Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report"

Transcript

1 Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα Σεπτέμβριος 2011

2 Εισαγωγή Το έργο WATERinCORE στοχεύει στην προστασία των υδατικών πόρων μέσα από τη βιώσιμη διαχείριση και την ενίσχυση της κοινής ευθύνης στην περιοχή της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του έργου υλοποιείται διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους της λεκάνης του Ανθεμούντα με σκοπό την ενεργό συμμετοχή τους στην ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της λεκάνης Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων Πυρήνας της διαβούλευσης αποτελεί το παρόν Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής του Ανθεμούντα, το οποίο και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των υδάτινων πόρων, τις υποδομές και τις δομές διαχείρισής τους καθώς και την προηγούμενη εμπειρία της περιοχής σε θέματα συμμετοχής του κοινού. Οι στρατηγικές που παρουσιάζονται στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για συζήτηση και προβληματισμό των τοπικών φορέων κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στον κοινωνικό διάλογο. Οι προτάσεις τον φορέων θα συμπεριληφθούν στο σχέδιο δράσης, με ορίζοντα πενταετίας, για την προστασία και τη βελτίωση των υδάτινων πόρων της λεκάνης. Η Λεκάνη του Ανθεμούντα Η υδρολογική λεκάνη του ποταμού Ανθεμούντα τοποθετείται στο χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ γεωγραφικά εντάσσεται στην χερσόνησο της Χαλκιδικής καλύπτοντας επιφάνεια 320 Κm 2. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες στην περιοχή για την προστασία και αναβάθμιση των υδάτινων πόρων, μερικές από τις οποίες είναι οι παρακάτω: 1

3 Η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών κοινωνικών φορέων σε θέματα διαχείρισης νερού και περιβάλλοντος, γενικότερα Η ενδυνάμωση των υπηρεσιών παροχής υπηρεσιών ύδρευσης Η ισότιμη τιμολόγηση του υδρευτικού νερού Η επέκταση των δικτύων αποχέτευσης και έργων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Η μείωση των απωλειών στα υδρευτικά δίκτυα Η κατασκευή έργων ορεινής υδρονομίας Η έναρξη αδειοδότησης των παράνομων γεωτρήσεων και εγκατάστασης υδρομέτρων Η παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των υδάτινων πόρων Η αναστροφή της πτώσης στάθμης των υπόγειων υδροφορέων και η σταθεροποίηση του υδατικού ισοζυγίου Για την αναγνώριση της υφιστάμενης κατάστασης και συγκεκριμένα τα πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές που εμφανίζονται σε επίπεδο Διαχείρισης των Υδάτινων Πόρων της λεκάνης του Ανθεμούντα διενεργήθηκε ανάλυση SWOT (Δυνατά Αδύνατα Σημεία, Ευκαιρίες Απειλές). Με βάση την ανάλυση αυτή, τα βασικότερα προβλήματα που εμφανίζονται στη λεκάνη του Ανθεμούντα σήμερα, είναι τα εξής: Η υπερκατανάλωση νερού Η απουσία ολοκληρωμένης τιμολογιακής πολιτικής σε όλες τις χρήσεις νερού Οι μη αδειοδοτημένες αρδευτικές γεωτρήσεις και η έλλειψη υδρομέτρων Η ελλιπής ανάπτυξη έργων αξιοποίησης νερού (φράγματα, αναβαθμίδες, ανακύκλωση λυμάτων και νερού) Τα περιορισμένα σχέδια διαχείρισης για τις πλημμύρες Η έλλειψη ελεγχόμενων και σύγχρονων αρδευτικών δικτύων και η ανεξέλεγκτη άντληση νερού για άρδευση Η έλλειψη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για όλους τους οικισμούς Η υποβάθμιση της ποιότητας νερού σε εντοπισμένους υδροφορείς Η απουσία ενιαίου φορέα ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτινων πόρων 2

4 Το έργο WATERinCORE και ο Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Υδρολογικής Λεκάνης του Ανθεμούντα Το έργο WATERinCORE αποτελεί συνέχεια των πρωτοβουλιών που είχαν λάβει χώρα στο πλαίσιο του έργου LIFE/04/ENV/GR/ WaterΑgenda, του οποίου κεντρικός στόχος ήταν η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων στην υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα. Το έργο LIFE WATERAGENDA περιελάμβανε τη διαμόρφωση πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης, με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ και τη σύναψη μιας δημόσιας συμφωνίας για την εφαρμογή της με βάσης τις αρχές της AGENDA 21. Το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου ήταν η σύνταξη πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης νερού η οποία εκφράστηκε μέσω ενός πρωτοκόλλου νερού. Η δέσμευση για την εφαρμογή της πολιτικής νερού έγινε με την επικύρωση του πρωτοκόλλου. Ο παρόν Στρατηγικός Σχεδιασμός αποτελεί επικαιροποίηση των προηγούμενων αντίστοιχων πρωτοβουλιών και έγινε λαμβάνοντας υπόψη: Το προϋπάρχον πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού Τις ενέργειες που λάβανε χώρα μετά την επικύρωση του πρωτοκόλλου Την υφιστάμενη κατάσταση και το επίπεδο διαχείρισης της λεκάνης Τα αναγνωρισμένα προβλήματα της λεκάνης με βάση τα πορίσματα της Ανάλυσης SWOT. Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός αποτελείται από επιμέρους στρατηγικές, οι οποίες περιλαμβάνουν συγκεκριμένα προγράμματα δράσης και παρουσιάζονται στη συνέχεια. 3

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας, προκειμένου να συμμορφωθεί με την οδηγία πλαίσιο για να νερά (ΟΠΥ) ήταν το πρώτο αναγκαίο βήμα για την επιτυχή εφαρμογή της διαχείρισης των υδάτων. Η αποσαφήνιση των νομικών αρμοδιοτήτων και των πραγματικών ευθυνών των διαφόρων φορέων, εθνικών, τοπικών και περιφερειακών αρχών, όπως ορίζεται από την ΟΠΥ, είναι το δεύτερο βασικό βήμα για την επιτυχή εφαρμογή της οδηγίας. Οι διάφοροι φορείς θα πρέπει να καθορίζονται σαφώς και να είναι ενημερωμένοι για τα καθήκοντά τους και τους ρόλους στη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της ΟΠΥ. Τα προγράμματα δράσης που εντάσσονται στην στρατηγική αυτή είναι: Ενημέρωση και ενίσχυση τεχνογνωσίας των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών Ενίσχυση της κοινής ευθύνης των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών για την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων προστασίας των υδάτων Η λειτουργία ενιαίου φορέα ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτινων πόρων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Οι κύριοι στόχοι που θέτει η Οδηγία για να τα επιφανειακά, υπόγεια ύδατα και τις προστατευόμενες περιοχές είναι: Αποτροπή της περαιτέρω υποβάθμισης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων και προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση των υδάτινων σωμάτων. 4

6 Επίτευξη έως το 2015 της καλής οικολογικής και χημικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων και καλή χημική και ποσοτική κατάσταση των υπογείων υδάτων Προοδευτική μείωση των ρυπαντών και σταδιακή εξάλειψη επικινδύνων ουσιών των επιφανειακών υδάτων και πρόληψη και περιορισμό της εισόδου ρύπων στα υπόγεια ύδατα. Αναστροφή κάθε σημαντικής ανοδικής τάσης ρύπων στα υπόγεια ύδατα. Επίτευξη των προτύπων και των στόχων που καθορίστηκαν για τις προστατευόμενες περιοχές στην κοινοτική νομοθεσία. Στη λεκάνη του Ανθεμούντα δεν εντοπίζονται σημαντικά προβλήματα στην ποιότητα του νερού. Σε μεμονωμένες αρδευτικές γεωτρήσεις έχουν ανιχνευτεί υψηλή περιεκτικότητα σε ολικό άζωτο και υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα. Επιπλέον, έχουν εντοπισθεί σε γεωτρήσεις της περιοχής και ρυπαντικά στοιχεία (π.χ. Βόριο) που οφείλονται σε φυσικά αίτια. Τα προγράμματα δράσης που εντάσσονται στη στρατηγική αυτή είναι: Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου και καθορισμός των συγκεκριμένων παρεμβάσεων σε ζώνες ειδικής προστασίας στη λεκάνη Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης και αναβάθμιση επεξεργασίας λυμάτων Έλεγχος με στόχο τη μείωση της σημειακής και διάχυτης ρύπανσης Προστασία των υδάτων από την υφαλμύρωση ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ Η Διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών αποσκοπεί στη μείωση της πιθανότητας ή/και των επιπτώσεων των πλημμυρών. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η πιο αποτελεσματική προσέγγιση συνίσταται στην ανάπτυξη προγραμμάτων διαχείρισης του κινδύνου πλημμυρών που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 5

7 Πρόληψη των καταστροφών από πλημμύρες με την αποφυγή κατασκευής κατοικιών και βιομηχανιών σε περιοχές που κινδυνεύουν από πλημμύρες Προσαρμογή των μελλοντικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στους κινδύνους πλημμύρας Προώθηση ορθών χρήσεων γης και γεωργικών και δασοκομικών πρακτικών Λήψη μέτρων, διαρθρωτικών και μη, για τη μείωση της πιθανότητας πλημμυρών ή/και των επιπτώσεων των πλημμυρών σε συγκεκριμένες περιοχές Ενημέρωση του πληθυσμού για τους κινδύνους πλημμυρών και οδηγίες για περίπτωση πλημμύρας Ανάπτυξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πλημμύρας Σχέδια Αποκατάστασης πληγέντων: μετριασμός τόσο των κοινωνικών όσο και των οικονομικών επιπτώσεων στον πληγέντα πληθυσμό και επιστροφή στις κανονικές συνθήκες το ταχύτερο δυνατόν. Η λεκάνη του ποταμού Ανθεμούντα έχει καταγράψει εξαιρετικά σημαντικά πλημμυρικά φαινόμενα δημιουργώντας κινδύνους και απώλειες ανθρώπινης ζωή, οικονομικές απώλειες στην πρωτογενή και δευτερογενή τομέα και καταστροφές σε κατοικίες. Τα προγράμματα δράσης που εντάσσονται στη στρατηγική αυτή είναι: Διαχείριση Πλημμυρών Αντιπλημμυρικά έργα Δράσεις ενημέρωσης των κατοίκων της περιοχής Αξιοποίηση/ κατάρτιση ομάδων Πολιτικής προστασίας ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Το πιο σημαντικό πρόβλημα που αφορά στη διαχείριση των υδάτινων πόρων στη λεκάνη του Ανθεμούντα είναι ότι η ζήτηση νερού υπερβαίνει κατά πολύ τις διαθέσιμες πηγές υδάτινων πόρων. Αν και τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται αναστροφή της πτώσης στάθμης των υπόγειων υδροφορέων και σταθεροποίηση του υδατικού ισοζυγίου, το έλλειμμα νερού 6

8 προσεγγίζει τα 17 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο. Οι αντλήσεις από ιδιωτικές αρδευτικές και δημοτικές γεωτρήσεις δεν ελέγχονται λόγω τόσο απουσίας μετρητών όσο και μη καταγραφής των μετρήσεων, όπου υπάρχουν. Σε ό, τι αφορά τις δημοτικές υδρευτικές γεωτρήσεις, οι αντλούμενες ποσότητες σπάνια παρακολουθούνται. Τα προγράμματα δράσης που εντάσσονται στη στρατηγική αυτή είναι: Έλεγχος και αδειοδότηση γεωτρήσεων για την αποφυγή παράνομης άντλησης και την παρακολούθηση των αντλούμενων ποσοτήτων Ανάπτυξη διαφανούς και δίκαιης τιμολογιακής πολιτικής και επιμερισμός κόστους στους διάφορους τομείς Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης ανά οικισμό για την αποφυγή απωλειών Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών για τη μείωση της ζήτησης Ανάπτυξη και εφαρμογή κανονισμού λειτουργίας στα υπάρχοντα δίκτυα άρδευσης Βελτίωση, εκσυγχρονισμός και κατασκευή δικτύων άρδευσης Αντικατάσταση των συστημάτων άρδευσης Ανακύκλωση ύδατος στους τομείς της βιομηχανίας και υπηρεσιών ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 5. ΦΥΣΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Ο εμπλουτισμός των υπόγειων υδάτων είναι μια σημαντική διαδικασία για την αειφόρο διαχείριση των υπογείων υδάτων, δεδομένου ότι ο βαθμός άντλησης από τον υδροφόρου ορίζοντα, μακροπρόθεσμα, θα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος με τον όγκοποσοστό εμπλουτισμού. Ο τεχνητός εμπλουτισμός είναι η προγραμματισμένη τεχνική που αποσκοπεί στην αύξηση της φυσικής αναπλήρωσης ή της 7

9 διήθησης των επιφανειακών υδάτων σε υπόγειους υδροφορείς, με αποτέλεσμα την αντίστοιχη αύξηση της ποσότητας των υπογείων υδάτων που διατίθενται για άντληση. Στη λεκάνη του Ανθεμούντα υπάρχουν δύο φράγματα, Τριάδι και Βασιλικά, που αποσκοπούν στην φυσική αναπλήρωση των υπόγειων υδροφορέων και ενός, στον Άγιο Αντώνιο, που χρησιμοποιείται για άρδευση, τα οποία δεν επαρκούν για την αναπλήρωση των ποσοτήτων νερού που χρησιμοποιούνται στις διάφορες χρήσεις και την κάλυψη του ελλείμματος νερού στη λεκάνη. Τα προγράμματα δράσης που εντάσσονται στη στρατηγική αυτή είναι: Επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών απόβλητων Έργα ορεινής υδρονομίας κατασκευή φραγμάτων και εμπλουτισμός ορεινών ταμιευτήρων Αναδάσωση ορεινών τμημάτων της λεκάνης, προστασία από τη βόσκηση και την υλοτόμηση Προστασία του εδάφους από στεγανοποίηση ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 6. ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Η ταχεία αύξηση του πληθυσμού στη λεκάνη μεταξύ 1991 και 2011 προκάλεσε μια έντονη αστικοποίηση και αλλαγές στις χρήσεις γης. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που προκαλεί αυτό το φαινόμενο είναι η στεγανοποίηση του εδάφους. Αποτέλεσμα της στεγανοποίησης του εδάφους είναι η αύξηση του συντελεστή απορροής στις δομημένες περιοχές και η μείωση της ποσότητας νερού που διηθείται από το έδαφος στους υπόγειους υδροφορείς. Η έντονη αστικοποίηση της περιοχής τα τελευταία χρόνια οδήγησε στον κατακερματισμό της υπαίθρου και, κατά συνέπεια, στην αλλαγή του αγροτικού χαρακτήρα και τη μη αναστρέψιμη απώλεια ελεύθερων επιφανειών 8

10 εδάφους, που συμβάλλουν στην αύξηση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων λόγω της κατείσδυσης. Οι τοπικές αρχές και οι ιδιώτες της περιοχής πρέπει να μεριμνήσουν για τα παρακάτω: Ανάπτυξη και εφαρμογή χωροταξικών σχεδίων και τεχνικών πολεοδόμησης, που συμβάλλουν στην ισόρροπη ανάπτυξη των διαφόρων χρήσεων γης σε σχέση με την προστασία των υδάτινων πόρων της λεκάνης. Χρήση νέων τεχνικών και υλικών στις αναπλάσεις όλων των δημοτικών και ιδιωτικών χώρων. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 7. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ Η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας έχει τις χαμηλότερες δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, την ποιότητα του αέρα και του κλίματος. Επιπλέον, έχει το χαμηλότερο κόστος συντήρησης και συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια. Ωστόσο, ακόμη και αυτή η εναλλακτική λύση μπορεί να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, εάν το γεωθερμικό πεδίο δεν διαχειριστεί ορθολογικά. Η Λεκάνη του ποταμού Ανθεμούντα είναι πλούσια σε γεωθερμικά πεδία. Ωστόσο, η ενέργεια αυτή δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς. Ο Δήμος Θέρμης διαθέτει μια αδειοδοτημένη γεώτρηση, αλλά προς το παρόν δεν έχει προχωρήσει η αξιοποίησή της. Η γεωθερμική έρευνα στην περιοχή, κοντά στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ανάδειξε την παρουσία γεωθερμικού πεδίου, σε έκταση 13km 2 με θερμοκρασία νερού 40 o C. Περαιτέρω γεωτρήσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή, που αποδεικνύουν την ύπαρξη Γεωθερμικού Πεδίου χαμηλής ενθαλπίας, που επεκτείνεται σε ολόκληρη τη λεκάνη και ποικίλλει στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των γεωθερμικών ρευστών. 9

11 Τα προγράμματα δράσης που εντάσσονται στη στρατηγική αυτή είναι: Υλοποίηση έργων αξιοποίησης της γεωθερμίας Πρόγραμμα παρακολούθησης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 8. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ) απαιτεί τη δημιουργία δύο κύριων προγραμμάτων παρακολούθησης, Εποπτικής και Επιχειρησιακής, για τα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα. Στην περίπτωση της παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων είναι απαραίτητο και το πρόγραμμα ποσοτικής παρακολούθησης. Η Κεντρική Διεύθυνση Υδάτων, στο πλαίσιο της ΟΠΥ, έχει υποδείξει στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης έναν αριθμό σημείων δειγματοληψίας (2009), τα οποία αποτελούν τμήμα του εθνικού προγράμματος παρακολούθησης για την Ελλάδα. Στη λεκάνη του Ανθεμούντα και στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Wateragenda, σχεδιάστηκε πρόγραμμα παρακολούθησης, του οποίου το δίκτυο αποτελείται από 22 γεωτρήσεις σημεία δειγματοληψίας για το υπόγεια υδάτινα σώματα και 5 σημεία δειγματοληψίας για επιφανειακά υδάτινα σώματα. Παράλληλα, την τελευταία δεκαπενταετία και πιο συστηματικά την τελευταία επταετία, έχει αναπτυχθεί και παρακολουθείται η πιεζομετρία των υπόγειων υδροφορέων. Τέλος, έχει εγκατασταθεί και παρακολουθείται δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών σε όλη την έκταση της λεκάνης. Τα προγράμματα δράσης που εντάσσονται στην στρατηγική αυτή είναι: Διαχρονική παρακολούθηση της ποιότητας και ποσότητας των υδάτινων σωμάτων Διαχρονική παρακολούθηση των μετεωρολογικών και υδρολογικών παραμέτρων Κοινή Βάση Δεδομένων και πλατφόρμα WebGIS 10

12 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 9. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είναι απαραίτητη η λειτουργία ενός κέντρου πληροφόρησης για τους κατοίκους της λεκάνης του Ανθεμούντα, που να παρέχει πληροφορίες για θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης των φυσικών πόρων. Το πληροφοριακό υλικό θα πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα με την περίπτωση, να απευθύνεται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, με έμφαση στις περιβαλλοντικές δράσεις εκπαίδευσης για το σύνολο των σχολικών μονάδων και στη συνεχή εκπαίδευση των επαγγελματιών χρηστών νερού. Μερικές θεμελιώδεις δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση του κοινού είναι οι εξής: Συνέδρια και Ημερίδες Βιβλιογραφικέ και διαδικτυακές πηγές ενημέρωσης Εκπαιδευτικά Προγράμματα για ενήλικες και παιδιά ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 10. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ Η συμμετοχή του κοινού δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι ένα εργαλείο για τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και θα πρέπει να είναι ειδικά προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες. Υπάρχουν τρία επίπεδα: Πληροφόρηση, διαβούλευση και ενεργός συμμετοχή. Κατά τη διάρκεια του έργου LIFE Wateragenda σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια διαδικασία κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, των καταναλωτών νερού και της τοπικής κοινωνίας της λεκάνης με στόχο την ανάπτυξη ολοκληρωμένης πολιτικής διαχείρισης και την επίτευξη κοινωνικής 11

13 συμφωνίας για την εφαρμογή της. Τα αποτελέσματα και οι εμπειρίες που αποκομίστηκαν από τη διαδικασία αυτή ενσωματώθηκαν και θα εμπλουτίσουν τις διαδικασίες της κοινωνικής συμμετοχής και διαβούλευσης του τρέχοντος έργου (MED WaterinCore). Επιπλέον, στους δύο δήμους της περιοχής, Θέρμης και Πολυγύρου, έχει συσταθεί επιτροπή διαβούλευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος Καλλικράτη (Ν. 3852/2010). Στόχος της κοινωνικής συμμετοχής και διαβούλευσης είναι η από κοινού ανάπτυξη πολιτικής των πολιτών και ληπτών απόφασης στην περιοχή. Τα προγράμματα δράσης που εντάσσονται στη στρατηγική αυτή είναι: Κοινωνική συμμετοχή και διαβούλευση Εθελοντισμός 12

14 Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Φορέας Υλοποίησης: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Στοιχεία Επικοινωνίας Τηλ , Φαξ , e mail: Ιστοσελίδα του έργου:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ Αειφορική Διαχείριση Νερού μέσω της Ενδυνάμωσης της Κοινής Ευθύνης σε Μεσογειακές Λεκάνες Απορροής ΜΑΪΟΣ 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμέ νη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Ηλίας Μπεριάτος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα