ΑΠΟΦΑΣΗ 386 /2014 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ 386 /2014 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 386 /2014 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 α Δεκεμβρίου τoυ έτoυς δύo χιλιάδες δεκατέσσερα (2014) ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. και επί της οδού Λ. Κηφισίας 7, στους Αμπελόκηπους, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής. Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα: 1. Πρόεδρος : Ράϊκος Δημήτριος 2. Αντιπρόεδρος : Μπουσουλέγκα Χριστίνα 3. Μέλη: Καραμανλής Ευάγγελος Κουλούρη Ιωάννα Λουρίκας Δημήτριος (μέσω τηλεδιάσκεψης) Σταθακόπουλος Δημήτριος Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν Γραμματέας: Τσιάβου Στυλιανή Εισηγήτρια: Μητσάκη Πολυξένη, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης παρέστησαν η Εισηγήτρια κ. Μητσάκη καθώς και η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων κ. Καξιρή, οι οποίες αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής. Θέμα: Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., προκειμένου ο Δήμος Νέας Σμύρνης να προβεί στη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 περ. α' και 25 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007, για την ανάθεση προμήθειας τροφίμων, προϋπολογισμού ,17 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι ,14 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για το έτος 2015, σε συνέχεια διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού στο πλαίσιο του οποίου για τρεις (3) υποομάδες αυτού οι σχετικές προσφορές απορρίφθηκαν στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και για άλλες πέντε (5) υποομάδες αυτού δεν υποβλήθηκαν προσφορές (εν μέρει άγονος). Με το με αρ. πρωτ / έγγραφο-αίτημα του Δήμου Νέας Σμύρνης και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα (αρ. πρωτ. εισερχ. 4771/ ), όπως συμπληρώθηκε, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Αρχής, με το με αρ. πρωτ / έγγραφο (αρ. πρωτ. εισερχ. 5092/ ), ο Δήμος αιτείται την παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του 1

2 ν. 4013/2011, όπως ισχύει, προκειμένου να προβεί στη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση προμήθειας τροφίμων, συνολικού προϋπολογισμού ,17 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ήτοι ,14 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νέας Σμύρνης και των νομικών του προσώπων, ήτοι των ν.π.δ.δ. «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης» και «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης», για το έτος 2015, και, ειδικότερα: α) αφενός των ειδών διατροφής των υποομάδων Α2στ, Β4 και Γ2 (είδη κρεοπωλείου), προϋπολογισμού ,40 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ήτοι ,88 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%), που συνιστούν τμήματα (Αρ.Μελέτης: 55/2014) του διενεργηθέντος διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού (συνολικού προϋπολογισμού ,51 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι ,11 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 23%) και για τα οποία οι σχετικές προσφορές απορρίφθηκαν στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, κατ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007 και β) αφετέρου των ειδών διατροφής των υποομάδων Α2δ, Β1, Β3 και Γ4 (είδη αρτοποιείουζαχαροπλαστείου), καθώς και της υποομάδας Β9 (γάλα), προϋπολογισμού ,77 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ήτοι ,26 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%), που συνιστούν τμήματα (Αρ.Μελέτης: 55/2014) του ίδιου -ως άνω (υπό α)- διαγωνισμού και για τα οποία δεν υποβλήθηκαν προσφορές (εν μέρει άγονος διαγωνισμός), κατ' επίκληση των διατάξεων του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007. Ι. Ιστορικό - πραγματικά περιστατικά Από το σύνολο των προσκομισθέντων στοιχείων του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: 1. Με την με αρ. 272/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Σμύρνης (ΑΔΑ: 7Σ32ΩΚ3- ΧΓΛ), που ελήφθη κατά τη Συνεδρίασή της με αρ. 22/ , εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. 55/2014 ενιαίας Μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου και οι όροι διενέργειας δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων (ειδών παντοπωλείου - ελαιολάδου, ειδών οπωροπωλείου, ειδών αρτοποιείου - ζαχαροπλαστείου, κατεψυγμένων ειδών/ψαριών λαχανικών, ειδών κρεοπωλείου, αναψυκτικών, γάλακτος, αυγών), για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νέας Σμύρνης και των νομικών προσώπων του, ήτοι των ν.π.δ.δ. «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης» και «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης», για το έτος 2015, συνολικού προϋπολογισμού ,51 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ήτοι ,11 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 23%). Η αναγκαιότητα προμήθειας των ως άνω ειδών διαπιστώθηκε για το Δήμο Νέας Σμύρνης με την με αρ. 183/2014 (ΑΔΑ: 7Λ50ΩΚ3-96Ε) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, για το Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων Εθνική Στέγη με την με αρ. 41/2014 (ΑΔΑ: 7ΔΞΒΟΕ5Ε-Ρ0Ξ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού και για το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης με την με αρ. 84/2014 (ΑΔΑ: 73ΩΩΟΛ9Π-ΙΕ0) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. 2. Ακολούθως, με την με αρ. πρωτ / διακήρυξη (ΑΔΑ: ΒΤΤ8ΩΚ3-ΖΝΟ), προκηρύχθηκε διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών διατροφής 2015» (CPV: ), για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Σμύρνης και των νομικών προσώπων του, συνολικού προϋπολογισμού ,11 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 23%. Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίστηκε, κατά περίπτωση, η χαμηλότερη τιμή ή η μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση ημερήσια τιμή πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3438/2006, για κάθε υποομάδα των προς προμήθεια ειδών χωριστά ή για το σύνολο των υποομάδων της μελέτης. Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίστηκε η 19η

3 3. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους όρους της ως άνω Διακήρυξης και την με αρ. 55/2014 Μελέτη που προσαρτάται σε αυτήν: 3.1. Η δαπάνη της εν λόγω προμήθειας (Άρθρο 2ο Προϋπολογισμός ) ανέρχεται στο ποσό των ,51 (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ήτοι ,11 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 23%) Αναφορικά με τις απαιτούμενες εγγυήσεις, το Άρθρο 10ο ( Εγγυήσεις ) ορίζει ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν: «10.1 Εγγύηση συμμετοχής (Υπ.Απ /1993 άρθρο 26 παρ. 1) α) Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία, εφ' όσον η προσφορά καλύπτει το σύνολο των ειδών, ορίζεται σε ποσοστό 5% του συνολικού προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α. (δηλαδή τουλάχιστον ,42 ) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλου αναγνωρισμένου ιδρύματος ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας, που θα έχει συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δημόσιο διαγωνισμό. β) Για την εγγύηση συμμετοχής ως συνολικός «προϋπολογισμός» της προμήθειας νοείται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης και όχι η προσφορά του διαγωνιζομένου. γ) Όταν η προσφορά αφορά μέρος των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 5% όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης αλλά επί του μέρους του που αντιστοιχεί στο μέρος των προς προμήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή την περίπτωση όμως η κατακύρωση περιορίζεται για το μέρος των προς προμήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση. [...] 10.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης (Υπ.Απ /1993 άρθρο 26 παρ. 2) Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. [...]» Αναφορικά με την ομαδοποίηση της υπό ανάθεση προμήθειας και τη δυνατότητα τμηματικής υποβολής προσφορών, στο Άρθρο 11ο [ Τρόπος κατάθεσης προσφορών (Υπ.Απ /1993 άρθρο 11)- Φάκελος Προσφοράς (Υπ.Απ /1993 άρθρο 12) ] ορίζεται -μεταξύ άλλων- ότι: «[...] Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μία ή περισσότερες υποομάδες. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των προϊόντων έκαστης υποομάδας. [...]». Με βάση την με αρ. 55/2014 Μελέτη του ως άνω διαγωνισμού, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και το σχετικό ενδεικτικό προϋπολογισμό που προσαρτώνται σε αυτήν, η προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Σμύρνης και των νομικών προσώπων του, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2015 έως 31/12/2015, υποδιαιρείται καταρχήν σε τρεις (3) ομάδες, ανά φορέα-νομικό πρόσωπο, και περαιτέρω σε είκοσι έξι (26) υποομάδες, ως εξής: Ομάδα Α': Δήμος Νέας Σμύρνης Α1.: Κοινωνικό Παντοπωλείο Υποομάδα Είδος τροφίμων Προϋπολογισμός Α1α) Πίνακας Παντοπωλείου ,00 χωρίς Φ.Π.Α. ( ,50 με Φ.Π.Α. 13%) Α1β) Πίνακας Ελαιόλαδου ,00 χωρίς Φ.Π.Α. (75.371,00 με Φ.Π.Α. 13%) Α2.: Κοινωνικό Συσσίτιο Υποομάδα Είδος τροφίμων Προϋπολογισμός Α2α) Πίνακας Παντοπωλείου ,50 χωρίς Φ.Π.Α. (31.998,78 με Φ.Π.Α. 13%) Α2β) Πίνακας Οπωροπωλείου ,70 χωρίς Φ.Π.Α. (15.349,59 με Φ.Π.Α. 13%) Α2γ) Πίνακας Ελαιόλαδου 3.700,00 χωρίς Φ.Π.Α. (4.181,00 με Φ.Π.Α. 13%) 3

4 Α2δ) Πίνακας Αρτοποιείο- Ζαχαροπλαστείο ,00 χωρίς Φ.Π.Α. (13.300,10 με Φ.Π.Α. 13%) Α2ε) Πίνακας Κατεψυγμένα Ψάρια 4.975,00 χωρίς Φ.Π.Α. (5.621,75 με Φ.Π.Α. 13%) Α2στ) Πίνακας Κρεοπωλείου ,00 χωρίς Φ.Π.Α. (21.526,50 με Φ.Π.Α. 13%) Α2ζ) Πίνακας Αναψυκτικών 3.350,00 χωρίς Φ.Π.Α. (4.120,50 με Φ.Π.Α. 23%) Α3.: Γάλα Εργαζομένων Υποομάδα Είδος τροφίμων Προϋπολογισμός Α3α) Πίνακας Γάλακτος ,80 χωρίς Φ.Π.Α. ( ,12 με Φ.Π.Α. 13%) ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α': ,00 χωρίς Φ.Π.Α. ( ,84 με Φ.Π.Α.) Ομάδα Β': Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης Ν.Π.Δ.Δ. Υποομάδα Είδος τροφίμων Προϋπολογισμός Β1) Πίνακας Αρτοποιείου ,50 χωρίς Φ.Π.Α. (12.749,22 με Φ.Π.Α. 13%) Β2) Πίνακας Παντοπωλείου ,05 χωρίς Φ.Π.Α. (67.794,41 με Φ.Π.Α. 13%) Β3) Πίνακας Ζαχαροπλαστείου ,00 χωρίς Φ.Π.Α. (16.646,03 με Φ.Π.Α. 13%) Β4) Πίνακας Κρεοπωλείου ,50 χωρίς Φ.Π.Α. (35.002,31 με Φ.Π.Α. 13%) Β5) Πίνακας Οπωροπωλείου ,95 χωρίς Φ.Π.Α. (31.385,69 με Φ.Π.Α. 13%) Β6) Πίνακας Κατεψυγμένα Ψάρια 7.960,00 χωρίς Φ.Π.Α. (8.994,80 με Φ.Π.Α. 13%) Β7) Πίνακας Ελαιόλαδο ,50 χωρίς Φ.Π.Α. (13.023,81 με Φ.Π.Α. 13%) Β8) Πίνακας Αναψυκτικών 9.486,50 χωρίς Φ.Π.Α. (11.668,40 με Φ.Π.Α. 23%) Β9) Πίνακας Γάλακτος 5.220,32 χωρίς Φ.Π.Α. (5.898,96 με Φ.Π.Α. 13%) ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β': ,32 χωρίς Φ.Π.Α. ( ,63 με Φ.Π.Α.) Ομάδα Γ': Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης Ν.Π.Δ.Δ. Υποομάδα Είδος τροφίμων Προϋπολογισμός Γ1) Πίνακας Παντοπωλείου ,10 χωρίς Φ.Π.Α. (15.086,74 με Φ.Π.Α. 13%) Γ2) Πίνακας Κρεοπωλείου 8.785,90 χωρίς Φ.Π.Α. 4

5 (9.928,07 με Φ.Π.Α. 13%) Γ3) Πίνακας Οπωροπωλείου 9.143,74 χωρίς Φ.Π.Α. (10.332,43 με Φ.Π.Α. 13%) Γ4) Πίνακας Αρτοποιείου & Ζαχαροπλαστικής 8.776,95 χωρίς Φ.Π.Α. (9.917,95 με Φ.Π.Α. 13%) Γ5) Αυγά 420,00 χωρίς Φ.Π.Α. (474,60 με Φ.Π.Α. 13%) Γ6) Κατεψυγμένα Προϊόντα 4.370,00 χωρίς Φ.Π.Α. (4.938,10 με Φ.Π.Α. 13%) Γ7) Πίνακας Αναψυκτικών 418,50 χωρίς Φ.Π.Α. (514,75 με Φ.Π.Α. 23%) ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ': ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α' + Β' + Γ': 3.4. Αναφορικά με το κριτήριο κατακύρωσης: ,19 χωρίς Φ.Π.Α. (51.192,64 με Φ.Π.Α.) ,51 χωρίς Φ.Π.Α. ( ,11 με Φ.Π.Α.) Στην πρώτη σελίδα της διακήρυξης ορίζεται ότι: «Ο διαγωνισμός θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή ή τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση ημερήσια τιμή πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3438/2006, για κάθε υποομάδα των προς προμήθεια ειδών ξεχωριστά ή για το σύνολο των υποομάδων της μελέτης.» Στην Τεχνική Έκθεση (σελ. 3) εξειδικεύεται περαιτέρω το κριτήριο κατακύρωσης ως εξής: «[...] για τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. Για τα υπόλοιπα είδη παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου ζαχαροπλαστικής, αναψυκτικά και το γάλα εργαζομένων η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης.» Στο σχετικό Άρθρο 15ο [ Αξιολόγηση προσφορών (Υπ.Απ /1993 άρθρο 20) ] ορίζεται ότι: «15.1 Όταν κριτήριο, για την τελική επιλογή του προμηθευτή για κάθε προς προμήθεια είδος, είναι η χαμηλότερη τιμή, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία για την αξιολόγηση των προσφορών: α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. β) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. γ) Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή για όμοιο ή παρεμφερές υλικό Όταν κριτήριο, για την τελική επιλογή του προμηθευτή για κάθε προς προμήθεια είδος, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε Μέσης Ημερήσιας Τιμής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία για την αξιολόγηση των προσφορών: α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. β) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. γ) Η προσφερόμενη τιμή η οποία προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε μέσης ημερήσιας τιμής, σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή για όμοιο ή παρεμφερές είδος. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης υποψήφιο προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία πλήρης και οικονομικότερη. [...].». 5

6 4. Περίληψη της ως άνω διακήρυξης: α) απεστάλη ηλεκτρονικά για δημοσίευση (e-notice) στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.) στις , β) δημοσιεύθηκε στον εθνικό τύπο στις οικονομικές εφημερίδες ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ και ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ στις και στις τοπικές εφημερίδες ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ στις , ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ στις και ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ στις , καθώς και στο με αρ. 534/ Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, γ) αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 7Φ51ΩΚ3-ΗΔ5), καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου ( neasmyrni.gov.gr) στις , μέσω του οποίου παρασχέθηκε μάλιστα άμεση και πλήρης ηλεκτρονική πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού, και δ) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) με κωδικό ΑΔΑΜ 14PROC / Σύμφωνα με το με αρ. 1/ Πρακτικό της, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών του Δήμου (η οποία συγκροτήθηκε με την με αρ. 154/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), διαπίστωσε κατά την καθορισθείσα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ( ) ότι είχαν υποβληθεί προσφορές από οκτώ (8) συμμετέχοντες και, πιο αναλυτικά, από τους εξής: α) ΚΑΛΕΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, β) OK ANYTIME MARKETS, γ) ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ, δ) ΜΙΧΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ, ε) ΛΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, στ) ΚΙΑΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ζ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ Α.Ε. και η) ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. Στη συνέχεια, η ίδια Επιτροπή προέβη σε καταγραφή και μονογραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής των ανωτέρω συμμετεχόντων και όρισε την 26η/09/2014 ως ημερομηνία αποσφράγισης των φακέλων των τεχνικών προσφορών λόγω έλλειψης χρόνου. Ακολούθως, σύμφωνα με το ως άνω Πρακτικό, στις 26/09/2014 η ίδια Επιτροπή κατέγραψε τις τεχνικές προσφορές, προέβη σε έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και εισηγήθηκε τα κάτωθι: «Δεν γίνονται δεκτές οι παρακάτω προσφορές: 1) ΚΑΛΕΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, για τους παρακάτω λόγους: I. Το ποσό που αναγράφεται στην εγγυητική επιστολή υπολείπεται κατά 3.335,00 από το απαιτούμενο ποσό της εγγυητικής που αντιστοιχεί στο σύνολο των υποομάδων για τις οποίες κατέθεσε τεχνική προσφορά. II. Δεν προσκόμισε ένορκη δήλωση του προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου σύμφωνα με την παράγραφο α.9.11 του άρθρου 9. III. Δεν προσκόμισε βεβαίωση πληρωμής από το επικουρικό ταμείο ασφάλισης που αναφέρεται στην παράγραφο α.9.5 του άρθρου 9 των όρων διακήρυξης, στην οποία υποχρεούται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Ν.4052/ ) OK ANYTIME MARKETS I. Στο κείμενο της εγγυητικής επιστολής δεν αναγράφονται οι παράγραφοι στ.10 και στ.12 του άρθρου 10 των όρων διακήρυξης. II. Η ασφαλιστική βεβαίωση του ΙΚΑ δεν ισχύει για συμμετοχή σε Δημόσιους διαγωνισμούς. III. Στην Τεχνική προσφορά διαπιστώθηκαν διαφορές στις συσκευασίες, σε σχέση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης, σε προϊόντα που τιμολογούνται ανά τεμάχιο, με συνέπεια να καθιστούν την προσφορά μη συγκρίσιμη. IV. Δεν κατατέθηκαν εις διπλούν τα αντίγραφα των δικαιολογητικών, όπως όφειλε σύμφωνα με το άρθρο 11 των όρων διακήρυξης. 3) ΛΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ I. Δεν κατατέθηκε απόσπασμα ποινικού μητρώου, ως όφειλε επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με την παράγραφο α.9.2 του άρθρου 9 των όρων διακήρυξης, αλλά κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση ότι έχει καταθέσει αίτηση για έκδοση αποσπάσματος ποινικού μητρώου καθώς και την αντίστοιχη αίτηση στα ΚΕΠ. 4) ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. I. Η φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης που κατέθεσε αναγράφει διαφορετική διεύθυνση ως έδρα της επιχείρησης από την διεύθυνση που αναγράφεται ως έδρα στα υπόλοιπα δικαιολογητικά, χωρίς να 6

7 προκύπτει από άλλο έγγραφο ότι η εταιρεία έχει αλλάξει έδρα. II. Δεν κατέθεσε το φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης (ΦΕΚ) ή το αντίστοιχο τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό (Αρ. Καταχ. Γ.Ε. ΜΗ: / ) που αναγράφεται στο με αρ. πρωτ /26/8/2014 πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού επιμελητηρίου Πειραιώς, που ζητείται με ποινή αποκλεισμού στην παράγραφο α.9.12 του άρθρου 9 των όρων διακήρυξης. Επομένως στον διαγωνισμό συνεχίζουν και θα αποσφραγιστούν οι οικονομικές προσφορές των: 1. ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ 2. ΜΙΧΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 3. ΚΙΑΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ Α.Ε.». 6. Κατά του προαναφερθέντος, με αρ. 1/ Πρακτικού της Επιτροπής του διαγωνισμού, το οποίο αναρτήθηκε στις με σχετική γνωστοποίηση σε όλους τους συμμετέχοντες, ασκήθηκαν οι με αρ. πρωτ / και 46959/ ενστάσεις των Ευάγγελου Καλέμη και Νικόλαου Λίτου, αντίστοιχα, οι οποίες μετέπειτα απορρίφθηκαν (βλ. σχετ. κατωτέρω, υπό 9). 7. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το με αρ. 2/ Πρακτικό της, η Επιτροπή του διαγωνισμού προέβη σε αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων που δεν απορρίφθηκαν κατά το προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας, ήτοι των: α) ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε., β) ΜΙΧΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ, γ) ΚΙΑΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ και δ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ Α.Ε. και εξέτασε τη συμφωνία αυτών με την με αρ. 55/2014 Μελέτη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής. Με αυθημερόν (13/10/2014) Γνωμοδότησή της, η Επιτροπή, κατόπιν των συνεδριάσεων της , της και της , εισηγήθηκε για κάθε υποομάδα ως εξής: Α1α) Πίνακας παντοπωλείου Α1β) Πίνακας Ελαιόλαδου Α2α) Πίνακας Παντοπωλείου Α2β) Πίνακας Οπωροπωλείου Α2γ) Πίνακας Ελαιόλαδου Α2δ) Πίνακας Αρτοποιείο-Ζαχαροπλαστείο Α2ε) Πίνακας Κατεψυγμένα Ψάρια Α2στ) Πίνακας Κρεοπωλείου Α2ζ) Πίνακας Αναψυκτικών ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΙΑΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α3) Πίνακας γάλακτος ΜΙΧΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ Δεν κατατέθηκε οικονομική προσφορά Άγονος ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ Δεν κατατέθηκε οικονομική προσφορά Άγονος ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ Β1) Πίνακας Αρτοποιείου Δεν κατατέθηκε οικονομική προσφορά Άγονος Β2) Πίνακας Παντοπωλείου ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ Β3) Πίνακας Ζαχαροπλαστείου Δεν κατατέθηκε οικονομική προσφορά Άγονος Β4) Πίνακας Κρεοπωλείου Δεν κατατέθηκε οικονομική προσφορά Άγονος Β5) Πίνακας Οπωροπωλείου ΚΙΑΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Β6) Πίνακας Κατεψυγμένα Ψάρια ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ 7

8 Β7) Πίνακας Ελαιόλαδο ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ Β8) Πίνακας Αναψυκτικών ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ Β9) Πίνακας Γάλακτος Δεν κατατέθηκε οικονομική προσφορά Άγονος Γ1) Πίνακας Παντοπωλείου ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ Γ2) Πίνακας Κρεοπωλείου Δεν κατατέθηκε οικονομική προσφορά Άγονος Γ3) Πίνακας Οπωροπωλείου ΚΙΑΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ4) Πίνακας Αρτοποιείου & Ζαχαροπλαστικής Δεν κατατέθηκε οικονομική προσφορά Άγονος Γ5) Αυγά ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ Γ6) Κατεψυγμένα Προϊόντα ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ Γ7) Πίνακας Αναψυκτικών ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ 8. Στη συνέχεια, με το με αρ. πρωτ / έγγραφό της προς την Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών: α) εισηγήθηκε την απόρριψη των προαναφερθεισών (υπό 6) ενστάσεων των κ.κ.ευάγγελου Καλέμη και Νικόλαου Λίτου, αντίστοιχα, κατά του με αρ. 1 Πρακτικού του εν θέματι διαγωνισμού, για τους λόγους που εκεί αναλυτικά αναφέρονται, και β) της διαβίβασε τα με αρ. 1/ και 2/ Πρακτικά της, καθώς και την από Γνωμοδότησή της. 9. Με την με αρ. 326/2014 (ΑΔΑ: Ω0ΒΓΩΚ3-10Λ/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασή της (Συνεδρίαση 2η/ ), η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τα εξής: Α) Απέρριψε ομόφωνα τις προαναφερθείσες (υπό 6) ενστάσεις, Β) Κατακύρωσε ομόφωνα τα με αρ. 1/ και 2/ Πρακτικά, καθώς και την από Γνωμοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού και κήρυξε μειοδότες τους κάτωθι: α) ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ, για τις ακόλουθες υποομάδες: Α1α) Πίνακας παντοπωλείου, έναντι ποσού ,00 (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Α1β) Πίνακας Ελαιόλαδου, με έκπτωση στην μέση λιανική τιμή 8% Α2α) Πίνακας Παντοπωλείου, έναντι ποσού ,00 (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Α2γ) Πίνακας Ελαιόλαδου, με έκπτωση στην μέση λιανική τιμή 6% Α2ε) Πίνακας Κατεψυγμένα Ψάρια, με έκπτωση στην μέση λιανική τιμή 7% Α2ζ) Πίνακας Αναψυκτικών, έναντι ποσού 3.100,00 (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Β2) Πίνακας Παντοπωλείου, έναντι ποσού ,70 (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Β6) Πίνακας Κατεψυγμένα Ψάρια, με έκπτωση στην μέση λιανική τιμή 8% Β7) Πίνακας Ελαιόλαδου, με έκπτωση στην μέση λιανική τιμή 6% Β8) Πίνακας Αναψυκτικών, έναντι ποσού 8.689,00 (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Γ1) Πίνακας Παντοπωλείου, έναντι ποσού 9.267,60 (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Γ5) Πίνακας Αυγά, έναντι ποσού 360,00 (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Γ6) Πίνακας Κατεψυγμένα Προϊόντα, με έκπτωση στην μέση λιανική τιμή 8% και 2% Γ7) Πίνακας Αναψυκτικών, έναντι ποσού 357,00 (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) β) ΚΙΑΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, για τις ακόλουθες υποομάδες: Α2β) Πίνακας Οπωροπωλείου, με έκπτωση στην μέση λιανική τιμή 17% Β5) Πίνακας Οπωροπωλείου, με έκπτωση στην μέση λιανική τιμή 17% Γ3) Πίνακας Οπωροπωλείου, με έκπτωση στην μέση λιανική τιμή 17% και 8

9 γ) ΜΙΧΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ, για την ακόλουθη υποομάδα: Α3) Πίνακας γάλακτος, έναντι ποσού ,00 (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Και Γ) Κήρυξε άγονο το διαγωνισμό: α) αφενός ως προς τις υποομάδες Α2δ) (Πίνακας Αρτοποιείο-Ζαχαροπλαστείο), Β1) (Πίνακας Αρτοποιείου), Β3) (Πίνακας Ζαχαροπλαστείου) και Γ4) (Πίνακας Αρτοποιείου & Ζαχαροπλαστικής), καθώς και την υποομάδα Β9) (Γάλα), για τις οποίες «δεν κατετέθη καμία οικονομική προσφορά» και β) αφετέρου ως προς τις υποομάδες Α2στ) (Πίνακας Κρεοπωλείου), Β4) (Πίνακας Κρεοπωλείου), Β9) (Πίνακας Γάλακτος) και Γ2) (Πίνακας Κρεοπωλείου), για τις οποίες «οι οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν, απορρίφθηκαν στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών» και, ως εκ τούτου, εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την υιοθέτηση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης. 10. Περαιτέρω, με το με αρ. πρωτ / έγγραφό του, το οποίο απεστάλη στην Αρχή -μεταξύ άλλων- ως συνημμένο στο με αρ. πρωτ / συμπληρωματικό έγγραφό του (αρ. πρωτ. εισερχ. 5092/ ), ο Δήμος διευκρίνισε σε σχέση με τις υποομάδες Α2στ, Β4 και Γ2 (είδη κρεοπωλείου) ότι «[...] κατατέθηκαν οι προσφορές του κ. Λίτου Νικόλαου και της εταιρείας ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. Οι προσφορές των παραπάνω εταιρειών κρίθηκαν απαράδεκτες σύμφωνα με το συνημμένο Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών [...]». 11. Κατόπιν των ανωτέρω, η αναθέτουσα αρχή, με το με αρ. πρωτ / έγγραφο αίτημά της και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα (αρ. πρωτ. εισερχ. 4771/ ), όπως συμπληρώθηκε, το οποίο συνοδεύεται και από σχέδιο απόφασης, αιτείται την παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής, προκειμένου να προβεί στη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση προμήθειας τροφίμων, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νέας Σμύρνης και των νομικών προσώπων του, ήτοι των ν.π.δ.δ. «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης» και «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης», για το έτος 2015, συνολικού προϋπολογισμού ,17 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι ,14 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και, ειδικότερα: α) αφενός των ειδών διατροφής των υποομάδων Α2στ, Β4 και Γ2 (είδη κρεοπωλείου), προϋπολογισμού ,40 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ήτοι ,88 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%), που συνιστούν τμήματα (Αρ.Μελέτης: 55/2014) του διενεργηθέντος διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού (συνολικού προϋπολογισμού ,51 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι ,11 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 23%) και για τα οποία οι σχετικές προσφορές απορρίφθηκαν στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, κατ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007 και β) αφετέρου των ειδών διατροφής των υποομάδων Α2δ, Β1, Β3 και Γ4 (είδη αρτοποιείουζαχαροπλαστείου), καθώς και της υποομάδας Β9 (γάλα), προϋπολογισμού ,77 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ήτοι ,26 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%), που συνιστούν τμήματα (Αρ.Μελέτης: 55/2014) του ίδιου διαγωνισμού και για τα οποία δεν υποβλήθηκαν προσφορές (εν μέρει άγονος διαγωνισμός), κατ' επίκληση των διατάξεων του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007. ΙΙ. Νομικό πλαίσιο 12. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. δδ' της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, «δδ) Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 και των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/2007, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής, εφόσον οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων. Η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης στην Αρχή, συνοδευόμενου από όλα τα στοιχεία στα οποία θεμελιώνεται, κατά περίπτωση, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με μέριμνα της αναθέτουσας αρχής. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής. [...]». 9

10 13. Οι σχετικές διατάξεις του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005» (Α 64) ορίζουν τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 ορίζεται ότι: «Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις ενεργώντας με διαφάνεια» Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, «1. Το παρόν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που δεν εξαιρούνται, δυνάμει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 16, 17 και 9 έως 15, και των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη από τα ακόλουθα κατώτατα όρια: α) ευρώ, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, εκτός αυτών που καλύπτονται από την περίπτωση β) στοιχείο iii), που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές οι οποίες είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές του Παραρτήματος IV. [...] β) ευρώ, προκειμένου για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτονται είτε i) από αναθέτουσες αρχές άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο Παράρτημα IV, είτε ii) από τις αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο Παράρτημα IV και οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, όταν οι συμβάσεις αφορούν προϊόντα τα οποία δεν καλύπτει το Παράρτημα V, είτε iii) από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή και έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του Παραρτήματος ΙΙ Α, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 των οποίων οι θέσεις στο CPV είναι αντίστοιχες με τους αριθμούς αναφοράς CPC 7524, 7525 και 7526, ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ Β. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού με αριθ. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, το ως άνω ποσό αναπροσαρμόστηκε στις ευρώ και ευρώ, αντίστοιχα Σύμφωνα με το άρθρο 8, «1. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας δημόσιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, εκτός ΦΠΑ, όπως προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. Στον υπολογισμό αυτό, λαμβάνεται υπόψη το εκτιμώμενο συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένων τόσο του τυχόν προβλεπόμενου δικαιώματος προαιρέσεως όσο και των τυχόν παρατάσεων της σύμβασης [...] 2. Η αποτίμηση πρέπει να ισχύει κατά το χρόνο αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2 ή, στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται μια τέτοια προκήρυξη, κατά το χρονικό σημείο έναρξης της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης.[ ] 3. Κανένα σχέδιο έργου και καμία σύμβαση προμήθειας ή υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να κατατμηθεί, προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος.[...] 5. [...] β) Όταν η προμήθεια ομοειδών προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η εκτιμώμενη συνολική αξία αυτών των τμημάτων κατά την εφαρμογή του άρθρου 6 σημεία α) και β). Όταν η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με ή υπερβαίνει την αξία που καθορίζεται στο άρθρο 6, το παρόν εφαρμόζεται στη σύναψη κάθε τμήματος.» Στο άρθρο 24 παρ. 1 περ. α' ορίζεται ότι: «1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, αφού προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Σε περίπτωση μη κανονικών προσφορών ή κατάθεσης προσφορών που είναι απαράδεκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τηρουμένων των οριζομένων στις διατάξεις των άρθρων 28, 39 έως 52 και 55, έπειτα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή ανταγωνιστικό διάλογο, με την προϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν τροποποιούνται ουσιωδώς. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να μη δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού, εάν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση περιλαμβάνουν όλους τους προσφέροντες που πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 43 έως 50 και οι οποίοι, κατά την ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή τον προηγηθέντα ανταγωνιστικό διάλογο, υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές [...]» Στο άρθρο 25 παρ. 1 περ. α' ορίζεται ότι: «Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις 10

11 έργων, προμηθειών και υπηρεσιών: α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από αίτημα της [...]» Οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 και 5 του π.δ. 60/2007 ορίζουν ότι: «1. Οι Προκηρύξεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα VII A καθώς και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την αναθέτουσα αρχή, χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 77 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, διαδικασία. [ ] 5. [...] Οι Προκηρύξεις που δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες διαφορετικές από εκείνες που περιέχονται στις Προκηρύξεις που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή [ ]» Στο Παράρτημα VIIA ορίζονται ως ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων -μεταξύ άλλων- οι εξής: [...] 7. Εάν οι συμβάσεις υποδιαιρούνται σε τμήματα, αναφορά της δυνατότητας για τους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή/και για όλα τα τμήματα.». 14. Οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 1 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α' 114) ορίζουν ότι: «1. Οι προμήθειες των Δήμων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσμων τους, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του π.δ. 370/1995 (ΦΕΚ 199 Α'), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το π.δ. 105/2000 (ΦΕΚ 100 Α') και των αντίστοιχων του π.δ. 57/2000 (ΦΕΚ 45 Α')». 15. Περαιτέρω, οι σχετικές διατάξεις της υπ' αριθ /1993 υπουργικής απόφασης με τίτλο «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» (Β' 185) ορίζουν τα ακόλουθα: Στο Άρθρο 3 («Τρόπος εκτελέσεως προκηρύξεις δημοσιεύσεις») ορίζεται ότι: «[...] 3. [...] β. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων σε περίπτωση υποβολής μη κανονικών προσφορών στα πλαίσια ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού ή σε περίπτωση κατά την οποία οι προσφορές, κατά τους παραπάνω διαγωνισμούς, δεν είναι δυνατό να γίνουν δεκτές βάσει των διατάξεων του παρόντος, κανονισμού και υπό την προϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς. Στις περιπτώσεις αυτές οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού [...] γ. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν επίσης να συνάπτουν τις συμβάσεις προμηθειών προσφεύγοντας στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις. (1) Όταν δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά μετά από πρόσκληση σε ανοιχτό ή κλειστό διαγωνισμό, στο μέτρο που οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς και εφόσον διαβιβάζεται στο νομάρχη, μαζί με τη σχετική απόφαση, αιτιολογημένη έκθεση. [...]» Στο άρθρο 23 («Διαδικασία με διαπραγμάτευση ή απευθείας ανάθεση πρόχειρος διαγωνισμός») ορίζεται ότι: «1. Προμήθεια με "διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης" ή "απευθείας ανάθεση" μπορεί να γίνει εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των εδαφίων β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού και της παραγράφου 20 του άρθρου 3 του ν. 1797/1988. [...]». 16. Στο άρθρο 13 του ν. 3438/2006 «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης.» (Α' 33) ορίζεται ότι: «Στους διαγωνισμούς, που διενεργούνται από [...] τα Ν.Π.Δ.Δ., τα ιδρύματά τους και τα ιδρύματα των Ο.Τ.Α. για την κάλυψη των αναγκών τους σε πετρελαιοειδή, καθώς και ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ιχθείς (νωπά και κατεψυγμένα), οι διαδικασίες για την κανονικότητα της τιμής και την έκδοση δελτίου πιστοποίησης τιμών διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων (1) του π.δ. 173/1990 (ΦΕΚ 62 Α') και του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α'). Με 11

12 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορούν να καθορίζονται και να υπάγονται στις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου και - άλλες κατηγορίες τροφίμων [...]». 17. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στις (Α' 240) και κυρώθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4111/2013 (Α' 18), ορίζεται ότι: «1. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, καταργείται. 2. Οι ανωτέρω προμήθειες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.». ΙΙΙ. Νομική Εκτίμηση 18. Το υπό εξέταση αίτημα του Δήμου Νέας Σμύρνης αφορά στη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας, με την έννοια της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 60/2007. Δεδομένου ότι πρόκειται για διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας, προϋπολογισμού του αιτήματος ,17 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε συνδυασμό με το συνολικό προϋπολογισμό της προς ανάθεση προμήθειας ( ,51 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 60/2007, συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής, κατ' άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, για παροχή σύμφωνης γνώμης. 19. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση έχει εξαιρετικό χαρακτήρα και επιτρέπεται να εφαρμόζεται μόνο στις περιοριστικώς απαριθμούμενες περιπτώσεις στα άρθρα 30 και 31 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (αντίστοιχα άρθρα 24 και 25 π.δ. 60/2007) (βλ. σχετικώς ΔΕE, απόφαση της 8ης Απριλίου 2008, C 337/05, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλ. 2008, Ι-2173, σκέψη 56). Συναφώς επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις, στο μέτρο που εισάγουν εξαιρέσεις που συνιστούν παρέκκλιση από τη βασική ρύθμιση, δηλαδή από τους κανόνες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των αναγνωριζομένων από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) δικαιωμάτων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συσταλτικής ερμηνείας. Συγκεκριμένα, προκειμένου η Οδηγία 2004/18/ΕΚ να μην απωλέσει την πρακτική αποτελεσματικότητά της, τα κράτη μέλη και οι αναθέτουσες αρχές τους δεν επιτρέπεται να προβλέπουν περιπτώσεις προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση που δεν προβλέπονται από την εν λόγω οδηγία ή να συνοδεύουν τις ρητώς προβλεπόμενες από την οδηγία αυτή περιπτώσεις με νέους όρους που έχουν ως αποτέλεσμα να καθιστούν ευκολότερη την προσφυγή στην εν λόγω διαδικασία, το δε βάρος απόδειξης ότι συντρέχουν πράγματι οι εξαιρετικές περιστάσεις που δικαιολογούν την παρέκκλιση φέρει εκείνος που τις επικαλείται (βλ. ΔΕΚ, αποφάσεις της 18 ης Μαΐου 1995, C-57/94, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλ. 1995, σ. Ι-1249, σκέψη 23, της 28 ης Μαρτίου 1996, C-318/94, Επιτροπή κατά Γερμανίας, Συλλ. 1996, σ. Ι-1949, σκέψη 13, της 13 ης Ιανουαρίου 2005, C-84/03, Επιτροπή κατά Ισπανίας, Συλλ. 2005, Ι-13947, σκέψη 48, της , Υπόθεση C-385/02, της , Υπόθεση C-296/92, της , Υπόθεση C-71/02, της , Υπόθεση C-199/85). 20. Στην προκειμένη περίπτωση, τυγχάνουν εφαρμογής: α) Ως προς τις υποομάδες ειδών διατροφής Α2στ, Β4 και Γ2, η διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007, με βάση την οποία οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφύγουν σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, αφού προηγηθεί δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού, με την προϋπόθεση: α) να έχει προηγηθεί ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, β) να έχουν υποβληθεί κατά την ανωτέρω νομίμως διεξαχθείσα και προηγηθείσα ανοικτή ή κλειστή διαδικασία μη κανονικές ή απαράδεκτες προσφορές σύμφωνα με τις 12

13 κείμενες διατάξεις και γ) να μην τροποποιούνται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης κατά την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση. Και β) Ως προς τις υποομάδες ειδών διατροφής Α2δ, Β1, Β3, Β9 και Γ4, η διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να συνάπτουν συμβάσεις με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με την προϋπόθεση: α) να έχει προηγηθεί ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, β) να μην έχει υποβληθεί κατά την ανωτέρω νομίμως διεξαχθείσα και προηγηθείσα ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές να μην κρίνεται κατάλληλη ή να μην υπάρχει κανείς υποψήφιος και γ) να μην τροποποιούνται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης κατά την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση. δ) Επιπλέον, προϋποθέτει ότι σε περίπτωση σχετικού αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να προβεί στη διαβίβαση προς αυτήν σχετικής εκθέσεως. 21. Ειδικότερα δε, σχετικά με την υπό σημείο (α) προϋπόθεση της προηγούμενης νομίμως διεξαχθείσας ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας, παγίως έχει κριθεί ότι η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, κατ εφαρμογή της περ. α' της παρ. 1 των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/2007, συνέχεται άμεσα με τον προηγηθέντα αυτής διαγωνισμό, με συνέπεια η μη νομιμότητα της υποκείμενης διαγωνιστικής διαδικασίας να καθιστά παρακολουθηματικά παράνομη στο σύνολό της και τη συγκεκριμένη διαδικασία (ΕΣ Πράξ. 215/2012/Ζ Κλιμ., Αποφ. VI Τμ. 1249/2011, 466/2011, 29/2012, 408/2012, 600/2012 και 935/2013). 22. Εν προκειμένω, η εξέταση της συνδρομής των προϋποθέσεων των άρθρων 24 παρ. 1 περ. α' και 25 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007 διενεργείται ταυτοχρόνως, δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων συμπίπτουν. Ειδικότερα, από τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης, προκύπτουν τα ακόλουθα: Ως προς την προϋπόθεση α), της προηγούμενης νομίμως διεξαχθείσας ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας Ο Δήμος Νέας Σμύρνης προκήρυξε διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό (βλ. ανωτέρω, Ιστορικό, υπό 2) για την προμήθεια ειδών διατροφής, συνολικού προϋπολογισμού ,51 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ήτοι ,11 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 23%), για το έτος 2015, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των νομικών προσώπων του, ήτοι των ν.π.δ.δ. «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης» και «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης», στο πλαίσιο του οποίου για τρεις (3) υποομάδες αυτού οι σχετικές προσφορές απορρίφθηκαν στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και για άλλες πέντε (5) υποομάδες δεν υποβλήθηκαν προσφορές (εν μέρει άγονος). Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει η κατωτέρω νομική πλημμέλεια σε σχέση με την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας της με αρ. πρωτ / διακήρυξης: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 και 5 του π.δ. 60/2007, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να δημοσιεύει περίληψη των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης του διαγωνισμού (στα οποία -μεταξύ άλλων- συγκαταλέγονται τα είδη των προς προμήθεια αγαθών και η ακριβής ποσότητα αυτών κατά κατηγορία και είδος, τα κριτήρια ανάθεσης, οι τυχόν απαιτούμενες εγγυήσεις, ο τυχόν διαχωρισμός της σύμβασης σε τμήματα και η δυνατότητα των φορέων να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα εξ' αυτών κλπ.) στον ημεδαπό τύπο και την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.), η οποία δεν επιτρέπεται να περιέχει πληροφορίες διαφορετικές από τις δημοσιευόμενες στον ελληνικό τύπο. Στην προκειμένη περίπτωση, από το κείμενο της διακήρυξης και τη συνημμένη σε αυτήν με αρ. 55/2014 μελέτη, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, προκύπτει ότι τα προς προμήθεια είδη υποδιαιρούνται σε είκοσι έξι (26) υποομάδες (Α1-Γ6), ανά φορέα και κατηγορία τροφίμων, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω (υπό 3.3). 13

14 Ωστόσο, στο τυποποιημένο έντυπο της περίληψης που δημοσιεύθηκε στην Ε.Ε.Ε.Ε. και, πιο συγκεκριμένα, στο Παράρτημα Β ( Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα ) συμπληρώθηκαν οκτώ (8) τμήματα, ως εξής: α) Τμήμα 1: Είδη παντοπωλείου Ελαιόλαδο, β) Τμήμα 2: Είδη οπωροπωλείου, γ) Τμήμα 3: Είδη αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου, δ) Τμήμα 4: Κατεψυγμένα είδη (ψάρια-λαχανικά), ε) Τμήμα 5: Είδη κρεοπωλείου, στ) Τμήμα 6: Αναψυκτικά (αναψυκτικά-χυμοί φρούτων-μεταλλικό νερό), ζ) Τμήμα 7: Γάλα (φρέσκο-παστεριωμένο 1lt) και η) Τμήμα 8: Αυγά, ήτοι η ομαδοποίηση έγινε αθροιστικά για το σύνολο των φορέων ανά είδος τροφίμου, σε αντίθεση με την προαναφερθείσα ομαδοποίηση της διακήρυξης. Ως εκ τούτου, διαπιστώνεται διάσταση πληροφοριών ως προς την ομαδοποίηση σε τμήματα των προς προμήθεια ειδών μεταξύ της διακήρυξης και της προκήρυξης που δημοσιεύθηκε στην Ε.Ε.Ε.Ε., η οποία όμως στην προκειμένη περίπτωση κρίνεται ότι δεν επηρέασε τον ανταγωνισμό, ούτε απέτρεψε από την υποβολή σχετικής προσφοράς υποψήφιους αναδόχους που θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό όχι για το σύνολο, αλλά για μέρος μόνο των επίμαχων ειδών, καθόσον: i) η δυνατότητα υποβολής τμηματικών προσφορών σε κάθε περίπτωση γνωστοποιήθηκε εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής τόσο στο κύριο σώμα του τυποποιημένου εντύπου που απεστάλη προς δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε, στο πεδίο ΙΙ.1.8 ( Τμήματα ), όσο και στην αναλυτική διακήρυξη, ii) πέραν των λοιπών διατυπώσεων δημοσιότητας, το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης, καθώς και τα πλήρη τεύχη δημοπράτησης αναρτήθηκαν και στον ιστότοπο του Δήμου Νέας Σμύρνης (βλ. ανωτέρω, Ιστορικό, υπό 4), με αποτέλεσμα μέσω της εν λόγω διαδικτυακής ανάρτησης να παρασχεθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο η δυνατότητα δωρεάν και άμεσης πρόσβασης στο αναλυτικό περιεχόμενο της οικείας διακήρυξης και, επομένως, και στους επίμαχους όρους της δυνατότητας υποβολής τμηματικών προσφορών για μία ή περισσότερες ομάδες των προκηρυχθέντων ειδών και της αναλυτικής αναφοράς για τα επιμέρους τμήματα και τους επιμέρους προϋπολογισμούς τους και iii) εντέλει, υποβλήθηκαν προσφορές, εκ μέρους οκτώ (8) συμμετεχόντων, για δεκαοκτώ (18) υποομάδες σε σύνολο είκοσι έξι (26) υποομάδων ειδών διατροφής και μάλιστα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, οι συμμετέχοντες υπέβαλαν προσφορές με βάση την αναλυτική ομαδοποίηση της μελέτης με αρ. 55/2014 (βλ. σχετ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Αποφ. 359, 264 και 42/2014). Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται σε ακριβή πληροφόρηση των ενδιαφερομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με την ορθή συμπλήρωση του τυποποιημένου εντύπου που αποστέλλεται στην Ε.Ε.Ε.Ε. σύμφωνα με το περιεχόμενο της διακήρυξης και, ιδίως, των τμημάτων υποδιαίρεσης της σύμβασης που δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο προσφοράς (βλ. σχετ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Απόφ. 208/2014 και Κατευθυντήρια Οδηγία 4 - ΑΔΑ:76Ψ6ΟΞΤΒ-Θ8Ρ) Ως προς την προϋπόθεση β) που απαιτείται για την εφαρμογή της διάταξης της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 24 του π.δ. 60/2007, ήτοι της υποβολής μη κανονικών προσφορών ή προσφορών που είναι απαράδεκτες Σύμφωνα με την με αρ. 326/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν τα με αρ. 1/ και 2/ Πρακτικά, καθώς και η από Γνωμοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού, με βάση τα οποία διαπιστώθηκε ότι στο πλαίσιο του εν λόγω διαγωνισμού απορρίφθηκαν, κατά την εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, οι προσφορές που αφορούσαν στις υποομάδες Α2στ, Β4 και Γ2 (βλ. ανωτέρω, Ιστορικό, υπό 9). Περαιτέρω, με το με αρ. πρωτ / έγγραφό του, ο Δήμος διευκρίνισε σε σχέση με τις προαναφερθείσες υποομάδες ότι «[...] κατατέθηκαν οι προσφορές του κ. Λίτου Νικόλαου και της εταιρείας ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. Οι προσφορές των παραπάνω εταιρειών κρίθηκαν απαράδεκτες σύμφωνα με το συνημμένο Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών [...]» (βλ. ανωτέρω, Ιστορικό, υπό 10). Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι συντρέχει η β) προϋπόθεση της υποβολής «απαράδεκτης» προσφοράς για την εφαρμογή της περ. 1 της παρ. α' του άρθρου 24 του π.δ. 60/2007 για τα εν λόγω τμήματα (υποομάδες) Ως προς την προϋπόθεση β) που απαιτείται για την εφαρμογή της διάταξης της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 25 του π.δ. 60/2007, ήτοι της μη υποβολής προσφοράς ή προσφοράς που δεν κρίνεται κατάλληλη ή την μη ύπαρξη υποψηφίου 14

15 Σύμφωνα με την με αρ. 326/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν τα με αρ. 1/ και 2/ Πρακτικά, καθώς και η από Γνωμοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού, με βάση τα οποία ο εν λόγω διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος (δεν υποβλήθηκαν προσφορές) ως προς τις υποομάδες Α2δ, Β1, Β3, Β9 και Γ4 (βλ. ανωτέρω, Ιστορικό, υπό 9). Επομένως, ως προς τα συγκεκριμένα τμήματα (υποομάδες) συντρέχει η εν λόγω προϋπόθεση για την εφαρμογή της διάταξης της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 25 του π.δ. 60/ Ως προς την προϋπόθεση γ), της μη ουσιώδους τροποποίησης των αρχικών όρων της σύμβασης Στο υποβληθέν σχέδιο απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης, αναφέρεται ρητά ότι η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια των αιτούμενων ειδών διατροφής θα λάβει χώρα μετά την παροχή της σύμφωνης γνώμης της Αρχής και ότι «οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν τροποποιούνται ουσιωδώς». 23. Κατά συνέπεια, ενόψει των ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 24 παρ. 1 περ. α' και 25 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007, καθώς προκύπτει η συνδρομή των προϋποθέσεων για την υιοθέτηση της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση. ΙV. Συμπέρασμα Ενόψει όλων των προεκτεθέντων, με βάση το διδόμενο πραγματικό και από την υπαγωγή αυτού στις προαναφερόμενες και ερμηνευόμενες διατάξεις, επί του τεθέντος ερωτήματος, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ομόφωνα αποφασίζει: Την παροχή σύμφωνης γνώμης, επί του αιτήματος του Δήμου Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, για τη διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση, για την ανάθεση προμήθειας τροφίμων, συνολικού προϋπολογισμού ,17 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ήτοι ,14 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για το έτος 2015, σε συνέχεια προηγηθέντος διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού και ειδικότερα: α) αφενός, για τη διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση, με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007, για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας των υποομάδων ειδών διατροφής Α2στ, Β4 και Γ2, προϋπολογισμού ,40 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ήτοι ,88 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για τις οποίες οι σχετικές προσφορές είχαν απορριφθεί και β) αφετέρου, για τη διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007, για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας των υποομάδων ειδών διατροφής Α2δ, Β1, Β3, Β9 και Γ4, προϋπολογισμού ,77 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ήτοι ,26 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για τις οποίες δεν είχαν υποβληθεί προσφορές, υπό τον όρο της μη ουσιώδους τροποποίησης των όρων της διακήρυξης του προηγηθέντος διαγωνισμού, λόγω συνδρομής των προς τούτο τασσομένων υπό του νόμου προϋποθέσεων. Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Πρόεδρος Δημήτριος Ράϊκος 15

Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:

Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 383/2014 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 335/ 2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011)

ΑΠΟΦΑΣΗ 335/ 2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 335/ 2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 198/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 198/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 198/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 316/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

(Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011)

(Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 275/2014. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 275/2014. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 275/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 329/2014 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 329/2014 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 329/2014 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 287/ 2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011)

ΑΠΟΦΑΣΗ 287/ 2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 287/ 2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 389/2014. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 389/2014. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 389/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 180/ (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011)

ΑΠΟΦΑΣΗ 180/ (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 180/ 2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 129/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 129/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 129/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2015. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2015. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 155/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ` του Ν 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 155/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ` του Ν 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 155/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ` του Ν 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει)

ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ προμήθειας: «τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης των παιδιών των παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 74/2017 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. 74/2017 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 74/2017 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 260/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 260/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 260/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 142/ 2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011)

ΑΠΟΦΑΣΗ 142/ 2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 142/ 2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω δικαιολογημένου

Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω δικαιολογημένου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 145 /2016 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH 135/ 2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011)

ΑΠΟΦΑΣH 135/ 2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣH 135/ 2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2016. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2016. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2016 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση τα ακόλουθα: 1. Πρόεδρος: Ράικος Δημήτριος

Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση τα ακόλουθα: 1. Πρόεδρος: Ράικος Δημήτριος ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 208/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 298/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 298/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 298/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 153/2016 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 153/2016 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 153/2016 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 227/2017 ΘΕΜΑ 10 ο : Έγκριση ή μη του 2 ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 120 /2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει)

ΑΠΟΦΑΣΗ 120 /2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 120 /2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/9 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270221-2013:text:el:html Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 220/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. 220/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 220/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 311/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 311/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 311/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 35/30-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2017 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2017 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2017 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:

Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 174/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 174/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 174/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου ΑΠΟΦΑΣΗ - 31 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ', υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ', υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ', υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 78/2017 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011)

ΑΠΟΦΑΣΗ 78/2017 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 78/2017 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / 2016 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011)

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / 2016 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / 2016 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 170/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. 170/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 170/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 227/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 63 /2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 63 /2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ a ΑΠΟΦΑΣΗ 63 /2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 255/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 255/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 255/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Ε.Β.Ε.Δ. Παράρτημα, Κω, Φαξ , 2. Σύλλογο Επιχειρήσεων Εστίασης Κω (ΣΕΠΕ ΚΩ),

Προς: 1. Ε.Β.Ε.Δ. Παράρτημα, Κω, Φαξ , 2. Σύλλογο Επιχειρήσεων Εστίασης Κω (ΣΕΠΕ ΚΩ), 0000117844 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7 Ταχ. Κώδικας :85300 Κως Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 270/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. 270/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 270/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. ια του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. ια του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. ια του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΗΦΙΣΙΑ, 13/10/2017 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 49136

ΚΗΦΙΣΙΑ, 13/10/2017 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 49136 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, 13/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 49136 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΛ :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 139/2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 139/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι: 12-4-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 20330 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 134 /2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 134 /2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 134 /2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 26/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 26/2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 26/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 3/28-01-2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Κατακύρωση επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Οι συμβάσεις που συνάπτονται με βάση το Ν.4412/16, διακρίνονται σε δυο (2) κατηγορίες με βάση την εκτιμώμενη

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκες οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αποκορώνου και των Νομικων του Προσωπων έτους

ανάγκες οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αποκορώνου και των Νομικων του Προσωπων έτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Δ/νση: Βρύσες, Τ.Κ. 730 07 ΒΡΥΣΕΣ 21/03/2018 Τηλ.: (28253) 40327 Αρ.Πρωτ : 2613 Fax: (28250) - 51211 Email: tsapaki@apokoronas.gov.gr Πληροφορίες : Αικ.Τσαπακη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι, 3.02.2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2852 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Στρ. Καραϊσκάκη & Επαύλεως Τηλέφωνο: 213-2047330

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 289/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει)

ΑΠΟΦΑΣΗ 289/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 289/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ', υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ', υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ', υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 37697 ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 213 2025902-907 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση με θέμα: «Διαγωνισμοί Προγράμματος Δακοκτονίας, Θεσμικό Πλαίσιο και Διενέργεια Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών»

Εισήγηση με θέμα: «Διαγωνισμοί Προγράμματος Δακοκτονίας, Θεσμικό Πλαίσιο και Διενέργεια Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών» Συμμετοχή στην Κωνσταντίνα Λιώση Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης της Δ/νσης Υποστήριξης και Σχεδιασμού της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών Εισήγηση με θέμα: «Διαγωνισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 21/09/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Προς : Οικονομική Επιτροπή Τμήμα Προμηθειών Πληρ. Γκαραβέλη Ελένη Τηλ. 2331350582 Fax: 23313 50515

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣ 5 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 5/7-4-2015 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. 8271/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 09/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Πρωτ. 8271/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 09/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρωτ. 8271/28.04.2014 Αριθ. Απόφ. 134/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 09/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 345/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 345/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 345/2015 ΘΕΜΑ 4 ο : Κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Έδρες τους

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Έδρες τους ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:11543 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ:1.Περιφέρειες της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 30/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 230/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 30/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 230/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 30/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 230/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Λ. Ακριβόπουλος 3. Α. Σιδηρόπουλος 4. Θ. Αγγελίνας 5. Β. Παπαδόπουλος 6. Α. Αποστολόπουλος 7. Γ. Μελιόπουλος ΓΕΝΙΚΟ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

2. Λ. Ακριβόπουλος 3. Α. Σιδηρόπουλος 4. Θ. Αγγελίνας 5. Β. Παπαδόπουλος 6. Α. Αποστολόπουλος 7. Γ. Μελιόπουλος ΓΕΝΙΚΟ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Από το αριθμ. 34/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 527 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση πρακτικών διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της υπ αριθμ. 8ης/ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της υπ αριθμ. 8ης/ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καρδίτσης 56, 42100 Τρίκαλα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:13946/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:13946/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:13946/31.03.2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 31.03.2017 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Προμηθειών & Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΠΠΑΔ)

Μονάδα Προμηθειών & Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΠΠΑΔ) Μονάδα Προμηθειών & Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΠΠΑΔ) Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Υπηρεσιών Οδηγίες ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ 2016 Περιεχόμενα 1. Κόστος προμήθειας: 0,01 έως 5.870 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ/νση : Χρήστου Λαδά 6, 10561 Πληροφορίες : Γραφείο Προμηθειών Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Κωνσταντία Μαρκουλάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41750 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 406 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 406 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 406 Της 36ης συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 37055/601/22-9-2011 πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Από το πρακτικό 1/22-1-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

Οι συμβάσεις που συνάπτονται με βάση το Ν.4412/16, διακρίνονται σε δυο (2) κατηγορίες με βάση την εκτιμώμενη αξία του προϋπολογισμού τους, τις εξής:

Οι συμβάσεις που συνάπτονται με βάση το Ν.4412/16, διακρίνονται σε δυο (2) κατηγορίες με βάση την εκτιμώμενη αξία του προϋπολογισμού τους, τις εξής: ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Οι συμβάσεις που συνάπτονται με βάση το Ν.4412/16, διακρίνονται σε δυο (2) κατηγορίες με βάση την εκτιμώμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2015. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2015. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 36/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την «Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αλεξάνδρεια 19/07/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αλεξάνδρεια 19/07/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αλεξάνδρεια 19/07/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 19846 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΙΒΛΙΟ Ι ) 3.Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΙΒΛΙΟ Ι ) 3.Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΙΒΛΙΟ Ι ) 1.Ανοικτός Διαγωνισμός 2.Κλειστός διαγωνισμός 3.Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση Κοινές για σύναψη συμβάσεων Κάτω των ορίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρευρίσκεται ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ζουμάκης Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρευρίσκεται ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ζουμάκης Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 34/5.12.2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Απόφασης 245/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 19ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 19ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 19ης/ 17-05-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 255/2017 Περίληψη: «Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Προμηθειών & Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΠΠΑΔ)

Μονάδα Προμηθειών & Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΠΠΑΔ) Μονάδα Προμηθειών & Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΠΠΑΔ) Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Υπηρεσιών Οδηγίες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 Περιεχόμενα 1. Κόστος προμήθειας: 0,01 έως 20.000 (MH Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 16 ης / 2013 της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 16 ης / 2013 της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 170 / 2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 16

Διαβάστε περισσότερα