Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ"

Transcript

1 ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

2 Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα ζην πιαίζην ηεο Αγσγήο Υγείαο Φαγεηό θαη Υγεία Τα παηδηά αλακέλεηαη λα θαηαθηήζνπλ έλα επαξθέο θαη ζπλεθηηθό ζώκα γλώζεσλ γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή, ε νπνία δηέπεη ηεο εξγαζίαο, ρσξίο όκσο λα γίλεηαη εκκνλή. Καηαιήγνπκε ζε απιέο θαη όρη ζύλζεηεο θαη αθεξεκέλεο γλώζεηο ζρεηηθέο κε ηε δηαηξνθή, νη νπνίεο είλαη ινγηθέο θαη θαηαλνεηέο. Δε γίλεηαη αλαθνξά κόλν ζηε δηαηξνθή, αιιά ζην θαγεηό ζε ζρέζε κε ηελ πγεία, θαη αληηκεησπίδεηαη νιηζηηθά. (θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή, αηζζεηηθή πηπρή θ.ι.π.) Δίλεηαη έκθαζε ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή, πνπ είλαη απαξαίηεηε ζε θάζε ελόηεηα δηαηξνθηθήο αγσγήο, θαιιηεξγώληαο ζηάζεηο θαη δεμηόηεηεο γηα ηελ πγεία.

3 Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα ζην πιαίζην ηεο Αγσγήο Υγείαο Φαγεηό θαη Υγεία Καιιηεξγείηαη θξηηηθή ζθέςε, κέζα από ηνλ εληνπηζκό ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη πξνωζείηαη δξάζε(ζπιινγηθή) κέζα από δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο, κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο πγείαο. Η θξηηηθή ζθέςε θαη ε ιήςε απνθάζεσλ αλαπηύζζoληαη επίζεο κέζα από ηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο θαη αγνξάο ηξνθίκσλ. (Αγσγή θαηαλαισηή) Τα παηδηά ζα πξέπεη λα απνιακβάλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο θαηαλάιωζεο θαγεηνύ ζην ζρνιείν, ζηε ζρνιηθή εθδξνκή θαη ζε ρώξνπο αλαςπρήο ζηελ θνηλόηεηά ηνπο.

4 ΑΛΛΑΓΕΣ ινηπόλ: Ωο πξνο ην πεξηερόκελν Ωο πξνο ηε θηινζνθία θαη πξνζέγγηζε Η έκθαζε από ηελ ηξνθνγλσζία κεηαθηλείηαη ζε κηα πην νιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο δηαηξνθηθήο αγωγήο θαη ην κάζεκα κπνξεί λα νξγαλώλεηαη κέζα από ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηύπνπ project. Μέζα από ηε δηαηξνθηθή αγσγή ηθαλνπνηείηαη έλα κεγάιν κέξνο ησλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ θαη ππνελνηήησλ ηεο Αγσγήο Υγείαο όπσο θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα:

5 ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΑΗ ΔΛΓΛΑΚΩΠΖ ΔΑΡΝ π.ρ. Η ζέζε ηνπ θαγεηνύ ζηε δσή καο Απηνεηθόλα θαη θαγεηό ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΔΛΔΟΓΝ ΞΝΙΗΡΖ π.ρ. Δηαθήκηζε θαη ηξόθηκα Τν θπιηθείν Επηζθέςεηο θαη επαθέο κε κάγεηξεο, εζηηάηνξεο, παξαγσγνύο ηξνθίκσλ θ.ι.π. ΠΛΓΔΠΖ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖΠ ΑΓΩΓΖΠ ΚΔ ΡΗΠ ΘΔΚΑΡΗΘΔΠ ΔΛΝΡΖΡΔΠ ΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖ ΑΠΦΑΙΝΠ ΘΑΗ ΓΗΔΗΛΝ ΡΟΝΞΝ ΕΩΖΠ π.ρ. Τν θνιαηζηό Εθδξνκηθό θαιάζη Γεύκα από ηε Μεζόγεην Φπζηθή δξαζηεξηόηεηα θαη δηαηξνθή ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΘΑΗ ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΘΝΗΛΩΛΗΘΝ ΔΑΡΝ π.ρ. Παηδηθό πάξηπ Φεζηηβάι ςσκηνύ Finger food

6 ΑΛΛΑΓΕΣ: Σπκκεηνρηθή Δξάζε Σεκαληηθό ξόιν ζην ΝΑΠ Αγσγήο Υγείαο έρνπλ: ε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα ε ελεξγόο ζπκκεηνρή θαη ε εκπινθή όισλ (καζεηώλ-εθπαηδεπηηθώλ-γνληώλ-θνηλόηεηαο) ζηελ αλάιεςε θαη ζηελ εθαξκνγή κηαο δξάζεο θαγεηνύ, όπνπ απηό είλαη εθηθηό.

7 ΑΛΛΑΓΕΣ: Κνηλνηηθή Εκπινθή Η ηνπηθή θνηλόηεηα θαιείηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηε δξάζε: αληαιιαγή απόςεσλ θαη ζπλεξγαζία γηα δηνξγάλσζε κηαο δξαζηεξηόηεηαο (όπσο Μεζνγεηαθό γεύκα). νηθνλνκηθή ζηήξημε (όπσο εηνηκαζία θεξαζηηθώλ πνπ ζα πξνζθεξζνύλ ζε κηα εθδήισζε). παξνρή ππνζηεξηθηηθνύ πεξηβάιινληνο ζην ζρνιείν, πνπ λα θάλεη ηηο πγηεηλέο επηινγέο ηελ επθνιόηεξε ιύζε (όπσο δηνξγάλσζε «breakfast club» ζην ζρνιείν, ώζηε ηα παηδηά λα κπνξνύλ λα παίξλνπλ πξόγεπκα ην πξσί, πξνηνύ μεθηλήζεη ην κάζεκα, αθνύ ηα πεξηζζόηεξα δελ πξνιαβαίλνπλ λα ην πάξνπλ ζην ζπίηη).

8 ΑΛΛΑΓΕΣ: Γνλετθή εκπινθή Η εκπινθή ησλ γνληώλ εμίζνπ ζεκαληηθή, θξίλεηαη απαξαίηεηε: Σπλερήο ελεκέξσζε γηα ηελ εξγαζία πνπ γίλεηαη ζην ζρνιείν κε κελύκαηα πξνο ην ζπίηη/εηζεγήζεηο γηα αλάκημε, ππνζηήξημε θιπ. Πξόζθιεζε γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ εηνηκαζία πξνγεύκαηνο θαη κεηά «Τξώκε όινη καδί παξέα». Εζεινληηθά πξνζθέξνληαη λα βνεζήζνπλ ζηελ εηνηκαζία ρξηζηνπγελληάηηθσλ θαηαζθεπώλ θαη εδεζκάησλ γηα έλα ρξηζηνπγελληάηηθν παδαξάθη.

9 ΑΛΛΑΓΕΣ: Μαζεηηθή εκπινθή θαη δξάζε Τνλίδεηαη πσο ν ξόινο ησλ καζεηώλ παξακέλεη θεληξηθόο θαη ζεκαληηθόο ζην ΝΑΠ, αθνύ εληάζζεηαη ζε έλα επξύηεξν θνηλσληθό πιαίζην όπνπ ζα κπνξνύλ λα ζθέθηνληαη, λα καζαίλνπλ, λα πξάηηνπλ, λα ζπλππάξρνπλ, λα δνπλ. Να δνπλ θαιά θαη κε πγεία!!! Η πξαθηηθή εθαξκνγή ζηα εξγαζηήξηα Νηθηαθήο Νηθνλνκίαο θξίλεηαη απαξαίηεηε εθόζνλ θαιιηεξγεί ζηάζεηο θαη δεμηόηεηεο/θιεηδηά γηα ηελ πγεία. Απνηειεί απαξαίηεην, κειινληηθό εθόδην δσήο γηα ηνπο καζεηέο, ηνπο απξηαλνύο πνιίηεο.

10 Εδξαίσζε Σρνιηθήο Πνιηηηθήο γηα ην θαγεηό θαη ηε δηαηξνθή κε ηελ αλάκημε όισλ ησλ θνξέσλ. Τν θάζε ζρνιείν κπνξεί θαη ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη πνιηηηθή «πεξί θαγεηνύ»: Τη ηξώσ ην δηάιεηκκα Τη θέξλσ από ην ζπίηη Τη κπνξώ λα πάξσ ζηελ εθδξνκή Τη αγνξάδσ/ηξώσ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν Τη κπνξώ λα θεξάζσ ηνπο θίινπο κνπ Τη ηξώγσ ζην γεύκα ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ Κνηλά κελύκαηα πξνο θαη από ην ζπίηη θαη ηελ θνηλόηεηα.

11 Δηαηξνθηθή Αγσγή θαη Αγσγή Ζσήο Γηα ηηο ηάμεηο Α -Δ, κέζα ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Αγσγήο Ζσήο, ζπζηήλεηαη ε εθαξκνγή απιώλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ δηαηξνθήο, όπσο: «Τν πξόγεπκα» «Τα θξνύηα θαη ιαραληθά ζην ζρνιείν» θαη ελζαξξύλεηαη ηδηαίηεξα ε πξαθηηθή εθαξκνγή ζηα εξγαζηήξηα Νηθηαθήο Νηθνλνκίαο.

12 Δηαηξνθηθή Αγσγή θαη Αγσγή Ζσήο - Εηζεγήζεηο Εηδηθά γηα ηα παηδηά ησλ Α -Δ ηάμεσλ ζπζηήλεηαη εηνηκαζία απιώλ παξαζθεπαζκάηωλ, όπσο γηανπξηνδεκηνπξγίεο, κπξνπζθέηα κε δηάθνξα πιηθά, θξνπηνζαιάηα, ζαιάηα, ξνθήκαηα θ.ά. Αλακέλεηαη αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα απιώλ δεμηνηήηωλ καγεηξηθήο όπσο μεθινύδηζκα θξνύησλ, ρξήζε καραηξηώλ γηα άιεηκκα ή γηα θόςηκν καιαθώλ ηξνθώλ, θόςηκν καιαθώλ ηξνθώλ κε εηδηθό ςαιίδη, ζηύςηκν ιεκνληώλ/πνξηνθαιηώλ, θ.ά.

13 Δηαηξνθηθή Αγσγή θαη Αγσγή Ζσήο Γηα ηελ θαιύηεξε θαη αζθαιή αμηνπνίεζε ησλ εξγαζηεξίσλ επηζεκαίλεηαη όηη: Τα εξγαζηήξηα είλαη ζρεδηαζκέλα θαη εμνπιηζκέλα γηα λα εξγάδνληαη παηδηά. Γηα λα εξγαζηνύλ πεξηζζόηεξα παηδηά είλαη απαξαίηεην λα νξγαλσζεί ε εξγαζία κε ηξόπν πνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα θαη ε πγηεηλή ζην εξγαζηήξην. Αμηνπνίεζε ηνπ θνλδπιίνπ γηα αλαιώζηκα θαη εμνπιηζκό από ηηο Σρνιηθέο Εθνξείεο.

14 Γεληθά Εθηόο από ηελ Πξαθηηθή Δηαηξνθηθή Αγσγή αλακέλεηαη λα αμηνπνηεζεί θαη ε πξαθηηθή εθαξκνγή ζηε ρξήζε πθαζκάηωλ ηνπιάρηζηνλ ζε έλα ζρέδην εξγαζίαο όπσο: Εηνηκάδσ έλα δώξν γηα ην θίιν κνπ. Οξγαλώλνπκε θηιαλζξσπηθό παδαξάθη κε δηθέο καο θαηαζθεπέο γηα λα βνεζήζνπκε θάπνην ζθνπό.

15 Γεληθά Καιό ζα ήηαλ λα ππάξρεη πξαθηηθή εθαξκνγή ζε θάζε ελόηεηα κε έκθαζε πάληα ζηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. Τν θαγεηό, ε πξνεηνηκαζία θαη ε παξαζθεπή ηνπ ζεσξνύληαη βαζηθά σο θύξηεο εκπεηξίεο, εκπεηξίεο θιεηδηά γηα ηε δηαηξνθηθή αγσγή θαη ησλ θνηλσληθώλ πηπρώλ πνπ άπηνληαη ηνπ θαγεηνύ. Η καγεηξηθή ζεσξείηαη σο κηα βαζηθή δεμηόηεηα δσήο, πνπ «ν θαζέλαο αμίδεη λα δηδαρζεί θαιά, γηαηί αλ νη άλζξσπνη δελ κάζνπλ λα καγεηξεύνπλ, δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ ζσζηέο δηαηξνθηθέο επηινγέο θαη λα έρνπλ πιήξε έιεγρν ηνπ θαγεηνύ πνπ θαηαλαιώλνπλ ζηε δσή ηνπο». (Focus on Food Campaign, )

16 Σπκπεξαζκαηηθά «Κεληξηθό ξόιν ζην Πξόγξακκα Σπνπδώλ Αγσγήο Υγείαο έρεη ε ρξήζε ησλ εξγαζηεξίσλ ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο ζην ζρνιείν. Οη καζεηέο/καζήηξηεο όισλ ησλ βαζκίδσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο καγεηξηθήο (ρεηξηζκνύ, πξνεηνηκαζίαο, επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ) κε επράξηζην ηξόπν θαη λα πεηξακαηηζηνύλ κε θαγεηά δηαθόξσλ πνιηηηζκώλ. Τα εξγαζηήξηα ηεο καγεηξηθήο, πέξαλ ησλ ζηόρσλ ηεο ππνελόηεηαο γηα ην θαγεηό, ζα πξέπεη λα αμηνπνηνύληαη επθαηξηαθά από όιεο ηηο ηάμεηο θαη βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηα πιαίζηα εθδειώζεσλ ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. εηνηκαζία θεξαζηηθώλ, κηθξώλ ζλαθ γηα πεξίπαην θ.ά.)» [Νέν Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Αγωγήο Τγείαο]

17

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική Μέριμνα (HACC) Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ 24 Περιεχόμενα Ειιεληθή Οξζόδνμε Κνηλόηεηα Ν.Α. Κξηηήξηα Επηινγήο Τπεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ ΦΑΞ : 2105242386, 210 3845434, 210 3835093 gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org. Αζήλα 30-06-2014 ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΤΜΠΔΠΡΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ.

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ. 1 ΣΔΛΔΣΖ ΒΡΑΒΔΤΖ 10εο ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ άββαην 14 Ηνπλίνπ 2014 - Αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θηίξην Αλαζηάζηνο Γ Λεβέληεο αίζνπζα Β108 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε - Έληηκε Δθπξόζσπε

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ

ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ Α. Σηε ζπγθεθξηκέλε νκηιία ν Γ. Σθαιθέαο αλαθέξεηαη ζην ζπζρεηηζκό επηζηήκεο θαη αλζξσπηζκνύ. Αξρηθώο, αθνύ νξίδεη ηελ επηζηήκε σο

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ. ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info.

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ. ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info. ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info.gr ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ Αζήλα, Τεηάξηε 1 Ννεκβξίνπ 2006 Xακειφηεξε πνηφηεηα δσήο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα