ΣΧΕΤ.: α) Το Π.Δ. 66/2004 (ΦΕΚ Α 56/ ) β) Η αριθ. 2001/96/ΕΚ Κοινοτική Οδηγία Α. ΓΕΝΙΚΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΤ.: α) Το Π.Δ. 66/2004 (ΦΕΚ Α 56/ 25-02-2004) β) Η αριθ. 2001/96/ΕΚ -04-12-2001 Κοινοτική Οδηγία Α. ΓΕΝΙΚΑ"

Transcript

1 ΘΕΜΑ: " Έλεγχος εφαρμογής διατάξεων του Π.Δ. 66/2004 (ΦΕΚ Α 56/ ) σχετικά με τον καθορισμό εναρμονισμένων απαιτήσεων για την ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση των Φ/Γ πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίων". ΣΧΕΤ.: α) Το Π.Δ. 66/2004 (ΦΕΚ Α 56/ ) β) Η αριθ. 2001/96/ΕΚ Κοινοτική Οδηγία Α. ΓΕΝΙΚΑ Ι. Ο μεγάλος αριθμός ατυχημάτων που αφορούν σε φορτηγά πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου και οι αξιολογήσεις για τις αιτίες αυτών των ατυχημάτων, οδήγησαν την ΕΕ στην ανάγκη λήψης μέτρων για την ασφαλή φόρτωση, εκφόρτωση και μεταφορά των φορτίων αυτών. Στα πλαίσια αυτά η Ε.Ε. προχώρησε στην έκδοση Κοινοτικής Οδηγίας για τον καθορισμό διαδικασιών ασφαλούς φόρτωσης και εκφόρτωσης χύδην φορτίων η οποία ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία με το Π.Δ. 66/2004 (ΦΕΚ Α 56/ ) με τίτλο «Καθορισμός, εναρμονισμένων απαιτήσεων και διαδικασιών για την ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση των Φ/Γ πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4 ης Δεκεμβρίου 2001, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2002/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002».

2 ΙΙ. Το Π.Δ. έρχεται να καλύψει την ανάγκη προσαρμογής της Εθνικής Νομοθεσίας στις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας στοχεύοντας παράλληλα στην ενίσχυση της ασφαλούς μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης φορτίων χύδην. Η στόχευση αυτή επιδιώκεται μέσω της καθιέρωσης διαδικασιών που αφορούν στη φορτοεκφόρτωση, στη συνεργασία μεταξύ πλοίων και τερματικών σταθμών καθώς και στην καθιέρωση προδιαγραφών καταλληλότητας για τα πλοία και τους τερματικούς σταθμούς. Για την υιοθέτηση και πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ., απαιτείται η συντονισμένη και αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή του Π.Δ. 66/2004 ΦΕΚ Α 56/ (στο εξής Π.Δ.) θα ενισχυθεί με αποτελεσματικές διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εναρμονισμένων απαιτήσεων και διαδικασιών. Β. ΥΠΟΧΡΕΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. Το Π.Δ. εφαρμόζεται σε όλους τους Ελληνικούς Λιμένες συμπεριλαμβανομένων και των ιδιωτικών λιμενικών εγκαταστάσεων στους οποίους καταπλέουν τα πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού VI παρ.7 της σύμβασης SOLAS (1974), το Π.Δ. δεν εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται μόνον κατ εξαίρεση για φόρτωση και εκφόρτωση ξηρού φορτίου χύδην προς/ ή από φορτηγά πλοία, καθώς και σε περιπτώσεις όπου η φόρτωση ή εκφόρτωση πραγματοποιείται μόνο με τον εξοπλισμό του φορτηγού πλοίου μεταφοράς φορτίου χύδην. Ως πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. ορίζονται όλα τα φορτηγά πλοία ανεξαρτήτως σημαίας που προσεγγίζουν Ελληνικούς λιμένες (δημόσιους και ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις), που μεταφέρουν στερεό χύδην φορτίο, όπως αυτό ορίζεται στον κανονισμό ΧΙΙ παρ. 1.4 της Σύμβασης SOLAS του 1974, εξαιρουμένων των σιτηρών. Σύμφωνα με τον κανονισμό ΧΙΙ παρ. 1.4 της Σύμβασης SOLAS, έτσι όπως αυτός ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία (ΠΔ 25/00 ΦΕΚ Α 19), «Στερεό χύδην φορτίο σημαίνει κάθε υλικό, εκτός από υγρό ή αέριο, αποτελούμενο από ένα συνδυασμό μερών, κοκκίδια ή κάθε μεγαλύτερο τεμάχιο του υλικού, γενικά ομοιόμορφου στη σύνθεση το οποίο φορτώνεται απευθείας στους χώρους φορτίου ενός πλοίου, χωρίς να μεσολαβεί οποιοδήποτε είδος συσκευασίας». 2

3 Σύμφωνα με τον Κανονισμό VI παρ. 8.2 της Σύμβασης SOLAS, έτσι όπως αυτός ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία (ΠΔ 323/94 ΦΕΚ Α 173), ο όρος "σιτηρά" περιλαμβάνει το σιτάρι, τον αραβόσιτο (καλαμπόκι), την βρώμη, την σίκαλη, το κριθάρι, το ρύζι, τα όσπρια, σπόρους και τις κατεργασμένες μορφές αυτών που η συμπεριφορά τους είναι παρόμοια μ' αυτήν των σιτηρών στην φυσική τους κατάσταση. Σύμφωνα με τον κανονισμό ΙΧ παρ. 1.6 της Σύμβασης SOLAS έτσι όπως αυτός ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία (ΠΔ 74/96 ΦΕΚ Α 58) ως "Φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύμα φορτίου", νοείται το πλοίο το οποίο είναι γενικά κατασκευασμένο με ένα κατάστρωμα, και πλευρικές δεξαμενές άνω και κάτω στους χώρους φορτίου και το οποίο αρχικά προορίζεται να μεταφέρει χύμα ξηρό φορτίο και περιλαμβάνει τύπους πλοίων όπως μεταλλευματοφόρα και πλοία συνδυασμένων φορτίων. Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ι. Υποχρεώσεις ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΠ 1. Έλεγχος πιστής εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 2. Χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας, με ισχύ το πολύ 12 μηνών, σε νεοσύστατους τερματικούς σταθμούς σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 3. Η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (Γ.Γ.Λ.Λ.Π.) του ΥΕΝ υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε τρία έτη έκθεση για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης της συμμόρφωσης των τερματικών σταθμών που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. με τα όσα αυτό προβλέπει. Η έκθεση παρέχει επίσης αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εναρμονισμένων διαδικασιών για τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των φορτηγών πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην και των τερματικών σταθμών, όπως προβλέπεται στο Π.Δ. Η έκθεση υποβάλλεται το αργότερο έως τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους από την πάροδο των τριών ημερολογιακών ετών στα οποία αναφέρεται η έκθεση. 3

4 ΙΙ. Υποχρεώσεις ΥΕΝ/ΚΕΕΠ Ο ΚΕΕΠ του ΥΕΝ, δια των εξουσιοδοτημένων οργάνων του, προβαίνει στον έλεγχο της επιχειρησιακής καταλληλότητας των φορτηγών πλοίων μεταφοράς φορτίων χύδην για τη φόρτωση ή εκφόρτωση των στερεών φορτίων χύδην. Τα αποτελέσματα του ως άνω ελέγχου κοινοποιούνται άμεσα από την αρμόδια αρχή στον φορέα εκμετάλλευσης του τερματικού σταθμού. Ο προαναφερόμενος έλεγχος αποσκοπεί στην διαπίστωση της εφαρμογής από τα φορτηγά πλοία συγκεκριμένων απαιτήσεων και προδιαγραφών. Ειδικότερα, τα φορτηγά πλοία μεταφοράς χύδην φορτίων που προσεγγίζουν λιμενικές εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίων θα πρέπει: Να είναι εφοδιασμένα µε κύτη φορτίου και καλύμματα στομίου κύτους κατάλληλου μεγέθους και σχεδίου, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή φόρτωση, ορθή στοιβασία, ορθή διευθέτηση του φορτίου και εκφόρτωση του στερεού φορτίου χύδην. Να φέρουν αριθμούς αναγνώρισης στο στόμιο του κύτους φορτίου σύμφωνα µε το σχέδιο φόρτωσης ή εκφόρτωσης. Η θέση, το μέγεθος και το χρώμα των αριθμών αυτών πρέπει να είναι σαφώς ορατά και αναγνωρίσιμα από το χειριστή του εξοπλισμού φόρτωσης ή εκφόρτωσης του τερματικού σταθμού. Τα καλύμματα στομίου του κύτους φορτίου, τα συστήματα λειτουργίας των στομίων κύτους και τα εξαρτήματα ασφαλείας να είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση και να χρησιμοποιούνται µόνο για το σκοπό που προβλέπεται. Οι φανοί ένδειξης κλίσης του πλοίου, αν υπάρχουν, να ελέγχονται πριν από τη φόρτωση ή την εκφόρτωση και να βεβαιώνεται η καλή λειτουργία τους. Αν απαιτείται εγκεκριμένο όργανο φόρτωσης στο πλοίο, το όργανο αυτό να είναι πιστοποιημένο και λειτουργικό ώστε να διενεργεί υπολογισμούς καταπόνησης κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση. Οι μηχανές πρόωσης και οι βοηθητικές μηχανές να είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση. Ο εξοπλισμός του καταστρώματος που αφορά τις εργασίες πρόσδεσης και ελλιμενισμού να λειτουργεί και να είναι σε καλή κατάσταση. 4

5 ΙΙΙ. Υποχρεώσεις Φορέων Εκμετάλλευσης Τερματικών Σταθμών 1. Οι τερματικοί σταθμοί πληρούν τις κάτωθι αναφερόμενες προδιαγραφές: α. Οι τερματικοί σταθμοί δέχονται για φόρτωση ή εκφόρτωση στερεών φορτίων χύδην µόνο φορτηγά πλοία μεταφοράς φορτίου χύδην που μπορούν να αγκυροβολήσουν µε ασφάλεια στις εγκαταστάσεις φόρτωσης ή εκφόρτωσης, λαμβάνοντας υπόψη το βάθος της θάλασσας στη θέση παραβολής, το έμφορτο βύθισμα του πλοίου, το ολικό μήκος του, τις ρυθμίσεις πρόσδεσης, το περίζωμα, την ασφαλή πρόσβαση και τα πιθανά εμπόδια κατά τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης. β. Ο εξοπλισμός φόρτωσης και εκφόρτωσης στον τερματικό σταθμό είναι κατάλληλα πιστοποιημένος και σε καλή κατάσταση σύμφωνα µε τους σχετικούς κανονισμούς και τα πρότυπα, τον χειρίζεται δε μόνον επαρκώς εξειδικευμένο και, αν είναι απαραίτητο, πιστοποιημένο προσωπικό. γ. Το προσωπικό του τερματικού σταθμού εκπαιδεύεται σε όλες τις πτυχές της ασφαλούς φόρτωσης και εκφόρτωσης φορτηγών πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην, ανάλογα µε τις αρμοδιότητές του. Η κατάρτιση αποβλέπει στην εξοικείωση µε τους γενικούς κινδύνους κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση στερεών φορτίων χύδην και τις συνέπειες που μπορούν να έχουν οι εσφαλμένες εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης στην ασφάλεια του πλοίου. δ. Το προσωπικό του τερματικού σταθμού που απασχολείται στις εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης διαθέτει και χρησιμοποιεί μέσα ατομικής προστασίας και αναπαύεται επαρκώς, ώστε να αποτρέπονται ατυχήματα λόγω κόπωσης. 2. Θα πρέπει να έχει διοριστεί εκπρόσωπος ή εκπρόσωποι του τερματικού σταθμού. Οι ευθύνες του εκπροσώπου του τερματικού σταθμού είναι οι κάτωθι: α) µε την παραλαβή της αρχικής κοινοποίησης για τον προβλεπόμενο χρόνο άφιξης του πλοίου, ο εκπρόσωπος του τερματικού σταθμού παρέχει στον πλοίαρχο πληροφορίες σχετικά με: 5

6 τη θέση παραβολής όπου θα πραγματοποιηθεί η φόρτωση ή η εκφόρτωση και ο προβλεπόμενος χρόνος για την παραβολή και την ολοκλήρωση της φόρτωσης ή εκφόρτωσης. 1 τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού φόρτωσης ή εκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένου του ονομαστικού ρυθμού φόρτωσης ή εκφόρτωσης του τερματικού σταθμού και του αριθμού των κεφαλών φόρτωσης ή εκφόρτωσης που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, καθώς και του προβλεπόμενου χρόνου που απαιτείται για κάθε κίνηση φόρτωσης ή, στην περίπτωση της εκφόρτωσης, του προβλεπόμενου χρόνου που απαιτείται για κάθε στάδιο της εκφόρτωσης. τα χαρακτηριστικά της θέσης παραβολής ή της προβλήτας που πιθανώς πρέπει να γνωρίζει ο πλοίαρχος, συμπεριλαμβανομένης της θέσης των σταθερών και των κινητών εμποδίων, των παραβλημάτων, των στύλων πρόσδεσης των πλοίων (δέστρες) και των διαδικασιών πρόσδεσης. το ελάχιστο βάθος ύδατος κατά μήκος της θέσης παραβολής και στους διαύλους προσέγγισης και άφιξης, που έχει σχέση και με την ύπαρξη ρευμάτων στην περιοχή την πυκνότητα ύδατος στη θέση παραβολής. τη μέγιστη απόσταση μεταξύ της ισάλου γραμμής και του άνω μέρους των καλυμμάτων του στομίου του κύτους φορτίου ή των τοιχωμάτων των στομίων, ανάλογα µε τη συνάφεια αμφότερων µε την εργασία φόρτωσης ή εκφόρτωσης, καθώς και τη μέγιστη απόσταση του πλοίου από την ίσαλο γραμμή και άνω (ύψος εξάλων). τις ρυθμίσεις για την επιβίβαση και την πρόσβαση. τη πλευρά του πλοίου που θα πλευρίσει στη θέση παραβολής. τη μέγιστη επιτρεπτή ταχύτητα προσέγγισης στην προβλήτα και τη διαθεσιμότητα πλοηγού και ρυμουλκού, τον τύπο του ρυμουλκού και τον τύπο των στύλων πρόσδεσης (δέστρες). την ακολουθία φόρτωσης διαφορετικών πακέτων φορτίου και οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς, αν δεν είναι δυνατό να ληφθεί το φορτίο µε οποιαδήποτε σειρά ή από οποιοδήποτε κύτος εξυπηρετεί περισσότερο το πλοίο. 1 Οι πληροφορίες για τον προβλεπόμενο χρόνο ελλιμενισμού και απόπλου και για το ελάχιστο βάθος στη θέση παραβολής θα επικαιροποιούνται σταδιακά και θα διαβιβάζονται στον πλοίαρχο άμα τη λήψη των διαδοχικών ενημερώσεων για τον προβλεπόμενο χρόνο άφιξης. Οι πληροφορίες σχετικά µε το ελάχιστο βάθος των υδάτων κατά την προσέγγιση και την αναχώρηση από διαύλους παρέχονται από τις αρχές του τερματικού σταθμού ή την αρμόδια αρχή, ανάλογα µε την περίπτωση. 6

7 οποιεσδήποτε ιδιότητες του υπό φόρτωση φορτίου που μπορούν να δημιουργήσουν κίνδυνο όταν έλθει σε επαφή µε το υπάρχον φορτίο (συμβατότητα) ή κατάλοιπα επάνω στο πλοίο. τις προτεινόμενες εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή αλλαγές στα υφιστάμενα σχέδια φόρτωσης ή εκφόρτωσης με λεπτομερή αναφορά. το αν ο εξοπλισμός φόρτωσης ή εκφόρτωσης τερματικού σταθμού είναι σταθερός ή υπάρχει περιορισμός στην κίνησή του. τα σκοινιά πρόσδεσης που απαιτούνται. συνήθεις διαδικασίες πρόσδεσης. Οποιονδήποτε περιορισμό στον ερματισμό ή αφερµατισµό. Το μέγιστο βύθισμα κατάπλου, που επιτρέπεται από τις αρμόδιες αρχές. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αφορά τον τερματικό σταθμό και ζητείται από τον πλοίαρχο. β) ο εκπρόσωπος του τερματικού σταθμού μεριμνά ώστε ο πλοίαρχος να έχει ενημερωθεί το συντομότερο δυνατό σχετικά µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο δήλωσης φορτίου. γ) ο εκπρόσωπος κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στον πλοίαρχο και στις αρμόδιες αρχές τις εμφανείς ελλείψεις τις οποίες έχει σημειώσει επί του πλοίου και οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφαλή φόρτωση ή εκφόρτωση των στερεών φορτίων χύδην. δ) πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια της φόρτωσης ή εκφόρτωσης, ο εκπρόσωπος του τερματικού σταθμού φροντίζει για τα ακόλουθα: παρέχει στον πλοίαρχο τα ονόματα και τις διαδικασίες για να επικοινωνήσει µε το προσωπικό του τερματικού σταθμού ή τον πράκτορα του φορτωτή που έχει την ευθύνη για την εργασία φόρτωσης ή εκφόρτωσης και µε τον οποίο ο πλοίαρχος θα έλθει σε επαφή. λαμβάνει όλα τα προληπτικά μέτρα για να αποφευχθούν ζημίες στο πλοίο από τον εξοπλισμό φόρτωσης ή εκφόρτωσης και ενημερώνει τον πλοίαρχο για τυχόν ζημίες. διασφαλίζει ότι το πλοίο δεν έχει κλίση ή εάν για επιχειρησιακούς λόγους χρειάζεται κάποια κλίση, ότι αυτή είναι η ελάχιστη δυνατή. διασφαλίζει ότι η εκφόρτωση της αριστερής πλευράς είναι παρόμοια µε εκείνη της δεξιάς στο ίδιο αμπάρι, προκειμένου να µην δημιουργούνται στρέψεις. 7

8 σε περίπτωση φορτίων υψηλής πυκνότητας ή όταν τα μεμονωμένα φορτία λαβίδας είναι μεγάλα, εφιστά την προσοχή του πλοιάρχου στην πιθανότητα να υπάρξουν ισχυρές εντοπισμένες φορτίσεις επί της κατασκευής του πλοίου, ώσπου η οροφή της δεξαμενής να καλυφθεί τελείως από φορτίο, ειδικά όταν επιτρέπεται η ελεύθερη πτώση του φορτίου από ψηλά, λαμβάνει δε ειδική μέριμνα κατά την έναρξη της εργασίας φόρτωσης σε κάθε κύτος φορτίου. διασφαλίζει ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ του πλοιάρχου και του τερματικού εκπροσώπου σε όλα τα επίπεδα και σε σχέση µε όλες τις πτυχές των εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης και ότι ο πλοίαρχος ενημερώνεται για οποιαδήποτε αλλαγή στο συμφωνημένο ρυθμό φόρτωσης, καθώς και κατά την ολοκλήρωση κάθε επιμέρους φόρτωσης. τηρεί αρχείο για το βάρος και τη διάταξη του φορτίου που φορτώθηκε ή εκφορτώθηκε και διασφαλίζει ότι τα βάρη στα κύτη δεν αποκλίνουν από το συμφωνημένο σχέδιο φόρτωσης ή εκφόρτωσης. διασφαλίζει ότι το φορτίο είναι διευθετημένο, κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση, σύμφωνα µε τις εντολές του πλοιάρχου. διασφαλίζει ότι οι ποσότητες φορτίου που απαιτούνται για να επιτευχθεί το επιθυμητό βύθισμα απόπλου και η ορθή διευθέτηση του φορτίου καθιστούν δυνατή την απελευθέρωση των συστημάτων ταινιόδρομων του τερματικού σταθμού από φορτίο µε την ολοκλήρωση της φόρτωσης. Για το σκοπό αυτό, ο εκπρόσωπος τερματικού σταθμού ενημερώνει τον πλοίαρχο σχετικά µε την ονομαστική χωρητικότητα του συστήματος ταινιόδρομου του τερματικού σταθμού και για οποιαδήποτε απαίτηση όσον αφορά την απελευθέρωση του συστήματος ταινιόδρομων µε την ολοκλήρωση της φόρτωσης. σε περίπτωση εκφόρτωσης, ειδοποιεί εγκαίρως τον πλοίαρχο όταν πρόκειται να αυξηθεί ή να μειωθεί ο αριθμός των κεφαλών εκφόρτωσης που χρησιμοποιούνται και τον ενημερώνει όταν η εκφόρτωση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί από κάθε κύτος. διασφαλίζει ότι δεν διενεργείται εργασία εν θερμώ επί του πλοίου ή πλησίον του πλοίου ενώ αυτό παραμένει στη θέση παραβολής, εκτός αν δοθεί άδεια από τον πλοίαρχο και η εν λόγω εργασία πραγματοποιείται σύμφωνα µε τις απαιτήσεις της αρμόδιας αρχής. Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 7 του Κεφαλαίου VI της σύμβασης SOLAS του 1974 απαιτείται ούτως ή άλλως ο ορισμός αντιπροσώπου της εγκατάστασης, ο οποίος 8

9 ορίζεται ως «το πρόσωπο που έχει ορισθεί από την εγκατάσταση ή άλλη ευκολία όπου το πλοίο φορτώνει ή εκφορτώνει και το οποίο έχει την ευθύνη για τους χειρισμούς που διενεργούνται από την εγκατάσταση ή την ευκολία σε σχέση με το συγκεκριμένο πλοίο». 3. Θα πρέπει να συνταχθούν ενημερωτικά βιβλία που περιέχουν τις απαιτήσεις του τερματικού σταθμού και των αρμόδιων αρχών, καθώς και τις πληροφορίες για το λιμένα και τον τερματικό σταθμό, όπως απαριθμούνται στο προσάρτημα 1 παράγραφος 1.2 του Κώδικα BLU, (σχετικό υπόδειγμα στο παράρτημα Ι της παρούσης) και τα βιβλία αυτά διατίθενται στους πλοιάρχους των φορτηγών πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην που προσεγγίζουν σε τερματικό σταθμό, για τη φόρτωση ή εκφόρτωση των στερεών φορτίων χύδην, και 4. Θα πρέπει να έχει αναπτυχθεί, εφαρμοστεί και διατηρείται σύστημα διαχείρισης της ποιότητας. Αυτό το σύστημα διαχείρισης ποιότητας είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα πρότυπα ISO 9001:2000 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο, το οποίο τουλάχιστον πληρεί όλες τις πτυχές του ISO 9001:2000 και το οποίο ελέγχεται σύμφωνα µε τις κατευθυντήριες γραμμές του ISO 10011:1991 ή µε ισοδύναμο πρότυπο που πληρεί όλες τις πτυχές του ISO 10011:1991, σύμφωνα με το Π.Δ. 39/2001 (Α 28) όσον αφορά τα εν λόγω ισοδύναμα πρότυπα. Σημειώνεται ότι, χορηγείται μεταβατική περίοδος έως την 4 η Φεβρουαρίου 2005, µε σκοπό τη συγκρότηση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας και ένα επιπρόσθετο έτος, µε σκοπό την επίτευξη του συστήματος πιστοποίησης. 5. Αν προκληθεί ζημία στην κατασκευή ή τον εξοπλισμό του πλοίου κατά τη φόρτωση ή την εκφόρτωση, αναφέρεται στον πλοίαρχο από τον εκπρόσωπο τερματικού σταθμού και αν είναι απαραίτητο, αποκαθίσταται. ΙV. Υποχρεώσεις πλοιάρχου 1. Ο πλοίαρχος είναι υπεύθυνος σε κάθε περίπτωση για την ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση του υπό την πλοιαρχία του φορτηγού πλοίου, μεταφοράς φορτίου χύδην. 2. Ο πλοίαρχος παρέχει πληροφορίες στον τερματικό σταθμό πολύ πριν από τον προβλεπόμενο χρόνο άφιξης του πλοίου στον τερματικό σταθμό, σχετικά με: 9

10 - τον προβλεπόμενο χρόνο άφιξης του πλοίου έξω από τον λιμένα (αγκυροβόλιο εάν υπάρχει), το συντομότερο δυνατό. Η πληροφορία αυτή επικαιροποιείται, όταν και όποτε ενδείκνυται. - Κατά τον αρχικό χρόνο άφιξης: α) το όνομα, το σήμα κλήσης, τον αριθμό ΙΜΟ, τον αριθμό και το λιμένα νηολογίου, την ολική χωρητικότητα κλπ. β) το σχέδιο φόρτωσης ή εκφόρτωσης, τη ποσότητα φορτίου, τη στοιβασία από τα στόμια κύτους, τη σειρά φόρτωσης ή εκφόρτωσης και τη ποσότητα που πρόκειται να φορτωθεί ανά κίνηση ή να εκφορτωθεί σε κάθε στάδιο της εκφόρτωσης. γ) το βύθισμα άφιξης και το προτεινόμενο βύθισμα απόπλου. δ) το χρόνο που απαιτείται για τον ερματισμό και τον αφερματισµό. ε) το ολικό μήκος του πλοίου, το πλάτος και μήκος του χώρου φόρτωσης από το πρωραίο τοίχωμα στομίου του ακραίου πρωραίου στομίου κύτους μέχρι το πρυμναίο τοίχωμα στομίου του ακραίου πρυμναίου στομίου κύτους στο οποίο πρόκειται να φορτωθεί το φορτίο ή από το οποίο πρόκειται να εκφορτωθεί το φορτίο. στ) την απόσταση από την ίσαλο γραμμή μέχρι το πρώτο στόμιο κύτους που πρόκειται να φορτωθεί ή να εκφορτωθεί και απόσταση από την πλευρά του πλοίου (ρέλια) μέχρι το άνοιγμα του στομίου του κύτους. ζ) τη θέση της κύριας κλίμακας του πλοίου (ακομοδεσίου). η) το βύθισμα πλοίου. θ) τις λεπτομέρειες και τις δυνατότητες της συσκευής χειρισμού του φορτίου του πλοίου, αν υπάρχει. ι) τον αριθμό και το είδος των σχοινιών πρόσδεσης. ια) τα ειδικά αιτήματα, όπως τα σχετικά µε ειδικούς χειρισμούς διευθέτησης του φορτίου ή µε τη συνεχή μέτρηση της περιεκτικότητας ύδατος (υγρασία) του φορτίου. ιβ) τις λεπτομέρειες οποιωνδήποτε απαραίτητων επισκευών που μπορεί να καθυστερήσουν τον ελλιμενισμό, την έναρξη της φόρτωσης ή της εκφόρτωσης ή τον απόπλου του πλοίου µε την ολοκλήρωση της φόρτωσης ή της εκφόρτωσης. ιγ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά µε το πλοίο την οποία ζητεί ο τερματικός σταθμός. 3) Πριν από τη φόρτωση οποιουδήποτε στερεού φορτίου χύδην, ο πλοίαρχος διασφαλίζει ότι έχει λάβει τις αναφερόμενες στο φορτίο πληροφορίες που απαιτούνται από τον 10

11 κανονισμό VI/2.2 της Σύμβασης SOLAS του 1974 και, όπου απαιτείται, µία δήλωση πυκνότητας του στερεού φορτίου χύδην. Οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται σε ένα Έντυπο Δήλωσης Φορτίου, όπως ορίζεται στο προσάρτημα 5 του Κώδικα BLU (Παράρτημα ΙΙ της παρούσης). 4) Πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια της φόρτωσης ή εκφόρτωσης ο πλοίαρχος διασφαλίζει ότι: η φόρτωση ή η εκφόρτωση φορτίου και η εκροή ή η εισροή θαλασσέρματος ελέγχονται από τον υπεύθυνο αξιωματικό του πλοίου. η διάταξη του φορτίου και ο όγκος του θαλασσέρματος παρακολουθούνται σε όλη τη διαδικασία φόρτωσης ή εκφόρτωσης για να εξασφαλιστεί ότι η κατασκευή του πλοίου δεν καταπονείται υπερβολικά. το πλοίο διατηρείται ισοβύθιστο, αν δε απαιτείται να λάβει κάποια κλίση για λειτουργικούς λόγους, αυτή είναι η μικρότερη δυνατή. το πλοίο παραμένει προσδεδεμένο µε ασφάλεια, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών καιρικών συνθηκών και προβλέψεων. επαρκής αριθμός αξιωματικών και µελών του πληρώματος παραμένει στο πλοίο για τον έλεγχο των σχοινιών πρόσδεσης ή για οποιαδήποτε συνήθη ή έκτακτη κατάσταση, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης του πληρώματος για επαρκή χρόνο ανάπαυσης ώστε να αποφεύγεται η κόπωση. ο εκπρόσωπος του τερματικού σταθμού ενημερώνεται για τις απαιτήσεις διευθέτησης φορτίου, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες µε τις διαδικασίες του Κώδικα του ΙΜΟ για την ασφάλεια του στερεού φορτίου χύδην. ο εκπρόσωπος του τερματικού σταθμού ενημερώνεται για τις απαιτήσεις εναρμόνισης μεταξύ των ρυθμών ερματισμού ή αφερματισμού και φόρτωσης ή εκφόρτωσης του φορτίου του πλοίου του και για οποιαδήποτε απόκλιση από το σχέδιο ερματισμού ή αφερµατισµού ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί να επηρεάσει τη φόρτωση ή την εκφόρτωση φορτίου. το θαλάσσερμα εκχύνεται σε ρυθμούς που συμβαδίζουν µε το συμφωνημένο σχέδιο φόρτωσης και δεν καταλήγει σε κατάκλιση της αποβάθρας ή γειτονικού σκάφους. Όπου δεν είναι πρακτικό για το πλοίο να απορρίψει τελείως το θαλάσσερµα πριν το στάδιο διευθέτησης του φορτίου, ο πλοίαρχος συμφωνεί µε τον εκπρόσωπο του τερματικού σταθμού για τα χρονικά διαστήματα που μπορεί να απαιτηθεί αναστολή της φόρτωσης και για τη χρονική διάρκεια των σχετικών αναστολών. 11

12 υπάρχει συμφωνία µε τον εκπρόσωπο του τερματικού σταθμού σχετικά µε τις δράσεις που πρόκειται να αναληφθούν σε περίπτωση βροχής ή άλλης αλλαγής του καιρού, όταν η φύση του φορτίου δημιουργεί κίνδυνο σε περίπτωση τέτοιας αλλαγής. καμία εργασία εν θερμώ δεν διενεργείται στο πλοίο ή κοντά σε αυτό ενώ το πλοίο βρίσκεται στη θέση παραβολής, εκτός αν υπάρχει άδεια από τον εκπρόσωπο του τερματικού λιμένα και σύμφωνα µε τις απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών. υφίσταται στενή επίβλεψη της εργασίας φόρτωσης ή εκφόρτωσης του πλοίου κατά τα τελικά στάδια της φόρτωσης ή της εκφόρτωσης. ο εκπρόσωπος τερματικού σταθμού ενημερώνεται αμέσως αν η διαδικασία φόρτωσης ή εκφόρτωσης προκάλεσε ζημία, δημιούργησε επικίνδυνη κατάσταση ή είναι πιθανό να προκαλέσει κάτι τέτοιο. ο εκπρόσωπος του τερματικού σταθμού ενημερώνεται όταν πρέπει να ξεκινήσει η τελική διευθέτηση του φορτίου, προκειμένου να θέσει σε λειτουργία το σύστημα μεταφοράς µε ιμάντα. η εκφόρτωση του κύτους διεξάγεται ισομερώς μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς πλευράς του πλοίου, ώστε να αποτρέπεται η στρέβλωση της κατασκευής του πλοίου (Hull). κατά τον ερματισμό ενός ή περισσότερων κυτών, λαμβάνεται υπόψη η πιθανότητα διαφυγής εύφλεκτων αναθυμιάσεων από τα κύτη και λαμβάνονται μέτρα προστασίας πριν επιτραπεί οποιαδήποτε εργασία εν θερμώ κοντά ή πάνω από αυτά τα κύτη, για αποφυγή έκρηξης. V. Υποχρεώσεις λιμενικών αρχών 1. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του πλοιάρχου που προβλέπονται στον κανονισμό VI/7.7 της Σύμβασης SOLAS του 1974, η Λιμενική Αρχή αποτρέπει ή σταματά τη φόρτωση ή την εκφόρτωση των στερεών φορτίων χύδην εφόσον έχει σαφείς ενδείξεις ότι τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του πλοίου ή του πληρώματος λόγω των εργασιών αυτών. 12

13 2. Σε περίπτωση που η Λιμενική Αρχή πληροφορηθεί τυχόν διαφωνία μεταξύ πλοιάρχου και εκπροσώπου του τερματικού σταθμού για την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ΠΔ, αυτή παρεμβαίνει, μόνο σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται, προς όφελος της ασφάλειας πλοίου, λιμένα και θαλάσσιου περιβάλλοντος. 3. Στην περίπτωση κατά την οποία συμβούν ζημιές κατά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα της κατασκευής ή τη στεγανότητα του σκάφους, ή τα ουσιώδη μηχανικά συστήματα του πλοίου, η αρχή του κράτους της σημαίας ή ένας οργανισμός αναγνωρισμένος από αυτήν, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό της και η αρχή ελέγχου του κράτους του λιμένα ενημερώνονται από τον εκπρόσωπο του τερματικού σταθμού και τον πλοίαρχο. Η απόφαση για το κατά πόσον απαιτείται άμεση επισκευή ή μπορεί να αναβληθεί, λαμβάνεται από την αρχή ελέγχου του κράτους του λιμένα αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη, εάν υπάρχει, της αρχής του κράτους της σημαίας ή του αναγνωρισμένου από αυτήν οργανισμού (Νηογνώμονα κλπ), που ενεργεί για λογαριασμό της, καθώς και του πλοιάρχου. Αν κριθεί αναγκαία η άμεση επισκευή, αυτή πραγματοποιείται κατά τρόπο ικανοποιητικό για τον πλοίαρχο και τη αρχή ελέγχου του κράτους του λιμένα πριν αποπλεύσει το πλοίο. 4. Προκειμένου να ληφθεί η απόφαση στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 2, οι αρχές ελέγχου του κράτους του λιμένα μπορούν να αναθέσουν σε αναγνωρισμένο οργανισμό την επιθεώρηση της ζημίας και την παροχή συμβουλών σχετικά µε την αναγκαιότητα διενέργειας των επισκευών ή την αναβολή τους. 5. Οι Λιμενικές Αρχές παρακολουθούν τακτικά τη συμμόρφωση των τερματικών σταθμών προς τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1, του άρθρου 7 παράγραφος 2 και του άρθρου 8. Η διαδικασία παρακολούθησης περιλαμβάνει τη διενέργεια αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων κατά τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης. Επιπροσθέτως, εξακριβώνουν ότι οι τερματικοί σταθμοί συμμορφώνονται µε τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 4 στο τέλος της περιόδου που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο και για τους νεοσύστατους τερματικούς σταθμούς στο τέλος της περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο Οι Λιμενικές Αρχές υποχρεούνται να αποστέλλουν στη ΓΓΛΛΠ/ΔΛΠ ετήσια αναφορά για τη δραστηριότητα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους (μέχρι και τις 31/1 του επομένου έτους από το έτος της αναφοράς) για την πορεία της εφαρμογής του Π.Δ. στην περιοχή δικαιοδοσίας τους στην οποία θα περιέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τα πλοία που προσέγγισαν τον τερματικό σταθμό, το είδος και την ποσότητα των φορτοεκφορτωθέντων φορτίων καθώς και για τυχόν προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 13

14 7. Οι Λιμενικές Αρχές υποχρεούνται στη συμπλήρωση του Υποδείγματος Αναφοράς της Λιμενικής Αρχής για έκαστη λιμενική εγκατάσταση (τερματικό σταθμό) εξυπηρέτησης πλοίων μεταφοράς στερεών χύδην φορτίων (Παράρτημα V της παρούσης εγκυκλίου), περιοχής δικαιοδοσίας της και στην αποστολή του εντύπου στη ΓΓΛΛΠ/ΔΛΠ εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της παρούσης. Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΧΥΔΗΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 1. Πριν φορτωθούν ή εκφορτωθούν τα στερεά φορτία χύδην ο πλοίαρχος συμφωνεί µε τον εκπρόσωπο του τερματικού σταθμού για το Σχέδιο Φόρτωσης ή Εκφόρτωσης σύμφωνα µε τις διατάξεις του κανονισμού VI/7.3 της Σύμβασης SOLAS του Το Σχέδιο Φόρτωσης ή Εκφόρτωσης εκπονείται µε τη μορφή που ορίζεται στο προσάρτημα 2 του Κώδικα BLU (Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσης), περιέχει τον αριθμό ΙΜΟ του αντίστοιχου φορτηγού πλοίου μεταφοράς φορτίου χύδην και ο πλοίαρχος με τον εκπρόσωπο του τερματικού σταθμού επιβεβαιώνουν τη συμφωνία τους για το σχέδιο υπογράφοντάς το. Οποιαδήποτε αλλαγή στο σχέδιο, η οποία κατά τη γνώμη του ενός ή του άλλου μέρους ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλεια του σκάφους ή του πληρώματος, προετοιμάζεται, γίνεται αποδεκτή και συμφωνείται από τα δύο μέρη µε τη μορφή αναθεωρημένου σχεδίου. Το συμφωνημένο σχέδιο φόρτωσης ή εκφόρτωσης και οποιεσδήποτε μεταγενέστερες συμφωνημένες αναθεωρήσεις φυλάσσονται από το πλοίο και τον εκπρόσωπο του τερματικού σταθμού για έξι μήνες, για τους σκοπούς τυχόν αναγκαίας επαλήθευσης από τις αρμόδιες αρχές. 2. Πριν από την έναρξη της φόρτωσης ή εκφόρτωσης, συμπληρώνεται Κατάλογος Ελέγχου Ασφάλειας Πλοίου/Ξηράς και υπογράφεται από κοινού από τον πλοίαρχο και τον εκπρόσωπο του τερματικού σταθμού, σύμφωνα µε τις κατευθύνσεις του προσαρτήματος 4 του Κώδικα BLU (Παράρτημα IV της παρούσης). 3. Τηρείται ανά πάσα στιγμή αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ του πλοίου και του τερματικού σταθμού, ικανή να ανταποκρίνεται σε αιτήματα για πληροφόρηση σχετικά µε τη διαδικασία φόρτωσης ή εκφόρτωσης και να διασφαλίζει την έγκαιρη συμμόρφωση σε περίπτωση που ο πλοίαρχος ή ο εκπρόσωπος του τερματικού σταθμού διατάξει αναστολή των εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης. 14

15 4. Ο πλοίαρχος και ο εκπρόσωπος του τερματικού σταθμού εκτελούν τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης σύμφωνα µε το συμφωνημένο σχέδιο. Ο εκπρόσωπος του τερματικού σταθμού ευθύνεται για τη φόρτωση ή την εκφόρτωση του στερεού φορτίου χύδην όσον αφορά τη σειρά των κυτών, την ποσότητα και το ρυθμό φόρτωσης ή εκφόρτωσης που δηλώνεται στο σχέδιο. Δεν παρεκκλίνει από το συμφωνημένο σχέδιο φόρτωσης ή εκφόρτωσης, εκτός εάν προηγηθούν διαβουλεύσεις και γραπτή συμφωνία µε τον πλοίαρχο. 5. Με την ολοκλήρωση της φόρτωσης ή της εκφόρτωσης, ο πλοίαρχος και ο εκπρόσωπος του τερματικού σταθμού συμφωνούν γραπτώς, ότι η φόρτωση ή η εκφόρτωση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα µε το σχέδιο φόρτωσης ή εκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε συμφωνημένων αλλαγών. Στην περίπτωση της εκφόρτωσης, η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης στοιχεία σχετικά µε την εκκένωση και τον καθαρισμό των κυτών φορτίου σύμφωνα µε τις απαιτήσεις του πλοιάρχου, καθώς και στοιχεία για οποιαδήποτε ζημία υπέστη το πλοίο και τις επισκευές που τυχόν πραγματοποιήθηκαν. Ε. ΚΥΡΩΣΕΙΣ Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Π.Δ., ανεξάρτητα από κάθε άλλη ποινική ή πειθαρχική ποινή, επιβάλλονται και οι διοικητικές κυρώσεις των άρθρων 45 και 157 του Ν.Δ. 187/1973 (Α 261) «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου». Σύμφωνα με το άρθρο 45 του εν λόγω Ν.Δ. για οποιαδήποτε παράβαση του Κεφαλαίου Γ και των Διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί γι αυτό το σκοπό, και ανεξάρτητα από το εάν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη, επιβάλλεται πρόστιμο, με αιτιολογημένη απόφαση του Κλάδου της Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων ή του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής. Το χρηματικά όρια των προστίμων ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Τα εν λόγω πρόστιμα περιέρχονται στο Δημόσιο και εισπράττονται με τρόπο που ορίζεται από τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Με την κοινοποίηση της απόφασης για την επιβολή του προστίμου είναι δυνατό να απαγορευτεί ο απόπλους έως ότου γίνει κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής Τραπέζης. Κατά των αποφάσεων επιβολής του προστίμου, επιτρέπεται προσφυγή σε διάστημα ενός μηνός από τη στιγμή της Κοινοποιήσεως, ενώπιον του Υπουργού. Η προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Σύμφωνα με το άρθρο 157, οι παραβάτες των εκδιδόμενων αστυνομικών διατάξεων έτσι όπως αυτές εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 156 του σχετικού Ν.Δ., τιμωρούνται με 15

16 απόφαση των λιμενικών αρχών με πρόστιμο το ύψος του οποίου ορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις. Πριν από την έκδοση της ανωτέρω αναφερόμενης απόφασης καλούνται οι παραβάτες να απολογηθούν εντός εικοσιτετραώρου με έγγραφη πρόσκληση της Λιμενικής Αρχής. Οι όροι βεβαίωσης των παραβάσεων, επιβολής των προστίμων και αμφισβήτησης αυτών, καθώς και οι όροι καταβολής και είσπραξης των προστίμων καθορίζονται στις παραγράφους 2,3,4 και 5 του άρθρου 157. ΣΤ. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος ορίζεται η 1 η Μαρτίου του έτους Οι εμπλεκόμενοι με την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος φορείς και οι υποχρεώσεις αυτών αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους της εγκυκλίου και τίθενται σε εφαρμογή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Προεδρικού Διατάγματος. Εξαίρεση αποτελούν τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Γ μέρος ΙΙΙ παρ. 4 της παρούσης εγκυκλίου, που αφορούν στην ανάπτυξη, εφαρμογή και διατήρηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας στους τερματικούς σταθμούς, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. Συγκεκριμένα, χορηγείται μεταβατική περίοδος για τη συγκρότηση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας έως την 4 η Φεβρουαρίου 2005 και ένα επιπρόσθετο έτος µε σκοπό την επίτευξη του συστήματος πιστοποίησης. Τέλος οι λιμενικές αρχές προς τις οποίες απευθύνεται η παρούσα, παρακαλούνται για την προώθησή της σε όλες τις ιδιωτικές παράκτιες εγκαταστάσεις περιοχής δικαιοδοσίας τους, με κοινοποίηση στο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΠΑ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Φ.3) Βιβλία Πληροφοριών για τις εγκαταστάσεις 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Φ.3) Έντυπο Δήλωσης Φορτίου 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (Φ.4) 16

17 Σχέδιο Φόρτωσης-Εκφόρτωσης 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV (Φ.16) Κατάλογος Ελέγχου Ασφάλειας Πλοίου/Λιμένα 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (Φ.2) Υπόδειγμα Αναφοράς της Λιμενικής Αρχής για κάθε λιμενική εγκατάσταση (τερματικό σταθμό) εξυπηρέτησης πλοίων μεταφοράς στερεών χύδην φορτίων, περιοχής δικαιοδοσίας της 6. Π.Δ. 66/2004 (Φ.8) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Αποδέκτες για Ενέργεια 1. ΚΛ/Χ 2. Λ/Χ 3. Υ/Χ 4. Οργανισμοί Λιμένα Α.Ε. 5. Λιμενικά Ταμεία 6. Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία 7. Ιδιωτικές Λιμενικές Εγκαταστάσεις (δια των Λιμενικών Αρχών) Αποδέκτες για Κοινοποίηση 1. Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ. Εσωτερική Διανομή 1. Γρ. κ.κ. ΥΕΝ - Γ.Γ. - Γ.Γ.Λ.Λ.Π. 2. Γρ. κ.κ. Α/Λ.Σ. - Α - Β Υ/Λ.Σ. 3. Γρ. κ.κ. Κ.Ν.Π./Ε - Κ.Ε.Ε.Π. 4. ΥΕΝ/Γ.Γ.Λ.Λ.Π./ΔΛΠ 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 18

19 Βιβλία Πληροφοριών για τις εγκαταστάσεις Terminal Information Books 1. Λεπτομέρειες για το αρμόδιο για επικοινωνία προσωπικό της εγκατάστασης Details of terminal contact personnel 2. Τεχνικά στοιχεία ως προς τις θέσεις προσόρμισης και εξοπλισμούς φόρτωσης ή εκφόρτωσης Technical data on the berths and loading or unloading equipment 3. Βάθος νερού στο σημείο προσόρμισης Depth of water at the berth 4. Πυκνότητα νερού στο σημείο προσόρμισης Water density at the berth 5. Το ελάχιστο και το μέγιστο μέγεθος πλοίου για τα οποία είναι σχεδιασμένες να δέχονται οι εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ελάχιστης ανοχής μεταξύ των προεξοχών του καταστρώματος The minimum and maximum size of ship which the terminal s facilities αre designed to accept, including the minimum clearance between deck obstructions 6. Διατάξεις πρόσδεσης και παρακολούθησης μέσων πρόσδεσης Mooring arrangements and attendance of mooring lines 7. Ταχύτητες φόρτωσης ή εκφόρτωσης και ύψος του εξοπλισμού Loading or unloading rates and equipment clearances 8. Διαδικασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης και επικοινωνίες Loading or unloading procedures and communications 19

20 9. Προσδιορισμοί βάρους φορτίου με μετρητές βάρους και μέτρηση βυθισμάτων Cargo weight determinations by weight-meter and draught survey 10. Όροι για αποδοχή των πλοίων συνδυασμένων μεταφορών (ΟΒΟ-Ο/Ο) Conditions for acceptance of combination carriers 11. Πρόσβαση προς και από τα πλοία για τα σημεία προσόρμισης ή προβλήτες Access to and from ships and berths or jetties 12. Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης των εγκαταστάσεων Terminal emergency procedures 13. Διατάξεις (διευθετήσεις) για ζημιές και αποζημιώσεις Damage and indemnity arrangements 14. Θέση αποβίβασης της κλίμακας του ακομμοδεσίου Landing location of accommodation ladder 15. Πληροφορίες για ύπαρξη ευκολιών υποδοχής λυμάτων στην εγκατάσταση Information on waste reception facilities at the terminal 20

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 21

22 Έντυπο Δήλωσης Φορτίου Σημείωση : Το παρόν έντυπο δε συμπληρώνεται εάν το προς φόρτωση φορτίο απαιτεί δήλωση σύμφωνη με τις απαιτήσεις του SOLAS 1974, κεφάλαιο VII, κανονισμός 5 - του MARPOL 73/78, παράρτημα ΙΙΙ, κανονισμός 4 και του IMDG Code, Γενική Εισαγωγή Τμήμα 9 Note : This form is not applicable if the cargo to be loaded requires a declaration under the requirements of SOLAS 1974, chaptervii, regulation 5 ; MARPOL 73/78, Annex III, regulation 4; and the IMDG Code, General Introduction section 9 Φορτωτής: Shipper: Παραλήπτης: Consignee: Αριθμός Αναφοράς: Reference number: Μεταφορέας: Carrier: Μέσα Μεταφοράς: Means of transport: Λιμάνι Αναχώρησης: Port of departure: Οδηγίες: Instructions: Λιμάνι Προορισμού: Port of destination: Γενική περιγραφή του φορτίου: (Τύπος υλικού/ μέγεθος σωματιδίων)* General description of the cargo: (Type of material/particle size)* Μεικτό βάρος (kg/tonnes): Gross mass (kg/tonnes): o Γενικό Φορτίο: General Cargo: o Μονάδες Φορτίου: Cargo units: * Για στερεό χύδην φορτίο For solid bulk cargo Προδιαγραφές χύδην φορτίου*: Specification of bulk cargo*: o Χύδην φορτίο: Bulk cargo: Συντελεστής στοιβασίας: Stowage factor: Γωνία ανάπαυσης: Angle of repose: Διαδικασίες χαπιαρίσματος: Trimming procedures: Χημικές προδιαγραφές** εάν υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος: Chemical properties** if potential hazard: * Εάν απαιτείται If applicable **π.χ.,κλάση ΙΜΟ, αρ. UN ή αρ. BC και αρ. EmS eg. IMO class, UN No or BC No and EmS No 22

23 Σχετικές ειδικές ιδιότητες φορτίου: Relevant special properties of the cargo: Πρόσθετα Πιστοποιητικά* Additional certificates* o o o o Πιστοποιητικό ποσοστού υγρασίας του φορτίου και του ορίου υγρασίας για την μεταφορά του Certificate of moisture content and transportable moisture limit Weathering certificate Πιστοποιητικό Εξαίρεσης Exemption certificate Άλλα (διευκρινίστε) Other (specify) Δ Η Λ Ω Σ Η Με το παρόν δηλώνω υπεύθυνα ότι η αποστολή φορτίου έχει πλήρως και ακριβώς περιγραφεί, καθώς και ότι τα δοθέντα αποτελέσματα δοκιμών και οι λοιπές προδιαγραφές είναι ορθά και μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά του προς φόρτωση φορτίου. D E C L A R A T I O N I hereby declare that the consignment is fully and accurately described and that the given test results and other specifications are correct to the best of my knowledge and belief and can be considered as representative for the cargo to be loaded. *εάν απαιτούνταιι if required Όνομα/ιδιότητα, εταιρία/οργανισμός υπογράφοντος: Name/status, company/organization of signatory: Τόπος και ημερομηνία: Place and date: Υπογραφή εκ μέρους του φορτωτή: Signature on behalf of shipper: Συμπληρωματικά και υποβοηθητικά της έγγραφης τεκμηρίωσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τεχνικές EDP ή EDI. As an aid to paper documentation, Electronic Data Processing (EDP) or Electronic Data Interchange (EDI) techniques may be used. Το παρόν έντυπο ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Σύμβασης SOLAS 1974, κεφάλαιο VI, κανονισμό 2 του BC Code και του CSS Code This form meets the requirements of SOLAS 1974, chapter VI, regulation 2; the BC Code and the CSS Code 23

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 24

25 Σχέδιο Φόρτωσης-Εκφόρτωσης / LOADING/UNLOADING PLAN Αρ. Έκδοσης Version No Λιμάνι Φόρτωσης/Εκφόρτωσης Load/Unload Port Ημερομηνία Date Φορτία Cargoes Πλοίο Vessel Συντελεστής Στοιβασίας των φορτίων (κατά προσέγγιση) Assumed stowage factor of cargoes Ρυθμός ερματισμού Ballast pumping rate Πυκνότητα νερού προβλήτα Dock water density Μεγ. διαθέσιμο βύθισμα πλοίου Max draught available (HW) Αρ. Ταξιδιού Voyage No Μεγ. ελεύθερο ύψος πλοίου στην πρόσδεση Max air draught in berth Λιμάνι προορισμού/προέλευσης To/From Port Τελευταίο Φορτίο Last cargo Αρ. Φορτωτών/εκφορτωτών No of loaders/dischargers Ρυθμός Φόρτωσης/ Εκφόρτωσης Load / discharge rate Ελ. διαθέσιμο βύθισμα πλοίου Min draught available (LW) Μεγ. βύθισμα πλεύσης/άφιξης Max sailing/arrival draught Τόνοι Tones Κατηγορία Grade Σ ύ ν ο λ T o t a l *Κατηγορία = Τόνοι *Κατηγορία = Τόνοι *Κατηγορία = Τόνοι *ΣΥΝΟΛΟ = Τόνοι α s Grade Tones Grade Tones Grade Tones TOTAL Tones α / α Αρ. Κύτους Hold no Φορτίο Cargo Τόνοι Tones Διαδικασίες ερματισμού Ballast operations Απαιτούμενος χρόνος (ώρες) Time required (hours) Σχόλια Comments Υπολογισμένa μεγέθη* Calculated Values Βύθισμα πλοίου Μέγιστο Air Draught Maximum draught Fwd Aft BM SF Draught mid Trim Παρατηρούμενα μεγέθη* Observed values Βύθισμα πλοίου Draught Fwd Alt Mid Σύνολο Total Υπογραφή Εκπροσώπου Τερμ. Σταθμού Signed Terminal Υπογραφή Πλοιάρχου Signed Ship * Fwd - Πρωραίο βύθισμα, Aft Πρυμναίο βύθισμα, BM (Bending Moment) Ροπή κάμψεως, SF (Shear Force) Τάση ολισθήσεως, Air draught Ελεύθερο ύψος πλοίου, Draught mid Μέσον βύθισμα πλοίου, Trim Διαφορά μεταξύ πρωραίου και πρυμναίου βυθίσματος 25

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

27 Κατάλογος Ελέγχου Ασφάλειας Πλοίου/Λιμένα για τη Φόρτωση ή Εκφόρτωση Στερεών Χύδην Φορτίων Ship/Shore Safety Checklist for Loading or Unloading Dry Bulk Cargo Ημερομηνία Date Λιμάνι Port Τερματικός Σταθμός Terminal... Βάθος νερού στο σημείο προσόρμισης Available depth of water in berth Ελάχιστο ελεύθερο ύψος πλοίου Minimum air draught Όνομα πλοίου Ship s name... Βύθισμα άφιξης* Ελεύθερο ύψος πλοίου άφιξης* Arrival draught Arrival air draught... Βύθισμα αναχώρησης** Departure draught Ελεύθερο ύψος πλοίου αναχώρησης** Departure air draught * Αναγνωσμένο/ βάσει υπολογισμών ** Βάσει υπολογισμών Read/Calculated Calculated Ο πλοίαρχος και ο εκπρόσωπος του τερματικού σταθμού, ή οι αντιπρόσωποί τους, θα πρέπει να συμπληρώσουν τον κατάλογο από κοινού. Διευκρινίσεις δίδονται στις επισυναπτόμενες κατευθυντήριες γραμμές. Για την ασφάλεια των διαδικασιών απαιτείται να απαντηθούν καταφατικά όλα τα ερωτήματα και να τσεκαριστούν τα αντίστοιχα τετράγωνα. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει να αναγραφούν οι λόγοι, και να συναφθεί συμφωνία σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης μεταξύ του πλοιάρχου και του εκπροσώπου του τερματικού σταθμού. Εάν κάποιο ερώτημα θεωρείται μη εφαρμόσιμο σημειώστε Χ/Α, εξηγώντας το λόγο. The Master and terminal manager, or their representatives, should complete the checklist jointly. Advice on points to be considered is given in the accompanying guidelines. The safety of operations requires that all questions should be answered affirmatively and the boxes ticked. If this is not possible, the reason should be given, and agreement reached upon precautions to be taken between ship and terminal. If a question is considered to be not applicable write N/A, explaining why if appropriate

28 Κατάλογος Ελέγχου Ασφάλειας Πλοίου/Λιμένα για τη Φόρτωση ή Εκφόρτωση Στερεών Χύδην Φορτίων Ship/Shore Safety Checklist for Loading or Unloading Dry Bulk Cargo 1. Είναι το βάθος του νερού στο σημείο προσόρμισης, και το ελεύθερο ύψος πλοίου επαρκές για να ολοκληρωθούν οι χειρισμοί του φορτίου; Is the depth of water at the berth, and the air draught, adequate for the cargo operation? Πλοίο Ship Τερματικός Terminal 2. Είναι επαρκείς οι διατάξεις πρόσδεσης για όλες τις τοπικές επιδράσεις παλιρροιών, ρευμάτων, καιρού, κυκλοφορίας και παραπλεόντων σκαφών; Are mooring arrangements adequate for all local effects of tide, current, weather, traffic and craft alongside? 3. Σε κατάσταση ανάγκης, είναι το πλοίο ικανό να αφήσει το σημείο προσόρμισης ανά πάσα στιγμή; In emergency, is the ship able to leave the berth at any time? 4. Υπάρχει ασφαλής διάβαση μεταξύ του πλοίου και της προβλήτας; Is there safe access between the ship and the wharf? Tended by Ship/Terminal (cross out the appropriate) 5. Είναι το συμφωνηθέν σύστημα επικοινωνιών μεταξύ πλοίου και τερματικού σταθμού λειτουργικό; Μέθοδος επικοινωνίας.. Γλώσσα..... Δίαυλοι επικοινωνίας/τηλέφωνο.. Is the agreed ship/terminal communications system operative? Communication method.. Language... Radio channels/phone numbers

29 Κατάλογος Ελέγχου Ασφάλειας Πλοίου/Λιμένα για τη Φόρτωση ή Εκφόρτωση Στερεών Χύδην Φορτίων Ship/Shore Safety Checklist for Loading or Unloading Dry Bulk Cargo 6. Έχουν προσδιοριστεί σαφώς οι υπεύθυνοι επικοινωνίας κατά τη διάρκεια των διαδικασιών; Υπεύθυνοι πλοίου που επικοινωνούν. Υπεύθυνοι ξηράς που επικοινωνούν.. Θέση Are the liaison contact persons during operations positively identified? Ship contact persons... Shore contact persons. Location Πλοίο Ship Τερματικός Terminal 7. Υπάρχει επάρκεια πληρώματος στο πλοίο και προσωπικού στον τερματικό σταθμό, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης; Are adequate crew on board, and adequate staff in the terminal, for emergency? 8. Έχουν γνωστοποιηθεί και συμφωνηθεί τυχόν λειτουργίες παραλαβής καυσίμου; Have any bunkering operations been advised and agreed? 9. Έχουν γνωστοποιηθεί και συμφωνηθεί τυχόν προτιθέμενες επισκευές στο σκάφος ή στον προβλήτα; Have any intended repairs to wharf or ship whilst alongside been advised and agreed? 10. Έχει συμφωνηθεί η διαδικασία αναφοράς και καταγραφής ζημιών που προκαλούνται από τις διαδικασίες φόρτωσης; Has a procedure for reporting and recording damage from cargo operations been agreed?

30 Κατάλογος Ελέγχου Ασφάλειας Πλοίου/Λιμένα για τη Φόρτωση ή Εκφόρτωση Στερεών Χύδην Φορτίων Ship/Shore Safety Checklist for Loading or Unloading Dry Bulk Cargo 11. Έχουν δοθεί στο πλοίο αντίγραφα των κανονισμών του λιμένα και του τερματικού σταθμού, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων ασφάλειας και ρύπανσης, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν στις υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης; Has the ship been provided with copies of port and terminal regulations, including safety and pollution requirements and details of emergency services? Πλοίο Ship Τερματικός Terminal 12. Ο φορτωτής έχει συνεννόηση παραδώσει στον πλοίαρχο τις προδιαγραφές του φορτίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου VI του SOLAS; Has the shipper provided the Master with the properties of the cargo in accordance with the requirements of chapter VI of SOLAS? 13. Είναι ασφαλής η ατμόσφαιρα στα κύτη και στους κλειστούς χώρους, όπου απαιτείται η πρόσβαση έχουν προσδιοριστεί τα εύφλεκτα φορτία, και έχει συμφωνηθεί η ανάγκη παρακολούθησης της ατμόσφαιρας από το πλοίο και τον τερματικό σταθμό; Is the atmosphere safe in holds and enclosed spaces to which access may be required, have fumigated cargoes been identified, and has the need for monitoring of atmosphere been agreed by ship and terminal? 14. Έχουν κοινοποιηθεί στο πλοίο και στον τερματικό σταθμό, η δυνατότητα των εργαλείων φορτωεκφόρτωσης και τα όρια των διαδρομών τους; Φορτωτήρας. Φορτωτήρας. Φορτωτήρας. Have the cargo handling capacity and any limits of travel for each loader/unloader been passed to the ship/terminal? Loader.. Loader.. Loader

31 Κατάλογος Ελέγχου Ασφάλειας Πλοίου/Λιμένα για τη Φόρτωση ή Εκφόρτωση Στερεών Χύδην Φορτίων Ship/Shore Safety Checklist for Loading or Unloading Dry Bulk Cargo 15. Έχει εκπονηθεί σχέδιο φόρτωσης ή εκφόρτωσης για όλα τα στάδια φόρτωσης/αφερματισμού ή εκφόρτωσης/ερματισμού; Has a cargo loading or unloading plan been calculated for all stages of loading/deballasting or unloading/ballasting? Πλοίο Ship Τερματικός Terminal 16. Έχουν προσδιοριστεί σαφώς στο σχέδιο φόρτωσης ή εκφόρτωσης τα κύτη που θα χρησιμοποιηθούν, δείχνοντας την ακολουθία των εργασιών, την κατηγορία και το βάρος του φορτίου που πρέπει να μεταφερθεί κάθε φορά; Have the holds to be worked been clearly identified in the loading or unloading plan, showing the sequence of work, and the grade and tonnage of cargo to be transferred each time the hold is worked? 17. Έχει συζητηθεί η ανάγκη χαπιαρίσματος του φορτίου, και έχει συμφωνηθεί η μέθοδος και η έκταση; Has the need for trimming of cargo in the holds been discussed, and the method and extent been agreed? 18. Είναι σαφές και αποδεκτό, τόσο στον υπεύθυνο του πλοίου, όσο και στον υπεύθυνο του τερματικού σταθμού ότι εάν η διαδικασία ερματισμού αποσυγχρονιστεί από τη διαδικασία φόρτωσης, θα πρέπει να αναβληθεί η διαδικασία φόρτωσης ωσότου συγχρονιστεί με αυτήν η διαδικασία ερματισμού; Do both ship and terminal understand and accept that if the ballast programme becomes out of step with the cargo operation, it will be necessary to suspend cargo operation until the ballast operation has caught up?

32 Κατάλογος Ελέγχου Ασφάλειας Πλοίου/Λιμένα για τη Φόρτωση ή Εκφόρτωση Στερεών Χύδην Φορτίων Ship/Shore Safety Checklist for Loading or Unloading Dry Bulk Cargo 19. Είναι σαφείς και αποδεκτές από τον υπεύθυνο του πλοίου, οι προτιθέμενες διαδικασίες απομάκρυνσης υπολοίπων του φορτίου που παραμένουν στα κύτη κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης; Have the intended procedures for removing cargo residues lodged in the holds while unloading, been explained to the ship and accepted? Πλοίο Ship Τερματικός Terminal 20. Έχουν αποφασιστεί και συμφωνηθεί οι διαδικασίες ρύθμισης του τελικού χαπιαρίσματος του υπό φόρτωση πλοίου; Have the procedures to adjust the final trim of the loading ship been decided and agreed? 21. Έχει ενημερωθεί ο υπεύθυνος του τερματικού σταθμού για τον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας για τον απόπλου του πλοίου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας φόρτωσης; Has the terminal been advised of the time required for the ship to prepare for sea, on completion of cargo work? Τα ανωτέρω συμφωνήθηκαν: The above has been agreed: Ώρα/Time Για το πλοίο / For ship Ημερομηνία/Date Για τον τερματικό / For terminal Βαθμός/Rank. Θέση-Τίτλος/Position-Title

33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

34 Υπόδειγμα Αναφοράς της Λιμενικής Αρχής για κάθε λιμενική εγκατάσταση (τερματικό σταθμό) εξυπηρέτησης πλοίων μεταφοράς στερεών χύδην φορτίων, περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενική Αρχή : _ / Ημερομηνία Υποβολής: «Όνομα» «Κωδικός» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (τερματικού σταθμού) Φορέας Διαχείρισης (1) Νομική Μορφή Θέση Λιμενικής Εγκατάστασης «Όνομα» «Όνομα Λιμένα», τοπωνύμιο, γεωγραφική θέση, εντός/εκτός ζώνης λιμένα Είδος Φορτίου Φόρτωση/Εκφόρτωση με εξοπλισμό εγκατάστασης (ιδιόκτητα ή μισθωμένα) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας «Ονομαστικά το είδος φορτίου που μεταφέρεται π.χ. τσιμέντο, καλαμπόκι, λίπασμα» ΝΑΙ ΟΧΙ «Σύμφωνο με τα πρότυπα ISO 9001:2000 ή άλλο ισοδύναμο» (βλ. άρθρο 5 παρ. 4 ΠΔ66/04) Στοιχεία Υπευθύνων του Φορέα Διαχείρισης του λιμένα/λιμενικής εγκατάστασης Ονοματεπώνυμο: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: _ Fax: Διεύθυνση: Ονοματεπώνυμο: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: _ Fax: Διεύθυνση: Στοιχεία Υπευθύνων του τερματικού σταθμού φόρτωσης/εκφόρτωσης στερεών χύδην φορτίων Ονοματεπώνυμο: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: _ Fax: Διεύθυνση: Ονοματεπώνυμο: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: _ Fax: Διεύθυνση: Αρμόδιος Χειριστής της Λιμενικής Αρχής ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ --/--/---- Ο Λιμενάρχης «Βαθμός/Ονοματεπώνυμο» _ «Βαθμός/Ονοματεπώνυμο» Σημείωση (1) Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε., Λιμενικά Ταμεία, Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, Ιδιωτικές Παράκτιες Εγκαταστάσεις

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΧΥΔΗΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 731.01 / ISO 9001 (Δεν υποκαθιστά τα επίσημα Έντυπα) ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΑ 731.01 / ISO 9001 (Δεν υποκαθιστά τα επίσημα Έντυπα) ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΜΠΕΝΤΟΜΑΪΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚIΜΩΛΟΥ Α.Ε, ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 23, 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΑ 210 4222383 FAX 210 4112177 ΟΔΗΓΙΑ 731.01 / ISO 9001 (Δεν υποκαθιστά τα επίσημα Έντυπα) ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ε. Σε πολλά πλοία υπάρχουν αυτόματα καταγραφικά όργανα της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της περιεκτικότητας των κυτών σε διοξείδιο του άνθρακα.

ε. Σε πολλά πλοία υπάρχουν αυτόματα καταγραφικά όργανα της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της περιεκτικότητας των κυτών σε διοξείδιο του άνθρακα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ 1 ο ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:"Διαδικασία Πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (A.K.AA-I.S.M.)" Εγκύκλιος I.S.M./003/09/95".

ΘΕΜΑ:Διαδικασία Πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (A.K.AA-I.S.M.) Εγκύκλιος I.S.M./003/09/95. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : I. S. Μ. Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 1 Ταχ. Κώδικας: 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ TELEX:212581 FAX : 41.37.997 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΥΦΑ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ» Κανονισμός Πιστοπ. Πλοίων Rev.02, 14/06/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 ΓΕΝΙΚΑ... 4 1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ DECLARATION OF COMMERCIAL PURPOSE OF THE VOYAGE FOR TIME CHARTERED SHIPS

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ DECLARATION OF COMMERCIAL PURPOSE OF THE VOYAGE FOR TIME CHARTERED SHIPS ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ DECLARATION OF COMMERCIAL PURPOSE OF THE VOYAGE FOR TIME CHARTERED SHIPS ΠΡΟΣ/ TO : Όνομα/Name: Όνομα Πλοίου / Name of Ship: Τύπος Πλοίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

2. Η εν λόγω Οδηγία, αντικαθιστά και αναδιατυπώνει ριζικά την υφιστάμενη Οδηγία 95/21/ΕΚ, όπως αυτή ισχύει και ειδικότερα:

2. Η εν λόγω Οδηγία, αντικαθιστά και αναδιατυπώνει ριζικά την υφιστάμενη Οδηγία 95/21/ΕΚ, όπως αυτή ισχύει και ειδικότερα: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 22-12 -2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αρ. Πρ. 3244.05/68/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής Ταχ. Δ/νση : Ακτή

Διαβάστε περισσότερα

Β) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ

Β) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ 1ης ΒΑΘΜΙΔΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. Α) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Β) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ8ΟΠ-7ΙΤ ΕΠΕΙΓΟΝ. Πειραιάς, 18 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 3636 / 01 / ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΑΔΑ: ΒΕΑ8ΟΠ-7ΙΤ ΕΠΕΙΓΟΝ. Πειραιάς, 18 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 3636 / 01 / ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Κώδικας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ε2. Τηλ. : 210 419 1133 Fax : 210 4224000 Πληροφορίες : Πλωτάρχης Λ.Σ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χρήστος Ε-mail : dekn-c@hcg.gr ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα) ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ( ISM CODE ) ΑΠΟΦΑΣΗ Α 741 (18) υιοθετήθηκε από τον IMO στις 4 Νοεμβρίου 1993 αριθμ. 1218.78/01/1995/01-08-95 Υ.Α. (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Αριθμ. Φ.: 514.1/2014/Αριθμ. Σχ.: 3317 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 55 «Συμπλήρωση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 18». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΟ ΜΕΡΟΣ Α

Περιεχόμενα ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΟ ΜΕΡΟΣ Α Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. θέση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ στη ναυτιλιακή πρακτική 17 2. Οργάνωση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ 18 3. θέση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ στη ναυτική επιμόρφωση και εκπαίδευση 19 4. Βασικά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL) Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου θα πρέπει, ανάλογα με τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Από Πετρέλαιο

Περιεχόμενα. Από Πετρέλαιο Περιεχόμενα Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 3 Πρωτόκολλο του 1978 σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Της Ρύπανσης από Πλοία, 1973. 17 Πρωτόκολλο I: Διατάξεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Aπόφαση 12670/601/01

Aπόφαση 12670/601/01 Aπόφαση 12670/601/01 ΦΕΚ 762/Β/18-06-2001 Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM)

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM) Ο ιεθνής Κώδικας ιαχείρισης της Ασφάλειας για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (ISM Code) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675. Κάθε ενδιαφερόµενο

Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675. Κάθε ενδιαφερόµενο ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Πληροφορίες: 210 4146435 Πειραιάς, 07-02-2007 Αρ. Πρωτ.8220/07/07 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ RO-RO ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5)

Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5) Ε.Ε. Παρ. III(I) 2851 Κ.Α.Π. 414/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5) Φορολογημένες πωλήσεις εναρμονισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ειδικά θέματα: Ανακύκλωση Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός Guidance on waste and recovered substances Το άρθρο 2 παρ. 2 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι «Τα απόβλητα, όπως ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η SOLAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ- 2 ΚΑΙ Ο ISPS ΚΩΔΙΚΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΚΑΒΑΡΑΣ ΔΙΠΛ. ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Σεπτεµβρίου 1993 για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιµένες µεταφέροντας επικίνδυνα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ, ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/25/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων

Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων Μεταρρυθμιστική Δυναμική στους: Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. Λιμενικά Ταμεία Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ... 4 4. ΠΟΙΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛΤΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ που εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 4033/2011 (Α 264). Ημερομηνία:

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛΤΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ που εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 4033/2011 (Α 264). Ημερομηνία: ΔΕΛΤΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ που εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 4033/2011 (Α 264). Αρ. Πρωτ.: Ημερομηνία: (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4033/2011

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 208 final 2014/0119 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΒΛΑΒΟΥΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προοίμιο. 45 του 1964. 203 του 1988. Για σκοπούς εφαρμογής του περί της Αιγιαλίτιδας Ζώνης Νόμου και των

Διαβάστε περισσότερα

2238/1994 (ΦΕΚ Α 151), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του (α) σχετικού

2238/1994 (ΦΕΚ Α 151), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του (α) σχετικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ- ΕΛ.ΑΚ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ & ΚΑΝΟΝ. ΛΙΜΕΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΆΣ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ Τα πλοία γενικού φορτίου (general cargo) μεταφέρουν ποικιλία φορτίων, όπως ξηρά / υγρά φορτία σε σάκους και δοχεία, μηχανήματα, οικοδομικά υλικά. ΠΛΟΙΑ ΨΥΓΕΙΑ Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Μέθοδοι παρακολούθησης για τις εκπομπές C 0 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Μέθοδοι παρακολούθησης για τις εκπομπές C 0 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Μέθοδοι παρακολούθησης για τις εκπομπές C 0 2 Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C O, (ΑΡΘΡΟ 9) Για τον υπολογισμό των εκπομπών CO, οι εταιρείες εφαρμόζουν τον ακόλουθο τύπο: Κατανάλωση καυσίμου χ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1003/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 36(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4501 Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015 363 Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η.

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2012 ΔΝΠΑ 3 - ΔΟΣ 3 - ΚΕΕΠ/ΔΕΠ-ΔΚΕΟ Αρ. Πρωτ.:3139.Α.7 Αρ. Σχεδίου: 415 Ταχ. Δ/νση: Ακτή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Α.Δ.Α.:4ΑΣΒ4691ΩΓ-9Ρ7

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Α.Δ.Α.:4ΑΣΒ4691ΩΓ-9Ρ7 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Α.Δ.Α.:4ΑΣΒ4691ΩΓ-9Ρ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασική ορολογία που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των πλοίων

Βασική ορολογία που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των πλοίων Διάλεξη 3η Βασική ορολογία που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των πλοίων Στις επόμενες σελίδες καταγράφονται οι όροι που χρησιμοποιούνται συχνότερα στην περιγραφή των πλοίων και θα αναφέρονται συχνά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

4. Ανυψωτικές συσκευές και εργαλεία φορτο-εκφόρτωσης Βασικές απαιτήσεις Γενικές απαιτήσεις Σύστημα πέδησης...

4. Ανυψωτικές συσκευές και εργαλεία φορτο-εκφόρτωσης Βασικές απαιτήσεις Γενικές απαιτήσεις Σύστημα πέδησης... Περιεχόμενα Πρόλογος... III Περιεχόμενα...XII Κατάλογος συντομογραφιών και αρκτικόλεξων... XXII 1. Εισαγωγή, πεδίο εφαρμογής, εφαρμογή και ορισμοί... 1 1.1. Εισαγωγή... 1 1.1.1. Γενική επισκόπηση της λιμενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Αρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 Λιμάνι Χερσονήσου Ιούνιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Γραφείο Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΠΛΗΡ: Γ. Μακρής, Γεωπόνος Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/67 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 για την τροποποίηση του κεφαλαίου 3 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Νοταρά 92 Ταχ. Κώδικας : 185 35 Πειραιάς TELEFAX : 210 4111347 Πληροφορίες: Αντ/ρχος ΛΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.

Ταχ. /νση : Νοταρά 92 Ταχ. Κώδικας : 185 35 Πειραιάς TELEFAX : 210 4111347 Πληροφορίες: Αντ/ρχος ΛΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 25.07. 08 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ: 3636.18/02/08 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 18, 20 και 152 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου

Διαβάστε περισσότερα

PORT INFORMATION HANDBOOK

PORT INFORMATION HANDBOOK ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 1/17 Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers (BLU-code) PORT INFORMATION HANDBOOK () Safety Instructions and Port Information for the Safe

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT 1 COMPETENT AUTHORITY: Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Veterinary Services

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για την πειθαρχία των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

* ΝΟΜΟΙ * Νο.

* ΝΟΜΟΙ * Νο. - 587 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 49/Α 66/11.3.2005 Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «ηµιουργία κοινοτικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών νόμος εφαρμόζεται (α) στα δρομολογημένα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

2009R0669 EL

2009R0669 EL 2009R0669 EL 01.10.2013 014.001 17 B ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) C1 2009R0669 EL 01.10.2013 014.001 18 B (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ» Βενέτη Ερμίνα Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 30-6- 2009 Αρ. Πρωτ.: 5024905/3083/Α0019 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος καθαρών δεξαμενών έρματος (CBT) πετρελαιοφόρων πλοίων. (ΦΕΚ 73/Β/ ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος καθαρών δεξαμενών έρματος (CBT) πετρελαιοφόρων πλοίων. (ΦΕΚ 73/Β/ ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 181053/201/84 Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος καθαρών δεξαμενών έρματος (CBT) πετρελαιοφόρων πλοίων. (ΦΕΚ 73/Β/13.2.1984) Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Το άρθρο έβδομο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Όρια περιεκτικότητας των καυσίμων πλοίων σε θείο, όπως αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα