ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 21259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Β3 77/2006 απόφασης ΦΕΚ 526/ σχετικά με εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή Υφυπουργού». 1 Σύσταση μίας (1) οργανικής θέσης με σύμβαση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΤΕΙ Πάτρας, σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 164/ Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδα στών Τ.Ε.Ι. τμήματος Βρεφονηπιοκομίας στο Β Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Μελισσίων Ίδρυση και Λειτουργία Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδα στών T.E.I στη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρει ας Κρήτης Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδα στών Τ.Ε.Ι. στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς και στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού Υπερωρίες διοικητικών υπαλλήλων Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής εγγράφων. 8 Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής εγγράφων στον Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικού, στον Προ ϊστάμενο Δ/νσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέρι μνας, στους Γραμματείς των Ακαδημαϊκών Τμη μάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στον Προϊστάμενο Τμήματος Α Προσωπικού και στον Προϊστάμενο Δ Διοικητικής Μέριμνας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. B3 186 (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Β3 77/2006 απόφασης ΦΕΚ 526/ σχετικά με εξουσιοδότηση για υπογρα φή εγγράφων «Με εντολή Υφυπουργού». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου Τις διατάξεις του π.δ. 397/1988 (ΦΕΚ 185/Α /1988) «Ορ γανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιή θηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 59/1966 (ΦΕΚ 51/Α / ) και π.δ. 197/1997 μεταγενέστερα και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του π.δ. 27/ (ΦΕΚ 19/Α /1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχα νίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» όπως ισχύει μετά την έκδοση του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α /2004 Ανασύσταση Υπουρ γείου Τουρισμού). 4. Τις διατάξεις του π.δ. 197/1997 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμο διοτήτων της» (ΦΕΚ 156/Α / ). 5. Την υπ αριθμ. Δ.15/Α/Φ19/ΟΙΚ.4040/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυ ξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου» (ΦΕΚ 249/Β / ). 6. Την υπ αριθμ. Β3 77/ απόφαση του Υφυ πουργού Ανάπτυξης Ιωάννη Παπαθανασίου «Εξουσιο δότηση για Υπογραφή Εγγράφων». 7. Το υπ αριθμ. Κ1 2232/ έγγραφο της Δ/νσης Εμπορικών οργανώσεων. 8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. Β3 77/ απόφαση ως εξής: Στο άρθρο 10 προστίθεται η παρακάτω παράγρα φος. Άρθρο 10 Διεύθυνση Εμπορικών Οργανώσεων Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αποφάσεις έγκρισης και τροποποίησης προϋπολογι σμών των Επιμελητηρίων. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

2 21260 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /Ε5 (2) Σύσταση μίας (1) οργανικής θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΤΕΙ Πάτρας, σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 164/2004. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 «Ρυθ μίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα» (ΦΕΚ 134/τ.Α / ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 «Ρύθμιση θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου κα των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 48/τ.Α / ). 3. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β18/463/οικ. 8791/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί κησης και Αποκέντρωσης «Ρυθμίσεις του ν. 3320/2005 για τη σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου». 4. Το π.δ. 354/2002 «Οργανισμός διοικητικών υπηρε σιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πάτρας» (ΦΕΚ 298/τ.Α / ). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 6. Την υπ αριθμ. 517/ απόφαση του Β Τμήμα τος του Α.Σ.Ε.Π. η οποία διαβιβάσθηκε στο ΤΕΙ Πάτρας σε ορθή επανάληψη με τα υπ αριθμ. 8153/06/ και 7623/06/ έγγραφά του. 7. Την υπ αριθμ. 13/ πράξη του Συμβουλίου του ΤΕΙ Πάτρας, για τη σύσταση μίας (1) οργανικής θέσης διοικητικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋ πολογισμού ύψους ΕΥΡΩ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος η οποία θα αντιμετωπισθεί από πιστώ σεις του κρατικού προϋπολογισμού (Ειδ. Φ ΚΑΕ Ομάδας 0200). Η ετήσια δαπάνη ανέρχεται σε ΕΥΡΩ περίπου και θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στους οικείους προ ϋπολογισμούς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδ. Φ ΚΑΕ ομάδας 0200). 9. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/ κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτε ρικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 527 Β ), όπως τρο ποποιήθηκε με την υπ αριθμ / όμοιά της (ΦΕΚ 1284/Β /2005). 10. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ/1264/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432 Β ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ ΔΙΟΕ 179/ όμοια (ΦΕΚ 204 Β ). 11. Τις υπ αριθμ. 3/ και 7/ πράξεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού κ.λπ. Προσω πικού του ΤΕΙ Πάτρας για τη μετατροπή των συμβάσεων σύμφωνα με το π.δ. 164/ Το υπ αριθμ. 3850/ έγγραφο της Διεύθυν σης Διοικητικού Οικονομικού του ΤΕΙ Πάτρας για τη σύσταση μίας (1) οργανικής θέσης με σχέση εργασί ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από το οποίο προκύπτει η μη ύπαρξη κενών θέσεων αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας με αυτή που συστήνεται. 13. Την υπ αριθμ /Ε5/ (ΦΕΚ 397/τ.Α / ) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία συστάθηκαν δεκαεννέα (19) οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 164/2004, αποφασίζουμε: Συνιστούμε στο ΤΕΙ Πάτρας την παρακάτω μία (1) οργα νική θέση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί στου χρόνου, προκειμένου να καταταγεί σ αυτή συμβα σιούχος ο οποίος υπάγεται στις ρυθμίσεις των διατάξεων του π.δ. 164/2004 και θα καλύπτει διαπιστωθείσες πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ανωτέρω Ιδρύματος. Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΣΗΣ ΤΕ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Διοικητικού Λογιστικού Θέση μία (1). Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ MAPIETTA ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Αριθμ. Φ.500/751/105122/Ε5 (3) Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. τμήματος Βρεφονηπιοκομίας στο Β Δημοτι κό Παιδικό Σταθμό Μελισσίων. ΟΙ YΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1. Τις διατάξεις του αρθ.12, παρ.1 εδαφ. Δ του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56/Α / ) «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 3. Την υπ αριθμ /2917/0022/ (ΦΕΚ 307/ Β / ) κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού μηνιαίας αποζημίωσης σπουδαστών ΤΕΙ που πραγματο ποιούν άσκηση στο επάγγελμα στο Δημόσιο Τομέα. 4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 11 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156/Α / ). 5. Τις διατάξεις του αρθ. 22, παρ.3, εδ.α του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α / ). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας αναφέ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ρεται στην παρ. 4 της παρούσας απόφασης, στην οποία επίσης αναφέρεται και η εγγραφή της πίστωσης στον οικείο προϋπολογισμό για την κάλυψή της. 7. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ Φ (ΦΕΚ 527/Β / ) απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ γούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω σης. 8. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ1264/ (ΦΕΚ 1432/ ) απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών. 9. Την υπ αριθμ /ΣΤ5/ (ΦΕΚ 608/ Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουρ γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνι κής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 10. Το αρθ. 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α /1978), όπως συμπληρώθηκε με το αρθ. 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/ Α /1993). 11. Το υπ αριθμ. 9/ έγγραφο του Β Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Μελισσίων, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε τρεις (3) θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών T.E.I. Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας στο Β Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Μελισσίων. 2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών T.E.I. πραγμα τοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκουμένων σπουδαστών T.E.I. βαρύνουν τον προϋπολο γισμό του Β Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Μελισσίων. 4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κ.Α ,00 ΕΥΡΩ (3 θέσεις Χ 184 ΕΥΡΩ Χ 3 μήνες) για το έτος 2006 και 6.624,00 ΕΥΡΩ (3 θέσεις Χ 184 ΕΥΡΩ Χ 12 μήνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του Αντίστοιχη πίστωση θα εγγράφεται στους προϋπο λογισμούς του Σταθμού αυτού για μία πενταετία του λάχιστον. 5. Η απόφαση αυτή, της οποίας η ισχύς ανατρέχει από το χρόνο ανάληψης της πρακτικής άσκησης, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2006 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΝΑΚΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ Σ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Αριθμ /Γ7 (4) Ίδρυση και Λειτουργία Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110Α). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παράγραφος 3 του νόμου 2362/1995 (Α 247). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 4. Τις διατάξεις του π.δ. 445/ (ΦΕΚ 185 Α/ ). 5. Τις υπ αριθμ. Γ2/806/ (ΦΕΚ 134 Β ) και Γ2/1869/ (ΦΕΚ 287 Β ), κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγεί ας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 6. Τις διατάξεις του π.δ. 390/ (ΦΕΚ 270 Α / ). 7. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ Β 1432) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αρμο διοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών...» όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ όμοια (Β 204). 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες: α) Επί των προϋπολογισμών των οικείων στα β βαθ μού: Ετήσια δαπάνη ύψους Ευρώ περίπου, η οποία κατά το τρέχον οικονομικό έτος περιορίζεται στο ποσό των Ευρώ περίπου και θα καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των εν λόγω προϋπολο γισμών. Για την επόμενη πενταετία, η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ έτος για το σκοπό αυτό στους ανωτέρω προϋπο λογισμούς. β) Επί του προϋπολογισμού της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. (Ν.Π.Ι.Δ. επιχορηγούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό: εφά παξ δαπάνη ύψους Ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω προϋπολογι σμού, αποφασίζουμε: Την ίδρυση και λειτουργία 43 Συμβουλευτικών Σταθ μών Νέων (Σ.Σ.Ν.) στις κάτωθι Διευθύνσεις Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης: 1. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας. 2. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Αργολίδας. 3. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Αρκαδίας. 4. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Άρτας. 5. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Βοιωτίας. 6. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Γρεβενών. 7. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Δράμας. 8. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Δωδεκανήσου. 9. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Έβρου. 10. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Ευβοίας. 11. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Ευρυτανίας. 12. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Ζακύνθου. 13. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Ηλείας.

4 21262 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 14. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Ημαθίας. 15. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Θεσπρωτίας. 16. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Καβάλας. 17. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Καρδίτσας. 18. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Καστοριάς. 19. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Κερκύρας. 20. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Κεφαλληνίας. 21. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Κιλκίς. 22. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Κοζάνης. 23. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Κορινθίας. 24. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Κυκλάδων. 25. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Λακωνίας. 26. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Λασιθίου. 27. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Λέσβου. 28. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Λευκάδας. 29. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Μαγνησίας. 30. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Μεσσηνίας. 31. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Ξάνθης. 32. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Πέλλας. 33. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Πιερίας. 34. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Πρέβεζας. 35. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Ροδόπης. 36. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Σερρών. 37. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Τρικάλων. 38. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Φθιώτιδας. 39. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Φλώρινας. 40. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Φωκίδας. 41. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Χαλκιδικής. 42. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Χανίων. 43. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρ χίας Χίου. Όλοι οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων (οι ήδη λειτουρ γούντες και οι ιδρυόμενοι με την παρούσα) υπάγονται διοικητικά στην αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Δευτε ροβάθμιας Εκπαίδευσης και παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τους μαθητές τόσο της Δευτεροβάθμιας όσο και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Φ.500/735/105254/E5 (5) Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών T.E.I στη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. 1. Τις διατάξεις του αρθ.12, παρ.1 εδαφ. Δ του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56/Α / ) «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 3. Την υπ αριθμ /2917/0022/ (ΦΕΚ 307/ Β / ) κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού μηνιαίας αποζημίωσης σπουδαστών ΤΕΙ που πραγματο ποιούν άσκηση στο επάγγελμα στο Δημόσιο Τομέα. 4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 11 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156/Α / ). 5. Τις διατάξεις του αρθ. 22, παρ.3, εδ.α του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α / ). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας αναφέ ρεται στην παρ. 4 της παρούσας απόφασης, στην οποία επίσης αναφέρεται και η εγγραφή της πίστωσης στον οικείο προϋπολογισμό για την κάλυψή της. 7. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ1264/ (ΦΕΚ 1432/ ) απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ όμοια (ΦΕΚ 204 Β ). 8. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 517/Β /2004) κοινή απόφαση, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ γούς Υγείας Α. Γιαννόπουλο και Γ. Κωνσταντόπουλο. 9. Την υπ αριθμ /ΣΤ5/ ΦΕΚ 608/Β / απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ μοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 10. Το γεγονός ότι η εποπτεία της πρακτικής άσκησης γίνεται από το οικείο T.E.I. ο αριθμός δε, των εποπτευ ομένων πρακτικά ασκούμενων σπουδαστών δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό πέντε (5) κατά υπεύθυνο. 11. Το αρθ. 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α /1978), όπως συμπληρώθηκε με το αρθ. 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/ Α /1993).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το υπ αριθμ / έγγραφο της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε επτά (7) θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών T.E.I. στη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέ ρειας Κρήτης ως εξής: Τμήματα Πληροφορικής διαφόρων ειδικοτήτων 3 θέσεις. Τμήμα Λογιστικής 2 θέσεις. Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας 2 θέσεις. 2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών T.E.I. πραγμα τοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκουμένων σπουδαστών T.E.I. βαρύνουν τον προ ϋπολογισμό της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. 4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των Κ.Α.Ε 0289 και 0551 ως εξής: 3.864,00 ΕΥΡΩ (7 θέσεις Χ 184 ΕΥΡΩ Χ 9 μήνες) για το έτος 2006 και ,00 ΕΥΡΩ (7 θέσεις Χ 184 ΕΥΡΩ Χ 12 μήνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του Αντίστοιχη πίστωση θα εγγράφεται στους προϋπο λογισμούς της Περιφέρειας αυτής για μία πενταετία τουλάχιστον. 5. Η απόφαση αυτή, της οποίας η ισχύς ανατρέχει από το χρόνο ανάληψης της πρακτικής άσκησης, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π. ΔΟΥΚΑΣ Σ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Φ.500/708/105123/Ε5 (6) Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς και στο Κέ ντρο Υγείας Άργους Ορεστικού. 1. Τις διατάξεις του αρθ. 12, παρ.1 εδαφ. Δ του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56/Α / ) «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 3. Την υπ αριθμ /2917/0022/ (ΦΕΚ 307/ Β / ) κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού μηνιαίας αποζημίωσης σπουδαστών TEI που πραγματο ποιούν άσκηση στο επάγγελμα στο Δημόσιο Τομέα. 4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 11 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156/Α / ). 5. Τις διατάξεις του αρθ. 22, παρ.3, εδ.α του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α / ). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας αναφέ ρεται στην παρ. 4 της παρούσας απόφασης, στην οποία επίσης αναφέρεται και η εγγραφή της πίστωσης στον οικείο προϋπολογισμό για την κάλυψή της. 7. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ1264/ (ΦΕΚ 1432/ ) απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ όμοια (ΦΕΚ 204 Β ). 8. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 517/Β /2004) κοινή απόφαση, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ γούς Υγείας Α. Γιαννόπουλο και Γ. Κωνσταντόπουλο. 9. Την υπ αριθμ /ΣΤ5/ (ΦΕΚ 608/ Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουρ γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνι κής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 10. Το γεγονός ότι η εποπτεία της πρακτικής άσκησης γίνεται από το οικείο Τ.Ε.Ι. ο αριθμός δε, των εποπτευ ομένων πρακτικά ασκούμενων σπουδαστών δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό πέντε (5) κατά υπεύθυνο. 11. Το αρθ. 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α /1978), όπως συμπληρώθηκε με το αρθ. 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/ Α /1993). 12. Το υπ αριθμ. 3553/ έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε είκοσι (20) θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς και τέσσερις (4) θέσεις στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορε στικού. 2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. πραγμα τοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπο λογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. 4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού Κ.Α ως εξής: ,00 ΕΥΡΩ (20 θέσεις Χ 184 ΕΥΡΩ Χ 3 μήνες) για το έτος 2006 και ,00 ΕΥΡΩ (20 θέσεις Χ 184 ΕΥΡΩ Χ 12 μήνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη και 2.208,00 ΕΥΡΩ (4 θέσεις Χ 184 ΕΥΡΩ Χ 3 μήνες) για το έτος 2006 και 8.832,00 ΕΥΡΩ (4 θέσεις Χ 184 ΕΥΡΩ Χ 3 μήνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του Αντίστοιχη πίστωση θα εγγράφεται στους προϋπο λογισμούς του Νοσοκομείου αυτού για μία πενταετία τουλάχιστον. 5. Η απόφαση αυτή, της οποίας η ισχύς ανατρέχει στο χρόνο ανάληψης της πρακτικής άσκησης, να δημοσιευ θεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π. ΔΟΥΚΑΣ Σ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

6 21264 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /Α2 (7) Υπερωρίες διοικητικών υπαλλήλων Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 1. Το ν. 3205/2003 «Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλ λήλων» άρθρο 16 παραγρ Την υπ αριθμ /ΣΤ5/ (ΦΕΚ 608 Β ) υπουργική απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ πουργών του ΥΠΕΠΘ». 3. Την υπ αριθμ. 2/15521/ απόφαση του Υπουρ γείου Οικονομίας και Οικονομικών. 4. Την υπ αριθμ. 2/1241/0022/ εγκύκλιο, του Γ.Λ.Κ. «περί παροχής οδηγιών για την υλοποίηση εισο δηματικής πολιτικής έτους 2006». 5. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την εκτέλεση των εγκρινομένων ωρών εργασίας, ύψους συ νολικά , σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον οικείο κωδικό αριθμό (Κ.Α.Ε 0511 και Κ.Α.Ε 0512 του Φ ) του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ, όπως θα διαμορφωθεί με τα ποσοστά διάθεσης που θα εγκρι θούν. 6. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται απαραίτητη για κάλυψη εποχιακών εκτάκτων ή επειγου σών αναγκών των σχολικών μονάδων της Εκκλησιαστι κής Εκπαίδευσης. 7. Την υπ αριθμ / βεβαίωση πίστωσης της Υ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε: α) την υπερωριακή απασχόληση πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής εργασίας, για 40 διοι κητικούς υπαλλήλους των σχολικών μονάδων της Εκ κλησιαστικής Εκπαίδευσης για χρονικό διάστημα από έως και για μέχρι 60 ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο (ΚΑΕ 0511) και β) την υπερωριακή απασχόληση για 16 ώρες το μήνα (ΚΑΕ 0512), προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες ή και έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες των σχολικών μονάδων της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Ο αριθμός των δικαιούχων οι ώρες και η αποζημίωση ορίζονται ανά σχολική μονάδα ως εξής: α/α Εκκλησιαστικό Αριθμός Σύνολο Σχολείο Σχολή δικαι ούχων ωρών υπέρ. υπαλλή εργ. κατά λων σχολείο ΠΟΣΟ ΣΕ Αριθμός δικαι ούχων υπαλλή λων Σύνολο ωρών εργ. τις Κυριακ. & Εξαιρ. κατά σχολείο ΠΟΣΟ ΣΕ Κ.Α.Ε Κ.Α.Ε ΕΕΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΥΜΝ ΕΕΛ ΑΘΩΝΙΑΔΑΣ 3. ΕΕΛ ΒΟΛΟΥ ΕΕΛ ΚΙΛΚΙΣ ΕΕΛ ΞΑΝΘΗΣ ΓΥΜΝ ΕΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 7. ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΕΕΛ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό συνολικά. Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ Αριθμ (8) Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1. Το άρθρο 9 παρ. 3 του π.δ. 1109/1980 (ΦΕΚ 281 τ.α, ) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από β.δ/τος «περί του Ειδικού Ταμείου της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών» ΦΕΚ 153, τ.α ). 2. Το άρθρο 3 παρ. 1 εδάφ. Στ, περ. III του ν. 2083/ Το άρθρο 1 του ν. 2083/1992 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 2158/ Την ανάγκη αποκέντρωσης για την ταχύτερη δι εκπεραίωση των υποθέσεων του Γεωπονικού Πανεπι στημίου Αθηνών. 5. Το άρθρο 9 του ν. 2690/ Τις διατάξεις του ν. 2683/1999 «Υπαλληλικός Κώ δικας». 7. Το π.δ. 298/1996 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρε σιών Γ.Π.Α.». 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε του προϋπολογισμού του Γ.Π.Α., αποφασίζουμε: Η παράγραφος 1 της περίπτωσης Α και η παράγραφος 1 και 5 της περίπτωσης Β του άρθρου 1 της υπ αριθμ. 4862/ πράξη του Πρύτανη, που δημοσιεύθηκε στις στο υπ αριθμ (τ.ν.π.δ.δ.) Φ.Ε.Κ. τρο ποποιούνται ως εξής: Α. Στον Προϊστάμενο Δ/νσης Οικονομικού: 1. Χρηματικά εντάλματα πληρωμής και προπληρω μής, επιταγών, πράξεων ακύρωσης των παραπάνω ενταλμάτων τακτικού προϋπολογισμού και Δημοσίων Επενδύσεων, μέχρι ποσού ύψους ευρώ μετά του Προϊσταμένου Τμήματος Λογιστηρίου. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται ένας από τους δύο (2) Προ ϊσταμένους (Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού ή Προϊ στάμενος Τμήματος Λογιστηρίου) από τον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Β. Στον Προϊστάμενο Τμήματος Λογιστηρίου της Δ/ νσης Οικονομικού: 1. Χρηματικά εντάλματα πληρωμής και προπληρω μής, επιταγών, πράξεων ακύρωσης των παραπάνω ενταλμάτων τακτικού προϋπολογισμού και Δημοσίων Επενδύσεων, μέχρι ποσού ύψους ευρώ μετά του Προϊσταμένου Δ/νσης Οικονομικού. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται ένας από τους δύο (2) Προϊστα μένους (Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού ή Προϊστά μενος Τμήματος Λογιστηρίου) από τον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. 5. Υπογραφή γραμματειών εισπράξεων μέχρι ποσού ευρώ.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επιπλέον στο άρθρο 2 της παραπάνω πράξης στο μέρος εκείνο που προβλέπεται συνυπογραφεί για ποσά πάνω του ύψους των ευρώ μετατρέπεται για ποσά πάνω του ύψους των ευρώ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2006 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού Ταμείου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ Αριθμ (9) Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής εγγράφων στον Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικού, στον Προϊστάμε νο Δ/νσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, στους Γραμματείς των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Γεω πονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στον Προϊστάμενο Τμήματος Α Προσωπικού και στον Προϊστάμενο Δ Διοικητικής Μέριμνας. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1. Το άρθρο 3 παρ. 1 εδάφ. Στ, περ. III του ν. 2083/ Το άρθρο 1 του ν. 2083/1992 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 2158/ Την ανάγκη αποκέντρωσης για την ταχύτερη διεκ περαίωση των υποθέσεων του Γεωπονικού Πανεπιστη μίου Αθηνών. 4. Το άρθρο 9 του ν. 2690/ Τις διατάξεις του ν. 2683/1999 «Υπαλληλικός Κώ δικας». 6. Το π.δ. 298/1996 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρε σιών Γ.Π.Α.». 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε του προϋπολογισμού του Γ.Π.Α., αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα υπογραφής εγγρά φων στον Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικού, στον Προ ϊστάμενο Δ/νσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, στους Γραμματείς των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, στον Προϊστάμενο Τμήματος Α Προσωπικού και στον Προϊ στάμενο Δ Διοικητικής Μέριμνας του Γεωπονικού Πα νεπιστημίου Αθηνών ως εξής: Στον Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικού: 1. Πράξεις προαγωγών από βαθμούς Ε έως και Α στους Διοικητικούς Υπαλλήλους του Ιδρύματος, σύμ φωνα με τις διατάξεις του ν. 3260/2004 όπως ισχύει κάθε φορά. Στον Προϊστάμενο Δ/νσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας: 1. Πιστοποιητικό Σπουδών για: α) το Ι.Κ.Α. β) την Οικονομική Εφορία. 2. Υπηρεσιακό σημείωμα για την εξεταστική επιτροπή της πτυχιακής μελέτης. 3. Πιστοποιητικό Διαγραφής Φοιτητή. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιπρύτανης Ακαδη μαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας υπογρά φει τα εξής έγγραφα: 1. Πιστοποιητικό Σπουδών για: α) κάθε νόμιμη χρήση β) τη Στρατολογία. 2. Πιστοποιητικό Αλλοδαπών Φοιτητών. 3. Πιστοποιητικό Επίσημης Αναλυτικής Βαθμολογίας Φοιτητή. 4. Ετήσιας Επίδοσης (για Υποτροφία), όπου αφορά όσους Φοιτητές έχουν περάσει όλα τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων τους σε ένα συγκεκριμένο Ακαδημαϊκό Έτος. 5. Πιστοποιητικό Στεγαστικού Φοιτητικού Επιδόμα τος. Στους Γραμματείς των Ακαδημαϊκών Τμημάτων: 1. Βεβαίωση εγγραφής νεοεισαχθέντος Φοιτητή. 2. Υπηρεσιακό Σημείωμα για τα Νοσοκομεία. 3. Βεβαίωση για το ΑΣΕΠ από την οποία να προκύπτει η επιτυχής παρακολούθηση προπτυχιακών ή μεταπτυ χιακών μαθημάτων τα οποία κατά την εκτίμηση του Τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής και του χειρισμού Η/Υ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Α Προσωπικού: 1. Εγγράφων με τα οποία διαβιβάζονται εκθέσεις αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων στο Διοικητικό Προσωπικό. 2. Εγγράφων για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών στο Προσωπικό του Πανεπιστημίου καθώς και εγγρά φων για την παραπομπή του σε αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές. 3. Έκδοση και Θεώρηση Βιβλιαρίων Ασθενείας του Προσωπικού του Πανεπιστημίου. 4. Θεώρηση γνήσιου υπογραφής του Προσωπικού πολιτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 5. Επικύρωση αντιγράφων φωτοαντιγράφων εκ των πρωτοτύπων του Προσωπικού πολιτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 6. Εγγράφων προς το ΙΚΑ για τη γνωστοποίηση των ημερών απουσίας των επί συμβάσεων υπαλλήλων, για τη χορήγηση σε αυτούς αναρρωτικής άδειας και κάθε σχετικό με το θέμα έγγραφο. 7. Άδειες εξετάσεων. 8. Άδειες μητρότητας. 9. Αποφάσεις για τη χορήγηση της προβλεπόμενης από την παρ. 2 του άρθρου 53 άδεια για την ανατροφή τέκνου του ν. 2683/1999. Στον Προϊστάμενο Τμήματος Δ Διοικητικής Μέριμνας: 1. Έγγραφα σχετικά με την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του Προσωπικού καθαριότητας. 2. Βεβαίωση καταχώρησης εγγράφου που προβλέ πεται από το άρθρο 12 του ν. 2690/1999 όπως ισχύει κάθε φορά. 3. Τρίμηνα στατιστικά στοιχεία προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και λοιπές Υπη ρεσίες. Ως προς τις λοιπές αρμοδιότητες υπογραφής εγγρά φων ισχύει η υπ αριθμ. 4861/ πράξη που έχει δη μοσιευθεί στις στο υπ αριθμ (τ.ν.π.δ.δ.). Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσί ευσής της. Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2006 Ο Πρύτανης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

8 21266 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöþ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2006, êáôü 40 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

4226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

4226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4227 4228 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4229 4230 ΕΦΗΜΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 80037/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών Επαγγελματικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1810 12 Δεκεμβρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ3/Α/22925 Κανονισμός εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών και μετρητών φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 145 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3474 Κύρωση της Συμφωνίας που συνάφθηκε με ανταλλα γή ρηματικών διακοινώσεων μεταξύ της Κυβέρνη σης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1017 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 88 30 Ιανουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/1786 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότη τας Υπουργείου Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2697 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3505 Κύρωση της Συμφωνίας των Κρατών Μελών της Ευρω παϊκής Ένωσης σχετικά με τις αξιώσεις που εγείρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 371 28 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 256202/5.9.2003 «Διάρ θρωση, αρμοδιότητες και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 241 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3392 4 Οκτωβρίου 2005 Κύρωση της Συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3405 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 14 Νοεμβρίου 2006 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3506 Κύρωση της Απόφασης των Αντιπροσώπων των Κυβερ νήσεων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2685 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 244 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3504 Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλι ών των μελών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 7 Φεβρουαρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 325890 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 125916/11.2.2004 (Β 364) υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7027 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 3 Mαΐου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ4/62591/4924 Έγκριση Κανονισμού Χάραξης και Επιδομής Μετρικής Γραμμής (ΚΧΕΜΓ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 282471 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ. 277628/29.5.2006 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 587 0 Μαΐου 006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 44840/ΣΤ5 () Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 587 0 Μαΐου 006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 44840/ΣΤ5 () Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1433 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατ εφαρμογή του π.δ. 164/2004 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 192 13 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) του Δήμου Καλλιθέας (N.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 286 10 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο πρόγραμμα Α, Β και Γ τάξης Καλλιτεχνικών Σχολείων... 1 Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 735 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 70 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3452 Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για την καταπο λέμηση της τρομοκρατίας στη Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μέτρα καταβολής της πρόσθετης ενίσχυσης (ποιο τικό παρακράτημα) στον τομέα του καπνού στα πλαίσια της νέας Κ.Α.Π.... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1685 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 188 10 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αγ. Ι. Ρέντη με τον χαρακτηρισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. 08044/ 262/000Α/30.8.999 απόφασης του Υπουργού Οικο νομικών για τον καθορισμό του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 859 10 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έλεγχος των κλειστών πηγών υψηλής ραδιενέργειας και των έκθετων πηγών..... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή έκτακτου προσωρινού χορηγήματος για τις γιορτές του Πάσχα 2006 στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1571 14 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Περί δικαιολογητικών καταβολής των ενισχύσεων Προκαταβολή της επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24475 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1784 20 Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43504 Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έρ γων αξιοποίησής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 75 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 30 3 Σεπτεμβρίου 006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1976 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των Επιτρο πών των Πανελληνίων Μαθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 314 27 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3429 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1559 24 Οκτωβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Δ.23 Δημοσίου Χρέους του Γ.Λ.Κ....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2731 25 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής, Κυρια κών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής μονίμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1677 1 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κοστολόγηση και ανακοστολόγηση βιβλίων ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ... 1 Τροποποίηση συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5900/25.8.2006 απόφα σης περί «Καθορισμού του τρόπου λειτουργί ας του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 255 3 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού Ε1 135,35 τ.μ., Ε2 727,60 τ.μ., Ε3 149,29

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική Διάταξη (ΚΔ) υπ'αριθμ. 175

Κανονιστική Διάταξη (ΚΔ) υπ'αριθμ. 175 Κανονιστική Διάταξη (ΚΔ) υπ'αριθμ. 175 Σύσταση και λειτουργία του Εκκλησιαστικού Μουσείου Βυζαντινής Τέχνης και Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης «Ο Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος». Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 41 19 Ιανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσί ας με τίτλο «Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των Κοινο τικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1730 9 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 314 27 εκεµβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3429 ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1491 9 Οκτωβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3488 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 299 8 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 247. Κατάργηση Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυ μία «Β Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Βέροιας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 20 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 83. Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών και Αγίας Αναστασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1242 18 Νοεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 35531 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πoλεoδoμικής ενό τητας «Στενό» (Π.Ε.1) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στον Προϊστάμε νο του Τμήματος του Ειδικού Λογαριασμού της Βουλής... 1 Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 61539/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Τουρ κικής Γλώσσας στην Α, Β και Γ τάξη του Γυμνασίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 622 18 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του προγράμματος της ειδικότητας «Διασώ στης Πλήρωμα Ασθενοφόρου» από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23219 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1702 21 Νοεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά οργανικών θέσεων της Περιφέρειας Νο τίου Αιγαίου από κλάδο σε κλάδο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 29 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού των Δ.Ο.Υ. Θεσπρωτικού και Φαναρίου.... 1 Κήρυξη υποχρεωτικής της από 18 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 397 3 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σύμβαση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση της υποβολής αντιγράφου ποινικού μη τρώου, ως δικαιολογητικού, σε διαδικασίες αρμο διότητας Υπουργείου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 278 9 Νοεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3413 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώ τατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 647 24 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση εφημεριών για τους γιατρούς του Αιγινη τείου Νοσοκομείου... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 61 24 Ιανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων κατοίκων εξωτερικού.... 1 Ρύθμιση στρατολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση της υποβολής αντιγράφου ποινικού μη τρώου, ως δικαιολογητικού, σε διαδικασίες αρμο διότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 242 4 Οκτωβρίου 2005 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3393 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την αστική ευθύνη για ζημία ρύπανσης από πετρέλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1135 22 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και της Γραμματέως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25839 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1880 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του άρθρ. 4 της αριθ. 1310/Γ ΚΠΣ 310/ 17.1.2001 κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 171 Τροποποίηση του π.δ. 340/2003 Κύρωση Κανονισμού Στολών Αξιωματικών Ανθυπασπιστών Οπλιτών (Αν δρών Γυναικών) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 139307/05 Καθορισμός του ύψους των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 48 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α 165) Καθορι σμός νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή, εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου, για μία (1) μόνιμη υπάλ ληλο του Κ.Α.Φ. Λιμένα Καβάλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης επιτροπής για την διενέρ γεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 189 Αναδιάρθρωση Διευθύνσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας κατά τροποποίηση διατάξεων του π. δ/τος 14/2001 (Α 12)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12661 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παρα λαβής του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστή ριξης των έργων αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, ανα στολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρο θέσμων οφειλών των πληγέντων από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 221 14 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. 543/ 5543/2.3.2000 (ΦΕΚ 376/Β /24.3.2000)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 211. Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονι σμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 211. Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονι σμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 267 19 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Τετάρτης Συνόδου της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12898 27 Νοεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 275 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3521 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 390 30 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 13 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκατόν είκοσι δύο (122) μόνιμους διοικητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδα στών T.E.I. στον Δήμο Αποστόλου Παύλου Νομού Ημαθίας... 1 Ιδρυση Εργαστηρίου Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 25 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων για τη στέγα ση σχολείων Ιδιωτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13553 15 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4617 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 375 28 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής Προέδρων, μελών, Γραμματέ ων και των Εισηγητών των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού θέσεων για τις Δικαστικές Υπη ρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που πληρού νται από άτομα που προστατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1504 2 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 41538/Γ ΚΠΣ 286/ 8.12.2000 (Φ.Ε.Κ. 1501/Β/8.12.2000)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία στον Φαρμάκη Βασίλειο του Ιωάννη. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ειδικά Βραβεία δημοσίων υπηρεσιών.... 1 Ανασυγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) του άρθρου 16 του ν. 1388/1983....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης «Σύ σταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23173 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1695 2 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Τελωνείου Μαυροματίου... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1033 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3460 Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Eκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1555 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Συντελεστή Επάρκειας Δυναμικού Πα ραγωγής του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3480 Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμ βουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες δια τάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 506 20 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Στήριξης στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 127 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3466 Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελλη νικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 360 27 Μαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4955 Ορισμός τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 45881/2004 κοινής υπουρ γικής απόφασης, περί καθορισμού της διαδικα σίας είσπραξης προστίμων από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 311 15 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13996 29 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 275 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3521 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12250 28 Nοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα