ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο Μικροβιολογίας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Δ ρ. Χ ρ υ σ ά νθ η Π α π α δ ο κ ο ν λ ο υ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2001

2 .... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο Μικροβιολογίας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Αρ. Χ ρυσάνθη Π α παδοπούλου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2001

3 V Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο l O A N W N S N ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. ΔΩΡΕΑ:... &?. m i

4 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγω γή Σελίδα... 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ...4 Ο ρ ισ μ ο ί...5 Είδη π α ρ α σ ιτ ισ μ ο ύ...6 Βι ολογ ικ ό ς κ ύ κ λ ο ς...7 Β α σ ικ οί ό ρ ο ι π α ρ α σ ιτ ο λ ο γ ία ς...δ Τρόποι μόλυνσης του ανθρώ που από τα π α ρ ά σ ιτ α...9 Β λάβες που μπορούν να π ρ οκ α λέσ ουν τα π α ρ ά σ ιτ α σ τ ο ν ο ρ γ α ν ι σ μ ό.... του ανθρώπου Πρόληψη των π α ρ α σ ιτώ σ εω ν...11 ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ...13 Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΟΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΤΟΖΟΑ Ο ρισμός - Γ ε ν ι κ έ ς έ ν ν ο ι ε ς Μ ορφολογία Φ υ σ ιο λ ο γ ία Αναπαραγωγή Β ιο λ ο γ ικ ό ς κ ύ κ λ ο ς-τ ρ ό π ο ς μ ε τ ά δ ο σ η ς Παθογένε ι α Α ν ο σ ία Δ ιάγνω ση Γεωγραφ ι κή ε ά πλω σ η Πρόληψη Τα ι νόμ ησ η... 24

5 Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΟΖΟΟΛΟΓΙΑΣ...28 Μαστ ι γ ο φ ό ρ α...28 Α. Μ α σ τιγοφ όρ α τ ο υ α ί μ α τ ο ς κ α ι των ισ τ ώ ν L e i s h m a n i a L e is h m a n ia d o n o v a n i...33 L e is h m a n ia t r o p i c a...37 L e is h m a n ia ro e x ic a n a L e is h m a n ia b r a z i l i e n s i s...40 T r y p a n o s o m a...42 T rypanosom a g a m b ie n s e...44 T rypanosom a r h o d e n s i e n s e T rypanosom a c r u s i...47 B. Μ α σ τιγο φ ό ρ α πρω τόζω α το υ ε ν τ ε ρ ικ ο ύ σωλήνα κ α ι τω ν α ν ο ιχ τ ώ ν κ ο ι λ ο τή τω ν τ ο υ σ ώ μ α τ ο ς...50 C h i l o m a s ti x m e s n i l i G i a r d i a l a m b l i a...50 T ric h o m o n a s h o m i n i s...52 T ric h o m o n a s t e n a x...52 T ric h o m o n a s v a g i n a l i s...52 Σ α ρ κ ώ δ η...55 E ntam oeba h i s t o l y t i c a...56 E ntam oeba c o l i E n d o lim ax n a n a...*...62 Iodam oeba t a i t s c h l i i D ie n ta m o eb a f r a g i l i s...63 Ε υ κ α ιρ ια κ ό ς α μ ο ι β ά δ ε ς N a e g l e r i a f o w l e r i...64 A cantham oeba s p A cantham oeba c a s t e l l a n i A cantham oeba p o l y p h a g a...66 Κ οκχι δ ι α...68 I s o s p o r a b e l l i...70 I s o s p o r a h o m i n i s...70 S a r c o c y s t i s s p...71 B l a s t o c y s t i s h o m i n i s C r y p to s p o r id iu m s p...74 T o xoplasm a g o n d i i...77 Π λ α σ μ ώ δ ια P lasm odium v i v a x... 82

6 i i i Plasm odium f a l c ip a r u m Plasm odium m a l a r i a e...82 Plasm odium o v a l e...82 Α ταξινόμητα ε ί δ η...9 Pneum onocystis c a r i n i i...9 ΕΛΜΙΝΘΟΛΟΓΙA...92 A. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ...92 Ο ρισ μ οί.-γ ενικές έ ν ν ο ι ε ς Γ ε ν ικ ά χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά των ε λ μ ίν θ ο ν που έ χ ο υ ν σ η μ α σ ία σ τ η ν... ι α τ ρ ι κ ή...92 Τ α ξινόμ ησ η των ε λ μ ίν θ ω ν που ε ν δ ια φ έ ρ ο υ ν τ η ν ι α τ ρ ι κ ή...95 Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΛΜΙΝΘΟΛΟΓΙΑΣ Κ εστώ δη... D ip h y lo b o th riu m la tu m...99 H ym enolepis n a n a H ym enolepis d i m in u ta T a e n ia s a g i n a t a T a e n ia s o liu m E c h in o co c c u s g r a n u l o s u s E c h in o co c c u s m u l t i c u l a r i s D ip y lid iu m caninum Τ ρηματώ δη S ch isto so m a m a n so n i S c h isto so m a haem atobium S ch isto so m a ja p o n ic u m C lo n o rc h is s i n e n s i s F a s c io la h s p a t i c a F a s c i o l o p s i s b u s k i D ic ro c o e liu m d e n d r itic u m Paragonim us w e s te r m a n i Ν ηματώ δη... A s c a r is l u b r i c o i d e s... E n te ro b iu s v e r m i c u l a r i s

7 XV S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s A n c y lo sto m a d u o d e n a l e... N e c a to r a m e r ic a n u s D ra n c u lu s m e d i n e n s i s D ip e ta lo n e m a p e r s t a n s D ip e ta lo n e m a s t r e p t o c e r c a M a n s o n e lla o z z a r d i W u ch eria b a n c r o f t i... W u ch eria m a l a y i O n c h o c e rc a v o l v u l u s Loa l o a T r i c h u r i s t r i c h i u r a T r i c h i n e l l a s p i r a l i s Μ ικ ρ ό τ ε ρ η ς σ η μ α σ ία ς λ ο ι μ ώ ξ ε ι ς από ν η μ α τ έ λ μ ι ν θ ε ς Σ ύ ν δ ρ ο μ ο μ ε τ α ν α σ τ ε υ ο υ σ ώ ν προνυμφ ώ ν (L a rv a m i g r a n s ) ΕΕΩΠΑΡΑΣΙΤΑ Γ ε ν ι κ ά Κλάστι: A r a c h n i d a Α κ ά ρεα Κ ρ ό τ ω ν ε ς Α ρ ά χ ν ε ς κ α ι σ κ ο ρ π ι ο ί Κ λάση: I n s e c t a Φ θ ε ίρ ε ς τ η ς κ εφ α λ ή ς κ α ι τ ο υ σ ώ μ α τ ο ς Φ θ ε ίρ ε ς το υ ε φ η β α ίο υ Ψ ύ λ λ ο ι Δ ί π τ ε ρ α... Η μ ίπ τ ε ρ α ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ I. Δ ιε θ ν ή ς β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α I I. Ε λ λ η ν ικ ή β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α ΣΥΚΙΣΤΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ I. Ε λ λ η ν ικ ά I I. Ξ ενόγλω σ σ α ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ...169

8 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ι α τ ρ ικ ή Π α ρ α σ ιτ ο λ ο γ ία έ χ ε ι ως α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο μ ε λ έ τ η ς τ ο υ ς μ ικ ρ ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ ς που π ρ ο κ α λο ύν τταρασι τ ώ σ ε ις. Σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν α η π α ρ α σ ιτ ο λ ο γ ία μ ελ ετά τα πρωτόζωα κ α ι ο ρ ισ μ έ ν α π α θογόνα μ ετάζω α ( έ λ μ ιν θ ε ς κ α ι α ρ θ ρ ό π ο δ α ), τα ο π ο ία γ ε ν ικ ά κ α λ ο ύ ν τα ι " π α ρ ά σ ιτ α " Οι π α ρ α σ ιτώ σεις ε ί ν α ι νοσ ή μα τα τα ο π ο ία ενδ η μ ο ύ ν κ υ ρ ίω ς σ τ ι ς τ ρ ο π ικ έ ς χ ώ ρ ε ς, όπου η εξάπλωση τ ο υ ς ε υ ν ο ε ί τ α ι από τ ι ς κ λ ίμ α τ ο λ ο γ ικ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς. Σ τ ι ς χ ώ ρ ες τ η ς Β ό ρ ε ια ς κ α ι Κ ε ν τ ρ ικ ή ς Ευρώπης οι π α ρ α σ ιτ ώ σ ε ις σ π α ν ίζ ο υ ν κ υ ρ ίω ς ε ξ α ι τ ί α ς τ η ς γ ε ν ι κ ά κ α λ ή ς υ γ ε ί α ς των κ α το ίκ ω ν, το υ υψηλού ε π ιπ έ δ ο υ μόρφωσης, δ ια τ ρ ο φ ή ς κ α ι υ γ ι ε ι ν ή ς, του ψυχρού κ λ ίμ α τ ο ς κ α ι τ η ς α π ο υ σ ία ς ο ρ ισ μ έν ω ν κα τά λληλω ν ενδ ιά μ εσ ω ν ξ ε ν ισ τ ώ ν. Στην Ελλάδα κ α ι γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α σ τ ι ς χ ώ ρ ες τ η ς Ν ό τ ια ς Ευρώ πης, τα νοσ ήματα που ο φ ε ίλ ο ν τ α ι σε π α ρ ά σ ιτα σήμερα δ εν ε ί ν α ι σ υ χ ν ά. Τ ούτο ο φ ε ίλ ε τ α ι α φ ενό ς στο ε ύ κ ρ α το κ λ ίμ α κ α ι α φ ε τ έ ρ ο υ σ τα μ έτρ α κα τα πολέμ η σ η ς των π α ρ α σ ιτώ σ εω ν που εφ α ρμόσ τη κα ν από τ ο ν Π α γκόσ μ ιο Ο ργανισμ ό Υ γ ε ία ς (ΠΟΥ) μ ετ ά τ ο ν Β' Π α γκόσ μ ιο Π όλεμο. Π α λ α ιό τερ α σ τη ν Ελλάδα η ε λ ο ν ο σ ία, η αμοιβάδω σ η κ α ι ο ι ε λ μ ι ν θ ι ά σ ε ι ς ή τα ν πολύ δ ια δ ε δ ο μ έ ν α π α ρ α σ ιτ ικ ά νο σ ή μ α τα. Σ τη ν δ ιά ρ κ ε ια τ η ς ε ι κ ο σ α ε τ ία ς , ο ε τ ή σ ιο ς α ρ ιθ μ ό ς θα νά τω ν από ε λ ο ν ο σ ία υ π ε ρ έ β α ιν ε τ ι ς 400 0, ο ι δ ε ε π ιπ τ ώ σ ε ις σ τη ν δ η μ ό σ ια υ γ ε ί α και ε θ ν ικ ή ο ικ ο ν ο μ ία ή τα ν α ν υ π ο λ ό γ ισ τ ε ς. Μετά τ ο ν Β 1 Π α γκόσ μ ιο Πόλεμο έ γ ι ν α ν ε κ τ ε τ α μ έ ν ε ς α π ο ξ η ρ ά ν σ ε ις ελώ ν κ α ι βαλτωδών εκ τά σ ε ω ν, ε ν τ α τ ικ ή ε ν τ ο μ ο κ τ ο ν ία κ α ι εφ α ρ μ όσ τη κ α ν α υσ τη ρά α ν θ ε λ ο ν ο σ ια κ ά μ έ τ ρ α που ε π έ τ υ χ α ν τη ν εκ ρ ίζ ω σ η τ η ς ε λ ο ν ο σ ία ς από τη ν χώρα μ α ς. Γ ε ν ικ ά, ο ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ισ μ ό ς μ έρ ο υ ς των δ ικ τ ύ ω ν ύ δ ρ ε υ σ η ς κ α ι α π ο χ έ τ ε υ σ η ς, η εφαρμογή μ έτρω ν π ρ ο σ τ α σ ία ς τ η ς δ η μ ό σ ια ς υ γ ε ί α ς κ α ι η β ελ τίω σ η το υ υ γ ι ε ι ο ν ο μ ι κ ο ύ ε π ιπ έ δ ο υ σ τη ν Ε λλά δα, ο δή γη σ α ν σε σ η μ α ν τικ ή μείω ση των π α ρ α σ ιτώ σ εω ν, ό χ ι όμως στη πλήρη εκ ρ ίζω σ η τ ο υ ς. Ε τσι η ε χ ιν ο κ ο κ κ ία σ η ε ί ν α ι μ ια πα ρ α σ ίτω σ η που ε ν δ η μ ε ί σ τη ν Ε λλά δα, π ρ ο σ β ά λ λ ει ζώα κ α ι α νθ ρ ώ π ο υ ς, δ ι ό τ ι ε ί ν α ι ζω ο α νθρ ω π ο νό σ ο ς, κ α ι π α ρ ο υ σ ιά ζ ε ι υψηλή ν ο σ η ρ ό τ η τ α. Ο α ρ ιθ μ ό ς τω ν π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ό ν

9 2 ε χ ι ν ο κ ο κ κ ί α σ η ς φ θάνει τ α , τ ο ν χ ρ ό ν ο. Τα χ α τ ά κ α ιρ ο ύ ς λ α μ β α νό μ εν α μ έ τ ρ α ε κ ρ ίζ ω σ η ς τ η ς ε χ ι ν ο κ ο κ κ ί α σ η ς έ χ ο υ ν α π ο δ ε ι χ θ ε ί α ν α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ικ ό, ο ι δε ε π ι π τ ώ σ ε ις σ τη ν ε θ ν ι κ ή ο ικ ο ν ο μ ία α πό π λ ε υ ρ ά ς α ν θ ρ ώ π ιν ο υ δ υ ν α μ ικ ο ύ κ α ι ζ ω ικ ο ύ κ ε φ α λ α ίο υ ε ί ν α ι πολύ σ ο β α ρ έ ς. Τα τ ε λ ε υ τ α ί α χ ρ ό ν ι α π α ρ α τ η ρ ε ίτ α ι δ ιε θ ν ώ ς μ ία έξα ρ σ η στα π α ρ α σ ι τ ι χ ά νο σ ή μ α τα, η ο π ο ία α π ο δ ίδ ε τ α ι σε π ο λ λ ο ύ ς κ α ι δ ια φ ό ρ ο υ ς π α ρ ά γ ο ν τ ε ς : 1) σ τη ν μ εγά λ η δ ια κ ίν η σ η των πληθυσμώ ν π α γ κ ό σ μ ιό ς, 2) σ τη ν αύξηση των τ α ξ ι δ ι ώ ν α ν α ψ υ χ ή ς π ρ ο ς ε ξ ω τ ι κ έ ς, τ ρ ο π ι κ έ ς χ ώ ρ ε ς, όπ ο υ ε ν δ η μ ο ύ ν δ ιά φ ο ρ ε ς π α ρ α σ ιτ ώ σ ε ις (ο ι μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς α υ τ έ ς έ χ ο υ ν ως α π ο τ έ λ ε σ μ α τη ν ε μ φ ά ν ισ η τω ν " ε ισ α γ ό μ ε ν ω ν ν ο σ η μ ά τω ν [ im p o rte d d i s e a s e s ] ), 3) σ τ η ν ε υ ρ ε ί α κ α ι σ υ χ ν ά α λ ό γ ισ τ η χ ρ ή σ η δια φ όρω ν θ ε ρ α π ε υ τ ικ ώ ν σ κευασ μά τω ν ( α ν τ ι β ι ο τ ι κ ώ ν ευρ έω ς φ ά σ μ α το ς, κ ο ρ τ ικ ο σ τ ε ρ ο ε ιδ ώ ν ) κ α ι 4) σ τη ν αύξηση το υ α ρ ιθ μ ο ύ των α ν ο σ ο κ α τα σ τα λ μ έν ω ν α σ θενώ ν (ατόμω ν που έ χ ο υ ν υ π ο σ τ ε ί ε γ χ ε ι ρ ή σ ε ι ς κ α ρ δ ιά ς, μ ε τ α μ ο σ χ ε ύ σ ε ις ο ρ γά νω ν, μ α κ ρ όχρ ονη χ η μ ε ιο θ ε ρ α π ε ί α, φ ο ρ ε ί ς H IV ). Σ τ ι ς δύο τ ε λ ε υ τ α ί ε ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς π α ρ α τ η ρ ε ίτ α ι ε μ φ ά ν ισ η των κ α λ ο ύ μ ενω ν " ε υ κ α ιρ ια κ ώ ν λ ο ιμ ώ ξεω ν" ( o p p o r t u n i s t i c i n f e c t i o n s ), που ε ί ν α ι α π ό τ ο κ ε ς τ η ς μ είω σ η ς τ η ς φ υ σ ικ ή ς α ν τ ίσ τ α σ η ς του ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ ε ξ α ι τ ία ς τ η ς μ α κ ρ ό χρ ο ν η ς χ ρ ή σ η ς α ν τ ιβ lο τ ικ ώ ν, α ν ο σ ο κ α τα σ τα λ τικ ώ ν φαρμάκων ή τ η ς π ρ ο σ β ο λ ή ς από AIDS. Σ τ ι ς ε υ κ α ιρ ι α κ έ ς λ ο ιμ ώ ξ ε ις π ε ρ ιλ α μ β ά ν ο ν τ α ι μ ε τ α ξ ύ των άλλων κ α ι α ρ κ ε τ έ ς π α ρ α σ ι τ ι κ έ ς λ ο ιμ ώ ξ ε ις, π ο λ λ έ ς α πό τ ι ς ο π ο ί ε ς σ το π α ρ ε λ θ ό ν θ εω ρ ο ύ ν τα ν ω ς α σ ή μ α ν τε ς κ α ι μ ό λ ις πρ ό σ φ α τα α π έκ τη σ α ν τ ο ι δ ι α ί τ ε ρ ο ε ν δ ια φ έ ρ ο ν των ια τρ ώ ν κ α ι των ε ρ ε υ ν η τ ώ ν (π. χ π ν ε υ μ ο ν ο κ ύ σ τ ις, κ ρ υ π το σ π ο ρ ί δ ι ο, ισ ό σ π ο ρ α, β λ α σ τ ο κ ύ σ τ ις χ. α ). Τα ν ε ώ τ ε ρ α δ εδ ο μ έν α γύρω από τα π α ρ α σ ιτ ικ ά νοσ ή μ α τα κ α ι τ ι ς ε υ κ α ι ρ ι α κ έ ς π α ρ α σ ιτ ώ σ ε ις, έ χ ο υ ν κ α τ α σ τ ή σ ε ι α ν α γ κ α ία τη ν δ ιδ α σ κ α λ ία τ η ς π α ρ α σ ιτ ο λ ο γ ία ς σ τ ο υ ς φ ο ι τ η τ έ ς τ η ς ι α τ ρ ι κ ή ς σε ό λ ε ς τ ι ς χ ώ ρ ε ς, α ν ε ξ ά ρ τ η τ α από το ε π ί π ε δ ο υ γ ε ί α ς. Το π α ρ ό ν β ι β λ ί ο γρ ά φ η κ ε με βάση τ ι ς π ρ ό σ φ α τε ς ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς σ τ ο ν το μ έα τ η ς π α ρ α σ ιτ ο λ ο γ ία ς κ α ι τ ι ς α ν ά γ κ ε ς π ά ν τ α τω ν φ ο ιτ η τ ώ ν τ η ς ι α τ ρ ι κ ή ς, σε μ ια π ρ ο σ π ά θ ε ια να μην

10 3 υ π ο λ ε ίπ ο ν τ α ι oe γ ν ώ σ ε ις από τ ο υ ς σ υ να δέλ φ ο υ ς τ ο υ ς άλλων χω ρώ ν. Ι Ί α τη ν κ α λύ τερ η κατανόηση των π α ρ α σ ιτ ικ ώ ν νοσ η μ ά τω ν, έ χ ε ι δ ι α ι ρ ε θ ε ί σε δύο μ έρ η. τ ο β ι β λ ί ο Στο πρώτο μ έρ ο ς (Γ ε ν ικ ό μ έρ ο ς) ε ξ η γ ε ί τ α ι η έ ν ν ο ι α το υ π α ρ α σ ιτισ μ ο ύ, το υ β ιο λ ο γ ικ ο ύ κ ύ κ λ ο υ, π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τ α ι τ α β α σ ικ ά χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά τω ν π α ρ α σ ίτω ν, α ν α φ έ ρ ε τ α ι η δ ιε θ ν ώ ς α π ο δ έ κ τη τα ξιν ό μ η σ η τ ο υ ς κ α ι τ έ λ ο ς δ ίν ε τ α ι' ' έ ν α σ ύ ντο μ ο γ λ ω σ σ ά ρ ιο των σ υνηθέστερω ν π α ρ α σ ιτ ο λ ο γ ικ ώ ν όρω ν. Στο δ εύ τ ερ ο μ έρ ο ς ( Ε ιδ ικ ό μ έρ ος) π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τ α ι τα π α ρ α σ ιτ ικ ά νοσήματα που ο φ ε ίλ ο ν τ α ι σε πρωτόζωα κ α ι μετάζω α κ α ι ε ν δ ια φ έ ρ ο υ ν τη ν ια τ ρ ικ ή. Ακόμη π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τ α ι σ υ ν ο π τ ικ ά τα ε ξ ω π α ρ ά σ ιτα που π α ρ ο υ σ ιά ζο υ ν ια τ ρ ικ ό ε ν δ ια φ έ ρ ο ν. Γ ια το ν φ ο ιτ η τ ή κ α ι τ ο ν ν έ ο ια τ ρ ό που ε ν δ ια φ έ ρ ε τ α ι να π λ ο υ τ ί σ ε ι τ ι ς γ ν ώ σ ε ις το υ πάνω σ τη ν π α ρ α σ ιτ ο λ ο γ ία υ π ά ρ χ ε ι σ το τ έ λ ο ς η δ ι ε θ ν ή ς και ελ λ η ν ικ ή Β ιβ λ ιο γ ρ α φ ία σ τη ν ο π ο ία σ τ η ρ ίχ θ η κ ε η σ υγγρα φ ή το υ π α ρ ό ντο ς β ιβ λ ίο υ κ α ι ε π ιπ λ έ ο ν υ π ά ρ χ ε ι π ίν α κ α ς με π ρ ο τ ε ιν ό μ ε ν α ε λ λ η ν ικ ά κ α ι ξ έν α σ υ γγ ρ ά μ μ α τα. Ιω ά ν ν ιν α, Σ ε π τ έ μ β ρ ιο ς 1990 Δ ρ. X. Β. Π απαδοπούλου Ε π ίκ ο υ ρ ο ς Κ α θ η γή τρ ια Ε ρ γ α σ τη ρ ίο υ Μ ικ ρ ο β ιο λ ο γ ία ς Ι α τ ρ ι κ ή ς Σ χ ο λ ή ς Π α ν ε π ισ τ η μ ίο υ Ιω α ν ν ίν ω ν

11 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

12 5 ΟΡΙΣΜΟΙ Α.1 ΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΣ Οι π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο ι ο ρ γ α ν ισ μ ο ί ε π ιβ ιώ ν ο υ ν σ τη ν φύση ως α ν ε ξ ά ρ τ η τ α ό ν τ α, χάρη σ τη ν ικ α ν ό τ η τ α τ ο υ ς να ε ί ν α ι α υ τ ά ρ κ ε ις σ τη ν σ ύνθεσ η των θ ρ ε π τικ ώ ν ο υσ ιώ ν που ε ί ν α ι α ν α γ κ α ίε ς γ ι α τη ν α νά π τυ ξ η κ α ι αναπαραγωγή τ ο υ ς. Μ ερ ικ ο ί όμως ο ρ γ α ν ισ μ ο ί α δ υ ν α τ ο ύ ν να ε π ιζ ή σ ο υ ν μόνοι τ ο υ ς κ α ι α ν α γ κ ά ζ ο ν τ α ι να ζ ο υ ν σε εξά ρ τη σ η με κ ά π ο ιο ν άλλο ο ρ γα ν ισ μ ό δ ια φ ο ρ ε τ ικ ο ύ ε ί δ ο υ ς. Η σ χέση α υ τή κ α τά τη ν ο π ο ία δύο ο ρ γ α ν ισ μ ο ί σ υμ β ιώ νουν χ ω ρ ίς να β λ ά π τ ε ι ο έ ν α ς το ν άλλο κ α λ ε ίτ α ι σ υ μ β ιω τισ μ ό ς. Αν όμως μόνον ο έ ν α ς ο ρ γ α ν ισ μ ό ς ω φ ε λ ε ίτ α ι από τη ν συμβίω ση, ο δε ά λ λ ο ς ο ρ γ α ν ισ μ ό ς α ν α γ κ α σ τ ικ ά β λ ά π τ ε τ α ι, τ ό τ ε η σ χέση αυτή ονομάζ ε τ α ι π α ρ α σ ιτισ μ ό ς. Α.2 ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΥ Κατά το ν π α ρ α σ ιτ ισ μ ό, ο ο ρ γ α ν ισ μ ό ς που ω φ ε λ ε ίτ α ι από α υ το ύ του ε ί δ ο υ ς τη ν συμβίω ση α π ο τ ε λ ε ί το π α ρ ά σ ιτο, ενώ ε κ ε ί ν ο ς που π ρ ο σ φ έρ ει τη ν β ο ή θ ε ια το υ κ α ι ο υ σ ια σ τ ικ ά β λ ά π τ ε τ α ι από α υ τή τ η ν σ χέσ η, α π ο τ ε λ ε ί το ν ξ ε ν ισ τ ή. Ο β α θμ ό ς ε ξ ά ρ τ η σ η ς ε ν ό ς π α ρ α σ ίτ ο υ από το ν ξ ε ν ισ τ ή το υ π ο ι κ ί λ ε ι α νά λ ο γ α με το ε ί δ ο ς το υ ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ. Γ ια π α ρ ά δ ε ιγ μ α τα π α ρ ά σ ιτ α που π ρ ο κ α λ ο ύ ν τη ν ε λ ο ν ο σ ία (πλασ μώ δια) ε ί ν α ι α δ ύ ν α το ν να ε π ιζ ή σ ο υ ν έξω από το σώμα των ξ ε ν ισ τ ώ ν τ ο υ ς ( κ ο υ ν ο ύ π ι, ά ν θ ρ ω π ο ς ). Α ν τ ίθ ε τ α α ρ κ ε τ ο ί έ λ μ ι ν θ ε ς μ πορούν κ α ι ε π ιβ ιώ ν ο υ ν σ το π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν γ ι α α ρ κ ε τ ό χ ρ ο ν ικ ό δ ιά σ τ η μ α χ ω ρ ίς τη ν β ο ή θ ε ια ξ ε ν ι σ τ ή. Αλλα π ά λ ι π α ρ ά σ ιτ α, όπως π. χ ο ι α μ ο ιβ ά δ ε ς, ε π ιβ ιώ ν ο υ ν σ το π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν χ ω ρ ίς τη ν β ο ή θ ε ια ξ ε ν ισ τ ή. Τα π α ρ ά σ ιτα που ε ξ α ρ τ ώ ν τ α ι π ά ντα από έ ν α ν ξ ε ν ισ τ ή κ α ι ε ί ν α ι α δ ύ ν α το ν να ε π ιβ ιώ σ ο υ ν ως α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ι ο ρ γ α ν ισ μ ο ί κ α λ ο ύ ν τ α ι υ π ο χ ρ ε ω τ ικ ά π α ρ ά σ ιτ α. Υ πάρχουν όμως π α ρ ά σ ιτ α που μπορούν να ε π ιβ ιώ ν ο υ ν τόσ ο ως ε λ ε ύ θ ε ρ ο ι ο ρ γ α ν ισ μ ο ί όσο κ α ι ως π α ρ α σ ι τ ι κ ο ί, κ α ι κ α λ ο ύ ν τα ι π ρ ο α ιρ ε τ ικ ά π α ρ ά σ ιτ α. Οταν έ ν α π α ρ ά σ ιτ ο ε γ κ α θ ίσ τ α τ α ι σε

