εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ"

Transcript

1 ΝΟΡΤΗΕΡΝ ΧΟΑΛΦΙΕΛ Σ ΛΙΜΙΤΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΩΟΡΚΣΗΟΠ Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) Νο.ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 ατεδ : ΟΠΕΝ ΤΕΝ ΕΡ ΝΟΤΙΧΕ Σεαλεδ Θυοτατιονσ αρε ινϖιτεδ φροµ Οριγιναλ Εθυιπµεντ Μανυφαχτυρερ/Οριγιναλ Μανυφαχτυρερ/Οριγιναλ Εθυιπµεντ συππλιερ ορ ανψ οτηερ φιρµσ ωηο αρε ηαϖινγ τηειρ οων φαχιλιτιεσ ανδ θυαλιφιεσ τηε τεχηνο χοµµερχιαλ χριτερια το υνδερτακε τηε φολλοωινγ ωορκ ασ περ τερµσ ανδ χονδιτιονσ µεντιονεδ βελοω. 1. Σλ. Νο. 01 εσχριπτιον οφ ωορκ Ρπαιρ οφ 02 Νοσ. χψλιδερ βλοχκ οφ Χ16ς Σ 2000 ενγινε ανδ 01 Νο χψλινδερ βλοχκ οφ Κοµατσυ οφ Σ6 170 ενγινε βψ χολδ µεταλ στιχηινγ τεχηνιθυε ( εταιλσ ασ περ Βιλλ οφ θυαντιτψ). Θυαντιτψ Εστιµατεδ χοστ 03 Νοσ. Ρσ. 2,03, Εαρνεστ Μονεψ Ρσ. 2, Χοστ οφ τενδερ δοχυµεντσ Ρσ Σταρτινγ δατε οφ ισσυε οφ δοχυµεντσ ( 9.00 ΑΜ) Λαστ δατε οφ δοχυµεντ χολλεχτιον ( 4.00 ΠΜ) Λαστ δατε οφ συβµισσιον ( 3.30 ΠΜ) ατε οφ οπενινγ (Παρτ Ι) ( 4.00 ΠΜ) 03. Τενδερσ µυστ βε συβµιττεδ ιν 2 (τωο) παρτσ. 1 στ Παρτ ωιλλ χονσιστ τηε τεχηνο χοµµερχιαλ βιδ αλονγ ωιτη ΕΜ ιν α σεπαρατε ενϖελοπ ανδ 2νδ Παρτ ωιλλ βε πριχε βιδ. 1 στ παρτ ανδ σεχονδ παρτ σηουλδ βε χλεαρλψ ωριττεν ον τηε ενϖελοπε, βοτη ενϖελοπεσ σηουλδ βε προπερλψ σεαλεδ σεπαρατελψ ανδ φιναλλψ το βε σεαλεδ ιν ονε σεαλεδ χοϖερ. 04. Βιδδερ σηαλλ δροπ τηειρ τενδερ ιν τηε τενδερ βοξ κεπτ ιν τηε οφφιχε οφ Ωορκσ Μαναγερ ΧΩΣ ϑαψαντ, ιστ: Σινγραυλι (Μ.Π.) υπ το 3.30 ΠΜ δυρινγ αβοϖε σπεχιφιεδ δατε ανδ συβµισσιον τιµε. Αλλ τενδερσ ωιλλ βε οπενεδ ατ 4.00ΠΜ ον τηε σαµε δαψ ι.ε. ον ιν τηε πρεσενχε οφ τηε αττενδινγ τενδερερσ ορ τηειρ αυτηοριζεδ ρεπρεσεντατιϖεσ ωηο ωιση το βε πρεσεντ. Ιν χασε ωηερε τηε τενδερ ισ ιν τωο παρτσ, ονλψ παρτ Ι, ωιλλ βε οπενεδ ον τηε αβοϖε δατε ανδ τιµε. Τενδερσ ωιλλ βε οπενεδ ον δυε δατε ανδ τιµε εϖεν οφ αττενδινγ τενδερσ ορ τηειρ αυτηοριζεδ ρεπρεσεντατιϖεσ αρε νοτ πρεσεντ. 05. Τηε δατε οφ οπενινγ οφ τηε Σεχονδ Ενϖελοπ ορ Παρτ ΙΙ οφ τηε τενδερσ σηαλλ βε χοµµυνιχατεδ ιν δυε χουρσε αφτερ χονσιδερατιον οφ Φιρστ Ενϖελοπ ορ Παρτ Ι. 06. Τενδερσ σηουλδ βε συβµιττεδ ιν τηε πρεσχριβεδ φορµ ιν τιµε. Τενδερ δοχυµεντσ µαψ βε πυρχηασεδ φροµ τηε οφφιχε οφ Ωορκσ Μαναγερ, ΧΩΣ, Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ.σινγραυλι (Μ.Π.) φροµ το δυρινγ νορµαλ ωορκινγ ηουρσ ον παψµεντ οφ Ρσ. 282/ (Νον ρεφυνδαβλε) φορ εαχη σετ ορ τενδερ δοχυµεντσ χαν βε δοωνλοαδεδ φροµ ουρ ωεβ σιτε υπ το (4.00 ΠΜ). Τηε παψµεντ µαψ βε µαδε ειτηερ ιν χαση ορ βψ Βανκ ραφτ ιν φαϖουρ οφ ΧΩΣ ϑαψαντ ον ΣΒΙ ϑαψαντ, ΥΒΙ υδηιχηυα, Αλλαηαβαδ Βανκ, Μορωα ανδ Σψνδιχατε Βανκ, Σινγραυλι. Ιν χασε τηε χοστ οφ τενδερ δοχυµεντ ισ συβµιττεδ βψ Βανκ ραφτ τηρουγη ανψ οτηερ βρανχη οφ νατιοναλιζεδ βανκ, τηεν τηε ρεαλιζατιον/ σερϖιχε χηαργεσ οφ Ρσ περ Ρσ.20, ορ παρτ τηειρ οφ ισ το βε παιδ εξτρα. Τηε βιδδερ ωηο συβµιτσ δοων λοαδεδ τενδερ δοχυµεντσ ηασ το ενχλοσε τηε προοφ φορ δεποσιτ οφ τενδερ δοχυµεντ φεε. Ανχιλλαρψ υνιτ οφ ΝΧΛ φορ τηε αβοϖε ωορκ, ισ εξεµπτεδ φροµ χοστ οφ τενδερ δοχυµεντ & ΕΜ 07. Ανψ Βιδσ ρεχειϖεδ αφτερ τηε δεαδλινε πρεσχριβεδ αβοϖε δυε το ανψ ρεασον ωηατσοεϖερ ωιλλ νοτ βε αχχεπτεδ. Ιν τηε εϖεντ οφ τηε σπεχιφιεδ δατε φορ συβµισσιον οφ τενδερ βεινγ δεχλαρεδ α ηολιδαψ βψ τηε εµπλοψερ, τηε τενδερ ωιλλ βε ρεχειϖεδ υπ το τηε απποιντεδ τιµε ον τηε νεξτ ωορκινγ δαψ.

2 : 2 : 08. Τηε τενδερερ σηαλλ βε συβµιττεδ ιν Τωο Ενϖελοπ Σψστεµ ωιτη τηε φιρστ ενϖελοπ χονταινινγ χρεδεντιαλσ (δυλψ αυτηεντιχατεδ βψ τηε βιδδερ) ιν συππορτ οφ ηισ θυαλιφιχατιονσ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε ελιγιβιλιτψ χριτερια αλονγ ωιτη τηεεμ ιν α σεπαρατε ενϖελοπ ανδ τηε σεχονδ ενϖελοπ χονταινινγ τηε πριχε βιδ, δυλψ φιλλεδ ιν τηε τενδερ δοχυµεντ συπερ συβσχριβινγ Ενϖελοπ Ι, ΙΙ ανδ ΕΜ ον τηε χοϖερ. 09. Εαχη βιδδερ σηαλλ συβµιτ ονλψ ονε βιδ φορ ονε παχκαγε. Α βιδδερ ωηο συβµιτσ ορ παρτιχιπατεσ ιν µορε τηαν ονε βιδ (οτηερ τηαν ασ συβ χοντραχτορ ορ ιν χασε οφ αλτερνατιϖεσ τηατ ηαϖε βεεν περµιττεδ ορ ρεθυεστεδ) ωιλλ χαυσε αλλ τηε προποσαλσ ωιτη τηε βιδδερσ παρτιχιπατιον το βε δισθυαλιφιεδ. 10. Χοστ οφ Τενδερ δοχυµεντ ανδ Εαρνεστ µονεψ σηουλδ βε δεποσιτεδ ιν α σεπαρατε ενϖελοπ αλονγ ωιτη τεχηνιχαλ βιδ (Παρτ Ι) ιν τηε φορµ ασ ινδιχατεδ ιν τηε Νοτιχε Ινϖιτινγ Τενδερ (ΝΙΤ). 11. Νο τενδερ σηαλλ βε χονσιδερεδ υνλεσσ αχχοµπανιεδ βψ τηε σαιδ Εαρνεστ Μονεψ ορ σπεχιφιχαλλψ µεντιονεδ ελσεωηερε ιν τηε τενδερ δοχυµεντ. 12. Τηε εαρνεστ µονεψ ωιλλ βε ρεταινεδ ιν τηε χασε οφ συχχεσσφυλ τενδερερ ανδ ρεφυνδεδ το τηε υνσυχχεσσφυλ τενδερερ ιν δυε χουρσε ανδ ωιλλ νοτ χαρρψ ανψ ιντερεστ. Τηε εαρνεστ µονεψ δεποσιτεδ βψ τηε υνσυχχεσσφυλ τενδερερ ωιλλ βε δεαλτ ωιτη ασ προϖιδεδ ελσεωηερε ιν τηε τενδερ δοχυµεντ. 13. Εϖερψ τενδερερ ισ εξπεχτεδ, βεφορε θυοτινγ τηε ρατεσ, γο τηρουγη τηε ρεθυιρεµεντσ οφ τηε µατεριαλσ/ ωορκµανσηιπ υνδερ σχοπε οφ ωορκ/ ρεθυιρεµεντσ ανδ χονδιτιονσ οφ τηε χοντραχτ ανδ το ινσπεχτ τηε ϕοβ οφ τηε προποσεδ ωορκ. 14. (Α) ΕΛΙΓΙΒΙΛΙΤΨ ΧΡΙΤΕΡΙΑ: Παραµετερσ φορ Τεχηνο χοµµερχιαλ βιδ (Παρτ Ι): (α). (β). Αϖεραγε αννυαλ φινανχιαλ τυρνοϖερ: Αϖεραγε αννυαλ φινανχιαλ τυρνοϖερ οφ ρεπαιρ ωορκ δυρινγ λαστ 03 ψεαρσ ενδινγ 31 στ Μαρχη οφ τηε πρεϖιουσ φινανχιαλ ψεαρ, σηουλδ βε ατ λεαστ 30% οφ τηε εστιµατεδ χοστ. Εξπεριενχε: Εξπεριενχε οφ ηαϖινγ συχχεσσφυλλψ χοµπλετεδ σιµιλαρ νατυρε οφ ρεπαιρ ωορκσ οφ δυρινγ λαστ 7 ψεαρσ ενδινγ λαστ δαψ οφ µοντη πρεϖιουσ το τηε ονε ιν ωηιχη αππλιχατιονσ αρε ινϖιτεδ σηουλδ βε ειτηερ οφ τηε φολλοωινγ: (ι) Τηρεε σιµιλαρ χοµπλετεδ ωορκσ εαχη χοστινγ νοτ λεσσ τηαν τηε αµουντ εθυαλ το 40% οφ εστιµατεδ χοστ ΟΡ (ιι) Τωο σιµιλαρ χοµπλετεδ ωορκσ εαχη χοστινγ νοτ λεσσ τηαν τηε αµουντ εθυαλ το 50% οφ εστιµατεδ χοστ ΟΡ (ιιι) Ονε σιµιλαρ χοµπλετεδ ωορκ χοστινγ νοτ λεσσ τηαν τηε αµουντ εθυαλ το 80% οφ τηε εστιµατεδ χοστ ιν ανψ προϕεχτ οφ ΝΧΛ/ οτηερ συβσιδιαριεσ οφ ΧΙΛ, ορ ανψ Γοϖτ. /Γοϖτ. Υνδερτακινγ φιρµσ. Τηε χλαιµ οφ εξπεριενχε µυστ βε συππορτεδ βψ χοπιεσ οφ ωορκ ορδερ αλονγ ωιτη δελιϖερψ χηαλλαν/ παιδ βιλλ Χοπψ / σατισφαχτορψ χοµπλετιον χερτιφιχατε φροµ ηεαδ οφ δεπαρτµεντ οφ τηε χονχερνεδ προϕεχτσ ιν ΝΧΛ, οτηερ συβσιδιαριεσ οφ ΧΙΛ, ορ ανψ Γοϖτ./Γοϖτ.Υνδερτακινγ φιρµσ. Νοτε: Σιµιλαρ νατυρε οφ ρεπαιρ ωορκ µεανσ Ρεπαιρ οφ συβ ασσεµβλιεσ οφ διφφερεντ ΗΕΜΜσ βψ χολδ µεταλ στιχηινγ προχεσσ/τεχηνιθυε.

3 : 3 : (Β) Γενεραλ τερµσ ανδ χονδιτιονσ: (1) Βανκερ σ Χερτιφιχατε περταινινγ το εαρνεστ µονεψ χερτιφψινγ τηατ τηε /ΒΧ ηασ βεεν πρεπαρεδ φροµ τηε αχχουντ οφ τηε τενδερερ. Τενδερερ µυστ συβµιτ Βανκερ σ Χερτιφιχατε φροµ τηε Βανκ ισσυινγ /ΒΧ. (2) ΕΜ : Εαρνεστ µονεψ ασ στιπυλατεδ ατ δεσχριπτιον οφ ωορκ, σηουλδ βε συβµιττεδ ιν τηε φορµ οφ εµανδ ραφτ ον νατιοναλιζεδ βανκ ιν φαϖορ οφ ΝΧΛ, ΧΩΣ, ϑαψαντ, παψαβλε ατ ΣΒΙ, ϑαψαντ/υβι υδηιχηυα βρανχη Σψνδιχατε Βανκ, Σινγραυλι, αλονγ ωιτη Βανκερ σ Χερτιφιχατε. Ιν χασε τηε χοστ οφ ΕΜ ισ συβµιττεδ τηρουγη Ανψ οτηερ βρανχη οφ νατιοναλιζεδ βανκ, τηεν τηε ρεαλιζατιον / σερϖιχε χηαργεσ οφ Ρσ περ Ρσ.20,000/ Ορ παρτ τηειροφ ισ το βε παιδ εξτρα. Νοτε : Εξεµπτιον φροµ ΕΜ /Σεχυριτψ δεποσιτ : ΝΣΙΧ ρεγιστερεδ φιρµσ σηαλλ βε εξεµπτεδ φροµ σεχυριτψ δεποσιτ ονλψ υπτο τηειρ µονεταρψ λιµιτ, ιφ ανψ ινδιχατεδ ιν τηε ΝΣΙΧ ρεγιστρατιον χερτιφιχατε. Ιν χασε ϖαλυε οφ ορδερ πλαχεδ ισ αβοϖε συχη µονεταρψ λιµιτ ινδιχατεδ ιν τηε ρεγιστρατιον χερτιφιχατε, τηε συχχεσσφυλ τενδερερ ηαϖε το φυρνιση τηε σεχυριτψ δεποσιτ οϖερ συχη µονεταρψ λιµιτ. (3) Τηε φολλοωινγ δοχυµεντσ το βε συβµιττεδ αλονγ ωιτη τηε οφφερ ιν Παρτ Ι (α) Περµανεντ Αχχουντ νυµβερ, ΠΑΝ. (β) Χοπψ οφ Σαλεσ Ταξ Ρεγιστρατιον ΧΣΤ/ΤΙΝ (χ) Χοπψ οφ Σερϖιχε Ταξ Ρεγν. (δ) Χοπψ οφ Προπριετορσηιπ/Παρτνερσηιπ δεεδ/μεµορανδυµ οφ Ασσοχιατιον ετχ. δυλψ αυτηεντιχατεδ βψ Νοταρψ. ΟΕΜ/ΟΜ/ΟΕΣ/Γοϖτ. Οργανισατιον ανδ ΠΣΥ αρε εµεξπτεδ. (ε) Χοπψ οφ Ποωερ Αττορνεψ δυλψ αυτηεντιχατεδ βψ Νοταρψ, ιφ ανψ. (4) Τενδερ δοχυµεντσ σηουλδ βε συβµιττεδ δυλψ φιλλεδ ιν ανδ σιγνεδ βψ τηε τενδερερ. Τενδερ Νο. ανδ δατε µυστ βε µεντιονεδ ον αλλ τηε τηρεε ενϖελοπεσ. (5) Αφφιδαϖιτ ρεγαρδινγ γενυινεσσ οφ τηε παπερσ συβµιττεδ ανδ ινφορµατιονσ φυρνισηεδ δυλψ αυτηεντιχατεδ βψ Νοταρψ. (6) Τηε βιδδερσ ωουλδ γιϖε α δεχλαρατιον τηατ τηεψ ηαϖε νοτ βεεν βαννεδ ορ δε λιστεδ βψ ανψ Γοϖτ. ορ Θυασι Γοϖτ. Αγενχιεσ ορ ΠΣΥ σ. (7) Α δεχλαρατιον σηουλδ βε γιϖεν βψ τηε τενδερερσ το τηε εφφεχτ τηατ νο χονδιτιον ηασ βεεν γιϖεν ιν τηε πριχε ενϖελοπε ι.ε. τηε ενϖελοπε Νο. ΙΙ. (8) Τενδερερ µυστ θυοτε αχτιϖιτψ ωισε ρατε ιν πριχε βιδ ωιτη λαβουρ χοστ, Σερϖιχε Ταξ, το ανδ φρο τρανσπορτατιον ετχ. ανδ µατεριαλ χοστ σεπαρατελψ. Ματεριαλ χοστ σηαλλ βε ινχλυσιϖε οφ ΧΣΤ/ςΑΤ. Φιναλ Λ1 ωιλλ βε αρριϖεδ ατ ον φυλλ υνιτ ανδ λανδεδ χοστ βασισ. (9) Αλλ ταξεσ, ωηετηερ Λοχαλ, Μυνιχιπαλ, Προϖινχιαλ ορ Χεντραλ ετχ. ανδ χεσσ, ροψαλτιεσ ετχ. αρε παψαβλε ορ µαψ βεχοµε παψαβλε δυρινγ τηε εντιρε περιοδ οφ χοντραχτ, σηαλλ βε το τηε χοντραχτορ/ χοντραχτορσ αχχουντ ανδ σηαλλ βε δεεµεδ το ηαϖε βεεν ινχλυδεδ ιν τηε τενδερ φορ τηε ωορκ το βε εξεχυτεδ βψ ηιµ/τηεµ. Ηοωεϖερ, ιν τηε εϖεντ οφ ανψ χηανγεσ ιν τηε Ταξεσ ον ωορκσ χοντραχτ ασ ρεθυιρεδ βψ τηε Στατυτορψ Αυτηοριτψ δυρινγ τηε χοντραχτ περιοδ, νεχεσσαρψ αδϕυστµεντσ ωιλλ βε µαδε ιν τηε χοντραχτυαλ παψµεντσ. Φορ τηισ πυρποσε, τηε βασε δατε σηαλλ βε τηε δατε ον ωηιχη τηε πριχε βιδσ ηαϖε βεεν οπεν. Αµουντ παψαβλε/ ρεπαψαβλε φορ ανψ συβσεθυεντ χηανγε ιν τηε Ταξεσ ον ωορκσ χοντραχτ ωιλλ βε µαδε το/ φροµ τηε χοντραχτορσ αφτερ δεπαρτµενταλ ϖεριφιχατιον οφ συχη χηανγεσ οφ Ταξ Λαω ισσυεδ βψ Στατυτορψ Αυτηοριτψ. (10) Τηε τενδερερ σηαλλ ηαϖε το ενσυρε ιµπλεµεντατιον οφ ΧΜΠΦ ανδ Μισχ. Προϖισιον Αχτ ανδ αλλιεδ σχηεµε φραµεδ τηερευνδερ ιν ρεσπεχτ οφ τηε ωορκερσ δεπλοψεδ βψ ηιµ ανδ ωιλλ ηαϖε το ρεχοϖερ στατυτορψ δυεσ ανδ δεποσιτ τηε σαµε αλονγ ωιτη εµπλοψερ σ χοντριβυτιον ( χοντραχτορ σ σηαρε) το τηε ρεσπεχτιϖε ΧΜΠΦ Οφφιχε ανδ το συβµιτ στατυτορψ ρετυρν υνδερ ιντιµατιον το τηε πρινχιπαλ εµπλοψερ. Τηε τενδερερ σηαλλ

4 :4: ηαϖε το συβµιτ αν αφφιδαϖιτ αλονγ ωιτη τηε τενδερ τηατ τηεψ ωιλλ αβιδε βψ τηισ χλαυσε δυλψ αυτηεντιχατεδ βψ Νοταρψ ασ περ φορµατ γιϖεν. ΟΡ Τηοσε τενδερερσ ωηο αρε ρεγιστερεδ υνδερ ΕΠΦ σχηεµε ανδ τηειρ εµπλοψεεσ χοϖερεδ υνδερ τηε σαιδ σχηεµε µαψ χοντινυε το οπερατε υνδερ ΕΠΦ σχηεµε. Τηεψ σηουλδ φυρνιση συχη προοφ. (11) Βασισ οφ πριχε: Φ.Ο.Ρ. Χεντραλ Ωορκσηοπ, ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι(ΜΠ).Θυοτεδ ρατεσ σηουλδ ρεµαιν φιρµ. (12) Σεχυριτψ εποσιτ. (α) Σεχυριτψ δεποσιτ σηαλλ βεαρ νο ιντερεστ. (β) Σεχυριτψ δεποσιτ το βε συβµιττεδ ατ τηε αωαρδ οφ ωορκ ανδ βεφορε λιφτινγ οφ ϕοβ φορ ρεπαιρσ φροµ ΧΩΣ, ϑαψαντ το φιρµ σ ωορκσηοπ. (χ) Σεχυριτψ δεποσιτ σηουλδ βε συβµιττεδ ιν τηε φορµ οφ Βανκ ραφτ φορ ϖαλυε 10% οφ ρεπαιρ ορδερ ϖαλυε. Σεχυριτψ δεποσιτ σηαλλ βε ρετυρνεδ βαχκ αφτερ ρεχειπτ ανδ αχχεπτανχε οφ ρεπαιρεδ ϕοβ ατ ΧΩΣ, ϑαψαντ. (13) Μοδε οφ δεσπατχη Βψ Ροαδ, το βε αρρανγεδ ανδ βορνε βψ τηε ρεπαιρερ. (14) Τρανσιτ ινσυρανχε το βε αρρανγεδ ανδ βορνε βψ ρεπαιρερ. (15) ελιϖερψ περιοδ Ωιτηιν ονε µοντη φροµ τηε δατε οφ ρεχειπτ οφ ωορκ ορδερ. (16) Ινσπεχτιον Φιναλ ινσπεχτιον αφτερ ρεπαιρσ ωιλλ βε δονε ατ ΧΩΣ, ϑαψαντ. (17) Ωαρραντψ 12 µοντησ ιν οπερατιον ορ 18 µοντησ φροµ τηε δατε οφ αχχεπτανχε οφ ρεπαιρεδ ιτεµ ατ ΧΩΣ, ϑαψαντ, ωηιχηεϖερ ισ εαρλιερ, αγαινστ υσε οφ ποορ µατεριαλ ανδ φαυλτψ ωορκµανσηιπ. (18) Ιν χασε οφ ανψ φαιλυρε ον αχχουντ οφ ρεπαιρερ το βε δεχιδεδ βψ ϕοιντ ινσπεχτιον, ωιτηιν γυαραντεε περιοδ, τηε συβϕεχτ ιτεµ ωιλλ βε ρεδελιϖερεδ αφτερ ρεπαιρ ωιτηιν ηαλφ οφ τηε στιπυλατεδ δελιϖερψ περιοδ φροµ τηε δατε οφ ϕοιντ ινσπεχτιον ατ τηε ρισκ ανδ χοστ οφ τηε ρεπαιρερ. Ηοωεϖερ, τηισ ωιλλ βε ϕοιντλψ ινσπεχτεδ ωιτηιν 10 δαψσ αφτερ ιντιµατιον. Ιν χασε οφ φαιλυρε οφ γυαραντεε ρεπαιρ ωιτηιν τηε στιπυλατεδ περιοδ ι.ε. ηαλφ οφ τηε οριγιναλ δελιϖερψ περιοδ, τηε Λ.. ωιλλ βε δεδυχτεδ ασ στατεδ ατ Λ χλαυσε. (19) Πριχε Χερτιφιχατε: Τηε βιδδερ ηασ το χερτιφψ τηατ τηε ρατε θυοτεδ βψ τηεµ αγαινστ τηισ τενδερ ισ τηε λοωεστ ανδ ισ τηε σαµε ασ αππλιχαβλε το οτηερ Γοϖτ. επαρτµεντσ/υνδερτακινγσ/οτηερ οργανιζατιονσ. Τηεψ σηουλδ αλσο χερτιφψ τηατ τηε θυοτεδ ρατεσ αρε νοτ ηιγηερ τηαν τηε ρατεσ θυοτεδ/χηαργεδ βψ τηεµ φορ σαµε/σιµιλαρ ωορκ το οτηερ χυστοµερσ ωορλδωιδε. (20) Λατε ελιϖερψ: 1/2 % οφ ρεπαιρεδ ϖαλυε περ ωεεκ ορ παρτ οφ α ωεεκ συβϕεχτ το α µαξιµυµ οφ 10% οφ τοταλ ϖαλυε, ωιλλ βε δεδυχτεδ φροµ τηε βιλλ οφ τηε ρεπαιρερ ιν χασε φαιλεδ το δελιϖερ τηε ρεπαιρεδ µατεριαλ ιν τιµε. (21) Παψµεντ σχηεδυλε:. 80% παψµεντ ωιλλ βε ρελεασεδ ωιτηιν 21 δαψσ αφτερ ρεχειπτ οφ ρεπαιρεδ ιτεµ, ανδ βαλανχε 20% ωιλλ βε ρελεασεδ αφτερ συχχεσσφυλ χοµπλετιον οφ γυαραντεε/ ωαρραντψ περιοδ. Τηε βιδδερσ/ τενδερερσ ηαϖε το φυρνιση τηε δεταιλσ οφ τηειρ Βανκ Α/χ Νοσ., ναµε οφ τηε Βανκ, αδδρεσσ οφ τηε βανκ ανδ βρανχη χοδε αλονγ ωιτη τηε τενδερ. Συχχεσσφυλ βιδδερσ / τενδερερσ αρε ρεθυιρεδ το συβµιτ αν αυτηοριζατιον φορµ δυλψ σιγνεδ φορ ε παψµεντ το τηεµ. (22) Πριχε Φαλλ Χλαυσε Τηε πριχε χηαργεδ φορ τηε ρεπαιρσ αγαινστ τηισ ωορκ ορδερ, ιφ πλαχεδ, σηαλλ ιν νο εϖεντ εξχεεδ τηε λοωεστ πριχε ατ ωηιχη τηε τενδερερ ρεπαιρσ τηε ιτεµ οφ ιδεντιχαλ δεσχριπτιον το ανψ οτηερ παρτψ δυρινγ τηε χοντραχτ περιοδ ανδ ιν χασε οφ ανψ δεχρεασε οφ πριχε δυρινγ τηε χοντραχτ περιοδ, τηε βιδδερ ηασ το ινφορµ τηισ οφφιχε φορ ρεδυχτιον οφ πριχε.

5 : 5 : (23) Αλλ τηε πηοτο χοπιεσ συβµιττεδ σηουλδ βε ϖισιβλε & αυτηεντιχατεδ ωιτη σεαλ ανδ σιγνατυρε οφ αυτηοριζεδ σιγνατορψ. (24) Ανψ χυττινγ/οϖερωριτινγ ιν τηε τενδερ δοχυµεντ σηαλλ βε χουντερσιγνεδ ανδ σταµπεδ βψ τηε τενδερερ οτηερωισε τηε οφφερ ωιλλ βε ρεϕεχτεδ. (25) Τηε ϖαλιδιτψ οφ οφφερ σηαλλ ρεµαιν ϖαλιδ φορ α περιοδ οφ σιξ µοντησ φροµ τηε δατε οφ οπενινγ οφ τηε τενδερ (Παρτ Ι). (26) ϑυρισδιχτιον οφ Χουρτ: Τηε Χουρτ ατ Σινγραυλι ιν τηε Στατε οφ Μαδηψα Πραδεση, ονλψ ωιλλ ηαϖε τηε ϕυρισδιχτιον το δεαλ ωιτη ανδ δεχιδε ανψ λεγαλ µαττερσ ορ δισπυτεσ ωηατεϖερ αρισινγ ουτ οφ τηισ χοντραχτ. (27) Τενδερσ σηαλλ βε ρεϕεχτεδ ουτ ριγητ ωιτηουτ ανψ ρεφερενχε, ιφ τηε δοχυµεντσ συβµιττεδ βψ τηε τενδερερσ αλονγ ωιτη τηειρ τενδερ φαιλ το προϖε ελιγιβιλιτψ ιν τερµσ οφ αβοϖε χριτερια. οχυµεντσ συβµιττεδ αλονγ ωιτη τηε τενδερσ σηαλλ βε φιναλ ανδ νο συππλεµενταρψ δοχυµεντ σηαλλ βε αχχεπτεδ υνλεσσ ασκεδ βψ τηε χοµπανψ. (28) Ολδ σχραπ : Σχραπ, ιφ ανψ, ωιλλ βε ρεταινεδ βψ τηε ρεπαιρερ ανδ το βε ρεβατεδ φροµ µατεριαλ χοστ. (29) Αλλ τηε δοχυµεντσ ρεθυιρεδ αρε το βε συβµιττεδ αλονγ ωιτη τεχηνο χοµµερχιαλ βιδ ιν ενϖελοπε Νο.1. (30 ) Τενδερερσ µαψ ινσπεχτ τηε φαιλεδ ασσεµβλψ το βε ρεπαιρεδ αγαινστ σαιδ ΝΙΤ ιν χονσυλτατιον ωιτη Χηιεφ Μαναγερ (Ελεχλ)/ ΧΩΣ βεφορε συβµιττινγ τηε οφφερ δυρινγ οφφιχε ηουρσ. (31) Τηε τενδερερ ωιλλ βε ρεθυιρεδ το συβµιτ αν υνδερτακινγ τηατ τηεψ ωιλλ αχχεπτ τηε τενδερ δοχυµεντσ ασ αϖαιλαβλε ιν τηε ωεβσιτε ανδ τηειρ τενδερ σηαλλ βε ρεϕεχτεδ ιφ ανψ ταµπερινγ ιν τηε τενδερ δοχυµεντ ισ φουνδ το βε δονε ατ τηε τιµε οφ οπενινγ οφ τενδερ. (32) Α δεχλαρατιον σηουλδ βε γιϖεν βψ τηε ϖενδορσ το τηε εφφεχτ τηατ τηεψ ωιλλ νοτ ενγαγε χηιλδ λαβουρσ λεσσ τηαν 15 ψεαρσ αγε φορ σαιδ ρεπαιρ ωορκ ασ περ ΙΜΣ & ΙΛΟ ρεχοµµενδατιον 146. (33) Γυιδελινεσ φορ Ανχιλλαρψ υνιτσ οφ ΝΧΛ: (α) Τηε ανχιλλαρψ υνιτσ σηουλδ ινδιχατε τηειρ ασσεσσεδ χαπαχιτψ αλονγ ωιτη τηε τοταλ πενδινγ ορδερ αϖαιλαβλε ωιτη τηεµ ον τηε δατε οφ τενδερ οπενινγ. Τηε διφφερενχε βετωεεν τηε τωο ωιλλ βε τακεν ασ τηειρ αϖαιλαβλε βαλανχε χαπαχιτψ φορ τηε τενδερ ανδ διστριβυτιον οφ ορδερ θυαντιτψ ωιλλ βε δεχιδεδ βασεδ ον τηε σαµε. (β) Γρανδ οφ ανχιαλλαρψ στατυσ ωιλλ νοτ αυτοµατιχαλλψ δεχλαρε τηε φιρµ ασ α προϖεν βιδδερ. Τηε ανχιλλαρψ υνιτ ηασ το φυλφιλλ τηε ελιγιβιλιτψ ανδ προϖενεσσ χιρτερια σπεχιφιεδ ιν τηε τενδερ. Ιφ τηε Λ1 τενδερερ ισ αν ανχιλλαρψ υνιτ ανδ τηερε ισ ονλψ ονε ανχιλλαρψ υνιτ παρτιχιπατινγ ιν τηε τενδερ, τηε εντιρε ορδερ σηαλλ βε βοοκεδ ον τηεµ, συβϕεχτ το τηειρ χαπαχιτψ. Ιφ τηεψ αρε νοτ ηαϖινγ συφφιχιεντ χαπαχιτψ, τηε βαλανχε θυαντιτψ σηαλλ βε ορδερεδ ον Λ2 βιδδερ συβϕεχτ το τηειρ µατχηινγ Λ1 πριχε. (δ) Ιφ µορε τηαν ονε ανχιλλαρψ υνιτ ηασ παρτιχιπατεδ ιν τηε τενδερ ανδ ονε οφ τηεµ θυοτεσ τηε Λ1 πριχε, 60% οφ τηε τενδερ θυαντιτψ ορ υπτο τηειρ χαπαχιτψ (ωηιχηεϖερ ισ λοωερ) ωιλλ βε ορδερεδ ον Λ1 παρτψ. Βαλανχε θυαντιτψ ωιλλ βε οφφερεδ το Λ2 αµονγστ τηε ανχιλλαρψ βιδδερ ατ Λ1 πριχε. Ιφ τηε χαπαχιτψ οφ τηε Λ2 παρτψ αµονγστ τηε ανχιλλαρψ βιδδερ φαλλσ σηορτ οφ τηε βαλανχε θυαντιτψ, τηεν λεφτοϖερ θυαντιτψ ωιλλ βε οφφερεδ το Λ3 ανδ σο ον αµονγστ τηε ανχιλλαριεσ ατ Λ1 ρατε. Ονλψ ιφ τηε τοταλ χαπαχιτψ οφ αλλ τηε ανχιλλαρψ υνιτσ τακεν τογετηερ φαιλσ σηορτ οφ τηε ρεθυιρεµεντ ωιλλ βε νον ανχιλλαρψ βιδδερσ βε χονσιδερεδ φορ πλαχεµεντ οφ ορδερ. Ιν συχη χασε, τηε βαλανχε θυαντιτψ σηαλλ βε ορδερεδ ον τηε λοωεστ νον ανχιλλαρψ βιδδερ συβϕεχτ το τηειρ µατχηινγ Λ1 πριχε.

6 (ε) Ιφ α νον ανχιλλαρψ υνιτ θυοτεσ τηε Λ1 πριχε ανδ τηερε ισ ονε ορ µορε ανχιλλαρψ υνιτσ παρτιχιπατινγ ιν τηε τενδερ 60% οφ τηε τενδερ θυαντιτψ σηαλλ βε βοοκεδ ον τηε Λ1 βιδδερ, βαλανχε 40% ορ υπτο τηειρ χαπαχιτψ (ωηιχηεϖερ ισ λοωερ) σηαλλ βε ορδερεδ ον ανχιλλαρψ βιδδερ ωηο ηασ θυοτεδ τηε λοωεστ πριχε αµονγ τηε ανχιλλαριεσ συβϕεχτ το τηειρ µατχηινγ Λ1 ρατεσ Λεφτοϖερ θυαντιτψ, ιφ ανψ, σηαλλ βε διστριβυτεδ ασ µεντιονεδ αβοϖε : 6 : Τενδερσ ωιτηουτ ΕΜ ανδ τενδερ δοχυµεντ φεε ωιλλ βε ουτ ριγητλψ ρεϕεχτεδ. Φορ ΝΧΛ Ωεβ Σιτε νχλ.γοϖ.ιν / ωωω.τενδρ.γοϖ.ιν / ηττπ://επροχυρε.γοϖ.ιν φυρτηερ δεταιλσ, πλεασε λογ ον Ωορκσ Μαναγερ ΧΩΣ/ϑαψαντ ιστριβυτιον: ΧςΟ (ςιγ) ΝΧΛ, ΣΓΡ ΧΓΜ/ΓΜ ϑντ/νγη/αμλ/κη /ΚΚΡ/ΒΝΑ/ ΧΗ/ϑΡΣ/ΒΛΟΧΚ ΙΙ/ΚΡΙΣΗΝΑΣΗΙΛΑ ΓΜ (Εξχϖ)/ΣΓΡ ΓΜ (Π/Ρ), ΝΧΛ/ΣΓΡ ΓΜ/ΧΩΣ, ΓΜ (Πλγ)/ΧΩΣ ΑΦΜ/ΧΩΣ Χηιεφ Μαναγερ (Ενγινε/ΧΩΣ Χηιεφ Μαναγερ(Εξχϖ)/ΧΩΣ Σρ. Μαναγερ (Τργ)/ΧΩΣ, Χασηιερ/ΧΩΣ Νοτιχε Βοαρδσ ΓΜ Οφφιχε

7 : 7 : Νορτηερν Χοαλφιελδσ λιµιτεδ Χεντραλ Ωορκσηοπ, Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) ΤΕΝ ΕΡ ΦΟΡΜ 01 Τενδερ Νοτιχε Νο. : ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 δτ Ναµε οφ ωορκ : Ρεπαιρ οφ Χψλινδερ Βλοχκ οφ 02 Νοσ. Χ 16ς Σ 2000 & 01 Νο. Σ6 170 Ενγιε βψ χολδ µεταλ στιχηινγ προχεσσ. 03 Τιµε οφ Χοµπλετιον : 01 µοντη 04 Λοχαλ φυλλ ποσταλ & Ρεσιδεντιαλ : αδδρεσσ οφ τηε Χοντραχτορ 05 Ναµε οφ Λοχαλ Μαναγερ/ Μυνσηι : οφ Τενδερερ, Ωηο ισ αυτηορισεδ το ρεχειϖε Τενδερ. 06 Λοχαλ Τελεπηονε Νο. ιφ ανψ : 07 Περµανεντ αδδρεσσ : 08 Αµουντ & Μοδε οφ Εαρνεστ Μονεψ : Ρσ. Μοδε οφ εποσιτ 09 Τενδερ οχυµεντ Χοστ : Ρσ. 282/.. Νο. ατε 10. υε ατε ανδ Τιµε οφ χλοσινγ τηε Τενδερ : υπ το 3.30 πµ. 11. ατε ανδ Τιµε οφ οπενινγ τηε τενδερ : (4.00 πµ) (Παρτ Ι) Ωορκσ Μαναγερ ΧΩΣ/ϑαψαντ

8 : 8 : ΤΕΝ ΕΡ ΦΟΡΜ 1. Ναµε οφ τηε ωορκ : 2. Ναµε οφ τηε τενδερερ : (Ιν βλοχκ λεττερσ) 3. Περµανεντ αδδρεσσ οφ τηε τενδερερ : 4. Αδδρεσσ φορ χοµµυνιχατιον : 5. Αµουντ οφ Εαρνεστ µονεψ : 6.../ΒΧ Νο. & δατε υνδερ : /ΒΧ Νο... ωηιχη τηε αµουντ οφ εαρνεστ : ατε... µονεψ δεποσιτεδ : Αµουντ... : Ναµε οφ Βανκ... Σιγνατυρε οφ τηε Χοντραχτορ ωιτη σεαλ

9 : 9 : ΝΟΝ ϑυ ΙΧΙΑΛ ΣΤΑΜΠ ΠΑΠΕΡ οφ Ρσ. 10/ ΑΦΦΙ ΑςΙΤ 1. Ι,... Παρτνερ/ Λεγαλ Αττορνεψ/Προπριετορ/Αχχρεδιτεδ Ρεπρεσεντατιϖε οφ Μ/σ Σολεµνλψ δεχλαρε τηατ : 2. Ι/Ωε αρε συβµιττινγ τενδερ φορ τηε ωορκ αγαινστ Τενδερ Νοτιχε Νο... ατεδ Ουρ παρτνερσ δο νοτ ηαϖε ανψ ρελατιϖε ωορκινγ ιν ΝΧΛ ορ Ι δο νοτ ηαϖε ανψ ρελατιϖε ωορκινγ ιν ΝΧΛ. 4. Αλλ ινφορµατιον φυρνισηεδ βψ µε/υσ ιν ρεσπεχτ οφ φυλφιλλµεντ οφ ελιγιβιλιτψ χριτερια ανδ ινφορµατιον γιϖεν ιν τηισ τενδερ ισ χοµπλετε, χορρεχτ ανδ τρυε. 5. Αλλ δοχυµεντσ/χρεδεντιαλσ συβµιττεδ αλονγ ωιτη τηισ τενδερ αρε γενυινε, αυτηεντιχ, τρυε ανδ ϖαλιδ. 6. Ιφ ανψ ινφορµατιον ορ δοχυµεντ συβµιττεδ ισ φουνδ το βε φαλσε/ινχορρεχτ, δεπαρτµεντ µαψ χανχελ µψ/ουρ Τενδερ ανδ αχτιον ασ δεεµεδ φιτ µαψ βε τακεν αγαινστ µε/υσ ινχλυδινγ τερµινατιον οφ τηε χοντραχτ, φορφειτυρε οφ αλλ δυεσ ινχλυδινγ Εαρνεστ Μονεψ ανδ βλαχκλιστινγ οφ ουρ φιρµ ανδ αλλ παρτνερσ οφ τηε φιρµ ετχ. 7. Ι/Ωε σηαλλ αβιδε βψ ΧΜΠΦ/ΕΠΦ Χλαυσε ανδ ενσυρε ιµπλεµεντατιον οφ ΧΜΠΦ/ΕΠΦ ανδ Μισχ προϖισιονσ Αχτ 1948 ανδ αλλιεδ σχηεµε φραµεδ τηερε υνδερ ιν ρεσπεχτ οφ τηε ωορκερσ δεπλοψεδ βψ µε/υσ. Σεαλ οφ Νοταρψ Σιγνατυρε οφ τηε Τενδερερ ατε :

10 : 10 : ΧΗΕΧΚ ΛΙΣΤ ( Το βε φιλλεδ βψ τηε χοντραχτορ (Τιχκ ωηιχηεϖερ συβµιττεδ) Σλ. Νο Χρεδεντιαλσ/δοχυµεντσ συβµιττεδ. 1 Εαρνεστ Μονεψ οφ ρεθυισιτε αµουντ Ψεσ/Νο 2 Πηοτοχοπψ οφ Παν χαρδ 3 Χοπψ οφ ϖαλιδ ΧΣΤ/ΣΤ Ρεγιστρατιον οφ αππροπριατε Στατε 4 Εξπεριενχε ασ περ ΝΙΤ 5 Προοφ οφ στατυσ οφ τηε φιρµ 6 Αφφιδαϖιτ ον νον ϕυδιχιαλ σταµπ παπερ οφ Ρσ. 10/ χουντερσιγνεδ βψ Νοταρψ ρεγαρδινγ γενυινεσσ οφ δοχυµεντσ συβµιττεδ, ιµπλεµεντατιον οφ ΧΜΠΦ & Μισχ. Προϖισιον Αχτ 1948 ανδ αλλιεδ σχηεµε ανδ νο κιτ & κιν ισ ωορκινγ ιν ΝΧΛ. 7 Ξεροξ χοπψ οφ Σερϖιχε Ταξ Ρεγιστρατιον φροµ Χυστοµσ ανδ Σερϖιχε Ταξ επαρτµεντ ωηο ωιλλ χλαιµ ρειµβυρσεµεντ οφ σερϖιχε ταξ. 8 εχλαρατιον ρεγαρδινγ νο χονδιτιον ηασ βεεν γιϖεν ιν τηε πριχε βιδ ενϖελοπε ι.ε. Ενϖελοπε Νο. ΙΙ. 9 Υνδερτακινγ βψ τηε τενδερερ(σ) ωηο ηαϖε δοων λοαδεδ τηε τενδερ δοχυµεντ φροµ τηε ωεβσιτε, ασ µεντιονεδ ιν τηε ΝΙΤ Σιγνατυρε ανδ σεαλ οφ τενδερερ

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 Αυδιο ριϖερ Πρελιµιναρψ ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ρεσερϖεσ τηε ριγητ το χηανγε τηισ δοχυµεντατιον ωιτηουτ πριορ νοτιχε. Ινφορµατιον προϖιδεδ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ισ βελιεϖεδ

Διαβάστε περισσότερα

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ.

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙ Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Συχη ασ τηατ ρυιν ισ ωηιχη ιν τηε φλανκ Σµοτε,

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1399 Week ending 14th August 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 3 ρδ ϑανυαρψ 2011, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1469 (δατεδ 24 τη εχεµβερ 2010)

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1437 Week ending 14th May 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον ενφορχεµεντ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1465 Week ending 26th November 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATIONS... 22

COMMUNICATIONS... 22 ΠΟΛΙΧΨ ΜΑΝΥΑΛ ΤΑ ΒΛΕ ΟΦ ΧΟΝΤΕΝΤΣ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.1 ιστριβυτιον οφ Ιν Χοµινγ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.2 Χουρτεσψ Χοπιεσ... 3 Α1.3 Φιρστ Νατιονσ Χορρεσπονδενχε... 3 Α1.4 Νεωλψ Ελεχτεδ Φιρστ Νατιονσ

Διαβάστε περισσότερα

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ 1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ Σ νδορ Μολν ρ δρ., αυτηορ Λ σζλ ϑερεβ δρ., ρεϖιεωερ 1.7.1. Ιντροδυχτιον Τελετραφφιχ τηεορψ [1.7.1], [1.7.7] ισ τηε βασισ φορ περφορµανχε εϖολυτιον ανδ διµενσιονινγ οφ τελεχοµµυνιχατιον

Διαβάστε περισσότερα

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν 韓 國 敎 育 ABSTRACT Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν τηε ενγινε οφ Κορεα Χο. Λτδ. φορ τηε

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1410 Week ending 30th October 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

Transnational Legal Environment

Transnational Legal Environment Sustainable and Innovative European Biogas Environment Transnational Legal Environment End Version Finalized on the 28 th of February 2012 Elaborated by PP7 Universität Stuttgart 70569 Stuttgart, Germany

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΒΑΧΒ 196 & ΒΑΧΒ 196ΛΠ Μανυαλ Νο.ΠΟΑ011 (Ρεϖ 5 ϑυλψ 2006) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε,

Διαβάστε περισσότερα

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&,

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&, ! # % & (()% +& (( #,,,(.)&, Εϖαλυατινγ τηε Υσε οφ Ωεβ Χονφερενχινγ Σοφτωαρε το Ενηανχε Φλεξιβλε Χυρριχυλυµ ελιϖερψ Τιµοσ Αλµπανισ, Εριχ Μιλλερ, Μαργαρετ Ροσσ, αραν Πριχε ανδ Ριχηαρδ ϑαµεσ Σουτηαµπτον

Διαβάστε περισσότερα

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistics on Science and Technology in Europe 2003 EDITION Part2 Data 1991-2002 EUROPEAN COMMISSION Community Research 9THEME 9 Science and technology Europe Direct is a

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 31 στ Μαψ 2010, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1438 (δατεδ 21 στ Απριλ 2010) ωιλλ

Διαβάστε περισσότερα

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ.

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. 韓 國 敎 育 ABSTRACT Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. Προβλεµ φινδινγ ισ δεφινιτελψ ονε οφ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1415 Week ending 4th December 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΨ1Α ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1441 Week ending 11th June 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΛΨ1Α ΒΙΟΛΟΓΨ Υνιτ

Διαβάστε περισσότερα

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Rationale This lesson is a complex analysis of several major concepts in the exploration of the relationship between

Διαβάστε περισσότερα

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistical yearbook on candidate countries 2003 EDITION Data 1997 2001 EUROPEAN COMMISSION THEME 1 General statistics Europe Direct is a service to help you find answers

Διαβάστε περισσότερα

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data * Johannes Berger ** Petra Nieken * University of Cologne

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Πη.. ισσερτατιον Τηεσεσ Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Ωριττεν βψ ρ. Ζολτ ν Γψ ρκε ΕΒΡΕΧΕΝ 2002 Ι Ιντροδυχτιον 1. ισσερτατιον Συβϕεχτ ανδ ιτσ Πλαχε ιν Λινγυιστιχ

Διαβάστε περισσότερα

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε.

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε. ΠΑΡΤΙΤΥΡ Χηορ 1 q = 100 Ραινβοωδαση Ωιντερ Ωραπ Υπ Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ Χηορ 2 Τηρεε µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε ωε ϖε Κλαϖιερ 3 Αππλεϕαχκ Βυτ τηε κεπτ ουρ

Διαβάστε περισσότερα

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support This resource provides an overview of equality legislation and how

Διαβάστε περισσότερα

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1)

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) Specification USB Controller : GDS30C6001 (HYUNDAI) File Downloading Speed : 130Kbytes/sec Dimension : 68.9mm(W) X 37.1mm(H) X 15.3mm(D) Unit Contents Designations INFORMATION

Διαβάστε περισσότερα

Notice Inviting Applications for Pre-qualification

Notice Inviting Applications for Pre-qualification Name of the work RAJIV GANDHI CENTRE FOR AQUACULTURE (MPEDA, MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY, GOVT. OF INDIA) TECHNOLOGY TRANSFER TRAINING & ADMINISTRATIVE COMPLEX 3/197, POOMPUHAR ROAD, KARAIMEDU, SATTANATHAPURAM

Διαβάστε περισσότερα

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS home information pack contents Index Property Information Questionnaire Energy Performance Certificate/ Predicted Energy Assessment/ Sustainability

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

UNDER SUPERVISION OF

UNDER SUPERVISION OF Baluja Labs Synopsis ON UNDER SUPERVISION OF Submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of 1 Baluja Labs Baluja Labs TABLE OF CONTENTS S.No. Content Page No. 1. Introduction 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares 16/ 2011 The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares NIPE * WP 16/ 2011 URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΤΑ 3 & ΤΑ 3ΕΑ ΦΟΡ ΧΟΜΠ 3 & ΧΟΜΠ 3ΕΑ ΣΨΣΤΕΜΣ Μανυαλ Νο. ΤΑ3001 (Ρεϖ 2 ϑανυαρψ 2001) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394 Citation: Dreher, Heinz. 1997. Empowering Human Cognitive Activity through Hypertext Technology. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Διαβάστε περισσότερα

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Σψφο Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Ωιχη γε αναρχηο σψνδικαλισ σχηε Ματε ριαλιεν ιν δερ Βιβλιοτηεκ δερ Φρειεν Ειν Ιντερϖιεω (Σ. 6) Ιµπορταντ αναρχηο σψνδιχαλιστ µατεριαλσ ιν τηε Λιβραρψ οφ τηε

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ.

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ. Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨ1Β

Διαβάστε περισσότερα

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ ? 4 4 Σωινγ 200 n δµ βα δ δν δ δ Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γρϖε Φορ Τηουγητ. n n δτ βα δ δν Ωριττεν βψ Σαρα Αλλεν, αρψλ Ηαλλ, ανδ ϑν Οατεσ Αρρανγεδ βψ Κελλψ Κυνζ δµ δµ δ βα δ δν. n δτ δ. n δτ δ

Διαβάστε περισσότερα

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Στατιστιχσ ιν φοχυσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Χοντεντσ Ταβλε 1 Λαβουρ φορχε.3 Ταβλε 2 Αγριχυλτυραλ ηολδινγσ.4

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Στατιστιχσ ιν φοχυσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 7/2005 Χοντεντσ Ταβλε 1 Λαβουρ φορχε 3 Ταβλε 2 Αγριχυλτυραλ ηολδινγσ

Διαβάστε περισσότερα

Scranton Public School

Scranton Public School Scranton Public School Superintendent s Note March 2015 Χονγρατυλατιονσ το Μρ. Περκινσ φορ ωιννινγ τηε Νορτη ακοτα Μυσιχ Αωαρδ φορ Εδυχατορσ. Μρ. Περκινσ ρεχειϖεδ τηισ αωαρδ ατ α χερεμονψ ηελδ ιν Βισμαρχκ

Διαβάστε περισσότερα

SEB Commodity Research

SEB Commodity Research SEB Commodity Research Bergforsk, 2011-05-04 05-0404 Bjarne Schieldrop Chief Analyst Commodities SEB Bjarne.schieldrop@seb.no +47 9248 9230 1 SEB and Commodities Commodities an asset class Hedging of risk,

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελο/Μοδ λε ΧΟ91 14ΛΑΧ Μανυαλ Νο. ΜΟΝ006 (Ρεϖ 4 ϑυλψ 2008) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε, ςα.,

Διαβάστε περισσότερα

KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD. Tel Fax

KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD. Tel Fax KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD Property: 8 Priory Park Road LAUNCESTON PL15 8JD Tel 01566 777777 Fax 01566 775116 home information pack contents Index Property Information Questionnaire

Διαβάστε περισσότερα

Σουτη Κορεα 11. οµεστιχ πολιτιχσ

Σουτη Κορεα 11. οµεστιχ πολιτιχσ Σουτη Κορεα 11 οµεστιχ πολιτιχσ Πολιτιχσ ιν Σουτη Κορεα δυρινγ τηε χοµινγ ψεαρ ωιλλ βε δοµινατεδ βψ τωο ελεχτιονσ: τηατ φορ πρεσιδεντ ον εχεµβερ 19τη (ιν ωηιχη τηε ινχυµβεντ, Ροη Μοο ηψυν, ισ χονστιτυτιοναλλψ

Διαβάστε περισσότερα

Strathprints Institutional Repository

Strathprints Institutional Repository Strathprints Institutional Repository Ruthven, I. and Lalmas, M. and van Rijsbergen, C.J. (2003) Incorporating user search behaviour into relevance feedback. Journal of the American Society for Information

Διαβάστε περισσότερα

IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program

IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program Environmental Monitoring Report Project Number: 41627 June 2013. Reporting Period: 1 January 2013 to 31 March 2013. IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program Quarterly environmental

Διαβάστε περισσότερα

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED

BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED Page 1 of 5 BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED (A Government of India Enterprise) NOTICE INVITING TENDER S.I N o 1.0 Sealed Item rate tenders are invited on behalf of the BHARAT SANCHARNIGAM LIMITED (A Government

Διαβάστε περισσότερα

Ηερµεσ Ινϖεστµεντ Φυνδσ ΠΛΧ

Ηερµεσ Ινϖεστµεντ Φυνδσ ΠΛΧ Ηερµεσ Ινϖεστµεντ Φυνδσ ΠΛΧ Ηερµεσ Γλοβαλ Ηιγη Ψιελδ Βονδ Φυνδ 25 Φεβρυαρψ 2011 ΣΙΜΠΛΙΦΙΕ ΠΡΟΣΠΕΧΤΥΣ Τηισ Σιµπλιφιεδ Προσπεχτυσ χονταινσ κεψ ινφορµατιον ιν ρελατιον το Ηερµεσ Γλοβαλ Ηιγη Ψιελδ Βονδ Φυνδ

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Υπον τηε µαργιν οφ α λοφτψ βανκ Ωηιχη γρεατ ροχκσ βροκεν ιν α χιρχλε µαδε, Ωε χαµε υπον α στιλλ µορε χρυελ τηρονγ;

Υπον τηε µαργιν οφ α λοφτψ βανκ Ωηιχη γρεατ ροχκσ βροκεν ιν α χιρχλε µαδε, Ωε χαµε υπον α στιλλ µορε χρυελ τηρονγ; Ινφερνο: Χαντο ΞΙ Υπον τηε µαργιν οφ α λοφτψ βανκ Ωηιχη γρεατ ροχκσ βροκεν ιν α χιρχλε µαδε, Ωε χαµε υπον α στιλλ µορε χρυελ τηρονγ; Ανδ τηερε, βψ ρεασον οφ τηε ηορριβλε Εξχεσσ οφ στενχη τηε δεεπ αβψσσ

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change in the Mediterranean

Climate Change in the Mediterranean Climate Change in the Mediterranean INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Global Challenge, Local Solutions Antonio Navarra INGV CMCC - Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti

Διαβάστε περισσότερα

Νοω ονωαρδ γοεσ, αλονγ α ναρροω πατη Βετωεεν τηε τορµεντσ ανδ τηε χιτψ ωαλλ, Μψ Μαστερ, ανδ Ι φολλοω ατ ηισ βαχκ.

Νοω ονωαρδ γοεσ, αλονγ α ναρροω πατη Βετωεεν τηε τορµεντσ ανδ τηε χιτψ ωαλλ, Μψ Μαστερ, ανδ Ι φολλοω ατ ηισ βαχκ. Ινφερνο: Χαντο Ξ Νοω ονωαρδ γοεσ, αλονγ α ναρροω πατη Βετωεεν τηε τορµεντσ ανδ τηε χιτψ ωαλλ, Μψ Μαστερ, ανδ Ι φολλοω ατ ηισ βαχκ. Ο ποωερ συπρεµε, τηατ τηρουγη τηεσε ιµπιουσ χιρχλεσ Τυρνεστ µε, Ι βεγαν,

Διαβάστε περισσότερα

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN By Aladdin Habib Abd Alla Ali B. Sc. Faculty of science University of Khartoum 2001 Supervisor: Dr. Suliman Mohammed Elhassan Department of Microbiology

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ!

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΦΟΡ ΤΗΕ ΦΙΣΧΑΛ ΨΕΑΡ ΕΝ Ε ϑυνε 30, 2004 ΠΑΓΕ 1 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ. ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ Γ. ΛΑΤΟΡΡΕ Εχοπετρολ Ινστιτυτο Χολοµβιανο δελ Πετρ λεο, Α.Α. 4185 Βυχαραµανγα, Σαντανδερ, Χολοµβια Ε µαιλ:

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421 Citation: Ladyshewsky, Richard Kaban. 2000. A Quasi-Experimental Study of the Effects of a Reciprocal Peer Coaching Strategy on Physiotherapy Students' Clinical Problem Solving Skills. PhD. Curtin University

Διαβάστε περισσότερα

Langara College Spring 2009 - archived

Langara College Spring 2009 - archived Τεντατιϖε Λεχτυρε Σχηεδυλε φορ ΠηοτοΙμαγινγ 1215 (2009) Δατε: Λεχτυρε Συβϕεχτσ: Ρεαδινγσ: Πραχτιχαλ Ασσιγνμεντσ Δυε: Ωριττεν Ασσιγνμεντσ Δυε: ϑαν. 9 Οριεντατιον, Χονσιστενχψ, Ωηψ τηε Νεεδ φορ Στανδαρδσ

Διαβάστε περισσότερα

Moderate severity case; *Moderate Risk on the CMS Table of Risk.

Moderate severity case; *Moderate Risk on the CMS Table of Risk. Parameters and Disclaimer Statement Choice of any emergency medicine E/M code level is dependent upon proper documentation of the History, Exam, and MDM Provider documentation must include the correct

Διαβάστε περισσότερα

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR Objectives See the relationship between NSTA 2003 Standards and the NCATE Assessment

Διαβάστε περισσότερα

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ?

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? ϑυλψ 1994 3.95 Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? Τηε µοον ωασ βορν ωηεν α Μαρσ σιζε πλανετοιδ χολλιδεδ ωιτη τηε ψουνγ εαρτη. ϑυλψ 1994 ςολυµε

Διαβάστε περισσότερα

Νοτ ψετ ηαδ Νεσσυσ ρεαχηεδ τηε οτηερ σιδε, Ωηεν ωε ηαδ πυτ ουρσελϖεσ ωιτηιν α ωοοδ, Τηατ ωασ νοτ µαρκεδ βψ ανψ πατη ωηατεϖερ.

Νοτ ψετ ηαδ Νεσσυσ ρεαχηεδ τηε οτηερ σιδε, Ωηεν ωε ηαδ πυτ ουρσελϖεσ ωιτηιν α ωοοδ, Τηατ ωασ νοτ µαρκεδ βψ ανψ πατη ωηατεϖερ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙΙ Νοτ ψετ ηαδ Νεσσυσ ρεαχηεδ τηε οτηερ σιδε, Ωηεν ωε ηαδ πυτ ουρσελϖεσ ωιτηιν α ωοοδ, Τηατ ωασ νοτ µαρκεδ βψ ανψ πατη ωηατεϖερ. Νοτ φολιαγε γρεεν, βυτ οφ α δυσκψ χολουρ, Νοτ βρανχηεσ

Διαβάστε περισσότερα

Redakcja: Urszula Danilczuk

Redakcja: Urszula Danilczuk Pozycja cytowania: B. Nowak, Wewnêtrzny rynek energii w UE, Warszawa 2009 Redakcja: Urszula Danilczuk Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Διαβάστε περισσότερα

BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED

BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED Page 1 of 5 BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED (A Government of India Enterprise) NOTICE INVITING TENDER S.I N o 1.0 Sealed Item rate tenders are invited on behalf of the BHARAT SANCHARNIGAM LIMITED (A Government

Διαβάστε περισσότερα

Effective natural wastewater treatment systems in rural areas of Egypt

Effective natural wastewater treatment systems in rural areas of Egypt Effective natural wastewater treatment systems in rural areas of Egypt Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes :

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 1995 Scientific American, Inc.

Copyright 1995 Scientific American, Inc. Σεπτεµβερ 1995 ςολυµε 273 Νυµβερ 3 56 Τηε Υνχερταιντιεσ οφ Τεχηνολογιχαλ Ιννοϖατιον ϑοην Ρεννιε, Εδιτορ ιν Χηιεφ Ινσπιρατιον αλονε χαν τ βρινγ αν ινϖεντιον συχχεσσ: φορ εϖερψ τρανσχενδεντ τρανσιστορ τηερε

Διαβάστε περισσότερα

! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2

! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2 ! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2 3 Το Βλοχκ ορ νοτ το Βλοχκ? Νετωορκ Χοµπετιτιον ωηεν ΣκψπεεντερστηεΜοβιλεΜαρκετ ψ Βιπασα αττα ζ ανδψυ ΣηανΛο ξ Οχτοβερ 14, 2013 Αβστραχτ ςοιχε οϖερ Ιντερνετ Προτοχολ (ςοιπ)

Διαβάστε περισσότερα

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy.

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. T.L. Arsuffi, Llano River Field Station, TTU@Junction, Jenny Strovas, Department of Biological Sciences, TTU,, Christine

Διαβάστε περισσότερα

Βεχαυσε τηε χηαριτψ οφ µψ νατιϖε πλαχε Χονστραινεδ µε, γατηερεδ Ι τηε σχαττερεδ λεαϖεσ, Ανδ γαϖε τηεµ βαχκ το ηιµ, ωηο νοω ωασ ηοαρσε.

Βεχαυσε τηε χηαριτψ οφ µψ νατιϖε πλαχε Χονστραινεδ µε, γατηερεδ Ι τηε σχαττερεδ λεαϖεσ, Ανδ γαϖε τηεµ βαχκ το ηιµ, ωηο νοω ωασ ηοαρσε. Ινφερνο: Χαντο ΞΙς Βεχαυσε τηε χηαριτψ οφ µψ νατιϖε πλαχε Χονστραινεδ µε, γατηερεδ Ι τηε σχαττερεδ λεαϖεσ, Ανδ γαϖε τηεµ βαχκ το ηιµ, ωηο νοω ωασ ηοαρσε. Τηεν χαµε ωε το τηε χονφινε, ωηερε δισπαρτεδ Τηε

Διαβάστε περισσότερα

This paper was presented at the kick-off workshop of the network Ensuring Economic and Employment Stability

This paper was presented at the kick-off workshop of the network Ensuring Economic and Employment Stability Disinflation in a DSGE Perspective: Sacrifice Ratio or Welfare Gain Ratio? by Guido Ascari and Tiziano Ropele No. 1499 March 2009 This paper was presented at the kick-off workshop of the network Ensuring

Διαβάστε περισσότερα

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

BIOMECHANICAL ASSESSMENT OF SOFT TISSUE NECK INJURIES IN CASES WITH LONG SICK LEAVE TIMES. Ζυριχη, Σωιτζερλανδ. (ΕΤΗ), Ζυριχη, Σωιτζερλανδ

BIOMECHANICAL ASSESSMENT OF SOFT TISSUE NECK INJURIES IN CASES WITH LONG SICK LEAVE TIMES. Ζυριχη, Σωιτζερλανδ. (ΕΤΗ), Ζυριχη, Σωιτζερλανδ BIOMECHANICAL ASSESSMENT OF SOFT TISSUE NECK INJURIES IN CASES WITH LONG SICK LEAVE TIMES K.-U. SCHMITT 1,2, M. MUSER 2, D. VETTER 2, F. WALZ 2 1 Ινστιτυτε οφ Βιοµεδιχαλ Ενγινεερινγ, Υνιϖερσιτψ ανδ Σωισσ

Διαβάστε περισσότερα

Use of the Medicare Audit Tool for Emergency Medicine Evaluation and Management Coding September 2009

Use of the Medicare Audit Tool for Emergency Medicine Evaluation and Management Coding September 2009 Use of the Medicare Audit Tool for Emergency Medicine Evaluation and Management Coding September 2009 Overview There are a variety of different publications related to emergency medical coding, the use

Διαβάστε περισσότερα

Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8

Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8 Article ID: 51107 - Last Review: July 29, 2011 Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8 Version 5.8 introduces a new Simplified Licensing model for Contact Center Enterprise and Business Edition,

Διαβάστε περισσότερα

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Firefly Synchronization of adhoc networks Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Synchronizing using pulse-coupled oscillators: Fireflies, Heart, and Wireless Networks FIREFLIES SYNCHRONIZATION Simple

Διαβάστε περισσότερα

Access from the University of Nottingham repository:

Access from the University of Nottingham repository: Morrison, Andrew (2006) Thy Children Own Their Birth: Diasporic genealogies and the descendants of Canada's Home Children. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham

Διαβάστε περισσότερα

La sfida della scienza del clima. Antonio Navarra Centro euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV

La sfida della scienza del clima. Antonio Navarra Centro euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV La sfida della scienza del clima Antonio Navarra Centro eurometerraneo per i Cambiamenti Climatici INGV Aristotele Raffello, la Scuola Atene De De ε ε Meteorologica Μετεορολογιχα Ηοωεϖερ, However, Ηοωεϖερ,

Διαβάστε περισσότερα

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο 33 ΡΙΣΧΗΙΟ Τραιεττοριε σιµυλατε βονδ 34 Ι φαττορι δι ρισχηιο θυαλιφιχανο ι ποσσιβιλι ϖαλορι δελ προδοττο νελ τεµπο ε α σχαδενζα (ε θυινδι ι ρενδιµεντι ποτενζιαλι) Τραιεττοριε σιµυλατε τασσο Ευριβορ α 3

Διαβάστε περισσότερα

The Challenge of Climate Science

The Challenge of Climate Science The Challenge of Climate Science Antonio Navarra Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Aristotele Raffello, la Scuola di

Διαβάστε περισσότερα

GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS

GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS CATEGORY REPORT GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS 2 206/07/27 G.S. F.D. N.S. CORRECTION IN ME SFC WITH FUEL INDEX EM 206/07/22 G.S F.D./M.W FIRST EMISSION EM 0 206/07/2 G.S PRELIMINARY EDITION; FOR

Διαβάστε περισσότερα

PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM)

PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM) PROJECT REPORT ON PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM) Submitted in partial fulfillment of the requirements for qualifying. UNDER SUPERVISION OF: SUBMITTED BY. 1 Baluja Labs

Διαβάστε περισσότερα

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems.

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9383

Διαβάστε περισσότερα

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A Ρηψτηµ/Λεαδ Σηεετ [Ρ οχ κ] q = 145 q = 145 2 4 4 Αρρανγεδ Αδαπτεδ φορ Χοϖεναντ Χηυρχη ϑοην ϑοχιλψν Βροχκµαν Τρανσχριβεδ βψ Σενψο Κυµασσαη Βνδ /A ςοξ 5 5 b ÄVerseÇ % 2 9 ςοξ % Ιν µψ ϕοψ Ιν µψ λιγητ ιν ιν

Διαβάστε περισσότερα

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution The Basics of Water Pollution Cooperative Extension Bringing the University to You Audiovisual 05-11 S. Donaldson The Basics of Water Pollution Susan Donaldson Melody Hefner University of Nevada Cooperative

Διαβάστε περισσότερα

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game: Education Makes a Difference Preparation Photocopy the Identification

Διαβάστε περισσότερα

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third.

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. FISH Group The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. Project One: Fish Health The Fish Health project was set up in the very onset of RIVER. The primary objective

Διαβάστε περισσότερα

The Zen and the art of coupled general circulation models (I) Antonio Navarra INGV. INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy

The Zen and the art of coupled general circulation models (I) Antonio Navarra INGV. INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Zen art coupled general circulation models (I) Antonio Navarra INGV INGV - Istituto Nazionale di Geisica e Vulcanologia - Italy Aristotele Raffello, la Scuola di Atene De De Δε Δε Meteorologica Μετεορολογιχα

Διαβάστε περισσότερα

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ.

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. ϑανυαρψ 1994 3.95 Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. Αν εϖεν βρεακ οφ τηε ραχκ χρεατεσ αν ιντραχταβλε προβλεµ: χαλχυλατινγ τηε πατησ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Panopoulou, Ekaterini and Plastira, Sotiria (2014) Combination Forecasts of Bond and Stock Returns: An Asset Allocation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

New Abstractions For Data Parallel Programming

New Abstractions For Data Parallel Programming New Abstractions For Data Parallel Programming ϑαμεσ Χ. Βροδμαν Δεπαρτμεντ οφ Χομπυτερ Σχιενχε Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ βροδμαν2 ιλλινοισ.εδυ Ιν χολλαβορατιον ωιτη: Βασιλιο Φραγυελα, Μαρ α Γαρζαρ ν, Δαϖιδ

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Panopoulou, Ekaterini and Pantelidis, Theologos (2013) Speculative behaviour and oil price predictability. Working paper.

Διαβάστε περισσότερα

PMTurkeyCOLNPEm Resource

PMTurkeyCOLNPEm Resource PMTurkeyCOLNPEm Resource From: Sent: To: Cc: Subject: Attachments: Thorne, Paul D [paul.thorne@pnl.gov] Wednesday, February 02, 2011 3:56 PM 'Melinda Lohmann' ^PNNL NRC Turkey Point COL RE: Information

Διαβάστε περισσότερα

PRE-FILED TESTIMONY OF LOIS N. EPSTEIN

PRE-FILED TESTIMONY OF LOIS N. EPSTEIN BEFORE THE STATE OF WASHINGTON ENERGY FACILITY SITE EVALUATION COUNCIL In the Matter of Application No. 96-1 Olympic Pipe Line Company Cross Cascade Pipeline Project PRE-FILED TESTIMONY OF LOIS N. EPSTEIN

Διαβάστε περισσότερα

Wastewater recycling and reuse as a potential resource for water saving in the Mediterranean region

Wastewater recycling and reuse as a potential resource for water saving in the Mediterranean region Wastewater recycling and reuse as a potential resource for water saving in the Mediterranean region Choukr-Allah R. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Διαμάχη Μέρος Πρώτο

Η Μεγάλη Διαμάχη Μέρος Πρώτο Η Μεγάλη Διαμάχη Μέρος Πρώτο Ελλεν Γ. Ωηιτε ὃπψριγητ c 2012 Ελλεν Γ. Ωηιτε Εστατε, Ινς. Ινφορματιον αβουτ τηις Βοοκ Ο ερ ιεω Τηις εβοοκ ις προ ιδεδ βψ τηε Ελλεν Γ. Ωηιτε Εστατε. Ιτ ις ινςλυδεδ ιν τηε

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα