Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 60 ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΑ. ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΜΑΣΕ ΗΜΕΡΑ;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 60 ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΑ. ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΜΑΣΕ ΗΜΕΡΑ;"

Transcript

1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 60 ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΑ. ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΜΑΣΕ ΗΜΕΡΑ; Ε. ΚΟΥΒΑΡΑΚΗ Ψυχολόγος, MSc Κλινικής Ψυχολογίας ΑΙΚ. ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ Ψυχολόγος, MSc Κλινικής Ψυχολογίας Κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας

2 Ρόλορ ηος Κλάδος ηηρ Κοινοηικήρ Ψςσολογίαρ Ψςσολογία: ζηφρνο ε αλζξψπηλε επεκεξία κέζσ άκεζεο εκπινθήο κε ηα νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα ειέγρνπ εμαηνκηθεπκέλε αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά απφθιηζε ηεο κειέηεο άιισλ επηπέδσλ παξέκβαζεο (Kaplan & Nelson, 1973; Rappaport, 1977) Κοινοηική Ψςσολογία: αλάιπζε ζε επίπεδν θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ 1. ζπζηήκαηα ειέγρνπ θνηλσληθψλ απνθιίζεσλ, 2. ζπζηήκαηα θνηλσληθνπνίεζεο θαη ππνζηήξημεο

3 ηόσοι κοινοηικήρ τςσολογίαρ Αναδιοπγάνυζη ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ησλ απνθιίζεσλ θαη ε αλάπηπμε πην επαίζζεησλ θνηλσληθά ζπζηεκάησλ Ανάπηςξη αλζξψπσλ πνπ είλαη απνηειεζκαηηθνί θαη ηθαλνί ηφρνο αιιαγήο νη ζπκβαηηθέο θνηλσληθέο δνκέο παξά νη άλζξσπνη πνπ δνπλ εθεί ελζσκάησζε ησλ ζπζηεκάησλ ζηελ θνηλσλία γηα ηελ άκβιπλζε ηεο απνκφλσζεο κεηαμχ ηνπο.

4 Βαζικέρ πποϋποθέζειρ για ηην επίηεςξη ηηρ αλλαγήρ 1. Μία θηινζνθία πνπ ζα αλαπηπρζεί απφ θνηλνχ κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ κειψλ απηψλ ησλ νξγαληζκψλ, 2. Μία θαηάιιειε νξγάλσζε πνπ ζα πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία, ηελ επηθνηλσλία θαη αξκνληθή ζπλχπαξμε κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ελνίθσλ ηνπ νξγαληζκνχ, 3. Ζ ελαζρφιεζε κε αξκνδηφηεηεο βάζεη ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θαη φρη δηπισκάησλ, 4. Δκπινθή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε ιήςε απνθάζεσλ 5. Δλεξγφο ζπκκεηνρή ηεο θνηλφηεηαο, 6. Ζ δξνκνιφγεζε κίαο εχινγεο πξννπηηθήο ρξφλνπ γηα λα επηηεπρζεί ε αιιαγή Reppucci, 1973

5 Θευπηηικό ςπόβαθπο Αλ ε θνηλνηηθή ςπρνινγία επηδηψθεη λα ζεσξεζεί ή λα γίλεη κία επηζηήκε δξάζεο, πξέπεη λα έρεη κία ζεσξία θαη πην ζπγθεθξηκέλα, κία ζεσξία θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη αιιαγήο Πεδίν δξάζεο ε αμηνιφγεζε θαη ε δηακφξθσζε ησλ ακνηβαίσλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ κέζα ζηα νπνία ηα άηνκα αιιειεπηδξνχλ ( Bennett θαη νη ζπλεξγάηεο, 1966)

6 Lewin (1947): Σα δνκηθά ζηνηρεία ελφο δπλακηθνχ φινπ # ηα δνκηθά ζηνηρεία σο κέξε. Ζ νκάδα δελ απνηειεί άζξνηζκα ησλ κεξψλ ηεο, αιιά θάηη δηαθνξεηηθφ Μνξθνινγηθή Θεσξία: ην φιν είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηα κέξε ηνπ, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά Allport (1962): νη νιφηεηεο δε ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζε «πξάγκαηα» ή «ζηνηρεία», αιιά ζε δνκέο γεγνλφησλ

7 Bateson (1972, 1979): ην λφεκα επηηπγράλεηαη φρη απφ «πξάγκαηα» ή «μερσξηζηέο νληφηεηεο» (θαηά Lewin, «κέξε» ή «ζηνηρεία»), αιιά απφ ηηο ζπλδέζεηο πνπ ελψλνπλ ηηο νληφηεηεο ή ηα ζηνηρεία, ηα πξφηππα ζρέζεσλ. Rappaport (1987 ): Σα πξψηα βήκαηα γηα ηε δηακφξθσζε κίαο ζεσξίαο : α) λα νξηζηνχλ ε θαηαζθεπή ή ηα θαηλφκελα ηνπ ελδηαθέξνληνο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηα θνηλσληθά ηαθηηθά θαηλφκελα, β) λα θαζνξηζηεί ην κνλαδηθφ δίθηπν, γ) λα πξνηαζνχλ πηζαλνί ηξφπνη δηαρείξηζήο ηνπ Μεηαγελέζηεξα: θνηλσληθά δίθηπα αμηνιφγεζε ηεο θχζεο θαη ηεο κνξθήο ησλ θνηλσληθψλ ζπλδέζεσλ.

8 Δξελίξειρ πος επηπέαζαν ηον κλάδο ηηρ κοινοηικήρ τςσολογίαρ Η.Π.Α.: δηαθσλία κεξηθψλ θιηληθψλ ςπρνιφγσλ κε ηελ αηνκηθηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο ςπρνζεξαπείαο Οη επαγγεικαηίεο ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηαηξηθήο βίσλαλ κία αιιαγή πξνηχπσλ. Αηζζεηή ε αληζφηεηα ζηε ζεξαπεία θαη ζην θφζηνο πνπ αθνξνχζε ηνπο έγρξσκνπο αλζξψπνπο θαη ηηο γπλαίθεο. Έγηλε θαλεξφ φηη ν ζεμηζκφο θαη ν ξαηζηζκφο είραλ επηπηψζεηο ζηελ αηνκηθή πγεία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηαο. Αιιαγέο ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ ζπκβάδηδαλ κε απηή ηελ αλάπηπμε

9 Γηαδειψζεηο θαηά ηνπ πνιέκνπ ηνπ Βηεηλάκ θαη θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ Καιιηέξγεζαλ αλάκεζα ζε πνιινχο θιηληθνχο ςπρνιφγνπο ηελ επίγλσζε ηεο θνηλνηηθήο επζχλεο θαη ηε ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο δξάζεο. Ίδξπζε ηεο θνηλνηηθήο ςπρνινγίαο σο ηνκέα 27 ηεο Ακεξηθαληθήο Ψπρνινγηθήο Δηαηξείαο

10 Νένο πξνζαλαηνιηζκφο... Δμεξεχλεζε ησλ γεληθψλ ςπρνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ελψλνπλ ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα κε ηελ αηνκηθή ζπκπεξηθνξά ζε κία πνιχπινθε δηάδξαζε ρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ δξάζεο, πνπ ζηφρεπαλ ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ησλ νκάδσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ.

11 Γεκαεηίερ 1970 και 1980 Γεγνλφο πνπ ζεκειίσζε ηελ θνηλνηηθή ςπρνινγία: πλέδξην ηνπ Swampscott 1965 Οξίζηεθε σο: «πκπεξηθνξά ζην θνηλσληθφ ηεο πιαίζην». «Έξεπλα ησλ γεληθψλ ςπρνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπλδένπλ ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα κε ηελ αηνκηθή ζπκπεξηθνξά ζε κία πνιχπινθε αιιειεπίδξαζε (Bennett et al., 1966)

12 Αιιαγή πξνζαλαηνιηζκνχ: Α. Απφ ηε βειηίσζε ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο ζηελ πξφιεςή ηεο θαη ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο Β. Μεηαηφπηζε ελδηαθέξνληνο απφ κία έληνλή ηάζε παξνρήο ππεξεζηψλ ζε άηνκα δηαγλσζκέλα σο ςπρηθά αζζελή, ζην ζρεδηαζκφ πξνιεπηηθψλ παξεκβάζεσλ, πνπ αλαπηχζζνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηζχλνληεο ηεο θνηλφηεηαο θαη ηνπο ππεχζπλνπο κε εηδηθνχο (Benett et al., 1966).

13 Σέλη δεκαεηίαρ 1970 έυρ ηέλη Απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ζην πποζυπικό θαη κοινυνικό ζηπερ νδήγεζε ζε πνιιέο εκπεηξηθέο έξεπλεο γχξσ απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηα άηνκα απφ ηε βιαβεξή επίδξαζε ησλ ζηξεζζνγφλσλ γεγνλφησλ δσήο (Moos, 1984). Άξζξα γηα ην ζηπερ, γηα ηα επίζημα θαη ανεπίζημα ζςζηήμαηα ζηήπιξηρ, ηελ αμοιβαία βοήθεια, ηελ εκπαίδεςζη ζηηο κοινυνικέρ δεξιόηηηερ, θαη ηελ ενίζσςζη ηεο επάπκειαρ ησλ αηόμυν, αιιά θαη ησλ θνηλνηήησλ (Glidewell, 1988). Κοινυνικά δίκηςα θαη θνηλσληθή ζηήξημε

14 Άιινη ζπλέβαιαλ ζηελ ζεσξία πξνζηαζίαο απφ ην ζηξεο (Wilcox, 1981), ζηελ νηθνινγία ηεο ζηήξημεο (Hirsch & Rapkin, 1986) θαη ζηε κέηξεζε ηεο αλάπηπμεο (Procidano & Heller, 1983; Vaux, Riedel, & Stewart, 1987). Κάπνηνη άιινη εμέηαζαλ ηελ επίδξαζε ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ηεο ςπρηθήο πγείαο κέζσ ηνπ κεραληζκνχ απηνβνήζεηαο ή νκάδσλ ακνηβαίαο βνήζεηαο (Borkman, 1991; Maton, 1989). Δθπαίδεπζε ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ελδπλάκσζε ησλ ηθαλνηήησλ κέζα ζηα ζρνιεία θαη ζηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο.

15 Σν 1981, ε έθδνζε ελφο άξζξνπ απφ ηνλ Julian Rappaport κε ηίηιν In Praise of Paradox: A Social Policy of Empowerment over Prevention Δλδπλάκσζε (empowerment) ν ζηφρνο ησλ παξεκβάζεσλ ε αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο νη άλζξσπνη λα κπνξνχλ λα ειέγρνπλ νη ίδηνη ηε δσή ηνπο Οη ιχζεηο ζε πνιιά θνηλσληθά πξνβιήκαηα αλάπηπμε ησλ ππαξρφλησλ απνζεκάησλ ηεο θνηλφηεηαο θαη φρη λα θαηεγνξνχληαη ηα ζχκαηα ηεο θνηλσλίαο (Ryan, 1971) Δλεξγνπνίεζε ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επηζηεκφλσλ θαη ησλ πνιηηψλ (Rappaport et al., 1987; Serano-Garcia, 1984; Wandersman & Florin, 1990) Έδσζε θσλή ζε νκάδεο αλζξψπσλ ελαληίνλ ησλ νπνίσλ κεξνιεπηνχζαλ, θησρνί άλζξσπνη, άλζξσπνη κε ζσκαηηθέο ή ςπρηθέο δπζθνιίεο, θεκηλίζηξηεο, νκνθπιφθηιεο θνηλφηεηεο (Serano-Garcia & Bond, 1994).

16 Κοινυνικοπολιηικό κλίμα ηηρ δεκαεηίαρ ηος 1980 Οηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ πξνέδξνπ ησλ Ζ.Π.Α. Reagan, ζηφρνο ε επίιπζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ρσξίο ηελ εκπινθή ηεο θπβέξλεζεο Μεηαθνξά ηεο επζχλεο ζε ελδηάκεζεο δνκέο (π.ρ. εθθιεζίεο, εζεινληηθέο νξγαλψζεηο)- αληί ζε κεγάιεο θπβεξλεηηθέο δνκέο θαη πνιηηηθέο ή ζε νκνζπνλδηαθνχο, εζληθνχο θαη ηνπηθνχο πξνυπνινγηζκνχο

