ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1589 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.66941/1892 Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Νόμου 1327/1983 «Κύρωση και συμπλήρωση της από 18 Ιουνίου 1982 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Αντιμετώπιση έκτακτων επεισοδίων ρύπανσης περιβάλλοντος και ρύθμιση συναφών θεμάτων» (Α 21). 2. Τις διατάξεις του Νόμου 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α 160), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Νόμου 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α 45), όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του Νόμου 2696/1999 «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας» (Α 57), όπως ισχύει. 5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Νόμου 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α 265), όπως ισχύει. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου 3446/2006 «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (Α 49), όπως ισχύει. 7. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α 87), όπως ισχύει. 8. Τις διατάξεις του Νόμου 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α 209), όπως ισχύει. 9. Τις διατάξεις του υπ αριθμ. 146/2010 Προεδρικού διατάγματος «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», (Α 239). 10. Την υπ αριθμ /549/Ε.103/2011 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα για τη βελτίωση της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21 Μαΐου 2008» (Β 488) και ειδικότερα τα άρθρα 23 και 24 αυτής. 11. Την υπ αριθμ /2011 κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση των κτιρίων και νερού» (Β 2654). 12. Την υπ αριθμ /1155/Ε.103/2013 (Β 1450) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24 Νοεμβρίου 2010» (Β 1450). 13. Την υπ αριθμ. οικ /2013 κοινή υπουργική απόφαση «Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια» (Β 3272). 14. Την υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 238/2014 κοινή υπουργική απόφαση «Ειδική επιδότηση οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια» (Β 5). 15. Το υπ αριθμ. πρωτ /2999/ Μνημόνιο συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη ΔΕΗ Α.Ε. με θέμα: «Παραχώρηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. της εποπτείας του υπάρχοντος δικτύου σταθμών μέτρησης ποιότητας της ατμόσφαιρας του Βορείου Συστήματος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». 16. Την υπ αριθμ. πρωτ. οικ.70453/4535/ απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας για την κατάρτιση σχεδίων για την ποιότητα του αέρα και σχεδίων βραχυπρόθεσμης δράσης» (ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΨ-ΗΞ6). 17. Το υπ αριθμ. πρωτ. οικ / έγγραφο της Δ/νσης Ε.Α.Ρ.Θ., Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διευκρινήσεις επί του άρθρου 7 «Κήρυξη εφαρμογής των βραχυπρόθεσμων μέτρων» της κοινής υπουργικής απόφασης υπ αριθμ. οικ (ΦΕΚ 3272/ Β / ), για την εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ (ΦΕΚ 3274/Β / )».

2 18476 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 1589/ Το υπ αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.3191/ έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας «Συστάσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, λόγω αυξημένων συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ 10 ) (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΘ-ΩΣ1). 19. Το υπ αριθμ. πρωτ. οικ.29086/2236/ έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 20. Το Σχέδιο Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Θεμάτων Αιχμής (Σ.ΔΙ.ΠΕ.ΘΑ.) της ΔΕΗ Α.Ε., έκδοση 3, Το υπ αριθμ. πρωτ. οικ / έγγραφο του Τμήματος Ποιότητας Ατμόσφαιρας, Δ/νσης Ε.Α.Ρ.Θ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διευκρίνιση για την εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια. 22. Τα πρακτικά της ομάδας εργασίας που συστάθηκε με την Α.Π. οικ.70453/4535/ απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας για την κατάρτιση σχεδίων για την ποιότητα του αέρα και σχεδίων βραχυπρόθεσμης δράσης» (ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΨ-ΗΞ6). 23. Την ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης των έκτακτων καταστάσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 24. Τις ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και την ανάγκη ύπαρξης εξειδικευμένων μέτρων αντιμετώπισης ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 25. Την ανάγκη έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του κοινού για τα έκτακτα επεισόδια ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 26. Την υπ αριθμ. 111/16/ απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. 27. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται: α) Ο καθορισμός επιπέδων συγκεντρώσεων ατμοσφαιρικών ρύπων για τη λήψη μέτρων. β) Ο καθορισμός των σταθμών ή των ομάδων σταθμών των οποίων οι μετρήσεις θα λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη μέτρων. γ) Ο καθορισμός των σταδίων λήψης μέτρων σε συνάρτηση με τα επίπεδα συγκέντρωσης ατμοσφαιρικών ρύπων και τις μετεωρολογικές προβλέψεις και του περιεχομένου του κάθε σταδίου. δ) Ο καθορισμός των χωρικών ζωνών εφαρμογής των μέτρων σε συνάρτηση με τη θέση των σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης που παρουσιάζουν υπερβάσεις και τις γεωμορφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες. ε) Ο καθορισμός των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών και των διαδικασιών. στ) Ο καθορισμός των απαιτούμενων ενεργειών σε περιπτώσεις διασυνοριακής ρύπανσης. ζ) Ο καθορισμός κάθε λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρούσας. Άρθρο 2 Ορισμοί Για την εφαρμογή των διατάξεων των επομένων άρθρων ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1. Ρύπανση: η άμεση ή έμμεση εισαγωγή στην ατμόσφαιρα, τα ύδατα ή το έδαφος, ως αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας, ουσιών, κραδασμών, θερμότητας ή θορύβου που ενδέχεται να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, να υποβαθμίσουν υλικά αγαθά, να παραβλάψουν ή να εμποδίσουν την ψυχαγωγική λειτουργία καθώς και τις άλλες νόμιμες χρήσεις του περιβάλλοντος. 2. Αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ 10 ): τα σωματίδια που διέρχονται δια στομίου κατά μέγεθος διαλογής, όπως ορίζεται στη μέθοδο αναφοράς για τη δειγματοληψία και μέτρηση ΑΣ 10 (ΕΝ12341), με αποτελεσματικότητα πενήντα τοις εκατό (50%) ως προς τη συγκράτηση των σωματιδίων αεροδυναμικής διαμέτρου δέκα μικρομέτρων (10 μm). 3. Επίπεδα συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10): οι μέσες εικοσιτετράωρες τιμές των συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10), εκφρασμένες σε μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο περιβάλλοντα αέρα (μg/m 3 ), με βάση τις οποίες κηρύσσονται τα διάφορα στάδια ενημέρωσης και προστασίας του πληθυσμού και τα βραχυπρόθεσμα μέτρα μείωσης των εκπομπών από εστίες καύσης, τη βιομηχανία - βιοτεχνία και την κυκλοφορία οχημάτων. 4. Οξείδια του αζώτου: το άθροισμα της αναλογίας μείγματος κατ όγκον (ppbv) μονοξειδίου και διοξειδίου του αζώτου, εκφρασμένο σε μονάδες συγκέντρωσης κατά μάζα διοξειδίου του αζώτου (μg/m 3 ). 5. Άτομα αυξημένου κινδύνου: άτομα (ενήλικες και παιδιά) με αναπνευστικά προβλήματα, καρδιοπαθείς, παιδιά, άτομα που πάσχουν από άσθμα, άτομα άνω των εξήντα πέντε (65) ετών. 6. Μετεωρολογική πρόγνωση: η πρόγνωση επικράτησης μετεωρολογικών συνθηκών που ευνοούν ή όχι τη συσσώρευση ρύπανσης αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10), η οποία γίνεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.). 7. Καύσιμο στερεής βιομάζας: το στερεό καύσιμο το οποίο παράγεται από τις κατηγορίες βιομάζας που καλύπτονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Σταθερές μετρήσεις: μετρήσεις που εκτελούνται σε καθορισμένες τοποθεσίες είτε συνεχώς είτε με τυχαία δειγματοληψία, για τον καθορισμό των επιπέδων σύμφωνα με τους σχετικούς στόχους όσον αφορά την ποιότητα των δεδομένων. 9. Ενδεικτικές μετρήσεις: μετρήσεις που ανταποκρίνονται σε λιγότερο αυστηρούς στόχους όσον αφορά την ποιότητα των δεδομένων συγκριτικά με τις σταθερές μετρήσεις. 10. Σταθμός μέτρησης: κάθε σταθμός μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας. 11. Ομάδα σταθμών μέτρησης: Το σύνολο των σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με επίδραση από τις ίδιες πηγές ρύπανσης, οι οποίοι ομαδοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.

3 Τεύχος Β 1589/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Όριο συναγερμού: το επίπεδο πέραν του οποίου υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία του πληθυσμού εν γένει ύστερα από σύντομη έκθεση και κατά τη διαπίστωση του οποίου τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν άμεσα μέτρα. 13. Όριο ενημέρωσης: το επίπεδο πέραν του οποίου η βραχύχρονη έκθεση εγκυμονεί, για ιδιαίτερα ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία με αποτέλεσμα να καθίσταται απαραίτητη η άμεση και κατάλληλη πληροφόρηση. 14. Επεισόδιο ατμοσφαιρικής ρύπανσης: Είναι η περίπτωση κατά την οποία οι τιμές της συγκέντρωσης των ρύπων έχουν πλησιάσει σε επίπεδα τέτοια που μπορεί να είναι άμεσα επικίνδυνες για την υγεία ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού. 15. Όρια ενημέρωσης και συναγερμού: τιμές ρύπανσης σε υπέρβαση των οποίων κηρύσσονται τα διάφορα στάδια ενεργειών σύμφωνα με το άρθρο Κυλιόμενες τιμές ρύπανσης: Οι τιμές ρύπανσης οι αναφερόμενες σε συνεχόμενες ώρες. Άρθρο 3 Καθορισμός των υπό έλεγχο ρύπων Η παρακολούθηση των τιμών της ατμοσφαιρικής ρύπανσης γίνεται για τις πιο κάτω παραμέτρους: 1. Διοξείδιο του θείου (SO 2 ) σε μέσες ωριαίες τιμές και σε μονάδες μg/m ΑΣ10 (αιωρούμενα σωματίδια με αεροδυναμική διάμετρο <10 μm), σε μέσες 24ωρες τιμές και σε μονάδες μg/m Διοξείδιο του αζώτου (ΝO 2 ) σε μέσες ωριαίες τιμές και σε μονάδες μg/m 3. Άρθρο 4 Καθορισμός των ομάδων σταθμών ανά ρύπο και προσδιορισμός της συνθήκης υπέρβασης ορίων Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, με απόφαση Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση της ομάδας παρακολούθησης, επεξεργασίας και εισήγησης κήρυξης μέτρων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 θα ορίζονται: 1. Οι ομάδες των σταθμών μέτρησης, ανά είδος ρύπου. Σε περιοχές όπου υπάρχουν περισσότεροι από έναν σταθμοί με επίδραση από τις ίδιες πηγές ρύπανσης, τα επίπεδα συγκέντρωσης ατμοσφαιρικών ρύπων θα εξετάζονται στο σύνολο των σταθμών της ομάδας και όχι μεμονωμένα. Η ομαδοποίηση αυτή θα γίνεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και με πληθυσμιακά κριτήρια ή / και κριτήρια έκτασης. Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι παραπάνω συνθήκες, ως ομάδα θα ορίζεται ένας μεμονωμένος σταθμός μέτρησης. Για τον ορισμό των ομάδων, θα λαμβάνονται υπόψη, οι εκάστοτε εγκατεστημένοι σταθμοί στην εδαφική επικράτεια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ως συγκέντρωση ρύπων κάθε ομάδας θα λαμβάνεται ο σταθμισμένος Μέσος Όρος (Μ.Ο.) της Ομάδας. 2. Οι συντελεστές βαρύτητας του κάθε σταθμού, βάσει των οποίων θα υπολογίζεται ο σταθμισμένος μέσος όρος της ομάδας και θα προσδιορίζεται η συνθήκη υπέρβασης των ορίων, για κάθε ομάδα σταθμών. Άρθρο 5 Στάδια λήψης μέτρων Σε περίπτωση επεισοδίου ρύπανσης καθιερώνονται τα εξής στάδια ενεργειών: 1. Στάδιο ενημέρωσης - προειδοποίησης. 2. Στάδιο εφαρμογής μέτρων προστασίας του κοινού. 3. Στάδιο εφαρμογής μέτρων μείωσης εκπομπής ρύπων. Άρθρο 6 Επίπεδα συγκέντρωσης ρύπων (όρια) για τη λήψη μέτρων ανά στάδιο δράσης Ορίζονται ως όρια συγκέντρωσης για τη λήψη μέτρων ανά ρύπο ως ακολούθως: Α) Αιωρούμενα σωματίδια 1) Από 51 έως 75 μg/m 3, όριο ενημέρωσης ατόμων αυξημένου κινδύνου 2) Από 76 έως 100 μg/m 3, όριο ενημέρωσης κοινού 3) Από 101 έως 150 μg/m 3, όριο συναγερμού για την εφαρμογή μέτρων προστασίας του κοινού. 4) Μεγαλύτερη από 150 μg/m 3, όριο συναγερμού για την εφαρμογή μέτρων μείωσης εκπομπής ρύπων. Οι τιμές αφορούν τις μέσες ημερήσιες και εφόσον παρατηρούνται για δύο συνεχείς ημέρες και υπάρχει πρόβλεψη για συνέχιση των ίδιων μετεωρολογικών συνθηκών. B) SO 2 Μεγαλύτερη από 500 μg/m 3 για 3 συνεχόμενες ώρες, όριο ενημέρωσης - συναγερμού για την εφαρμογή μέτρων προστασίας του κοινού και μείωσης εκπομπής ρύπων. Γ) ΝO 2 Μεγαλύτερη από 400 μg/m 3 για 3 συνεχόμενες ώρες, όριο ενημέρωσης - συναγερμού για την εφαρμογή μέτρων προστασίας του κοινού και μείωσης εκπομπής ρύπων. Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω ορίων, δύναται να λαμβάνονται τα μέτρα που αναλύονται στα ακόλουθα άρθρα σύμφωνα με τους πίνακες του παραρτήματος. Άρθρο 7 Περιεχόμενο των διαφόρων σταδίων σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων Τα ακόλουθα μέτρα που αναφέρονται ανά στάδιο δράσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων του άρθρου 6 μεμονωμένα ή συσσωρευτικά, ανάλογα με την ένταση της ρύπανσης, τη χωρική της κατανομή και λαμβάνοντας υπόψη τις πηγές πρόκλησής της (ανθρωπογενείς ή φυσικές). Α) Στάδιο προειδοποίησης - ενημέρωσης: Α.1. Φορείς Α.1.1. Ενημέρωση των αρμόδιων κρατικών αρχών και φορέων που έχουν σχέση με τη λήψη μέτρων προστασίας του κοινού ή μείωσης της εκπομπής ρύπων ή ελέγχου τήρησης των όρων της παρούσας, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα κατά περίπτωση. Α.2. Ευαίσθητες ομάδες - άτομα αυξημένου κινδύνου Α.2.1. Περιορισμός κάθε έντονης σωματικής άσκησης για άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα ή καρδιοπαθείς, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους,

4 18478 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 1589/ A.2.2. Περιορισμός σωματικής δραστηριότητας για άτομα άνω των εξήντα πέντε (65) ετών, Α.2.3. Πιθανή ανάγκη για συχνότερες εισπνοές του ανακουφιστικού φαρμάκου για άτομα που πάσχουν από άσθμα, Α.2.4. Περιορισμός κάθε σωματικής άσκησης και δραστηριότητας, καθώς και του χρόνου παραμονής σε εξωτερικούς χώρους, για άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα, καρδιοπαθείς, παιδιά και άτομα άνω των εξήντα πέντε (65) ετών, Α.2.5. Αποφυγή κάθε σωματικής άσκησης και δραστηριότητας, καθώς και του χρόνου παραμονής σε εξωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία, για άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα, καρδιοπαθείς, παιδιά και άτομα άνω των εξήντα πέντε (65) ετών, Α.2.6. Πιθανή ανάγκη για συχνότερες εισπνοές του ανακουφιστικού φαρμάκου για άτομα που πάσχουν από άσθμα. Σε περίπτωση επιμονής συμπτωμάτων συνιστάται επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό. Α.3. Γενικός πληθυσμός Α.3.1. Περιορισμός, για κάθε άτομο, κάθε σωματικής άσκησης και δραστηριότητας, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους και ιδίως εάν το άτομο αισθάνεται ενόχληση στα μάτια ή εμφανίζει βήχα, ρινική συμφόρηση ή ενόχληση στο λαιμό. Α.3.2. Αποφυγή, για κάθε άτομο, κάθε σωματικής άσκησης σε εξωτερικούς χώρους και περιορισμός του χρόνου παραμονής σε εξωτερικούς χώρους. Β) Στάδιο λήψης μέτρων για την προστασία του κοινού: Β.1. Τροχαία Β.1.1. Εντατικοποίηση ελέγχων ταχύτητας αυτοκινήτων, παράνομης στάθμευσης και οχημάτων εκτέλεσης έργων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΟΚ. Β.1.2. Εντατικοποίηση των ελέγχων φορτηγών - οχήματα εκτέλεσης έργου που κινούνται στο οδικό δίκτυο, με ακάλυπτο φορτίο ή άπλυτα. Β.2. Δημόσιους και ιδιωτικούς Φορείς Β.2.1. Διακοπή λειτουργίας των δημόσιων ή ιδιωτικών βρεφικών, βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων και σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Β.2.2. Εντατικοποίηση των ελέγχων σε πηγές εκπομπής ρύπων. Γ) Στάδιο λήψης μέτρων για τη μείωση εκπομπής αιωρουμένων σωματιδίων από: Γ.1. Εστίες καύσης Γ.1.1. Σύσταση για αποφυγή της χρήσης τζακιών, θερμαστρών στερεών καυσίμων και θερμαστρών βιομάζας και για χρήση εναλλακτικών καυσίμων και πηγών θέρμανσης έναντι της χρήσης στερεών καυσίμων και καυσίμων στερεής βιομάζας. Γ.1.2. Σύσταση για ρύθμιση του θερμοστάτη στους 18oC σε περιπτώσεις ύπαρξης κεντρικού συστήματος θέρμανσης για επίτευξη αποδεκτού επιπέδου θερμικής άνεσης χωρίς υπερκατανάλωση ενέργειας. Γ.1.3. Απαγόρευση λειτουργίας αποτεφρωτικών κλιβάνων. Γ.1.4. Απαγόρευση οποιασδήποτε καύσης σε ανοικτούς χώρους. Γ.1.5. Σύσταση για διακοπή χρήσης τζακιών, θερμαστρών στερεών καυσίμων και θερμαστρών βιομάζας και για χρήση εναλλακτικών καυσίμων και πηγών θέρμανσης έναντι της χρήσης στερεών καυσίμων και καυσίμων στερεής βιομάζας, σύμφωνα με την παράγραφο 2.β)αα) του άρθρου 4 της κοινής υπουργικής απόφασης οικ.70601/2013. Γ.2. Βιοτεχνικές δραστηριότητες πλην των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. Γ.2.1. Περιορισμός σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της δραστηριότητας. Ο περιορισμός αποδεικνύεται με στοιχεία μείωσης παραγωγής ή και κατανάλωσης καυσίμου, σε σχέση με το μέσο όρο λειτουργίας των προηγούμενων επτά (7) ημερών. Γ.2.2. Περιορισμός σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της δραστηριότητας. Ο περιορισμός αποδεικνύεται με στοιχεία μείωσης παραγωγής ή και κατανάλωσης καυσίμου, σε σχέση με το μέσο όρο λειτουργίας των προηγούμενων επτά (7) ημερών. Γ.3. Εξορυκτικές δραστηριότητες πλην των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. Γ.3.1. Εντατικοποίηση διαβροχής των οδών διακίνησης των υλικών και των εστιών εκπομπής σκόνης. Γ.3.2. Διακοπή διακίνησης εξορυσσόμενων υλικών. Γ.4. Άλλες εστίες εκπομπής Γ.4.1. Εντατικοποίηση καθαρισμού οδών. Γ.4.2. Διαβροχή οδών. Γ.4.3. Διακοπή οικοδομικών και χωματουργικών εργασιών σε μεγάλης κλίμακας δραστηριότητες. Γ.4.4. Απαγόρευση καύσης αγροτικών υπολειμμάτων. Γ.5. Δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε. Ανάλογα με τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα λαμβάνονται τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο διαχείρισης περιβαλλοντικών θεμάτων αιχμής της ΔΕΗ Α.Ε., και αφορούν για τους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς (ΑΗΣ) πέντε (5) επίπεδα ενεργειών και για τα ορυχεία οκτώ (8) επίπεδα ενεργειών. Συγκεκριμένα τα στάδια ενεργειών είναι τα ακόλουθα: Γ.5.1. Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί: Γ Απαγόρευση εκκίνησης Μονάδων και ξεφυσημάτων σε μονάδες υπό συντήρηση, μετά τη σύμφωνη γνώμη του διαχειριστή του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, που εξασφαλίζεται με μέριμνα της ΔΕΗ Α.Ε. Γ Ενίσχυση διαβροχής (αν υπάρχουν πρόσθετα σημεία διαβροχής) στα συστήματα αποκομιδής τέφρας. Γ Περιοδική διακοπή λειτουργίας των ταινιόδρομων τέφρας. Γ Μείωση φορτίων Μονάδων ανάλογα με τις εκπομπές από τις καμινάδες και τις στάθμες των σιλό τέφρας, μετά τη σύμφωνη γνώμη του διαχειριστή του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, που εξασφαλίζεται με μέριμνα της ΔΕΗ Α.Ε. Γ Κράτηση των Μονάδων ανάλογα με τις εκπομπές από τις καμινάδες, μετά τη σύμφωνη γνώμη του διαχειριστή του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, που εξασφαλίζεται με μέριμνα της ΔΕΗ Α.Ε. Γ.5.2. Ορυχεία Γ Ενίσχυση διαβροχής δρόμων διακίνησης εξορυσσόμενων υλικών.

5 Τεύχος Β 1589/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Γ Ενίσχυση διαβροχής μεταφερόμενων υλικών στις κεφαλές των ταινιόδρομων τέφρας. Γ Διακοπή κίνησης οχημάτων εργολάβων. Γ Διακοπή κίνησης ντιζελοκίνητου εξοπλισμού. Γ Περιοδική διακοπή λειτουργίας συστήματος μεταφοράς τέφρας. Γ Κράτηση ορυχείου. Γ Ενίσχυση διαβροχής δρόμων μεταφοράς και απόθεσης τέφρας. Γ Διακοπή λειτουργίας του εργοταξίου μεταφοράς - απόθεσης τέφρας. Άρθρο 8 Περιεχόμενο των διαφόρων σταδίων σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων συγκέντρωσης του SΟ 2. Α) Στάδιο ενημέρωσης - συναγερμού: Α.1. Φορείς Α.1.1. Ενημέρωση των αρμόδιων κρατικών αρχών και φορέων που σχετίζονται με τη λήψη μέτρων προστασίας του κοινού ή μείωσης της εκπομπής ρύπων ή ελέγχου τήρησης των όρων της παρούσας, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα κατά περίπτωση. Άρθρο 9 Περιεχόμενο των διαφόρων σταδίων σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων συγκέντρωσης του ΝΟx Α) Στάδιο ενημέρωσης - συναγερμού: Α.1. Φορείς Α.1.1. Ενημέρωση των αρμόδιων κρατικών αρχών και φορέων που έχουν σχέση με τη λήψη μέτρων προστασίας του κοινού ή μείωσης της εκπομπής ρύπων ή ελέγχου τήρησης των όρων της παρούσας, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα κατά περίπτωση. Άρθρο 10 Διαμεθοριακή ρύπανση Όταν παρατηρείται υπέρβαση των ορίων ενημέρωσης ή συναγερμού, σε ομάδες σταθμών που βρίσκονται κοντά στα εθνικά σύνορα θα ενημερώνεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για πιθανές απαιτούμενες ενέργειες. Άρθρο 11 Καθορισμός των χωρικών ζωνών εφαρμογής των μέτρων σε αντιστοιχία με τις ομάδες σταθμών και χωρικής κατανομής αυτών Οι χωρικές ζώνες εφαρμογής των μέτρων θα καθορίζονται κάθε φορά στην απόφαση κήρυξης μέτρων που θα εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της ομάδας της παραγράφου 1 του άρθρου 13, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος αλλά και την έκταση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Άρθρο 12 Κήρυξη των σταδίων ενημέρωσης και εφαρμογής των μέτρων 1. Η κήρυξη των σταδίων ενημέρωση και εφαρμογής των μέτρων της παρούσης, γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη μετά από εισήγηση της ομάδας της παραγράφου 1 του άρθρου 13. Η απόφαση πρέπει να καθορίζει σαφώς: α) τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που λαμβάνονται, β) τα συγκεκριμένα χωρικά όρια εφαρμογής των μέτρων, και γ) τη διάρκεια ισχύος (έναρξη και λήξη) της εφαρμογής μέτρων. 2. Τα διάφορα στάδια κηρύσσονται όταν: α) οι μετρούμενες τιμές σε οποιαδήποτε ομάδα σταθμών μέτρησης υπερβούν ή προσεγγίζουν τις οριακές τιμές κάθε επιπέδου με τάση διατήρησης ή περαιτέρω αύξησης των τιμών των ρύπων ή όταν υπάρχει πρόβλεψη για συνθήκες που ευνοούν μεγάλη συγκέντρωση ρύπων για την επόμενη ημέρα, β) οι μετρούμενες τιμές σε οποιαδήποτε ομάδα μέτρησης, είναι αρκετά χαμηλότερες των οριακών τιμών κάθε επιπέδου, αλλά υπάρχει πρόβλεψη δυσμενούς εξέλιξης των μετεωρολογικών συνθηκών ή όταν συντρέχουν σχετικοί επιβαρυντικοί παράγοντες. 3. Όταν προβλέπεται σύντομη και σημαντική αλλαγή των καιρικών συνθηκών, τέτοια που να ευνοεί την μείωση των συγκεντρώσεων κάτω από τα ορισθέντα επίπεδα ενημέρωσης ή συναγερμού, η εφαρμογή των διαφόρων μέτρων δύναται να μην κηρυχθεί, ώστε να μην υπάρξει άσκοπη διατάραξη των πολιτών, ακόμα και αν πρόσκαιρα σημειωθεί μικρή υπέρβαση των οριακών τιμών συγκέντρωσης του κάθε επιπέδου. Άρθρο 13 Παρακολούθηση και λήψη αποφάσεων 1. Ομάδα παρακολούθησης, επεξεργασίας και εισήγησης κήρυξης μέτρων. Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας, συστήνεται, με απόφαση του Περιφερειάρχη, ομάδα παρακολούθησης, επεξεργασίας και εισήγησης κήρυξης μέτρων η οποία θα αποτελείται από: i. Εκπρόσωπο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος θα ορίζεται ως επικεφαλής της ομάδας. ii. Εκπρόσωπο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. iii. Εκπρόσωπο της ΔΕΗ Α.Ε., οι σταθμοί ατμοσφαιρικής ρύπανσης του δικτύου της οποίας περιλαμβάνονται στους σταθμούς που θα λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της παρούσας. iv. Εκπρόσωπο του εποπτεύοντα φορέα του δικτύου ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Την τεχνική υποστήριξη της ομάδας και την ευθύνη παρακολούθησης των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θα έχει ο εποπτεύων φορέας του δικτύου ο οποίος σε περιπτώσεις πρόβλεψης - πρόγνωσης πιθανότητας επεισοδίου θα ειδοποιεί τον επικεφαλή της ομάδας για τη σύγκλισή της. Η ανωτέρω ομάδα θα είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προτάσεων του εποπτεύοντα φορέα του δικτύου μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, την εισήγηση κήρυξης βραχυπρόθεσμων μέτρων, την σύνταξη ετήσιων εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρού-

6 18480 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 1589/ σας, την ανασκόπηση της εφαρμογής της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 17 και την προβλεπόμενη στο άρθρο 4 εισήγηση. Στην απόφαση του Περιφερειάρχη θα καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας της προαναφερόμενης ομάδας. 2. Αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση της απόφασης. Αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση της παρούσας είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού σε συνεργασία με τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας. Η τήρηση των αρχείων και η γραμματειακή υποστήριξη για την εφαρμογή της παρούσας, θα γίνεται από τη Δ/ νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού. 3. Υποχρέωση οικονομικής κάλυψης των αναγκών λειτουργίας της ομάδας παρακολούθησης και της ομάδας επεξεργασίας και σύνταξης απόφασης κήρυξης μέτρων. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει οικονομικά της ανάγκες λειτουργίας της ομάδας παρακολούθησης. Άρθρο 14 Διάρκεια ισχύος των διαφόρων σταδίων α. Η διάρκεια ισχύος των διαφόρων σταδίων εξαρτάται από την προβλεπόμενη εξέλιξη των μετεωρολογικών συνθηκών, των τιμών ρύπανσης και την λειτουργία των πηγών αυτής. β. Η έναρξη και η λήξη των διαφόρων σταδίων και η έκταση επιβολής μέτρων γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν εισήγησης της ομάδας επεξεργασίας και σύνταξης των αποφάσεων κήρυξης μέτρων. Άρθρο 15 Έλεγχος εφαρμογής των μέτρων και επιβολή κυρώσεων (αρμόδιες υπηρεσίες) 1. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της εφαρμογής των βραχυπρόθεσμων μέτρων που τίθενται με την παρούσα απόφαση είναι: α) Το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του ΣΕΠΔΕΜ, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2947/2001 (Α 228), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. β) Οι αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών εντός του πεδίου της χωρικής αρμοδιότητας τους. γ) Τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 του Νόμου 4014/2011 (Α 209), εντός του πεδίου της χωρικής αρμοδιότητάς τους. 2. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων που αφορούν σε κυκλοφορία οχημάτων και τίθενται με την παρούσα απόφαση είναι οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα Τροχαίας, καθώς επίσης και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας που ασκούν καθήκοντα τροχαίας. 3. Στους παραβάτες των μέτρων της παρούσας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Νόμου 1650/1986 (Α 160), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 4. Στους παραβάτες των μέτρων που αφορούν σε οδική κυκλοφορία οχημάτων επιβάλλονται οι κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 52 του Νόμου 2696/1999 «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας» (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Άρθρο 16 Επεξεργασία δεδομένων και σύνταξη εκθέσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΗΠ 14122/549/ Ε.103/2011 κοινής υπουργικής απόφασης 1. Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας, θα ενημερώνει και θα αποστέλλει στο ΥΠΕΝ, εντός του επόμενου μήνα από τη λήψη των σχεδίων βραχυπρόθεσμης δράσης, αναλυτικές πληροφορίες, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 24 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. 2. Η Ομάδα Παρακολούθησης, επεξεργασίας και εισήγησης κήρυξης μέτρων, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου εκάστου έτους, θα συντάσσει Ετήσια Έκθεση που θα περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες, στοιχεία και συμπεράσματα για την εφαρμογή της παρούσας κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Άρθρο 17 Ανασκόπηση και αναθεώρηση θα γίνεται σε ετήσια βάση τακτική ανασκόπηση της παρούσας και της εφαρμογής της, από την ομάδα παρακολούθησης - επεξεργασίας και εισήγησης κήρυξης μέτρων και θα συντάσσεται σχετικό πόρισμα. Η παρούσα απόφαση θα αναθεωρείται ή θα τροποποιείται κάθε φορά που θα προκύπτει η ανάγκη, σύμφωνα με το πόρισμα της ανασκόπησης, μετά από εισήγηση της ομάδας που συστήθηκε με την υπ αριθμ. οικ.70453/4535/ απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Άρθρο 18 Παραρτήματα Προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της το παράρτημα. Έναρξη Ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7 Τεύχος Β 1589/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18481

8 18482 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 1589/ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κοζάνη, 23 Μαΐου 2016 Ο Περιφερειάρχης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Καποδιστρίου 34, Τ.Κ , Αθήνα Τηλ. Κέντρο Κείμενα προς δημοσίευση: * *

1. Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου ανάλογα με τη μέση εικοσιτετράωρη τιμή συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10):

1. Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου ανάλογα με τη μέση εικοσιτετράωρη τιμή συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10): 1. Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου ανάλογα με τη μέση εικοσιτετράωρη τιμή συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10): α) Από 51 έως 75μg/m 3 : αα) ενήλικες με αναπνευστικό πρόβλημα ή ενήλικες καρδιοπαθείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΘ-ΩΣ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΘ-ΩΣ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ Κωδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14/1/2013 Αρ. Πρωτ. Π

Βόλος, 14/1/2013 Αρ. Πρωτ. Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Βόλος, 14/1/2013 Αρ. Πρωτ. Π ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Βιώσιμης Κινητικότητας Μικρασιατών 81 383 33 Βόλος Τηλ. 24213-56825 email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ [Άρθρα 2(1), 47(2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), 48 (1), (2)(α), 49(3)(γ) και (4)(δ), 50(1)(δ), 51(2), 55(1), (2), 56, 57(1)(α), (2), (3) και 99(1), (2) και (3)] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ & ΘΟΡΥΒΟΥ Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Δρ. Αναστάσιος Αδαμόπουλος Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Η αστική ρύπανση οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ Σταθμοί Μέτρησης Σίνδου Καλοχωρίου - Διαβατών

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ Σταθμοί Μέτρησης Σίνδου Καλοχωρίου - Διαβατών ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ Σταθμοί Μέτρησης Σίνδου Καλοχωρίου - Διαβατών Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2 0 1 1 Σίνδος 2013 2 Η συλλογή και επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ Σταθμοί Μέτρησης Σίνδου Καλοχωρίου - Διαβατών

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ Σταθμοί Μέτρησης Σίνδου Καλοχωρίου - Διαβατών ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ Σταθμοί Μέτρησης Σίνδου Καλοχωρίου - Διαβατών Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2 0 1 2 Σίνδος 2013 2 Η συλλογή και επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΙΝΔΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΙΝΔΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΙΝΔΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2 0 1 5 Σίνδος 2016 Σίνδος, Ιανουάριος 2016 Η επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιμετώπιση των υψηλών συγκεντρώσεων Αιωρούμενων Σωματιδίων στη Θεσσαλονίκη το έτος 2013, βάσει των παλαιών και νέων νομοθετικών ρυθμίσεων

Η αντιμετώπιση των υψηλών συγκεντρώσεων Αιωρούμενων Σωματιδίων στη Θεσσαλονίκη το έτος 2013, βάσει των παλαιών και νέων νομοθετικών ρυθμίσεων Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων Η αντιμετώπιση των υψηλών συγκεντρώσεων Αιωρούμενων Σωματιδίων στη Θεσσαλονίκη το έτος 2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: της 16 Ιουνίου 1982

ΠΡΑΞΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: της 16 Ιουνίου 1982 ΠΡΑΞΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: της 16 Ιουνίου 1982 Αντιµετώπιση έκτακτων επεισοδίων ρύπανσης του περιβάλλοντος και ρύθµιση συναφών θεµάτων. (ΦΕΚ 73/Α/18-6-82) Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούµενα σωµατίδια (ΦΕΚ 135/Α/ ) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούµενα σωµατίδια (ΦΕΚ 135/Α/ ) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΞΗ Υ. Σ. 99 ΤΗΣ 10 Ιουλίου 1987 Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούµενα σωµατίδια (ΦΕΚ 135/Α/28-7-87) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38703 15 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3250 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 6878/14-10-2013 (ΦΕΚ 2709/τ.Β 24-10-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 30.4.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1065/2007, του Alessandro Nucci, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με αστική ατμοσφαιρική ρύπανση 1. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Ατμοσφαιρική Ρύπανση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή Μουσιόπουλος Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2607 8 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 339 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 411/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 17δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν.4014/2011

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 17δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν.4014/2011 ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 17δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν.4014/2011 Ελένη Γλύπτη Πελοπίδας Τσερπέλης Μαρία Χρυσικοπούλου ΥΠΕΝ Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιμετώπιση των υψηλών συγκεντρώσεων Αιωρούμενων Σωματιδίων στη Θεσσαλονίκη το έτος 2013, βάσει των παλαιών και νέων νομοθετικών ρυθμίσεων

Η αντιμετώπιση των υψηλών συγκεντρώσεων Αιωρούμενων Σωματιδίων στη Θεσσαλονίκη το έτος 2013, βάσει των παλαιών και νέων νομοθετικών ρυθμίσεων Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων Η αντιμετώπιση των υψηλών συγκεντρώσεων Αιωρούμενων Σωματιδίων στη Θεσσαλονίκη το έτος 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ).

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ). Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (κυκλοφορία, καύσιμα κλπ). HELECO 2011- Προσυνεδριακή Ημερίδα ΛΑΡΙΣΑ 4 Ιουνίου 2010 Αθανάσιος Κόκκαλης,Χημικός Μηχ/κός, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν Πίνακας Αποδεκτών

Κοιν Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ. 5036 Ταχ. Κώδικας: 261-10 Πληροφορίες: Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός

Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός Αέρια ρύπανση: Θεσμικό πλαίσιο, πηγές & υφιστάμενη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός ΤΕΕ τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, Μ.Ε. Περιβάλλοντος & Αειφορίας ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική διαχείριση

Περιβαλλοντική διαχείριση ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΜSc Υγιεινολόγος Μηχανικός EPFL-Lausanne ΜSc Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. οικ. 10315. Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 25/1988 Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του αζώτου και τροποποίηση των µε αριθµ. 98 και99/10.7.87 Πράξεων του Υπουργικού Συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24209 20 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2242 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24556 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 14/03/ /12/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 14/03/ /12/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ 14/03/2015 31/12/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2015 Στην παρούσα αναφορά γίνεται µία σύνοψη των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 13.1.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0831/2008, του M.C.L.V., ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Asociación de Vecinos de la Margen Izquierda

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36515 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3608 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 2η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον βαθμό συμβολής του άξονα, ως μια γραμμική πηγή εκπομπής ρύπων, στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας των περιοχών απ' όπου διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1793 20 Αυγούστου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Η.Π. 34062/957/Ε103 Έγκριση Μεταβατικού Εθνικού Σχεδίου Μείωσης των Εκ πομπών

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Β 114/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 893

Τεύχος Β 114/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 893 Τεύχος Β 114/24.01.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 893,, **. 894 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 114/24.01.2017 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 : * * *,,,. Τεύχος Β 114/24.01.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 895, - - - -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 11237 13 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση των παραρτημάτων IV και V του άρθρου 8 της υπ αριθμ. 22306/1075/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27981 22 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2587 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων βάσει της υπ αριθμ. 266/2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32947 30 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 1085/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 08 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 08 Ιουνίου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κοζάνη, 08 Ιουνίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.33278/394

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική ανάλυση ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές Διαχρονική εξέλιξη

Συγκριτική ανάλυση ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές Διαχρονική εξέλιξη 1η Ημερίδα Εταιρείας Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής 11 Ιουνίου 2010, Λάρισα Συγκριτική ανάλυση ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές Διαχρονική εξέλιξη Τσιρόπουλος Νικ. Αναπληρωτής Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25247 28 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2350 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της οικ.170376/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37955 23 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3791 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αριθμ. οικ. 186383 Εγκατάσταση και διαδρομή του Αγωγού Φυσικού Αερίου Μέσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από Οδηγία του Συµβουλίου της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή ορισµένων οδηγιών για το περιβάλλον (91/692/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2917 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 226 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στο αγρόκτημα Μεσοβούνου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρούµεν και εκδίδοµεν τον κατατέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόµον :

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρούµεν και εκδίδοµεν τον κατατέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόµον : Νόµος: 1327/1983 Κύρωση και συµπλήρωση της από 18 Ιουνίου 1982 Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου: «Αντιµετώπιση έκτακτων επεισοδίων ρύπανσης του περιβάλλοντος και ρύθµιση συναφών θεµάτων». (ΦΕΚ 21/Α/7-2-83)

Διαβάστε περισσότερα

«άδεια» σημαίνει την άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων, η οποία εκδίδεται με βάση το άρθρο 8 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας

«άδεια» σημαίνει την άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων, η οποία εκδίδεται με βάση το άρθρο 8 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Ε.Ε. Παρ. III(I) 193 Κ.Α.Π. 75/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 75 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Πρόληψη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης που Προκαλείται από Υφιστάμενες Εγκαταστάσεις Καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος ιαχρονική εξέλιξη της ρύπανσης

Παρακολούθηση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος ιαχρονική εξέλιξη της ρύπανσης Παρακολούθηση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος ιαχρονική εξέλιξη της ρύπανσης Περίληψη Γ. Χρονόπουλος ΥΠΕΧΩ Ε /νση ΕΑΡΘ, Τµήµα Ποιότητας Ατµόσφαιρας Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τα παλαιάς τεχνολογίας ελαφρά και βαρέα οχήματα ηλικίας άνω των 15 ετών εκπέμπουν τις μεγαλύτερες ποσότητες ρύπων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τα παλαιάς τεχνολογίας ελαφρά και βαρέα οχήματα ηλικίας άνω των 15 ετών εκπέμπουν τις μεγαλύτερες ποσότητες ρύπων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11 Ιουλίου 2007 Επικίνδυνοι ρύποι από τα παλαιά επαγγελματικά οχήματα: Τα παλαιάς τεχνολογίας ελαφρά και βαρέα οχήματα ηλικίας άνω των 15 ετών εκπέμπουν τις μεγαλύτερες ποσότητες ρύπων Μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4588, (I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4588, (I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4588, 3.2.2017 Ν. 3(Ι)/2017 3(I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το Παράρτημα ΙΙ, σημείο 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38703 15 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3250 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 6878/14-10-2013 (ΦΕΚ 2709/τ.Β 24-10-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45% Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα Εισαγωγική γ εισήγηση η της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ορυκτά καύσιμα που μετέχουν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.

Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. Α3/13948/1902 Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης. για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης. για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Σ Π. Ξυγκόγιαννη, Γ. Ανδρέου, Ει. Ρεθεμιωτάκη, Ε. Ζέρβας* Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Σαχτούρη 11, Τ.Κ. 26222

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Κοζάνη, 31-7-2015 Αρ. Πρωτ. : 605 Πληροφορίες : Πέτρος Αλμπάνης Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα : Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ για την τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας Πριν από πενήντα χρόνια, το έτος 1965, ξεκίνησε την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΑΠΡΙΑΓΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΑΠΡΙΑΓΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 193/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3830 της 2ας ΑΠΡΙΑΓΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 193 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3365 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 281 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανάκληση της υπ αριθμ. 1325/12-5-1992 (ΦΕΚ Δ 551/26-5-1992) απόφασης Νομάρχη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2013 COM(2013) 917 final 2013/0448 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1999, σχετικά με τη μείωση της οξίνισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV02: ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΡΥΠΟΥΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV02: ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΡΥΠΟΥΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον βαθμό συμβολής του άξονα, ως μια γραμμική πηγή εκπομπής ρύπων, στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας των περιοχών απ' όπου διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 392541/1010/88 Καθορισμός μέτρων για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και ειδικότερα των οριακών τιμών για την περιεκτικότητα της βενζίνης σε μόλυβδο. (ΦΕΚ 366/Β/8-6-1988) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 545/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3652 της 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 545 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016 Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 19.1.2015 2013/0442(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός µέτρων και όρων για την πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων (ΦΕΚ 699/Β/9-9-93)

Καθορισµός µέτρων και όρων για την πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων (ΦΕΚ 699/Β/9-9-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΑΠ. οικ. 82805/2224/93 Καθορισµός µέτρων και όρων για την πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων (ΦΕΚ 699/Β/9-9-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 16/2011 Τροποποίηση της υπ αριθµ. Πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Α/Φ17/1219/8183/24.06.2008 Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 2011-ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

HELECO 2011-ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ HELECO 2011-ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ποιότητα Ατμόσφαιρας-Ατμοσφαιρική & Ηλεκτρομαγνητική Ρύπανση-Μέτρα αντιμετώπισης Λάρισα 4 Ιουνίου 2010 Μέτρα αντιμετώπισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25 25 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «Αμμίτη» στη θέση του

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Μελέτη. Ατμοσφαιρικής. Ρύπανσης στον Δήμο της Ελευσίνας. Εργαστήριο Μελέτης. Ατμοσφαιρικής. Ρύπανσης

Πιλοτική Μελέτη. Ατμοσφαιρικής. Ρύπανσης στον Δήμο της Ελευσίνας. Εργαστήριο Μελέτης. Ατμοσφαιρικής. Ρύπανσης Πιλοτική Μελέτη Εργαστήριο Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στον Δήμο της Ελευσίνας Πανδής Σπύρος Καλτσονούδης Χρήστος Φλώρου Καλλιόπη Σταθμοί Μετρήσεων Δημοτικό parking 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38497 30 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3846 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 186921/1876 Τροποποίηση του παραρτήματος II του άρθρου 18 του Π.δ. 116/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1002/2015 ΘΕΜΑ: 28 ο Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη:

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη: Ρ.Α.Ε. αριθμ. αποφ. 785//19.9. Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 4213,17.7.2009 597 Ν. 78(Ι)/2009 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009 εκδίδεται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13275 26 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1412 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.18485 Καθορισμός των κατηγοριών και των προδιαγραφών των Πράσινων Σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Μητσάκης, Σωκράτης Μαμαρίκας, Εμμανουήλ Χανιώτάκης, Ηρακλής Στάμος

Ευάγγελος Μητσάκης, Σωκράτης Μαμαρίκας, Εμμανουήλ Χανιώτάκης, Ηρακλής Στάμος Σχεδιασμός, λειτουργικότητα και ένταξη ενός συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων στις διαδικασίες της Πολιτικής Προστασίας: Η εμπειρία του έργου DECIDE Ευάγγελος Μητσάκης, Σωκράτης Μαμαρίκας, Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στα επίπεδα σωματιδιακής ρύπανσης της Θεσσαλονίκης από απομακρυσμένες πηγές. Δ. Μελάς Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ, μέλος της Ομάδας Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ

Συμβολή στα επίπεδα σωματιδιακής ρύπανσης της Θεσσαλονίκης από απομακρυσμένες πηγές. Δ. Μελάς Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ, μέλος της Ομάδας Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ Συμβολή στα επίπεδα σωματιδιακής ρύπανσης της Θεσσαλονίκης από απομακρυσμένες πηγές Δ. Μελάς Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ, μέλος της Ομάδας Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ Οι μέγιστες συγκεντρώσεις σωματιδίων εμφανίζονται σε θερμά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες 2003/87/ΕΚ & 2004/101/ΕΚ: Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας (ΕΣΕ) εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου & ευέλικτοι μηχανισμοί του πρωτοκόλλου του ΚΙΟΤΟ

Οδηγίες 2003/87/ΕΚ & 2004/101/ΕΚ: Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας (ΕΣΕ) εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου & ευέλικτοι μηχανισμοί του πρωτοκόλλου του ΚΙΟΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. - ΚΥΚΛΑΔΕΣ Βασιλική Τσάδαρη Χημικός Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc. Διευθύντρια Περιβάλλοντος Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ I. Mεταξά & Βασ. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη Τ.Κ. 15236, ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 810 9122, 210 810 3231 Fax: 210 810 3236 URL: http://www.meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα