Η ανάγκη δηµιουργίας ενός σύγχρονου 3 δορυφορικού Γεωδαιτικού Συστήµατος Αναφοράς στην Ελλάδα.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ανάγκη δηµιουργίας ενός σύγχρονου 3 δορυφορικού Γεωδαιτικού Συστήµατος Αναφοράς στην Ελλάδα."

Transcript

1 Η ανάγκη δηµιουργίας ενός σύγχρονου 3 δορυφορικού Γεωδαιτικού Συστήµατος Αναφοράς στην Ελλάδα. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ, Τοπογράφος Μηχανικός, Επίκ. Καθηγητής, ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΛΟΣ, Τοπογράφος Μηχανικός, Καθηγητής, ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λαµβάνοντας υπόψη (α) τις σύγχρονες εξελίξεις στο τοµέα της δορυφορικής γεωδαισίας, (β) την αλµατώδη ανάπτυξη των συστηµάτων GNSS όσον αφορά στην ακρίβεια 3 προσδιορισµού της απόλυτης (µερικά cm) και της σχετικής (<mm) θέσης ενός σηµείου στο χώρο, (γ) τα προβλήµατα του υφιστάµενου ΕΓΣΑ87, (δ) την σχεδιαζόµενη υποδοµή του HEPOS από την ΚΤ-ΑΕ και (ε) την υφιστάµενη υποδοµή στα πλαίσια του EUREF, στην παρούσα εργασία (1) παρουσιάζουµε τις δυνατότητες σύνδεσης του ΕΓΣΑ87 µε άλλα 3 ΓΣΑ, (2) τεκµηριώνουµε την αναγκαιότητα ίδρυσης ενός νέου Ελληνικού datum µε έµφαση στα πλεονεκτήµατα των χρηστών του και (3) προτείνουµε µεθοδολογίες για τον ορισµό ενός νέου ΓΣΑ στην Ελλάδα. ABSTRACT: Taking into account (a) all recent developments in the field of Satellite Geodesy, (b) the rapid growth of GNSSs with respect to the accuracy level for 3D point positioning, (c) the wellknown problems concerning the Hellenic geodetic datum HGRS87, (d) the geodetic infrastructure related to the HEPOS system which is pllaned by the Hellenic Cadastre SA, and (e) the existing EUREF stations that are currently operating in Greece, in this paper: (1) the methodology to establish the geodetic connection between HGRS87 and various International and European 3D geodetic datums is presented, (2) the need to define and implement a new geodetic Hellenic datum - with emphasis on the benefits for the involved agencies and related users - is documented, and (3) various approaches for the definition of a new geodetic reference system for Greece are proposed. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα της δορυφορικής Γεωδαισίας, καθώς και η συνεχιζόµενη ανάπτυξη πληρέστερων θεωρητικών µοντέλων και αλγοριθµικών τεχνικών για την επεξεργασία δεδοµένων του Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος GPS, έχουν επιφέρει µια αλµατώδη αύξηση στην ακρίβεια προσδιορισµού της θέσης σηµείων στην επιφάνεια της Γης. Με την χρήση του GPS είναι πλέον σχετικά εύκολο να υπολογίσουµε µε ακρίβεια λίγων εκατοστών τόσο την απόλυτη (σε σχέση µε κάποιο γεωκεντρικό σύστηµα αναφοράς) θέση ενός σηµείου, όσο και την σχετική του θέση ως προς κάποιο γνωστό επίγειο σταθµό ελέγχου που µπορεί να βρίσκεται αρκετές εκατοντάδες χιλιόµετρα µακριά. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η χρήση του υφιστάµενου επίσηµου Ελληνικού Γεωδαιτικού Συστήµατος Αναφοράς ΕΓΣΑ87 (ΟΚΧΕ, 1987) κρίνεται πλέον ανεπαρκής για την πλήρη κάλυψη των γεωδαιτικών, τοπογραφικών και χαρτογραφικών αναγκών της χώρας, αλλά και για την υποστήριξη άλλων επιστηµονικών µελετών και εφαρµογών που απαιτούν ένα σύγχρονο, τρισδιάστατο και υψηλής ακρίβειας σύστηµα αναφοράς για την καταγραφή, την µελέτη και την δυναµική παρακολούθηση διαφόρων φυσικών φαινοµένων και ανθρωπογενών διεργασιών. Η σηµαντική αδυναµία του ΕΓΣΑ87 οφείλεται στο γεγονός ότι είναι πλέον ένα ξεπερασµένο σύστηµα αναφοράς από πλευράς ακρίβειας και αξιοπιστίας, αφού ο υπολογισµός του έγινε πριν από δύο δεκαετίες χρησιµοποιώντας δεδοµένα και τεχνικές συνόρθωσης τα οποία δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να ικανοποιήσουν τις σύγχρονες απαιτήσεις για ένα εθνικό γεωδαιτικό δίκτυο πρώτης τάξης. Επιπλέον, το ΕΓΣΑ87 δεν είναι ένα αληθινά τρισδιάστατο σύστηµα αναφοράς (καλύπτοντας πάντως τις χαρτογραφικές απαιτήσεις του Εθνικού Κτηµατολογίου), δηµιουργώντας όµως έτσι ένα σηµαντικό κενό στην ύπαρξη ενός αξιόπιστου εθνικού δικτύου υψοµετρικού ελέγχου, µε βάση δορυφορικές µετρήσεις υψηλής ακρίβειας, µιας και η ποιότητα του υπάρχοντος κλασικού χωροσταθµικού δικτύου είναι ιδιαίτερα προβληµατική.

2 Λαµβάνοντας επίσης υπόψη τα διάφορα γεωδυναµικά φαινόµενα (κίνηση τεκτονικών πλακών, σεισµική δραστηριότητα, κλπ.) που επηρεάζουν σηµαντικά την γεωµετρία του Ελληνικού χώρου σε διάφορες χρονικές και χωρικές κλίµακες, όσο και τη χρησιµότητα της διαχρονικής παρακολούθησης τους, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για τη µελέτη και τη δηµιουργία ενός νέου εθνικού γεωδαιτικού συστήµατος αναφοράς το οποίο θα παρέχει το αναγκαίο υπόβαθρο για την σωστή και ολοκληρωµένη διαχείριση χωρικών πληροφοριών. Στην εργασία αυτή αναλύονται διεξοδικά τα παραπάνω θέµατα µε διάφορα παραδείγµατα από την επιστηµονική και επαγγελµατική πρακτική, και παρουσιάζεται µία σειρά προτάσεων που, σε συνδυασµό µε την µελλοντική λειτουργία του HEPOS Hellenic Positioning System (Γιαννίου και Μάστορης, 2006) στην Ελλάδα, µπορούν να εφαρµοσθούν για την οµαλή µετάβαση από το παλιό ΕΓΣΑ87 σε µία νέα βελτιωµένη έκδοση ΕΓΣΑyy (?). Ιδιαίτερη µέριµνα θα πρέπει να ληφθεί για τον ακριβή µετασχηµατισµό συντεταγµένων από και προς όλα τα υφιστάµενα εθνικά και διεθνή συστήµατα αναφοράς (ITRFyy, ETRFyy, GR-παλαιό, κά), µε κύριο µέληµα τον αµφίδροµο µετασχηµατισµό µεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του νέου συστήµατος ΕΓΣΑyy. Οι υπάρχουσες εθνικές υποδοµές συλλογής και αναφοράς δορυφορικών δεδοµένων από τους µόνιµους γεωδαιτικούς σταθµούς παρακαλούθησης του συστήµατος EUREF (σταθµοί AUT1, TUC2, NOA1) κρίνονται επαρκείς και ουσιαστικές για την υποστήριξη ενός τέτοιου εγχειρήµατος. Πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της µοντελοποίησης του γήινου πεδίου βαρύτητας µε την δηµιουργία παγκόσµιων µοντέλων του γεωειδούς µε εξαιρετικά µεγάλο βαθµό ανάπτυξης σε σειρές σφαιρικών αρµονικών συντελεστών που οδηγεί σε γνώση της µαθηµατικής επιφάνειας της Γης µε πολύ υψηλή διακριτική ανάλυση και ακρίβεια, ενδεχοµένως να αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιµες για τον εκσυγχρονισµό του ΕΓΣΑ (Pavlis, 2006). Προκαταρκτικές θεωρητικές και υπολογιστικές µελέτες για τη δυνατότητα υλοποίησης του προτεινόµενου στόχου είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. 2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Τον εκέµβριο του 1987, έγινε η επίσηµη παρουσίαση του (τότε νέου datum) ΕΓΣΑ87. Στο εισαγωγικό σηµείωµα της οµώνυµης έκδοσης του ΟΚΧΕ ( εκέµβριος, 1987), ο καθηγητής Γεώργιος Βέης αναφέρει ότι το προτεινόµενο εδώ γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς είναι ένα από τα τελειότερα και πλέον σύγχρονα που υπάρχουν και µπορεί άνετα να καλύψει τις ανάγκες για τουλάχιστον την επόµενη εικοσαετία Αυτή η εικοσαετία σήµερα (2006) παρήλθε. Το Εθνικό Κτηµατολόγιο, για τις ανάγκες του οποίου θεσµοθετήθηκε το ΕΓΣΑ87, δεν ολοκληρώθηκε ούτε κατά 10%, ενώ το σύστηµα αναφοράς στο οποίο στηρίζεται, χρειάζεται προσαρµογή στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις. Η καθυστέρηση στην ίδρυση ενός σύγχρονου γεωδαιτικού συστήµατος αναφοράς δεν είναι αποκλειστικά µια Ελληνική αδυναµία. Τα συστήµατα αναφοράς δεν αλλάζουν εύκολα, αφοµοιώνονται δύσκολα και κοστίζουν ακριβά. Ακόµη και στην τεχνολογικά προηγµένη Γαλλία, η οποία φιλοξενεί ένα πλήθος διεθνών γεωδαιτικών γραφείων και υπηρεσιών, µέχρι το 1991 ο γεωδαιτικός «ιστός» απαιτούσε µετρήσεις γωνιών σε ένα δίκτυο µε περίπου δεκαπέντε «βάσεις» (το 1960) για τη διαφύλαξη της κλίµακας (Kasser and Breton, 2003). Σήµερα, οι χρήστες στη Γαλλία µπορούν να προσδιορίζουν το «στίγµα» τους µε ακρίβεια 2cm στο ITRF93, ενώ παράλληλα µπορούν να το µετασχηµατίσουν στο παλιό datum µε ακρίβεια 5cm. Είναι προσωπική µας άποψη ότι τη θέση των «τριγωνοµετρικών» του προηγούµενου αιώνα, παίρνουν πλέον οι µόνιµοι σταθµοί παρακολούθησης δορυφορικών συστηµάτων GNSS (Global Navigation Satellite Systems, GPS/Glonass/Galilleo). Σε µια σειρά από συσκέψεις που πραγµατοποιήθηκαν τη διετία µε πρωτοβουλία της Κτηµατολόγιο ΑΕ και συµµετέχοντες εκπροσώπους Φορέων και ΑΕΙ, εξετάστηκε η αναγκαιότητα της ίδρυσης ενός νέου συστήµατος αναφοράς το οποίο να καλύπτει τις ανάγκες (και ταυτόχρονα να αποτελεί το γεωδαιτικό υπόβαθρο) του HE- POS. Μέσω του HEPOS η Ελλάδα µπαίνει στο χορό µιας δεκάδας χωρών που χρησιµοποιούν προηγµένη δορυφορική τεχνολογία για να καλύψουν αυξηµένες ανάγκες τρισδιάστατης

3 χωρικής καταγραφής και πλοήγησης (Γιαννίου και Μάστορης, 2006). Όπως προκύπτει από τα πρακτικά των συσκέψεων, «θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ο µετασχηµατισµός από το νέο δορυφορικό σύστηµα στο ΕΓΣΑ87 (και αντίστροφα) θα πρέπει να γίνεται µε µια αβεβαιότητα καλύτερη από 15cm. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι «η εσωτερική ακρίβεια των τριγωνοµετρικών σηµείων (του ίδιου φύλλου χάρτη) στην πλειοψηφία τους είναι 5-7cm, ενώ για σηµεία που ανήκουν σε διαφορετικά φύλλα χάρτη, αυτή η ακρίβεια περιορίζεται σε 40cm» Κατά την τελευταία πενταετία, µε πρωτοβουλία αρχικά δύο Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν µόνι- µοι σταθµοί συλλογής και διάθεσης δεδοµένων GPS στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής δράσης EUREF. Οι σταθµοί αυτοί : TUC2 (Πολυτεχνείο Κρήτης, Tµήµα Ορυκτών Πόρων), AUT1 (ΑΠΘ, Τοµέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας) και ΝΟΑ1 (Εθνικό Αστεροσκοπείο), λειτουργούν σε 24ωρη βάση, ενώ τω δεδοµένα τους διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόµενο µε διαδικασίες file transfer protocol (ftp) από τους σταθµούς επεξεργασίας µέσω του διαδικτύου. Παράλληλα µε τους τρείς αυτούς σταθµούς, λειτουργεί ένας αριθµός µόνιµων σταθµών για την υποστήριξη Ελληνικών ή διεθνών ερευνητικών προγραµµάτων, τα δεδοµένα των οποίων θα µπορούσαν επίσης να αξιοποιηθούν, προκειµένου να επιτευχθεί ένας ακριβέστερος προσδιορισµός της θέσης σηµείων πύκνωσης µέσα στην ελληνική (ηπειρωτική ή νησιωτική) επικράτεια. Παράλληλα, η ερευνητική µας οµάδα στο ΑΠΘ έχει ήδη αναπτύξει και εγκαταστήσει λογισµικό, έχει αποκτήσει τεχνογνωσία και έχει εκπονήσει προκαταρκτικές µελέτες για την ασφαλή και ακριβή µετάβαση µεταξύ δύο διαφορετικών συστηµάτων αναφοράς. Στα πλαίσια µιας σειράς ενεργειών της Κτηµατολόγιο ΑΕ, έχουµε επιλεγεί να υποστηρίξουµε συµβουλευτικά την Εταιρεία στο καθορισµό των παραµέτρων µετάβασης, αρχικά από το (όποιο) δορυφορικό σύστηµα αναφοράς του HEPOS στο ΕΓΣΑ87. Τµήµα της µελέτης είναι η επεξεργασία των παρατηρήσεων GPS που θα εκτελεστούν µε σκοπό τον καθορισµό του βέλτιστου τρόπου µετάβασης από το δορυφορικό σύστηµα (ITRFxx / ETRFyy) στο ΕΓΣΑ87 (µοντέλο και παράµετροι µετασχηµατισµού) για τη λειτουργία του HE- POS. Οι µετρήσεις στους 100+ σταθµούς του HEPOS καθώς και οι µετρήσεις σε (περίπου) 2800 σηµεία αναφοράς σε όλη την Ελλάδα, µετά από την επεξεργασία τους, θα προσφέρουν τη βάση τόσο για τους απαιτού- µενους µετασχηµατισµoύς στο (παλιό) ΕΓΣΑ87, όσο και για τη συγκρότηση ενός (νέου) ΕΓΣΑyy. 3. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΕΓΣΑ87 ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ 3 ΓΣΑ Ανεξάρτητα από την προοπτική δηµιουργίας ενός νέου γεωδαιτικού συστήµατος αναφοράς για την Ελλάδα, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την καθιέρωση και εφαρµογή µίας βέλτιστης διαδικασίας σύνδεσης του επίσηµου (εν ισχύ) γεωδαιτικού datum ΕΓΣΑ87 µε άλλα σύγχρονα δορυφορικά ΓΣΑ τα οποία είναι εµµέσως προσβάσιµα στη χώρα µας διαµέσου µετρήσεων GPS. Μία τέτοια απαίτηση, για παράδειγµα, έχει ήδη ανακύψει ενόψη της υλοποίησης και εφαρµογής του συστήµατος εντοπισµού θέσης HEPOS στην Ελλάδα µέσα στα επόµενα χρόνια, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες γεωδαιτικής υποδοµής των δράσεων που προβλέπονται µέσω του Γ ΚΠΣ για τη χώρα µας. Η διαδικασία σύνδεσης του ΕΓΣΑ87 µε κάποιο άλλο 3 ΓΣΑ (π.χ. ITRFxx, ETRFxx, WGS84) απαιτεί την ύπαρξη ενός δικτύου σηµείων που να καλύπτει όλη την επικράτεια και στα οποία είναι γνωστές τόσο οι γεωδαιτικές συντεταγµένες (φ, λ) ως προς το ΕΓΣΑ87 όσο και οι 3 καρτεσιανές συντεταγµένες (Χ, Υ, Ζ) ως προς το ΓΣΑ µε το οποίο θέλουµε να συνδέσουµε το ΕΓΣΑ87. Η προτεινόµενη µεθοδολογία ακολουθεί δύο βασικά στάδια κατά τα οποία προσδιορίζονται αφενός κάποιες παράµετροι µετασχηµατισµού που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να περιγράψουν τη σχετική θέση στον 3 χώρο µεταξύ των συστήµατων αναφοράς που χρησιµοποιούν το ΕΓΣΑ87 και το «προς σύνδεση» ΓΣΑ, και αφετέρου κάποιες επιπλέον παραµέτρους για την µοντελοποίηση (σε τοπική κλίµακα, π.χ. ανά φύλλο χάρτη 1:50000) των οριζοντιογραφικών παραµορφώσεων που εµφανίζονται στις συντεταγµένες (φ, λ) του ΕΓΣΑ87. Το πρώτο στάδιο της παραπάνω µεθοδολογίας βασίζεται στη χρήση της γραµµικοποιηµένης µορφής του γνωστού 3 µοντέλου µετασχηµατισµού οµοιότητας για καµπυλλόγραµες γεωδαιτικές συντεταγµένες (βλέπε, π.χ., Soler, 1976; Soler and van Gelder, 1987;

4 Okeke, 1998), όπου ως «παρατηρήσεις» χρησιµοποιούνται: (α) οι γνωστές τιµές των συντεταγµένων (φ, λ) ως προς το ΕΓΣΑ87, (β) οι καµπυλλόγραµες γεωδαιτικές συντεταγµένες (φ', λ') που αντιστοιχούν στις καρτεσιανές συντεταγµένες (Χ, Υ, Ζ) οι οποίες προκύπτουν από την επεξεργασία των µετρήσεων GPS που έγιναν στα σηµεία του δικτύου ως προς το «άλλο» ΓΣΑ. Λόγω της έλλειψης υψοµετρικής πληροφορίας στο ΕΓΣΑ87 (αφού το γεωδαιτικό ή ελλειψοειδές υψόµετρο h των σηµείων του δικτύου ως προς το ΕΓΣΑ87 είναι άγνωστο), µόνο οι έξι από τις συνολικές επτά παραµέτρους του γενικού 3 µοντέλου µετασχη- µατισµού οµοιότητας µπορούν να προσδιοριστούν µέσα από µία τέτοια διαδικασία. Συγκεκριµένα, µπορούµε να προσδιορίσουµε (ή καλύτερα να εκτιµήσουµε) τις τρεις παραµέτρους µετάθεσης και τις τρεις παραµέτρους στροφής µεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του (όποιου) άλλου ΓΣΑ, αλλά δεν µπορούµε να υπολογίσουµε τον συντελεστή που εκφράζει (σε ppm) την τυχόν διαφορά κλίµακας µεταξύ των δύο συστηµάτων; για περισσότερες λεπτοµέρειες, βλέπε Αµπατζίδης (2006) και Kotsakis and Abatzidis (2006). Ένα παράδειγµα για τις τιµές των παράµετρων µετασχηµατισµού που υπολογίστηκαν µεταξύ του ΕΓΣΑ87 και ενός άλλου σύγχρονου 3 ΓΣΑ δίνεται στον πίνακα 1. Πίνακας 1. Τιµές παραµέτρων µετασχηµατισµού µεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του ITRF96, όπως προσδιορίστηκαν από διάφορα σενάρια συνόρθωσης σε δίκτυο ελέγχου 40 σηµείων στη Β. Ελλάδα. ίνονται επίσης και οι προσεγγιστικές τιµές των µεταθέσεων µεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του συστήµατος BTS84, όπως υπολογίστηκαν κατά την δηµιουργία του ΕΓΣΑ87. Σενάριο 1 Σενάριο 2 ΕΓΣΑ87 ΒTS84 (ΟΚΧΕ, 1987) t x m m m t y m m m t z m m m ε z Πιο συγκεκριµένα, σε δίκτυο σαράντα σηµείων που καλύπτει την ευρύτερη περιοχή των νοµών Θεσσαλονίκης και Κιλκίς έχουν υπολογιστεί, µετά από ανάλυση µετρήσεων GPS, οι καρτεσιανές συντεταγµένες (Χ, Υ, Ζ) για όλα τα σηµεία ως προς το σύστηµα αναφοράς ITRF96 (epoch: ). Τα σηµεία αυτά αποτελούν κορυφές του εθνικού τριγωνοµετρικού δικτύου µε γνωστές γεωδαιτικές συντεταγµένες (φ, λ) ως προς το ΕΓΣΑ87. Μέσω της διαδικασίας που περιγράφηκε στις προηγούµενες παραγράφους, εφαρµόσθηκαν διάφορα σενάρια συνόρθωσης για την εκτίµηση των παραµέτρου του µετασχηµατισµού οµοιότητας µεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του ITRF96, τα αποτελέσµατα των οποίων δίνονται στον πίνακα 1. Αξίζει να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι η χρήση κάποιου µοντέλου γεωειδούς, σε συνδυασµό µε τη γνώση των ορθοµετρικών υψοµέτρων των σηµείων που συµµετέχουν στη διαδικασία σύνδεσης µεταξύ του ΕΓΣΑ87 και κάποιου άλλου ΓΣΑ, θα µπορούσε ίσως να οδηγήσει (µε έµµεσο τρόπο) σε κάποιες προσεγγιστικές εκτιµήσεις για τα γεωδαιτικά υψόµετρα των σηµείων ως προς το ΕΓΣΑ87, τα οποία στη συνέχεια θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για να εξάγουµε 3 πληροφορία θέσης στο ΕΓΣΑ87 (Χ, Υ, Ζ) και να εφαρµόσουµε µία απλή συνόρθωση του καρτεσιανού µοντέλου µετασχηµατισµού οµοιότητας για την εκτίµηση των (επτά στην περίπτωση αυτή) παραµέτρων µετασχηµατισµού. Πέρα από τις θεωρητικές δυσκολίες εφαρµογής µιάς τέτοιας επιλογής (αφού το µοντέλο του γεωειδούς θα έπρεπε ήδη να αναφέρεται στο ΕΓΣΑ87 ώστε να προκύψουν και τα υπολογισµένα, µέσω της σχέσης h = H + N, γεωδαιτικά υψόµετρα στο ίδιο σύστηµα), η χρήση των ορθοµετρικών υψοµέτρων σε µία τέτοια διαδικασία κρίνεται αρκετά «επικίνδυνη» µε βάση την εµπειρία µας σχετικά µε την ποιότητα του χωροσταθµικού δικτύου της Ελλάδας. Προβληµατικές τιµές ορθοµετρικών υψοµέτρων ή/και υψοµέτρων του γεωειδούς θα επηρεάσουν σχεδόν εξίσου και τις τρεις υπολογισµένες καρτεσιανές συντεταγµένες ως προς το ΕΓΣΑ87, µε ανάλογες συνέπειες στις εκτιµήσεις των παραµέτρων µετασχηµατισµού. Για το λόγο αυτό επιλέγουµε να µην «µολύνουµε» περισσότερο την αρχική πληροφορία θέσης (φ, λ) ως προς το ΕΓΣΑ87, µέσω της χρήσης υψοµετρικής πληροφορίας αµφιβόλου ποιότητας. Έχοντας υπολογίζει από το προηγούµενο πρώτο στάδιο τις βασικές παραµέτρους µετασχηµατισµού µεταξύ των δύο datums, εφαρµόζουµε τις τιµές αυτές για να µετασχηµατίσουµε τις αρχικές γνωστές καρτεσιανές συντεταγµένες (Χ, Υ, Ζ) από το «άλλο» ΓΣΑ στο ΕΓΣΑ87. Στη συνέχεια υπολογίζουµε τις καµπυλλόγραµες γεωδαιτικές συντεταγµένες (φ, λ) που αντιστοιχούν σε αυτές τις µετασχη- µατισµένες καρτεσιανές συντεταγµένες και τις συγκρίνουµε µε τις επίσηµες διαθέσιµες τιµές

5 ως προς το ΕΓΣΑ87. Η σύγκριση γίνεται µέσω µίας διαδικασίας βέλτιστης προσαρµογής καµπυλλόγραµων γεωδαιτικών συντεταγµένων χρησιµοποιώντας επιλεγµένα µοντέλα οριζοντιογραφικής παραµόρφωσης (π.χ. πολυωνυµικά µοντέλα, spline-type µοντέλα, κλπ.). Η χρήση τέτοιων µοντέλων µπορεί να εφαρµοστεί, για παράδειγµα, για τον µετασχηµατισµό οριζοντιογραφικών κτηµατολογικών διαγραµ- µάτων από το ΕΓΣΑ87 σε ένα νέο σύγχρονο 3 ΓΣΑ. Ανοικτά ζητήµατα προς επίλυση κατά το δεύτερο αυτό στάδιο της διαδικασίας σύνδεσης είναι το εύρος της περιοχής µέσα στην οποία θα εφαρµοστεί το µοντέλο οριζοντιογραφικής παραµόρφωσης, η πολυπλοκότητα του µοντέλου που θα χρησιµοποιηθεί (δηλ. ο αριθµός των αγνώστων παραµέτρων του) σε σχέση µε το βαθµό συµφωνίας που θέλουµε να επιτύχουµε στις µετασχηµατισµένες συντεταγµένες. Στον πίνακα 2 δίνονται µερικές ενδεικτικές τιµές που περιγράφουν το βαθµό συµφωνίας µεταξύ των αρχικών γνωστών συντεταγµένων ΕΓΣΑ87 (φ, λ) και των συντεταγµένων που προκύπτουν µετά την εφαρµογή των παραµέτρων µετασχηµατισµού που δόθηκαν στον πίνακα 1, για την περίπτωση του δικτύου ελέγχου στη Β. Ελλάδα που αναφέρθηκε στις προηγούµενες παραγράφους. Τα στατιστικά µεγέθη που δίνονται στον πίνακα αυτό αναφέρονται στις τιµές των «µετακινήσεων» των σηµείων στο επίπεδο της προβολής ΤΜ87 όπως εφαρµόζεται στην Ελλάδα. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, βλέπε Αµπατζίδης (2006). Πίνακας 2. Στατιστικά στοιχεία για το βαθµό συµφωνίας µεταξύ του ΕΓΣΑ87 και των µετασχηµατισµένων σε αυτό συντεταγµένων από το παγκόσµιο σύστηµα αναφοράς ITRF96, χρησιµοποιώντας τις παραµέτρους µετασχηµατισµού του πίνακα 1 (αναφέρονται στις διαθέσιµες τιµές των διανυσµάτων µετατόπισης των σηµείων στο προβολικό επίπεδο ΤΜ87). Σενάριο 1 (µε χρήση t x, t y, t z ) Σενάριο 2 (µε χρήση t x, t y, t z, ε z ) Max 28.5 cm 29.4 cm Min 1.7 cm 2.4 cm Mean 12.4 cm 11.1 cm Std. 5.6 cm 6.7 cm Rms 13.8 cm 13.1 cm 4. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ «ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ» Ακολουθούν επιγραµµατικά µερικές από τις αποφάσεις και συστάσεις των αρµόδιων διεθνών και Ευρωπαϊκών επιστηµονικών φορέων, σχετικά µε την πορεία θεσµοθέτησης, υλοποίησης και αποδοχής ενός σύγχρονου γεωδαιτικού συστήµατος αναφοράς (ΓΣΑ). IUGG (Βιέννη) / IAU (1991): Θεσµοθέτηση του ITRS, ταυτόσηµου αρχικά µε το BTS84 του BIH. IAG/CERCO (1987): σύσταση για τη θεσµοθέτηση του Ευρωπαϊκού Γεωδαιτικού Συστήµατος Αναφοράς (EUREF). Βασικός στόχος, η ενοποίηση των (εθνικών) γεωδαιτικών συστηµάτων αναφοράς για χαρτογραφία, GIS και πλοήγηση. IAG (Φλωρεντία, 1991): η υπο-επιτροπή για το EUREF συστήνει ότι το σύστηµα αναφοράς θα πρέπει να ταυτίζεται µε το ITRS για την εποχή , να είναι προσαρµοσµένο στο σταθερό τµήµα της Ευρασιατικής τεκτονικής πλάκας και να αποκαλείται ETRS89 µε πλαίσιο υλοποίησης το ETRF89. Με απλά λόγια το ETRF89 είναι ένα υποσύνολο του ITRF89. EUREF (Elsinki 1995): συστήνει τη χρήση του ITRS ή του ETRS89 και τις µετέπειτα υλοποιήσεις τους, αντί για τη χρήση του WGS84. Η εποχή αναφοράς επελέγει ως αρχή, µια και ήταν ο χρόνος της πρώτης λύσης του ETRF. Το µοντέλο ελλειψοειδούς εκ περιστροφής GRS80 προτείνεται για χρήση στους µετασχηµατισµούς µεταξύ καρτεσιανών και ελλειψοειδών συνεταγµένων, τόσο για το ITRS, όσο και για το ETRS. Από το 1999 (συνέδριο Marne-la-Vallee, France), φαίνεται ότι το ETRS89 αποτελεί ένα «πρότυπο» για όλα τα µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). IAG (Dubrovnic, 2001): Αποφασίζεται η δραστηριοποίηση σχετικής οµάδας εργασίας για τη «σύνταξη» ενός Ευρωπαϊκού γεωειδούς ακρίβειας 10cm, συµβατού µε τα ETRS89 / EVRS. EUREF (Toledo, 2003): Αναγνωρίζοντας (α) τη σπουδαιότητα των πανευρωπαϊκών

6 συστηµάτων αναφοράς (ETRS89, EVRS) ως τη «ραχοκοκκαλιά» των εθνικών γεωδαιτικών συστηµάτων αναφοράς και (β) την αναγκαιότητα µετασχηµατισµών µεταξύ τους, ζητά από τις εθνικές χαρτογραφικές υπηρεσίες να διαθέσουν τη σχετική πληροφορία στο ευρύ κοινό. 5. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ενδεικτικά και µόνο, παραθέτουµε ορισµένα από τα πλεονεκτήµατα για τους χρήστες του νέου συστήµατος, τόσο τους επαγγελµατίες, όσο και τις σχετικές - µε την καταγραφή θέσης - Εθνικές Υπηρεσίες, ΑΕΙ και Οργανισµούς : Εξασφαλίζεται ενιαία και υψηλή ακρίβεια σε όλη την έκταση της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας, διασφαλίζεται η γεωδαιτική «συµβατότητα» µε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διευκολύνεται η συµµετοχή της χώρας σε σχετικά διεθνή προγράµµατα έρευνας και τεχνολογίας. Καθίσταται οικονοµικότερος ο προσδιορισµός της θέσης ενός σηµείου µε έναν και µόνο δέκτη GNSS στα πλαίσια της λειτουργίας του HEPOS. Εξασφαλίζεται η δυνατότητα προσδιορισµού θέσης σε οποιοδήποτε σηµείο της Ελλάδας, χωρίς την ανάγκη αναζήτησης των κλασικών «σηµείων εξάρτησης». Παρέχεται (µελλοντικά) η δυνατότητα υλοποίησης ενός συστήµατος «έγκαιρης προειδοποίησης» για επικείµενη σεισµική δραστηριότητα, µέσω συνεχών παρατηρήσεων από σταθµούς µετρήσεων GPS µόνιµης παρακολούθησης («ενεργοί» σταθµοί). 6. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΣΑ Το πρόβληµα του ορισµού ενός γεωδαιτικού συστήµατος αναφοράς (ή datum) για την παροχή ενος ενιαίου γεωµετρικού πλαισίου αναφοράς που να συµβάλει στην οµαλή και ολοκληρωµένη διαχείριση, ανάλυση και επεξεργασία χωρικών δεδοµένων, είναι ένα ιδιαίτερα ελκυστικό θέµα τόσο από την πλευρά της θεωρητικής του επίλυσης, όσο και από τη σκοπιά της πρακτικής υλοποίησης του. Στη σηµερινή εποχή, οι σύγχρονες δορυφορικές µέθοδοι γεωδαιτικών µετρήσεων προσδιορισµού θέσης παρέχουν τη δυνατότητα υλοποίησης γεωδαιτικών datums µε ιδιαίτερα µεγάλη ακρίβεια µέσω της επεξεργασίας και συνόρθωσης παρατηρήσεων GPS, οι οποίες οδηγούν στον βέλτιστο τρισδιάστατο προσδιορισµό της θέσης των σηµείων που επιλέγονται για την υλοποίηση του datum σε µία δεδοµένη περιοχή της Γης (χώρα ή ήπειρο). Σε αντίθεση µε τη γεωδαιτική πρακτική που έπρεπε να ακολουθηθεί στην «προ-gps» εποχή, η έννοια και η υλοποίηση ενός γεωδαιτικού datum σήµερα δεν απαιτεί τη χρήση θεµελιωδών σηµείων «αφετηρίας του datum», «σταθµούς Laplace» για τον προσανατολισµό του datum, ή τη γνώση των αποχών του γεωειδούς (στην περιοχή όπου θέλουµε να δηµιουργήσουµε το νέο datum) για την αναγωγή των πρωτογενών µετρήσεων στην «επιφάνεια αναφοράς» του datum. Ένα σύγχρονο γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς ορίζεται µε βάση τις καρτεσιανές συντεταγµένες (Χ, Υ, Ζ) για ένα επιλέγµενο σύνολο σηµείων το οποίο παρέχει το βασικό πλαίσιο αναφοράς για την υλοποίηση και πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη στη χωρική πληροφορία του. Ο προσδιορισµός των συντεταγµένων αυτών επιτυγχάνεται µέσω της ανάλυσης και συνόρθωσης µετρήσεων GPS υψηλής ακρίβειας, χωρίς την ανάγκη αναγωγών σε κάποια οριζοντιογραφική επιφάνεια αναφοράς, όπως το ελλειψοειδές εκ περιστροφής ή η σφαίρα. εδοµένου του επιπέδου ακρίβειας στον προσδιορισµό θέσης που µπορεί να επιτευχθεί σήµερα µέσω µετρήσεων GPS, ιδιαίτερα σηµαντική είναι και η δυνατότητα διαχρονικής παρακολούθησης της φυσικής θέσης των σηµείων του datum για περιοχές µε έντονη γεωδυναµική και σεισµική συµπεριφορά όπως η Ελλάδα. Για παράδειγµα, στην περιοχή της νοτιοδυτικής Ελλάδας έχουν παρατηρηθεί, µέσω επαναλαµβανόµενων µετρήσεων GPS κατά την περίοδο , µετακινήσεις σηµείων της τάξης 0.1 έως 28.2 mm/έτος λόγω της έντονης σεισµικής δραστηριότητας που προκαλεί το τεκτονικό ρήγµα στην περιοχή της Κεφαλλονιάς (Kahle et al., 1995). Ο προσδιορισµός καµπυλλόγραµων γεωδαιτικών συντεταγµένων (φ, λ, h) στα σηµεία του datum είναι φυσικά απαραίτητος για την εξυπηρέτηση των αναγκών υλοποίησης χαρτογραφικής υποδοµής, και απαιτεί απλά την υιοθέτηση κάποιου µοντέλου ελλειψοειδούς αναφοράς (π.χ. GRS80) για τον υπολο-γισµό των τιµών (φ, λ, h) από τις τιµές των καρτε-

7 σιανών συντεταγµένων (Χ, Υ, Ζ) που ορίζουν σε πρωταρχικό επίπεδο το εκάστοτε datum. Για την υλοποίηση ενός νέου σύγχρονου γεωδαιτικού datum στην Ελλάδα είναι δυνατό να ακολουθηθούν δύο διαφορετικές, αλλά ουσιαστικά ισοδύναµες, µεθοδολογίες. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται πρωταρχικά η εκτέλεση µετρήσεων GPS υψηλής ακρίβειας σε ένα επιλεγµένο βασικό δίκτυο σταθµών αναφοράς, το οποίο θα παρέχει το βασικό πλαίσιο υλοποίησης του νέου datum (π.χ. δίκτυο Α τάξης). Ο ορισµός του νέου datum («νέο ΕΓΣΑ») είναι δυνατόν να επιτευχθεί µέσω της συνόρθωσης των παρατηρήσεων GPS, η οποία θα οδηγήσει σε βέλτιστες εκτιµήσεις των καρτεσιανών συντεταγµένων (Χ, Υ, Ζ) για όλα τα σηµεία του δικτύου. Το κρίσιµο σηµείο, σύµφωνα µε µία τέτοια µεθοδολογία, είναι η επιλογή των δεσµεύσεων που θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την αλγοριθµική εφαρµογή της 3 συνόρθωσης και τον τελικό υπολογισµό των συντεταγµένων των σηµείων. Η επιλογή αυτή αντιστοιχεί βασικά στον «ορισµό» του datum και είναι ουσιαστικά αυθαίρετη. Μια πιθανή δυνατότητα για την Ελλάδα θα ήταν να χρησιµοποιηθούν ως δεσµεύσεις οι ITRFτύπου συντεταγµένες των µόνιµων σταθµών EUREF που λειτουργούν στη χώρα µας, όπως δίνονται για την χρονική περίοδο εκτέλεσης των µετρήσεων GPS στο βασικό δίκτυο υλοποίησης του «νέου ΕΓΣΑ». Μια διαφορετική µεθοδολογία για τον ορισµό και την υλοποίηση ενός «νέου ΕΓΣΑ» είναι η εξής: µέσω µετρήσεων GPS που εκτελούνται στο βασικό τριγωνοµετρικό δίκτυο Α τάξης της Ελλάδας υπολογίζονται καταρχήν οι καρτεσιανές συντεταγµένες (Χ, Υ, Ζ) των σηµείων του σε κάποιο παγκόσµιο ΓΣΑ (π.χ. ITRF2000) για τη δεδοµένη χρονική περίοδο εκτέλεσης των µετρήσεων. Στη συνέχεια, µέσω της µεθοδολογίας που περιγράφηκε περιληπτικά στην ενότητα 3, προσδιορίζονται οι παρά- µετροι µετασχηµατισµού οµοιότητας που παρέχουν την βέλτιστη προσαρµογή µεταξύ των επίσηµων γνωστών συντεταγµένων ΕΓΣΑ87 (φ, λ) και των καρτεσιανών συντεταγµένων (Χ, Υ, Ζ) που υπολογίστηκαν µέσω µετρήσεων GPS ως προς ένα παγκόσµιο ΓΣΑ (π.χ. ITRF2000) στα σηµεία του δικτύου Α τάξης. Στην περίπτωση αυτή ο ορισµός του «νέου ΕΓΣΑ» µπορεί να βασιστεί στις τιµές των παραµέτρων µετασχηµατισµού οµοιότητας που προσδιορίστηκαν µεταξύ του παλιού ΕΓΣΑ87 και ενός παγκόσµιου ΓΣΑ (π.χ. ITRF2000), ενώ η υλοποίηση του γίνεται µε βάση τις τιµές των καρτεσιανών συντεταγµένων (Χ, Υ, Ζ) που υπολογίζονται µετά την εφαρµογή των παραπάνω παραµέτρων µετασχηµατισµού στις διαθέσιµες αρχικές καρτεσιανές συντεταγµένες ως προς το παγκόσµιο ΓΣΑ. Ανεξάρτητα από την επιλογή της συγκεκριµένης µεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί για τον ορισµό και την υλοποίηση του «νέου ΕΓΣΑ», υπάρχουν ορισµένα κοινά πρακτικά ζητήµατα που οφείλουν οπωσδήποτε να αντιµετωπιστούν µετά από µία ενδεχόµενη αναθεώρηση του Ελληνικού γεωδαιτικού συστήµατος αναφοράς. Τα ζητήµατα αυτά αφορούν καταρχήν την ανάγκη δηµιουργίας τοπικών µοντέλων µετασχηµατισµού για την µετατροπή των καµπυλλόγραµµων γεωδαιτικών συντεταγµένων (φ, λ) από το παλιό ΕΓΣΑ87 στο «νέο ΕΓΣΑ», λαµβάνοντας υπόψη τις συστηµατικές οριζοντιογραφικές παραµορφώσεις που υπάρχουν στο ΕΓΣΑ87 στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Μέσω της ανάπτυξης τέτοιων τοπικών µοντέλων µετασχηµατισµού, είναι δυνατό να επιλυθεί και το δεύτερο σηµαντικό πρακτικό ζήτηµα που ανακύπτει σε µία ενδεχόµενη αναθεώρηση του Ελληνικού γεωδαιτικού datum, δηλαδή αυτό του υπολογισµού των συντεταγµένων ως προς το «νέο ΕΓΣΑ» για όλα τα σηµεία των κρατικών δικτύων κατώτερης τάξης. Λεπτοµερής επεξηγήσεις και αναλυτική ποιοτική σύγκριση µεταξύ των δύο µεθοδολογιών που προαναφέρθηκαν για τον ορισµό ενός νέου γεωδαιτικού datum στην Ελλάδα θα παρουσιαστούν σε µελλοντική εκτεταµένη εργασία, µιας και τα περιθώρια χώρου στη συγκεκριµένη ανακοίνωση δεν µας επιτέπουν µια λεπτοµερέστερη ανάλυση. 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εκφράζεται η ελπίδα ότι η εργασία αυτή µπορεί να συµβάλει στο γενικότερο προβληµατισµό και στον επιστηµονικό διάλογο σχετικά µε την υλοποίηση και εφαρµογή ενός σύγχρονου γεωδαιτικού συστήµατος αναφοράς στην Ελλάδα, το οποίο θα είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες, όχι µόνο του Εθνικού Κτηµατολογίου, αλλά και όλων εκείνων των έργων και εφαρµογών που απαιτούν πρόσβαση και διαχείρηση χωρικής πληροφορίας υψηλής ακρίβειας.

8 8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αµπατζίδης,. (2006) Μελέτη και επεξεργασία δεδοµένων για την εφαρµογή του διαφορικού τρισδιάστατου (3 ) µετασχηµατισµού οµοιότητας στον Ελληνικό χώρο. ιπλωµατική Εργασία, Τοµέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, ΤΑΤΜ, Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ. Γιαννίου, Μ., Μάστορης, D. (2006) Το Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού (HEPOS). Συνέδριο HELLAS-GI, Αθήνα, ΟΚΧΕ Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων της Ελλάδος (1987) Το Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς ΕΓΣΑ87. Έκδοση ΟΚΧΕ, εκέµβριος Kahle, G-H., Muller, M.V., Geiger, A., Danuser, G., Mueller, S., Veis, G., Billiris, H., Paradissis, D. (1995) The strain field in northwestern Greece and the Ionia Islands: results obtained from GPS measurements. Tectonophysics, 249: Kasser, M., Breton, J. (2003) Necessity to Work in a Reference Frame in France, Paper presented at the FIG Working Week 2003, Paris, Kotsakis, C., Abatzidis, D. (2006) A study on the problems related to the similarity transformation of curvilinear geodetic coordinates. In preparation. Okkeke, F. I. (1998) The curvilinear datum transformation model. Deutsche Geodatische Kommission, Reihe C, Heft Nr. 481, Munchen. Pavlis, N.K., Holmes, S.A., Kenyon, S.C., Schmidt, D., Trimmer, D. (2006) A Preliminary Gravitational Model to Degree 2160, 2006 (προσωπική επικοινωνία). Soler, T. (1976) On differential transformations between Cartesian and curvilinear (geodetic) coordinates. Technical Report, No. 236, Department of Geodetic Science, Ohio State University, Columbus, Ohio. Soler, T., van Gelder, B.H.W. (1987) On differential scale changes and the satellite Doppler system z-shift. Geophys J R Astr Soc, 91:

Αναγκαίες αλλαγές στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς της Ελλάδας εξ αιτίας της λειτουργίας του HEPOS

Αναγκαίες αλλαγές στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς της Ελλάδας εξ αιτίας της λειτουργίας του HEPOS Αναγκαίες αλλαγές στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς της Ελλάδας εξ αιτίας της λειτουργίας του HEPOS ημήτρης εληκαράογλου ΣΑΤΜ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιήμερο Συνέδριο προσωπικού του Τμήματος Αναδασμού,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωδαιτικό Υπόβαθρο για τη χρήση του HEPOS

Γεωδαιτικό Υπόβαθρο για τη χρήση του HEPOS Επιµορφωτικά Σεµινάρια ΑΤΜ Γεωδαιτικό Υπόβαθρο για τη χρήση του HEPOS Συστήματα & πλαίσια αναφοράς Μετασχηματισμοί συντεταγμένων Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ DATUM

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ DATUM ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ DATUM Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Αποτυπώσεις - Χαράξεις

Διαβάστε περισσότερα

HEPOS και μετασχηματισμοί συντεταγμένων

HEPOS και μετασχηματισμοί συντεταγμένων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή HEPOS και μετασχηματισμοί συντεταγμένων Χριστόφορος Κωτσάκης Τοµέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις εργασίες του Επιστηµονικού ιήµερου HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς : Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρµογές.

Πρόλογος. Στις εργασίες του Επιστηµονικού ιήµερου HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς : Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρµογές. Πρόλογος Στις εργασίες του Επιστηµονικού ιήµερου HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς : Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρµογές. Θεσσαλονίκη, 25-26 Σεπτεµβρίου 2008 Συνδιοργάνωση : TATM/ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Εισαγωγή στα Δίκτυα Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Εισαγωγή Τι είναι δίκτυο;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ HEPOS (HTRS07) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ87)

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ HEPOS (HTRS07) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ87) ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ HEPOS (HTRS07) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ87) Βασική µεθοδολογία και αριθµητικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην Εθνική Γεωδαιτική Υποδοµή. Ο ρόλος του HEPOS

Εξελίξεις στην Εθνική Γεωδαιτική Υποδοµή. Ο ρόλος του HEPOS Εξελίξεις στην Εθνική Γεωδαιτική Υποδοµή - Ο ρόλος του HEPOS Μιχάλης Γιαννίου Τµήµα Γεωδαιτικών εδοµένων Tel. +30-210-6505832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr Ηµερίδα «25 χρόνια Ε.Γ.Σ.Α. 87.και τώρα τι;

Διαβάστε περισσότερα

HEPOS workshop 25-26/9/2008. 26/9/2008 Συνδιοργάνωση: ΤΑΤΜ/ΑΠΘ. ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ

HEPOS workshop 25-26/9/2008. 26/9/2008 Συνδιοργάνωση: ΤΑΤΜ/ΑΠΘ. ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς: Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρµογές. HEPOS workshop 25-26/9/2008 26/9/2008 Συνδιοργάνωση: ΤΑΤΜ/ΑΠΘ ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ Γεωδαιτικά Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Κατσάµπαλος Καθηγητής ΤΑΤΜ-ΑΠΘ

Κ. Κατσάµπαλος Καθηγητής ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Καθηγητής ΤΑΤΜ- Το γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς συντεταγµένων του HEPOS Το έργο της Τεχνικής Βοήθειας για το HEPOS εντάσσεται στο µέτρο 5.3 του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» και συγχρηµατοδοτείται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο ΠΑΛΙΟ http://eclass.survey.teiath.gr NEO

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 4η παρουσίαση

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 4η παρουσίαση ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 4η παρουσίαση Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ 4ο εξάμηνο http://eclass.survey.teiath.gr Παρουσιάσεις, Ασκήσεις, Σημειώσεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση χωροσταθμικών υψομέτρων στο κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο της Ελλάδας

Ανάλυση χωροσταθμικών υψομέτρων στο κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο της Ελλάδας 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ Ανάλυση χωροσταθμικών υψομέτρων στο κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο της Ελλάδας Χ. Κωτσάκης, Μ. Ζουλίδα, Δ. Τερζόπουλος, Κ. Κατσάμπαλος Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΓΣΑ87 και η υλοποίησή του μέσω του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS

Το ΕΓΣΑ87 και η υλοποίησή του μέσω του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Το ΕΓΣΑ87 και η υλοποίησή του μέσω του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Μιχάλης Γιαννίου Ιφιγένεια Σταυροπούλου Δημήτρης Μάστορης Τμήμα Γεωδαιτικών Δεδομένων Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-2 (ο χάρτης)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-2 (ο χάρτης) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-2 (ο χάρτης) Ο χάρτης ως υπόβαθρο των ΓΣΠ Tα ΓΣΠ βασίζονται στη διαχείριση πληροφοριών που έχουν άμεση σχέση με το γεωγραφικό χώρο, περιέχουν δηλαδή δεδομένα με γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87

Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87 Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87 και τις εφαρµογές τύπου HEGNET ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ Ι. ΚΟΛΟΒΟΣ Β. ΚΑΓΙΑ ΑΚΗΣ ιηµερίδα: ιηµερίδα: HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς, αναφοράς, 2525-26/09/08,

Διαβάστε περισσότερα

Τομοντέλο μετασχηματισμού συντεταγμένων μεταξύ του συστήματος αναφοράς του HEPOS και του ΕΓΣΑ87

Τομοντέλο μετασχηματισμού συντεταγμένων μεταξύ του συστήματος αναφοράς του HEPOS και του ΕΓΣΑ87 HEPOS Workshop Τομοντέλο μετασχηματισμού συντεταγμένων μεταξύ του συστήματος αναφοράς του HEPOS και του ΕΓΣΑ87 Χ. Κωτσάκης & Κ. Κατσάμπαλος Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχ. Γιαννίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Δρ. Μιχ. Γιαννίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Το έργο των μετρήσεων του HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί Ενότητα 3: Εισαγωγή στα Δίκτυα Χριστόφορος Κωτσάκης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια της ζήτησης για την έννοια του χάρτη Βασικά συστατικά των χαρτών (συνέχεια)

Συνέχεια της ζήτησης για την έννοια του χάρτη Βασικά συστατικά των χαρτών (συνέχεια) Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΜΕ801 Χαρτογραφία 1 Μάθηµα επιλογής χειµερινού εξαµήνου Πάτρα, 2016 Συνέχεια της ζήτησης για την έννοια του χάρτη Βασικά συστατικά των χαρτών (συνέχεια) Βασίλης Παππάς, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα της παρουσίασης

Περιεχόμενα της παρουσίασης Το έργο των μετρήσεων του HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση του ΕΓΣΑ87 µε τα σύγχρονα γεωκεντρικά συστήµατα αναφοράς

Σύνδεση του ΕΓΣΑ87 µε τα σύγχρονα γεωκεντρικά συστήµατα αναφοράς HEPOS Project (ΤΕ.ΒΟ ΑΠΘ) Σύνδεση του ΕΓΣΑ87 µε τα σύγχρονα γεωκεντρικά συστήµατα αναφοράς τύπου-itrf/etrf Χριστόφορος Κωτσάκης Τµήµα Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

Χρονικές μεταβολές και μοντέλα ταχυτήτων

Χρονικές μεταβολές και μοντέλα ταχυτήτων «HEPOS καισύγχροναγεωδαιτικάσυστήματααναφοράς: Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρμογές» Επιστημονικό διήμερο εργασίας Θεσσαλονίκη, 5 Σεπτεμβρίου 008 Χρονικές μεταβολές και μοντέλα ταχυτήτων Κ. Κατσάμπαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87

ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87 ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87 Μιχάλης Γιαννίου ρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τµήµα Γεωδαιτικής Υποδοµής ιεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

και μοντέλου γεωειδούς Περιεχόμενα

και μοντέλου γεωειδούς Περιεχόμενα Ανάπτυξη και διάθεση μοντέλου μετασχηματισμού HTRS07 - ΕΓΣΑ87 και μοντέλου γεωειδούς Κώστας Αυγερινός, Διευθυντής Δ/νσης Υπηρεσιών & Προϊόντων Δρ. Μιχάλης Γιαννίου, Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

μετασχηματισμού με την τεχνολογία των GPS. Μελέτη εφαρμογή σε δείγμα του Ν. Σερρών»

μετασχηματισμού με την τεχνολογία των GPS. Μελέτη εφαρμογή σε δείγμα του Ν. Σερρών» Σπουδαστέ : Πολυκρέτη Γεώργιο Σαραντίδη Αντώνιο «Διερεύνηση εφαρμογή αποτελεσμάτων συντελεστών μετασχηματισμού με την τεχνολογία των GPS. Μελέτη εφαρμογή σε δείγμα του Ν. Σερρών» Επιβλέπων Καθηγητή : κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο μετασχηματισμού μεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του συστήματος αναφοράς του HEPOS

Μοντέλο μετασχηματισμού μεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του συστήματος αναφοράς του HEPOS Επιµορφωτικά Σεµινάρια ΑΤΜ Μοντέλο μετασχηματισμού μεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του συστήματος αναφοράς του HEPOS Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνόρθωση του δικτύου SmartNet Greece και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη.

Συνόρθωση του δικτύου SmartNet Greece και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Συνόρθωση του δικτύου SmartNet Greece και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Φωτίου Α., Μ. Χατζηνίκος και Χ. Πικριδάς Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS Γιαννίου Μιχάλης ρ. ΑΤΜ Επιστηµονικός Σύµβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Τµήµα Γεωδαιτικών εδοµένων ιεύθυνση Ψηφιακών Συστηµάτων, Υπηρεσιών & Προώθησης Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ακρίβειας του μοντέλου μετασχηματισμού μεταξύ HTRS07 & ΕΓΣΑ87

Αξιολόγηση ακρίβειας του μοντέλου μετασχηματισμού μεταξύ HTRS07 & ΕΓΣΑ87 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Αξιολόγηση ακρίβειας του μοντέλου μετασχηματισμού μεταξύ HTRS07 & ΕΓΣΑ87 Χριστόφορος Κωτσάκης Τοµέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τµήµα Αγρονόµων

Διαβάστε περισσότερα

Εντάξεις δικτύων GPS. 6.1 Εισαγωγή

Εντάξεις δικτύων GPS. 6.1 Εισαγωγή 6 Εντάξεις δικτύων GPS 6.1 Εισαγωγή Oι απόλυτες (X, Y, Z ή σχετικές (ΔX, ΔY, ΔZ θέσεις των σηµείων, έτσι όπως προσδιορίζονται από τις µετρήσεις GPS, αναφέρονται στο γεωκεντρικό σύστηµα WGS 84 (Wrld Gedetic

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τοπογραφικά και

Διαβάστε περισσότερα

Χωροστάθμησημε GPS Βασικές αρχές, προβλήματα και προκαταρκτικά αποτελέσματα

Χωροστάθμησημε GPS Βασικές αρχές, προβλήματα και προκαταρκτικά αποτελέσματα HEPOS Workshop Χωροστάθμησημε GPS Βασικές αρχές, προβλήματα και προκαταρκτικά αποτελέσματα Χ. Κωτσάκης, Κ. Κατσάμπαλος, Δ. Αμπατζίδης Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηματισμός δικτύου GPS στα ελληνικά γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς

Μετασχηματισμός δικτύου GPS στα ελληνικά γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς Μετασχηματισμός δικτύου GPS στα ελληνικά γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς Α. Φωτίου και Χ. Πικριδάς Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ Περίληψη: Παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

15/4/2013. Αυτό το περιβάλλον είναι. Ο χάρτης

15/4/2013. Αυτό το περιβάλλον είναι. Ο χάρτης Ο χάρτης ως υπόβαθρο των ΓΣΠ Tα ΓΣΠ βασίζονται στη διαχείριση πληροφοριών που έχουν άμεση σχέση με το γεωγραφικό χώρο, περιέχουν δηλαδή δεδομένα με γεωγραφική ταυτότητα. Θα πρέπει συνεπώς να λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση πινάκων συμ-μεταβλητοτήτων σε επιμέρους συνιστώσες

Ανάλυση πινάκων συμ-μεταβλητοτήτων σε επιμέρους συνιστώσες Ειδικά Θέματα Συνορθώσεων & Εφαρμογές 8 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Ανάλυση πινάκων συμ-μεταβλητοτήτων σε επιμέρους συνιστώσες Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του HEPOS στην καθημερινή πρακτική

Χρήση του HEPOS στην καθημερινή πρακτική Χρήση του HEPOS στην καθημερινή πρακτική Δρ. Μιχ. Γιαννίου Προϊστάμενος Τμήματος Γεωδαιτικής Υποδομής ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS Γενικές ερωτήσεις για το HEPOS και τις υπηρεσίες που παρέχει Τι είναι το HEPOS; Το Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού HEPOS (HΕllenic PΟsitioning System) είναι ένα σύστηµα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα και επιλογές στο σχεδιασμό, υλοποίηση και χρήση ενός διαχρονικού γεωδαιτικού ΠΑ υψηλής ακρίβειας για την Ελλάδα

Προβλήματα και επιλογές στο σχεδιασμό, υλοποίηση και χρήση ενός διαχρονικού γεωδαιτικού ΠΑ υψηλής ακρίβειας για την Ελλάδα Προβλήματα και επιλογές στο σχεδιασμό, υλοποίηση και χρήση ενός διαχρονικού γεωδαιτικού ΠΑ υψηλής ακρίβειας για την Ελλάδα Χ. Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του ΕΓΣΑ87 μέσω ενός σύγχρονου γεωδαιτικού μοντέλου ταχυτήτων για τον Ελλαδικό χώρο

Αξιολόγηση του ΕΓΣΑ87 μέσω ενός σύγχρονου γεωδαιτικού μοντέλου ταχυτήτων για τον Ελλαδικό χώρο Αξιολόγηση του ΕΓΣΑ87 μέσω ενός σύγχρονου γεωδαιτικού μοντέλου ταχυτήτων για τον Ελλαδικό χώρο M. Χατζηνίκος & X. Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Πεδίο Βαρύτητας

Εισαγωγή στο Πεδίο Βαρύτητας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στο Πεδίο Βαρύτητας Ενότητα 1: Εισαγωγή Η.Ν. Τζιαβός - Γ.Σ. Βέργος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τοπογραφικά και

Διαβάστε περισσότερα

Συνόρθωση και διαχρονικός έλεγχος του δικτύου METRICANET με μετρήσεις GNSS

Συνόρθωση και διαχρονικός έλεγχος του δικτύου METRICANET με μετρήσεις GNSS TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ ΦΑΣΗ A - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ1 περιόδου (2016-2017) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συνόρθωση και διαχρονικός έλεγχος του δικτύου METRICANET με μετρήσεις GNSS (Κωδικός Έργου ΕΠΙΤΡ. ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ: 92545, έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Κατσάμπαλος, Καθηγητής ΤΑΤΜ-ΑΠΘ

Κ. Κατσάμπαλος, Καθηγητής ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Οδηγίες / Σημειώσεις για το μάθημα του 9 ου εξαμήνου του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ Εφαρμογές GPS Κ. Κατσάμπαλος, Καθηγητής ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Τοπογραφικό Διάγραμμα: Είναι η απεικόνιση στοιχείων του (3Δ) τρισδιάστατου χώρου, επιλέγοντας:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Χώρος Η ανάπτυξη της ικανότητας της αντίληψης του χώρου, ως προς τις διαστάσεις του και το περιεχόµενό του είναι

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΩ Α.Π.Θ

Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΩ Α.Π.Θ Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΩ Α.Π.Θ Ο χάρτης ως υπόβαθρο των ΓΣΠ Tα ΓΣΠ βασίζονται στη διαχείριση πληροφοριών που έχουν άμεση σχέση με το γεωγραφικό χώρο, περιέχουν δηλαδή δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός συντεταγµένων στο ΕΓΣΑ87 µέσω του HEPOS

Προσδιορισµός συντεταγµένων στο ΕΓΣΑ87 µέσω του HEPOS Προσδιορισµός συντεταγµένων στο ΕΓΣΑ87 µέσω του HEPOS Γιαννίου Μιχάλης ρ. ΑΤΜ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι δορυφορικές τεχνικές εντοπισµού µέσω GPS, ή GNSS γενικότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τις μετρήσεις πεδίου, βασικές συμβουλές και γενική περιγραφή εργασιών

Οδηγίες για τις μετρήσεις πεδίου, βασικές συμβουλές και γενική περιγραφή εργασιών Ενημερωτικό σεμινάριο για το μάθημα των Ασκήσεων Υπαίθρου Οδηγίες για τις μετρήσεις πεδίου, βασικές συμβουλές και γενική περιγραφή εργασιών (θεματικές ενότητες 4, 5, 6, 7) Χ. Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων και

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές ΑΠΘ. Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές ΑΠΘ. Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές από τη λειτουργία του δικτύου μόνιμων σταθμών GNSS του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ ΑΠΘ Χ. Πικριδάς, Α. Φωτίου, Δ. Ρωσσικόπουλος, Μ. Χατζηνίκος Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη διανομών Υπ. Γεωργίας στο ΕΓΣΑ 87 μέσω μετρήσεων GNSS: η περίπτωση του Συνοικισμού Δασοχωρίου Σερρών

Ένταξη διανομών Υπ. Γεωργίας στο ΕΓΣΑ 87 μέσω μετρήσεων GNSS: η περίπτωση του Συνοικισμού Δασοχωρίου Σερρών 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ένταξη διανομών Υπ. Γεωργίας στο ΕΓΣΑ 87 μέσω μετρήσεων GNSS: η περίπτωση του Συνοικισμού Δασοχωρίου Σερρών Ν. Ασλανίδης, Χ. Κωτσάκης Τομέας Γεωδαισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τοπογραφικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. προς τους φοιτητές/τριες που θα πάρουν μέρος στις ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2016

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. προς τους φοιτητές/τριες που θα πάρουν μέρος στις ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2016 Θεσσαλονίκη, 13 Ιουνίου 2016 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΑΤΜ/ΑΠΘ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ προς τους φοιτητές/τριες που θα πάρουν μέρος στις ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2016 Αντικείμενο του μαθήματος Το αντικείμενο των

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS

Σχεδιασμός του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Σχεδιασμός του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου - Κων/νος Αυγερινός ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της τεχνικής RTK για τον προσδιορισμό θέσης στο παλιό ελληνικό datum: Παρουσίαση μίας νέας εναλλακτικής μεθοδολογίας

Η χρήση της τεχνικής RTK για τον προσδιορισμό θέσης στο παλιό ελληνικό datum: Παρουσίαση μίας νέας εναλλακτικής μεθοδολογίας Η χρήση της τεχνικής RTK για τον προσδιορισμό θέσης στο παλιό ελληνικό datum: Δημήτριος Αμπατζίδης Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Πολυτεχνική Σχολή, ΤΑΤΜ - ΑΠΘ. Περίληψη: Η παρούσα εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

10. ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

10. ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 77 10. ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ολοκληρώνοντας την συνοπτική παρουσίαση των εννοιών και μεθόδων της Γεωδαιτικής Αστρονομίας θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στην αξιοποίηση των μεγεθών που προσδιορίστηκαν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Εκφράζω προς όλους τις θερμές ευχαριστίες μου για την συνεργασία και την βοήθειά τους στην προετοιμασία του τεύχους αυτού.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Εκφράζω προς όλους τις θερμές ευχαριστίες μου για την συνεργασία και την βοήθειά τους στην προετοιμασία του τεύχους αυτού. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το τεύχος αυτό περιέχει τα βασικά στοιχεία της Γεωδαιτικής Αστρονομίας (Geodetic Astronomy) που είναι αναγκαία στους φοιτητές της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση λύσεων δικτύου μέσω μετασχηματισμού συντεταγμένων

Σύγκριση λύσεων δικτύου μέσω μετασχηματισμού συντεταγμένων Σεμιναριακό Μάθημα Ασκήσεων Υπαίθρου (Ιούλιος 2016) Σύγκριση λύσεων δικτύου μέσω μετασχηματισμού συντεταγμένων Χ. Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Εισαγωγή Έστω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GPS

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GPS ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GPS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Δ. ΔΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΟ GPS 4 ομάδες σφαλμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Κ-Β Ε. Κατσάμπαλος Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Μέλος ΔΣ «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογραφία»

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Γεωμετρικές Διορθώσεις

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Γεωμετρικές Διορθώσεις Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Γεωμετρικές Διορθώσεις Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί Ενότητα 4: Μοντέλα Ανάλυσης και Εξισώσεις Παρατηρήσεων Δικτύων Χριστόφορος Κωτσάκης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΔΑΤΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΔΑΤΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ 5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΔΑΤΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Γρηγόριος Καλημέρης Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του ΕΓΣΑ87 μέσω ενός σύγχρονου γεωδαιτικού μοντέλου ταχυτήτων για τον Ελλαδικό χώρο

Αξιολόγηση του ΕΓΣΑ87 μέσω ενός σύγχρονου γεωδαιτικού μοντέλου ταχυτήτων για τον Ελλαδικό χώρο 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΤΜ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26-28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αξιολόγηση του ΕΓΣΑ87 μέσω ενός σύγχρονου γεωδαιτικού μοντέλου ταχυτήτων για τον Ελλαδικό χώρο Μ. Χατζηνίκος 1, Χ. Κωτσάκης 2 1 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες της παρουσίασης

Ενότητες της παρουσίασης Σύντομη ενημέρωση για το HEPOS Μητροπούλου Ελένη, Σταυροπούλου Ιφιγένεια Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Operators του HEPOS ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-834, -677

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ιδακτικές σηµειώσεις Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, 2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Εφαρμογές Παγκοσμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 5η παρουσίαση

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 5η παρουσίαση ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 5η παρουσίαση Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ 4ο εξάμηνο http://eclass.survey.teiath.gr Παρουσιάσεις, Ασκήσεις, Σημειώσεις 5. Φυσική Εισαγωγή στο πεδίο βαρύτητας

Διαβάστε περισσότερα

[Global Navigation Satellite Systems]

[Global Navigation Satellite Systems] Οι σύγχρονες εξελίξεις στον προσδιορισμό θέσης με τα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης GNSS [Global Navigation Satellite Systems] Α. Φωτίου Χ. Πικριδάς ΑΠΘ - Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ AΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο

ΛΥΣΕΙΣ AΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο ΛΥΣΕΙΣ ΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο Άσκηση (α) Οι συνορθωμένες συντεταγμένες του σημείου P είναι: ˆ 358.47 m, ˆ 4.46 m (β) Η a-psteriri εκτίμηση της μεταβλητότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα της παρουσίασης

Περιεχόμενα της παρουσίασης Ο ρόλος του HEPOS στα έργα της Καθηγητής Γ. Κατσιάρης Διευθύνων Σύμβουλος Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τa έργα του HEPOS συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης Χρήση HEPOS στην παραγωγή LSO/VLSO Ευάγγελος Καράμπελας Προϊστάμενος Τμήματος Παροχής Στοιχείων & Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288 155 62 Χολαργός Τηλ: 210 6505 833 E-mail: vkarabel@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS

Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS Δρ. Μιχάλης Γιαννίου, Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Τεχνικός Σύμβουλος Δημήτρης Μάστορης, Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS

Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 8: Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Γεωμετρικές Διορθώσεις. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι Μάθημα 1 0. Ι.Μ. Δόκας Επικ. Καθηγητής

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι Μάθημα 1 0. Ι.Μ. Δόκας Επικ. Καθηγητής ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι Μάθημα 1 0 Ι.Μ. Δόκας Επικ. Καθηγητής Γεωδαισία Μοιράζω τη γη (Γη + δαίομαι) Ακριβής Έννοια: Διαίρεση, διανομή /μέτρηση της Γής. Αντικείμενο της γεωδαισίας: Ο προσδιορισμός της μορφής, του

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες 1/11/2014. Μουστάκας Δ. Παναγιώτης

Ευχαριστίες 1/11/2014. Μουστάκας Δ. Παναγιώτης Περίληψη Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η επισκόπηση, αλλά και εφαρμογή, των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των ορθομετρικών υψομέτρων στην τοπογραφική πρακτική. Βασικός στόχος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σωστές πρακτικές στη χρήση του GPS και του HEPOS: Εμπειρίες από τα 10 χρόνια λειτουργίας του συστήματος

Σωστές πρακτικές στη χρήση του GPS και του HEPOS: Εμπειρίες από τα 10 χρόνια λειτουργίας του συστήματος : Εμπειρίες από τα 10 χρόνια λειτουργίας του συστήματος Μιχάλης Γιαννίου Δημήτης Μάστορης Τμήμα Γεωδαιτικών Δεδομένων Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υπηρεσιών & Προώθησης Προϊόντων Tel. +30-210-6505832,

Διαβάστε περισσότερα

2. Βασικά χαρακτηριστικά των διανομών της ΤΥΥΓ

2. Βασικά χαρακτηριστικά των διανομών της ΤΥΥΓ Εναλλακτικές μέθοδοι ένταξης διανομών του Υπουργείου Γεωργίας στο ΕΓΣΑ87 Αμπατζίδης Δημήτριος (dampatzi@topo.auth.gr), Καλαμάκης Νικόλαος (nkaltopo@gmail.com), Κατσάμπαλος Κωνσταντίνος-Βασίλειος (kvek@topo.auth.gr),

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εφαρµογές Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) Καρπούζας Ηρακλής Μάρτιος 2008

Θέµα: Εφαρµογές Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) Καρπούζας Ηρακλής Μάρτιος 2008 Θέµα: Εφαρµογές Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) Καρπούζας Ηρακλής Μάρτιος 2008 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

4. Περιγραφή του HEPOS

4. Περιγραφή του HEPOS Περιγραφή του HEPOS και των υπηρεσιών που παρέχει Μιχ. Γιαννίου Ph.D. - ηµ. Μάστορης M.Sc. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832, -828 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του HEPOS. Περιεχόμενα

Περιγραφή του HEPOS. Περιεχόμενα Περιγραφή του HEPOS Δημ. Μάστορης M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-828 E-mail: dmastori@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ Πρόταση για την οργάνωση του μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2014-15 (μεταβατική φάση μέχρι την εκπόνηση νέου προγράμματος σπουδών από τον αρμόδιο φορέα). Θεματική ενότητα: Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα δίκτυα GPS 5.1 Γενικά περί των δικτύων GPS

Τα δίκτυα GPS 5.1 Γενικά περί των δικτύων GPS 5 Τα δίκτυα GPS 5.1 Γενικά περί των δικτύων GPS H τεχνική των "µεµονωµένων βάσεων" εφαρµόζεται όταν διατίθενται δύο µόνο δέκτες και χρησιµοποιείται για τα συνήθη δίκτυα πύκνωσης µε µικρό α- ριθµό σηµείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Προ-επεξεργασία, συνόρθωση και στατιστική ανάλυση δικτύων Μεταλλικού

Προ-επεξεργασία, συνόρθωση και στατιστική ανάλυση δικτύων Μεταλλικού Σεμιναριακό Μάθημα Ασκήσεων Υπαίθρου (Ιούλιος 2016) Προ-επεξεργασία, συνόρθωση και στατιστική ανάλυση δικτύων Μεταλλικού Χ. Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο Επιλέξτε μία σωστή απάντηση σε κάθε ένα από τα παρακάτω ερωτήματα. 1) Η χρήση απόλυτων δεσμεύσεων για την συνόρθωση ενός τοπογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Δημ. Μάστορης M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS

Δημ. Μάστορης M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS Περιγραφή του HEPOS Δημ. Μάστορης M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-828 E-mail: dmastori@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση HEPOS στην παραγωγή LSO/VLSO

Χρήση HEPOS στην παραγωγή LSO/VLSO Χρήση HEPOS στην παραγωγή LSO/VLSO Ευάγγελος Καράμπελας Προϊστάμενος Τμήματος Παροχής Στοιχείων & Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288 155 62 Χολαργός Τηλ: 210 6505 833 E-mail: vkarabel@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Κατσάµπαλος, Καθηγητής ΤΑΤΜ-ΑΠΘ

Κ. Κατσάµπαλος, Καθηγητής ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Οδηγίες / Σηµειώσεις για το µάθηµα του 9 ου εξαµήνου του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ Εφαρµογές GPS Κ. Κατσάµπαλος, Καθηγητής ΤΑΤΜ-ΑΠΘ ν Τοπογραφικό ιάγραµµα: Είναι η απεικόνιση στοιχείων του (3 ) τρισδιάστατου χώρου, επιλέγοντας:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχ. Γιαννίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Δρ. Μιχ. Γιαννίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. HEPOS και σύγχρονες δικτυακές τεχνικές GPS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός του μαθήματος

Σύντομος οδηγός του μαθήματος Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Σύντομος οδηγός του μαθήματος Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προ-επεξεργασία, συνόρθωση και στατιστική ανάλυση δικτύου Μεταλλικού

Προ-επεξεργασία, συνόρθωση και στατιστική ανάλυση δικτύου Μεταλλικού Σεμιναριακό Μάθημα Ασκήσεων Υπαίθρου Προ-επεξεργασία, συνόρθωση και στατιστική ανάλυση δικτύου Μεταλλικού Χ. Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Δίκτυο Μεταλλικού Τ1-Τ10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙΙ. Διδακτικές σημειώσεις. Δρ. Συμεών Κατσουγιαννόπουλος Διπλ. ΑΤΜ, MSc Γεωπληροφορική ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙΙ. Διδακτικές σημειώσεις. Δρ. Συμεών Κατσουγιαννόπουλος Διπλ. ΑΤΜ, MSc Γεωπληροφορική ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙΙ Διδακτικές σημειώσεις Δρ. Συμεών Κατσουγιαννόπουλος Διπλ. ΑΤΜ MSc Γεωπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ Χαρτογραφία Ι 1 Το σχήμα και το μέγεθος της Γης [Ι] Σφαιρική Γη Πυθαγόρεια & Αριστοτέλεια αντίληψη παρατηρήσεις φυσικών φαινομένων Ομαλότητα γεωμετρικού σχήματος (Διάμετρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ενότητα 9: Προβολικά Συστήματα (Μέρος 1 ο ) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα