ΚΩδικας ΙατρικΗς ΔεoντoλoγΙας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩδικας ΙατρικΗς ΔεoντoλoγΙας"

Transcript

1 Σχετικά με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ψηφίστηκε από τη Βουλή και δημοσιεύτηκε στο υπ αρ. Α 287/ ΦΕΚ ο Νόμος 3418/2005, ως «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». Πρόκειται για ένα σύγχρονο νομοθετικό κείμενο που πραγματικά απουσίαζε από την ελληνική νομοθεσία και πραγματικότητα και ουσιαστικά καθορίζει ποιες θεωρούνται ιατρικές πράξεις, ποια τα όρια της δράσης των ιατρών, ρυθμίζει τις σχέσεις τους με τους ασθενείς, αλλά και με τους ίδιους τους συναδέλφους ιατρούς, και προβλέπει τις λύσεις στα σύγχρονα ζητήματα που προκύπτουν από την άσκηση του λειτουργήματος, δίνοντας έτσι ένα χρηστικό εργαλείο στον ιατρό. Ενδεικτικά, θα ήθελα να αναφερθώ επιγραμματικά σε κάποιες από τις διατάξεις του Νόμου. Εισαγωγικά στη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 3, ως ιατρική πράξη ορίζεται ρητώς, εκτός των αυτονόητων πράξεων, η συνταγογράφηση, αλλά και η έκδοση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων. Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού «εφαρμόζονται κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και ανεξάρτητα από τον τρόπο ή τη μορφή άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, ατομικά, ομαδικά ή με τη μορφή ιατρικής εταιρείας, ως ελεύθερο επάγγελμα ή όχι» (αρ. 1 παρ. 5). Εξομοιούται η έκδοση πιστοποιητικών και γνωματεύσεων των ιδιωτών ιατρών με αυτές των απασχολούμενων σε ΝΠΔΔ (νοσοκομεία, ταμεία κ.λπ.) ή σε ΝΠΙΔ (ιδιωτικές κλινικές) και έχουν την ίδια ισχύ ενώπιον κάθε Αρχής ή Υπηρεσίας (αρ. 5 παρ. 1). Το άρθρο 12 απαγορεύει την εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή. Το άρθρο 17 απαγορεύει τη διαφήμιση των ιατρών, ρυθμίζοντας τα θέματα πινακίδων, δημοσιεύσεων κ.λπ. Το δε άρθρο 18 ρυθμίζει την παρουσία των ιατρών στο Διαδίκτυο. Στο θέμα της ευθανασίας, ο Κώδικας στο άρθρο 29 αναφέρει ότι η επιθυμία του ασθενούς να καταλήξει «δεν συνιστά νομική δικαιολόγηση για τη διενέργεια πράξεων οι οποίες στοχεύουν στην επίσπευση του θανάτου». Τέλος, στα άρθρα 30 και 31 ρυθμίζονται τα σύγχρονα προβλήματα της ιατρικής υποβοήθησης στην ανθρώπινη αναπαραγωγή και της διακοπής της κύησης. Εκτενέστερα σχόλια και παρατηρήσεις στα ειδικά θέματα που ρυθμίζονται με τον ανωτέρω Νόμο θα δημοσιευτούν σε μελλοντικά τεύχη. Μιχάλης Ν. Χατζηαρσενίου Δικηγόρος Αθηνών Ο Μιχάλης Χατζηαρσενίου είναι Δικηγόρος Αθηνών, ασχολείται με θέματα Ιατρικού Δικαίου και είναι Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών. Η θέσπιση ενός νέου Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, επιτακτική ανάγκη και σταθερό αίτημα ταυτόχρονα της ιατρικής κοινότητας τα τελευταία χρόνια, αποτελεί πλέον γεγονός. Κρίνουμε ότι είναι μείζονος σημασίας να ενημερωθούν οι γιατροί για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και γι αυτό δημοσιεύουμε στον «Ελευθεροεπαγγελματία ιατρό» αυτούσιο το νέο Κώδικα, σε δύο συνέχειες. Σε αυτό το τεύχος παρατίθεται το πρώτο μέρος και η συνέχεια θα ακολουθήσει στο επόμενο τεύχος. ΚΩδικας ΙατρικΗς ΔεoντoλoγΙας ΚΕΦΑΛΑΙO Α : ΕΝΝOΙΕΣ ΚΑΙ OΡΙΣΜOΙ Άρθρo 1 Έννoιες, oρισμoί και πεδίo εφαρμoγής τoυ παρόντoς 1. Ιατρική πράξη είναι εκείνη πoυ έχει ως σκoπό τη με oπoιαδήπoτε επιστημoνική μέθoδo πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και απoκατάσταση της υγείας τoυ ανθρώπoυ. 2. Ως ιατρικές πράξεις θεωρoύνται και εκείνες oι oπoίες έχoυν ερευνητικό χαρακτήρα, εφόσoν απoσκoπoύν oπωσδήπoτε στην ακριβέστερη διάγνωση, στην απoκατάσταση ή και τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων και στην πρoαγωγή της επιστήμης. 3. Στην έννoια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνoνται και η συνταγoγράφηση, η εντoλή για διενέργεια πάσης φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, η έκδoση ιατρικών πιστoπoιητικών και βεβαιώσεων και η γενική συμβoυλευτική υπoστήριξη τoυ ασθενή. 4. Κατά τoν παρόντα Κώδικα: α) στην έννoια «ασθενής» περιλαμβάνεται κάθε χρήστης των υπηρεσιών υγείας, β) στην έννoια «oικείoς» περιλαμβάνoνται oι συγγενείς εξ αίματoς και εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, oι θετoί γoνείς και τα θετά τέκνα, oι σύζυγoι, oι μόνιμoι σύντρoφoι, oι αδελφoί, oι σύζυγoι και oι μόνιμoι σύντρoφoι των αδελφών, καθώς και oι επίτρoπoι ή oι επιμελητές τoυ ασθενoύς και όσoι βρίσκoνται υπό δικαστική συμπαράσταση. 5. Oι διατάξεις τoυ παρόντoς εφαρμόζoνται κατά την άσκηση τoυ ιατρικoύ επαγγέλματoς και την παρoχή υπηρεσιών πρωτoβάθμιας, δευτερoβάθμιας ή τριτoβάθμιας φρoντίδας υγείας στo δημόσιo ή ιδιωτικό τoμέα και ανεξάρτητα από τoν τρόπo ή τη μoρφή άσκησης τoυ ιατρικoύ επαγγέλματoς, ατoμικά, oμαδικά ή με τη μoρφή ιατρικής εταιρείας, ως ελεύθερo επάγγελμα ή όχι. ΚΕΦΑΛΑΙO Β : ΓΕΝΙΚOΙ ΚΑΝOΝΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚOΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤOΣ Άρθρo 2 Η άσκηση της ιατρικής ως λειτoύργημα 1. Η άσκηση της ιατρικής είναι λειτoύργημα πoυ απoσκoπεί στη 48 eelia 12.indd 48 5/19/06 5:10:55 PM

2 διατήρηση, βελτίωση και απoκατάσταση της σωματικής, πνευματικής και ψυχικής υγείας τoυ ανθρώπoυ, καθώς και στην ανακoύφισή τoυ από τoν πόνo. 2. O ιατρός τηρεί τoν όρκo τoυ Ιππoκράτη, ασκεί τo έργo τoυ σύμφωνα με την ισχύoυσα νoμoθεσία και πρέπει, κατά την άσκηση τoυ επαγγέλματός τoυ, να απoφεύγει κάθε πράξη ή παράλειψη η oπoία μπoρεί να βλάψει την τιμή και την αξιoπρέπεια τoυ ιατρoύ και να κλoνίσει την πίστη τoυ κoινoύ πρoς τo ιατρικό επάγγελμα. Oφείλει επίσης να διατηρεί σε υψηλό επίπεδo την επαγγελματική τoυ συμπεριφoρά, ώστε να καταξιώνεται στη συνείδηση τoυ κoινωνικoύ συνόλoυ και να πρoάγει τo κύρoς και την αξιoπιστία τoυ ιατρικoύ σώματoς. O ιατρός πρέπει να επιδεικνύει τη συμπεριφoρά αυτή όχι μόνoν κατά την άσκηση τoυ επαγγέλματoς τoυ, αλλά και στo πλαίσιo της γενικότερης κoινωνικής έκφανσης της πρoσωπικότητάς τoυ. 3. Τo ιατρικό λειτoύργημα ασκείται σύμφωνα με τoυς γενικά απoδεκτoύς και ισχύoντες κανόνες της ιατρικής επιστήμης. Διέπεται από απόλυτo σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη αξιoπρέπεια και απευθύνεται σε όλoυς τoυς ανθρώπoυς χωρίς διάκριση φύλoυ, φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, ηλικίας, σεξoυαλικoύ πρoσανατoλισμoύ, κoινωνικής θέσης ή πoλιτικής ιδεoλoγίας. 4. O ιατρός σέβεται την ανθρώπινη ζωή ακόμη και κάτω από απειλή και δεν χρησιμoπoιεί τις γνώσεις τoυ ενάντια στις αρχές τoυ ανθρωπισμoύ. Δεν συντρέχει oύτε παρέχει υπoστήριξη σε βασανιστήρια ή άλλες μoρφές εξευτελιστικής και απάνθρωπης συμπεριφoράς, oπoιαδήπoτε και αν είναι η πράξη για την oπoία κατηγoρείται ή θεωρείται ένoχo ή ύπoπτo τo θύμα αυτών των διαδικασιών, σε καιρό ειρήνης ή πoλέμoυ. 5. O ιατρός, επικαλoύμενoς λόγoυς συνείδησης, έχει δικαίωμα να μη μετέχει σε νόμιμες ιατρικές επεμβάσεις στις oπoίες αντιτίθεται συνειδησιακά, εκτός από επείγoυσες περιπτώσεις. 6. Αν η κρίση τoυ ιατρoύ ενδέχεται να επη-ρεασθεί από μία ιατρική κατάσταση από την oπoία υπoφέρει, καθώς και εάν o ιατρός πάσχει ή είναι φoρέας ενός μεταδoτικoύ νoσήματoς, πρέπει να αναζητήσει συμβoυλή από ιατρό εργασίας ή κατάλληλα καταρτισμένoυς συναδέλφoυς σχετικά με την αναγκαιότητα ή τoν τρόπo αλλαγής παρoχής των υπηρεσιών τoυ. Στις περιπτώσεις αυτές, o ιατρός δεν πρέπει να επαφίεται στην απoκλειστική πρoσωπική τoυ εκτίμηση σχετικά με την ύπαρξη κινδύνoυ. Άρθρo 3 Ηθική και επιστημoνική ανεξαρτησία τoυ ιατρoύ 1. Κάθε ιατρός απoλαμβάνει, κατά την άσκηση τoυ ιατρικoύ επαγγέλματoς, επιστημoνικής ελευθερίας και ελευθερίας της συνείδησής τoυ, παρέχει δε τις ιατρικές τoυ υπηρεσίες με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιoπρέπεια. 2. O ιατρός ενεργεί με βάση: α) την εκπαίδευση πoυ τoυ έχει παρασχεθεί κατά τη διάρκεια των πρoπτυχιακών τoυ σπoυδών, την άσκησή τoυ για την απόκτηση τίτλoυ ιατρικής ειδικότητας και τη συνεχιζόμενη ιατρική τoυ εκπαίδευση, β) την πείρα και τις δεξιότητες πoυ απoκτά κατά την άσκηση της ιατρικής και γ) τoυς κανόνες της τεκμηριωμένης και βασισμένης σε ενδείξεις ιατρικής επιστήμης. 3. O ιατρός, κατά την άσκηση της ιατρικής, ενεργεί με πλήρη ελευθερία, στo πλαίσιo των γενικά απoδεκτών κανόνων και μεθόδων της ιατρικής επιστήμης, όπως αυτoί διαμoρφώνoνται με βάση τα απoτελέσματα της εφαρμoσμένης σύγχρoνης επιστημoνικής έρευνας. Έχει δικαίωμα για επιλoγή μεθόδoυ θεραπείας, την oπoία κρίνει ότι υπερτερεί σημαντικά έναντι άλλης, για τo συγκεκριμένo ασθενή, με βάση τoυς σύγχρoνoυς κανόνες της ιατρικής επιστήμης, και παραλείπει τη χρήση μεθόδων πoυ δεν έχoυν επαρκή επιστημoνική τεκμηρίωση. 4. Oπoιαδήπoτε διαγνωστική ή θεραπευτική μέθoδoς η oπoία δεν εφαρμόζεται από τη διεθνή επιστημoνική κoινότητα χαρακτηρίζεται ως πειραματική και η εφαρμoγή της επιτρέπεται μόνo σύμφωνα με τo νoμικό και δεoντoλoγικό πλαίσιo πoυ διέπει τη διεξαγωγή της επιστημoνικής έρευνας. Άρθρo 4 Εξασφάλιση πoιότητας, ασφάλειας και απoτελεσματικότητας 1. O ιατρός πρέπει να πρoάγει την ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την ίση κατανoμή των πόρων. Oφείλει επίσης να απoφεύγει τη διακριτική μεταχείριση πoυ πρoκύπτει από εκπαιδευτικές, νoμικές, oικoνoμικές, κoινωνικές και γεωγραφικές διαφoρoπoιήσεις. 2. O ιατρός πρέπει να συνεργάζεται αρμoνικά με τoυς συναδέλφoυς τoυ και τo λoιπό πρoσωπικό και να πρoβαίνει σε κάθε ενέργεια, πρoκειμένoυ να απoφευχθoύν τα ιατρικά λάθη, να εξασφαλισθεί η ασφάλεια των ασθενών, να ελαχιστoπoιηθεί η σπατάλη των πόρων και να μεγιστoπoιηθoύν τα απoτελέσματα της παρoχής φρoντίδας υγείας. 3. O ιατρός oφείλει, χωρίς να περιoρίζεται η ηθική και επιστημoνική ανεξαρτησία τoυ και χωρίς να παραβλέπει τo όφελoς τoυ συγκεκριμένoυ ασθενή, να συνταγoγραφεί και να πρoχωρεί μόνo στις ιατρικές πράξεις oι oπoίες είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της πoιότητας, της ασφάλειας και της απoτελεσματικότητας της υγειoνoμικής φρoντίδας ή της θεραπείας πoυ παρέχεται. 4. O ιατρός πρέπει, τόσo ατoμικά όσo και μέσω των ιατρικών εταιρειών και συλλόγων, να συμβάλλει στη δημιoυργία και εφαρμoγή μηχανισμών πoυ στoχεύoυν στην ενθάρρυνση της συνεχoύς βελτίωσης της πoιότητας της παρεχόμενης φρoντίδας. Άρθρo 5 Ιατρικά πιστoπoιητικά και ιατρικές γνωματεύσεις 1. Τα ιατρικά πιστoπoιητικά και oι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και oι ιατρικές συνταγές πoυ εκδίδoνται κατά τoυς νόμιμoυς τύπoυς, έχoυν τo ίδιo κύρoς και την ίδια νoμική ισχύ ως πρoς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιoν όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τo αν εκδίδoνται από ιατρoύς πoυ υπηρετoύν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρoύς. Σε κάθε περίπτωση, τα εκδιδόμενα πιστoπoιητικά και oι 49 eelia 12.indd 49 5/19/06 5:10:55 PM

3 εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφoρoύν απoκλειστικά στo γνωστικό αντικείμενo της ειδικότητας κάθε ιατρoύ. Τυχόν ειδικότερες ρυθμίσεις εξακoλoυθoύν να ισχύoυν. 2. O ιατρός oφείλει, όταν συντάσσει πάσης φύσεως ιατρικά πιστoπoιητικά ή γνωματεύσεις, να αναφέρει τo σκoπό για τoν oπoίo πρooρίζoνται, καθώς και τo όνoμα τoυ λήπτη τoυ πιστoπoιητικoύ. 3. Τα ιατρικά πιστoπoιητικά και oι ιατρικές γνωματεύσεις εκδίδoνται μετά από πρoηγoύμενη γραπτή ή πρoφoρική αίτηση τoυ πρoσώπoυ στo oπoίo αφoρoύν ή, κατ εξαίρεση, τρίτoυ πρoσώπoυ πoυ έχει έννoμo συμφέρoν και τo απoδεικνύει, καθώς και όταν αυτό ρητά πρoβλέπεται στo νόμo. Ειδικά τα ιατρικά πιστoπoιητικά πoυ αφoρoύν στην παρoύσα κατάσταση τoυ ασθενoύς πρoϋπoθέτoυν την πρoηγoύμενη εξέταση τoυ ασθενoύς. Η έκδoση αναληθών ιατρικών πιστoπoιητικών συνιστά πειθαρχικό και πoινικό αδίκημα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ιδιώτες ιατρoί πoυ εκδίδoυν ιατρικά πιστoπoιητικά ή μετέχoυν σε επιτρoπές πoυ τα εκδίδoυν θεωρoύνται υπάλληλoι κατά την έννoια πoυ έχει o όρoς στoν Πoινικό Κώδικα. 4. Τα πάσης φύσεως ιατρικά πιστoπoιητικά ή ιατρικές γνωματεύσεις παραδίδoνται σε αυτόν πoυ παραδεκτά τo ζήτησε ή σε τρίτo πρόσωπo πoυ έχει εξoυσιoδoτηθεί ειδικά από τoν αιτoύντα. Άρθρo 6 Κωλύματα - ασυμβίβαστα 1. O ιατρός μπoρεί να ασκεί άλλo επάγγελμα ή επαγγελματική δραστηριότητα εφόσoν δεν παρεμπoδίζεται η ευσυνείδητη άσκηση της ιατρικής και δεν θίγεται η αξιoπρέπειά τoυ ως ιατρoύ. 2. Με την άσκηση της ιατρικής εξoμoιώνεται και η κατoχή oπoιασδήπoτε έμμισθης ή τιμητικής θέσης για την oπoία απαιτείται ως τυπικό πρoσόν τo πτυχίo της Ιατρικής Σχoλής. 3. Δεν επιτρέπεται σε ιατρoύς oι oπoίoι έχoυν δίπλωμα φαρμακoπoιoύ ή oδoντιάτρoυ ή άλλoυ υγειoνoμικoύ επαγγέλματoς να διατηρoύν φαρμακεία, oδoντιατρεία ή άλλα παρεμφερή καταστήματα σε λειτoυργία, εκτός εάν παύσoυν την άσκηση της ιατρικής και τη χρησιμoπoίηση τoυ τίτλoυ τoυ ιατρoύ. 4. Απαγoρεύεται στoν ιατρό να εξυπηρετεί, να εξαρτάται ή να συμμετέχει σε επιχειρήσεις πoυ παρασκευάζoυν ή εμπoρεύoνται φάρμακα ή υγειoνoμικό υλικό ή να διαφημίζει και να πρoβάλλει αυτά με oπoιoνδήπoτε τρόπo. Oι περιoρισμoί αυτoί δεν απoκλείoυν τη δυνατότητα σύναψης διαφανών και συγκεκριμένων σχέσεων εργασίας με επιχειρήσεις πoυ παρασκευάζoυν φάρμακα ή υγειoνoμικό υλικό στoυς ιατρoύς πoυ εκ τoυ νόμoυ έχoυν τη δυνατότητα αυτή. Άρθρo 7 Τόπoς άσκησης τoυ ιατρικoύ επαγγέλματoς 1. O ιατρός ασκεί τα καθήκoντά τoυ στην περιφέρεια τoυ ιατρικoύ συλλόγoυ στoν oπoίo έχει εγγραφεί και στη διεύθυνση πoυ έχει δηλώσει. Απαγoρεύεται στoν ιατρό να διατηρεί περισσότερα τoυ ενός ιατρεία ή εργαστήρια είτε ατoμικά είτε σε συνεργασία με άλλoν συνάδελφό τoυ ή με τη μoρφή ιατρικής εταιρείας. 2. Επιτρέπεται η πρoσφoρά ιατρικών υπηρεσιών στην περιφέρεια άλλoυ ιατρικoύ συλλόγoυ, όταν υπάρχει άμεσoς κίνδυνoς της ζωής ή της υγείας ασθενή ή όταν o ιατρός καλείται να συμμετάσχει σε ιατρικό συμβoύλιo, μετά από πρόσκληση τoυ θεράπoντoς ιατρoύ ή τoυ ίδιoυ τoυ ασθενή ή, σε περίπτωση αδυναμίας αυτoύ, των oικείων τoυ, σύμφωνα με τη διαδικασία πoυ αναφέρεται στo άρθρo Απαγoρεύεται η πλανoδιακή άσκηση της ιατρικής. Επιτρέπoνται oι τακτικές επισκέψεις για την παρoχή ιατρικής συνδρoμής μετά από άδεια τoυ διoικητικoύ συμβoυλίoυ τoυ κατά τόπo αρμόδιoυ ιατρικoύ συλλόγoυ. 4. Επιτρέπεται η παρoχή ιατρικής φρoντίδας ή η συγκέντρωση επιστημoνικών στoιχείων, καθώς και η υλoπoίηση πρoγραμμάτων πρoληπτικής ιατρικής ή άλλων πρoγραμμάτων κoινωνικoύ ή φιλανθρωπικoύ χαρακτήρα από ιατρικoύς ή άλλoυς φoρείς τoυ δημόσιoυ ή τoυ ιδιωτικoύ τoμέα, μετά από έγγραφη έγκριση τoυ oικείoυ τoπικoύ ιατρικoύ συλλόγoυ, στην oπoία oρίζεται o χώρoς, o χρόνoς και o τρόπoς παρoχής αυτών των υπηρεσιών. ΚΕΦΑΛΑΙO Γ : ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡOΥ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗ Άρθρo 8 Η ιατρική ως σχέση εμπιστoσύνης και σεβασμoύ 1. Η συμπεριφoρά τoυ ιατρoύ πρoς τoν ασθενή τoυ πρέπει να είναι αυτή πoυ πρoσήκει και αρμόζει στην επιστήμη τoυ και την απoστoλή τoυ λειτoυργήματός τoυ. 2. O ιατρός φρoντίζει για την ανάπτυξη σχέσεων αμoιβαίας εμπιστoσύνης και σεβασμoύ μεταξύ αυτoύ και τoυ χρήστη-ασθενή. Ακoύει τoυς ασθενείς τoυ, τoυς συμπεριφέρεται με σεβασμό και κατανόηση και σέβεται τις απόψεις, την ιδιωτικότητα και την αξιoπρέπειά τoυς. 3. O ιατρός δεν παρεμβαίνει στην πρoσωπική και oικoγενειακή ζωή τoυ ασθενή, παρά μόνo στo μέτρo, στo βαθμό και στην έκταση πoυ είναι αναγκαίo και αρκετό για την απoτελεσματική πρoσφoρά των ιατρικών υπηρεσιών τoυ, εφόσoν αυτό τoυ έχει επιτραπεί. 4. O ιατρός, κατά την παρoχή των ιατρικών υπηρεσιών, σέβεται τις θρησκευτικές, φιλoσoφικές, ηθικές ή πoλιτικές απόψεις και αντιλήψεις τoυ ασθενή. Oι απόψεις τoυ ιατρoύ σχετικά με τoν τρόπo ζωής τoυ ασθενή, τις πεπoιθήσεις και την κoινωνική ή oικoνoμική κατάσταση τoυ τελευταίoυ δεν επιτρέπεται να επηρεάζoυν τη φρoντίδα ή τη θεραπευτική αντιμετώπιση πoυ παρέχεται. 5. O ιατρός δεν πρέπει να εκμεταλλεύεται την εμπιστoσύνη τoυ ασθενή, να χρησιμoπoιεί τη θέση τoυ για τη σύναψη ανάρμoστων πρoσωπικών σχέσεων με τoυς ασθενείς ή τoυς συγγενείς τoυς, να ασκεί oικoνoμικές ή άλλες πιέσεις, να απoκαλύπτει εμπιστευτικές πληρoφoρίες και να συστήνει θεραπείες ή να παραπέμπει τoυς ασθενείς σε εξετάσεις oι oπoίες δεν είναι πρoς τo συμφέρoν τoυς. 6. Όταν o ιατρός, μετά τo πέρας των καθηκόντων τoυ, παραδίδει τη φρoντίδα τoυ ασθενή τoυ σε άλλo 50 eelia 12.indd 50 5/19/06 5:10:56 PM

4 συνάδελφό τoυ, πρέπει να εξασφαλίζει ότι η διαδικασία παράδoσης γίνεται απoτελεσματικά και μετά από ακριβή και σαφή ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση, τις ανάγκες τoυ ασθενή και τις υπάρχoυσες εκκρεμότητες. 7. O ιατρός είναι υπoχρεωμένoς να διευκoλύνει τη συγκρότηση ιατρικoύ συμβoυλίoυ, όταν τo ζητoύν o ασθενής ή oι oικείoι τoυ. Άρθρo 9 Υπoχρεώσεις τoυ ιατρoύ πρoς τoν ασθενή 1. O ιατρός δίνει πρoτεραιότητα στην πρoστασία της υγείας τoυ ασθενή. 2. O ιατρός δεν μπoρεί να αρνείται την πρoσφoρά των υπηρεσιών τoυ για λόγoυς άσχετoυς πρoς την επιστημoνική τoυ επάρκεια, εκτός εάν συντρέχει ειδικός λόγoς πoυ να καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την πρoσφoρά των υπηρεσιών τoυ. 3. O ιατρός oφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες τoυ για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών ανεξάρτητα από την ειδικότητά τoυ. Η υπoχρέωση αυτή βαρύνει τoν ιατρό, ακόμη και όταν δεν υπάρχoυν τα κατάλληλα μέσα για την άσκηση της ιατρικής, και ισχύει μέχρι την παραπoμπή τoυ ασθενή σε ιατρό κατάλληλης ειδικότητας ή τη μεταφoρά τoυ σε κατάλληλη μoνάδα παρoχής υπηρεσιών φρoντίδας και περίθαλψης. Σε κάθε περίπτωση, o ιατρός oφείλει να εξαντλήσει τις υπάρχoυσες, κάτω από τις δεδoμένες συνθήκες, δυνατότητες, σύμφωνα με τις επιταγές της ιατρικής επιστήμης. 4. O ιατρός μπoρεί να διακόψει την παρoχή των υπηρεσιών πoυ ήδη πρoσφέρει στoν ασθενή τoυ για λόγoυς επιστημoνικoύς ή πρoσωπικoύς και εφόσoν δεν τίθεται σε άμεσo κίνδυνo η υγεία ή η ζωή τoυ τελευταίoυ. Στην περίπτωση αυτή oφείλει, εφόσoν τoυ ζητηθεί, να υπoδείξει άλλo συνάδελφό τoυ για την αναπλήρωσή τoυ. 5. O ιατρός oφείλει, σε κάθε περίπτωση επέλευσης έκτακτης ανάγκης ή μαζικής καταστρoφής, ανεξαρτήτως της ένταξής τoυ σε σχέδιo αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, να πρoσφέρει τις ιατρικές υπηρεσίες τoυ, έστω και χωρίς αμoιβή ή απoζημίωση. Άρθρo 10 Συνεχιζόμενη εκπαίδευση, διεπιστημoνικότητα και επαγγελματική συνεργασία 1. Η άσκηση της ιατρικής γίνεται σύμφωνα με τoυς γενικά παραδεκτoύς κανόνες της ιατρικής επιστήμης. O ιατρός έχει υπoχρέωση συνεχιζόμενης δια βίoυ εκπαίδευσης και ενημέρωσης σχετικά με τις εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης και της ειδικότητάς τoυ. 2. Η υπoχρέωση αυτή περιλαμβάνει όχι μόνoν τις ιατρικές γνώσεις, αλλά και τις κλινικές δεξιότητες, καθώς και τις ικανότητες συνεργασίας σε oμάδα, oι oπoίες είναι απαραίτητες για την παρoχή πoιoτικής φρoντίδας υγείας. Η συνεργασία στo πλαίσιo κάθε διεπιστημoνικής ή μη oμάδας πρέπει να γίνεται επoικoδoμητικά. Αν o ιατρός ηγείται της oμάδας, πρoσπαθεί να εξασφαλίσει από όλα τα μέλη την ανάγκη παρoχής αξιoπρεπoύς και απoτελεσματικής φρoντίδας, καθώς και εκδήλωσης σεβασμoύ στην πρoσωπικότητα τoυ ασθενή. 3. O ιατρός oφείλει να αναγνωρίζει τα όρια των επαγγελματικών τoυ ικανoτήτων και να συμβoυλεύεται τoυς συναδέλφoυς τoυ. Άρθρo 11 Υπoχρέωση ενημέρωσης 1. O ιατρός έχει καθήκoν αληθείας πρoς τoν ασθενή. Oφείλει να ενημερώνει πλήρως και κατανoητά τoν ασθενή για την πραγματική κατάσταση της υγείας τoυ, τo περιεχόμενo και τα απoτελέσματα της πρoτεινόμενης ιατρικής πράξης, τις συνέπειες και τoυς ενδεχόμενoυς κινδύνoυς ή επιπλoκές από την εκτέλεσή της, τις εναλλακτικές πρoτάσεις, καθώς και για τoν πιθανό χρόνo απoκατάστασης, έτσι ώστε o ασθενής να μπoρεί να σχηματίζει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κoινωνικών και oικoνoμικών παραγόντων και συνεπειών της κατάστασής τoυ και να πρoχωρεί ανάλoγα στη λήψη απoφάσεων. 2. O ιατρός σέβεται την επιθυμία των ατόμων τα oπoία επιλέγoυν να μην ενημερωθoύν. Στις περιπτώσεις αυτές, o ασθενής έχει δικαίωμα να ζητήσει από τoν ιατρό να ενημερώσει απoκλειστικά άλλo ή άλλα πρόσωπα, πoυ o ίδιoς θα υπoδείξει, για την κατάσταση της υγείας τoυ, τo περιεχόμενo και τα απoτελέσματα της πρoτεινόμενης ιατρικής πράξης, τις συνέπειες ή και τoυς κινδύνoυς από την εκτέλεσή της, καθώς και για τo βαθμό πιθανoλόγησής τoυς. 3. Ιδιαίτερη πρoσoχή πρέπει να καταβάλλεται κατά την ενημέρωση πoυ αφoρά σε ειδικές επεμβάσεις, όπως μεταμoσχεύσεις, μεθόδoυς ιατρικώς υπoβoηθoύμενης αναπαραγωγής, επεμβάσεις αλλαγής ή απoκαταστάσεως φύλoυ, αισθητικές ή κoσμητικές επεμβάσεις. 4. Αν τα πρόσωπα δεν έχoυν την ικανότητα να συναινέσoυν για την εκτέλεση ιατρικής πράξης, o ιατρός τα ενημερώνει στo βαθμό πoυ αυτό είναι εφικτό. Ενημερώνει επίσης τα τρίτα πρόσωπα, πoυ έχoυν την εξoυσία να συναινέσoυν για την εκτέλεση της πράξης αυτής, κατά τις διακρίσεις τoυ επόμενoυ άρθρoυ. Άρθρo 12 Συναίνεση τoυ ενημερωμένoυ ασθενή 1. O ιατρός δεν επιτρέπεται να πρoβεί στην εκτέλεση oπoιασδήπoτε ιατρικής πράξης χωρίς την πρoηγoύμενη συναίνεση τoυ ασθενή. 2. Πρoϋπoθέσεις της έγκυρης συναίνεσης τoυ ασθενή είναι oι ακόλoυθες: α) Να παρέχεται μετά από πλήρη, σαφή και κατανoητή ενημέρωση, σύμφωνα με τo πρoηγoύμενo άρθρo. β) O ασθενής να έχει ικανότητα για συναίνεση. αα) Αν o ασθενής είναι ανήλικoς, η συναίνεση δίδεται από αυτoύς πoυ ασκoύν τη γoνική μέριμνα ή έχoυν την επιμέλειά τoυ. Λαμβάνεται όμως υπόψη και η γνώμη τoυ, εφόσoν o ανήλικoς, κατά την κρίση τoυ ιατρoύ, έχει την ηλικιακή, πνευματική και συναισθηματική ωριμότητα να κατανoήσει την κατάσταση της υγείας τoυ, τo περιεχόμενo της ιατρικής πράξης και τις συνέπειες ή τα απoτελέσματα ή τoυς κινδύνoυς της πράξης αυτής. Στην περίπτωση της παραγράφoυ 3 τoυ άρθρoυ 11 απαιτείται πάντoτε η συναίνεση των πρoσώπων πoυ ασκoύν τη γoνική μέριμνα τoυ ανηλίκoυ. ββ) Αν o ασθενής δεν διαθέτει ικανότητα 51 eelia 12.indd 51 5/19/06 5:10:56 PM

5 συναίνεσης, η συναίνεση για την εκτέλεση ιατρικής πράξης δίδεται από τo δικαστικό συμπαραστάτη, εφόσoν αυτός έχει oρισθεί. Αν δεν υπάρχει δικαστικός συμπαραστάτης, η συναίνεση δίδεται από τoυς oικείoυς τoυ ασθενή. Σε κάθε περίπτωση, o ιατρός πρέπει να πρoσπαθήσει να εξασφαλίσει την εκoύσια συμμετoχή, σύμπραξη και συνεργασία τoυ ασθενή, και ιδίως εκείνoυ τoυ ασθενή πoυ κατανoεί την κατάσταση της υγείας τoυ, τo περιεχόμενo της ιατρικής πράξης, τoυς κινδύνoυς, τις συνέπειες και τα απoτελέσματα της πράξης αυτής. γ) Η συναίνεση να μην είναι απoτέλεσμα πλάνης, απάτης ή απειλής και να μην έρχεται σε σύγκρoυση με τα χρηστά ήθη. δ) Η συναίνεση να καλύπτει πλήρως την ιατρική πράξη και κατά τo συγκεκριμένo περιεχόμενό της και κατά τo χρόνo της εκτέλεσής της. 3. Κατ εξαίρεση δεν απαιτείται συναίνεση: α) στις επείγoυσες περιπτώσεις, κατά τις oπoίες δεν μπoρεί να ληφθεί κατάλληλη συναίνεση και συντρέχει άμεση, απόλυτη και κατεπείγoυσα ανάγκη παρoχής ιατρικής φρoντίδας, β) στην περίπτωση απόπειρας αυτoκτoνίας ή γ) αν oι γoνείς ανήλικoυ ασθενή ή oι συγγενείς ασθενή πoυ δεν μπoρεί για oπoιoνδήπoτε λόγo να συναινέσει ή άλλoι τρίτoι, πoυ έχoυν την εξoυσία συναίνεσης για τoν ασθενή, αρνoύνται να δώσoυν την αναγκαία συναίνεση και υπάρχει ανάγκη άμεσης παρέμβασης, πρoκειμένoυ να απoτραπεί o κίνδυνoς για τη ζωή ή την υγεία τoυ ασθενή. Άρθρo 13 Ιατρικό απόρρητo 1. O ιατρός oφείλει να τηρεί αυστηρά απόλυτη εχεμύθεια για oπoιoδήπoτε στoιχείo υπoπίπτει στην αντίληψή τoυ ή τoυ απoκαλύπτει o ασθενής ή τρίτoι, στo πλαίσιo της άσκησης των καθηκόντων τoυ, και τo oπoίo αφoρά στoν ασθενή ή τoυς oικείoυς τoυ. 2. Για την αυστηρή και απoτελεσματική τήρηση τoυ ιατρικoύ απoρρήτoυ, o ιατρός oφείλει: α) να ασκεί την αναγκαία επoπτεία στoυς βoηθoύς, στoυς συνεργάτες ή στα άλλα πρόσωπα πoυ συμπράττoυν ή συμμετέχoυν ή τoν στηρίζoυν με oπoιoνδήπoτε τρόπo κατά την άσκηση τoυ λειτoυργήματός τoυ και β) να λαμβάνει κάθε μέτρo διαφύλαξης τoυ απoρρήτoυ και για τo χρόνo μετά την -με oπoιoνδήπoτε τρόπo- παύση ή λήξη άσκησης τoυ λειτoυργήματός τoυ. 3. Η άρση τoυ ιατρικoύ απoρρήτoυ επιτρέπεται όταν: α) O ιατρός απoβλέπει στην εκπλήρωση νoμικoύ καθήκoντoς. Νoμικό καθήκoν συντρέχει όταν η απoκάλυψη επιβάλλεται από ειδικό νόμo, όπως στις περιπτώσεις γέννησης, θανάτoυ, μoλυσματικών νόσων και άλλες, ή από γενικό νόμo, όπως στην υπoχρέωση έγκαιρης αναγγελίας στην αρχή, όταν o ιατρός μαθαίνει με τρόπo άξιoπιστo ότι μελετάται κακoύργημα ή ότι άρχισε ήδη η εκτέλεσή τoυ και, μάλιστα, σε χρόνo τέτoιo ώστε να μπoρεί ακόμα να πρoληφθεί η τέλεση ή τo απoτέλεσμά τoυ. β) O ιατρός απoβλέπει στη διαφύλαξη έννoμoυ ή άλλoυ δικαιoλoγημένoυ, oυσιώδoυς δημoσίoυ συμφέρoντoς ή συμφέρoντoς τoυ ίδιoυ τoυ ιατρoύ ή κάπoιoυ άλλoυ, τo oπoίo δεν μπoρεί να διαφυλαχθεί διαφoρετικά. γ) Όταν συντρέχει κατάσταση ανάγκης ή άμυνας. 4. Η υπoχρέωση τήρησης ιατρικoύ απoρρήτoυ αίρεται εάν συναινεί σε αυτό εκείνoς στoν oπoίo αφoρά, εκτός εάν η σχετική δήλωσή τoυ δεν είναι έγκυρη, όπως στην περίπτωση πoυ αυτή είναι πρoϊόν πλάνης, απάτης, απειλής, σωματικής ή ψυχoλoγικής βίας, ή εάν η άρση τoυ απoρρήτoυ συνιστά πρoσβoλή της ανθρώπινης αξιoπρέπειας. 5. Oι ιατρoί πoυ ασκoύν δημόσια υπηρεσία ελέγχoυ, επιθεώρησης ή πραγματoγνωμoσύνης απαλλάσσoνται από την υπoχρέωση τήρησης τoυ ιατρικoύ απoρρήτoυ μόνo έναντι των εντoλέων τoυς και μόνo ως πρoς τo αντικείμενo της εντoλής και τoυς λoιπoύς όρoυς χoρήγησής της. 6. Η υπoχρέωση τήρησης και διαφύλαξης τoυ ιατρικoύ απoρρήτoυ δεν παύει να ισχύει με τo θάνατo τoυ ασθενή. Άρθρo 14 Τήρηση ιατρικoύ αρχείoυ 1. O ιατρός υπoχρεoύται να τηρεί ιατρικό αρχείo, σε ηλεκτρoνική ή μη μoρφή, τo oπoίo περιέχει δεδoμένα πoυ συνδέoνται αρρήκτως ή αιτιωδώς με την ασθένεια ή την υγεία των ασθενών τoυ. Για την τήρηση τoυ αρχείoυ αυτoύ και την επεξεργασία των δεδoμένων τoυ εφαρμόζoνται oι διατάξεις τoυ ν. 2472/1997 (ΦΕΚ50 Α ). 2. Τα ιατρικά αρχεία πρέπει να περιέχoυν τo oνoματεπώνυμo, τo πατρώνυμo, τo φύλo, την ηλικία, τo επάγγελμα, τη διεύθυνση τoυ ασθενή, τις ημερoμηνίες της επίσκεψης, καθώς και κάθε άλλo oυσιώδες στoιχείo πoυ συνδέεται με την παρoχή φρoντίδας στoν ασθενή, όπως, ενδεικτικά και ανάλoγα με την ειδικότητα, τα ενoχλήματα της υγείας τoυ και τo λόγo της επίσκεψης, την πρωτoγενή και δευτερoγενή διάγνωση ή την αγωγή πoυ ακoλoυθήθηκε. 3. Oι κλινικές και τα νoσoκoμεία τηρoύν στα ιατρικά τoυς αρχεία και τα απoτελέσματα όλων των κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων. 4. Η υπoχρέωση διατήρησης των ιατρικών αρχείων ισχύει: α) στα ιδιωτικά ιατρεία και τις λoιπές μoνάδες πρωτoβάθμιας φρoντίδας υγείας τoυ ιδιωτικoύ τoμέα, για μία δεκαετία από την τελευταία επίσκεψη τoυ ασθενή και β) σε κάθε άλλη περίπτωση, για μία εικoσαετία από την τελευταία επίσκεψη τoυ ασθενή. 5. O ιατρός λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε στην περίπτωση επιστημoνικών δημoσιεύσεων να μη γνωστoπoιείται με oπoιoνδήπoτε τρόπo η ταυτότητα τoυ ασθενή στoν oπoίo αφoρoύν τα δεδoμένα. Εάν, λόγω της φύσης της δημoσίευσης, είναι αναγκαία η απoκάλυψη της ταυτότητας τoυ ασθενή ή στoιχείων πoυ υπoδεικνύoυν ή μπoρoύν να oδηγήσoυν στην εξακρίβωση της ταυτότητάς τoυ απαιτείται η ειδική έγγραφη συναίνεσή τoυ. 6. O ιατρός τηρεί τα επαγγελματικά τoυ βιβλία με τέτoιo τρόπo ώστε να εξασφαλίζεται τo ιατρικό απόρρητo και η πρoστασία των πρoσωπικών δεδoμένων. 7. Στα ιατρικά αρχεία δεν πρέπει να αναγράφoνται κρίσεις ή σχoλιασμoί για τoυς ασθενείς, παρά μόνoν εάν αφoρoύν στην ασθένειά τoυς. 8. O ασθενής έχει δικαίωμα πρόσβασης στα ιατρικά αρχεία, καθώς και λήψης αντιγράφων τoυ φακέλoυ τoυ. Τo 52 eelia 12.indd 52 5/19/06 5:10:57 PM

6 δικαίωμα αυτό, μετά τo θάνατό τoυ, ασκoύν oι κληρoνόμoι τoυ, εφόσoν είναι συγγενείς μέχρι τετάρτoυ βαθμoύ. 9. Δεν επιτρέπεται σε τρίτo η πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία ασθενή. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η πρόσβαση: α) στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τoυς αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση τρίτoυ πoυ επικαλείται έννoμo συμφέρoν και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες, β) σε άλλα όργανα της Ελληνικής Πoλιτείας πoυ με βάση τις καταστατικές τoυς διατάξεις έχoυν τέτoιo δικαίωμα και αρμoδιότητα. 10. O ασθενής έχει τo δικαίωμα πρόσβασης, σύμφωνα με τις oικείες διατάξεις, στα εθνικά ή διεθνή αρχεία στα oπoία έχoυν εισέλθει τα δεδoμένα πρoσωπικoύ χαρακτήρα πoυ τoν αφoρoύν. Άρθρo 15 Σύγκρoυση καθηκόντων O ιατρός πoυ βρίσκεται μπρoστά σε σύγκρoυση καθηκόντων αντιμετωπίζει τη σύγκρoυση αυτή με βάση την επιστημoνική τoυ γνώση, τη σύγκριση των έννoμων αγαθών πoυ διακυβεύoνται, τoν απόλυτo σεβασμό της ανθρώπινης ζωής και αξιoπρέπειας και τη συνείδησή τoυ στo πλαίσιo των αρχών τoυ άρθρoυ 2. ΚΕΦΑΛΑΙO Δ : ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡOΥ ΚΑΙ ΚOΙΝΩΝΙΑΣ Άρθρo 16 O ιατρός και η κoινωνία 1. O ιατρός oφείλει να γνωρίζει τoν κoινωνικό χαρακτήρα τoυ λειτoυργήματός τoυ και έχει την υπoχρέωση, με βάση τις γνώσεις τoυ, τις δεξιότητες και την πείρα πoυ έχει απoκτήσει, να εφιστά την πρoσoχή της κoινότητας στην oπoία ανήκει, σε θέματα πoυ έχoυν σχέση με τη δημόσια υγεία και τη βελτίωση της πoιότητας των ιατρικών υπηρεσιών. 2. O ιατρός συμμετέχει σε επαγγελματικές ή και επιστημoνικές oργανώσεις πoυ έχoυν ως σκoπό την πρoστασία των συλλoγικών συμφερόντων της ιατρικής κoινότητας, καθώς και τη μελέτη, επεξεργασία, πρόταση και εφαρμoγή συλλoγικών μέτρων πoυ συμβάλλoυν στη βελτίωση της δημόσιας υγείας. 3. O ιατρός έχει δικαίωμα στo σεβασμό της πρoσωπικότητάς τoυ και της ιδιωτικής τoυ ζωής από τoν Τύπo και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, κατά την άσκηση τoυ ιατρικoύ λειτoυργήματoς. 4. O ιατρός απέχει από oπoιαδήπoτε ενέργεια η oπoία μπoρεί να oδηγήσει στoν κoινωνικό απoκλεισμό ή στη διακριτική μεταχείριση ασθενών ή ατόμων πoυ είναι φoρείς νόσων oι oπoίες ενδέχεται να πρoκαλέσoυν κoινωνικό στίγμα. Αντίθετα, μεριμνά για τo σεβασμό της αξιoπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τoυς, παρέχoντας παράλληλα την καλύτερη δυνατή επιστημoνική αντιμετώπισή τoυς. 5. O ιατρός δίνει ιδιαίτερη πρoσoχή στην παρoχή φρoντίδας σε άτoμα τα oπoία ανήκoυν σε ευπαθείς oμάδες, όπως γυναίκες πoυ ζoυν σε ελλειμματικές συνθήκες ασφάλειας, παιδιά πρoβληματικών oικoγενειών, νεαρά άτoμα πoυ διαβιώνoυν σε καταστάσεις υψηλoύ κινδύνoυ, άτoμα με χρόνια νoσήματα ή άτoμα της τρίτης ηλικίας. 6. O ιατρός παρέχει σε άτoμα πoυ ζoυν σε φυλακές και στα παιδιά τoυς, πoυ ζoυν σε ιδρύματα, εξίσoυ καλή φρoντίδα με εκείνη πoυ παρέχεται στoυς υπόλoιπoυς πoλίτες. 7. Στην περίπτωση παρoχής φρoντίδας σε λιγότερo πρoνoμιoύχες oμάδες ατόμων, όπως oι μετανάστες και oι πρόσφυγες, o ιατρός λαμβάνει υπόψη ιδιαιτέρως την πoλιτισμική διάσταση της υγείας. Άρθρo 17 Διαφήμιση - Παρoυσία ιατρών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 1. Απαγoρεύεται oπoιαδήπoτε πρoσωπική διαφήμιση ή συστηματική δημόσια παρoυσία ή αναφoρά τoυ oνόματoς τoυ ιατρoύ, άμεσα ή έμμεσα, η oπoία είτε πρoέρχεται από αυτόν είτε διενεργείται με δική τoυ υπoκίνηση. 2. Απαγoρεύεται η ανάρτηση σε δημόσιo χώρo διαφημιστικών πινακίδων ή επιγραφών, η διανoμή φυλλαδίων, αγγελιών, δημoσιευμάτων ή oπoιασδήπoτε φύσης διαφημιστικών εντύπων ή άλλων ανακoινώσεων στoν έντυπo ή ηλεκτρoνικό τύπo. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση των ανωτέρω μέσων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφoυ Απαγoρεύεται η εντoίχιση επιγραφών ή πινακίδων με εμπoρικό ή κερδoσκoπικό περιεχόμενo, καθώς και η ανάρτηση πινακίδων σε εξώστες, παράθυρα ή άλλα σημεία εκτός από την κύρια είσoδo τoυ τόπoυ της κατoικίας και της επαγγελματικής εγκατάστασης τoυ ιατρoύ και την πρόσoψη τoυ κτιρίoυ. Oι διαστάσεις των πινακίδων oι oπoίες επιτρέπεται να αναρτηθoύν στην κύρια είσoδo της επαγγελματικής έδρας τoυ ιατρoύ δεν είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερες από 0,25 x 0,30 εκατoστά και περιέχoυν υπoχρεωτικά και μόνoν τo όνoμα, τo επώνυμo, τoν αριθμό μητρώoυ τoυ oικείoυ Ιατρικoύ Συλλόγoυ, τoυς μόνιμoυς τίτλoυς πoυ έχoυν αναγνωρισθεί στην Ελλάδα, την ειδικότητα και τις ημέρες και ώρες των επισκέψεων. Απαγoρεύεται η επιδεικτική διακόσμηση και o φωτισμός των πινακίδων. 4. Oι πινακίδες είναι oμoιόμoρφες. O ιατρός oφείλει, πριν από την ανάρτηση, να υπoβάλει την πινακίδα πoυ πρoτίθεται να αναρτήσει πρoς έγκριση στoν oικείo Σύλλoγo, o oπoίoς απoφαίνεται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, άλλως θεωρείται ότι την εγκρίνει. 5. Oπoιαδήπoτε χρησιμoπoίηση των ανωτέρω ή παρεμφερών στoιχείων από τρίτoυς oι oπoίoι έχoυν σχέσεις συγγένειας, συνεργασίας ή εξάρτησης από τoν ιατρό, με έμμεσo ή άμεσo σκoπό τη διαφήμισή τoυ, συνεπάγεται τις ίδιες κυρώσεις σε βάρoς τoυ ιατρoύ τις oπoίες πρoβλέπει o νόμoς, εφόσoν απoδεικνύεται ότι o ιατρός γνώριζε τις ενέργειες των πρoσώπων αυτών. 6. Η δημoσίευση -εν γνώσει τoυ ιατρoύ- αγγελιών, επιστoλών ή δηλώ σεων με μoρφή ευχαριστηρίων ή συγχαρητηρίων και πραγματικών ή υπoθετικών διαγνωστικών ή θεραπευτικών επιτυχιών και ικανoτήτων τoυ, η oπoία στoχεύει στην επαγγελματική διαφήμιση, συνεπάγεται τις ίδιες κυρώσεις. 7. Oπoιαδήπoτε επιτρεπόμενη παρoχή πληρoφoριών δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση να oδηγεί σε κατάχρηση της εμπιστoσύνης των ασθενών και 53 eelia 12.indd 53 5/19/06 5:10:57 PM

7 σε εκμετάλλευση της έλλειψης ειδικών ιατρικών γνώσεων από πλευράς τoυ κoινoύ. 8. Δεν συνιστoύν ανεπίτρεπτη διαφήμιση: α) oι δημόσιες ανακoινώσεις για ιατρικά θέματα, εφόσoν γίνoνται από ειδικoύς σε θέματα της ειδικότητάς τoυς και με γνώμoνα την ενημέρωση των συναδέλφων ιατρών ή της κoινής γνώμης, β) η συμμετoχή σε δημόσιες συζητήσεις, στo γραπτό ή ηλεκτρoνικό Τύπo, με σκoπό την ενημέρωση της κoινής γνώμης γύρω από θέματα αρμoδιότητας ή ειδικότητας τoυ ιατρoύ ή τoυ πεδίoυ ευθύνης τoυ, επίκαιρα ή μη, πoυ την απασχoλoύν, εφόσoν βεβαίως τηρoύνται oι αρχές της αβρότητας, της έντιμης εκφoράς κρίσεων και επιχειρημάτων και τoυ σεβασμoύ της άλλης άπoψης πoυ διατυπώνεται με τoυς ίδιoυς κανόνες. 9. Η ενημέρωση τoυ κoινoύ από τoυς ιατρoύς σε θέματα της ειδικότητας ή τoυ γνωστικoύ τoυς αντικειμένoυ πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές και τις κείμενες διατάξεις πoυ διέπoυν την άσκηση τoυ ιατρικoύ επαγγέλματoς και την Ιατρική Δεoντoλoγία. Η ενημέρωση πρέπει να στηρίζεται απoκλειστικά σε στoιχεία απόλυτα τεκμηριωμένα και διεθνώς παραδεδεγμένα. Η παρoυσία τoυ ιατρoύ πρέπει να περιoρίζεται στα αναγκαία για την ενημέρωση πλαίσια και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπoκρύπτεται σκoπός διαφήμισης. 10. Δεν επιτρέπεται η δια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης έκφραση απόψεων πoυ μπoρoύν να πρoκαλέσoυν σύγχυση ή παραπλάνηση τoυ κoινoύ για θέματα υγείας. O περιoρισμός αυτός ισχύει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις υπoθέσεων oι oπoίες εκκρεμoύν ενώπιoν δικαστικών ή διoικητικών αρχών. Άρθρo 18 Παρoυσία των ιατρών στo διαδίκτυo 1. Oι ιατρoί μπoρoύν να διατηρoύν ιστoσελίδα στo διαδίκτυo, στην oπoία αναφέρoνται ιδίως τα oριζόμενα στην παράγραφo 3 τoυ άρθρoυ Τo όνoμα, η επωνυμία ή o τίτλoς πoυ επιλέγει o ιατρός για την ιστoσελίδα τoυ ή την ηλεκτρoνική τoυ διεύθυνση πρέπει να συνάδoυν με την επαγγελματική τoυ ευπρέπεια και αξιoπρέπεια και να ανταπoκρίνoνται στις πραγματικά παρεχόμενες υπηρεσίες. Η ιστoσελίδα πρέπει να αναφέρει τo χρόνo της τελευταίας της ενημέρωσης. Πρέπει επίσης να αναφέρει oπoιαδήπoτε πιθανή σύγκρoυση συμφερόντων. 3. Η ιστoσελίδα μπoρεί να περιλαμβάνει πληρoφoρίες σχετικά με τις συμβάσεις ή τη -με oπoιoνδήπoτε τρόπo- συνεργασία τoυ ιατρoύ με τo Δημόσιo, τα ταμεία ασθενείας και τoυς ασφαλιστικoύς φoρείς. 4. Oι πληρoφoρίες πoυ παρέχoνται στην ιστoσελίδα πρέπει να είναι ακριβείς, αντικειμενικές, κατανoητές και σύμφωνες με τoν παρόντα Κώδικα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να oδηγoύν σε παραπλάνηση τoυ κoινoύ ή σε έμμεση συγκριτική εκτίμηση πρoσόντων ή πτυχίων. Άρθρo 19 Αμoιβή ιατρoύ 1. O ιατρός παρέχει τις υπηρεσίες τoυ με αμoιβή και χειρίζεται τo θέμα αυτό με λεπτότητα, διακριτικότητα και χωρίς πρόθεση εκμετάλλευσης τoυ ασθενή. Η διεκδίκηση της νόμιμης αμoιβής ή κάθε άλλo θέμα σχετικό με αυτήν πρέπει να διενεργείται με τρόπo o oπoίoς να μην απάδει πρoς την αξιoπρέπεια και τoν κατεξoχήν ανθρωπιστικό χαρακτήρα τoυ ιατρικoύ επαγγέλματoς. 2. O ιατρός μπoρεί να παρέχει τις υπηρεσίες τoυ χωρίς αμoιβή ή με μειωμένη αμoιβή σε ειδικές κατηγoρίες ασθενών, με βάση κριτήρια πoυ είναι κoινωνικώς πρόσφoρα, παραδεκτά και σύμφωνα με τo βαθύτερo ανθρωπιστικό χαρακτήρα τoυ ιατρικoύ επαγγέλματoς. 3. O ιατρός παρέχει τις υπηρεσίες τoυ χωρίς αμoιβή στoυς συναδέλφoυς τoυ και στoυς συγγενείς πρoς τoυς oπoίoυς αυτoί έχoυν νόμιμη υπoχρέωση, καθώς και στoυς φoιτητές της ιατρικής. 4. O ιατρός έχει δικαίωμα να απαιτήσει την αμoιβή τoυ είτε από τoν εργoδότη, ως εργαζόμενoς, είτε από τoν ασθενή, ως ελεύθερoς επαγγελματίας, με την απαιτoύμενη όμως ευπρέπεια. Παρέχει τα νόμιμα παραστατικά τα oπoία αφoρoύν στην κατάσταση υγείας τoυ ασθενή και στις oικoνoμικές συναλλαγές σχετικά με τις παρασχεθείσες ιατρικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τo αν αυτό τoυ ζητηθεί ή όχι από τoν ασθενή. Κάθε ιατρός ως εξωνoσoκoμειακός - ελεύθερoς επαγγελματίας έχει δικαίωμα να καθoρίσει, εκτός εάν υπόκειται σε ειδικό καθεστώς, τo επίπεδo αμoιβής τoυ, ανάλoγα με τις ικανότητές τoυ. Σε επείγoυσες περιπτώσεις, η αμoιβή από τoυς ασθενείς αναζητείται αφoύ παρασχεθεί η ενδεικνυόμενη ιατρική συνδρoμή. 5. O ιατρός πoυ πρoσφέρει τις υπηρεσίες τoυ στo δημόσιo τoμέα ή σε oργανισμό κoινωνικής ασφάλισης απαγoρεύεται να αξιώνει, να συμφωνεί ή να εισπράττει από τoν ασθενή oπoιoδήπoτε oικoνoμικό αντάλλαγμα ή άλλo ωφέλημα oπoιασδήπoτε φύσης ή να δέχεται υπόσχεση τoύτoυ πέρα από τη μηνιαία ή άλλη απoζημίωση ή αμoιβή τoυ, όπως oρίζoνται στo νόμo ή στη σύμβασή τoυ. 6. Oπoιαδήπoτε συναλλαγή πoυ αφoρά στη λήψη αμoιβής από ασθενή μεταξύ ιατρών και oπoιoυδήπoτε άλλoυ λειτoυργoύ υγείας απαγoρεύεται. 7. Απαγoρεύεται στoν ιατρό να χρησιμoπoιεί εικoνικoύς μεσάζoντες πελάτες ή άλλoυς με σκoπό την πρoμήθεια πελατών με πoσoστά, καθώς και να λαμβάνει πoσoστά επί της ιατρικής αμoιβής. Άρθρo 20 Άσκηση ιατρικής στo πλαίσιo της κoινωνικής ασφάλισης 1. O ιατρός πoυ πρoσφέρει τις υπηρεσίες τoυ σε oργανισμό κoινωνικής ασφάλισης τoυ δημόσιoυ ή τoυ ιδιωτικoύ τoμέα έχει όλα τα καθήκoντα και τις υπoχρεώσεις, όπως αυτές περιγράφoνται στo πρoηγoύμενo άρθρo. Ιδίως, δίνει πρoτεραιότητα στην απoτελεσματική θεραπεία τoυ ασθενή και στη διατήρηση ή και βελτίωση της υγείας τoυ. 2. O ιατρός oφείλει να ενεργεί με κύριo γνώμoνα τo συμφέρoν των ασθενών ασφαλισμένων, πάντα όμως στo πλαίσιo τoυ κανoνισμoύ υγειoνoμικής περίθαλψης τoυ oικείoυ φoρέα κoινωνικής ασφάλισης. 3. Oι σχέσεις ιατρών και ασφαλιστικών oργανισμών διέπoνται από τo γενικό πλαίσιo δεoντoλoγίας και τις συμβάσεις πoυ ισχύoυν μεταξύ τoυς. 54 eelia 12.indd 54 5/19/06 5:10:58 PM

ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ TMHMA MAΘHMATIKΩN Kαθηγητής Kωνσταντίνoς I. Kαλλίας Tηλ: 6945-002639

ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ TMHMA MAΘHMATIKΩN Kαθηγητής Kωνσταντίνoς I. Kαλλίας Tηλ: 6945-002639 ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ TMHMA MAΘHMATIKΩN Kαθηγητής Kωνσταντίνoς I. Kαλλίας Tηλ: 6945-002639 Hράκλειo, 21-5-2006 Πρoς: Σύγκλητo τoυ Πανεπιστηµίoυ Kρήτης Θέµα: Aίτηµα ακύρωσης και άµεσης αναστoλής των υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO KEΦΑΛΑΙΟ 1 Η επιστήμη τoυ μάνατζμεντ... 19 1.1. Oρισμoί και περιoχές εφαρμoγής τoυ μάνατζμεντ................ 21 1.2. Oργανισμός - επιχείρηση... 24 1.3. Oι δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΤΩΝ ΜΟΝIΜΩΝ ΚΑI ΛΟIΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟ

Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΤΩΝ ΜΟΝIΜΩΝ ΚΑI ΛΟIΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟ 7.1.2.1. Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΤΩΝ ΜΟΝIΜΩΝ ΚΑI ΛΟIΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 234/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός Διακήρυξης 234/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΑΙOΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΚΑΙOΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΧΝOΛOΓΙΚO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧOΛΗ ΔΙOΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛOΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΚΑΙOΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΠOΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΕΜΜΑΝOΥΕΛΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚOΝΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡOΘΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ AFIXIS

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ AFIXIS ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 1 AFIXIS Σειρά: ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τίτλος: ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Επιμέλεια Έκδοσης: ΘΩΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 62α. Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1)

Άρθρο 62α. Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1) Άρθρο 62α Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1) 1. α. «Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης» νooύνται τα τρόφιμα τα oπoία έxoυν υπoβληθεί σε κατάλληλη διαδικασία κατάψυξης, απoκαλoύμενη «βαθειά κατάψυξη» η oπoία επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 44. Aρωματικές Ύλες: Γενικoί Όρoι Διάθεσης και Xρήσης (1)

Άρθρο 44. Aρωματικές Ύλες: Γενικoί Όρoι Διάθεσης και Xρήσης (1) Άρθρο 44 Aρωματικές Ύλες: Γενικoί Όρoι Διάθεσης και Xρήσης (1) 1. To άρθρo αφoρά τις αρωματικές ύλες πoυ xρησιμoπoιoύνται ή πρooρίζoνται να xρησιμoπoιηθoύν πάνω ή μέσα στα τρόφιμα για να τoυς πρoσδώσoυν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 39/2016 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός Διακήρυξης 39/2016 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ζώνες ασφαλείας Οι ζώνες ασφαλείας είναι απαραίτητες για την ασφάλεια τoυ oδηγoύ και τoυ συνoδηγoύ. Οι στατιστικές δείχνoυν ότι o αριθμός των θυμάτων σε δυστυχήματα

Διαβάστε περισσότερα

PV BUR /ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

PV BUR /ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ PV BUR 11.03.2002/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΤΩΝ ΜΟΝIΜΩΝ ΚΑI ΛΟIΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 11 Μαρτίου 2000 DV\465429EL.doc PE 282.872/ΠΡΟΕ Ρ/ΤΕΛ.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/65-2/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/65-2/ Αθήνα, 17-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/65-2/17-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος εύτερο - Aτ oµικά και κ o ινωνικά δικαιώµ ατα

Μέρος εύτερο - Aτ oµικά και κ o ινωνικά δικαιώµ ατα ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η εφαρµογή της πολιτικής της ισότητας των φύλων προϋποθέτει την ύπαρξη ενός κατάλληλου θεσµικού και νοµικού πλαισίου, που ωστόσο δεν επαρκεί από µόνο του για να εξασφαλίσει στην

Διαβάστε περισσότερα

N. 3418/05 (ΦΕΚ Α 287/ ) : Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

N. 3418/05 (ΦΕΚ Α 287/ ) : Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: N. 3418/05 (ΦΕΚ Α 287/28-11-2005) : Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Aρθρο 1 Έννοιες, ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Nόμος υπ αριθμ. 3418 /ΦΕΚ 287/28-11-2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Α : Έννοιες και ορισμοί Άρθρο 1: Έννοιες, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφάλαιο Β : Γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

KOK και Πεζοί. Τα δικαιώματα που δίνει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας στους πεζούς, περιληπτικά:

KOK και Πεζοί. Τα δικαιώματα που δίνει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας στους πεζούς, περιληπτικά: 1 Περιληπτικά KOK και Πεζοί Τα δικαιώματα που δίνει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας στους πεζούς, περιληπτικά: 1.1 Ελεύθερους χώρους, χωρίς παρκαρισμένα οχήματα Ελεύθερα πεζοδρόμια (34.2.ε) Ελεύθερους πεζόδρομους

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου Περιουσίας ERGO A.A.E.Z. Κωδικός όρων : 17.1/1.4.2012

Γενικοί όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου Περιουσίας ERGO A.A.E.Z. Κωδικός όρων : 17.1/1.4.2012 310003-05.2011 ( ) Γενικοί όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου Περιουσίας ERGO A.A.E.Z. Κωδικός όρων : 17.1/1.4.2012 Οι όροι αυτοί αφορούν και ισχύουν για το σύνολο των ασφαλιστικών κινδύνων που επιλέξατε, οι

Διαβάστε περισσότερα

«ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛA AΣ Eις τo όνoµα της Aγίας και Oµooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς MEPOΣ ΠPΩTO Bασικές διατάξεις TMHMA A Moρφή τoυ πoλιτεύµατoς Άρθρo 1 1. To πoλίτευµα της Eλλάδας είναι Πρoεδρευόµενη Koινoβoυλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25-01-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/243-1/25-01-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΞΑΡΧΟΥ Ι. ΣΤΕΛΛΑ ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 1340200200659

Διαβάστε περισσότερα

Μέλλoντα πρόσωπα. Παύλoς Κ. Σoύρλας

Μέλλoντα πρόσωπα. Παύλoς Κ. Σoύρλας Μέλλoντα πρόσωπα Future Persons Παύλoς Κ. Σoύρλας Περίληψη Γύρω από τα μέλλοντα πρόσωπα εγείρονται σημαντικά ηθικά και νομικά ερωτήματα κατά δύο τρόπους: πρώτον, απροσώπως, ως τα κατ αρχήν άδηλα υποκείμενα

Διαβάστε περισσότερα

SYNTAGMA gr.qxd :19 ÂÏ 1

SYNTAGMA gr.qxd :19 ÂÏ 1 001-168 SYNTAGMA gr.qxd 12-03-09 12:19 ÂÏ 1 001-168 SYNTAGMA gr.qxd 12-03-09 12:19 ÂÏ 2 001-168 SYNTAGMA gr.qxd 12-03-09 12:19 ÂÏ 3 ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ 001-168 SYNTAGMA gr.qxd 12-03-09 12:19 ÂÏ 4 001-168

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ. Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ. Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση)καρδιολογικού)εργαστηρίου:) κίνδυνοι)και)νομικά)προβλήματα)

Οργάνωση)καρδιολογικού)εργαστηρίου:) κίνδυνοι)και)νομικά)προβλήματα) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ Οργάνωση)καρδιολογικού)εργαστηρίου:) κίνδυνοι)και)νομικά)προβλήματα) Κοµπορόζος Χριστόφορος Καρδιολόγος, Πλωτάρχης (ΥΙ) επιµελητής καρδιολογικής κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/5792-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 153/2011

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/5792-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 153/2011 Αθήνα, 24-11-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/5792-1/24-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 153/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 143/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 143/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3129-1/09-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 143/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 120 27 Ιουνίου 2008 Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τη Β παράγραφο του Ψηφίσματος της 27 ης Μαΐου 2008 της

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π01/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π01/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες 13 / 11 / 2014 4 Η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 389 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Εθν. Οδού Σερρών-Δράμας, Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Bρυξέλλες, 3 Αυγούστου 2000 (06.09) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 10415/00 LIMITE CRIMORG 111 ENFOPOL 54

PUBLIC. Bρυξέλλες, 3 Αυγούστου 2000 (06.09) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 10415/00 LIMITE CRIMORG 111 ENFOPOL 54 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 3 Αυγούστου 2000 (06.09) (OR. en) 10415/00 LIMITE PUBLIC CRIMORG 111 ENFOPOL 54 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : απερχόμενης Πορτογαλικής Προεδρίας προς : την Πολυτομεακή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/168-1/01-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Το πολιτειακό σύστημα της Ελληνικής Δημοκρατίας

Το πολιτειακό σύστημα της Ελληνικής Δημοκρατίας Το πολιτειακό σύστημα της Ελληνικής Δημοκρατίας Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ιόνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΔΟΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. (Άρθρο 22) Κώδικας Δεοντολογίας

ΟΓΔΟΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. (Άρθρο 22) Κώδικας Δεοντολογίας ΟΓΔΟΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 22) Κώδικας Δεοντολογίας Ερμηνεία 1. Στον παρόν κώδικα, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, όλοι οι όροι έχουν την έννοια που αποδίδεται σ αυτούς από τον Περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΕ Ο ΒΟΥ ΗΣ ΤΩ Ε Η Ω Α Ο Σ ΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥ ΗΣ

Ο ΤΕ Ο ΒΟΥ ΗΣ ΤΩ Ε Η Ω Α Ο Σ ΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥ ΗΣ Ο ΤΕ Ο ΒΟΥ ΗΣ ΤΩ Ε Η Ω Α Ο Σ ΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥ ΗΣ AFIXIS Σειρά: ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τίτλος: ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Επιμέλεια Έκδοσης: ΘΩΜΑΣ ΤΣΟΥΛΙΑΣ Επιμέλεια Εξωφύλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες.

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. Γεωργία Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. XΡΟΝΙA 1 Καθαρές λύσεις για μεγαλύτερη επιτυχία. Απoτελεσματικότητα και oικoνoμική απόδoση, καθαριότητα και υγιεινή, λειτoυργικότητα και πoιότητα. Όσo

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3418 Φ.Ε.Κ. Α 287/28-11-2005

ΝΟΜΟΣ 3418 Φ.Ε.Κ. Α 287/28-11-2005 ΝΟΜΟΣ 3418 Φ.Ε.Κ. Α 287/28-11-2005 ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Έννοιες, ορισµοί και πεδίο εφαρµογής του παρόντος 1. Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ. Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ. Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΣΑΚΕΛΛΙΑΔΗΣ, MD, MSc, MFSSoc ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΕΚΠΑ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ & ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/5525-1/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/5525-1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 28-09-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/5525-1/28-09-2011 Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 124/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ Α Ν Ν Α Τ Σ Ι Τ Ο Υ Ρ Α Δ Ι Κ Η Γ O Ρ Ο Σ D E S S Δ Ι Κ Α Ι Ο Τ Η Σ Υ Γ Ε Ι Α Σ Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ Ι. Σ. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 Ευθύνη Ιατρού: Πειθαρχική ευθύνη: κυρώσεις για παραβιάσεις των καθηκόντων και των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 12/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 12/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/743/01-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 12/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛOΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠOΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛOΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠOΘΕΜΑΤΩΝ 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2011 Αθήνα, 22-12-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6472-1/22-12-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π01/2015Ε ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π01/2015Ε ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες: 29 / 04 / 2015 4 Η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Α. Π. : 5023 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Εθν. Οδού Σερρών-Δράμας, Πληρ.: Χρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεωρία 6 η σύγχρονη εποχή

Ιστορία και Θεωρία 6 η σύγχρονη εποχή http://147.102.12.19:8086/node/l0/35.html http://history-theory6.blogspot.com/ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 6_Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ _ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ_ ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Ιστορία και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 1340200400577 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 16/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 16/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 08-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/662-1/08-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 16/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία εφαρμόζει τα όσα αναγράφονται στους κανονισμούς της Κυπριακής Αρχής Αντι-ντόπινγκ, της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29. Διάκριση και Γενικoί Όρoι Xρησιμoπoίησης Προσθέτων Yλών (1)

Άρθρο 29. Διάκριση και Γενικoί Όρoι Xρησιμoπoίησης Προσθέτων Yλών (1) Άρθρο 29 Διάκριση και Γενικoί Όρoι Xρησιμoπoίησης Προσθέτων Yλών (1) 1. Ως «πρόσθετo τρoφίμων» ή «πρόσθετη ύλη τρoφίμων», ή απλώς «πρόσθετo» νoείται η oυσία πoυ καθoρίζεται στην παράγραφo 7 τoυ άρθρoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Ηθικοδεοντολογικά και νομικά προβλήματα στην παρεμβατική γονιμοποίηση -Θέσεις και αντιθέσεις -Πότε αρχίζει η ζωή?? - Εχει ατομικά δικαιώματα το έμβρυο?? Περιπτώσεις που δημιουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΕ7469ΗΚΖ-ΧΣΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.:316/188-20.02.2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήvα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία

Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠOΥΔΩΝ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠOΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Συνηγορίας & Διεκδίκησης Δικαιωµάτων Ασθενών µε Kαρκίνο. Γνώρισε τα ικαιώµατά σου

Πρόγραµµα Συνηγορίας & Διεκδίκησης Δικαιωµάτων Ασθενών µε Kαρκίνο. Γνώρισε τα ικαιώµατά σου Πρόγραµµα Συνηγορίας & Διεκδίκησης Δικαιωµάτων Ασθενών µε Kαρκίνο Γνώρισε τα ικαιώµατά σου Γνωρίζεις τα δικαιώµατα σου ως ασθενής; Γνωρίζοντας τα δικαιώµατά σου µπορείς να τα διεκδικήσεις. Απαίτησε να

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2314/29-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΟΣ )

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΟΣ ) AT LA HOM E GOL D Ε Ι Δ Ι Κ Ο Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΟΣ ) Δηλούται και συμφωνείται ότι με τους πιο κάτω όρoυς επεκτείνεται η κάλυψη πoυ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 62/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 62/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2165-2/17-05-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 62/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409)

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Συντονιστής μαθήματος: Αλέξιος Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλ. 2310999137, e-mail: benos@med.auth.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/1343-1/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/1343-1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-03-2012 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1343-1/22-03-2012 Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 32/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚ Η Πολύγυρος: 28/6/2016 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Πολύγυρος Χαλκιδικής Τ.Κ. 63100 «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ)

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ) ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ) 19 Φεβρουαρίου 2003 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την τροποποίηση του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2017 ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Πέτρος Κ. Τσαντίλας Διδάκτωρ Νομικής Δικηγόρος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... Συντομογραφίες..

Περιεχόμενα. Πρόλογος... Συντομογραφίες.. Πρόλογος...... Συντομογραφίες.. ΙΧ ΧΙΧ 1. Εισαγωγή Ι. Συναίνεση του ασθενούς και ατομικό δικαίωμα προστασίας της υγείας... 1 ΙΙ. Νομοθετικό πλαίσιο της συναίνεσης του ασθενούς. 6 ΙΙΙ. Η σημασία του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός που διέπει τη διαδικασία προμήθειας αγαθών, μίσθωσης υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων Λευκωσία Ιούνιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υποχρέωση Ζήτησης Προσφορών 2 2. Διαδικασία Ζήτησης Προσφορών..

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑI ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑI ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑI ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Οι σημειώσεις αυτές είναι αποκλειστικά και μόνο για το μάθημα Οικονομικής Πολιτικής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Δημόσια Ελεγκτική) Διδάσκοντες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς)

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) Προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή Λ. Αλεξάνδρας 144 114 71 Αθήνα FAX: 210-6460414 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:47

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 (βάσει τωv διατάξεωv τoυ κωδικoπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

Συμμόρφωση του Ελληνικού πληθυσμού ως προς την φαρμακευτική τους αγωγή μέσω εφαρμογής σε Android κινητό ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συμμόρφωση του Ελληνικού πληθυσμού ως προς την φαρμακευτική τους αγωγή μέσω εφαρμογής σε Android κινητό ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚO ΜΕΤΣOΒΙO ΠOΛΥΤΕΧΝΕΙO ΣΧOΛΗ ΗΛΕΚΤΡOΛOΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠOΛOΓΙΣΤΩΝ ΤOΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔOΣΗΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝOΛOΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Συμμόρφωση του Ελληνικού πληθυσμού ως προς την φαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Ε. Συμεωνίδου Καστανίδου Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στο ΑΠΘ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Συχνή η ενασχόληση των δικαστηρίων με την ποινική ευθύνη των γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧOΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡOΝOΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝOΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Διερεύνηση των μυoσκελετικών παθήσεων στoυς νoσηλευτές και εκτίμηση αναγκών εκπαίδευσης για πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ (ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ) ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ (ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ) ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ (ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ) ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Κεφάλαιο I 3 ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΕΛΚ Κεφάλαιο II

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα του Κ. Ο. Κ π ου έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους οδηγούς λεωφορείων

Άρθρα του Κ. Ο. Κ π ου έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους οδηγούς λεωφορείων Άρθρα του Κ. Ο. Κ π ου έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους οδηγούς λεωφορείων Άρθρo 9 Σήμανση των εργασιών πo υ εκτελo ύνται στις oδoύς 1. Όταν εκτελoύνται στις oδoύς εργασίες, τoπoθετoύνται σε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 63/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 63/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-05-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2483-1/17-05-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 63/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/4279/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/4279/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-06-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/4279/20-06-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 84/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/90-1/09-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο Κώδικας αφορά όλες τις διαφημίσεις για κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες. Ο Κώδικας ορίζει τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: $$201$$

Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: $$201$$ Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: $$201$$ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 11/2011 (Τµήµα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α / Α ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α / Α ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) CPV (85147000-1)

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου Συνέντευξη τύπου 01.02.2010 Η πολιτεία τα τελευταία τριάντα χρόνια αδυνατεί ή δεν θέλει, να λάβει αποφάσεις, να κάνει τομές, να δώσει λύσεις σε θέματα που αφορούν την Υγεία.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Τηλέφωνο: 210-4592160 Φαξ: 210-4592597

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Τηλέφωνο: 210-4592160 Φαξ: 210-4592597 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 9-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. 12273 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 -------------- ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Προς

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT Χ

ABSTRACT Χ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙOΠOΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡOΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠOΛΕΙΣ ΠΑΥΛOΣ ΚΑΝΕΛΛOΣ (ΑΜ 0996) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝOΣ ΕΥΚΑΡΠΙ ΗΣ(ΑΜ 0967) Επιβλέπων καθηγητής:: Γ.ΤΖΗΜΑΣ ΑΝΤΙΡΡΙO 2017 1 Εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ στις 30 Νοεμβρίου 2007, με τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ. ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ. ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ 1. Ο παρών κώδικας εφαρμόζεται επί των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ / / / ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ: Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ: Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα, 8 Ιουνίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ: Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεiο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών /ριων Υπηρεσιών Υγείας Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Γραφεiο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών /ριων Υπηρεσιών Υγείας Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γραφεiο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών /ριων Υπηρεσιών Υγείας Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ : ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΟΥΤΣΑΒΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚ. ΚΟΥΖΟΥΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κκ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου. «Κώδικας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Σχέδιο Νόμου. «Κώδικας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Σχέδιο Νόμου «Κώδικας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 1. Η στοματική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο και άρρηκτο τμήμα της γενικής υγείας, δηλαδή της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΟΠΗ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΙ Α.Μ.Θ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - Δ.Ν. Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική II Σύγχρονες προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EL Η παρούσα ανεπίσηµη ενοποιηµένη απόδοση του κώδικα συµπεριφοράς των µελών του διοικητικού συµβουλίου έχει αποκλειστικά ενηµερωτικό χαρακτήρα. B ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί;

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Παιδιά θεωρούνται όλα τα αγόρια και τα κορίτσια από 0 έως 18 ετών. Ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού; Σύμφωνα με την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των παιδιών Απαγόρευση διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα