382 Ν. 89(Ι)/96. Αριθμός 89(1) του 1996 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "382 Ν. 89(Ι)/96. Αριθμός 89(1) του 1996 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3096, Ν. 89(Ι)/96 Μετά τη, συμφώνα με το Άρθρο 140 του Συντάγματος, Γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναφορά 3/96, ο περί Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Νόμος του 1996, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 89(1) του 1996 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Νόμος που προνοεί για τη διασφάλιση της ασφάλειας, υγείας και ευημερίας των προσώπων στην εργασία σ' όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και για την προστασία οποιωνδήποτε άλλων προσώπων έναντι των κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία σε σχέση με τις δραστηριότητες προσώπων στην εργασία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Ασφαλείας και Υγείας στην τίτλος. Εργασία Νόμος του Ερμηνεία. 2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο, οι ακόλουθες λέξεις ή όροι θα έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτές: "αντικείμενο για χρήση στην εργασία" περιλαμβάνει οποιαδήποτε εγκατάσταση ή μέρος οποιασδήποτε εγκατάστασης που σχεδιάστηκε για χρήση ή λειτουργία στην εργασία "αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο" σημαίνει πρόσωπο το οποίο εργάζεται για κέρδος ή αμοιβή αλλά δεν είναι εργοδοτούμενο πρόσωπο ασχέτως αν ' εργοδοτεί άλλους ή όχι

2 383 "γεωργία" έχευ την έννοι,α που της αποδίδεται. στο άρθρο 3 του περί Εργοστασίων Νόμου Κεφ. 134 και. γεωργικές εργασίες θα ερμηνεύονται, ανάλογα* "εγκατάσταση" περυλαμβάνει. οποι,αδήποτε σταθερά ή μετακι,νούμενα μηχανήματα, εξοπλι,σμό, συσκευές ή μέρη αυτών "ει,δοποίηση απαγόρευσης" σημαίνει ειδοποίηση που εκδίδεται- με βάση το άρθρο 46* "ειδοποίηση βελτίωσης" σημαίνει, ει,δοποίηση που εκδίδεται- με βάση το άρθρο 45 "εξαυρετν,κά εύφλεκτο" χαρακτηρίζει, ουσίες σε υγρή κατάσταση, οι_ οποίες έχουν εξαι.ρετι.κά χαμηλό σημείο ανάφλεξης και. χαμηλό σημείο ζέσεως, καθώς και. αέρι_α τα οποία, υπό κανονική θερμοκρασία και. πίεση, αναφλέγονται, στον αέρα* "εξωτερικός εργάτης" σημαίνει, οποιοδήποτε εργοδοτουμενο πρόσωπο το οποίο απασχολείτφΐ. σε χώρο που δεν είναυ κάτω από τον έλεγχο του εργοδότη "εξορυκτικές βιομηχανίες" μεταλλεία και. λατομεία περι,λαμβάνουν "επιθεωρητής" σημαίνευ επιθεωρητή που δι_ορίζεταυ σύμφωνα με το άρθρο 40*

3 384 "επ<_χείρηση" περιλαμβάνει βι,ομηχανι,κές ή άλλες δραστηριότητες, εμπόριο, ή άλλα επί τηδεύματα* "έργα μηχανι,κών κατασκευών" έχουν την έννοι,α που αποδίδεται, στο άρθρο 3 του περί Εργοστασίων Νόμου Κεφ. 134 "εργασία" σημαίνει, εργασία προσώπου ως εργοδοτούμενου ή αυτοεργοδοτουμένου ή ως εξωτερι_κού εργάτη. Νοείται, ότι. (α) εργοδοτούμενο πρόσωπο βρίσκεται, στην εργασία καθόλη την δι,άρκει,α της απασχόλησης του ως εργοδοτούμενο πρόσωπο αλλά όχι. άλλως πως. (β) αυτοεργρδοτούμενο πρόσωπο βρίσκεται, στην εργασία καθόλο τον χρόνο που αφιερώνει, απασχολούμενο ως αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο, (γ) εξωτερι,κός εργάτης βρύσκε cai. στην εργασία καθόλο το χρόνο που αφι_ερώνε«απασχολούμενο ως εξωτερικός εργάτης. και OL όροι. "εργασία", και. "στην εργασία" θα ερμηνεύονται, ανάλογα* "εργασίες λιμένων" έχουν την έννουα που αποδίδεται στο άρθρο 73 του περί Εργοστασίων Νόμου Κεφ. 134.

4 385 "εργοδότης" περιλαμβάνει, και. πρόσωπο, που δεν έχει. άλλα εργοδοτούμενα πρόσωπα, αλλά διεξάγει, οι.κονομι.κή δραστηριότητα ή διευθύνει, την επι.χείρηση του με σκοπό κερδοσκοπικό ή μή* "εργοδοτούμενος" σημαίνει, πρόσωπο που εργάζεται με σύμβαση απασχόλησης ή ασκούμενο ή μαθητευόμενο πρόσωπο και. περιλαμβάνει πρόσωπα τα οποία, ως τρόφΐ μοι. ιδρυμάτων, εκτελούν εργασία που τους έχουν ανατεθεί και. ο όρος "εργοδότηση" θα ερμηνεύεται, ανάλογα "εργοστάσιο" έχει, την έννοι,α που αποδίδεται, στο άρθρο 2 του περί Εργοστασίων Νόμου Κεφ. 134 "εύφλεκτο" χαρακτηρίζει, υγρές ουσίες, με χαμηλό σημείο ανάφλεξης* "καπνός" περΐ λαμβάνει> αέρι_ο ή ατμό* "κίνδυνος" σημαίνει, κίνδυνο πρόκλησης σωματι κής βλάβης* "κτίρι.ο" περιλαμβάνει, προσωρι,νό ή κι_νητό κτίρι.ο* "λατομείο" σημαίνει, εκσκαφή ή σύστημα από εκσκαφές που έγι,ναν με σκοπό, ή σε σχέση με, την εξαγωγή λατομικών υλι,κών (είτε στη φυσυκή τους κατάσταση είτε υπό μορφή διαλύματος ή αιωρήματος) ή προϊόντων λατομυκών υλι.- κών και, το οποίο δεν είναι, ούτε μεταλλείο

5 386 ούτε πηγάδι ούτε γεώτρηση ούτε συνδυασμός πηγαδυού και γεώτρησης "μεταλλείο" σημαίνει, εκσκαφή ή σύστημα από εκσκαφές που έγι.νε με ή σε σχέση με την εξαγωγή ορυκτών, (είτε στη φυσι,κή τους κατάσταση είτε υπό μορφή δι,αλυμάτων ή αιωρημάτων) ή ορυκτών προϊόντων με μέσα που απαι,τούν την πλήρη ή μερι,κή απασχόληση προσώπων υπογείως "οι.κι.ακά υποστατυκά" σημαίνει, υποστατικά που χρησιμοποιούνται. αποκλει.στι.κά γ»_α σκοπούς κατοίκησης (περί λαμβανομένου οποιουδήποτε κήπου, αυλής, χώρου στάθμευσης, βοηθητι,κού κτι,ρίου ή άλλων κτι,ρίων συνδεδεμένων με τα υποστατυκά ή χώρους που δεν χρησυμοποΐ ούνται. από κοι,νού από τους ενοίκους περισσοτέρων της μΐ ας κατοι,κςών) και, ο όρος "μή OLKUOKO υποστατυκά" θα ερμηνεύεται, ανάλογα* "οι.κοδομι.κές εργασίες" έχουν την έννοι,α που τους αποδίδεται, στο άρθρο 3 του περί Εργοστασίων Νόμου Κεφ. 134* "ουσία" σημαίνει, oπocaδήπoτε φυσι,κή ή τεχνητή ουσία ή μείγμα ουσι,ών είτε σε στερεά ή υγρή μορφή ή σε μορφή αερίου ή ατμού, και. περι λαμβάνει. μι,κροοργανι,σμούς "παράβαση" περι λαμβάνει., σε σχέση με οποιαδήποτε δι,άταξη, την παράλειψη συμμόρφωσης με τη διάταξη αυτή και. Ο όρος "παραβαίνω" θα ερμηνεύεται, ανάλογα*

6 387 "πηγή ανάφλεξης" περί.λαμβάνει, θερμές επυφάνευες, φως υψηλής εντάσεως, σπυνθήρες, και. οποιαδήποτε άλλη πηγή που είναι, υκανή να παράξεύ την απαυτούμενη ενέργεια γι,α την ανάφλεξη* "πολύ εύφλεκτο" χαρακτηρίζει, ουσίες: που μπορεί να θερμανθούν και, τελυκά να αναφλέγουν στον αέρα σε συνήθη θερμοκρασία χωρίς έξωθεν παροχή ενέργευας ή σε στερεά κατάσταση, που μπορούν να αναφλέγουν εύκολα μετά από σύντομη επίδραση πηγής ανάφλεξης και. που εξακολουθούν να φλέγονται, ή να καίονται, μετά την απόσυρση της πηγής ανάφλεξης ή σε υγρή κατάσταση, με πολύ χαμηλό σημείο ανάφλεξης ή που σε επαφή με το νερό ή με αέρα υψηλής υγρασίας εκλύουν εξαυρετυκά εύφλεκτα αέρυα σε επυκίνδυνες ποσότητες "προμήθευα", όπου η αναφορά γίνεται, γι,α την προμήθευα αντυκευμένων, σημαίνει, την παραχώρηση επί δανείω ή την προμήθευα τους μέσω πώλησης, εκμίσθωσης, ενουκίου ή ενουκυαγοράς είτε απευθείας είτε μέσω μεσυτεύοντος προσώπου* "πρόσωπο" περί λαμβάνε υ οπουοδήποτε σώμα προσώπων με ή χωρίς νομυκή προσωπυκότητα*

7 388 "σύμβαση απασχόλησης" σημαίνει, σύμβαση είτε ρητή είτε εξυπακουόμενη και, εάν είναι ρητή, είτε προφορική είτε γραπτή KOL περιλαμβάνει, σύμβαση μαθητείας* "συντηρημένος", σε σχέση με εγκατάσταση/ σημαίνει, διατηρημένος ή επιδιορθωμένος σε κατάσταση καλής και αποτελεσματικής λειτουργίας, και. ο όρος "συντήρηση" έχει. ανάλογη έννοια* "σωματική βλάβη" περιλαμβάνει βλάβη της υγείας* "υγεία" σε σχέση με την εργασία, υποδηλώνει όχι. μόνο την απουσία ασθένειας ή αναπηρίας αλλά περιλαμβάνει και. τα φυσικά, πνευματικά και ψυχικά στοιχεία που επηρεάζουν την υγεία και που έχουν άμεση σχέση με την ασφάλεια και την υγιεινή κατά την εργασία* "υποστατικό" περιλαμβάνει: (α) οποιαδήποτε επίγεια ή υπόγεια ή υπεράκτια εγκατάσταση και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση είτε επιπλέουσα είτε ευρισκόμενη στο βυθό της θάλασσας, ή λίμνης, είτε ευρισκόμενη σε έδαφος που καλύπτεται από νερό. (β) οποιαδήποτε σκηνή ή κινητή κατασκευή και

8 389 (γ) οπουοδήποτε όχημα ή σκάφος ή αεροσκάφος "Υπουργός" σημαύνει. τον Υπουργό Εργασύας και. KOLVUJVLKUV Ασφαλύσεων και. περιλαμβάνει. οποιοδήποτε λειτουργό του Υπουργεύου του δεόντως εξουσι,οδοτημένο από τον Υπουργό* "χρήση στην εργασύα", προκειμένου περύ επcβλαβώv γι,α την υγεύα ουσι.ών, σημαύνει. οπουαδήποτε δραστηρι_ότητα στην εργασία η οπούα εκθέτει, πρόσωπα σε επι.βλαβεύς ουσύες και π ερ «.λαμβάνει.: (α) την παραγωγή ή την παρασκευή, (β) το χει.ρι.σμό, (γ) την αποθήκευση, (δ) τη μεταφορά, (ε) την επεξεργασύα, ή την απόρριψη επιβλαβών yua την υγεύα ουσιών, (στ) την έκλυση επιβλαβών YLO την υγεύα ουσιών που προέρχονται από δραστηριότητες στην εργασύα, καθώς και. (ζ) την συντήρηση, επι,δι,όρθωση και καθορισμό εξοπλι_σμού KOL δοχεύων ή σωλήνων που περι,εύχαν επι,βλαβεύς YLO την υγεύα ουσύες*

9 390 κα<_ ο όρος "χρησι.μοποι.ώ στην εργασία", προκείμενου γι,α επιβλαβείς γι,α την υγεία ουσίες, έχει. ανάλογη έννοι_α "χώρος εργασίας" περιλαμβάνει οποιοδήποτε χώρο στον οποίο ευρίσκονται, ή είναι, δυνατό να ευρίσκονται σε οποιοδήποτε χρόνο, πρόσωπα στην εργασία. (2) Οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο περιλαμβάνει, αναφορές στον παρόντα Νόμο και. στους Κανονι_σμούς. Εφαρμογή των δυατάξεων του νόμου. 3.(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (4), (5) και. (6), ο Νόμος αυτός εφαρμόζεται σε χώρους εργασίας. (2) Ο Νόμος αυτός εφαρμόζεται και. σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση όπου διεξάγεται, επυχείρηση ή άλλη δραστηριότητα για σκοπούς κέρδους. (3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, ο Νόμος αυτός εφαρμόζεται οπουδήποτε εκτελείται εργασία από ή εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. (4) 0 Νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου πρόσωπο εργοδοτείται ως οικιακός βοηθός σε ιδιωτικό νοικοκυριό. (5) Εξαιρουμένων των εργασιών λιμένων, ο Νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται σε σχέση με πρό

10 391 οωπα στην εργασία που απασχολούνται, σε ποντοπόρα πλοιία. (6) 0. Νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται, σττς Ένοπλες Δυνάμει,ς της Δημοκρατίας σε σχέση με τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά η διάταξη αυτή δεν επηρεάζει, τα καθήκοντα των Ενόπλων Δυνάμεων βάσει, του Νόμου αυτού σε σχέση με άλλα πρόσωπα που εργοδοτούνται. από αυτές και. σε σχέση με άλλα πρόσωπα που μπορεί, να επηρεάζονται, από την εργασία των προσώπων που εργοδοτούνται. από τις Ένοπλες Δυνάμεις. (7) Το Υπουργι_κό Συμβούλιο δύναται, γυα λόγους δημόσι,ας ασφάλειας να εξαι,ρέσει. με Κανονι,σμούς από όλες ή μερι,κές από τι.ς δι.ατάξει.ς του Νόμου αυτού, οποι,οδήποτε χώρο εργασίας ή οποι.αδήποτε κατηγορία προσώπων στην εργασύα γι_α όσο χρόνο το θεωρεί, αναγκαίο, νοουμένου ότι. διασφαλίζεται, επαρκώς άλλοις πως η ασφάλει.α Kau υγεία των προσώπων στην εργασύα. ΜΕΡΟΣ II ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Ερμηνεία. 4. Γι_α τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει. δι_αφορετι.κή έννοι,α. "αντι_πρόσωπος ασφάλει_ας" σημαίνει, το πρόσωπο που εκλέγεται, με βάση το άρθρο 7. "επι,τροπή ασφάλειας" σημαίνει, την που συνι,στάται. με βάση το άρθρο 8. επυτροπή

11 392 "καθορι,σμένη εγκατάσταση" σημαίνει, κάθε unoot.ax.cko ή τόπο εργασίας που καθορίζεται, με Δΐ άταγμα του Υπουργού. "λειτουργός ασφάλει,ας * σημαίνει, to πρόσωπο το οπούο δι,ορίζεται. με βάση to άρθρο 10. "Συμβούλιο" σημαίνει, to Παγκύπρι,ο Συμβούλυο Ασφάλειας και. Υγείας που συνιστάται, σύμφωνα με τ.ο άρθρο 5. Παγκύπρι,ο 5.(1) 0 Υπουργός δύναται, με Διάταγμα δημο Συμβούλιο σιευόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρα Ασφάλειας τίας να συνιστά Παγκύπριο Συμβούλι,ο Ασφάλειας και Υγείας, και. Υγείας. (2) Το Συμβούλιο τελεί, υπό την προεδρία του Υπουργού και. τα μέλη του καθώς και. η περίοδος θητείας τους ορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού που δημοοιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. (3) Το Συμβούλιο έχει. τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (α) Να συμβουλεύει, τον Υπουργό για ζητήματα προλήψεως ατυχημάτων. (β) Να αναπτύσσει, διαδίδει, και. διατηρεί τις δραστηριότητες οι οποίες θα επηρεάσουν ή θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και. γενικότερα του κοινού.

12 393 (γ) Να υποβάλλει, στον Υπουργό προτάσει_ς ή ει,σηγήσεΐ ς γι,α τα μέτρα που πρέπει, να λαμβάνονται, και. τι_ς καλύτερες και. αποτελεσματικότερες μεθόδους εργασίας που πρέπει, να ακολουθούνται, προς το σκοπό εξασφάλισης της επαγγελματικής ασφάλει,ας xat της υγείας των εργαζομένων. (δ) Να συμβουλεύει. τον Υπουργό αναφορικά με τη σύνταξη ή αναθεώρηση Kavovuσμών υπό το φως της γνώσης και. πείρας που αποκτήθηκε από τη μελέτη των τοπιών συνθηκών, των δι,εθνών εξελίξεων και_ της τεχνολογικής προόδου. Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Παράρτημα Πρώτο (1): (4) Τα μέλη του Παγκυπρίου Συμβουλίου Ασφάλευας και. Υγείας που είναι ορισμένα δυνάμει του Νόμου περί Ασφάλειας στους Τόπους Εργασίας συνεχίζουν να είναι, μέλη του Συμβουλίου που προβλέπεται, από το άρθρο αυτό. Εφαρμογή των άρθρων 6 έως (1) Τα άρθρα 6 έως 12 εφαρμόζονται σε ομάδες ή κατηγορίες εγκαταστάσεων όπου εργόδοτούνται. από τον ίδι,ο εργοδότη πέντε ή περισσότερα πρόσωπα, τι,ς οποίες ο Υπουργός θα ορίζει, με Διάταγμα δημοσιευόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. (2) 0 Υπουργός δύναται να μην απαιτεί την εφαρμογή σε οποιαδήποτε καθορισμένη εγκατάσταση όλων ή οποιωνδήποτε δι,ατάξεων των άρθρων 6 έως 12 ή των Κανονισμών που εκδίδονται με

13 394 βάση το άρθρο 12, ή να τι_ς εφαρμόζει, με οποιεσδήποτε τροποποιήσεις κρίνει, εύλογες, αν ι.κανοποι_είται ότι. στην εν λόγω εγκατάσταση υπάρχουν επαρκείς ει,δι,κές δι.ευθετήσει.ς γι,α την προαγωγή της ασφάλειας και. υγείας των εργοδοτουμένων, ή αν ικανοποιείται ότι λόγω των εκδοχών περιστάσεων της καθορισμένης εγκατάστασης/ αυτές δεν δύνανται, να εφαρμοστούν. Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Παράρτημα Πρώτο (1): (3) Οι ομάδες ή κατηγορίες εγκαταστάσεων που έχουν ορισθεί, με Διάταγμα από τόν Υπουργό δυνάμει, του άρθρου 3 του Νόμου περί Ασφάλειας στους Τόπους Εργασίας θα θεωρούνται, ότι. έχουν ορισθεί δυνάμει, του παρόντος άρθρου. Αντ ι π ρόσωπος Ασφάλειας. 7.(1) Σε κάθε καθορισμένη εγκατάσταση όπου εργοδοτούνται λιγότερα από δέκα πρόσωπα πάνω σε τακτική βάση από τον ίδιο εργοδότη εκλέγεται, από τα εν λόγω πρόσωπα αντιπρόσωπος ασφάλειας. Επύσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Παράρτημα Τρίτο (1): Επιτροπές Ασφάλειας. (2) OL αντιπρόσωποι ασφάλειας οι οποίοι είναι εκλελεγμένοι δυνάμει των Κανονισμών περί Επιτροπών Ασφάλειας στους Τόπους Εργασίας θεωρού νταυ ότι. έχουν εκλεγεί δυνάμει, των Κανονισμών περί Επιτροπών Ασφάλειας στην Εργασία. 8.(1) Σε κάθε καθορισμένη εγκατάσταση όπου εργοδοτούνται δέκα ή περισσότερα πρόσωπα πάνω σε τακτική βάση από τον ίδιο εργοδότη πpέπεl να συνιστάται από τον εν λόγω εργοδότη επιτροπή ασφάλεΐ ας, της οποίας ο ρόλος θα είναι, συμβουλευτικός.

14 395 (2) Σε καθορισμένες εγκαταστάσεις όπου λειτουργούν περισσότερα από ένα τμήματα, και. σε κάθε τμήμα εργοδοτούνται. δέκα ή περισσότερα πρόσωπα πάνω σε τακτι_κή βάση από τον Coco εργοδότη, ο εν λόγω εργοδότης δύναται, να συνιστά επιτροπή ασφάλειας γι,α κάθε τμήμα. / Επίσημη Εφημερίδα Δημοκρατίας Παράρτημα Τρίτο (1): της (3) OL συσταθείσες δυνάμει, των Κανονισμών περί Enut ροπών Ασφάλει,ας στους Τόπους Εργασίας Επιτροπές Ασφάλευας θεωρούνται, OTL έχουν συσταθεί, δυνάμει, των Κανονυσμών περί. Επιτροπών Ασφάλεΐ ας στην Εργασία. Επιτροπές Ασφάλειας σε καθορισμένες εγκαταστάσεις στι,ς οποίες εργοδοτούνται. πρόσωπα από άλλο εργοδότη. 9. Σε καθορισμένες εγκαταστάσεις όπου υπάρχει, αντιπρόσωπος ασφάλειας ή επlτpoπή ασφάλεΐ ας και. εργοδοτούνται. από άλλο εργοδότη λυγότερα από πέντε πρόσωπα, ο αντιπρόσωπος ασφάλειας ή η επιτροπή ασφάλειας που υπάρχει, δύναται, να ενεργεί και. γι,α τους εν λόγω εργοδοτουμένους του άλλου εργοδότη. Λειτουργός Ασφάλει_ας. 10.(1) Σε κάθε καθορισμένη εγκατάσταση στην οποία εργοδοτούνται. πάνω σε τακτι,κή βάση περυσσότερα από δι.ακόσι_α πρόσωπα από τον ίδι,ο εργοδότη πρέπει, να διορίζεται, από τον εν λόγω εργοδότη, λειτουργός ασφάλει,ας επί πλήρους απασχολήσεως, που να τύγχανεl της έγκρισης του Υπουργού. (2) 0 Υπουργός δύναται, να απαίτησε L από εργοδότη να διορίσει, λειτουργό ασφάλειας επί

15 396 πλήρους απασχολήσεως, αν ο εν λόγω εργοδότης απασχολεί/ συνολικά σε καθορι_σμένες εγκαταστάσεις, πάνω σε τακτική βάση περι,σσότερα από δυακόσι.α πρόσωπα. (3) 0 λειτουργός ασφάλειας πρέπει να έχει. επαρκείς γνώσεις και πείρα ώστε να είνα«_ ι,κανός να ελέγχει, κα<_ δι,αχει,ρίζεται. κάθε ζήτημα που αφορά την ασφάλεια και. υγεύα των εργαζομένων στην καθορισμένη εγκατάσταση, να δι.ενεργεί επι,θεωρήσει ς, να υποβάλλει. συστάσεuς και. να διοργανώνει, μαθήματα γι,α θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και. υγείας. Επι,σήμη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Παράρτημα Πρώτο (1): (4) Οι. λει,τουργοί ασφάλειας OL οποίου είναι. δι_ορι.σμένοι δυνάμει, του άρθρου 7 του περί Ασφάλειας στους Τόπους Εργασίας Νόμου θεωρούνται, ότι. έχουν δι,ορυσθεί δυνάμει, του παρόντος άρθρου. Συνένωση δυο ή περι,σσοτέρων καθορ υσμένων εγκαταστάσεων. 11. Δυο ή περι.σσότερες καθορισμένες εγκαταστάσεις δύνανται., με την έγκριση του Υπουργού, να λογίζονται, ως μία καθορι,σμένη εγκατάσταση γι,α τους σκοπούς των άρθρων 6 έως 12. Κανονι,σμοί γι,α Αντιπροσώπους, Λευτουργούς και. Επι,τροπές Ασφάλειας. 12.(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδευ Κανονι,σμούς γυα την εκλογή ή τον ορι,σμό αντυπροσώπων ασφάλευας ή εποπτών ή καυ λευτουργών ασφάλευας και. τη δημυουργία και λευτουργία επ (.τροπών ασφάλει,ας. (2) Χωρίς επηρεασμό της γενι_κότητας του εδαφίου (1) OL Κανονι,σμοί που εκδίδονται, με

16 397 βάση "Co άρθρο αυτό μπορεί, να: (α) Προνοούν για ιη σύσταση, λει,τουργύα και. αρμοδυότητες tuv επιτροπών ασφάλειας, (β) προνοούν γι_α τον τρόπο εκλογής ή ορι. σμού των αντιπροσώπων ασφάλει,ας ή των εποπτών ή των λειτουργών ασφάλειας KOL, (γ) καθορίζουν ή ρυθμίζουν κάθε θέμα το οποίο χρήζει, ή είναι, δεκτικό καθορυσμού ή ρύθμισης. ΜΕΡΟΣ III ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ Γενι,κές υποχρέωσει,ς εργοδοτών. 13.(1) Κάθε εργοδότης πρέπει, να διασφαλίζει., καθόσον είναι, ευλόγως εφικτό, την ασφάλεια, υγεία και. ευημερία στην εργασία όλων των εργοδοτουμένων του. (2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των υποχρεώσεων του, που αναφέρονται, στο εδάφιο (1)/ OL υποχρεώσεις κάθε εργοδότη επεκτείνονται, ώστε να περι,λαμβάνουν τα ακόλουθα (α) την παροχή και. διατήρηση εγκαταστάσεων, συστημάτων KOL μεθόδων εργασίας τα οποία να είναι, καθόσον

17 398 είναι Ευλόγως εφικτό, ασφαλή και. χωρίς Κινδύνους γυα την υγεία, ) τις διευθετήσεις που διασφαλίζουν, καθόσον είναι ευλόγως εφικτό, την ασφάλεια και. την απουσία κίνδυνων για την υγεία σε σχέση με την χρήση, χειρισμό, αποθήκευση Kat μεταφορά αντικειμένων και ουσιών, ) την παροχή, τέτοιων πληροφοριών, οδηγιών, εκπαίδευσης Kat επιτήρησης γua την διασφάλιση, καθόσον είναι ευλόγως εφικτό, της ασφάλειας Kat υγείας των εργοδοτουμένων του, ) τη διατήρηση οποιωνδήποτε χώρων εργασίας που είναι κάτω από τον έλεγχο του, συμπεριλαμβανομένων Kat των μέσων προσπέλασης και εξόδου, σε κατάσταση που να είναι, καθόσον είναι, ευλόγως εφικτό, ασφαλείς Kau χωρίς κινδύνους για την υγεία, ) την παροχή και. διατήρηση περιβάλλοντος εργασίας γι.α τους εργοδοτουμένους του, το οποίο, καθόσον είναι ευλόγως εφικτό, είναι ασφαλές, χωρίς Κίνδυνους για την υγεία Kau επαρκές όσον αφορά τι_ς διευκολύνσεις Kat διευθετήσεις για την ευημερία τους στην εργασία.

18 399 (3) Ο εργοδότης εφαρμόζει τα μέτρα που προβλέπονται στα εδάφι,α (1) και, (2) του παρόντος άρθρου ακολουθώντας τυς nuo κάτω γενικές αρχές πρόληψης: (α) αποφυγή των κι_νδύνων (β) εκτίμηση των κίνδυνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν (γ) καταπολέμηση των κυνδύνων στην πηγή τους (δ) προσαρμογή της εργασύας στον άνθρωπο/ ειδικότερα όσον αφορά τη διαμόρφωση των θέσεων εργασίας καθώς και. την επιλογή των εξοπλισμών εργασίας καυ των μεθόδων εργασίας και. παραγωγής. (ε) παρακολούθηση της εξέλι,ξης της τεχνολογίας (στ) αντικατάσταση του επυκίνδυνου από το μη επικίνδυνο ή το λυγότερο επικίνδυνο (ζ) προγραμματισμό της πρόληψης με στόχο ένα συνεκτικό σύνολο που να ενσωματώνει στην πρόληψη την τεχνολογία, την οργάνωση της εργασίας, τι.ς συνθήκες εργασίας, τι,ς σχέσεις μεταξύ των κουνωνι.κών εταίρων και. την επίδραση των παραγόντων του περι,βάλ

19 400 λοντος κατά την εργασία (η) προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής προστασίας (θ) παροχή των κατάλληλων οδηγι,ών στους εργαζομένους. (4) Κάθε εργοδότης πρέπει, να λαμβάνει τα ανάγκαca μέτιρα ώστε ο εξοπλισμός εργασίας, ou μηχανές, τα μηχανήματα, oc συσκευές, και. τα εργαλεία που τίθενται, στη διάθεση των προσώπων στην εργασία, να είναι., κατάλληλα γι.α την προς εκτέλεση εργασία ή κατάλληλα προσαρμοσμένα προς το σκοπό αυτό, έτσι. ώστε να διασφαλίζεται, η ασφάλευα και. υγεία των προσώπων στην εργασία, κατά την χρησιμοποίηση τους. (5) Κάθε εργοδότης πρέπει, να διευθύνει την επιχείρηση του ή διεξάγει. τις δραστηριότητες του με τέτolo τρόπο και. πρέπει, να παρέχει, τέτοιες πληροφορίες ώστε να διασφαλίζει, καθόσον είναι, ευλόγως εφικτό ότι, πρόσωπα που δεν εργοδοτούνται από αυτόν, αλλά που μπορεί να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες της επιχείρησης του δεν θα εκτίθενται, σε κίνδυνο. (6) Σε οπουοδήποτε χώρο εργασίας όπου δυο ή περισσότεροι, εργοδότες διεξάγουν τις επιχειρήσεις ή δpaστηplότητες τους, αυτοί πρέπει, να συνεργάζονται., μεταξύ τους ή και. με αυτοεργοδοτουμενους που χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο εργασίας καθόσον είναι, πρακτικώς εφι,κτό, γ La

20 401 τη δυασφάλιση της ασφάλειας καν. υγείας όλων των προσώπων στην εργασία. (7) Κανένας εργοδότης δεν πρέπει, να επιβάλλει, ή να εισπράττει, ή να επιτρέπει, να επιβάλλονται ή να εισπράττονται από τους εργοδοτουμένους του οποιαδήποτε τέλη σε σχέση με οτιδήποτε γίνεται ή παρέχεται. για συμμόρφωση προς το Νόμο αυτό. (8) Στο άρθρο αυτό, η υποχρέωση κάθε εργοδότη να διασφαλίζει την υγεία στ.ην εργασία όλων τ,ων εργοδοτουμένων του περιλαμβάνει κοίτη ν υποχρέωση, καθόσον είναι ευλόγως εφικτό, να προστατεύει τη λειτουργία αναπαραγωγής των εργοδοτουμένων προσώπων KOL την υποχρέωση να προστ.ατ.εύει τις εργοδοτούμενες γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους από κινδύνους για τ,ο έμβρυο KOL για επαρκή χρόνο μετά τον τοκετό από κινδύνους για τις ίδιες ή το νεογέννητο κατά την περίοδο του θηλασμού. (9) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου '(3) "cou άρθρου 15/ κάθε εργοδότης πρέπει, να προβαίνει σε τέτοιες διευθετήσεις που να επιτρέπουν σε οποιονδήποτε εργοδοτούμενο του να αναφέρεl χωρίς καθυστ,έρηση στον άμεσα προϊστάμενο του οποιαδήποτε κατάσταση για τ.ην οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει, ότι παρουσιάζει άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία του. Μέχρις ότου ο εργοδότης πάρει, διορθωτικά μέτρα, εάν αυτά κρίνονται, αναγκαία/ δεν μπορεί να απαιτήσει, από τους εργοδοτουμένους του να επιστρέψουν σε εργασία στην οποία

21 402 εξακολουθεί, να υφίσταται άμεσος και σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή ή την υγεία, και δεν μπορεί να επιβάλει οποιεσδήποτε αδικαιολόγητες κυρώσεις στα πρόσωπα αυτά. (10) Κάθε εργοδότης πρέπει, να διαβουλεύεται με τους εργοδοτουμένους του ή χους αντιπροσώπους τους για τη δημιουργία και. διατήρηση διευθετήσεων για αποτελεσματική συνεργασία στην προαγωγή και. εφαρμογή μέτρων ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια, υγεία και ευημερία των εργοδοτουμένων. (11) Κάθε εργοδότης πρέπει να διαβουλεύεταυ με τους εργοδοτουμένους του ή με τους εκπροσώπους τους πάνω σε θέματα που άπτονται, της; ασφάλειας και. της υγείας στην εργασία. Υποχρεώσεις 14.(1) Κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο πρέπει αυτοεργοδοτου μένων να διευθύνει την επιχείρηση KOL να διεξάγει τις εργασίες του με τέτοιο τρόπο ώστε να προσώπων. διασφαλίζει., καθόσον είναι ευλόγως εφικτό, ότι το ίδιο και άλλα πρόσωπα που δυνατό να επηρεαστούν, δεν θα εκτίθενται σε κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία τους. (2) Κάθε αυτοεργοδοτοΰμενο πρόσωπο πρέπει να παρέχει σε πρόσωπα, που είναι δυνατό να επηρεαστούν αηό τις δραστηριότητες του, τέτοιες πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που διεξάγει την επιχείρηση ή την εργασία του, ώστε να διασφαλίζει, καθόσον είναι ευλόγως εφικτό, ότι τα πρόσωπα αυτά δεν θα εκτίθενται σε κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία τους.

22 403 (3) Σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας όπου δύο ή περι,σσότεροι, αυτοεργοδοτοϋμενοι» διεξάγουν τι,ς επι.χει.ρήσει.ς ή δραστηριότητες τους, αυτοί, πρέπει, να συνεργάζονται, μεταξύ τους ή KOL με εργοδότες που χρησι.μοποι.ούν τον ίδι,ο χώρο εργασίας, καθόσον είναι, πρακτικώς εφι,κτό, γι.α τη δι,ασφάλι,ση της ασφάλειας και, υγείας όλων των προσώπων στην εργασία. Υποχρεώσει,ς εργοδοτουμένων. 15.(1) Κάθε εργοδοτοϋμενο πρόσωπο εφόσον ευρίσκεται, στην εργασία, πρέπει, να: (α) Λαμβάνει, εύλογη φροντίδα γι,α την ασφάλευα και, υγεία του καθώς και, των άλλων προσώπων που μπορεί να επηρεάζονται, από πράξει,ς ή παραλείψεις του όταν βρίσκεται, στην εργασία. (β) συνεργάζεται, με τον εργοδότη στην εκτέλεση κάθε καθήκοντος ή υποχρέωσης που επιβάλλεται, σ'αυτόν συμφωνά με τ,ον παρόντα Νόμο. (Υ) χρησιμοποιεί τον προστατευτικό εξοπλισμό ή ιματισμό που παρέχεται, από τον εργοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, (2) Κανένα πρόσωπο δεν πρέπει εσκεμμένα ή απερίσκεπτα να κάνει, κακή χρήση ή να επεμβαίνει, αυθαίρετα σε οτιδήποτε που παρέχεται, για την ασφάλευα, υγεία KOL ευημερία του ιδίου ή άλλων προσώπων στην εργασία.

23 404 (3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (9) του άρθρου 13, σε περίπτωση που εργοδοτούμενο πρόσωπο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι υφίσταται κατάσταση που δημιουργεί άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία του ιδίου ή άλλου προσώπου, τον οποίο κίνδυνο το ίδι_ο δεν μπορεί να εξαλείψει,, πρέπει να αναφέρει, πάραυτα το γεγονός αυτό στον εργοδότη του ή στ.ον άμεσα προϊστάμενο του. Υποχρεώσεις προσώπων έναντι, άλλων προσώπων που δεν είναι, εργοδοτούμενα τους. 16.(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο, έχε», οποιουδήποτε βαθμού έλεγχο πάνω σε μη οικιακά υποστατικά που διατίθενται, ως χώρου εργασίας σε μη εργοδοτούμενα του πρόσωπα ή πάνω σε μέσα προοπέλασης προς, ή εξόδου από τα υποστατικά αυτά, ή έχει. τον έλεγχο πάνω σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις ή ουσίες που βρίσκονται, στα υποστατικά αυτά, πρέπει, να παίρνει, τέτοια μέτρα ώστε να διασφαλίζει, καθόσον τούτο είναι ευλόγως εφικτό, ότι τα υποστατικά, όλα τα μέσα προσπέλασης και εξόδου, καθώς και οποιαδήποτε εγκατάσταση ή ουσία που βρίσκεται ή, ανάλογα με την περίπτωση, διατίθεται για χρήση στα υποστατικά, είναι ασφαλή και χωρίς κινδύνους για την υγεία. (2) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο, δυνάμει σύμβασης ή μίσθωσης, έχει οποιουδήποτε βαθμού υποχρέωση που σχετίζεται με (α) την συντήρηση μετατροπή ή επιδιόρθωση οποιωνδήποτε υποστατικών τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο (1) ή

24 405 οποιωνδήποτε μέσων προσπέλασης ή εξόδου από αυτά ή, (β) την ασφάλεια ή την προστασία έναντι κινδύνων για την υγεία που δημιουργούνται, από εγκαταστάσεις ή ουσίες που βρίσκονται σε τέτοια υποστατικό, το πρόσωπο αυτό θα θεωρείται, ότι είναι το πρόσωπο το οποίο έχει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και τον έλεγχο εκείνων των υποστατικών, των μέσων προσπέλασης ή εξόδου, των εγκαταστάσεων και των ουσιών που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις του στις παραγράφους (α) και (β). Υποχρεώσεις σχεδιαστών, κατασκευαστών, ε ισαγωγέων και άλλων. 17.(1) Κάθε πρόσωπο που σχεδιάζει, κατασκευάζει, εισάγει, προμηθεύει, εκμισθώνει ή εκθέτει οποιοδήποτε αντικείμενο που προορίζεται για χρήση στην εργασία, ή οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε μη οικιακά υποστατικά για τη διεξαγωγή επιχείρησης ή για σκοπούς κέρδους πρέπει να: (α) διασφαλίζει, καθόσον είναι ευλόγως εφικτό, ότι το αντικείμενο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε να είναι ασφαλές και χωρίς κινδύνους για την υγεία όταν αυτό εγκαθίσταται, ρυθμίζεται, χρησιμοποιείται, καθαρίζεται ή υφίσταται συντήρηση από πρόσωπο στην εργασία, ή χρησιμοποιείται σε μη οικιακά υποστατικά

25 406 YLa τη διεξαγωγή επι,χείρησης ή γι.α σκοπούς κέρδους. (β) δι,εξάγει. ή διευθετεί γι,α τη διεξαγωγή τέτοι,ων δοκι,μών ή εξετάσεων που μπορεί, να είναι, αναγκαίες γι,α την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται, στο πρόσωπο αυτό από τις δuατάξεcς της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, (γ) παίρνει, τέτοι,α μέτρα, ώστε να δι.ασφαλίζει ότι. έχουν παρασχεθεί επαρκείς πληροφορίες στα πρόσωπα στα οποία προμήθευσε το αντι,κείμενο σχετικά με τη χρήση γι,α την οποία σχεδιάσθηκε ή δοκιμάσθηκε αυτό Kat σχετι,κά με οποιεσδήποτε συνθήκες που διασφαλίζουν ότι. αυτό θα είναι ασφαλές Kat χωρίς κι,νδϋνους γι,α την υγεία σ'όλες τι,ς περι.πτώσει.ς που αναφέρονται, στην παράγραφο (α) καθώς και. στι,ς περι.πτώσει.ς που το αντικείμενο αποσυναρμολογείται., διαλύεται, ή απορρίπτεται, ως άχρηστο, (δ) παίρνει τέτοια μέζρα, ώστε να διασφαλίζει., καθόσον είναι ευλόγως εφικτό, ότι. στα πρόσωπα στα οποία προμήθευσε το αντικείμενο παρέχονται όλες οι αναθεωρήσεις των πληροφοριών που παρασχέθηκαν ο'αυτά με βάση την παράγραφο (γ), για να καταστεί

26 407 γνωστό οτιδήποτε δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο (2) Κάθε πρόσωπο που συναρμολογεί ή εγκαθιστά οποιοδήποτε αντικείμενο για χρήση στην εργασία, ή αντικείμενο που χρησιμοποιείται σε μη οικιακά υποστατικά, για τη διεξαγωγή επιχείρησης ή για σκοπούς κέρδους πρέπει, να διασφαλίζει, καθόσον είναι ευλόγως εφικτό, ότι το αντικείμενο, με τον τρόπο που συναρμολογήθηκε ή εγκαταστάθηκε, δεν δημιουργεί κίνδυνο όταν χρησιμοποιείται, ρυθμίζεται., καθαρίζεται, ή συντηρείται.. (3) Κάθε πρόσωπο που παράγει, παρασκευάζει., εισάγει ή προμηθεύει, οποιαδήποτε ουσία πρέπει, να (α) διασφαλίζει, καθόσον είναι, ευλόγως εφί κτό, ότι η ουσία είναι, ασφαλής και. χωρίς κίνδυνο για τ.ην υγεία όταν χρησιμοποιείται, υφίσταται. χειρισμό ή επεξεργασία, αποθηκεύεται ή μεταφέρεται από πρόοωπο στην εργασία. (β) διεξάγει ή διευθετεί για την διεξαγωγή τέτοιων δοκιμών και εξετάσεων που μπορεί να είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται σ'αυτό από τις διατάξεις της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου,

27 408 (γ) παίρνει, τέτοι,α μέτρα, ώστε να διασφαλίζει, OCL έχουν παρασχεθεί επαρκείς πληροφορίες στα πρόσωπα στα οποία προμήθευσε τι,ς ουσίες σχετι,κά με οποιουσδήποτε κινδύνους που δημιουργού vx.au λόγω των ιδιοτήτων των ουσιών, σχετικά με τα αποτελέσματα δοκιμών που έγιναν για τις ουσίες ή σε σχέση με αυτές, και. σχετι,κά με τις συνθήκες που είναι αναγκαίες για να διασφαλίζεται ότι. οι ουσίες είναι, ασφαλείς και. χωρίς κινδύνους για την υγεία σ'όλες τlς περιπτώσεις που αναφέρονται, στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου καθώς και, όταν OL ουσίες απορρίπτονται, στο περιβάλλον, και. (δ) παίρνει, τέτοια μέτρα, ώστε να διασφαλίζει., καθ'όσο είναι, ευλόγως εφικτό, ότι. στα πρόσωπα στα οποία προμήθευσε την ουσία παρέχονται, όλες OL αναθεωρήσεις των πληροφοριών που παρασχέθηκαν σ'αυτά με βάση την παράγραφο (γ) γla να καταστεί γνωστό οτιδήποτε δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο. (4) Καμμιά από τις προηγούμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν πρέπει, να εκλαμβάνεται ότι. επιβάλλει, υποχρεώσεις σε πρόσωπο να επαναλάβει οποιαδήποτε δοκιμή ή εξέταση η οποία διεξήχθη από άλλα πρόσωπα ή και, για λογαριασμό του, που έγιναν για συμμόρφωση προς τις προηγούμενες διατάξεις.

28 409 ΜΕΡΟΣ IV ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Εξαίρεσει_ς. 18. Ou Δι.ατάξει_ς του παρόντος Μέρους θα εφαρμόζονται, σε όλους τους χώρους εργασίας εκτός από: (α) τα μέσα μεταφορών, και_ τους χώρους εργασίας εντός των μέσων μεταφορών (β) τι.ς ο<.κοδομ«κές εργασίες και. τα έργα μηχανικών κατασκευών (γ) τις εξορυκτικές βι,ομηχανίες εξαί ρουμένων των καρύων της επιχείρησης (δ) τα αλι,ευτι,κά σκάφη (ε) τους αγρούς, τα δάση και. άλλες εκτάσεις όπου εκτελούνται, γεωργι,κές εργασίες, εξαορουμένων των κτι,ρίων της επιχείρησης. Νοείται, ότ». τέτοι.ες υποχρεώσει,ς γι.α υγεία και. ευημερία στους χώρους εργασίας_ που εξαιρούνται, από αυτό το άρθρο θα επιβάλλονται, με Κανονι,σμούς που θα εκδίδονται, σύμφωνα με το άρθρο 38 του παρόντος Νόμου.

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK" (Φ.Ε.Κ. 212/Α/29-8-1996) O ΠPOE

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΚΑΤΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ------------------------ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές

Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές ιεθνές Γραφείο Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2001 ιεθνές Γραφείο Εργασίας (.Γ.Ε.) Κώδικας Πρακτικής του.γ.ε Ασφάλεια και υγεία

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 16/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK" (Φ.E.K.

ΠPOE PIKO IATAΓMA 16/1996 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK (Φ.E.K. ΠPOE PIKO IATAΓMA 16/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK" (Φ.E.K. 10/A/18-1-1996) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα συµπληρώνεται µε το Π.. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99)]

[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα συµπληρώνεται µε το Π.. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99)] ΠPOE PIKO IATAΓMA 17/1996 "Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK" (ΦEK 11/A/18-1-96) [σηµειώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000 Ο περί της Σύµβασης περί των ικαιωµάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2000, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2198 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα