ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 49243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. Δ18Α ΕΞ2011/ ΑΥΟO (ΦΕΚ 729/Β ) «Προϋποθέσεις, δικαι ολογητικά και διαδικασία παραλαβής καυσίμων κινητήρων από τις ξένες διπλωματικές αποστολές και προξενικές αρχές καθώς και τους αναγνωρι σμένους Διεθνείς Οργανισμούς με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από ελεύθερα απο θέματα (φορολογημένα) με συμψηφισμό για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των αυτοκινήτων οχημάτων τους... 1 Καθορισμός οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης των Υπηρεσιών της Έδρας της Πε ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Υπηρεσι ών των Περιφερειακών Ενοτήτων που υπάγονται στην Περιφέρεια... 2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Δ18Α ΕΞ2012 (1) Τροποποίηση της υπ αριθ. Δ18Α ΕΞ2011/ ΑΥΟO (ΦΕΚ 729/Β ) «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία παραλαβής καυσίμων κινητήρων από τις ξένες διπλωματικές αποστολές και προξενικές αρχές καθώς και τους αναγνωρισμένους Διεθνείς Οργανισμούς με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κα τανάλωσης από ελεύθερα αποθέματα (φορολογημέ να) με συμψηφισμό για την κάλυψη των αναγκών κί νησης των αυτοκινήτων οχημάτων τους. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις υπ αριθ. Δ18Α ΕΞ2011/ ΑΥΟO «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία παραλαβής καυσίμων κινητήρων από τις ξένες διπλωμα τικές αποστολές και προξενικές αρχές καθώς και τους αναγνωρισμένους Διεθνείς Οργανισμούς με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από ελεύθερα απο θέματα (φορολογημένα) με συμψηφισμό για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των αυτοκινήτων οχημάτων τους». 2) Το ΠΔ 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και υπαγω γή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματεί ας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α ), καθώς και το ΠΔ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α ). 3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ Α / ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα». 4) Την υπ αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/ (ΦΕΚ 2574/ Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών. 5) Την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω απόφασης, προκειμένου να προβλεφθεί διαδικασία αντικατάστασης των βιβλιαρίων καυσίμων. 6) Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 3, προστί θεται νέα παράγραφος 5, ως ακολούθως: «5. Σε περιπτώσεις απώλειας του βιβλιαρίου, παρέ χεται η δυνατότητα αντικατάστασής του για μία και μόνο φορά, με την τήρηση της ακόλουθης διαδικασίας: α. Η εκάστοτε ενδιαφερόμενη αρχή απευθύνεται στο Τελωνείο Αθηνών με αίτηση δήλωση, κατάλληλα θε ωρημένη από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία αιτείται την αντικατάσταση του βιβλιαρίου και δηλώνει ότι σε περίπτωση ανεύρεσης αυτού θα ενημερωθεί άμεσα το Τελωνείο Αθηνών. Στην εν λόγω αίτηση δήλωση επισυνάπτεται σχετική βεβαί ωση του αρμοδίου Τμήματος Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας για τη δήλωση της απώλειας του βιβλιαρίου. β. Το Τελωνείο Αθηνών ενημερώνει άμεσα το Δ Τε λωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων Πειραιά, αποστέλλο ντας και αντίγραφο της σελίδας του τηρούμενου στα αρχεία του βιβλίου. γ. Το Δ Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων Πειραιά ενημερώνει το τηρούμενο από την υπηρεσία του αρχείο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δε θα χορηγηθεί στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών συμψηφιστική ατέ λεια ως προς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για παρα δόσεις καυσίμου βάσει του απωλεσθέντος βιβλιαρίου».

2 49244 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2 Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δη μοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2012 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ F Αριθ /4397 (2) Καθορισμός οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα συ ντήρησης των Υπηρεσιών της Έδρας της Περιφέ ρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων που υπάγονται στην Πε ριφέρεια. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162/τ.Α / ) «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμ βάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» που αφορούν την συντήρηση οδών. 2. Την υπ αριθ. Δ17α/06/52/ΦΝ433/ απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τον «Καθορισμό των οδών του Νομού Αττικής και των ολοκληρωμένων τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων που η συντήρησή τους ανή κει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε./Υ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308/ ) «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλ λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» που αφορούν ρυθμίσεις για την Εγνατία οδό και τις εκδιδόμενες για την εφαρμογή του οδηγίες. 4. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση Οργάνωση Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», 5. Την υπ αριθ. 25/Δ17α/09/141/ΦΝ 443/ Εγκύ κλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. 6. Την υπ αριθ. 8/Δ17α/02/61/ΦΝ 443/ Εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 7. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και επειδή υπάρχει ανάγκη διορθώσεων και συμπληρώσεων της αποφάσεως με υπ αριθ /2305 του Γεν. Γραμ. Περ. Δυτικής Μακεδονίας (Φ.Ε.Κ. 992/ /τ.Β ), που εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρ θρου 7 του ν. 3481/2006, με θέμα «Καθορισμός οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης των υπη ρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που υπάγονται στην Πε ριφέρεια», προκειμένου να διασαφηνιστούν οι διατάξεις των ενοτήτων Α, Β, Γ, Δ, Ε να διορθωθούν σφάλματα, να γίνουν ακριβέστερες περιγραφές ορισμένων από τα οδικά τμήματα, να συμπληρωθούν οδικά τμήματα και να προστεθούν ενότητες Ζ, Η και Θ, σύμφωνα με τις προτάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών της Έδρας της Πε ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Περιφερειακών Ενοτήτων, αποφασίζουμε: Α) Καθορίζουμε τις οδούς που η συντήρησή τους ανή κει στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όπως περιγράφονται παρακάτω και καταγράφονται στον Πί νακα Ι, ο οποίος επισυνάπτεται στο Παράρτημα Πινάκων της παρούσας απόφασης, εξαιρουμένων των τμημάτων τους που βρίσκονται εντός των εγκεκριμένων Σχεδίων πόλεων των Δήμων Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Φλώρινας, Καστοριάς, Άργους Ορεστικού, Γρεβενών, Δεσκάτης: ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 1) Ε.Ο. Αλβανικά σύνορα Κρυσταλλοπηγή Φλώρινα Βεύη. 2) E.O. FYROM Νίκη είσοδος Φλώρινας (όρια σχε δίου). 3) E.O. Βεύη Κόμβος Αμυνταίου Κόμβος Παραβε γορίτιδας (νέο τμήμα). 4) Ε.Ο. Κόμβος Παραβεγορίτιδας Κόμβος Ανατολικού Κόμβος ΑΕΒΑΛ Κόμβος Κοίλων Κοζάνης Βόρεια είσοδος Κοζάνης (όρια σχεδίου). 5) Ε.Ο. Έξοδος Κοζάνης (από όρια εγκεκριμένου σχε δίου) προς Λάρισα Διασταύρωση με ενωτική (Κόμβου Τσελίκα) Σέρβια Όρια Περιφ. Εν. Λάρισας. 6) Ε.Ο. Κόμβος Κοίλων Διασταύρωση ενωτικής με Ε.Ο Κοζάνης Λάρισας (Κόμβος Τσελίκα). 7) Ε.Ο. Όρια Περιφ. Εν. Ημαθίας Δρέπανο είσοδος Κοζάνης (όρια σχεδίου). 8) Ε.Ο. Κόμβος Αιανής Νεάπολη Πεντάλοφος Επταχώρι Όρια Περιφ. Εν. Ιωαννίνων. 9) Ε.Ο. Κοίλα Βατερό (ενωτική). 10) Ε.Ο. Όρια Περιφ. Εν. Τρικάλων Γρεβενά Μπάρα Γρεβενών. 11) Ε.Ο. Κόμβος Νεάπολης Κόμβος Κωσταράζι Δι σπηλιό Είσοδος Καστοριάς. 12) Διασταύρωση Κορομηλιάς Σημείο Χάνι Μπιρίκι (Διασταύρωση Εθ.Ο. 15 προς Απόσκεπο) Διασταύρωση με οδό Κρυσταλλοπηγή Βεύη. 13) Ε.Ο. Κόμβος Παραβεγορίτιδας Όρια Περιφ. Εν. Πέλλας. 14) Δισπηλιό Κόμβος Αμπελοκήπων Έξοδοι Εγνατίας Άργος Ορεστικό Αερολιμένας Καστοριάς. Β) Καθορίζουμε τις οδούς που η συντήρησή τους ανή κει στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, όπως περιγρά φονται παρακάτω και καταγράφονται στον Πίνακα ΙΙ που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Πινάκων της παρούσας απόφασης: ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 1) Ε.Ο. Όρια Περιφ. Εν. Λαρίσης Δεσκάτη Όρια Περιφ. Εν. Τρικάλων (Κερασιά). ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 2) Γρεβενά Πόρο Κνίδη Πευκάκι (Κολοκυθάκι). 3) Παλιουριά Παρασκευή προς Δεσκάτη (διαστ. με Εθνική Οδό Ελασσόνα Δεσκάτη). 4) Βάρη Εξαρχο μέχρι όρια Περιφ. Εν. Γρεβενών προς Δαφνερό Κοζάνης. 5) Πευκάκι (Κολοκυθάκι) Πυλωροί Ποντινή Παλαι οχώρι Νεοχώρι Παναγιά Παλιουριά. 6) Διασταύρωση Εθνικής Οδού Γρεβενών Κοζάνης προς Μηλιά Κιβωτό Γέφυρα Πανάρετης μέχρι όρια Περιφ. Εν. προς Νεάπολη Κοζάνης. 7) Γρεβενά Οροπέδιο Εκκλησιές Άγιος Κοσμάς και τμήμα Δασυλλίου όρια Περιφ. Εν. προς Κοζάνη. 8) Γρεβενά προς Μαυραναίους διακλάδωση στη θέση

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ταμπούρι Ζιάκα Περιβόλι και μέχρι όρια Περιφ. Εν. προς Θυβούσα. 9) Διασταύρωση της οδού (Γρεβενών Περιβόλι) στη θέση Ταμπούρι προς Ανάβρυτα Πολυνέρι Φιλιππαίοι και Σαμαρίνα. 10) Γρεβενά Ελατος Καληράχη Δοτσικό μέχρι συναντήσεως του δρόμου προς Σαμαρίνα. 11) Διακλάδωση Γρεβενών Μαυραναίων προς Κηπου ρειό Κρανιά Γρεβενών Καλλιθέα και μέχρι τα όρια του Περιφ. Εν. Τρικάλων προς Κορυδαλλό Σήραγγα Κατάρας. 12) Κρανιά Γρεβενών μέχρι όρια Περιφ. Εν. (Σάρα) προς Μηλέα Μετσόβου Ιωαννίνων. 13) Παλαιοχώρι μέχρι Σαρακίνα. 14) Διακλάδωση Εθνικής Οδού 15 Γρεβενών Καλα μπάκας προς Καρπερό Δήμητρα Παλιουριά. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 15) Παλιουριά μέχρι όρια Νομού Κοζάνης προς Ελάτη. 16) Πευκάκι (Κολοκυθάκι) Βάρη μέχρι όρια Περιφ. Εν. προς Χρώμιο Κοζάνης. 17) Ποντινή μέχρι όρια Περιφ. Εν. προς Χρώμιο Κο ζάνης. 18) Κιβωτό Άγιο Γεώργιο θέση Κουτσόραχος Αμυ γδαλιών Ροδιά Λείψιο και μέχρι συναντήσεως της με οδό προς Εκκλησιές. 19) Διακλάδωση Γρεβενών, Οροπεδίου προς Σύδεν δρο Ροδιά. 20) Διακλάδωση Εκκλησιών Αγίου Κοσμά προς Κυ δωνιές Όρια Περιφ. Εν. Κοζάνης προς Βουχωρίνα. 21) Ανάβρυτα μέχρι Ελατο. 22) Σαμαρίνα μέχρι όρια Περιφ. Εν. προς Δίστρατο Κονίτσης. 23) Διακλάδωση Εθνικής Οδού 15 Γρεβενών Καλαμπά κας και από συνοικισμό Ελευθεροχώρι προς Δεσπότη Σιταρά Γεωργίτσα. 24) Αγ. Θεόδωροι Αιμιλιανός Διάκος. 25) Κηπουρειό Σιταρά Αιμιλιανό. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ 26) Δοτσικό όρια Περιφ. Ενότητας προς Επταχώρι (σημείο Καλύβια Ντέτσιου). Γ) Καθορίζουμε τις οδούς που η συντήρησή τους ανή κει στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς όπως περι γράφονται παρακάτω και καταγράφονται στον Πίνακα ΙΙΙ που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Πινάκων της πα ρούσας απόφασης: ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 1) Όρια Περιφ. Εν. Κοζάνης Βογατσικό Άργος Ορε στικό Δισπηλιό (παλαιο). 2) Έξοδος Καστοριάς (Διασταύρωση Απόσκεπου Εδή κα) Απόσκεπος Σημείο Χάνι Μπιρίκι (Διασταύρωση με Εθ.Ο.15). ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 3) Παρακαμπτήριας οδού Καστοριάς Κοζάνης μέσω Αργους Ορεστικού. 4) Καστοριά Μανιάκοι Διασταύρωση Ν. Λεύκης Κολοκυνθού Διασταύρωση Μεσοποταμίας Καλοχώρι Διασταύρωση Κ. Νεστορίου Διασταύρωση Κοτύλης Νεστόριο. 5) Κόμβος Μανιάκοι (κτηνιατρείο) Ποριά Χιλιόδεν δρο Τσάκωνη Πεντάβρυσο Ομορφοκκλησιά. 6) Κάτω Νεστόριο Διασταύρωση Λιβαδοτοπίου Πεύ κο Διασταύρωση Λιανοτοπίου Πευκόφυτο Χρυσή Διασταύρωση προς Κοτύλη Διασταύρωση με Εθ.Ο 13 (Γέφυρα Σαρανταπόρου). 7) Διασταύρωση Μεσοποταμίας Μεσοποταμία Δια σταύρωση Δενδροχωρίου Αγία Κυριακή Οινόη Κάτω Πτεριά Κομνηνάδες Διποταμιά. 8) Αγία Κυριακή Ιεροπηγή προς κρυσταλλοπηγή (Όρια Περιφ. Εν.). 9) Διασταύρωση Ν. Λεύκης με Επ.Ο. 9 Λεύκη Κο ρομηλιά. 10) Διασταύρωση Απόσκεπου (Εδήκα) Διασταύρωση Κεφαλαρίου Διασταύρωση προς Μεταμόρφωση Δι ασταύρωση Τοιχιού Διασταύρωση Βυσσινιάς Οξυά Διασταύρωση Πολυκέρασου Διασταύρωση Περικοπής Όρια Περιφ. Εν. προς Δροσοπηγή. 11) Διασταύρωση Δισπηλιού Διασταύρωση Μαυροχω ρίου Διασταύρωση Κορησού Διασταύρωση Κορησού Διασταύρωση Σταυροποτάμου Διασταύρωση Λιθιάς Διασταύρωση Βασιλειάδας Βέργα Όρια Περιφ. Εν. προς Φλώρινα. 12) Διασταύρωση με Επ.Ο. 24 προς Μαυροχώρι Πο λυκάρπη Διασταύρωση Φωτεινής Διασταύρωση Με ταμόρφωσης Διασταύρωση Τοιχιού Διασταύρωση με Επ.Ο.22 Κεφαλάρι Σιδηροχώρι. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 13) Άργος Ορεστικό Αμμουδάρα Ασπροκκλησιά. 14) Άργος Ορεστικό Διασταύρωση προς Χιλιόδενδρο (Επ.Ο. 8) Διασταύρωση με Επ.Ο. 4 (προς Κρεμαστό) Διασταύρωση Λαχανόκηπων Λακκώματα Διασταύ ρωση Κρύα Νερά Διασταύρωση με Επ.Ο.5 (προς Ζευ γοστάσιο) Διασταύρωση με Επ.Ο. 6 (προς Μελάνθιο) Διασταύρωση με Επ.Ο.11 Νεστόριον (γέφυρα). 15) Άργος Ορεστικό Διασταύρωση με Επ.Ο.3 Δια σταύρωση με Επ.Ο.2 Νόστιμο Ανθηρό Διασταύρωση Σπήλιου Άγιος Ηλίας όρια Περιφ Εν. προς Δαμασκη νιά (χωματόδρομος). 16) Διασταύρωση με Επ.Ο 3 Ζευγοστάσιο Άνω Περι βόλι Καστανόφυτο όρια Περιφ Εν. προς Δαμασκηνιά. 17) Διασταύρωση με Επ.Ο. 3 (Μελάνθιο) Διασταύρω ση Πετροπουλάκι Διασταύρωση προς Νίκη Λάγκα Βράχος. 18) Διασταύρωση με Επ.Ο. 3 Λαχανόκηποι Αυγή Πεντάβρυσος. 19) Άργος Ορεστικό Διασταύρωση με Επ.Ο. 3 Γέφυρα Αλιάκμονος Διασταύρωση με Επ.Ο. 10 προς Χιλιόδεν δρο. 20) Νεστόριο Διασταύρωση Μελάνθιου Ν. Κοτύλη Κυψέλη Επταχώρι. 21) Διασταύρωση Λιβαδοτοπίου Λιβαδοτόπι Γιαν νοχώρι Μονόπυλον Τρίλοφο. 22) Καλοχώριον Άνω Πτεριά (Επ.O.15). 23) Μεσοποταμία (Διασταύρωση με Επ.Ο. 15) Δεν δροχώρι. 24) Γαύρος (Διασταύρωση με Εθ.Ο. 15) Διασταύρωση Κρανιώνας Διασταύρωση Μαυρόκαμπου (Επ.Ο.21) Χα λάρα Μακροχώρι Κ. Μελάς Α. Μελάς όρια Περιφ. Εν. προς Πολυπόταμο. 25) Διασταύρωση με Επ.Ο. 20 Μαυρόκαμπος Άγιος Αντώνιος Ποιμενικό (Βαψόρι). 26) Διασταύρωση Πολυκέρασου με Επ.Ο.22 Πολυκέ ρασος Μελισότροπος Σταυροπόταμος Διασταύρωση Μελισσοτόπου με Επ.Ο ) Διασταύρωση Μεταμόρφωσης από Επ.Ο. 25 Με ταμόρφωση.

4 49246 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28) Διασταύρωση Τοιχιού από Επ.Ο.25 Τοιχιό Δια σταύρωση Τοιχιού με Επ.Ο ) Αυχένας Νταουλίου Κλεισούρα όρια Περιφ. Εν. προς Πτολεμαΐδα. 30) Δισπηλιό Αμπελόκηποι Μηλίτσα Κωσταράζι. 31) Διασταύρωση με Εθ.Ο.15 Γέρμα. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ 32) Διασταύρωση με Εθ. Οδό 20 Κόμβος Επταχωρίου προς Δοτσικό μέχρι όρια Περιφ. Ενότητας (σημείο Καλύβια Ντέτσιου). Δ) Καθορίζουμε τις οδούς που η συντήρησή τους ανή κει στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας όπως περιγρά φονται παρακάτω και καταγράφονται στον Πίνακα ΙV που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Πινάκων της πα ρούσας απόφασης: ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 1) Βεύη Κέλλη Όρια Περιφ. Εν. Έδεσσας. 2) Βεύη Αμύνταιο Κόμβος Αμύνταιου (μέσω Κλει διού) Διασταύρωση με Επ. Οδό 20. 3) Κόμβος Αμυνταίου Όρια Περιφ. Εν. Κοζάνης (μέσω Α.Η.Σ. Αμυνταίου). 4) Διασταύρωση Πρεσπών Άγιος Γερμανός. ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 5) Φλώρινα Τροπαιούχος Υδρούσα Δροσοπηγή Οξυά (Όρια Περιφ. Εν. Καστοριάς). 6) Λαιμός (από διασταύρωση με Εθ.Ο. 15) Κούλα. 7) Διασταύρωση Μελίτης Ιτέα Διασταύρωση Μα ρίνας Κόμβος Ν. Καυκάσου. 8) Διασταύρωση Μελίτης Αχλάδα Σκοπός (Περι φερειακός Μελίτης). 9) Αμύνταιο Σωτήρα Πεδινό Φανός Αετός Αγραπιδιά Σκλήθρο Ασπρόγεια Λέχοβο προς Βέργα (Όρια Περιφ. Εν. Καστοριάς). 10) Παπαγιάννης Ιτέα (από διασταύρωση με Ε.Ο. Νε οχωράκι) Μελίτη Αχλάδα. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 11) Φλώρινα Περιοχή Πρώτης Σερβικά Σύνορα δια περιοχών Κλαδορράχης και Παρορίου. 12) Φλώρινα Άνω Καλλινίκη Νέος Καύκασος. 13) Φλώρινα Πέρασμα Κολχική. 14) Τροπαιούχος Πολυπόταμος προς Άνω Μελά και Γάβρον μέσω περιοχής Ατραπού. 15) Τροπαιούχος Τριανταφυλλιά. 16) Ακρίτας (Μπούφι) Άνω Κλειναί Μαρίνα, από οδού Φλωρίνης Αλβ. Συνόρων Άνω και κάτω Κλεινών και Άνω και Κάτω Καλλινίκης. 17) Κάτω Κλειναί Πολυπλάτανος Νίκη. 18) Κρατερόν Εθνικόν Αγ. Παρασκευή. 19) Κρυσταλλοπηγή προς Ιεροπηγή. 20) Λαιμός Πύλη Βροντερόν δια Κούλας και Πυξού. 21) Σ. Σταθμός Φλωρίνης Μεσονήσι Φλάμπουρο δι Αμμοχωρίου Λεπτοκαρυάς. 22) Σερβικόν Μνημείον 59ον χλμ. οδού Κοζάνης Φλωρίνης. 23) Βεύη Αγ. Βαρθολομαίος Τροπαιούχοι δια Πε ράσματος. 24) Μαρίνα Μεσόκαμπος Σέρβικα Σύνορα δια Με σοχωρίου. 25) Παπαγιάννης Ιτέα προς Καρυδιάν και Αγραν μέσω Νεοχωρακίου, Μελίτης, Αχλάδας, Σκοπού, Παπαδιάς και Καλυβίων. 26) Σερβικόν Μνημείον Λόφοι Μελίτη. 27) Αμύνταιο Ξυνό Νερό. 28) Αμύνταιο Πέτρα. 29) Αετός Νυμφαίο. 30) Ανάργυροι Όρια Περιφ. Εν. Κοζάνης. 31) Εθνική Οδός Φλώρινας Κοζάνης Φιλώτας Αντί γονο Μανιάκι Φαράγγι Όρια Περιφ. Εν. Πέλλης. 32) Όρια Περιφ. Εν. Κοζάνης Φιλώτας Λεβαία (Λακ κιά) Αμύνταιο. Ε) Καθορίζουμε τις οδούς που η συντήρησή τους ανή κει στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης όπως περιγράφο νται παρακάτω και καταγράφονται στον Πίνακα V που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Πινάκων της παρούσας απόφασης: ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 1) Όρια Περιφ. Εν. Φλώρινας Περδίκα Πτολεμαΐδα Κόμβος ΑΕΒΑΛ ΑΗΣ Πτολεμαΐδας Κόμβος Μαυροδεν δρίου παράπλευρη οδός μέχρι Κόμβο Κοίλων Κοζάνης (εξαιρείται το τμήμα εντός των ορίων του σχεδίου της πόλης της Πτολεμαΐδας). 2) Νεάπολη Δρυόβουνο Όρια Περιφ. Εν. Καστοριάς. ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. 3) Κοζάνη Λευκοπηγή Αιανή. 4) Κοζάνη Άνω Κώμη. 5) Άνω Κώμη Καισαρειά. 6) Γέφυρα Αλιάκμονα (Εθνική Οδός Κοζάνης Λάρι σας) Βελβεντός. 7) Διασταύρωση Εθ.Ο. (20) ως Σιάτιστα. 8) Διασταύρωση Εθ.Ο. (20) ως Σιάτιστα (νέα οδός). 9) Πτολεμαίδα Αρδασσα Αναρράχη Φούφας. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 10) Διασταύρωση Εθ.Ο. (3) Πετρανά. 11) Από Εθ.Ο. (3) διασταύρωση Βαθυλάκκου Σπάρτου Αιανή Χρώμιο Όρια Περιφ. Εν. Γρεβενών. 12) Διασταύρωση Εθ.Ο. (3) Μεσιανή Λεύκαρα. 13) Βελβεντός Όρια Περιφ. Εν. Πιερίας. 14) Διασταύρωση Εθ.Ο. (3) Κοζάνη Λάρισα προς Προσήλιο Τρανόβαλτο Ελάτη Όρια Περιφ. Εν. Γρε βενών. 15) Διασταύρωση Εθ.Ο. (3) Κοζάνη Λάρισα προς Αυλές Ρύμνιο Αιανή. 16) Διασταύρωση Εθ.Ο. (3) Κοζάνη Λάρισα προς Λιβαδερό. 17) Μεταξάς Διασταύρωση Εθ.Ο. (3). 18) Σιάτιστα Διασταύρωση προς Καλονέρι. 19) Σιάτιστα Γαλατινή. 20) Διασταύρωση Εθ.Ο. (20) προς Παλαιόκαστρο Δαφνερό Όρια Περιφ. Εν. Γρεβενών. 21) Διασταύρωση Εθ.Ο. (20) προς Πανάρετη Όρια Περιφ. Εν. Γρεβενών. 22) Πεντάλοφος Δίλοφο Όρια Περιφ. Εν. Γρεβενών. 23) Διασταύρωση Καλονερίου Εράτυρα Δρυόβουνο μέχρι διαστ. Εθ.Ο. (15). 24) Νεάπολη προς Βελανιδιά Στέρνα Σκαλοχώρι Όρια Περιφ. Εν. Καστοριάς. 25) Διασταύρωση Εθ.Ο. (20) προς Ομαλή Αγίασμα Διχείμαρρο Πλακίδα Όρια Περιφ. Εν. Καστοριάς. 26) Εθ.Ο. (20) προς Βουχωρίνα Όρια Περιφ. Εν. Γρε βενών. 27) Όρια Περιφ. Εν. Καστοριάς Δαμασκηνιά Κλει σώρεια Αυγερινός Βυθός Πεντάλοφος. 28) Διασταύρωση Επ.Ο. (31) προς Ανθούσα διασταύ ρωση Επ.Ο. (29).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Αγίασμα Αγ. Θεόδωροι Πολυκάστανο Όρια Περιφ. Εν. Καστοριάς. 30) Δαμασκηνιά Όρια Περιφ. Εν. Καστοριάς. 31) Ποντοκώμη Χαραυγή Ακρινή όρια Περιφ. Εν. Ημαθίας. 32) Φούφας Όρια Περιφ. Εν. Καστοριάς. 33) Διασταύρωση Επ.Ο. (36) προς Βλάστη Σισάνι διασταύρωση Επ.Ο. (27). 34) Από Αναρράχη έως διαστ. Επ.Ο.(37). 35) Πτολεμαίδα Γαλάτεια Όρια Περιφ. Εν. Φλώρινας. 36) Πτολεμαίδα Ανατολικό Πύργοι Όρια Περιφ. Εν. Φλώρινας. 37) Ανατολικό Καρυοχώρι Πτελέα Χαραυγή. 38) Διασταύρωση Εθ.Ο. (4) Τετράλοφος Αγ. Δημή τριος Ακρινή. 39) Αγίασμα Λευκάδι Βελανιδιά. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ 40) Διασταύρωση Εθ.Ο. (3) Τριγωνικό Ρύμνιο Καισα ρειά Διασταύρωση με Επ. Οδό Κοζάνης Καρυδίτσας. Ζ) 1. Αρμόδιοι για τη συντήρηση όλων των υπολοίπων δημοσίων οδών, που δεν καθορίζεται ρητώς, ανωτέρω, ότι υπάγονται στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιών της Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων που υπάγο νται στην Περιφέρεια, είναι οι Δήμοι και οι Κοινότητες, ο καθένας για τα οδικά τμήματα που βρίσκονται εντός των ορίων της διοικητικής του Περιφέρειας. 2. Αρμόδιοι για την συντήρηση του Πρωτεύοντος και Δευτερεύοντος Επαρχιακού Δικτύου ειδικά για τα τμή ματα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων σχεδίων πό λεων ή εντός των ορίων νομίμως υφισταμένων οικισμών είναι οι οικείοι Δήμοι και Κοινότητες. 3. Στις περιπτώσεις των διαδημοτικών οδών, που δεν είναι χαρακτηρισμένες ως επαρχιακές οδοί, αλλά η αρ μοδιότητα συντήρησης τους ανήκει στις Διευθύνσεις Τε χνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω ενοτήτων Β, Γ, Δ και Ε και ειδικά για τα τμήματα τους που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή εντός των ορίων νομί μως υφισταμένων οικισμών, η αρμοδιότητα συντήρησης των ως άνω τμημάτων ανήκει στους οικείους Δήμους και Κοινότητες. 4. Γενικά, οι ισόπεδοι κόμβοι, σε περιπτώσεις διασταυ ρώσεων οδών διαφορετικών κατηγοριών, θα ανήκουν στην οδό που θα έχει τον χαρακτηρισμό της ανώτερης, σχετικά, κατηγορίας και ανάλογα θα υπάγονται για την αρμοδιότητα συντήρησης τους, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τις διατάξεις των ανωτέρω ενοτήτων Α, Β, Γ, Δ και Ε. H) 1. Στην έννοια της «συντήρησης» των οδών περι λαμβάνεται ιδίως α) η αποκατάσταση φθορών και βλαβών του οδοστρώ ματος, της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, της φωτεινής σηματοδότησης και του ηλεκτροφωτισμού, β) η συντήρηση και ο καθαρισμός των μεγάλων και μικρών τεχνικών έργων της οδού και των έργων απο χέτευσης των ομβρίων της οδού, γ) η συντήρηση και ο καθαρισμός φυτευμένων νησίδων και πρανών, δ) ο καθαρισμός των ανισόπεδων διαβάσεων και η συντήρηση των αντλιοστασίων τους, ε) η συντήρηση του εξοπλισμού ασφαλείας της οδού, όπως τα στηθαία ασφαλείας, στ) η προσαρμογή στην τελική επιφάνεια του οδο στρώματος, τόσο των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλ λογής, όσο και των καπακιών των φρεατίων επίσκεψης των υποκειμένων δικτύων ομβρίων, ζ) ο αποχιονισμός και η αντιμετώπιση του παγετού η) η καθαριότητα εκτός ορίων οικισμών. 2. Στην συντήρηση δεν περιλαμβάνονται τα πεζοδρό μια και ο αστικός οδοφωτισμός εντός οικισμών (φώτα σε στύλους ΔΕΗ κλπ), τα οποία συντηρούνται, κατά τις σχετικά ισχύουσες διατάξεις, από τους οικείους Ο.Τ.Α.. 3. Η έγκριση και αδειοδότηση κυκλοφοριακών συνδέ σεων εντός εγκεκριμένων ορίων οικισμών είναι αρμο διότητα του εκάστοτε οικείου Ο.Τ.Α. Θ) Όταν τρίτοι εκτελούν έργα σε οδούς, οι οποίες υπάγονται, κατά τα ανωτέρω, στην αρμοδιότητα συντή ρησης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακε δονίας, ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 7 του νόμου 3481/2006 και οφείλουν, προγενέστερα της εκτέλεσης να αιτούνται την έκδοση σχετικής άδειας της αρμόδιας για τη συντήρηση της οδού υπηρεσίας, η οποία θεωρείται πριν από την έναρξη των εργασιών από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή και κατά τη φάση της εκτέλεσης του έργου, να λαμβάνουν όλα τα εκ του νόμου απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και να απο καθιστούν έγκαιρα, έντεχνα και πλήρως τις τομές και κάθε είδους φθορές του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων της οδού.

6 49248 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 0 ( ) / 2 69,6 ( ) ( ).. 12,0 ( ) ( ) 17,5 ( ) ( ).. (. ) 13,2 ( 15,9 ( ) 3 ( ) 38,3 ( ) ( ) 4,1 ( ) ( ) 4,5 ( ) ( ) ( ) 7,8 ( ) (.. ) 46,2 ( ) 4 ( ) 36,0 ( ) ( ).. 20 ( ) 113,4 ( ) ( ) 8,2 ( ).. 63,2 ( ) 29,7 ( ) 15 ( ) 19,8 ( ).. 2 ( ) 6,4 ( ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: εξαιρούνται τα τμήματά των Εθνικών Οδών που βρίσκονται εντός των εγκεκριμένων Σχεδίων πόλεων των Δήμων Κοζάνης, Πτολεμαΐδας,,,,

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) / ( ) ( ). 16, () 17, (.. 14) (. ) 12, , () (.. 7) 30, , , , , , , ( ) 5, , , 13, , , , , , 11, , , , , , , ( ) 8,5.....

8 49250 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)..... / 15.. ( ) ( ). 21, , , , ( ) 14, () 41, ( ) 15 21, , , ( ) 19, , , , (.. 8).. 4 ( )..5 ( ) 21, ( )..11 ( ) ( ) , ( ) 10, , ,0.....

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) , (.. 15) 9, (.. 15) 7, (.. 15) (..21) , ( ) 11, , , , , ( ) 8,5.....

10 49252 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) IV..... / , ( ) , ( ) 9, , (.. ) 26, (.. 15) 7, (.. ) 14, , ( ) 12, (.. 28, ). 1 12, , , , , ( ),. 17, , , , , ' 11, , , ,,,, 9, , , , , , , ( ) 7,1.....

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) V..... / 3.. ( ) 26, , , ,0 ( ) ( ) 13, (20) 5, (20) ( ) 3, , (3) 4, (3). 34, (3) 7, , (3).. 33, (3) 19, (3) 9, (3 1, , , (20).. 14, (20) (15) 17, , (20).. 14, (20).. 7, (31).. (29) , , , , (36).. (27) 27, (37) 11, , ,7.....

12 49254 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (4). 10, , Διασταύρωση Εθ.Ο. (3) Τριγωνικό Ρύμνιο Καισαρειά Διασταύρωση με Επ. Ο. Κοζάνης Καρυδίτσας H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κοζάνη, 28 Νοεμβρίου 2012 Ο Περιφερειάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΙ: ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΙ: ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΙ: ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 181 s ΝΟΜΟΣ : ΓΡΕΒΕΝΩΝ, για όσες εδαφικές εκτάσεις 1. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 1. Δ.Δ. Αγίου Κοσμά 0,24 5,00 2. Δ.Δ. Δεσυλλίου 0,24 5,00

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου

Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου Εργασιών Ιουλίου Υλοποίηση: Οικοανάπτυξη Α.Ε. Ενδιάµεση Έκθεση προόδου του έργου «Καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος κεντρικός δρόμος οδηγεί στην Μαυριώτισσα από την πλατεία ΒΑΝ ΦΛΗΤ; Α) Λεωφόρος Νίκης Β) Γράμμου Γ) Μεγ. Αλεξάνδρου Δ) Μητροπόλεως

1. Ποιος κεντρικός δρόμος οδηγεί στην Μαυριώτισσα από την πλατεία ΒΑΝ ΦΛΗΤ; Α) Λεωφόρος Νίκης Β) Γράμμου Γ) Μεγ. Αλεξάνδρου Δ) Μητροπόλεως 1. Ποιος κεντρικός δρόμος οδηγεί στην Μαυριώτισσα από την πλατεία ΒΑΝ ΦΛΗΤ; Α) Λεωφόρος Νίκης Β) Γράμμου Γ) Μεγ. Αλεξάνδρου Δ) Μητροπόλεως 2. Ποιος κεντρικός δρόμος οδηγεί στον Προφήτη Ηλία από την πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχής παρέµβασης τοπικού προγράµµατος LEADER/CLLD και Προγράµµατος Αλιείας/Προτεραιότητα 4/ΕΠΑλΘ

Περιοχής παρέµβασης τοπικού προγράµµατος LEADER/CLLD και Προγράµµατος Αλιείας/Προτεραιότητα 4/ΕΠΑλΘ Περιοχής παρέµβασης τοπικού προγράµµατος LEADER/CLLD και Προγράµµατος Αλιείας/Προτεραιότητα 4/ΕΠΑλΘ 2014- Η περιοχή παρέµβασης του τοπικού προγράµµατος περιλαµβάνει δύο (2) Περιφερειακές Ενότητες, την

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός, μέτρα, υπομέτρα και δράσεις

Προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός, μέτρα, υπομέτρα και δράσεις ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 4 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΘΕΜΑ : ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ Κοζάνη,

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΑΚΑΣ 1) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΔΥ - ΗΥ ΗΥ ΗΥ ΗΥ ΗΥ ΗΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 ΘΕΣΝΙΚΗ ΤΚ: 54626 2310-597821 2310-597852 17 12 190 TΟΚΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΕ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας ΤΕΕ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ομάδα εργασίας: ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2436 6 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά θέσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτι σμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 159 22 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/οικ/1538 1) Χαρακτηρισμός του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Νοέμβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 01/01/2011 μέχρι 30/08/2012 Έργα ΕΣΠΑ Δ. Καστοριάς Σελίδα 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΤΟΥ Δ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 01/01/2011 ΜΕΧΡΙ 31/12/2012 * Έργα ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013 2 Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην ΠΔΜ 24 144.152.751,01 108.173.932,30 84.906.254,84 78,5% 20 Αυτοκινητόδρομοι 1 35.496.691,61 35.496.691,61 35.496.691,61 100,0% 217166 «Κάθετος Άξονας Εγνατίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013 Πίνακας ενταγμένων έργων ανα Τομέα Ανάπτυξης και Θεματική Προτεραιότητα Μεταφορές 24 144.152.751,01 108.173.932,30 84.906.254,84 78,5% 20 Αυτοκινητόδρομοι 1 35.496.691,61 35.496.691,61 35.496.691,61 100,0%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση: Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: , -566, -578 Fax :

ιεύθυνση: Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: , -566, -578 Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 01.07.2016 Αρ. Πρωτ.:22768 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΑΠΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ ΤΙΤΛΟΣ 01 Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 01 427880 ΑΠΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΙΛΕΞΙΜΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Μάιος 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) καθώς και ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ .Ε.Υ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΗΜ/ΝIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ. ΕΥΑΚ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Σελίδα 1 από 5

ΣΠΕΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ .Ε.Υ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΗΜ/ΝIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ. ΕΥΑΚ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Σελίδα 1 από 5 .Ε.Υ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ 1 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΑΣ ΗΜ/ΝIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA10: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA10: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την πυκνότητα όλου του οδικού δικτύου, καταταγμένου κατά κατηγορία, στη ζώνη των Περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των κάθετων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35479 27 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3465 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ αριθμ. 241/15 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 100 10 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦ7ΛΨ-ΝΘ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦ7ΛΨ-ΝΘ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στην Κοζάνη σήµερα 24-03-2014, ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

2. Tο 2 ο Γυμνάσιο Φλώρινας βρίσκεται στην Περιοχή Αγίας Παρασκευής. a. Σωστό b. Λάθος

2. Tο 2 ο Γυμνάσιο Φλώρινας βρίσκεται στην Περιοχή Αγίας Παρασκευής. a. Σωστό b. Λάθος Σχολεία Νομού Φλώρινας 1. Σε ποια οδό βρίσκεται το 1 ο Γυμνάσιο Φλώρινας; b. Κ. Παλαιολόγου c. Λεωφόρο Εθνάρχη Κ. Καραμανλή d. Μ. Αλεξάνδρου 2. Tο 2 ο Γυμνάσιο Φλώρινας βρίσκεται στην Περιοχή Αγίας Παρασκευής.

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 24689 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το μόνιμο πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά αστικό κέντρο (οικισμοί άνω των 10.000 κατοίκων) και πρωτεύουσα Νομού της Ζώνης IV. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 2/4/2013 9:00 35 2 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 2/4/2013 12:00 35 3 ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ/ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΜΕΝΟΠΑΙΔΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ 9/4/2013 10:00 40 4 3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 45 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική έγκριση τροποποίησης στο Ο.Τ.7

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΗΓΙΑ 93/66/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 19ης Ιουλίου 1993

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΗΓΙΑ 93/66/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 19ης Ιουλίου 1993 Αριθ. L 184/36 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων 27. 7. 93 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΗΓΙΑ 93/66/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Ιουλίου 1993 για την

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης Πίνακας ενταγμένων έργων ανα Περιφερειακή Ενότητα, Αξονα Προτεραιότητας και Θεματική Προτεραιότητα Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 8.579.44,6 46.59.06,8 9.5.559, 84,% Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην ΠΔΜ 4

Διαβάστε περισσότερα

ÁΥΓΗΣ ΑΥΓΗΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.)

ÁΥΓΗΣ ΑΥΓΗΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) 2 ÍÏÌÏÓ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ÄÇÌÏÓ: ÁΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁΥΓΗΣ ΑΥΓΗΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 2 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç:

Διαβάστε περισσότερα

Contents. 1 Overview 3. 2 Government Stakeholders 5. 3 NGOs and other interested parties (National & Regional) 7 LIST OF TABLES

Contents. 1 Overview 3. 2 Government Stakeholders 5. 3 NGOs and other interested parties (National & Regional) 7 LIST OF TABLES Έργου: Σελίδα 2 από 7 Contents 1 Overview 3 2 Government Stakeholders 5 3 NGOs and other interested parties (National & Regional) 7 LIST OF TABLES Table 1-1 Stakeholder Groups 3 Table 2-1 National Government

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 222 9 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση των Ο.Τ. 30 και Ο.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25227 28 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2347 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγχώνευση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Καρδίτσας. 2 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 18 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 97 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κήρυξης οριοθέτησης ως αρχαιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5149 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 495 10 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακατάταξη του οδικού τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΔΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πρώην Κοιν/κό Κατάστημα Αυγής ΑΥΓΗ Μορφ.Κέντρο Κορομηλιάς ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ. Δημοτικό Σχολείο Κορομηλιάς ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΔΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πρώην Κοιν/κό Κατάστημα Αυγής ΑΥΓΗ Μορφ.Κέντρο Κορομηλιάς ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ. Δημοτικό Σχολείο Κορομηλιάς ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ Υ ΕΔΡΑ ΕΚΛ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 1 ΑΥΓΗΣ 2 ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ 3 ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ 4 ΛΕΥΚΗΣ 5 ΛΕΥΚΗΣ 6 ΜΑΝΙΑΚΩΝ 7 ΜΑΝΙΑΚΩΝ 8 ΜΑΝΙΑΚΩΝ Πρώην Κοιν/κό Κατάστημα Αυγής ΑΥΓΗ Μορφ.Κέντρο Κορομηλιάς ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ Δημοτικό Σχολείο Κορομηλιάς

Διαβάστε περισσότερα

X Φλώρινα 28-09-2015 Αριθµ. Πρωτ.: 1683. ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 53100 Βιολίδου Μ. 2385350534 2385350532 temp@1184.syzefxis.gov.gr : : : : :

X Φλώρινα 28-09-2015 Αριθµ. Πρωτ.: 1683. ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 53100 Βιολίδου Μ. 2385350534 2385350532 temp@1184.syzefxis.gov.gr : : : : : Αναρτητέο στο ιαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχυδ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 19 24 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ6174/5361/15 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Αγίου Νικολάου Τραχώνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 264 20 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 440,00 στρεμ μάτων στην θέση «Υψώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2013 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: "ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 27760 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 729 21 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 398τ.μ. που βρίσκεται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΘΕΜΑ : «Συγχώνευση ηµοτικών Σχολείων».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΘΕΜΑ : «Συγχώνευση ηµοτικών Σχολείων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. &.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι : Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 97 28 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ47/67503/2099 π.έ.

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ.: Δ3 Βαθμός Προτερ.

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ.: Δ3 Βαθμός Προτερ. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.08.22 15:12:53 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Ξ3Α4653ΠΣ-6Δ6 Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ Μορφωτικό του Εκλογικού ιαµερίσµατος ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ ήµου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κέντρο από ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Έδρα: ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ

ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ Μορφωτικό του Εκλογικού ιαµερίσµατος ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ ήµου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κέντρο από ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Έδρα: ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο στα έναντι ΑΥΓΗΣ Πρώην Κοινοτικό του ιαµερίσµατος ΑΥΓΗΣ ήµου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κατάστηµα από ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ έως και ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙ ΕΡΟΥΛΑ Έδρα: ΑΥΓΗ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ Μορφωτικό του ιαµερίσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 92 18 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 405 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 3 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των οδών του Ν. Αττικής και των ολο κληρωμένων τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων, που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ17α/02/279/Φ.2.2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΨΝ-37Ψ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΑΔΑ: Β49ΨΝ-37Ψ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2 Ταχ. Κωδ. : 10437 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκη 5-10-2012 Αριθμ.πρωτ.739 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ Β 2552/20-9-2012 στο οποίο δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ17α/05/116/ΦΝ 437 Προσαρμογή των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημο σίων έργων σύμφωνα με την κωδικοποίηση της νομο θεσίας κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ Ο δείκτης εκτιμά την πυκνότητα όλου του οδικού δικτύου, καταταγμένου κατά κατηγορία, στη ζώνη των Περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας οδού και των κάθετων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 534 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3351 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Α ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Καθορισμού Εκλογικών Τμημάτων & Καταστημάτων Ψηφοφορίας του Νομού Καστοριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/ )

ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/ ) ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/22-08-2016) Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 288 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 234.712,44 τετρ. μέτρων, στις θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 6 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 7ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/2014 Θέμα: : «Έκδοση Απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 251 21 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Χαρακτηρισμός τμήματος του οικισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1416 17 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ14/92330 Εγκριση Νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλι σμού Σκυροδέματος 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση των ασικών Χαρτών, όλων των προ Καποδιστριακών Ο.Τ.Α (συνολικά 157 Ο.Τ.Α.) των

ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση των ασικών Χαρτών, όλων των προ Καποδιστριακών Ο.Τ.Α (συνολικά 157 Ο.Τ.Α.) των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Ταχ. Κώδικας : 50100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 4ΙΚΧΚ-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα