ΠΔΡΗΟΓΟ ΖΜΔΡΑ. Γεληθά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ. Γεληθά"

Transcript

1 ΠΔΡΗΟΓΟ ΖΜΔΡΑ Γεληθά Ζ καθξά θαη εηξεληθή πεξίνδνο ησλ 50 εηώλ δσληαλήο παξνπζίαο θαη δξάζεο ησλ Γπλάκεσλ Καηαδξνκώλ αξρηθά θαη ησλ Δηδηθώλ Γπλάκεσλ αξγόηεξα ζην ρώξν ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, κπνξνύκε γεληθά λα πνύκε όηη ραξαθηεξίδεηαη από κηα ζπλερή θαη έληνλε πξνζπάζεηα αλάπηπμήο ηνπο, ζπζηεκαηηθήο θαη ξεαιηζηηθήο εθπαίδεπζεο, εθζπγρξνληζκνύ ησλ κέζσλ θαη ησλ πιηθώλ, πξνζαξκνγήο ζηηο ζύγρξνλεο αληηιήςεηο πεξί εηδηθνύ πνιέκνπ, ζπλεξγαζίαο κε ηηο αληίζηνηρεο Δηδηθέο Γπλάκεηο ζπκκάρσλ θαη θίισλ ρσξώλ θαη ζπκκεηνρήο ηνπο ζε δηαθιαδηθέο θαη ζπκκαρηθέο αζθήζεηο. Σαπηόρξνλα, ελδηαθέξνπζα θαη εληππσζηαθή ππήξμε θαη ε παξνπζία ηνπο ζε πνηθίιεο αζιεηηθέο εθδειώζεηο (ηξαηησηηθέο, θνπεπηηθέο, Αιεμηπησηηζηώλ, Υηνλνδξόκσλ, Βαηξαραλζξώπσλ θα) θαη ε θνηλσληθή πξνζθνξά ηνπο, όπνπ θαη όηαλ ηε ρξεηάζηεθε ε πνιηηεία. Καη πξάγκαηη είλαη παξαδεθηό πιένλ από όινπο, όηη ζε απηήλ αθξηβώο ηελ πεξίνδν νη Δηδηθέο Γπλάκεηο πέηπραλ πάξα πνιιά, αλεβάδνληαο κε κόρζνπο θαη θόπνπο, ην επίπεδό ηνπο γεληθά ζε πνιύ αμηόινγε ζέζε, ελώ ζπλέρηζαλ παξάιιεια λα δηαηεξνύλ ηηο παξαδόζεηο πνπ θιεξνλόκεζαλ από ηνπο πξσηνπόξνπο Ηεξνινρίηεο θαη Καηαδξνκείο. Δδώ ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί επίζεο: - Ζ κεηά ην 1960 (έηνο αλαθεξύμεσο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο) παξνρή ζπλερνύο ζπλδξνκήο ζηε ζπγθξόηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Μνλάδσλ Καηαδξνκώλ ηεο Κππξηαθήο Δζλνθξνπξάο, θαη - Ζ ζπκκεηνρή κηαο Μνλάδαο Καηαδξνκώλ ζηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ζηε κεγαιόλεζν Κύπξν ην 1974, θαηά ηηο νπνίεο είρε έλαλ αμησκαηηθό θαη 28 νπιίηεο λεθξνύο από πηώζε αεξνζθάθνπο. ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνύλ πνιύ πεξηιεπηηθά, νη θπξηόηεξνη ηνκείο δξαζηεξηόηεηαο ησλ Μνλάδσλ Καηαδξνκώλ θαη ησλ Δηδηθώλ Γπλάκεσλ, θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από ην 1951 θαη εληεύζελ. Ζ αλαζπγθξόηεζε θαη αλάπηπμε ησλ Μνλάδσλ Καηαδξνκώλ Από ην 1951 κέρξη θαη ζήκεξα, ε δνκή θαη ε νξγάλσζε ησλ Μνλάδσλ Καηαδξνκώλ πέξαζε από πνιιά ζηάδηα, κέρξη λα θαηαιήμνπλ ζηε ζεκεξηλή

2 κνξθή ηνπο. Ζ επηδίσμε ηεο παξαπέξα αλάπηπμεο, ε αλάγθε ηεο ζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πιένλ απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ε ππνρξέσζε ηεο πιήξνπο αληαπόθξηζεο ζηνλ εθάζηνηε ξόιν θαη ζηηο απνζηνιέο πνπ αλαιάκβαλαλ ζηα πιαίζηα ηεο Δζληθήο Άκπλαο ηεο ρώξαο, επέβαιαλ ηελ θαηά θαηξνύο αλαζπγθξόηεζε θαη αλαδηνξγάλσζε ησλ Μνλάδσλ Καηαδξνκώλ, όπσο παξαθάησ θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά αλαθέξεηαη. 1955: πγθξόηεζε ηεο ρνιήο Αιεμηπησηηζηώλ, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ζηελ παξαιία Αζπξνπύξγνπ Αηηηθήο. 1956: Οξηζηηθή κεηαζηάζκεπζε ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεύζεσο Μνλάδσλ Καηαδξνκώλ από ην Καβνύξη ηεο Βνπιηαγκέλεο ζηε Νέα Πέξακν (Μεγάιν Πεύθν) Αηηηθήο. 1957: Γηάιπζε ηεο Γηεπζύλζεσο Γπλάκεσλ Καηαδξνκώλ ηνπ ΓΔ (ΓΔ/Α11) θαη ηεο Γηνηθήζεσο Γπλάκεσλ Καηαδξνκώλ θαη ζπγθξόηεζε: ηεο "Γηνηθήζεσο Καηαδξνκώλ" ζην ΓΔ, κε αξκνδηόηεηεο Γηεπζύλζεσο θαη ηαπηόρξνλα ρεκαηηζκνύ θαη ελόο Σαθηηθνύ Δπηηειείνπ Γπλάκεσλ Καηαδξνκώλ κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε. πγθξόηεζε ελόο Πεηξακαηηθνύ Κέληξνπ Δθπαηδεύζεσο Μνλάδσλ Καηαδξνκώλ ζην ζηξαηόπεδν ηεο ρνιήο Αιεμηπησηηζηώλ. 1959: Αλαδηνξγάλσζε ησλ Μνηξώλ Καηαδξνκώλ (ζε 4 Σκήκαηα Κξνύζεσο θαη έλα Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο θαη Τπνζηήξημεο) θαη ζπγθξόηεζε ηνπ "Δηδηθνύ Σκήκαηνο Αιεμηπησηηζηώλ" ππό ηε ρνιή Αιεμηπησηηζηώλ. 1961: Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ "Κέληξνπ Δθπαηδεύζεσο Οξεηλνύ Αγώλα" ζηνλ Όιπκπν, αληί ηνπ κέρξη ηόηε ιεηηνπξγνύληνο ζην Βέξκην "Κέληξνπ Δθπαηδεύζεσο Υηνλνδξόκσλ". 1962: Μεηνλνκαζία ηνπ Σαθηηθνύ Δπηηειείνπ /Γπλάκεσλ Καηαδξνκώλ ζε "1ε Σαθηηθή Γηνίθεζε Γπλάκεσλ Καηαδξνκώλ". 1963: Αλαδηνξγάλσζε ηεο ρνιήο Αιεμηπησηηζηώλ ζε "Απόζπαζκα Αιεμηπησηηζηώλ", κε αλάζεζε ζε απηό πνιεκηθώλ απνζηνιώλ.

3 Γηάιπζε ηνπ κέρξη ηόηε ιεηηνπξγνύληνο ζηε Ρεληίλα Θεζζαινλίθεο Κέληξνπ Δθπαηδεύζεσο Καηαδξνκώλ ηνπ Γ ώκαηνο ηξαηνύ θαη ζπγθξόηεζε ζην ίδην ζηξαηόπεδν ηνπ "Κέληξνπ Δθπαηδεύζεσο Αλνξζνδόμνπ Πνιέκνπ", αξρηθά ππό ηε Γηνίθεζε Καηαδξνκώλ θαη ζηε ζπλέρεηα ππό ηε Γηεύζπλζε Δηδηθώλ Γπλάκεσλ ηνπ ΓΔ. Αλαδηνξγάλσζε ηεο Γ Μνίξαο Καηαδξνκώλ θαη κεηνλνκαζία ηεο ζε "Γ Μνίξα Ακθηβίσλ Καηαδξνκώλ", κε απ επζείαο ππαγσγή ηεο ππό ηε Γηνίθεζε Καηαδξνκώλ. 1965: πγθξόηεζε ησλ "1εο θαη 2αο Μνηξώλ Αιεμηπησηηζηώλ", κε έδξεο ηνλ Αζπξόππξγν θαη ην Γηόλπζν Αηηηθήο αληίζηνηρα. πγθξόηεζε ηεο "2εο Σαθηηθήο Γηνίθεζεο Καηαδξνκώλ" ζηνλ Αζπξόππξγν, ζηελ νπνία ππήρζεζαλ νη δύν Μνίξεο Αιεμηπησηηζηώλ. Αλαδηνξγάλσζε ηνπ 480 Σάγκαηνο Γηαβηβάζεσλ Καηαδξνκώλ. Αλαδηνξγάλσζε ηνπ Απνζπάζκαηνο Αιεμηπησηηζηώλ θαη κεηνλνκαζία ηνπ θαη πάιη ζε ρνιή Αιεμηπησηηζηώλ. 1967: Μεηνλνκαζία ηεο 1εο Σαθηηθήο Γηνίθεζεο /Γπλάκεσλ Καηαδξνκώλ ζε "1ν ύληαγκα Καηαδξνκώλ" κε ηηο Β - Γ - Δ Μνίξεο Καηαδξνκώλ θαη ηεο 2εο Σαθηηθήο Γηνίθεζεο / Γπλάκεσλ Καηαδξνκώλ ζε "2ν ύληαγκα Αιεμηπησηηζηώλ" κε ηηο 1ε θαη 2α Μνίξεο Αιεμηπησηηζηώλ. 1968: πγθξόηεζε ηεο "Α Μνίξαο Ακθηβίσλ Καηαδξνκώλ", κε απεπζείαο ππαγσγή ηεο ππό ηε Γηνίθεζε Καηαδξνκώλ. 1976: Έληαμε ππό ηε Γηνίθεζε Καηαδξνκώλ ηνπ "32νπ πληάγκαηνο Πεδνλαπηώλ" κε ηα ηξία Σάγκαηά ηνπ θαη ηηο ππνκνλάδεο ηνπ θαη κε έδξα ην Βόιν. 1978: Γηαρσξηζκόο ηεο Γηνηθήζεσο Καηαδξνκώλ ζε "Γηεύζπλζε Δηδηθώλ Γπλάκεσλ" ζην ΓΔ θαη ζε "ΗΗΗε Μεξαξρία Δηδηθώλ Γπλάκεσλ", κε

4 ηαπηόρξνλε κεηνλνκαζία όισλ ησλ ηόηε πγθξνηεκάησλ θαη Μνλάδσλ ηνπο ζε "ΔΗΓΗΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ". 1988: Γηάιπζε ηεο ΗΗΗεο Μεξαξρίαο Δηδηθώλ Γπλάκεσλ. πγθξόηεζε ηεο "32εο Σαμηαξρίαο Πεδνλαπηώλ" θαη ππαγσγή ηεο ππό ηελ 1ε ηξαηηά. πγθξόηεζε ηνπ "13νπ πληάγκαηνο Ακθηβίσλ Καηαδξνκώλ" (13 ΑΚ) κε ηηο Α θαη Γ Μνίξεο Ακθηβίσλ Καηαδξνκώλ θαη ππαγσγή ππό ην ΓΔ/ΓΔΓ. Τπαγσγή ηνπ 2νπ πληάγκαηνο Αιεμηπησηηζηώλ ππό ηελ ΑΓΔΝ. Τπαγσγή ηνπ 1νπ πληάγκαηνο Καηαδξνκώλ ππό ην Γ. 1996: πγθξόηεζε ηεο Ε Μνίξαο Ακθηβίσλ Καηαδξνκώλ θαη ππαγσγή ηεο ππό ην 13 ΑΚ. 1998: Αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ Δηδηθνύ Σκήκαηνο Αιεμηπησηηζηώλ (ΔΣΑ) θαη ππαγσγή ηνπ ππό ην 13 ΑΚ. Αλεμαξηεηνπνίεζε ησλ ΔΣΔΘ (2ν-3ν-4ν-5ν-6ν ΔΣΔΘ) θαη ππαγσγή ηνπο ζην 13 ΑΚ. Τπαγσγή ππό ην Β ώκα ηξαηνύ ησλ: 32εο Σαμηαξρίαο Πεδνλαπηώλ, 1νπ πληάγκαηνο Καηαδξνκώλ θαη 2νπ πληάγκαηνο Αιεμηπησηηζηώλ 2001: Με απόθαζε ηνπ ΓΔ ην 13ν ΑΚ αλαδηνξγαλώλεηαη ζε 13ε Γηνίθεζε Δηδηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (13ε ΓΔΔ) επηπέδνπ Σαμηαξρίαο. 04 Ηαλ 2003 Γηάιπζε ηνπ 2νπ πληάγκαηνο Αιεμηπησηηζηώλ. πγθξόηεζε ηεο 1εο Σαμηαξρίαο Καηαδξνκώλ-Αιεμηπησηηζηώλ κε ππαγσγή ζ' απηήλ ηεο 1εο θαη 2εο Μνίξαο Αιεμηπησηηζηώλ. επ 2005: Τπαγσγή ηεο 13 ΓΔΔ ζην Β. 26 επ 2005: Τπαγσγή ηεο 1εο Σαμηαξρίαο Καηαδξνκώλ-Αιεμηπησηηζηώλ θαη ηεο 32εο Σαμηαξρίαο Πεδνλαπηώλ ζηελ Ηε Μεξαξρία Πεδηθνύ. Απηέο ήηαλ νη ζπνπδαηόηεξεο κεηαβνιέο ζηελ νξγάλσζε, ππαγσγή θαη ιεηηνπξγία ησλ Μνλάδσλ Καηαδξνκώλ θαη ησλ κεηέπεηηα Δηδηθώλ Γπλάκεσλ, θαηά ηα ηειεπηαία πελήληα ρξόληα. Ζ εθπαίδεπζε ησλ Δηδηθώλ Γπλάκεσλ Οη Δηδηθέο Γπλάκεηο, από ηε θύζε ηνπο (ραξαθηεξηζηηθέο ηδηόηεηεο, δπλαηόηεηεο θαη πεξηνξηζκνί) απαηηνύζαλ πάληνηε, ηελ από θάζε πιεπξά, άξηηα θαη ξεαιηζηηθή βαζηθή θαη εηδηθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο, (αμησκαηηθώλ θαη νπιηηώλ), ην νπνίν έπξεπε ππνρξεσηηθά λα πξνέξρεηαη από

5 εζεινληέο, επηιεγκέλνπο κε απζηεξά θξηηήξηα λνεκνζύλεο θαη ςπρηθώλ θαη ζσκαηηθώλ ηθαλνηήησλ. Έηζη, ε εθπαίδεπζε όισλ ησλ Καηαδξνκέσλ (αμησκαηηθώλ θαη νπιηηώλ) ζηελ Σερληθή θαη Σαθηηθή ησλ εηδηθώλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ εληαηηθή, ζθιεξή θαη επίπνλε θαη ζε όιν ην δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηνπο ζηηο Δηδηθέο Γπλάκεηο, γηαηί ην πςειό επίπεδό ηεο απνηεινύζε θαη απνηειεί, ηε βαζηθή θαη ζεκειηώδε πξνϋπόζεζε ηεο επηηπρίαο ηνπο. Οη πνιιέο θαη ζνβαξέο εμάιινπ απαηηήζεηο, πνπ απέξξεαλ από ηνπο θαζηεξσκέλνπο θαλόλεο θαη ηξόπνπο ηεο "ηαθηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο" ησλ Μνλάδσλ ησλ Δηδηθώλ Γπλάκεσλ, επέβαιιαλ ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο: - ηε δηαβίσζε θαη ζηνλ αγώλα θάησ από ηδηαίηεξα δπζκελείο ζπλζήθεο εδάθνπο θαη θαηξνύ (αλαξξηρήζεηο, νξεηλόο αγώλαο, αγώλαο ζε ρηνλνζθέπαζηεο πεξηνρέο, δηάβαζε πδάηηλσλ θσιπκάησλ, εμαληιεηηθέο πνξείεο επί αλσκάινπ εδάθνπο θαη ζε κεγάιεο απνζηάζεηο θ.α). - ηελ εμνηθείσζε κε ην πγξό ζηνηρείν (ζάιαζζα, πνηάκηα, ιίκλεο), ζηνπο ηξόπνπο θηλήζεσο θαη κεηαθνξάο δηα κέζνπ απηνύ θαη ζηε ρξήζε πισηώλ γεληθά κέζσλ. - ηηο πάζεο θύζεσο θαηαζηξνθέο θαη δνιηνθζνξέο. - ηνλ εζηζκό θαη ζηελ απόθηεζε ηεο απαηηνύκελεο πείξαο ζηηο ηαρείεο αεξνκεηαθνξέο, κε αεξνπιάλα θαη ειηθόπηεξα. - ε εμεηδηθεπκέλα αληηθείκελα, αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηεο Μνλάδαο Δηδηθώλ Γπλάκεσλ, όπσο: Αιεμηπησηηζηώλ, Βαηξαραλζξώπσλ, Υηνλνδξόκσλ, Αλνξζόδνμνπ Πνιέκνπ, Ακθηβίσλ Καηαδξνκώλ θαη Πεδνλαπηώλ. - ηελ πξαγκαηνπνίεζε, από όιεο γεληθά ηηο Μνλάδεο ησλ Δηδηθώλ Γπλάκεσλ κεγάινπ αξηζκνύ αζθήζεσλ, εθηεινπκέλσλ κε ξεαιηζηηθό ηξόπν γηα ηελ, θαηά ην δπλαηό, πξνζνκνίσζε κε ζπλζήθεο κάρεο θαη

6 - ηε ζπκκεηνρή Μνλάδσλ θαη Σκεκάησλ ησλ Δηδηθώλ Γπλάκεσλ ζε δηάθνξεο δηαθιαδηθέο θαη ζπκκαρηθέο αζθήζεηο. Πξνθεηκέλνπ ηέινο, λα απμήζνπλ ηε καρεηηθή ηνπο αμία, νη Μνλάδεο ησλ Δηδηθώλ Γπλάκεσλ θαιιηεξγνύλ, ζπλερώο θαη παξάιιεια κε ηελ παξαπάλσ πνηθίιε εθπαίδεπζε ζην πξνζσπηθό ηνπο ην ππέξνρν "Πλεύκα Μνλάδνο", πνπ θιεξνλόκεζαλ από ηνπο παιαίκαρνπο Ηεξνινρίηεο θαη Καηαδξνκείο θαη δηαηεξνύλ δσληαλή ηελ ηζηνξία θαη ηηο παξαδόζεηο ηνπο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ Δηδηθώλ Γπλάκεσλ ζε αζιεηηθέο εθδειώζεηο Παξάιιεια κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο ινηπέο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο, νη Μνλάδεο ησλ Δηδηθώλ Γπλάκεσλ ζπρλά ζπκκεηείραλ ζε πνιιέο θαη πνηθίιεο αζιεηηθέο εθδειώζεηο, (ηξαηησηηθνύο Αγώλεο, θνπεπηηθνύο Αγώλεο, Κιαζηθά θαη Οκαδηθά Αζιήκαηα, Αγώλεο Αιεμηπησηηζηώλ, Υηνλνδξόκσλ θ.α), ζην εζσηεξηθό ηνπο θαη θπξίσο ζην ρώξν ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ Αζθαιείαο. Οη πνιιέο θαη αμηόινγεο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο, (θύπειια, κεηάιιηα, βξαβεία, δηπιώκαηα θιπ), πνπ θαηά θαηξνύο ηνπο απνλεκήζεθαλ, απνηέιεζαλ ηελ επηβξάβεπζε ησλ επγελώλ πξνζπαζεηώλ ηνπο ζηνλ ηνκέα ηνπ Αζιεηηζκνύ. Μηα από ηηο πιένλ δηαθεθξηκέλεο επηηπρίεο ηνπο - ίζσο ε ζπνπδαηόηεξε - ήηαλ ε νξηζηηθή θαηάθηεζε, ύζηεξα από ππεξάλζξσπεο δηαδνρηθέο πξνζπάζεηεο, ηνπ επακεηβνκέλνπ "Σξνπαίνπ Κνξέαο" ην έηνο Δδώ ζα πξέπεη λα πξνζηεζνύλ θαη νη ζεακαηηθέο αιιά ξηςνθίλδπλεο ζηξαηησηηθέο επηδείμεηο ηνπο, (Αλαξξηρήζεηο, Καηαδξνκώλ, Καηαζηξνθώλ, Γηάβαζε πδάηηλσλ θσιπκάησλ, Αιεμηπησηηζηώλ, Βαηξαραλζξώπσλ, Υηνλνδξόκσλ, Πεδνλαπηώλ θιπ), κπξνζηά ζε Έιιελεο θαη μέλνπο πςεινύο, πνιηηηθνύο θαη ζηξαηησηηθνύο επηζθέπηεο, νη νπνίνη πάληνηε εθθξάδνληαλ κε ηα θαιύηεξα ιόγηα γηα ην πςειό επίπεδν εθπαηδεύζεσο θαη καρεηηθόηεηαο ησλ Διιεληθώλ Δηδηθώλ Γπλάκεσλ.

7

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΑΒΒΑΣΟ 14 ΜΑΪΟΤ 2011 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΣΔΔΡΗ (4) ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ ΘΔΜΑ Α1 Να δώζεηε ην πεξηερόκελν

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος

To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος Τνπ Αληηλαπάξρνπ (ε.α.) Ξελνθώληνο Π. Μαπξνγηάλλε Π.Ν. Φση.: Γεκήηξεο Παλαγησηόπνπινο Τν ηζηνξηθό ηνπ θηηξίνπ όπνπ ζήκεξα ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛ. ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΚΖΚΑ ΑκεΑ Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Θώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax. e-mail ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΟΤ Γ ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε-α πλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν

Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν 1 Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν Ροζάκη Αγγελή 61, Τ.Κ. 351 00 Λαμία Τηλ/FAX +30 2231 038 007 e-mail: info@natureinaction.gr http://www.natureinaction.gr 61 Rozaki Aggeli str, 351 00 Lamia Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 14 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΡΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ: ΠΑΠΑΣΔΡΓΙΟΤ ΟΝΟΜΑ: ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΑΞΗ: Α 4 ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: 2010-2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΗΣΑ 1 ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ.

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ. 1 ΣΔΛΔΣΖ ΒΡΑΒΔΤΖ 10εο ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ άββαην 14 Ηνπλίνπ 2014 - Αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θηίξην Αλαζηάζηνο Γ Λεβέληεο αίζνπζα Β108 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε - Έληηκε Δθπξόζσπε

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα