ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 12/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1931 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 12/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1931 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη: 12/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 1931 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Δ.Α.Μ: 15REQ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ -ΠΚΜ Παπαρρηγοπούλου 7 Τ.Κ Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών Λαδάς Σωκράτης (εσωτ.127) Τηλ: & Fax: Website : Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 32 η /2015 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.500,00 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.» (CPV: ) To ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ- Π. Κ. Μ. προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, να καταθέσουν προσφορές για τη ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης & αναγόμωσης πυροσβεστήρων των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.ΠΚΜ { Παρ. ΘΧΠ Αγ. Παντελεήμων Θεσ/νίκης-Παρ. ΑΑΠμεΑΘ Αγ. Δημήτριος Πυλαία- Παρ.ΑΑΑ Σερρών- Παρ. ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου-Παρ.ΙΑΑ Πεύκα } προϋπολογισμού 4.500,00 πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ 19η/ (θέμα15 ο ) απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με την λήψη ηλεκτρονικών προσφορών (ΑΔΑ:7Σ73ΟΞΧΣ-ΔΔΡ) (Α.Δ.Α.Μ. πρωτογενούς αιτήματος ΕΣΗΔΗΣ 15REQ ). Οι τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I είναι αναπόσπαστο τμήμα αυτής της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρίες ή ατομικές επιχειρήσεις του είδους με την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών επί ποινής αποκλεισμού : 1

2 1) Υπεύθυνη δήλωση (του αρ.8 παρ.4. Ν.1599/1966) για την αποδοχή των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος I της πρόσκλησης ενδιαφέροντος 32 ης / ) Υπεύθυνη δήλωση (του αρ.8 παρ.4. Ν.1599/1966) για το χρόνο παράδοσης των εργασιών της 32 ης /2015 που δεν θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 3) Φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας για τη συντήρηση-αναγόμωση-υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης. 4) Φωτοτυπία πιστοποιητικού ανεξάρτητων φορέων ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο για τον έλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων. 5) Φωτοτυπία πιστοποιητικού επάρκειας ανεξάρτητων φορέων σύμφωνα με την ΥΑ618/43(ΦΕΚ 52/Β/2005) και 17230/671(ΦΕΚ1218/Β/2005) ότι δύναται να ασκεί τα καθήκοντα για τον έλεγχο,την συντήρηση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων. 6) Βεβαίωση από το επιμελητήριο το τμήμα ΓΕΜΗ για την εγγραφή-καταχώρηση της επιχείρησης και βεβαίωση για κατάθεση καταστατικού(και τροποποιήσεις) για εταιρίες νομικής μορφής και καταχώρησης νόμιμου εκπροσώπου αυτής. 7) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας 8) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΑΡΘΡΟ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τη συνολική τιμή της προσφοράς χωρίς το ΦΠΑ και το ποσοστό Φ.Π.Α. ξεχωριστά. Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών και η επιλογή του ανάδοχου είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ. Το κόστος μεταφοράς και τοποθέτησης επιβαρύνει τον ανάδοχο. Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών της προμήθειας ορίζεται σε (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει μία προσφορά αν η αρμόδια επιτροπή πρόχειρων διαγωνισμών του Κέντρου κρίνει ότι η ποιότητα των υλικών, η τεχνική περιγραφή και η έλλειψη των δικαιολογητικών συμμετοχής δεν καλύπτου τις απαιτήσεις της πρόσκλησης. Ο ανάδοχος της προμήθειας με την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης από Τράπεζα,ποσού ίσο με το 5% του συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ, για διάστημα μέχρι την επιστροφή της. ΑΡΘΡΟ 3 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ 1. Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής αξίας 2. Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ. 0,10% 2

3 3. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ. 4. ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ. Η πληρωμή θα γίνει μέσα σε χρονικό διάστημα 60ημερών από την κατάθεση των κάτωθι δικαιολογητικών: α) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας β) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας γ) Τιμολόγιο Πώλησης-ΔΑ δ) Πρακτικό παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής του κάθε Παραρτήματος (από το Κέντρο). ΑΡΘΡΟ 4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στο γραφείο προμηθειών του Κέντρου στη ηλεκτρονική διεύθυνση: και θα περιλαμβάνει την κατάθεση: 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής που περιγράφονται στο άρθρο Β της παρούσης σε αρχεία μορφής PDF. 2) της οικονομικής προσφοράς σε αρχείο μορφής PDF του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ ΙI. μέχρι και την 29η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μμ με θέμα: «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο32η/2015 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΠΑΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ». ΑΡΘΡΟ 4 ΕΠΙΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1)Για κάθε θέμα που δε ρυθμίζεται στην παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, του Ν. 2362/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του ΠΔ 118/2007, του Ν.2741/1999, του Ν.2286/1995, του Ν. 3886/2010, τουν.2198/1994 του Ν.4281/2014 το αρ. 157 & το Ν.4320/2015(ΦΕΚ 29,τ.Α-19/03/2015 το αρ.. 37). 2)Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου στη ΕΣΗΔΗΣ και θα κοινοποιηθεί στις παρακάτω εταιρίες αποδελτίωσης ) Πληροφορίες σχετικά με την τεχνική προσφορά αρμόδιος ο κ. Τζάνης Νικόλαος Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός Α.Π.Θ υπάλληλος ΘΧΠ Αγ. Παντελεήμων τηλ & Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΒΑΝΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή έχει σκοπό να ενημερώσει τον ανάδοχο για τις εργασίες που απαιτούνται για την αναγόμωση και συντήρηση των πυροσβεστήρων των παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αντικείμενο της ανάθεσης αυτής είναι ο έλεγχος και η συντήρηση των πυροσβεστήρων για τις ανάγκες της απρόσκοπτης λειτουργίας αυτών σε περίπτωση πυρκαγιάς για ένα (1) έτος. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ετήσια συντήρηση θα περιλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο καλής λειτουργίας όλων των πυροσβεστήρων, τον εντοπισμό και διάγνωση πιθανών βλαβών ή φθορών και την αποκατάσταση αυτών και κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την σωστή λειτουργία των πυροσβεστικών μέσων των ιδρυμάτων. Οι προς έλεγχο, συντήρηση, αναγόμωση πυροσβεστήρες : Α) θα αναγράφουν σε ειδική αυτοκόλλητη πινακίδα το είδος της κατασβεστικής ουσίας, την ημερομηνία αναγόμωσης, την ημερομηνία λήξης της αναγόμωσης επικολλημένη στο σώμα του πυροσβεστήρα. Β) Οποιαδήποτε παραμόρφωση του σώματος του πυροσβεστήρα, στρέβλωση, διαρροή ή παλαιότητα θα έχει σαν αποτέλεσμα την απόρριψη του πυροσβεστήρα σε συνεργασία με τον αρμόδιο και την άμεση απόρριψη του. Γ) οι πυροσβεστήρες θα φέρουν ασφάλεια με μολυβδοσφραγίδα ή το ειδικό πλαστικό δεματικό, για την ισχύ της εγγύησης που θα δοθεί. Ο έλεγχος, η συντήρηση και η αναγόμωση των πυροσβεστικών μέσων θα γίνει σε εφαρμογή των ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/ ) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/ ) καθώς και της εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 15325/871/26-4

5 «Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες» και της όποιας ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας περί ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων. Ο δακτύλιος θα είναι κατασκευασμένος από υλικό συμπαγές, (και σε καμία περίπτωση ελαστικός) ενιαίου κυκλικού σχήματος(δίσκος) ο οποίος θα φέρει στο κέντρο του οπή με σταθερή διάμετρο και η περιφέρεια του θα εφάπτεται στο κέλυφος του πυροσβεστήρα έτσι ώστε να μην επιτρέπει τον δακτύλιο να μετακινηθεί και να αφαιρεθεί από το κέλυφος του πυροσβεστήρα παρά μόνο στην περίπτωση που το σύνολο των εξαρτημάτων του πώματος μηχανισμού εκτόξευσης (μανόμετρο και κλείστρο κλπ) αφαιρεθούν τελείως. Ο δακτύλιος θα πρέπει να αναγράφει ανάγλυφα το έτος συντήρησης και ο χρωματισμός του να είναι ίδιος με αυτόν της ετικέτας αναγόμωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 17230/671/2005/ (ΦΕΚ Β 1218). Oι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως θα πρέπει να φέρουν στο λαιμό του πυροσβεστήρα δακτύλιο ελέγχου, κατά την ετήσια συντήρηση ή όταν αναγομώνονται. Οι πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα (CO2) θα πρέπει να φέρουν στο λαιμό του πυροσβεστήρα δακτύλιο ελέγχου, ύστερα από τη διενέργεια υδραυλικής δοκιμής. Κατά τη διάρκεια της συντήρησης-αναγόμωσης των πυροσβεστήρων, αυτοί θα αντικαθίστανται με εφεδρικούς της Αναδόχου εταιρείας ώστε να μη μείνει ο Οργανισμός ακάλυπτος από πυροσβεστικά μέσα. Σε περίπτωση που η εταιρεία αδυνατεί να καλύψει την εφεδρεία όλων των ιδρυμάτων η διαδικασία της συντήρησηςαναγόμωσης θα γίνει σταδιακά κατ όπιν συνεννόησης με τη διεύθυνση κάθε ιδρύματος. Κάθε πυροσβεστήρας θα κωδικοποιείται και θα επανατοποθετείται στην ίδια θέση από όπου παραλήφθηκε, με ευθύνη του Αναδόχου και με υπόδειξη της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα διαθέτει όχημα περισυλλογής των πυροσβεστήρων και το κόστος μεταφοράς τους θα βαρύνει τον ίδιο. Με την περισυλλογή θα κατατε-θεί διπλό έντυπο στα Γραφεία Διεύθυνσης κάθε ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται επακριβώς η ποσότητα και το είδος των πυροσβεστήρων που πρόκειται να αναγομωθούν. Δειγματοληπτικός έλεγχος και χρήση των πυροσβεστήρων μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της παράδοσης μετά από συντήρηση ή αναγόμωση. Μετά τον έλεγχο, η 5

6 ανάδοχος εταιρεία χωρίς άλλη χρέωση είναι υποχρεωμένη να αναγομώσει τους πυροσβεστήρες. Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος θα υποβάλει γραπτή έκθεση για την κατάσταση των πυροσβεστικών μέσων του Οργανισμού. Επίσης θα υποβάλει και Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να αποκαταστήσει με δικές της δαπάνες τυχόν βλάβες και ζημιές που θα προκύψουν από δική της υπαιτιότητα στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού. Η εταιρεία θα παρέχει εγγύηση για την ορθή λειτουργία των πυροσβεστήρων που έχουν αναγομωθεί-συντηρηθεί για διάστημα ενός έτους. Ειδικότερα το αντικείμενο των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, που θα αναλάβει την ετήσια συντήρηση και την πενταετή αναγόμωση των πυροσβεστήρων των ιδρυμάτων θα είναι: Ως προς τα διαστήματα συντήρησης και μέγιστης λειτουργικής ζωής των πυροσβεστικών μέσων, θα ακολουθεί το παράρτημα ΙΙΙ της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β 52/ ), όπως αυτό αναθεωρήθηκε με το άρθρο 5 της Υ.Α /671 (ΦΕΚ Β 1218/ ). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πίνακα με τους υπάρχοντες πυροσβεστήρες, εναρμονισμένο με το παράρτημα ΙΙΙ. Ως προς τις διαδικασίες συντήρησης των πυροσβεστικών μέσων, θα ακολουθεί το παράρτημα IV της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β 52/ ). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση με τις εκτελεσθείσες εργασίες στους πυροσβεστήρες, σύμφωνη με τα αναφερόμενα με το παράρτημα IV. Ως προς τις διαδικασίες αναγόμωσης και πρόσθετης συντήρησης των πυροσβεστικών μέσων, θα ακολουθεί το παράρτημα V της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β 52/ ). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση με τις εκτελεσθείσες εργασίες στους πυροσβεστήρες, σύμφωνη με τα αναφερόμενα με το παράρτημα V. 6

7 Ως προς τις διαδικασίες διεξοδικού ελέγχου των πυροσβεστικών μέσων, θα ακολουθεί το παράρτημα VI της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β 52/ ). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση με τις εκτελεσθείσες εργασίες στους πυροσβεστήρες, σύμφωνη με τα αναφερόμενα με το παράρτημα VΙ. Οι προς συντήρηση πυροσβεστήρες θα εναρμονιστούν με την εγκύκλιο του 15325/871/ Υπουργείου Ανάπτυξης, αναφορικά με την τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες. Τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν εγγύηση ενός έτους, θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κείμενες νομοθεσίες, θα φέρουν σήμανση CE και θα είναι αποδεκτά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Με την παράδοσή τους θα προσκομιστούν στην Τεχνική Υπηρεσία κάθε ιδρύματος πιστοποιητικά καλής λειτουργίας των πυροσβεστήρων, μητρώα καταγραφής-συντήρησης-αναγόμωσης-ανάγκης υδραυλικής δοκιμής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Microsoft Word ή Excel) και τις υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στο μητρώο θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω στήλες: ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ S/N ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Kg ή Lit) ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑ 7

8 ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΣ Συγκεντρωτική κατάσταση πυροσβεστήρων Παρ. Θ.Χ.Π. Αγ. Παντελεήμων σκόνης Pa (κατ. ABC), 6 kgr σκόνης Pa (κατ. ABC), 12 kgr Πυροσβεστήρες οροφής ξηράς σκόνης 12 kgr Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης Pa (κατ. ABC), 50 kgr Πυροσβεστήρες τοπικής εφαρμογής ξηράς σκόνης Pa (κατ. ABC), 25 kgr Πυροσβεστήρες τοπικής εφαρμογής ξηράς σκόνης Pa (κατ. ABC), 50 kgr Πυροσβεστήρες φορητοί Διοξειδίου του άνθρακα, 2 kgr Πυροσβεστήρες φορητοί Διοξειδίου του άνθρακα, 5 kgr 77 τμχ 43 τμχ 8 τμχ 4 τμχ 6 τμχ 7 τμχ 4 τμχ 23 τμχ Παρ. ΑΑΠμεΑΘ (Αγιος Δημήτριος) 03 τμχ σκόνης Pa (κατ. ABC), 3 kgr 8

9 σκόνης Pa (κατ. ABC), 6 kgr σκόνης Pa (κατ. ABC), 12 kgr Πυροσβεστήρες οροφής ξηράς σκόνης, 12 kgr Πυροσβεστήρες τροχήλατοι ξηράς σκόνης Pa (κατ. ABC), 50 kgr Πυροσβεστήρες τροχήλατοι ξηράς σκόνης Pa (κατ. ABC), 25 kgr Πυροσβεστήρες τοπικής εφαρμογής ξηράς σκόνης Pa (κατ. ABC), 50 kgr Πυροσβεστήρες φορητοί Διοξειδίου του άνθρακα, 5 kgr Πυροσβεστήρες τροχήλατοι Διοξειδίου του άνθρακα, 5 kgr 44 τμχ 26 τμχ 03 τμχ 02 τμχ 02 τμχ 07 τμχ 02 τμχ 06 τμχ Παρ. ΑΑA Σερρών σκόνης Pa (κατ. ABC), 6kgr σκόνης Pa (κατ. ABC), 12 kgr Πυροσβεστήρες οροφής ξηράς σκόνης, 12 kgr Πυροσβεστήρες φορητοί Διοξειδίου του άνθρακα, 6 kgr Πυροσβεστήρες φορητοί Διοξειδίου του άνθρακα, 5 kgr 13 τμχ 2 τμχ 1 τμχ 1 τμχ 4 τμχ Παρ. ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου 9

10 σκόνης Pa (κατ. ABC), 2 kgr σκόνης Pa (κατ. ABC), 6 kgr σκόνης Pa (κατ. ABC), 12kgr Πυροσβεστήρες οροφής ξηράς σκόνης12 kgr Πυροσβεστήρες φορητοί Διοξειδίου του άνθρακα, 5 kgr 1 τμχ 4 τμχ 1 τμχ 1 τμχ 5 τμχ Παρ. IAA Πεύκων σκόνης Pa (κατ. ABC), 1,5 kgr σκόνης Pa (κατ. ABC), 6 kgr σκόνης Pa (κατ. ABC), 12kgr Πυροσβεστήρες οροφής ξηράς σκόνης, 6 kgr Πυροσβεστήρες τοπικής εφαρμογής ξηράς σκόνης Pa (κατ. ABC), 6 kgr Πυροσβεστήρες τοπικής εφαρμογής ξηράς σκόνης Pa (κατ. ABC), 12 kgr Πυροσβεστήρες φορητοί Διοξειδίου του άνθρακα, 5 kgr 2 τμχ 42 τμχ 10 τμχ 7 τμχ 2 τμχ 2 τμχ 7 τμχ 10

11 Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας προϋπολογισμού εργασιών Α/Α Είδος Εργασίας Μον. Ποσότητα Τιμή Μονάδας Aξία ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1 Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 6kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 12kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως οροφής Pa 12kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως Pa 50kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως Pa 25kg τοπικής εφαρμογής Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως Pa 50kg τοπικής εφαρμογής Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα CO 2 2 kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα CO 2 5 kg Τεμ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9 Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 3kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 6kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 12kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως οροφής Pa 12kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τροχήλατος Pa 25kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τροχήλατος Pa 50kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τοπικής εφαρμογής Pa 50kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα φορητού CO 2 2 kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα τροχήλατου CO 2 5 kg Τεμ ΑΑΑ ΣΕΡΡΩΝ 18 Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 6kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 12kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως οροφής Pa 12kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα φορητού CO 2 5 kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα φορητού CO 2 6 kg Τεμ ΚΕΠΕΠ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 23 Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 2kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 6kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως οροφής Pa 12kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 12kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα τροχήλατου CO 2 5 kg Τεμ ΙΑΑ ΠΕΥΚΩΝ 28 Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 1,5kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 6kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 12kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως οροφής Pa 6kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τοπικής εφαρμογής Pa 6kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τοπικής εφαρμογής Pa 12kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα φορητού CO 2 5 kg Τεμ Καταγραφή πυροσβεστήρων σε αναλυτικά μητρώα ανά ίδρυμα ΚΑ 218 ΜΕΡΙΚΟ 4500 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% 1035 ΣΥΝΟΛΟ 5535 Πέραν των αναφερομένων στοιχείων για όλες τις παραπάνω εργασίες, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. Ο Συντάξας Νικόλαος Τζάνης Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός Α.Π.Θ. 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ "32 η /2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ" ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α Είδος Εργασίας Μον. Ποσότητα Τιμή Μονάδας Aξία ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1 Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 6kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa Τεμ kg 3 Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως οροφής Pa 12kg Τεμ. 8 12

13 4 Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως Pa 50kg Τεμ. 4 5 Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως Pa 25kg τοπικής Τεμ. 6 εφαρμογής 6 Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως Pa 50kg τοπικής εφαρμογής Τεμ. 7 7 Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα CO 2 2 kg Τεμ. 4 8 Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα CO 2 5 kg Τεμ. 23 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9 Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 3kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 6kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa Τεμ kg 12 Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως οροφής Pa 12kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τροχήλατος Pa Τεμ. 2 25kg 14 Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τροχήλατος Pa Τεμ. 2 50kg 15 Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τοπικής εφαρμογής Pa 50kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα φορητού CO 2 2 kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα τροχήλατου CO 2 5 kg Τεμ. 6 ΑΑΑ ΣΕΡΡΩΝ 18 Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 6kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa Τεμ. 2 12kg 20 Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως οροφής Pa 12kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα φορητού CO 2 5 kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα φορητού CO 2 6 kg Τεμ. 1 ΚΕΠΕΠ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 23 Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 2kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 6kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως οροφής Pa 12kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa Τεμ. 1 12kg 27 Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα τροχήλατου CO 2 5 kg Τεμ. 5 ΙΑΑ ΠΕΥΚΩΝ 28 Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa Τεμ. 2 1,5kg 29 Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa 6kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως φορητού Pa Τεμ kg 31 Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως οροφής Pa 6kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τοπικής εφαρμογής Pa 6kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τοπικής εφαρμογής Pa 12kg Τεμ Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρα φορητού CO 2 5 kg Τεμ Καταγραφή πυροσβεστήρων σε αναλυτικά μητρώα ανά ίδρυμα ΚΑ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 00η/2015 «ΓΙΑ ΤΗΝ.» ΑΔΑ: Στη Θεσσαλονίκης σήµερα, την ηµέρα οι ιο κάτω συµβαλλόµενοι: Αφενός Το Κέντρο Α οθερα είας & Α οκατάστασης Παιδιών µε Ανα ηρία Θεσσαλονίκης, ου εκ ροσω είται νόµιµα για την υ ογραφή της αρούσας α ό την Πρόεδρο κα Συλβάνα Καρασαββίδου, και το ο οίο στο εξής θα αναφέρεται στην αρούσα σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου της εταιρίας που εκπροσωπείται νόμιμα από τ, κάτοικου (ΑΤ ) και μέαφμ ( ΔΟΥ. ) και οι οποίοι στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Ανάδοχος», Λαµβάνοντας υ όψη : 1) Την υ. αριθ. ρωτ. 000/ Νο00η/2015 ρόσκληση ενδιαφέροντος του ΚΚΠ-ΠΚΜ 2) Την α ό ηλεκτρονική ροσφορά του αναδόχου, ου υ οβλήθηκε στο λαίσιο του διαγωνισµού και την Υ.. ερί α οδοχής των όρων της ρόσκλησης. 14

15 3) Την υ. αριθ.00 η / (ΘΈΜΑ 7 Ο ( Α Α: ) α όφαση του.σ. του ΚΚΠ-ΠΚΜ για την έγκριση ρακτικού οικονοµικής αξιολόγησης της ε ιτρο ής διαγωνισµού, µε την ο οία κατακυρώθηκε το α οτέλεσµα του διαγωνισµού στον Ανάδοχο. 4) Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1για τις τεχνικές ροδιαγραφές των υ ό ροµήθεια υλικών ου είναι ανα όσ αστο τµήµα της σύµβασης. Συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία α οδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α ο τα αναγραφόµενα στη ρόσκληση ΑΡΘΡΟ 2. ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Η συνολική διάρκεια υλο οίησης της ροµήθειας ορίζεται διάστηµα 30 ηµερών α ό την ηµέρα υ ογραφής δηλαδή α ό έως Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της. ΑΡΘΡΟ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η Ε ιτρο ή αραλαβής α ευθείας ροµηθειών αγορών, ου έχει οριστεί µε α όφαση του.σ υ αρ.0 ης / θέµα 0 ο ) (Α Α:000000) του ΚΑΑΠΑΘ, θα κάνει την αραλαβή της ροµήθειας, µετά τη συµβατική ολοκλήρωση. Τα ρακτικά οριστικής αραλαβής, οιοτικής και οσοτικής, θα αναφέρουν ρητά αφενός τις εκτελεσθείσες εργασίες & τα υλικά εξο λισµού, το εµ ρόθεσµο της αράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της αρούσης σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 4. ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η αµοιβή θα καταβληθεί εφά αξ (σε διάστηµα 60 ηµερών α ό την αραλαβή της ροµήθειας) α ό την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο, στο οσού 0000,00 + ΦΠΑ. Στο τίµηµα εριλαµβάνονται όλες οι ενδεχόµενες αµοιβές τρίτων καθώς και οι δα άνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας, χωρίς καµία εραιτέρω ε ιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι ληρωµή θα γίνει εφά αξ, µε την ροσκόµιση των νοµίµων αραστατικών και δικαιολογητικών ου ροβλέ ονται α ό τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού ου τυχόν ήθελε ζητηθεί α ό τις αρµόδιες υ ηρεσίες ου διενεργούν τον έλεγχο και την ληρωµή. Η ληρωµή θα γίνει µε θεωρηµένο χρηµατικό ένταλµα και α αιτούνται τα αρακάτω δικαιολογητικά : α) Σύµβαση υ ογεγραµµένη β) Τιµολόγιο(την ευθύνη της αράδοσης έχει ο ροµηθευτής) γ) Α οδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας. δ) Α οδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. ε) Πρωτόκολλο οριστικής αραλαβής υ ογεγραµµένο α ό το αρµόδιο όργανο της Μονάδας Ο Ανάδοχος ε ιβαρύνεται µε αρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Στην αµοιβή του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, εριλαµβάνονται οι υ έρ δηµοσίου νόµιµες κρατήσεις. ΑΡΘΡΟ 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 1. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα ρέ ει να συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υ οχρεούται δε να λαµβάνει υ όψη του ο οιεσδή οτε αρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της ροµήθειας. 2. Σε ερί τωση ανωτέρας βίας, η α όδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο ο οίος υ οχρεούται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες µέρες α ό τότε ου συνέβησαν τα εριστατικά ου συνιστούν την ανωτέρα βία,να τα αναφέρει εγγράφως και να ροσκοµίσει στην υ ηρεσία τα α αραίτητα α οδεικτικά στοιχεία. 5. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υ οχρέωση να υλο οιήσει και να αραδώσει τη ροµήθεια, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα σχετικά άρθρα της αρούσας, εκτελώντας ροσηκόντως όλες τις ε ιµέρους εργασίες. 6. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υ οχρεώσεις και ευθύνες, ου ροβλέ ονται ή α ορρέουν α ό την αρούσα Σύµβαση και το Νόµο και σε σχέση µε ο οιαδή οτε εργασία εκτελείται α ό αυτόν ή α ό άλλον ου θα αράσχουν ο οιεσδή οτε υ ηρεσίες σε σχέση µε την αρούσα Σύµβαση. Σε ερί τωση ο οιασδή οτε αράβασης ή ζηµίας ου ροκληθεί σε τρίτους υ οχρεούται µόνον αυτός ρος α οκατάστασή της. 7. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί µε ε ιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµ οδίζει ράξεις ή αραλείψεις, ου θα µ ορούσαν να έχουν α οτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχή 8. Α αγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους ο οιεσδή οτε υ ευθυνότητες και ευθύνες, ου α ορρέουν για αυτόν α ό την αρούσα. 9.Με την έναρξη των εργασιών θα ρέ ει να λαµβάνονται α ό τον ανάδοχο τα κατά ερί τωση µέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας για την α οφυγή ζηµιών στις εγκαταστάσεις,τα υλικά και τον εξο λισµό, καθώς ε ίσης και για την α οφυγή ατυχηµάτων σε βάρος του ροσω ικού και των εριθαλ οµένων ή ε ισκε τών. 10. Για κάθε αθέτηση των όρων της αρούσης, το.σ. µ ορεί να ε ιβάλλει ρόστιµο και ότι άλλο ροβλέ εται α ό τους ερί ροµηθειών του ηµοσίου νόµους & διατάξεις (Ν. 2286/95, Π.. 118/07& Ν. 2955/01). Το ΚΚΠ-ΠΚΜ έχει δυνατότητα να τα αρακρατήσει α ό το οσό της εγγυητικής ε ιστολής καλής εκτέλεσης της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 6. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αναστείλει την εφαρµογή µέρους ή του συνόλου της αρούσας µε έγγραφη γνωστο οίηση στον Ανάδοχο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Προµηθειών ηµοσίου (Π 118/07). Στην ερί τωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµία α οζηµίωση άλλως αραιτείται αυτής. Στην γνωστο οίηση αυτή ροσδιορίζονται οι 15

16 λόγοι ου καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ηµεροµηνία έναρξης της καθώς και η ιθανολογούµενη διάρκεια της. Α ό την ηµεροµηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος α αλλάσσεται εκείνων των συµβατικών υ οχρεώσεων η εκ λήρωση των ο οίων έχει ανασταλεί. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να καταγγείλει / λύσει τη σύµβαση µε τον Ανάδοχο µετά α ό α όφαση του αρµοδίου οργάνου της σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Προµηθειών ηµοσίου. Στη ερί τωση αυτή, ο Ανάδοχος έραν της αµοιβής για την ροµήθεια, ου έχει εκτελέσει µέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα ε ι λέον οσό ως α οζηµίωση, εκτός των αραγγελιών ροϊόντων ου α οδεδειγµένα έχουν ροηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς αραληφθούν. Σε ερί τωση τώχευσης του Αναδόχου ου αναφέρεται στην αρχή της αρούσας ή θέσης της εριουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η αρούσα σύµβαση λύεται αυτοδίκαια α ό την ηµέρα ε έλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια ερί τωση κατα ί τουν υ έρ του ηµοσίου και η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης ου ροβλέ εται στην αρούσα. Τρο ο οίηση των όρων της αρούσας σύµβασης γίνεται µόνον µε µεταγενέστερη γρα τή και ρητή συµφωνία των µερών και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αράγραφο 4 του άρθρου 24 του Π 118/07 ΑΡΘΡΟ 7. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύµβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί,όταν τελειώσει η εκτέλεση των εργασιών ου ροβλέ ονται α ό τη σύµβαση, γίνει η α ο ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος και εκ ληρώθουν οι τυχόν λοι ές συµβατικές υ οχρεώσεις α ό τα συµβαλλόµενα µέρη και ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες. Για την καλή εφαρµογή των αρα άνω ο Ανάδοχος, ροσκόµισε εγγυητική ε ιστολής καλής εκτέλεσης οσού 000,00 της. Τρά εζας µε αρ. µε ισχύ µέχρι της ε ιστροφής. Σε ερί τωση ροβληµάτων ου ροέρχονται α ό την κακή εκτέλεση των εργασιών ή αστοχία των υλικών ου χρησιµο οιήθηκαν κατά την κατασκευή,ο ανάδοχος υ οχρεούται και α οκαταστήσει την σωστή λειτουργία τους χωρίς να ε ιβαρύνει οικονοµικά το ΚΚΠ. ΑΡΘΡΟ 8. ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου, η µε αρ. ρωτ. 1304/ Νο22η/2015 διακήρυξη του ΚΚΠ-ΠΚΜ και η υ. αριθ. 17 η / (ΘΈΜΑ 7 Ο ) α όφαση του.σ. του ΚΚΠ-ΠΚΜ για την έγκριση ρακτικού οικονοµικής αξιολόγησης,της ε ιτρο ής διαγωνισµού, µε την ο οία κατακυρώθηκε το α οτέλεσµα του διαγωνισµού, στον Ανάδοχο. Σε ερί τωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθµισης µεταξύ των συµβατικών τευχών, η σειρά ροτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η αρούσα σύµβαση β) Ο Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου γ) Η διακήρυξη του διαγωνισµού δ) Η ροσφορά του Αναδόχου ΑΡΘΡΟ 9. ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Ε ί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται α ό τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το αρόν σε τρία (3) ρωτότυ α, ένα (1) έλαβε ο ανάδοχος και δύο (2) η αναθέτουσα αρχή. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΥΛΒΑΝΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙ ΟΥ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ 16

17 17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 12/01/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 71 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 12/01/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 71 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη: 12/01/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 71 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Δ.Α.Μ: 15REQ003618899 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ -ΠΚΜ Παπαρρηγοπούλου 7 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χ. ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 30962 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04.12.2013 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χ. ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 30962 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04.12.2013 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χ. ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 30962 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04.12.2013 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη: 01/08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 3164 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Δ.Α.Μ: 15REQ004866308 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ -ΠΚΜ Παπαρρηγοπούλου 7 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 43 η / 2015 (CPV: )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 43 η / 2015 (CPV: ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 02.09.2015 ΥΠ. Ε.Κ. Α.Α. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. 2727 - ΝΠΔΔ - Ταχ. Δ/νση. Παπαρηγοπούλου 7 Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο 546 30 Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ: 22420222044, Φάξ:2242049507 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ: 22420222044, Φάξ:2242049507 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1529, 8/8/2016 Προς : Ενδιαφερόμενους για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης -

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νίκαια : 24/2/204 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ.406 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

19 η /2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

19 η /2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 19.04.2016 ΥΠ.E.K.A.A. Αρ. Πρωτ. 1849 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΠΚΜ ΑΦΜ997288259,Ε ΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΝΠ - Α ΑΜ: 16REQ004229986 Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Α Α: 546 30 Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 16/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 16/2014 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Γ. ΤΣΕΛΛΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13208 ΤΗΛ: 213 2058448 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 30.05.2014 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια κατασκευών α ό plexiglass ΣΧΕΤΙΚΑ: Αρ. Αίτησης: ΜR 204026 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ. : 69 / 2014

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ. : 69 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ. : 69 / 2014 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 7 η /2015 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΚΟΥΚΕΤΑΣ- ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14.850,00 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 7 η /2015 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΚΟΥΚΕΤΑΣ- ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14.850,00 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη: 10/02/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ. Πρωτ.: 482 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Παπαρηγοπούλου 7 Τ.Κ. 54630 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Πυλαία, 20 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΑΗ Πολιτικός Μηχανικός. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ Τεχν. Μηχ. Μηχανικός ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ

Πυλαία, 20 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΑΗ Πολιτικός Μηχανικός. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ Τεχν. Μηχ. Μηχανικός ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Τίτλος Εργασίας : ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Τµήµα Συγκοινωνιών και Η/Μ Έργων /νση: Φιλίππου 52, Πυλαία, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 2247 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Ημερομηνία: 11-06-2014 Email: mbaka@teiser.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 2247 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Ημερομηνία: 11-06-2014 Email: mbaka@teiser.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 2247 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

τις ενδείξεις «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» ο πρώτος, «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο δεύτερος και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο τρίτος. 1. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Στο φάκελλο αυτό ο υποψήφιο

τις ενδείξεις «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» ο πρώτος, «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο δεύτερος και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο τρίτος. 1. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Στο φάκελλο αυτό ο υποψήφιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Μυτιλήνη 16/06/2015 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ.: 9981 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος 2014 ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 13 η /2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 13 η /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη, 2 6-2-2016 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 713 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΔΑΜ 16REQ003900151 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΠΔΔ Ταχ. Δ/νση. Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εκπαίδευσης ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 44 η / 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 44 η / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θες/νίκη 11.9.2015 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. πρωτ. 2786 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΝΠΔΔ - Ταχ. Δ/νση. Παπαρηγοπούλου 7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση... 2 Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές... 3 Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών Προδιαγραφές... 3 Άρθρο 4 - Προθεσµίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Προϋπολογισµού 826,56 ΕΥΡΩ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2013

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Προϋπολογισµού 826,56 ΕΥΡΩ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ : Προµήθεια Πυροσβεστικώνπυρανιχνευτικών ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Προϋπολογισµού 826,56 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail: 7140 15/05/2013 Γ. Νικολακάκης 210 5194605 gnikolakakis@ametro.gr ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ: MR-267032 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No53η/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No53η/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη: 24/09/205 ΥΠ. Ε. Κ.Α.Α Αρ. Πρωτ.: 308 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΠΚΜ Παπαρηγοπούλου 7 Τ.Κ. 54630 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών Λαδάς Σωκράτης (εσωτ.27) Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ωραιόκαστρο 24-06-2015 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 13-6-13 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 13-6-13 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 13-6-13 Αριθμ. Πρωτ.:15543 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μύρινα Λήµνου, 27/03/2013 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. ρωτ.: 5039 ΣΥΜΒΑΣΗ 13SYMV001500328 2013-06-10 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑ ΕΜΑ ΤΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, Ο ΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Αναλωσίµων Πέδησης Συρµών.(Τακάκια).(MR-267294).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ9469ΗΖΞ-8Δ4. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4951 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩ9469ΗΖΞ-8Δ4. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4951 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου».

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληρ.: Μαρκουλή Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:15616 Ηµεροµηνία:11/08/2015 Πληροφορίες:. Ζαφαράνα Τηλέφωνο: 214-4141207 E-mail: dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίµηση,

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίµηση, Προς κάθε ενδιαφερόµενο Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΗ όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόµενο έντυπο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 19/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «OLYMPIA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 19/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «OLYMPIA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14SYMV002186362 2014-07-23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 19/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «OLYMPIA

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 25/08/2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:9604/746814 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσ/νίκη, Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης Αριθμ. Πρωτ.: Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 21 /2016

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσ/νίκη, Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης Αριθμ. Πρωτ.: Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 21 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσ/νίκη, 21-4-2016 Υπεύθυνος: Αγγελίδης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002447566 2014-12-03

14PROC002447566 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.2410 51 5494 FAX.2410 51 5054

ΤΗΛ.2410 51 5494 FAX.2410 51 5054 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 110 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΟΥ (FAX) : 2410 515054 ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX) ΠΡΟΣ: «ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11 Iαν 12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός) Αριθ. Πρωτ.:25117 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8/3/12 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 4998 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ: Γρ. Προμηθειών ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 0, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού Τ.Κ. 540 3 Θεσσαλονίκη αφενός:. H Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης».

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια διαφόρων ειδών πυροσβεστικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα των ειδών που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια διαφόρων ειδών πυροσβεστικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα των ειδών που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια διαφόρων ειδών πυροσβεστικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα των ειδών που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα καθώς και η αναγόμωση,συντήρηση και η πραγματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12 η /2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12 η /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θες/νίκη 12.5.2015 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. πρωτ. 1504 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΝΠΔΔ - Ταχ. Δ/νση. Παπαρηγοπούλου 7 Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής.

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 08/10/2013 13PROC001653723 Αρ. Πρωτ. 2013-10-08 5886 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ. 32 200, Θήβα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) Τεχνική Υπηρεσία Λεωφ. Δημητρίου Βικέλα 52 Χαλάνδρι, Αθήνα Τηλ. 210 6878803, Fax: 210 6878940 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ.Πρωτ.: 8353/ΣΚ/ππ Χαλάνδρι, 31/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 06-04-2016 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Δ/νση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας Υποδ/νση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Γ/1813 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Γ/1813 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιάννουλη:04-11-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Γ/1813 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διεύθυνση:Παπάγου 49, 41500,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ NUTS 3 GR241 Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΑΡΙΘΜΟΣ MΕΛΕΤΗΣ 169/ 10-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.180,00 ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 19-01-2015 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ /νση ιοικητικής - Οικονοµικής Υπηρεσίας Υποδ/νση ιοικητικού Οικονοµικού Τµήµα Οικονοµικό Ταχ. /νση : Νεάπολη, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα