Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -"

Transcript

1 EN TR EL R Basic peration Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor de bază - pentru utilizare fără computer -

2 About This Guide Bu Kılavuz Hakkında Σχετικά με αυτές τις οδηγίες Despre acest ghid Follow these guidelines as you read your instructions: Talimatları okurken şu yönergelere uyun: Ακολουθήστε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές καθώς διαβάζετε τις οδηγίες: Urmaţi indicaţiile de mai jos pe măsură ce citiţi instrucţiunile: w c Q R & Warning: Warnings must be followed carefully to avoid bodily injury. Caution: Cautions must be observed to avoid damage to your equipment. Must be observed to avoid bodily injury and damage to your equipment. Note: Notes contain important information and hints for using the printer. Indicates a page number where additional information can be found. Uyarı: Fiziksel yaralanmaları önlemek için uyarılara dikkat edilmelidir. Dikkat: Ekipmanınızın hasar görmesini önlemek için dikkat çekilen noktalara uyulmalıdır. Fiziksel yaralanmaları ve ekipman hasarlarını önlemek için uyulmalıdır. Not: Notlar, yazıcının kullanılmasına yönelik önemli bilgiler ve ipuçları içerir. İlave bilgilerin bulunabileceği bir sayfa numarasını belirtir. Προειδοποίηση: Πρέπει να ακολουθείτε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις για την αποφυγή σωματικής βλάβης. Προσοχή: Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις ενδείξεις προσοχής για την αποφυγή ζημιάς στον εξοπλισμό. Οι εωδείξεις θα πρέπει να τηρούνται ώστε να αποφευχθούν σωματικές βλάβες και ζημιές στον εξοπλισμό. Σημείωση: Οι σημειώσεις περιέχουν σημαντικές πληροφορίες και συμβουλές για τη χρήση του εκτυπωτή. Υποδεικνύει έναν αριθμό σελίδας, όπου μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες. Avertisment: Avertismentele trebuie respectate cu atenţie pentru a preveni vătămările corporale. Atenţionare: Atenţionările trebuie respectate pentru a evita deteriorarea echipamentului. Trebuie respectate pentru a evita vătămările corporale şi deteriorarea echipamentului. Notă: Notele cuprind informaţii importante şi sugestii privind utilizarea imprimantei. Indică un număr de pagină unde puteţi găsi informaţii suplimentare.

3

4 EN Contents Important Safety Instructions... 6 Guide to Control Panel... 8 Using the LCD Screen...11 Restarting Automatically After a Power Failure...12 Handling Paper Selecting Paper...14 Loading Paper...16 Placing riginals...17 Copying Copying Photos or Documents...22 Copy Mode Menu List...24 Maintenance Menu Checking the Ink Cartridge Status...28 Checking/Cleaning the Print Head...30 Aligning the Print Head...32 Maintenance Menu List...34 Solving Problems Error Messages...38 Replacing Ink Cartridges...42 Paper Jam...47 Print Quality Problems...52 Print Layout Problems...53 Contacting Customer Support...54 TR İçindekiler Önemli Güvenlik Talimatları... 6 Kumanda Paneli Kılavuzu... 8 LCD Ekranı Kullanma...11 Bir Güç Kesintisinin Ardından tomatik Başlatma...12 Kağıt Kullanımı Kağıt Seçimi...14 Kağıt Yükleme...16 rijinalleri Yerleştirme...17 Kopyalama Fotoğrafları veya Belgeleri Kopyalama...22 Kpy. Modu Menü Listesi...24 Bakım Menüsü Mürekkep Kartuşunun Durumunu Kontrol Etme...28 Yazıcı Kafasını Kontrol Etme/Temizleme...30 Yazıcı Kafasının Hizalanması...32 Bakım Menüsü Listesi...34 Sorun Giderme Hata Mesajları...38 Mürekkep Kartuşlarının Değiştirilmesi...42 Kağıt Sıkışması...47 Yazdırma Kalitesi Sorunları...52 Yazdırma Düzeni Sorunları...53 Müşteri Destek ile İrtibat...54

5 EL Περιεχόμενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 6 Οδηγίες για τον πίνακα ελέγχου... 8 Χρήση της οθόνης LCD...11 Αυτόματη επανεκκίνηση μετά από διακοπή ρεύματος...12 Χαρτί χειρισμού Επιλογή χαρτιού...14 Τοποθέτηση χαρτιού...16 Τοποθέτηση πρωτοτύπων...17 Αντιγραφή Αντιγραφή φωτογραφιών ή εγγράφων...22 Κατάλογος μενού κατάστασης λειτουργίας Copy...24 Μενού συντήρησης Έλεγχος της κατάστασης του δοχείου μελανιού...28 Έλεγχος/Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης...30 Ευθυγράμμιση της κεφαλής εκτύπωσης...32 Λίστα μενού συντήρησης...34 Επίλυση προβλημάτων Μηνύματα σφάλματος...38 Αντικατάσταση δοχείων μελανιού...42 Εμπλοκή χαρτιού...47 Προβλήματα ποιότητας εκτύπωσης...52 Προβλήματα διάταξης εκτύπωσης...53 Επικοινωνία με την υπηρεσία υποστήριξης πελατών...54 R Cuprins Instrucţiuni importante privind siguranţa... 6 Ghidul pentru panoul de control... 8 Utilizarea afişajului LCD...11 Restartare automată după o cădere de curent...12 Utilizarea hârtiei Selectarea hârtiei...14 Încărcarea hârtiei...16 Amplasarea originalelor...17 Copierea Copierea fotografiilor sau documentelor...22 Lista meniului pentru modul Copiere...24 Meniul de întreţinere Verificarea stării cartuşelor de cerneală...28 Verificarea/curăţarea capului de imprimare...30 Alinierea capului de imprimare...32 Lista meniului întreţinere...34 Rezolvarea problemelor Mesaje de eroare...38 Înlocuirea cartuşelor de cerneală...42 Blocaj hârtie...47 Probleme de calitate a imprimării...52 Imprimare - probleme machetare...53 Contactarea serviciilor de asistenţă tehnică...54

6 Important Safety Instructions Önemli Güvenlik Talimatları Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Instrucţiuni importante privind siguranţa Make sure the power cord meets all relevant local safety standards. Place the printer near a wall outlet where the power cord can be easily unplugged. Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may cause fire or shock. Do not use the cord with any other equipment. Use only the type of power source indicated on the label. Do not let the power cord become damaged or frayed. Do not open the scanner unit while copying, printing, or scanning. Elektrik kablosunun bütün yerel güvenlik standartlarına uygun olduğundan emin olun. Kablonun kolaylıkla prizden çekilebilmesi için yazıcıyı bir prizin yakınına koyun. Sadece yazıcıyla birlikte gelen elektrik kablosunu kullanın. Bir başka kablonun kullanılması yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Kabloyu başka bir ekipmanla kullanmayın. Sadece etikette belirtilen türden güç kaynağı kullanın. Elektrik kablosunun zarar görmesini veya aşınmasını önleyin. Kopyalarken, yazdırırken veya tararken tarayıcı ünitesini açmayın. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας πληροί όλα τα σχετικά τοπικά πρότυπα ασφαλείας. Τοποθετήστε τον εκτυπωτή κοντά σε μια πρίζα από όπου να είναι εύκολη η αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας. Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που συνοδεύει τον εκτυπωτή. Η χρήση άλλου καλωδίου μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο με άλλο εξοπλισμό. Χρησιμοποιήστε μόνο τον τύπο της πηγής τροφοδοσίας που αναφέρεται στην ετικέτα. Προσέξτε να μην υποστεί ζημιές ή φθορές το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην ανοίγετε τη μονάδα σαρωτή κατά τη διάρκεια αντιγραφής, εκτύπωσης ή σάρωσης. Asiguraţi-vă că acest cablu de alimentare respectă toate standardele locale de siguranţă aplicabile. Amplasaţi imprimanta lângă o priză de perete, de unde cablul de alimentare poate fi deconectat uşor. Utilizaţi numai cablul de alimentare livrat împreună cu imprimanta. Utilizarea unui alt cablu poate provoca incendii sau şocuri electrice. Nu utilizaţi cablul cu alte echipamente. Utilizaţi numai tipul de sursă de curent indicat pe etichetă. Nu permiteţi ruperea sau deteriorarea cablului de alimentare. Nu deschideţi unitatea de scanare în timpul copierii, imprimării sau scanării.

7 Do not use aerosol products that contain flammable gases inside or around the printer. Doing so may cause fire. Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself. Keep ink cartridges out of the reach of children and do not drink the ink. Do not shake ink cartridges after opening their packages; this can cause leakage. If you remove an ink cartridge for later use, protect the ink supply area from dirt and dust and store it in the same environment as the printer. Do not touch the ink supply port or surrounding area. If ink gets on your skin, wash it off with soap and water. If it gets in your eyes, flush them immediately with water. If you still have discomfort or vision problems, see a doctor immediately. Yazıcının içinde veya yakınında yanıcı gazlar içeren sprey ürünler kullanmayın. Aksi takdirde yangına neden olabilir. Belgelerinizde özel olarak belirtildiği durumlar dışında yazıcının bakımını kendiniz yapmaya kalkmayın. Mürekkep kartuşlarını çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun ve mürekkebi içmelerine izin vermeyin. Mürekkep kartuşlarının ambalajını açtıktan sonra sallamayın; sızıntıya neden olabilir. Daha sonra kullanmak üzere herhangi bir mürekkep kartuşunu çıkarırsanız mürekkep besleme alanını kir ve tozdan koruyun ve yazıcı ile aynı yerde muhafaza edin. Mürekkep besleme çıkışına veya çevresine dokunmayın. Mürekkep cildinize temas ederse sabun ve su ile iyice yıkayın. Mürekkep gözlerinize temas ederse hemen su ile yıkayın. Rahatsızlık hissi devam ederse veya görme problemleri ortaya çıkarsa hemen bir doktora başvurun. Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα σε μορφή σπρέι που περιέχουν εύφλεκτα αέρια, στο εσωτερικό του εκτυπωτή ή κοντά του. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. Εκτός από ειδικές περιπτώσεις που περιγράφονται στην τεκμηρίωση, μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τον εκτυπωτή μόνοι σας. Φυλάσσετε τα δοχεία μελανιού μακριά από παιδιά και μην πίνετε το μελάνι. Μην ανακινείτε τα δοχεία μελανιού αφού ανοίξετε τη συσκευασία τους, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τη διαρροή τους. Εάν μετακινήσετε ένα δοχείο μελανιού για μελλοντική χρήση, προστατέψτε από τυχόν σκόνη και βρωμιά την περιοχή παροχής μελανιού και αποθηκεύστε το δοχείο στον ίδιο χώρο με τον εκτυπωτή. Μην αγγίζετε τη θύρα παροχής μελανιού ή τη γύρω περιοχή. Εάν το μελάνι έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, ξεπλύνετέ το με νερό και σαπούνι. Εάν έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετέ τα αμέσως με νερό. Αν η ενόχληση ή τα προβλήματα όρασης παραμένουν, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Nu utilizaţi produse cu aerosoli care conţin gaze inflamabile în interiorul sau în jurul imprimantei. Acest lucru poate provoca incendii. Nu încercaţi să reparaţi imprimanta singur, cu excepţia situaţiilor descrise detaliat în documentaţie. Nu lăsaţi cartuşele de cerneală la îndemâna copiilor şi nu beţi cerneala. Nu agitaţi cartuşele de cerneală după deschiderea ambalajelor; acest lucru poate provoca scurgeri. Dacă scoateţi un cartuş de cerneală pentru a îl utiliza ulterior, protejaţi zona de alimentare cu cerneală de impurităţi şi praf şi depozitaţi cartuşul în acelaşi mediu cu imprimanta. Nu atingeţi portul de alimentare cu cerneală sau zona din jur. Dacă cerneala ajunge pe piele, îndepărtaţi-o cu săpun şi apă. Dacă ajunge în ochi, clătiţi imediat cu apă. Dacă iritaţiile sau problemele de vedere persistă, consultaţi imediat un medic.

8 Guide to Control Panel Kumanda Paneli Kılavuzu Οδηγίες για τον πίνακα ελέγχου Ghidul pentru panoul de control a b c d e f g P x y u, d, l, r K y Turns on/off printer. Selects Copy/Fax mode. Displays detailed settings for each mode. Each mode has a Maintenance menu. Returns to the previous menu. Selects menu items. Activates the settings you have selected. Stops copying/faxing or resets settings. Yazıcıyı açar/kapatır. Kopyalama/Fakslama modunu seçer. Her bir modun ayrıntılı ayarlarını görüntüler. Her modun bir Bakım menüsü vardır. Önceki menüye geri döner. Menü öğelerini seçer. Seçtiğiniz ayarları etkinleştirir. Kopyalama/fakslamayı durdurur veya ayarları sıfırlar. Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση εκτυπωτή. Επιλογή κατάστασης λειτουργίας Copy/Fax. Εμφάνιση αναλυτικών ρυθμίσεων για κάθε κατάσταση λειτουργίας. Κάθε κατάσταση λειτουργίας διαθέτει ένα μενού Maintenance. Επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Επιλογή στοιχείων μενού. Ενεργοποίηση των επιλεγμένων ρυθμίσεων. Διακοπή αντιγραφής/ αποστολής φαξ ή επαναφορά ρυθμίσεων. Porneşte/opreşte imprimanta. Selectează modul Copiere/Fax. Afişează detaliat parametrii pentru fiecare mod. Fiecare mod are un meniu Întreţinere. Revenire la meniul anterior. Selectează elementele meniului. Activează setările pe care le-aţi selectat. preşte copierea/ transmisia faxului sau resetează setările.

9 Control panel design varies by area. Kumanda paneli tasarımı bölgeye göre değişir. Ο σχεδιασμός του πίνακα ελέγχου διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Designul panoului de control variază în funcţie de zonă. h i j k x D [B&W] x E [Color] [Auto Answer/Space] Starts copying/faxing in black and white. Starts copying/faxing in color. Specifies or enters fax numbers, speed dial/group dial numbers, date/time, number of copies, and so on. Turns Auto Answer on/off. Enters a space when entering/editing numbers/ characters. Kopyalama/fakslamayı siyah - beyaz olarak başlatır. Kopyalama/fakslamayı renkli olarak başlatır. Faks numaralarını, hızlı arama/grup arama numaralarını, tarih/saati, kopya sayısını, vb. belirler veya girer. tm. Cevaplamayı açar/kapatır. Numaraları/karakterleri girerken/ düzenlerken bir boşluk girer. Έναρξη αντιγραφής/αποστολής φαξ σε ασπρόμαυρη εκτύπωση. Έναρξη αντιγραφής/αποστολής φαξ σε έγχρωμη εκτύπωση. Καθορισμός ή εισαγωγή αριθμών φαξ, αριθμών ταχείας/ομαδικής κλήσης, ημερομηνίας/ώρας, αριθμού αντιγράφων και άλλων. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης απάντησης. Εισαγωγή διαστήματος κατά την εισαγωγή/ επεξεργασία αριθμών/χαρακτήρων. Începe copierea/transmisia fax alb negru. Începe copierea/transmisia fax color. Pentru a specifica sau introduce numerele de fax, numerele de apelare rapidă/ apelare grup, data/ora, numărul de copii ş.a.m.d. Activează/dezactivează funcţia Răspuns automat. Pentru a introduce un spaţiu la introducerea/editarea numerelor/ caracterelor.

10 l m n [Speed Dial/Group Dial/Backspace] [Redial/Pause] Displays speed dial/group dial lists in Fax mode. Enters a back space when entering/ editing numbers/characters. Displays last number dialed. Enters a pause when entering or editing numbers. You can also use -. Displays speed dial/group dial list in Copy/Fax mode. Assigns No. 1 to 5 to each button. Hızlı arama/grup arama listelerini Faks modunda görüntüler. Numaraları/ karakterleri girerken/düzenlerken bir boşluk geri alır. Aranan son numarayı gösterir. Numaraları girerken veya düzenlerken bir duraklama girer. - simgesini de kullanabilirsiniz. Kopyalama/Fakslama modunda hızlı arama/grup arama listesini görüntüler. Her düğmeye 1 ile 5 arası rakam atar. Εμφάνιση λιστών ταχείας/ομαδικής κλήσης στην κατάσταση λειτουργίας Fax. Εισαγωγή πίσω διαστήματος κατά την εισαγωγή/επεξεργασία αριθμών/ χαρακτήρων. Afişează listele de apelare rapidă/apelare grup în modul Fax. Pentru a şterge un caracter la introducerea/editarea numerelor/caracterelor. Εμφάνιση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε. Εισαγωγή παύσης κατά την εισαγωγή ή επεξεργασία αριθμών. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε -. Afişează ultimul număr apelat. Adaugă o pauză la introducerea sau editarea numerelor. De asemenea, puteţi folosi şi -. Εμφάνιση λίστας ταχείας/ομαδικής κλήσης στην κατάσταση λειτουργίας Copy/Fax. Αντιστοίχιση των αριθμών 1 έως 5 σε κάθε κουμπί. Afişează lista de apelare rapidă/apelare grup în modul Copiere/Fax. Alocă nr. 1-5 fiecărui buton. 10

11 Using the LCD Screen LCD Ekranı Kullanma Χρήση της οθόνης LCD Utilizarea afişajului LCD a b c Use Copies u or d to set the number of copies. Press u or d to select the menu/setting item. Press r to enter the setting item list. Kopya sayısını belirlemek için Copies u ya da d simgesini kullanın. Menü/ayar öğesini seçmek için u veya d düğmesine basın. Ayar öğesi listesine girmek için r düğmesine basın. Χρησιμοποιήστε Copies u ή d για να ορίσετε τον αριθμό των αντιγράφων. Πατήστε u ή d για να επιλέξετε το στοιχείο μενού/ρύθμισης. Πατήστε r για να μεταβείτε στη λίστα στοιχείων ρύθμισης. Utilizaţi Copies u sau d pentru a defini numărul de copii. Apăsaţi u sau d pentru a selecta meniul/ elementul de definit. Apăsaţi r pentru a accesa lista elementelor de definit. 11

12 Restarting Automatically After a Power Failure Bir Güç Kesintisinin Ardından tomatik Başlatma Αυτόματη επανεκκίνηση μετά από διακοπή ρεύματος Restartare automată după o cădere de curent If power failure occurs while printer is in fax standby mode or printing, it restarts automatically and then beeps for about two seconds. Yazıcı faks bekleme modundayken ya da yazdırıyorken, otomatik yeniden başlar ve yaklaşık iki saniye bip sesi çıkarır. Αν συμβεί διακοπή ρεύματος ενώ ο εκτυπωτής βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής φαξ ή πραγματοποιεί εκτύπωση, επανεκκινεί αυτόματα και μετά εκπέμπει έναν ήχο για περίπου δύο δευτερόλεπτα. Dacă în timp ce imprimanta este în modul veghe fax sau tipăreşte, acesta va reporni automat şi apoi timp de circa două secunde se va auzi un bip. c Do not put your hand inside the printer until the print head stops moving. Yazıcı kafası durana dek ellerinizi yazıcı içerisine sokmayın. Μην βάζετε το χέρι σας στο εσωτερικό του εκτυπωτή πριν σταματήσει να κινείται η κεφαλή εκτύπωσης. Nu introduceţi mâna în imprimantă decât după ce capul de tipărire nu se mai mişcă. Q Restart stops if any control panel buttons are pressed before the LCD turns on. LCD açılmadan önce herhangi bir kumande paneli düğmesine basılırsa yeniden başlatma durur. Η επανεκκίνηση θα διακοπεί αν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί του πίνακα ελέγχου πριν ενεργοποιηθεί η οθόνη LCD. Restartarea se opreşte dacă unul din butoanele de pe panoul de control este apăsat înainte de a se aprinde ecranul LCD. Q Depending on circumstances before power failure, it may not restart. Restart by pressing P n. Güç kesintisi öncesindeki şartlara bağlı olarak yeniden başlamayabilir. P n düğmesine basarak yeniden başlatın. Ανάλογα με τις συνθήκες πριν από τη διακοπή του ρεύματος, μπορεί να μη γίνει επανεκκίνηση. Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση πατώντας P n. În funcţie de condiţiile existente înainte de producerea penei de curent, imprimanta poate să nu repornească. Restartaţi imprimanta apăsând pe P n. 12

13 Handling Paper Kağıt Kullanımı Χαρτί χειρισμού Utilizarea hârtiei 13

14 Selecting Paper Kağıt Seçimi Επιλογή χαρτιού Selectarea hârtiei The availability of special paper varies by area. Özel kağıdın bulunabilirliği bölgeye göre değişir. Η διαθεσιμότητα του ειδικού χαρτιού διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Disponibilitatea tipurilor speciale de hârtie variază în funcţie de zonă. If you want to print on this paper... Choose this Paper Type on the LCD screen Loading capacity (sheets) (a) Plain paper Plain paper [12 mm] *¹ (b) Epson Bright White Paper (c) Epson Premium Ink Jet Plain Paper (d) Epson Matte Paper Heavyweight (e) Epson Photo Quality Ink Jet Paper (f) Epson Premium Glossy Photo Paper (g) Epson Premium Semigloss Photo Paper (h) Epson Ultra Glossy Photo Paper (i) Epson Glossy Photo Paper (j) Epson Photo Paper Plain paper 80 Plain paper 80 Matte 20 Matte 80 Prem.Glossy 20 Prem.Glossy 20 Ultra Glossy 20 Glossy 20 Photo Paper 20 *1 Paper with a weight of 64 to 90 g/m². Bu kağıdın üzerine yazdırmak isterseniz... LCD ekrandan bu Kağıt Türü nü seçin Yükleme kapasitesi (sayfa) (a) Düz kağıt Düz Kağıt [12 mm] *¹ (b) Epson Parlak Beyaz Kağıt (c) Epson Premium Mürekkep Püskürtücülü Yazıcı Düz Kağıdı (d) Epson Mat Kağıt - Ağır (e) Epson Fotoğraf Kalitesinde Mürekkep Püskürtücülü Yazıcı Kağıdı (f) Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı (g) Epson Premium Yarı Parlak Fotoğraf Kağıdı (h) Epson Çok Parlak Fotoğraf Kağıdı (i) Epson Parlak Fotoğraf Kağıdı Düz Kağıt 80 Düz Kağıt 80 Mat 20 Mat 80 Prem.Parlak 20 Prem.Parlak 20 Ultra Parlak 20 Parlak 20 (j) Epson Fotoğraf Kağıdı Foto. Kağıdı 20 *1 Ağırlığı 64 ile 90 g/m² arasında değişen kağıt. 14

15 Αν θέλετε να εκτυπώσετε σε αυτό το χαρτί... Επιλέξτε αυτόν τον τύπο χαρτιού στην οθόνη LCD Ικανότητα τροφοδοσίας (φύλλα) (a) Απλό χαρτί Plain paper [12 mm] *¹ (b) Epson Φωτεινό λευκό χαρτί (c) Epson Κοινό χαρτί Premium (d) Epson Ειδικό ματ χαρτί μεγάλου πάχους (e) Epson Ειδικό χαρτί (720/1440 dpi) με ματ φινίρισμα (f) Epson Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium (g) Epson Ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium (h) Epson Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Ultra (i) Epson Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί (j) Epson Φωτογραφικό χαρτί Plain paper 80 Plain paper 80 Matte 20 Matte 80 Prem.Glossy 20 Prem.Glossy 20 Ultra Glossy 20 Glossy 20 Photo Paper 20 *1 Χαρτί με βάρος 64 έως 90 g/m². Dacă doriţi să imprimaţi pe această hârtie... Selectaţi acest tip de hârtie pe afişajul LCD Capacitate de încărcare (coli) (a) Hârtie simplă Hârtie simplă [12 mm] *¹ (b) Hârtie albă strălucitoare Epson (c) Hârtie normală calitate premium pentru imprimantă cu jet de cerneală Epson (d) Hârtie mată greutate mare Epson (e) Hârtie de calitate foto pentru imprimantă cu jet de cerneală Epson (f) Hârtie foto lucioasă premium Epson (g) Hârtie foto semilucioasă premium Epson (h) Hârtie foto ultralucioasă Epson (i) Hârtie foto lucioasă Epson Hârtie simplă 80 Hârtie simplă 80 Mată 20 Mată 80 Lucioasă premium 20 Lucioasă premium 20 Ultralucioasă 20 Lucioasă 20 (j) Hârtie foto Epson Hârtie foto 20 *1 Hârtie cu greutatea între 64 şi 90 g/m². If you want to print on this paper... (a) Plain paper (b) Epson Bright White Paper (c) Epson Premium Ink Jet Plain Paper (d) Epson Matte Paper Heavyweight (e) Epson Photo Quality Ink Jet Paper (f) Epson Premium Glossy Photo Paper (g) Epson Premium Semigloss Photo Paper (h) Epson Ultra Glossy Photo Paper (i) Epson Glossy Photo Paper (j) Epson Photo Paper 15

16 Loading Paper Kağıt Yükleme Τοποθέτηση χαρτιού Încărcarea hârtiei A Q See the online User s Guide when using Legal size paper. Legal boyutta kağıt kullanırken çevrimiçi Kullanım Kılavuzu na bakın. B pen and slide out. Açın ve dışa doğru çekin. Ανοίξτε και σύρετε προς τα έξω. Deschideţi şi împingeţi în afară. Ανατρέξτε στις ηλεκτρονικές Οδηγίες χρήστη όταν χρησιμοποιείτε χαρτί μεγέθους Legal. Consultaţi Ghidul utilizatorului online când folosiţi hârtie formatul Legal. Pinch and slide. Sıkın ve kaydırın. Πιέστε και σύρετε προς τα έξω. Strângeţi şi împingeţi. C D Q Do not use paper with binder holes. Q Align the edges of the paper before loading. Kenarı delikli kağıt kullanmayın. Μην χρησιμοποιείτε χαρτί με οπές βιβλιοδεσίας. Nu utilizaţi hârtie perforată. Yüklemeden önce kağıdın kenarlarını hizalayın. Ευθυγραμμίστε τις πλευρές του χαρτιού πριν από την τοποθέτηση. Aliniaţi marginile hârtiei înainte de a o încărca. 16 Load printable side up. Yazdırılabilir kısım yukarı bakacak şekilde yükleyin. Τοποθετήστε με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα επάνω. Încărcaţi hârtia cu faţa în sus. Fit. turtun. Προσαρμόστε. Aliniaţi.

17 Placing riginals rijinalleri Yerleştirme Τοποθέτηση πρωτοτύπων Amplasarea originalelor Automatic Document Feeder (ADF) tomatik Belge Besleyici (ADF) Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) Alimentator automat de documente (ADF) Usable originals Size Type Weight Capacity A4/Letter/Legal Plain paper 75 g/m² to 95 g/m² Kullanılabilir orijinaller Boyut Tür Ağırlık Kapasite 30 sheets or 3 mm or less (A4, Letter) /10 sheets (Legal) Πρωτότυπα με δυνατότητα χρήσης Μέγεθος Τύπος Βάρος Χωρητικότητα riginale utilizabile Format Tip Greutate Capacitate A4/Letter/Legal Düz kağıt 75 g/m² ila 95 g/m² 30 sayfa veya 3 mm veya daha az (A4, Letter) /10 sayfa (Legal) A4/Letter/Legal Απλό χαρτί 75 g/m² έως 95 g/m² 30 φύλλα ή 3 mm ή λιγότερα (A4, Letter) /10 φύλλα (Legal) A4/Letter/Legal Hârtie simplă 75 g/m² - 95 g/m² 30 de coli sau 3 mm sau mai puţin (A4, Letter) /10 coli (Legal) 17

18 c To prevent paper jams avoid the following documents. For these types, use the document table. Documents held together with paper clips, staples, and so on. Documents that have tape or paper stuck to them. Photos, HPs, or thermal transfer paper. Paper that is torn, wrinkled, or has holes. c Kağıt sıkışmalarını önlemek için aşağıdaki belgelerden kaçının. Bu türler için, belge tablasını kullanın. Ataçlar, tel zımbalar, vb. ile tutulan belgeler. Üzerlerinde yapışmış bant ya da kağıt bulunan belgeler. Fotoğraflar, HP ler veya termal transfer kağıdı. Yırtık, kırışmış ya da delikleri olan kağıtlar. c Για να αποτρέψετε εμπλοκές χαρτιού, αποφύγετε τα παρακάτω έγγραφα. Για αυτούς τους τύπους, χρησιμοποιήστε την επιφάνεια σάρωσης. Έγγραφα που συγκρατούνται μαζί με συνδετήρες, συρραπτήρες και άλλα μέσα. Έγγραφα που έχουν κολλήμένα πάνω τους ταινία ή χαρτί. Φωτογραφίες, φιλμ HP ή χαρτί θερμικής μεταφοράς. Σκισμένο, τσαλακωμένο ή διάτρητο χαρτί. c Pentru a preveni blocarea hârtiei evitaţi următoarele documente. Pentru aceste tipuri, utilizaţi masa pentru documente. Documentele fixate cu agrafe, capse ş.a.m.d. Documentele pe care este lipită o bandă sau hârtie. Fotografiile, foliile pentru retroproiector sau hârtie cu transfer termic. Hârtia ruptă, şifonată sau perforată. 18

19 A B C D Tap to even the edges. Kenarları düzeltmek için hafifçe vurun. Κτυπήστε ελαφρά για να ισιώσετε τις πλευρές. Bateţi uşor pentru a alinia marginile. pen. Açın. Ανοίξτε. Deschideţi. Pinch and slide. Sıkın ve kaydırın. Πιέστε και σύρετε προς τα έξω. Strângeţi şi împingeţi. Insert the originals face-up. rijinalleri yüz yukarı yerleştirin. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα με την πρόσοψη προς τα πάνω. Introduceţi originalele cu faţa în sus. E Fit. turtun. Προσαρμόστε. Aliniaţi. Q When you use the copy function with the automatic document feeder, the print settings are fixed at zoom - 100%, paper type -Plain Paper, and Paper Size - A4. The print out is cropped if you copy an original larger than A4. tomatik belge besleyici ile kopyalama işlevini kullanırken baskı ayarları, zoom - %100, kağıt türü -Düz Kağıt ve Kağıt Boyutu - A4 olarak sabitlenir. A4 ten büyük bir orijinali kopyalarsanız çıktı kırpılır. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αντιγραφής με τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, οι ρυθμίσεις εκτύπωσης ρυθμίζονται στο ζουμ - 100%, τύπος χαρτιού -Απλό χαρτί και μέγεθος χαρτιού - A4. Η εκτύπωση περικόπτεται αν αντιγράψετε πρωτότυπο με μέγεθος μεγαλύτερο από A4. Dacă folosiţi funcţia de copiere cu alimentatorul automat de documente, parametrii de imprimare sunt fixaţi la zoom - 100%, tip hârtie - Hârtie simplă şi Format hârtie - A4. Dacă veţi copia un original mai mare decât formatul A4, documentul tipărit va fi decupat. 19

20 Document Table Belge Tablası Επιφάνεια σάρωσης Masa pentru documente A B Place face-down horizontally. Ön yüzü aşağı doğru yatay bakacak şekilde yerleştirin. Τοποθετήστε οριζόντια, με την πρόσοψη προς τα κάτω. Se aşează pe orizontală cu faţa în jos. Fit to the corner. Köşeye yerleştirin. Προσαρμόστε στη γωνία. Aliniaţi faţă de colţ. Q When there is a document in the automatic document feeder and on the document table, priority is given to the document in the automatic document feeder. tomatik belge besleyici ve belge tablasında bir belge varken, otomatik belge besleyicideki belgeye öncelik verilir. Όταν υπάρχει έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων και στην επιφάνεια σάρωσης, δίνεται προτεραιότητα στο έγγραφο που βρίσκεται στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων. Dacă în alimentatorul automat de documente şi pe masa pentru documente se află un document, va avea prioritate documentul din alimentatorul automat pentru documente. 20

21 Copying Kopyalama Αντιγραφή Copierea 21

22 Copying Photos or Documents Fotoğrafları veya Belgeleri Kopyalama Αντιγραφή φωτογραφιών ή εγγράφων Copierea fotografiilor sau documentelor A R & 16 B R & 20 C Load paper. Kağıt yükleyin. Τοποθετήστε χαρτί. Încărcaţi hârtia. Place original horizontally. rijinali yatay olarak yerleştirin. Τοποθετήστε το πρωτότυπο οριζόντια. Amplasaţi originalul în poziţie orizontală. Select the Copy mode. Kpy. modunu seçin. Επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας Copy. Selectaţi modul Copiere. D E F R & 24 Q Make sure you set the Paper Size and Paper Type. Sayfa Byt. ve Sayfa Tipi öğelerini ayarladığınızdan emin olun. Βεβαιωθείτε ότι ρυθμίσατε τις επιλογές Paper Size και Paper Type. 22 Set the number of copies. Kopya sayısını belirleyin. Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων. Definiţi numărul de copii. Enter the copy setting menu. Kopya ayarı menüsüne girin. Μεταβείτε στο μενού ρύθμισης αντιγραφής. Accesaţi meniul cu parametrii de copiere. Select the appropriate copy settings. Uygun kopya ayarlarını seçin. Επιλέξτε τις κατάλληλες ρυθμίσεις αντιγραφής. Selectaţi parametrii adecvaţi pentru copiere. Trebuie să definiţi parametrii Format hârtie şi Tip hârtie.

23 G H Finish the settings. Ayarları onaylayın. Ολοκληρώστε τις ρυθμίσεις. Finalizaţi definirea parametrilor. Start copying. Kopyalamaya başlayın. Έναρξη αντιγραφής. Începeţi copierea. 23

24 Copy Mode Menu List Kpy. Modu Menü Listesi Κατάλογος μενού κατάστασης λειτουργίας Copy Lista meniului pentru modul Copiere EN R & 24 TR R & 25 EL R & 25 R R & 26 EN Press r Mode [Copy/Fax] to select Copy mode, and then press x to enter the copy settings menu. r Copy mode Copies 1 to 99 x Copy settings menu Layout With Border, Borderless *¹ Reduce/Enlarge Actual, Auto Fit Page, Custom (25 to 400%) Paper Size Paper Type Quality Copy Density -4 to +4 Expansion *² Restore Default Settings Maintenance R & 34 A4, cm, cm Plain Paper, Matte, Prem.Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper Draft, Standard Quality, Best Standard, Medium, Minimum Reset Fax Send/Receive Settings, Reset Fax Data Settings, Reset Settings, excluding Fax, Reset All Settings *1 Your image is slightly enlarged and cropped to fill the sheet of paper. Print quality may decline in the top and bottom areas of the printout, or the area may be smeared when printing. *2 Select the amount the image is expanded when printing Borderless photos. 24

25 TR Kopyalama modunu seçmek için r Mode [Kpy./Fks] düğmelerine basın ve ardından kopya ayarları menüsüne girmek için x düğmesine basın. r Kpy. modu Kopyalar 1 ila 99 EL Πατήστε r Mode [Copy/Fax] για να επιλέξετε την κατάσταση λειτουργίας Copy και μετά πατήστε x για μετάβαση στο μενού ρυθμίσεων αντιγραφής. r Copy mode Αντίγραφα 1 έως 99 x Kopya ayarları menüsü Dnm. Bordürlü, Bordürsüz *¹ Küçült/Büyüt Fiili, to. Ayr. Syf., Özel (25-400%) Sayfa Byt. Sayfa Tipi Kalite Kopya Yoğunluğu Gnşlme *² Vrsyıln Ayarları Geri Ykl. Bakım R & 34 A4, 10x15cm, 13x18cm Düz Kağıt, Mat, Prem.Parlak, Ultra Parlak, Parlak, Foto. Kağıdı Tslk, Standart Kalite, Eiyi Standart, rta, Minimum Faks Gönderme/Alma Ayarlarını Sıfırla, Faks Veri Ayarlarını Sıfırla, Faks haricinde Ayarları Sıfırla, Tüm Ayarları Sıfırla *1 Görüntünüz, kağıdı dolduracak şekilde hafifçe genişletilmiş ve kesilmiştir. Çıktının üst ve alt bölümlerinde yazdırma kalitesi düşebilir veya yazdırma sırasında alan lekeli olabilir. *2 Bordürsüz fotoğraflar yazdırılırken görüntünün genişleme oranını seçin. x Μενού ρύθμισης αντιγραφής Layout With Border, Borderless *¹ Reduce/Enlarge Actual, Auto Fit Page, Custom (25 to 400%) Paper Size Paper Type Quality Copy Density -4 to +4 Expansion *² Restore Default Settings Maintenance R & 34 A4, cm, cm Plain Paper, Matte, Prem.Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper Draft, Standard Quality, Best Standard, Medium, Minimum Reset Fax Send/Receive Settings, Reset Fax Data Settings, Reset Settings, excluding Fax, Reset All Settings *1 Η εικόνα σας μεγεθύνεται ελαφρώς και περικόπτεται ώστε να ταιριάζει στο φύλλο χαρτιού. Η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να είναι χειρότερη στο πάνω και στο κάτω μέρος του εκτυπωμένου αντιγράφου ή μπορεί να δημιουργηθεί μουντζούρα κατά την εκτύπωση. *2 Επιλέξτε την ποσότητα επέκτασης της εικόνας κατά την εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς περιθώριο. 25

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL R Basic peration Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL RO Basic Operation Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL R Basic peration Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - bilgisayarsız kullanım için -

Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - bilgisayarsız kullanım için - TR EL RO Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor de bază - pentru utilizare fără computer - Bu Kılavuz

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL R Basic peration Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL RO Basic Operation Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. - for use without a computer - - bilgisayarsız kullanım için -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. - for use without a computer - - bilgisayarsız kullanım için - EN TR EL Basic peration Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - About This Guide

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL RO Basic Operation Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL RO Basic Operation Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

Ръководство за основна операция

Ръководство за основна операция TR EL R BG Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor de bază - pentru utilizare fără computer - Ръководство

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Βήμα 1 Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Βήμα 2 Κλείστε τη μονάδα του σαρωτή αργά. Προσοχή. Πρέπει να ακολουθήσετε προσεκτικά τις οδηγίες, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό. 1

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

Copy guide (Οδηγός αντιγραφής)

Copy guide (Οδηγός αντιγραφής) Σελίδα 1 από 5 Copy guide (Οδηγός αντιγραφής) Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Designjet T7200 Εκτυπωτής παραγωγής 42 ιντσών. Εισαγωγικές πληροφορίες

Designjet T7200 Εκτυπωτής παραγωγής 42 ιντσών. Εισαγωγικές πληροφορίες Designjet T7200 Εκτυπωτής παραγωγής 42 ιντσών Τι είναι; Ο εκτυπωτής σας είναι ένας έγχρωμος εκτυπωτή Inkjet που έχει σχεδιαστεί για γρήγορη εκτύπωση υψηλής ποιότητας, με ανάλυση έως 2.400 x 1.200 Ο εκτυπωτής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα CURRICULUM VITAE Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα 1.What is it? Τι είναι αυτό 2.Chronological example of a CV Χρονολογικό Παράδειγμα Βιογραφικού 3.Steps to send your

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF)

Αντιγραφή με χρήση του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF) Σελίδα 1 από 5 Οδηγός αντιγραφής Σημείωση: Μπορείτε να φορτώνετε μεγέθη χαρτιού με προσανατολισμό τοποθέτησης με τη μικρή πλευρά πρώτα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα "Μεγέθη χαρτιού,

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης NPD EL

Οδηγός εγκατάστασης NPD EL NPD5107-00 EL Αποσυσκευασία Αποσυσκευασία Αφαιρέστε όλα τα προστατευτικά υλικά. A Κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή. B 2 Γέμισμα μελανιού Γέμισμα μελανιού Απαγκιστρώστε τη μονάδα του δοχείου μελανιού. A

Διαβάστε περισσότερα

(Αντιγραφή) ή χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να καταχωρίσετε τους αριθμούς των αντιγράφων. Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

(Αντιγραφή) ή χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να καταχωρίσετε τους αριθμούς των αντιγράφων. Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Σύντομη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοί δοχείων μελανιού

Κωδικοί δοχείων μελανιού Βασικός οδηγός Κωδικοί δοχείων μελανιού BK C M Y Μαύρο Κυανό Ματζέντα Κίτρινο T6641 T6642 T6643 T6644 http://www.epson.eu/pageyield Για πληροφορίες σχετικά με την απόδοση των δοχείων μελανιού της Epson,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση πρωτοτύπων...10 Διαχείριση χαρτιού...10 Αποστολή φαξ...10 Λήψη φαξ...12 Επιλογή ρυθμίσεων αποστολής/λήψης...13 Εκτύπωση αναφορών...

Διαχείριση πρωτοτύπων...10 Διαχείριση χαρτιού...10 Αποστολή φαξ...10 Λήψη φαξ...12 Επιλογή ρυθμίσεων αποστολής/λήψης...13 Εκτύπωση αναφορών... Οδηγίες φαξ Διαμόρφωση του φαξ Εισαγωγή στη βοηθητική εφαρμογή FAX Utility (μόνο για Windows)... 3 Πληροφορίες τροφοδοσίας ρεύματος... 3 Σύνδεση τηλεφώνου ή αυτόματου τηλεφωνητή... 3 Έλεγχος της σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8 questions or comments to Dan Fetter 1

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8  questions or comments to Dan Fetter 1 Eon : Fall 8 Suggested Solutions to Problem Set 8 Email questions or omments to Dan Fetter Problem. Let X be a salar with density f(x, θ) (θx + θ) [ x ] with θ. (a) Find the most powerful level α test

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας General Successfully carry out the Preventive Maintenance Procedure and complete the Maintenance

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF)

Αντιγραφή με χρήση του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF) Σελίδα 1 από 5 Οδηγός αντιγραφής Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στη θήκη του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων ή με

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή

Οδηγός χρήσης για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή Οδηγός χρήσης για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή Εισαγωγή Σηµαντικές οδηγίες για την ασφάλεια...1 Ειδοποίηση πνευµατικών δικαιωµάτων...2 Οδηγός µερών της συσκευής και λειτουργιών του πίνακα ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ръководство за основна операция

Ръководство за основна операция TR EL RO BG Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor de bază - pentru utilizare fără computer - Ръководство

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Ελληνικά PCH-2016 7025579 Χρήση του συστήματος PlayStation Vita για πρώτη φορά Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα Ενεργοποιήστε το σύστημα PS Vita. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Procedures and Functions Stored procedures and functions are named blocks of code that enable you to group and organize a series of SQL and PL/SQL

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή

Οδηγίες χρήστη για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή Οδηγίες χρήστη για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή Εισαγωγή Σηµαντικές οδηγίες για την ασφάλεια...1 Ειδοποίηση πνευµατικών δικαιωµάτων...2 Πληροφορίες πίνακα ελέγχου...2 Οδηγός µερών της συσκευής και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας ΒΗΜΑ 1 Εφεδρικό Αντίγραφο Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν εφαρμόσουμε τον οδηγό εγκατάστασης στον Η/Υ μας κρατούμε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ΣΕΙΡΑ MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ΣΕΙΡΑ MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ΣΕΙΡΑ MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης Εκτύπωση σε ειδικό χαρτί, ετικέτες ή διαφάνειες στα Windows 1. Από το μενού Αρχείο της εφαρμογής λογισμικού, κάντε κλικ στο κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 17 Εκτύπωση Φύλλων Εργασίας και Γραφικών Παραστάσεων

Ενότητα 17 Εκτύπωση Φύλλων Εργασίας και Γραφικών Παραστάσεων Ενότητα 17 Εκτύπωση Φύλλων Εργασίας και Γραφικών Παραστάσεων 17.1 Το παράθυρο Print Preview Θέλουμε να τυπώσουμε το φύλλο εργασίας μας. Πρέπει όμως να σιγουρευτούμε ότι οι σωστές γραμμές και στήλες θα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κατά τη διάρκεια της χρόνιας 2002-2003, τα σχολεία εξοπλίστηκαν µε υπολογιστές µάρκας ARROW

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1510 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1510 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου... 5 Φωτεινή ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων. Μέρη του προϊόντος. Πρόσοψη... 3 Πίσω όψη... 3 Το εσωτερικό του προϊόντος... 4 Μέρη του σαρωτή... 4 Πίνακας ελέγχου...

Πίνακας περιεχοµένων. Μέρη του προϊόντος. Πρόσοψη... 3 Πίσω όψη... 3 Το εσωτερικό του προϊόντος... 4 Μέρη του σαρωτή... 4 Πίνακας ελέγχου... Πίνακας περιεχοµένων Μέρη του προϊόντος Πρόσοψη................................................................... 3 Πίσω όψη................................................................... 3 Το εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο EV3 Μέρος 2

Εισαγωγή στο EV3 Μέρος 2 Εισαγωγή στο EV3 Μέρος 2 Δρ. Γιώργος Α. Δημητρίου Εργαστήριο και Αυτομάτων Συστημάτων & Ακαδημία Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

Ръководство за основна операция

Ръководство за основна операция TR EL R BG Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor de bază - pentru utilizare fără computer - Ръководство

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή-

Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή- Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή- Οδηγίες ασφαλείας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας...3 Λειτουργίες του πίνακα ελέγχου Πίνακας ελέγχου...4 Χειρισμός χαρτιού Επιλογή χαρτιού...7

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής Διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις ποιότητας αντιγράφων: Αυτόματη επιλογή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή όταν

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4966-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4966-00 EL NPD4966-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4671-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4671-00 EL NPD4671-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών Εγχειρίδιο Χρήσης Χαρακτηριστικά προϊόντος Με / Χωρίς έξοδο βίντεο HDMI 2,4 ίντσες LTPS TFT LCD οθόνη 4 μέρη του κυρίως φακού. Το εύρος εστίασης είναι 12 εκ. εώς άπειρο Φακοί HD ευρείας γωνίας 4x ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Finite Field Problems: Solutions

Finite Field Problems: Solutions Finite Field Problems: Solutions 1. Let f = x 2 +1 Z 11 [x] and let F = Z 11 [x]/(f), a field. Let Solution: F =11 2 = 121, so F = 121 1 = 120. The possible orders are the divisors of 120. Solution: The

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1010 series

HP Deskjet 1010 series HP Deskjet 1010 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1010 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1010 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Φωτεινή ένδειξη κουμπιού ενεργοποίησης... 5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4043-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4043-00 EL NPD4043-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάδοση, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, (ηλεκτρονικά, μηχανικά, ως

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 IVE-W530BT

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 IVE-W530BT Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 IVE-W530BT 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την ενημέρωση του λογισμικού Bluetooth Κεντρικών Μονάδων. Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών Εισαγωγή Μην εκθέσετε την κάρτα PU013 σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε στοιχεία θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

PROMETRA PROGRAMMER PRINT TOOL (REF 91840) For use with Prometra Programmer

PROMETRA PROGRAMMER PRINT TOOL (REF 91840) For use with Prometra Programmer PROMETRA PROGRAMMER PRINT TOOL (REF 91840) For use with Prometra Programmer ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (REF 91840) Για χρήση με τη Συσκευή Προγραμματισμού Prometra Table of Contents Contents...1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού NPD4758-00 EL

Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού NPD4758-00 EL Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού NPD4758-00 EL Εγκατάσταση λογισμικού Σημείωση για τη σύνδεση USB: Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να εμφανιστεί η σχετική ειδοποίηση. Εάν εμφανιστεί αυτή η οθόνη, κάντε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγιες φαξ. Ελληνικά. Διαμόρφωση του φαξ. Αποστολή φωτογραφίας ή εγγράφου με φαξ. Επίλυση προβλημάτων. Παράρτημα

Οδηγιες φαξ. Ελληνικά. Διαμόρφωση του φαξ. Αποστολή φωτογραφίας ή εγγράφου με φαξ. Επίλυση προβλημάτων. Παράρτημα Οδηγιες φαξ Διαμόρφωση του φαξ Πληροφορίες τροφοδοσίας ρεύματος... 3 Σύνδεση τηλεφώνου ή αυτόματου τηλεφωνητή... 3 Διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του φαξ... 4 Αποστολή φωτογραφίας ή εγγράφου με φαξ Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth με Android Phones

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth με Android Phones Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth με Android Phones Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD EL

Οδηγίες χρήστη NPD EL NPD4451-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα