ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Α.Σ. Μον. Μεηπ. Ποζόηηηα. 2 Αληαιιαθηηθά δνζνκεηξηθψλ αληιηψλ 2ν ηεκ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Α.Σ. Μον. Μεηπ. Ποζόηηηα. 2 Αληαιιαθηηθά δνζνκεηξηθψλ αληιηψλ 2ν ηεκ 1"

Transcript

1 Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λέζβνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17, Λέζβνο Σει: Fax: ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ: Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ρισξίσζεο ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ: 2/2016 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Ίδηνη πφξνη ΓΔΤΑΛ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ,00 ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΛ, θ. Γεκήηξηνο Αθξηψηεο, έρνληαο ππ φςε: Α/. Σελ ππ αξίζκ. 71/2016 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΛ κε ΑΓΑ: 7Φ1ΝΟΚΠΛ-Κ9Ο Β/. Σνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΤΑΛ έηνπο 2016 Γ/. Σηο δηαηάμεηο : 1) Σνπ Ν.1069/80 (ΦΔΚ-191 Α ) «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ Τδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο». 2) Σνπ Ν.3463/06 (ΦΔΚ 114 Α ) «Κχξσζε Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 3) Σεο Τ.Α.11389/93 «Δληαίνο θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο» (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α) 4) Σελ Τ.Α. : 35130/793/ΦΔΚ 1291Β/ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην φξην γηα ηε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ θαζνξίδεηαη ζε ,00 (ρσξίο Φ.Π.Α.). 5) Σνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 6) Σνπ Ν.3548/07 γηα ηηο δεκνζηεχζεηο ησλ πξνθεξχμεσλ ζηνλ λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν. ΓΙΑΚΗΡΤΔΙ Πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη ζπκπιήξσζε ηηκνινγίνπ με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηη σαμηλόηεπη ηιμή επί ηος ζςνόλος ηηρ ππομήθειαρ, -κεηαμχ ησλ πξνζθνξψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο- γηα ηελ «Ππομήθεια εξοπλιζμού σλωπίωζηρ», πξνυπνινγηζκνχ ,00, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ παξαθάησ πιηθψλ: α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Α.Σ. Μον. Μεηπ. Ποζόηηηα 1 Γνζνκεηξηθή αληιία ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ ςεθηαθή ειεθηξνκαγλεηηθή 1ν ηεκ 55 2 Αληαιιαθηηθά δνζνκεηξηθψλ αληιηψλ 2ν ηεκ 1 3 Ηιεθηξφδηα κέηξεζεο Τπνιεηκκαηηθνχ Υισξίνπ 3ν ηεκ Μεκβξάλεο γηα ειεθηξφδηα κέηξεζεο Τπνιεηκκαηηθνχ Υιψξηνπ Ηιεθηξνιχηεο γηα ειεθηξφδηα κέηξεζεο Τπνιεηκκαηηθνχ Υιψξηνπ Φίιηξα δηήζεζεο θαηά ηελ δηαδηθαζία κέηξεζεο ηνπ Τπνιεηκκαηηθνχ Υισξίνπ 4ν ηεκ 10 5ν ηεκ 10 6ν ηεκ 10

2 Άπθπο 1 ο ςμβαηικά ηοισεία πκβαηηθά ζηνηρεία ηεο κειέηεο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, είλαη: α) Σερληθή Έθζεζε β) πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γ) Σηκνιφγην θαη Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο πκβαηηθά ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζηε ζχκβαζε, θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: α) Η παξνχζα Γηαθήξπμε β) Σερληθή Έθζεζε γ) πγγξαθή ππνρξεψζεσλ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο δ) Σηκνιφγην θαη Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο ε) Η πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ Άπθπο 2 ο Πποϋπολογιζμόρ, Υπημαηοδόηηζη ηηρ Ππομήθειαρ α) Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα έρεη πξνυπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζηηο ,00 ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. β) Η πξνκήζεηα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο ΓΔΤΑΛ Κ.Α.: (8.400,00 ), Κ.Α.: (10.600,00 ), Κ.Α.: (9.600,00 ), Κ.Α.: (10.600,00 ), Κ.Α.: (7.500,00 ), Κ.Α.: (3.300,00 ), Κ.Α.: (2.200,00 ) θαη Κ.Α.: (5.300,00 ). Άπθπο 3 ο Γεκηοί ζηον διαγωνιζμό ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί: 1. Έιιελεο θαη αιινδαπνί πξνκεζεπηέο 2. Ννκηθά πξφζσπα εκεδαπά θαη αιινδαπά 3. πλεηαηξηζκνί 4. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ (εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8 Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α) Άπθπο 4 ο Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ ζηον διαγωνιζμό Οη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο, πξέπεη λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πνζνχ ίζνπ κε ην 2% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ρσξίο λα ζπλππνινγίδεηαη ν αλαινγνχλ Φ.Π.Α.. Πνζφ εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο 1.150,00 επξψ). 2. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ κε πηζηνπνίεζε ηεο εγγξαθήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ δεκφζηα αξρή πνπ λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ. 3. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία: α) Να αλαγξάθνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. β) Να δειψλνπλ φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 4. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 (A 75) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία λα δειψλνπλ: φηη έιαβαλ γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη λφκσλ, θαζψο θαη ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηεο κειέηεο θαη ηνπο απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε, είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, εγθεθξηκέλα θαη θαηάιιεια γηα ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. φηη έιαβε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαζψο θαη φηη ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηα νξηδφκελα ζηα ηεχρε ηεο κειέηεο.

3 Άπθπο 5 ο Υπόνορ και ηπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών 1. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηελ Μπηηιήλε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα ζπλεδξηάζεη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17, 1 νο φξνθνο, ζηηο 15/4/2016, ημέπα Παπαζκεςή, κε ψξα έλαξμεο ηεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 11:00 π.κ. θαη ψξα ιήμεο ηελ 11:30 π.κ. 2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη είηε απεπζείαο ζηε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ή απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν. α)η απεπζείαο ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ εκέξα θαη ψξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. β)η απνζηνιή ησλ πξνζθνξψλ ηαρπδξνκηθά ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν, πξέπεη λα γίλεη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ θαζνξηζκέλε ψξα ιήμεο ηεο παξαιαβήο ησλ. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ πξσηνθνιινχληαη ζηε γξακκαηεία ηεο ΓΔΤΑΛ. 3. Οη πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνληαη ζηε ΓΔΤΑΛ ηαρπδξνκηθά ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν πξηλ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη ζηε παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 4. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη ζηελ ππεξεζία εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. Άπθπο 6 ο Υπονική Ιζσύρ πποζθοπών Οη πξνζθνξέο γηα φζνπο έρνπλ ιάβεη κέξνο θαη δελ απνθιείζζεθαλ απφ ηε δεκνπξαζία ζεσξνχληαη φηη ηζρχνπλ γηα έλα ηξίκελν απφ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. Καηά ην δηάζηεκα πνπ ηζρχνπλ νη πξνζθνξέο ε ΓΔΤΑΛ κπνξεί λα θαιέζεη νπνηνδήπνηε δηαγσληζζέληα γηα λα ππνγξάςεη ζχκβαζε πξνκήζεηαο, κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ. Ο δηαγσληδφκελνο δελ κπνξεί θαηά ην δηάζηεκα ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ λα επηδεηήζεη ηελ αθχξσζε απηήο ή νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ φξσλ πξνεξρφκελε απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία. Η ΓΔΤΑΛ κπνξεί κε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε πξνο ηνπο δηαγσληδφκελνπο, λα δεηήζεη παξάηαζε ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Άπθπο 7 ο Φάκελορ Πποζθοπάρ Η κε ηήξεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ κπνξεί λα επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο αληίζηνηρεο πξνζθνξάο. Οη πξνζθνξέο ζα επηδνζνχλ ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θπξίσο θάθειν, φπνπ έμσ απφ απηφλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα: 1. Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ». 2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. 3. Ο ηίηινο ηεο πξνκήζεηαο θαζψο θαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο. 4. Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 5. Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο (νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία, ηειέθσλν ζηαζεξφ, θαμ, θηλεηφ ηειέθσλν, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, δηεχζπλζε θηι.) Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Μέζα ζην θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα: 1. Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. 2. ε ππνθάθειν ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ, θαζψο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θπξίσο θαθέινπ πξνζθνξάο. ηνλ θάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ φια ηα δεηνχκελα αλαθεξφκελα ζηνηρεία ζην ηεχρνο «ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ». 3. ε ζθπαγιζμένο ππνθάθειν ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ, θαζψο θαη ινηπά ζηνηρεία ηνπ θπξίσο θαθέινπ πξνζθνξάο. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα θέξνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. ε αληίζεηε πεξίπησζε πξέπεη λα κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή. Δηδηθά ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ππνγξάθνληαη θαη ζα ζθξαγίδνληαη (ζην πεξηζψξην θάζε ζειίδαο) κε ηελ ζθξαγίδα ηνπ πξνζθέξνληνο φιεο νη ζειίδεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη δεθηή θαη απνξξίπηεηαη σο

4 απαξάδεθηε, θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε, απφθξνπζε φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Γηεπθξηλήζεηο δίλνληαη κφλν απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ. Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. Άπθπο 8 ο Σιμέρ πποζθοπών Δπιβαπύνζειρ μειοδοηών 1. Οη ηηκέο αλά είδνο ζα δνζνχλ αλαιπηηθά ζην έληππν ηεο Τπεξεζίαο «ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ζπγθεθξηκέλα ζα αλαγξάθνληαη: ΣΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ε ηηκή κνλάδνο αλά είδνο (νινγξάθσο & αξηζκεηηθψο) & ρσξίο Φ.Π.Α. ΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ε ηηκή κνλάδνο αλά είδνο ρσξίο Φ.Π.Α ε δαπάλε αλά είδνο ε ζπλνιηθή δαπάλε φισλ ησλ πνζνηήησλ, ρσξίο Φ.Π.Α. ν Φ.Π.Α. ε ζπλνιηθή δαπάλε Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα είλαη ζε - - θαη κέρξη δχν δεθαδηθά. Πξνζθνξά ζε άιιν λφκηζκα ή ξήηξα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 2. ηελ ηηκή πξνζθνξάο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δαπάλεο δεκνζίεπζεο θαη ηπρφλ επαλαιήςεσλ ηεο, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ησλ πιηθψλ (κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζήο ηνπο) ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ δηαθήξπμε. 3. Πξνζθνξά πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. ε πεξίπησζε αξηζκεηηθνχ ιάζνπο ζην γηλφκελν ή ζηελ άζξνηζε ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή κνλάδνο. 4. Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο κε ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο αλά είδνο, νκάδα ή ζπλνιηθά. 5. Γελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Άπθπο 9 ο Γιεξαγωγή Γιαγωνιζμού Α. Παπαλαβή πποζθοπών 1. Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.) ζπλέξρεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηελ εκέξα θαη ψξα δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο θαη παξαιακβάλεη φινπο ηνπο θαθέινπο ζπκκεηνρήο. 2. Οη πξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ απνζηαιεί ηαρπδξνκηθά ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν θαηαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηά ηελ εκέξα θαη ψξα δηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ σο αθνινχζσο: I. Απηνπξνζψπσο απφ ηνλ ίδην ηνλ επηρεηξεκαηία ζε πεξίπησζε Αηνκηθήο Δπηρείξεζεο. II. Απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ Πξνζσπηθψλ Δηαηξεηψλ θαη ηεο Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ή απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν εθνδηαζκέλν κε ην παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. III. Απφ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη ησλ πλεηαηξηζκψλ ή απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν εθνδηαζκέλν κε ην παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. IV. ε πεξίπησζε Έλσζεο Πξνκεζεπηψλ είηε απφ φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο είηε απφ θνηλφ εθπξφζσπν ηνπο δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν. Με ηνλ ίδην ηξφπν κπνξεί λα εθπξνζσπεζνχλ θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ ελ γέλεη δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ νη πξνκεζεπηέο πνπ έρνπλ απνζηείιεη ηαρπδξνκηθά ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ηελ πξνζθνξά ηνπο. Β. Αποζθπάγιζη πποζθοπών 1. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο θαζνξηζκέλεο ψξαο γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ ν πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θεξχζζεη ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο απηψλ θαη θαηαγξάθεηαη απηφ ζην πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ φξγαλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ ππεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. 2. Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ, αξηζκνχληαη θαη κνλνγξαθνχληαη εμσηεξηθά απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ νη θπξίσο θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ κε ηε ζεηξά πνπ επηδφζεθαλ. Η απνζθξάγηζε γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή, κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο θαη αξηζκνχληαη κε ηνλ ίδην αξηζκφ θαη κνλνγξαθνχληαη απφ ηελ επηηξνπή, νη δχν ππνθάθεινη πνπ πεξηέρνληαη ζ' απηφλ. Αθνινχζσο κνλνγξαθνχληαη απφ ηελ

5 επηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη κνλνγξαθνχληαη ηα πεξηερφκελα ηνπ ππνθαθέινπ κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαηά θχιιν θαη θπιινκεηξνχληαη απφ ηελ επηηξνπή. β) Αθνινπζεί ζε κπζηηθή ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο & ν έιεγρνο ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο (ειέγρεη ην πεξηερφκελν ηνπο αλ είλαη ζχκθσλν κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο). Μεηά ηνλ έιεγρν ε επηηξνπή απνθαζίδεη γηα θάζε δηαγσληδφκελν αλ έρνπλ ηεξεζεί νη ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο Γηαθήξπμεο θαη αλ ηα πξνζθεξφκελα πιηθά αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη απνθιείεη φζνπο θαηά ηελ θξίζε ηεο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηα ηππηθά δηθαηνινγεηηθά ή ε πξνζθνξά ηνπο παξνπζηάδεη νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηνχ θαηαγξάθεηαη ζην πξαθηηθφ δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ & ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο (εηδνπνίεζε κε fax), αλαθνηλψλεηαη πνηνη έρνπλ απνθιεηζηεί απφ ηνλ δηαγσληζκφ θαη θαηαρσξείηαη ζην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο. Ο ζθξαγηζκέλνο ππνθάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο επηζηξέθεηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ απνθιείνληαη ζην ζηάδην απηφ, εθφζνλ απηνί δειψζνπλ φηη δελ πξνηίζεληαη λα ππνβάιινπλ έλζηαζε. γ) Μεηά ηελ εθδίθαζε ησλ ηπρφλ ελζηάζεσλ θαηά ηνπ παξαπάλσ πξαθηηθνχ ηεο Δ.Γ. απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΔΤΑΛ ή ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ηνπο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζε λέα ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία θαινχληαη νη δηαγσληδφκελνη (εηδνπνίεζε κε fax) πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί, πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ & κνλνγξαθεί θαηά θχιιν ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. Αλαθνηλψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνπο παξεπξηζθφκελνπο θαη πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζην πξαθηηθφ, ην ππνγξάθεη θαη θιείλεη, κεηά ηελ εθδίθαζε ησλ ηπρφλ ελζηάζεσλ απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑΛ. 3. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΔΤΑΛ εγθξίλεη ή αθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ρσξίο λα απνθιείεηαη ε κεξηθή επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν, ζε πεξίπησζε ιάζνπο ή παξάιεςεο ησλ Δπηηξνπψλ. Άπθπο 10 ο Δνζηάζειρ ππορ ηηρ ςπογπαθήρ ηηρ ζύμβαζηρ 1. Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηαο ηνπ, ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ απηφλ, ππνβάιιεηαη εγγξάθσο σο εμήο: α.καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππεξεζία, κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΔΤΑΛ. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κε δηθή ηνπο θξνληίδα. ε πεξίπησζε πνπ κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηξνπνπνηείηαη φξνο ηεο δηαθήξπμεο, εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 παξ. 3 ηνπ «Δληαίνο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» (ΤΠ.Δ /93). β.καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ απηφλ, κφλν απφ πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή απνθιείζηεθε απ απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην, ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππεξεζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ. Οη ελζηάζεηο απηέο δελ επηθέξνπλ αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδνληαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηεο ζην Γ.. ηεο ΓΔΤΑΛ, ην νπνίν απνθαίλεηαη ηειηθά. 2. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νζνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο, πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 3. Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΤΑΛ θαζψο θαη νη απνθάζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ειέγρνληαη γηα ηε λνκηκφηεηα ηνπο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.

6 Άπθπο 11 ο Ανακοίνωζη Καηακύπωζηρ 1. ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: α. Σν πξνο πξνκήζεηα είδνο β. Σελ πνζφηεηα γ. Σελ ηηκή δ. Σνλ ηφπν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ε. Σελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο απφ ην Γ. ηεο ΓΔΤΑΛ. ζη. Σελ πξνζεζκία θαη ηνλ ηφπν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 2. Ο Πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. 3. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΤΑΛ. ηελ ίδηα απφθαζε ην Γ.. δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζην επφκελν κεηνδφηε. Άπθπο 12 ο Τπογπαθή ύμβαζηρ 1. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία ε ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, αθνχ πξνζθνκηζζεί ε πξνβιεπφκελε απφ ηε δηαθήξπμε εγγπεηηθή επηζηνιή. 2. Η ζχκβαζε πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: α. Σνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο β. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε γ. Σν πξνο πξνκήζεηα είδνο θαη ηελ πνζφηεηα δ. Σελ ηηκή ε. Σνλ ηφπν, ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. ζη.σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ. δ. Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο. ε. Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο. ζ. Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ. η) Σνλ ηξφπν θαη ρξφλν πιεξσκήο. ηα)σνλ ηξφπν αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή. Ιβ) Σελ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. 3. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 4. Η ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. 5. Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: α.παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή, ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, εάλ ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά ην κέξνο πνπ θξίλεηαη αζήκαλην απφ ην Γ ηεο ΓΔΤΑΛ. β.παξαιήθζεθε νξηζηηθά πνζνηηθά ή πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. γ.έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. δ.δθπιεξψζεθαλ θαη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. Άπθπο 13 ο Δγγςήζειρ Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο αλ δελ είλαη δηαηππσκέλεο ζηε Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 1. Η εγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ α)η εγγχεζε ζπκκεηνρήο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2%, επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ρσξίο Φ.Π.Α.

7 β)οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 1.Σελ εκεξνκελία έθδνζεο 2.Σνλ εθδφηε 3.Σελ Δπηρείξεζε πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη 4.Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο 5.Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε 6.Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε 7.Σε ζρεηηθή δηαθήξπμε θαη ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ 8.Σελ εκεξνκελία ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Η εγγχεζε πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζθνξάο φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο. 9.Σνπο φξνπο φηη: Ι.Η εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο δηδήζεσο ΙΙ.Σν πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. ΙΙΙ.ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ IV.Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο ΓΔΤΑΛ, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. γ)η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Οη εγγπήζεηο ησλ ινηπψλ πξνκεζεπηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ επηζηξέθνληαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο. ε φζνπο απνθιείζηεθαλ απφ ην δηαγσληζκφ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη, εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί έλδηθν κέζν ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ ή παξαίηεζεο απφ απηά. 2. Η εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηων όπων ηηρ ζύμβαζηρ α) Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε 5% ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο ρσξίο Φ.Π.Α. β) Η εγγχεζε θαηαηίζεληαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο γ) Η εγγχεζε αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ πεξηβάιινληαη, πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξνπλ θαη ηα αθφινπζα: 1. Σελ εκεξνκελία έθδνζεο 2. Σνλ εθδφηε 3. Σελ Δπηρείξεζε πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη 4. Σνλ αξηζκφ εγγχεζεο 5. Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε 6. Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. 7. Σνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά 8. Όηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο. 9. Όηη ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηεο ΓΔΤΑΛ πνπ έρεη ζπλάςεη ηε ζχκβαζε θαη φηη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο ηνπ εθδφηε αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηεο απιήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 10. Όηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 11. Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο ή παξάδνζεο, θαηά ην ρξφλν πνπ κε βάζε ηε ζχκβαζε ν αγνξαζηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηα πιηθά, πιένλ δχν (2) κήλεο. 12. Όηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο ΓΔΤΑΛ πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. Σν ζρεηηθφ αίηεκα πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο.

8 δ)η εγγχεζε επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Άπθπο 14 ο Παπαλαβή 1. Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ πνπ νξίδεηαη θαη ζπγθξνηείηαη απφ ην Γ ηεο ΓΔΤΑΛ. 2. Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ θαιείηαη λα παξαζηεί ν πξνκεζεπηήο θαη δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ ζχκβαζε, ελεξγείηαη: Με καθξνζθνπηθή εμέηαζε. Με ρεκηθή ή κεραληθή εμέηαζε. Με πξαθηηθή δνθηκαζία. Με φινπο ή κε φζνπο απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο ρξεηάδεηαη, αλάινγα κε ην πξνο πξνκήζεηα πιηθφ, ή θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ελδεηθλπφκελν ηξφπν, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο. 3. Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, ππνγξάθνληαη απφ ηα κέιε ηεο θαη ηνλ πξνκεζεπηή. Άπθπο 15 ο Πληπωμή - Κπαηήζειρ 1. Η πιεξσκή ησλ πιηθψλ ζα γίλεη κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ πιηθψλ. 2. Καηά ηελ πιεξσκή ν πξνκεζεπηήο πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηε ΓΔΤΑΛ ηα ζρεηηθά ηηκνιφγηα θαη ηα πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 3. Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηνπο θφξνπο, ηέιε, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο θαηά ηνλ ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηεο. Άπθπο 16 ο Υπόνορ παπάδοζηρ Σόπορ παπάδοζηρ O αλάδνρνο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηελ πξνκήζεηα ηκεκαηηθά θαη λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ζηηο ζέζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη εληφο πέληε (5) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ο πξνο πξνκήζεηα εμνπιηζκφο παξαδίδεηαη ζηελ απνζήθε ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ., κε δαπάλε (κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε) ηνπ αλαδφρνπ-πξνκεζεπηή, εληφο δέθα πέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θάζε θνξά ηεο ηκεκαηηθήο παξαγγειίαο. Οη παξαγγειίεο ζα δίδνληαη γξαπηά απφ ηελ Τπεξεζία Πξνκεζεηψλ δηά ηειενκνηνηππίαο. Δθ φζνλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ή ησλ ηκεκαηηθψλ αληίζηνηρσλ πξνζεζκηψλ, κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ πνηληθέο ξήηξεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 27 θαη 33 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. Άπθπο 17 ο Γλώζζα Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη, επί ποινή αποκλειζμού, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. Σα έγγξαθα ησλ πκβάζεσλ θαζψο θαη φιε ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ είλαη δπλαηφ λα απαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Πηζηνπνηεηηθά αιινδαπψλ αξρψλ ή δηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο γίλνληαη δεθηά, κφλν εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ζεσξεκέλε απφ ηα θαηά ηφπνπο πξνμελεία ή ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ππεξηζρχεη ε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. Καη εμαίξεζε, ηα εξγνζηαζηαθά εγρεηξίδηα (prospectus) ησλ κεραλεκάησλ, νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ κπνξεί λα είλαη ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Άπθπο 18 ο Πληποθοπίερ Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηελ δεκνπξαζία, ηνλ ηξφπν θηήζεο ησλ εληχπσλ, θιπ απφ ηνπο σηήξε Βαζίιαξν θαη Παξαζθεπά Φηλδαλή, πξνζεξρφκελνη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑΛ, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17, Σερληθή Τπεξεζία, ζηα ηειέθσλα: , θαη fax: Η παξνχζα, καδί κε ηα ηεχρε ηεο ΜΔΛΔΣΗ θαη ην ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑΛ απφ φπνπ κπνξνχλ νη ελδηαθεξφκελνη λα ηα παξαιάβνπλ.

9 ΗΜΔΙΩΗ: Καηά ηε ιήςε ησλ εληχπσλ απφ ην δηθηπαθφ ηφπν ηεο ΓΔΤΑΛ, νη ελδηαθεξφκελνη νη νπνίνη πξνηίζεληαη λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ, είλαη απαξαίηεην λα γλσζηνπνηήζνπλ ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο θαη δ/λζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ( ) ζηε δ/λζε: πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ άκεζα εθφζνλ απαηηεζεί- αλαθνηλψζεηο, δηεπθξηλήζεηο θιπ γηα ηνλ δηαγσληζκφ. Άπθπο 19 ο Γημοζιόηηηα διαγωνιζμού Η πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ: 1. Θα δεκνζηεπηεί ζε κηα εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα πνπ θπθινθνξεί ζην Ννκφ, πέληε ηνπιάρηζην εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 2. Θα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα ηεο ΓΔΤΑΛ. Δπηπιένλ, ε Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑΛ ( Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο θαζψο θαη ηπρφλ επαλαιήςεσλ ηνπ δηαγσληζκνχ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Άπθπο 20 ο Γιαθοπέρ Γιακήπςξηρ Νόμων Όηαλ ε δηαθήξπμε έρεη αζάθεηα ή δελ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άξζξν, ππεξηζρχεη ν Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α (Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ.) Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΓΔΤΑΛ ΑΚΡΙΩΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: 34636 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ Ο Γήκνο Υατδαξίνπ, Έρνληαο ππόςε: Σελ αλάγθε πεξηζπιινγήο

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καλπάκι, 19 / 03 / 2012 ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σίηλορ: «Ππομήθεια ςλικών ύδπεςζηρ και αποσέηεςζηρ ΔΗΜΟ ΠΧΓΧΝΙΟΤ για ηην ζςνηήπηζη ηυν δικηύυν» ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ Απιθ. ππυη.: 6249 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΡ. ΠΡΩΣ: 43816/18-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» Σόπορ Διεξαγωγήρ Δημαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ. ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 33/2016 απφθαζε Γεκάξρνπ θαη ηελ αξηζ. 65/2016 απφθαζε Ο.Δ, γηα ηελ πξνκήζεηα :

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ. ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 33/2016 απφθαζε Γεκάξρνπ θαη ηελ αξηζ. 65/2016 απφθαζε Ο.Δ, γηα ηελ πξνκήζεηα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 3/2016 ΘΔΜΑ: Ππομήθεια ξηπογπαθικού σαπηιού, αναλωζίμων ςλικών εκηςπωηών, θωηοηςπικών και ηηλεομοιοηςπίαρ και γπαθικήρ ύληρ για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη. Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Nν 789/2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ- ΤΚΕΩΝ

ΘΕΜΑ: «Πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη. Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Nν 789/2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ- ΤΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΚΕΩΝ Γηεχζπλζε: Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 125 Σ.Κ. 56728 Νεάπνιε Πιεξ.: Φιψξνπ Αηθαηεξίλε Σει./Φαμ: 2313 329 566-537 πθηέο 10/3/2016 Αξηζκ. Πξση.789 Αξηζ. Πξση. Σεύρ. Σερληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η. O Ππόεδπορ ηηρ σολικήρ Επιηποπήρ Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η. O Ππόεδπορ ηηρ σολικήρ Επιηποπήρ Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ Γιαννιηζά 25-07-2012 Aπιθ. Ππυη. : 197 ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑ ΥΟΛΙΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ ΔΓΤΣΓΡΟΒΑΘΜΙΑ ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2012 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Ππομήθεια γπαθικήρ ύληρ, και λοιπών ζσολικών

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ Απ. Μελέηηρ Απεςθείαρ Ανάθεζηρ 24/2017 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ν Α Τ Α Γ Ο Ω Σ Ι Κ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΖΚΝΠ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝ ΓΗΔ/ΛΠΖ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ & Ρ.. Ζμεπομηνία :11/05/2016 Απ. Ξπωη. :14.069 Γ Η Α Θ Ζ Ο Μ Ζ Λ 1927 Πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ΔΣΟΙΜΟΤ ΑΦΑΛΣΟΜΔΙΓΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΥΟΤ 589 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΕΤΣΕΡΟΤ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ(ΑΡΣΟΤ,ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ) ΔΗΜΟΤ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΥΟΤ 589 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΕΤΣΕΡΟΤ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ(ΑΡΣΟΤ,ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ) ΔΗΜΟΤ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 17/9/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΩΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση. 36678 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παχινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά. ΑΡΘΡΟ 2 Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο Γηθαηνινγεηηθά Γεληθψλ Όξσλ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά. ΑΡΘΡΟ 2 Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο Γηθαηνινγεηηθά Γεληθψλ Όξσλ ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. Υαληά, 13 Φεβ 17 Σα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε απηφλ, ζπληάζζνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ Σαρ.Γ/λζε :Γξφκνο αεξνδξνκίνπ Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν : 2695048125 Fax : 2695023004 Ζκεξνκελία 27/11/2012 Αξηζκ. Πξση. : 1367 Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ Δομοκόρ, ΟΕΠΘΦΕΠΕΘΑ ΡΕΠΕΑΡ ΕΚΚΑΔΑΡ Απ. Οπωη. : 2481 ΜΞΛΞΡ ΦΘΘΩΘΔΑΡ ΔΗΛΞΡ ΔΞΛΞΙΞΣ ΑΟΞΦΑΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ Δομοκόρ, ΟΕΠΘΦΕΠΕΘΑ ΡΕΠΕΑΡ ΕΚΚΑΔΑΡ Απ. Οπωη. : 2481 ΜΞΛΞΡ ΦΘΘΩΘΔΑΡ ΔΗΛΞΡ ΔΞΛΞΙΞΣ ΑΟΞΦΑΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ Δομοκόρ, 15 03 2016 ΟΕΠΘΦΕΠΕΘΑ ΡΕΠΕΑΡ ΕΚΚΑΔΑΡ Απ. Οπωη. : 2481 ΜΞΛΞΡ ΦΘΘΩΘΔΑΡ ΔΗΛΞΡ ΔΞΛΞΙΞΣ ΑΟΞΦΑΡΗ Διεξαγωγήρ ππόσειπος μειοδοηικού διαγωνιζμού για «ΟΠΞΛΗΘΕΘΑ ΑΜΑΚΩΡΘΛΩΜ, ΑΜΑΚΚΑΙΘΙΩΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/174/154124/.1712 ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ.(Γ3) ΣΜΗΜΑ ΤΜΒΑΔΩΝ Υαληά, 27 Οθη 17 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΚΔΧΝ πθηέο 09/03/2012 Αξηζκ. Πξωη. 55 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ» ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 201/6408/10

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΚΔΧΝ πθηέο 09/03/2012 Αξηζκ. Πξωη. 55 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ» ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 201/6408/10 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΚΔΧΝ πθηέο 09/03/2012 Αξηζκ. Πξωη. 55 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ» ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 201/6408/10 'Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06 (Γ.Κ.Κ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Aξ.Πξωη.:33838/12-10-2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Αριθμ. Πρωτ:21665/ 2015 Δηαθήξπμε πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηφρν ηελ αλάθηεζε αμηνπνίεζε φισλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 ΘΔΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 14/1/2014 ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 14/1/2014 ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 14/1/2014 ΤΝΓΔΜΟ ΓΖΜΩΝ ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ΓΤΣΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Σ.Θ. 30505 - Σ.Κ. 562 10 Δ Τ Ο Μ Ο Αξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Η / Τ, Δ Κ Σ Τ Π Ω Σ Ω Ν & Π Δ Ρ Ι Φ Δ Ρ Δ Ι Α Κ Ω Ν Τ Σ Η Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μ Δ Λ Δ Σ Η ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ

Μ Δ Λ Δ Σ Η ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΒΔΡΟΙΑ (Γ.Δ.Τ.Α.Β) Απ. μελ. 10/2017 Μ Δ Λ Δ Σ Η ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 40.000,00 ΔΤΡΧ σωπίρ θπα ΤΝΗΜΜΔΝΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΙΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004052218-03-22 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πεξηζηέξη: 22/03/ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξωη.: Σ.Σ.10345 ΓΖΜΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ & ΤΝΣΖΡΖΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Αγ. Γημήηπιορ 29 / 01 / 2015 Απ.Ππυη. 3354 ΘΔΜΑ: «ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΤΠΑΡΥΟΝΣΩΝ Η/Τ, ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ, ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ, ΣΗΛΔΟΜΟΙΟΣΤΠΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

72.698,72 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.

72.698,72 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. Καναλλάκι 11/05/2017 Απ. ππυη. 4531 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑ ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ «ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΔΗΜΟΤ ΠΑΡΓΑ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑ 70-6162.002 CPV:

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ Nάουσα 25-11-2015 Αρ.πρωτ.31136 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ Έρνληαο ππφςε : 1. Σν Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α72010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Σμήμα : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ

Η ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 17 η ηηρ 6-7-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 17 ε πλεδξίαζε ηεο 06-7-2010

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΑ Φάπζαλα, Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΑ Φάπζαλα, Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΑ Φάπζαλα, 11.11.2015 ΔΗΜΟ ΦΑΡΑΛΩΝ Απιθ. ππυη.:16185 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ππομήθειαρ καςζίμυν θέπμανζηρ για ηιρ ανάγκερ ηος Δήμος και ηυν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α. Αθήνα, 23/12/2011 ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΧΝ Απιθ. Γιακήπςξηρ: 22/2011 Δ.Σ.Α.Α. Απ. Ππυηοκόλλος: 174616/23-12-2011 ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΧΝ ΑΓΑ: 45ΦΡΟΡΔ1-51Τ Γ/ΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 239-22/09/2015 1 ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Βαο. νθίαο 127 115 21, Ακπειόθεπνη Σει. : 210 64 78868 e mail :achousakou@pasteur.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΔΓΡΑ : ΑΚΑΓΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Γ/λζε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002281726 2014-09-10

14PROC002281726 2014-09-10 ΑΔΑ: 73ΦΔΩ15-53Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΤΦΛΙ, 27/08/2014. ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΧΣ.: 13851 ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΠΡΟ: ΔΦΗΜΔΡΙΓΔ, ΦΔΚ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 14PROC002281726 2014-09-10 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΡΓΟ: «Αλάπιαζε Βξπζψλ ζηε ζέζε Κεθαιφβξπζνπ Πνξηψλ ηεο Γ.Δ. Ωιελίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο νξηνγξακκήο Βειηηζψλ, Καλδάινπ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ πλεδξίαζε 28 ε ηεο Α Π Ο Π Α Μ Α

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ πλεδξίαζε 28 ε ηεο Α Π Ο Π Α Μ Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ πλεδξίαζε 28 ε ηεο 29-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 28 ε πλεδξίαζε ηεο 29-10-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Αξ. Απόθαζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Προκήζεηα θασζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ ηοσ Γήκοσ Λαγθαδά θαη ηωλ Νοκηθώλ ηοσ Προζώπωλ (ΓΗ.Κ.Δ.Λ., Τ.Κ.Π.Α.Α.Π., τοιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ:... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ:... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗ Ρεθύμνου././. Αρ. Πρ.:. ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ:........... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρζρο 1 - Κείκελα θαη ζηοητεία ποσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΜΟ ΔΡΔΣΡΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αξ. Μειέηεο: 5/2012 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Δθζπγρξνληζκφο, ηειεκεηξία θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» ΜΔΛΔΣΖ: «Δθζπγρξνληζκόο,

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.07.21 12:48:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΤ2Π46906Β-Α3Β EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Η / Τ, Π Δ Ρ Ι Φ Δ Ρ Δ Ι Α Κ Ω Ν Κ Α Ι Α Γ Δ Ι Ω Ν Υ Ρ Η Η Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Μ Δ Σ Η Ν Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Η / Τ, Π Δ Ρ Ι Φ Δ Ρ Δ Ι Α Κ Ω Ν Κ Α Ι Α Γ Δ Ι Ω Ν Υ Ρ Η Η Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Μ Δ Σ Η Ν Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 16/2014 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Η / Τ, Π Δ Ρ Ι Φ Δ Ρ Δ Ι Α Κ Ω Ν Κ Α Ι Α Γ Δ Ι Ω Ν Υ Ρ Η Η Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ 2

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΠΕΝΣΕΛΗ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : Αξ. Πξση.: 22867/17.11.2015 «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ ΤΝΓΔΔΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΜΔ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΔΣΟΤ 2016»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ No 24 ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Γηα ηελ πξνκήζεηα Αλαηζζεζηνινγηθνχ κεραλήκαηνο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο.

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ No 24 ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Γηα ηελ πξνκήζεηα Αλαηζζεζηνινγηθνχ κεραλήκαηνο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 1ε ΤΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν "ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ - ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ Γ.Ν "ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ" ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ 16-12-2016 ΑΡΗΘ.ΠΡΩΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Πιεξ.: Μ.Μαξθνύιε Σει.: 2313 32.3115. Γ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νν Π 05/2014

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Πιεξ.: Μ.Μαξθνύιε Σει.: 2313 32.3115. Γ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νν Π 05/2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Πιεξ.: Μ.Μαξθνύιε Σει.: 2313 32.3115 Γ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νν Π 05/2014 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΟ (1)

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΡΖΣΖ ΓΖΚΟ ΥΔΡΟΛΖΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ Τπεξεζηψλ Γνύξλεο 30-8-2011 Αξηζκόο πξση. 24532 ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚΝ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ ΓΗΑ ΡΝ ΠΣΝΙΗΘΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΡΓΟ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ (ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΛΑΣΙ ΣΟΤ ΒΑΙΛΙΑ) ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΜΟΤΕΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ (Ν.Π.Γ.Γ) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπόιεσο 110, Σ.Κ. 546 21 ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 27 ε πλεδξίαζε ηεο 14-10-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 13 η ηηρ 28-07-2011 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 13 ε πλεδξίαζε ηεο 28-07-2011 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Αξ. Απφθαζεο

Διαβάστε περισσότερα