13 6 έ ν α ν ξ ε ν ι σ τ ή σ τ ο ν ο π ο ίο υπό κ α ν ο ν ικ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς δ ε ν π α ρ α σ ι τ ε ί, χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε τ α ι ω ς τ υ χ α ί ο π α ρ ά σ ιτ ο. τ ό τ ε Ε π ίσ η ς μ ε ρ ικ ά π α ρ ά σ ιτ α σ τη ν δ ι ά ρ κ ε ι α το υ β ιο λ ο γ ικ ο ύ κ ύκ λου τ ο υ ς, δ ι έ ρ χ ο ν τ α ι σ τ ά δ ια που μπορ ούν να ε π ιζ ή σ ο υ ν έξω από τ ο σώμα το υ ξ ε ν ι σ τ ή γ ι α μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ή μ ικ ρ ό τ ε ρ ο χ ρ ο ν ικ ό δ ιά σ τ η μ α. Τα π α ρ ά σ ιτ α που π α ρ α μ έ ν ο υ ν μ έσ α ή πάνω σ το σώμα τ ο υ ξ ε ν ισ τ ή τ ο υ ς γ ι α ο λό κ λη ρ η τη ν ζωή τ ο υ ς ο ν ο μ ά ζ ο ν τ α ι μ ό ν ιμ α π α ρ ά σ ιτ α. Α ν τ ίθ ε τ α τ α π α ρ ά σ ιτ α π ου ζ ο ύ ν μ έ ρ ο ς τ η ς ζω ή ς τ ο υ ς ως ε λ ε ύ θ ε ρ α κ α ι π ε ρ ι ο δ ι κ ά μ ό ν ο ν α ν α ζ η τ ο ύ ν τ ο ν ξ ε ν ι σ τ ή τ ο υ ς γ ι α να α πορ ροφ ή σ ουν τ ι ς θ ρ ε π τ ι κ έ ς ο υ σ ί ε ς που τ ο υ ς ε ί ν α ι α π α ρ α ί τ η τ ε ς ο ν ο μ ά ζ ο ν τ α ι π ε ρ ι ο δ ι κ ά ή π ρ ο σ ω ρ ινά π α ρ ά σ ιτ α. Α ρ κ ετά π α ρ ά σ ιτ α σ τ η ν δ ι ά ρ κ ε ι α το υ β ιο λ ο γ ικ ο ύ κ ύ κ λ ο υ τ ο υ ς μ π ο ρ ε ί να δ ι έ λ θ ο υ ν από έ ν α ν, δύο ή π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο υ ς ξ ε ν ι σ τ έ ς, σ το ν κ α θ έ ν α α πό τ ο ν ο π ο ίο α ν ε υ ρ ίσ κ ο ν τ α ι σ ε δ ια φ ο ρ ε τ ικ ό σ τ ά δ ιο τ η ς ε ξ έ λ ι ξ η ς τ ο υ ς. Α νάλογα με τ ο ν α ρ ιθ μ ό ξ ε ν ισ τ ώ ν που χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν γ ι α να ολο κ λη ρ ώ σ ο υ ν τη ν ε ξ έ λ ι ξ η τ ο υ ς τα π α ρ ά σ ιτ α δ ι α κ ρ ί ν ο ν τ α ι σε μ ο ν ο ξ ε ν ι σ τ ι κ ά κ α ι π ο λ υ ξ ε ν ι σ τ ι κ ά. Τα π α ρ ά σ ιτ α δ ι α κ ρ ί ν ο ν τ α ι : ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΥ: 1. Α νά λογα με τ ο ν τρ ό π ο π α ρ α σ ιτ ισ μ ο ύ : σ ε υ π ο χ ρ ε ω τ ικ ά, τ υ χ α ί α κ α ι π ρ ο α ιρ ε τ ικ ά. 2. Α νάλογα με τη ν δ ι ά ρ κ ε ι α π α ρ α σ ιτ ισ μ ο ύ σ ε : μ ό ν ιμ α κ α ι π ε ρ ι ο δ ι κ ά ή π ρ ο σ ω ρ ιν ά. 3. Α νά λογα με τ ο ν β ι ο λ ο γ ι κ ό κύκλο τ ο υ ς σ ε : μ ο ν ο ξ ε ν ι - σ τ ι κ ά k o l π ο λ υ ξ ε ν ισ τ ικ ά. 4. Α νά λογα με τ η ν ε ν τ ό π ισ η : σ ε ε ν δ ο π α ρ ά σ ιτ α κ α ι ε ξ ω π α ρ ά σ ιτ α. Ε π ίσ η ς, υ π ά ρ χ ο υ ν π α ρ ά σ ιτ α τ α ο π ο ία ζ ο ύ ν μέσα σ το σώμα το υ ξ ε ν ι σ τ ή τ ο υ ς (όλα τα π α θ ο γ ό ν α πρωτόζωα κ α ι έ λ μ ι ν θ ε ς ) κ α ι π α ρ ά σ ιτ α τ α ο π ο ία ζ ο ύ ν σ τ η ν ε π ι φ ά ν ε ι α το υ σώ ματος ή σ τ ο υ ς ε π ιφ α ν ε ια κ ο ύ ς

14 7 ισ τ ο ύ ς του ξ ε ν ισ τ ή τ ο υ ς (όλα τα π α θ ο γό να α ρ θρ ό π ο δα π. χ. ψ ε ί ρ ε ς, ψ ύ λ λ ο ι). Τα μέν πρώτα κ α λ ο ύ ν τα ι ε ν δ ο π α ρ ά σ ιτ α κ α ι π ρ ο κ α λ ο ύ ν λοίμω ξη ( i n f e c t i o n ), τα δε δ ε ύ τ ε ρ α κ α λ ο ύ ν τα ι ε ξ ω π α ρ ά σ ιτ α κ α ι π ρ ο κ α λο ύ ν μόλυνση ( i n f e s t a t i o n ) Τ έλ ο ς, αν ένα π α ρ ά σ ιτο π ρ ο κ α λ εί βλάβη σ τ ο ν ξ ε ν ισ τ ή το υ ε ξ α ι τ ί α ς τρ α υ μ α τικ ώ ν, μ η χανικώ ν ή τ ο ξ ικ ώ ν δ ρ α σ τη ρ ιο τ ή τ ω ν τ ό τ ε χ α ρ α κ τ η ρ ίζ ε τ α ι ως παθογόνο π α ρ ά σ ιτο. Α.3 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Ολα τα π α ρ ά σ ιτα γ ι α να ολοκληρώ σουν τ ο ν κ ύ κ λ ο τ η ς ζω ή ς τ ο υ ς δ ιέ ρ χ ο ν τ α ι μ ια σ ε ιρ ά διάφορω ν σ τα δ ίω ν ε ξ έ λ ι ξ η ς που ε ί ν α ι γνω σ τή ως β ιο λ ο γ ικ ό ς κύκλος. Σ κοπός το υ β ιο λ ο γ ικ ο ύ κ ύ κ λ ο υ ε ί ν α ι να φ θ ά σ ει το π α ρ ά σ ιτο στη ν γ ε ν ν η τ ικ ά ώ ριμη μορφή τ ο υ, η ο π ο ία ε ί ν α ι ικ α ν ή ν α τ ο α ν α π α ρ ά γ ε ι. Εφόσον το π α ρ ά σ ιτ ο φ θ ά σ ει σε α υ τό τ ο σ τ ά δ ιο έ ν α ς ν έ ο ς β ιο λ ο γ ικ ό ς κ ύκ λος μ π ο ρ εί να ξ ε κ ι ν ή σ ε ι. 0 ξ ε ν ισ τ ή ς, ο ο π ο ίο ς φ ι λ ο ξ ε ν ε ί τη ν γ ε ν ν η τ ι κ ά ώ ρ ιμ η μορφή τ ο υ π α ρ α σ ίτο υ ε ί ν α ι ο τ ε λ ι κ ό ς ξ ε ν ι σ τ ή ς. Ενώ ο ξ ε ν ι σ τ ή ς που φ ι λ ο ξ ε ν ε ί τ η ν γ ε ν ν η τ ικ ά άωρη μορφή το υ π α ρ α σ ίτ ο υ α π ο τ ε λ ε ί τ ο ν ε ν δ ιά μ ε σ ο ξ ε ν ι σ τ ή. Ενα π α ρ ά σ ιτο μ πορ εί να έ χ ε ι έν α ή π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο υ ς τ ε λ ι κ ο ύ ς ή κ α ι ε ν δ ιά μ ε σ ο υ ς ξ ε ν ι σ τ έ ς. Αν στην δ ιά ρ κ ε ια τ η ς ε ξ έ λ ι ξ η ς το υ έ ν α π α ρ ά σ ιτ ο χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί έ ν α μόνον ε ί δ ο ς ξ ε ν ισ τ ή, τ ό τ ε θ ε ω ρ ε ίτ α ι πω ς έ χ ε ι ά μ εσ ο β ι ο λ ο γ ι κ ό κ ύ κ λ ο. Α ν τ ίθ ε τ α αν χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ί δύο ή π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ α ε ί δ η ξ ε ν ισ τ ώ ν τ ό τ ε έ χ ε ι έμμεσο β ιο λ ο γ ικ ό κ ύκ λο. Το σ τ ά δ ιο ε ξ έ λ ι ξ η ς το υ π α ρ α σ ίτ ο υ, τ ο ο π ο ίο μ ο λ ύ ν ε ι τ ο ν τ ε λ ι κ ό ξ ε ν ισ τ ή λ έ γ ε τ α ι μ ο λύνο ν σ τ ά δ ιο το υ π α ρ α σ ίτ ο υ. Ο ταν έ ν α ς μ ο λ υ σ μ έ ν ο ς τ ε λ ι κ ό ς ξ ε ν ισ τ ή ς, ε ί ν α ι υ π ε ύ θ υ ν ο ς γ ι α τη ν δ ια τ ή ρ η σ η τ ο υ π α ρ α σ ίτ ο υ σ την φύση, τ ό τ ε α π ο τ ε λ ε ί τη ν α ποθήκη ή δ ε ξ α μ ε ν ή το υ π α ρ α σ ίτ ο υ ( r e s e r v o i r ). Οταν δε έ ν α ς τ ε λ ι κ ό ς ξ ε ν ι σ τ ή ς δ ε ν π α ρ ο υ σ ιά ζ ε ι συμπτώματα λο ίμ ω ξη ς από το π α ρ ά σ ιτ ο, δηλαδή δ ε ν ν ο σ ε ί, α λλά όμως ε υ θ ύ ν ε τ α ι γ ι α τη ν δια σ π ο ρ ά το υ π α ρ α σ ίτ ο υ σ τη ν φύση, τ ό τ ε κ α λ ε ί τ α ι

15 δ φ ο ρ έ α ς τ ο υ π α ρ α σ ίτ ο υ. Κάθε ο ρ γ α ν ισ μ ό ς (ά ν θ ρ ω π ο ς, ζώ ο, έ ν τ ο μ ο ) ή α ν τ ικ ε ί μ ε ν ο που χ ρ η σ ι μ ε ύ ε ι ως μ έσ ο μ ε τ ά δ ο σ η ς τ ο υ π α ρ α σ ίτ ο υ από τ ο ν ένα ξ ε ν ισ τ ή σ το ν ά λ λ ο, α π ο τ ε λ ε ί τ ο ν μ ε τ α φ ο ρ έ α ή μ ε τ α δ ό τ η το υ π α ρ α σ ίτ ο υ. Υ π ά ρ χο υ ν δύο ε ιδ ώ ν μ ε τ α φ ο ρ ε ίς ή μ ε τ α δ ό τ ε ς π α ρ α σ ίτω ν. Αν το π α ρ ά σ ιτ ο ε ξ ε λ ί σ σ ε τ α ι μέσα σ τ ο ν ο ρ γ α ν ισ μ ό το υ μ ετα φ ο ρ έα του σε σ τ ά δ ιο ικ α ν ό να μ ο λ ύ ν ε ι τ ο ν τ ε λ ι κ ό ξ ε ν ι σ τ ή, τ ό τ ε ο μ ετ α φ ο ρ έ α ς του κ α λ ε ίτ α ι β ι ο λ ο γ ι κ ό ς μ ε τ α φ ο ρ έ α ς ή μ ε τ α δ ό τ η ς. [Οι β ι ο λ ο γ ι κ ο ί μ ε τ α φ ο ρ ε ίς μ π ορ εί να ε ί ν α ι δ ιά φ ο ρ α α ρ θ ρ ό π ο δ α, ι χ θ ε ί ς, ζ ώ α ]. Αν όμως ε ν τ ό ς του μ ε τ α φ ο ρ έ α δ ε ν γ ί ν ε τ α ι κ α μ ία ε ξ έ λ ι ξ η το υ π α ρ α σ ίτο υ τ ό τ ε α υ τό ς κ α λ ε ί τ α ι μ η χ α ν ικ ό ς μ ε τ α φ ο ρ έ α ς ή μ ε τ α δ ό τ η ς. [Οι μ η χ α ν ικ ο ί μ ε τ α φ ο ρ ε ίς ε ί ν α ι σ υ νή θ ω ς δ ιά φ ο ρ α α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α ή έ ν τ ο μ α ]. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Π α ρ α σ ιτ ισ μ ό ς» Η σ υμ β ίω σ η δύο ο ρ γ α ν ισ μ ώ ν, κ α τά τη ν ο π ο ία ο έ ν α ς από τ ο υ ς σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ ς ( ξ ε ν ισ τ ή ς ) β λ ά π τ ε τ α ι από τ ι ς ε ν έ ρ γ ε ι ε ς τ ο υ ά λ λ ο υ ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ ( π α ρ ά σ ι τ ο ), ο ο π ο ί ο ς ζ ε ι ε ι ς β ά ρ ο ς τ ο υ. Π α ρ ά σ ιτ ο» Κάθε μ ικ ρ ο ο ρ γ α ν ισ μ ό ς (π. χ. ι ό ς, β α κ τ ή ρ ιο, μ ύ κ η τ α ς, π ρ ω τό ζω ο, έ λ μ ι ν θ α ς, α ρ θ ρ ό π ο δ ο ) που ζ ε ί σε β ά ρος ε ν ό ς ά λ λ ο υ ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ ( π. χ. ά ν θ ρ ω π ο ς, ζ ώ ο ). 2 ε ν ι σ τ ή ς» Κάθε ο ρ γ α ν ισ μ ό ς που φ ι λ ο ξ ε ν ε ί σ το ε ξ ω τ ε ρ ικ ό ή ε σ ω τ ε ρ ικ ό τ ο υ σ ώ μ α τος το υ έν α π α ρ ά σ ιτ ο. Τ ε λ ι κ ό ς ξ ε ν ι σ τ ή ς * 0 ξ ε ν ι σ τ ή ς που φ ι λ ο ξ ε ν ε ί τ η ν γ ε ν ν η τ ικ ά ώ ρ ιμ η μορφή τ ο υ π α ρ α σ ίτ ο υ. Ε ν δ ιά μ ε σ ο ς ξ ε ν ι σ τ ή ς» 0 ξ ε ν ι σ τ ή ς που φ ιλ ο ξ ε ν ε ί τη ν γ ε ν ν η τ ι κ ά άωρη μορφή το υ π α ρ α σ ίτ ο υ. Μ ετα φ ο ρ έα ς ή μ ε τ α δ ό τ η ς» 0 ο ρ γ α ν ισ μ ό ς ή τ ο α ν τ ικ ε ί μ ε ν ο που π α ί ζ ε ι ρ ό λ ο μ έσ ου μ ε τ ά δ ο σ η ς τ ο υ π α ρ α σ ίτ ο υ από έν α ξ ε ν ισ τ ή σ ε ά λ λ ο.

16 9 Β ιο λ ο γ ικ ό ς μ ετα φ ο ρ έα ς» ο π ο ιο δ ή π ο τ ε β ιο λ ο γ ικ ό μέσο μετάδοσης ( π.χ α ρ θ ρ ό π ο δ α ), μέσα στο ο π ο ίο το π α ρ ά σ ιτ ο ε ξ ε λ ίσ σ ε τ α ι σε σ τ ά δ ιο ικ α ν ό να μ ο λ ύ ν ε ι τ ο ν τ ε λ ι κ ό ξ ε ν ισ τ ή. Μ ηχανικός μ ετα φ ο ρ έα ς» Ο π ο ιο δ ή π ο τε μέσο μ ε τ ά δ ο σ η ς, σ το ο π ο ίο δ ε ν γ ί ν ε τ α ι κ α μ ία ε ξ έ λ ι ξ η το υ π α ρ α σ ίτ ο υ. Αποθήκη' η δ εξα μ εν ή τ ο υ παρασίτοίι» θ ' μ ο λ υ σ μ έν ο ς τ ε λ ι κ ό ς ' ξ ε ν ισ τ ή ς, ο ο π ο ίο ς ε ί ν α ι υ π ε ύ θ υ ν ο ς γ ι α τ η ν δ ια τή ρ η σ η το υ π α ρ α σ ίτο υ σ τη ν φύση. Φ ορέας» 0 τ ε λ ι κ ό ς ξ ε ν ι σ τ ή ς, ο υ π ε ύ θ υ ν ο ς γ ι α τ η ν δ ια σ π ο ρ ά ε ν ό ς π α ρ α σ ίτο υ, ο ο π ο ίο ς δ ε ν π α ρ ο υ σ ιά ζ ε ι σ υμπτώ ματα μόλυνσης από τ ο π α ρ ά σ ιτ ο. Μολύνον σ τ ά δ ιο» το σ τ ά δ ιο ε ξ έ λ ι ξ η ς τ ο υ π α ρ α σ ίτ ο υ, ο π ο ίο μ ο λ ύ ν ει το ν τ ε λ ι κ ό ξ ε ν ι σ τ ή. το Β ιο λ ο γ ικ ό ς κ ύ κ λ ο ς ή κ ύ κ λ ο ς ε ξ έ λ ι ξ η ς» Το σ ύνολο των διαφόρω ν σ τα δ ίω ν α ν ά π τ υ ξ η ς ή ε ξ έ λ ι ξ η ς το υ π α ρ α σ ίτ ο υ. ΤΡΟΠΟΙ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ 0 άνθρω πος μ πορ εί ν α μ ο λ υ ν θ ε ί από τα π α ρ ά σ ιτ α με δ ια φ ό ρ ο υ ς τρ ό π ο υ ς. Η ε ίσ ο δ ο ς των π α ρ α σ ίτω ν μ π ο ρ ε ί να γ ί ν ε ι : α. Δ ια του π ε π τ ικ ο ύ σ υ σ τ ή μ α τ ο ς, με τ η ν κατανάλω ση ν ε ρ ο ύ ή τρ ο φ ίμ ω ν μολυσμένων με π α ρ ά σ ιτ α. β. Δ ια του δ έ ρ μ α τ ο ς, με τ η ν ν ύ ξ η μολυσμένω ν εν τ ό μ ω ν, γ. Δ ια του γ ε ν ν η τ ικ ο ύ σ υ σ τή μ α το ς, κ α τά τη ν σ υ ν ο υ σ ία με μ ο λυ σ μ ένα ά τομ α, και δ. σ π ά νια δ ια του α ν α π ν ε υ σ τ ικ ο ύ σ υ σ τή μ α το ς κ α τ ό π ιν ε ισ π ν ο ή ς σ κ ό νη ς μολυσμένης με ωά ή κ ύ σ τ ε ι ς π α ρ α σ ίτ ω ν. Οι σ υ ν η θ έ σ τ ε ρ ο ι ο δ ο ί ε ισ ό δ ο υ των π α ρ α σ ίτω ν σ το ν ο ρ γ α ν ισ μ ό ε ί ν α ι δ ι α τ ο υ π ε π τ ικ ο ύ σ υσ τή μ α τος κ α ι δ ια το υ δ έ ρ μ α τ ο ς.

17 1 0 ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΡΟΠΟΙ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ Η ε ί σ ο δ ο ς τω ν π α ρ α σ ίτ ω ν σ το α ν θ ρ ώ π ιν ο σώμα μ π ο ρ ε ί ν α π ρ ο κ α λ έ σ ε ι π ο λ λ έ ς κ α ι π ο ι κ ί λ ε ς β λ ά β ε ς. Ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν α π ρ ο κ λ η θ ε ί μ η χ α ν ικ ή έμ φ ρ α ξη ο ρ γά νω ν ε ξ α ι τ ί α ς τ ο υ π ο λ λ α π λ α σ ια σ μ ο ύ τω ν π α ρ α σ ίτω ν κ α ι σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν α π α ρ α σ ιτ ικ ώ ν ε λ μ ίν θ ω ν. Η σ υ γκ έν τρ ω σ η μ εγ ά λ ο υ α ρ ιθ μ ο ύ ε λ μ ίν θ ω ν ( π. χ α σ κα ρίδω ν) σ τ ο ν ε ν τ ε ρ ι κ ό σωλήνα μ π ο ρ ε ί να π ρ ο κ α λ έ σ ε ι απόφραξη ( π. χ ε ι λ ε ό του ε ν τ έ ρ ο υ ). Από τ ο π ε π τ ικ ό σ ύσ τη μ α. Από τ ο δέρ μ α. Α π ό τ ο α ν α π ν ε υ σ τ ι κ ό σ ύ σ τη μ α. Από τ ο γ ε ν ν η τ ι κ ό σ ύσ τη μα. Η ε ί σ ο δ ο ς κ α ι ο π ο λ λ α π λ α σ ια σ μ ό ς π α ρ α σ ίτω ν ε ν τ ό ς των κ υττά ρ ω ν και τω ν ισ τ ώ ν π ρ ο κ α λ ε ί κ α τα σ τρ ο φ ή τω ν κ υ ττά ρ ω ν ή ισ τώ ν. Ε ίν α ι δυ ν α τό ν να σ χ η μ α τ ισ θ ο ύ ν ό γ κ ο ι ή ο ζ ί δ ι α ε ί τ ε από σ υγκ έντρ ω σ η π α ρ α σ ίτω ν ε ί τ ε από σ χ η μ α τ ισ μ ό κ ύ σ τε ω ν, μέσα σ τ ι ς ο π ο ί ε ς ε γ κ λ ε ί ο ν τ α ι τα π α ρ ά σ ιτα ( π. χ ο ι κ ύ σ τ ε ι ς το υ ε χ ιν ο κ ό κ κ ο υ σ το ν π ν ε υ μ ο ν ικ ό ή η π α τ ικ ό ι σ τ ό ). Η εγ κ α τά σ τα σ η κ α ι ο π ο λ λ α π λ α σ ια σ μ ό ς π α ρ α σ ίτω ν σ το ν ε ν τ ε ρ ι κ ό σωλήνα μ π ο ρ εί να π ρ ο κ α λ έ σ ε ι δ υ σ α π ο ρ ρ ό φ η σ η θ ρ ε π τ ικ ώ ν ο υ σ ιώ ν κ α ι κ υ ρ ίω ς β ι τ α μ ι ν ώ ν ( π. χ. το σ ύ νδρομ ο δυ σ α π ο ρ ρ ό φ η σ η ς που π ρ ο κ α λ ο ύ ν ol τ α ι ν ι ά σ ε ι ς ). Τα α ιμ ο π α ρ ά σ ιτ α π ρ ο κ α λ ο ύ ν κ α τ α σ τ ρ ο φ ή τω ν ε ρ υ θ ρ ο κ υ τ τ ά ρ ω ν, λ εμ φ ο κ υ ττά ρ ω ν, κ υ τ τ ά ρ ω ν τ ο υ δ ικ τ υ ο ε ν δ ο θ η λ ια κ ο ύ σ υ σ τ ή μ α τ ο ς. ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ 1. Μ ηχανική έμφραξη ορ γά νω ν. 2. Κ αταστροφή κ υττά ρ ω ν ή ισ τ ώ ν. 3. Σ χ η μ α τ ισ μ ό ς όγκων ή ο ζ ι δ ί ω ν. 4. Δ υσαπορρόφηση θ ρ ε π τ ικ ώ ν ο υ σ ιώ ν ( π. χ. β ι τ α μ ι ν ώ ν ). 5. Α πομύζηση α ίμ α τ ο ς, λέμφου ή άλλων ο ρ γα ν ικ ώ ν υγρ ώ ν. 6. Τ ρα ύμ α τα. 7. Μ ετάδοση α ιτ ιο λ ο γ ικ ώ ν π α ρ α γό ντω ν άλλων λοιμωδών νο σ η μ ά τω ν. Π α ρ ά σ ι τ α τ α ο π ο ί α ε ι σ έ ρ χ ο ν τ α ι δ ι α το υ δ έ ρ μ α τ ο ς κ α ι μ ε τ α ν α σ τ ε ύ ο υ ν σε ε ν τω β ά θ ε ι ι σ τ ο ύ ς, π ρ ο κ α λ ο ύ ν τρ α υ μ α τισ μ ο ύ ς τ η ς ε π ι δ ε ρ μ ί δ ο ς, των β λ ε ν ν ο γ ό ν ω ν, τω ν ισ τώ ν ή των ορ γά νω ν. Τ έλ ο ς ο ρ ισ μ έ ν α ε ξ ω π α ρ ά σ ιτ α ( π. χ. α ρ θρ ό π ο δα ) ε κ τ ό ς από τ ι ς τ ο π ι κ έ ς β λά β ες που μ π ο ρ ε ί να π ρ ο κ α λ έ σ ο υ ν, ε π ίσ η ς ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν α μ ετα δόσ σ υν ά λ λ ο υ ς

18 1 1 π α θ ο γό νο υ ς μ ικ ρ ο ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ ς, όπως π. χ. ιο ύ ς ή β α κ τ ή ρ ια. ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΝ ΠΑΡΑΣΙΤΩΣΕΩΝ Η πρόληψη των παρασ ιτώ σ εω ν β α σ ίζ ε τ α ι σ τη ν λήψη μ έτρω ν που π α ρ ε μ π ο δ ίζ ο υ ν τη ν εξάπλω ση των διαφόρω ν ε ιδ ώ ν π α ρ α σ ίτω ν σ τη ν φύση κ α ι σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν α σ το ν άνθρωπο και σ τα κ α τ ο ι κ ί δ ι α ζώ α. Τα π α ρ ά σ ιτ α όπως αναφ έρθη κε πρ ο η γο υμ ένω ς έχ ο υ ν έν α β ιο λ ο γ ικ ό κ ύκ λο σ τη ν δ ι ά ρ κ ε ι α - του ο π ο ίο υ μ ε τ έ ρ χ ο ν τ α ι διά φ ο ρ α σ τ ά δ ια ε ξ έ λ ι ξ η ς. Σ κ οπός τω ν μ έτρω ν πρόληψ ης ε ί ν α ι να γ ί ν ε ι παρέμβαση σ τα σ τ ά δ ιο ε κ ε ί ν ο τ η ς ε ξ έ λ ι ξ η ς το υ π α ρ α σ ίτο υ που ε ί ν α ι β α σ ικ ό γ ι α τη ν αναπαραγω γή το υ κ α ι / ή τ η ν μετάδοση το υ σ το ν ά νθρω πο. Ενα β α σ ικ ό μ έτρ ο πρόληψ ης των πα ρασ ιτώ σ εω ν ε ί ν α ι ο τ α κ τ ι κ ό ς α π ο π α ρ α σ ιτισ μ ό ς των κ α τ ο ι κ ίδ ιω ν ζώων π. χ των μ ικ ρ ώ ν ζώων σ υ ν τ ρ ο φ ιά ς ( π.χ σ κ ύ λ ο ς, γά τα ) κ α ι των πα ραγω γικώ ν ζώων (μ εγά λα κ α ι μ ικ ρ ά μ η ρ υ κ α σ τικ ά, χ ο ί ρ ο ι, π ο υ λ ε ρ ι κ ά ). Ε π ίσ η ς, η μ είω σ η τω ν φορέω ν π α ρ α σ ιτικ ώ ν νοσημάτω ν με τη ν χορήγησ η κ α τά λ λ η λ η ς α ν τ ι π α ρ α σ ι τ ι κ ή ς θ ε ρ α π ε ία ς, ε ί ν α ι ένα π ρ α κ τ ικ ό μ έτρο π ρ ο σ τ α σ ία ς τ η ς δ η μ ό σ ια ς υ γ ε ί α ς από π α ρ α σ ιτ ώ σ ε ις. Η υ γ ι ε ι ν ή ύδρευσ η κ α τ ο ικ ιώ ν κ α ι μονάδων εκ τρ ο φ ή ς ζώων, καθώς και η σωστή, υ γ ι ε ι ν ή α π ο χ έτευ σ η των λυμάτων πόλεω ν, σ φ α γείω ν kol β ιο μ η χ α ν ιώ ν α π ο τ ε λ ε ί σ η μ α ν τικ ό μ έτρο προφ ύλα ξη ς από τ ι ς π α ρ α σ ιτ ώ σ ε ις. Η τήρηση των κανόνω ν υ γ ι ε ι ν ή ς σ τη ν πα ρ α σ κ ευή, δ l ακ ί νηση κα ι εμπορ ί α τροφ ί μων (βιομηχανία τροφίμων, ε σ τ ι α τ ό ρ ι α, σ π ί τ ι ) μ π ο ρ εί να σ υμ β ά λλει σ τη ν μείω ση των π α ρ α σ ιτ ικ ώ ν λ ο ιμ ώ ξ ε ω ν. Η λήψη μέτρω ν κ α τά των δ ια β ιβ α σ τ ώ ν των π α ρ α σ ίτω ν ( π.χ εντό μ ω ν, τρ ω κ τικ ώ ν, ερ π ετώ ν) ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΩΣΕΩΝ 1. Υ γ ιε ιν ή ύ δρ ευ σ η κ α ι α π ο χ έτευ σ η λυμάτω ν σ φ α γ είω ν, π ό λ εω ν, β ιο μ η χ α ν ιώ ν. 2 Υ γ ιε ιν ή παρασ κευή τρ ο φ ί μων σ το σ π ί τ ι, ε σ τ ι α τ ό ρ ι α, β ι ο μ η χ α ν ί ε ς κ λ π. 3. Εκτροφή ζώων α π α λ λα γμ ένω ν από π α ρ α σ ιτ ώ σ ε ις. 4. Λήψη μέτρω ν κ α τά τω ν δ ια β ιβ α σ τ ώ ν των παρασ ί των ( π. χ. ε ν τ ο μ ο κ τ ο ν ία ). 5. Τ α κ τ ικ ό ς α π ο π α ρ α σ ιτ ισ μ ό ς τω ν κ α τ ο ι κ ίδ ιω ν ζώων σ υ ν τ ρ ο φ ιά ς. 6. Τήρηση των κανόνω ν π ρ ο σ ω π ικ ή ς υ γ ι ε ι ν ή ς.

19 12 αποτελεί βασικό τρόπο όχι μόνον μείωσης αλλά και εξαφάνισης ορισμένων παρασιτικών νοσημάτων. Τέλος η επιμόρφωση του κοινού και η τήρηση των κανόνων προσωπικής υγιεινής μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα στην πρόληψη και την προφύλαξη από τις παρασιτικές λοιμώξεις.

20 ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

21 14 Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΖΩΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ω Τ Ο Ζ Ω Α Ο ρ ισ μ ό ς. Γ β ν ι κ έ ς έ ν ν ο ι ε ς. Τα πρω τόζω α ε ί ν α ι μ ο ν ο κ ύ τ τ α ρ ο ι ε υ κ α ρ υ ω τικ ο C ο ρ γ α ν ισ μ ο ί ο ι ο π ο ί ο ι ε ί τ ε ζ ο υ ν ε λ ε ύ θ ε ρ ο ι σ το π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν ε ί τ ε π α ρ α σ ιτ ο ύ ν σε δ ιά φ ο ρ α ε ί δ η ζώ ω ν. Ως ε λ ε ύ θ ε ρ ο ι ο ρ γ α ν ισ μ ο ί α π α ντώ ντα ι σ χ ε δ ό ν α π α ν τ α χ ο ύ τ η ς γ η ς : σ τα βάθη των ω κεανώ ν, σ τ ι ς λ ί μ ν ε ς, σ τ ο υ ς π ο τ α μ ο ύ ς, σ τ ι ς θ ε ρ μ έ ς π η γ έ ς, σ το έ δ α φ ο ς, ενώ ως π α ρ ά σ ιτα π ρ ο σ β ά λλο υ ν σ χ ε δ ό ν όλα τα ε ί δ η των σ πονδυλω τώ ν κ α ι α σ πονδύλω ν ζώων. Τα π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ α πρω τόζω α κ α το ρ θ ώ νο υν να ε π ιβ ιώ ν ο υ ν σ τ ι ς π λ έο ν α ν τ ί ξ ο ε ς π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς με κ α τά λληλη προσαρμογή τ η ς μ ο ρ φ ο λ ο γ ία ς ή τ η ς δ ια τ ρ ο φ ή ς τ ο υ ς. Η π ρ ο σ α ρ μ ο σ τικ ή α υτή ικ α ν ό τ η τ α ε ί ν α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α α ν α π τ υ γ μ έ ν η στα π α ρ α σ ιτ ικ ά πρωτόζωα, τα ο π ο ία σ υχνά ε ί ν α ι α ν α γ κ α σ μ έ ν α να μ ε τ α β ά λ λ ο υ ν τη ν μ ο ρ φ ο λ ο γ ία κ α ι τη ν φ υ σ ιο λ ο γ ία τ ο υ ς ώ στε ν α ε π ι β ιώ ν ο υ ν μ ετά από μ ια α λλαγή ξ ε ν ισ τ ο ύ. Π.χ. το πρω τόζω ο Plasmodium - α ί τ ι ο τ η ς ε λ ο ν ο σ ία ς - α ν τ α π ε ξ έ ρ χ ε τ α ι τ η ν πτώση τ η ς θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία ς κ α τά τ η ν μ ετά δ ο σ η του από το ν θ ερ μ ό α ιμ ο ξ ε ν ισ τ ή (θ η λ α σ τ ικ ό ζώο ή ά νθρω πο) σ το ν ψ υ χ ρ ό α ιμ ο ξ ε ν ισ τ ή (κ ο υ ν ο ύ π ι) με πα ραγω γή θηλυκώ ν γ α μ ε τ ώ ν, δηλαδή με μ ετα β ο λή του τρόπου α να π α ρ α γω γή ς τ ο υ. Κ άτι π α ρ ό μ ο ιο σ υ μ β α ίν ε ι κ α ι με πολλά πρωτόζωα που ζο υ ν ε λ ε ύ θ ε ρ α, π. χ η α μ ο ιβ ά δ α N a eg leria σε ξηρό π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν σ χ η μ α τ ίζ ε ι α ν θ ε κ τ ικ ή κ ύ σ τ η, σε υ γρ ό έ δ α φ ο ς ε ί ν α ι γυ μ νή κ α ι δ εν σ χ η μ α τ ίζ ε ι π ο τέ κ ύ σ τ η, ενώ σε υ δ ά τ ι ν ο π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν α π ο κ τά μ α σ τ ίγ ια. Ε ί ν α ι γ ν ω σ τά π ε ρ ίπ ο υ ε ί δ η πρωτοζώων από τα ο π ο ία τ α μ ισ ά έ χ ο υ ν β ρ ε θ ε ί σ ε α π ο λ ιθ ώ μ α τ α. Από τα ε ί δ η που εξ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν να υ π ά ρ χ ο υ ν σ ή μ ερα π ε ρ ίπ ο υ ε ί ν α ι π α ρ α σ ιτ ικ ά. Ο ρισ μένα π α ρ α σ ιτ ικ ά

22 15 πρωτόζωα έχ ο υ ν μεγάλη σ ημ ασ ία σ τη ν ια τ ρ ικ ή κ α ι κ τ η ν ι α τ ρ ι κ ή ε π ισ τ ή μ η. Στον άνθρωπο το Plasmodium ε ί ν α ι υ π α ί τ ι ο γ ι α τ η ν ε λ ο ν ο σ ία, νόσ ο η ο π ο ία εξ α κ ο λ ο υ θ εί να π ρ ο κ α λ εί τ ο υ ς π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο υ ς θ α ν ά τ ο υ ς από ο π ο ια δ ή π ο τ ε άλλη α ι τ ί α. Στα ζώα η E im eria, α ί τ ι ο τ η ς κ ο κ κ ιδ ία σ η ς, π ρ οσ βά λλει όλα τα κ α τ ο ι κ ί δ ι α ζώα κ α ι τ α π τ η ν ά π ρ ο κ α λώ ντα ς σ η μ α ν τ ικ έ ς ο ικ ο ν ο μ ικ έ ς α π ώ λ ε ιε ς σ τη ν κ τ η ν ο τ ρ ο φ ία κ α ι τ η ν π τ η ν ο τ ρ ο φ ία. 1 ν Μ ορφ ολογία 1 Τα πρωτόζωα ε ί ν α ι μ ο ν ο κ ύ ττα ρ ο ι ο ρ γ α ν ισ μ ο ί, τω ν ο π ο ίω ν τ ο μ έ γ ε θ ο ς π ο ι κ ί λ ε ι (η δ ιά μ ε τ ρ ο ς τ ο υ ς συνήθω ς κ υ μ α ί ν ε τ α ι από μπι και σε μ ερ ικ ά ε ίδ η φ θ ά νει τα μ ε ρ ικ ά ε κ α τ ο σ τ ά ). Ος π ρ ο ς τ ο σχήμα π α ρ ο υ σ ιά ζο υ ν ε π ίσ η ς μεγάλη π ο ικ ιλ ο μ ο ρ φ ία. Ε τ σ ι μ π ο ρ ε ί ν α ε ί ν α ι σ φ α ιρ ικ ά, ω ο ε ιδ ή, επ ιμ ή κ η, με ή χ ω ρ ίς α μ φ ίπ λ ε υ ρ η σ υ μ μ ε τ ρ ία, ενώ υπ ά ρχουν ε ίδ η με α σ τα θ ές κ α ι μ ετα β α λ λ ό μ ενο σχήμα ( π. χ. α μ ο ι β ά δ ε ς ), ε ξ α ι τ ί α ς τ η ς σ υ ν εχ ο ύ ς μ ε τ α κ ίν η σ η ς το υ π ρ ω το π λ ά σ μ α το ς τ ο υ ς. Το πρω τοζω ικό κ ύ ττα ρ ο (Σχήμα 1) ε ί ν α ι ε υ κ α ρ υ ω τ ικ ό κ ύ τ τ α ρ ο κ α ι α π ο τ ε λ ε ί τ α ι από: i ) Κ υ τ τ α ρ ό π λ α σ μ α το ο π ο ίο έ χ ε ι δ ια φ ο ρ ο π ο ιη θ ε ί σ ε : α) εξώ πλασμα, τ ο ο π ο ίο ε ί ν α ι ο μ ο ι ο γ ε ν έ ς, η δ ε ε ξ ω τ ε ρ ικ ή το υ ε π ιφ ά ν ε ι α μ π ο ρ εί ν α μ ε τ α τ ρ α π ε ί σ ε έ ν α σ κ λη ρ ότερ ο στρώμα ή μ ια σ τ ε ρ ε ή μ εμ β ρ ά νη (το ε π ι δ ε ρ μ ί δ α των β λεφ α ρ ιδω τώ ν). Χ ρ η σ ιμ εύ ει σ τη ν πρόσληψη τ η ς τρ ο φ ή ς, σ τη ν α ποβ ολή τω ν ά χρη σ τω ν π ρ ο ϊό ν τω ν μ ετα β ο λ ισ μ ο ύ το υ κ υ τ τ ά ρ ο υ, σ τη ν α ν α π ν ο ή, σ την κ ίν η σ η και στη π ρ ο σ τα σ ία τ ο υ κ υ τ τ ά ρ ο υ, β) ενδ ό π λ α σ μ α, τ ο ο π ο ίο ε ί ν α ι σ υνή θω ς κ ο κ κ ιώ δ ε ς, π ε ρ ι έ χ ε ι διά φ ο ρ α έ γ κ λ ε ισ τ α κ α ι τ ο ν π υ ρ ή ν α. Χ ρησιμ εύει στη πέψη των τροφών κ α ι τ η ν α π ο τ α μ ίε υ σ η γλ υ κ ο γό νο υ κ α ι π ρ ω τ ε ϊν ώ ν. ϋ ) Π υ ρ ή ν α. 0 π υ ρ ή ν α ς μ π ο ρ εί ν α ε ί ν α ι α π λ ό ς ή π ο λ λ α π λ ό ς, α π ο τ ε λ ε ίτ α ι από π υ ρ η ν ικ ή μ εμ β ρ ά νη, π υ ρ η νό π λα σ μ α κ α ι κ ο κ κ ία χ ρ ω μ α τ ίν η ς, χ ρ η σ ιμ εύ ει δε σ τη ν ζω ή, α να πα ραγω γή κ α ι μ ετα φ ορ ά των γ ε ν ε τ ικ ώ ν χαρακτήρω ν το υ κ υ τ τ ά ρ ο υ. Δ ια κ ρ ί ν ο ν τ α ι δύο τ ύ π ο ι

23 16 χρωμστύνη π ε ρ ιφ ε ρ ικ ά καρυόσωμα *i) καχεσπαρμένη ομαιογενώς κατανεμημένη 1. Β α σ ικ ή μ ο ρ φ ο λ ο γ ία π ρ ο το ζώ ω ν. πυρήνων: α) ο κ υ σ τ ε ο ε ι δ ή ς π υ ρ ή ν α ς, σ τ ο ν ο π ο ίο η χ ρ ω μ α τ ίν η ε ί τ ε κ α τ α λ α μ β ά ν ε ι τ ο ε σ ω τ ε ρ ικ ό τ η ς π υ ρ η ν ικ ή ς μεμ β ρ ά νη ς ( π ε ρ ι φ ε ρ ι κ ή χ ρ ω μ α τ ίν η ), ε ί τ ε σ χ η μ α τ ίζ ε ι έν α ε ν ι α ί ο σ φ α ιρ ικ ό ά θ ρ ο ισ μ α σ το κ έ ν τ ρ ο το υ π υ ρ ή ν α (α μ φ ιπ υ ρ η ν ίσ κ ο ς ή κ α ρ υ ό σ ω μ α ). Π ο λ λ ές φ ο ρ έ ς υ π ά ρ χ ο υ ν π ο λ λ ο ί α μ φ ιπ υ ρ η ν ίσ κ ο ι μέσ α σ τ ο ν π υ ρ η ν ικ ό χώ ρ ο. β) ο μ α ζ ι κ ό ς π υ ρ ή ν α ς, σ το ν ο π ο ίο η χ ρ ω μ α τ ίν η ε ί ν α ι ο μ ο ιο γ ε ν ώ ς κ α τ α ν ε μ η μ έ ν η σε ο λ ό κ λ η ρ ο τ ο ν π υ ρ η ν ικ ό χώ ρο. i i i ) Ο ρ γ α ν α κ ί ν η σ η ς. (Σχήμα 2). Ε ίν α ι δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ή σ ε ι ς το υ εξω π λ ά σ μ α το ς κ α ι δ ι α κ ρ ί ν ο ν τ α ι σ ε: α) ψ ε υ δ ο π ό δ ια, π ου ε ί ν α ι π α ρ ο δ ι κ έ ς π ρ ο σ ε κ β ο λ έ ς του κ υ τ τ α ρ ο π λ ά σ μ α τ ο ς, ο ι οπο ί ε ς εμ φ α ν ί ζ ο ν τ α ι κ α τά τη ν δ ι ά ρ κ ε ι α μ ε τ α κ ίν η σ η ς το υ κ υ ττ ά ρ ο υ κ α ι δ ε ν έ χ ο υ ν σ τα θ ερ ή

24 17 Σχήμα 2. Οργανα κινήσεως των προτοζώων. εντόπιση πάνω στην επιφάνεια του κυττάρου, β) μαστίγια, που είναι ευμεγέθη ισχυρά νημάτια τα οποία εκφύονται συνήθως από το οπίσθιο τμήμα του πρωτοζωικού κυττάρου και γ) βλεφαρίδες, οι οποίες είναι μικρά πολυάριθμα νημάτια που καλύπτουν ολόκληρο το κυτταρικό σώμα. 2. Φυσιολογία Οπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί τα πρωτόζωα αναπνέουν, διατρέφονται, αποβάλλουν τα άχρηστα προϊόντα του μεταβολισμού τους και αναπαράγονται.»

25 18 Τα πρω τόζω α α ν α π ν έ ο υ ν π ρ ο σ λ α μ β ά ν ο ν τα ς ο ξ υ γ ό ν ο και α π ο β ά λ λ ο ν τα ς δ ι ο ξ ε ί δ ι ο το υ ά ν θ ρ α κ α ή χ ρ η σ ιμ ο π ο ιώ ν τ α ς ο ξ υ γ ό ν ο, που ε λ ε υ θ ε ρ ώ ν ε τ α ι από σ ύ ν θ ε τ ε ς ο υ σ ί ε ς με τ η ν δράση ε ν ζ ύ μ ω ν. Τα π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ α π α ρ α σ ιτ ικ ά πρω τόζω α ε ί ν α ι α ν α ε ρ ό β ια ε π ε ι δ ή τ ο ε λ ε ύ θ ε ρ ο ο ξ υ γ ό ν ο σ π α ν ί ζ ε ι στο έ ν τ ε ρ ο κ α ι σε ο ρ ισ μ έ ν ο υ ς ισ τ ο ύ ς τ ο υ ξ ε ν ι σ τ ή. Η πρόσληψ η τ ρ ο φ ή ς μ π ο ρ εί να ε π ι τ ε υ χ θ ε ί με τη ν β ο ή θ ε ια ψ ε υ δ ο π ο δ ίω ν π ο υ π ε ρ ιβ ά λ λ ο υ ν τα σ ω μ α τ ίδ ια τ η ς τρ ο φ ή ς κ α ι τ α φ έρ νουν μέσα σ το κ υ τ τ α ρ ό π λ α σ μ α. Ακόμη μ π ο ρ εί να γ ί ν ε ι με ε ι δ ι κ ό σ τ ο μ α τ ικ ό ά ν ο ι γ μ α, το κ υ τ τ α ρ ό σ τ ο μ α, τ ο ο π ο ίο ε ί ν α ι μ ια σ χισ μ ή τ η ς κ υ τ τ α ρ ι κ ή ς μ ε μ β ρ ά ν η ς ή β ρ ίσ κ ε τ α ι σ τ ο ν π υ θ μ έ ν α μ ια ς εγκόλπω σ ης που φ έ ρ ε ι μ α σ τ ί γ ι α κ α ι β λ ε φ α ρ ίδ ε ς, ο π ό τ ε ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι π e ρ ί σ τ ο μ α. Από τ η ν σ τ ιγ μ ή που έ ν α σ ω μ α τ ίδ ιο σ τ ε ρ ε ή ς τρ ο φ ή ς ε ι σ έ λ θ ε ι στο κ υ τ τ α ρ ό π λ α σ μ α, π ε ρ ι β ά λ λ ε τ α ι από έ ν α κ ε ν ο τ ό π ιο μέσα σ το ο π ο ίο με τη ν β ο ή θ ε ια π ε π τ ικ ώ ν εν ζ ύ μ ω ν μ ε τ α τ ρ έ π ε τ α ι σ ε α φ ο μ ο ιώ σ ιμ η μορφή. Τα ά π ε π τ α υ π ο λ ε ίμ μ α τ α τρ ο φ ή ς κ α ι τ α ά χ ρ η σ τα π ρ ο ϊό ν τ α του μ ε τ α β ο λ ισ μ ο ύ α π ο β ά λ λ ο ν τ α ι από τ ο π ρ ω τ ο ζ ω ικ ό κ ύ ττα ρ ο με ώσμωση, δ ιά χ υ σ η κ α ι εξω κ ύ ττω σ η από ο π ο ιο δ ή π ο τ ε σ η μ ε ίο το υ κ υ τ τ α ρ ικ ο ύ σ ώ μ α το ς, ή από ο ρ ισ μ έ ν η θ έ σ η, τη ν κ υ τ τ α ρ ο π η γ ή. Ακόμη τα πρω τόζω α ε κ κ ρ ίν ο υ ν δ ιά φ ο ρ α έ ν ζ υ μ α, χ ρ ω σ τ ικ έ ς ο υ σ ίε ς κ α ι σ υ σ τ α τ ικ ά το υ κ υ σ τ ικ ο ύ π ε ρ ιβ λ ή μ α τ ο ς. Σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν α τα π α θ ογόνα πρωτόζωα ε κ κ ρ ί ν ο υ ν π ρ ω τ ε ο λ υ τ ικ ά έ ν ζ υ μ α, α ι μ ο λ υ σ ί ν ε ς, κ ύ τ τ α ρ ο λ υ σ ίν ε ς, δ ιά φ ο ρ ε ς τ ο ξ ι κ έ ς κ α ι α ν τ ι γ ο ν ι κ έ ς ο υ σ ί ε ς κ. α. 3. Α ναπαραγω γή Τα πρω τόζω α α ν α π α ρ ά γ ο ν τ α ι μ ο ν ο γ ο ν ικ ά ή α μ φ ιγ ο ν ικ ά ή κ α ι με τ ο υ ς δ ύ ο τ ρ ό π ο υ ς. Σε π ο λ λ ά μ ά λ ισ τα π α ρ α σ ιτ ικ ά ε ί δ η μ π ο ρ εί η μέν μ ο ν ο γ ο ν ικ ή α να π α ρ α γω γή να γ ί ν ε τ α ι σ έ έν α ξ ε ν ι σ τ ή η δε α μ φ ιγ ο ν ικ ή σε ά λ λ ο ξ ε ν ι σ τ ή. χ) Η μ ο ν ο γ ο ν ικ ή ή α σ ε ο υ α λ ικ ή α να πα ραγω γή μ π ο ρ εί να γ ί ν ε ι με δ ια ίρ ε σ η τ ο υ π ρ ω τ ο ζ ω ικ ο ύ κ υ τ τ ά ρ ο υ ή με ε κ β λ α σ τ ή σ ε ις. α. Κατά τη ν δ ια ίρ ε σ η το π ρ ω το ζω ικ ό κ ύ τ τ α ρ ο δ ι α ι ρ ε ί τ α ι ε ί τ ε σε δύο ίσ α μ έρη ( δ ιχ ο τ ό μ η σ η ) ε ί τ ε σε π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ α α πό δύο μέρη (πολλαπλή κ α τ ά τ μ η σ η ).

26 Μία μορφή πολλαπλής κατάτμησης είναι η σ χ ι ζ ο γ ο ν ί α κατά την οποία το πρωτοζωικό κύτταρο γίνεται πολυπύρηνο με σειρά διαιρέσεων του πυρήνα, οπότε προκύπτει σχηματισμός που καλείται σ X ι σ τ ό (Σχήμα 3 ). Καθένας από τους πυρήνες περιβάλλεται από ένα τμήμα πρωτοπλάσματος. Τα θυγατρικά κύτταρα που προκύπτουν με τον τρόπο αυτό καλούνται μ e ρ ο ( e 1 δ ι α, διατάσσονται ακτινοειδώς μέσα στο σχιστό γύρω από μια κεντρική πρωτοπλασματική μάζα που παραμένει ως υπόλλέιμα. Οταν το σχιστό ωριμάσει ρήγνυται k o l τα μεροζωίδίά ελευθερώνονται. 0' τρόπος αυτός αναπαραγωγής είναι χαρακτηριστικός για τα Σπορόζωα (π.χ χοκκίδια). 19 Ρ. Κατά την εκβλάστηση σχηματίζονται από ένα σημείο του

27 20 π ρ ω χ ο ζ ω ικ ο ύ κ υ τ τ ά ρ ο υ έ ν α ς ή π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο ι β λ α σ τ ο ί, ο ι ο π ο ίο ι α π ο κ ό β ο ν τ α ι κ α ι α π ο τ ε λ ο ύ ν τα θ υ γ α τ ρ ικ ά κ ύ τ τ α ρ α. ϋ ) Η α μ φ ιγ ο ν ικ ή ή σ ε ξ ο υ α λ ικ ή ανα πα ραγω γή χ α ρ α κ τ η ρ ίζ ε τ α ι από τη ν σ υ νένω σ η δύ ο κ υ ττά ρ ω ν που σ χ η μ α τ ίζ ο υ ν έ ν α ν έ ο κ ύ τ τ α ρ ο. Η συνένω ση α υ τ ή τω ν δύο κ υ ττ ά ρ ω ν μ π ο ρ ε ί να ε ί ν α ι π α ρ ο δ ικ ή ή μ ό ν ιμ η. α. Κατά τ η ν παροδική συνένω ση ή σ ύ ν τ η ξη τ α κ ύ τ τ α ρ α α ντα λ λ ά σ σ ο υ ν ο ρ ισ μ έ ν α σ υ σ τ α τ ικ ά τ ο υ ς κ α ι σ τη ν σ υ ν έ χ ε ι α α π ο χ ω ρ ίζ ο ν τ α ι ( π. χ ο ι π α ρ ο δ ι κ έ ς σ υ ζ ε ύ ξ ε ι ς των β λ ε φ α ρ ιδ ο φ ό ρ ω ν ). β. Κατά τ η ν μ όνιμ η συνένω ση ή σ ύ ν τη ζη μ π ο ρ ο ύν να σ υμβούν τα ε ξ ή ς : 1) τα σ υ ν ε ν ο ύ μ ε ν α κ ύ τ τ α ρ α μ π ο ρ εί να ε ί ν α ι α κ έ ρ α ια π ρ ω το ζω ικ ά κ ύ τ τ α ρ α, ο π ό τ ε κ α λ ο ύ ν τ α ι α γ α μ έ τ ε ς κ α ι η σ ύ ν τ η ξ η ο - λ ο γ α μ ί α. 2) τ α σ υ ν ε ν ο ύ μ ε ν α κ ύ τ τ α ρ α μ π ο ρ εί ν α μην ε ί ν α ι α κ έ ρ α ια π ρ ω τ ο ζ ω ικ ά κ ύ τ τ α ρ α, αλλά ε ι δ ι κ ά κ ύ τ τ α ρ α που π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι από δ ι α ί ρ ε σ η α κ ε ρ α ίω ν κ υ ττ ά ρ ω ν, ο π ό τ ε κ α λ ο ύ ν τ α ι γ α μ έ τ ε ς κ α ι η σ ύ ν τ η ξ η μ ε ρ ο γ α μ ί α. Ο ι γ α μ έ τ ε ς μ π ο ρ εί να μ ο ιά ζ ο υ ν ως π ρ ο ς το μ έ γ ε θ ο ς ( ισ ο γ α μ έ τ ε ς ) ή να δ ια φ έ ρ ο υ ν ως π ρ ο ς το μ έ γ ε θ ο ς, τ η ν μ ο ρ φ ο λ ο γ ία κ α ι τ η ν όλη κ α τα σ κ ευ ή ( α ν ισ ο γ α μ έ τ ε ς ), ο π ό τ ε δ ι α κ ρ ί ν ο ν τ α ι σ ε μ ικ ρ ο γ α μ έ τ ε ς κ α ι μ α κ ρ ο γ α μ έ τ ε ς. Η σ ύντη ξη τω ν πυρήνω ν δύο γ α μ ετώ ν κ α λ ε ίτ α ι γ ο ν ι μ ο π ο ί η σ η. Η α μ φ ιγ ο ν ικ ή α ναπαραγω γή σ π ά ν ια α π ο τ ε λ ε ί τ ο ν α π ο κ λ ε ισ τ ικ ό τρόπο α ν α π α ρ α γ ω γ ή ς στα πρω τόζω α κ α ι σ υνή θω ς ε ν α λ λ ά σ σ ε τα ι με τη ν μ ο ν ο γ ο ν ικ ή α να πα ρ α γω γή. Τ έ λ ο ς σ τα πρωτόζωα ε ί ν α ι σ υ ν η θ ισ μ έ ν ο τ ο φ α ιν ό μ ε ν ο τ η ς εγκ ύ σ τω σ η ς ( e n c y s t a t i o n ) κ α τά το ο π ο ίο τ ο πρω τόζω ο ε γ κ λ ε ί ε τ α ι μέσα σε ένα σ τ ε ρ ε ό κ α ι α ν θ ε κ τ ικ ό π ε ρ ίβ λ η μ α, τη ν κ ύ σ τ η, μέσα σ το ο π ο ίο ζ ε ί σε κ α τά σ τα σ η λ α θ ρ ο β ίω σ η ς. Α ι τ ί α τ η ς εγκ ύ σ τω σ η ς ε ί ν α ι ο ι δ υ σ μ ε ν ε ίς σ υ ν θ ή κ ε ς δ ια β ίω σ η ς, γ ι α τ ο ν λόγο α υ τό ο ι κ υ σ τ ι κ έ ς μορφ ές ο ν ο μ ά ζ ο ν τ α ι ε π ί σ η ς " κ ύ σ τ ε ι ς α ν τ ισ τ ά σ ε ω ς ". Οταν ο ι σ υ ν θ ή κ ε ς γ ί ν ο υ ν κ α ι πά λι ε υ ν ο ϊ κ έ ς, ο ι κ ύ σ τ ε ι ς δ ίν ο υ ν τ ι ς β λ α σ τ ικ έ ς μ ο ρ φ ές του π α ρ α σ ίτ ο υ. Μ ά λισ τα μ ε ρ ικ ά ε ί δ η πρωτοζώων μπορούν να α ν α π α ρ ά γ ο ν τ α ι κ α τά τη ν δ ι ά ρ κ ε ι α το υ κ υ σ τ ικ ο ύ σ τ α δ ίο υ με α π ο τέ λ ε σ μ α κ α τά τη ν απωκύστωση ( e x c y s t a t i o n ) να ε ξ έ ρ χ ο ν τ α ι από τ η ν κ ύ σ τη π ο λ λ έ ς ν ε α ρ έ ς μ ο ρ φ ές το υ π α ρ α σ ίτ ο υ, ο ι τ ρ ο φ ο ζ ω ί τ ε ς.

28 21 4. B io» o v tit6 c κ ύ κ λ ο ς - T o6noc υ ε τά δ ο σ η ς 0 β ιο λ ο γ ικ ό ς κ ύκ λος των π ε ρ ισ σ ο τ έ ρ ω ν π α ρ α σ ιτ ικ ώ ν πρώ τοιώ ω ν ε ί ν α ι σ χ ε τ ικ ά α π λ ό ς. Τα π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ α ε ίδ η δ ι έ ρ χ ο ν τ α ι έ ν α σ τ ά δ ιο τ ο υ ς, π. χ. το - μ ο ν ο γο νικ ό στάδιο;* σ έ ν α ξ ε ν ισ τ ή κ α ι ά λλα σ τ ά δ ια τ ο υ ς π. χ την '* α μ φ ιγ ο ν ικ ή αναπαραγωγή ή το σ τ ά δ ιο τ η ς κ ύ σ τ η ς, σε ά λ λ ο ν ή ά λ λ ο υ ς ξ ε ν ισ τ έ ς. Οσον αφορά τη ν μ ετά δ ο σ η τ ο υ ς από τ ο ν έ ν α ξ ε ν ισ τ ή σ τ ο ν ά λλο μ πορ εί να γ ί ν ε ι με δ ια φ ό ρ ο υ ς τ ρ ό π ο υ ς, λόγου χά ρ η τ α πρω τόζω α που π α ρ α σ ιτο ύ ν σ το ν π ε π τ ικ ό σωλήνα μ ε τ α δ ίδ ο ν τ α ι από τ ο ν έ ν α ξ ε ν ι σ τ ή σ το ν ά λλον, ε ί τ ε α π ε υ θ ε ία ς, ε ί τ ε μέσω τρ ο φ ίμ ω ν ή ύ δ α τ ο ς. Τα πρω τόζω α που π α ρ α σ ιτο ύ ν σ το υ ς ισ τ ο ύ ς κ α ι σ το α ίμ α μ ε τ α δ ίδ ο ν τ α ι από τ ο ν α σ π ό νδ υ λ ο ξ ε ν ισ τ ή τ ο υ ς σ το ν σ πονδυλω τό εξ επ α φ ή ς ή κ α τ ό π ιν ν ύ γ μ α τ ο ς. Ο τ ρ ό π ο ς μ ετά δοσ η ς ε ν ό ς πρωτοζώου κ α ι ο β ι ο λ ο γ ι κ ό ς κ ύ κ λ ο ς τ ο υ ε π η ρ ε ά ζ ο ν τ α ι από δ ιά φ ο ρ ο υ ς π α ρ ά γ ο ν τ ε ς, όπω ς η θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία, η υ γ ρ α σ ία, τ ο ph, η ικ α ν ό τη τα προσαρμογής κ λ π. 5. Π α θ ο νέν εια Η εισ β ο λ ή των π α ρ α σ ιτ ικ ώ ν πρωτοζώων σέ έ ν α θ η λ α σ τ ικ ό ξ ε ν ισ τ ή μ πορεί να π ρ ο κ α λ έσ ει κα τα σ τρ οφ ή κ υ ττά ρ ω ν ή ισ τώ ν με επ α κ ό λ ο υ θ ο β λά βες σε διά φ ορ α όρ γα να κ α ι εκδήλωση γ ε ν ι κ ε υ μ έ ν η ς σ υ σ τ η μ α τ ικ ή ς λ ο ίμ ω ξη ς. Η καταστροφή τω ν κ υ ττά ρ ω ν κ α ι των ισ τώ ν ο φ ε ί λ ε τ α ι, ε ί τ ε στο ί δ ι ο το π α ρ ά σ ιτο, το ο π ο ίο μ ά λ ισ τ α π ο λ λ α π λ α σ ιά ζ ε τ α ι πάρα πολύ γρή γορα μ ό λ ις ε γ κ α τ α σ τ α θ ε ί σ το ν κ α τά λ λ η λ ο ξ ε ν ι σ τ ή, ε ί τ ε σε ο υ σ ί ε ς που ε κ κ ρ ίν ε ι ( ισ τ ο λ υ τ ικ ά έ ν ζ υ μ α, α ν τ ι γ ο ν ι κ έ ς, τ ο ξ ι κ έ ς ο υ σ ί ε ς κ λ π ), ε ί τ ε τ έ λ ο ς σε τ ο π ικ ή α ν ο σ ο λ ο γ ικ ή α ν τ ίδ ρ α σ η η ο π ο ία μ π ο ρ ε ί να π ρ ο κ α λ έσ ει βλάβη των ισ τώ ν δ ε υ τ ε ρ ο γ ε ν ώ ς.

29 22 6, Ανοσία Η ε ί σ ο δ ο ς π σ ρ α σ ιτ ικ ώ ν πρω τοζώ ω ν σ το ν ο ρ γ α ν ισ μ ό του ανθρώ που ή τω ν ζώων π ρ ο κ α λ ε ί δ ιά φ ο ρ η α ν ο σ ο λ ο γ ικ ή α π ά ντη σ η, η ο π ο ία ε ξ α ρ τ ά τ α ι: α) α π ό τ ο ε ί δ ο ς τ ο υ ε ισ β ά λ λ ο ν τ ο ς μ ικ ρ ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ. Ε τσ ι ο ρ ισ μ έ ν α ε ί δ η πρω τοζώ ω ν π ρ ο σ β ά λ λ ο υ ν μ ό ν ο ν ζώα (σ τα ε ί δ η α υ τά ο άνθρω πος ε ί ν α ι α ν θ ε κ τ ι κ ό ς ), μ π ο ρ ε ί όμως να σ υ μ β α ίν ε ι κ α ι το α ν τ ίσ τ ρ ο φ ο. β) α π ό τ η ν η λ ι χ ί α τ ο υ π ρ ο σ β α λ λ ό μ εν ο υ ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ. Συνήθω ς τα ν ε α ρ ά ά το μ α ε ί ν α ι π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο ευ π ρ ό σ β λ η τα, ενώ τ α ε ν ή λ ικ α ε ί ν α ι α ν θ ε κ τ ι κ ό τ ε ρ α σ τ ι ς π α ρ α σ ι τ ι κ έ ς λ ο ιμ ώ ξ ε ις ( π.χ. τ α π α ι δ ι ά ε ί ν α ι π ι ό ευ π α θ ή σ τ η ν λ ε ϊ σ μ α ν ί α σ η ). γ) α π ό τ ο φ ύ λ ο. Μ πορεί ο ι γ υ ν α ί κ ε ς να ε ί ν α ι π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο ε υ π α θ ε ί ς σ ε ο ρ ισ μ έ ν α πρω τόζω α ( π. χ. τ ρ ιχ ο μ ο ν ά δ ε ς ). δ) α π ό τ η ν φ υ λ ή. Ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν ο ι δ ιά φ ο ρ ε ς φ υ λ έ ς να π α ρ ο υ σ ιά ζ ο υ ν δ ιά φ ο ρ η α ν τ ο χ ή έ ν α ν τ ι ω ρ ισ μ έν ω ν πρωτοζώων ( π.χ. η μαύρη φυλή ε ί ν α ι α ν θ ε κ τ ικ ό τ ε ρ η από τη ν λευκή έ ν α ν τ ι το υ Plasmodium viva x ). ε ) α π ό τ η ν δ ι α τ ρ ο φ ι κ ή κ α τ ά σ τ α σ η. Ε νας ο ρ γ α ν ισ μ ό ς που β ρ ίσ κ ε τ α ι σ ε κακή θ ρ ε π τ ικ ή κ α τά σ τα σ η ε ί ν α ι π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο ευ π ρ ό σ β λ η το ς σ τ ι ς λ ο ι μ ώ ξ ε ι ς. σ τ ) α πό τ η ν α ν ο σ ο λ ο γ ικ ή κ α τά σ τα σ η το υ προσ βα λλόμ ενου ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ. Η σ υ νύ π α ρ ξη άλλω ν νοσ ημάτω ν δ ιά φ ο ρ η ς π ρ ο έλ ευ σ η ς κ α ι / ή η χρ ή σ η α ν ο σ ο κ α τ α σ τ α λ τ ικ ώ ν φαρμάκων - π α ρ ά γ ο ν τ ε ς που α μ φ ό τ ε ρ ο ι σ υ ν ε π ά γ ο ν τ α ι εξ α σ θ έν η σ η το υ α ν ο σ ο π ο ιη τ ικ ο ύ σ υ σ τή μ α το ς - ε υ ν ο ο ύ ν τη ν ε μ φ ά ν ισ η π ρ ω τοζω ικ ώ ν λ ο ιμ ώ ξεω ν. Η α ν ο σ ία που α φ ή νο υ ν ο ι π ρ ω τ ο ζ ω ικ έ ς λ ο ιμ ώ ξ ε ις μπορ εί να ε ί ν α ι μ ό ν ιμ η ή π α ρ ο δ ικ ή, πρά γμ α που ε ξ α ρ τ ά τ α ι από τ ο ε ί δ ο ς του υ π εύ θ υ νο υ γ ι α τ η ν λοίμ ω ξη π ρ ω το ζώ ο υ. Τ έ λ ο ς, μ ε ρ ικ ά πρωτόζωα ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν να π ρ ο κ α λ έ σ ο υ ν εξ α σ θ έν η σ η ή α δ υ ν α μ ία α ν τ ίδ ρ α σ η ς του α ν ο σ ο π ο ιη τ ικ ο ύ σ υ σ τ ή μ α τ ο ς, δηλαδή α ν ο σ ο κ α τα σ το λ ή ( π. χ. το τρυπανόσω μα, α ί τ ι ο τ η ς

30 23 α φ ρ ικ α ν ικ ή ς τρυπα νοσ ω μ ία σ η ς ή νόσου του ύ π ν ο υ ). 7. Δ ιάγνω ση Η διά γνω σ ή τ ο ν πρω τσζω ίκώ ν νοσημάτω ν β α σ ί ζ ε τ α ι σ τ α κ λ ι ν ι κ ά ευ ρ ή μ α τα, τα ο π ο ία π ρ έ π ε ι να ε π ιβ ε β α ιώ ν ο ν τ α ι από ε ρ γ α σ τ η ρ ια κ έ ς ε ξ ε τ ά σ ε ι ς. Οι τ ε λ ε υ τ α ί ε ς σ υ ν ίσ τ α ν τ α ι σε α νεύ ρ εσ η κ α ι τ α υ τ ο π ο ίη σ η τ ο υ υπ εύ θ υ νο υ π α ρ α σ ίτο υ σε ε κ κ ρ ίμ α τ α, α π ε κ κ ρ ίμ α τα κ α ι υ λ ικ ά β ι ο ψ ί α ς ή πα ρ α κ εντή σ εω ν, με μ ικ ρ ο σ κ ο π ικ έ ς μ εθ ό δ ο υ ς, με κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι ε ς, με ο ρ ο λ ο γ ικ έ ς α ν τ ι δ ρ ά σ ε ι ς κ α ι με ενο φ θ α λ μ ισ μ ο ύ ς σε π ε ιρ α μ α τ ό ζ ω α. 8. Γ εω γραφ ική εξάπλωση Οι π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ε ς π ρ ω το ζω ικ ές λ ο ιμ ώ ξ ε ις έχ ο υ ν π α γ κ ό σ μ ια γ ε ω γ ρ α φ ικ ή εξάπλω ση. Π α λ α ιό τερ α πολλά πα θογόνα πρω τόζω α π α ρ ο υ σ ία ζ α ν π ε ρ ιο ρ ισ μ έ ν η γεω γρ α φ ικ ή κ ατανομή (κ υ ρ ίω ς σ τ ι ς τ ρ ο π ι κ έ ς κ α ι υ π ο τ ρ ο π ικ έ ς χ ώ ρ ε ς ), σήμερα όμως ε ξ α ι τ ί α ς τ η ς σ υ χ ν ή ς μ ε τ α κ ίν η σ η ς πληθυσμού γ ι α τ ο υ ρ ισ μ ό, μ ετα νά σ τευσ η κ λ π. τα π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ α π α θ ο γ ό ν α πρωτόζωα β ρ ίσ κ ο ν τ α ι σε ό λ ε ς τ ι ς χ ώ ρ ες π. χ. τ ο το ξ ό π λ α σ μ α, η τ ρ ιχ ο μ ο ν ά δ α, ο ι α μ ο ιβ ά δ ε ς προσβάλλουν χ ι λ ι ά δ ε ς ά το μ α σε κ ά θ ε γ ω ν ιά τ η ς γ η ς. 9. Ποόλπωπ Η πρόληψη κ α ι προφύλαξη από τ ι ς π ρ ω το ζ ω ικ ές λ ο ι μ ώ ξ ε ι ς σ υ ν ί σ τ α τ α ι σε γ ε ν ι κ έ ς γ ρ α μ μ έ ς σ τη ν τήρηση τ ο ν κανόνω ν α τ ο μ ικ ή ς κ α ι δ η μ ό σ ια ς υ γ ι ε ι ν ή ς κ α ι σ τη ν κατα πολέμησ η των ε ν δ ιά μ ε σ ω ν ξ ε ν ισ τ ώ ν (συνήθω ς ε ν τ ό μ ω ν ).

31 Ταξινόμηση Σύμφωνα με τ η ν κ α τ ά H a e c k e l τ α ξ ιν ό μ η σ η (1866) τα πρωτόζωα α νή κ ο υ ν σ τα α νώ τερ α π ρ ώ τ ισ τ α. Γ ια τ α πρω τόζω α που π α ρ α σ ιτ ο ύ ν σ τ ο ν άνθρω πο κ α ι π α ρ ο υ σ ιά ζ ο υ ν ι α τ ρ ι κ ό ε ν δ ια φ έ ρ ο υ ν, η Ε τ α ι ρ ε ί α Π ρω τοζω ολογί,ας ( S o c i e t y o f P r o t o z o o l o g i s t s ) έ χ ε ι α π ο δ ε χ θ ε ί τ ο παρακάτω σχήμα τ α ξ ιν ό μ η σ η ς ( ): ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΡΩΤΟΖΩΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΑΣΙΛΕΙΟ: ΦΥΛΟ: PROTOZOA (ΠΡΩΤΟΖΩΑ) SARCOMASTIGOPHORA (ΣΑΡΚΟΜΑΣΤΙΓΟΦΟΡΑ) ΥΠΟΦΥΑΟ; MASTIGOPHORA (ΜΑΣΤΙΓΟΦΟΡΑ) ΚΛΑΣΗ: ZOOMASTIGOPHORA (ΖΩΟΜΑΣΤΙΓΟΦΟΡΑ) ΓΕΝΟΣ: Leishmania (ΛΕΙΣΜΑΝΙΑ) ΕΙΔΟΣ: L. donovani L. tropica L. mexicana L. braziliensis L. aethiopica ΓΕΝΟΣ Trypanosoma (ΤΡΥΠΑΝΟΣΩΜΑ) ΕΙΔΟΣ: T. gambiense T. rhodesiense T. crusi ΓΕΝΟΣ Chilomastix (ΧΕΙΛΟΜΑΣΤΙΞ) ΕΙΔΟΣ C. mesnili

32 ΓΕΝΟΣ: Giardia (ΓΚΙΑΡΝΤΙλ) ΕΙΔΟΣ: G. l a m b li a ΓΕΝΟΣ: T ric h o m o n as (ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΣ) ΕΙΔΟΣ: Τ. h o m in is Τ. v a g i n a l i s Τ': t e n a x ' ΓΕΝΟΣ: D ie n ta m o eb a (ΔΙΕΝΔΑΜΟΙΒΑΣ) ΕΙΔΟΣ: D. f r a g i l i s ΓΕΝΟΣ: E n te ro m o n as (ΕΝΤΕΡΟΜΟΝΑΣ) ΕΙΔΟΣ: E. h o m in is ΥΠΟΦΥΛΟ: SARCODINA (ΣΑΡΚΩΔΗ) ΥΠΕΡΚΔΑΣΗ: RHIZOPODA (ΡΙΖΟΠΟΔΑ) ΓΕΝΟΣ: E ntam oeba (ΕΝΔΑΜΟΙΒΑΣ) ΕΙΔΟΣ: E. h i s t o l y t i c a E. c o l i E. h a r tm a n i E. g i n g i v a l i s ΓΕΝΟΣ: E n d o lim ax (ΕΝΔΟΛΙΜΑΞ) ΕΙΔΟΣ: E. n a n a ΓΕΝΟΣ: Iodam oeba (ΙΟΔΑΜΟΙΒΑΣ) ΕΙΔΟΣ: I - b u e t s c h l i i ΓΕΝΟΣ A cantham oeba {ΑΚΑΝΘΑΜΟΙΒΑΣ)

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ - Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΤΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ TJ I. Κ ΑΒ Α Λ 4ρ)0. Ποκη. Μο«ρ. Π Τ Υ Χ 1 A κ Η ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΥΘΑΛΙΑ ΧΟΤΟΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘ ΗΚΗ Π Α Ν Ε Π ΙΣΤΗ Μ ΙΟ Υ ΙΩ Α Ν Ν Μ Ο Ν

ΒΙΒΛΙΟΘ ΗΚΗ Π Α Ν Ε Π ΙΣΤΗ Μ ΙΟ Υ ΙΩ Α Ν Ν Μ Ο Ν Λ» ΒΙΒΛΙΟΘ ΗΚΗ Π Α Ν Ε Π ΙΣΤΗ Μ ΙΟ Υ ΙΩ Α Ν Ν Μ Ο Ν 026088265529 1e?4t Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΠΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΠΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ ΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν οτο πεδίο εφαpμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν οτο πεδίο εφαpμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν οτο πεδίο εφαpμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠ Ο Σ Β Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (τόπος) (ημερομηνία) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ο.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (τόπος) (ημερομηνία) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ο.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (τόπος) (ημερομηνία) Δ.Ο.Υ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τη με αριθ. εκπρόθεσμη ιροποποιηιική δήλωση χου/χης με Α Φ Μ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΝΟΜΙΚΗ. νασκοπη ση. Γ ιο ψ χ έ ζ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ έτος 22ο - τεύχος 234

ΣΤΥΝΟΜΙΚΗ. νασκοπη ση. Γ ιο ψ χ έ ζ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ έτος 22ο - τεύχος 234 ΣΤΥΝΟΜΙΚΗ νασκοπη ση Γ ιο ψ χ έ ζ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 - έτος 22ο - τεύχος 234 EURO RSCG Φανταστείτε μία τράπεζα που σας υποδέχεται με ιδιαίτερη φροντίδα Ειδικά σχεδιασμένο για τους εργαζόμενους στις

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων ΝΟΜΟΣ ΥΓΤ ΑΡΙΘ. 4278 Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ε κ δ ίδ ο μ ε τ ο ν α κ ό λ ο υ θ ο νόμ ο που ψ ή φ ισ ε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί Γ

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική

Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική 468 Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική Αναγνωστάκης Σίμος 1, Φαχαντίδης Νικόλαος 2 sanagn@edc.uoc.gr, nfaxanti@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK ιαδικασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Εργων και ραστηριοτήτων Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Επαµεινώνδας Τολέρης ιευθυντής ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε Περιεχόµενα Παρουσίασης Ο θεσµός των ΜΠΕ στην Ελλάδα - Ιστορική Αναδροµή Κοινοτική

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΜ. ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ ϊ f j ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ \ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1990 * * ΑΙΑΜ. ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ 0 I: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. -"5 θ ερμ ό άπόσχημα... i -> Δ οθιή να ς... ^ -? Ψ ευδάνθρακας...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

: f. Z i. Z t f y i a i w v i : i v j d i h x w i x a i u I I J O V WyH. Ui *0 *7 *I H W X I. d(v]

: f. Z i. Z t f y i a i w v i : i v j d i h x w i x a i u I I J O V WyH. Ui *0 *7 *I H W X I. d(v] : f. Z i u l V d Q J t f I V U t f!» I H i H Z A i U t f ^ i t f M H i l? i a i d H i 2 I l t f U H d X r 9 Q i H V O O U I A I H u Z t f y i a i w v i : i v j d i h x w i x a i u H 1 1 1 1 2 A 0 7 I N

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΠΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HAACP ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΠΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HAACP ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΠΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» Δ ΙΑ Τ Ρ ΙΒ Η Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ ΙΑ Κ Η Σ Ε ΙΔ ΙΚ Ε Υ Σ Η Σ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HAACP ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Η υπόσταση του εγκλήματος

Εισαγωγή. Η υπόσταση του εγκλήματος Η Τ Ε ΧΝ Η ΤΗ Δ ΙΑ Κ Ο Π Η ΤΗ Σ Ε Γ Κ Υ Μ Ο ΣΥ Ν Η Σ 57 Ο δ υ σ σ έα ς Ευσταθόττουλος, Δ ικ η γ ό ρ ο ς, Μ ε τ α π τ υ χ ια κ ό ς φ ο ιτ η τ ή ς τ ο υ Π α ν ε π ισ τ η μ ί ο υ Α θ η ν ώ ν σ τ ις Π ο ιν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

=εν. NOVOTEL. Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Μ.Α. ΕΛΤΑ J

=εν. NOVOTEL. Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Μ.Α. ΕΛΤΑ J ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 23-1-2005 Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Μ.Α. =εν. NOVOTEL ΕΛΤΑ J Hellenic

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΕΙΣ Τ Η Σ ΕΤ ΑΙΡ ΙΑΣ ΑΜΠ ΕΡ Α.Ε. Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31 η ΕΚΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε ΣΜ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ Ε Λ Η

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ II - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 Ε Ξ Ο Δ Α Χ Ρ Η Σ Η Σ 00-62 Π Α Ρ Ο Χ Ε Σ Τ Ρ ΙΤ Ω Ν 00-622 Ε Π ΙΚ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΕ Σ 00-6221

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Κ Ω Δ.Θ Ε Σ Η Σ : 238 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΑ -Κ Λ Α Δ Ο Σ -Ε ΙΔ ΙΚ Ο Τ Η Τ Α : ΠΕ ΙΑ ΤΡΩ Ν ΓΕ Ν ΙΚ Η Σ ΙΑ ΤΡΙΚ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ : Α Μ Π Ε Λ Ο Κ Η Π Ω Ν - Μ Ε Ν Ε Μ Ε Ν Η Σ Υ Π Ε :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ Μ Α Μ ΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΡΟ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟ Λ Ο ΓΙΚ ΕΣ Κ ΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜ ΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝ Ο ΥΉΛΙΔΟ Υ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα αρχή: Ενίσχυση του συνδέσμου γονιών

Μια νέα αρχή: Ενίσχυση του συνδέσμου γονιών 144 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟ ΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟΥ Μια νέα αρχή: Ενίσχυση του συνδέσμου γονιών Dr Phyllis Klauss, M TF, P h y c h o th e ra p is t. T α τε λ ε υ τα ία χρόνια τ ο ενδια φ έρ ο ν τω ν ερευ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2006

20/5/ /5/ /5/ /5/2006 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΕΚ Κ Α Θ Α Ρ ΙΣΗΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Α Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. A Άρνηση ελέγχου Χρηματικό π ρόστιμ ο ίσο με 1.000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. A Άρνηση ελέγχου Χρηματικό π ρόστιμ ο ίσο με 1.000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ A Άρνηση ελέγχου Χρηματικό π ρόστιμ ο ίσο με 1.000 Β Β1 Β2 ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ ΑΥΓΩΝ Μη καταχώ ρηση τ ω ν σ το ιχ είω ν που ο ρ ίζο ντα ι σ το άρθρο 6 το υ Καν,

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ X. ΚΟΥΜΑΚΗΣ ί. ;Γ.'. *3ίι : :.? ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 5 -ν r*n» -.^5. ^.? ^.'>rr < -u :? ^***>> *.; ;.*?& >' ;. ' v;..y«-fcv ' >? ΤΕΥΧΟΣ Γ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δοκίμια χανμελέτβς Vi - - ί ϊ.>

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΔΙΚΟ Σ Δ Ε Ξ ΙΟ Τ Η Τ Α Φ ΥΣΗ ΔΕΞΙΟ ΤΗΤΑΣ. Ε λά χ ισ το ς α ρ ιθ μ ό ς α π α ιτο ύ μ εν ω ν δ εξιο τή τω ν : 11

ΚΩ ΔΙΚΟ Σ Δ Ε Ξ ΙΟ Τ Η Τ Α Φ ΥΣΗ ΔΕΞΙΟ ΤΗΤΑΣ. Ε λά χ ισ το ς α ρ ιθ μ ό ς α π α ιτο ύ μ εν ω ν δ εξιο τή τω ν : 11 Τ εύ χο ς Β' 2593/26.07.2 017 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26679 Π αράρτημα Β (δεν υπ ο β ά λλετα ι με τη ν αίτησ η) ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟ ΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦ ΙΩΝ Ο Ρ Κ Ω ΤΩ Ν ΕΛΕΓΚΤΩ Ν ΛΟ ΓΙΣΤΩΝ ΚΩ ΔΙΚΟ Σ Δ Ε Ξ ΙΟ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Η Μ ΙΚ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ

Χ Η Μ ΙΚ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ 4 - ΙΛ? ' γψ ίφ :;j s;* / ft ^ J ; / p *>_ UWr V>i '»UCr; -* v:# vs#: J?'* * i", S V Λ'ί./ *' ' : M.I. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ! XHMEIAI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΠΑΝΝΙΝΟΝ >-*v *?.' V ' / 1, Ί &-$ Χ Η Μ ΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ (γραμμικός προγραμματισμός) Μια εταιρεία χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους ζωοτροφών (τον τύπο Ι και τον τύπο ΙΙ), ως πρώτες ύλες, τις οποίες αναμιγνύει για την εκτροφή γαλοπούλων ώστε να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε #! % & ( + ),./! +./+., ( ( 1 #23 + + ), 1 (453.+ 6.+ 6, 7 1 89 3.! :.! :, 1 (453.. / 2 ; ? Α 7 ; Β / / 4 > (? / / ) 8 Χ :/. ++.. +. : 6 : ) )4 ) ) ( 4 )Φ 7 % 6 : : +.. ++. ) & & & & ), Γ, Γ 8 (?.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 679 Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα Άννα Λέτσι 1, Ξένια Αραπάκη 2 και Φανή Σέρογλου 3 letsianna@eled.auth.gr, parap@uth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ : Τη : &

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ :  Τη : & Να δ ι α τ η ρ η θ ε ί µ έ χ ρ ι Β α θ µ ό ς α σ φ α λ ε ί α ς Ο Υ Υ Β Υ Μ Θ Μ Σ Σ Μ Β Μ Β Μ Σ Θ Υ Σ Υ Β Μ Σ κ α ι χ σ η π α ν δ ρ έ ο υ λ η Μ α ρ ο ύ σ ι τ ο σ ε λ ί δ α η ρ ο φ ο ρ ί ε ς π α χ ρ ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

«ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» "Α ΓΡ Ο Χ Η Μ Β ΙΑ fcat ε Τ Ο /Κ 7 Π Κ Κ Α Λ Λ Ι Ρ Γ TCX'

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λο γαρ ιασ μ ώ ν ταμ ιε υτη ρ ίο υ 02. Χ ο ρ ή γη σ η β ιβ λιαρ ίο υ ε π ιταγώ ν σ ε λο

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΙΓΑΔΙΚΟΤ-ΟΡΙΑ-ΤΝΕΧΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΙΓΑΔΙΚΟΤ-ΟΡΙΑ-ΤΝΕΧΕΙΑ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΚΗΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Μ.Ε) ΑΚΗΗ 1 Έςτω ςυνεήσ ςυνάρτηςη :RR, με (0)=2 η οποία ικανοποιεί τη ςέςη ( ) 4 = 6 ια κά ε R α) Να βρείτε τισ τιμέσ (2) και (-2) β) Να απο είξετε τι υπάρει

Διαβάστε περισσότερα

Fax: +30 (210)

Fax: +30 (210) ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2011 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ Χ ΑΤ Ζ Η Κ Υ ΡΙ ΑΚ Ο Σ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες Η δ ι π λ ω µ α τι κή ε ρ γ α σ ί α α π ο τε λ ε ί το ε π ι σ τέ γ α σ µ α µ ι α ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς π ο υ δ ε ν δ ι α ρ κε ί έ ξ ι µ

Ευχαριστίες Η δ ι π λ ω µ α τι κή ε ρ γ α σ ί α α π ο τε λ ε ί το ε π ι σ τέ γ α σ µ α µ ι α ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς π ο υ δ ε ν δ ι α ρ κε ί έ ξ ι µ ΕΘΝΙΚΟ Μ ΕΤ Σ ΟΒ ΙΟ Π ΟΛ Υ Τ ΕΧ ΝΕΙΟ Σ Χ ΟΛ Η Π ΟΛ ΙΤ ΙΚΩ Ν Μ Η Χ Α ΝΙΚΩ Ν TΟΜ ΕΑ Σ Υ Α Τ ΙΚΩ Ν Π ΟΡ Ω Ν Υ Ρ Α Υ Λ ΙΚΩ Ν & ΘΑ Λ Α Σ Σ ΙΩ Ν ΕΡ Γ Ω Ν ΙΠ Λ Ω Μ Α Τ ΙΚΗ ΕΡ Γ Α Σ ΙΑ «Απογραφή κ αι αποτί µ η

Διαβάστε περισσότερα

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6 # % & ( ) +, %. / % 0 1 / 1 4 5 6 7 8 # 9 # : ; < # = >? 1 :; < 8 > Α Β Χ 1 ; Δ 7 = 8 1 ( 9 Ε 1 # 1 ; > Ε. # ( Ε 8 8 > ; Ε 1 ; # 8 Φ? : ;? 8 # 1? 1? Α Β Γ > Η Ι Φ 1 ϑ Β#Γ Κ Λ Μ Μ Η Ι 5 ϑ Φ ΒΦΓ Ν Ε Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6< 7 4) ==4>)? ) >) ) Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > ) = ) 6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; # % & () & :,% 3 + ;; 7 8 )+, ( ! # % & % ( )! +, % & &.

6< 7 4) ==4>)? ) >) ) Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > ) = ) 6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; # % & () & :,% 3 + ;; 7 8 )+, ( ! # % & % ( )! +, % & &. 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7 )= )6 >) 7 7 ) ) ) ; + ; # % & () 4 5 6 & 7 8 9 & :,% 3+ ;;7 8 )+, (! # % & % ( )! +, % & &. /0 121, 3 &./012 34,51 65 57.8,57 9,(% #85% :;

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΜΟΣ I ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΜΟΣ I ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΜΟΣ I ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ i > ΐ ή. ' c i n: v.t Αφιερώνεται στην μνήμη του πολυαγαπημένου μου θείου Δημοσθένη Φίλιου..-;>%. ^, 'ϊ. -Τ. ;. ;:' ' '... - a.,, ' ' '." ',ί. - \V-" ^. V

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ ΙΚ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ Κ Α Ι Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ Σ

Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ ΙΚ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ Κ Α Ι Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ Σ Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ ΙΚ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ Κ Α Ι Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ Σ Π Ρ Ο Ε Δ Ρ ΙΑ Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Η Σ Ρ Ο Κ Ο Υ Α Ν Α Π Λ. Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Α ΙΚ Α Τ Ε Ρ ΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E.

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. - 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. ΕΙΔΟΣ ΜΜΕ 2007* 2008* 2007-2008* ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 1.500 2.000 3.500 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 800 900 1.700 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1300 1.500 2.800 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ/ΔΙΕΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος 7910 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Π Α Ρ ΑΡΤΗ Μ Α III (ΠΕΕ 82/8.3.2016) Α π α ιτή σ ε ις π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς π ο υ σ υ νδ έο ντα ι με το ύψ ος α π ό κ τη σ η ς σ υ μ μ ετο χ ή ς α π ό

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )!

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )! ! # % & ( ) + ! # % & ( ) & + #, +.! # + / 0 / 1! 2 # ( # 1 3 4 3 #!! ( # 5 6 ( 78 ( # 6 4 6 5 1! /! #! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # 78 78 0 ## : + 5 ; )! 0 / )!! < # / ).

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα