Κπ ξη ε ε θε θξα α μα πξν νο ζε εη ζα α α θνπ. ζπ κη α α α κα α ε λσ πη ν ν ν νλ ζνπ ε. da;sss;sssss;ss;sss;sss;s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κπ ξη ε ε θε θξα α μα πξν νο ζε εη ζα α α θνπ. ζπ κη α α α κα α ε λσ πη ν ν ν νλ ζνπ ε. da;sss;sssss;ss;sss;sss;s"

Transcript

1 b K Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα Εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Γονυκλισίας, Ἦχος Δ,ce.Πα zq zg D Go ] G s k fe: x ] K π ξη ε ε θε θξα α μα πξν ν νο ζε ε εη ζα θνπ νπ νπ zg G D xn x pq q xd h{b[s;qp ζν ν νλ κνπ εη ζα θνπ ζν νλ κνπ νπ Κπ π π ξη η η η ε bf s s fη: D Go ; si xq ] 35 Κπ ξη ε ε θε θξα α μα πξν νο ζε εη ζα α α θνπ xd h{ b[ s;c.bqzq zg D [Γ p; 35 ζν ν ν νλ κνπ πξν ζρεο ηε θσ λε ε ε ηε εο δε ε ζε xd h{ b[ s;qpb s s s fη: D Go ] G σ σ σ σο κνπ ελ ησ θε θξα γε λαη αη κε πξν ν νο ζε s j nz; h{ xbec s g z x #\xs. lb ε εη ζα α θνπ ζν νλ κνπ νπ Κπ π ξη η ε ε \ b s s [ Γ s s S ] G 15p xs ] s; j α ηεπ ζπλ ζε ε ησ ε πξν ν ν ζεπ ρε ε ε κνπ σο ; 25p xs ] s; [ Γ pf: 35 xd h{ b[ s;qpbe; ζπ κη α α α κα α ε λσ πη ν ν ν νλ ζνπ ε j g s; [ Γ Go n ] xs ] 15p h{ b[ s;c.i πα αξ ζη η ηο ησ σλ ρεη εη εη ξσ σ σ σ σλ κνπ ζπ zq D \b< $ ]\ s; Go ] G s j xnc s[ sv 4u5p ζη η α ε ε ε ζπε ξη η η λε ε εη ζα α α α j BEGo g z x \$xs < lb-0 θνπ ζν νλ κνπ νπ Κπ π ξη η ε ε ;sss;sssss;ss;sss;sss;s Δ αν α νο μι ας πα ρα ηη ρη ζεις Κσ ρι ε Κσ ρι ε ηις σ s ; s;lb-9zq s s zs j zs D πο ζηη ζε ηαι ο ηι πα ρα ζοι ο ι λα ζμος ε ζηιν Bs\ z zq D \f \D s \f s\ Π α ξα α δν μα ζε κε ξνλ εη δνλ ηα ε ζλε παλ ηα ελ 15 s j ;c.\s \f s\ xs z πν ιεη Γα βηδ ν ηε ην Πλεπ κα θα ηε ει ζε ην α lb

2 D s zq n ] s B z Γ[ s s γη νλ ελ ππ ξη λαηο γισ σζ ζαηο θα ζσο ν ζε ε γν ν ξνο Λνπ x zs <lb fe D s \z \ s s s θα αο g s α j πε, θζεγ 0 μα ην \z θε ζη γαξ \ ζπ λεγ [Γ J κε λσλ ησλ z κα ζε ησ σλ ηνπ Φξη ζηνπ ε γε λε ην ε ε ρνο θα ζα πεξ θε s \f s\b pzs D Γ;c.s zq G ξν κε λεο βη αη αη αο πλν εο θαη ε πιε ξσ ζε ηνλ νη j B h{ zs <lbnj \z \p zq θνλ νπ ε ζαλ θα ζε κε λνη θαη παλ ηεο εξ μαλ ην θζε εγ DqpDΧQ q s D f zq D.\zQ κ \ zg Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 2 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα γε ε ζζαη με λνηο ξε κα ζη με λνηο δνγ κα ζη με λνηο δη δαγ D B z G j, κα α ζη ηεο α γη η αο Τξη α δνο lb-0 s;s s s ss;s s; ss s; ss;s s;ss;lb Δ νε κεν ηοσ ο νο μα ηος ζοσ σ πε μει να ζε Κσ ρι ε ; s s s s s; slb-9 z s; \#zq \ σ πε μει s νεν s η z υσ τη μοσ s gi εις ηον zs λο γον D ζοσ ηλ πι ζεν lb η υσ τη η μοσ ε πι ι ηον Κσ ρι ον Τό αὐτό sss ; s s;s s; s ss;lb sss-9 Α πο θσ λα κης πρφ ι ας με τρι νσ κηος α πο θσ λα κης 15s; c./sz szsjs gi z j Dlb πρφ ι ας ελ πι ζα ηφ Ι ζρα ηλ ε πι ι ηον Κσ ρι ον Bs \f D\ss\ S: j,c. \z \ Τ ν Πλεπ κα ην α γη νλ ελ κελ α εη θαη ε ζηη θαη G j; zq zq DB s h{ zs Dlbs ε ζηαη νπ νπ ηε αξ μα κε λνλ νπ νπ ηε παπ ζν κε λνλ αιι s zs j f s j α εη Πα ηξη η θαη Υη σ ζπλ ηε ηαγ κε λνλ θαη ζπ λα zs <lba f: D; \f s\s g s ξηζ κνπ κε λνλ δσ ε θαη δσ ν πνη νπλ θσο θαη θσ ην νο ρν

3 j \; s\zq D s sb x zs <lbda s ξε γνλ απ ηα z γα ζνλ θαη πε γε ε α γα ζν ηε ηνο δη Db j D zg s s νπ Πα ηεξ γλσ ξη δε ηαη θαη Υη νο δν μα δε ε ηαη θαη πα ss[γ B zs DlbDxA qs D f zq D \KzQ ξα πα \ αλ zg ησλ γη λσ ζθε D ηαη κη α δπ λα κηο κη α ζπλ ηα μηο B z G j, lb-0 Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 3 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα κη α πξν ζθπ λε ε ζηο ηεο α γη η αο Τξη α δνο s s s s s s s; s s s; s s;lb s ; s ηι πα ρα ηφ Κσ ρι φ ηο ε λε ος και πολ λη παρ sss; s s;lb s sss s ; c.-9 A O ασ ηφ λσ ηρφ ζις και ασ ηος λσ ηρφ ζε ηαι ηον Ι ζρα ηλ s z j zs D εκ πα ζφ φν ηφν α νο μι φν ασ ηοσ Τό αὐτό ;s s s;ss ss s f Dlbs s-9f j ι νει ηε ηον Κσ ρι ον παν ηα ηα ε θνη ε παι νε ζα ηε G z D ασ ηον παν ηες οι λα οι B\ j\dss\s: j, zg n T ν Πλεπ κα ην α γη νλ θσο θαη δσ ε θαη δσ ζα πε γε ε B ; lb\q s s\ z x zs Dlb λν s ε ξα f Πλεπ ; κα j,c.j ζν θη αο Πλε επ κα 15s ζπ λε s ζε x σο α γα ζνλ επ ζεο λν ε ξνλ ε γε κν λεπ νλ θα ζαη αη zs <lba f: ;D \f s\ s g ξνλ ηα πηαη ζκα ηα Θε νο θαη ζε ν πνη νπλ ππξ εθ ππ ξν νο s j,s\zq \ f Χs\s[ Γ jsbzs < b. πξν η νλ ια ινπλ ε λεξ γνπλ δη αη ξνπ νπλ ηα ρα ξη ζκα ηα DgA S z D j zg s δη νπ πξν θε ηαη α παλ ηεο θαη Θε νπ α πν ζην ν ινη κε s sb x zs Dlbfηψ f s; f zq ηα καξ ηπ π ξσλ ε ζηε θζε ζαλ με λνλ α θνπ ζκα με λνλ ζε α lb lb

4 p Ἀρχιμ D.\zQ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, κ \ Μαθήματα zg ἐκκλ. Μουσικῆς D 4 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα B z G j, lb-0 κα ππξ δη αη ξνπ κε ε λνλ εηο λν κα αο ρα ξη ζκα ησλ ss s s ss;s s s;ss s z ;lb s Ο ηι ε κρα ηαι φ θη ηο ε λε ος ασ ηοσ εθ η μας και η s ; s ss-9 15 s; z zs j Gj; lb α λη θει α ηοσ Κσ ρι οσ με ε νει εις ηον αι φ να Τό αὐτό Δοξαστικόν Ἑσπερινοῦ, Ἦχος πλ β,wy6πα ps, gzg D g ;b[ D Go ; z Ν ε ε Γν ν ν μα Πα α ηξη η η η θαη Υη η σ θαη α γη η 3535p j b[ s;ps g zg DgΓ;s σ Πλε επ κα α α ηη Καη αη λπ π πλ θαη α α εη θαη εηο ; Go zg D ^ pz 35 xd h{ b[ \s,p ηνπο αη αη σ σ σ λαο ησλ αη σ σ λσλ α α α α κελ Ps Go gd z [Γ s h s [ Γ δ25p ] Β α ζη ιε επ νπ νπ ξα α λη η ε Πα ξα α θιε ε ε ps, P zq Γ Go zs 35 xd h{ b[ s,p ηε ην Πλε ε ε επ κα α ηεο α α ιε ζεη εη εη εη αο Go gd ; s s h ν ] 15p j ν παλ ηα ρνπ νπ πα α ξσλ θαη ηα πα α αλ ηα α πιε b[ s, c.t zq D 35p P j g ; ε ε ξσλ ν ζε ζαπ ξν νο ησλ α α γα α ζσλ θαη δσ z 35p j b[ s,pq s x ] 25 ε εο ρν ν ξε ε ε γνο ει ζε θαη ζθε ε ε λσ s; j; Go Η; zq P D g ;k s ζνλ ελ ε ε κηλ θαη θα ζα α ξη η ζνλ ε ε καο α πν [Γ s; xj ] zg xs Dk zq s πα α ζεο θε ε ε ιη η η δν νο θαη ζσ ζνλ α γα Go P z7 h{ n Γ Go xpd h{ b[ s,p ζε ε ηα αο ςπ ρα α αο ε ε ε ε κσλ

5 Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 5 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα Προκείμενον, Ἦχος Βαρύς, uvg Q ζ xs ]. x T] Q z h{ v 15pG j; 0 gd ; Τ ηο Θε ε ν ν νο κε ε ε ε γα αο σο ν ν Θε Gxs ]. 0 D xs cs[ <vgsid fη: zq j v 15p x ]. ν νο ε κσ σ σλ Σπ εη εη εη ν ν Θε ε xsc s[ s, 0P s s S O ]v Go j gn B δ25p ν ν νο ν πνη σ σ σ σ σλ ζα απ κα ζη s j;m G Γ GoN x< h{ g }Γvg η α κν ν ν λν ν ν νο Στίχ α Ἐγνώρισας ἐν τοῖς λαοῖς τὴν δύναμίν σου Στίχ β Νῦν ἠρξάμην αὕτη ἡ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ ὑψίστου Στίχ γ Ἐμνήσθην τῶν ἔργων Κυρίου ὅτι μνησθήσομαι ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῶν θαυμασίων σου Ν Ἀπόστιχα Ἑσπερινοῦ, Ἦχος γ, TΓα nf s\ zs sg G s; s s f zs s πλ εηο ζε κεη εη νλ ηνηο πα ζηλ εκ θα λσο αη γισ σζ ζαη γε pgo DqpnQ i z s zs G G j γν ν λα α ζηλ Ι νπ δαη νη γαξ εμ σ σλ θα ηα ζαξ θα ;qk. s T [Γ s D s f n zs T Φξη ζηνο α πη ζηη η α λν ζε ζαλ ηεο ζε η θεο ε με ε z Dcne \z \ f s s zs πε ζνλ ρα ξη ηνο θαη ηνπ ζεη νπ θσ ηνο νη εμ ε ζλσ σλ ε g s;qk.s s \f \ zg ; μη σ ζε κελ ζηε ξη ρζελ ηεο ηνηο ιν γνηο ησλ κα ζε ησλ s z F D s s s zs P zg θζεγ γν κε λσ σλ ηελ δν μαλ ηνπ επ εξ γε ε ηνπ ησλ ν ισλ <qpnq \zq \ f s zg <cne Θε νπ κεζ σλ ηαο θαξ δη αο ζπλ ηνηο γν λα ζηλ θιη λαλ ηεο ελ zs G s; f \zq \ 15P πη ζηεη πξν ζθπ λε ζσ κελ ησ α γη σ Πλεπ κα ηη ζηε ξη ρζε xs ] s s N sg z x, vgjπα-0 ε ελ ηεο Σσ ηε ξη ησλ ςπ ρσ σλ ε ε κσλ

6 Ἀρχιμ A Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, s Μαθήματα s ἐκκλ. s; Μουσικῆς s s s 6 s z Μέρος 17 ον, ; Δευτέρα qk. Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα Κ Ν αρ δι αν κα θα ραν κηι ζον εν ε μοι ο Θε ος j s s s-9zq F: D και πνεσ μα εσ θες εγ και νι ζον εν ηοις εγ κα ηοι οις μοσ nfe s\ zs g G s; i f zs s πλ ην πα ξα α θιε ηνλ Πλεπ κα ε πη πα ζαλ ζα αξ θα εθ pgo DqpQ n z szs g θε ε ρπ π ηαη Α πν ζην ισλ γαξ ρν ξεη εη αο αξ μα κε s; sf: zq D ss f zs sp Go λνλ εμ απ ησλ θα ηα κε ζε μηλ ηνηο πη ζηνηο ηελ ρα α ξηλ ε θε ε DqpQ N \z \ f s s zs g πισ σ s;qk.s ζε θαη πη zq ζηνπ ηαη απ ηνπ 15P ηελ xs θξα ηαη ] s α αλ ε πη ; θνη ηε ζηλ ελ ππ ξη η λσ ησ εη εη εη δεη ηνηο κα ζε ηαηο s z F D s s s zs p zg δη α λε κν νλ ηαο γισζ ζαο εηο π κλσ δη η αλ θαη δν μαλ Θε <qpnq \f \ z s zs g s νπ s zq δη ν \35 ηαο j θαξ \F δη D\ αο λν ε ξσ j σο q ει ιακ s πν Dqk.s κε λνη ελ πη ζηεη ζηε ξη ρζελ ηεο ησ α γη σ Πλεπ κα ηη δπ s G j s n sg z x, vgjπα-0 ζσ πνπ κελ ζσ ζε λαη ηαο ςπ ρα αο ε ε κσλ Q s s s s s s f j ; qk.j -9 Μ Ν η α πορ ρι υης με α πο ηοσ προ ζφ ποσ ζοσ και ηο s s s zq z z D πνεσ μα ζοσ ηο α γι ον μη αν ηα νε λης απ ε μοσ nfe s\ zs g G s; s is f zs s πλ πε ξη βα αι ινλ ηαη θξα ηνο νη Φξη ζηνπ αθ π π ςνπο α pgo DqpQ sn f s szs g πν ν ζην ν ινη εγ θαη λη δεη γαξ απ ηνπ νπο ν Πα ξα θιε s;qk.s f: zq D j s zs ηνο ελ απ ηνηο θαη λη δν κε λνο κπ ζηη θε θαη λν ν ηε ηη qp qp

7 p zg Dqpfe n zs sg zg z γλσ ζε Dqk.s ε σο ελ ηαηο \z με ε λαηο \ z15 θσ λαηο θαη π ; ςε s γν ξνηο θε \z ξπη ηνλ ηεο \ z ηελ α \ η s δη νλ \z θπ ζηλ \ ηε 15 θαη j α πιελ ηξη s ζπ πν ζηα ηνλ ζε βεηλ ηνπ επ εξ γε ηνπ ησλ ν ισλ Θε νπ ε pzs zg <qpsn\ze \f sszs κα αο εθ δη δα ζθνπ νπ ζη δη ν θσ ηη ζζελ ηεο ηνηο ε θεη εη λσλ Gs ss z D jf p z δη δαγ κα ζη Πα ηε ξα πξν ζθπ λε ζσ κελ ζπλ Υη σ θαη Πλε επ DqpgesG j s n sgz x,vg Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 7 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα κα α ηη δπ ζσ πνπλ ηεο ζσ ζε λαη ηαο ςπ ρα αο ε ε κσλ Δοξαστικόν Ἀποστίχων, πλ. Δ,wEΝη1 ngo D Go zg D Go ; s ; j; p g Γ ν ν μα Πα α ηξη η η θαη Υη η σ θαη α γη σ Πλε ε zf: ] xns; h{ b[ \#s; cns\ Go D Go ; s s ε επ κα α α α ηη Καη λπ πλ θαη α α εη θαη εηο s s p15p D n D pgo s BΓ ] n15p jb[ s; cn ηνπο αη σ σ λαο ησλ αη αη σ σ σ λσ σλ α α α κελ Nf G j; Go, ss; Go x ] Γ ε ε επ ηε ια α νη ηελ ηξη ζπ πν ζηα ηνλ Θε ε ν ν B ] xs; h{ b[ s;n 15p x ] zg xs ν ν ν ηε ε ε ε ηα πξν ν ζθπ π π λε ζσ σ κε.lbs zq; D D 35p ; s x ] j;p ν ] ελ Υη νλ ελ ησ Πα α ηξη ζπλ α γη η η σ Πλε ε επ xns; h{ b[ s,cnde Go D Go zg xs n. s κα α α α ηη Πα ηε εξ γαξ α α ρξν ν ν λσ σο ε P 25P s j n q; Go ; j s 15p xs ]. DP Go γε ελ λε ε ζελ Υη πη νλ ζπ λα η η δη η νλ θαη αη s ν ] xns; h{ b[ s,cns Q g s; 0 z15 D ζπ π πλ ζξν ν ν ν λνλ θαη Πλε επ κα α γη η νλ

8 Ἀρχιμ y Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 8 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα Γ j; A; Go ; ξf ; j sp ν ] ε ε ελ ελ ησ Πα α ηξη ζπλ Υη σ δν μα δν ν ν xns; h{ b[ s;cnq gd Χs g zq n ] s D g κε ε ε ε λνλ κη η α α δπ π λα α κηο κη α νπ νπ 15P xs ] Γs;N Go D n ] F ] s, s s P zg h{ ζη η η α κη η α Θε ε ν ν ν ηεο ελ πξν ζθπ λνπ νπ D xn ] j;p ν ] xns; h{ b[ s;cnego νπλ ηεο πα α αλ ηεο ιε ε ε γν ν ν ν κελ α α z35 D Go ;D s zq s sp 25P s γη ν νο ν Θε ε νο ν ηα πα αλ ηα δε κη νπξ γε ε j;n ; Go ; c.j s zq D s x ] j; ζαο δη Υη πη νπ ζπ λεξ γη η α ηνπ α γη η η νπ P ν ] xns; h{ b[ s;cnego z35 xs Go Πλε ε επ κα α α α ηνο α α γη ν νο η η ζρπ π, ; j Gzs x xdq T]v s gi 15P: xs ] ξνο δη νπ ηνλ Πα ηε ξα α ε ε γλσ σ σ σ σ σ σ s; s; c.ns s Go D x ] 0 zg D s θα κελ θαη ην Πλε επ κα ην ν ν α γη η νλ ε πε s s; 25P xs ] xs; h{ b[ s;cne v 15p j g δε κε ζελ ε ε ελ θν ν ν ν ζκσ α α γη η Ds; Go zg xs ]. 0p s Go n ] Go j; νο α α ζα λα α ην νο ην Πα ξα α θιε ε ε ε ηνλ nzg xs. cns A s g s g zs x Πλε ε επ κα α ην εθ Πα ηξν νο ε εθ πν ν ξε επ xdq T]v s gi 15P: xs ] s; s, c.k D Go Go D 0 ν ν ν ν ν ν ν κε λνλ θαη ελ Υη πη σ σ n s sd z 35 xd h{ b[ s,cdpw x ]. x α λα παπ ν ν ν κε ε ε ε λνλ Τξη α αο α α f ] s; xn ] B ] zs gd s, h. N ;Γcn γη η η α δν ν ν ν ν μα α α α ζνη νη νη νη

9 Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 9 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ δ,weνηqa gsss\f s\z m \ gg zg ;cgs Δ π ιν γε ηνο εη Φξη ζηε ν ν Θε ε νο ε ε κσλ ν παλ s g\s; j\d \z \ Go Dqg s\zq \ ζν ν θνπο ηνπο α ιη εηο α λα δεη εη μαο θα ηα πεκ ςαο απ f \f D\m J gg zg \;cgpj\ n f g ηνηο ην Πλεπ κα ην ν α γη η νλ θαη δη απ ησλ ηελ νη θνπ Dq s Go \D s\ f D\m J gg zg,cg κε λελ ζα γε λε επ ζαο θη ιαλ ζξσ πε ε δν μα α ζνη Εἰς τὸν Ὄρθρον Καταβασίαι Ὠδή α «Θείῳ καλυφθεὶς ὁ βραδύγλωσσος γνόφῳ. Ἐρρητόρευσε τὸν θεόγραφον νόμον Ἰλὺν γὰρ ἐκτινάξας ὄμματος νόου, Ὁρᾷ τὸν ὄντα, καὶ μυεῖται Πνεύματος Γνῶσιν, γεραίρων ἐνθέοις τοῖς ᾄσμασιν». إ نن اا ل ك ن ال لس ان ل نما االودية االولى بالمحن الرابع. أن ح ج ب في الغ مام اإل ل ي ي ك ر ز ال ن شريع ة الم د نون ة م ن اهلل ا ننو ن ف ض الح ماة ع ن ح د ة الع ل ناش دا ت ساب يح ف عاي ن الم و ج ود وح از م ع ر ف ة الر وح إ لي نية. Ὠδή γ «Ἔρρηξε γαστρὸς ἠτεκνωμένης πέδας, Ὕβριν τε δυσκάθεκτον εὐτεκνουμένης, Μόνη προσευχὴ τῆς Προφήτιδος πάλαι Ἄννης, φερούσης πνεῦμα συντετριμμένον, Πρὸς τὸν δυνάστην, καὶ Θεὸν τῶν γνώσεων». إ نن االودية الثالثة د يما ة ح نن ة الن ب نية ف ط الم نرب ة ب ر وح م ن س ح ق ن ح و إ ل و الع ول الم ت د ر د ح م نت ر ب اط ات ح ش ى الع د يم ة الت وليد والش ت يم ة الم س ت ع ب ة التي ك ان ت ل ذات ااو الد. Ὠδή δ «Ἄναξ ἀνάκτων, οἶος ἐξ οἴου μόνος, Λόγος προελθών, Πατρὸς ἐξ ἀναιτίου. Ἰσοσθενές σου Πνεῦμα τοῖς Ἀποστόλοις, Νημερτὲς ἐξέπεμψας ὡς εὐεργέτης, ᾌδουσι Δόξα τῷ κράτει σου, Κύριε». أي يا الك م م ة م م ك الم م وك الذ ي الو اح د ي ر الم ع م ول أ ب ل وار دا و ح د ه م ن اآل ب أ ننك الم ح س ن أ ر س م ت الر و ح االودية الرابعة ل م ر س ل ب ما ال د س الم س او ي ل ك في ال نوة بالح ي ة الم نسب ح ين الم ج د ل ج ب ر و ت ك يا ر ب. Ὠδή ε «Λυτήριον κάθαρσιν ἀμπλακημάτων, Πυρίπνοον δέξασθε Πνεύματος δρόσον, Ὦ τέκνα φωτόμορφα τῆς Ἐκκλησίας Νῦν ἐκ Σιὼν γὰρ ἐξελήλυθε νόμος, Ἡ γλωσσοπυρσόμορφος Πνεύματος χάρις». يا االودية الخامسة أ والد الب ي ع ة الم ن ير ي ال نشك ل إ ب م وا ن د اء الر وح الم ت ن س م الج ر اا م ا ن ال نشر يع ة د ن ارا الذ ي ى و ط ه ر و ح ل م ن ن ب ش ك ل ى ي خ ر ج ت اآل نن م ن ي ي و أ ل س ن ن ار ني ة ال ت ي ن ع م ة الر وح ال د س. Ὠδή ς «Ἱλασμὸς ἡμῖν Χριστὲ καὶ σωτηρία, Ὁ Δεσπότης ἔλαμψας ἐκ τῆς Παρθένου, Ἵν, ὡς Προφήτην θηρὸς ἐκ θαλαττίου, Στέρνων Ἰωνᾶν, τῆς φθορᾶς διαρπάσῃς, Ὅλον τὸν Ἀδάμ, παγγενῆ πεπτωκότα». االودية السادسة أ ي يا الم س يح الس ي د ل د أ ش ر ت م ن الب ت و ل إ ت فارا و خ ا ل ن ا ل ك ي م ا ت خ ت ط ف م ن الف س اد آد م ال نسا ط و ج م يع ذ ر نيت و ك م ا اخ ت ط ف ت ي ون ان الن ب ني م ن ح ش ى ال و ح ش الب ح ر ي.

10 Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 10 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα Ὠδή ζ «Σύμφωνον ἐθρόησεν ὀργάνων μέλος, Σέβειν τὸ χρυσότευκτον ἄψυχον βρέτας. Ἡ τοῦ Παρακλήτου δὲ φωσφόρος χάρις, Σεβασμιάζει τοῦ βοᾶν Τριὰς μόνη, Ἰσοσθενής, ἄναρχος, εὐλογητὸς εἶ». إ نن االودية السابعة إت فاق ن غ مات ت م ح ين اآلالت د د ع ا ب إط ر ا ب ع ب اد ة الت م ث ال الف ا د الت ن ف س الم ن وع م ن ال نذى ب إ ل ى أ ف نما ن ع م ة الم ع ز ي الح ام ل الض ياء ف ت ح ر ك الم ؤ م ن ي ن ب و ر ع ال نوة أ ن ي ر خ وا أ ي يا الث نال وث اا ز ل ي الم ت س او ي ف ي أ ن ت و ح د ك ل م ت ز ل م ب ار كا. Ὠδή η Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον. «Λύει τὰ δεσμὰ καὶ δροσίζει τὴν φλόγα, Ὁ τρισσοφεγγὴς τῆς θεαρχίας τύπος, Ὑμνοῦσι Παῖδες, εὐλογεῖ δὲ τὸν μόνον, Σωτῆρα καὶ παντουργόν, ὡς εὐεργέτην, Ἡ δημιουργηθεῖσα σύμπασα κτίσις». االودية الثامنة إ نن ر س م الر ا اس ة اإلل ي ي ة الم ث م نث ض ياء ىا د ن ندى ال م ي يب و ح نل الع االت ب ما و خ ال ق الك ل ف ال ط ب يع ة الم ب ر ت س ب ح و و ت ب ار ك و و ح د ه. أ ننه الم ح س ن و ال م خ م ص وء ة ب أ س ر ى ا م ع الف ت ي ة Κανών β', ᾨδὴ θ', Ἦχος δ' Ὁ Εἱρμὸς «Χαίροις Ἄνασσα, μητροπάρθενον κλέος. Ἄπαν γὰρ εὐδίνητον εὔλαλον στόμα, Ῥητρεῦον, οὐ σθένει σε μέλπειν ἀξίως. Ἰλιγγιᾷ δὲ νοῦς ἅπας σου τὸν τόκον Νοεῖν ὅθεν σε συμφώνως δοξάζομεν». اف ر ح ي االودية التاسعة أ نيت يا الم م ك ة ف خ ر الع ذار ى واا م يا ت ا نن ك نل ف م ف يح و م ت د ر ال ي س ت طيع أ ن ي بال غ في م ديح ك ب ح س ب الو اج ب و ك ل ع ل ي ن ذ ى ل م ن ف ي م ح ال ل ذ ل ك ب مي الد ك و ت م ت نف ق ن م ج د ك. Ὕδειν ἔοικε τὴν φυσίζωον Κόρην. Μόνη γὰρ ἐν δίνησι κεκρύφει Λόγον Νοσοῦσαν ἀλθαίνοντα τὴν βροτῶν φύσιν. Ὃς δεξιοῖς κλισμοῖσι νῦν ἱδρυμένος Πατρός, πέπομφε τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος. ل ن س ب ح ح س ب ال و اج ب ل م ف تاة ال ت ي أ ح ي ت ال ط ب يع ة ال ت ي و ح د ىا ح ج ب ت ال ك م م ة ف ي ح شاىا ال ذ ي ش ف ى س م ال ج ن س الب ش ر ي و ج م س اآلن ع ن م يام ن اآلب ف ي الع ر ش و أ ر س ل ن ع م ة الر وح ب اع ثا. Ὅσοις ἔπνευσεν ἡ θεόρρυτος χάρις, Λάμποντες, ἀστράπτοντες, ἠλλοιωμένοι, Ὀθνείαν ἀλλοίωσιν εὐπρεπεστάτην Ἰσοσθενοῦσαν τὴν ἄτμητον εἰδότες, Σοφὴν τρίφεγγον οὐσίαν δοξάζομεν. ن ح ن الذين ى نبت ع م ي نا ال ن ع م ة الب ار ز ة م ن اهلل د ر نا م ض يا ين و الم عين و م ت غ ي ر ين ت غ ي را ب ي ي ا ف اا ق الج مال و عار ف ين الج و ى ر الح ك يم الم ث م نث الض ياء الم ت ساو ي ال نوة ي ر الم ن س م ف م ن م ج د ه. Καταβασία Ὠδή θ «Χαίροις Ἄνασσα, μητροπάρθενον κλέος. Ἄπαν γὰρ εὐδίνητον εὔλαλον στόμα, Ῥητρεῦον, οὐ σθένει σε μέλπειν ἀξίως. Ἰλιγγιᾷ δὲ νοῦς ἅπας σου τὸν τόκον Νοεῖν ὅθεν σε συμφώνως δοξάζομεν». Ἐξαποστειλάριον Ἦχος γ', Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις Τὸ πανάγιον Πνεῦμα, τὸ προϊὸν ἐκ τοῦ Πατρός, καὶ δι' Υἱοῦ ἐνδημῆσαν, τοῖς ἀγραμμάτοις Μαθηταῖς, τοὺς σὲ Θεὸν ἐπιγνόντας, σῶσον, ἁγίασον πάντας. (Δίς) االكسابست ري بالمحن الثالث أ ي يا الر وح الك م ي د س و ال اد ر م ن اآلب واآلت ي ب اإلب ن ع م ى الت ميذ الع د يم ي الك تاب ة خ م ص و د س ك نل الذ ين ي ع ر ف ون ك إليا. Ἐξαποστειλάριον Ἦχος γ' Φῶς ὁ Πατήρ, φῶς ὁ Λόγος, φῶς καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα, ὅπερ ἐν γλώσσαις πυρίναις, τοῖς Ἀποστόλοις ἐπέμφθη, καὶ δι' αὐτοῦ πᾶς ὁ κόσμος φωταγωγεῖται, Τριάδα σέβειν ἁγίαν. ن ور ى و اآلب ن ور ى و الك م م ة ن ور ى و الر وح ال د س الم ن ح د ر ع م ى الر س ل ب أ ل س ن ة نار نية الذي ب و اس ت ض اء الع ال م ب أ س ر ه ل ي ع ب د وا الثال وث الم ندس.

11 Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 11 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα Εἰς τούς Αἴνους, Ἦχος Β, υ5 Δι mjγφd35p;sszssx];\#s;. Π α α α ζα πλν ν ε αη λε ζα α ησ ηνλ Κπ π π ξη νλ \#Ds\SssBΓ] 15pjb[\#s;. Αη λεη ηε ηνλ Κπ ξη νλ εθ ησ σ σλ νπ νπ ξα α α λσλ s\f]s;mg;xj]bzg Dms[Γ\#Ds;.\ αη λεη εη εη ηε α απ ηνλ ε ε ελ ηνη νη νηο π ςη η ζηνηο ζνη sgs;m25px ΓGoxDh{b[\#s,. πξε ε πεη π π κλν νο ησ σ σ Θε ε ε σ \m;j;go gf]sbzgdgo\#d;\# z Α η λεη ηε α απ ην νλ πα α αλ ηεο νη αγ γε ε ινη α απ ηνπ αη λεη j\;f ssbγ]15pjb[\$s,.\ ηε απ ηνλ πα ζαη αη δπ λα α α κεη εηο α α απ ηνπ ζνη sgs;m25pxγgoxdh{b[\#s,. πξε ε πεη π π κλν νο ησ σ σ Θε ε ε ε σ b25p Go D z D B 15 35p Go S bi i 5u hu y j mi 3 m l 2i i k ti i D;.s f ] s; s Γ q xf7 ] xs ] hi 15p s δ25px bi 5u s u u ] hu \s;.\ y s 15v 15p i xs ri i ] i s, qu j u u ti i i hi li 2 n hu l s sb z x D Γ Go 35p j b[ s,. k y li i ku ul t s bi 7u u y 2 lh س ا يااهلل. ا ب وو ه ا يا س ب با ب لن ه ال س سكا س ل هكاال س ه حا س ب ي س ا س ال ب س ب با س ب وو ه ا س يا يال ب ق هو س Τόν Δεσπότην, Ἦχος Βαρύς, u Ζω zs;wq[\xs]χ;z Τ ν νλ Γε ε ε ε ε ε εζ πν ν ν ν ν ν ν ν ν λν q[\s;b[\d35\z ν ν ν ν ν ηε ε ε ε ε ε ε ε λε ε ε ελ θαη Α α α ξf:x\a;;\f:x\gpg\xbξf]g\ α λα α α α α Αξ ρη η η η η η η Αξ ρη ε ξε ε ε ε

12 \#Go\F Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 12 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε λε ε ε ε ε α α α α α α α α α α α α α ε ε ε κσ σ σ λσ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σλ s,9γ=b[i Κπ π π π π π π ξη η η ε Κπ π ξη η η ε ε ε ε ε ε ε D+p;N[nh{+pΓ+gBs]+sgIscs[xT+;vg\ ε ε ε ε ε ε ε ε ρε ε ε ε λε ε ε ε ε ε ε θπ π π π +zs+;γ[+ n ] xs] q +f7: h{[γ+ 1`5 pjb[ +s;qp\ π π π π π π π π π π π π ια α α θπ π ια α α ηε Εἰς τούς Αἴνους Ἦχος Ἦχος Β,υ5 Δι -0 s ss sss sss;s ss;.ss Α Δ ι νει ηε ασ ηον ε πι ηαις δσ να ζηει αις ασ ηοσ αι νει ηε ασ s;.(- z s s zg D Go ;. ηον κα ηα ηο πλη θος ηης με γα λφ ζσ σ σ νης α ασ ηοσ \D \s \ z s; B z35 n ] λ ηνηο Πξν θε ηαηο α λεγ γεη ιαο ε κηλ ν δνλ ζσ σ σ ηε ε D [Γ s;.s s f s; x ] ξη η αο θαη ελ α πν ζην ινηο ε ιακ ςε Σσ σ σ zg sb zq n ] xs ] zg n ] GO ηεξ ε ε κσλ ε ρα α ξη ηο ηνπ νπ νπ Πλε ε επ κα α ην xs ] s, b.d zg D ; j;b zg D ν νο ζνπ ζπ εη Θε νο πξσ σ ηνο ζπ θαη κε ε ε ηα sd [Γ s;.lsεs s s G G j g s D b[ ηα απ ηα θαη εηο ηνπο αη σ σ λα α αο ζπ εη εη x _B x D Γ q xd h{ b[ s,.-0 Α εη εη ν ν Θε ε ν ν νο ε ε ε ε κσλ s ss; ss s; s s s;.(- z j ι νει ηε ασ ηον εν η τφ ζαλ πιγ γος αι νει ηε ασ ηον s s s zs s s [ Γ s; εν υαλ ηη ρι φ και κι θα α ρα Τὸ αὐτό.

13 D j zg sb zq x D Go Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 13 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα B il 2n bi 2i 25 br t n t ri i i i ql 5 D\;.s\s s B ] xs; h{ b[ s;.gyg s ls y mu 5 li i i si i i i n w bi ru j s ν ] xs; h{ b[ s; vnulz 35 su li 2 shr qt ni i i3 m t ru u u xd h{ b[ s; 5nDE fη D 0 n ] F ] s s 7i i i i k 2n t hu 2i i l hu l 2 ν ] xs; h{ b[ s;.f ] s B zg f7 ] s; w lu 2 n t w b 3 s [Γ s;.s 15p xs ] s s Γ \xs <\ h th w 2i i i l u hu u u ri i J sb z 0 D Γ q xd h{ b[ s; 2n t hu u 2i l hu u u u n االينوس ذيوماالت بالمحن الثاني نا و ب الر س ل أ ش ر ت ن ع م ة ر وح ك أ ن ت ى و اإللو اا و ل أ ن ت و ب ع د أ ن ت ى و إل ي نا.. ب اا ن ب ياء ى ذا وإلى الد ىو ر أ خ ب ر ت نا ط ريق الخ ص يا م خ م -0 s s s s s zs ;.(- z j ι νει ηε ασ ηον εν ησμ πα νφ και το ρφ αι νει ηε ασ ; ; 35 D s [ Γ s; Δ Α ηον εν τορ δαις και αι αι ορ γα α νφ \D \ j \zg D ss zq B z35 D λ ηαηο απ ιαηο ζνπ π κλε ζσ σ ζε ηνλ Σσ ηε ε ξα α α ηνπ sd[γ s,.s z T gg f ] s; Γsy s ν ] θν ν ζκνπ θαη θιη η λα αο γν ν ν λπ πξν ζθπ λε ε ε xs; h{ b[ s;d ΧιQ sz s Gf ] xbs; h{ ζσ σ σ σ ζνπ ηελ α ε ε ε εη ηε ηνλ δπ π π π λα α b[ s; b.q s z B ; xj ] zg n α ] α κηλ ελ ε ζπε ξα θαη πξσ η θαη αη αη κε ε ε D [ Γ s;.i zq h{ ; x ζε εκ βξη η α θαη ελ παλ ηη η θαη ξσ επ ιν γε.

14 ]v Go xs ]. D xs ]. [Γ Go xd h{ b[ s,.-0 ε ε ε ε ζσ σ ζε Κπ π π π ξη η η η ε Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 14 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα Α Δ ف أ س ب ح ك ف ي د يار ك يا م خ م ص العال م و باح ن اء الر ك ب الن يار و ف ي س اا ر اا و ات ر ب. أ بار ك ك يا أ س ج د ل نوت ك الت ي ال ت ي ر ب الم س اء و ب الغ د اة و ن s s s; s s s; sss; s;. s s s; ι νει ηε ασ ηον εν κσμ βα λοις εσ η τοις αι νει ηε ασ ηον s s z ;.(-zq D s s zs s εν κσμ βα λοις α λα λαγ μοσ πα ζα πνο η αι νε ζα α ηφ ηον x ] ; s; Κσ σ σ ρι ον \D f: x ] zg D.f B z15 D λ ηαηο απ ιαηο ζνπ νπ νπ Κπ ξη η ε νη πη ζηνη ην γν λπ π ηεο Go D f Y% s sg zg D) 0 z xnd h{ b[ ςπ π ρε εο θαη ηνπ ζσ κα α ηνο π πν θιη η λα α α αλ s; ndxe z sb z x ] zg n ] ηεο α λπ κλνπ κελ ζε ηνλ α α λα α αξ ρν ν νλ Πα α D [Γ s; 0 si s B zg zs 35p ;b.df ηε ε ξα θαη ηνλ ζπ λα λα αξ ρν νλ Υη πη νλ θαη ην zg D ss zq b z35 D sd [Γ s;. ζπ λα η δη η νλ θαη πα λα α γη η η νλ Πλε επ κα s f ] s s g s; ξf:b x D Γ ην θσ ηη η η δνλ θαη α γη α α δνλ ηαο ςπ π ρα α Go xd h{ b[ s,. αο ε ε ε ε κσλ Dzq z 0 cs[z zgf7 ]s;. Y r bu 2i n l mu 2u mi ni n fi i y ri i i k B Gf7 ]s;sd[ Γs;.s0sGz jf y7 nu n ru k bl n fsi w l ji smi m 3n s Γ N f7 ] 15 xd h{ b[ s; 5nDe s mu s bi 7i i i n l k 2 yu hl.

15 j sb ; D G 15pxs ] s;.s s Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 15 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα 2 bu 3 i m l 2i pti 2i wl 2i bnu l 35p xs ] s 0 sb zq 35p D G 15p mu s wi l k fi 3 mi l 2i i pti xs ] s;.s G f7 ] s; s 2i w ru 7ul ku li u qu su u u hu l mu 35p xs ] s s zg D.s s wi l k fi l 2 z l ti i n l mu f ] xs zg D.bx D Γ q ni i i ru u wl mu q i i su nu u fu u u xd h{ b[ s;. si i i i n أ ي يا اآلب ع د يم اإلب ت داء واإلب ن ر ب يا إ نن الم ؤ م ن ين ف ي د يار ك ي ح ن ون ر ك ب الن ف س والج س م م عا م س ب ح ي نن ل ك الم ساو ي ل ك ف ي ع د م اإلب ت داء والر وح الك م ي د س و الم ساو ي ل ك ف ي ااز ل نية الم نير والم د س ن ف وس نا. Δοξαστικόν τῶν Αἴνων, πλ. Δ,wEΝη1 ngo D Go zg D Go ; s ; j; p g Γ ν ν μα Πα α ηξη η η θαη Υη η σ θαη α γη σ Πλε ε zf: ] xns; h{ b[ \#s; cns\ Go D Go ; s s ε επ κα α α α ηη Καη λπ πλ θαη α α εη θαη εηο s s p15p D n D pgo s BΓ ] n15p jb[ s; cn ηνπο αη σ σ λαο ησλ αη αη σ σ σ λσ σλ α α α κελ ngo ; ssp zg D sin z Γ ισ σζ ζαη πν ηε ζπ λε ρπ ζε ε ζαλ δη α ηελ ην νι κα αλ Γ q zs 35 xd h{ b[ s; cnfe ] s; Go ηε εο ππξ γν ν πνη η η η η αο γισ σ σζ ζαη δε ε G zs x Γ Go xd h{ b[ s, c.nj s λπλ ε ε ζν ν θη η η ζζε ε ε ε ζαλ δη α ηελ zg Γ z 35 xd h{ b[ s, cne Go δν μα αλ ηε εο ζε ν ν γλσ ζη η η η αο ε θεη εη

16 N E( zq n ] Γs; G, 0 pj s sp z 35 35p θα ηε δη η θα α ζε Θε νο ηνπο α ζε βεη εηο ησ πηαη j b[ s, pn! q [ Γ s sp 25P s j n q; Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 16 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα αη ζκα α α ηη ελ ηα απ ζα ε θσ σ ηη η ζε Go, j s ; j;p ν ] xns; h{ b[ s; cn Φξη η ζηνο ηνπο α ιη εηο ησ Πλε ε επ κα α α α ηη Ef 15p x ] zg xs. 0 ssk z ην ηε θα α ηεη εη εηξ γα α α ζζε ε ε α θσ λη η η η sn G G 15p h{ b[ s; cnef s zg α πξνο ηη κσ ξη η η η αλ αξ ηη θαη λνπξ γεη εη εη ηαη sd G Go 35p h{ b[ s, c.s s sp 15p D ε ζπκ θσ σ λη η η η α πξνο ζσ ηε ξη η αλ xs ]. 35p sn ν ] xs; h{ b[ s, cn ησ σλ ςπ π ρσ σ σλ ε ε ε ε κσλ Ecs Dsszs ; f ss[γ Γ ν ν μα ζνη ησ δεη μαλ ηη ην θσο δν μα ελ π ςη η ζηνηο Θε \#Dc.nk\Af f ] s; z Gj;cn σ θαη ε πη γεο εη ξε ε ε λε ελ αλ ζξσ πνηο επ δν θη α ns\ e s f: z \;#c.k\ zqe s Α l mj u l k y mu uth hi rl nur l m j u li x Go \D#c.k\0 A G z D l z hi fil 3o G o l j; w 3 ll 2r i s l cn mu w fi n s il m s r س اال ننو ب اأ سل س ه ا+ل بل بافي+ال ه عل س ى ا س و عل سى+ اا س أ سل س ه ال س س كا يا ه ب س س ا ه. س ا و بفياالني باا+ال با +ال س ه ما ne\ xc s s s s f j ;c.s s f s Υ κλνπ νπ κελ ζε επ ιν γνπ κελ ζε πξν ζθπ λνπ κελ ζε s s z A s Dc.s s s ps J δν g μν Ns ιν j γνπ G κελ j; ζε επ ρα ξη ζηνπ κελ ζνη δη α ηελ κε cn γα α ιελ ζνπ δν μαλ

17 N N Ne s s s;c.s z Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 17 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα N u s bi 7u k nu b ri ku k ns ju u l k nu s z Dc.s zs z s z m ji u k nsh ku ru k li 2 j li 3 thi i mi j zs j G j; c. l li mj ek ن ه س ب ه سكان ه ي ب ه سك ا س ن ه ه ال س س كان ه س ب ه س ك ا س ن ه ه سكا با س ب لا+ س ع ب بما س ب لا+ س ب سكا. Ef:Φ;c.σΦzqf:njΦΦGoDzq K π ξη ε βα ζη ιεπ ε πνπ ξα λη ε Θε ε Πα ηεξ Παλ ην θξα α ησξ Κπ szsφ;jσzq \#D \#zqj\#gj;cn ξη ε Υη ε κν λν γε λεο Ι ε ζνπ Φξη ζηε θαη α γη νλ Πλεπ κα NEf: z 15s;c.Dsz fn zs Υ rb y M lek y s m wi y 2i l hu y Ab y ; c.f: z 15 s;c.s z bi tl kul y rb y 2i ib nn w 7i n y y su u D zq D 3ul m si7 w y ru u7 ul qu us cn س و ييييا و ه وا+الل ه ه باا. ه ح ا س س ا+ال هي ب ل ا س يا س ه آا س يا ب ن نيا س و ن اا س يا س ه ووا ه +ال س ب س ل ب هك ا س يا س س ي بو ه ا س يا بل س ه ا س يا آا يا س ي بي ي س يا س ه آا س يا Ef: ; s \#z \#z \ f: j K π ξη ε ν Θε νο ν α κλνο ηνπ Θε νπ ν Υη νο ηνπ Πα s Go s s s x Go 0 ηξνο ν αη αη ξσλ ηελ α καξ ηη η αλ ηνπ θν ν ζκνπ ε qz f z s z G j;cn ιε ε ζνλ ε καο ν αη αη ξσλ ηαο α καξ ηη η αο ηνπ θν ζκνπ NEf: \z # \z # \ z \;#c. Υ r bu y 2i l hu y 7 m l lh y Ib nl Ab \ z 15 s z \D#lb\ zq y 7 mi l 5 t yl 3 lm 2ir 7 m n y r fi 3 zs j G j; cn 5 t yl 3 lm س يا س ه آا س يا بل س ه ا س يا س س سلا+ا بهلل ا ياا س نا+اآل بآ ا س يا س ي ب سلا س خ ي ي+ال س عيل س بم ا ب س س نيا س يا س ا بفي س ا س خ سي ي+العيل سم ا.

18 n EN zqe ; s zs ; s z Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 18 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα Π ξν ζδε μαη ηελ δε ε ζηλ ε κσλ ν θα ζε κε λνο εθ δε μη zq j ;c.nj s zq D σ σλ ηνπ Πα ηξνο θαη ε ιε ε ζνλ ε καο De zq j 0 zs f j ; c.nk s E q bl t ru 3 n 2 yu hl j le su 3n y z G j; min il 2 bi wr 7 mn cn cn س وٱ س ني.ا ه اا س عن ا س بنا+اآل بآا بق س ل ا س س ن س ع س ني اأ س ه ي+ال يل ب z \#z \ ss f s z Dc. O ηη ζπ εη κν λνο α γη νο ζπ εη εη κν λνο Κπ ξη νο s z nz p A s \ #xns. cn Ι ε ζνπο Φξη ζηνο εηο δν ν μαλ Θε νπ Πα ηξνο α κε ελ ne\a# \z j ; c.s\z# \ L i 2 n k 2n t w7 k qu us n t w7 k z# n\go j; c.ps; J N zq Dcn r bu y su 3u ul m si7 fi mj i lh il 2b min ه ح ا ب فيا س با+ا بهللا+اآل بآ ا ن. س ب با سن كاأ سن س ا س و س سكاق ه نو س ا اأ سن س ا س و س س كاال س ه آا س ووا ه +ال nesgo σs ss; c.szq K αζ ε θα α ζηελ ε κε ξαλ επ ιν γε ζσ ζε θαη αη λε ε ζσ ην zqnh{sσgs;c.jσφzgj;cn ν λν κα ζνπ εηο ηνλ αη σ σ λα θαη εηο ηνλ αη σ λα ηνπ αη σ λνο ns A z z Dc.s zg F i ku li yo men u b ri ku k w 2u s bi7 us x Nx 15\s;#c.j\ z G j;cn m k 2i ll 2 b w 2i l 2 b il 2 b س وأ ه س ب ه حا +ا س سكا بل س ى+اا س س ب ا س و إا بل سىاأ س س ب ا+اا س س ا. مماأ ه ي ب ه سك ا بفيا ه بلا س و ne s \# s \ f s 0 f j Go K α ηα μη σ ζνλ Κπ ξη ε ελ ηε ε κε ξα ηα απ ηε s s s pzs zg \ xns ]. cn α λα καξ ηε ηνπο θπ ιαρ ζε λαη ε κα αο

19 Ἀρχιμ Ns Ἀριστοβούλου A Κυριαζῆ, z Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς z 19 Μέρος 17 ον, Δευτέρα 15 Ἁγίου s Πνεύματος, j Ἅπαντα A 2 hil n y rb 2n nu7 f th fi h thl yo mi bi z G j; ǯ y ri 5 ti 2 cn سال ما. أ س بهل نيا س يا س ه آ اأ سن ان ه ف س سا بفيا س هذا+ال س و بما ب س ب ا س خ ب ns\ $A f \ # z \ s \# s s\$s g s Δ π ιν γε ηνο εη Κπ ξη ε ν Θε νο ησλ πα ηε ε ξσλ j \#;c.\ ; z Go 0 f j ε κσλ θαη αη λε ηνλ θαη δε δν μα ζκε ε λνλ ην ν λν Go n zg xs ]. cn κα α ζνπ εηο ηνπο αη σ λαο α κε ελ Ns\A[ Γ zq f: \s;#c. M u b r kun 2n t y r bu 2i l hu b 2i n D\ z D s sn x f j ;c.pj mu s b 7on w mu m j on 2i smu k 2i ll nzq D cn 2 b i min س س كاأ سن س ا س يا س ه آا بل سا ه + ه س ي يال ب س ني ا ه س س حا س و ه س سا+ با ه سكا بلى+اا س س با ن. Qe i f s nz \#; c. Γ ε ε ε λνη ην Κπ ξη ε ην ε ιε νο ζνπ εθ ε καο θαζ P\#z j\ n; gi z \ xs ]. cn α πεξ ει πη ζα α κελ ε πη ζε ε w zq N z s G\s;# c.\ Go j L i t ku un y r bu r7 m tu k 3 ly n k mi i Thli zq 0 G j; ti k li n 3 ly k cn س نيا س عل س سكا. س هن ا س يا س ه آا س س ه سكا س عل س س نيا س ب بلاٱ ب يل ب ل ب e\ s Go g f: ] s;c.zq gdn s Δ π ιν γε ην νο εη εη Κπ ξη η η ε δη δα μνλ κε ηα pj z 35 nj; cn δη θαη σ κα ηα ζνπ (δις)

20 n n n Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 20 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα cn ne z Go Dc.fη jn δ25 j; M u b r kun 2n t y rb 3 li mni 7u qu qk ه ي س س كاأ سن س ا س يا س ه آا س عل ب ن ا ه لوق سك ا.ا) س س ا ن ا(ا e\ s Go g zq f7 ] sc.go z Δ π ιν γε ην νο εη εη Κπ π ξη η η ε ε δη δα g Dn k pz 35nj; cn μνλ κε ηα δη θαη σ κα ηα ζνπ (τρίτο) De zq f 35p ] s;c.njsjgj;cn M u b r kun 2n t y rb 3 li mni 7u qu qk ه ي س س كاأ سن س ا س يا س ه آا س عل ب ن ا ه لوق سك ا.ا) س اا 3 ( zqe ; ;s Go zq s nzs Κ π ξη ε θα ηα θπ γε ε γελ λε ε ζεο ε κηλ ελ γε λε α ; c.s f zg 0 f j Go θαη γε λε α ε γσ εη πα Κπ ξη η ε ε ιε ε ζν νλ Dc.\N#zq \ s Go j; pz 0 n G j; κε η α ζαη ηελ ςπ ρε ελ κνπ ν ηη ε καξ ηνλ ζνη D zqe # \ z # \ \z# \M zs ;c. Y r bu ml j 2n kun t l n fi ji i len w jil Ds f j Go zq Go \D#c.\ 2 n qul tu y r bur 7m ni w shfi n fsi li 2 sp J N zq Dcn ni q 25 t 2 tu 2i lyk س وٱ ب ا+ س نف ب يا با س بنياق س اأ سخ سج س ه ا بل س سكا. س و ب ل اأ سنياق هل ه ا س يا س ه آا+ا س ن بيا س ل ج نا هن س ال س س نيا بفيا ب ملا يا س ه آا zqe ; s f z DEz 35p ] s; s Κ π ξη ε πξνο ζε θα ηε ε θπ γνλ δη δα μν ν νλ κε ηνπ πνη f j Go D \#s s ps \#Jnf j\ $Go Dcn εηλ ην ζε ιε κα α ζνπ ν ηη ζπ εη ν Θε ν νο κνπ nzqe 15 j 15 s; c.s 0 zq Y r bu 2i ly k l j2 tu f 3 li im ni 2n zs j Go Dc.IN G f7 ] s; 0 23 m l h w k li 2 n k 2n t cn

21 n N Ἀρχιμ z Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, G Μαθήματα j; ἐκκλ. Μουσικῆς 21 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα cn hu u 2i l hi س يا س ه آا بل س سكال س س ج ه اف س س عل ب ن بياأ سن اأ سع س سلا س هوا سك ا با سن س كاأ سن س ا ه ه س وا+ بل س ي. zqe ;σzsφ\#φ;j\φφp\#fjn\$zg\xσ].cn Ο ηη πα ξα ζνη πε γε δσ εο ελ ησ θσ ηη ζνπ ν ςν κε ζα θσ σο ne z jd z f jn Go j ;c. L i 2 n min qi b li k hi y 3 y nul 7 y Ds zq j n J zg D w bi nu ri k nu 3 yi nu nur ه نا+الن ه و س ا. س و بنو ب سكان ه عي ب س بهيا س ع ه نا+ال س س ي ب ا با سن ا بن ا بق س ل ب سكا e\fη: ] sfjgo D n jsz 35j; cn Π α ξα ηεη εη εη λνλ ην ε ιε ν νο ζνπ ηνηο γη λσ ζθνπ ζη ζε zw zq 0 ss P f δ25p n Dcn F b sut r7 m t k 3 l l thi n y3 ri fu n k cn ف سي ه ا س س س سكا س عل سى+ال ب ذ س نا سع بفو س ن سكا. EGo ; Go ; c.f s Α α γη νο ν Θε νο Α α γη νο Ι ζρπ ξνο Α γη νο Α z p A s xns ]. cn ζα λα ηνο ε ιε ε ζνλ ε κα αο ns F ; 0 I z ;c.i zq Q u u u son u lh qu u son ul q wi qu u son u Go j; 0 35 j; cn l thi l y mut ur 7m n ق ه دو س اا+اهلل اق ه دو س اا+الل سو ن اق ه دو س اا+ال س ذ ا لا س و ه +ا س ني.ا) ن ي( ي N#Ef s\ s g s j ; c.pj s N\#D cn Γ ν μα Πα ηξη η θαη Υη σ θαη α γη σ Πλεπ κα ηη s A[Γss x Go JGxs].cn Α l m j u lil 2 bi wl i ib ni wl ru7 il qu u us س وال ه و بوا+الل ه ه با س وا ب ل بنا أ سل س ه ا+ل ب بآا

22 N ne\#f s\go ssspzs n zg xs].cn Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 22 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα K αη λπλ θαη α εη εη θαη εηο ηνπο αη σ λαο ησλ αη σ λσλ α κε ελ Ns A [ Γ s s s h{ 0 Go s J A l n w ku u l 2 w nen w 2i l h zq D ri hi rin min cn س و هل اأ س س وا منا س و إا بل سىا س ه با+ال س ا به ب س ن ا ن. اآل س نا Ef s z p A s xns ]. cn A γη νο A ζα λα ηνο ε ιε ε ζνλ ε κα αο e zq Go Dc.pJ n 35 j; cn(- Q u u u son u l thi l y mut ur 7m n ق ه دو س اا+ال س ذ ا لا س و ه س ني.ا nq g s;p25p s j;n; Go ] G s; c. g s;p35p A α α γη η νο ν Θε ε ε ν νο α α γη j; n; Go ] Gs; c.fη: D Go s g 15p η νο I ζρπ π π ξν νο γη η νο A α ζα α α xs ] 15p h{ b[ s s P\$F D b[ \$D D\ #xns ]. α α λα α α α α ηνο ε ιε ε ε ε ε ε ζν ν b[ \$v 15p j g \#s, h{+ n[ Γ xsc s[ s; cn-9 ν ν ν νλ ε ε κα α α α α α αο nq g s;p25ps h{.n ;Go ]Gs;c. g s;p35p j; Q u u u u u u son u u u l h u u u u u son n; Go ] GD s;c.si Q f7 ] s; Go 15v 15p Q ul q wi i u u u u u son u u l thi xs ] 15p δ25p G F D 0 b[ D D xns ]. b[ v 15p i i l y mu u u u u u tu u u u u ur j gd s, h{ N [Γ xsc s s; cn A Q A 7 mn ق ه دو س اا+اهلل اق ه دو س اا+الل سو ن اق ه دو س اا+ال س ذ ا لا س و ه +ا س ني.

23 M Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 23 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα المحن الثامن Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ δ,weνηqa gsss\f s\z m \ gg zg ;cgs Δ π ιν γε ηνο εη Φξη ζηε ν ν Θε ε νο ε ε κσλ ν παλ s g\s; j\d \z \ Go Dqg s\zq \ ζν ν θνπο ηνπο α ιη εηο α λα δεη εη μαο θα ηα πεκ ςαο απ f \f D\m J gg zg \;cgpj\ n f g ηνηο ην Πλεπ κα ην ν α γη η νλ θαη δη απ ησλ ηελ νη θνπ Dq s Go \D s\ f D\m J gg zg, cg κε λελ ζα γε λε επ ζαο θη ιαλ ζξσ πε ε δν μα α ζνη gs s s\ f s\zs m 35\GzG ;cg Б л го сло вeнъ є си хри и сте Бо же е ншъ и же пре z D z 35p xs ] s;qs j f D мy дры лов цы яв лe e e eй низ по сл вим Ду G G T, cgsp zs j N z 15 j свя т го и те ми у ло влe eй все лeн ну ; qms s s s xs 35G G ; cg ю че ло ве ко лю бче сл ва те бе G z zq 0 s s sm zs G G T M u b r kun 2n t 2 yu hl m si i 7u 2i l hu u ; cgg s s F j z 0 s s n y mn 2th hr t 2l s y i n ǯ zi ri 2l zg j;qs z 0 f D P J gg G T, cg 7ek m ith s kb t 3 ly him ru u7 l qu u us Ps zs j N G 0 Gov 15p xs ] s; q w bi him 2l ms ku n t 2iq t n s t G s z F D M J g G T, cg y mu 7e bl b shr l mj u u lk م بار ك أ ن ت أي ي ا ال م سيح إ ل ي نا. يا م ن أ ظ ي ر ت أ ل يادي ن, زيري +أ ل ح ك م ة ا ذ س ك ب ت ع م ي ي م ر وح +ال د س. و ب ي م أ ل م س ك ون ة إ ت ن ت يا م ح نب+ال ب ش ر +ال م ج د +ل ك.

24 Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 24 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα Εἰς τήν Λειτουργίαν, Ἀντίφωνον Α, Ἦχος Β, υ5 Δι Στίχ. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα. Στίχ. Ἡμέρα τῇ ἡμέρᾳ ἐρεύγεται ῥῆμα καὶ νὺξ νυκτὶ ἀναγγέλλει γνῶσιν. Στίχ. Οὐκ εἰσὶ λαλιαὶ οὐδὲ λόγοι ὧν οὐχὶ ἀκούονται αἱ φωναὶ αὐτῶν. Στίχ. Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν..mj \#Ds j\c; D.s;x ] bzg \#<b. αις πρε ζβει αις ηης Θε ο ηο κοσ Σφ ηε ε ερ ζφ ζον η μας Mj\σΦD Φσ15 Φ;.σ σ Bzs Φ35 ΦG Db. B i sh f 3 ti w li til 2i lh y mu 5 les 5 le es n ه صا س خل بص س ني س باٱ بإلل ب ا يا ه س خل ب ب سف سي س ع باوال ب s\dqss\ \s[ Γ \ D.Bzs G x Db. M о ли тва ми Бо го ро o ди цы Спа се спа си и и нас Ἀντίφωνον Β, Ἦχος ὁ αὐτὸς, Δι Στίχ Ἐπακούσαι σου Κύριος ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, ὑπερασπίσαι σου τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ Στίχ. Ἐξαποστείλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου, καὶ ἐκ Σιὼν ἀντιλάβοιτό σου. Στίχ. Μνησθείη πάσης θυσίας σου, καὶ τὸ ὁλοκαύτωμά σου πιανάτω. AG s \# zs \B # zq 0 D ;.#AG \#s; \ Σ φ ζον η μα ας Πα ρα α κλη ηε α γα θε υαλ λον νηας ζοι s \# zq \ s, Αλ λη λοσ οσ ι α DAG zs 0 B z D fη D.s 5 les n 2 yu hl mu 3 zi i s le7 li nu F: 0 zs j zq D. r ti l l k h li lu u i y αδ. س ياال ه س ع بز اال ص ل بح ال ب ن ه س ب سلال س سكا س هل ل ب لو ي.ا س ال بص نياأ س ن Ds G s; j sb zq D \D;.\zq zs zs C T па си ны ў тe ши и те е лю бла гий по ю щы я ти Ал \zq \ s;. ли лy у і а Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί ἁγίῳ Πνεύματι. Καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν. Ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων καὶ καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν σαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, σταυρωθείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, θανάτῳ θάνατον πατήσας, εἷς ὢν τῆς Ἁγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, σῶσον ἡμᾶς. يا ك م م ة ٱ هلل ٱالب ن ٱل و حيد ٱل نذ ي ل م ي ز ل ي ر ماا ت ل د ٱ ت ب م ت أن ت ت ج نسد ا ج ل خ نا م ن ٱل د يس ة وال د ة ٱإل ل و ٱل نداا م ة ٱ ل ب ت ول نية م ري م و ت أ ننس ت ب غ ي ر ٱس ت حال ة و م ب ت أ ي يا ٱل م س يح إ ل ي نا و ب م و ت ك و ط ا ت ٱل م و ت و ل م ت ز ل أ ح د نا. و ٱلر و ح ٱآلب ٱ ل د س خ م ٱلث نالو ث ٱل د و س ٱل م م نجد م ع

25 P P Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 25 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα Ἀντίφωνον Γ, Ἦχος πλ. δ Στίχ. Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου εὐφρανθήσεται ὁ Βασιλεύς, καὶ ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου ἀγαλλιάσεται σφόδρα. (Εὐλογητός εἶ Χριστέ...) Στίχ. Τὴν ἐπιθυμίαν τῆς καρδίας αὐτοῦ ἔδωκας αὐτῷ καὶ τὴν θέλησιν τῶν χειλέων αὐτοῦ οὐκ ἐστέρησας αὐτόν. Στίχ. Ὅτι προέφθασας αὐτὸν ἐν εὐλογίαις χρηστότητος, ἔθηκας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ στέφανον ἐκ λίθου τιμίου. Στίχ. Ζωὴν ᾐτήσατό σε, καὶ ἔδωκας αὐτῷ μακρότητα ἡμερῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος. Εἰσοδικὸν, Ἦχος β Ὑψώθητι, Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου, ᾄσωμεν καὶ ψαλοῦμεν τὰς δυναστείας σου Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ, ψάλλοντάς σοι Ἀλληλούϊα. Ἦχος Α,qe.Πα2 pfe s x ] 25P s j; xq U Γ j g Ο ζνη εηο Φξη ζην ν νλ ε ε βα πηη η η ζζε ε xs ] ; c. gi pz Go x ] z ηε ε ε Φξη η ζην ν ν νλ ε ε λε ε ε δπ π f7 v] n15p j p g f ] xs; h{ b[ s,qp ζα α α ζζε ε αι ιε ινπ νπ νπ νπ νπ η η η η α p g q[ s δ25p j,qp gi f hu 25P s j; Ο ν ν ν ν ζνη νη εηο Φξη η ζην ν νλ ε ε βα xq hu Go 0 Go x G sv Go D x T]. gi s;c. πηη η η ε βα πηη η ζζε ε ηε ε ε ε ε ε ε ε sik; N[ hκ k g g zs f7 δp25p j Φξη ζην ν νλ ε ε λε ε δπ π ζα α ζζε ε Αι ιε g f hκ b[ xd h{ b[ s, ινπ νπ νπ νπ νπ η η η η α Ef s s s 35 p j; 0 si Q gi s δ25 A A 2n tu mu l thi n bil m si i 7i 2i3 t mt xz tu u um Al m si i i7 q l bi i i stu um \xs$ ] ;xxc.\ds Go xp 35p Go f7 ]Z Bs h{. E ] Go j ; 15p j b[ s; qp h li i i lu u i i i س ب هم ا ها ل ل ب لو بي.ا بح اق س ال س ا qp ب بحا با أ سن ه ه ماال بذ س نا بيل س ع س س هم اال س P gi z j Go j; Go Go 2n tu mu u l thi n bil m si i 7i 2i3 t m

26 35p f hu ; xxc.s sk ; q[ D h{k Γ xds tu u um Al m si i i7 q l f7 ]P 35p j c s[ Go 35p xd h{ b[ s;qp bi i is tu um h li lu u u u u i i i i Ps e s s xn j; Q gi s 25D s;c.s Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 26 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα E ли цы во Хри ста кре сти и и сти ся во Хри xps x Go G 25p xs ] xs x 0 ста о oб ле ко o o сте e ся ал ли Go 35p xd h{ b[ s, qp лy y y y і i i i а n I s;[γ [ΓP δ25p j gi f hu h{ xq hu Go 0 E ли и и цы ы во Хри и ста а а кре сти и и и Go x GsvGo D x T]. gi s;c.s s k; N[ кре сти и сти и ся во Хри ста hκ kγ xzs f7 δp25p j 0 Γ hκ b[ о oб ле ко o сте e ся ал ли лy y y y xd h{ b[ s,qp і i i i а «Φήμη» Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Ἦχος Β, y5 Δι mss\$jγ \$<>s\ss z s Θ ε ο θι ι ι λοσ ηοσ Μα κα ρι φ ηα ηοσ Θει ο ηα ηοσ ηε και s 15pxs ]\#s;>\f \# M D> j\ z s Πα να γι φ ηα α α ηοσ Πα ηρος η μφν και Πα ηρι αρ τοσ ηης +#z +smsj\$, >sb\zq s xs]g Α γι ας πο λε φς Ι ε ροσ ζα λημ και πα ζης Πα λαι ζηι ι ι ι \$j,b.s\es zj F: s 15p xs ] \$s,. νης Σσ ρι ας Α ρα βι ας πε ραν ηοσ Ι ορ δα α α νοσ \zq zj\#f j\$, \F mjγ\#<> Κα να ηης Γα λι λαι ας και Α γι ας Σι φν πολ λα ηα ε ε ε ηη Φήμη Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Ἀραβικά Ἦχος Β, y5δι

27 Ο Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς.s 27 s z Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, z Ἅπαντα Ms s jγbd \#<\ T D \D#.s\B he o fi i i los Al ku li u tu b wl j zi lu zq s S ] G\j,$b.s\ s 7ek m l f i qul q s bu n w r Ds \# \F s z M \,$. 3i n b tri r kul m i n til mu q s 2u ru sh lim s\b zq# \ S:# \ D#b.s\De e \ \z#j\ w s 2i ri fi l stin su ri y wl 3 r bi y w z n ] \s;#.sm\zs ; s sb [Γ=# \ 3 bril 2o or on w q nl j lil w sih ywn l mu z# \ Db.DA \;# j\ zq # \B z# \ Db. q s fl t kun su nu hu 3 i i tn س و ا ب ع س نيا س ب س هكاٱل س س ن باٱل ه ل س ب اأ هو ه سل ب س ما س و س يال ب ب ا )ف ن(اٱل هل ب نياٱل نو س ىاٱل س س ز هلاال ب س اٱل في سال ه قاٱل ل س ا س باأ س ه و س نيا س وٱل س ع س ب باا بلاو ب نا ه و يا س س وق سي س نياٱل س ل ب س و س ع ب اٱا ه بنا بفل س س س ا ن. و س ناٱل ه ل س س با سفل س هن ا ه ن ه نوو ا س ع ب بص س Χερουβικόν Θεοδώρου Φωκαέως, Ἦχος Α,qe.Πα2 I+p;9Γb[Φcs[mΓGopj;qpGoF<v]xσ] η ηα Φε ξνπ βη η s9γxs]sgi\#go\#;cs[\sgv15p η η Φε ξνπ νπ xs].φcs[ndxm;qpkhu.[γφjgzh{.zqj; βη η ηκ κπ π ζηη η θσ xm;qkpqφ\#go\#φ,[\n]xσ]vσ[γv15px]vσ σ σο εη θν λη η is;vg[gsγzγp<vqzh{]vsis]; η gix]f:x]vsis;]vggix]xs].dqpxbfη] θν ν λη η xs]zqzh{ngopgo]sgisgizsgj;md η δν εη θν λη δνλ ηε ε η

28 Φis;qppQg1z5:sGo [ΓhUGos;c.ΦΦcs[ Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 28 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα ε εο θαη ηε δσ ν πνη νη Dxzh{GG 15ppDzs 9Γc.xs]vsk9Γ νη δσ ν πνη σ σ Τξη η \15p:T\#;b[\;#b[\kxscs[\#svs\vsDki α 15p :xs]s;ishu, qk.ssi9 Γzh{.zqj;xH α ρα α Τξη α α δη η ;szxs].gob]15pxs]s;sigo η ηνλ ηξη ζα α γη η ν νλ π κλνλ πξν ζα ν[]xs];zpfhp:xx]vsgigizj;f7] α λα α δν ν π κλνλ πξν ν zγdzqj;x;qpkfw:fb[γ ζα α δν νλ ηε εο πα α hu.qk.pksgigo9γszh{φkggoxs].cs[ ζαλ ηελ βη ν ηη βη ν ηη η θε ε ε Dx;qk.ssxQcspDb[xsv]sgI 15p] ε ελ α πν ζσ σ κε ε ζα α α fhu,b[35pxs].d[γkγg oj[γbddz κε ε ξη η η kggoxs].cs[dx; qk. Y η κε ξη κλα αλ Χερουβικόν Ἀραβικόν μέ τάς θέσεις τοῦ Θεοδώρου Φωκαέως Ἦχος Α qe.πα2 I\ p;9γb[ cs[ m ΓGopj;qpGo ] 15p m3 sh r l mu x ] G\Go$ D [ Γ=xscs[s xd DqpΓ Bf ] u t m Thi i li i x] x] xbsδ25pv 15p x s; qp\$fη <v ]\xs] i hi ni n bi i α

29 Ἀρχιμ s9 Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 29 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα Γxs]sgI\#Go\#;cs[\ 0 15v15p i i bi she ru u xs ]. cs[ nd xm;qpxs ].z [Γ xs ].D 15pv15p bi im t m Thi li i s 0 jp GG \$j,qp35p\xzs $] 15p x ].\$sm xz\pa 15p i tm Thi ln si ri n wl mu س نا بٱل ه ب و ب ما س ب نا ب ب ي س يا سع س س ااٱل ه س س بل ب Go 9 Γ \s$ z h{ \kggo\x$s ]. cs[\ D x q i i mu q i mi n ; qk.ss\# 15p: T\#;b[\;#b[ \kxscs[\#s ts bi i vs\vsdki15p :xs]\#s;ishu\m rqk\.sss Go i ni i7 l mu Th =} Γ$ z h{.+ $ zqj;=$xh\; qk.sifη: F b[ l Th tq i i i su Γ hu. qk.pk 15p Go 9 Γ s z h{ 0 G kv Go u u hu li Th lu Thi Th luth i il ه ه ال بل يل هو بوا+ٱل ه ي بي. س حاٱل ه سل سوا سل ب س ناٱل ب س وٱل ه ل ب ب xs ]. cs[d x ;qk.sz xs]. Go mu 7yi i s bi lu u B v] 15Pxs]s; c.sigo ν[] xs ];zpfhp:x n 2n n tr 7 x ]vs gigi z j; f7 ] zγ D zq j; 3 2n n tr 7 3 n x ; qpkfw: F b[ ΓΑ hu. qk.pk gi نياأ سن ا س ن s س س وا س عن ي س ب ل ه k f tl i ih Go9 Γszj kggoxs]. cs[ D x ti i m l ih ti m m ti i i

30 Ἀρχιμ ; Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 30 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα qk.ssqi x x35pvs]]go\$hu,b[\ i u u ni wy 35p xs ]. D [ΓkΓGo j [Γb D D z 0 kg u u u ni u ni Go xs ]. cs[ D x ; qk. wy y y س ي اٱل نن س ب و با. سيف س ساٱ له س ب ي 1z5: p f7 ]s;qps;[γk;x ]/.qk.s;go}γ=$ K w n n mu uz mi 3i in 2 n cs[x 0 s kggox ]. cs[ D x;qk. 2 n st q be e l p15x] x]\f$ hu,vg\kfe:r h{p h{ I\Go $.35p\xs$]v 15p x].\ m le e e m le k l Go 9 Γ x] 15p h{. 15pv 15p35j;qpQgx x ku u u u nu u Γ; 35p j g b[ 35p xd h{ b[ s; qp u m le k l kul س ل ب سكا +ٱل ه بلا. بع ن اأ سن ا س ن سل ب سلا ه ز سو س ننيا ps g zg x\x$s.qps\;b[35 Ταῖς Ἀγγελικαῖς x ]. kσs M z fu u u f n min l m r te eb l sggx ]v 15pv 15p xs ] s;cp.'hj g z x p35p m l 2y ki i y bi i 7 j g b[ 35p x n δ25p xs ] s; qps; [ Γ le en ǯ y ri m n thur 2A kgo j;v ps ] s 15p, h{ n gi Gopj;qp l li i lu u i س ن و.اأ سل ل ب ل هو س ب بآاٱل س ال ب ب با ي. س ي ملا س غ ب ا س نا+ٱل س ا ا ب س ز ف هوفي نا ب kez p35pδ25 0Go35pxDh{b[s;qp L i si ni i in 3 i i h y s ye

31 p k Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 31 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα qp PeG x xs G s, qk.ks G G xp ]v s is; A н ге eль ски и и ми не ви ди мо o o o o kji s xz x xps.35p xs ]v 15p x ] s;qp да ро но си и мо o чи и и и и и и ин ми s;[γkgoj;vps ]s15p, h{ n gi Go pj;qp А л ли и лу у у у и а Λειτουργικά Ἑλληνοαραβικά Παναγιώτου Κανελίδου Ἦχος πλ. α,wrπα pfe: ] 0 gi z j; qppf: ] 0 kgoq j A[Q Dqk. K π ξη ε ε ε ιε ε ζνλ Κπ ξη ε ε ιε ε ε ζνλ kfη j#\xq yγ pj=;qk.pzsssj#\f \kdlb Κπ ξη ε ε ιε ε ε ε ζνλ Κπ ξη ε ε ιε ε ε ζνλ pbq ] 0 gi z N[ x ] xk ] x T] xp, qp Κπ ξη ε ε ε ιε ε ε ε ε ε ε ε ζνλ pfe: j gi z j; qppf: ] kgoq j A[Q Dqk. Y r bu ur 7m Y r bu ur 7m kfη j#\xq yγ pj=qk.pzssσj#\f kj;= Y r b bu ur 7m Y r bu ur 7m BQ j gi N[ x ] xk ] x T] xp, Y r bu ur 7m ps #\fe #\kz \pqpn #\gzq #\zg j \k; qk. Π α ξα α ζρνπ Κπ π ξη ε Πα ξα ζρνπ Κπ ξη ε ks zq z pdqk.ks zq h{ #\xq kyγ Πα ξα α ζρνπ Κπ π ξη ε Πα ξα α ζρνπ Κπ π π pj=;qk.pi#\ z; j #\F \kdlbpi #\G #\k h{ \p<;π ξη ε Πα ξα ζρνπ Κπ π ξη ε Πα ξα ζρνπ Κπ ξη ε pfe gi k z pj;qppzq ; I gk q[ D qk. Ι st ji ib Y rb I st ji ib Y rb zq # \z pj;qk.kfη j#\xq ky Γ pj=; qk. I st jib Y rb I st ji ib Y rb lb qp

32 ps g z kj;lbp #\G #\k h{ \p< ;π I st ji ib Y rb I st jib Y rb ps\ s z G ; x kz. qp Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 32 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα Υ πε ξα γη α Θε ν ην θε ε ζσ σ ζνλ ε καο pe ; j. qps; s; ;πa z xk pd Σ νη Κπ ξη ε Α κελ Καη ησ πλεπ κα ηη η ζνπ pe k p.qpa G 0 f7 k ] p s; qp L k Y rb W li ru 7i k 2 y n ps s xe; N[ pj T 0 xk yγ Α γα πε ζσ ζε Κπ π π ξη ε ε η ζρπ π πο Dqk.Q si s j xq U Γ pj;qk>j; T] κνπ Κπ ξη νο ζηε ξε σ κα α α κνπ θαη θα ηα θπ z j kze x ] x T] p, qp γε ε κνπ θαη ξπ π ζηε ε ε εο κνπ PssezG f7 ] xs xscs[15p h{ Go Go B оз лю блю Тя Го спо o o ди и кре е е по сте е мо,qk.ks Q Go ] xs ] 15p δ25p s; o qk. я Go Го спо одь ут вер жде e e ни и и е e мо o P f7 ] xs ] 15p δ25p s;qp е и при бе e e жи и и ще e мо o е ps\ zq ; k Γ \pj;#qps\ eg 25 ks;qk.si 2 u 7e bu k Y rb Y Qu ti A zq j \xkq# U Γ j,=qk. gi z kdlb r bu Th b ti w m l j 2 y s g N[ kj h{ I p, qp w mu u un qi thi. ه ن بل بذ س و س ل س ج س ا س و نآا ياقو بياٱل نآا س س ي بيا qp أ ه ب ن س كا يا س Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων. Φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα

33 Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 33 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς Γραφάς. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς Οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ Ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διά τῶν Προφητῶν. Εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἕν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καὶ ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν أ وم ن ب ل و و اح د آب ض اب ط ٱل ك ل. خ ال ق ٱل نسم اء و ٱا ر ض ك ل م ا ي ر ى و م ا ال ي ر ى. و ب ر ب و اح د ي س وع ٱل م س يح ٱب ن ٱهلل ٱل و ح يد ٱل م ول ود م ن ٱآلب ب ل ك ل ٱلد ى ور ن ور م ن ن ور إ ل و ح ق م ن إ ل و ح ق م و ل ود ي ر م خ م وق م س او ي ٱآلب في ٱل ج و ى ر ٱل نذ ي ب و ك ان ك ل ش يء ٱل نذ ي م ن أ ج م ن ا ن ح ن ٱل ب ش ر و م ن أ ج ل خ ن ا ن ز ل م ن ٱل نسماء و ت ج نسد م ن ٱلر وح ٱل د س و م ن م ريم ٱل ع ذ راء ت أ ننس و مب ع ننا ع م ى ع ي د ب ي ط س ٱلب ن ط ي و ت أل م و ب ر و ام في ٱل ي وم ٱلث نال ث ع م ى م ا ف ي ٱلك ت ب و ع د إ ل ى ٱل نسم اء و ج م س ع ن ي م ين ٱآلب و أ ي ض ا ي أ تي ب م ج د لي د ين ٱا ح ي اء و ٱا موا ت ٱل نذ ي ال ف ن اء ل م م ك و. و ب ٱلر وح ٱل د س ٱل نرب ٱلم ح ي ي ٱل م ن ب ث ق م ن ٱآلب ٱل نذ ي ى و م ع ٱآلب وٱال ب ن م س ج ود ل و و م م نجد ٱل نناط ق ب ٱا ن ب ي اء. و ب ك ن يس ة و اح د ة ج ام ع ة م ندس ة ر س ول نية. و أ ع ت ر ف ب م ع م ود نية و اح د ة ل م غ ف ر ة ٱل خ ط اي ا. و أ ت ر نجى ي ام ة ٱل م وت ى وٱل ح ياة في ٱل ندى ر ٱآلت ي. آم ين. Ве'рую во Еди'ного Бо'га Отца' Вседержи'теля, Творца' не'бу и земли', ви'димым же всем и неви'димым. И во Еди'ного Го'спода Иису'са Христа', Сы'на Бо'жия, Единоро'дного, Иже от Отца' рожде'ннаго пре'жде всех век. Све'та от све'та, Бо'га и'стинна от Бога истинна, рожде'нна, не сотворе'нна, единосу'щна Отцу', И'мже вся бы'ша. Нас ра'ди, челове'к, и на'шего ра'ди спасе'ния сше'дшаго с небе'с, и воплоти'вшагося от Ду'ха Свя'та и Мари'и Де'вы, и вочелове'чшася. Распя'того же за ны при Понти'йстем Пила'те, И страда'вша, и погребе'на. И воскре'сшаго в тре'тий день по писа'нием. И возше'дшаго на небеса', и седя'ща одесну'ю Отца'. И па'ки гряду'щаго со сла'вою суди'ти живы'м и ме'ртвым, Его'же Ца'рствию не бу'дет конца'. И в Ду'ха Свята'го, Го'спода Животворя'щаго, И'же от Отца' исходя'щаго, И'же со Отце'м и Сы'ном споклоня'ема и сслави'ма, глаголо'вшаго проро'ки. Во еди'ную Святу'ю Собо'рную и Апо'стольскую Це'рковь. Испове'даю еди'но креще'ние во оставле'ние грехо'в. Ча'ю воскресе'ния ме'ртвых, и жи'зни бу'дущаго ве'ка. Ами'нь. kbe ji15pxs]s;qk.pzjis: zq ] xk] pdqp Δ ιε νλ εη ξε ε ε λεο ζπ ζη αλ αη λε ε ζε ε σο Ke; 35 15p xs ] s;qk.pj; zq ] x ] D qp M и лость ми и и ра жер тву хва ле e ни и я kbe ji15pxs ] s;qk.pzji S: kzq ] xk] pdqp R 7 m t s l men th bi i 7 t t sbi7 س س سا س مم ا سذ س ساٱل ب بحا.

34 K k p kbe si z 15p xs ] Ηs; qk. Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 34 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα K αη κε ηα ηνπ πλεπ κα ην o oο ζνπ Ks s 15p s j Go D qk. со ду у хом тво им kbs sc s[ z j 0 15p xs ] Ηs; qk. W m 3 ru 7i k 2 y n س ا ه و ب س كاأ س ي نا. س ي س و kfη: z f7 #\xkq U KΓ j=; qk. Δ ρν κελ πξνο ηνλ Κπ π π ξη νλ zq j#\xkq U KΓ j=; qk. ма мы ко Го o o спо ду zq j#\xkq U KΓ j=; qk. H i l n 3e e en rb س يال س س نيا بعن س اٱل بآا. به zξ7 DzbE x xk h{ TI Σp; qp μη νλ θαη δη η θαη αη αη νλ psi\ zq DzbE x xk h{ TI Σp; qp Д И И A о сто oй но и пра ве e e дно psi\ zq zbe x xk h{ TI pσ; qp L w ji bun w 7 qun س وا ب س آا س و س سقا psi\f ; qk.bsiz k15pxs ] s;qk.hsi#\ Π α ηε ε ξα Υη νλ θαη Α α γη νλ Πλε ε επ κα Τξη fη:d\zj\#xkkquγ \j;qk.pzjsφn[ kjh{tip, α δα ν κν νπ νπ νπ ζη νλ θαη α ρσ σ σ ξη η η ζηνλ Psi F G D ss k15p xs ]s;qk.q si 0 O т цу и Сы ну и Свя то му Ду y y ху Тро и це xq UK Γ pj=;#qk.j\s z x h{ T] ;qp Е ди но су y y yщ ней и Не раз де e e e eль ней qp

35 k Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 35 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα psi\f Goxs ] s; qk.kbsi B δ25 15p xs ] B i A ben w bnen w ru 7in qu u u s; qk.hsi Q s f7 \Q# UKΓ j;=qk.pzji s s sen Th lu Then mu t s wi fi i il jw hr w ǯy ri N[ kj h{ TI p, qp mu u un f sel س وا س ي موافياٱ ن ف س ب مآا ه ه ل س و س ه ب ا س و س غ ب ا س و ه و بواق ه ه ما ا سيل هو موا ٱ منا بص ملا. n# s s #\gq s s #\p s\ zs A γη νο Α γη νο Α γη νο Κπ π ξη νο Σα βα z; q6k.15p xs ] s; si k p;sp 6~ z k z3 σζ πιε ε ε ξεο ν νπ ξα λνο θαη ε γε ηεο δν p Dqp.kbe si z 15p xs ] s;qk.pgqi s μεο ζνπ Ω ζαλ λα ελ ηνηο π ςη η η ζηνηο επ ιν γε qz s kf tj p; s s zs k j xkq U KΓ κε λνο ν εξ ρν κε λνο ελ ν λν κα ηη Κπ ξη η η pj;qk.zj s Q b 0 pj j ke; \Pk, qp νπ σ ζαλ λα α ν ελ ηνηο π ςη ζηνηο nv s g Q p\a, \x K \,qk.s\ F x ] C вят Свят Свят Го спо oдь Са ва оф ис по o o oлнь Go s;qp P6 G x x \x<qps\k bec s x35 15p не xs бо ] и s;qk.pqi зем ля сла s вы Тво z е я x о ;qp kji са н z на в вы ы zg ыш них Dqk.pQ бла го сло f ве ] eн Гря дый во и и k [Γ jip ; qp мя Гос по o дне о сан на в вы ы ыш них. Ps\zq# j g\q#s s\p f7 ]Gos;q6k. Q u u son qu u son qu u son r bu u s b ot 2 f: k Go xs ] q s x s m u wl 2 r u mm lu t ni min

36 Ἀρχιμ f Ἀριστοβούλου j; Κυριαζῆ, qk.bss Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς z δ25 36 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα p 15p xs ] s;qk.si Q s mj i k 2o s n fil 2 3 li mu b r xq UKΓ j; qk.pzjsqg pj h{ke; Pk;qp ku nul 2 ti bi i is mi rb 2o s n fil 2 3 li س ل هو ا سي بنا بن ا س ب سكا.اأ هو صن يافياٱا س س عيل ب يا ه س ي س سكاٱآل بيا نآا وا ٱا س ه ا س ن و س اا س ق ه نو س ااق ه نو س ااق ه ٱلص ي ه او با.اٱل ي ه اا بآٱا بماٱل بآا.اأ هو صن يافياٱا س س عيل بي. psi\ F hu [Γ S U g kgo xs ] s; qk. A κε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ελ ksi\ Q h{ h{ N[ #\p h{ h{ TI #\; TI x csy T\ ; A κε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ελ pe; D N p xk ] x ] p; qpf 0 kgo xs ] Σ ε π π κλνπ νπ νπ νπ νπ νπ κελ Σε ε επ ιν γνπ νπ νπ s;qk.p#fη: \ x x #\De U Γ ] #\Kf h% g Dqk.\ gi κελ Σνη επ ρα ξηζ ηνπ κελ Κπ π π ξη η ε ε ε ε θαη αη s s s Qi zs xz p35p s j; N[ kzj h{ δε ν κε ε ζα α ζνπ νπ ν ν Θε ν ν νο ε ε ] p; TI x csy T ; qp ps ε κσ ei\ σ zs σ x σ σ ] x σλ ] \;qpsi\ F: I GoK s;qk. T е e бе e по o o o ем Те бе бла го сло вим si Q si x x Q UK Γ j;qk.s Q zs x Те ] бе x бла q [ го Dqk. да ри q им Го [ x ] o xk o спо ] x ди, ] и и мо o p ; qp ли им Ти и ся Бо o o o же e e e наш s ie\s; D N p xk ] x ] p;qpsi\ F 2 i i y k nu s beh 2i y k nu kgo xs ] s;qk.sip#fη: \x x #\e U Γ ] b rek 2i y k nsh ku ru y r b #\kdqk. gi\ s s s s Qi x s xz 0 p35p s j; n w n tlu bu 2i i l y k y 2i qp

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος Α qe.πα2. Γν μα ζνη ησ δεη μαλ ηη ην θσο Γν μα ελ π ςη ζηνηο Θε σ θαη. Υ κλνπ νπ κελ ζε επ ιν γνπ κελ ζε πξνζθπ λνπκελ ζε δν μν ιν γνπ

Ἦχος Α qe.πα2. Γν μα ζνη ησ δεη μαλ ηη ην θσο Γν μα ελ π ςη ζηνηο Θε σ θαη. Υ κλνπ νπ κελ ζε επ ιν γνπ κελ ζε πξνζθπ λνπκελ ζε δν μν ιν γνπ Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος Κυριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, Δοξολογίες ὅλων τῶν ἤχων Ἦχος Α qe.πα2 pfed sdzad daa;fdssdh{aa\#a;cd.j\ Γν μα ζνη ησ δεη μαλ ηη ην θσο Γν μα ελ π ςη ζηνηο

Διαβάστε περισσότερα

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل &

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل & ن- س ح ی ژ ر ن ا ل ا ق ت ن ا ر د ر ا و ی د ي ر ي گ ت ه ج و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ر ال ر ه ش ي د ر و م ه ع ل ا ط م ( ي ر ي س م ر گ ي ا ه ر ه ش ر د ن ا م ت خ ا س ل خ

Διαβάστε περισσότερα

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر ل- ال ج ه) ن و م ن م د ر م ت ک ر ا ش م د ر ک و ر ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ) س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م : د ر و م 1 ل م آ م ظ ع ل ال ج ر و ن د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ψαλμός Ἦχος Β, υ 5Δι -9. ιε ε κσλ ε ιε ε ζνλ κε ν Θε νο θα ηα ην a a za d D Dad.s d a a a; s s d d f:

Ν Ψαλμός Ἦχος Β, υ 5Δι -9. ιε ε κσλ ε ιε ε ζνλ κε ν Θε νο θα ηα ην a a za d D Dad.s d a a a; s s d d f: Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως Ν Ψαλμός Ἦχος Β, υ 5Δι -9 j a da; s a za d d d d a \#a;0 j\ a a ιε ε κσλ ε ιε ε ζνλ κε

Διαβάστε περισσότερα

Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1

Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1 Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1 nassj\pa #gif j \ndcnf: j[ aa\x#pa duaγ d \ndlb Κσ ρι ε ε λε ε ε η ζον Κσ ρι ε ε λε ε ε η ζον Ya a ra ab u u u ur 7am Ya a ra ab u u u ur 7am Го спо ди по

Διαβάστε περισσότερα

a;$ ag\a$ d D lb\ a;$ d d\ a$ d Dcn\

a;$ ag\a$ d D lb\ a;$ d d\ a$ d Dcn\ Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 1 ον, Θ. Λειτουργία Ἀραβική διά ἀρχαρίους, ἦχος πλ. Δ على للحن الثامن Beginning of the Divine Liturgy Ἦχος πλ. Δ weνη1 \s;$ s;cn\ s;$ 1a5 \

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

Eacs Dsszs d d aa; f d dssaa[ Γ d d. ns\ ae s f: d d za d d a \a;#cd.k\ zaqe d d s

Eacs Dsszs d d aa; f d dssaa[ Γ d d. ns\ ae s f: d d za d d a \a;#cd.k\ zaqe d d s Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ον, Ὀκτώηχος, Δοξολογία Ἑλληνο-Ἀραβική, Ἦχος πλ. Δ Δοξολογία Ἦχος πλ δ,weνη1 Eacs Dsszs d d aa; f d dssaa[ Γ d d Δ ν ν μα ζνη ησ δεη μαλ ηη

Διαβάστε περισσότερα

Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan

Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan ijk Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan Dibawah ini adalah Dzikir Nabawiyah yang dibaca / diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk ummatnya dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk diamalkan semua ummatnya.

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 6 Πίστη Θειο διάταγμα (Κάνταρ Πεπρωμένο) اإليمان بالقدر. Άχμαντ Μ.Ελντίν

Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 6 Πίστη Θειο διάταγμα (Κάνταρ Πεπρωμένο) اإليمان بالقدر. Άχμαντ Μ.Ελντίν Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 6 Πίστη Θειο διάταγμα (Κάνταρ Πεπρωμένο) الركن السادس من أركان اإليمان بالقدر اإليمان: Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ

Διαβάστε περισσότερα

ATLAS green. AfWA /AAE

ATLAS green. AfWA /AAE مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت K S A ا إل ص د ا ر ا ل د و ل ي ٠ ١ مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٠ ٣ ج و ھ ر ة( ع د ت خ ص ص ة م TENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUC ح د د ة م ا ل ھ و ي ة و ا ال ب ت ك ا ر و ا ل ط م و

Διαβάστε περισσότερα

الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب

الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 3 Πίστη στα βιβλία του Αλλάχ الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ ους Σαάλιχ»

Διαβάστε περισσότερα

Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ον, Ὀκτώηχος, Ἦχος Β. Ἀναστάσιμα Ἦχος Β, υ 5Δι (-9

Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ον, Ὀκτώηχος, Ἦχος Β. Ἀναστάσιμα Ἦχος Β, υ 5Δι (-9 Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου υριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ον, Ὀκτώηχος, Ἦχος Β Ἀναστάσιμα Ἦχος Β, υ 5ι (-9 bj aγ dago j; s; 0 a; zag d d mf7: dj g \a,$ad.db\ zag π π π ξη ε ε θε θξα α μα πξν νο ζε

Διαβάστε περισσότερα

S Ô Ñ ª ^ ھ ھ ھ ھ ا حل م د هلل ا ل ذ ي أ ك ر م ا ل ب رش ي ة ة ب م ب ع ث ا ل ر مح ة ا مل ه د ا ة و ا ل ن ع م ة املسداة خرية خ ل ق ا هلل ا ل ن ب ي ا مل ص ط ف ى و ا ل ر س و ل ا مل ج ت ب ى ن ب ي ن ا و إ م

Διαβάστε περισσότερα

s\ s d a a a s s; d a zs dj ag j; lb

s\ s d a a a s s; d a zs dj ag j; lb Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου υριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Ἀναστάσιμα Ἦχος,ce.Πα bzaq d d a zag d d D ago d d] ag s k fe: xd d] a K π ξη ε ε θε θξα α μα πξν ν νο ζε ε εη ζα θνπ νπ νπ zag d d d a ag D xnd d

Διαβάστε περισσότερα

\a,$ s\ ga; j; dfη: xd d]. gza d xd Td \a,e vg\-0

\a,$ s\ ga; j; dfη: xd d]. gza d xd Td \a,e vg\-0 Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου υριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ον, Ὀκτώηχος, Ἦχος Βαρύς Ἀναστάσιμα Ἦχος Βαρύς u Γα gf: j ng s0s pa35p d dj; na; ago d s g s s S: π ξη η ε ε θε ε θξα μα πξν νο ζε ε ε εη ζα

Διαβάστε περισσότερα

الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم

الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 5 Πίστη στην Ημέρα της Κρίσης الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم اآلخر Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ ους

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναστάσιμα Ἦχος Α,qe.Πα2. π ξη ε ε θε θξα μα α πξν ν νο ζε ε εη ζα θνπ. ζν ν ν νλ κνπ εη ζα α θνπ νπ ζν νλ κνπ νπ Κπ π

Ἀναστάσιμα Ἦχος Α,qe.Πα2. π ξη ε ε θε θξα μα α πξν ν νο ζε ε εη ζα θνπ. ζν ν ν νλ κνπ εη ζα α θνπ νπ ζν νλ κνπ νπ Κπ π Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου υριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ον, Ὀκτώηχος, Ἦχος Ἀναστάσιμα Ἦχος,qe.Πα2 mf d s 0 a za; D nd d] xs d] a \F$ Dq ps\ fη: a35 π ξη ε ε θε θξα μα α πξν ν νο ζε ε εη ζα θνπ xd

Διαβάστε περισσότερα

Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους

Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους أركان اإلميان - الركن الثاين : اإلميان ابملالئكة Άχμαντ Μ. Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org - Τζαμί «Σάλαφ ους Σαάλιχ»

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναστάσιμα Ἦχος Γ, TΓα. π ξη η ε ε θε ε ε θξα μα α πξν ν νο ζε ε εη xa d]v ago d d d g 1a5p xs d] s;xxqk.d nago d D pa35p d

Ἀναστάσιμα Ἦχος Γ, TΓα. π ξη η ε ε θε ε ε θξα μα α πξν ν νο ζε ε εη xa d]v ago d d d g 1a5p xs d] s;xxqk.d nago d D pa35p d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ον, Ὀκτώηχος, Ἦχος Γ Ἀναστάσιμα Ἦχος Γ, TΓα nzag d d TD ga; xa d] a a; Bs d] xs d] a\ago$ D is\ K π ξη η ε ε θε ε ε θξα μα α πξν ν νο ζε ε

Διαβάστε περισσότερα

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د ه ت خ م آ ر ص ا ع ز ا ا گ د ک د د ز ا ب د م ت ا ض ر س ر ر ب د ال م ج ر ب ر گ ش د ر گ ب ا ر ا ز ا ب خالر امر ا ر ا ا ر ه ت ا ر ه ت ه ا گ ش ا د ت ر د م ه د ک ش ا د ا گ ر ز ا ب ت ر د م ه و ر گ ر ا د ا ت س

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

pj\aa agss zba d] 1a5p s dj g 1a5p xs d] s;

pj\aa agss zba d] 1a5p s dj g 1a5p xs d] s; kk dz Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου υριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ον, Ὀκτώηχος, Ἦχος πλ. A Ἀναστάσιμα Ἦχος πλ.,wrπα2 pfη: d d d saqg 1a5p d d] xs d ago d\a,$qk.s\dzf: nd d] π ξη η ε ε θε ε θξα α α μα

Διαβάστε περισσότερα

xsd]a;jsagzf: d] xs;h{ba[d\#s;qpa\zagdd D

xsd]a;jsagzf: d] xs;h{ba[d\#s;qpa\zagdd D Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, 11 Ἐωθινά Κλασσικά Ε Ω Θ Ι Ν Ο Ν Α' 1 Ἦχος Α'qe.Πα2 #PfdΦ+za; D D+#fDqp\ΦΦa;J;nΦgzf: d]xps;h{ba[ds;qp Δν μα Πα ηξη θαη Υη σ σ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ὠδὴ Γ. Ὠδὴ Δ. Ὠδὴ Ε. Ἐξέστη τὰ σύμπαντα, ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξῃ ου ὺ γάρ, ἀπειρόγαμε Παρθένε, ἔσχες ἐν μήτρᾳ, Ὠδὴ Σ

Ὠδὴ Γ. Ὠδὴ Δ. Ὠδὴ Ε. Ἐξέστη τὰ σύμπαντα, ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξῃ ου ὺ γάρ, ἀπειρόγαμε Παρθένε, ἔσχες ἐν μήτρᾳ, Ὠδὴ Σ Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ψαλτικῆς Τέχνης 1 Μέρος 17 ον, Ἅπαντα ἑορτῶν, Εὐαγγελισμός Ναζαρέτ Καταβασίες Σῆς Θεοτόκου Ὠδὴ Α. Ἦχος Δ. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου, καὶ πληρωθήσεται Πνεύματος, καὶ λόγον

Διαβάστε περισσότερα

mf dsaza; D nd d] xsd]a+$fdqpps+fη:a35xdh{ba[

mf dsaza; D nd d] xsd]a+$fdqpps+fη:a35xdh{ba[ Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 17 ον, Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς, Ἅπαντα Παρρησίας Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς εἰς τόν Ἑσπερινόν, Ἦχος Α,qe.Πα2 mf dsaza; D nd d] xsd]a+$fdqpps+fη:a35xdh{ba[

Διαβάστε περισσότερα

ps si aq s f d s s S d f: a35p d dj; aq gi s

ps si aq s f d s s S d f: a35p d dj; aq gi s Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 17 ον, Ἅπαντα Κυριακῆς τῶν Βαΐων Εἰς τόν Ἑσπρινόν Ἦχοςqe.Πα ps si aq s f d s s S d f: a35p d dj; aq gi s Τ λ θνη λλ Α λα ζηα ζηλ πξν ηνπ ζνπ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Δοξολογία Μανουήλ Πρωτοψάλτου ἮχοςqeΠα2-9. Γο ξα ζοι ηυ δει ξαν ηι ηο θυρ Γο ξα εν ς τι ζηοιρ Θε υ J3\ssfη4 d ago5d D d aza d d d ag\#j, qp

Δοξολογία Μανουήλ Πρωτοψάλτου ἮχοςqeΠα2-9. Γο ξα ζοι ηυ δει ξαν ηι ηο θυρ Γο ξα εν ς τι ζηοιρ Θε υ J3\ssfη4 d ago5d D d aza d d d ag\#j, qp Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Δοξολογία Μανουήλ Πρωτοψάλτου ἮχοςqeΠα2-9 pfe d s dza d d aa;f d ssdh{2a a\#a;cd. 1 Γο ξα ζοι ηυ δει ξαν ηι ηο θυρ Γο ξα εν ς τι ζηοιρ Θε υ J3\ssfη4

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τα α α α α α α α α α α α α Χε Δ βι ι ι ι ι ι ιµ µυ Ν ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χι

οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τα α α α α α α α α α α α α Χε Δ βι ι ι ι ι ι ιµ µυ Ν ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χι ΧΕΡΟΥΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΙΚΑ ΚΟΙΩΙΚΟ ΗΧΟΣ Λ. ΧΕΡΟΥΙΚΟ Θ. ΦΩΚΑΕΩΣ) ΗΧΟΣ Λ. Ἦχος η N Οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τ Χ ρο ο ο ο χ ρο βι ι ι ι ι ι ιµ µ µ στι ι κω ως ι κο νι ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ة من ي لأ م و ة بي ال ع ج 2 1

ة من ي لأ م و ة بي ال ع ج 2 1 ج ا م ع ة ن ا ي ف ا أل م ن ي ة ل ل ع ل و م ا ل ع ر ب ي ة = = =m ^ á _ Â ª ^ = I = } _ s ÿ ^ = ^ È ƒ = I = ø _ ^ = I = fl _ Â ª ^ = I = Ó É _ Î ÿ ^ = = =KÉ ^ Ñ ƒ d = _ s Î = Ñ π ` = f = π à ÿ ^ Ñ g ƒ =

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

الركن الرابع من أركان اإلميان: اإلميان ابلرسل

الركن الرابع من أركان اإلميان: اإلميان ابلرسل Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 4 Πίστη στoυς Προφήτες/Αγγελιοφόρους الركن الرابع من أركان اإلميان: اإلميان ابلرسل Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ ους

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

mfdsaza;dndd]xsd]a\$fdqpps\fη:a35xdh{ba[d

mfdsaza;dndd]xsd]a\$fdqpps\fη:a35xdh{ba[d Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος Κυριαζῆς, Μαθήματα Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, Κεκραγάρια ὅλων τῶν ἤχων Ἦχος Α,qe.Πα2 mfdsaza;dndd]xsd]a\$fdqpps\fη:a35xdh{ba[d Κς πι ε ε κε κπαξα α ππο ο ορ ζε ε

Διαβάστε περισσότερα

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur.

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. ( ijk Assalamu 'Alaikum Wr.Wb. Pak Dasrul, Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. Kepada Fir'un di dalam kuburnya

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -6 4 1 1 1 2 ح م ی د ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ی ن ر ه ب ر ی

Διαβάστε περισσότερα

P$s,g\zaG d d dsfe: d dxs d]. agod\$a,sdds\zag d d

P$s,g\zaG d d dsfe: d dxs d]. agod\$a,sdds\zag d d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 3 ο, Ἰδιόμελα Ἀποτομῆς Προδρόμου Πρίγγου ἮχοςwY6Πα P$s,g\zaG d d dsfe: d dxs d]. agod\$a,sdds\zag d d Νε ε Κπ ξη η ε ε θε θξα α μα α πξν νο

Διαβάστε περισσότερα

2

2 م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ر ت آ م و ز ش د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه ب ه ا ر 9 3 ص ص -8 3 7 ح س ن ع ل ب ر ر س ر ا ب ط ه م ا ن ر ه ب ر ت ح

Διαβάστε περισσότερα

ه ش ر ا د ی ا پ ت ال ح م د ر ک ی و ر ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ال ح م ی ر ا د ی ا پ ش ج ن س )

ه ش ر ا د ی ا پ ت ال ح م د ر ک ی و ر ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ال ح م ی ر ا د ی ا پ ش ج ن س ) ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س - : ص ص ری ه ش ر ا د ی ا پ ت ال ح م د ر ک ی و ر ر ب د ی ک

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος (τρίς).

Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος (τρίς). Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 17 ον, Ἅπαντα ἑορτῶν, Ἑορτή τῆς Θείας Ἀναλήψεως ΕΝΑΡΚΣΗΡΙΟ ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ ΣΟΤ ΠΑΧΑ Ἀπό τῆς Δευτέρας μέχρι τοῦ αββάτου τῆς Διακαινησίμου, ὡς καί τῇ

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ANTIGONE Ptolemaion 29Α Tel.:

ANTIGONE Ptolemaion 29Α Tel.: Ενημερώσου για τα τις δράσεις μας μέσα από τη σελίδα του 123help.gr και κάλεσε στο 2310 285 688 ή στείλε email στο info@antigone.gr για περισσότερες πληροφορίες. Get informed on ANTIGONE s activities through

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ا م ز ا س ی ر ت ر ا ت ی و ه ر ی ظ ن ( ن ا ر ظ ن ب ح ا ص و

ی ن ا م ز ا س ی ر ت ر ا ت ی و ه ر ی ظ ن ( ن ا ر ظ ن ب ح ا ص و ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -9 9 7 9 ر ا ب ط ه ب ی ن ر ا ه ب ر د ه ا ی م د ی ر ی ت ت

Διαβάστε περισσότερα

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ.

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 5931 پاییز 3 ه ر ا م ش م ه د ل ا س 5 1 1-12 3 ص ص ی ل ی ل خ د و و ا د ه ب ی ل غ ش ت ی ا ض ر ی ر گ ی ج ن

Διαβάστε περισσότερα

pfe d s d za d daa;fdssdh{aa\#a;cd.j\

pfe d s d za d daa;fdssdh{aa\#a;cd.j\ Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ον, Ἑλληνο-Ἀραβική Δοξολογία ἦχος Α Δοξολογία Ἑλληνο-Ἀραβική Ἦχος Α,qe.Πα2 pfe d s d za d daa;fdssdh{aa\#a;cd.j\ Γο ξα ζοι ηυ δει ξαν ηι ηο

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی - پ ژ و ه ش ی ر ه ب ر ی و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ص ا د ق ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 1 ب ه ا ر 3 9 3 1 ص ص -2 8 5 9 م ق ا ی س ه م ی ز ا ن ک ا ر ب س ت

Διαβάστε περισσότερα

paq sa35p d djs ago d ago d d] dag 1a5p xs d] s;cd.

paq sa35p d djs ago d ago d d] dag 1a5p xs d] s;cd. Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ψαλτικῆς Τέχνης 1 Μέρος 17 ον, Ἅπαντα Ἑορτῶν, Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως Ἑορτή Ὑψώσεως τοῦ Σιμίου ταυροῦ & Κυριακή τῆς ταυροπροσκυνήσεως, Ἦχοςqe.Πα2 paq sa35p d djs

Διαβάστε περισσότερα

م ح ق ق س ا خ ت ه () ک ا ر ش ن ا س- ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 1 ب ه ا ر 3 9 3 1 ص ص -8 6 1 1 3 4 1

Διαβάστε περισσότερα

م ش د ی ج م ن گ ر ب ه م ط ا ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی گ ر ز ب

م ش د ی ج م ن گ ر ب ه م ط ا ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی گ ر ز ب ش) خ ب ر 4 ف ن ر ا د ی ا پ ه ع س و ت د ر ک ی و ر ا ب ی ر ه ش ل ق ن لو م ح ی ط ی ح م ت س ی ز ت ا ر ث ا ی ب ا ی ز ر ا ) ر ی ال م ر ه ش ی ز ک ر م س م ش د ی ج م ن ا ر ی ا ر ی ال م ر ی ال م د ح ا و ی م ال س

Διαβάστε περισσότερα

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا )

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا ) ه) ن و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت ي ش ز و م آ ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا س م ز 4 ه ر ا م ش م ف ه ل ا س 1 4-55 ص ص ه ط س و م ع ط ق م ر خ د ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر

Διαβάστε περισσότερα

Phallocryptus spinosa ر ا

Phallocryptus spinosa ر ا 0 8 7 ا و لي ن گ ز ا ر ش م ش ا ه د ه Phallocryptus spinosa ا س ت ا ن ه ا ی ا ز و ي ز د ف ا ر س د ر ج ن و ب Anostraca( )Crustaceae; اي ر ا ن ب ه ر و ز 4 4 2 آ ت ش ب ا ر *, ر ا م ي ن م ن ا ف ف ر ن ا ص ر

Διαβάστε περισσότερα

ms[\zsο d xd d gaqaγ[ d]\d<#vg\si\dzaqζ d Dg aaγ[ d] \d<#qk.\

ms[\zsο d xd d gaqaγ[ d]\d<#vg\si\dzaqζ d Dg aaγ[ d] \d<#qk.\ .p Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς, Μέρος 6 ον 1 Λειτουργικά Β. Νικολαΐδου Ἀραβικά-Ρωσικά-Ρουμανικά, Ἦχος Γ Λειτουργικά Βασ. Νικολαΐδου Ἑλληνικά-Ἀραβικά-Ρωσικά Φορωδιακά 1 Ἦχος Γ t

Διαβάστε περισσότερα

Ἀπολυτίκιον τῆς Ἰνδίκτου, Ἦχος Β, y5δι. πα α ζεο δε κη νπξ γνο ηεο θηη η ζε σο ν θαη ξνπο θαη \zs# d b j\a a za d d a as\a35p# d d \D#ab.

Ἀπολυτίκιον τῆς Ἰνδίκτου, Ἦχος Β, y5δι. πα α ζεο δε κη νπξ γνο ηεο θηη η ζε σο ν θαη ξνπο θαη \zs# d b j\a a za d d a as\a35p# d d \D#ab. Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ψαλτικῆς Τέχνης 1 Μέρος 3 ον, Ἰδιόμελα, ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου 2017 Ναζαρέτ Ἀπολυτίκιον τῆς Ἰνδίκτου, Ἦχος Β, y5δι bj\s$daγ s s \d$ a f d \zaq # d d\s; s a f d O πα α

Διαβάστε περισσότερα

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Как Бог велик! oprano Любовь Бондаренко Степенно Œ Светлана Зайцева Аранж. Станислав Маген ass Œ 1.Как Бог ве.как Бог ве Piano Œ Œ Как Как Бог Бог ве ве лик! Е лик! Мне не го по ве ли чье ня тно, сво им

Διαβάστε περισσότερα

ن ا ب ر ق د ا و ج د م ح م ن

ن ا ب ر ق د ا و ج د م ح م ن ه ک ب ش ت ی ض و و ی ژ و ل و ف م و ئ ژ ا ب ن آ ه ط ب ا و ی ن و ک س م ی ا ه ز ا س و ت خ ا س ه س و ت ل ی ل ح ت ی ل ز ن ا ن ب ه ش ج ن پ ه ی ح ا ن : ی و م ه ل ا ط م ی ه ش ن و ت ا ف ا ص ت و ل ق ن و ل م ح 1 ه

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م و ر د م ط ا ل ع ه :) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر

Διαβάστε περισσότερα

σ σ σ θαη α γη σ Πλε ε ε ε ε επ κα ba[ nd d] za d d Td a; αη λπ π πλ θαη α α εη εη εη εη θαη αη xd Td]. a;0a; Ba d] f d d] s; lbs g f d

σ σ σ θαη α γη σ Πλε ε ε ε ε επ κα ba[ nd d] za d d Td a; αη λπ π πλ θαη α α εη εη εη εη θαη αη xd Td]. a;0a; Ba d] f d d] s; lbs g f d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 8 ον, ἀργά μέλη, Τροπάριον Κασσιανῆς ἀργόν Πέτρου Λαμπαδαρίου Τροπάριον τῆς Κασσιανῆς ἀργόν ὑπό Πέτρου Λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου 1 (+1777)

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 4-5 6 ص ص ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

An Investigation into Personal and Organizational Factors Affecting the Creativity of the National Iranian Gas Company Employees

An Investigation into Personal and Organizational Factors Affecting the Creativity of the National Iranian Gas Company Employees Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 3/Issue/Summer 0 PP: -34 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل س و م. ش م ا ر ه ی ا ز د ه م ت ا ب س ت ا ن 9 3 ص ص : 3-4 ب ر

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 5 7 0-9 : 5 2 ی پ ا ی پ 1 9 3 1 م و د ه ا م ش م ت ش ه ه و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ک ی م ه ی ش ن م و ی د ی و پ س و ت پ ی ک ی ا ه ت س ی س و و ا ی ز ا س ا د ج ت ه ج ب س ا ن م ی ش و ی ف ع م ه د و

Διαβάστε περισσότερα

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Ερώτημα προς τους μαθητές Τι λέγουν οι άνθρωποι για μένα; Οι μαθητές απαντούν Άλλοι λένε πως είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Προφήτης Ηλίας και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

1 2 Marsick & Watkins 3. Saw, Wilday & Harte 4 -Chen & Kuo 5. Liao,Chang & Wu 6 -Garvin

1 2 Marsick & Watkins 3. Saw, Wilday & Harte 4 -Chen & Kuo 5. Liao,Chang & Wu 6 -Garvin ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 زمستان 4 ه ا م ش م ت ش ه ل ا س 1 1 1-10 3 ص ص ه د ن ی گ د ا ی ن ا م ز ا س ای ه ه ف ل ؤ م ت س ب ا ک ا ب

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

cn paqssxsd]\#ag osd\nd lb

cn paqssxsd]\#ag osd\nd lb Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Χορός Ναοῦ Ἀναστάσεως Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1 nassj\pa#gifj\nd cn F:j[aa\x#PadUaΓd\nDlb Κπ ξη ε ε ιε ε ε ε ζνλ Κπ ξη ε ε ιε

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ر ه ب ر و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک م س و

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

2. Knowledge Management

2. Knowledge Management ز و م آ ت در م و ر ب ر م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ا گ ن ا د 5 9 3 1 ر ا ب 1 ر ا م م د ل ا س 1 0 1-9 1 1 ص ص ن س ح ل ک ر ا د ا ر د ن ا م ز ا س ت م ال س ا ب ن ا د ت ر د م ر ا ر ق ت

Διαβάστε περισσότερα

pca; \d<$ g\ za d ma35p d dj; s a[γ ps; qpxaq d] v ago

pca; \d<$ g\ za d ma35p d dj; s a[γ ps; qpxaq d] v ago 1 Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 8 ον, Πολυέλαιος Δούλοι Κύριον, Ἦχος πλ. Α Πολυέλαιος «Δοῦλοι Κύριον» Ἦχος πλ. A, wrπα2 pca; \d

Διαβάστε περισσότερα

ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ر ا ی ش ن ا د - 3.

ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ر ا ی ش ن ا د - 3. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9-3 2 ص ص ن ا ر ی د م ی ن ا م ز ا س س ف ن ت ز ع و ه ی ح

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue14/Spring 2013 PP: 2135 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ص ن ع ت / س ا ز م ا ن س ا ل چ ه ا ر م. ش م ا ر ه چ ه ا ر د ه م بهار 2931 ص ص : 3 5 2 1 1

Διαβάστε περισσότερα

ق ل ر ا ق د ا ج س 2 م ی ر ک ر و پ د ی س 3

ق ل ر ا ق د ا ج س 2 م ی ر ک ر و پ د ی س 3 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 9-5 1 1 ص ص د ا و ج ت ا س س ؤ م ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ا ه ف ر ح ا ه

Διαβάστε περισσότερα

ی ا و ق ت د و ع س م ن

ی ا و ق ت د و ع س م ن ه د ک چ ت م ال س ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ر ث و م ل م ا و ع د ب ت و ل و ا و ا س ا ش ر و پ ل ر ب ک ا ل ع د س ا ر ا ا ه ف ص ا ه و ژ پ ص خ ا ش ه ا گ ش ه و ژ پ ر ا د ا ت س ا ا و ق ت د و ع س م ا ر ا ا ه ف

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα