ΔΣΑΙΡΙΚΟ ΤΜΦΩΝΟ γηα ην ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΠΑ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΣΑΙΡΙΚΟ ΤΜΦΩΝΟ γηα ην ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΠΑ)"

Transcript

1 ΔΣΑΙΡΙΚΟ ΤΜΦΩΝΟ γηα ην ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΠΑ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΟΤΝΙΟ 2015

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΔΝΙΚΑ.. 3 ΟΡΑΜΑ & ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ.5 ΠΛΑΙΙΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ΣΟΥΟΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ..7 ΣΟΥΟΘΔΣΟΤΜΔΝΟ ΚΟΙΝΟ 9 ΜΔΘΟΓΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ..13 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΔΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ.17 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ..19 ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΑΛΛΟΤ ΦΟΡΔΙ 20 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΩΝ.. 21 ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΚΑΙΟΤΥΩΝ.22 ΔΠΙΠΡΟΘΔΣΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΚΑΙΟΤΥΩΝ..23 ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.24 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 26 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ ΕΣΟΤ

3 ΓΔΝΙΚΑ χκθσλα κε ην άξζξν 116 ηνπ Καλνληζκνχ 1303/2013 «Σν θξάηνο-κέινο ή νη δηαρεηξηζηηθέο αξρέο θαηαξηίδνπλ ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο γηα θάζε επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα. Δίλαη δπλαηφλ λα θαηαξηηζηεί θνηλή ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο γηα πεξηζζφηεξα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα. Η ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο ιακβάλεη ππφςε ην κέγεζνο ηνπ νηθείνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ή ησλ νηθείσλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 110, παξάγξαθνο 2, ζηνηρείν δ, ην αξγφηεξν έμη κήλεο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ αληίζηνηρνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ή ησλ νηθείσλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ». Η εγθεθξηκέλε ηξαηεγηθή Δπηθνηλσλίαο αλαξηάηαη ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα SFC2014. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ελεκεξψλεηαη ην επξχ θνηλφ γηα ηo έξγν θαη ηα επηηεχγκαηα ησλ Σακείσλ ηεο Έλσζεο θαη λα επαηζζεηνπνηείηαη φζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο. Οη πνιίηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα γλσξίδνπλ πσο επελδχνληαη νη δεκνζηνλνκηθνί πφξνη ηεο Έλσζεο. Η βαζηθή επζχλε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κεηάδνζεο ησλ ζσζηψλ πιεξνθνξηψλ ζην θνηλφ πξέπεη λα βαξχλεη ηφζν ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο φζν θαη ηνπο δηθαηνχρνπο. ην πιαίζην απηφ, ν ξφινο ηεο επηθνηλσλίαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί: Η έγθπξε θαη άκεζε ελεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην πιαίζην ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ Η δεκνζηνπνίεζε ζηνπο πνιίηεο ηεο Έλσζεο ηνπ ξφινπ θαη ησλ επηηεπγκάησλ ηεο πνιηηηθήο γηα ηε ζπλνρή, θαζψο θαη ην έξγν-επηηεχγκαηα ησλ Σακείσλ. Η θαηάξηηζε ηεο ηξαηεγηθήο Δπηθνηλσλίαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ε πινπνίεζε ηνπ δηέπεηαη απφ ηνπο εμήο Καλνληζκνχο θαη Νφκνπο: 3

4 Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006. Γηα ιφγνπο ζπληνκίαο ν Καλνληζκφο απηφο ζα αλαθέξεηαη εθεμήο ζηνλ Οδεγφ σο Καλνληζκφο 1303/2013. Οη ζρεηηθέο κε ηελ Πιεξνθφξεζε θαη Δπηθνηλσλία δηαηάμεηο είλαη ηα Άξζξα θαη ην Παξάξηεκα XII ηνπ Καλνληζκνχ. Δθηειεζηηθόο Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 821/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 28εο Ινπιίνπ 2014 πεξί θαζνξηζκνχ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε κεηαβίβαζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεηζθνξψλ ησλ πξνγξακκάησλ, ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηα κέζα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κέηξσλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο γηα ηηο πξάμεηο θαη ην ζχζηεκα θαηαγξαθήο θαη απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ. Νόκνο 4314/2014 α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν , β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/ ) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο. Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 1301/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη γηα ηε ζέζπηζε εηδηθψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ην ζηφρν «Δπελδχζεηο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε» θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006. Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 1304/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 γηα ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1081/2006 ηνπ πκβνπιίνπ (φπνπ αλαθέξνληαη ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο γηα ηηο πξάμεηο πνπ εληάζζνληαη ζηελ Πξσηνβνπιία γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ). 4

5 ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Σν φξακα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν είλαη ε «Απηνηξνθνδνηνύκελε, εμωζηξεθήο θαη αεηθνξηθή αλαζπγθξόηεζε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο εζηηαζκέλε ζηελ παγθόζκηα ηαπηόηεηά ηεο, ζηηο αμίεο γηα ηνλ άλζξωπν θαη ην πεξηβάιινλ» Γηα ηελ πξναγσγή ηνπ αλαπηπμηαθνχ νξάκαηνο ηεο ΠΓΔ επηιέγνληαη γηα ην ΠΔΠ Γπηηθήο Διιάδαο πέληε ζηξαηεγηθνί ζηόρνη, νη νπνίνη είλαη : ηξαηεγηθόο ηόρνο 1: Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, κεηάβαζε ζηελ πνηνηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, κε αηρκή ηελ θαηλνηνκία θαη αχμεζε ηεο εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο. ηξαηεγηθόο ηόρνο 2: Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο - κεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ. ηξαηεγηθόο ηόρνο 3: Αλάπηπμε - εθζπγρξνληζκφο - ζπκπιήξσζε κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ. ηξαηεγηθόο ηόρνο 4: Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Πξνψζεζε ηεο Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Καηαπνιέκεζε ηεο Φηψρεηαο θαη ησλ Γηαθξίζεσλ ηξαηεγηθόο ηόρνο 5: Αλάπηπμε - εθζπγρξνληζκφο - ζπκπιήξσζε θνηλσληθψλ ππνδνκψλ, ππνδνκψλ πγείαο θαη εθπαίδεπζεο. Δπίζεο νη ηξαηεγηθνί ηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο ζεκαηηθνχο ηφρνπο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηφζν ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ην χκθσλν Δηαηξηθήο ρέζεο , φζν θαη ηελ επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε θαη είλαη νη εμήο : Θ 1: «Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο» Θ 2: «Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο, ηεο ρξήζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ηερλνινγηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ» Θ 3: «Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ» Θ 4: «Τπνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε φινπο ηνπο ηνκείο» Θ 5: «Πξνψζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, πξφιεςε θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ» 5

6 Θ 6: «Γηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ» Θ 7: «Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ πξνβιεκάησλ ζε βαζηθέο ππνδνκέο δηθηχσλ» Θ 8: «Πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο θαη πνηνηηθήο απαζρφιεζεο θαη ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ» (πεξηιακβάλεη Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο ΔΚΣ). Θ 9: «Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη θάζε δηάθξηζεο» (πεξηιακβάλεη Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο ΔΚΣ) Θ 9: «Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο ΔΣΠΑ) Θ 10: «Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηε δηά βίνπ κάζεζε» (πεξηιακβάλεη Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο ΔΣΠΑ) Σέινο, ε ζηξαηεγηθή ηεο ΠΓΔ ζα εμππεξεηήζεη θαη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αδξηαηηθήο θαη ηνπ Ινλίνπ, ηεο νπνίαο ην ζρέδην δξάζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εγθξίζεθε απφ ηελ ΔΔ ηνπ Ινχλην ηνπ ΠΛΑΙΙΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η βαζηθή επζχλε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κεηάδνζεο ησλ ζσζηψλ πιεξνθνξηψλ ζην θνηλφ βαξχλεη ηφζν ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο (ΔΤΓΔΠ/ΠΓΔ) φζν θαη ηνπο δηθαηνχρνπο. Η ΔΤΓΔΠ/ΠΓΔ ελεκεξψλεη ηελ ππεχζπλε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θαη έηνο γηα ηελ πξφνδν ηεο πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο επηθνηλσλίαο θαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηηο ζρεδηαδφκελεο δξάζεηο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην επφκελν έηνο. Η επηηξνπή παξαθνινχζεζεο, εθφζνλ ην ζεσξεί ζθφπηκν, εθδίδεη γλσκνδφηεζε γηα ηηο ζρεδηαδφκελεο δξάζεηο γηα ην επφκελν έηνο. Η ΔΤΓΔΠ/ΠΓΔ κπνξεί λα πξνβεί ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο επηθνηλσλίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Η ηξνπνπνηεκέλε ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο ππνβάιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο πξνο έγθξηζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 110, παξάγξαθνο 2, ζηνηρείν δ. Γηα λα ππάξμεη κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ ελεκέξσζε θαη δηαθάλεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ έξγσλ, ζα δεκηνπξγεζεί απφ ηε ΔΤΓΔΠ/ΠΓΔ ηζηφηνπνο πνπ ζα παξέρεη 6

7 ελεκέξσζε γηα ην πξφγξακκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηαζηάζεσλ ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, ζην πιαίζην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο. ηνλ θεληξηθφ θαη εληαίν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ θξάηνπο ζα ππάξρεη ζχλδεζε link κε ηνλ ηζηφηνπν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη κε φια ηα ππφινηπα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα Πεξηθεξεηαθά θαη Σνκεαθά. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κία πνιπεπίπεδε επηθνηλσλία δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ πινπνίεζε ελεξγεηψλ άκεζεο δηαθήκηζεο θαη πξνβνιήο θαη ζηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο νινθιεξσκέλεο επηθνηλσλίαο. Δπίζεο δίλεηαη βάξνο ζηηο ελέξγεηεο δεκνζηφηεηαο πνπ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ θαηά ηα 2 πξψηα έηε ηεο πεξηφδνπ πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί ν ζηφρνο ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ ελφςεη ηεο εθαξκνγήο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε απηφ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε θαηαλφεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ αλαγθψλ πξνβνιήο ηνπ ΔΠΑ είλαη: ε αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ ΔΠ ε απινπνίεζε ηεο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε αμηνπνίεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ ΔΠΑ ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο εηδνπνηνχ δηαθνξάο ηνπ ΔΠ απφ ην πξνεγνχκελν. ΣΟΥΟΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ηφρνο ηεο Δπηθνηλσλίαο, είλαη λα εμαζθαιίδεη φηη νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ θαηάιιεισλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ ζηνπο θαηάιιεινπο ρξφλνπο θαη φηη ππάξρεη άκεζε αληαπφθξηζε ζηα λέα αηηήκαηα γηα επηθνηλσλία. Όζν πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα θάπνηεο δξάζεηο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, ηφζν ιηγφηεξν πηζαλφ είλαη λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο, αιιαγέο ή απαηηήζεηο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ην άξζξν 115, παξ.1, εδάθηα γ θαη δ, Καλνληζκνχ 1303/2013 ε δηαρεηξηζηηθή Αξρή είλαη ππεχζπλε γηα : Α) γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην πιαίζην ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ Β) γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ζηνπο πνιίηεο ηεο Έλσζεο ηνπ ξφινπ θαη ησλ επηηεπγκάησλ ηεο πνιηηηθήο γηα ηε ζπλνρή θαη ησλ Σακείσλ κέζσ δξάζεσλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηνλ αληίθηππν ησλ ζπκθψλσλ εηαηξηθήο ζρέζεο, ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ πξάμεσλ 7

8 ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΟΥΟΙ Έρνληαο ζαλ βαζηθφ ζηφρν ηεο Δπηθνηλσληαθήο ηξαηεγηθήο ηελ θαιχηεξε θαη πιεξέζηεξε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ, ηεο θνηλήο γλψκεο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη φιεο ηεο ρψξαο, αιιά θαη ησλ πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηνπο ζθνπνχο, ηηο θαηεπζχλζεηο, ηηο επηπηψζεηο, ηηο σθέιεηεο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο δξάζεηο ηνπ Δ.Π., κέζσ ελφο επηιεγκέλνπ θάζκαηνο επηθνηλσληαθψλ ελεξγεηψλ θαη ξεαιηζηηθήο πξνβνιήο ησλ θαζεκεξηλψλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή πνιχπιεπξσλ, θαη πνιπδηάζηαησλ παξεκβάζεσλ πνπ ζπληεινχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ππάξρνπλ θαη επηκέξνπο επηθνηλσληαθνί ζηφρνη νη νπνίνη είλαη : Η αληίιεςε θαη απνδνρή ηεο ζθνπηκφηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Η θαηαλφεζε σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο θαη ην θάζε κεκνλσκέλν άηνκν πνπ δεη θαη θηλείηαη ζ απηφλ ηνλ ηφπν. Η κεηάδνζε ζηνλ κέζν πνιίηε ηεο Πεξηθέξεηαο ηελ θηινζνθία ηεο νινθιεξσκέλεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεηαη κέζα απφ έλα πνιχπινθν ζχζηεκα παξεκβάζεσλ Η απνθσδηθνπνίεζε ηνπ ηερλνθξαηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ΠΔΠ θαη ε κεηάθξαζή ηνπ ζε έλα απιφ θαη θαηαλνεηφ κνλνζήκαλην κήλπκα. Η πξνβνιή εηδηθφηεξα ησλ αλακελφκελσλ σθειεκάησλ ζε θξίζηκνπ θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο ηνκείο, φπσο ε αλεξγία, ε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε αλαζπγθξφηεζε ηεο ππαίζξνπ θαη ε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Ιζφξξνπε ελεκέξσζε θαη ζηνπο ηξεηο Ννκνχο πνπ απνηεινχλ ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδνο. Βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο, κέζσ ηεο εθαξκνγήο θνηλνηηθψλ δξάζεσλ πνπ είλαη πην νξαηέο θαη εγγχηεξεο πξνο ηνλ πνιίηε, ψζηε λα απμεζεί ε γεληθή ζπλαίλεζε ζηηο κειινληηθέο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. χλδεζε κε ηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ Οη σθέιεηεο κέζσ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο έμππλεο εμεηδίθεπζεο RIS3. Παξνπζίαζε ησλ έξγσλ θαη δξάζεσλ ηνπ Δ.Π., ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο σθειηκφηεηαο. Πξνβνιή ηεο ζπκβνιήο απηψλ ζηελ αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηεο ρψξαο. 8

9 Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζηηο δξάζεηο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο πφιεσλ θαη ππαίζξνπ. Άξζε ηεο απνκφλσζεο ησλ κεηνλεθηηθψλ απνκαθξπζκέλσλ νξεηλψλ πεξηνρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο. ΣΟΥΟΘΔΣΟΤΜΔΝΟ ΚΟΙΝΟ Σα θχξηα ζηνρνζεηνχκελα θνηλά, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1303/2013 είλαη: Οη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη Οη δηθαηνχρνη Σν επξχ θνηλφ Μέζα Μαδηθήο ελεκέξσζεο Αηξεηνί ηα παξαπάλσ ζηνρνζεηνχκελα θνηλά πεξηιακβάλνληαη επηκέξνπο θνηλά-ζηφρνη ηα νπνία επηιέγνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα βάζεη ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη πξνζεγγίδνληαη κε ηα θαηάιιεια κέζα, θαηά πεξίπησζε. Α. Βαζηθά θνηλά-ζηόρνο Α1 Δσνηηικοί δικαιούτοι και δικαιούτοι ηων δράζεων ηοσ προγράμμαηος: Οη ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο, Τπνπξγεία (ελδεηθηηθά, ηα Τπνπξγεία Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο, Οηθνλνκίαο-Τπνδνκψλ-Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνχ, ) Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα. Δλδηάκεζνη θνξείο δηαρείξηζεο (ΓΙΑΠ, ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα), εξγαζηήξηα θαη θνξείο πηζηνπνίεζεο δεκνζίνπ θαη επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα, εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηλζηηηνχηα, ηερλνινγηθνί θνξείο, επαγγεικαηηθνί θνξείο, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα (Α.Δ.Ι, Σ.Δ.Ι), Δπηκειεηήξηα Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, Πνιηηηζηηθά ζσκαηεία, πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο) Δπηρεηξήζεηο κεγάιεο, κηθξέο, πνιχ κηθξέο φισλ ησλ θιάδσλ, Νένη επηρεηξεκαηίεο, άλεξγνη, γπλαίθεο, απηναπαζρνινχκελνη, Άηνκα κε Αλαπεξία, Δξεπλεηέο, Παλεπηζηεκηαθνί, Πεξηθεξεηαθέο, ηνπηθέο θαη ινηπέο αξρέο, 9

10 Α2 Κοινή γνώμη: Πνιίηεο, Δηδηθέο νκάδεο θνηλνχ (π.ρ γπλαίθεο, λένη, Άηνκα κε Αλαπεξία, ΡΟΜ, κεηαλάζηεο), Δλδηαθεξφκελνη ηδησηηθνί θαη δεκφζηνη θνξείο. Α3 Πολλαπλαζιαζηές πληροθόρηζης Γηακνξθσηέο γλψκεο, Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, Κιαδηθέο, Δπαγγεικαηηθέο Δλψζεηο θαη Οξγαληζκνί πνπ εθπξνζσπνχλ επηρεηξήζεηο, Φνξείο ζηήξημεο επηρεηξήζεσλ, Οηθνλνκηθνί θαη Κνηλσληθνί Δηαίξνη, Δζληθέο, Πεξηθεξεηαθέο θαη Σνπηθέο Αξρέο θαη Αλαπηπμηαθνί Φνξείο, (Αλαπηπμηαθέο εηαηξίεο, ΟΣΑ θιπ) Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ), Φνξείο - Μέιε Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, Γνκέο ζηήξημεο επηρεηξήζεσλ (ΚΤΔ, ΚΔΣΑ) Δurope- Direct Γξαθεία Γηακεζνιάβεζεο. Α4 Αιρεηοί Βνπιεπηέο, Πεξηθεξεηάξρεο, Γήκαξρνη. εκεηψλνπκε πσο φιεο νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο ζηνρνζεηνχκελσλ θνηλψλ, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη σο πνιιαπιαζηαζηέο ηεο πιεξνθφξεζεο γηα ην επξχ θνηλφ. ηνρνζεηνύκελν θνηλό Απηνδηνίθεζε θαη θνξείο ηεο Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη ηόρνη Δπηθνηλωλίαο Αμηνπνίεζε δξάζεσλ Πξνγξάκκαηνο, ελεκέξσζε θαη θηλεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ κέζσ ησλ θνξέσλ ηεο απηνδηνίθεζεο, Δπξεία δηάδνζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ επθαηξηψλ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξνζθέξεη ε απφ θνηλνχ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Έλσζε Μέζν Ιζηφηνπνο, ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο, ηνπηθφο θαη πεξηθεξεηαθφο ηχπνο, direct mail, ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο θαη εθζέζεηο Ιζηφηνπνο, ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο, ηνπηθφο θαη πεξηθεξεηαθφο ηχπνο, 10

11 θαη ην θξάηνο κέινο, κε αλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο απφ ηα νηθεία Σακεία. direct mail, ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο, γξαθείν πιεξνθφξεζεο αθήο θαη ιεπηνκεξήο πιεξνθφξεζε, ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο φξνπο επηιεμηκφηεηαο Γλψζε θαη εχθνιε ζπκκεηνρή ζε θάζε ελέξγεηα πεξηθεξεηαθήο /ηνπηθήο εκβέιεηαο Δπαγγεικαηηθέο Οξγαλψζεηο, Δπηκειεηήξηα, Οξγαληζκνί πνπ εθπξνζσπνχλ επηρεηξήζεηο Δθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα Οηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί εηαίξνη Γηθαηνχρνη Δμαζθάιηζε ελεκέξσζεο θαη θηλεηνπνίεζε ησλ θνξέσλ θαη κειψλ επζχλεο ηνπο, θαηά πεξίπησζε Δμαζθάιηζε ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη ζπλέξγηαο γηα ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ ελεκέξσζε Πιεξνθφξεζε θαη αμηνπνίεζε φισλ ησλ δπλαηψλ ζηξαηεγηθψλ ζπλεξγηψλ κε ηνπο δηάθνξνπο εηαίξνπο. Πξφζβαζε ζηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ επηθαηξνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ή άιισλ ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηα αθφινπζα: α) ηηο επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ πξφζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεσλ β) ηνπο φξνπο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ νη νπνίνη πξέπεη λα ηεξνχληαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε επηινγή γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ελφο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο γ) ηελ πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηηο ζρεηηθέο πξνζεζκίεο δ) ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ πξάμεσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ Ιζηφηνπνο, ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο, ηνπηθφο θαη πεξηθεξεηαθφο ηχπνο, direct mail, ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο θαη εθζέζεηο Ιζηφηνπνο, ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο, ηνπηθφο θαη πεξηθεξεηαθφο ηχπνο, direct mail, ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο Ιζηφηνπνο, ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο, ηνπηθφο θαη πεξηθεξεηαθφο ηχπνο, direct mail, ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο, εθπαηδεπηηθέο εκεξίδεο, γξαθείν πιεξνθφξεζεο 11

12 ε) ηνπο αξκφδηνπο επηθνηλσλίαο πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν ζη) ηελ επζχλε γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηεο πξάμεο θαη ηε ζηήξημή ηεο απφ ηα Σακεία Δλεκέξσζε φηη ε απνδνρή ρξεκαηνδφηεζεο ζπληζηά απνδνρή ηεο εγγξαθήο ηνπο ζηνλ θαηάινγν ησλ πξάμεσλ πνπ δεκνζηεχνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 115 παξάγξαθνο 2. Δπξχ θνηλφ ΜΜΔ Παξνρή εξγαιείσλ ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο, φπσο ππνδείγκαηα ζε ειεθηξνληθή κνξθή, γηα λα βνεζήζεη ηνπο δηθαηνχρνπο λα ηεξήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο Δδξαίσζε ηνπ κελχκαηνο ηεο απφ θνηλνχ ζπλεηζθνξάο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Διιάδαο Πξνβνιή ησλ αμφλσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο (θαηλνηνκία, αεηθφξνο αλάπηπμε θιπ) κέζσ θαιψλ παξαδεηγκάησλ Πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δδξαίσζε ηνπ κελχκαηνο ηεο απφ θνηλνχ ζπλεηζθνξάο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Διιάδαο. Ιζηφηνπνο, ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο, ηνπηθφο θαη πεξηθεξεηαθφο ηχπνο, ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο, γξαθείν πιεξνθφξεζεο, θσηνγξαθηθέο εθζέζεηο θαη παξνπζηάζεηο έξγσλ πνπ πινπνηνχληαη θαζψο θαη θαιέο πξαθηηθέο έξγσλ. Ιζηφηνπνο, direct mail,δειηία ηχπνπ θαη ζπλεληεχμεηο ηχπνπ Σαθηηθή ηξνθνδφηεζε ησλ κέζσλ κε εηδήζεηο γηα ην Δ.Π. (πξνθεξχμεηο, εληάμεηο, πνξεία, θιπ) Καηεγνξηνπνίεζε ησλ εηδήζεσλ θαη πξνβνιή ηνπο ζηα θαηάιιεια κέζα (ηνπηθήο ή εζληθήο εκβέιεηαο) πκκεηνρή ησλ ΜΜΔ ζε εθδειψζεηο θαη δξάζεηο ζρεηηθέο κε ην Πξφγξακκα 12

13 Δππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ, άηνκα κε αλαπεξία, Κάηνηθνη νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ Πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ θαη επηπηψζεσλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Δλεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε δεκηνπξγία δήηεζεο γηα ηηο δξάζεηο ηνπ Δ.Π. Απνπεξηζσξηνπνίεζε θαη ελζάξξπλζε γηα ζπκκεηνρή Ιζηφηνπνο, ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο, ηνπηθφο θαη πεξηθεξεηαθφο ηχπνο, direct mail Πηζηεχνπκε φηη είλαη πνιχ θξίζηκν λα παξαδερηνχκε φηη φια ηα επηκέξνπο θνηλά αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο, ηα ζπκθέξνληα ηνπο, ηελ ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία, ην θχιν ηνπο ή ηελ θαηαγσγή ηνπο, αλήθνπλ ζην επξχ θνηλφ. Ο ηξφπνο επηθνηλσλίαο ηνπ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ην επξχ θνηλφ, ζα θαζνξίζεη ηελ επηηπρία ηεο επηθνηλσληαθήο εθζηξαηείαο. Σν επξχ θνηλφ είλαη εθείλν πνπ ιεηηνπξγεί σο πνιιαπιαζηαζηήο πιεξνθφξεζεο. Απηφ δηακνξθψλεη ηελ θνηλή γλψκε, ην θνηλφ αίζζεκα. ηνπο ίδηνπο ρψξνπο δνπλ θαη θηλνχληαη ηφζν νη δηθαηνχρνη φζν θαη νη σθεινχκελνη. Σν θχξην επηθνηλσληαθφ φρεκα ηνπ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα είλαη ε δεκηνπξγηθή απνηχπσζε ηεο θεληξηθήο ηδέαο ηνπ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαζψο θαη ε ξεαιηζηηθή πξνβνιή ησλ θαζεκεξηλψλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή πνιχπιεπξσλ, πνιπδηάζηαησλ θαη πνιπηνκεαθψλ παξεκβάζεσλ πνπ ζπληεινχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. ΜΔΘΟΓΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Δλδεηθηηθέο ηξαηεγηθέο Δπηινγέο Κεθαιαηνπνίεζε πξνεγνύκελεο εκπεηξίαο: Η ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο βαζίδεηαη ζηε γλψζε πνπ έρεη απνθηεζεί απφ ηηο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο ζα απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ θαη εξγαιείσλ θαη ζα ιεηηνπξγεί ζαλ νκπξέια πνπ πεξηθιείεη φιεο ηηο επηκέξνπο επηθνηλσλίεο. Γηέπεηαη απφ νξηζκέλνπο θαλφλεο θαη ηερληθέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζε. ρεδηαζκόο κε βάζε ηε γλώζε: πγθέληξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο, κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ησλ νκάδσλ θνηλνχ, ηνλ 13

14 απνηειεζκαηηθφηεξν ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο επηθνηλσλίαο. Αμηνπνίεζε ηεο αλαγλωξηζηκόηεηαο ηνπ ΔΠΑ : Λφγσ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ brand ΔΠΑ, πνπ έρεη ήδε πςειή αλαγλσξηζηκφηεηα, δελ απαηηείηαη λα πινπνηεζνχλ επηθνηλσληαθέο ελέξγεηεο γηα ηε δχζθνιε δηαδηθαζία εμνηθείσζεο ηνπ θνηλνχ κε έλα λέν φλνκα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δληαία ζηξαηεγηθή: Σφζν θαηά ηελ έλαξμε φζν θαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο, ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλνρή θαη ε ζπλάθεηα ηεο επηθνηλσλίαο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ Δπίηεπμε επηθνηλωληαθώλ ζηόρωλ: ε επίπεδν αλαγλσξηζηκφηεηαο (awareness), θαηαλφεζεο (comprehension) θαη ζηάζεο (attitude) θάζε νκάδαο θνηλνχ ζρεηηθά κε ην ΔΠΑ , ην ΠΔΠ/ΠΓΔ θαη ηηο επηκέξνπο πξάμεηο θαη δξάζεηο. Αθήγεκα (storytelling) - Δθπαίδεπζε ηνπ θνηλνύ: Παξνπζίαζε ελλνηψλ, ζηφρσλ θαη δξάζεσλ κε ηε κνξθή αθεγεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παξαδεηγκάησλ, ηα νπνία ην θνηλφ κπνξεί λα θαηαλνήζεη θαη λα ζπζρεηίζεη κε ηε δηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα. Απινπνίεζε ηεο γιώζζαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη: Οη πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ ελεξγεηψλ επηθνηλσλίαο ησλ ΔΠ ζα πξέπεη λα γίλνληαη αληηιεπηέο απφ φινπο ηνπο πνιίηεο. Δηδηθέο ζηξαηεγηθέο θαηεπζύλζεηο Γηαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο, νκνηνκνξθίαο θαη απιόηεηαο ηεο επηθνηλωλίαο ζε όιεο ηηο θάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα θάζε ζηνρνζεηνύκελν θνηλό Η πξνεγνχκελε εκπεηξία έρεη απνδείμεη φηη, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, ε ρξήζε απιψλ κελπκάησλ απαιιαγκέλσλ απφ πεξηηηή πιεξνθφξεζε γχξσ απφ ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξχλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ. Δίλαη, επίζεο, ζεκαληηθφ ε πιεξνθφξεζε λα είλαη ζπλερήο θαη ζηαζεξή γηα φιεο ηηο θάζεηο θάζε πξνγξάκκαηνο, απφ ηελ πξνθήξπμε έσο ηελ εμέιημε θαη νινθιήξσζή ηνπ. Η εληαία επηθνηλσληαθή ηαπηφηεηα θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ ινγνηχπσλ, φπσο θάλεθε απφ ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία θαηά ηελ πεξίνδν , νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ ΔΠΑ θαη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ απνηειέζκαηνο. 14

15 Δλεξγνπνίεζε ηωλ δηθαηνύρωλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο πινπνίεζεο ηωλ επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκάηωλ Ο ξφινο ηνπ δηθαηνχρνπ είλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηφηη ιεηηνπξγεί θαη σο πνιιαπιαζηαζηήο πιεξνθφξεζεο. Δδξαηψλνληαο ηνλ δηθαηνχρν ζηελ θαξδηά ηνπ ζπζηήκαηνο, εμαζθαιίδεηαη θαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή δηάδνζε ηεο πιεξνθφξεζεο ζην επξχ θνηλφ θαζψο θαη ε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Η ππνζηήξημε ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ δξάζεσλ πνπ πινπνηεί, θξίλεηαη απνιχησο απαξαίηεηε. Δπξεία πξνβνιή ηωλ δξάζεωλ πνπ απεπζύλνληαη ζε κεγάιεο νκάδεο πιεζπζκνύ θαζώο θαη ε πξνβνιή ηωλ πινπνηεκέλωλ έξγωλ είλαη εμ ίζνπ ζεκαληηθή. Απνηειέζκαηα εξεπλψλ δείρλνπλ φηη νη πνιίηεο δελ είλαη επαξθψο ελεκεξσκέλνη γηα ηα έξγα πνπ πινπνηνχληαη παλειιαδηθά. Λεηηνπξγία ελόο δηθηύνπ ζπλεξγαδόκελωλ θνξέωλ, πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζηειέρε ηεο ΔΤΓΔΠ/ΠΓΔ, θνηλσληθνχο ή νηθνλνκηθνχο εηαίξνπο (πνιιαπιαζηαζηέο), επξσπατθά δίθηπα πιεξνθφξεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα θαη ζπλεξγάδνληαη ψζηε λα πιεξνθνξνχλ θαη λα ελεκεξψλνπλ ην θνηλφ-ζηφρν γχξσ απφ πξνζθιήζεηο, πξνθεξχμεηο, θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θιπ. Σν δίθηπν ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη επξεία δηάδνζε ηεο πιεξνθφξεζεο, απνθπγή αιιεινεπηθάιπςεο, κεγηζηνπνίεζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ απνηειέζκαηνο θαζψο θαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Πξνβνιή ηωλ ήδε ππαξρόληωλ παξαδεηγκάηωλ ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα (testimonials). Παξνπζηάδνληαο ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα, επηηπγράλεηαη ηφζν ε δηαθάλεηα φζν θαη ε ελζάξξπλζε γηα ζπκκεηνρή. Σν ζηνρνζεηνχκελν θνηλφ γλσξίδνληαο φηη ππάξρνπλ κέιε ηεο επξχηεξεο ή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ή θάπνησλ επηρεηξεκαηηθψλ θιάδσλ ή ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, πνπ έρνπλ ήδε επσθειεζεί απφ αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα, ζα εθδειψζεη ελδηαθέξνλ λα κάζεη πεξηζζφηεξα ή λα ζπκκεηέρεη ζηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα. Η κέζνδνο απηή, θαη εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηελ πξνβνιή πξνζσπηθψλ ηζηνξηψλ απφ σθεινχκελνπο, έρεη απνδεηρζεί ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή επηθνηλσληαθά γηα δξάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ. 15

16 Θα εθαξκνζηνχλ ηαθηηθέο κέρξη λα νινθιεξσζνχλ ηα έξγα ψζηε λα επηθνηλσλεζνχλ ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα πνπ είλαη ε ηεθκεξίσζε ηεο ζπλνιηθήο θεληξηθή ηδέαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο φπσο απηή πξνζδηνξίζηεθε θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζα εθαξκνζηεί : Δληαίν άλνηγκα θαη θιείζηκν ή εληαίν εηθαζηηθφ θαη ζηήζηκν, ζπγθεθξηκέλεο θσλέο πνπ γίλνληαη γλψξηκεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηαπηίδνληαη κε ην ΠΔΠ. Δληαία θαη απιή γιψζζα επηθνηλσλίαο θαη εηθαζηηθή άπνςε. Δπηκνλή θαη επαλαιεςηκφηεηα ησλ ιέμεσλ θιεηδηά. αθήλεηα ζην πεξηερφκελν ησλ κελπκάησλ. χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα πεξηνξηζκφ ινγνηχπσλ, ην ΠΔΠ/ΠΓΔ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην έκβιεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην ινγφηππν ηνπ ΔΠΑ θαζψο επίζεο ζα γίλεηαη θαη ιεθηηθή αλαθνξά ζηελ νλνκαζία ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ρσξίο νπηηθφ ζήκα ή ινγφηππν. ΔΠΙΛΟΓΗ ΜΔΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η θεληξηθή επηθνηλσλία εμειίζζεηαη κέζα ζε βάζνο ρξφλνπ φπνπ κέζα απφ έλα εληαίν πιαίζην εθηπιίζζνληαη ζηαδηαθά φιν θαη πεξηζζφηεξεο παξεκβάζεηο πνπ πινπνηνχληαη θαη ζπληεινχλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ. Απεπζχλεηαη ζην επξχ θνηλφ θαη πινπνηείηαη κέζα απφ ηειενπηηθά δηαθεκηζηηθά κελχκαηα, ξαδηνθσληθά κελχκαηα, θαηαρσξήζεηο ζην ηχπν, ελεκεξσηηθά έληππα, αθίζεο, CD-Roms, ην Internet, γξαθείν πιεξνθφξεζεο, ζπλεληεχμεηο ηχπνπ, δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ θαη εθζέζεσλ. Η ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ επηθνηλσληαθψλ ζηφρσλ θαη ηελ θάιπςε ησλ θνηλψλ - ζηφρσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ήδε απνθηεζείζα εκπεηξία, θαζψο θαη ηηο λέεο επηδηψμεηο. Δπηπιένλ ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη εμήο παξάκεηξνη: Η εμαζθάιηζε φηη ε επηθνηλσλία πξαγκαηνπνηείηαη έγθαηξα Η πξνψζεζε ηεο αλνηθηήο, εηιηθξηλνχο θαη δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο. Η δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο πνπ λα δηεπθνιχλεη φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζηελ επνηθνδνκεηηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. 16

17 Ο ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ επηθνηλσλίαο ψζηε λα ζπκπίπηνπλ κε ζεκαληηθά γεγνλφηα, δξαζηεξηφηεηεο θαη απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ. Αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ άληιεζεο πιεξνθνξηψλ, κεραληζκψλ θαη επθαηξηψλ επηθνηλσλίαο. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΔΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Σα κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο ζα θαιχπηνπλ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ζα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην ζηνρνζεηνχκελν θνηλφ. Η ΔΤΓΔΠ/ΠΓΔ ζρεδηάδεη λα πινπνηήζεη ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο δεκνζηφηεηαο θαη πιεξνθφξεζεο: Τινπνίεζε κίαο ελαξθηήξηαο εκεξίδαο ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα. Πξαγκαηνπνίεζε κηαο ηνπιάρηζηνλ ελεκεξωηηθήο δξαζηεξηόηεηαο εηεζίσο, φπνπ ζα παξνπζηάδνληαη ηα επηηεχγκαηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν, ζεκαληηθψλ έξγσλ. Πξνβνιή ηνπ εκβιήκαηνο ηεο Έλωζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΤΓΔΠ/ΠΓΔ. Η ζεκαία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο ήδε γίλεηαη, ζα ππάξρεη καδί κε ηελ ειιεληθή ζεκαία ζε εκθαλέο ζεκείν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΤΓΔΠ/ΠΓΔ. Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο ηεο ΔΤΓΔΠ/ΠΓΔ κε πιεξνθνξίεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ε νπνία ζα είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο εληαίαο δηαδηθηπαθήο πχιεο. Ηιεθηξνληθή δεκνζίεπζε ηνπ θαηαιόγνπ ησλ πξάμεσλ. Η ιίζηα φισλ ησλ έξγσλ ζα ππάξρεη δεκνζηεπκέλε ζην θεληξηθφ portal θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΤΓΔΠ/ΠΓΔ, ζε κνξθή ινγηζηηθνχ θχιινπ Παξνπζίαζε παξαδεηγκάηωλ πξάμεωλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΤΓΔΠ/ΠΓΔ. Tα παξαδείγκαηα ζα παξνπζηάδνληαη εθηφο απφ ηελ ειιεληθή θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη νξηζκέλα απφ απηά ζα παξνπζηάδνληαη θαη ζηελ θεληξηθή πχιε θαζψο θαη ζηελ πχιε ηνπ ΔΚΣ γηα πηζαλέο θαιέο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ην ΔΚΣ. 17

18 Δπηθαηξνπνίεζε ηωλ ζηνηρείωλ ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ΠΔΠ/ΠΓΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ βαζηθψλ επηηεπγκάησλ ηνπ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Πξαγκαηνπνίεζε ζεκαηηθώλ εκεξίδωλ, ζπλεδξίωλ, εθζέζεσλ θαη ζεκηλαξίσλ ζηα πιαίζηα ησλ αλαγθψλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Παξαγωγή έληππνπ θαη ειεθηξνληθνύ ελεκεξωηηθνύ πιηθνχ θαζψο θαη ε πξνβνιή ζηα ΜΜΔ. Παξαγωγή αθηεξωκάηωλ ή ληνθηκαληέξ ή νδνηπνξηθώλ ζηηο δξάζεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δνξηαζκόο ηεο Ηκέξαο ηεο Δπξώπεο, κε αλάξηεζε ηεο ζεκαίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ηηο 9 Μαΐνπ θαη γηα κηα εβδνκάδα ζηα γξαθεία ηεο ΔΤΓΔΠ/ΠΓΔ Δπηθνηλωλία κε Γηθαηνύρνπο: Η ΔΤΓΔΠ/ΠΓΔ ζα θξνληίζεη λα βνεζήζεη ηνπο Γηθαηνχρνπο ψζηε λα επηθνηλσλήζνπλ απνηειεζκαηηθά κε βάζε ηα πξναπαηηνχκελα απφ ηνπο ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο, εθαξκφδνληαο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, φπσο ε έθδνζε Οδεγηψλ θαη πξνηχπσλ γηα πηλαθίδεο, αθίζεο, δηαθεκίζεηο θαζψο θαη ζήκαλζε ζηνπο νηθείνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο. Δπηθνηλωλία γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο θνηλνύ: Όζνλ αθνξά δξάζεηο ΔΚΣ γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο θνηλνχ ε επηθνηλσλία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΤΔΚΣ. Δπηθνηλωλία γηα άηνκα κε αλαπεξία: Η ΔΤΓΔΠ/ΠΓΔ ζα θξνληίδεη γηα ηε πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ ελεκέξσζε πξνβιέπνληαο ηα θάησζη : 1. Όινη νη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ελεκεξσηηθέο θαη άιιεο εθδειψζεηο, εκεξίδεο, ζπλέδξηα, εθζέζεηο, θιπ ζα επηιέγνληαη κε θξηηήξην πξνζβαζηκφηεηαο θαη δπλαηφηεηαο εμππεξεηήζεσλ γηα ηα Άηνκα κε Αλαπεξία (άηνκα θηλνχκελα κε ακαμίδηα). 2. Όπνπ είλαη δπλαηφλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα εθδειψζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζηα ΑκεΑ, ζα πξνβιέπεηαη δηεξκελεία ζηελ ειιεληθή λνεκαηηθή 18

19 γιψζζα θαη δηεπζέηεζε ηνπ ρψξνπ έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο. 3. Όπνπ είλαη δπλαηφλ, ζα πξνβιεθζεί ε εθηχπσζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ ζε πξνζβάζηκεο κνξθέο (γξαθή Braille, έληππα κε κεγάινπο ραξαθηήξεο, CDs), θαζψο θαη πξνζβάζηκεο κνξθήο θείκελα παξνπζηάζεσλ θαη νκηιηψλ. 4. Καηά ηελ παξαγσγή ηειενπηηθψλ κελπκάησλ, ζα ππάξμεη κέξηκλα ψζηε απηά λα είλαη πξνζβάζηκα ζε άηνκα κε αθνπζηηθή ή νπηηθή αλαπεξία (ππφηηηινη, δηεξκελεία ζηελ λνεκαηηθή, πεξηγξαθή, θιπ). 5. Όζνλ αθνξά ζηηο ηζηνζειίδεο θαη ην ειεθηξνληθφ πιηθφ πνπ ζα παξαρζεί ζην πιαίζην ηνπ Δπηθνηλσληαθνχ ρεδίνπ Γξάζεο, ζα ππάξμεη πξφβιεςε ψζηε απηά λα είλαη πξνζβάζηκα ζηα Αηνκα κε αλαπεξία. Γηα ην ιφγν απηφ, νη δηαδηθηπαθνί ηφπνη ή νη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο ζα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν Web Content Accsssibility Guidelines (WCAG) ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ World Wide Web Consortium, έθδνζε 1, ζην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο «ΑΑ». ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο πνπ ππνινγίδεηαη φηη απαηηείηαη ζηε βάζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζην έλα εθαηνκκχξην πεληαθφζηεο ρηιηάδεο ( ,00) επξψ, ην νπνίν απνηειεί ην 0,3% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Γηα ηηο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ην ΔΣΠΑ ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο είλαη έλα εθαηνκκχξην δηαθφζηεο ρηιηάδεο ( ,00) επξψ θαη αληίζηνηρα γηα ηηο δξάζεηο ηνπ ΔΚΣ ν πξνυπνινγηζκφο είλαη ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο ( ,00) επξψ. Οη δξάζεηο δεκνζηφηεηαο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη παξάιιεια κε ηελ πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο. Η πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο ζα γίλεη κε ίδηα κέζα θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε απφ ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ πξνγξακκαηηθψλ πεξηφδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο. Όπνπ απαηηείηαη ζα δεηείηαη ε ζπλδξνκή εμεηδηθεπκέλσλ εηαηξεηψλ δεκνζθνπήζεσλ ή θαη εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνχισλ γηα ηελ δηελέξγεηα εξεπλψλ θνηλνχ θαη φπνησλ άιισλ αμηνινγήζεσλ θαη κειεηψλ πηζαλά ρξεηαζζνχλ. 19

20 ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΑΛΛΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΟΤ ΦΟΡΔΙ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΝΣΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Η ΔΤΓΔΠ/ΠΓΔ ζα εμαζθαιίδεη ηελ επξεία δηάδνζε ζηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο, ζηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο, ζην επξχ θνηλφ θαζψο θαη ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ησλ ζηφρσλ θαη ησλ επθαηξηψλ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξνζθέξεη ε απφ θνηλνχ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Έλσζε θαη ην θξάηνο κέινο, κε αλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο απφ ηα νηθεία Σακεία. Η ΔΤΓΔΠ/ΠΓΔ ζα δηαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ ζηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ επηθαηξνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ή άιισλ ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο σο πξνο ηα αθφινπζα: ηηο επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ πξφζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεσλ ηνπο φξνπο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ νη νπνίνη πξέπεη λα ηεξνχληαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε επηινγή γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ελφο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηελ πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηηο ζρεηηθέο πξνζεζκίεο ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ πξάμεσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ ηνπο αξκφδηνπο επηθνηλσλίαο πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν ηελ επζχλε ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηεο πξάμεο θαη ηε ζηήξημή ηεο απφ ηα Σακεία. Δπίζεο ε ΔΤΓΔΠ/ΠΓΔ δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο λα πξνηείλνπλ, ζηηο αηηήζεηο ηνπο, ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο επηθνηλσλίαο, αλάινγεο κε ην κέγεζνο ηεο πξάμεο. Η ΔΤΓΔΠ/ΠΓΔ παξέρεη ηα εξγαιεία ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ππνδείγκαηα ζε ειεθηξνληθή κνξθή, γηα λα βνεζήζεη ηνπο δηθαηνχρνπο λα ηεξήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά πεξίπησζε. ΦΟΡΔΙ ΤΝΔΡΓΑΙΑ Σφζν ε ΔΤΓΔΠ/ΠΓΔ φζν θαη νη δηθαηνχρνη έρνπλ ππνρξέσζε λα εθαξκφδνπλ κηα ζεηξά απφ κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο γηα ην θνηλφ φπσο νξίδνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 1303/2013 ηεο Δπηηξνπήο. Η επξχηεξε δηάδνζε ησλ 20

21 παξαπάλσ ζηνηρείσλ πξνυπνζέηεη ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ηεο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο απφ ηνπο αθφινπζνπο θνξείο: Δζληθέο, πεξηθεξεηαθέο, ηνπηθέο αξρέο θαη αλαπηπμηαθνχο θνξείο Κιαδηθέο θαη επαγγεικαηηθέο ελψζεηο Οηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο εηαίξνπο Με θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο Οξγαληζκνχο πνπ εθπξνζσπνχλ επηρεηξήζεηο Κέληξα πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηελ Δπξψπε θαη ηελ Αληηπξνζσπεία ηεο Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα Δθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΩΝ Οη ππνρξεψζεηο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο νπνίεο είλαη ππεχζπλνο ν Γηθαηνύρνο (ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 1303/2013 ηεο Δπηηξνπήο), είλαη νη εμήο: 1. Όια ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο πνπ παξέρεη ν δηθαηνχρνο αλαγλσξίδνπλ ηε ζηήξημε ηεο πξάμεο απφ ηα Σακεία, πξνβάιινληαο: α) ην έκβιεκα ηεο Έλσζεο καδί κε αλαθνξά ζηελ Έλσζε, ζχκθσλα κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ εθηειεζηηθή πξάμε πνπ εθδίδεη ε Δπηηξνπή βάζεη ηνπ άξζξνπ 115 παξάγξαθνο 4 β) αλαθνξά ζην Σακείν ή ζηα Σακεία πνπ ζηεξίδνπλ ηελ πξάμε. Όηαλ ε πιεξνθφξεζε ή επηθνηλσλία αθνξά κηα πξάμε ή πεξηζζφηεξεο πξάμεηο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα Σακεία ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά ζε φια ηα Σακεία. 2. Καηά ηελ πινπνίεζε κηαο πξάμεο, ν δηθαηνχρνο ελεκεξψλεη ην θνηλφ ζρεηηθά κε ηελ ζηήξημε πνπ έρεη ιάβεη απφ ηα Σακεία: α) παξέρνληαο ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηθαηνχρνπ, εάλ ππάξρεη, ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο πξάμεο, αλάινγεο πξνο ην επίπεδν ηεο ζηήξημεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο θαη επηζεκαίλεη ηε ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή απφ ηελ Έλσζε β) ηνπνζεηψληαο, γηα πξάμεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηα ζεκεία 4 θαη 5, ηνπιάρηζηνλ κία αθίζα κε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην έξγν (ειάρηζην κέγεζνο Α3) πνπ πεξηιακβάλεη ηε ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή απφ ηελ Έλσζε, ζε ζεκείν εχθνια νξαηφ απφ ην θνηλφ, φπσο ε είζνδνο ζε έλα θηίξην. 21

22 3. Γηα ηηο πξάμεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΣ θαη θαηά πεξίπησζε γηα ηηο πξάμεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΣΠΑ ή ην Σακείν πλνρήο, ν δηθαηνχρνο εμαζθαιίδεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ πξάμε έρνπλ ελεκεξσζεί γη απηή ηε ρξεκαηνδφηεζε. Κάζε έγγξαθν πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή κηαο πξάμεο, ην νπνίν απεπζχλεηαη, ζην θνηλφ ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βεβαίσζεο παξαθνινχζεζεο ή άιινπ πηζηνπνηεηηθνχ, πεξηιακβάλεη δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Σακείν ή ηα Σακεία. 4. Καηά ηελ πινπνίεζε κηαο πξάμεο ηνπ ΔΣΠΑ ή ηνπ Σακείνπ πλνρήο, ν δηθαηνχρνο ηνπνζεηεί ζε ζεκείν εχθνια νξαηφ απφ ην θνηλφ, κηα πξνζσξηλή πηλαθίδα ζεκαληηθνχ κεγέζνπο γηα θάζε πξάμε πνπ ζπλίζηαηαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ππνδνκψλ ή θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ γηα ηα νπνία ε ζπλνιηθή δεκφζηα ζπλδξνκή ζηελ πξάμε ππεξβαίλεη ηηο EUR. 5. Σν αξγφηεξν εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε κηαο πξάμεο, ν δηθαηνχρνο ηνπνζεηεί κφληκε αλακλεζηηθή πιάθα ή πηλαθίδα ζεκαληηθνχ κεγέζνπο, ζε ζεκείν εχθνια νξαηφ απφ ην θνηλφ, γηα θάζε πξάμε πνπ πιεξνί ηα θαησηέξσ θξηηήξηα: α) ε ζπλνιηθή δεκφζηα ζπλδξνκή ππεξβαίλεη ηηο EUR β) ε πξάμε ζπλίζηαηαη ζηελ πξνκήζεηα πιηθψλ ή ζηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ππνδνκήο ή θαηαζθεπήο. ηελ αλακλεζηηθή πιάθα ή πηλαθίδα αλαγξάθνληαη ε νλνκαζία θαη ν θχξηνο ζηφρνο ηεο πξάμεο. Η αλακλεζηηθή πιάθα ή πηλαθίδα θαηαζθεπάδεηαη ζχκθσλα κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εγθξίλεη ε Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ην άξζξν 115 παξάγξαθνο 4. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΚΑΙΟΤΥΩΝ ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ 1303/2013, ε ΔΤΓΔΠ/ΠΓΔ ζα παξέρεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο ζηνπο δηθαηνχρνπο κέζσ : πληνληζκνχ Καζνδήγεζεο Τπνζηήξημεο Παξαθνινχζεζεο 22

23 Οη αλάγθεο ησλ δηθαηνχρσλ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, ην είδνο θαη ηε θχζε ηνπ έξγνπ, ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ηε θάζε πινπνίεζήο ηνπ θαζψο θαη ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη. Η ΔΤΓΔΠ/ΠΓΔ ζα παξάζρεη ζηνπο δηθαηνχρνπο ηα θαηάιιεια εξγαιεία, φπσο έλαλ πξαθηηθφ Οδεγφ Δπηθνηλσλίαο. ηφρνο ηνπ Οδεγνχ είλαη λα εμεηδηθεχεη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη λα παξέρεη πξαθηηθέο νδεγίεο θαη θαιέο πξαθηηθέο. Ο Οδεγφο ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: Γξαθηζηηθά πξφηππα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ εκβιήκαηνο ηεο Έλσζεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηππνπνηεκέλσλ ρξσκάησλ Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ζεκαηνδφηεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε δηακφξθσζε εληαίαο επηθνηλσληαθήο ηαπηφηεηαο ζην ζχλνιν ησλ εθαξκνγψλ (π.ρ. αλακλεζηηθέο πιάθεο, πξνζσξηλέο πηλαθίδεο, αθίζα, δηαδίθηπν θιπ.) Παξαδείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ επηθνηλσληαθψλ ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ΔΠΑ Δπίζεο ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη θαη παξαδείγκαηα κε απνηειεζκαηηθψλ επηθνηλσληαθψλ ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα απνθεπρζνχλ ζηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Η αλάξηεζε ηνπ Οδεγνχ ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ΔΤΓΔΠ/ΠΓΔ θαη ε παξνρή ειεθηξνληθψλ ππνδεηγκάησλ, δηεπθνιχλεη ηνπο δηθαηνχρνπο ζηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο. ΔΠΙΠΡΟΘΔΣΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΚΑΙΟΤΥΩΝ Οξηζκφο ππεχζπλνπ επηθνηλσλίαο ηνπ δηθαηνχρνπ πνπ ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ππεχζπλν επηθνηλσλίαο ηεο ΔΤΓΔΠ/ΠΓΔ Δθπαηδεπηηθά εκηλάξηα Γεκηνπξγία ελφηεηαο απαληήζεσλ ζε εξσηήκαηα (FAQ) εηδηθά γηα επηθνηλσληαθά ζέκαηα ησλ δηθαηνχρσλ ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ Γηαλνκή επηθνηλσληαθνχ πιηθνχ πνπ παξάγεηαη απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πλεξγαζία ΔΤΓΔΠ/ΠΓΔ θαη δηθαηνχρνπ ζην πιαίζην δξάζεσλ επηθνηλσλίαο, κε ζηφρν ηελ επξεία δηάδνζε ηεο πιεξνθφξεζεο, ηελ απνθπγή αιιεινεπηθάιπςεο, ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ απνηειέζκαηνο θαη ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο 23

24 Πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο δηθαηνχρσλ ζε πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ πινπνηνχληαη απφ ηε ΔΤΓΔΠ/ΠΓΔ. Η ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ επιβεβαιϊνει και με επιτόπια επαλικευςθ, μεταξφ άλλων προλθπτικϊν μζτρων που αναλαμβάνει, τθν τιρθςθ των κανόνων επικοινωνίασ και διατθρεί αρχείο φωτογραφιϊν με τισ πινακίδεσ των ζργων και άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία ςθμαντικϊν μζτρων πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ που ζχουν υλοποιθκεί από τουσ δικαιοφχουσ. Με ςτόχο τθν αποφυγι παράλειψθσ των υποχρεϊςεων πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ από τουσ δικαιοφχουσ, θ αποπλθρωμι των ζργων κα ολοκλθρϊνεται μετά τον ζλεγχο εφαρμογισ των μζτρων ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ, όπωσ ορίηονται από τον Κανονιςμό 1303/2013 και τον Εκτελεςτικό Κανονιςμό 821/2014. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΤΠΔΤΘΤΝΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ελεξγεηψλ Πιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε εηήζηνπ Δπηθνηλσληαθνχ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηφηεηαο ην νπνίν κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ εμέιημε θαη ηηο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο. Τπεχζπλεο γηα ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηε δεκνζηφηεηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο είλαη : 1. Διέλε Πνπιηάζε Γ/λζε: Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 28, Πάηξα Σειέθσλν: Fax: ηαπξνύια Αδακνπνύινπ Γ/λζε: Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 28, Πάηξα Σειέθσλν: Fax:

25 Οη ππεχζπλνη δεκνζηφηεηαο είλαη αξκφδηνη γηα: Σε δηακφξθσζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ πιαηζίνπ αξρψλ πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο. Σελ παξνρή νδεγηψλ θαη θαηεπζχλζεσλ ζηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο ηνπ Δ.Π. γηα ζέκαηα πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο. Σελ εθπφλεζε, παξαθνινχζεζε, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ. Σε κέξηκλα γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο, ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα Πιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο. Σε κέξηκλα γηα ηελ ηαθηηθή ελεκέξσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη ηε ζπλερή ηξνθνδφηεζε κε πιεξνθνξίεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ γηα ηηο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Σε κέξηκλα γηα ηελ ηαθηηθή ελεκέξσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο ΓΑ θαη ηελ ηξνθνδφηεζε κε πιεξνθνξίεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ Σε ζπκκεηνρή ζην δίθηπν ππεπζχλσλ δεκνζηφηεηαο ηνπ ΔΠΑ πνπ ζπληνλίδεη ε Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ 25

26 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Η Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο ζα αμηνινγεί ηηο ελέξγεηεο ηεο δεκνζηφηεηαο κε βάζε ηε ζπκβνιή ησλ ελεξγεηψλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Δπηθνηλσληαθνχ ρεδίνπ θαη ζχκθσλα κε πνηνηηθνχο θαη πνζνηηθνχο ζηφρνπο αλάινγα κε ηε θχζε ησλ ελεξγεηψλ. Δλδεηθηηθόο πίλαθαο θαηαγξαθήο θαη αμηνιόγεζεο ελεξγεηώλ Πιεξνθόξεζεο θαη Δπηθνηλωλίαο Δίδνο ελέξγεηαο Γείθηεο Απνηειέζκαηνο ΔΣΟ ΚΟΣΟ Γείθηεο Τινπνίεζεο 1. Δλέξγεηεο Πιεξνθόξεζεο Δπηζθέςεηο κεληαίσο Δγγεγξακκέλνη ρξήζηεο Ιζηνζειίδα Δπηζθέςεηο κεληαίσο Νένη ρξήζηεο Γξαθείν Πιεξνθφξεζεο Δξσηήκαηα κεληαίσο 2. Πξνωζεηηθέο Δλέξγεηεο Δθδειψζεηο πλέδξηα Αξηζκφο πκκεηερφλησλ εκηλάξηα Αξηζκφο πκκεηερφλησλ Δθζέζεηο Αξηζκφο πκκεηερφλησλ Newsletters Αξηζκφ Γεκνζηεχζεσλ 3. Πξνβνιή ζηα ΜΜΔ Σειεφξαζε Αξηζκφο Μεηαδφζεσλ Ραδηφθσλν Αξηζκφο Μεηαδφζεσλ Σχπνο Καηαρσξίζεηο Γηαθήκηζε ζην Ιληεξλεη Αξηζκφο επηζθεπηψλ 4. Άιιεο Δλέξγεηεο Έξεπλεο Γείθηεο Αμηνιφγεζεο 5. Δλέξγεηεο πιεξνθόξεζεο θαη επηθνηλωλίαο όπωο νξίδεη ην Παξάξηεκα ΥΙΙ, παξάγξαθνο 2, ηνπ Καλνληζκνύ 1303/2013 Γηνξγάλσζε ζεκαληηθήο ελεκεξσηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηε δεκνζηνπνίεζε Αξηζκφο πκκεηερφλησλ ηεο έλαξμεο ηνπ ΔΠ Γηνξγάλσζε ζεκαληηθήο 26

27 ελεκεξσηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εηεζίσο γηα ηηο επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηα επηηεχγκαηα ηνπ ΔΠ Πξνβνιή ηνπ εκβιήκαηνο ηεο ΔΔ ζηηο εγθαηαζηάζεηο θάζε Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Ηιεθηξνληθή δεκνζίεπζε ηνπ Καηαιφγνπ Πξάμεσλ ζηελ εληαία δηαδηθηπαθή πχιε Παξνπζίαζε παξαδεηγκάησλ πξάμεσλ ζηελ εληαία δηαδηθηπαθή πχιε ή ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΔΠ Αξηζκφο πκκεηερφλησλ 27

28 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΓΡΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ & ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΔΣΟ 2015 Με βάζε ηε ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο ε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο ζρεδηάδεη λα πινπνηήζεη εληφο ηνπ έηνπο 2015 ηηο θάησζη επηθνηλσληαθέο δξάζεηο ζχκθσλα κε ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηεο : Γξαζηεξηφηεηα Πεξηγξαθή Δπηθνηλσληαθφο ηφρνο Ιζηνζειίδα Γεκηνπξγία Πξφζβαζε ζηελ ηζηνζειίδαο ηνπ ελεκέξσζε θαη Δ.Π. Πεξηθέξεηαο δηαθάλεηα ησλ Γπηηθήο Διιάδαο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο Γηνξγάλσζε Δλαξθηήξηα Γεκνζηνπνίεζε ηεο ζεκαληηθήο Δθδήισζε έλαξμεο ηνπ Δ.Π. ελεκεξσηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο έλαξμεο ηνπ ΔΠ Κνηλφ ζηφρνο Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη, Γηθαηνχρνη, Δπξχ θνηλφ Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη, Γηθαηνχρνη, Δπξχ θνηλφ Έξεπλα Έξεπλα Βέιηηζηε επηινγή ΜΜΔ, Δπξχ θνηλφ αλαγλσξηζηκφηεηαο ησλ ΜΜΔ πνπ ζα ησλ Μέζσλ ρξεζηκνπνηεζνχλ Μαδηθήο γηα ηηο Δπηθνηλσλίαο επηθνηλσληαθέο (ΜΜΔ) ηεο ΠΓΔ αλάγθεο ηνπ ΠΔΠ/ΠΓΔ 28

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Workshop. Θεζζαλονίκη, 29/10/ /11/2013. Πρόγραμμα. Τρίηη 29/10/2013. Τεηάρηη 30/10/2013

Workshop. Θεζζαλονίκη, 29/10/ /11/2013. Πρόγραμμα. Τρίηη 29/10/2013. Τεηάρηη 30/10/2013 Workshop Θεζζαλονίκη, 29/10/2013-01/11/2013 Σην πιαίζην ηνπ Τνπηθνύ Σρεδίνπ γηα ηελ Απαζρόιεζε «Νέοι Δρόμοι για ηην Απαζτόληζη ζηο Πολεοδομικό Σσγκρόηημα ηης Αναηολικής Θεζζαλονίκης», ην ΚΕΠΑ δηνξγαλώλεη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΔΠ) ΘΔΑΛΙΑ 2014-2020 ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΔΠ) ΘΔΑΛΙΑ 2014-2020 ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΔΠ) ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ για τοςρ ΠΟΛΙΣΔ ΔΚΓΟΗ 1.4 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2014 Δισαγωγή : ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Αειθορική Γιατείριζη Δδάθοσς ζηην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούνηα με βάζη ηην Δσρωπαϊκή Θεμαηική ηραηηγική για ηο Έδαθος

Αειθορική Γιατείριζη Δδάθοσς ζηην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούνηα με βάζη ηην Δσρωπαϊκή Θεμαηική ηραηηγική για ηο Έδαθος Αειθορική Γιατείριζη Δδάθοσς ζηην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούνηα με βάζη ηην Δσρωπαϊκή Θεμαηική ηραηηγική για ηο Έδαθος Σωκράτης Φάμελλος, Msc Χημικός Μητανικός, project manager Σσνηονιζηής Γικαιούτος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΫκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΑ ΔπηβιΫπνπζα: ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΑ Ν. ΜΠΗΕΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤ-ΑΝΣΗΠΑΡΟΤ. ΠΡΟ : Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Πάξνπ Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Αληηπάξνπ

ΚΩΣΑ Ν. ΜΠΗΕΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤ-ΑΝΣΗΠΑΡΟΤ. ΠΡΟ : Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Πάξνπ Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Αληηπάξνπ ΚΩΣΑ Ν. ΜΠΗΕΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤ-ΑΝΣΗΠΑΡΟΤ Πάξνο 14/03/2014 ΠΡΟ : Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Πάξνπ Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Αληηπάξνπ ΚΟΗΝ. : ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤ ΑΝΣΗΠΑΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΔΠΑ 2014 202027/11/2014 18:24ΤΠΑΑΝ

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΔΠΑ 2014 202027/11/2014 18:24ΤΠΑΑΝ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΔΠΑ 2014 202027/11/2014 18:24ΤΠΑΑΝ Πέκπηε, 27 Ννεκβξίνπ 2014 Δλεκεξσηηθφ ζεκείσκα γηα ην λέν λνκνζρέδην ΔΠΑ 2014 2020 1. ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟΤ Σν φξακα γηα ηελ Διιάδα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Π5469ΗΕΑ-3ΕΦ. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση Αζήλα, 30/09/2011. ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 248

ΑΔΑ: 45Π5469ΗΕΑ-3ΕΦ. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση Αζήλα, 30/09/2011. ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 248 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 5510 Αζήλα, 30/09/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 248 Θέμα: Απνδνρή ηνπ Πξαθηηθνύ Νν. 7 ηεο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δλίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Γ. Γεκνπνχινπ Σει:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network - Hellas

Enterprise Europe Network - Hellas Enterprise Europe Network - Hellas Ελληνικό δίκηςο κένηπων ολοκληπωμένηρ ςποζηήπιξηρ επισειπήζεων Μέλορ ηος εςπωπαϊκού δικηύος Enterprise Europe Network European Commission Enterprise and Industry Enterprise

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ - Δηδηθή Υπεξεζία Θεζκηθήο Υπνζηήξημεο - Δηδηθή Υπεξεζία Σπληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπ. Ξξνγξακκάησλ - Δηδηθή Υπεξεζία

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ Δθμιτρθσ Μενδρινόσ, Κώςτασ Καρφτςασ Κζντρο Ανανεώςιμων Πθγών και Εξοικονόμθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα