΠ: 818/6 ΑΠΟΦΑΣΗ ιαπίστωση της Συµµόρφωσης του προϊόντος VPU light του ΟΤΕ µε το χονδρικό προϊόν VLU όπως αυτό προδιαγράφεται στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 808/002/27-4-2017 Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ... 6 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ:28-1-2008 Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 3 2. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 IP... 3 2.1 Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ...

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών 13 Ιανουάριου 2015 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΩΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Τις πρόνοιες του άρθρου 114 του Νόμου.

(δ) Τις πρόνοιες του άρθρου 114 του Νόμου. Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Διάταγμα αναφορικά με την περί Καθορισμού Ειδικών Τιμολογιακών πακέτων για άτομα με χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. 2.1 Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ Πρόσβαση Ethernet Νοητές Συνδέσεις ΙΡ...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. 2.1 Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ Πρόσβαση Ethernet Νοητές Συνδέσεις ΙΡ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 3 2. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 IP... 3 2.1 Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, Κ.Δ.Π. 462/2010 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, Κ.Δ.Π. 462/2010 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, 19.11.2010 Κ.Δ.Π. 462/2010 Αριθμός 462 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 132 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8... 3 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 4 3.1 Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγία ΙΕΚ του Ευρώπαϊκού Κοινοβουλίου και του

«Οδηγία ΙΕΚ του Ευρώπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 24 Κ.Δ.Π. 15/2005 Αρ. 3945,17.1.2005 Αριθμός 15 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΙ\ΠΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝ!ΚΩΝ EmκOlί~ΩNIΩN ΚΑΙ TAXYΔPOl\ι1IΚΩN ΎllΉPEΣIΩN ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(6) l

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ:28-1-2008 Αρ. Πρωτ 080170173 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, 23.12.2015 Ν. 206(I)/2015 206(I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης: Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8... 2 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Αρ. 4839, 19/12/2014 Κ.Δ.Π. 569/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Αρ. 4839, 19/12/2014 Κ.Δ.Π. 569/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Αρ. 4839, 19/12/2014 Κ.Δ.Π. 569/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. αναφορικά με. τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης,

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. αναφορικά με. τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης, ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. αναφορικά με. τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης,

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. αναφορικά με. τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης, ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 72/2017 Αρ. 5001, Αριθμός 72 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 72/2017 Αρ. 5001, Αριθμός 72 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 532 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 72/2017 Αρ. 5001, 3.3.2017 Αριθμός 72 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 18, 20 και 152 του περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/51 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

3235 Κ.Δ.Π. 566/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάτανυα δυνάμει του άρθρου 19

3235 Κ.Δ.Π. 566/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάτανυα δυνάμει του άρθρου 19 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3735, 11.7.2003 Αριθμός 566 3235 Κ.Δ.Π. 566/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Διάτανυα δυνάμει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 2 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΘΚ/ακι 1 DPG

10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΘΚ/ακι 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0309 (COD) 10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: TECOM 161 COMPET 361 MI 481 CONSOM 126 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. αναφορικά με. τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης,

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. αναφορικά με. τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης, ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 18, 20 και 152 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου

Διαβάστε περισσότερα

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)]

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)] Πρότυποι Όροι ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες [.. (Αρ. Άδειας)]

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 2 2. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 IP... 2 3. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 3 IP...

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομικό Έτος» σημαίνει την περίοδο που αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους

«Οικονομικό Έτος» σημαίνει την περίοδο που αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους Κ.Δ.Π. 367/2017 10/11/2017 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)/2008 N.103(I)/2009 Ν.51(Ι)/2012 N. 160(I)/2013 N.77(I)/2014 N.104(I)/2016 N.112(I)/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Παρατηρήσεις κατ εφαρμογήν του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EK

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Παρατηρήσεις κατ εφαρμογήν του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.7.2015 C(2015) 5563 final Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) Ηλιουπόλεως 12 1101 Λευκωσία Κύπρος Υπόψη κ. Πόλυ Μιχαηλίδη Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20(θ), 20(ιθ) και 108 (2)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20(θ), 20(ιθ) και 108 (2) Κ.Δ.Π.244/2014 Αρ.Εφ.4779, 09/5/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20(θ), 20(ιθ) και 108 (2) O Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. AΠ: 388/012

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. AΠ: 388/012 P Μαρτίου P Μαρτίου Μαρούσι, 30-05-2006 ΑΡΙΘ. AΠ: 388/012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗΣ) ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΒΡΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα, (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών)

θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα, (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών) Κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον Ορισμό, την Ανάλυση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2007 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση έχει ετοιμαστεί από την

Διαβάστε περισσότερα

«Σχετικό έτος» σημαίνει το κάθε ημερολογιακό έτος,

«Σχετικό έτος» σημαίνει το κάθε ημερολογιακό έτος, Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)/2008 N.103(I)/2009 Ν.51(Ι)/2012

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 818/005 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 818/005 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-7 - 2017 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 818/005 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση του Παραρτήµατος 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β Ανάθεσης), ως προς την τεχνολογία/αρχιτεκτονική του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

εναρμόνισης των διατάξεων περί καθορισμού των διατάξεων χρηματοδότησης της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας με

εναρμόνισης των διατάξεων περί καθορισμού των διατάξεων χρηματοδότησης της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας με Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1192 Κ.Λ.Π. 141/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 141 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΉΡΕΣΙΡ..Ν ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (θ), 118 (2)

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης της ΕΕΤΤ.

Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης της ΕΕΤΤ. Μαρούσι, 22/09/2008 Αρ. Πρωτ.: Ν 1623 Προς: ΕΕΤΤ Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Αλέξης Σπυρόπουλος Προϊστάμενος Νομικού Τμήματος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 29-01-2009 Α.Π.: 508/094 ΑΠΟΦΑΣΗ Εκκίνηση διαδικασίας τροποποίησης των προσφορών αναφοράς που κατατέθηκαν από τις τρεις Παρόχους Δικτύου Κινητής (ΠΔΚ) και λοιπές ενέργειες στα πλαίσια της ΑΠ.

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Παροχή Υπηρεσιών μέσω Α.Π.Τ.Β ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων Θέματα Παροχή Υπηρεσιών μέσω Α.Π.Τ.Β. Συνεγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ: 21-01-2008 Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών και. Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών και. Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1184 Κ.Δ.Π. 140/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 140 Ο ΠΕΡΙ PYΘl\1IΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΙΠΙΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων, 20 (θ), 117 (4)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004 (Αρ. Φακέλου 16.07.002.002.009) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (Α) ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει στην MTN επιστολή συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ 2. Ως προς την τοπολογία Σημείων Διασύνδεσης(άρθρο 5.1 της Προσφοράς Αναφοράς Α. Καταρχήν, θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει ως εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 19-06-2012 ΑΠ.: 657/ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο: «Υποστήριξη της ΕΕΤΤ για την τροποποίηση των αρχών και μεθοδολογιών κοστολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 13-1-2009 ΑΡΙΘ. AΠ: 506/037 ΑΠΟΦΑΣΗ «Κανονισμός για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων παροχής πρόσβασης και διασύνδεσης, κατ εφαρμογή των άρθρων 41, παρ. 3 και 42, παρ. 3 του ν. 3431/2006» H

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046 Μαρούσι, 22-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 420/33/2-2-2007 «Υποχρέωση ΟΤΕ για ικανοποίηση Αιτημάτων Μετάβασης από τις υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-3-2002 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 248/69 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανακοίνωση της ΕΕΤΤ σχετικά µε τις Υποχρεώσεις των Οργανισµών µε Σηµαντική Θέση στην Αγορά των ηµόσιων ικτύων Κινητής Τηλεφωνίας και των ηµόσιων Υπηρεσιών Κινητής

Διαβάστε περισσότερα

ε. την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 390/03/2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών», (ΦΕΚ 748/β/ ),

ε. την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 390/03/2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών», (ΦΕΚ 748/β/ ), Μαρούσι, 04-04-2007 ΑΡΙΘ. AΠ: 429/015 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/31-05-2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΗΕΤ, 10 Οκτωβρίου Σ ε λ ί δ α

ΓΕΡΗΕΤ, 10 Οκτωβρίου Σ ε λ ί δ α ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΔΗΕ 13/2014 αναφορικά με την προσέγγιση που έχει κατ αρχάς υιοθετήσει το ΓΕΡΗΕΤ αναφορικά με την αξιολόγηση υπηρεσιών που προσφέρονται σε δέσμη, από αδειοδοτημένους παροχείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 22-07-2010 ΑΡ.ΑΠ. 573/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2009 για την Παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/066/23-7-2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28-7-2009).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική Αγορά και το Σχέδιο Ρυθμιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 881 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Αριθμός 881 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 5638 Κ.Δ.Π. 881/2003 Αρ. 3778, 5.12.2003 Αριθμός 881 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 19 του Νόμου και του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές ΜΑΪΟΣ 2008 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ

Διαβάστε περισσότερα