17 Αποηίμηζη ηυν δύο ππώηυν δεκαεηιών Ληγφηεξε πξνζνρή ζην γςναικείο πληθςζμό, ζηηο νκάδεο εθνικών μειονοηήηυν ηφζν ζηελ έξεπλα φζν θαη ζηελ πξάμε, παξά ηε ζπκβνιή ηνπ εζληθνχ πλεχκαηνο γηα ην Κίλεκα ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ην Κίλεκα ηεο γπλαηθείαο απειεπζέξσζεο. Έιιεηςε έξεπλαο παξεκβάζεσλ γηα ηηο γςναίκερ, ηνπο ανθπώποςρ άλλυν εθνικοηήηυν, ηνπο ομοθςλόθιλοςρ, θαη ηνπο ανθπώποςρ κε ιδιαίηεπερ ανάγκερ έρεη ζεκεησζεί ζε πνιιά άξζξα πεξηνδηθψλ Έξεπλεο ησλ πξψησλ ρξφλσλ δελ πεξηειάκβαλαλ νχηε ην θχιν νχηε ηελ εζληθφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ.

18 Μεηαγελέζηεξεο έξεπλεο δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο φκσο ζρεδηαζκφο εξεπλψλ ή πξνζδηνξηζκφο θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ κε φξνπο πνπ αθνξνχλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ, βαζηζκέλεο ζε έλα πξφηππν ιεπθνχ άλδξα εηεξνθπιφθηινπ. Μνληέιν ειιεηκκάησλ: ε κε θπξίαξρε νκάδα ιηγφηεξν ηθαλή απφ φ,ηη ε θπξίαξρε νκάδα ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα πιαηζηψλνληαλ κε φξνπο ελφο δεκνγξαθηθνχ πιεζπζκνχ πςεινχ θηλδχλνπ

19 Δζηίαζε παξεκβάζεσλ ζηε «βνήζεηα» ησλ νκάδσλ-ζηφρσλ λα γίλνπλ πην ελδπλακσκέλεο, αιιά άιιεο θνξέο βνεζψληαο ηεο λα γίλνπλ πην θπξίαξρεο Μνληέιν ειιεηκκάησλ θαηάινηπν ηεο παξαδνζηαθήο πξνζέγγηζεο ηεο ςπρνινγίαο ζηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ππεξεθηίκεζε ηεο αμίαο λα βνεζηνχληαη απηνί πνπ έρνπλ αλάγθε, πνπ ζπρλά είλαη άλζξσπνη άιισλ εζληθνηήησλ θαη θησρνί άλζξσπνη.

20 Ζ δεθαεηία ηνπ1990 Οη ακεξηθαληθέο θξαηηθέο αξρέο ςπρηθήο πγείαο θαη ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην γηα ηελ Ψπρηθή Τγεία, ηελ επνρή απηή, ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε ζεξαπεπηηθέο ιχζεηο γηα ηνπο ςπρηθά αζζελείο ζε θνηλνηηθφ πιαίζην. Σε δεθαεηία απηή ηα πνζνζηά ηνπ εγθιήκαηνο, ηνπ AIDS, ησλ αζηέγσλ θαη ησλ αλέξγσλ απμάλνπλ αηζζεηά (Kelly, J.,1990). Φνηηεηέο Κιηληθήο Ψπρνινγίαο πην μεθάζαξα επαγγεικαηηθά κνλνπάηηα θαη νηθνλνκηθά νθέιε Μεγαιχηεξε δηάζεζε γηα εκπινθή ζηε δηαδηθαζία θνηλσληθήο αιιαγήο Κνηλνηηθή ςπρνινγία σο μεθάζαξε επαγγεικαηηθή επηινγή

21 Πξνιεπηηθέο Παξεκβάζεηο Ζ έμαξζε ησλ ζχλζεησλ θαη δπζεπίιπησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ απαηηεί δηαθνξεηηθφ ζρεδηαζκφ πξνιεπηηθψλ παξεκβάζεσλ, νη νπνίεο πξέπεη λα: Δίλαη αιιεινεμαξηψκελεο, καθξνρξφληεο πνιιαπιέο παξεκβάζεηο Σα πξνγξάκκαηα λα ελζσκαηψλνληαη θαη λα ζρεηίδνληαη κε ην νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο θνηλφηεηαο ελεξγή εκπινθή ησλ πνιηηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο παξνρή θνηλνηηθψλ πφξσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπκβνιήο νηθνλνκηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο θνηλνηηθέο ππεξεζίεο θαη βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε απηέο.

22 Πξνο ηνλ 21ν αηψλα Πξναγσγή ηεο Τγείαο: Δξεπλεηηθά επξήκαηα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ζαθείο παξάγνληεο θηλδχλνπ σζνχλ πξνο κία πην ηζνξξνπεκέλε δσή. Πξνγξάκκαηα απηνβνήζεηαο δηνξγαλψλνληαη απφ θνηλνηηθνχο ςπρνιφγνπο σο απάληεζε ζηα αηηήκαηα ηεο θνηλφηεηαο. Αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηεο πξψηκεο παξέκβαζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο αηνκηθψλ θαη θνηλνηηθψλ δηθηχσλ γηα ηε κείσζε ησλ αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ Αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα εηο βάζνο κειέηε ζηα βήκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη θαη θάλνπλ απηέο ηηο παξεκβάζεηο απνηειεζκαηηθέο πξνθεηκέλνπ ζην κέιινλ ν ζρεδηαζκφο λα γίλεηαη ζηε βάζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ

23 Πνιχ-πνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο ρεδηαζκφο απνηειεζκαηηθψλ παξεκβάζεσλ ζε δηεπηζηεκνληθή βάζε. Δθπαίδεπζε - Κνηλνηηθή Πξαθηηθή - Έξεπλα

24 Πνηθηιία θαη Δχξνο Πεδίνπ Κνηλνηηθήο Ψπρνινγίαο Βαζηθή αμία ηεο θνηλνηηθήο ςπρνινγίαο ην πιαίζην ηεο θξηηηθήο θάλεθε φηη: Ζ θνηλνηηθή ςπρνινγία δελ θαηάθεξε λα απνκαθξπλζεί απφ ηε ιεπθή αλδξνθξαηία θαη ηελ επηθξάηεζε ηεο αγγινζαμνληθήο λννηξνπίαο Όινη νη εθδφηεο θαη ζπληάθηεο ησλ βαζηθψλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ ηνπ πεδίνπ ήηαλ ιεπθνί άληξεο, Οη ηδξπηέο φισλ ησλ πξνπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ θνηλνηηθήο ςπρνινγίαο ζηελ Ακεξηθή ήηαλ άλδξεο Μέρξη πξφζθαηα φινη νη πξφεδξνη ηεο έλσζεο γηα θνηλνηηθή έξεπλα θαη δξάζε ηεο Ακεξηθαληθήο Ψπρνινγηθήο Δηαηξίαο ήηαλ ιεπθνί άλδξεο Οη πξψηνη δχν έγρξσκνη άλζξσπνη πνπ εμειέγεζαλ ζε απηέο ηηο ζέζεηο ήηαλ ν έγρξσκνο Melvin Wilson θαηά ην έηνο θαη κία ιαηίλα ε Ana Marei Cauce ην έηνο

25 Μεηά-αλάιπζε ησλ άξζξσλ πνπ είραλ δεκνζηεπηεί ζην Γηεζλέο Πεξηνδηθφ Κνηλνηηθήο Ψπρνινγίαο θαη ζηνλ Ακεξηθάληθν πεξηνδηθφ Κνηλνηηθήο Ψπρνινγίαο απφ ην 1965 έσο ην 1985 βξέζεθε φηη κφλν ην 13% ησλ άξζξσλ πξαγκαηεχνληαλ πνιχ-πνιηηηζκηθά ζέκαηα. (Loo, C., et al., 1988) Απφ ην 1998, κφλν ην 1% ησλ δεκνζηεχζεσλ ζην ρψξν ηεο θνηλνηηθήο ςπρνινγίαο αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα νκνθπινθηιίαο θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά επηθεληξψλνληαη ζε γθέη άληξεο Με εμαίξεζε θάπνηα ιίγα άξζξα ε θπζηθή αλαπεξία είλαη απνχζα ζηε βηβιηνγξαθία ηεο θνηλνηηθήο ςπρνινγίαο

26 Πψο Αληηκεησπίζηεθε ην Εήηεκα; Ακεξηθαληθφ Πεξηνδηθφ Κνηλνηηθήο Ψπρνινγίαο δεκνζηεχεη ην 2000 έλα εηδηθφ αθηέξσκα ζηηο κεηνλφηεηεο, θαη έλα δηπιφ εηδηθφ αθηέξσκα γηα ην θεκηληζκφ Σν 2000 ε Anne Mulvey δεκνζηεχεη έλα άξζξν γηα ην θεκηληζκφ θαη ηελ Κνηλνηηθή ςπρνινγία ζην Γηεζλέο Πεξηνδηθφ ηεο Κνηλνηηθήο Ψπρνινγίαο θέξλνληαο ην ζέκα ζην πξνζθήλην Οη ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ θεκηληζηηθέο ππνηξνθίεο ζηελ θνηλνηηθή ςπρνινγία γηα εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηε θπιεηηθή δηαζηξσκάησζε, ηηο αληζφηεηεο, ηελ ελαζρφιεζε κε ζέκαηα θχινπ θαη πνιχ-επίπεδεο ζπλαθείο αλαιχζεηο (Angelique & Culley, 2003). To 2003 o Anthony D Augelli έγξαςε έλαλ απνινγηζκφ ζρεηηθά κε ην ηη ζεκαίλεη λα είλαη θαλείο γθέη ζηελ θνηλνηηθή ςπρνινγία θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε πνπ ζπλεπάγεηαη ε πξνζπάζεηα δηεμαγσγήο έξεπλαο κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζε γθέη θαη ιεζβίεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο Ζ δηνηθεηηθή επηηξνπή ηνπ ηνκέα 27 ηνπ ΑΡΑ ίδξπζε κία νκάδα ελδηαθέξνληνο γηα ζέκαηα θπζηθήο αλαπεξίαο - εθπξφζσπνο αηφκσλ κε αλαπεξία - ηνπνζεζίεο ζπλεδξίσλ - πξνηάζεηο γηα θαιχηεξε πξνζβαζηκφηεηα

27 Ζ Κνηλνηηθή Κιηληθή Ψπρνινγία ζηελ Διιάδα Διιεληθφ Κέληξν Ψπρηθήο Τγηεηλήο θαη Δξεπλψλ - ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ρξφληα αξγφηεξα: Γεκνζηεχκαηα ζε ειιεληθφ θαη μέλν ηχπν Ψπρηαηξείν Λέξνπ 1984: Νφκνο 815/1984 ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ν νπνίνο βαζίζηεθε ζε θαλνληζκφ πνπ πξνψζεζε ε ηφηε ΔΟΚ πξψηε πνιηηηθή θίλεζε κε ζηφρν ηελ απναζπινπνίεζε θαη ηελ θνηλσληθή απνθαηάζηαζε ησλ ςπρηθά λνζνχλησλ κέζσ πξνγξακκάησλ θαη αλάπηπμεο θνηλσληθψλ δνκψλ. (Πνηακηάλνο, 2000) Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο ζηελ Διιάδα ήηαλ: Ζ θαηά ην δπλαηφλ απναζπινπνίεζε ησλ αζζελψλ απφ ηα κεγάια ςπρηαηξεία/ άζπια θαη ε θξνληίδα ηνπο ζηελ θνηλφηεηα. Ζ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ ςπρηθά αζζελψλ πνπ παξέκελαλ ζην ςπρηαηξείν. Ζ βαζκηαία αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ςπρηαηξείνπ απφ ςπρηαηξηθέο κνλάδεο ζηα γεληθά λνζνθνκεία Ζ νξγάλσζε θαη ε δεκηνπξγία θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο πνπ ζηειέρσλαλ ηηο ππεξεζίεο ζηε ρψξα. (Πνηακηάλνο, 2000)

28 πκπεξάζκαηα Παξά ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα: Διιεληθέο δεκνζηεχζεηο: ζεκαζία ηεο πξφιεςεο θαη ηεο πξψηκεο παξέκβαζεο έξεπλεο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ απφ ηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο δεηήκαηα εκπινθήο ησλ ρξεζηψλ ηειεςπρηαηξηθή ςπρνθνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο θαη λέεο πξαθηηθέο ζηελ θνηλφηεηα. Νεζίδεο θαιήο πξαθηηθήο έιιεηςε γελίθεπζεο αζπλέρεηα ζηε θξνληίδα ζεκαληηθά δηαθνξνπνηεκέλε παξνρή ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο

29 ηα Αθαδεκατθά Κνηλσληθή Ψπρηαηξηθή Vs Κνηλνηηθή Κιηληθή Ψπρνινγία H ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ζηελ θνηλφηεηα είλαη θαηά θαλφλα ρψξνο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ςπρηάηξσλ Πξψην ηκήκα ςπρνινγίαο ζηελ Διιάδα άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην 1986 Γελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί εηδηθφηεηεο Γελ ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλνο ή άιινο θνξέαο πνπ λα εθπαηδεχεη θαη λα πξνεηνηκάδεη ηνπο ςπρνιφγνπο γηα ακηγψο θνηλνηηθή εξγαζία ηα Σκήκαηα Ψπρνινγίαο ε Κνηλνηηθή Κιηληθή Ψπρνινγία δελ απνηειεί μερσξηζηφ κάζεκα ή δελ είλαη ππνρξεσηηθφ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Κνηλσληθήο Ψπρηαηξηθήο Ηαηξηθή ρνιή Γηαθνπηφκελε ιεηηνπξγία

30 Παξάδεηγκα Καιήο Πξαθηηθήο Τπεξεζίαο Παηδηψλ θαη Δθήβσλ (ΤΨΤΠΔ) ηνπ Κέληξνπ Κνηλνηηθήο Ψπρηθήο Τγηεηλήο (ΚΚΨΤ) ηεο Ψπρηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Αζελψλ σο ηκήκα ηνπ Κέληξνπ Κνηλνηηθήο Ψπρηθήο Τγηεηλήο ηνπ Βχξσλα Καηζαξηαλήο, ην 1982 Η κοινοηική παιδοτςσιαηπική ππαγμαηοποιείηαι μέζα από ομαδικέρ διεπγαζίερ πος λαμβάνοςν σώπα ζηην πολςκλαδική ομάδα και η κοινή πίζηη ζηην κοινοηική παπέμβαζη αποηελεί θεμέλιο λίθο για ηην οςζιαζηική εθαπμογή ηηρ (Αλαγλσζηφπνπινο, Γ., Λαδαξάηνπ, Δ., & Ρφηζηθα, Β., 2005) χζηαζε ηεο πνιπθιαδηθήο νκάδαο 2 παηδνςπρίαηξνη 3 ςπρνιφγνη 2 θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί κία ςπρνπαηδαγσγφο κία ινγνπεδηθφο κία εξγνζεξαπεχηξηα κία επηζθέπηξηα πγείαο

31 Γξάζεηο ζε 3 επίπεδα Πξσηνγελήο Πξφιεςε δηαιέμεηο ζπδεηήζεηο ζε γνλείο καζεηψλ ζπκκεηνρή ζε νκαδηθέο ζπδεηήζεηο νξγαλσκέλεο απφ θνξείο παηδηψλ θαη εθήβσλ ζεκηλάξηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο καζεηψλ δηαθφξσλ ηάμεσλ πάλσ ζε δεηήκαηα ςπρηθήο πγείαο ηξηεηή πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο θαζεγεηψλ ζε ζπγθεθξηκέλα Γπκλάζηα ηεο πεξηνρήο επζχλεο πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο ησλ επαγγεικαηηψλ ζε ζέκαηα παξακέιεζεο θαθνπνίεζεο παηδηψλ δηαξθέο πξφγξακκα πξψηκνπ εληνπηζκνχ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε δηαηαξαρή ιφγνπ, θηλεηηθφηεηαο θαη πξνζνρήο καθξνρξφλην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα πξψηκνπ εληνπηζκνχ παηδηψλ κε πςειφ θίλδπλν εκθάληζεο καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ Γεπηεξνγελήο Πξφιεςε βξαρεία αηνκηθή ζεξαπεία ζπκβνπιεπηηθή γνλέσλ εηδηθέο ζεξαπείεο φπσο ζεξαπεία ιφγνπ, απνθαηάζηαζε ηεο θηλεηηθήο αλσξηκφηεηαο θαη ηεο δηάζπαζεο πξνζνρήο πξφγξακκα «πξψηκεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο» δηαηαξαρψλ ιφγνπ θαη θίλεζεο, πνπ απνζθνπεί ζηελ απνθαηάζηαζε αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ ιφγνπ, θηλεηηθφηεηαο θαη πξνζνρήο Σξηηνγελήο Πξφιεςε παξέρνληαη ππεξεζίεο νκαδηθήο απνθαηάζηαζεο παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο κε παξάιιειε νκαδηθή ζπκβνπιεπηηθή ησλ γνλέσλ ηνπο

32 Γηαζχλδεζε κε ηελ Κνηλφηεηα Απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ελφο Κνηλνηηθνχ Κέληξνπ ε ππεξεζία δηαηεξεί δεζκνχο κε: ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο Σνπο θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ βαζκίδσλ ηηο ππεξεζίεο πγείαο ηνπ δεκνζίνπ (ΗΚΑ, ΠΗΚΠΑ) ηηο ππεξεζίεο πγείαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (παηδίαηξνη θαη θαξκαθνπνηνί) Ωρ αποηέλεζμα ηηρ επαπκούρ δομήρ και εύπςθμηρ λειηοςπγία ηηρ, ζήμεπα η ΥΨΥΠΕ αποηελεί ένα ζηαθεπό θεζμό και δεζμό για ηιρ δύο κοινόηηηερ ηος Βύπυνα και ηηρ Καιζαπιανήρ (Αλαγλσζηφπνπινο, Γ., Λαδαξάηνπ, Δ., & Ρφηζηθα, Β., 2005)

33 πκπέξαζκα Πξνζέγγηζε ησλ ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ κέζα ζην πεξηβάιινλ πνπ ηα παξάγεη. Σν παηδί θαη ν γνλέαο δελ απνθφπηνληαη απφ ην γλσζηφ πεξίγπξν Έκθαζε ζηελ Πξφιεςε. Απεπζχλεηαη ζε φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα πλαίζζεκα ηεο θνηλσληθήο ηθαλνπνίεζεο ζηνπο επαγγεικαηίεο, φηη δειαδή ε παξνρή ςπρνινγηθψλ ππεξεζηψλ δελ είλαη κία πνιπηέιεηα, αιιά κία βαζηθή αλζξψπηλε αλάγθε.

34 Σασ ευχαριςτώ πολφ Στοιχεία επικοινωνίας:

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων»

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, Αζήλα, 29-10/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκηζης και Σετνολογίας ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ τολή Υημικών Μητανικών Γιαπανεπιζηημιακό Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών Οργάνωζη

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Πεξηθιήο Κ. Μπίξηζαο - Γξ Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Υξήζηνο ψθνο Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Γηψξγνο Γέιιηνο - Πξφεδξνο ΚΟΜΑΘ, Δπ. Καζεγεηήο Ννκηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Πξνυπφζεζε γηα ηηο επενδύζειρ θαη ηελ ανάπηςξη Έκθεζη ηος Παπαηηπηηηπίος για ηο Επισειπημαηικό Πεπιβάλλον 10 +1 ΧΡΗΙΜΕ ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ 1. Γηαηί ν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Tα θπξηόηεξα ζεκεία Σεβαζκόο ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ -Αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εμαθάληζεο ησλ 502 απφ 661 παηδηά ξνκά αιβαληθήο θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ Υωξνηαμηθόο θαη Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο ρόιηα παξαηεξήζεηο ηνπ ΔΠΟΥ

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ Υωξνηαμηθόο θαη Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο ρόιηα παξαηεξήζεηο ηνπ ΔΠΟΥ ΤΛΛΟΓΟ ΔΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΚΣΩΝ (ΔΠΟΥ) http://www.sepox.gr Γακβέηηα 6, 10678, Αζήλα, 5 νο φξνθνο ηει./θαμ: +30 210 3820076, e-mail: sepox@hotmail.com, sepox@tee.gr ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα