Ενδεικτική Προϋ ολογιζόµενη δα άνη για την αρχική διάρκεια της σύµβασης: Είκοσι τρεις χιλιάδες Ευρώ (23.000,00 ) λέον ΦΠΑ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενδεικτική Προϋ ολογιζόµενη δα άνη για την αρχική διάρκεια της σύµβασης: Είκοσι τρεις χιλιάδες Ευρώ (23.000,00 ) λέον ΦΠΑ."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: & FAX: Αριθ. Πρωτ. :13001 Ηµεροµηνία :10/07/2014 Αρµόδια : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την συντήρηση του Συστήµατος Πολυ λεξίας της Ο τικής Ίνας SDH του δικτύου του συστήµατος της γραµµής 1 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε, µε τη διαδικασία Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού. (Τ -113/14). Ενδεικτική Προϋ ολογιζόµενη δα άνη για την αρχική διάρκεια της σύµβασης: Είκοσι τρεις χιλιάδες Ευρώ (23.000,00 ) λέον ΦΠΑ. Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόµενους (φυσικά και νοµικά ρόσω α καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισµούς κ.λ.. ου α ό το καταστατικό τους ροκύ τει ότι η αροχή των ζητουµένων υ ηρεσιών στον αρόντα διαγωνισµό εντάσσεται στον εταιρικό τους σκο ό) να υ οβάλουν σφραγισµένη ροσφορά για την συντήρηση του Συστήµατος Πολυ λεξίας της Ο τικής Ίνας SDH του δικτύου του συστήµατος της γραµµής 1 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Προκειµένου να ε ιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή διαθεσιµότητα και η α ρόσκο η λειτουργία του συστήµατος, διενεργείται ο εν λόγω διαγωνισµός το αντικείµενο του ο οίου αφορά την ανάληψη ολοκληρωµένης συντήρησης και τεχνικής υ οστήριξης του συστήµατος SDH, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές ου εριγράφονται στο συνηµµένο Τεύχος Α. Οι αρεχόµενες υ ηρεσίες συντήρησης και υ οστήριξης συνο τικά είναι οι εξής: Υ ηρεσία Προλη τικής Συντήρησης (ΥΠΣ) Υ ηρεσία Τηλεφωνικής Υ οστήριξης (ΥΤΥ) Τ /7

2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ιαθεσιµότητα ροσω ικού του αναδόχου για την ερί τωση εκτάκτων βλαβών. Η αρούσα διακήρυξη διατίθεται ηλεκτρονικά και στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ Στην ιδία ιστοσελίδα θα αναρτούνται ο οιεσδή οτε τυχόν ενηµερωτικές ε ιστολές, βελτιώσεις, συµ ληρώσεις, ή διευκρινίσεις ου αφορούν τον συγκεκριµένο διαγωνισµό. Προκειµένου να δοθεί στους ενδιαφερόµενους η δυνατότητα να διαµορφώσουν ά οψη για το αντικείµενο του εν λόγω διαγωνισµού, ριν α ό την υ οβολή των ροσφορών τους, θα διοργανωθεί α ό την ΣΤΑΣΥ ε ίσκεψη την 18/07/2014. Οι διαγωνιζόµενοι θα ρέ ει να δηλώσουν δικαίωµα συµµετοχής στην ε ίσκεψη αυτή ε ικοινωνώντας µε τα γραφεία της ΣΤΑΣΥ στο τηλέφωνο ή , το αργότερο µία (1) εργάσιµη ηµέρα ριν α ό την ε ίσκεψη. Η σύµβαση ου θα υ ογραφεί µεταξύ της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου θα είναι χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους. Η ΣΤΑΣΥ δύναται να αρατείνει την διάρκεια της σύµβασης µέχρι ένα (1) ε ι λέον έτος. Για ληροφορίες τεχνικής φύσεως µ ορείτε να ε ικοινωνείτε µε τον κ. Ιωάννη Α οστολό ουλο στο τηλ & και τον κ. Αργύρη Καραθανάση στο τηλ & Υ οβολή Προσφοράς Οι ροσφορές θα υ οβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι και την 25/07/2014 και ώρα στο Γραφείο Κεντρικής Γραµµατείας της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, Αθηνάς 67, Αθήνα. Στο φάκελο της ροσφοράς να αναγράφεται : ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ - 113/14 «Συντήρηση του Συστήµατος Πολυ λεξίας της Ο τικής Ίνας SDH του δικτύου του συστήµατος της γραµµής 1 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.» Προς: ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Αθηνάς 67 Τ.Κ Αθήνα Υ όψη: Ε ιτρο ής ιαγωνισµού ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Τ /7

3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ Σηµειώνουµε: 1. Με ευθύνη των συµµετεχόντων, γίνονται δεκτές και ροσφορές ου θα σταλούν ταχυδροµικά, µε την ροϋ όθεση ότι αυτές θα έχουν αραληφθεί α οδεδειγµένα ριν την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα. 2. Οι ροσφορές θα έχουν ισχύ για ενενήντα (90) ηµέρες. 3. εν ε ιτρέ εται η υ οβολή ροσφοράς για µέρος των ζητούµενων υ ηρεσιών ή η υ οβολή εναλλακτικής ροσφοράς.. Η α οσφράγιση των ροσφορών θα ραγµατο οιηθεί την 25/07/2014 και ώρα στα γραφεία της εταιρείας Αθηνάς 67, Αθήνα- αίθουσα «Αθηνά», 2 ος όροφος. Εφόσον το ε ιθυµείτε µ ορείτε να αρευρεθείτε. 2. Περιεχόµενα Φακέλου Προσφοράς 2.1 Νοµιµο οιητικά έγγραφα α) Πιστο οιητικό ου εκδίδεται α ό Αρµόδια Αρχή, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις υ οχρεώσεις τους ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και το ο οίο να είναι σε ισχύει κατά την τελική ηµεροµηνία κατάθεσης των ροσφορών. β) Πιστο οιητικό ου εκδίδεται α ό αρµόδια Αρχή, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις φορολογικές τους υ οχρεώσεις, το ο οίο να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των ροσφορών. γ) Πιστο οιητικό, έκδοσης τελευταίου 3µήνου α ό το οικείο Ε ιµελητήριο µε το ο οίο θα ιστο οιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό ε άγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης ε αγγέλµατος α ό άλλη αρµόδια Αρχή, έκδοσης τελευταίου τριµήνου. δ) Ε ίσηµο αντίγραφο της α όφασης µε την ο οία συγκροτήθηκε σε σώµα το εν ενεργεία ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και ΦΕΚ ό ου έγινε η αντίστοιχη δηµοσίευση, α ό το ο οίο θα ροκύ τει το ρόσω ο ου εκ ροσω εί την εταιρία. ε) Ισχύον καταστατικό µε τις τυχόν τρο ο οιήσεις και ιστο οιητικό ερί καταστατικών τρο ο οιήσεων α ό την αρµόδια αρχή στ) Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ου θα υ ογράφεται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζοµένου, στην ο οία θα δηλώνεται : ότι έχει µελετήσει λε τοµερώς τα στοιχεία του έργου και έχει λάβει γνώση όλων των στοιχείων της αρούσας Πρόσκλησης καθώς και των συνθηκών ου αφορούν το έργο (τό ος έργου, συνθήκες ροσ έλασης, και µεταφοράς υλικών κλ.) µετά α ό λε τοµερή εξέταση και ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση του έργου υ ό τους όρους του ιαγωνισµού αυτού. ότι τα υ οβαλλόµενα στοιχεία και ληροφορίες ου υ οβάλλει µε την ροσφορά του είναι ακριβή. Τ /7

4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ότι έχει µελετήσει ε ακριβώς του όρους του αρόντος ιαγωνισµού και τα Τεύχη αυτού και τους α οδέχεται. 2.2 Ουσιαστικά ροσόντα Α αραίτητη ροϋ όθεση, για τους συµµετέχοντες είναι να έχουν εκτελέσει κατά την τελευταία ενταετία και µε ηµεροµηνία υ ογραφής µετά την , µία (1) τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας σύµβαση συντήρησης συστηµάτων ολυ λεξίας της ο τικής ίνας SDH, µε ολυ λέκτες ALCATEL ή ισοδύναµους, µε ετήσιο συµβατικό αντικείµενο τουλάχιστον το οσό των έντεκα χιλιάδων εντακοσίων Ευρώ (11.500,00 ) άνευ ΦΠΑ ή συµβάσεις αροµοίου αντικειµένου, µε ηµεροµηνία υ ογραφής µετά την , τουλάχιστον τρίµηνης διάρκειας, των ο οίων το άθροισµα των συµβατικών τιµηµάτων θα είναι τουλάχιστον ,00 ενώ η κάθε µία ξεχωριστά θα ρέ ει να έχει συµβατικό τίµηµα τουλάχιστον 3.000,00, άνευ ΦΠΑ. Οι διαγωνιζόµενοι ρος α όδειξη των ανωτέρω θα ρέ ει να ροσκοµίσουν α) ΠΙΝΑΚΑ στον ο οίο θα αναγράφονται: Ο ελάτης, Το όνοµα και τηλέφωνο του ροσώ ου ε ικοινωνίας (Η ΣΤΑΣΥ ε ιφυλάσσεται, εάν το ε ιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους ε αλήθευσης των στοιχείων ου θα υ οβληθούν) Το είδος και το µέγεθος των εγκαταστάσεων ου αφορούν αυτές οι συµβάσεις, Την τρέχουσα αξία των συµβάσεων Τη διάρκεια των συµβάσεων β) Βεβαίωση του ελάτη για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ερί τωση, ου στη σύµβαση, ου ε ικαλείται ο διαγωνιζόµενος για την α όδειξη της εµ ειρίας του, συµµετείχε σε κοινο ραξία, θα ρέ ει η ζητούµενη α ό τη διακήρυξη εµ ειρία να καλύ τεται α ό το οσοστό συµµετοχής του διαγωνιζόµενου στη κοινο ραξία. Σε ερί τωση ου ο διαγωνιζόµενος είναι σύµ ραξη/κοινο ραξία, θα ρέ ει η ζητούµενη α ό τη διακήρυξη εµ ειρία να καλύ τεται τουλάχιστον α ό ένα µέλος αυτής. 2.3 Οικονοµική Προσφορά Στην Οικονοµική Προσφορά θα εριέχονται όλα τα στοιχεία ου α αιτούνται, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τ /7

5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ 3. ιενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού Μετά την αξιολόγηση των ροσφορών, η Ε ιτρο ή του διαγωνισµού θα ενηµερώσει εγγράφως τους διαγωνιζόµενους για την ηµεροµηνία διεξαγωγής του ηλεκτρονικού λειστηριασµού καλώντας συγχρόνως να ε ιβεβαιώσουν τις υ οβληθείσες οικονοµικές τους ροσφορές. Η διαδικασία του ηλεκτρονικού λειστηριασµού εριγράφεται στο αράρτηµα ΙV. Η ηλεκτρονικός λειστηριασµός θα διεξαχθεί µόνον εφόσον ο αριθµός των α οδεκτών ροσφορών είναι τουλάχιστον δύο (2). Η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού λειστηριασµού θα αρακολουθηθεί α ό την ε ιτρο ή διενέργειας του διαγωνισµού. Το τίµηµα εκκίνησης του ηλεκτρονικού λειστηριασµού είναι το τίµηµα του χαµηλότερου συµβατικού τιµήµατος ου θα ροκύψει α ό τη διαδικασία α οσφράγισης των οικονοµικών ροσφορών. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού λειστηριασµού, η εταιρεία στο δικτυακό τό ο της ο οίας θα διεξαχθεί, θα αραδώσει στην Ε ιτρο ή του ιαγωνισµού έγγραφη και λήρη αναφορά για το α οτέλεσµα του ηλεκτρονικού λειστηριασµού. Η Ε ιτρο ή θα συντάξει σχετικό ρακτικό µε βάση τα α οτελέσµατα της διεξαγωγής του ηλεκτρονικού λειστηριασµού και τις αρχικές έντυ ες οικονοµικές ροσφορές των υ οψηφίων. 4. Κριτήριο Ανάθεσης Η ε ιλογή του Αναδόχου θα γίνει µεταξύ των διαγωνιζοµένων ου ληρούν τους όρους συµµετοχής στο διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α οκλεισµού τους µε βάση τον έλεγχο των υ οβληθέντων Νοµιµο οιητικών εγγράφων και Ουσιαστικών Προσόντων. Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί εκείνος ου θα υ οβάλλει το χαµηλότερο ετήσιο συµβατικό τίµηµα ου θα αφορά στην αροχή Βασικών Υ ηρεσιών Υ οστήριξης, ό ως αυτές εριγράφονται συνο τικά στο άρθρο 3 του Τεύχους «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ» και αναλυτικά στο αράρτηµα Β αυτού, κατά την διαδικασία του ηλεκτρονικού λειστηριασµού και δεν θα υ ερβαίνει την ροϋ ολογιζόµενη δα άνη Το οσό του ετήσιου συµβατικού τιµήµατος, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι Οικονοµική Προσφορά, θα είναι το µοναδικό κριτήριο για την ανάδειξη του µειοδότη. 5. Υ ογραφή Σύµβασης Ο Ανάδοχος ριν την υ ογραφή της σύµβασης θα ροσκοµίσει, Εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης για οσό ίσο µε το 10% του συµβατικού τιµήµατος ου θα ροσφερθεί. Η εγγυητική ε ιστολή θα εκδίδεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και σύµφωνα Τ /7

6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ µε το συνηµµένο υ όδειγµα (Παράρτηµα ΙΙ του τεύχους διακήρυξης). Εγγυητική ε ιστολή ου δεν εκδίδεται σύµφωνα µε το υ όδειγµα δεν γίνεται α οδεκτή. Σε ερί τωση ου ο διαγωνιζόµενος είναι κοινο ραξία / σύµ ραξη, εάν ε ιλέξει την κατάθεση εγγυητικής ε ιστολής αυτή ρέ ει να εκδοθεί υ έρ όλων των µελών της κοινο ραξίας / σύµ ραξης και όχι υ έρ µεµονωµένων µελών ξεχωριστά. Η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης θα ισχύει και θα αραµένει σε ισχύ και ενέργεια, µέχρι να ολοκληρωθούν ικανο οιητικά όλες οι α αιτήσεις της σύµβασης. 6. Ποινική Ρήτρα Σε ερί τωση µη ροσήκουσας εκ µέρους του Αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών της Σύµβασης θα ε ιβάλλονται στον Ανάδοχο οινικές ρήτρες οι ο οίες έχουν ως εξής : 1. Η µε υ αιτιότητα του Αναδόχου µη εκτέλεση εντός της συγκεκριµένης ηµέρας της ρογραµµατισµένης συντήρησης, θα συνε άγεται σε βάρος του χρηµατικό ρόστιµο εκ οσού ανά γεγονός. 2. Η αντελής α οχή του Αναδόχου α ό την εκτέλεση των ανειληµµένων µε την αρούσα υ οχρεώσεών του έραν των έντε (5) ηµερών, θα συνε άγεται την σε βάρος του έκ τωση και σε όφελος της ΣΤΑΣΥ όλου του οσού της εγγυητικής ε ιστολής και την κήρυξή του ως εκ τώτου. 3. Η µη έγκαιρη αντα όκριση του Αναδόχου σε κλήση για έκτακτη βλάβη σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του άρθρου «Χρόνοι α όκρισης-α οκατάσταση βλάβης» του Παραρτήµατος ΙΙΙ των Τεχνικών Προδιαγραφών, θα συνε άγεται την σε βάρος του ε ιβολή χρηµατικού ροστίµου: 1500 για την ρώτη φορά, 2500 για την δεύτερη φορά και 3500 για την τρίτη φορά. Περαιτέρω ερι τώσεις µη έγκυρης αντα όκρισης σε κλήση για έκτακτη βλάβη οδηγεί αυτόµατα σε λύση του συµβολαίου συντήρησης εις βάρος του συντηρητή και την κήρυξη του ως εκ τώτου. 7. Τρό ος Πληρωµής Η τιµολόγηση των αρεχόµενων «Βασικών Υ ηρεσιών» ό ως αυτές εριγράφονται στο άρθρο 3 «Ετήσιο Βασικό Τίµηµα» του Τεύχους Τεχνικές Προδιαγραφές, θα γίνεται ανά τρίµηνο. Το τριµηνιαίο τίµηµα θα τιµολογείται εντός των έντε (5) ρώτων εργασίµων ηµερών της αρχής του ε όµενου τριµήνου και θα καταβάλλεται σε εξήντα (60) ηµέρες µετά α ό την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου του συντηρητή και αφού έχει ροηγηθεί ιστο οίηση καλής εκτέλεσης των εργασιών α ό την Αρµόδια Υ ηρεσία της ΣΤΑΣΥ. Σε ερί τωση ου η αραλαβή του τιµολογίου καθυστερήσει έραν των έντε (5) ηµερών Τ /7

7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ α ό την ηµεροµηνία έκδοσης του, η ληρωµή θα γίνεται εξήντα (60) ηµέρες µετά την αραλαβή του Λοι ές υ ηρεσίες θα τιµολογούνται µε το έρας αυτών και η αξία κάθε τιµολογίου θα καταβάλλεται µε τον ως άνω τρό ο. Για ροµήθεια αξίας άνω των 1467,40, είναι α αραίτητη η ροσκόµιση των κάτωθι δικαιολογητικών: Φορολογικό Παραστατικό (Τιµολόγιο). Πιστο οιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας. Βεβαίωση Πληρωµής Ασφαλιστικών Εισφορών (ΙΚΑ, ΤΣΜΕ Ε, κλ ) Το τιµολόγιο θα ροσκοµισθεί στη Κεντρική Γραµµατεία της ΣΤΑΣΥ και θα έχει τα αρακάτω στοιχεία: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Λειτουργία Μέσων Σταθερής Τροχιάς Αθηνάς 67, ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: , ΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών Για ληροφορίες σχετικά µε την εξόφληση του τιµολογίου µ ορείτε να ε ικοινωνείτε µε το Λογιστήριο. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 ε ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% υ έρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και θα αρακρατηθεί στην ρώτη ληρωµή. Νικόλαος Χ. Πα αθανάσης Πρόεδρος.Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Οικονοµική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Υ όδειγµα Εγγυητικής Ε ιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Όροι Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Τεύχος Α - Τεχνικές Προδιαγραφές Τ /7

8 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -113/14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ SDH ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

9

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Οικονοµική Προσφορά θα δοθεί σε Ευρώ, α οκλειόµενης της εξάρτησης µε ο οιοδή οτε τρό ο του τιµήµατος α ό την ισοτιµία του Ευρώ µε άλλα νοµίσµατα. Οι ροσφορές ρέ ει να µην φέρουν διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, ροσθήκες κλ.) ε ί οινή α οκλεισµού. Οικονοµική ροσφορά ου είναι αόριστη ή υ ό αίρεση α ορρί τεται ως µη α οδεκτή, µετά α ό γνωµοδότηση της Ε ιτρο ής ιαγωνισµού. Εξάλλου, διατύ ωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην οικονοµική ροσφορά ή ε ιφυλάξεις έ αυτής, θα θεωρηθούν ως ε ιφυλάξεις ε ί των όρων του διαγωνισµού και θα οδηγήσουν στην α όρριψη της οικονοµικής ροσφοράς του διαγωνιζοµένου. Σε ερί τωση ύ αρξης αριθµητικών λαθών στην Οικονοµική Προσφορά, η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού ροβαίνει στη διόρθωση των αριθµητικών ράξεων και χρησιµο οιεί για την κατάταξη των ροσφορών, την διορθωµένη λέον ροσφορά του διαγωνιζόµενου. Η Οικονοµική Προσφορά υ ογράφεται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζοµένου, ο ο οίος ε ίσης µονογράφει όλα τα φύλλα αυτής. Μονογραφές ου τυχόν λεί ουν, θα µ ουν α ό την Ε ιτρο ή του ιαγωνισµού και η ροσφορά θα θεωρείται ισχυρή. Προσφορά όµως ου θα υ οβληθεί ανυ όγραφη θεωρείται άκυρη. Σε ερί τωση σύµ ραξης Εταιρειών η ροσφορά υ ογράφεται και µονογράφεται αντίστοιχα α ό τους νόµιµους εκ ροσώ ους όλων των Εταιρειών ου συµµετέχουν στη σύµ ραξη. ιευκρινίζεται ότι εναλλακτικές ροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι διαγωνιζόµενοι, ρέ ει να συντάξουν την ροσφορά τους µε τυ ο οιηµένο τρό ο βάσει του συνηµµένου Τιµολογίου Προσφοράς. Στην οικονοµική τους ροσφορά ρέ ει να υ ολογίζουν τις νόµιµες υ έρ ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων καθώς της κράτησης ύψους 0,10% του Ν. 4013/2011, η ο οία υ ολογίζεται ε ί της συµβατικής αξίας, ρο ΦΠΑ, υ έρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, η ο οία θα αρακρατηθεί α ό την ληρωµή του Αναδόχου. Οι τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς ου θα δοθούν α ό τους διαγωνιζοµένους, α οτελούν την λήρη α οζηµίωσή τους για την λήρη, ε ιτυχή και εµ ρόθεσµη εκτέλεση όλων των ζητούµενων της Σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους του Παραρτήµατος ΙΙΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Καθ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης οι τιµές αυτές είναι και θα αραµείνουν σταθερές και δεν υ όκεινται σε αναθεώρηση ή ε ικαιρο οίηση για ο οιοδή οτε λόγο ή αιτία. Προσφορές ου θα υ ερβαίνουν την ροϋ ολογιζόµενη δα άνη, δεν θα γίνονται α οδεκτές. Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ε ί των εκάστοτε ληρωτέων οσών. Τ Π(Ι)-1/2

11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι διαγωνιζόµενοι θα καταθέσουν ροσφορά η ο οία θα εριλαµβάνει α αραίτητα τα εξης: 1. Ετήσιο Συµβατικό Τίµηµα( ) =...πλέον ΦΠΑ. (αριθµητικώς και ολογράφως) Αφορά την αροχή Βασικών Υ ηρεσιών Υ οστήριξης, ό ως αυτές εριγράφονται συνο τικά στο άρθρο 3 του Τεύχους Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και αναλυτικά στο Παράρτηµα Β αυτού. 2. Τιµοκατάλογο Χρέωσης µη εριλαµβανοµένων υ ηρεσιών στο ανωτέρω ετήσιο τίµηµα, ό ως αυτές εριγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι αρακάτω χρεώσεις δεν αξιολογούνται και αφορούν υ ηρεσίες ου καλύ τονται α ό τη αρούσα σύµβαση αλλά το τίµηµά τους δεν καλύ τεται α ό το ετήσιο συµβατικό τίµηµα: Α. ΧΡΕΩΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ για εργασίες εντός ωραρίου Ελάχιστη χρέωση δύο (2) ώρες εργασίας,. εν υφίσταται χρέωση για χρόνο µικρότερο των δύο (2) ωρών. Για ε ι λέον ώρες έραν των 2 ωρών η χρέωση θα ροσαυξάνεται κατά.. ανά ώρα. Σε ερί τωση ου η χρέωση γίνεται ανά ηµέρα (8 ώρες), το οσό ανέρχεται σε.... Β. ΧΡΕΩΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ για εργασίες έραν του κανονικού ωραρίου Οι χρεώσεις θα ε ιβαρύνονται µε τις νόµιµες ροσαυξήσεις για νυχτερινή εργασία ή εργασία σε αργίες/εορτές. Οι ροσαυξήσεις αυτές ισχύουν µόνο στις τιµές της ερί τωσης Α. Ισχύς Προσφοράς.. (*) Τίθεται η Υ ογραφή του Νοµίµου Εκ ροσώ ου του ιαγωνιζοµένου και η σφραγίδα της εταιρείας ( ερί τωση κοινο ραξίας/ σύµ ραξης τίθενται οι υ ογραφές των νοµίµων εκ ροσώ ων όλων των εταιρειών ου συµµετέχουν στην κοινο ραξία/ σύµ ραξη και η σφραγίδα έκαστης εκ των συµ ραττουσών εταιρειών) // ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Τ Π(Ι)-2/2

12 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -113/14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ SDH ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

13

14 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Προς την ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΑΘΗΝΑΣ , ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ..... ΓΙΑ ΠΟΣΟ Ευρώ. 1. Με την ε ιστολή αυτή σας γνωστο οιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και ανε ιφύλακτα, ευθυνόµενοι α έναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υ έρ.. για οσό. Στο ως άνω οσό εριορίζεται η ευθύνη µας για την καλή εκτέλεση των όρων της µεταξύ της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. και της ως άνω εταιρείας Σύµβασης για την συντήρηση του Συστήµατος Πολυ λεξίας της Ο τικής Ίνας SDH του δικτύου του συστήµατος της γραµµής 1 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., ( ιαγωνισµός Τ -113/14). 2. Παραιτούµαστε ρητά και ανε ιφύλακτα α ό την ένσταση του ευεργετήµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, α ό το δικαίωµα ροβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του ρωτοφειλέτη ακόµη και των µη ροσω ο αγών και ιδιαίτερα ο οιασδή οτε άλλης ένστασης των άρθρων , και του Αστικού Κώδικα, ό ως και α ό τα δικαιώµατά µας ου τυχόν α ορρέουν α ό τα υ όψη άρθρα. 3. Σε ερί τωση ου, α οφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την ο οία θα µας γνωστο οιήσετε ότι η υ έρ ης η αρούσα εγγύηση εταιρεία δεν εκ λήρωσε την υ οχρέωσή της για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ου αναφέρεται ανωτέρω, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την αρούσα ε ιστολή, τη ρητή υ οχρέωση να σας καταβάλουµε αυθηµερόν, µε την κοινο οίηση στην Τρά εζά µας της σχετικής ειδο οίησής σας, χωρίς ο οιαδή οτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του οσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας. 4. Για την καταβολή της υ όψη εγγύησης δεν α αιτείται καµία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση της υ έρ ης η αρούσα εγγύηση εταιρείας ούτε θα ληφθεί υ όψη ο οιαδή οτε τυχόν ένσταση ή ε ιφύλαξη ή ροσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα τη µη κατά τωση της εγγυητικής ε ιστολής, ή τη θέση αυτής υ ό δικαστική µεσεγγύηση. 5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υ όψη εγγύησή µας θα αραµείνει σε λήρη ισχύ µέχρι να ε ιστραφεί σ εµάς η αρούσα εγγυητική ε ιστολή, µαζί µε έγγραφη δήλωσή σας ότι µας α αλλάσσετε α ό την υ όψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα αραµείνουµε υ εύθυνοι για την άµεση καταβολή σ εσάς του οσού της εγγύησης. 6. Σε ερί τωση ου ανακύψει διαφωνία ως ρος την εγγύηση αυτή η τις σχετικές ληρωµές, η διαφορά θα ε ιλύεται στα καθ ύλη αρµόδια δικαστήρια των Αθηνών. Βεβαιούµε ε ίσης ότι, µε την έκδοση της αρούσας εγγυητικής ε ιστολής, δεν υφίσταται αράβαση των διατάξεων ου αφορούν το καθορισµό ανώτατου ορίου για την έκδοση εγγυητικών ε ιστολών α ό τη Τρά εζα µας. Τ Π(ΙΙ)-1/1

15 ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

16 ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -113/14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ SDH ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙΙΙ) ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

17 ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

18 ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ( ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ) 1. Η Ηλεκτρονική ηµο ρασία θα διενεργηθεί για λογαριασµό της εταιρείας ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. α οκλειστικά στο Internet site ( της εταιρείας cosmoone Hellas MarketSite (εφεξής cosmoone). ιευκρινίζεται ότι υ οχρεωτικά κάθε συµµετέχων ροµηθευτής θα ρέ ει να συµ ληρώνει εγκαίρως την φόρµα καταχώρισης στοιχείων, στην ιστοσελίδα ώστε να λάβει τους κωδικούς ρόσβασης στην υ ηρεσία καθώς και την σχετική εκ αίδευση µέσω e-learning. ιευκρινίζεται ότι οι ροµηθευτές ου διαθέτουν ήδη κωδικό ρόσβασης αρακάµ τουν το βήµα αυτό. 2. Όροι & κανόνες ου διέ ουν τη συγκεκριµένη Ηλεκτρονική ηµο ρασία: 2.1. Γλώσσα Η δηµο ρασία θα διεξαχθεί µόνο στην Ελληνική γλώσσα Νόµισµα Το νόµισµα µε βάση το ο οίο θα διεξαχθεί η ηµο ρασία θα είναι το ΕΥΡΩ ( ). O ΦΠΑ δεν θα εριλαµβάνεται στις ροσφορές ιάρκεια Η διάρκεια της δηµο ρασίας θα είναι είκοσι (20 ) λε τά. Εάν όµως εντός του τελευταίου τρίλε του ριν α ό τη λήξη του χρόνου της δηµο ρασίας υ άρχει ροσφορά α οδεκτή α ό το Σύστηµα, το έρας του χρονικού διαστήµατος θα αρατείνεται αυτοµάτως για ένα τρίλε το. εν υ άρχει εριορισµός στην ανανέωση των αρατάσεων Ποσότητα υ ό ροµήθεια Οι διαγωνιζόµενοι θα ροσφέρουν τα τιµήµατά τους για το είδος, ή και τα είδη ου αξιολογηθήκαν ε ιτυχώς Τύ ος δηµο ρασίας και Κανόνας δηµο ρασίας Η δηµο ρασία θα είναι Αγγλικού µειοδοτικού τύ ου, κατά τη διεξαγωγή της δηµο ρασίας ως α οδεκτές ροσφορές ορίζονται ροσφορές ου ικανο οιούν ταυτόχρονα τα εξής κριτήρια: Τ Π(ΙIΙ)- 1 / 8

19 ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Είναι χρονικά έγκυρες δηλ. ε εξεργάζονται α ό το σύστηµα της cosmoone εντός του χρόνου διάρκειας της δηµο ρασίας και των τυχών αρατάσεων της Ο χρόνος µετράται α οκλειστικά κατά την έναρξη ε εξεργασίας της ροσφοράς στα εν λόγω συστήµατα της εταιρείας cosmoone και όχι α ό το χρόνο α οστολής ου αναφέρεται ως ένδειξη στην οθόνη του συµµετέχοντος, καθόσον µεσολαβεί το χρονικό διάστηµα για την µεταβίβαση της ροσφοράς α ό το σύστηµα του συµµετέχοντος στο σύστηµα της cosmoone και την ε εξεργασία της ροσφοράς α ό το σύστηµα της cosmoone (ό ως ακριβώς εριγράφεται στην αράγραφο 5.4.1). Βελτιώνουν την υ ερισχύουσα ροσφορά κατά ακέραιο ολλα λάσιο του βήµατος της δηµο ρασίας. Ειδικά η ρώτη ροσφορά στο σύστηµα, γίνεται α οδεκτή εφόσον είναι ίση µε την τιµή εκκίνησης (εφ όσον υ άρχει τιµή εκκίνησης) ή την βελτιώνει κατά ακέραιο ολλα λάσιο του βήµατος της δηµο ρασίας Υ ερισχύουσα ροσφορά Κατά τη διεξαγωγή της ηµο ρασίας ως υ ερισχύουσα ροσφορά ορίζεται η ροσφορά µε το χαµηλότερο τίµηµα. Στο τέλος της δηµο ρασίας η υ ερισχύουσα ροσφορά, δεν συνε άγεται και αυτόµατη κατακύρωση της ροµήθειας στον αντίστοιχο συµµετέχοντα αλλά α οτελεί µέρος της διαδικασίας ου εριγράφεται στη ιακήρυξη, η γνώση και η α οδοχή του εριεχοµένου της ο οίας τεκµαίρεται α ό τη συµµετοχή του συµµετέχοντα στην αρούσα δηµο ρασία Τίµηµα εκκίνησης Η χαµηλότερη γρα τή οικονοµική ροσφορά θα χρησιµο οιηθεί σαν τιµή εκκίνησης στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασµό και θα ανακοινωθεί εγκαίρως α ό την ΣΤΑ. ΣΥ. ΑΕ ή/και την cosmoone ριν α ό την διεξαγωγή της δηµο ρασίας Βήµα ηµο ρασίας Το βήµα βελτίωσης της ροσφοράς θα ανακοινωθεί εγκαίρως α ό την ΣΤΑ. ΣΥ. ΑΕ ή/και την cosmoone ριν α ό την διεξαγωγή της δηµο ρασίας Σχόλια Οι συµµετέχοντες δεν ε ιτρέ εται να εριλαµβάνουν σχόλια στις ροσφορές τους, ούτε αυτά λαµβάνονται υ όψη κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της δηµο ρασίας. Τ Π(ΙIΙ)- 2 / 8

20 ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Το τίµηµα ου θα ροσφερθεί στη ηµο ρασία δεν θα τελεί υ ό ροϋ οθέσεις, αιρέσεις ή εριορισµούς. 3. ηµοσιότητα στοιχείων και συµµετεχόντων κατά τη δηµο ρασία. Βασικά στοιχεία ου εµφανίζονται ανά άσα στιγµή σαν ληροφορία στην οθόνη κάθε συµµετέχοντα είναι: το τίµηµα εκκίνησης το τίµηµα της υ ερισχύουσας ροσφοράς η θέση/κατάταξη του συµµετέχοντος σε σχέση µε το τίµηµα της υ ερισχύουσας ροσφοράς οι τιµές της τελευταίας υ οβληθείσας ροσφοράς του ο χρόνος του συστήµατος Τα ονόµατα των εταιριών ου υ οβάλλουν τις ροσφορές δεν είναι διαθέσιµα στους άλλους συµµετέχοντες κατά τη διεξαγωγή της δηµο ρασίας. Ισχύς ροσφορών Α ό τη στιγµή ου γίνεται α οδεκτή µια ροσφορά α ό το Σύστηµα δεν είναι δυνατόν να ανακληθεί. Προσφορές θεωρούνται έγκυρες µόνο µέσω του συστήµατος και κατά τη διάρκεια της δηµο ρασίας. Κάθε νέα ροσφορά ου γίνεται α οδεκτή α ό το Σύστηµα, ακυρώνει όλες τις ροηγούµενες ροσφορές του ίδιου συµµετέχοντα. 4. Χρονοδιάγραµµα δηµο ρασίας Οι συµµετέχοντες στη δηµο ρασία θα ειδο οιηθούν εγκαίρως α ό την cosmoone ή/και την ΣΤΑ. ΣΥ. ΑΕ για το χρονοδιάγραµµα το ο οίο εριλαµβάνει µεταξύ των άλλων την εκ αίδευση, την εικονική δηµο ρασία και την κανονική δηµο ρασία. Oι εκ ρόσω οι των συµµετεχόντων θα αραλάβουν α ό την cosmoone, σε ηλεκτρονική µορφή ( ), τους κωδικούς τους ο οίους θα χρησιµο οιήσουν για τη συµµετοχή τους στην Ηλεκτρονική ηµο ρασία (εικονική και κανονική), αφού συµ ληρώσουν τη φόρµα των στοιχείων τους, η ο οία α οτελεί την αίτηση δηµιουργίας κωδικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Τ Π(ΙIΙ)- 3 / 8

21 ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Πριν την κανονική δηµο ρασία ροηγείται η εικονική δηµο ρασία (για το ακριβές χρονοδιάγραµµα θα ενηµερωθείτε α ό την cosmoone µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). Τονίζεται ότι οι συµµετέχοντες ου δεν έχουν εκ αιδευτεί ρέ ει να συµµετέχουν τόσο σε εκ αίδευση όσο και στην εικονική δηµο ρασία. Σε ερί τωση µη συµµετοχής, η cosmoone και η ΣΤΑ. ΣΥ. ΑΕ δεν ευθύνονται για λανθασµένη εκ µέρους των συµµετεχόντων χρήση του συστήµατος. 5. Κανόνες ου διέ ουν όλες τις Ηλεκτρονικές ηµο ρασίες µέσω του συστήµατος της cosmoone. Πριν τη δηµο ρασία 5.1. Υ οδοµή συµµετέχοντος Για την συµµετοχή των διαγωνιζοµένων στην Ηλεκτρονική ηµο ρασία α αιτείται η ακόλουθη υ οδοµή: Η/Υ Η/Υ (τουλάχιστον Pentium III στα 1000 Mhz και µνήµη RAM στα 512ΜΒ), Λειτουργικό Microsoft Windows (2000/XP/Vista/7) και λοηγός Internet Explorer 5.5 ή νεότερος, µε τις ακόλουθες ρυθµίσεις ασφαλείας: o Security: Medium ή χαµηλότερη o Privacy: Medium ή χαµηλότερη, ίκτυο Ο συµµετέχων για τη σύνδεσή του µε την εφαρµογή των Ηλεκτρονικών ηµο ρασιών της cosmoone, θα ρέ ει να διαθέτει σύνδεση για το Internet µέσω αροχέα (ISP) ό ως για αράδειγµα: OTE, Hellas On Line, Forthnet κ.α. (µε ταχύτητα τουλάχιστον 33,6 Kbps για τις dial-up συνδέσεις). Ο συµµετέχων θα ρέ ει να διαθέτει και θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( account), διαµέσω κά οιου αροχέα Internet (ISP). Για λόγους ασφαλείας και οµαλής αρακολούθησης, κατά τη διάρκεια της δηµο ρασίας δεν ε ιτρέ εται η ολλα λή ( έραν της µίας) ταυτόχρονη είσοδος (multiple logins) στην εφαρµογή, είτε α ό τον ίδιο είτε α ό διαφορετικό υ ολογιστή Εκ αίδευση Τ Π(ΙIΙ)- 4 / 8

22 ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Η εκ αίδευση εριλαµβάνει οδηγίες σύνδεσης µε την εφαρµογή και την εξοικείωση µε τον τρό ο λειτουργίας της εφαρµογής Ηλεκτρονικών ηµο ρασιών. Οι τρό οι εκ αίδευσης της cosmoone είναι οι αρακάτω: Ηλεκτρονική Εφαρµογή Εκµάθησης (e-learning) Τηλεφωνική Εκ αίδευση Φυσική Εκ αίδευση Στις ερι τώσεις ό ου ο χρήστης ε ιθυµεί να αρακολουθήσει µία φυσική ή τηλεφωνική εκ αίδευση ενώ αυτή είναι διαθέσιµη σε ηλεκτρονική µορφή, τότε η εκ αίδευση αυτή είναι χρεώσιµη. Η φυσική εκ αίδευση γίνεται στους χώρους της cosmoone (ή του ηµο ρατούντος), σε κατάλληλα διαµορφωµένο εριβάλλον α ό έµ ειρα στελέχη της cosmoone. Η τηλεφωνική γραµµή του Help-desk της cosmoone είναι διαθέσιµη για διευκρινίσεις και α ορίες ου ροκύ τουν α ό την εκ αίδευση στην εφαρµογή των Ηλεκτρονικών ηµο ρασιών. Η cosmoone έχει φροντίσει ώστε ανάλογα µε τον ε ιλεγµένο τρό ο εκ αίδευσης των χρηστών, να είναι διαθέσιµο σε αυτούς το αντίστοιχο εκ αιδευτικό υλικό (εγχειρίδιο χρήσης) Εικονική ηµο ρασία Στην εικονική ηµο ρασία ου θα ακολουθήσει της εκ αίδευσης, οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ελέγξουν: την ρόσβαση µέσω του δικτύου τους, στο σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµο ρασιών α ό µία ή/και ερισσότερες θέσεις και εγκαταστάσεις τους, να εντο ίσουν τυχόν τεχνικά ροβλήµατα και να τα αναφέρουν στην cosmoone ρος ε ίλυση ριν την κανονική δηµο ρασία, να δια ιστώσουν ότι έχουν ετοιµότητα ολλα λών και εναλλακτικών τρό ων διασύνδεσης και ότι οι ρυθµίσεις τους είναι σύµφωνα µε τις α αιτούµενες ροδιαγραφές, να εξοικειωθούν µε το σύστηµα της δηµο ρασίας ώστε να µην έχουν ερωτήµατα κατά την διάρκεια της κανονικής δηµο ρασίας κλ. Η συµµετοχή στην εικονική ηµο ρασία είναι ε ιβεβληµένη και ρέ ει να υ οβληθούν ροσφορές α ό όλους τους Κωδικούς Πρόσβασης της εταιρείας ου θα συµµετάσχουν στην κανονική ηµο ρασία. ιευκρινίζεται ότι οι συµµετέχοντες θεωρούνται ότι είναι λήρως κατατο ισµένοι για το Σύστηµα Ηλεκτρονικής ηµο ρασίας µετά την ενηµέρωση ου θα γίνει α ό την cosmoone και την εικονική ηµο ρασία στην ο οία θα συµµετάσχουν. Τ Π(ΙIΙ)- 5 / 8

23 ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Η ΣΤΑ. ΣΥ. ΑΕ και η cosmoone δεν θα ευθύνονται για τυχόν λανθασµένη κατανόηση ή λανθασµένη χρήση του Συστήµατος κατά την διεξαγωγή της Ηλεκτρονικής ηµο ρασίας. Κατά τη διάρκεια της δηµο ρασίας 5.4. Α οδεκτές ροσφορές Η ροσφορά ενός συµµετέχοντα γίνεται δεκτή α ό το σύστηµα µόνο όταν ισχύουν ταυτόχρονα οι δύο αρακάτω ροϋ οθέσεις: Ε εξεργάζεται α ό το σύστηµα της cosmoone εντός ισχύοντος χρόνου (χρονικά έγκυρη) Ειδικότερα Η ροσφορά θεωρείται ότι είναι χρονικά έγκυρη και υ οβάλλεται στο σύστηµα δηµο ρασιών, όταν ε εξεργάζεται α ό τα συστήµατα της cosmoone κατά την διάρκεια της δηµο ρασίας και των τυχόν αρατάσεων της, του χρόνου µετρούµενου α οκλειστικά κατά την έναρξη ε εξεργασίας της α ό τα συστήµατα της εταιρείας cosmoone, και όχι του χρόνου µετρούµενου α ό το χρόνο άφιξης της ροσφοράς στα εν λόγω συστήµατα, µηδέ του χρόνου µετρούµενου α ό το χρόνο α οστολής ου αναφέρεται ως ένδειξη στην οθόνη του συµµετέχοντος. Ο χρόνος ε εξεργασίας έ εται του χρόνου άφιξης της ροσφοράς, και ο χρόνος άφιξης της ροσφοράς έ εται του χρόνου α οστολής της ροσφοράς, καθόσον µεσολαβεί το χρονικό διάστηµα για την µεταβίβαση της ροσφοράς α ό το σύστηµα του συµµετέχοντος στο σύστηµα της cosmoone και το χρονικό διάστηµα για την έναρξη ε εξεργασίας της ροσφοράς α ό το σύστηµα της cosmoone. Σε ερί τωση ου υ οβαλλόµενη ροσφορά εριλαµβάνει άνω α ό µία ροσφορές τιµών, τότε δεν υφίσταται µοναδικός χρόνος ε εξεργασίας του συνόλου της ροσφοράς, αλλά κάθε τιµή ου υ οβάλλεται µέσω της ροσφοράς έχει ως ισχύοντα χρόνο αναφοράς, τον χρόνο ε εξεργασίας της τιµής αυτής ξεχωριστά. Κάθε χρονικά έγκυρη ροσφορά θεωρείται ότι υ εβλήθη και γίνεται δεκτή ή α ορρί τεται ανάλογα µε τα αρακάτω αναφερόµενα Είναι σύµφωνη µε τον κανόνα της εκάστοτε δηµο ρασίας Κάθε δηµο ρασία µ ορεί να έχει συγκεκριµένο τύ ο. Κάθε τύ ος έχει συγκεκριµένους κανόνες (χαµηλότερη τιµή, συνδυασµός τιµής και οσότητας, συνδυασµός τιµής και χρόνου υ οβολής κλ.). Τ Π(ΙIΙ)- 6 / 8

24 ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ο τύ ος και ο κανόνας αναφέρονται στους όρους κάθε δηµο ρασίας ό ως αναγράφονται στην αράγραφο 2.5. Κάθε φορά ου µία ροσφορά υ οβάλλεται στο Σύστηµα, ε ιστρέφεται µια ένδειξη (µήνυµα) στην οθόνη του συµµετέχοντα, για τον εάν έχει γίνει α οδεκτή η ροσφορά του ή όχι. Προσφορά ου δεν ικανο οιεί τους όρους ου αναγράφονται στην αράγραφο 2.5 δεν γίνεται α οδεκτή α ό το Σύστηµα και θεωρείται ως µη γενόµενη και δεν λαµβάνεται υ όψη σε ο οιοδή οτε σηµείο της δηµο ρασίας Βλάβες και τεχνικά ροβλήµατα Η cosmoone έχει λάβει όλα τα αναγκαία και δυνατά µέτρα ώστε να α οτρέψει την ιθανότητα εµφάνισης τεχνικού ροβλήµατος κατά την διάρκεια της κανονικής δηµο ρασίας. Σε ερί τωση εµφάνισης τεχνικού ροβλήµατος ισχύουν τα ακόλουθα Τεχνικό ρόβληµα της cosmoone Σε ερί τωση ύ αρξης σοβαρού ροβλήµατος της τεχνικής υ οδοµής του συστήµατος (.χ. υ οδοµή της cosmoone) κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της Ηλεκτρονικής ηµο ρασίας, η ΣΤΑ. ΣΥ. ΑΕ διατηρεί το δικαίωµα της ροσωρινής διακο ής της δηµο ρασίας και της συνέχισης της, µετά την άρση του ροβλήµατος, του χρόνου της ηµο ρασίας αρατεινοµένου αντίστοιχα (κατ ελάχιστον τρία λε τά), µετά την έγκαιρη ενηµέρωση των συµµετεχόντων ου θα γίνει α ό την ΣΤΑ. ΣΥ. ΑΕ ή και την cosmoone. Σε ερί τωση κατά την ο οία το τεχνικό ρόβληµα δεν δύναται να α οκατασταθεί,η ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ ή η cosmoone ενηµερώνει τους συµµετέχοντες για την ύ αρξη ροβλήµατος και η Ηλεκτρονική ηµο ρασία ακυρώνεται και ε αναλαµβάνεται σε ηµεροµηνία και ώρα ου η ΣΤΑ. ΣΥ. ΑΕ θα γνωστο οιήσει εντός ευλόγου χρόνου στους διαγωνιζόµενους µέσω fax η/και Τεχνικό ρόβληµα συµµετέχοντος Σε ερί τωση ροβλήµατος της υ οδοµής (σύνδεση Internet, βλάβη Η/Υ, τώση τάσεως κλ ) ενός συµµετέχοντα, αυτός µ ορεί να συνεχίσει τη συµµετοχή του στη ηµο ρασία µε τη χρήση των εναλλακτικών τρό ων ρόσβασης, οι ο οίοι είναι ε ιλογής και ευθύνης του διαγωνιζόµενου), ό ως έχει ενηµερωθεί κατά την διάρκεια της εκ αίδευσης αρέχονται δωρεάν α ό την cosmoone), ό ως έχει ενηµερωθεί κατά την διάρκεια της εκ αίδευσης και έχει δοκιµάσει κατά την εικονική δηµο ρασία (δεύτερο account α ό ανεξάρτητη σύνδεση στο Internet, άλλο Η/Υ κ.λ..). Τ Π(ΙIΙ)- 7 / 8

25 ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Η δηµο ρασία δεν διακό τεται για λόγους ροβλήµατος υ οδοµής συµµετέχοντα ή αδυναµίας υ οβολής ροσφοράς συµµετέχοντα Εγγυήσεις Η cosmoone και η ΣΤΑ. ΣΥ. ΑΕ δεν ευθύνονται και δεν αρέχουν ο οιαδή οτε εγγύηση έναντι των συµµετεχόντων ότι η ρόσβαση, η χρήση και η ε ικοινωνία τους µε το Σύστηµα των Ηλεκτρονικών ηµο ρασιών θα είναι α ρόσκο τη, λην των ερι τώσεων δόλου και βαριάς αµέλειας. Ε ίσης, η cosmoone και η ΣΤΑ. ΣΥ. ΑΕ δεν ευθύνονται για την µη αροχή ή την ληµµελή αροχή της Υ ηρεσίας ου οφείλεται σε ή σχετίζεται µε γεγονότα ου βρίσκονται έρα α ό την σφαίρα ελέγχου της (γεγονότα ανώτερης βίας). Α οδοχή όρων Οι διαγωνιζόµενοι ου λαµβάνουν µέρος στην Ηλεκτρονική ηµο ρασία α οδέχονται ρητά και ανε ιφύλακτα όλους τους αρα άνω όρους καθώς και αυτούς ου εµφανίζονται στο site της cosmoone. Τ Π(ΙIΙ)- 8 / 8

26 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -113/14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ SDH ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΤΕΥΧΟΣ Α -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

27

28 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 2 ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 ΑΡΘΡΟ 3: ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ):... 3 ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ... 5 ΑΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ... 6 ΑΡΘΡΟ 6: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 7 ΑΡΘΡΟ 7: ΑΝΑΛΥΣΗ TIMHMAΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ... 7 ΑΡΘΡΟ 8: ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 9: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 10 ΕΝΤΥΠΑ Τ Π(ΙIΙ)- 1 /26

29 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάληψη ολοκληρωµένης συντήρησης του συστήµατος SDH ό ως αυτή εριγράφεται αρακάτω. Συγκεκριµένα θα συντηρείται και θα υ οστηρίζεται τεχνικά το. ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ «Πελάτης»: ΣΤΑΣΥ ΑΕ «Συντηρητής»: Ο Ανάδοχος του αρόντος διαγωνισµού «Εξο λισµός»: Ως εξο λισµός ορίζεται ο εξο λισµός (Hardware & Software) ου φαίνεται στο Παράρτηµα «Α» τον ο οίο ο ελάτης ε ιθυµεί να εριλάβει στη συντήρηση. «Τεχνικό ωµάτιο»: Ως ο χώρος σε κάθε σταθµό ό ου βρίσκεται εγκατεστηµένος ο εξο λισµός του συστήµατος. «Υ ηρεσίες»: Υ ηρεσίες αρεχόµενες α ό την Συντηρήτρια εταιρεία οι ο οίες συνο τικά αρουσιάζονται στο Άρθρο 4 της αρούσας και εριγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα «Β». «Χρόνος Α όκρισης»: Ορίζεται ο χρόνος ου µεσολαβεί α ό την κοινο οίηση του ερωτήµατος / αιτήµατος, γρα τώς ή τηλεφωνικώς, για αροχή υ ηρεσίας α ό εξουσιοδοτηµένο ροσω ικό του Πελάτη στον Συντηρητή έως την ρώτη ε αφή εξειδικευµένου ροσω ικού του Συντηρητή µε το εξουσιοδοτηµένο ροσω ικό του Πελάτη στο χώρο του ελάτη. «Χρόνος Α οκατάστασης»: ορίζεται ο χρόνος ου µεσολαβεί α ό τον «Χρόνο Α όκρισης» έως την Ολοκλήρωση Υ ηρεσίας. «Ολοκλήρωση Υ ηρεσίας»: ορίζεται η αροχή µόνιµης ή ροσωρινής λύσης στο αίτηµα του Πελάτη. Στην ερί τωση ροσωρινής λύσης νοείται ότι θα ακολουθεί η µόνιµη λύση σε εύλογο χρονικό διάστηµα. «Εξουσιοδοτηµένο Προσω ικό Πελάτη»: ορίζεται το ροσω ικό του Πελάτη το ο οίο διατηρεί το δικαίωµα υ οβολής στο Συντηρητή, αιτήσεων αροχής των Υ ηρεσιών σύµφωνα µε τη αρούσα Σύµβαση. «Εργάσιµες ηµέρες»: ορίζονται οι ηµέρες ευτέρα έως Παρασκευή κάθε εβδοµάδας Τ Π(ΙIΙ)- 2 /26

30 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Εργάσιµες ώρες»: ορίζονται οι ώρες α ό 08:00 έως 16:00 κάθε εργάσιµης ηµέρας. ΑΡΘΡΟ 3: ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ): Το ετήσιο συµβατικό τίµηµα για την υ οστήριξη του συστήµατος εριλαµβάνει τα αρακάτω : Α1. Βασικές Υ ηρεσίες Υ οστήριξης Υ ηρεσία Προλη τικής Συντήρησης (ΥΠΣ) Υ ηρεσία Τηλεφωνικής Υ οστήριξης (ΥΤΥ) ιαθεσιµότητα ροσω ικού του αναδόχου για την ερί τωση εκτάκτων βλαβών βάση των ροβλε όµενων στον ίνακα Στο ετήσιο συµβατικό τίµηµα κατά τα αρα άνω, εριλαµβάνονται οι άσης φύσεως φόροι και κρατήσεις, οι α οζηµιώσεις του α ασχολούµενου στο έργο ροσω ικού του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ καθώς και οι υ έρ αυτού ασφαλιστικές εισφορές στα ταµεία κυρίας και ε ικουρικής ασφάλισής του, οι δα άνες µεταφοράς αυτού στο έργο ροκειµένου να αράσχουν τις εν λόγω υ ηρεσίες τους, το κόστος χρήσης µηχανικών και λοι ών µέσων κατά την υλο οίηση της αρούσας σύµβασης, το κέρδος του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, τα Γενικά του έξοδα και κάθε άλλη δα άνη ου ρητά δεν αναφέρεται στην αρούσα. Το Σύστηµα / Εξο λισµός για το ο οίο θα αρέχεται Τεχνική Υ οστήριξη αναφέρεται στο Παράρτηµα «Α». Λε τοµερής εριγραφή των Υ ηρεσιών και ο τρό ος αροχής αυτών, αρατίθεται στο Παράρτηµα «Β». Α2. Συµ ληρωµατικές Υ ηρεσίες Υ ηρεσία Ε ιτό ιας Ε έµβασης (ΥΕΕ) Υ ηρεσία Ε ισκευής / Αντικατάστασης Βεβλαµµένων Υλικών Β. Ε ι ρόσθετες Υ ηρεσίες Υ οστήριξης ( ίνακας 7.4.2) Υ ηρεσία Αναβαθµίσεων Λογισµικού, ανά ερί τωση Υ ηρεσίες Συµβούλου Υ ηρεσίες εκ αίδευσης Οι Συµ ληρωµατικές Υ ηρεσίες Τεχνικής Υ οστήριξης και οι Ε ι ρόσθετες Υ ηρεσίες θα αρέχονται κατό ιν εντολής και κατά την α όλυτη κρίση του Τ Π(ΙIΙ)- 3 /26

31 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Πελάτη ό οτε χρειάζεται, και δεν συµ εριλαµβάνονται στο Ετήσιο Συµβατικό Τίµηµα αλλά θα τιµολογούνται ξεχωριστά. Ο Συντηρητής εγγυάται ότι οι α αιτούµενες Υ ηρεσίες θα αρέχονται α ό έναν ολοκληρωµένο µηχανισµό υ οστήριξης του Αναδόχου ου α οτελείται α ό : Ε αρκές ανθρώ ινο δυναµικό άρτια εκ αιδευµένο µε συνεχή εξειδίκευση στις νέες τεχνολογίες, λήρως εξο λισµένο µε τα α αραίτητα εργαλεία και όργανα µέτρησης. Βλαβολη τικό Κέντρο καταγραφής και διαχείρισης ροβληµάτων για την λήψη, ροώθηση, ε εξεργασία και αρακολούθηση των κλήσεων στην Ελλάδα. Πλήρως εξο λισµένο εριβάλλον δοκιµών ου ε ιτρέ ει την ροσοµοίωση του εξο λισµού του Πελάτη και του εριβάλλοντός του για την διαµόρφωση Υ ηρεσιών Ε ιδιορθωτικής και Προλη τικής Συντήρησης και την δοκιµή τους στην Ελλάδα. Κέντρο ελέγχου και ε ισκευών / αντικαταστάσεων βεβλαµµένου υλικού. Οι Υ ηρεσίες ου θα αρέχονται α ό τον Συντηρητή, δεν εριλαµβάνουν τυχόν Υ ηρεσίες ή ροµήθειες ου µ ορεί να α αιτηθούν ως α οτέλεσµα ενός ή ερισσοτέρων εκ των ακολούθων: Συµβάν Ανωτέρας Βίας. Ζηµίες του Συστήµατος / Εξο λισµού ου ροκλήθηκαν α ό αιτίες ό ως ε εµβάσεις και ενέργειες µη Εξουσιοδοτηµένου Προσω ικού του Πελάτη ή τρίτων µη εξουσιοδοτηµένων / εγκεκριµένων ροσώ ων α ό τον Συντηρητή. Ο οιαδή οτε τρο ο οίηση, αφαίρεση ή διαγραφή οιουδή οτε σειριακού αριθµού του κατασκευαστή, ή οιουδή οτε άλλου σήµατος ταυτο οιήσεως. Πράξεις ή α ό ειρες µετακινήσεως, ε ανεγκαταστάσεως, ε ισκευής, συντηρήσεως ή τρο ο οιήσεως του Συστήµατος / Εξο λισµού, εκτός του εξουσιοδοτηµένου ροσω ικού του Συντηρητή ή / και του Πελάτη. Λειτουργία και χειρισµός του Συστήµατος / Εξο λισµού κατ' α όκλιση των υ ό του αντίστοιχου κατασκευαστή αρεχοµένων εγχειριδίων λειτουργίας και χειρισµού του Συστήµατος / Εξο λισµού. Αδυναµία του Πελάτη διατηρήσεως των υ οδεικνυόµενων συνθηκών εσωτερικού εριβάλλοντος ή εξωτερικών ηλεκτρικών αραµέτρων. Βλάβες σε Μονάδες εξαιτίας συσκευασίας τους µε ακατάλληλο τρό ο και α οστολής ρος ε ισκευή. Οι Υ ηρεσίες ου α αιτούνται για την ε ισκευή των ζηµιών αυτών θα α οτελούν αντικείµενο ξεχωριστής συµφωνίας του Πελάτη µε τον Συντηρητή κατό ιν αιτήσεως του Πελάτη και δεν εριλαµβάνονται στην τιµή ου έχει συµφωνηθεί. Τ Π(ΙIΙ)- 4 /26

32 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ Υ ό την ροϋ όθεση ότι ο Πελάτης χρησιµο οιεί τον εξο λισµό του σύµφωνα µε τους όρους και ροδιαγραφές για τους ο οίους έχει λάβει γνώση κατά τη διάρκεια εγκατάστασης του συστήµατος και τηρεί λήρως τις οικονοµικές του υ οχρεώσεις σύµφωνα µε τους όρους της αρούσας σύµβασης, ο Συντηρητής υ οχρεούται στα αρακάτω: 4.1: Ο Συντηρητής ευθύνεται κατά την εκτέλεση της αρούσας για τη λήψη όλων των α αραίτητων µέτρων ασφαλείας και την ροστασία του ροσω ικού του ου θα α ασχοληθεί για το σκο ό αυτό. 4.2: Ο Συντηρητής δηλώνει ότι αναλαµβάνει την λήρη ευθύνη τήρησης των διατάξεων ασφαλιστικής νοµοθεσίας σχετικά µε το ροσω ικό του, για ιθανά ατυχήµατα είτε εντός είτε εκτός των εριοχών εργασίας. 4.3: Ο Συντηρητής έχει την α οκλειστική ευθύνη να λαµβάνει τα ροσήκοντα ρολη τικά µέτρα για να ροστατεύσει τον εξο λισµό του ου χρησιµο οιεί στα λαίσια της αροχής των Υ ηρεσιών, το ροσω ικό του καθώς και κάθε τρίτο κατά ενδεχοµένων ατυχηµάτων ή / και βλαβών ου ιθανώς να ροκληθούν α ό αυτόν ή / και α ό το ροσω ικό του, και να φέρει την δα άνη της τυχόν σχετικής βλάβης ή / και α οζηµίωσης. 4.4: Ο Συντηρητής εγγυάται ότι διαθέτει τον α αιτούµενο εξο λισµό και τα µέσα για την ροσήκουσα, εµ ρόθεσµη και άρτια εκτέλεση της εργασίας εντός των συµβατικών χρονικών ορίων. 4.5: Ο Συντηρητής εγγυάται ότι σε ερί τωση φθοράς του εξο λισµού και των µέσων ου χρησιµο οιεί στα λαίσια της αροχής των Υ ηρεσιών, έχει τη δυνατότητα να χρησιµο οιήσει τον κατάλληλο εφεδρικό εξο λισµό και µέσα ώστε η εργασία για την αροχή των Υ ηρεσιών να ροχωρήσει οµαλά και χωρίς καµία καθυστέρηση. Τα έξοδα ε ισκευής του εξο λισµού και των µέσων του στην ερί τωση αυτή θα βαρύνουν α οκλειστικά και µόνο το Συντηρητή. 4.6: Με την ολοκλήρωση της εργασίας, όλα τα εργαλεία, ροσω ικά αντικείµενα και κατάλοι α εργασίας θα α οµακρύνονται α ό τη εριοχή εργασίας α ό το Συντηρητή. 4.7: Ο Συντηρητής αναλαµβάνει την υ οχρέωση να αρέχει στο Πελάτη όλες τις α αραίτητες οδηγίες και διαδικασίες για την σωστή λειτουργία και συντήρηση του Συστήµατος / Εξο λισµού. Τ Π(ΙIΙ)- 5 /26

33 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 4.8: Ο Συντηρητής υ οχρεούται να ροβαίνει σε κάθε α αραίτητη ενέργεια ου κρίνει σκό ιµη, ώστε η λειτουργικότητα του εξο λισµού να είναι σύµφωνη µε τις ροδιαγραφές του συστήµατος. 4.9: Η κανονική κάλυψη της υ οστήριξης του Εξο λισµού του Πελάτη α ό τον Συντηρητή γίνεται για τις ροσφερόµενες Βασικές Υ ηρεσίες σε βάση 24 7, ήτοι εικοσιτέσσερις (24) ώρες την ηµέρα, ε τά (7) ηµέρες την εβδοµάδα, ενώ για τις Πρόσθετες Υ ηρεσίες σε βάση εργάσιµων ηµερών και ωρών. 4.10: Ο Συντηρητής υ οχρεούται να ροβαίνει στην α αραίτητη ε ιδιορθωτική συντήρηση και να αντα οκρίνεται εντός των ωρών ου εριγράφονται στον ίνακα της αραγράφου 7.4 της αρούσας σύµβασης, µετά την σχετική ειδο οίηση του Πελάτη, η ο οία θα α οστέλλεται εγγράφως ή µε , ή µε τηλεφωνική κλήση α ό εξουσιοδοτηµένο εκ ρόσω ο του Πελάτη στο Βλαβολη τικό Κέντρο Καταγραφής & ιαχείρισης Προβληµάτων (Β.Κ.Κ..Π) του Συντηρητή στην Αθήνα. 4.11: Ο Συντηρητής αναλαµβάνει τη υ οχρέωση να ενηµερώνει αµέσως τον Πελάτη για ο οιοδή οτε γεγονός υ ο έσει στην αντίληψη του το ο οίο θα µ ορούσε να ε ηρεάσει την εµ ρόθεσµη εκτέλεση των υ οχρεώσεών του. 4.12: Ο Συντηρητής υ οχρεούται να κρατήσει µε α όλυτη εχεµύθεια όλα τα στοιχεία του Πελάτη, τα δε στοιχεία ου αφορούν την εγκατάσταση του Πελάτη δεν θα εκµυστηρευθούν σε κανένα τρίτο και δεν θα ανα αραχθούν µε κανένα τρό ο και για καµία αιτία χωρίς την έγγραφη έγκριση του Πελάτη. 4.13: Ο Συντηρητής δύναται να εγκαταστήσει στον εξο λισµό του Πελάτη ε ι ρόσθετες διατάξεις, έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση του κέντρου Τηλεδιάγνωσης / Τηλεσυντήρησης µε το ρος υ οστήριξη σύστηµα / εξο λισµό κατό ιν ενηµέρωσης του ελάτη. ΑΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 5.1: Ο Πελάτης υ οχρεούται να λειτουργεί τον εξο λισµό σύµφωνα µε τους όρους και τις ροδιαγραφές των κατασκευαστών, να α αγορεύει κάθε ενέργεια συντήρησης, ε ισκευής, τρο ο οίησης και ε έκτασης του εξο λισµού α ό το ροσω ικό του ή α ό τρίτους, χωρίς να γνωρίσει ροηγουµένως αυτό το γεγονός στο Συντηρητή. 5.2: Ο Πελάτης υ οχρεούται να αραχωρεί α ρόσκο τα τον εξο λισµό στον Συντηρητή για την διενέργεια άσης φύσεως εργασιών σχετικές µε την αρούσα Σύµβαση κατό ιν συνεννόησης. Τ Π(ΙIΙ)- 6 /26

34 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 5.3: Ο Πελάτης αναλαµβάνει την υ οχρέωση να εξασφαλίζει στο ροσω ικό του Συντηρητή και τους συνεργάτες του την α ρόσκο τη ρόσβαση στους χώρους εγκατάστασης του Συστήµατος / Εξο λισµού ροκειµένου να εκτελούνται οι α αραίτητες εργασίες συντήρησης. 5.4: Ο Πελάτης τηρεί τις α αιτούµενες συνθήκες όσον αφορά το κλιµατιστικό εριβάλλον στους χώρους των υ ό συντήρηση µηχανηµάτων ως ε ίσης και τις αραµέτρους αροχής ηλεκτρικής ισχύος τροφοδοσίας. Κανόνες χρήσης των µηχανών θεωρούνται τα εγχειρίδια ου συνοδεύουν τον εξο λισµό. Ο Πελάτης αναλαµβάνει την υ οχρέωση να ενηµερώνει τον Συντηρητή για το Εξουσιοδοτηµένο Προσω ικό του και να κοινο οιεί εγκαίρως τις τυχόν αλλαγές στην σύνθεσή του. ΑΡΘΡΟ 6: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 6.1: Κάθε ζηµιά ου ροκαλείται στα µηχανήµατα α ό µετακίνησή τους α ό ο οιονδή οτε άλλο εκτός α ό το εξουσιοδοτηµένο ροσω ικό του Συντηρητή θα βαρύνει τον Πελάτη. Κάθε τέτοια ζηµιά των µηχανηµάτων θα α αιτεί την εκ νέου ε ιθεώρηση τους α ό τον Συντηρητή και την αντίστοιχη ε ισκευή τους µε χρέωση του Πελάτη. Ο Συντηρητής δεν φέρει σε καµία ερί τωση ευθύνη ου ροέρχεται α ό την ροµήθεια και χρήση του Εξο λισµού α ό τον Πελάτη για ο οιεσδή οτε α αιτήσεις τρίτων. Ζηµιές ή βλάβες ου ροέρχονται α ό ενέργειες ε ισκευής ή συντήρησης α ό τον Πελάτη ή α ό τρίτους χωρίς της έγγραφη εξουσιοδότηση του Συντηρητή ή λόγω κακής χρήσης, ή α ό αιτίες ανεξάρτητες, ό ως ενδεικτικά είναι η διακο ή ή ανωµαλία της τάσης του ηλεκτρικού ρεύµατος ή της τηλεφωνικής σηµατοδοσίας, δεν καλύ τονται α ό το αρόν. 6.2: Οι υ ηρεσίες συντήρησης ου αρέχονται δεν εριλαµβάνουν την αροχή ή αντικατάσταση αναλώσιµων υλικών (εκτυ ωτές, µελανοταινίες, χαρτί εκτυ ωτή κοκ). ΑΡΘΡΟ 7: ΑΝΑΛΥΣΗ TIMHMAΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 7.1: ΤΙΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το Ετήσιο Συµβατικό Τίµηµα για την υ οστήριξη του συστήµατος µε την σύνθεση ου εριγράφεται στον ίνακα του Παραρτήµατος «Α» για το ρώτο συµβατικό έτος εριλαµβάνει τις υ ηρεσίες του Πίνακα ου ακολουθεί, καθώς και την υ οχρέωση του Συντηρητή για τη διατήρηση ικανού αριθµού ανθρώ ινου Τ Π(ΙIΙ)- 7 /26

35 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ δυναµικού καθώς και εξο λισµού για τη αροχή των υ ηρεσιών ό ως εριγράφονται αυτές στη αρούσα σύµβαση ANTIKEIMENO ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Υ ηρεσία Προλη τικής Συντήρησης (ΥΠΣ) Υ ηρεσία Τηλεφωνικής Υ οστήριξης (ΥΤΥ) ιαθεσιµότητα ροσω ικού του αναδόχου για την ερί τωση εκτάκτων βλαβών ΚΑΛΥΨΗ ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 4 Υ ηρεσία Ε ιτό ιας Ε έµβασης (Υ.Ε.Ε) ΝΑΙ Παρατηρήσεις Καλύ τεται α ό το Βασικό Τίµηµα Καλύ τεται α ό το Βασικό Τίµηµα Καλύ τεται α ό το Βασικό Τίµηµα Παρέχονται οι είκοσι (20) ρώτες ώρες ανά έτος δωρεάν, α ό ένα (1) µηχανικό του Συντηρητή, µε ελάχιστη χρέωση ανά ε ίσκεψη τις δύο (2) ώρες. 7.2: ΤΙΜΗΜΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για αροχή υ ηρεσιών υ οστήριξης ου δεν καλύ τονται α ό τις χρεώσεις του 7.1 του αρόντος εφαρµόζεται ο αρακάτω ίνακας. ANTIKEIMENO ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΝΑΙ / ΟΧΙ 1 Υ ηρεσία Ε ιτό ιας Ε έµβασης ΝΑΙ (Υ.Ε.Ε) 2 Υ ηρεσία Ε ισκευής - ΝΑΙ Αντικατάστασης Υλικών (Υ.Ε-Α.Υ) ΚΟΣΤΟΣ (Euro).. /Ώρα/Μηχανικό Σύµφωνα µε το τιµοκατάλογο του Παραρτήµατος «Ε» Τ Π(ΙIΙ)- 8 /26

36 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 3 Υ ηρεσία Αναβαθµίσεων Λογισµικού (Υ.Α.Λ). ΝΑΙ 4 Υ ηρεσία Εκ αίδευσης (Υ.Ε) ΝΑΙ 5 Υ ηρεσία Συµβούλου (Υ.Σ) ΝΑΙ Κόστος αροχής υ ηρεσίας α ό µηχανικό του Συντηρητή σύµφωνα µε το τιµοκατάλογο του Παραρτήµατος. εν εριλαµβάνεται το τυχόν κόστος υλικού και λογισµικού ου α αιτείται για την αναβάθµιση Κόστος αροχής υ ηρεσίας α ό µηχανικό του Συντηρητή σύµφωνα µε το τιµοκατάλογο του Παραρτήµατος. Κόστος αροχής υ ηρεσίας α ό µηχανικό του Συντηρητή σύµφωνα µε το τιµοκατάλογο του Παραρτήµατος. 7.3: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Τα ροβλήµατα κατηγοριο οιούνται αναλόγως µε τη κρισιµότητά τους. Οι αναφορές / κλήσεις για τις υ ηρεσίες Υ.Τ.Υ, και Υ.Ε.Ε κατηγοριο οιούνται σύµφωνα µε τους αρακάτω γενικούς ορισµούς: Προτεραιότητα Ορισµός Παράδειγµα Critical Σοβαρότατη διαταραχή της λειτουργίας του κόµβου ή µέρους του εξο λισµού του κόµβου ή του συστήµατος (Προτεραιότητα 1) διαχείρισης ου έχει σαν α οτέλεσµα τη διακο ή της ε ιχειρησιακής λειτουργίας και της αροχής εξυ ηρέτησης Major (Προτεραιότητα 2) Minor Σοβαρότατη υ οβάθµιση της λειτουργίας του κόµβου ή µέρους του εξο λισµού του κόµβου ου έχει σαν α οτέλεσµα την υ οβάθµιση της ε ιχειρησιακής λειτουργίας και της αροχής εξυ ηρέτησης. Κάθε διαταραχή λειτουργίας του δικτύου Τ Π(ΙIΙ)- 9 /26 Ολοκληρωτικό σταµάτηµα της λειτουργίας ενός κόµβου Μερική τώση της λειτουργίας ενός κόµβου µε σηµαντικούς εριορισµούς στους συνδροµητές Το ρόβληµα υ άρχει κίνδυνος να εξελιχθεί σε Critical Σηµαντικοί εριορισµοί στη λειτουργία Οι χρήστες διαµαρτύρονται

37 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ (Προτεραιότητα 3) ή του συστήµατος διαχείρισης ή του εξο λισµού ου δεν εµ ί τει στα αρα άνω ε ί εδα ροτεραιότητας. Low (Προτεραιότητα 4) Προβλήµατα τα ο οία δεν ε ηρεάζουν την λειτουργία του εξο λισµού. Ε ίσης κάθε ληροφορία σχετικά µε τις ροδιαγραφές του εξο λισµού, την διάρθρωση, την εγκατάσταση και λειτουργία του (τεχνικό ερώτηµα). για ενοχλήσεις Περιορισµοί της λειτουργίας οι ο οίοι είναι µικρής σηµασίας Οι χρόνοι α όκρισης και α οκατάστασης της βλάβης αρατίθενται στο Πίνακα ου ακολουθεί: Τ Π(ΙIΙ)- 10 /26

38 7.4: ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 7.4.1: ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ.Τ.Υ Υ.Ε.Ε ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗ Σ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Critical (Προτεραιότητα 1) Major (Προτεραιότητα 2) Minor (Προτεραιότητα 3) Low (Προτεραιότητα 4) Εντός δύο (2) ωρών α ό την αναγγελία βλάβης α ό το Πελάτη στο Βλαβολη τικό Κέντρο Καταγραφής & ιαχείρισης Προβληµάτων (Β.Κ.Κ..Π) του Συντηρητή. Εντός µίας (1) ηµέρας α ό την αναγγελία βλάβης α ό το Πελάτη στο Βλαβολη τικό Κέντρο Καταγραφής & ιαχείρισης Προβληµάτων (Β.Κ.Κ..Π) του Συντηρητή. Εντός δύο (2) ηµερών α ό την αναγγελία βλάβης α ό το Πελάτη στο Βλαβολη τικό Κέντρο Καταγραφής & ιαχείρισης Προβληµάτων (Β.Κ.Κ..Π) του Συντηρητή. Εντός ε τά (7) ηµερών α ό την αναγγελία βλάβης α ό το Πελάτη στο Βλαβολη τικό Κέντρο Καταγραφής & ιαχείρισης Προβληµάτων (Β.Κ.Κ..Π) του Συντηρητή. Εντός έξι (6) ωρών α ό το έρας του χρόνου α όκρισης και την διάθεση ανταλλακτικής µονάδας στο χώρο του εξο λισµού Εντός δύο (2) ηµερών α ό το έρας του χρόνου α όκρισης και την διάθεση ανταλλακτικής µονάδας στο χώρο του εξο λισµού. Εντός τεσσάρων (4) ηµερών α ό το έρας του χρόνου α όκρισης και την διάθεση ανταλλακτικής µονάδας στο χώρο του εξο λισµού.. Εντός ε τά (7) ηµερών α ό το έρας του χρόνου α όκρισης και την διάθεση ανταλλακτικής µονάδας στο χώρο του εξο λισµού.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ Εργάσιµες Υ.Ε. Ηµέρες & Ώρες ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - - ύο (2) ηµερολογιακούς µήνες Τ ΤΠ- 11 /26

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία :25/02/2016

Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία :25/02/2016 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214-414 1171-173 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :15758 Ηµεροµηνία : Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -124/15 για την ροµήθεια ανταλλακτικών ε ισκευής αντογράφων

Αριθ. Πρωτ. :15758 Ηµεροµηνία : Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -124/15 για την ροµήθεια ανταλλακτικών ε ισκευής αντογράφων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11366 Ηµεροµηνία:10/6/2015 Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: 214-414-1365 E-mail: cpantazi@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ -118/14 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΡΑΜ»

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ -118/14 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΡΑΜ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρωτ.:14317 Ηµεροµηνία: 28.7.2014 Πληροφορίες : Αγγ. Μ ιτσώρη Τηλέφωνο: 214-4141191-197 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Τ - 118/14) για την Προµήθεια συγκροτηµάτων κινητήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση Μεταλλικών Ραφιών και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR 271747)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση Μεταλλικών Ραφιών και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR 271747) Αριθ. Πρωτ.:22480 Ηµεροµηνία:13/11/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 4893 Ηµεροµηνία :

Αριθ. Πρωτ. : 4893 Ηµεροµηνία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΧΟΡΛΟ-7ΟΜ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΦΧΟΡΛΟ-7ΟΜ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:9195 Ηµεροµηνία:19/05/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 2144141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον Έλεγχο Καλής Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:11508 Ηµεροµηνία:11/6/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο:

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:11508 Ηµεροµηνία:11/6/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: Αριθ. Πρωτ.:11508 Ηµεροµηνία:11/6/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την Προµήθεια Ανταλλακτικών (Release

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9291 Ηµεροµηνία :20/05/2014

Αριθ. Πρωτ. :9291 Ηµεροµηνία :20/05/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 1084 Ηµεροµηνία :

Αριθ. Πρωτ. : 1084 Ηµεροµηνία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια µ αταριών και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού ΣΧΕΤΙΚΟ : MR

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια µ αταριών και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού ΣΧΕΤΙΚΟ : MR Αριθ. Πρωτ.: 13460 Ηµεροµηνία: 21/7/17 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια µ αταριών και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού ΣΧΕΤΙΚΟ : MR 269256 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 8829 Ηµεροµηνία :

Αριθ. Πρωτ. : 8829 Ηµεροµηνία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7354 Ηµεροµηνία :

Αριθ. Πρωτ. : 7354 Ηµεροµηνία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

(MR-166059,204056-423651,Αιτ:112447,111540,114033,114571)

(MR-166059,204056-423651,Αιτ:112447,111540,114033,114571) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρωτ.: 17279 Ηµεροµηνία: 9/9/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -069/15 για την ροµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προµήθεια ελαστικών και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προµήθεια ελαστικών και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11789 Ηµεροµηνία: 26.6.2014 Πληροφορίες: Κ. Μαρούλη Τηλέφωνο: 214 414 1196 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προµήθεια ελαστικών και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.: 13163 Ηµεροµηνία:11.07.2014

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2915 Ηµεροµηνία :12.02.2014. Πληροφορίες :Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :2915 Ηµεροµηνία :12.02.2014. Πληροφορίες :Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214 414 1138

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9675 Ηµεροµηνία :

Αριθ. Πρωτ. : 9675 Ηµεροµηνία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:6472 Ηµεροµηνία:6/4/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια & το οθέτηση λέγµατος α ό γαλβανισµένη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 21492 Ηµεροµηνία :05.11.2014

Αριθ. Πρωτ. : 21492 Ηµεροµηνία :05.11.2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 056 Ηµεροµηνία: 05.01.2016 Πληροφορίες: Χρ. Τσαµ αρλή Τηλ.: 214 414 1304 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (Τ -248/15)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 14306 Ηµεροµηνία: 04.08.16 Πληροφορίες: Χρ. Τσαµ αρλή Τηλ.: 214 414 1304 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Η ΣΤΑ.ΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6626 Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : 6626 Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόδια: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :

Αρµόδια: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ ΣΤΑ.ΣΥ ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ : 2144141369-2144141138 FAX : 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 22407 Ηµεροµηνία: 18/11/2014 Πληροφορίες: E.Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος ε αναλη τικός µειοδοτικός διαγωνισµός για την Προµήθεια έντε (5) τεµαχίων ι λής ιαγώνιας Καρδιάς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :1396 Ηµεροµηνία :

Αριθ. Πρωτ. :1396 Ηµεροµηνία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214 414 1138

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής.

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε καλεί

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 7383 Ηµεροµηνία: 22.04.14 Πληροφορίες:Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 1304 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την Προµήθεια Αλουµινένιας Ρευµατοφόρου & Μονωτήρα Α λού, µε την διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :10991 Ηµεροµηνία :

Αριθ. Πρωτ. :10991 Ηµεροµηνία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214 414 1138

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :13692 Ηµεροµηνία :

Αριθ. Πρωτ. :13692 Ηµεροµηνία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :15049

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214 414 1138 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: 6/7/17 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο:

Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: 6/7/17 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 12157 Ηµεροµηνία: 6/7/17 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: 214 4141207 e-mail : dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 3950 Ηµεροµηνία : Αρµόδια: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : 3950 Ηµεροµηνία : Αρµόδια: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ ΣΤΑ.ΣΥ ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2144141369-2144141138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2499 Ηµεροµηνία :11.02.2015

Αριθ. Πρωτ. :2499 Ηµεροµηνία :11.02.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛEΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935, 210-3220705

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :4772 Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. :4772 Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :13448 Ηµεροµηνία :15.07.2015. Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :13448 Ηµεροµηνία :15.07.2015. Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :13448

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Ε ισκευή Φορτηγού ATEGO ΥΗΡ-6022 και ιενέργεια Ηλεκτρονικής ηµο ρασίας

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Ε ισκευή Φορτηγού ATEGO ΥΗΡ-6022 και ιενέργεια Ηλεκτρονικής ηµο ρασίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 14797 07/10/2013 Γ. Νικολακάκης 214 414 6605 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Ε ισκευή Φορτηγού ATEGO ΥΗΡ-6022

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :22357 Ηµεροµηνία :

Αριθ. Πρωτ. :22357 Ηµεροµηνία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :22896 Ηµεροµηνία :18/11/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339

Αριθ. Πρωτ. :22896 Ηµεροµηνία :18/11/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214-4141138 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο:

Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρωτ.:22727 Ηµεροµηνία:21.11.2014 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια κατασκευών α ό plexiglass ΣΧΕΤΙΚΑ: Αρ. Αίτησης: ΜR 204026 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 12344 Ηµεροµηνία :23/06/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339

Αριθ. Πρωτ. : 12344 Ηµεροµηνία :23/06/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214-4141369& 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9290 Ηµεροµηνία : 20/05/2014

Αριθ. Πρωτ. : 9290 Ηµεροµηνία : 20/05/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 3055 Ηµεροµηνία : Πληροφορίες :Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : 3055 Ηµεροµηνία : Πληροφορίες :Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια εργαλείων, και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού ΣΧΕΤΙΚΟ : Αρ, Αίτησης : 113214

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια εργαλείων, και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού ΣΧΕΤΙΚΟ : Αρ, Αίτησης : 113214 Αριθ. Πρωτ.:7199 Ηµεροµηνία:20/4/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια εργαλείων, και διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Αικ. Κατσικαβέλα Τηλέφωνο:

Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Αικ. Κατσικαβέλα Τηλέφωνο: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :13514

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :13514 Ηµεροµηνία :

Αριθ. Πρωτ. :13514 Ηµεροµηνία : ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :13514

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :20652 Ηµεροµηνία :20.10.2015

Αριθ. Πρωτ. :20652 Ηµεροµηνία :20.10.2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214 4141138 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Αναλωσίµων Πέδησης Συρµών.(Τακάκια).(MR-267294).

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ : 214-4141369 & 214-4141138 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: 3892 Ηµεροµηνία: 3/3/2015 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: 214 4141207 e-mail : dzafarana@stasy.gr

Αριθ. Πρωτ.: 3892 Ηµεροµηνία: 3/3/2015 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: 214 4141207 e-mail : dzafarana@stasy.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 3892 Ηµεροµηνία: 3/3/2015 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: 214 4141207 e-mail : dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Αικ. Κατσικαβέλα Τηλέφωνο:

Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Αικ. Κατσικαβέλα Τηλέφωνο: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός) Αριθ. Πρωτ.:25117 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Αρµόδια: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Αρµόδια: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ ΣΤΑ.ΣΥ ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2144141369-2144141138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5240 Ηµεροµηνία :17.3.2014

Αριθ. Πρωτ. : 5240 Ηµεροµηνία :17.3.2014 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2144141211-17 FAX : 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 5240 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 8831 Ηµεροµηνία :

Αριθ. Πρωτ. : 8831 Ηµεροµηνία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 05 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 24 44 499 FAX: 20-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες: Π. Μ ουρνά Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες: Π. Μ ουρνά Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ΤΗΛ. 214 4141138-214-4141369

Διαβάστε περισσότερα

Προϋ ολογιζόµενη α άνη: 7.200,00 (ε τά χιλιάδες διακόσια ευρώ) λέον ΦΠΑ

Προϋ ολογιζόµενη α άνη: 7.200,00 (ε τά χιλιάδες διακόσια ευρώ) λέον ΦΠΑ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 20536 Ηµεροµηνία: 20/10/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για τη Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Αριθ. Πρωτ.:8384 Ηµεροµηνία:8.5.2014 Πληροφορίες: Τσάγκας Ιωάννης Τηλέφωνο: 214-4141252 E-mail: itsagas@stasy.gr 14PROC002036630 2014-05-09 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 19274 Ηµεροµηνία : 10.10.2014

Αριθ. Πρωτ. : 19274 Ηµεροµηνία : 10.10.2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :25301 Ηµεροµηνία :21/12/2015

Αριθ. Πρωτ. :25301 Ηµεροµηνία :21/12/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214-4141138 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

1/ Σελίδα 1 α ό

1/ Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.: 16322 Ηµεροµηνία: 27/08/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαφόρων ειδών φωτιστικών και διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα