Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις"

Transcript

1 Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 21ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι

2 Οι ακόλουθες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» της 21 Μαρτίου 2008 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/1/ /12/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ...6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ...7 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΈΞΟ Α ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΆΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ Α ΕΞΟ Α (ΚΑΘΑΡΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘΑΡΟ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟ Ο ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31/12/

4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σηµ. 31/12/ /12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώµατα άγια Άυλα εριουσιακά στοιχεία Ε ενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες Πελάτες και λοι ές α αιτήσεις Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Α οθέµατα Πελάτες και λοι ές α αιτήσεις Ε ενδύσεις διαθέσιµες ρος ώληση Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Α οθεµατικά Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον (22.826) (22.091) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις άνεια Αναβαλλόµενες φορολογικές υ οχρεώσεις Υ οχρεώσεις αροχών ροσω ικού λόγω εξόδου α ό την υ ηρεσία Λοι ές µακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις Ε ιχορηγήσεις Σύνολο µακρο ρόθεσµων υ οχρεώσεων Βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις Προµηθευτές και λοι ές υ οχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υ οχρεώσεις άνεια Σύνολο βραχυ ρόθεσµων υ οχρεώσεων Σύνολο υ οχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υ οχρεώσεων Οι ε ισυνα τόµενες σηµειώσεις, α οτελούν ανα όσ αστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. Σελίδα 4 α ό 36

5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/1/ /12/2007 Κατάσταση λογαριασµού α οτελεσµάτων Σηµ. 31/12/ /12/2006 Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων 9 (53.101) (48.896) Μικτό Κέρδος Έξοδα διάθεσης 9 (32.713) (30.930) Έξοδα διοίκησης 9 (5.330) (6.082) Λοι ά έσοδα/ (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) Α οτελέσµατα εκµετάλλευσης Χρηµατοοικονοµικά έξοδα καθαρά 11 (3.624) (2.701) Κέρδη / (ζηµιές) ρο φόρων (92) 872 Φόρος εισοδήµατος 12 (643) (2.448) Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) εριόδου α ό συνεχιζόµενες δραστηριότητες (735) (1.575) κατανέµονται σε: - µετόχους της µητρικής (731) (1.568) - µετόχους της µειοψηφίας (3) (7) Σύνολο (735) (1.575) Οι ε ισυνα τόµενες σηµειώσεις, α οτελούν ανα όσ αστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. Σελίδα 5 α ό 36

6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μετοχικό Α οθεµατικά Κέρδη / (ζηµιές) Κεφάλαιο (Σηµείωση 22) εις νέον (Σηµείωση 21) Σύνολο Υ όλοι ο 01/01/ (20.688) Καθαρό κέρδος / (ζηµιά) εριόδου (1.575) (1.575) Ανακατάταξη ε ιχορηγήσεων (1.150) 172 (978) Υ όλοι ο 31/12/ (22.091) Καθαρό κέρδος / (ζηµιά) εριόδου (735) (735) Υ όλοι ο 31/12/ (22.826) Οι ε ισυνα τόµενες σηµειώσεις, α οτελούν ανα όσ αστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. Σελίδα 6 α ό 36

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 31/12/ /12/2006 Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη / (ζηµιές) ρο φόρων (92) 872 Πλέον / µείον ροσαρµογές για: Α οσβέσεις Προβλέψεις 518 (430) Συναλλαγµατικές διαφορές (13) (175) Κέρδος / (ζηµιά) α ό ώληση αγίων (54) 0 Α οτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) ε ενδυτικής δραστηριότητας (35) 0 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον/ µείον ροσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή ου σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) α οθεµάτων (612) Μείωση / (αύξηση) α αιτήσεων (2.607) (Μείωση) / αύξηση υ οχρεώσεων ( λην τρα εζών) (486) (6.028) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (3.659) (2.701) Καταβεβληµένοι φόροι (1.203) (1.665) Σύνολο εισροών / (εκροών) α ό λειτουργικές δραστηριότητες (α) Ε ενδυτικές δραστηριότητες Α όκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινο ραξιών και λοι ών ε ενδύσεων 0 0 Αγορά ενσώµατων και άυλων αγίων εριουσιακών στοιχείων (1.977) (6.457) Εισ ράξεις α ό ωλήσεις ενσώµατων και άυλων αγίων Τόκοι εισ ραχθέντες 35 (62) Μερίσµατα εισ ραχθέντα 0 Σύνολο εισροών / (εκροών) α ό ε ενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.873) (6.470) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισ ράξεις α ό αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 Εισ ράξεις α ό εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων (34.849) (2.230) Εξοφλήσεις υ οχρεώσεων α ό χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (1.191) (269) Μερίσµατα ληρωθέντα 0 0 Σύνολο εισροών / (εκροών) α ό χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (1.257) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα εριόδου (α) + (β) + (γ) (2.245) 927 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης εριόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης εριόδου Οι ε ισυνα τόµενες σηµειώσεις, α οτελούν ανα όσ αστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. Σελίδα 7 α ό 36

8 Σηµειώσεις ε ί των οικονοµικών καταστάσεων 1. Γενικές ληροφορίες Η ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (η «Εταιρία») δραστηριο οιείται στον χώρο αραγωγής και εµ ορίας δηµητριακών (άλευρα, φρυγανιές, µ ισκότα, ψωµί και λοι ά αρτοσκευάσµατα). H Εταιρία έχει έδρα στο 21 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος Πικέρµι Αττικής. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίσθηκε σε εκατό (100) χρόνια, αρχής γενοµένης α ό την καταχώριση στο Mητρώο A.E. α ό την αρµόδια ε ο τεύουσα αρχή της διοικητικής α όφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως αυτής. Σκο ός της εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ιδρυτικού καταστατικού της, είναι: Η βιοµηχανική αραγωγή στις ιδιόκτητες εργοστασιακές εγκαταστάσεις ή σε εγκαταστάσεις τρίτων, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό µ ισκότων άσης φύσεως και συναφών ειδών αρτο οιίας, ζαχαρο λαστικής και η εµ ορία αυτών. Η αραγωγή και ε εξεργασία ειδών διατροφής άσης φύσεως, νω ών, κατεψυγµένων ή συντηρηµένων µε ο οιοδή οτε τρό ο, τυ ο οιηµένων ή µη, και η εµ ορία αυτών. Η αραγωγή, ε εξεργασία και συσκευασία αλεύρων, διαφόρων τύ ων, ροοριζόµενων είτε για εραιτέρω βιοµηχανική ε εξεργασία είτε για οικιακή χρήση και η εµ ορία αυτών. Η αντι ροσώ ευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού εµ ορίου ου αράγουν και εµ ορεύονται τα ανωτέρω ροϊόντα και τα συναφή αυτών. Η ώληση και διανοµή µε ίδια µέσα ή µέσω αντι ροσώ ων των ως άνω ειδών καθώς και λοι ών καταναλωτικών ειδών άσης φύσεως. Η συµµετοχή της Εταιρίας σε ε ιχειρήσεις µε αυτό ή άλλο αντικείµενο εργασιών και υ ό ο οιαδή οτε νοµική µορφή. Η αροχή λογιστικών, µηχανογραφικών και λοι ών υ ηρεσιών οργάνωσης και λειτουργίας σε άλλες εταιρίες, καθώς και υ ηρεσιών διαφήµισης, ροβολής και ροώθησης ροϊόντων άσης φύσεως. Κατά την διάρκεια του έτους 2005 σύµφωνα µε την α όφαση Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής υ αριθµ. Πρωτ. ΕΜ 8335/05 ΙΣ εγκρίθηκε η συγχώνευση των τριών εταιριών α) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ Α.Β.Ε., β) ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ELITE Α.Ε. γ) Ν. ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. µε την ELBISCO EΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΙΑΝΟΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ α ορροφούσα εταιρία και ήδη µετονοµασθείσα σε ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και µε διακριτικό τίτλο ELBISCO A.Β.Ε.Ε. 2. Αρχές σύνταξης των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Οι αρούσες ετήσιες εταιρικές Οικονοµικές καταστάσεις της ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. µε ηµεροµηνία της 31 εκεµβρίου 2007 καλύ τουν όλο το τρέχον έτος και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ), και τις ιερµηνείες της Ε ιτρο ής ιερµηνειών των ιεθνών Προτύ ων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, ό ως έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση και τα ΠΧΠ ου έχουν εκδοθεί α ό το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύ ων (Σ ΛΠ). Οι ε ισυνα τόµενες σηµειώσεις, α οτελούν ανα όσ αστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. Σελίδα 8 α ό 36

9 Όλα τα ΠΧΠ ου έχουν εκδοθεί α ό το Σ ΛΠ και ισχύουν κατά την σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί α ό το Ευρω αϊκό Συµβούλιο µέσω της διαδικασίας ε ικύρωσης της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής, εκτός α ό συγκεκριµένες διατάξεις του ιεθνές Λογιστικού Προτύ ου ( ΛΠ) 39 «Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία: Αναγνώριση και Ε ιµέτρηση» ου αφορούν σε αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων. Ε ειδή η Εταιρία δεν ε ηρεάζεται α ό τις διατάξεις ου αφορούν στην αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου, οι ο οίες δεν α αιτούνται σύµφωνα µε την έκδοση του ΛΠ 39 ου έχει ε ικυρωθεί α ό την Ε.Ε., οι αρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ ό ως έχουν υιοθετηθεί α ό την Ε.Ε. και τα ΠΧΠ ου έχουν εκδοθεί α ό το Σ ΛΠ. Οι λογιστικές αρχές ου χρησιµο οιήθηκαν για την ροετοιµασία και την αρουσίαση των Ετήσιων Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων είναι συνε είς µε τις λογιστικές αρχές ου χρησιµο οιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση ου έληξε στις 31 εκεµβρίου του Οι Ετήσιες Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους ό ως έχει τρο ο οιηθεί µε την εκτίµηση σε δίκαιη αξία των ε ενδύσεων διαθέσιµων ρος ώληση µέσω ιδίων κεφαλαίων. Η σύνταξη των Ετήσιων Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα.π.χ.π. α αιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης α ό τη ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών. Ε ίσης α αιτείται η χρήση υ ολογισµών και υ οθέσεων ου ε ηρεάζουν τα αναφερθέντα οσά των εριουσιακών στοιχείων και υ οχρεώσεων, τη γνωστο οίηση ενδεχόµενων α αιτήσεων και υ οχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα οσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια της εριόδου υ ό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υ ολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ιοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα ραγµατικά α οτελέσµατα µ ορεί τελικά να διαφέρουν α ό αυτούς τους υ ολογισµούς. Οι εριοχές ου εµ εριέχουν σηµαντικό βαθµό υ οκειµενικότητας και είναι ερί λοκες αναφέρονται στην σηµείωση 6. Ορισµένα συγκριτικά κονδύλια αναταξινοµήθηκαν για να είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της τρέχουσας εριόδου. Τυχόν διαφορές σε οσά των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και αντίστοιχα οσά στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλο οιήσεις. 3. Νέα ρότυ α, τρο ο οιήσεις ροτύ ων και διερµηνείες Συγκεκριµένα νέα ρότυ α, τρο ο οιήσεις ροτύ ων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα ο οία είναι υ οχρεωτικά για λογιστικές εριόδους ου ξεκινούν κατά τη διάρκεια της αρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρίας σχετικά µε την ε ίδραση α ό την εφαρµογή αυτών των νέων ροτύ ων και διερµηνειών αρατίθεται στη συνέχεια. Πρότυ α υ οχρεωτικά για το ΠΧΠ 7 - Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστο οιήσεις και συµ ληρωµατική τρο ο οίηση στο ΛΠ 1 - Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων: Γνωστο οιήσεις Κεφαλαίου Το ρότυ ο και η τρο ο οίηση εισάγουν ε ι λέον γνωστο οιήσεις µε σκο ό τη βελτίωση της αρεχόµενης ληροφόρησης σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα και δεν έχουν ε ί τωση στην ταξινόµηση και Οι ε ισυνα τόµενες σηµειώσεις, α οτελούν ανα όσ αστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. Σελίδα 9 α ό 36

10 α οτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων της Εταιρίας, ούτε στις γνωστο οιήσεις ου αφορούν τη φορολογία και τους ροµηθευτές και λοι ές υ οχρέωσες. Οι ρόνοιες του συγκεκριµένου ροτύ ου έχουν εφαρµοστεί στην σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. ιερµηνείες υ οχρεωτικές για το ΕΕΧΠ 7 - Εφαρµογή της µεθόδου ε αναδιατύ ωσης του ΛΠ 29 Η διερµηνεία αρέχει καθοδήγηση σχετικά µε την εφαρµογή του ΛΠ 29 σε µια ερίοδο αρουσίασης στην ο οία µια ε ιχείρηση αναγνωρίζει την ύ αρξη υ ερ ληθωρισµού στην οικονοµία του λειτουργικού νοµίσµατός της, εφόσον η οικονοµία δεν ήταν υ ερ ληθωριστική στην ρογενέστερη ερίοδο. εδοµένου ότι η εταιρία δεν λειτουργεί σε µια υ ερ ληθωριστική οικονοµία, αυτή η διερµηνεία δεν θα ε ηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της ΕΕΧΠ 8 - Πεδίο εφαρµογής ΠΧΠ 2 Η διερµηνεία εξετάζει συναλλαγές ου εριλαµβάνουν την έκδοση συµµετοχικών τίτλων - ό ου το αναγνωρίσιµο λαµβανόµενο τίµηµα είναι µικρότερο α ό την εύλογη αξία των συµµετοχικών τίτλων ου εκδόθηκαν ροκειµένου να καθοριστεί εάν εµ ί τουν ή όχι στο εδίο εφαρµογής του ΠΧΠ 2. Η διερµηνεία δεν θα ε ηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας ΕΕΧΠ 9 - Ε αναξιολόγηση Ενσωµατωµένων Παράγωγων Η διερµηνεία α αιτεί µια οικονοµική οντότητα να αξιολογήσει εάν ένα ενσωµατωµένο αράγωγο ρέ ει για να διαχωριστεί α ό τη σύµβαση µε την ο οία α οκτήθηκε και να αξιολογηθεί ως µεµονωµένο αράγωγο όταν η οικονοµική οντότητα γίνεται αρχικά συµβαλλόµενο µέρος στη σύµβαση. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρία ΕΕΧΠ 10 - Οικονοµικές Καταστάσεις και Α οµείωση Η διερµηνεία α αγορεύει τις ζηµίες α οµείωσης ου αναγνωρίζονται σε µια ενδιάµεση ερίοδο, όσον αφορά την υ εραξία, τις ε ενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους και τις ε ενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία ου αναγνωρίζονται σε κόστος, να αντιστραφούν σε ισολογισµούς µεταγενέστερων ηµεροµηνιών. Η διερµηνεία δεν ε ηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας. Πρότυ α υ οχρεωτικά µετά α ό την 1η Ιανουαρίου ΠΧΠ 8 - Τοµείς ραστηριοτήτων Το ρότυ ο έχει εφαρµογή α ό την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ΛΠ 14, κάτω α ό το ο οίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και αρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση α όδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ΠΧΠ 8 οι τοµείς α οτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας ου εξετάζονται τακτικά α ό τον ιευθύνοντα Σύµβουλο / ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας και αρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριο οίηση. Η εταιρία θα εφαρµόσει το ΠΧΠ 8 α ό την 1 Ιανουαρίου Οι ε ισυνα τόµενες σηµειώσεις, α οτελούν ανα όσ αστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. Σελίδα 10 α ό 36

11 3.7. ΛΠ 23 Κόστος ανεισµού Η αναθεωρηµένη έκδοση του αρα άνω ροτύ ου έχει εφαρµογή α ό την 1η Ιανουαρίου Η βασική διαφορά σε σχέση µε την ροηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της ε ιλογής αναγνώρισης ως έξοδο του κόστους δανεισµού ου σχετίζεται µε εριουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα ο οία α αιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα ροκειµένου να µ ορέσουν να λειτουργήσουν ή να ωληθούν. Η εταιρία θα εφαρµόσει το ΛΠ 23 α ό την 1η Ιανουαρίου ιερµηνείες υ οχρεωτικά µετά α ό την 1η Ιανουαρίου ΕΕΧΠ 11 - ΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου Η διερµηνεία έχει εφαρµογή α ό την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει τον χειρισµό ό ου οι υ άλληλοι µίας θυγατρικής εταιρείας λαµβάνουν µετοχές της µητρικής εταιρείας. Ε ίσης διασαφηνίζει εάν ορισµένοι τύ οι συναλλαγών ρέ ει να λογίζονται ως συναλλαγές µε διακανονισµό µε συµµετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές µε διακανονισµό τοις µετρητοίς. Η διερµηνεία δεν θα ε ηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας ΕΕΧΠ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης Η διερµηνεία έχει εφαρµογή α ό την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις εταιρείες ου συµµετέχουν σε συµφωνίες αραχώρησης. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρία ΕΕΧΠ 13 Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών Η διερµηνεία έχει εφαρµογή α ό την 1η Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών ου χορηγούν κά οιας µορφής ε ιβράβευση ιστότητας ό ως όντους ή ταξιδιωτικά µίλια σε ελάτες ου αγοράζουν αγαθά ή υ ηρεσίες. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρία ΕΕΧΠ 14 Όρια εριουσιακών στοιχείων καθορισµένων αροχών, ελάχιστο α αιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλε ίδρασή τους Η διερµηνεία έχει εφαρµογή α ό την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε αροχές µετά την έξοδο α ό την υ ηρεσία και άλλα µακροχρόνια ρογράµµατα καθορισµένων αροχών ρος τους εργαζόµενους. Η διερµηνεία διασαφηνίζει ότε οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή ε ιστροφών α ό το ρόγραµµα ή µειώσεων µελλοντικών εισφορών στο ρόγραµµα ρέ ει να θεωρηθούν ως διαθέσιµα, ώς η ύ αρξη ελαχίστου α αιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου ενδεχοµένως θα ε ηρέαζε τα διαθέσιµα οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή µειώσεων µελλοντικών εισφορών και ότε η ύ αρξη ελαχίστου α αιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου θα δηµιουργούσε υ οχρέωση. Εφόσον η εταιρία δεν έχει τέτοια ρογράµµατα αροχών για τους εργαζόµενους, η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή. 4. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και ολιτικών (α) Συγγενείς εταιρίες Συγγενείς είναι οι εταιρίες, στις ο οίες η εταιρία έχει ουσιώδη ε ιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το ο οίο γενικά ισχύει όταν τα οσοστά συµµετοχής κυµαίνονται µεταξύ 20% και 50% των δικαιωµάτων ψήφου. Οι Οι ε ισυνα τόµενες σηµειώσεις, α οτελούν ανα όσ αστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. Σελίδα 11 α ό 36

12 ε ενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες λογιστικο οιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως. Ο λογαριασµός των ε ενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες εριλαµβάνει και την υ εραξία ου ροέκυψε κατά την εξαγορά (µειωµένη µε τυχόν ζηµίες α οµείωσης). Το µερίδιο της εταιρίας στα κέρδη ή τις ζηµιές των συγγενών εταιριών µετά την εξαγορά αναγνωρίζεται στα α οτελέσµατα, ενώ το µερίδιο των µεταβολών των α οθεµατικών µετά την εξαγορά, αναγνωρίζεται στα α οθεµατικά. Οι συσσωρευµένες µεταβολές ε ηρεάζουν την λογιστική αξία των ε ενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες. Στην ερί τωση ου το µερίδιο της εταιρίας ε ί των ζηµιών µιας συγγενούς εταιρίας υ ερβεί την αξία της ε ένδυσης στη συγγενή, δεν αναγνωρίζονται ε ι λέον ζηµιές, εκτός εάν έχουν γίνει ληρωµές ή έχουν αναληφθεί εραιτέρω δεσµεύσεις για λογαριασµό της συγγενούς εταιρίας. Μη ραγµατο οιηµένα κέρδη α ό συναλλαγές µεταξύ της εταιρίας και των συγγενών εταιριών α αλείφονται κατά το οσοστό συµµετοχής της εταιρίας σ αυτές. Μη ραγµατο οιηµένες ζηµιές α αλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή αρέχει ενδείξεις α οµείωσης του µεταβιβασθέντος εριουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των συγγενών εταιριών έχουν τρο ο οιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές ου έχουν υιοθετηθεί α ό τον Όµιλο. Στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας οι ε ενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες αναγνωρίσθηκαν βάσει της αρχής «ιστορικό κόστος µείον α οµείωση». Η εταιρία κατέχει το 32,07% της ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. Η εν λόγω εταιρία ενο οιείται ολικά στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρίας «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» λόγω του ότι η Εταιρία ασκεί τον έλεγχο βάσει υ ογεγραµµένων συµφωνιών µε την BROWN HOLDING S.A. ( λειοψηφούν µέτοχο στην εταιρία ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.). Βλέ ε σηµείωση 15. Πληροφόρηση κατά τοµέα Ως ε ιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα εριουσιακών στοιχείων και λειτουργιών ου αρέχουν ροϊόντα και υ ηρεσίες, τα ο οία υ όκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και α οδόσεις α ό εκείνα άλλων ε ιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική εριοχή, στην ο οία αρέχονται ροϊόντα και υ ηρεσίες και η ο οία υ όκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και α οδόσεις α ό άλλες εριοχές. Μετατρο ή ξένου Νοµίσµατος (1) Λειτουργικό Νόµισµα και Νόµισµα αρουσίασης Το νόµισµα µέτρησης και αναφοράς της εταιρίας α ό την 1 Ιανουαρίου 2002 είναι το Ευρώ, κατά συνέ εια οι οικονοµικές καταστάσεις αρουσιάζονται σε Ευρώ ( ). (2) Συναλλαγές και υ όλοι α Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέ ονται σε Ευρώ βάσει των ισοτιµιών ου ισχύουν κατά τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών. Οι α αιτήσεις και υ οχρεώσεις σε ξένο νόµισµα κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων ροσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ηµεροµηνίας σύνταξης. Τα κέρδη και οι ζηµίες ου ροκύ τουν α ό τέτοιες συναλλαγές (και α ό τη µετατρο ή στοιχείων του ενεργητικού και αθητικού εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα) αναγνωρίζονται στην κατάσταση α οτελεσµάτων. Οι ε ισυνα τόµενες σηµειώσεις, α οτελούν ανα όσ αστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. Σελίδα 12 α ό 36

13 Ενσώµατα Πάγια Τα ενσώµατα άγια α οτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες α οσβέσεις και α οµείωση. Το κόστος κτήσεως εριλαµβάνει όλες τις άµεσα ε ιρρι τέες δα άνες για την α όκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δα άνες καταχωρούνται σε ε αύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων αγίων ή ως ξεχωριστό άγιο µόνον εάν είναι ιθανό τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στην εταιρία και το κόστος τους µ ορεί να ε ιµετρηθεί αξιό ιστα. Το κόστος ε ισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα α οτελέσµατα όταν ραγµατο οιούνται. Τα οικό εδα δεν α οσβένονται. Οι α οσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων αγίων υ ολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους ου έχει ως εξής, ανάλογα µε το είδος και τη χρήση τους: Κτίρια έτη Μηχανολογικός εξο λισµός 4-20 έτη Αυτοκίνητα 5-9 έτη Λοι ός εξο λισµός 4-7 έτη Οι υ ολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων αγίων υ όκεινται σε ε ανεξέταση σε κάθε ισολογισµό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων αγίων υ ερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (α οµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα α οτελέσµατα. Κατά την ώληση ενσωµάτων αγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος ου λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα α οτελέσµατα. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα ου αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιο οιούνται για το χρονικό διάστηµα ου α αιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναγνωρίζονται στα α οτελέσµατα χρήσεως. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία (α) Υ εραξία Η υ εραξία αντι ροσω εύει το λεόνασµα του κόστους εξαγοράς έναντι της εύλογης αξίας του µεριδίου του Οµίλου στην αξία της καθαρής θέσης της εξαγοραζόµενης θυγατρικής ε ιχείρησης κατά την ηµέρα της εξαγοράς. Η υ εραξία υ όκειται σε έλεγχο α οµείωσης σε ετήσια βάση και α οτιµάται στο κόστος µείον τις τυχόν σωρευµένες ζηµίες α οµείωσης. Κατά την εκάστοτε ηµεροµηνία ισολογισµού η εταιρία εκτιµά κατά όσον υφίστανται ενδείξεις α οµείωσης. Εάν υ άρχουν τέτοιες ενδείξεις, ραγµατο οιείται ανάλυση µε στόχο να αξιολογηθεί κατά όσον η λογιστική αξία της υ εραξίας είναι λήρως ανακτήσιµη. Η υ εραξία κατανέµεται σε µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών για λόγους ελέγχου α οµείωσης. Η κατανοµή γίνεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών ου αναµένεται να ωφεληθούν α ό την εξαγορά α ό την ο οία ροήλθε η υ εραξία. (β)σήµατα και άδειες Οι ε ισυνα τόµενες σηµειώσεις, α οτελούν ανα όσ αστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. Σελίδα 13 α ό 36

14 Τα σήµατα και οι άδειες α οτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον α οσβέσεις. Οι α οσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η ο οία κυµαίνεται α ό 5-15 χρόνια. (γ)λογισµικό Ηλεκτρονικών Υ ολογιστών Οι άδειες λογισµικού α οτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις α οσβέσεις. Οι α οσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η ο οία κυµαίνεται α ό 5 έως 8 χρόνια. (δ) Έξοδα έρευνας και ανά τυξης Τα έξοδα έρευνας αναγνωρίζονται ως έξοδα της χρήσης όταν αυτά ροκύ τουν. Τα έξοδα ου ροκύ τουν λόγω ανα τυξιακών ρογραµµάτων (και σχετίζονται µε τον σχεδιασµό και δοκιµές νέων ή βελτιωµένων ροϊόντων) αναγνωρίζονται ως ασώµατες ακινητο οιήσεις εάν είναι ιθανό να ροσφέρουν στην εταιρεία µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. Τα υ όλοι α έξοδα ανά τυξης καταχωρούνται στους λογαριασµούς εξόδων µόλις αυτά ροκύ τουν. Έξοδα ανά τυξής τα ο οία σε ροηγούµενες οικονοµικές χρήσεις είχαν καταχωρηθεί σαν έξοδα, δεν καταχωρούνται σαν ασώµατες ακινητο οιήσεις σε µεταγενέστερη οικονοµική χρήση. Τα έξοδα ανά τυξης τα ο οία έχουν κεφαλαιο οιηθεί α οσβένονται α ό την εκκίνηση της εµ ορικής αραγωγής του ροϊόντος, βάσει της σταθερής µεθόδου α όσβεσης κατά την ερίοδο των αναµενόµενων ωφελειών του ροϊόντος. Η χρονική ερίοδος α όσβεσης ου έχει υιοθετηθεί α ό την εταιρία δεν υ ερβαίνει τα 5 έτη. Σε ερί τωση διακο ής της εµ ορικής δραστηριότητας του ροϊόντος το ανα όσβεστο µέρος µεταφέρεται στα έξοδα. Α οµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών εριουσιακών στοιχείων Τα εριουσιακά στοιχεία ου έχουν α ροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν α οσβένονται και υ όκεινται σε έλεγχο α οµείωσης ετησίως και όταν κά οια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µ ορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα εριουσιακά στοιχεία ου α οσβένονται υ όκεινται σε έλεγχο α οµείωσης της αξίας τους όταν υ άρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένη µε το α αιτούµενο για την ώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίµηση των ζηµιών α οµείωσης τα εριουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. Οι ζηµιές α οµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα α οτελέσµατα όταν ροκύ τουν. Α οθέµατα Τα α οθέµατα α οτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστο οιήσιµης αξίας. Το κόστος ροσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Το κόστος των ετοίµων ροϊόντων και των ηµιτελών α οθεµάτων εριλαµβάνει, το κόστος των υλικών, το άµεσο εργατικό κόστος και αναλογία των γενικών εξόδων αραγωγής. Η καθαρή ρευστο οιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές ώλησης των α οθεµάτων στα λαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων ώλησης ό ου συντρέχει ερί τωση. Χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία ενεργητικού Η Εταιρία κατατάσσει τα χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία του ενεργητικού του στις κάτωθι κατηγορίες : (α) δάνεια και α αιτήσεις και (β) διαθέσιµα ρος ώληση. Οι ε ισυνα τόµενες σηµειώσεις, α οτελούν ανα όσ αστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. Σελίδα 14 α ό 36

15 (α) άνεια και α αιτήσεις Τα δάνεια και οι α αιτήσεις α οτελούν µη αράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή ροκαθορισµένες ληρωµές ου δεν δια ραγµατεύονται σε µία ενεργή αγορά. Συµ εριλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό εκτός α ό αυτά µε ωρίµανση άνω των 12 µηνών α ό την ηµεροµηνία Ισολογισµού, τα ο οία χαρακτηρίζονται ως µη κυκλοφορούν ενεργητικό. Οι α αιτήσεις εντάσσονται στον ισολογισµό στην κατηγορία «Πελάτες και λοι ές α αιτήσεις». (Σηµείωση 17). Οι α αιτήσεις α ό ελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα α οτιµώνται στο ανα όσβεστο κόστος µε την χρήση του ραγµατικού ε ιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών α οµείωσης. Οι ζηµιές α οµείωσης αναγνωρίζονται όταν υ άρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρία δεν είναι σε θέση να εισ ράξει όλα τα οσά ου οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το οσό της ζηµίας α οµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα α οτελέσµατα. Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα εριλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυ ρόθεσµες µέχρι 3 µήνες ε ενδύσεις υψηλής ρευστο οίησης και χαµηλού ρίσκου. Για τις χρήσεις σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων η Εταιρία δεν είχε α αιτήσεις α ό συµβάσεις δανείων. (β) ιαθέσιµα ρος ώληση Τα διαθέσιµα ρος ώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού α οτελούν µη αράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα ο οία είτε έχουν ορισθεί σε αυτή την κατηγορία είτε δεν εντάσσονται σε καµία α ό τις άλλες κατηγορίες. Συµ εριλαµβάνονται στα µακρο ρόθεσµα στοιχεία ενεργητικού εκτός εάν η διοίκηση σκο εύει να ωλήσει τις συµµετοχές εντός 12 µηνών α ό την ηµεροµηνία Ισολογισµού. Τα διαθέσιµα ρος ώληση χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία ενεργητικού α οτιµώνται στην εύλογη αξία και το κέρδος ή ζηµία αναγνωρίζεται α ευθείας στα ίδια κεφάλαια. (Βλέ ε σηµείωση 20) (γ) Α οµείωση αξίας χρηµατοοικονοµικών εριουσιακών στοιχείων Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρία εκτιµά αν υ άρχουν αντικειµενικές ενδείξεις ου να οδηγούν στο συµ έρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία έχουν υ οστεί α οµείωση. Για τα διαθέσιµα ρος ώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή αρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται α οµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά ου είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα α οτελέσµατα. Οι ζηµιές α οµείωσης ου καταχωρούνται στα α οτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των α οτελεσµάτων. Στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού ρος ώληση και µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες Τα στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού (ή οµάδες στοιχείων ρος ώληση) ταξινοµούνται ως εριουσιακά στοιχεία ου ροορίζονται για ώληση και αναγνωρίζονται στην χαµηλότερη µεταξύ λογιστικής αξίας και καθαρής τιµής ώλησης, εάν η λογιστική αξία ανακτάται κυρίως µέσω της ώλησης και όχι α ό την συνεχή χρήση τους. Οι ε ισυνα τόµενες σηµειώσεις, α οτελούν ανα όσ αστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. Σελίδα 15 α ό 36

16 Η Εταιρία υιοθέτησε το ΠΧΠ 5 α ό 1 Ιανουαρίου 2006, µε εφαρµογή των µεταβατικών διατάξεων του ροτύ ου. Η υιοθέτηση του ΠΧΠ 5 κατέληξε σε αλλαγή της λογιστικής αρχής για τα στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού ου ροορίζονται για ώληση. Τα στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού ου ροορίζονται για ώληση δεν αρουσιάζονταν ροηγουµένως ως κυκλοφορούντα εριουσιακά στοιχεία ή βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις. εν υ ήρχε διαφορά στην α οτίµηση µεταξύ των µη κυκλοφορούντων εριουσιακών στοιχείων ου ροορίζονταν για ώληση και αυτών ου ροορίζονταν για συνεχή χρήση. ανεισµός Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την ραγµατο οίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα α οτιµώνται στο ανα όσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του ραγµατικού ε ιτοκίου. H διοίκηση της εταιρίας θεωρεί ότι τα ε ιτόκια ου καταβάλλονται σε σχέση µε τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα ε ιτόκια της αγοράς και συνε ώς δεν συντρέχουν οι ροϋ οθέσεις ο οιασδή οτε ροσαρµογής της αξίας στην ο οία α εικονίζονται οι υ οχρεώσεις αυτές. Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις εκτός εάν η εταιρία έχει το δικαίωµα να αναβάλλει την εξόφληση της υ οχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες α ό την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Τρέχων και Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υ ολογίζεται άνω στη βάση των φορολογικών νόµων ου θεσ ίζονται ή ουσιωδώς θεσ ίζονται την ηµέρα του ισολογισµού στην Ελλάδα στην ο οία η Εταιρία λειτουργεί και αράγει φορολογητέο εισόδηµα. Η διοίκηση εριοδικά αξιολογεί τα σηµεία εκείνα στις φορολογικές δηλώσεις ου σχετίζονται µε καταστάσεις στις ο οίες οι ισχύουσες φορολογικές διατάξεις υ όκεινται σε διαφορετική ερµηνεία και σχηµατίζει ροβλέψεις ό ου α αιτείται άνω στη βάση των οσών ου αναµένεται να ληρωθούν στις φορολογικές αρχές. Αναβαλλόµενος φόρος ορίζεται ο φόρος ο ο οίος αναµένεται να είναι ληρωτέος ή ανακτήσιµος για διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και υ οχρεώσεων σε ε ί εδο οικονοµικών καταστάσεων και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων ου έχουν χρησιµο οιηθεί στον υ ολογισµό του φορολογητέου κέρδους, και λογίζεται χρησιµο οιώντας τη µέθοδο υ ολογισµού µε βάσει τον ισολογισµό. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν ροκύ τει α ό την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή αθητικού σε συναλλαγή άλλη εκτός της ε ιχειρηµατικής συνένωσης και τη στιγµή της συναλλαγής δεν ε ηρεάζει ούτε το λογιστικό, ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Αναβαλλόµενες φορολογικές α αιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθµό ου είναι ιθανόν να υ άρξουν µελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των ο οίων θα χρησιµο οιηθούν οι ροσωρινές διαφορές. Αναβαλλόµενες φορολογικές υ οχρεώσεις αναγνωρίζονται για τις ροσωρινές διαφορές ου ροκύ τουν α ό ε ενδύσεις σε θυγατρικές ε ιχειρήσεις µε εξαίρεση την ερί τωση στην ο οία η αναστροφή των ροσωρινών διαφορών ελέγχεται α ό την εταιρία, ο ότε είναι ιθανόν ότι οι ροσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο ροσεχές µέλλον. Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος καθορίζεται χρησιµο οιώντας φορολογικούς συντελεστές ου είχαν τεθεί σε ισχύ ή είχαν ουσιωδώς τεθεί σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναµένεται να είναι Οι ε ισυνα τόµενες σηµειώσεις, α οτελούν ανα όσ αστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. Σελίδα 16 α ό 36

17 σε ισχύ την ερίοδο ου οι αναβαλλόµενες φορολογικές α αιτήσεις θα καταστούν α αιτητές και οι υ οχρεώσεις ληρωτέες. Η αναβαλλόµενη φορολογία χρεώνεται ή ιστώνεται στην κατάσταση α οτελεσµάτων εκτός εάν αφορά στοιχεία ου χρεώνονται ή ιστώνονται α ευθείας στα ίδια κεφάλαια ο ότε και η αναβαλλόµενη φορολογία λογιστικο οιείται α ευθείας στα ίδια κεφάλαια. Παροχές στο ροσω ικό (α) Βραχυ ρόθεσµες αροχές Οι βραχυ ρόθεσµες αροχές ρος το ροσω ικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. (β) Παροχές µετά την έξοδο α ό την υ ηρεσία Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν2112/20 η εταιρία καταβάλλει α οζηµιώσεις στους α οχωρούντες ή α ολυόµενους υ αλλήλους της, το δε ύψος των σχετικών α οζηµιώσεων εξαρτάται α ό τα έτη ροϋ ηρεσίας, το ύψος των α οδοχών και τον τρό ο α οµάκρυνσης (α όλυση ή συνταξιοδότηση). Στην ερί τωση α οχώρησης λόγω συνταξιοδότησης το ύψος της α οζηµίωσης ου θα ρέ ει να καταβληθεί είναι ίσο µε το 40% του σχετικού οσού ου θα καταβάλλονταν σε ερί τωση α όλυσης. Τα ρογράµµατα για αροχές στους εργαζοµένους όσον αφορά την α οζηµίωση κατά την έξοδο α ό την υ ηρεσία εµ ί τουν στα ρογράµµατα καθορισµένων αροχών, σύµφωνα µε το ΛΠ 19 «Παροχές Εργαζοµένων». Η υ οχρέωση ου καταχωρείται στον ισολογισµό για τα ρογράµµατα καθορισµένων αροχών είναι η αρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη αροχή µείον τις µεταβολές ου ροκύ τουν α ό τα ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος της ροϋ ηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης αροχής υ ολογίζεται ετησίως α ό ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της ροβεβληµένης ιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Για την ροεξόφληση χρησιµο οιείται το ε ιτόκιο των µακρο ροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ηµοσίου. Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες ου ροκύ τουν α ό τις ροσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και είναι άνω ή κάτω α ό το εριθώριο του 10% της σωρευµένης υ οχρέωσης, καταχωρούνται στ α οτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο ρόγραµµα. Το κόστος ροϋ ηρεσίας καταχωρείται άµεσα στ α οτελέσµατα µε εξαίρεση την ερί τωση ου οι µεταβολές του ρογράµµατος εξαρτώνται α ό τον ενα οµένοντα χρόνο υ ηρεσίας των εργαζοµένων. Στην ερί τωση αυτή το κόστος ροϋ ηρεσίας καταχωρείται στ α οτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ερίοδο ωρίµανσης. Ε ιχορηγήσεις Οι κρατικές ε ιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναµένεται µε βεβαιότητα ότι η ε ιχορήγηση θα εισ ραχθεί και η εταιρία θα συµµορφωθεί µε όλους τους ροβλε όµενους όρους. Κρατικές ε ιχορηγήσεις ου αφορούν έξοδα, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα α οτέλεσµατα έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται µε τα έξοδα ου ροορίζονται να α οζηµιώσουν. Οι κρατικές ε ιχορηγήσεις ου σχετίζονται µε την αγορά ενσωµάτων αγίων, εριλαµβάνονται στις µακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις ως αναβαλλόµενες κρατικές ε ιχορηγήσεις και µεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασµού α οτελεσµάτων µε την σταθερή µέθοδο κατά αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των σχετικών εριουσιακών στοιχείων. Οι ε ισυνα τόµενες σηµειώσεις, α οτελούν ανα όσ αστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. Σελίδα 17 α ό 36

18 Προβλέψεις Προβλέψεις καταχωρούνται όταν η Εταιρία έχει αρούσα, νοµική ή τεκµαιρόµενη υ οχρέωση ως α οτέλεσµα αρελθόντων γεγονότων, είναι ιθανόν ότι θα α αιτηθεί εκροή όρων ώστε να τακτο οιηθεί υ οχρέωση, και µ ορεί να γίνει µια αξιό ιστη εκτίµηση του οσού. Η εταιρία αναγνωρίζει ρόβλεψη για ε ιζήµιες συµβάσεις όταν τα αναµενόµενα οφέλη ου θα αραχθούν α ό τη σύµβαση είναι µικρότερα α ό το ανα όφευκτο κόστος των υ οχρεώσεων στο λαίσιο της σύµβασης. Οι ροβλέψεις αναδιάρθρωσης εριλαµβάνουν τις ρήτρες λήξης µισθώσεων και τις αροχές εξόδων υ αλλήλων, αναγνωρίζονται στην ερίοδο κατά την ο οία η εταιρία δεσµεύεται νόµιµα ή τεκµαιρόµενα στην υλο οίηση του σχετικού ρογράµµατος αναδιάρθρωσης. Οι ροβλέψεις ε ανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και ροσαρµόζονται έτσι ώστε να α εικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις. Αναγνώριση εσόδων Τα έσοδα εριλαµβάνουν την εύλογη αξία των ωλήσεων αγαθών και αροχής υ ηρεσιών, καθαρά α ό Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκ τώσεις και ε ιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: (α) Πωλήσεις αγαθών Οι ωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρία αραδίδει τα αγαθά στους ελάτες, τα αγαθά γίνονται α οδεκτά α ό αυτούς και η είσ ραξη της α αίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. (β) Παροχή υ ηρεσιών Τα έσοδα α ό αροχή υ ηρεσιών λογίζονται την ερίοδο ου αρέχονται οι υ ηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της αρεχόµενης υ ηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των αρεχόµενων υ ηρεσιών. (γ) Έσοδα α ό τόκους Τα έσοδα α ό τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του ραγµατικού ε ιτοκίου. (δ) Έσοδα α ό δικαιώµατα Τα έσοδα α ό δικαιώµατα λογίζονται στη βάση του δεδουλευµένου, σύµφωνα µε την ουσία των σχετικών συµβάσεων. (ε) Μερίσµατα Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσ ραξής τους. Μισθώσεις Οι µισθώσεις αγίων ό ου η εταιρία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιο οιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του αγίου στοιχείου ή της αρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα ε ιµερίζεται µεταξύ της υ οχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να ε ιτυγχάνεται ένα σταθερό ε ιτόκιο στην υ ολει όµενη χρηµατοοικονοµική υ οχρέωση. Οι αντίστοιχες υ οχρεώσεις α ό µισθώµατα, καθαρές α ό χρηµατοοικονοµικά έξοδα, α εικονίζονται στις υ οχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου ου αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα α οτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα άγια ου α οκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση α οσβένονται στη µικρότερη ερίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των αγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους. Μισθώσεις ό ου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται α ό τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι ληρωµές ου γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές α ό τυχόν κίνητρα ου ροσφέρθηκαν α ό τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα α οτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Οι ε ισυνα τόµενες σηµειώσεις, α οτελούν ανα όσ αστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. Σελίδα 18 α ό 36

19 ιανοµή µερισµάτων Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της εταιρίας αναγνωρίζεται ως υ οχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται α ό την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 5. ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Η Εταιρία εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους ό ως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, ε ιτόκιο, τιµές αγοράς), ιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταµειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας α ό µεταβολές ε ιτοκίων. Το γενικό ρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας εστιάζεται στη µη ροβλεψιµότητα των χρηµατο ιστωτικών αγορών και ε ιδιώκει να ελαχιστο οιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους ε ίδραση στη χρηµατοοικονοµική α όδοση αυτής. Η εταιρία δεν χρησιµο οιεί αράγωγα χρηµατοοικονοµικά ροϊόντα, ό ως ροθεσµιακά συµβόλαια συναλλάγµατος (futures/forwards) και συµβάσεις ανταλλαγής ε ιτοκίου (swaps) µε σκο ό να αντισταθµίσει την έκθεσή του σε συγκεκριµένους κινδύνους. (α) Κίνδυνος αγοράς (i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος Η Εταιρία δεν εκτίθεται σε σηµαντικό βαθµό σ αυτή τη µορφή κινδύνου, διότι δραστηριο οιείται κυρίως στην Ευρώ η και συνε ώς το µεγαλύτερο µέρος των συναλλαγών της διεξάγεται σε ευρώ ( ). Η Εταιρία κατά άγια τακτική της δεν ροαγοράζει συνάλλαγµα και δε συνά τει συµβόλαια µελλοντικής εκ λήρωσης συναλλαγών µε εξωτερικούς συµβαλλόµενους. (ii) Κίνδυνος α ό µεταβολές τιµών Η Εταιρία έχει ε ένδυση 2,94% σε µη εισηγµένη εταιρία η ο οία έχει χαρακτηριστεί ως διαθέσιµο ρος ώληση χρηµατοοικονοµικό στοιχείο το ο οίο α οτυ ώνεται στην εύλογη αξία µέσω Ιδίων Κεφαλαίων. Η Εταιρία εκτίθεται στις µεταβολές της αξίας των ρώτων υλών. Η κερδοφορία της µ ορεί να ε ηρεαστεί (είτε θετικά, είτε αρνητικά) α ό τη διακύµανση των τιµών των ρώτων υλών οι ο οίες συµµετέχουν στο σύνολο του κόστους και των δα ανών κατά 33,37%. Η ρώτη ύλη, δηλαδή το σιτάρι, α οτελεί το βασικό αράγοντα κόστους αραγωγής για τις εταιρίες του κλάδου. Το σιτάρι δια ραγµατεύεται χρηµατιστηριακά στο εξωτερικό και η διαµόρφωση της τιµής του είναι α οτέλεσµα της διεθνούς ροσφοράς και ζήτησης. Οι καιρικές συνθήκες ε ιδρούν άµεσα στην οσότητα των αραγόµενων σιτηρών και συνε ώς καθορίζουν την ροσφορά. Εν αντιθέσει, η ζήτηση κινείται σε σταθερά ε ί εδα. Κατά συνέ εια σε εριόδους καλής αραγωγής, οι τιµές των σιτηρών διαµορφώνονται σε χαµηλά ε ί εδα, ενώ σε εριόδους µε κακές καιρικές συνθήκες (.χ. βροχή κατά τη συγκοµιδή ή ξηρασία στους µήνες ωρίµανσης των δηµητριακών), λόγω µειωµένης αραγωγής, διαµορφώνονται σε υψηλότερα ε ί εδα. Λόγω του αυξηµένου ανταγωνισµού του κλάδου, τυχόν αυξήσεις των διεθνών και εγχωρίων τιµών της ρώτης ύλης δεν µετακυλύονται εύκολα στην τελική τιµή των ροΐόντων, γεγονός ου ενέχει τον κίνδυνο αρνητικής ε ίδρασης στα α οτελέσµατα του εταιρίας. Οι ε ισυνα τόµενες σηµειώσεις, α οτελούν ανα όσ αστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. Σελίδα 19 α ό 36

20 (iii) Κίνδυνος διακύµανσης ε ιτοκίων Οι δανειακές υ οχρεώσεις της Εταιρίας συνδέονται µε κυµαινόµενα ε ιτόκια τα ο οία ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς µ ορούν είτε να αραµείνουν κυµαινόµενα ή να µετατρα ούν σε σταθερά. Η εταιρία δεν χρησιµο οιεί χρηµατοοικονοµικά αράγωγα. Η Εταιρία χρηµατοδοτεί τις ε ενδύσεις της καθώς και τις ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης και µέσω τρα εζικού δανεισµού, µε συνέ εια να ε ιβαρύνει τα α οτελέσµατα της µε χρεωστικούς τόκους. Σηµαντικές αυξήσεις στα ε ιτόκια ενδέχεται να έχουν σηµαντική αρνητική ε ί τωση στα α οτελέσµατα της. (β) Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρία έχει θεσ ίσει και εφαρµόζει διαδικασίες ιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστο οίηση των ε ισφαλειών και την άµεση κάλυψη των α αιτήσεων µε αξιόγραφα. Κανένας ελάτης δεν έχει τέτοια οσοστά αγορών α ό την εταιρία ( χ 10% των ωλήσεων) ου να δικαιολογεί αυξηµένη εξάρτηση και ε οµένως εµ ορικό κίνδυνο. Οι ωλήσεις χονδρικής γίνονται κυρίως σε ελάτες µε αξιολογηµένο ιστορικό ιστώσεων. Α ό την ιεύθυνση Πιστωτικού Ελέγχου ορίζονται ιστωτικά όρια ανά ελάτη και εφαρµόζονται συγκεκριµένοι όροι ωλήσεων και εισ ράξεων. Ό ου αυτό είναι δυνατόν ζητούνται εµ ράγµατες ή άλλες εξασφαλίσεις. Στην σηµείωση 17 αναλύονται τα υ όλοι α των ελατών βάσει κατηγοριο οιήσεων υ έρβασης ή µη των καθορισµένων ιστωτικών ορίων, καθώς και οι αντίστοιχες ροβλέψεις κάλυψης του σχετικού ιστωτικού κινδύνου. (γ) Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά ε ί εδα έχοντας ικανά ταµειακά διαθέσιµα καθώς και διαθέτοντας ε αρκή ιστωτικά όρια µε τις συνεργαζόµενες Τρά εζες. Η χρονική ανάλυση των ταµειακών εκροών αναφορικά µε τις υ οχρεώσεις της εταιρίας αναφέρεται στον κάτωθι ίνακα : Κίνδυνος ρευστότητας εντός 1 έτους µεταξύ 1 & 2 ετών µεταξύ 2 & 5 ετών άνω των 5 ετών ανεισµός Προµηθευτές και λοι ές υ οχρεώσεις Σύνολο 31/12/ ανεισµός Προµηθευτές και λοι ές υ οχρεώσεις Σύνολο 31/12/ Κίνδυνος ρευστότητας 31/12/ /12/2006 Σύνολο δανεισµού Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Καθαρή οφειλή Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο α ασχολούµενων κεφαλαίων Συντελεστής µόχλευσης 40,99% 40,08% Οι ε ισυνα τόµενες σηµειώσεις, α οτελούν ανα όσ αστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. Σελίδα 20 α ό 36

21 (δ) ιαχείριση Κεφαλαιακού Κινδύνου Οι στόχοι της Εταιρίας κατά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει την ικανότητα της να συνεχίσει να υ άρχει οικονοµική οντότητα και στο µέλλον για να είναι σε θέση να ροσφέρει α οδόσεις στους µετόχους και οφέλη για όλους τους εµ λεκόµενους και να διατηρήσει µία κατάλληλη κεφαλαιακή δοµή για να µειώσει το κόστος του κεφαλαίου. Προκειµένου να διατηρήσει ή να ροσαρµόσει την κεφαλαιακή δοµή, η Εταιρία µ ορεί να ροβεί στην έκδοση νέων µετοχών ή στην ροσφυγή σε δανεισµό. Σηµειώνεται ότι ο συντελεστής µόχλευσης ό ως ροκύ τει α ό τον αρα άνω ίνακα δεν άλλαξε ουσιωδώς στην ερίοδο αναφοράς (41%). Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών Η ονοµαστική αξία µείον ροβλέψεις για ε ισφάλειες των εµ ορικών α αιτήσεων εκτιµάται ότι ροσεγγίζει την ραγµατική τους αξία. Οι ραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών υ οχρεώσεων για σκο ούς εµφάνισης τους στις οικονοµικές καταστάσεις υ ολογίζονται µε βάση τη αρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών ου ροκύ τουν α ό συγκεκριµένες συµβάσεις χρησιµο οιώντας το τρέχον ε ιτόκιο το ο οίο είναι διαθέσιµο για την εταιρία για τη χρήση αρόµοιων χρηµατο ιστωτικών µέσων. 6. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης ε ανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και ροσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, ου κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. Οι εκτιµήσεις και αραδοχές ου ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να ροκαλέσουν ουσιώδεις ροσαρµογές στις λογιστικές αξίες των εριουσιακών στοιχείων και των υ οχρεώσεων στους ε όµενους 12 µήνες έχουν ως εξής : (α) Φόρος εισοδήµατος Η Εταιρία αναγνωρίζει υ οχρεώσεις α ό αναµενόµενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιµήσεων για το εάν θα του ε ιβληθούν ε ι λέον φόροι. Εάν το τελικό α οτέλεσµα του ελέγχου είναι διαφορετικό α ό το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα ε ηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την ρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της εριόδου. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές α αιτήσεις και υ οχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υ άρχει εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές α αιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υ οχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. (β) Εκτιµώµενη α οµείωση της υ εραξίας Ο έλεγχος α οµείωσης της υ εραξίας, γίνεται σε ετήσια βάση σύµφωνα µε την λογιστική ολιτική ου εριγράφεται στη σελίδα 11, στη σηµείωση 4. «Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και ολιτικών». Οι ανακτήσιµες αξίες των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών ροσδιορίζονται µε βάση την αξία χρήσεως αυτών. Οι υ ολογισµοί της αξίας χρήσης α αιτούν την χρήση εκτιµήσεων. Οι ε ισυνα τόµενες σηµειώσεις, α οτελούν ανα όσ αστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. Σελίδα 21 α ό 36

22 7. Ε οχικότητα Σύµφωνα µε τα διεθνή χρηµατοοικονοµικά ρότυ α, οι δραστηριότητες της εταιρίας δεν ε ηρεάζονται α ό ε οχικούς αράγοντες, εκτός α ό εκείνες ου ε ηρεάζουν τις ε ιµέρους αγορές ό ου δραστηριο οιείται (.χ. ωλήσεις αλεύρων την ερίοδο των εορτών του Πάσχα και των Χριστουγέννων). 8. Πληροφόρηση κατά τοµέα Ο όµιλος διαχωρίζεται στους αρακάτω ε ιχειρηµατικούς τοµείς : 1. αραγωγή και εµ ορία φρυγανιάς 2. αραγωγή και εµ ορία αλεύρων 3. αραγωγή και εµ ορία µ ισκότων 4. αραγωγή και εµ ορία αρτοσκευασµάτων 5. λοι ά Τα α οτελέσµατα ανά τοµέα για την ερίοδο α ό 1/1/2006 έως 31/12/2006 και α ό 1/1/2007 έως 31/12/2007 καθώς και η ανάλυση των ενσώµατων αγίων, α αιτήσεων και υ οχρεώσεων κατά την 31/12/2007 και 31/12/2006 αρουσιάζονται στον αρακάτω ίνακα : Ανάλυση κατάστασης α οτελεσµάτων ανά τοµέα δραστηριότητας οικονοµικής χρήσης 01/01-31/12/2007 Φρυγανιά Άλευρα Μ ισκότα Αρτοσ- κευάσµατα Λοι ά Σύνολο Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων Μικτό Κέρδος Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Λοι ά έσοδα/ (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) Α οτελέσµατα εκµετάλλευσης (14) (91) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - καθαρά Κέρδη/ Ζηµιές α ό συνδεδεµένες ε ιχειρήσεις Κέρδη ρο φόρων (92) (414) (831) (108) -92 Στοιχεία Ισολογισµού 31/12/2007 Φρυγανιά Άλευρα Μ ισκότα Αρτοσ- Κευάσµατα Λοι ά Σύνολο Ενσώµατα άγια Πελάτες & λοι ές α αιτήσεις Προµηθευτές & λοι ές υ οχρεώσεις Οι ε ισυνα τόµενες σηµειώσεις, α οτελούν ανα όσ αστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. Σελίδα 22 α ό 36

23 Ανάλυση κατάστασης α οτελεσµάτων ανά τοµέα δραστηριότητας οικονοµικής χρήσης 01/01-31/12/2006 Φρυγανιά Άλευρα Μ ισκότα Αρτοσ- κεύσµατα Λοι ά Σύνολο Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων Μικτό Κέρδος Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Λοι ά έσοδα/ (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) Α οτελέσµατα εκµετάλλευσης (227) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - καθαρά Κέρδη ρο φόρων (263) 872 Στοιχεία Ισολογισµού 31/12/2006 Φρυγανιά Άλευρα Μ ισκότα Αρτοσ- Κευάσµατα Λοι ά Σύνολο Ενσώµατα άγια Πελάτες & λοι ές α αιτήσεις Προµηθευτές & λοι ές υ οχρεώσεις ευτερεύων τύ ος ληροφόρησης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 31/12/ /12/2006 ΠΩΛΗΣΕΙΣ - Χώρες ευρωζώνης Βαλκάνια Άλλες χώρες Σύνολο (ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ) ενσώµατες & ασώµατες ακινητο οιήσεις) - Χώρες ευρωζώνης Βαλκάνια Άλλες χώρες 0 0 Σύνολο Σε συνδεδεµένες µη κατανεµηµένα άγια 0 0 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ - Χώρες ευρωζώνης Βαλκάνια Άλλες χώρες 0 0 Σύνολο ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πωλήσεις ροϊόντων Έσοδα α ό υ ηρεσίες Οι ε ισυνα τόµενες σηµειώσεις, α οτελούν ανα όσ αστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. Σελίδα 23 α ό 36

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ισολογισµός της 31 εκεµβρίου 2005 και 31 εκεµβρίου 2004 4 Κατάσταση Α οτελεσµάτων της 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι. Σελίδα 1 α ό 37

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι. Σελίδα 1 α ό 37 Ενδιάµεσες Εταιρικές & Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 [«Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007»] [Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03. 21ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03. 21ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι Συνο τικές Ενδιάµεσες Εταιρικές & Ενο οιηµένες Οικονοµικές Πληροφορίες σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 30 Σε τεµβρίου 2008 [«Γ ΤΡΙΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικές και Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Εταιρικές και Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Εταιρικές και Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 (1) από (66) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ισολογισµοί (Εταιρικοί και Ενο οιηµένοι) της 31 εκεµβρίου 2005 και

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03. 21ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03. 21ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι Συνο τικές Ενδιάµεσες Εταιρικές & Ενο οιηµένες σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») [«Α Τρίµηνο 2011»] [Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ] ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03. 21ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03. 21ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι Συνο τικές Ενδιάµεσες Εταιρικές & Ενο οιηµένες Οικονοµικές Πληροφορίες σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 30 Σε τεµβρίου 2009 [«Γ ΤΡΙΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΝΤΙ ΒΕΡΖΙΟΝ Μ.Ε.Π.Ε. 2016

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΝΤΙ ΒΕΡΖΙΟΝ Μ.Ε.Π.Ε. 2016 Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΝΤΙ ΒΕΡΖΙΟΝ Μ.Ε.Π.Ε. 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ισολογισμός Σελίδες 3-4 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Σελίδα 5 Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης Σελίδα 6 Κατάσταση Χρηματοροών

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστη Α αιτούµενη Α αρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Α αιτούµενη Α αρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας 1.Υ οβολή ρος έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενο οιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, ου έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά α ό ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΝΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΝΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΝΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της χρήσης α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της Για την εταιρεία «ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε.» παρουσιάζονται οι χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις για την περίοδο 1.1.2015-31.12.2015. Ετήσιες χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Μαρτίου 2014 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ 68522003000 ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 31η Μαρτίου 2012

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 31η Μαρτίου 2012 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.27160/06/Β/92/5 Μάνδρα Αττικής (Θέση Τρύ ιο Λιθάρι 1 o χλµ. Αττικής Οδού) ΤΚ 19600 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1η Ιανουαρίου µέχρι 31η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .Λ.Π. 1 1 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Όµιλος ΧΨΩ Ισολογισµός την 31η εκεµβρίου 20Χ2 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20Χ2 20Χ1 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Χ Χ Υπεραξία Χ

Διαβάστε περισσότερα

Συνο τικές Ενδιάµεσες Εταιρικές & Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

Συνο τικές Ενδιάµεσες Εταιρικές & Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Συνο τικές Ενδιάµεσες Εταιρικές & Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 30 Σε τεµβρίου 2006 («Γ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.: 999641370.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2009

Οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2009 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΟΥ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία. Αποτέλεσμα προ φόρων , ,26. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015)

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία. Αποτέλεσμα προ φόρων , ,26. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑ.Ε.11285/67/Β/86/27- ΓΕΜΗ 123355999000 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015) 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 879.895,72 854.503,99

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ελληνική Βιοµηχανία Τηλεπικοινωνιών και Συστηµάτων Πληροφορικής σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 31 Μαρτίου 2005 (Μη ελεγµένες) 31 Μαρτίου 2005 Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παρουσίαση ρος τους Αναλυτές

Ετήσια Παρουσίαση ρος τους Αναλυτές Ετήσια Παρουσίαση ρος τους Αναλυτές Αντώνιος Αθανάσογλου Εκτελεστικός Αντι ρόεδρος ηµήτριος Σαραµαντής Γενικός ιευθυντής Μάιος 2009 1 Σύντοµο Ιστορικό 2001 - Ίδρυση της Τρά εζας. 2002 - Έναρξη δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της χρήσης α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 21ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι

Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 21ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2009 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 21ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι Οι ακόλουθες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ 871937

Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ 871937 Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2007

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2007 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190 02 Α.Φ.Μ.: 099361760.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 46378/04/Β/00/121(03) Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ. 1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2015

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ. 1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2015 PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2015 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙ Α ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MARE NOSTRUM AE. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις. Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2008

MARE NOSTRUM AE. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις. Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2008 MARE NOSTRUM AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙ ΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΛΕΙ ΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΕΙ ΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΚΛΕΙ ΑΡΑΣ I.FAMILY Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της χρήσης α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ ! "! # $ % & ' ( " )! "! # # ) ) ) - / - / 0 / & ) ) ) ) 1 & 2 - & 2 2 3 & 2 - - ' Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΟΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΕΛΙ Α 1

ΠΕΡΙΟ ΟΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΕΛΙ Α 1 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση ου έληξε την 31η εκεµβρίου 2007 ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. : 9615/06/Β/86/41 Ε ΡΑ :56 ο χλµ. ΕΘΝ.Ο ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 30.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΜΑΪΟΣ 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) υιοθετεί την αρούσα ολιτική αναθεωρήσεων η ο οία καθορίζει τυ ο οιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν.

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. EΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (1/1 31/12/2007) ΑΡ.Μ.Α.Ε.9615/06/Β/86/41 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. δ.τ. «ELBISCO Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 23/08/2007

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. δ.τ. «ELBISCO Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 23/08/2007 ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. «ELBISCO Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 23/08/2007 Για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε ηµόσια Προσφορά σύµφωνα µε την α όφαση της Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ του 2016 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ της 31.12.2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού έτους 2016. 20 η Εταιρική Χρήση (01-01-2016 έως 31-12-2016) Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.: 094211792.Ο.Υ.: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2007

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΔΡΑ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 56 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε 1027/01/Β/86/1028 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 000259801000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ σελ. 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΛΠ Νόμος 4308 / 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07.2015 30.06.2016 4G ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έδρα : Εθνικής Αντιστάσεως 14, Τ.Κ. 152 32, Χαλάνδρι Αριθμός μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.09.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΜΕ.Λ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης α ό 1 Ιανουαρίου 2009 µέχρι 31 εκεµβρίου 2009

Ε.ΜΕ.Λ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης α ό 1 Ιανουαρίου 2009 µέχρι 31 εκεµβρίου 2009 Ε.ΜΕ.Λ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης α ό 1 Ιανουαρίου 2009 µέχρι 31 εκεµβρίου 2009 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ου έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νοιαζόµαστε για τους αριθµούς ε ειδή νοιαζόµαστε για τους ανθρώ ους ΘΕΜΑ: "Έγκριση ισολογισµού έτους 2012" Ο Ισολογισµός είναι ένας λογιστικός ίνακας ου εµφανίζει τα εριουσιακά στοιχεία,

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4 Τ.Κ.: 55 133, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.: 998829969, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 Αθήνα 17 Μαΐου 2012 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ASPIS BANK A. T. E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 30 Σεπτεµβρίου Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

ASPIS BANK A. T. E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 30 Σεπτεµβρίου Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ASPIS BANK A. T. E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΙΚΗ ΕΤΑΙΙΡΙΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Σεπτεµβρίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝ ΗΛΙΟΥ Α.Ε.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝ ΗΛΙΟΥ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝ ΗΛΙΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.: 099364804.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49238/01/Β/01/380

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL 1/1-31/12/2007 Πωλήσεις 7.485,00 Κόστος πωληθέντων (7.082,00) Μικτό κέρδος 403,00 Έξοδα διοίκησης (6.250,00) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (2.102,00)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ε Π Ι Π Λ Ο T Ε Χ Ν Ι Κ Η Α. Ε. Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ περιόδου Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ 34) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΝΙΓΓΟΣ 26 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10682 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 0002794501000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ανδρούτσου 6, 55643 Θεσσαλονίκη ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 124075904000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΝΤΑ Α.Ε.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΝΤΑ Α.Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΝΤΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008 (1/1/08 31/8/08)

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΗΤΡΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18 ΧΑΛΑΝ ΡΙ 152 32 Α.Φ.Μ.: 999839600.Ο.Υ.: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 50297/01ΑΤ/Β/01/443 Α.Φ. 370270 Περιεχόµενα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα