ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ακινα, 10 Απριλίου 2012 Αρικ. Πρωτ: ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 Σαχ. Δ/ςθ : Φιλοξζνου 2-4 & πινκάρου Σαχ. Κϊδικασ : Ακινα Σθλ/νο : : Φαξ : : Πλθροφορίεσ : Γιϊργοσ Κατςικογιάννθσ ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ» ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΥΤΠΟΤΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Έχοντασ υπόψη τισ διατϊξεισ: 1. Σου ϊρθρου 27 του Ν. 3731/2008 (ΥΕΚ 263/Α ) «Αναδιοργϊνωςη τησ δημοτικόσ αςτυνομύασ και ρυθμύςεισ λοιπών θεμϊτων αρμοδιότητασ Τπουργεύου Εςωτερικών». 2. Σου ϊρθρου 5 παρ. 1β του Ν. 3979/2011 (ΥΕΚ 138 Α / ) «Για την ηλεκτρονικό διακυβϋρνηςη και λοιπϋσ διατϊξεισ». 3. Σου Ν. 2472/1997 (ΥΕΚ 50/Α ) «Προςταςύα του ατόμου από επεξεργαςύασ δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα». 4. Σου Ν. 3471/2006 (ΥΕΚ133/Α ) «Προςταςύα δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα και τησ ιδιωτικόσ ζωόσ ςτον τομϋα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποπούηςη του Ν. 2472/1997.»

2 5. Σου Κανονιςμού τησ ΑΔΑΕ για την «Διαςφϊλιςη του Απορρότου ςτισ Διαδικτυακϋσ Επικοινωνύεσ και τισ ςυναφεύσ Τπηρεςύεσ και Εφαρμογϋσ» τησ ΑΔΑΕ (ΥΕΚ 88/Β /2005) 6. Σου Ν.Δ. 101/1973 (ΥΕΚ 173/Α ) για τη «ύςταςη υπηρεςύασ Μηχανοργανώςεωσ και Τπολογιςτών» όπωσ αυτό ιςχύςει μετ α τη τροποπούηςη με τα Π.Δ. 796/80 (ΥΕΚ 195/Α ), Π.Δ. 1166/80 (ΥΕΚ 286/Α ), Ν.1400/83 (ΥΕΚ 156/Α ) 7. Σου Π.Δ. 320/88 (ΥΕΚ 149/Α/88) «Οργανιςμόσ Τπηρεςιών του Τπουργεύου Προεδρύασ τησ Κυβϋρνηςησ» όπωσ τροποποιόθηκε και ςυμπληρώθηκε μεταγενϋςτερα. 8. Σου Π.Δ. 400/1995 (ΥΕΚ 226/Α / ) «ύςταςη Γενικόσ Γραμματεύασ Δημόςιασ Διούκηςησ ςτο Τπουργεύο Εςωτερικών, Δημόςιασ Διούκηςησ και Αποκϋντρωςησ και καθοριςμόσ των αρμοδιοτότων τησ». 9. Σου Ν. 3200/2003 ϊρθρου 24 Θϋματα Γενικόσ Γραμματεύασ Δημόςιασ Διούκηςησ και λοιπϋσ διατϊξεισ «περύ μετονομαςύασ ςε Γενικόσ Γραμματεύασ Δημόςιασ Διούκηςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ». 10. Σου Π.Δ. 65/2011 (ΥΕΚ 147/Α / ) «Διϊςπαςη του Τπουργεύου Εςωτερικών, Αποκϋντρωςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ ςτα Τπουργεύα α) Εςωτερικών και β) Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ, ςυγχώνευςη των Τπουργεύων Οικονομύασ, Ανταγωνιςτικότητασ και Ναυτιλύασ και Θαλαςςύων Τποθϋςεων, Νόςων και Αλιεύασ ςτο Τπουργεύο Ανϊπτυξησ, Ανταγωνιςτικότητασ και Ναυτιλύασ και μεταφορϊ ςτον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημϋρωςησ και Επικοινωνύασ και ςτο Τπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Νϋασ Γενιϊσ» 11. Σου ϊρθρου μόνου του Π.Δ. 796/80 (ΥΕΚ 195/Α/26-Αυγούςτου 1980) «περύ τροποποιόςεωσ του Π.Δ. 770/1975 «περύ διαρθρώςεωσ του Τπουργεύου Προεδρύασ Κυβερνόςεωσ και τροποποιόςεωσ διατϊξεών τινών αυτού», όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 4 του Π.Δ. 1166/81 και εν ςυνεχεύα με το το ϊρθρο 37 του Ν. 3979/2011 (ΥΕΚ 138 Α / ) «Για την ηλεκτρονικό διακυβϋρνηςη και λοιπϋσ διατϊξεισ» 12. Σησ παραγρϊφου 3 του ϊρθρου 3 του ν.2690/1999 «Κύρωςη του Κώδικα Διοικητικόσ Διαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 45/Α / ). 13. Σου ϊρθρου 20 του Ν. 3448/2006 (ΥΕΚ 57/ Α ) «Για την περαιτϋρω χρόςη πληροφοριών του δημοςύου τομϋα και τη ρύθμιςη θεμϊτων αρμοδιότητασ Τπουργεύου Εςωτερικών, Δημόςιασ Διούκηςησ και Αποκϋντρωςησ». 14. Σου Ν. 3861/2010 Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ µε την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόµων και πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και ϊλλεσ διατϊξεισ 15. Σου ϊρθρου 57 του Ν. 3966/2011 (ΥΕΚ 118/Α/2011) «Θεςμικό πλαύςιο των Πρότυπων Πειραματικών χολεύων, Ίδρυςη Ινςτιτούτου Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ, Οργϊνωςη του Ινςτιτούτου Σεχνολογύασ Τπολογιςτών και Εκδόςεων «ΔΙΟΥΑΝΣΟ» και λοιπϋσ διατϊξεισ».

3 16. Σου Π.Δ. 110/2011 (ΥΕΚ Α 243/ ), «Διοριςμόσ Αντιπροϋδρων τησ Κυβϋρνηςησ, Τπουργών, Αναπληρωτών Τπουργών και Τφυπουργών» 17. Σου ϊρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεςύασ για την Κυβϋρνηςη και τα Κυβερνητικϊ Όργανα όπωσ κωδικοποιόθηκε με το ϊρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΥΕΚ 98/Α/2005) με θϋμα: «Κωδικοπούηςη τησ νομοθεςύασ για την Κυβϋρνηςη και τα κυβερνητικϊ όργανα 18. Σην υπ αριθμ / (Β 2741) απόφαςη του Πρωθυπουργού και του Τπουργού Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ «Ανϊθεςη αρμοδιοτότων ςτουσ Τφυπουργούσ Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ, Κωνςταντύνο Ρόβλια και Παντελό Σζωρτζϊκη» 19. Σην υπ αριθμόν 7/ πρϊξησ του Τπουργικού υμβουλύου (ΥΕΚ 102/Α/2011) «ύςταςη Επιτροπόσ Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών» 20. Σο Ευρωπαώκό Πλαύςιο Διαλειτουργικότητασ για Πανευρωπαώκϋσ Δημόςιεσ Τπηρεςύεσ (COM 744/2010) Καθώσ επίςησ: 1. Σο γεγονόσ ότι από τισ διατϊξεισ τησ παρούςασ απόφαςησ δεν προκαλεύται δαπϊνη ςε βϊροσ του κρατικού προώπολογιςμού 2. Σην ανϊγκη βελτύωςησ τησ εξυπηρϋτηςησ και τησ ποιότητασ των παρεχόμενων υπηρεςιών προσ τον πολύτη μϋςω παροχόσ ηλεκτρονικών υπηρεςιών. Α π ο φ α ς ί ζ ο υ μ ε Άρθρο 1 Οριςμοί: 1. Πλαίςιο Παροχήσ Υπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ Το Πλαίςιο Παροχήσ Υπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ (ΠΗΔ) ςυνίςταται από ένα ςύνολο κανόνων, προτύπων, προδιαγραφών και διαδικαςιών που εφαρμόζονται ςτα έργα Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ κατά το ςχεδιαςμό, την ανάπτυξη, τη ςυντήρηςη και την λειτουργία τουσ ςχετικά με: i) Το ςχεδιαςμό, ανάπτυξη, ςυντήρηςη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων και πληροφοριακών ςυςτημάτων τησ Δημόςιασ Διοίκηςησ. ii) Την ανάπτυξη και παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεςιών από τουσ φορείσ του Δημοςίου τομέα.

4 iii) Τη διαςφάλιςη τησ διαλειτουργικότητασ ςε οργανωτικό, ςημαςιολογικό και τεχνολογικό επίπεδο, για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών ςυςτημάτων των φορέων του Δημοςίου τομέα. iv) Την εγγραφή, ταυτοποίηςη και ηλεκτρονική αναγνώριςη πολιτών και επιχειρήςεων ςε ηλεκτρονικέσ υπηρεςίεσ του Δημοςίου τομέα. v) Τη διαχείριςη του Μητρώου για την καταχώριςη των παρεχόμενων υπηρεςιών από φορείσ τησ Δημόςιασ Διοίκηςησ (Μητρώο Διαλειτουργικότητασ). 2. Ανοιχτά πρότυπα Ανοιχτό εύναι το πρότυπο το οπούο: (α) υιοθετεύται και ςυντηρεύται από ϋνα μη κερδοςκοπικό οργανιςμό, (β) η ςυνεχιζόμενη ανϊπτυξη του εύναι αποτϋλεςμα μύασ ανοιχτόσ και δημόςιασ διαδικαςύασ, ςτην οπούα δεν υπϊρχουν περιοριςμού ςτη ςυμμετοχό και οι αποφϊςεισ βαςύζονται εύτε ςε ομοφωνύα εύτε ςτη πλειοψηφύα των εμπλεκόμενων μερών, (γ) ϋχει δημοςιευθεύ και τα κεύμενα των τεχνικών του προδιαγραφών εύναι διαθϋςιμα και μπορούν να αναδιανεμηθούν εύτε χωρύσ χρϋωςη, εύτε με ςυμβολικό χρϋωςη, (δ) διαθϋτει αμετϊκλητα τα πιθανϊ δικαιώματα διανοητικόσ ιδιοκτηςύασ που περιλαμβϊνει χωρύσ χρεώςεισ και περιοριςμό ςτη περαιτϋρω χρόςη του προτύπου. 3. Πρότυπα Τποχρεωτικά (ΠΤ) Τποχρεωτικϊ εύναι τα πρότυπα που η ςυμμόρφωςη με τισ προδιαγραφϋσ που τύθενται εύναι επιβεβλημϋνη για του φορεύσ του Δημοςύου τομϋα. 4. Πρότυπα Προαιρετικά (ΠΠ) Προαιρετικϊ εύναι τα πρότυπα που η μη ςυμμόρφωςη τουσ με τισ προδιαγραφϋσ που τύθενται εύναι δυνατό μόνο ςε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ και εφόςον αυτό τεκμηριώνεται επαρκώσ. ε διαφορετικό περύπτωςη η ςυμμόρφωςη με τα ςυγκεκριμϋνα πρότυπα εύναι υποχρεωτικό. 5. Πρότυπα υπό Διαμόρφωςη / Μελέτη (ΠΜ)

5 Τπό διαμόρφωςη/μελϋτη χαρακτηρύζονται τα πρότυπα που ϋχουν προδιαγραφϋσ, τισ οπούεσ το Πλαύςιο Παροχόσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ επεξεργϊζεται και ενδϋχεται να υιοθετόςει ςε επόμενη ϋκδοςό του. 6. Κωδικολόγια (Code Lists): Λύςτεσ κωδικοποιημϋνων και ταξινομημϋνων οριςμών για κύριεσ, κοινϊ χρηςιμοποιούμενεσ ϋννοιεσ ςε διαδικαςύεσ, ϋγγραφα και ςυςτόματα όπωσ ενδεικτικϊ οι λύςτεσ χωρών, φορϋων και νομιςμϊτων. 7. Δομικά τοιχεία Δεδομένων (Core Data Components): Αποτελούν ςύνολα δεδομϋνων πεδύων περιγραφόσ για κύριεσ ϋννοιεσ τησ Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ. Φρηςιμοποιούνται για τη ςυςτηματικό δόμηςη πρότυπων ηλεκτρονικών εγγρϊφων και αρχεύων δεδομϋνων όπωσ ενδεικτικϊ ταυτότητα προςώπου (όνομα, επώνυμο κλπ), διεύθυνςη (χώρα, περιφϋρεια, δόμοσ, οδόσ κλπ), γενικό αύτηςη φυςικού προςώπου (ημερομηνύα, φορϋασ που απευθύνεται, ταυτότητα προςώπου, διεύθυνςη κλπ). 8. Σύποι Δεδομένων (Data Types): Αποτελούν κωδικοποιόςεισ των τύπων που μπορούν να ϋχουν τα πεδύα ό οι περιγραφϋσ δεδομϋνων όπωσ ενδεικτικϊ αλφαριθμητικό πεδύο ελευθϋρου μόκουσ, ακϋραιοσ, δεκαδικόσ ημερομηνύα. 9. Πρότυπα χήματα Ηλεκτρονικών Εγγράφων (Standard XML Schemas): Αποτελούν δομημϋνεσ περιγραφϋσ ςε γλώςςα XML για την αποτύπωςη τησ δομόσ και του περιεχομϋνου των ηλεκτρονικών εγγρϊφων. Περιϋχουν αναφορϋσ ςε κωδικολόγια, τύπουσ δεδομϋνων ό δομικϊ ςτοιχεύα δεδομϋνων. 10. Μεταδεδομένα (Metadata): ύνολα πληροφορύασ που αφορούν τισ ϋννοιεσ τησ Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ και επιτρϋπουν την ανεύρεςη και κατανόηςό τουσ από ανθρώπουσ ό ςυςτόματα. 11. Κανόνεσ Τποχρεωτικοί (ΚΤ). Τποχρεωτικού εύναι οι κανόνεσ που η ςυμμόρφωςη με τισ προδιαγραφϋσ που τύθενται εύναι επιβεβλημϋνη για τουσ φορεύσ του Δημοςύου τομϋα. 12. Κανόνεσ Προαιρετικοί (ΚΠ).

6 Προαιρετικού εύναι οι κανόνεσ που παρϋχουν την ευχϋρεια τησ μη ςυμμόρφωςησ με τισ προδιαγραφϋσ που τύθενται μόνο ςε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ και εφόςον αυτό τεκμηριώνεται επαρκώσ. ε διαφορετικό περύπτωςη η ςυμμόρφωςη με αυτούσ τουσ κανόνεσ εύναι υποχρεωτικό. 13. Κανόνεσ υπό Διαμόρφωςη / Μελέτη (ΚΜ). Κανόνεσ υπό Διαμόρφωςη/Μελϋτη εύναι οι κανόνεσ που ϋχουν προδιαγραφϋσ, τισ οπούεσ το Πλαύςιο Παροχόσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ επεξεργϊζεται και ενδϋχεται να υιοθετόςει ςε επόμενη ϋκδοςό του. 14. «ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ», «ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ», «ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΝΑ», «ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ», «ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ», Εύναι φρϊςεισ ςυνώνυμεσ που επιβϊλουν ό απαγορεύουν προδιαγραφϋσ και αφορούν Πρότυπα ό Κανόνεσ Τποχρεωτικούσ (ΠΤ / ΚΤ). Όταν η φρϊςη-κλειδύ «ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ» ςυνοδεύεται από τη λϋξη «αποφεύγεται» ερμηνεύεται ότι επιτρϋπεται περιοριςμϋνοσ αριθμόσ ό εύροσ παρεκκλύςεων από την εφαρμογό του κανόνα οι οπούεσ θα πρϋπει να τεκμηριώνονται επαρκώσ. 15. «ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ ΝΑ», «ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ ΝΑ», «ΤΝΙΣΑΣΑΙ ΝΑ», «ΔΤΝΑΣΑΙ ΝΑ», «ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΑ», Εύναι φρϊςεισ ςυνώνυμεσ που ςυνιςτούν την υιοθϋτηςη ό αποφυγό προδιαγραφών και αφορούν Πρότυπα ό Κανόνεσ Προαιρετικούσ (ΠΠ / ΚΠ) 16. «ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ» Εύναι φρϊςη που ενημερώνει για το ότι εξετϊζονται προδιαγραφϋσ οι οπούεσ ενδϋχεται ςε επόμενη ϋκδοςη του Πλαιςύου Παροχόσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ να γύνουν υποχρεωτικϋσ ό προαιρετικϋσ. Αφορούν Πρότυπα ό Κανόνεσ υπό διαμόρφωςη /Μελϋτη (ΠΜ / ΚΜ) 17. Ηλεκτρονική Τπηρεςία Επιπέδου 1 (Πληροφόρηςη) Παρϋχεται πλόρησ κϊλυψη τησ ανϊγκησ για ενημϋρωςη του πολύτη ςχετικϊ με τισ υπηρεςύεσ μϋςω ενημερωτικού υλικού και οδηγιών δημοςιοποιημϋνων ςε Διαδικτυακό Πύλη. 18. Ηλεκτρονική Τπηρεςία Επιπέδου 2 (Αλληλεπίδραςη) Διατύθενται ςε Διαδικτυακό Πύλη επύςημα ϋντυπα ςε εκτυπώςιμη μορφό. Η διαδικαςύα εξυπηρϋτηςησ ξεκινϊ και ολοκληρώνεται με μη ηλεκτρονικό τρόπο.

7 19. Ηλεκτρονική Τπηρεςία Επιπέδου 3 (Αμφίδρομη Διάδραςη) Παρϋχεται πρόςβαςη μϋςω Διαδικτυακόσ Πύλησ ςε επύςημεσ ηλεκτρονικϋσ φόρμεσ ώςτε να ξεκινϊ η διαδικαςύα εξυπηρϋτηςησ. Η διαδικαςύα μπορεύ να περιλαμβϊνει και την πιςτοπούηςη του χρόςτη τησ υπηρεςύασ. Η ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ εξυπηρϋτηςησ γύνεται με μη ηλεκτρονικό τρόπο. 20. Ηλεκτρονική Τπηρεςία Επιπέδου 4 (υναλλαγή) Προςφϋρεται ςτουσ χρόςτεσ ολοκληρωμϋνοσ και πλόρωσ ηλεκτρονικόσ χειριςμόσ τησ υπηρεςύασ περιλαμβϊνοντασ ςύνθετεσ εργαςύεσ όπωσ πιςτοπούηςη, απόφαςη, ειδοπούηςη, παρϊδοςη και πληρωμό. Καμύα επιπλϋον εργαςύα δεν απαιτεύται από τον χρόςτη για την ολοκλόρωςη τησ εξυπηρϋτηςόσ του. 21. Ηλεκτρονική Τπηρεςία Επιπέδου 5 (Προςωποποίηςη) Τπηρεςύεσ που παρϋχονται προληπτικϊ μετϊ από επαναχρηςιμοπούηςη υφιςτϊμενων δεδομϋνων με ςτόχο τη βελτύωςη τησ ποιότητασ των παρεχόμενων υπηρεςιών και το βαθμό φιλικότητασ προσ τουσ χρόςτεσ, ενώ γύνεται αυτοματοποιημϋνη εκτϋλεςη οριςμϋνων υπηρεςιών απαλλϊςςοντασ τον πολύτη ό την επιχεύρηςη από αντύςτοιχεσ ενϋργειεσ. 22. Ολοκληρωμένη Ηλεκτρονική Τπηρεςία Οι ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ που για την ολοκλόρωςό τουσ απαιτούν διαςταύρωςη ςτοιχεύων από ϊλλεσ υπηρεςύεσ και μεριμνούν για την αναζότηςη των ςτοιχεύων αυτών με ηλεκτρονικϊ μϋςα από ϊλλα πληροφοριακϊ ςυςτόματα παρϋχουν με αυτό το τρόπο ολοκληρωμϋνη εξυπηρϋτηςη ςτουσ πολύτεσ και τισ επιχειρόςεισ. 23. Σελική υπηρεςία Πρόκειται για υπηρεςύα που ανταποκρύνεται ςτισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ του χρόςτη και δεν αποτελεύ ενδιϊμεςο ςτϊδιο μύασ ϊλλησ υπηρεςύασ ό διαδικαςύασ. 24. Πλαίςιο διαλειτουργικότητασ Σο πλαύςιο διαλειτουργικότητασ εύναι ςυμφωνημϋνη προςϋγγιςη ςτη διαλειτουργικότητα για οργανιςμούσ που επιθυμούν να ςυνεργαςτούν με ςκοπό την κοινό διανομό δημοςύων υπηρεςιών. το πεδύο εφαρμογόσ τησ προςδιορύζει ςειρϊ κοινών ςτοιχεύων, όπωσ λεξιλόγιο, ϋννοιεσ, αρχϋσ, πολιτικϋσ, κατευθυντόριεσ γραμμϋσ, ςυςτϊςεισ, πρότυπα, προδιαγραφϋσ και πρακτικϋσ.

8 25. Διαλειτουργικότητα Ωσ διαλειτουργικότητα, ςτο πλαύςιο τησ παροχόσ Ευρωπαώκών Δημοςύων υπηρεςιών, νοεύται η ικανότητα ανόμοιων και διαφορετικών οργανιςμών να αλληλεπιδρούν προσ την κατεύθυνςη τησ επύτευξησ αμοιβαύωσ ωφϋλιμων και ςυμφωνημϋνων κοινών ςτόχων. Οι κοινού ςτόχοι αφορούν την ανταλλαγό πληροφοριών και γνώςεων μεταξύ των εν λόγω οργανιςμών διϊ μϋςου των εργαςιακών διαδικαςιών που υποςτηρύζουν, μϋςω τησ ανταλλαγόσ δεδομϋνων μεταξύ των αντύςτοιχων ΣΠΕ ςυςτημϊτων τουσ. Η διαλειτουργικότητα εύναι πολυμερόσ από τη φύςη τησ και γύνεται καλύτερα κατανοητό ωσ κοινό αξύα μιασ κοινότητασ. i. Θεςμική διαλειτουργικότητα Αναφϋρεται ςτην εναρμόνιςη των νομοθετικών διατϊξεων που διϋπουν τη λειτουργύα δύο ό περιςςοτϋρων φορϋων ώςτε να διαςφαλύςει ότι οι ηλεκτρονικϊ ανταλλαςςόμενεσ πληροφορύεσ ϋχουν την ύδια νομικό ιςχύ για όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ και ότι οι ολοκληρωμϋνεσ ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ ϋχουν τα ύδια ϋννομα αποτελϋςματα με την αντύςτοιχη μη ηλεκτρονικό υπηρεςύα. ii. Οργανωτική διαλειτουργικότητα Αναφϋρεται ςτην εναρμόνιςη των διαδικαςιών για την επύτευξη ςυνεργαςύασ μεταξύ διαφορετικών φορϋων που επιδιώκουν την ανταλλαγό πληροφοριών και ϋχουν διαφορετικϋσ εςωτερικϋσ δομϋσ και διαδικαςύεσ. Η εναρμόνιςη των διαδικαςιών επύςησ ςτοχεύει ςτην ικανοπούηςη των απαιτόςεων και των αναγκών των χρηςτών. iii. ημαςιολογική διαλειτουργικότητα, Διαςφαλύζει ότι η ακριβόσ ϋννοια/ ςημαςύα των ανταλλαςςόμενων πληροφοριών εύναι κατανοητό από οποιαδόποτε εφαρμογό. Η επύτευξη διαλειτουργικότητασ ςε ςημαςιολογικό επύπεδο επιτρϋπει ςτα ςυςτόματα να ςυνδυϊζουν πληροφορύεσ από ϊλλεσ διαφορετικϋσ πηγϋσ και να τισ επεξεργϊζονται αποτελεςματικϊ. iv. Σεχνική διαλειτουργικότητα, Αναφϋρεται ςτην ικανότητα μεταφορϊσ και χρηςιμοπούηςησ τησ πληροφορύασ με ομοιογενό και αποτελεςματικό τρόπο μεταξύ ςυςτημϊτων πληροφορικόσ και Οργανιςμών. Σο επύπεδο αυτό αφορϊ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ υποδομών και λογιςμικού για την αποθόκευςη, δόμηςη, μεταφορϊ, παρουςύαςη και αςφϊλεια δεδομϋνων και υπηρεςιών.

9 26. Οντολογίεσ (Ontologies): ύνολα ςυςχετιςμϋνων αναπαραςτϊςεων, τα οπούα περιλαμβϊνουν ταξινομημϋνεσ ϋννοιεσ, τισ μεταξύ τουσ ςχϋςεισ και τα μεταδεδομϋνα τουσ, ςε ϋνα ςυνολικό, ιςχυρϊ οριςμϋνο και τυπικϊ περιγραμμϋνο ςύνολο. Οι οντολογύεσ χρηςιμεύουν ςτην καλύτερη κατανόηςη των οντοτότων/εννοιών και των ςυςχετύςεών τουσ, ςυμβϊλλοντασ ουςιαςτικϊ ςτην κοινό κωδικοπούηςη από ςυςχετιζόμενουσ φορεύσ. 27. Εςωτερική Επιχειρηματική Διαδικαςία Απεικονύζει λεπτομερώσ τισ δραςτηριότητεσ που ςυμβαύνουν μϋςα ςτο φορϋα, τα οργανωτικϊ τμόματα που εύναι αρμόδια για κϊθε δραςτηριότητα, τα πληροφοριακϊ ςυςτόματα που υποςτηρύζουν τισ δραςτηριότητεσ, τουσ επιχειρηςιακούσ νομικούσ κανόνεσ και τα ϋγγραφα που ανταλλϊςςονται. 28. Εξωτερική Δημόςια Επιχειρηματική Διαδικαςία Επικεντρώνεται ςτην αναπαρϊςταςη τησ επικοινωνύασ και των αλληλεπιδρϊςεων ανϊμεςα ςε μια εςωτερικό διαδικαςύα ενόσ φορϋα και ϊλλεσ διαδικαςύεσ ό ςυμμετϋχοντεσ φορεύσ, ενώ δεν περιϋχει λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με πληροφοριακϊ ςυςτόματα, οργανωτικϊ ό επιχειρηςιακϊ-νομικϊ ζητόματα. Βοηθϊ ςτην αναγνώριςη των διαδικτυακών υπηρεςιών (web services) που απαιτούνται για την ηλεκτρονικό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 29. υνεργατική Επιχειρηματική Διαδικαςία Αναπαριςτϊ τισ αλληλεπιδρϊςεισ ανϊμεςα ςε όλουσ τουσ φορεύσ που εμπλϋκονται ςτη διαδικαςύα. υντελεύ ςτην αναγνώριςη των διαδικτυακών υπηρεςιών (web services) που απαιτούνται για την ηλεκτρονικό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 30. Απαιτήςεισ Αςφάλειασ Ωσ απαιτόςεισ αςφϊλειασ θεωρούνται οι ιδιότητεσ-χαρακτηριςτικϊ αςφϊλειασ (Ιδιωτικότητα, Εμπιςτευτικότητα, Ακεραιότητα, Αυθεντικοπούηςη), οι οπούεσ οφεύλουν να υπϊρχουν κατϊ την παροχό μιασ ηλεκτρονικόσ υπηρεςύασ. 31. Ιδιωτικότητα Ωσ ιδιωτικότητα νοεύται η μη αποκϊλυψη προςωπικών πληροφοριών ςε μη εξουςιοδοτημϋνεσ οντότητεσ.

10 32. Εμπιςτευτικότητα Ωσ Εμπιςτευτικότητα θεωρεύται η διαδικαςύα διαςφϊλιςησ τησ μη εξουςιοδοτημϋνησ αποκϊλυψησ των δεδομϋνων που αξιοποιούνται κατϊ τη διεκπεραύωςη μιασ ςυναλλαγόσ. 33. Ακεραιότητα Δεδομένων Ωσ ακεραιότητα των δεδομϋνων θεωρεύται η διαδικαςύα διαςφϊλιςησ τησ μη εξουςιοδοτημϋνησ τροποπούηςησ των δεδομϋνων που αξιοποιούνται κατϊ τη διεκπεραύωςη μιασ ςυναλλαγόσ. 34. Αυθεντικοποίηςη Ωσ αυθεντικοπούηςη θεωρεύται η διαδικαςύα πιςτοπούηςησ και επιβεβαύωςησ τησ ταυτότητασ των χρηςτών, η οπούα ςε κϊθε περύπτωςη βαςύζεται ςτα διαπιςτευτόρια που κατϋχει ο χρόςτησ. υγκεκριμϋνα, κατϊ τη διαδικαςύα αυθεντικοπούηςησ αναγνωρύζεται και επιβεβαιώνεται η ορθότητα τησ ταυτότητασ ενόσ χρόςτη ό κϊποιων χαρακτηριςτικών αυτόσ. 35. Διαπιςτευτήρια-Μηχανιςμόσ Αυθεντικοποίηςησ Ωσ διαπιςτευτόρια νοούνται τα εχϋγγυα που παρουςιϊζει μια οντότητα προκειμϋνου να αποδεύξει τη γνηςιότητα ενόσ ιςχυριςμού και πιο ςυγκεκριμϋνα τησ ταυτότητασ ό του ρόλου τησ. 36. Επίπεδο Αυθεντικοποίηςησ Ωσ επύπεδο αυθεντικοπούηςησ θεωρεύται η ϋνταξη μιασ οντότητασ ςε ςυγκεκριμϋνου τύπου διαπιςτευτόρια για την τεκμηρύωςη τησ εγκυρότητασ τησ ταυτότητϊσ τησ, με βϊςη το επύπεδο εμπιςτοςύνησ που απαιτεύται να διαςφαλιςτεύ για την παροχό μιασ ςυγκεκριμϋνησ ηλεκτρονικόσ υπηρεςύασ. 37. Επίπεδο Εμπιςτοςύνησ Η «εμπιςτοςύνη» ερμηνεύεται ωσ «η πύςτη ςτην αξιοπιςτύα, εντιμότητα, αξύα ό ικανότητα κϊποιασ οντότητασ». Ωσ επύπεδο εμπιςτοςύνησ θεωρεύται ο βαθμόσ βεβαιότητασ που ϋχει μια υπηρεςύα για την ορθότητα τόςο τησ ταυτότητασ τησ ηλεκτρονικόσ οντότητασ που επιθυμεύ να διεκπεραιώςει μια ςυναλλαγό ςτο πλαύςιο μιασ ηλεκτρονικόσ υπηρεςύασ, όςο και των δεδομϋνων που απαιτούνται για την επιτυχό ολοκλόρωςη τησ ςυναλλαγόσ λαμβϊνοντασ υπόψη και την κριςιμότητα των δεδομϋνων αυτών (απλϊ, προςωπικϊ, ευαύςθητα, οικονομικϊ).

11 38. Εγγραφή Οντότητασ Με τον όρο «εγγραφό μιασ οντότητασ» ςε μια υπηρεςύα ορύζεται το ςύνολο των διαδικαςιών με τισ οπούεσ η οντότητα εκδηλώνει ενδιαφϋρον χρόςησ μιασ ςυγκεκριμϋνησ ηλεκτρονικόσ υπηρεςύασ και παρϋχει τα απαιτούμενα ςτοιχεύα για τη λόψη του δικαιώματοσ αυτού. 39. Επίπεδο Εγγραφήσ Ωσ επύπεδο εγγραφόσ θεωρεύται η ϋνταξη ςε ςυγκεκριμϋνο ςύνολο διαδικαςιών που ακολουθούνται για τη ςυλλογό των απαιτούμενων ςτοιχεύων και την πιςτοπούηςη τησ ορθότητασ, ϋχοντασ ωσ πεδύο αναφορϊσ το επύπεδο εμπιςτοςύνησ που απαιτεύται για την παροχό μιασ ςυγκεκριμϋνησ ηλεκτρονικόσ υπηρεςύασ. 40. Ηλεκτρονική Σαυτότητα Με τον όρο «ηλεκτρονικό ταυτότητα» νοεύται η ταυτότητα του χρόςτη για την αναγνώριςό του ςε μια ηλεκτρονικό υπηρεςύα. 41. Σαυτοποίηςη Με τον όρο ταυτοπούηςη, νοεύται η διαδικαςύα δόλωςησ ταυτότητασ από το χρόςτη ςτισ υπηρεςύεσ ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ. 42. Απλά Δεδομένα Ωσ απλϊ δεδομϋνα, θεωρούνται πληροφορύεσ που εύναι δημοςύωσ προςπελϊςιμεσ και δεν περιϋχονται ςε αυτϋσ προςωπικϊ δεδομϋνα. 43. Προςωπικά Δεδομένα Ωσ δεδομϋνα προςωπικού χαρακτόρα ό προςωπικϊ δεδομϋνα, θεωρούνται πληροφορύεσ που αναφϋρονται ςτο υποκεύμενο των δεδομϋνων, δηλαδό ςτο φυςικό πρόςωπο ςτο οπούο αναφϋρονται τα δεδομϋνα και του οπούου η ταυτότητα εύναι γνωςτό ό μπορεύ να εξακριβωθεύ, δηλαδό μπορεύ να προςδιοριςθεύ αμϋςωσ ό εμμϋςωσ, ιδύωσ βϊςει αριθμού ταυτότητασ ό βϊςει ενόσ η περιςςότερων ςυγκεκριμϋνων ςτοιχεύων που χαρακτηρύζουν την υπόςταςό του από ϊποψη φυςικό, βιολογικό, ψυχικό, οικονομικό, πολιτιςτικό, πολιτικό ό κοινωνικό (ϊρθρο 2α ςε ςυνδυαςμό με ϊρθρο 2γ του ν. 2472/97). Δε λογύζονται ωσ δεδομϋνα προςωπικού χαρακτόρα τα ςτατιςτικόσ φύςεωσ ςυγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα, από τα οπούα δεν μπορούν πλϋον να προςδιοριςθούν τα υποκεύμενα των δεδομϋνων.

12 44. Ευαίςθητα Δεδομένα Ωσ ευαύςθητα προςωπικϊ δεδομϋνα, προςδιορύζονται ςτο νόμο (ϊρθρο 2β του ν. 2472/97, όπωσ ιςχύει) τα δεδομϋνα που αφορούν ςτη φυλετικό ό εθνικό προϋλευςη, ςτα πολιτικϊ φρονόματα, ςτισ θρηςκευτικϋσ ό φιλοςοφικϋσ πεποιθόςεισ, ςτη ςυμμετοχό ςε ςυνδικαλιςτικό οργϊνωςη, ςτην υγεύα, ςτην κοινωνικό πρόνοια και ςτην ερωτικό ζωό, ςτα ςχετικϊ με ποινικϋσ διώξεισ ό καταδύκεσ, καθώσ και ςτη ςυμμετοχό ςε ςυναφεύσ με τα ανωτϋρω ενώςεισ προςώπων. 45. Αρχή Εγγραφήσ Η Αρχό Εγγραφόσ ό καταχώριςησ αποτελεύ την οντότητα που εύναι υπεύθυνη για τη ςυλλογό των απαιτούμενων ςτοιχεύων και την πιςτοπούηςη τησ ταυτότητασ του υποκειμϋνου που αιτεύται εγγραφόσ ςε κϊποια ηλεκτρονικό υπηρεςύα και ιδύωσ η ηλεκτρονικό εγγραφό για την ϋκδοςη, ανϊκληςη, ανϊκτηςη ό ανανϋωςη των ψηφιακών πιςτοποιητικών. 46. Αρχή Πιςτοποίηςησ Η Αρχό Πιςτοπούηςησ αποτελεύ την οντότητα εκεύνη που αναλαμβϊνει τη διαχεύριςη των ψηφιακών πιςτοποιητικών για ολόκληρο τον κύκλο ζωό τουσ. 47. Αρχή φιλικότητασ προσ το χρήςτη Οι παρεχόμενεσ πληροφορύεσ εμφανύζονται και οργανώνονται από την οπτικό γωνύα του πολύτη/επιςκϋπτη. Πληροφορύεσ που αφορούν το προςωπικό του εκϊςτοτε φορϋα Δημόςιασ Διούκηςησ πρϋπει να βρύςκονται ςε εςωτερικϊ δύκτυα του διαδικτυακού τουσ τόπου (intranets) μη προςβϊςιμα από το κοινό. ε περύπτωςη που δεν εύναι δυνατόσ ο διαχωριςμόσ του περιεχομϋνου, τότε το περιεχόμενο που αφορϊ τουσ υπαλλόλουσ θα πρϋπει να βρύςκεται ςε ξεχωριςτό περιοχό του διαδικτυακού τουσ τόπου, ςτην οπούα η πρόςβαςη θα επιτρϋπεται μϋςω κωδικών αςφαλεύασ. Άρθρο 2 Πεδίο Εφαρμογήσ Σο ΠΗΔ εφαρμόζεται από τουσ φορεύσ του Δημοςύου τομϋα, δηλαδό τισ κρατικϋσ, κεντρικϋσ και περιφερειακϋσ αρχϋσ, τουσ Ο.Σ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα λοιπϊ ΝΠΔΔ, τουσ οργανιςμούσ Δημοςύου δικαύου και τισ ενώςεισ που ςχηματύζονται από μύα ό περιςςότερεσ από τισ αρχϋσ αυτϋσ ό από ϋναν ό

13 περιςςότερουσ από τουσ οργανιςμούσ Δημοςύου δικαύου καθώσ και από τουσ φορεύσ του ευρύτερου Δημοςύου τομϋα όπωσ ορύζονται ςτην παρϊγραφο 2 του ϊρθρου 2 του Ν. 3861/2010. Οι απαιτόςεισ ςυμμόρφωςησ με τουσ κανόνεσ και τα πρότυπα του ΠΗΔ προςδιορύζονται με βϊςη τη κατϊταξη τουσ ςτα κϊτωθι επύπεδα. Άρθρο 3 Κανόνεσ και πρότυπα για το ςχεδιαςμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων τησ Δημόςιασ Διοίκηςησ Οι κανόνεσ και τα πρότυπα για τον ςχεδιαςμό, ανϊπτυξη, ςυντόρηςη και λειτουργύα των διαδικτυακών τόπων τησ Δημόςιασ Διούκηςησ, με τισ κατϊλληλεσ εφαρμογϋσ, ιδύωσ για την υποβολό αναφορών, δηλώςεων και αιτόςεων από τα ςυναλλαςςόμενα με αυτόν φυςικϊ πρόςωπα ό Ν.Π.Ι.Δ., αφορούν τισ κϊτωθι θεματικϋσ κατηγορύεσ: i. Κατευθύνςεισ για το οργανωτικό ςχόμα διαχεύριςησ του διαδικτυακού τόπου, τουσ ρόλουσ και τισ αρμοδιότητεσ, ii. Ονοματοδοςύα διαδικτυακού τόπου με ϋμφαςη ςτη γλώςςα, ςτον τρόπο γραφόσ και ςτο μϋγεθοσ του ονόματοσ του χώρου, iii. Εικαςτικό παρουςύαςη με ϋμφαςη ςτουσ χρωματικούσ ςυνδυαςμούσ, τισ γραμματοςειρϋσ, τα εικονύδια, τουσ ςυνδϋςμουσ, τον τρόπο και το ύφοσ γραφόσ του περιεχομϋνου, την ϋκταςη των ιςτοςελύδων, το μϋγεθοσ των ιςτοςελύδων, τη μορφοπούηςη και παρουςύαςη του περιεχομϋνου, τη χρόςη ειδικών μορφών περιεχομϋνου, iv. Δομό και περιεχόμενο των δημόςιων διαδικτυακών τόπων με αρχϋσ και κανόνεσ για την αρχικό ςελύδα, το περιεχόμενο των ιςτοςελύδων του διαδικτυακού τόπου, τη δομό περιεχομϋνου και τισ διαδικαςύεσ για τη διαχεύριςη περιεχομϋνου, την εξαςφϊλιςη τησ ορθότητασ, τησ πληρότητασ, τησ επικαιρότητασ και τησ ανανϋωςησ του περιεχομϋνου, κανόνεσ για τη γλώςςα του περιεχομϋνου και πρόβλεψη για την δυνατότητα ανϊγνωςησ του και από πολύτεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ που δεν ομιλούν την ελληνικό γλώςςα, v. Βαςικϋσ λειτουργύεσ αναζότηςησ, πλοόγηςησ και ςτοιχεύα επικοινωνύασ με το φορϋα, vi. Προδιαγραφϋσ για την προςβαςιμότητα όλων ςτουσ διαδικτυακούσ τόπουσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των ΑΜΕΑ, ιδύωσ για τον τρόπο πρόςβαςησ, τησ μελϋτησ των δημοςύων εγγρϊφων και τησ χορόγηςησ αντιγρϊφων αυτών με χρόςη τεχνολογιών πληροφορικόσ και επικοινωνιών (ΣΠΕ) vii. Διαδικαςύεσ και κανόνεσ για την υποςτόριξη ηλεκτρονικών υπηρεςιών, ηλεκτρονικών πληρωμών, παρακολούθηςησ διεκπεραύωςησ των υποθϋςεων, τοπικόσ αποθόκευςησ περιεχομϋνου και δεδομϋνων,

14 viii. Διαδικαςύεσ και κανόνεσ για την παροχό υπηρεςιών ενημϋρωςησ των χρηςτών, λειτουργύασ των χώρων ςυζότηςησ χρηςτών, διαςύνδεςησ με τα επιχειρηςιακϊ ςυςτόματα φορϋων, ix. Διαδικαςύεσ και αρχϋσ για την αξιολόγηςη του περιεχομϋνου και των υπηρεςιών, x. Θϋματα αςφϊλειασ και προςταςύασ προςωπικών δεδομϋνων, καθώσ πρϋπει να προςτατεύονται τα προςωπικϊ ςτοιχεύα των πολιτών, επιχειρόςεων και οργανώςεων και να διαςφαλύζεται το «δικαύωμα διαγραφόσ» τουσ. Η αςφϊλεια των δεδομϋνων πρϋπει να κατοχυρώνεται και να εύναι εγγυημϋνη, πριν από τον ςχεδιαςμό τησ ανταλλαγόσ, και αυτό ςε επύπεδο εξυπηρετητό, λογιςμικού, αποθόκευςησ, ανταλλαγόσ κλπ. Η ενδεχόμενη χρηςιμοπούηςη δεδομϋνων από τρύτουσ υπόκειται ςτουσ ύδιουσ κανόνεσ. xi. Κατηγορύεσ χρηςτών και δικαιώματα πρόςβαςησ, xii. Νομικϊ θϋματα και ιδύωσ θϋματα προςωπικών δεδομϋνων, δικαιωμϊτων διανοητικόσ ιδιοκτηςύασ, όρων χρόςησ και αποπούηςησ ευθύνησ, xiii. Θϋματα διϊδοςησ των διαδικτυακών τόπων. Οι εν λόγω κανόνεσ και πρότυπα δημοςιεύονται ςτο διαδικτυακό τόπο με βϊςη το παρϊρτημα Ι τησ παρούςασ όπωσ αυτό κϊθε φορϊ ιςχύει με βϊςη την εξϋλιξη τησ τϋχνησ, τησ επιςτόμησ και τησ νομοθετικόσ επικαιροπούηςησ. Άρθρο4 Αρχέσ για την υλοποίηςη και ανάπτυξη πληροφοριακών ςυςτημάτων τησ Δημόςιασ Διοίκηςησ και παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεςιών από τουσ φορείσ του Δημοςίου 1. Σα πληροφοριακϊ ςυςτόματα των φορϋων τησ Δημόςιασ Διούκηςησ που ςυμμετϋχουν ςτην παροχό ηλεκτρονικών υπηρεςιών ςε πολύτεσ, επιχειρόςεισ και ϊλλουσ φορεύσ ό οργανιςμούσ ςχεδιϊζονται, αναπτύςςονται, ςυντηρούνται και λειτουργούν βϊςει των κϊτωθι αρχών: Διαφάνεια και εξωςτρέφεια: παρϋχοντασ λεπτομερώσ καθοριςμϋνεσ και τεκμηριωμϋνεσ διεπαφϋσ (interfaces) που επιτρϋπουν την αξιοπούηςη από ϊλλα ςυςτόματα του Δημοςύου. Επαναχρηςιμοποίηςη ςτοιχείων: επαναχρηςιμοποιώντασ δομϋσ προγρϊμματα και εφαρμογϋσ ϊλλων ςυςτημϊτων τησ Δημόςιασ Διούκηςησ χωρύσ περιοριςμούσ.

15 Προςαρμοςτικότητα: επιτρϋποντασ από οικονομοτεχνικό ϊποψη την προςαρμογό τουσ ςε νϋεσ ςυνθόκεσ ό απαιτόςεισ λειτουργύασ, ιδιαύτερα όςον αφορϊ τισ διαδικαςύεσ, το χρόνο απόκριςόσ τουσ και την αςφϊλεια που παρϋχουν. Πρότυπα: διαςφαλύζοντασ ςυμβατότητα με ευρϋωσ διαδεδομϋνα και ανοιχτϊ πρότυπα. Οι φορεύσ τησ Δημόςιασ Διούκηςησ οφεύλουν να χρηςιμοποιούν ςυγκροτημϋνη, διαφανό και αντικειμενικό προςϋγγιςη για την αξιολόγηςη και την επιλογό επύςημων προδιαγραφών. Κλιμάκωςη: παρϋχοντασ δυνατότητεσ επϋκταςησ, ιδύωσ μϋςω προςθόκησ αναβϊθμιςησ εξοπλιςμού και λογιςμικού, ώςτε να μπορούν να εξυπηρετόςουν μεγαλύτερο όγκο αιτημϊτων ό φορϋων χρηςτών. Απόδοςη και απόκριςη: ανταποκρινόμενα ςτα αιτόματα των χρηςτών ςε ελϊχιςτο χρόνο από την υποβολό των αιτημϊτων. Υιλικότητα προσ το χρήςτη: διαθϋτοντασ εύχρηςτεσ λειτουργύεσ που ανταποκρύνονται ςτισ ανϊγκεσ των χρηςτών, με ειδικϋσ προβλϋψεισ για την πρόςβαςη των ΑΜΕΑ ςε αυτϋσ. Διαθεςιμότητα: παρϋχοντασ ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ που εύναι ςυνεχώσ διαθϋςιμεσ και δεν παρουςιϊζουν προβλόματα ςτη λειτουργύα τουσ. Ανοχή ςφαλμάτων: διαςφαλύζοντασ ςε περύπτωςη εμφϊνιςησ προβλημϊτων ταχεύα επαναφορϊ ςε κατϊςταςη κανονικόσ λειτουργύασ και διατηρώντασ την ακεραιότητα των δεδομϋνων τουσ. υντήρηςη και αναβάθμιςη: διαςφαλύζοντασ ότι η λειτουργύα, η ςυντόρηςη και η αναβϊθμιςό τουσ να μπορεύ να ελεγχθεύ/ εκτελεςτεύ από φορεύσ ό ςτελϋχη που δεν ςυμμετεύχαν ςτην υλοπούηςό τουσ. Αςφάλεια: παρϋχοντασ αξιοπιςτύα και εμπιςτοςύνη ςτη χρόςη ενόσ πληροφοριακού ςυςτόματοσ. 2. Οι ολοκληρωμϋνεσ ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ παρϋχονται βϊςει πληροφοριακών ςυςτημϊτων που υλοποιούνται με ευθύνη φορϋων τησ Δημόςιασ Διούκηςησ. Σο γενικό πλαύςιο ανϊπτυξησ και υλοπούηςησ των ανωτϋρω πληροφοριακών ςυςτημϊτων, ςτηρύζεται ςτην ϋννοια τησ «Τπηρεςύασ», ακολουθώντασ Τπηρεςιοςτραφό Αρχιτεκτονικό (Service- Oriented Architecture SOA). Οι υπηρεςύεσ που αναπτύςςονται και υλοποιούνται ςτο πλαύςιο αυτό εύναι προςπελϊςιμεσ από ςυςτόματα και

16 εφαρμογϋσ μϋςω διαδικτύου. Οι εν λόγω υπηρεςύεσ δομούνται με προγρϊμματα, εφαρμογϋσ, βϊςεισ δεδομϋνων, επιχειρηςιακϋσ διαδικαςύεσ, που καθορύζονται ςε ςχϋςη με το τι κϊνουν και προςδιορύζονται ςτο πλαύςιο μηνυμϊτων που ανταλλϊςςονται. Οι υπηρεςύεσ που ςχεδιϊζονται βϊςει τησ Τπηρεςιοςτραφούσ Αρχιτεκτονικόσ - SOA ακολουθούν τισ κϊτωθι αρχϋσ: Ρητό και ςαφό οριςμό των ορύων των υπηρεςιών Αυτονομύα μεταξύ των υπηρεςιών Διαςφϊλιςη τησ ςυμβατότητασ ανϊμεςα ςτισ υπηρεςύεσ μϋςω πολιτικών Τποςτόριξη τησ χαλαρόσ διαςύνδεςησ μεταξύ των δομικών μονϊδων, η οπούα επιτρϋπει αλλαγϋσ ςτον τρόπο υλοπούηςησ των υπηρεςιών χωρύσ να επηρεϊζονται ϊλλα μϋρη τησ εφαρμογόσ. Η μόνη αλληλεπύδραςη ανϊμεςα ςτην εφαρμογό και τισ υπηρεςύεσ πραγματοποιεύται μϋςω δημοςιευμϋνων διεπαφών (interfaces). Διαφϊνεια φυςικόσ τοποθεςύασ υλοπούηςησ υπηρεςύασ, υπό την ϋννοια ότι ο χρόςτησ μιασ υπηρεςύασ δεν γνωρύζει πού βρύςκεται η υλοπούηςη τησ υπηρεςύασ. Επαναχρηςιμοπούηςη κώδικα και αυτόνομων δομικών μονϊδων λογιςμικού. Ο χρόςτησ εύναι ςε θϋςη να μεταχειριςτεύ και να επωφεληθεύ εύτε απλϋσ υπηρεςύεσ ενόσ Δημοςύου Υορϋα αλληλεπιδρώντασ ςτο επύπεδο των Διεπαφών Τπηρεςιών (interfaces) εύτε ςύνθετεσ υπηρεςύεσ που υλοποιούνται ςτο επύπεδο του χρόςτη ωσ «Επιχειρηςιακϋσ Διαδικαςύεσ» και οι οπούεσ ςυντονύζουν και καταναλώνουν με τη ςειρϊ τουσ απλϋσ υπηρεςύεσ ενόσ ό περιςςότερων Δημοςύων φορϋων. 3. Σα επύπεδα που απαρτύζουν την «Πρότυπη Αρχιτεκτονικό Διαλειτουργικότητασ υνεργατικών Εφαρμογών Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ» εύναι: Επίπεδο Δεδομένων και Σεχνολογικήσ Τποδομήσ. Σο επύπεδο δεδομϋνων και τεχνολογικόσ υποδομόσ αφορϊ ςτα υφιςτϊμενα πληροφοριακϊ ςυςτόματα και ςτισ βϊςεισ δεδομϋνων των φορϋων του Δημοςύου τομϋα. Σα πληροφοριακϊ ςυςτόματα υποςτηρύζουν τισ λειτουργύεσ και οι βϊςεισ δεδομϋνων τα δεδομϋνα που απαιτούν οι τελικϋσ υπηρεςύεσ τησ Δημόςιασ Διούκηςησ.

17 Επίπεδο Τλοποίηςησ Τπηρεςιοςτραφούσ Λογικήσ. Σο επύπεδο υλοπούηςησ τησ υπηρεςιοςτραφούσ λογικόσ εύναι υπεύθυνο για την ανϊπτυξη αυτόνομων μονϊδων λογιςμικού, κϊθε μύα εκ των οπούων υλοποιεύ εύτε μια λειτουργύα των υφιςτϊμενων πληροφοριακών ςυςτημϊτων ό ανταλλϊςει δεδομϋνα απευθεύασ με τισ βϊςεισ δεδομϋνων των εφαρμογών ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ. Επομϋνωσ, το επύπεδο αυτό εξϊγει λειτουργύεσ και δεδομϋνα τησ υφιςτϊμενησ πληροφοριακόσ υποδομόσ και τα παρϋχει ωσ υπηρεςύεσ ςτα ανώτερα επύπεδα τησ πρότυπησ αρχιτεκτονικόσ. Επίπεδο Διεπαφών Τπηρεςιών Διαδικτύου (interfaces). Σο επύπεδο διεπαφών υπηρεςιών διαδικτύου (interfaces) εύναι υπεύθυνο για τη δημοςύευςη και την καταχώρηςη των διεπαφών των υπηρεςιών διαδικτύου (interfaces) που υλοποιούνται ςτο επύπεδο υλοπούηςησ υπηρεςιοςτραφούσ λογικόσ ςε ϋνα μητρώο υπηρεςιών διαδικτύου. Κϊθε μητρώο υπηρεςιών διαδικτύου διαθϋτει υπηρεςύεσ κατηγοριοπούηςησ και αναζότηςησ των καταχωρημϋνων ςε αυτό υπηρεςιών διαδικτύου, ώςτε να εύναι εύκολα προςβϊςιμεσ και επαναχρηςιμοποιόςιμεσ από τισ λειτουργύεσ των ανωτϋρων επιπϋδων τησ πρότυπησ αρχιτεκτονικόσ. Επίπεδο Τπηρεςιών Δημόςιασ Διοίκηςησ. Σο επύπεδο υπηρεςιών Δημόςιασ Διούκηςησ εύναι υπεύθυνο για τη δημιουργύα προτύπων των υπηρεςιών αυτόσ (εύτε αυτϋσ ςχετύζονται με υπηρεςύεσ που αφορούν ϋνα μόνο φορϋα εύτε αυτϋσ εύναι αποτϋλεςμα τησ ςυνεργαςύασ και ανταλλαγόσ πληροφοριών μεταξύ δύο ό περιςςότερων φορϋων) ωσ διοργανωτικϋσ επιχειρηςιακϋσ διαδικαςύεσ. Πϋρα από τη δημιουργύα προτύπων, το επύπεδο υπηρεςιών Δημόςιασ Διούκηςησ εύναι υπεύθυνο για την επιλογό των πλϋον κατϊλληλων υπηρεςιών διαδικτύου και την εκτϋλεςη τησ αντύςτοιχησ επιχειρηςιακόσ διαδικαςύασ τησ Δημόςιασ Διούκηςησ. Επίπεδο Σελικών Φρηςτών. Σο επύπεδο τελικών χρηςτών εύναι υπεύθυνο α) για την παρουςύαςη, τη ςχεδύαςη και την ανϊπτυξη των μηχανιςμών αλληλεπύδραςησ κϊθε υπηρεςύασ τησ Δημόςιασ Διούκηςησ με τον τελικό χρόςτη και β) για την τελικό και ενιαύα πρόςβαςη και απόλαυςη των υπηρεςιών τησ Δημόςιασ Διούκηςησ, μϋςω φυλλομετρητό διαδικτύου εγκατεςτημϋνου ςε ςταθερό ό φορητό προςωπικό υπολογιςτό, καθώσ και μϋςω κινητών τηλεφώνων και ϋξυπνων ςυςκευών.

18 Άρθρο5 Κανόνεσ και πρότυπα για τη διαλειτουργικότητα ςε οργανωτικό, ςημαςιολογικό και τεχνολογικό επίπεδο, για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών ςυςτημάτων των φορέων του Δημοςίου τομέα. Για τη διαςφϊλιςη τησ διαλειτουργικότητασ ςε οργανωτικό, ςημαςιολογικό και τεχνολογικό επύπεδο το ΠΗΔ περιλαμβϊνει τα κϊτωθι: i. Κανόνεσ και πρότυπα που αφορούν ςτην οργϊνωςη και ςτο ςυντονιςμό των διαδικαςιών των εμπλεκομϋνων φορϋων για τη παροχό ολοκληρωμϋνων υπηρεςιών ςε πολύτεσ και επιχειρόςεισ, ii. Κανόνεσ και πρότυπα Αναπαρϊςταςησ ημαςιολογικόσ Πληροφορύασ, μϋςω δομών μεταδεδομϋνων, iii. Αρχϋσ, κανόνεσ και πρότυπα για την τεκμηρύωςη τησ ανϊπτυξησ Εφαρμογών Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνων ιδύωσ μεθόδων δημιουργύασ προτύπων των διαδικαςιών, εγγρϊφων και δεδομϋνων, iv. Προδιαγραφϋσ για τη δημιουργύα προτύπων για ανταλλαγό δεδομϋνων, πρότυπα ανταλλαγόσ δεδομϋνων, πρότυπα μεταςχηματιςμού και παρουςύαςησ δεδομϋνων, με χρόςη ΣΠΕ, v. Προδιαγραφϋσ για την παρουςύαςη και επεξεργαςύα πληροφορύασ ιδύωσ για θϋματα ανταλλαγόσ υπερκειμϋνου, κωδικοποιόςεων χαρακτόρων, διαμόρφωςησ τύπων αρχεύων, διαμόρφωςησ εγγρϊφων κειμϋνου για ανταλλαγό πληροφοριών και περαιτϋρω επεξεργαςύα, διαμόρφωςησ αρχεύων όχου, βύντεο, γραφημϊτων και ςυμπύεςη δεδομϋνων, vi. Προδιαγραφϋσ για την επικοινωνύα με τρύτα ςυςτόματα και ιδύωσ για πρωτόκολλα επιπϋδου δικτύου, πρωτόκολλα επιπϋδου εφαρμογόσ και διανομόσ περιεχομϋνου, vii. Προδιαγραφϋσ και κανόνεσ για την αςφϊλεια και αυθεντικοπούηςη υπηρεςιών διαδικτύου, την αςφϊλεια ςτη μετϊδοςη δεδομϋνων και την τεχνολογικό προςταςύα των δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα των χρηςτών, viii. Προδιαγραφϋσ και κανόνεσ που αφορούν τισ ηλεκτρονικϋσ πληρωμϋσ. Οι εν λόγω κανόνεσ και πρότυπα δημοςιεύονται ςτο διαδικτυακό τόπο με βϊςη το παρϊρτημα ΙΙ τησ παρούςασ όπωσ αυτό κϊθε φορϊ ιςχύει με βϊςη την εξϋλιξη τησ τϋχνησ, τησ επιςτόμησ και τησ νομοθετικόσ επικαιροπούηςησ. Άρθρο 6 Κανόνεσ και πρότυπα για την εγγραφή, ταυτοποίηςη και ηλεκτρονική αναγνώριςη πολιτών και επιχειρήςεων ςε ηλεκτρονικέσ υπηρεςίεσ του

19 Δημοςίου τομέα. Για την εγγραφό, ταυτοπούηςη και ηλεκτρονικό αναγνώριςη πολιτών και επιχειρόςεων ςε ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ του Δημοςύου τομϋα, το ΠΗΔ περιλαμβϊνει τα κϊτωθι: i. Σον καθοριςμό «επιπϋδων εμπιςτοςύνησ» για τισ ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ, με βϊςη την κατηγορύα των δεδομϋνων που αξιοποιούν, αλλϊ και τισ πιθανϋσ επιπτώςεισ που μπορεύ να προκληθούν ςε περύπτωςη μη ορθόσ λειτουργύασ ό διαχεύριςόσ τουσ. ii. Σον καθοριςμό των μηχανιςμών αυθεντικοπούηςησ ςε ςχϋςη με τα επύπεδα εμπιςτοςύνησ που ϋχουν καθοριςτεύ, iii. Σον προςδιοριςμό των απαιτόςεων των διαδικαςιών εγγραφόσ των χρηςτών ςτισ ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ ανϊλογα με τον μηχανιςμό αυθεντικοπούηςησ. iv. Οδηγύεσ και κανόνεσ, βαςιςμϋνουσ ςτο ιςχύον νομικό κανονιςτικό πλαύςιο, για την κατηγοριοπούηςη των δεδομϋνων που επεξεργϊζονται οι ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ με βϊςη τισ αρχϋσ για την προςταςύα του ατόμου από την επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα. Οι εν λόγω κανόνεσ και πρότυπα δημοςιεύονται ςτο διαδικτυακό τόπο με βϊςη το παρϊρτημα ΙΙΙ τησ παρούςασ, όπωσ αυτό κϊθε φορϊ ιςχύει με βϊςη την εξϋλιξη τησ τϋχνησ, τησ επιςτόμησ και τησ νομοθετικόσ επικαιροπούηςησ. Άρθρο 7 Διαδικαςίεσ διαχείριςησ του Μητρώου για την καταχώριςη των παρεχόμενων υπηρεςιών από φορείσ τησ Δημόςιασ Διοίκηςησ (Μητρώο Διαλειτουργικότητασ) Η ςυντόρηςη του μητρώου διαλειτουργικότητασ γύνεται υπό το ςυντονιςμό τησ Τπηρεςύασ Ανϊπτυξησ Πληροφορικόσ (ΤΑΠ) του Τπουργεύου Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ (ΤΔΙΜΗΔ), η οπούα εύναι αρμόδια για την ενημϋρωςη των εμπλεκόμενων φορϋων για το ΠΗΔ και την υποςτόριξη των φορϋων τησ Δημόςιασ Διούκηςησ ςτη ςυμμόρφωςη τουσ με το ΠΗΔ. Κϊθε νϋα πρόταςη υιοθϋτηςησ, τροποπούηςησ ό και κατϊργηςησ προτύπων, διαδικαςιών και δεδομϋνων που πραγματεύεται το ΠΗΔ γύνεται ακολουθώντασ την παρακϊτω διαδικαςύα: I. Τποβϊλλεται ςχετικό τεκμηριωμϋνη πρόταςη, ςε ϋντυπη ό ηλεκτρονικό μορφό, εύτε από φορϋα του Δημοςύου τομϋα εύτε από οποιονδόποτε ϊλλον ενδιαφερόμενο. Η πρόταςη πρϋπει να περιλαμβϊνει τισ προτεινόμενεσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ του προτύπου και τον υπεύθυνο ςυντόρηςησ και λειτουργύασ του προτύπου και απευθύνεται ςτην ΤΑΠ του ΤΔΙΜΗΔ. Η ΤΑΠ ςυςτόνει ομϊδεσ εργαςύασ, ανϊ προτεινόμενο πρότυπο, οι οπούεσ

20 ςυγκροτούνται από μϋλη του Σεχνικού Γνωμοδοτικού υμβουλύου, τον προτεύνοντα το πρότυπο, ςτελϋχη από αρμόδιουσ φορεύσ τησ Δημόςιασ Διούκηςησ και ϊλλα εξειδικευμϋνα ςτελϋχη και επιςτόμονεσ. Κϊθε ομϊδα εργαςύασ προτεύνει πιθανϋσ βελτιώςεισ του υπό επεξεργαςύα προτύπου μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα που ορύζεται κϊθε φορϊ. II. Η πρόταςη τύθεται ςε ηλεκτρονικό δημόςια διαβούλευςη μϋςα από το διαδικτυακό τόπο Η διαβούλευςη δύναται να φιλοξενεύται και από ϊλλουσ ευρϋωσ διαδεδομϋνουσ διαδικτυακούσ τόπουσ του Δημόςιου τομϋα, III. Η οριςμϋνη κατϊ τα ανωτϋρω ομϊδα εργαςύασ ςυλλϋγει και ενςωματώνει τα αποτελϋςματα τησ διαβούλευςησ ςτην πρόταςη και προετοιμϊζει τη ςχετικό ειςόγηςη με τελικό πρόταςη προσ την ΤΑΠ. IV. Μετϊ από τη ςύμφωνη γνώμη του Σεχνικού Γνωμοδοτικού υμβουλύου (ΣΓ) και τησ Επιτροπόσ Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών εκδύδεται απόφαςη αποδοχόσ τησ τελικόσ πρόταςησ ςτο ΠΗΔ. Σα κριτόρια αξιολόγηςησ τησ πρόταςησ λαμβϊνουν υπόψη το ιςχύον νομοθετικό πλαύςιο, τουσ αρμόδιουσ φορεύσ, τισ επιχειρηςιακϋσ ανϊγκεσ του φορϋα υποβολόσ τησ πρόταςησ, την εξϋλιξη τησ επιςτόμησ αλλϊ και τισ γενικότερεσ αρχϋσ και ςτόχουσ του ΠΗΔ και αποτελούν μϋροσ τησ τελικόσ απόφαςησ, η οπούα δημοςιεύεται κατϊ τουσ οριςμούσ του VΙ. V. το πλαύςιο τησ παραπϊνω διαδικαςύασ καθορύζεται και ο υπεύθυνοσ για τη λειτουργύα και ςυντόρηςη του προτύπου. Για κϊθε εγκεκριμϋνο πρότυπο δημιουργεύται ξεχωριςτό αναφορϊ ςτο ςτην οπούα περιϋχονται οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ του προτύπου, τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ με τον υπεύθυνο λειτουργύασ και ςυντόρηςησ του προτύπου, κλπ καθώσ και περιοχό διαρκούσ ανοιχτόσ και δημόςιασ διαβούλευςησ για τισ προδιαγραφϋσ του προτύπου. Ο υπεύθυνοσ για τη λειτουργύα και ςυντόρηςη του προτύπου θα πρϋπει να ςυντονύζει τη δημόςια διαβούλευςη, να απαντϊ ςε εύλογο χρονικό διϊςτημα ςε απορύεσ ςχετικϊ με την εφαρμογό του και να υποβϊλει ςτην ΤΑΠ ετόςιεσ εκθϋςεισ εφαρμογόσ του προτύπου, οι οπούεσ θα αξιολογούνται εξετϊζονται από το ΓΣ και θα εκδύδονται οδηγύεσ για τυχόν διορθωτικϋσ παρεμβϊςεισ για την καλύτερη εφαρμογό του ςυγκεκριμϋνου προτύπου. Επύςησ θα πρϋπει να διατηρεύ το πρότυπο ανοιχτό ςύμφωνα με τουσ οριςμούσ τησ παρούςησ ΤΑ. Ο υπεύθυνοσ του προτύπου μπορεύ να εύναι φορϋασ του Δημοςύου ό ιδιώτησ και διατηρεύ αυτό την ιδιότητα μϋχρι να υπϊρξει πρόταςη προσ το ΓΣ για οριςμό νϋου υπευθύνου ςύμφωνα με τη διαδικαςύα που περιγρϊφεται ςτο παρόν ϊρθρο. VI. Οι προτϊςεισ ανϊλογα με το περιεχόμενο τουσ: Προκαλούν αλλαγϋσ που θα ενςωματωθούν ςτη επόμενη ϋκδοςη του ΠΗΔ εφόςον αυτϋσ αφορούν τα πρότυπα διαδικαςιών και δεδομϋνων. Η ΤΑΠ του ΤΔΙΜΗΔ ειςηγεύται την επικαιροπούηςη του ΠΗΔ κϊθε ϋτοσ εφόςον υπϊρχουν προτϊςεισ που ϋχουν γύνει αποδεκτϋσ,

21 Καταχωρούνται ϊμεςα ςτο μητρώο διαλειτουργικότητασ εφόςον αφορούν ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ, μοντϋλα ηλεκτρονικών εγγρϊφων, βαςικϊ δομικϊ ςτοιχεύα κλπ, VII. Σα αναθεωρημϋνα πρότυπα διαδικαςιών και δεδομϋνων που πραγματεύεται το ΠΗΔ καθώσ και οι ςχετικϋσ αποφϊςεισ δημοςιεύονται ςτο διαδικτυακό τόπο κατϊ τουσ οριςμούσ και τη διαδικαςύα που προβλϋπεται ςτο Ν. 3861/2010 με ρητό αναφορϊ ςτο χρόνο και αριθμό ϋκδοςόσ τουσ. το διαδικτυακό τόπο τηρεύται η ιςτορικότητα ςτην εξϋλιξη των προτύπων με ςαφό αναφορϊ ςτο διϊςτημα ϋναρξησ τησ ιςχύοσ τουσ και λόξησ αυτό εφόςον αυτϊ ϋχουν τροποποιηθεύ. Άρθρο8 Επικαιροποίηςη και ςυντήρηςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ. Σο ΠΗΔ επικαιροποιεύται με απόφαςη του Τπουργού ΤΔΙΜΗΔ, όταν αυτό επιβϊλλεται εύτε από μεταβολό του κανονιςτικού πλαιςύου που διϋπει την παροχό υπηρεςιών εύτε από μεταβολό του τεχνολογικού περιβϊλλοντοσ και τησ αντύςτοιχησ υποδομόσ και εξειδικεύεται ςτουσ επιμϋρουσ κανόνεσ, πρότυπα και προδιαγραφϋσ με ειςόγηςη τησ ΤΑΠ. Για τη ϋκδοςη τησ απόφαςησ λαμβϊνεται υπόψη η γνώμη του ΣΓ και τησ Επιτροπόσ Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών με βϊςη και τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 7 τησ παρούςασ. Άρθρο 9 Περιεχόμενο διαδικτυακού τόπου Ο διαδικτυακόσ τόποσ τησ ςυντηρεύται από τη ΤΑΠ και περιλαμβϊνει ιδύωσ: 1) Σισ εκδόςεισ των κανόνων που αφορούν το ΠΗΔ. 2) Σισ εκδόςεισ των λιςτών τεχνικών προτύπων τα οπούα ϋχουν αξιολογηθεύ ςτο πλαύςιο του ΠΗΔ και ϋχουν γύνει αποδεκτϊ. Οι λύςτεσ αυτϋσ κατηγοριοποιούνται ωσ εξόσ: I. Λευκό λύςτα προτύπων που περιλαμβϊνει τα πρότυπα που ϋχουν αξιολογηθεύ θετικϊ από το ΠΗΔ και εύναι υποχρεωτικϊ ό προαιρετικϊ, II. Γκρι λύςτα προτύπων που το ΠΗΔ προτεύνει τη ςταδιακό αντικατϊςταςη τουσ παρόλο που ςε προηγούμενεσ εκδόςεισ όταν υποχρεωτικϊ ό και προαιρετικϊ, III. Μαύρη λύςτα προτύπων που περιλαμβϊνει τα πρότυπα που το ΠΗΔ ςυνιςτϊ την ϊμεςη αντικατϊςταςη τουσ.

22 3) Παραδεύγματα δημιουργημϋνων προτύπων των υπηρεςιών και των εγγρϊφων με βϊςη τισ αρχϋσ και τα πρότυπα του ΠΗΔ, 4) Καλϋσ πρακτικϋσ που αφορούν θϋματα του ΠΗΔ, 5) Σισ εκδόςεισ του κοινού λεξιλογύου (ορολογύα) που αφορϊ ςτο ςύνολο των υπηρεςιών για τη διαςφϊλιςη τησ ςημαςιολογικόσ και εννοιολογικόσ διαλειτουργικότητασ, 6) Σην πιο πρόςφατη ϋκδοςη οδηγιών για τη διευκόλυνςη των ενδιαφερόμενων φορϋων κατϊ την υιοθϋτηςη των κανόνων και των προτύπων που ορύζει το ΠΗΔ, 7) Σην πιο πρόςφατη ϋκδοςη πινϊκων απαιτόςεων ςυμμόρφωςησ με το ΠΗΔ οι οπούοι μπορούν να ενςωματωθούν ςε Πύνακεσ υμμόρφωςησ ςχετικών ϋργων και να χρηςιμοποιηθούν από τουσ ενδιαφερόμενουσ φορεύσ κατϊ την προκόρυξη, 8) Επικαιροποιημϋνα ςτοιχεύα ενημϋρωςησ αναφορικϊ με το ςτρατηγικό ςχεδιαςμό για την εφαρμογό του ΠΗΔ καθώσ και με τισ ςχετικϋσ δυνατότητεσ και υποχρεώςεισ των φορϋων του Δημοςύου τομϋα, 9) Επικαιροποιημϋνα ςτοιχεύα ενημϋρωςησ αναφορικϊ με ςχετικϊ Προγρϊμματα Κατϊρτιςησ τα οπούα εύναι ενταγμϋνα ςτο Εθνικό Κϋντρο Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (ΕΚΔΔΑ) με θϋματα: Πλαύςιο Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ, Διαλειτουργικότητα, Ανοιχτϊ Πρότυπα κλπ καθώσ και ςτοιχεύα ενημϋρωςησ για ςχετικϊ εργαςτόρια (workshops) που λαμβϊνουν χώρα ςτο ΕΚΔΔΑ 10) Ηλεκτρονικό υπηρεςύα υποδοχόσ ερωτημϊτων και αιτημϊτων (υπηρεςύα HelpDesk) για την υποςτόριξη των φορϋων του Δημοςύου τομϋα ςτισ ενϋργειϋσ τουσ για την υιοθϋτηςη του ΠΗΔ και την εφαρμογό των αρχών διαλειτουργικότητασ ςτο ςχεδιαςμό ςυςτημϊτων ΣΠΕ. Άρθρο 10 Αρμόδιοσ ςυντονιςτικόσ φορέασ Η ΤΑΠ του ΤΔΙΜΗΔ ϋχει την ευθύνη του ςυντονιςμού και την εποπτεύα τησ εφαρμογόσ των διατϊξεων τησ παρούςασ απόφαςησ. Άρθρο 11 Μεταβατικέσ Διατάξεισ Οι φορεύσ του Δημόςιου τομϋα που υλοποιούν ϋργα Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ μετϊ την ϋναρξη ιςχύοσ τησ παρούςησ υποχρεούνται να εφαρμόζουν το ΠΗΔ, όπωσ αυτό κϊθε φορϊ ιςχύει. ε περύπτωςη ϋργων που όδη λειτουργούν δύναται η ςυμμόρφωςη τουσ να γύνει ςε διϊςτημα τριών ετών από την ϋναρξη ιςχύοσ τησ παρούςησ, ςτο πλαύςιο ςυγκεκριμϋνου δεςμευτικού χρονοδιαγρϊμματοσ.

23 Άρθρο 12 Η απόφαςη αυτό ιςχύει από την δημοςύευςό τησ ςτην Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ. Η απόφαςη αυτό να δημοςιευθεύ ςτην Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ. Ο ΤΥΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΝΣΕΛΗ ΣΖΩΡΣΖΑΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ Γραφεύο Τπουργού κ. Δημ. Ρϋππα Γραφεύο Τφυπουργού κ. Παντ. Σζωρτζϊκη Γραφεύο Τφυπουργού κ. Κων. Ρόβλια Γραφεύο Γενικόσ Γραμματϋωσ κασ. Ευςτ. Μπεργελϋ Δ/νςη Οργϊνωςησ & Λειτουργύασ ΚΕΠ Εθνικό Συπογραφεύο (για δημοςύευςη)

24 Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνεσ και πρότυπα για το ςχεδιαςμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων τησ Δημόςιασ Διοίκηςησ 1. Γενικζσ αρχζσ Οη Γηαδηθηπαθνί Σφπνη ησλ θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Γεκφζηνη Γηαδηθηπαθνί Σφπνη - ΓΓΣ) απνηεινχλ ηελ πχιε εηζφδνπ πνιηηψλ, επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ ζην πεξηερφκελν θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη θνξείο θαη αθνινπζνχλ ηηο θάησζη ζεκειηψδεηο αξρέο: Αρχι τθσ ιςότθτασ και τθσ ιςονομίασ: Οι φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ δεν κζτουν περιοριςμοφσ ςτθν πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ και ςτισ υπθρεςίεσ που παρζχουν μζςω των διαδικτυακϊν τουσ τόπων εξαςφαλίηοντασ ιδίωσ: α) τεχνολογικι ανεξαρτθςία ςτθν πρόςβαςθ τθσ πλθροφορίασ, β) κάλυψθ αναγκϊν ειδικϊν ομάδων πλθκυςμοφ όπωσ άτομα με αναπθρία, γ) προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Αρχι τθσ πλθρότθτασ και τθσ αξιοπιςτίασ: Σο περιεχόμενο των πλθροφοριϊν και των υπθρεςιϊν που παρζχει ζνασ φορζασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ μζςω του διαδικτυακοφ του τόπου πρζπει να είναι ορκό, πλιρεσ, και επίκαιρο. Αρχι τθσ εμπιςτοςφνθσ: Ο διαδικτυακόσ τόποσ ενόσ φορζα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ πρζπει να ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία ςχζςθσ εμπιςτοςφνθσ με τουσ επιςκζπτεσ του τόπου και τουσ χριςτεσ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν του φορζα εφαρμόηοντασ κατάλλθλουσ μθχανιςμοφσ αςφάλειασ και προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. Αρχι τθσ ςωςτισ διαχείριςθσ των δθμόςιων πόρων: Η επζνδυςθ που απαιτείται για τθν ανάπτυξθ και τθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ ενόσ δθμόςιου διαδικτυακοφ τόπου πρζπει να δικαιολογείται από το όφελοσ που αναμζνεται να προκφψει από τθ χριςθ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν του Δθμόςιου Διαδικτυακοφ Σόπου αλλά και τθν επαναχρθςιμοποίθςθ των πλθροφοριϊν και των υπθρεςιϊν του. Αρχι τθσ ανοιχτισ διάκεςθσ και περαιτζρω χριςθσ τθσ δθμόςιασ πλθροφορίασ: Σο ςφνολο τθσ δθμόςιασ πλθροφορίασ που διατίκεται από το διαδικτυακό τόπο ενόσ φορζα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ κα πρζπει να είναι διακζςιμθ χωρίσ τεχνικοφσ, νομικοφσ ι οργανωτικοφσ περιοριςμοφσ, να είναι μθχαναγνϊςιμθ, να ςυνοδεφεται από τα κατάλλθλα μετα-δεδομζνα, να είναι ευρζςιμθ, να ςυνοδεφεται από τυποποιθμζνεσ ανοιχτζσ κυβερνθτικζσ άδειεσ που να προςδιορίηουν τουσ όρουσ χριςθσ και επιπλζον (ςτθν περίπτωςθ που οι διαδικτυακόσ τόποσ περιλαμβάνει ςφνολα δεδομζνων) αυτά να βρίςκονται ςε ςτακερά ςθμεία απόκεςθσ. 2. Κανόνεσ και πρότυπα που αφοροφν ςτο οργανωτικό ςχιμα διαχείριςθσ του διαδικτυακοφ τόπου, του ρόλουσ και τισ αρμοδιότθτεσ. [ΘΤ.1] Έλα αλψηεξν δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ηνπ θνξέα ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ νξηζηεί σο Δπηηειηθφο Τπεχζπλνο ηνπ ΓΓΣ. ηηο ηππηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ Δπηηειηθνχ Τπεχζπλνπ εκπίπηνπλ:

25 Ο θαζνξηζκφο ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ θνξέα ζρεηηθά κε ην ΓΓΣ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εγεζία ηνπ θνξέα. Ο θαζνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ε πξνψζεζε ηνπ ΓΓΣ ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρξήζηεο. Ζ κέξηκλα γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ηερληθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΓΣ. Ζ αλάζεζε ξφισλ θαη θαζεθφλησλ ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΓΣ ζε ζπγθεθξηκέλα ζηειέρε ηνπ θνξέα. Ζ έγθξηζε ηνπ πιάλνπ δεκνζηφηεηαο ηνπ ΓΓΣ. H δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΓΣ. Ζ έγθξηζε ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ζηε δνκή, πεξηερφκελν θαη ππεξεζίεο ηνπ ΓΓΣ. [ΘΤ.2] Ο θνξέαο-ηδηνθηήηεο ελφο ΓΓΣ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ αλαζέζεη ζε ζπγθεθξηκέλν ζηέιερνο ηνπ ην ξφιν ηνπ Σερληθνχ Τπεχζπλνπ ηνπ ΓΓΣ, ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε επζχλε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ θνξέα, θαζψο θαη ε ηήξεζε ηνπ θαθέινπ ηνπ ΓΓΣ. ηηο ηππηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σερληθνχ Τπεπζχλνπ εκπίπηνπλ: Ζ έγθξηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ηερληθψλ απαηηήζεσλ, θαζψο θαη ε έγθξηζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ΓΓΣ. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ ζηαδίσλ πινπνίεζεο θαη ε επηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκψλ ειέγρνπ θαη απνδνρήο ηνπ ΓΓΣ. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΓΣ ζε θαζεκεξηλή βάζε, Ζ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΓΣ θαη ε ζπλερήο βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Ζ ηήξεζεο ηνπ θαθέινπ ηνπ ΓΓΣ, ν νπνίνο θαη ειάρηζηνλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο πξνδηαγξαθέο, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ΓΓΣ, ηα εγρεηξίδηα δηαρείξηζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζεο ηνπ ΓΓΣ ή άιια αληίζηνηρα έγγξαθα. Δλαιιαθηηθά κε ηελ πεξίπησζε αλάζεζεο ηνπ ξφινπ ηνπ Σερληθνχ Τπεπζχλνπ είλαη δπλαηή ε αλάζεζε ησλ παξαπάλσ αξκνδηνηήησλ ζε δηαθνξεηηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε ηνπ θνξέα ή ζε νξγαλσηηθή κνλάδα ηνπ θνξέα. Ο Σερληθφο Τπεχζπλνο αλαθέξεηαη ζηνλ Δπηηειηθφ Τπεχζπλν ηνπ ΓΓΣ. Ο Σερληθφο Τπεχζπλνο ηνπ ΓΓΣ ελφο θνξέα ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ έρεη ππφ ηελ [ΘΤ.3] επνπηεία ηνπ ηα ζηειέρε ηνπ θνξέα πνπ αλαιακβάλνπλ ξφινπο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θαη ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΓΣ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σερληθνχ Τπεπζχλνπ. Ο θνξέαο ελφο ΓΓΣ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ αλαζέζεη ζε ζπγθεθξηκέλν ζηέιερνο ηνπ ην [ΘΤ.4] ξφιν ηνπ Τπεχζπλνπ Πεξηερνκέλνπ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ ΓΓΣ. ηηο ηππηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπεχζπλνπ πεξηερνκέλνπ θαη Τπεξεζηψλ εκπίπηνπλ: Ζ εγθπξφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ πνπ πεξηέρεη ν ΓΓΣ. Ζ πνηφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ν θνξέαο κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηνπ ηφπνπ.

26 Ζ ζπλερήο αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ΓΓΣ. Ζ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ θαη νδεγηψλ γηα ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη ελ γέλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ΓΓΣ. Ζ επηθνηλσλία κε ηνπο ρξήζηεο ηνπ ΓΓΣ (εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο). Ζ ζπλεξγαζία κε ηηο νξγαλσηηθέο κνλάδεο ηνπ θνξέα ζηηο νπνίεο ππάγνληαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΓΓΣ. Ζ ζπλεξγαζία κε θάζε ζηέιερνο ή κνλάδα ηνπ θνξέα πνπ εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία παξνπζίαζεο πεξηερνκέλνπ ζην ΓΓΣ ηνπ θνξέα. Ζ ζπλεξγαζία κε ηνλ Σερληθφ Τπεχζπλν ηνπ ΓΓΣ γηα ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηε δηάζεζε πεξηερνκέλνπ θαη ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ ΓΓΣ. Ο ζρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε ησλ δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο ηνπ ΓΓΣ. [ΘΤ.5] [KΠ.1] Γηα θάζε ηκήκα πεξηερνκέλνπ, έγγξαθν ή ππεξεζία ηνπ θνξέα πνπ δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΓΓΣ ελφο θνξέα ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ είλαη ζαθέο πνηα κνλάδα, ξφινο ή ζηέιερνο ηνπ θνξέα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αθξίβεηα, εγθπξφηεηα, πνηφηεηα θαη αζθάιεηά ηνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ΓΓΣ ελφο θνξέα ΠΡΟΣΔΗΝΔΣΑΗ ΝΑ ππνζηεξίδεηαη απφ θάπνην Ννκηθφ χκβνπιν ηνπ θνξέα, ν νπνίνο πξέπεη λα ειέγρεη επαξθψο ηα λνκηθά ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 3. Κανόνεσ και πρότυπα που αφοροφν ςτθν ονοματοδοςία διαδικτυακοφ τόπου με ζμφαςθ ςτθ γλϊςςα, ςτον τρόπο γραφισ και ςτο μζγεκοσ του ονόματοσ του χϊρου, [ΘΤ.6] [KΠ.2] [ΘΚ.1] Ζ αθξηβήο νλνκαηνδνζία (Domain Name) ελφο Γεκφζηνπ Γηαδηθηπαθνχ Σφπνπ ζα ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ εγθξίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή (Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ ΔΔΣΣ) θαη λα είλαη ζχκθσλε κε ηνλ «Καλνληζκφ Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ (domain names) κε θαηάιεμε.gr» ηεο ΔΔΣΣ, φπσο απηφο ηζρχεη. Οη θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΤΝΗΣΑΣΑΗ ΝΑ αηηνχληαη ηελ εθρψξεζε Ολφκαηνο Υψξνπ ζην ρψξν 2 νπ επηπέδνπ.gov.gr γηα λένπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ ηεο ΔΔΣΣ. Γηα ηνπο πθηζηάκελνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ δελ έρνπλ φλνκα ηξηψλ επηπέδσλ θαη θαηάιεμε.gov.gr ΜΔΛΔΣΑΣΑΗ ε ζηαδηαθή κεηάπησζε ησλ νλνκάησλ ηνπο ζην ρψξν 2 νπ επηπέδνπ.gov.gr. [KΠ.3] ε πεξίπησζε πνπ ην επηζπκεηφ φλνκα ρψξνπ είλαη δεζκεπκέλν απφ ην θνξέα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σαχ. Δ/νςη : Λεωχάρουσ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19.

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Απόφοιτοι Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ (και αντίςτοιχών δομών τησ Ειδικήσ Αγωγήσ) ϋλλειψη πρακτικόσ εμπειρύασ ΔΤΚΟΛΙΑ ςτην εύρεςη ικανοποιητικόσ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Βας. Σοφύασ 15 106 74, Αθόνα Τηλϋφωνα: Α. Για θϋματα αδειών θϋςησ ςε αργύα

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΦΞΟ4653Ο7-5ΡΕ ΑΔΑΜ: 15PROC003217962 Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ Απ.Ππωη:19484/ΔΠΤ&ΔΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 1 ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΟΤ ΥΟΡΕΑ ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ Μϊιοσ 2012 Η Ελληνικό Κυβϋρνηςη ζητϊ μϋςω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 Περιεχόμενα ΤΝΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ... 4 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ... 6 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 1.1 ΟΙΣΜΟΙ... 11 1.2 ΣΚΟΡΟΣ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3.1 Αντικείμενο τησ δράςησ... 14 1.3.2 Αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο - 4 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγό ςτισ Εφαρμογϋσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαύδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΥΩΣΙΜΟΤ «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Λαμπτήρων» Προώπολογιςμόσ: 36.882,78 (με ΥΠΑ) Φρηματοδότηςη: ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΕΟΔΑ Κωδ. Προώπ/ςμού:

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων

Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων Επικοινωνία gelioud@ieee.org ΟΧΙ ςτο gelioud@uop.gr!!!

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Βαςικϊ θϋματα δικτύων Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Δίκτυο Υπολογιςτών Δύκτυο: ςύςτημα επικοινωνύασ δεδομϋνων που ςυνδϋει δύο ό περιςςότερουσ αυτόνομουσ και ανεξϊρτητουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΗ-ΨΔΕ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΗ-ΨΔΕ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ 18 η ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΜΗΜΑ Α β) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθέτουςα Αρχή: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Η BSN 3 Ανϊπτυξη Επιχειρηςιακού Λογιςμικού 4 Υπηρεςύεσ Πληροφορικόσ Τεχνολογύασ 6 Υπηρεςύεσ

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 Δρ. Ε. Φόνου, Ιατρόσ Βιοπαθολόγοσ, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαςτηρύου Νοςοκομεύου «ο Άγιοσ ϊββασ» 1 2 3 Σι

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 6-7-2015 & ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αριθ. πρωτ. Γ1δ/οικ.50917 ΣΜΗΜΑ ΤΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ [1] ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών, ενταγμϋνη ςτουσ γενικότερουσ ςκοπούσ τησ Εκπαύδευςησ, ςτοχεύει ςτην ολοκλόρωςη του μαθητό ςε επύπεδο προςωπικότητασ και κοινωνικόσ του ϋνταξησ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 10 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ: ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 & Σπινθάρου

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη τοπικήσ επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αύτηςη ERASMUS+ / Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδϋσ Ακαδημαώκό Έτοσ Α. Ατομικϊ ςτοιχεύα Επώνυμο: Ονοματεπώνυμο με λατινικούσ χαρακτόρεσ: Αριθμόσ Δελτύου Ταυτότητασ ό Διαβατηρύου:

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ειςαγωγό ςτο Ιnternet χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ιςτορικό Αναδρομό 1962: Ο Paul Baran τησ Rand Corporation ειςϊγει τη μεταγωγό πακϋτων. 1969: Σο DARPA (Department of Defense

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΩΝ ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενύςχυςη Σουριςτικών ΜΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)»

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Αναθϋτουςα Αρχό: Τπουργεύο Οικονομικών Προώπολογιςμόσ: 134.146 (χωρύσ Υ.Π.Α.) Πλϋον Δικαιώματα Προαύρεςησ: 32.353

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο 5 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγή ςτισ Εφαρμογέσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαίδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των βαςικών

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Αςφαλείσ Επικοινωνίεσ ςε Αςύρματα Δίκτυα Αιςθητήρων ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ Α.Ε.Μ.: 2181 Επιβλϋπων: Δρ. Ρϊντοσ Κωνςταντύνοσ,

Διαβάστε περισσότερα

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 7 υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΓΕΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ Ειςήγηςη

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη ύνδεςη ςτο Διαδύκτυο Εφαρμογϋσ περιόγηςησ και ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Σφνδεςη ςτο Διαδίκτυο Διαθϋςιμεσ δικτυακϋσ τεχνολογύεσ για ςύνδεςη

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μια από τισ μεγαλύτερεσ παγκοςμύωσ εταιρεύεσ ςτον τομϋα τησ οργϊνωςησ και διεξαγωγόσ τυχερών παιχνιδιών εν όψει τησ ειςαγωγόσ και λειτουργύασ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών. Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ. Μνήμη

Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών. Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ. Μνήμη Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ Μνήμη Διαχείριςη Μνήμησ Σε ϋναν ιδανικό κόςμο... Η μνόμη θα όταν ϊπειρη ςε μϋγεθοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ»

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» Αθόνα, 29 Απριλύου 2011 Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» 1. Κατηγορύα Α, Β και Γ Επενδύςεισ που υπϊγονται ςτον επενδυτικό νόμο 3908/2011 Αυτό η κατηγορύα ςτοχευμϋνων δραςτηριοτότων

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο,

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, Με τον όρο , περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, την οικογένεια, τον οργανιςμό, την κοινωνία, τουσ θεςμούσ,

Διαβάστε περισσότερα

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2 1 Κσπρηαθή τιωρίδα 2.000 - δηαθορεηηθά είδε θσηώλ βρίζθοληαη ζηελ Κύπρο 145 θσηά είλαη ελδεκηθά (βρίζθοληαη κόλο ζηελ Κύπρο, θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο) 20 είδε ηες Κσπρηαθής τιωρίδας περηιακβάλοληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ Ε ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ Ε ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ Tax-i 11 Flash update Αύγουστος 201 ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ Ε ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ελύδα ΘΕΜΑ ελύδα Κώδικασ Φορολογικόσ Διαδικαςύασ Νϋα προθεςμύα κατϊρτιςησ Φακϋλου Τεκμηρύωςησ Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5η Τγειονομικό Περιφϋρεια Θεςςαλύασ & τερεϊσ Ελλϊδασ Περιοχό Μεζοϑρλο, ΣΚ 41110, Σαχ. Δ/νςη: ΣΘ 2101 Διεϑθυνςη: Σμόμα Προμηθειών Πληροφορύεσ: Καφατϊκη Μαρύα Σηλϋφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing)

ΕΠΕΙΓΟΝ. Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing) Tax-i 102 Flash update Νοέμβριος 2015 ΕΠΕΙΓΟΝ Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing) Διενεργούνται Υορολογικού ϋλεγχοι ςε φακϋλουσ τεκμηρύωςησ χρόςεων 2008-2009 Επαπειλούμενο πρόςτιμο 10% επύ των ςυναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Γεκηνπξγία θνηλσληθνύ δηθηύνπ κε βάζε ην ππεξεζηνζηξεθέο κνληέιν Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, Τκήκα Ψεθηαθώλ Σπζηεκάησλ Σπληάθηεο: Καινγεξόπνπινο

Θέκα: Γεκηνπξγία θνηλσληθνύ δηθηύνπ κε βάζε ην ππεξεζηνζηξεθέο κνληέιν Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, Τκήκα Ψεθηαθώλ Σπζηεκάησλ Σπληάθηεο: Καινγεξόπνπινο Θέκα: Γεκηνπξγία θνηλσληθνύ δηθηύνπ κε βάζε ην ππεξεζηνζηξεθέο κνληέιν Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, Τκήκα Ψεθηαθώλ Σπζηεκάησλ Σπληάθηεο: Καινγεξόπνπινο Ισάλλεο ΑΜ: Δ04045 Δπηβιέπσλ: Θεκηζηνθιένπο Μαξίλνο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων.

Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων. Σιςμϊνογλου Ιωϊννησ Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων. Παρϋχει διαφορετικό προτεραιότητα: ςτισ διαφορετικϋσ εφαρμογϋσ ςτουσ χρόςτεσ ςτισ ροϋσ δεδομϋνων Σημαντικό εϊν η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Επιμέλεια: Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Σαλμάν Λέιλα Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Οριςμόσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ Το ςύνδρομο τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (ΣΕΕ) ό αλλιώσ burn-out περιγρϊφεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ.

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ. Ημερύδα Παιχνύδι, αφόγηςη, τεχνολογύα αναζητώντασ το ψηφιακό ανϊλογο τησ ανθρώπινησ παραμυθύασ Κεντρικό Κτόριο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αμφιθϋατρο «Ι. Δρακόπουλοσ» Πϋμπτη 17 Ιουνύου 2010 διοργϊνωςη Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ 4 Διϊγνωςη των γνώςεων και ικανοτότων των παιδιών που ϋρχονται από το Δημοτικό ςτο Γυμνϊςιο. Ο καθηγητόσ με διαγνωςτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ για την πρόβλεψη των μεταβολών ςτα περιφερειακϊ

Διαβάστε περισσότερα