ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ"

Transcript

1 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός: Έτος: 2007 ΦΕΚ: Β Τέθηκε σε ισχύ: Αρμόδιος Φορέας: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΙΡΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ημ.Υπογραφής: Τίτλος Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006 «για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων» και του Καν. (ΕΚ) 1898/2006 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2006 «σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού υπ' αριθμ. 510/2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων». Προοίμιο ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 παρ. 1,2 και 3 του ν. 1338/1983 (Α' 34) «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α' 70) «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού της EURATOM» και του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Α' 101), β) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 (Α' 280) «περί οργάνωσης των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμισης συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων», γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98/ ), δ) τα άρθρα 13,14 και 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», ε) του νόμου 2040/1992 (Α' 70) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις», στ) του άρθρου 33 του νόμου 2538/1997 (Α' 242) «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 παρ. 2 και 3. του ν. 3147/2003 (Α' 135), ζ) του ν. 2637/1998 (Α' 200) «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε. και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 παρ του ν. 3147/2003 (Α' 135), η) το άρθρο 23, παρ.2 του ν. 3147/2003 (135 Α') περί σύστασης της Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας, 2. α) τον κανονισμό (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006 (L 93/ ), για την προστασία των γεωγραφικών

2 ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, β) τον κανονισμό (ΕΕ). 1898/2006 της Επιτροπής της (L 369/2006) περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, γ) τον κανονισμό (ΕΚ) 1107/1996 της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 1996 (L 148/ ) σχετικά με την καταχώρηση των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) 2081/1992, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει, δ) τον κανονισμό (ΕΚ) 2400/1996 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 1996 (L 327/ ) για την εγγραφή ορισμένων ονομασιών στο «μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων» που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) 2081/1992 του συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει, 3. α) την υπ' αριθμ /2003 κοινή απόφαση υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας για τη «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και σύνθεση προσωπικού των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και Ελέγχου, Βιολογικής Γεωργίας και Διαχείρισης Μητρώων, του Υπουργείου Γεωργίας. β) την υπ' αριθμ / (Β' 92), απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με θέμα την «Κατάρτιση και τήρηση επίσημου μητρώου εργαστηρίων συνεργαζομένων με τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π», 4. τις διατάξεις του Εθνικού Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, 5. την εισήγηση της ομάδας εργασίας που συστάθηκε με την υπ' αριθμ / απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να προτείνει τα συμπληρωματικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου, 6. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Οπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται «Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ και ΕΠΠΕ» νοείται: «Τμήμα ΠΟΠ- ΠΓΕ και Ιδιότυπων Παραδοσιακών Προϊόντων» σύμφωνα με το άρθρο 8 της Υ.Α , ΦΕΚ Β' 694/2008. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο: 1 Ημ/νία: Σκοπός Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Καν. (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου, «για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» και του Καν. (ΕΚ) 1898/2006 που καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του προηγουμένου, όπως ισχύει κάθε φορά και που στα επόμενα άρθρα της παρούσας θα αναφέρονται ως «Βασικός Κανονισμός» και «Εφαρμοστικός Κανονισμός» αντίστοιχα. Αρθρο: 2 Ημ/νία:

3 Αρμόδιες Αρχές -Τό παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε στα εξής σημεία: μετά το τέλος της παρ. 1 προστίθεται περίπτ. ι, η περίπτωση β της παρ. 2 αντικαθιστάται, η περίπτωση ζ της παρ. 2 αντικαθίσταται και μετά το τέλος της παρ. 2 προστίθεται περιπτ. ιβ με το άρθρο 1 της Υ.Α , ΦΕΚ Β' 694/2008.-Η περίπτωση δ) της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της Υ.Α , ΦΕΚ Β' 1683/2008. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης ορίζονται ως αρμόδιες αρχές: η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας («Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ και Ιδιότυπων Παραδοσιακών Προϊόντων») του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠ.Ε.ΓΕ.Π.), που φέρει το διακριτικό τίτλο AGROCERT και οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, με τις εξής αρμοδιότητες: 1. Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας («Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ και Ιδιότυπων Παραδοσιακών Προϊόντων) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) α) παρακολουθεί την εφαρμογή στη χώρα του κοινοτικού καθεστώτος που ισχύει στον τομέα των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ και δύναται να εισηγείται προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων για τη διασφάλιση του, β) παραλαμβάνει, ελέγχει, αξιολογεί και διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) τις αιτήσεις καταχώρισης Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) των γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων στο μητρώο ΠΟΠ και ΠΓΕ ή τροποποίησης προδιαγραφών ήδη καταχωρισμένων ονομασιών ή και ακύρωσης αυτών, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στα άρθρα 3, 4 και 5 της παρούσας, γ) δημοσιοποιεί, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3, τις αιτήσεις καταχώρισης, τροποποίησης και ακύρωσης που υποβάλλονται σε αυτή, "δ) «παραλαμβάνει ενστάσεις κατά νέων αιτήσεων καταχώρησης, τροποποίησης ή ακύρωσης ονομασιών Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) που υποβάλλονται σε εθνικό επίπεδο." ε) δύναται να υποβάλλει η ίδια ενστάσεις ή να παραλαμβάνει και να διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενστάσεις που υποβάλλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 2 του «Βασικού Κανονισμού» κατά ενδεχόμενης καταχώρισης ονομασιών προϊόντων άλλων χωρών, στ) προβαίνει σε διαπραγματεύσεις για ενδεχόμενη επίτευξη συμφωνίας με άλλες χώρες επί των ανωτέρω ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 5 του «Βασικού Κανονισμού». ζ) ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τους ελέγχους που προβλέπονται στο «Βασικό Κανονισμό», η) συμμετέχει με εκπροσώπους της στις συνεδριάσεις της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 15 του «Βασικού Κανονισμού», με νομική υποστήριξη του Ειδικού Γραφείου Κοινοτικού Δικαίου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. θ) συνεργάζεται και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Τρίτων Χωρών, κυρίως στις περιπτώσεις διαπίστωσης παρατυπιών ή παραβάσεων που εξακριβώνονται στη χώρα και αφορούν σε προϊόντα ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ προέλευσης των χωρών αυτών. "ι) διαβιβάζει στον ΟΠΕΓΕΠ καταγγελίες που περιέρχονται σ' αυτήν και αφορούν στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, προκειμένου ο τελευταίος να διεξάγει ελέγχους και να την ενημερώσει σχετικά για τα αποτελέσματά τους." 2. Ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠ.Ε.ΓΕ.Π.), που φέρει τον διακριτικό τίτλο AGROCERT και είναι αρμόδιος για την διεξαγωγή των ελέγχων που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11 του «Βασικού Κανονισμού»: α) εγκρίνει τα υποβαλλόμενα αιτήματα ένταξης στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης, για την παραγωγή ή/και τη συσκευασία με σκοπό την τοποθέτηση στην αγορά γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΠΟΠ ή ΠΓΕ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του «Βασικού Κανονισμού», "β) ελέγχει την τήρηση και διασφάλιση των προδιαγραφών, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του «βασικού κανονισμού» σε οποιαδήποτε επιχείρηση παράγει ή και συσκευάζει γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα που πρόκειται να φέρουν την καταχωρισμένη ονομασία και στα πλαίσια της ιχνηλασιμότητας, πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους της

4 τήρησης των προδιαγραφών στο στάδιο του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων." γ) πιστοποιεί τα εν λόγω προϊόντα και εγκρίνει τη χρήση των καταχωρισμένων ονομασιών, των ενδείξεων ΠΟΠ-ΠΓΕ, του κοινοτικού συμβόλου καθώς και της σήμανσης πιστοποίησης του ΟΠΕΓΕΠ, δ) χορηγεί τους κωδικούς αριθμούς συσκευασίας στις ενδιαφερόμενες εγκεκριμένες επιχειρήσεις που συσκευάζουν προϊόντα ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ, κατόπιν αιτήσεως τους, ε) καταρτίζει, τηρεί και δημοσιοποιεί το «Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων» και το «Μητρώο Δικαιούχων Χρήσης των Ενδείξεων ΠΟΠ και ΠΓΕ», στ) ελέγχει στα σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης ή και διάθεσης, την ορθή χρήση της καταχωρισμένης ονομασίας, των ενδείξεων ΠΟΠ και ΠΓΕ, του κοινοτικού συμβόλου καθώς και της σήμανσης πιστοποίησης, που φέρουν τα προϊόντα καθώς και το διαφημιστικό υλικό, "ζ) εκπονεί και εκδίδει κανονισμό ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 2637/1998." η) καθορίζει το έντυπο της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ένταξη των ενδιαφερομένων στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης, θ) ενημερώνει τη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, ι) διαβιβάζει στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων, που προβλέπεται στο άρθρο 13 της παρούσας, τις παρατυπίες και παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά τους ελέγχους που πραγματοποιεί, ια) συνεργάζεται με τον ΕΛΟΓ, τον ΕΦΕΤ και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. "ιβ) προβαίνει σε ελέγχους σε περιπτώσεις καταγγελιών που περιέρχονται καθ' οιονδήποτε τρόπο σ' αυτόν προκειμένου να εξακριβωθεί η βασιμότητά τους." 3. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας: συμμετέχουν με αρμοδίους υπαλλήλους τους, που ορίζονται με σχετική απόφαση του οικείου Νομάρχη, στους ελέγχους που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 8 της παρούσας και συνδράμουν γενικώς στο έργο του ελέγχου σε κάθε περίπτωση. Αρθρο: 3 Ημ/νία: Διαδικασία καταχώρισης ονομασίας στο κοινοτικό μητρώο ΠΟΠ και ΠΓΕ -Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 της Υ.Α , ΦΕΚ Β' 694/ Η περίπτωση δ) και ε) της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 της Υ.Α , ΦΕΚ Β' 1683/2008. "Καταχώριση ονομασίας στο κοινοτικό μητρώο ΠΟΠ και ΠΓΕ 1. Δικαιούχοι υποβολής αιτήματος καταχώρησης. Αίτημα καταχώρησης στο μητρώο που προβλέπεται στο «βασικό κανονισμό» μιας προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωργικής ένδειξης μπορεί να υποβάλει: - μια ομάδα, όπως ορίζεται στην παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του «βασικού κανονισμού» - ένα μεμονωμένο Νομικό ή φυσικό Πρόσωπο, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 του «εφαρμοστικού κανονισμού». 2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά. α) Αίτηση καταχώρησης (συνημμένο παράρτημα Ι), β) Ενιαίο έγγραφο (συνημμένο παράρτημα ΙΙ), γ) Φάκελος προδιαγραφών του προϊόντος όπου περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 του «βασικού κανονισμού», δ) Δήλωση ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 2 του «εφαρμοστικού κανονισμού», στην περίπτωση που πρόκειται για ένα μόνο φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο. 3. Αξιολόγηση του αιτήματος. Πρώτο στάδιο

5 α) Οι ενδιαφερόμενοι για την καταχώρηση μιας ονομασίας ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ στο κοινοτικό μητρώο υποβάλλουν στο τμήμα ΠΟΠ ΠΓΕ και Ιδιότυπων Παραδοσιακών Προϊόντων της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αίτηση συμπληρωμένη σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα Ι, με συνημμένα τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 δικαιολογητικά, σε δύο (2) αντίγραφα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή. β) Η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αφού αξιολογήσει το αίτημα που υποβλήθηκε και ζητήσει ενδεχομένως και συμπληρωματικά στοιχεία και διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του «βασικού» και του «εφαρμοστικού κανονισμού» δημοσιοποιεί κάθε αίτημα που υποβάλλεται σ' αυτήν καθώς και τις προδιαγραφές του προϊόντος. Κατά το στάδιο της αξιολόγησης των αιτημάτων, η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας δύναται να ζητεί τη συνδρομή φορέων, εμπειρογνωμόνων ή υπηρεσιών που κρίνει απαραίτητο. γ) Η ως άνω δημοσιοποίηση συντελείται με την ανάρτηση στο κεντρικό κατάστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσης του σχετικού αιτήματος που υποβλήθηκε σε περίληψη με αναφορά σ' αυτήν και της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας και ταυτόχρονη αποστολή της στην ΠΑΣΕΓΕΣ προς ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων, στη σχετική Διεπαγγελματική Οργάνωση, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας και όπου κατά περίπτωση κρίνεται απαραίτητο. "δ) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένο ή διαμένει εντός των ορίων της χώρας, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει στη Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας πλήρη και τεκμηριωμένη ένσταση (συνημμένο παράρτημα V) για αίτημα που υποβλήθηκε στη Διεύθυνση αυτή, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία που δημοσιοποιήθηκε το εν λόγω αίτημα. Η Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας ζητά, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με το περιεχόμενο της ένστασης που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος, τα οποία διαβιβάζει μαζί με την ένσταση στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων της περίπτωσης ε) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου." "ε) Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνιστάται Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων κατά αιτήσεων καταχώρησης, τροποποίησης ή ακύρωσης ονομασιών ΠΟΠ-ΠΓΕ, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αποτελείται από ένα Νομικό Σύμβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στο Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως πρόεδρο, ένα γεωπόνο του Τμήματος ΠΟΠ-ΠΓΕ και Ιδιότυπων Παραδοσιακών Προϊόντων της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας και έναν υπάλληλο της Δ/νσης Νομοπαρασκευαστικού Έργου και Νομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Χρέη εισηγητή και γραμματέα ασκούν υπάλληλοι της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας. Η Επιτροπή εξετάζει νόμω και ουσία τις ενστάσεις και αποφασίζει εντός πέντε (5) μηνών από την υποβολή της ένστασης. Η απόφαση της Επιτροπής είναι ανέκκλητη και διαβιβάζεται άμεσα στο Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ και Ιδιότυπων Παραδοσιακών Προϊόντων της Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας για τις περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με την περίπτωση η) του παρόντος άρθρου." στ) Κατά την εξέταση των ενστάσεων, δύνανται να ζητούνται από τους αιτούντες και ενιστάμενους οποιαδήποτε συμπληρωματικά στοιχεία ή έγγραφα κρίνονται απαραίτητα και απαιτούνται προκειμένου να κριθεί το βάσιμο ή μη της ένστασης που υποβλήθηκε καθώς επίσης δύναται να ζητείται η συνδρομή φορέων, εμπειρογνωμόνων ή υπηρεσιών όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο για την αξιολόγηση των ενστάσεων. ζ) Οι αιτούντες και οι ενιστάμενοι, δύνανται να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν τον σχετικό φάκελο και ενημερώνονται εγγράφως για το αποτέλεσμα της εξέτασης των ενστάσεων. η) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας, το αίτημα γίνεται αποδεκτό ή απορρίπτεται είτε ως μη πληρούν τις προϋποθέσεις είτε κατόπιν αποδοχής σχετικής ένστασης. Η ως άνω απόφαση δημοσιοποιείται κατά τα οριζόμενα στην πε-ρίπτ. γ) της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και επιδίδεται στον αιτούντα με συστημένη επιστολή. θ) Για τα αιτήματα καταχώρησης που γίνονται αποδεκτά, διαβιβάζονται στην Επιτροπή της Ε.Ε. τα στοιχεία και τα έγγραφα που αναφέρονται στην παρ. 7 του άρθρου 5 του «βασικού κανονισμού» και οι σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ι) Στις περιπτώσεις β) και στ) της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, εφόσον ζητηθούν για οποιονδήποτε λόγο συμπληρωματικά στοιχεία είτε από τον αιτούντα είτε από τους ενιστάμενους, αυτά κατατίθενται εντός προθεσμίας που ορίζει η αρμόδια υπηρεσία. Δεύτερο στάδιο α. Εφόσον, η αρμόδια Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία ή

6 διευκρινήσεις για ένα αίτημα, η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας επικοινωνεί με τους αιτούντες για τη συμπλήρωση των ζητούμενων στοιχείων ή τις διευκρινίσεις που απαιτούνται προκειμένου να τα διαβιβάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. β. Σε περίπτωση ένστασης κράτους - μέλους ή τρίτης χώρας ή φυσικού ή Νομικού Προσώπου τρίτης χώρας, η ως άνω Διεύθυνση, σε συνεργασία με τον αιτούντα και με σχετικούς φορείς, επιστημονικά ιδρύματα και υπηρεσίες που κρίνει αναγκαίο, εξετάζει τους προβαλλόμενους στην ένσταση λόγους και απαντά σχετικά στην Επιτροπή. γ. Στην περίπτωση που στο στάδιο αυτό ένα αίτημα δε γίνει αποδεκτό για οποιονδήποτε λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακαλείται η απόφαση που έχει εκδοθεί στο πρώτο στάδιο. δ. Μια ονομασία θεωρείται προστατευόμενη, κατά την έννοια του «βασικού κανονισμού», εφόσον γίνει αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιευθεί η καταχώρισή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε και συμπεριλαμβάνεται στο κοινοτικό μητρώο των ΠΟΠ και ΠΓΕ." Αρθρο: 4 Ημ/νία: Διαδικασία τροποποίησης προδιαγραφών ΠΟΠ ή ΠΓΕ -Το παρόν άρθρο τίθεται όπως; αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 της Υ.Α , ΦΕΚ Β' 694/ Η παράγραφος 5 αυτού του άρθρου τίθεται όπως αντικαταστλαθηκε με το άρθρο 1 της Υ.Α , ΦΕΚ Β' 1683/2008. "1. Μία ομάδα, ή ένα φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που πληρούν αντίστοιχα τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, παρ. 1 και 2 του «Βασικού Κανονισμού» ή του άρθρου 2 του «Εφαρμοστικού Κανονισμού» και έχουν έννομο συμφέρον μπορούν να υποβάλλουν αίτημα τροποποίησης των προδιαγραφών μιας ΠΟΠ ή ΠΓΕ. 2. Στην περίπτωση που το αίτημα τροποποίησης συνεπάγεται μία ή περισσότερες μεταβολές του Ενιαίου Εγγράφου, τότε συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Αίτηση τροποποίησης (συνημμένο παράρτημα ΙΙΙ), β) Επικαιροποιημένο Ενιαίο Έγγραφο (συνημμένο παράρτημα ΙΙ), γ) Φάκελος με τις επικαιροποιημένες προδιαγραφές του προϊόντος ή τροφίμου, που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 2 του «βασικού κανονισμού», δ) Δήλωση ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 2 του «εφαρμοστικού κανονισμού» στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από ένα φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο. 3. Στην περίπτωση, που το αίτημα τροποποίησης δεν συνεπάγεται μία ή περισσότερες μεταβολές του Ενιαίου εγγράφου, τότε συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Αίτηση τροποποίησης (συνημμένο παράρτημα ΙΙΙ), β) Δήλωση ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 2 του «εφαρμοστικού κανονισμού», στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από ένα φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο. 4. Στην περίπτωση, που το αίτημα τροποποίησης αφορά προσωρινή αλλαγή των προδιαγραφών λόγω επιβολής από τις αρμόδιες αρχές υποχρεωτικών υγειονομικών ή φυτοϋγειονομικών μέτρων, τότε συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Αίτηση τροποποίησης (συνημμένο παράρτημα ΙΙΙ), β) Επικαιροποιημένο Ενιαίο έγγραφο (συνημμένο παράρτημα ΙΙ), γ) Δήλωση ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 2 του «εφαρμοστικού κανονισμού» στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από ένα φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο. Η αίτηση και τα δικαιολογικά υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή.

7 "5. Το αίτημα τροποποίησης κατατίθεται στο τμήμα ΠΟΠ ΠΓΕ και Ιδιότυπων Παραδοσιακών Προϊόντων της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για την εξέταση του αιτήματος της περίπτωσης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 της παρούσας. Για την εξέταση του αιτήματος της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο πρώτο στάδιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της παρούσας, εξαιρουμένου του τμήματος της διαδικασίας που αναφέρεται στην περίπτωση θ) του εν λόγω άρθρου. Η ένσταση κατά αιτήματος τροποποίησης προδιαγραφών μιας καταχωρισμένης ονομασίας συντάσσεται σύμφωνα με το παράρτημα VII της παρούσας απόφασης. Το αίτημα της τροποποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, εξετάζεται κατά προτεραιότητα από το τμήμα ΠΟΠ ΠΓΕ και Ιδιότυπων Παραδοσιακών Προϊόντων της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας και στην περίπτωση που γίνεται αποδεκτό, η προαναφερθείσα Διεύθυνση εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την έκδοση της σχετικής απόφασης." 6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου και εφόσον το αίτημα τροποποίησης γίνει αποδεκτό, ενημερώνεται σχετικά η Επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 3i του άρθρου 9 του «βασικού κανονισμού»." Αρθρο: 5 Ημ/νία: Διαδικασία ακύρωσης ΠΟΠ ή ΠΓΕ 1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την ακύρωση μιας ονομασίας ΠΟΠ ή ΠΓΕ. 2. Η αίτηση ακύρωσης (συνημμένο Παράρτημα IV) κατατίθεται στο Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ και ΕΠΠΕ της Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ και συνοδεύεται από τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την ύπαρξη έννομου συμφέροντος του αιτούντος την ακύρωση, σε 2 αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή. 3. Για την εξέταση της αίτησης ακύρωσης εφαρμόζεται η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσας. 4. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. με την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση ακύρωσης μιας ΠΟΠ ή ΠΓΕ, παύει η προστασία αυτής και ανακαλείται η σχετική υπουργική απόφαση με την οποία είχε γίνει δεκτή η αίτηση καταχώρισης ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ. Αρθρο: 6 Ημ/νία: Ένταξη επιχειρήσεων στο σύστημα ελέγχου

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 1. Κάθε ενδιαφερόμενος, πλην των αναφερομένων στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, να παράγει ή/και να συσκευάσει, με σκοπό την εμπορία, γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα ΠΟΠ και ΠΓΕ ή/και να χρησιμοποιήσει καταχωρισμένες ονομασίες, ενδείξεις, το κοινοτικό σύμβολο καθώς και το σήμα του ΟΠΕΓΕΠ, εντάσσεται στο σύστημα ελέγχου κατόπιν σχετικής έγκρισης. Οι κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά και μόνον στην παραγωγή ή εμπορία γεωργικών προϊόντων χωρίς να εμπλέκονται σε καμία περαιτέρω δραστηριότητα μεταποίησης, επεξεργασίας, συσκευασίας, υποσυσκευασίας ή επισήμανσης αυτών, δεν περιλαμβάνονται στους ανωτέρω. 2. Για τον παραπάνω σκοπό, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει «Αίτηση για Ένταξη στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ» προς τον ΟΠΕΓΕΠ με συνημμένα τα δικαιολογητικά που καθορίζονται με τον «Κανονισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ», τρεις μήνες πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων του, στην περίπτωση παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ και ένα μήνα στη περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται μόνον στη συσκευασία τέτοιων προϊόντων. Η εν λόγω αίτηση κοινοποιείται από τον ενδιαφερόμενο στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που εδρεύει η επιχείρηση του. 3. Ο ΟΠΕΓΕΠ, αφού προβεί σε έλεγχο αξιολόγησης της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτήν, και πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις του ενδιαφερομένου όπως περιγράφεται στο άρθρο 8, παρ.1 της παρούσας, εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση. Η αποδοχή ή μη της αίτησης καθώς και οι λόγοι απόρριψης της γίνονται γνωστοί στον ενδιαφερόμενο εγγράφως. Ο ενδιαφερόμενος του οποίου η αίτηση απορρίφθηκε μπορεί να υποβάλλει εκ νέου αίτηση, εφόσον παύσουν να ισχύουν πλέον οι λόγοι απόρριψης της προηγούμενης αίτησης, τηρουμένων των προθεσμιών που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 4. Στην περίπτωση αποδοχής της αίτησης, υπογράφεται μεταξύ ενδιαφερομένου και ΟΠΕΓΕΠ, «Σύμβαση Ένταξης στο Σύστημα Ελέγχου» και γνωστοποιείται άμεσα και εγγράφως, από τον ΟΠΕΓΕΠ στις Δ.Α.Α όλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 5. Ο ΟΠΕΓΕΠ υποχρεούται, μετά την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης, να καταχωρίσει την επιχείρηση στο «Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων» ή/και στο «Μητρώο Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων ΠΟΠ ή ΠΓΕ», εφόσον η επιχείρηση δικαιούται την χρήση αυτών. Κάθε νέα καταχώριση στα εν λόγω Μητρώα γνωστοποιείται στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας και σε κάθε άλλη αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία που κρίνεται απαραίτητο. 6. Πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 12 της παρούσας, ο ΟΠΕΓΕΠ δύναται να ανακαλεί την ως άνω έγκριση εφόσον δεν τηρούνται: - οι προδιαγραφές του καταχωρισμένου προϊόντος ΠΟΠ ή ΠΓΕ, - οι όροι του «Κανονισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Καταχωρισμένων Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ» του εδαφίου (ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας, - οι διατάξεις του άρθρου 11, περί επισήμανσης, της παρούσας, - οι όροι της «Σύμβαση Ένταξης στο Σύστημα Ελέγχου» της παρ. 4 του άρθρου 6 της παρούσας. Αρθρο: 7 Ημ/νία: Υποχρεώσεις εγκεκριμένων επιχειρήσεων παραγωγής ή/και συσκευασίας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΠΟΠ και ΠΓΕ

9 Η παρ. 5 αυτού του άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 της Υ.Α , ΦΕΚ Β' 694/ Οι επιχειρήσεις που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 6, παρ. 3 της παρούσας, τηρούν αρχείο που αφορά, στους προμηθευτές πρώτης ύλης, στις εισερχόμενες ποσότητες και στην προέλευση των πρώτων υλών, στην κίνηση της παραγωγής ή/και συσκευασίας των τελικών προϊόντων τους καθώς και τους αποδέκτες και τον προορισμό των εξερχόμενων ποσοτήτων καθώς και τη σχέση μεταξύ κάθε παρτίδας εισροών πρώτων υλών και κάθε παρτίδας εκροών τελικού προϊόντος. 2. Κάθε εγκεκριμένη επιχείρηση που επιθυμεί να μεταφέρει εκτός ζώνης παραγωγής, γεωργικά προϊόντα ή και τρόφιμα ΠΟΠ και ΠΓΕ, χύμα, με σκοπό την συσκευασία ή/και αποθήκευση, υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τον ΟΠΕΓΕΠ πριν την εκκίνηση της μεταφοράς. 3. Κατά τη διακίνηση γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων ΠΟΠ και ΠΓΕ, χύμα ή/και συσκευασμένων, συνοδεύονται από τα καθορισμένα από την Εθνική νομοθεσία συνοδευτικά έγγραφα, στα οποία πλέον των άλλων στοιχείων αναγράφεται η καταχωρισμένη ονομασία και η ένδειξη ΠΟΠ ή ΠΓΕ. 4. Οι παραπάνω επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις παραγωγής και αποθεμάτων στον ΟΠΕΓΕΠ και στις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον «Κανονισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης καταχωρισμένων προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ» του ΟΠΕΓΕΠ. Πέραν των παραπάνω δηλώσεων οι παραπάνω επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να αποστέλλουν στον ΟΠΕΓΕΠ, όταν τους ζητηθεί, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετικό με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους που αφορά στον τομέα των ΠΟΠ και ΠΓΕ. "5. Οι παραπάνω επιχειρήσεις καθώς και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αποθήκευση ή/και διακίνηση πρώτων υλών, που έχουν προδιαγραφές για παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΠΟΠ και ΠΓΕ, υποχρεούνται να επιτρέπουν στα εντεταλμένα ελεγκτικά όργανα, την απρόσκοπη είσοδο στις εγκαταστάσεις τους και να παρέχουν σ αυτά οποιαδήποτε λογιστικά στοιχεία τους ζητηθούν σχετικά με το αντικείμενο των εργασιών τους, που αφορούν τον τομέα ΠΟΠ και ΠΓΕ." 6. Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να τύχει της έγκρισης, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας, επιβαρύνεται με το κόστος των ελέγχων που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό στο άρθρο 9 της παρούσας, το οποίο θα καθοριστεί και θα αποδίδεται στον ΟΠΕΓΕΠ. Αρθρο: 8 Ημ/νία: Έλεγχοι Η πρώτη παύλα της περίπτ. α) της παρ. 2 αυτού του άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 της Υ.Α , ΦΕΚ Β' 694/ Κατά το στάδιο της εξέτασης των αιτήσεων για ένταξη στο σύστημα έλεγχου των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, διενεργείται επιτόπιος έλεγχος στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων. Ο έλεγχος αυτός αφορά στην εξακρίβωση της δυνατότητας της συγκεκριμένης επιχείρησης να παράγει σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα ΠΟΠ ή ΠΓΕ για τα οποία

10 ενδιαφέρεται. 2 Επιπλέον, διενεργούνται τακτικοί ή/και αιφνιδιαστικοί έλεγχοι, σύμφωνα με τον «Κανονισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ» που εκδίδει. Οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται ιδίως κατόπιν καταγγελιών, υπόνοιας ή/και μετά από ενημέρωση από άλλες αρχές ελέγχου κατά την διενέργεια ελέγχων της αρμοδιότητας τους. Ειδικότερα, οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 2 διενεργούνται: α. Σε επιχειρήσεις που έχουν τύχει έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 3 της παρούσας. Οι εν λόγω έλεγχοι αφορούν: "- στην ορθή τήρηση των προδιαγραφών, σύμφωνα με τις οποίες το γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο έχει καταχωριστεί ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ, τόσο στο στάδιο του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, με διενέργεια επιτόπιων δειγματοληπτικών ελέγχων σε γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, όσο και στην παραγωγή, μεταποίηση, επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση και στην εμπορία των εν λόγω γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων καθώς και" - στην ορθή χρήση της επισήμανσης, παρουσίασης και διαφήμισης των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας. β. Σε επιχειρήσεις που δεν έχουν τύχει έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 3 της παρούσας. Οι εν λόγω έλεγχοι αφορούν ιδίως στην ορθή χρήση της επισήμανσης, παρουσίασης και διαφήμισης των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας. Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται από κλιμάκιο ελεγκτών το οποίο συγκροτείται από έναν υπάλληλο του ΟΠΕΓΕΠ και έναν υπάλληλο της Δ.Α.Α. της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Για τους σκοπούς των διατάξεων του άρθρου αυτού, οι Νομάρχες ορίζουν με απόφαση τους, η οποία γνωστοποιείται στον ΟΠΕΓΕΠ και κοινοποιείται στο Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ και ΕΠΠΕ της Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ, έναν τουλάχιστον υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, για την εξυπηρέτηση των ελέγχων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2α) και 2β). Αντίγραφο του σχετικού εγγράφου διαβιβάζεται στον ΟΠΕΓΕΠ. Τα ανωτέρω κλιμάκια των ελεγκτών συγκροτούνται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΠΕΓΕΠ, ο οποίος δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να ορίσει ελεγκτές αποκλειστικά από τον ΟΠΕΓΕΠ για τη διενέργεια αιφνιδιαστικών ελέγχων. γ. Στα σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης των εν λόγω προϊόντων, ήτοι σε κάθε είδους κατάστημα, χώρο πώλησης ή/και διάθεσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων με ενδείξεις ΠΟΠ ή ΠΓΕ, προκειμένου να προστατευτούν οι καταχωρισμένες ονομασίες, ενδείξεις, το κοινοτικό σύμβολο καθώς και το σήμα του ΟΠΕΓΕΠ. δ. Σε πάσης φύσεως διαφημιστικό υλικό που περιέχεται σε γνώση των ελεγκτικών οργάνων. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στις παραγράφους 2γ) και 2δ) διενεργούνται αποκλειστικά από αρμόδια όργανα του ΟΠΕΓΕΠ, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 3. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων του παρόντος άρθρου, οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα, θέτοντας στη διάθεση τους κάθε ζητούμενο αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία που αφορά στο συγκεκριμένο έλεγχο, όπως πιστοποιητικά, παραστατικά εμπορίας, λογιστικά βιβλία ή οιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητηθεί. 4. Για το σκοπό αυτό οι ελεγκτές εφοδιάζονται από τον ΟΠΕΓΕΠ με ειδικά έγγραφα ταυτοπροσωπίας, τα οποία οφείλουν να επιδεικνύουν στους ελεγχόμενους προ του ελέγχου. 5. Τα κλιμάκια ελεγκτών που διενεργούν τους ελέγχους του παρόντος άρθρου, δύνανται ιδίως να προβαίνουν σε: - Δειγματοληψίες ή/και παραγγελίες εργαστηριακών αναλύσεων των εν λόγω γεωργικών προϊόντων και τροφίμων για τον προσδιορισμό των ποιοτικών και τυπικών χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές καταχώρισης τους, - ελέγχους των χρησιμοποιούμενων ονομασιών, ενδείξεων, του κοινοτικού συμβόλου καθώς και της σήμανσης πιστοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 11 της παρούσας, - αξιοποίηση κάθε άλλου στοιχείου που μπορεί να οδηγήσει τον έλεγχο σε ακριβή συμπεράσματα. 6. Ο ΟΠΕΓΕΠ αποστέλλει προς έλεγχο τα δείγματα των γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, στο Γενικό Χημείο του Κράτους, στα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου ή/και σε διαπιστευμένα εργαστήρια, σύμφωνα με την ισχύουσα Κοινοτική και εθνική νομοθεσία. 7. Οι έλεγχοι γίνονται με σεβασμό προς τα δικαιώματα των ελεγχόμενων και τα κλιμάκια ελέγχου

11 ενημερώνουν τους ελεγχόμενους για τους σκοπούς του ελέγχου. 8. Μετά το πέρας του κάθε ελέγχου ή/και δειγματοληψίας, οι ελεγκτές συντάσσουν πρακτικό ελέγχου ή/και πρακτικό δειγματοληψίας εφόσον προβαίνουν σε δειγματοληψία προϊόντος ΠΟΠ/ΠΓΕ, είτε διαπιστωθεί παρατυπία ή/και παράβαση είτε όχι. Τα εν λόγω πρακτικά συμπληρώνονται και συνυπογράφονται από τον ελεγχόμενο, ο οποίος δύναται να καταγράψει, επί των πρακτικών, τις τυχόν επιφυλάξεις του επί των παρατηρήσεων ή διαπιστώσεων των ελεγκτών. Αρθρο: 9 Ημ/νία: Κόστος υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης Σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του «Βασικού Κανονισμού»: 1. Το κόστος των ελέγχων καθώς και το κόστος των αναλύσεων σε περίπτωση δειγματοληψίας προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, που αναφέρονται στο άρθρο 8, βαρύνουν την ελεγχόμενη επιχείρηση. 2. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται για να καλύψουν το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΟΠΕΓΕΠ και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 3. Οι δαπάνες μετακίνησης καθώς και υπερωριακής απασχόλησης, ειδικής αποζημίωσης και τυχόν άλλες δαπάνες των ελεγκτών που ορίζονται με το άρθρο 6 και 8 της παρούσας καλύπτονται από τον ΟΠΕΓΕΠ, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης - Συστήματος Δαπανών - Διοικητικής Μέριμνας του ΟΠΕΓΕΠ. Αρθρο: 10 Ημ/νία: Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων και Μητρώο Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ 1. Ο ΟΠΕΓΕΠ καταρτίζει και τηρεί «Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων» καθώς και «Μητρώο Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ». Η πρόσβαση στα στοιχεία των μητρώων αυτών είναι ελεύθερη σε κάθε ενδιαφερόμενο, χωρίς να είναι απαραίτητη η επίκληση έννομου συμφέροντος. 2. Στο «Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων» καταχωρίζονται οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου μετά από τη σχετική έγκριση, ενώ στο «Μητρώο Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ» καταχωρίζονται οι επιχειρήσεις που τοποθετούν γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα με τις ενδείξεις ΠΟΠ/ΠΓΕ στην αγορά. 3. Στο «Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων» καταχωρίζονται τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: - το ονοματεπώνυμο ή/και η επωνυμία και έδρα της επιχείρησης, - το είδος και η ονομασία του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου, - η κατηγορία ΠΟΠ ή ΠΓΕ, - ημερομηνία έγκρισης ένταξης στο σύστημα ελέγχου. Στο «Μητρώο Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων ΠΟΠ/ ΠΓΕ» καταχωρίζεται, πλέον των ανωτέρω, η ημερομηνία έγκρισης ή ανάκλησης του δικαιώματος χρήσης των ενδείξεων.

12 Αρθρο: 11 Ημ/νία: Επισήμανση To παρόν άρθρο τόθεται όπως αντικαταστάθηκε στα εξής σημεία: οι περιπτ. γ και δ της παρ. 1 αντικαθίσταται, η παρ. 2 αντικαθίσταται και μετά το τέλος της παρ. 2 προστίθεται παρ. 3 με το άρθρο 6 της Υ.Α , ΦΕΚ Β' 694/ Στην επισήμανση των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΠΟΠ ή ΠΓΕ που διατίθενται στο εμπόριο από εγκεκριμένες επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης του ΟΠΕΓΕΠ με ονομασία καταχωρισμένη βάσει του «Βασικού Κανονισμού» αναγράφονται, εκτός των άλλων υποχρεωτικών ή και προαιρετικών ενδείξεων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του «Βασικού Κανονισμού» και στη σχετική ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία, τα ακόλουθα: α) Η καταχωρισμένη ονομασία υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. β) Το Σήμα του ΟΠΕΓΕΠ. Οι όροι χρήσης των ως άνω αναφερομένων ενδείξεων, του κοινοτικού συμβόλου καθώς και της σήμανσης πιστοποίησης του ΟΠΕΓΕΠ περιγράφονται λεπτομερώς στους «Κανονισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης Καταχωρημένων Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ» του ΟΠΕΓΕΠ. "γ. Οι κωδικοί αριθμοί συσκευασίας, που χορηγούνται από τον ΟΠΕΓΕΠ όπως προβλέπονται κατά περίπτωση στις προδιαγραφές του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου." "δ. Τα στοιχεία του παραγωγού ή και συσκευαστή (επωνυμία παραγωγού ή και συσκευαστή) καθώς και διεύθυνση των εγκαταστάσεων όπου παρήχθη ή και συσκευάστηκε το προϊόν." "2. Σε περίπτωση υποσυσκευασίας γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων ΠΟΠ ή ΠΓΕ, αναγράφονται σ' αυτήν, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συσκευασία από την οποία αυτή προέρχεται. Ο υποσυσκευαστής δύναται να αντικαθιστά τον αύξοντα αριθμό συσκευασίας με τον αύξοντα αριθμό υποσυσκευασίας. Επιπλέον στην υποσυσκευασία αναγράφονται η ημερομηνία αυτής καθώς και τα στοιχειά της επιχείρησης που την πραγματοποιεί." "3. Οι διατάξεις της περίπτ. δ της παρ. 1 και της παρ. 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση παραγωγής ή και υποσυσκευασίας προϊόντων με υπεργολαβία (φασόν)." Αρθρο: 12 Ημ/νία: Κυρώσεις και λοιπά μέτρα KEΦAΛAΙΟ III Εφόσον κατά τη διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 8 της παρούσας ή κατόπιν τεκμηριωμένων καταγγελιών, διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραβάσεις της κείμενης κοινοτικής ή και εθνικής νομοθεσίας που αφορούν στις καταχωρισμένες ονομασίες γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων, επιβάλλονται οι παρακάτω διοικητικές κυρώσεις, με τη διαδικασία του άρθρου 13 της παρούσας

13 (εκτός των περιπτώσεων των παρ. 1 α) και 1 β), ανεξαρτήτως άλλων ποινών και διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις τις εθνικής νομοθεσίας, ως ακολούθως: 1. Στην περίπτωση παρατυπιών όπως: α) δήλωσης ανακριβών στοιχείων εκ μέρους του παραγωγού ή/και συσκευαστή, β) πλημμελούς τήρησης των όρων που καθορίζονται στη σύμβαση ελέγχου ή/και σε άλλες γραπτές δεσμεύσεις, απευθύνεται έγγραφη σύσταση για συμμόρφωση εντός καθοριζόμενου, από τον ΟΠΕΓΕΠ, χρονικού διαστήματος. γ) Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης στην ως άνω έγγραφη σύσταση, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι ΕΥΡΩ, με τη διαδικασία του άρθρου 13 της παρούσας. 2. Στην περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις σε στάδιο πριν τη θέση των προϊόντων στην αγορά, όσον αφορά: α) στην τήρηση των προδιαγραφών καταχώρισης, που αναφέρονται στην κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία, ή β) στη χρήση των καταχωρισμένων ονομασιών, ενδείξεων, συμβόλων ή σημάτων στην επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση, όπως αναφέρονται στο «Βασικό Κανονισμό» και στην παρούσα, επιβάλλονται σωρευτικά οι κάτωθι κυρώσεις: i) άμεση αντικατάσταση της επισήμανσης των προϊόντων στα οποία διαπιστώθηκε η παράβαση και ανάκληση του διαφημιστικού υλικού από την αγορά, με έξοδα και ευθύνη του παραβάτη, υπό την επίβλεψη του ΟΠΕΓΕΠ. Ν) πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, μέχρι ΕΥΡΩ. Στην περίπτωση συρροής των ανωτέρω παραβάσεων, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι ΕΥΡΩ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής εντός χρονικού διαστήματος 2 ετών, τα παραπάνω πρόστιμα διπλασιάζονται. 3. Στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων που αφορούν στα σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης και ειδικότερα: α) Θέση στην αγορά γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων για τα οποία δεν έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές καταχώρισης που αναφέρονται στην κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία και εντούτοις χρησιμοποιούν καταχωρισμένες ονομασίες, ενδείξεις, σύμβολα ή σήματα στην επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση, όπως αναφέρονται στο «Βασικό Κανονισμό» και στο άρθρο 11 της παρούσας. β) Θέση στην αγορά γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων της υποπαραγράφου 3.α του παρόντος άρθρου με ενδείξεις που προκαλούν παραπλάνηση των καταναλωτών και συνιστούν αθέμιτο ανταγωνισμό, επιβάλλονται: i) άμεση αντικατάσταση της επισήμανσης, παρουσίασης και διαφήμισης από όλη την παρτίδα ή όλη την παραγωγή των προϊόντων στα οποία διαπιστώθηκε η παράβαση, με έξοδα και ευθύνη του παραβάτη, υπό την επίβλεψη του ΟΠΕΓΕΠ και ii) πρόστιμο μέχρι ΕΥΡΩ 4. Στις περιπτώσεις άρνησης, παρεμπόδισης ή/και εξαπάτησης των εντεταλμένων οργάνων ελέγχου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους επιβάλλεται, πλέον των ανωτέρω κυρώσεων, πρόστιμο μέχρι ΕΥΡΩ. 5. Οι κυρώσεις και τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου επιβάλλονται και κλιμακώνονται σύμφωνα με την αρχή της αποτελεσματικότητας, αποτρεπτικότητας και αναλογικότητας, συνεκτιμώντας ιδίως τη σοβαρότητα, το υπότροπο και τη διάρκεια της παράβασης. 6. Τα παραπάνω πρόστιμα εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Αρθρο: 13 Ημ/νία: Σύσταση Επιτροπών Εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων (ΕΠ&Π) και Διαδικασία Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων και Προστίμων Οι παραγρ. 6 και 10 αυτού του άρθρου τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 7 της Υ.Α , ΦΕΚ Β'694/ Οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα που αναφέρονται στο άρθρο 12 της παρούσας

14 επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. 2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 της παρούσας συστήνονται οι παρακάτω επιτροπές: Α. Πρωτοβάθμια τριμελής Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων, η οποία αποτελείται από: α) τον προϊστάμενο τμήματος ΠΟΠ-ΠΓΕ και ΕΠΠΕ της Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, β) τον προϊστάμενο τμήματος της Δ/νσης Νομοπαρασκευαστικού Εργου και Νομικών Υποθέσεων του ΥπΑΑΤ, με τον αναπληρωτή του, γ) τον προϊστάμενο τμήματος της Δ/νσης του ΥπΑΑΤ που έχει αρμοδιότητα στο γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο που αφορά η υπό εξέταση περίπτωση, με τον αναπληρωτή του. Β. Δευτεροβάθμια τριμελής Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων, η οποία αποτελείται από: α) τον προϊστάμενο της Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, β) τον προϊστάμενο της Δ/νσης Νομοπαρασκευαστικού Έργου και Νομικών Υποθέσεων του ΥπΑΑΤ, με τον αναπληρωτή του, γ) τον προϊστάμενο Δ/νσης του ΥπΑΑΤ που έχει αρμοδιότητα στο γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο που αφορά η υπό εξέταση περίπτωση, με τον αναπληρωτή του. Σε αμφότερες τις ανωτέρω επιτροπές παρίσταται ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος του ΟΠΕΓΕΠ. Χρέη Γραμματέα στις παραπάνω Επιτροπές εκτελεί υπάλληλος της Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ, ο οποίος ορίζεται από τον Προϊστάμενο της εν λόγω Δ/νσης. 3. Οι προαναφερθείσες Επιτροπές συγκροτούνται και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΑΑΤ και λειτουργούν σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45). 4. Οι Επιτροπές αυτές συνεδριάζουν εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών. Συγκαλούνται από τον Πρόεδρο τους και έχουν αρμοδιότητα να κρίνουν και να επιβάλουν τις κυρώσεις του άρθρου 12 της παρούσας απόφασης. 5. Στις συνεδριάσεις των Επιτροπών καλείται, από τον Πρόεδρο τους, ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας, ο οποίος μπορεί να παρίσταται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο του. "6. Στην πρωτοβάθμια Επιτροπή παραπέμπονται οι περιπτώσεις παρατυπιών εκτός των περιπτώσεων των παρ. 1 περ. α και β του άρθρου 12 και παραβάσεων που διαπιστώνονται και καταγράφονται κατά τους ελέγχους που διενεργούνται από τα εντεταλμένα ελεγκτικά όργανα σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας και την παρ. 10 του παρόντος άρθρου. Κατά την παραπομπή στην πρωτοβάθμια Επιτροπή των ανωτέρω περιπτώσεων συνυποβάλλονται σ' αυτήν όλα τα σχετικά στοιχεία βάσει των οποίων εκτιμάται η φύση, το μέγεθος, η σοβαρότητα και η διάρκεια των εν λόγω παρατυπιών ή παραβάσεων καθώς και το θέμα της υποτροπής." 7. Η απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΠ&Π, κοινοποιείται άμεσα από το Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ και ΕΠΠΕ της Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ στον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία με αποδεικτικό παραλαβής, στον ΟΠΕΓΕΠ καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες για την εκτέλεση της. Κατά της απόφασης της Πρωτοβάθμιας ΕΠ&Π μπορεί να ασκηθεί από τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία ένσταση εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που του κοινοποιήθηκε η απόφαση. Η ένσταση κατατίθεται στο Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ και ΕΠΠΕ της Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ και παραπέμπεται για εξέταση στην Δευτεροβάθμια Επιτροπή. 8. Η απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής ή η απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής, σε περίπτωση που δεν κατατέθηκε ένσταση εναντίον της ή αυτή κατατέθηκε εκπρόθεσμα, καθίσταται οριστική μετά την επικύρωση από τον Υπουργό ΑΑΤ σχετικού σχεδίου απόφασης που συντάσσει το Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ και ΕΠΠΕ της Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ. Η απόφαση του Υπουργού ΑΑ&Τ κοινοποιείται άμεσα από το Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ και ΕΠΠΕ της Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ στον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία με αποδεικτικό παραλαβής, στον ΟΠΕΓΕΠ καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες για την εκτέλεση της. 9. Σε περίπτωση προφανούς παράβασης που αφορά στη δημόσια υγεία ή εξαπάτηση του καταναλωτικού κοινού, ο πρόεδρος του ΟΠΕΓΕΠ δύναται να ζητά την συνδρομή των αρμόδιων Υπηρεσιών του Δημοσίου προκειμένου να αποσύρονται από την αγορά άμεσα όλα τα προϊόντα της παρτίδας που διαπιστώθηκε το πρόβλημα ή η απάτη. Σε αυτή την περίπτωση, πέραν των όποιων

15 διοικητικών κυρώσεων και προστίμων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση ή σε άλλες διατάξεις, επιβάλλεται η κύρωση της αφαίρεσης από τον παραβάτη της έγκρισης παραγωγής ή και συσκευασίας προϊόντων που αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας απόφασης. "10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις παρατυπιών ή παραβάσεων που διαπιστώνονται από ελέγχους που διενεργούν άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και αφορούν τον τομέα των γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων ΠΟΠ ή ΠΓΕ." Αρθρο: 14 Ημ/νία: Γενικές Διατάξεις -Μετά το παράρτημα VI αυτής της απόφασης προστίθεται και το Παράρτημα VII, με το άρθρο 1 της Υ.Α , ΦΕΚ Β' 1683/ Ο ΟΠΕΓΕΠ υποχρεούται, το αργότερο μέχρι την 31 Μαρτίου κάθε έτους να υποβάλλει στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΠΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έκθεση όσον αφορά στα αποτελέσματα των ελέγχων που έχει πραγματοποιήσει και ενδεχομένως τις προτάσεις του για την περαιτέρω βελτίωση του συστήματος ελέγχου καθώς και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την παραγωγή των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΠΟΠ και ΠΓΕ. 2. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση ισχύουν οι γενικές και ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στο «Βασικό και Εφαρμοστικό Κανονισμό» και στη σχετική εθνική νομοθεσία. 3. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης. 4. Τα επισυναπτόμενα παραρτήματα στην παρούσα απόφαση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 6. Με τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ1 αριθμ /2004 (ΦΕΚ 43Β/ ) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανδρέας Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Τι είναι ΠΟΠ και τι ΠΓΕ ΠΟΠ Η ποιότητα ή τα χαρ/κά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπ όψη:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 969/84616

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 969/84616 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα: Μελισσοκομίας Σηροτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓENΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ Αθήνα, 14.07.2011 Αριθ. Πρωτ.: 177145 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γενική Δ/νση ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/νση ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Πληροφορίες: Ελένη Τζαβάρα, Πέτρος Καστάνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06/02/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 245100 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1)Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ZΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 29 Τ.Κ. 104

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 21.06.2006/3 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΓΟΕ-R-01/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου Για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓENΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ Αθήνα, 13. 05.2010 Αριθ. Πρωτ.: 263343 ΘΕΜΑ: «Λεπτοµέρειες εφαρµογής του

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κουτσομήτρος Σωτήριος Τηλέφωνο: 210 212 59 30 Fax: 210 522 25 89 E-mail: ax2u114@minagric.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα». ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα». ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β491Β-ΘΜΣ. Αθήνα, 03/05/2012 Αριθ. Πρωτ.: 644/51838 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΔΑ: Β491Β-ΘΜΣ. Αθήνα, 03/05/2012 Αριθ. Πρωτ.: 644/51838 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 5 Ταχ. Κωδ.: 101 76 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30329 22 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2901 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 970/84618 Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, /10/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, /10/2017 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ -ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, /10/2017 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33727 30 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2968 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 24.05.2006/1 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝ ΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 1.7.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1002/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουνίου 2005 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1239/95 όσον αφορά τη χορήγηση υποχρεωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7-12 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4620/124230 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τύπος και περιεχόμενο απόφασης ένταξης πράξης σε επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΚΠΣ , σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν. 2860/2000.

Θέμα: Τύπος και περιεχόμενο απόφασης ένταξης πράξης σε επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΚΠΣ , σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν. 2860/2000. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 7 Ιουνίου 2001 ΓENIKH ΓΡΑΜΜATEIA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Π. 18527 / ΓΔΑΠΠΠΔΕ 156 KΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Θέμα: Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 968/84613

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 968/84613 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα: Μελισσοκομίας Σηροτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ιευκρινήσεις επί της εγκυκλίου 1568/45937/ αναφορικά µε την καταχώρηση εµπόρων ζωικών υποπροϊόντων»

ΘΕΜΑ: «ιευκρινήσεις επί της εγκυκλίου 1568/45937/ αναφορικά µε την καταχώρηση εµπόρων ζωικών υποπροϊόντων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/ 03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 1028/34552 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Φυτοπροστασίας Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150 Πατησίων 53

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Φυτοπροστασίας Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150 Πατησίων 53 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-10 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ.: 10608/105667 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 26/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4276 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 / 12 / 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 320731/17008 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Παρ. Ν. 100(Ι)/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Ο περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ποιότητας, Προµήθειας και Τιµών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4-14620 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ».

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». A Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας μετακίνησης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Α. Υποβολή Αιτήσεων-Υπευθύνων Δηλώσεων Συμμετοχής

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας μετακίνησης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Α. Υποβολή Αιτήσεων-Υπευθύνων Δηλώσεων Συμμετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: ΥΔΙΜΗΔ : 213 131-3240, 3250, 3275,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα δυνάμει του αρ. 90 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα δυνάμει του αρ. 90 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: ΥΔΙΜΗΔ : 213 131-3240, 3250, 3275,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. αριθ.4810/110876/2015 Υπουργική Απόφαση «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. αριθ.4810/110876/2015 Υπουργική Απόφαση «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΥΑ 4810/110876 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα δυνάμει του αρ. 90 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα δυνάμει του αρ. 90 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: ΥΔΙΜΗΔ : 213 131-3240, 3275, 3201,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 685/60869 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γαλακτοκομικά Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης της Κρήτης

Γαλακτοκομικά Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης της Κρήτης Γαλακτοκομικά Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης της Κρήτης Εμμανουήλ Μιχ. Ανυφαντάκης Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος Ελλάδας Ομότ. Καθ. Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοσιακά γεωργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠ 7950 / 159 Πληροφ.:Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

02008R1235 EL

02008R1235 EL 02008R1235 EL 24.08.2016 021.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο

Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 970/84618

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 970/84618 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα: Μελισσοκομίας Σηροτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012 Αρ. 4334, 25.5.2012 54(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς περαιτέρω εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-03-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 1176/27357 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1042042 / 1398 / ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β ΠΟΛ. 1074 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες : Αριστέα Βολιτάκη Αθήνα 19.12.2016 Αριθμ. Πρωτ.185835 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΔΗΜΟΣΙΟ Ο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη,09/10/2017 Ταχ. Διεύθ. : 1 ο χλμ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση θεμάτων της άμισθης Επιτροπής Αξιολόγησης Καταγγελιών (παρ. 6 άρθρου 16 του ν. 2873/2000 ΦΕΚ 285 Α ), του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση θεμάτων της άμισθης Επιτροπής Αξιολόγησης Καταγγελιών (παρ. 6 άρθρου 16 του ν. 2873/2000 ΦΕΚ 285 Α ), του Υπουργείου Οικονομικών». Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 374/19-2-2013 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα