Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο"

Transcript

1 Σκληρα;;; ; εργαζο;;; ;µενοι νε;;; ;οι Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο εκπαιδεψτικο; σψ;στηµα. Τα στοιξει;α ποψ παροψσια;ζονται αφοροψ;ν τοψω µαυητε;ω τοψ Λψκει;οψ και ει;ναι πραγµατικα; ενδιαφε;ροντα. Σψ;µφϖνα µε αψτα;, οι µαυητε;ω τηω δεψτε;ραω και τρι;τηω λψκει;οψ υεϖροψ;νται απο; τοψω πιο σκληρα; εργαζο;µενοψω στην Ελλα;δα τοψ ση;µερα. Και να πϖ;ω δικαιολογει;ται το παραπα;νϖ σψµπε;ρασµα Ο µαυητη;ω τϖν τελεψται;ϖν τα;ϕεϖν τοψ Λψκει;οψ, καταναλϖ;νει στο σξολει;ο, στο φροντιστη;ριο και και σε α;λλεω εϕϖσξολικε;ω δραστηριο;τητεω (µοψσικη;, ξορο;, γψµναστικη;) δεκαπε;ντε ϖ;ρεω ηµερησι;ϖω! Τιω ψπο;λοιπεω ϖ;ρεω τοψ εικοσιτετραϖ;ροψ υα πρε;πει να τιω αφιερϖ;σει στο φαγητο;, στον ψ;πνο και, βε;βαια, στο απαραι;τητο δια;βασµα στο σπι;τι. ϑψπνα;ει στιω 6.40 το πρϖι;, για να βρι;σκεται στο σξολει;ο τοψ στιω 8.00 απο; ο;ποψ τελειϖ;νει στιω δψ;ο το µεσηµε;ρι. Απο; κει και µετα; αρξι;ζει ο Μαραυϖ;νιοω τϖν φροντιστηρι;ϖν, τϖν ϕε;νϖν γλϖσσϖ;ν και τϖν α;λλϖν δραστηριοτη;τϖν. Ο µαυητη;ω στην Ελλα;δα δεν ε;ξει σψγκεκριµε;νο ϖρα;ριο. Αν φιλοδοϕει; να εισαξυει; στο πανεπιστη;µιο και να γεψτει; τη φοιτητικη; ζϖη;, το δια;βασµα στο σπι;τι υεϖρει;ται δεδοµε;νο. Ξρεια;ζονται περι;ποψ ϖ;ρεω στα σξολικα; υρανι;α, ξϖρι;ω να ψπολογι;ζονται οι ϖ;ρεω ποψ ϕοδεψ;ονται στα ιδιαι;τερα µαυη;µατα, η; σε προσϖπικη; µελε;τη στο σπι;τι. Πιο σψγκεκριµε;να, οι απο;φοιτοι τηω υεϖρητικη;ω κατεψ;υψνσηω ξρεια;;ζονται ϖ;ρεω ψποξρεϖτικη;ω παρακολοψ;υησηω στα σξολικα; υρανι;α, ϖ;ρεω ξρεια;;ζονται οι απο;φοιτοι τηω υετικη;ω κατεψ;υψνσηω, ενϖ; οι τηω τεξνολογικη;ω κατεψ;υψνσηω ει;ναι οι πρϖταυλητε;ω τηω σξολικη;ω επιµε;λειαω µε ψποξρεϖτικε;ω ϖ;ρεω. Την περισσο;τερη διδακτε;α ψ;λη ε;ξοψν επϖµισυει; τα παιδια; τηω Β ; Λψκει;οψ 871 ϖ;ρεω τηω υεϖρητικη;ω Γελοιογραφι;α τοψ Στα;υη και τεξνολογικη;ω κατεψ;υψνσηω και 844 τηω υετικη;ω κατεψ;υψνσηω. Η Α ;Λψκει;οψ ε;ξει 816 ϖ;ρεω. Πα;ντϖω οι ι;διοι οι µαυητε;ω, µε ξαµο;γελα, λε;νε πϖω ψπα;ρξει ξρο;νοω για ο;λα αρκει; να το υε;λει κανει;ω πολψ;. Το αποκορψ;φϖµα ο;ληω αψτη;ω τηω προσπα;υειαω ει;ναι οι εισαγϖγικε;ω εϕετα;σειω στο πανεπιστη;µιο, ποψ πραγµατοποιοψ;νται κα;υε ξρο;νο στα τε;λη τοψ Μα;η. Οι µαυητε;ω καλοψ;νται να αποδϖ;σοψν τα µε;γιστα σε τρειω ϖ;ρεω, κατα; τιω οποι;εω κρι;νεται (ε;τσι πιστεψ;οψν τοψλα;ξιστον) το µε;λλον τοψω. Για τοψω

2 περισσο;;τεροψω ει;ναι µια µεγα;λη δοκιµασι;α, ιδιαι;τερα για εκει;νοψω ποψ πηγαι;νοψν στιω εϕετα;σειω µε αϕιϖ;σειω, µετα; απο; σκληρη; δοψλεια;. Ξρεια;ζεται µεγα;λη δψ;ναµη και κοψρα;γιο, αψτοσψγκε;ντρϖση και εστι;αση στο στο;ξο, τη στιγµη; ποψ α;λλοι απολαµβα;νοψν το καλοκαι;ρι και τη υα;λασσα. Ει;ναι µια πολψ; σοβαρη; δοκιµασι;α στη ζϖη; αψτϖ;ν τϖν νε;ϖν ανυρϖ;πϖν, σι;γοψρα ο;µϖω ο;ξι η δψσκολο;τερη. Απαντη;;; ;στε στιω ερϖτη;;; ;σειω ιασκεψη; απο; τιω ειδη;σειω τηω ΝΕΤ 18/5/02 Κατα; τη γνϖ;µη σαω αϕι;ζει να αφιερϖ;νει κανει;ω το;σο πολψ; ξρο;νο για να πετψ;ξει στιω εϕετα;σειω ικαιολογει;στε τη υετικη; η; αρνητικη; απα;ντηση; σαω. Πο;σεω ϖ;ρεω ϕοδεψ;ετε εσει;ω σε ανα;λογεω δραστηριο;τητεω (στο σξολει;ο, στα ιδιαι;τερα µαυη;µατα, σε προσϖπικη; µελε;τη στο σπι;τι και σε α;λλεω εϕϖσξολικε;ω δραστηριο;τητεω) Αν δεν ενδιαφε;ρεστε για το πανεπιστη;µιο, σε ποιο τοµε;α υα ϕοδεψ;ατε το;σεω ϖ;ρεω δοψλεια;ω (ξϖρι;ω α;µεση ξρηµατικη; αµοιβη;) Ποια ει;ναι η γνϖ;µη σαω για την α;ποχη ψπα;ρξει ξρο;νοω για ο;λα αρκει; να το υε;λει κανει;ω πολψ;. Αντιστοιξι;;; ;στε σϖστα;;; ; τιω λε;;; ;ϕειω µε τοψω ορισµοψ;;; ;ω Λε;;; ;ϕειω Ορισµοι;;; ; 1. προαγϖγικε;ω 2. απολψτη;ριεω 3. εισαγϖγικε;ω 4. επαναληπτικε;ω 5. πανελλη;νιεω 1. εϕετα;σειω ποψ δι;νονται για να µπει κανει;ω σε µια σξολη;. 2. εϕετα;σειω ποψ δι;νονται ο;ταν τελειϖ;νει ε;ναω κψ;κλοω σποψδϖ;ν. 3. εϕετα;σειω ποψ δι;νονται ταψτο;ξρονα σε ο;λη την Ελλα;δα απο; τοψω µαυητε;ω τηω Β και Γ Λψκει;οψ. 4. εϕετα;σειω ποψ δι;νονται για να περα;σει κανει;ω απο; τη µια τα;ϕη στην α;λλη. 5. εϕετα;σειω ποψ δι;νονται ο;ταν δεν πετψξαι;νει κανει;ω την πρϖ;τη φορα;.

3 Βραβει;;; ;α Αυηνα;;; ; Πραγµατοποιη;υηκε την Κψριακη; 30 Ιοψνι;οψ 2002, στη Λε;σξη τηω Μψτιληνιακη;ω Αδελφο;τηταω, µε;σα σε µια κατα;µεστη αι;υοψσα, η απονοµη; τϖν Βραβει;ϖν Αυηνα;. Ο Σψ;λλογοω Εκπαιδεψτικϖ;ν Ν.Ε. Γλϖ;σσαω Ν.Ν.Ο τι;µησε και βρα;βεψσε τοψω µαυητε;ω/τριεω ποψ αρι;στεψσαν στο µα;υηµα τϖν Νε;ϖν και Αρξαι;ϖν Ελληνικϖ;ν, ο;λϖν τϖν επιπε;δϖν, στιω εϕετα;σειω τοψ H.S.C. για τη ξρονια; 2001, τοψω φοιτητε;ω/τριεω ποψ προτα;υηκαν απο; τα Τµη;µατα Ν.Ε. σποψδϖ;ν για την αφοσι;ϖση; τοψω, και τοψω ενη;λικοψω µαυητε;ω/τριεω ποψ αρι;στεψσαν στο µα;υηµα τηω Ν.Ε. γλϖ;σσαω και Πολιτισµοψ; τϖν Βραδινϖ;ν/Κοινοτικϖ;ν Κολλεγι;ϖν. Την εκδη;λϖση α;νοιϕε ο Προ;εδροω τοψ Σψλλο;γοψ Εκπαιδεψτικϖ;ν Νεοελληνικη;ω Γλϖ;σσαω Ν.Ν.Ο. για το ε;τοω , κ. ηµη;τρηω Καµετο;ποψλοω, ο οποι;οω στο δι;γλϖσσο ξαιρετισµο; τοψ εϕη;ρε την αϕι;α τηω Ελληνικη;ω Γλϖ;σσαω, ϖω µητε;ραω τϖν γλϖσσϖ;ν, και τη σψµβολη; τηω ο;ξι µο;νο στο διευνε;ω πολιτισµικο; γι;γνεσυαι αλλα; και στη διεψ;ρψνση τηω σκε;χηω και τηω εσϖτερικη;ω ενδοσκο;πησηω τοψ ανυρϖ;ποψ, κατα; το σϖκρατικο; γνϖ;υι σαψτο;ν. Το προ;γραµµα τηω εκδη;λϖσηω περιελα;µβανε ελληνικοψ;ω ξοροψ;ω απο; το σψγκρο;τηµα τοψ Υρασψ;βοψλοψ και µια πολψ; ενδιαφε;ροψσα δια;λεϕη, διανυισµε;νη µε την προβολη; ανα;λογϖν slides, απο; τον κ. Κο;µινο, προ;εδρο τηω ιευνοψ;ω Επιτροπη;ω για την επιστροφη; τϖν Μαρµα;ρϖν τοψ Παρυενϖ;να, στο;ξοω τηω οποι;αω ει;ναι η ενηµε;ρϖση και εψαισυητοποι;ηση τοψ κοινοψ; για την εκστρατει;α επιστροφη;ω τϖν Μαρµα;ρϖν στη γενε;τειρα; τοψω. ;Οµϖω, ο;πϖω η;ταν φψσικο;, την παρα;σταση ε;κλεχαν οι βραβεψµε;νοι µαυητε;ω/τριεω και οι φοιτητε;ω/τριεω τοψω οποι;οψω πλαισι;ϖσαν οι γονει;ω, οι δα;σκαλοι και οι καυηγητε;ω τοψω. Ο Σψ;λλογοω, ο;πϖω κα;υε ξρο;νο, δεν παρε;λειχε να τιµη;σει και εκπαιδεψτικοψ;ω τηω παροικι;αω, ο;λϖν τϖν φορε;ϖν και βαυµι;δϖν, για την πολψ;ξρονη προσφορα; τοψω στη διδασκαλι;α τηω Ελληνικη;ω γλϖ;σσαω. Πριν τη λη;ϕη τηω εκδη;λϖσηω, οι διοργανϖτε;ω ανακοι;νϖσαν την καυιε;ρϖση, παρα;λληλα µε το βραβει;ο Αυηνα; ;, και τοψ βραβει;οψ Φοι;βοω, ποψ υα απονε;µεται απο; την επο;µενη ξρονια;, στοψω µαυητε;ω/τριεω τϖν δηµοτικϖ;ν σξολει;ϖν, µα;λιστα κληρϖ;υηκαν και σξολει;α, ε;να απο; κα;υε φορε;α, στοψω αριστοψ;ξοψω µαυητε;ω τϖν οποι;ϖν, υα απονεµηυει; τοψ ξρο;νοψ το βραβει;ο Φοι;βοω. ;Ετσι ο υεσµο;ω αψτο;ω, ποψ καυιερϖ;υηκε στα µε;σα τηω δεκαετι;αω τοψ 1990, διεψρψ;;νεται, καυϖ;ω κα;υε ξρο;νο γνϖρι;ζει ο;λο και περισσο;τερη επιτψξι;α, µε το ενδιαφε;ρον τοψ κοινοψ; και τη σψνεξϖ;ω αψϕανο;µενη ανταπο;κριση; τοψ, στην ετη;σια εκδη;λϖση τοψ Σψλλο;γοψ Εκπαιδεψτικϖ;ν Νεοελληνικη;ω Γλϖ;σσαω Ν.Ν.Ο.

4 Useful information Ελληνικο;;; ; Φεστιβα;;; ;λ Κινηµατογρα;;; ;φοψ Στιω 29 Αψγοψ;στοψ αρξι;ζει το Φεστιβα;λ Ελληνικοψ; Κινηµατογρα;φοψ, το οποι;;ο αποτελει; εδϖ; και δε;κα ξρο;νια, µε;ροω τοψ Ελληνικοψ; Φεστιβα;λ Σψ;δνεψ, ποψ διοργανϖ;νει κα;υε ξρο;νο η Ελληνικη; Ορυο;δοϕη Κοινο;τητα. Το φετινο; Φεστιβα;λ γιορτα;ζει τα δε;κα τοψ ξρο;νια και υα πρϖτοτψπη;σει µε προ;γραµµα διαφορετικο; απο; τιω προηγοψ;µενεω ξρονιε;ω. ;Οπϖω µαω πληροφορει; ο ψπεψ;υψνοω τοψ Φεστιβα;λ, ο κ. Μανο;ληω Πλα;τζοω, εκτο;ω απο; δε;κα ταινι;εω παραγϖγη;ω 2001, ποψ περιλαµβα;νονται στο προ;γραµµα, φε;τοω υα γι;νει ε;να αφιε;ρϖµα στα δε;κα ξρο;νια τοψ Φεστιβα;λ, µε την προβολη; τϖν δε;κα καλψ;τερϖν ταινιϖ;ν, απο; ο;σεω προβλη;υηκαν µε;ξρι τϖ;ρα, στα πλαι;σια τηω διοργα;νϖσηω. Περιλαµβα;νονται ακο;µα ταινι;εω αφιερϖµε;νεω στην ελληνικη; µοψσικη;, ταινι;εω λογοτεξνικοψ; ενδιαφε;ροντοω και ντοκψµανται;ρ. Η ε;ναρϕη υα γι;νει µε την ταινι;α Φοβοψ; τοψω ;Ελληνεω και υα τιµη;σει µε την παροψσι;α τοψ ο πρϖταγϖνιστη;ω τηω, ο Λα;κηω Λαζο;ποψλοω. Το Φεστιβα;λ υα τελειϖ;σει µε την Αµερικα;νικη ταινι;α My big fat Greek wedding, παραγϖγο;ω τηω οποι;αω ει;ναι ο δια;σηµοω ηυοποιο;ω Tom Hanks. Το Φεστιβα;λ υα φιλοϕενηυει; στον κινηµατογρα;φο Norton Palace στην Norton St, στο Leichhardt, και υα διαρκε;σει απο; την Πε;µπτη , µε;ξρι την Τετα;ρτη NSW HSC Online: Modern Greek node live on the NSW HSC Online site! The NSW HSC Online website jointly developed by the NSW Department of Education and Training and Charles Sturt University, has been a very popular and useful site for both HSC students and teachers. The purpose of the site is to provide: students, teachers and parents with a comprehensive and helpful site for HSC preparation and support practice opportunities for students through the HSC sample tasks opportunities for self-correction links to a number of related sites and resources (BOS website syllabus, past HSC, specimen papers, online dictionaries etc) links to Greek websites. Phase 1 of the Modern Greek site will provide support to students of the Continuers course. It is envisaged that NSW HSC Online support will be expanded to include Beginners and Extension nodes in the near future.

5 SLSOC: Application packages will be in schools during Term 3. Closing date is 25 October Contact Lyndall Franks for further details. A document to assist schools in organising overseas language study programs (called Student Language Study in Overseas Countries: Helpful hints for teachers, students and parents) has been uploaded onto the PSCD web site and is available to download in pdf format. To teacher/s of languages: for your immediate attention The K-10 (Languages) draft syllabus documents and consultation surveys are now available for download on the Board of Studies web site The consultation period is from 31 July to 10 September I encourage you to read the draft syllabus document for your language/s and respond to the survey, available for download or for an online response. If you find anything you feel uncomfortable with, please suggest an alternative approach. It is in our interests to make as many suggestions as we can. The more suggestions we offer the OBOS, the better able we will be to implement the new syllabuses. I am happy to offer a venue to teachers who wish to organise a meeting after school to come together as a group and coordinate a group response. Please use this opportunity to express your views! Please contact the Greek consultants for further assistance. Τα κει;µενα τϖν σελι;δϖν 10 12, προτει;νονται για τη διδασκαλι;α τοψ K-6 Syllabus: Out and About, τηω σελι;δαω 14 για τη διδασκαλι;α τοψ K-6 Syllabus: This is me, το κει;µενο και οι ασκη;σειω τϖν σελι;δϖν προτει;νονται για το Continuers Course: People and Events, το κει;µενο και οι ασκη;σειω τϖν σελι;δϖν προτει;νονται για το Extension Course: Overcoming Adversity.

6 2 I N V I T A T I O N S!! " PHIVOS" Awards Where: Greek Orthodox Church Hall of "St Nectarios", 7-9 Burleigh St. Burwood When: Sunday 8 September 2002 Time: 2.00 pm pm The New South Wales Teachers of Modern Greek Association, is introducing the "Phivos" awards for Year 5 and Year 6 students who are studying Greek in the primary school and have been nominated by their teachers because of their exellence in Greek or for their enthusiasm in learning Greek! These students can be Greek or non-greek background. The Association has covered all providers of Greek teaching, that is: a) NSW Department of Education b) Greek Afternoon Schools of the Greek Archdiocese of Australia c) Greek Orthodox Colleges "St Euphemia", Bankstown - "St Spyridon", Kingsford - "All Saints", Belmore d) Greek Orthodox Community of Sydney and NSW e) Independent Afternoon Greek Schools 9th ANNUAL GREEK-SERBIAN FRIENDSHIP DAY FESTIVAL 2002 Where: Serbian Orthodox Church "St Archdeacon Stefan", 257 Hyatts Rd, (corner Woodstock Rd), ROOTY HILL, near Blacktown When: Sunday 15 September 2002 Time: am for Holy Christian Orthodox Liturgy with Serbian & Greek priests, Doxology, Prayers for peace for the Balkans pm Lunch in the (huge) side Church Hall 1.00 pm Greek and Serbian Folkloric Dancing Groups, Music from Serbia, Montenegro, Greece, Cyprus, with traditional Macedonian, Aegean, Epirotan, Thracian,Peloponnesian,Cretan sounds on behalf of the Greek groups 4.00 pm Everyone to join in the fun and music with traditional and modern music from both countries. Unforgettable experience till early evening hours!! If you would like to contact Dimitrios-Jim Kametopoulos, do so on after 4.00 pm - midnight!

7 Η Ολψµπιακη;;; ; Παιδει;;; ;α στο διαδι;;; ;κτψο Προω το τε;λοω τοψ Β ; τριµη;νοψ στα;λυηκε στα σξολει;α το ψλικο; τηω Ολψµπιακη;ω Παιδει;αω. Το ι;διο εκπαιδεψτικο; ψλικο; ψπα;ρξει και στην ιστοσελι;δα τοψ Αυη;να 2004, απο; ο;ποψ µπορει; κανει;ω να το κατεβα;σει ελεψ;υερα. Απο; την κεντρικη; διεψ;υψνση το Youth 2004, το οποι;ο σαω οδηγει; στη σελι;δα Library. Επιλε;γονταω το ανοιξτο; βιβλι;ο απο; τιω εικο;νεω, βρι;σκεστε στη σελι;δα educational program in olympism. Η επιλογη; educational program in olympism σαω οδειγει; στη σελι;δα Educational material. Στη δεϕια; πλεψρα; τηω σελι;δαω, ψπα;ρξοψν πολλαπλε;ω επιλογε;ω ο;πϖω το with Despoina και α;λλα, απο; ο;ποψ µπορει; κανει;ω να επιλε;ϕει αψτο; ποψ τον ενδιαφε;ρει.

8 Βραβει;;; ;α για την καυηµερινη;;; ; διδακτικη;;; ; πρα;;; ;ϕη, στο µα;;; ;υηµα τϖν Ελληνικϖ;;; ;ν Primary School Ο/Η µαυητη;ω/ρια Βραβεψ;;; ;εται για την επι;;; ;δοση;;; ; τοψ στο µα;;; ;υηµα τϖν Ελληνικϖ;;; ;ν. Ηµεροµηνι;α Ο/Η δα;σκαλοω/α High School Ο/Η µαυητη;ω/ρια Βραβεψ;;; ;εται για την επι;;; ;δοση;;; ; τοψ στο µα;;; ;υηµα τϖν Ελληνικϖ;;; ;ν. Ηµεροµηνι;α Ο/Η Καυηγητη;ω/ρια

9 Γεια ξαρα;;; ;! CD-ROM The Γεια ξαρα;;; ;! (Yia hara;;; ;!) CD-ROM is an initiative of the Professional Support and Curriculum Directorate of the NSW Department of Education and Training. It has been jointly developed by Professional Support and Curriculum Directorate and Curriculum Corporation. Γεια ξαρα;;; ;! is an interactive multimedia resource supporting the K-6 Greek syllabus, and may also be suitable for lower secondary learners of Greek. It runs on both Macintosh and Windows platforms. Γεια ξαρα;;; ;! combines audio, text, still and animated graphics and video footage in interactive self-paced learning activities. Each topic is divided into three sequential levels of difficulty and has both learn and test activities. Teachers can track and evaluate student progress. Γεια ξαρα;;; ;! emphasises listening and responding to Greek in a fun and engaging way. It is based on sound language learning methodology and supports students' literacy development. NSW government primary schools offering courses in Greek may order free copies of the Γεια ξαρα;;; ;! CD-ROM by returning the form below. NSW government secondary schools can purchase Γεια ξαρα;;; ;! by returning the form to the Greek consultants with a cheque for $25 (including GST). Non-government schools can purchase individual CDs from the Curriculum Corporation (fax: ) or booksellers. Schools wishing to purchase a network licence should contact Curriculum Corporation. To Athina Primikiri/Sophia Karoglou Fax Greek Language Consultants I would like to order a copy of the Γεια ξαρα;;; ;! CD-ROM for my school. Please note: Free to NSW government primary schools / $25 to NSW government secondary schools offering a Greek program School School code Name(s) of teacher(s) of Greek Year number of students hours per week Year K number of students hours per week Principal s signature Date

10

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Neighbourhood: sample reading and responding tasks

Neighbourhood: sample reading and responding tasks Neighbourhood: sample reading and responding tasks Part A Read the following passage and then answer the questions in English. Σϖτηρι;α Για;ννηω Μψρσι;νη Με;νϖ σε µια γκαρσονιε;ρα στο κε;ντρο τηω πο;ληω:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013 The Foremost Apostles Peter and Paul

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΤΩ ΔΕΙΞΑΝΤΙ ΤΟ ΦΩΣ, ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ, ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ»

«ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΤΩ ΔΕΙΞΑΝΤΙ ΤΟ ΦΩΣ, ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ, ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ» STS. PETER & PAUL Greek Orthodox Church 527 Bridgeport Rd. East Kitchener, Ontario N2K 1N6 CANADA (519) 579-4703 saintspeterandpaulchurch@rogers.com Volume 7, Issue 2 Sts. Peter and Paul Greek Orthodox

Διαβάστε περισσότερα

CHURCH PROGRAM FOR HOLY WEEK & BRIGHT WEEK 2015

CHURCH PROGRAM FOR HOLY WEEK & BRIGHT WEEK 2015 GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA GREEK ORTHODOX PARISH/COMMUNITY OF ST GEORGE, BRISBANE 33 Edmonstone St, South Brisbane Ph. 07 38443669 Email. info@gocstgeorge.com.au www.gocstgeorge.com.au CHURCH

Διαβάστε περισσότερα

Saint Katherine Greek Orthodox Church Sunday, March 8, 2015

Saint Katherine Greek Orthodox Church Sunday, March 8, 2015 Saint Katherine Greek Orthodox Church Sunday, March 8, 2015 Sunday of St. Gregory Palamas 2 nd Sunday of Great Lent Theophylaktos, Bishop of Nicomedia Apostle Hermas Apolytikion of the Day (2 nd Plagios

Διαβάστε περισσότερα

Greek Advanced Course

Greek Advanced Course Greek Advanced Course www.michelthomas.co.uk Greek Advanced Course Hara Garoufalia Middle and Howard Middle www.michelthomas.co.uk Learn another language the way you learnt your own Succeed with the and

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Greek Year 1. Notes on a beginners evening class for Modern Greek

Greek Year 1. Notes on a beginners evening class for Modern Greek Notes on a beginners evening class for Modern Greek Dave Green 2007 Contents Introduction 4 Term 1 5 Alphabet and pronunciation guide 5 Numbers - Αριθµόι 6 The Week - η Εβδοµάδα 7 Articles 7 Greetings

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα. γυνή&θάλασσα Από τη Βάλια Νούσια Φωτογραφίες: Παναγιώτα Καραστεργίου By Valia Nousia Photos: Panagiota Karastergiou Γυναίκες εν πλω Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την

Διαβάστε περισσότερα

HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH

HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH TODAY S ECCLESIASTICAL CALENDAR March 15, 2015 THIRD SUNDAY OF GREAT LENT VENERATION OF THE HOLY CROSS ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) The Holy Martryr Agapios and those martyred with him.

Διαβάστε περισσότερα

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game: Education Makes a Difference Preparation Photocopy the Identification

Διαβάστε περισσότερα

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus Η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας αποτελεί μιαν από τις κύριες πλατφόρμες ανάδειξης και προώθησης, στο εξωτερικό, των επιτευγμάτων της σύγχρονης κυπριακής τέχνης. Φέτος, η προσπάθεια αυτή αποκτά ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre αρία ιάγκου ιλογλωσσία - έα λληνικά για αρχάριους λληνο-αγγλικό λωσσάριο Maria Giagkou Filoglossia - Modern Greek for beginners Greek-English Glossary ιορθώσεις: ωνσταντίνος αλημέρης, ίκυ άντζου, αριάννα

Διαβάστε περισσότερα

Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England. Friday April 24 Greek Independence State House Visit (12:00 pm)

Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England. Friday April 24 Greek Independence State House Visit (12:00 pm) Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England Ἡ Ψηλάφησις τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ The Touching of the Apostle Thomas Weekly Bulletin 19 April 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΘΩΜΑ) Upcoming Events Friday

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφημερίδα μας ΕNΑΡΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α ΕΛΑΙ ΑΣ «Ο ΥΣΣΕΙΑ» 2012

Η Εφημερίδα μας ΕNΑΡΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α ΕΛΑΙ ΑΣ «Ο ΥΣΣΕΙΑ» 2012 GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF SOUTH AUSTRALIA INC FIRST LEVEL 262 FRANKLIN STREET, ADELAIDE ΤΕΥΧΟΣ 33ο Νοέμβριος 2012 ΕNΑΡΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α ΕΛΑΙ ΑΣ «Ο ΥΣΣΕΙΑ» 2012 Το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ INSPIRE 2014 EΝΕΡΓΟΙ ΧΩΡΟΙ / EFFECTIVE SPACES ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ INSPIRE 2014 EΝΕΡΓΟΙ ΧΩΡΟΙ / EFFECTIVE SPACES ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ INSPIRE 2014 EΝΕΡΓΟΙ ΧΩΡΟΙ / EFFECTIVE SPACES ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το εικαστικό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης Inspire, στην τρίτη του διοργάνωση,

Διαβάστε περισσότερα

Face MIXAΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: Mε θάρρος και αλήθεια MICHALIS HATZIGIANNIS: With truth and daring. ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ BY charalampos PAPADATOS

Face MIXAΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: Mε θάρρος και αλήθεια MICHALIS HATZIGIANNIS: With truth and daring. ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ BY charalampos PAPADATOS MIXAΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: Mε θάρρος και αλήθεια MICHALIS HATZIGIANNIS: With truth and daring 16 OnBlue ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ BY charalampos PAPADATOS Έχει χαρακτηριστεί φαινόμενο, ό,τι κάνει γίνεται επιτυχία,

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση: ανασκόπηση και προοπτικές

Η έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση: ανασκόπηση και προοπτικές Η έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση: ανασκόπηση και προοπτικές Research in distance education: review and perspectives ρ. Ιωάννης Γκιόσος Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο ygiosos@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Τε νικές και μη ανισμοί συσταδοποίησης ρηστών και κειμέν ν ια την προσ ποποιημένη πρόσ αση περιε ομένου στον

Διαβάστε περισσότερα

12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση

12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση 12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση μιας καινοτομίας Λέξεις-κλειδιά: Πολιτισμικό υπόβαθρο, πολιτιστική ταυτότητα, ικανότητα αντιμετώπισης διαπολιτισμικών διαφορών, ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

BIM Development for Cultural Heritage Management

BIM Development for Cultural Heritage Management National Technical University of Athens School of Rural & Surveying Engineering Lab of Photogrammetry Politecnico di Milano School of Architecture B.E.S.T Department BIM Development for Cultural Heritage

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου The Annunciation Greek Orthodox Cathedral

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου The Annunciation Greek Orthodox Cathedral Ευαγγελισμός της Θεοτόκου The Annunciation Greek Orthodox Cathedral 555 North High Street, Columbus, Ohio 43215 Phone: (614) 224-9020 www.greekcathedral.com Sunday of the Holy Myrrhbearers (Third Sunday

Διαβάστε περισσότερα

Η συνταξ ιοδοτική ασφάλιση

Η συνταξ ιοδοτική ασφάλιση Γρήγορες (Greek) Cbus speaks your language Superannuation at a glance Η Cbus μιλάει τη γλώσσα σας Η συνταξ ιοδοτική ασφάλιση με μια ματιά General advice warning This information is about Cbus. It doesn

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία των αγαπημένων σας προσώπων, τώρα στο...σπίτι σας!

Νοσηλεία των αγαπημένων σας προσώπων, τώρα στο...σπίτι σας! Support Line: 77 77 6 300 Fax: 22 02 96 15 Website: www.medigence.com.cy 113 Prodromos Str., 1st Floor, 2064 Strovolos, Nicosia, Cyprus Γραμμή Στήριξης: 77 77 6 300 Φαξ: 22 02 96 15 Ιστοσελίδα: www.medigence.com.cy

Διαβάστε περισσότερα