5. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: /5572 ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΟΙΚΟΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου Τηλέφωνο : Fax: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΑΔΕΙΞΗΣ ΑΑΔΟΧΩ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΟΤΗΤΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,87 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΟΜΕΟΥ Φ.Π.Α. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ Τεύχος Α ) «έα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 125/Τεύχος Α «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α /2007) προσαρμογή της Ελληνικής ομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (Ε. Ε. L134/ σελ. 114), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/77/ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης οεμβρίου Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07. «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150 Α / ). 5. Τις διατάξεις του. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων» 6. Το άρθρο 2 παρ. 9 του. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α ) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και άλλες διατάξεις. 7. Το άρθρο 2 παρ. 24 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α ) «Περί ρύθμισης θεμάτων Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις». 8. Το. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α / ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 9. Το. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 10. Το N. 4013/11 (ΦΕΚ 204/Α / ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 11. Τα άρθρα 82 και 83 του.4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Το.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 120/Α/ ). 13. Την υπ αριθμό 158/2014 (19η συνεδρίαση στις ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία ενέκρινε το Προϋπολογισμό έτους 2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (Φ.Ε.Κ. 194 Α/ ) «Περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 15. Την υπ αριθμό 260/2014 (ΑΔΑ ΒΙΗΗ7Λ6-ΠΘ4) (11η συνεδρίαση στις ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 16. Την υπ αριθμ. πρωτοκόλλου 40338/1131/ (Α/Α Συστήματος 6622) διακήρυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «έος διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 1

2 μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Αχαΐας για τα σχολικά έτη και , συνολικού προϋπολογισμού ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης - CPV Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών). 17. Tην υπ αριθμό 916/2015 (30η συνεδρίαση στις ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 18. Την αριθμ. 198/2015 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με τη οποία παρείχε σύμφωνη γνώμη, επί του αιτήματος της Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ.2 περ. γ υποπερ. δδ του.4013/2011 όπως ισχύει, για την διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση για τα τέσσερα δρομολόγια της ομάδας 3 ης του διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, για το σχολικό έτος για τα οποία υποβλήθηκαν απαράδεκτες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 περ. α του Π.Δ. 60/ Την αριθμ / απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, αυτιλίας και Τουρισμού σχετικά με την «Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών» 20. Την αριθμ. 953/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, για το σχολικό έτος , προϋπολογισμού ,87 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 198/2015 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ διαδικασία Διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1α του ΠΔ 60/2007, χωρίς δημοσίευση και χωρίς να τροποποιούνται οι όροι της αριθμ /1131/ διακήρυξης με αντικείμενο την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, για το σχολικό έτος Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των ,87 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά τα 774 δρομολόγια της 3ης ομάδας του διαγωνισμού, για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α του Π.Δ. 60/2007. Τα δρομολόγια αυτά αποτυπώνονται αναλυτικά στον Πίνακα 1 του παραρτήματος Α της παρούσας πρόσκλησης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί κατόπιν δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης συμμετοχής στο Δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καλούμε όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τα κριτήρια για την υποβολή προσφοράς να συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση των δρομολογίων αυτών. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν προσφορά, κανονικά και επί ποινή αποκλεισμού, καταθέτοντας όλα τα δικαιολογητικά (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά), όπως προβλέπονται στην προαναφερθείσα διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν διακριτές προσφορές για κάποια ή για όλα τα δρομολόγια της ομάδας 3 ης όπως αυτά αποτυπώνονται στο συνημμένο Πίνακα 1 του Παραρτήματος Α της παρούσας πρόσκλησης. Στον φάκελο σε κάθε προσφορά πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ /5572/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ» β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. γ. Η ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης δ. Τα στοιχεία του αποστολέα 2

3 Ως καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται η Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ..οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Ε., οδός Πανεπιστημίου 254, κτήριο Β Πάτρα και στο τηλ Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρχική Διακήρυξη με αρ. πρωτ /1131/ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 10/9/2015 και ώρα 09:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Ε., οδός Πανεπιστημίου 254, κτήριο Β Πάτρα από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού). Η Επιτροπή αξιολόγησης, μετά την αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών, προχωρά στην αξιολόγηση του φακέλου «Τεχνική Προσφορά/Δικαιολογητικά συμμετοχής». Για όσες προσφορές κριθούν παραδεκτές, η Επιτροπή προχωρά στο άνοιγμα των οικονομικών τους προσφορών και συντάσσει πρακτικό, το οποίο αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε για έγκριση. Στην συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή έχει την διακριτική ευχέρεια, λαμβάνοντας υπόψη αφενός το δημόσιο συμφέρον, αφετέρου την απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών, να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την υποβολή νέων βελτιωμένων οικονομικών προσφορών και να προσφύγει σε επόμενο ή επόμενους γύρους διαπραγμάτευσης. Οι νέες προσφορές υποβάλλονται επίσης στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού σε ημερομηνία η οποία θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα, μετά την αξιολόγηση των οποίων η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό, το οποίο αποστέλλει στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε για έγκριση. Όταν οι προσφορές θεωρηθούν συμφέρουσες θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή η τελική ανάδειξη των αναδόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική διακήρυξη. Το τεύχος της παρούσας Πρόσκλησης μαζί με το συνημμένο Παράρτημα της καθώς και η αριθμ /1131/ διακήρυξη (που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας πρόσκλησης), είναι αναρτημένα στο Δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Ε., οδός Πανεπιστημίου 254, κτήριο Β Intracom, Πάτρα και στο τηλ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΔΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 3

4 ΕΛΛΗΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τιμή Διπλού Τιμολογίου Υπολογισμού = 1,05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΑΑΠΤΥΞΗΣ Τιμή Καυσίμου Υπολογισμού = 1,361 /λίτρο ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ 3 η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗΣ ΕΟΤΗΤΑΣ ΑΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΑΔΑ Α/Α ΚΩΔΙΚΟ Σ ΔΡΟΜΟ ΛΟΓΙΟΥ ΒΑΘΜΙΔ Α ΕΚΠΑΙΔ ΕΥΣΗΣ (Α ΘΜΙΑ - Β ΘΜΙΑ) ΤΥΠΟΣ Υ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ) ΟΟΜΑΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΩ ΣΧΟΛΕΙΩ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΩΡΑ ΠΡΟΣΕ ΛΕΥΣΗ Σ ΜΑΘΗΤ Ω ΩΡΑ ΑΠΟΧΩ ΡΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤ Ω ΑΡΙΘΜ ΟΣ ΜΕΤΑ ΦΕΡΟ ΜΕΩ ΜΑΘΗ ΤΩ ΣΥΟΛΙΚΑ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤ ΡΑ ΑΠΛΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ Σ ΣΥΟΛΙΚ Α ΕΜΦΟΡΤ Α ΧΙΛΙΟΜΕ ΤΡΑ ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜ ΗΣ ΕΙΔΟΣ ΟΔΟΥ ΕΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΠΛΗ (1) ή ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΔΡ ΟΜΗ (2) ΧΩΜΑ - ΧΙΟΙ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟ ΓΟΥ ΣΥΜΦΩΑ ΜΕ ΤΗ 24001/2013 ΚΥΑ - ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ( ) ΦΠΑ ( ) ΣΥΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟ ΓΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ ( ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛ ΟΓΙΩ (ΣΕ ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ) ΣΥΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩ ( ) ΣΥΟ ΔΟΣ (ΑΙ - ΟΧΙ) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ Ο ΜΕΣΟ (ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ - ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ - ΤΑΞΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΟ ΟΧΗΜΑ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 10% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΟΛΙΚΟΥ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΦΠΑ ( ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ Σ ΤΡΙΜΗΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 20% ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΦΠΑ ( ) ΣΥΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ ( ) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ( ) ΜΙΚΡ Η 0-5% ΜΕΓΑ ΛΗ >5% ΜΙΚΡΗ 0-5% ΜΕΓΑΛ Η >5% ΜΙΚΡ Η 0-5% ΜΕΓΑΛΗ >5% 1 Α-158 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 11ο ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΛΙΟΥΤΑΣ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΤΕΡΗΣ - 11ο ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 8:00 15:45 3 4,30 8,60 4, ,83 5,25 28, ,16 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 497,02 497, ,20 96,98 2 Α-159 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 11ο ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 11ο ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΣΕΛΙΟΥΤΑΣ - ΑΧΛΑΔΙΑ 12:15 2 9,90 9, ,75 4,08 21, ,91 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 386,39 386, ,69 75,40 3 Α-143 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΡΑΤΑΣ ΣΤΑΣΗ ΤΣΑΛΑΦΟΥ - ΣΤΑΣΗ ΒΛΑΧΟΥ - 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΡΑΤΑΣ 8:05 13:15 ή 14:00 2 4,50 9,00 4, ,15 5,55 29, ,90 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 525,69 525, ,28 102,59 4 Α-160 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΡΑΤΑΣ ΣΤΑΣΗ ΞΕΑΚΗ - ΣΤΑΣΗ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΑΣΗ ΠΕΤΡΗ - 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΡΑΤΑΣ 8:05 13:15 3 4,50 9,00 4, ,15 5,55 29, ,90 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 525,69 525, ,28 102,59 5 Α-161 Α ΘΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1η ΜΑΗ 11 (ΑΙΓΙΟ) - ΑΡΑΤΟΥ 11 (ΑΙΓΙΟ) - ΠΛΑΤΩΟΣ 34 (ΑΙΓΙΟ) - ΦΩΗΣΚΑΡΙΑ (ΑΙΓΙΟ) - 8:10 12: ,80 29,60 1,20 13, ,18 9,93 53, ,47 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 940,05 940, ,57 183,43 6 Α-162 Α ΘΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΑΡΕΣ (ΑΙΓΙΟ) - ΠΑΟΡΑΜΑ (ΑΙΓΙΟ) - ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΣΤΑΤΙΟΥ 145 (ΑΙΓΙΟ) - 8:10 12: ,40 30,80 1,20 14, ,31 10,19 54, ,50 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 964,65 964, ,80 188,23 7 Α-163 Α ΘΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ 8 Α-164 Α ΘΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΩΑΣ (ΑΙΓΙΟ) - ΡΟΔΙΑ (ΡΟΔΙΑ) - 8:10 12: ,40 24,80 1,20 11, ,64 8,89 47, ,81 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 841,28 841, ,37 164,14 ΤΕΜΕΗ (ΑΙΓΙΟ) - ΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 82 (ΣΥ. ΑΓ. ΑΑΣ) - ΠΑΡ. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩ (ΣΥ. ΑΓ. ΑΑΣ) - 8:10 12:25 4 4,60 9,20 4, ,33 5,83 31, ,32 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 551,53 551, ,38 107,60 9 Α-165 Β ΘΜΙΑ ΓΥΜΑΣΙΟ 1ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 10 Α-149 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΡΑΤΑΣ 11 Α-167 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΡΑΤΑΣ 12 Α-168 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΡΑΤΑΣ 13 Α-145 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΡΑΤΑΣ - 2ο ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ 14 Α-147 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΡΑΤΑΣ - 2ο ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ 15 Α-148 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΡΑΤΑΣ - 2ο ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ 16 Α-150 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΡΑΤΑΣ - 2ο ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ 17 Α-152 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΡΑΤΑΣ - 2ο ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ ΚΟΥΙΑ - 1ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟ 8:15 13: ,50 29,00 4,00 10, ,31 10,19 54, ,50 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 1.019, , ,80 198,86 ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΟΣ - ΑΚΡΑΤΑ () 8:00 16:15 3 1,60 3,20 1, ,72 4,08 21, ,60 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 385,86 385, ,32 75,27 ΑΩ ΠΛΑΤΑΟΣ - ΑΚΡΑΤΑ () 8:05 13:15 3 9,90 19,80 9, ,49 8,16 43, ,05 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 772,61 772, ,27 150,76 ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΟΥ - ΑΚΡΑΤΑ () 8:00 14:00 2 7,00 14,00 7, ,93 6,42 34, ,95 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 608,00 608, ,95 118,65 ΑΜΠΕΛΟΣ - ΓΚΟΥΜΕΪΚΑ - ΑΚΡΑΤΑ (ΣΧΟΛΕΙΑ) 8:00 15:30 4 3,60 7,20 3, ,26 5,12 27, ,26 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 484,63 484, ,52 94,56 ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΟΥ - ΑΚΡΑΤΑ (ΣΧΟΛΕΙΑ) 8:00 13:15 3 7,10 14,20 7, ,12 6,47 34, ,43 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 612,24 612, ,91 119,45 ΓΚΟΥΜΕΪΚΑ - ΑΚΡΑΤΑ (ΣΧΟΛΕΙΑ) 8:00 14:00 4 2,50 5,00 2, ,95 4,59 24, ,58 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 434,36 434, ,30 84,75 ΣΥΛΙΒΑΙΑ - ΣΥΛΙΒΑΙΙΩΤΙΚΑ - ΑΚΡΑΤΑ (ΣΧΟΛΕΙΑ) 8:00 16:15 4 1,70 3,40 1, ,91 4,12 22, ,31 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 389,93 389, ,17 76,08 ΠΟΡΟΒΙΤΣΑ - ΑΚΡΑΤΑ (ΣΧΟΛΕΙΑ) 8:00 14:00 4 2,50 5,00 2, ,43 4,47 23, ,30 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 423,03 423, ,36 82,54 18 Α-313 Β ΘΜΙΑ ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΛΑΤΑΟΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΟ - 2ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 19:00 22: ,00 40,00 20, ,50 12,08 64, ,46 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 1.207, , ,76 235,62 19 Α-144 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2ο ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΙΑΣ - ΠΛΑΤΑΟΣ - ΑΚΡΑΤΑ () 8:00 16: ,30 26,60 7,00 6, ,16 9,47 50, ,51 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 896,15 896, ,81 174,85 20 Α-169 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΤΡΟΒΟΥΙ (ΚΟΥΙΑΣ) - ΜΑΥΡΙΚΙ - 3ο 8:10 14: ,30 26,60 13, ,63 9,80 52, ,11 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 928,01 928, ,13 181,09 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 21 Α-170 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΦΕΣ - ΧΑΤΖΗΣ - ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ - 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 8:10 15: ,10 24,20 12, ,11 9,23 49, ,18 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 873,32 873, ,82 170,39 4

5 22 Α-171 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 23 Α-172 Β ΘΜΙΑ ΓΥΜΑΣΙΟ 4ο ΓΥΜΑΣΙΟ ΤΕΜΕΗ - ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΩ 29 - Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 11 - ΓΡΑΜΜΟΥ 29-4ο ΓΥΜΑΣΙΟ 24 Α-173 Β ΘΜΙΑ ΓΥΜΑΣΙΟ 4ο ΓΥΜΑΣΙΟ ΚΟΥΙΑ - ΦΩΗΣΚΑΡΙΑ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ - 4ο ΓΥΜΑΣΙΟ 25 Α-174 Β ΘΜΙΑ ΓΥΜΑΣΙΟ 4ο ΓΥΜΑΣΙΟ ΑΩ ΔΙΑΚΟΠΤΟ - ΚΑΤΩ ΠΤΕΡΗ - ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - 4ο ΓΥΜΑΣΙΟ 26 Α-175 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 4ο ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΡΕΣ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΠΟΥΚΑ) - ΚΑΜΑΡΕΣ (ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΙΚΗ ΟΔΟΣ) - 4ο ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ 14:00 1 4,00 4, ,55 2,66 14, ,17 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 251,52 251, ,21 49,06 8:05 14:00 4 8,40 16,80 8, ,58 7,03 37, ,07 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 703,31 703, ,69 137,24 8:10 14: ,50 31,00 3,10 12, ,60 10,72 57, ,84 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 1.071, , ,60 209,14 8:05 14: ,70 69,40 3,20 31, ,90 19,99 106, ,43 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 1.998, , ,11 390,01 8:15 12: ,20 28,40 2,00 12, ,38 9,75 52, ,01 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 922,70 922, ,41 180,03 27 Α-176 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 4ο ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΕΣ - ΚΟΥΜΑΡΗΣ - 4ο ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 8:15 12: ,00 20,00 10, ,70 8,21 43, ,07 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 777,21 777, ,49 151,65 28 Α-177 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 4ο ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑ - ΣΥΛΙΒΑΙΙΩΤΙΚΑ - ΚΑΛΑΜΙΑΣ - 4ο ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 7:50 12: ,20 84,40 2,00 40, ,30 21,92 117, ,94 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 2.074, , ,52 404,83 29 Α-178 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 4ο ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 4ο ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΚΟΥΜΑΡΗΣ 15:45 1 7,20 7, ,91 3,43 18, ,18 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 324,62 324, ,42 63,34 30 Α-179 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 31 Α-307 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 32 Α-264 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 33 Α-265 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 34 Α-315 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 35 Α-180 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ - 11ο ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΚ. ΜΕΣΣΗΕΖΗ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΦΑΡΑΖΟΥΛΗ - ΡΟΥΒΑΛΗ 17-6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΛΙΟΥΤΑ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΕΣ - 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 8:10 13:15 3 4,40 8,80 4, ,02 5,29 28, ,87 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 501,09 501, ,05 97,79 8:10 16:15 4 4,30 8,60 4, ,83 5,25 28, ,16 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 497,02 497, ,20 96,98 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΑΧΛΑΔΙΑΣ 13:15 4 8,80 8, ,59 3,82 20, ,57 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 361,26 361, ,09 70,47 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΑΧΛΑΔΙΑΣ 13:15 4 9,00 9, ,80 3,86 20, ,82 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 365,68 365, ,18 71,37 ΙΚΟΛΕΪΚΑ (ΘΕΣΗ ΔΑΣΟΣ) - ΕΛΙΚΗΣ - 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ ΠΥΡΓΑΚΙ - ΑΧΛΑΔΙΑ - 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 11ο ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 8:15 12:25 2 7,70 15,40 7, ,25 6,73 35, ,46 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 636,85 636, ,16 124,25 8:15 15: ,30 34,60 17, ,03 11,74 62, ,29 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 1.111, , ,35 216,78 36 Α-181 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΑ (ΠΑΡΑΛΙΑ) - ΤΕΜΕΗ - ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΩ - ΜΑΡΜΑΡΑ 28 - ΡΟΔΩ 13 () 8:10 13:15 ή 14:00 4 6,30 12,60 1,30 5, ,15 6,24 33, ,03 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 591,00 591, ,03 115,33 37 Α-182 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 38 Α-183 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 39 Α-184 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 40 Α-185 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΙΓΑΛΕΩΣ 61 - ΚΑΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΡΟΔΩ 13 () ΠΟΣΕΙΔΩΟΣ - ΠΑΥΣΑΙΟΥ - ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ - ΡΟΔΩ 13 () 8:10 13:15 ή 14:00 4 2,00 4,00 2, ,32 4,44 23, ,52 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 420,55 420, ,62 82,07 8:10 15:30 4 2,40 4,80 2, ,24 4,66 24, ,30 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 440,73 440, ,76 85,98 ΜΥΡΤΙΑ - ΡΟΔΩ 13 () 8:10 13:15 2 4,00 8,00 4, ,94 5,51 29, ,65 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 521,27 521, ,19 101,70 ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ - ΑΙΟΥ 13 - ΡΟΔΩ 13 () 8:10 16:15 4 1,80 3,60 1, ,86 4,34 23, ,40 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 410,64 410, ,68 80,12 41 Α-266 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 7ο ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΣΕΩΣ 26, ΜΥΡΤΙΑ - 8:15 15:45 1 3,80 7,60 3, ,88 5,03 26, ,07 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 476,31 476, ,69 92,95 42 Α-186 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΔΑΦΗ (ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ) - ΑΓ. ΚΩΣΤΑΤΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΤΣΟΥ - 8:15 12:45 & 13:30 4 3,00 6,00 3, ,37 4,69 25, ,62 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 443,56 443, ,74 86,53 43 ΑΥ-84 Β ΘΜΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩ ΕΡΑΤΖΙΕΣ - ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩ 8:15 13:50 3 5,30 10,60 5, ,72 5,69 30, ,67 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 568,67 568, ,01 110,94 44 Α-187 Β ΘΜΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩ ΑΡΡΑΒΩΙΤΣΑ - ΓΕΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩ 8:15 13: ,70 25,40 12, ,37 9,52 50, ,43 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 951,64 951, ,71 185,67 45 Α-308 Β ΘΜΙΑ ΓΥΜΑΣΙΟ ΓΥΜΑΣΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΚΕΡΥΕΙΑ (ΓΑΡΔΕΑ) - Π.Ε.Ο. (ΕΛΙΚΗ, ΣΤΑΣΗ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ) 7:40 14:30 2 3,70 7,40 3, ,47 5,17 27, ,68 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 516,87 516, ,42 100,85 46 Α-188 Β ΘΜΙΑ ΓΥΜΑΣΙΟ ΓΥΜΑΣΙΟ ΚΑΜΑΡΩ ΑΡΡΑΒΩΙΤΣΑ - ΓΥΜΑΣΙΟ ΚΑΜΑΡΩ 8:15 13: ,90 25,80 12, ,79 9,61 51, ,80 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 961,18 961, ,16 187,55 47 Α-5 Β ΘΜΙΑ ΓΥΜΑΣΙΟ ΓΥΜΑΣΙΟ ΚΑΜΑΡΩ ΜΥΡΟΒΡΥΣΗ - ΓΥΜΑΣΙΟ ΚΑΜΑΡΩ 8:15 13: ,20 30,40 15, ,62 10,72 57, ,58 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 1.072, , ,10 209,23 48 Α-194 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΠΑΟΡΑΜΑ - ΕΓΚΑΛΗ 8:10 14:00 4 1,80 3,60 1, ,10 4,16 22, ,02 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 394,00 394, ,02 76,89 49 Α-195 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 50 Α-196 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 51 Α-197 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 52 Α-198 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 53 Α-199 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 54 Α-200 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 55 Α-201 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 56 Α-203 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 57 Α-204 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 58 Α-309 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ - ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 59 Α-267 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ ΤΕΡΜΑ ΑΓΙΟΥ ΑΔΡΕΑ - ΚΑΤΩ ΠΤΕΡΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ 60 Α-268 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ ΜΠΟΥΦΟΥΣΙΑ ΤΕΡΜΑ - ΜΠΟΥΦΟΥΣΙΑ ΚΕΤΡΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΕΓΚΑΛΗ 8:10 14:00 4 1,50 3,00 1, ,54 4,03 21, ,89 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 381,79 381, ,47 74,51 ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΑΩ ΔΙΑΚΟΠΤΟ 8:10 15: ,90 25,80 12, ,79 9,61 51, ,80 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 909,78 909, ,36 177,52 ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΜΑΥΡΟΣΥΚΙΑ 8:10 14:00 4 1,80 3,60 1, ,10 4,16 22, ,02 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 394,00 394, ,02 76,89 ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΠΑΟΡΑΜΑ 8:10 14:00 4 1,80 3,60 1, ,10 4,16 22, ,02 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 394,00 394, ,02 76,89 ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΚΑΛΥΒΙΤΙΑΑ - ΠΑΟΡΑΜΑ 16:15 4 3,00 3, ,19 2,34 12, ,81 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 221,78 221, ,37 43,29 ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΠΑΟΡΑΜΑ 8:10 14:00 4 2,50 5,00 2, ,43 4,47 23, ,30 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 423,03 423, ,36 82,54 ΠΑΟΡΑΜΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ 8:10 2 2,50 2,50 1 9,71 2,23 11, ,38 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 211,34 211, ,06 41,25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΑ 8:10 14:00 4 6,10 12,20 6, ,23 6,03 32, ,02 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 571,00 571, ,02 111,43 ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΛΟΦΟΣ 8:10 14: ,20 36,40 18, ,92 12,17 65, ,93 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 1.152, , ,11 224,80 ΣΧΟΛΕΙΑ - ΖΑΧΛΩΡΙΤΙΚΑ - ΤΡΑΠΕΖΑ 15:45 4 5,30 5, ,36 2,84 15, ,40 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 269,04 269, ,48 52,51 8:15 14: ,00 26,00 13, ,00 9,66 51, ,82 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 914,38 914, ,58 178,42 8:15 14: ,40 26,80 13, ,84 9,85 52, ,13 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 932,61 932, ,35 181,98 61 Α-269 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ 8:15 14:00 2 6,10 12,20 6, ,51 6,33 33, ,68 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 598,97 598, ,62 116,86 62 Α-270 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑ ΤΣΑΓΡΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΘΕΜΙΣΤΩ ΔΕΞΙΑ - ΙΚΟΛΕΪΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ 8:15 13:15 4 5,20 10,40 5, ,62 5,89 31, ,27 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 557,73 557, ,73 108,83 5

6 63 Α-271 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ ΤΕΡΜΑ ΕΛΙΚΗΣ - ΚΑΛΑΤΕΡΙ ΑΡΤΕ - ΓΕΦΥΡΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΕΡΥΕΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ 64 Α-272 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ ΤΕΡΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΙΚΟΛΕΪΚΩ ΔΕΞΙΑ - ΙΚΟΛΕΪΚΑ ΔΑΣΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ 65 Α-273 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ ΡΟΔΙΑ ΤΕΡΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΕΞΙΑ - ΡΟΔΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ - ΡΟΔΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ 66 Α-274 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ ΚΟΛΩΑΚΙ ΕΠΑΩ - ΠΑΤΡΩΗ ΔΕΞΙΑ - ΠΑΤΡΩΗ ΕΠΑΩ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ 8:15 13:15 4 5,30 10,60 5, ,83 5,94 31, ,29 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 562,33 562, ,95 109,73 8:15 13:15 4 3,70 7,40 3, ,47 5,17 27, ,28 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 489,23 489, ,74 95,45 8:15 13:15 4 5,30 10,60 5, ,83 5,94 31, ,29 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 562,33 562, ,95 109,73 8:15 13:15 4 2,80 5,60 2, ,58 4,73 25, ,87 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 447,99 447, ,85 87,42 67 Α-275 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ ΙΚΟΛΕΪΚΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΕΞΙΑ - ΙΚΟΛΕΪΚΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ 68 Α-276 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ ΡΟΔΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ - ΡΟΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΑΙΩΑ - ΡΟΔΙΑ ΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΡΟΔΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ 69 Α-277 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑ ΤΣΑΓΡΗ - ΓΕΦΥΡΑ ΤΣΑΓΡΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΤΣΑΓΡΗ ΠΡΟΣ ΡΟΔΙΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ 70 Α-278 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ ΙΚΟΛΕΪΚΑ ΤΕΡΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΤΕΡΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΙΚΟΛΕΪΚΩ - ΙΚΟΛΕΪΚΑ ΠΡΙ ΠΑΡΑΛΙΑ - ΙΚΟΛΕΪΚΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ 71 Α-279 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ ΡΟΔΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΡΟΔΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ - ΡΟΔΙΑ ΠΡΟΣ ΤΣΑΓΡΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ 72 Α-280 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑ ΙΚΟΛΑΟΥ - ΡΥΑΚΙΑ ΕΛΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ 73 Α-281 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΙΚΟΛΕΪΚΑ ΠΡΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ 74 Α-282 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ ΡΟΔΙΑ ΚΕΤΡΟ - ΡΟΔΙΑ ΟΕΙΡΩ - ΡΟΔΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ 75 Α-283 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ - ΓΕΦΥΡΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΕΡΥΕΙΑΣ - ΠΑΤΡΩΗ ΕΠΑΩ - ΠΑΤΡΩΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 76 Α-284 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΗΣ - ΘΕΜΙΣΤΩ ΔΕΞΙΑ - ΚΟΛΩΑΚΙ ΕΠΑΩ - ΡΟΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΑΙΩΑ 8:15 13:15 4 3,90 7,80 3, ,89 5,26 28, ,55 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 498,26 498, ,07 97,24 8:15 13:15 4 4,90 9,80 4, ,99 5,75 30, ,98 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 544,10 544, ,18 106,16 8:15 13:15 4 4,80 9,60 4, ,78 5,70 30, ,96 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 539,50 539, ,96 105,27 8:15 13:15 4 4,80 9,60 4, ,78 5,70 30, ,96 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 539,50 539, ,96 105,27 8:15 13:15 3 5,00 10,00 5, ,20 5,80 31, ,00 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 548,70 548, ,40 107,05 8:15 13:15 3 3,00 6,00 3, ,00 4,83 25, ,91 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 457,19 457, ,29 89,21 8:15 13:15 3 4,40 8,80 4, ,94 5,51 29, ,65 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 521,27 521, ,19 101,70 8:15 13:15 4 4,50 9,00 4, ,15 5,55 29, ,90 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 525,69 525, ,28 102,59 8:15 3 5,70 5, ,34 3,07 16, ,57 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 290,46 290, ,49 56,67 8:15 4 4,20 4, ,76 2,70 14, ,42 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 255,94 255, ,30 49,96 77 Α-205 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΖΗΡΙΑΣ ΛΑΜΠΙΡΙ - ΑΩ ΖΗΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΖΗΡΙΑΣ 8:10 13:30 3 4,20 8,40 4, ,64 5,21 27, ,45 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 492,95 492, ,35 96,17 78 Α-310 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΑΡΩ 79 Α-285 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΑΡΩ 80 Α-286 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΑΡΩ 81 Α-287 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΑΡΩ 82 Α-288 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΑΡΩ 83 Α-314 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΑΡΩ 84 Α-206 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 85 Α-207 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 86 Α-208 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 87 Α-209 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 88 Α-210 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΔΑΦΗΣ 89 Α-211 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΔΑΦΗΣ 90 Α-212 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΔΑΦΗΣ 91 Α-311 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΔΑΦΗΣ 92 Α-312 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΔΑΦΗΣ 93 Α-289 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΔΑΦΗΣ 94 ΑΥ-77 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΑΛΜΕΙΚΟΥ 95 ΑΥ-78 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΑΛΜΕΙΚΟΥ 96 Α-213 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΛΙΑΙΤΙΚΩ 97 Α-214 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΛΙΑΙΤΙΚΩ 98 Α-215 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΛΙΑΙΤΙΚΩ 99 Α-216 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΛΙΑΙΤΙΚΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΑΡΩ - ΣΑΡΚΟΥΑΣ 12:25 1 4,40 4, ,51 2,65 14, ,32 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 250,63 250, ,58 48,89 ΕΟΣ ΕΡΙΕΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΑΡΩ 8:10 14:00 4 1,50 3,00 1, ,54 4,03 21, ,89 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 381,79 381, ,47 74,51 ΣΑΡΚΟΥΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΑΡΩ 8:10 14:00 4 4,40 8,80 4, ,02 5,29 28, ,87 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 501,09 501, ,05 97,79 ΛΑΜΠΙΡΙ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΑΡΩ 8:10 14:00 4 2,80 5,60 2, ,99 4,60 24, ,43 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 435,24 435, ,91 84,92 ΛΑΜΠΙΡΙ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΑΡΩ 8:10 14:00 2 2,00 4,00 2, ,48 4,25 22, ,21 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 402,32 402, ,85 78,50 ΛΟΓΓΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΑΡΩ ΦΩΗΣΚΑΡΙΑ - ΜΟΟΔΕΔΡΙ (ΤΕΡΜΑ) - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 8:10 14:00 4 2,80 5,60 2, ,99 4,60 24, ,43 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 435,24 435, ,91 84,92 8:15 13:15 4 5,60 11,20 5, ,46 6,09 32, ,35 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 576,14 576, ,63 112,40 ΜΟΟΔΕΔΡΙ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 8:15 13:15 2 2,00 4,00 2, ,90 4,35 23, ,25 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 411,53 411, ,31 80,29 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ - ΜΟΟΔΕΔΡΙ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ (ΒΙΛΙΒΙΙΩΤΙΚΑ) ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΦΩΗΣΚΑΡΙΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 8:15 16: ,70 14, ,79 5,24 28, ,31 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 496,13 496, ,57 96,81 8:15 13:15 4 9,40 18,80 9, ,44 7,92 42, ,72 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 749,77 749, ,26 146,30 ΜΕΡΤΙΔΙ - 8:05 16:00 2 4,80 9,60 4, ,78 5,70 30, ,96 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 539,50 539, ,96 105,27 ΦΑΣΟΥΛΕΪΚΑ - 8:05 12:45 & 13:30 ΔΗΜHΤΡΟΠΟΥΛΟ - 8:05 12:45 & 13:30 3 1,90 3,80 1, ,29 4,21 22, ,50 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 398,25 398, ,00 77,70 2 1,70 3,40 1, ,27 4,20 22, ,19 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 397,72 397, ,63 77,61 - ΡΟΔΟΔΑΦΗ 16:00 1 1,20 1,20 1 8,48 1,95 10, ,11 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 184,61 184, ,33 36,02 ΑΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΤΙΟΣ - 8:05 16:00 1 1,20 2,40 1, ,97 3,90 20, ,99 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 369,40 369, ,79 72,09 ΡΟΔΟΔΑΦΗ - 8:05 12:45 & 13:30 ΕΟ ΣΑΛΜΕΙΚΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΑΛΜΕΙΚΟΥ 4 1,40 2,80 1, ,35 3,99 21, ,18 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 377,72 377, ,62 73,70 8:10 13:30 4 1,50 3,00 1, ,54 4,03 21, ,89 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 381,79 381, ,47 74,51 ΔΑΜΑΚΙΙ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΑΛΜΕΙΚΟΥ 8:10 13:30 2 2,10 4,20 2, ,11 4,40 23, ,27 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 416,13 416, ,53 81,18 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΛΙΑΙΤΙΚΩ - ΔΟΥΚΑΕΪΚΑ 8:10 16:15 1 8,60 8, ,48 3,56 19, ,08 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 337,01 337, ,10 65,76 ΕΡΑΤΖΙΕΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΛΙΑΙΤΙΚΩ 8:10 14:00 4 2,60 5,20 2, ,61 4,51 24, ,24 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 426,92 426, ,08 83,30 ΑΛΣΟΣ - ΕΡΑΤΖΙΕΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΛΙΑΙΤΙΚΩ 8:10 15:30 4 8,60 17,20 8, ,95 7,12 38, ,39 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 673,84 673, ,07 131,48 ΑΛΣΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΛΙΑΙΤΙΚΩ 8:10 14:00 3 8,60 17,20 8, ,95 7,12 38, ,39 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 673,84 673, ,07 131,48 6

7 100 Α-290 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΛΙΑΙΤΙΚΩ 101 Α-291 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΛΙΑΙΤΙΚΩ 102 Α-292 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΛΙΑΙΤΙΚΩ 103 Α-293 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΛΙΑΙΤΙΚΩ 104 Α-294 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΛΙΑΙΤΙΚΩ 105 Α-295 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΛΙΑΙΤΙΚΩ 106 Α-296 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΛΙΑΙΤΙΚΩ 107 Α-297 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΛΙΑΙΤΙΚΩ 108 Α-298 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΛΙΑΙΤΙΚΩ 109 Α-217 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΜΕΗΣ 110 Α-218 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΜΕΗΣ 111 Α-219 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΜΕΗΣ 112 Α-220 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΜΕΗΣ 113 Α-221 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΜΕΗΣ 114 ΑΥ-82 Β ΘΜΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΕΣΠΕΡΙΟ ΓΕΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΟΓΓΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΛΙΑΙΤΙΚΩ 8:10 15:30 3 5,20 10,40 5, ,53 5,64 30, ,09 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 534,01 534, ,11 104,20 ΛΟΓΓΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΛΙΑΙΤΙΚΩ 8:10 15:30 3 4,60 9,20 4, ,39 5,38 28, ,29 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 509,23 509, ,75 99,36 ΛΟΓΓΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΛΙΑΙΤΙΚΩ 8:10 13:15 4 4,00 8,00 4, ,26 5,12 27, ,26 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 484,63 484, ,52 94,56 ΛΟΓΓΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΛΙΑΙΤΙΚΩ 8:10 13:15 & 14:00 4 3,30 6,60 3, ,94 4,82 25, ,52 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 455,95 455, ,42 88,95 ΛΟΓΓΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΛΙΑΙΤΙΚΩ 8:10 12:25 2 2,80 5,60 2, ,99 4,60 24, ,43 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 435,24 435, ,91 84,92 ΛΟΓΓΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΛΙΑΙΤΙΚΩ 8:10 13:15 & 14:00 3 4,60 9,20 4, ,39 5,38 28, ,29 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 509,23 509, ,75 99,36 ΛΟΓΓΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΛΙΑΙΤΙΚΩ 8:10 12:25 4 4,70 9,40 4, ,58 5,42 29, ,00 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 513,30 513, ,60 100,17 ΛΟΓΓΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΛΙΑΙΤΙΚΩ 8:10 15:30 4 3,30 6,60 3, ,94 4,82 25, ,52 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 455,95 455, ,42 88,95 ΛΟΓΓΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΛΙΑΙΤΙΚΩ 8:10 14:00 4 5,50 11,00 5, ,10 5,77 30, ,99 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 546,40 546, ,79 106,62 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΜΕΗΣ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΩ - ΠΕΤΡΕΪΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΜΕΗΣ - ΙΤΙΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΕΜΕΗΣ ΛΙΒΑΔΙΑ ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΩ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΜΕΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΜΕΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΑ ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΩ - ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΕΟΥ ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΑ ΠΑΛΑΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΣΟ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΩ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΜΕΗΣ ΑΧΛΑΔΙΑΣ ΤΕΡΜΑ - ΕΣΠΕΡΙΟ ΓΕ. ΛΥΚΕΙΟ 8:10 16:15 2 2,70 2,70 1 9,90 2,28 12, ,86 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 215,59 215, ,04 42,06 8:10 16:15 2 2,30 2, ,01 2,30 12, ,87 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 217,89 217, ,65 42,52 8:10 13:15 4 3,20 6,40 3, ,09 5,08 27, ,09 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 480,91 480, ,91 93,84 8:10 16:15 4 3,20 3, ,05 2,54 13, ,43 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 240,54 240, ,51 46,94 8:10 13:15 2 2,60 5,20 2, ,61 4,51 24, ,24 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 426,92 426, ,08 83,30 19:05 22: ,60 23,20 3,60 8, ,30 8,81 47, ,57 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 880,96 880, ,49 171, Α-224 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΒΥΘΟΥ ΠΑΟΡΑΜΑ - ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΒΥΘΟΥ 8:15 15:45 4 2,40 4,80 2, ,24 4,43 23, ,59 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 418,96 418, ,51 81, Α-225 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΒΥΘΟΥ ΠΑΟΡΑΜΑ - ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΒΥΘΟΥ 8:15 12:15 3 2,30 4,60 2, ,05 4,38 23, ,11 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 414,71 414, ,53 80, Α-226 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑ - ΜΑΡΜΑΡΑ (ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ) 8:15 15:45 2 1,60 3,20 1, ,06 4,15 22, ,17 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 393,12 393, ,41 76, Α-227 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑ ΓΗΠΕΔΟ - ΑΙΓΕΙΡΑ (ΦΕΛΟΗΣ) - ΑΙΓΕΙΡΑ (ΠΕΟ) - ΜΑΡΜΑΡΑ (ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ) 119 Α-228 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ (ΑΙΓΕΣ) ΛΑΜΠΙΟΣ - ΑΙΓΕΙΡΑ - ΜΑΡΜΑΡΑ (ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ) 8:15 12:15 4 2,60 5,20 2, ,16 4,64 24, ,60 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 438,96 438, ,52 85,64 8:15 12:15 4 3,10 6,20 3, ,21 4,88 26, ,93 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 461,79 461, ,51 90, Α-229 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΑ (ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ) - ΑΙΓΕΙΡΑ (ΠΕΟ) 12:15 1 1,60 1,60 1 9,03 2,08 11, ,47 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 196,65 196, ,77 38, Α-230 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΡΑΛΕΪΚΑ - ΠΑΟΡΑΜΑ - ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 8:15 16:00 4 6,60 13,20 6, ,17 6,25 33, ,34 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 591,53 591, ,40 115, Α-231 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΑΩ ΔΙΑΚΟΠΤΟ - ΠΑΟΡΑΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ - ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 8:15 12: ,10 26,20 13, ,21 9,71 51, ,84 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 918,98 918, ,80 179, Α-232 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΚΑΛΥΒΙΤΙΑΑ - ΕΓΚΑΛΗ - ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 8:15 4 2,60 2,60 1 9,81 2,26 12, ,39 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 213,64 213, ,67 41, Α-234 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΕΓΚΑΛΗ - ΚΑΛΥΒΙΤΙΑΑ ΖΑΧΛΩΡΙΤΙΚΑ 12:15 4 3,40 3, ,56 2,43 12, ,23 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 229,92 229, ,07 44, Α-235 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΖΑΧΛΩΡΙΤΙΚΑ - ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 8:15 4 3,10 3, ,28 2,36 12, ,28 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 223,73 223, ,74 43, Α-236 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩ ΕΟΣ ΕΡΙΕΟΣ - ΚΑΜΑΡΕΣ (ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ) 8:15 12:15 2 2,00 4,00 0,30 1, ,84 4,33 23, ,09 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 410,11 410, ,31 80, Α-239 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩ ΠΡΟΒΟΔΟΣ - ΑΩ ΚΑΜΑΡΕΣ - ΚΑΜΑΡΕΣ (ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ) 8:15 13:45 3 2,50 5,00 2, ,43 4,47 23, ,30 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 423,03 423, ,36 82, Α-240 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩ ΕΟ ΣΑΛΜΕΙΚΟ - ΚΑΜΑΡΕΣ (ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ) 8:15 12:15 3 8,00 16,00 8, ,82 6,86 36, ,36 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 649,24 649, ,84 126, Α-241 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩ ΔΑΜΑΚΙΙ - ΣΑΛΜΕΙΚΟ - ΈΟ ΣΑΛΜΕΙΚΟ - ΚΑΜΑΡΕΣ (ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ) 8:15 12: ,00 22,00 8,50 2, ,02 8,28 44, ,10 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 784,11 784, ,32 153, Α-242 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩ - ΕΟΣ ΕΡΙΕΟΣ 15:45 1 1,30 1,30 1 8,58 1,97 10, ,35 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 186,74 186, ,83 36, Α-300 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩ ΖΗΡΙΑ - ΚΑΜΑΡΕΣ () 8:15 15:45 4 4,80 9,60 1,30 3, ,51 5,64 30, ,55 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 533,66 533, ,87 104, Α-301 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩ ΚΑΜΑΡΕΣ () - ΑΩ ΚΑΜΑΡΕΣ - ΖΗΡΙΑ 12:15 3 3,00 3, ,19 2,34 12, ,81 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 221,78 221, ,37 43, Α-302 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩ ΚΑΜΑΡΕΣ () - ΔΑΜΑΚΙΙ 13: ,00 8,00 3, ,06 4,15 22, ,17 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 393,12 393, ,41 76, Α-303 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩ ΚΑΜΑΡΕΣ () - ΛΑΜΠΙΡΙ 13:45 1 4,20 4, ,32 2,60 13, ,84 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 246,38 246, ,60 48, Α-304 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩ ΚΑΜΑΡΕΣ () - ΜΠΑΡΜΠΟΥΕΪΚΑ - ΛΑΜΠΙΡΙ 12:15 3 4,00 4, ,13 2,56 13, ,13 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 242,31 242, ,75 47, Α-305 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩ ΛΑΜΠΙΡΙ - ΜΠΑΡΜΠΟΥΕΪΚΑ - ΚΑΜΑΡΕΣ (ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ) 8:15 4 6,00 6, ,02 2,99 16, ,77 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 283,38 283, ,53 55, Α-243 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΚΟΥΙΑ - ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 8:15 12: ,00 26,00 13, ,00 9,66 51, ,82 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 914,38 914, ,58 178, Α-244 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ - ΜΟΟΔΕΔΡΙ - ΦΩΗΣΚΑΡΙΑ - ΚΟΥΙΑ 8:15 15: ,50 15, ,63 5,43 29, ,62 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 514,36 514, ,34 100, Α-245 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΟΥΛΟΥΡΑ 8:15 15:45 1 1,80 1,80 1 9,24 2,13 11, ,49 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 201,25 201, ,99 39, Α-246 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ (ΒΙΛΙΒΙΙΩΤΙΚΑ) - ΦΩΗΣΚΑΡΙΑ - ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 141 Α-306 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΜΑΥΡΙΚΙ - ΜΟΟΔΕΔΡΙ - ΠΑΛΑΙΟΚΟΥΛΟΥΡΑ - ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 8:15 12: ,50 23,00 11, ,85 8,94 47, ,83 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 845,88 845, ,59 165,03 8:15 12:15 4 9,40 18,80 9, ,44 7,92 42, ,72 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 749,77 749, ,26 146,30 7

8 142 Α-248 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΚΟΛΕΪΚΩ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΚΟΛΕΪΚΩ - ΕΛΑΙΩΑΣ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΑΙΩΑ - ΕΛΑΙΩΑΣ 143 Α-249 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΚΟΛΕΪΚΩ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΚΟΛΕΪΚΩ -. ΚΕΡΥΕΙΑ - ΕΛΙΚΗ - ΠΑΛΑΙΑ ΚΕΡΥΕΙΑ 144 Α-250 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΚΟΛΕΪΚΩ ΕΛΑΙΩΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΤΕΡΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑ - ΕΛΑΙΩΑΣ - ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΚΟΛΕΪΚΩ 145 Α-251 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΚΟΛΕΪΚΩ ΠΑΡ. ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΠΑΡ. ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ ΔΕΞΙΑ - ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΚΟΛΕΪΚΩ 146 Α-252 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΚΟΛΕΪΚΩ ΕΛΑΙΩΑΣ - ΠΑΡΑΛ. ΕΛΑΙΩΑ - ΡΟΔΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ - ΡΟΔΙΑ ΠΡΟΣ ΤΣΑΓΡΗ - ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΚΟΛΕΪΚΩ 147 Α-253 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΚΟΛΕΪΚΩ ΜΠΟΥΦΟΥΣΚΙΑ - ΚΑΤΩ ΠΤΕΡΗ - ΡΟΔΙΑ ΠΡΟΣ ΤΣΑΓΡΗ - ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΚΟΛΕΪΚΩ 148 Α-254 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΚΟΛΕΪΚΩ ΠΑΛΑΙΑ ΚΕΡΥΕΙΑ - ΕΛΙΚΗ - ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΚΟΛΕΪΚΩ 15:45 3 5,30 5, ,36 2,84 15, ,40 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 269,04 269, ,48 52,51 15:45 3 6,60 3,00 3, ,97 3,21 17, ,86 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 304,09 304, ,04 59,34 8:15 12:15 4 5,50 11,00 5, ,10 5,77 30, ,99 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 546,40 546, ,79 106,62 8:15 12:15 2 3,50 7,00 3, ,32 4,90 26, ,94 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 464,09 464, ,12 90,57 8:15 12:15 4 6,00 12,00 6, ,04 5,99 32, ,31 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 566,93 566, ,17 110,62 8:15 12: ,60 27,20 4,50 9, ,32 9,73 52, ,85 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 921,29 921, ,43 179,78 8:15 12:15 2 6,20 12,40 3,00 3, ,09 6,23 33, ,64 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 589,76 589, ,16 115, Α-255 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΚΟΛΕΪΚΩ. ΚΕΡΥΕΙΑ - ΕΛΙΚΗ - ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΚΟΛΕΪΚΩ 8:15 12:15 3 3,30 6,60 3, ,63 4,97 26, ,20 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 470,82 470, ,84 91, Α-256 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΔΑΦΗΣ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΟΔΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ) - ΚΟΥΤΟΥΡΙΩΤΗ (ΦΑΣΟΥΛΕΪΚΑ) 151 Α-257 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΔΑΦΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΠΑΡ. 4η ΔΑΒΑΚΗ - ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΟΔΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ) 152 Α-258 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΛΙΑΙΤΙΚΩ ΛΟΓΓΟΣ ΔΗΜΟΥ - ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΛΙΑΙΤΙΚΩ 153 Α-259 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΛΙΑΙΤΙΚΩ ΛΟΓΓΟΣ ΔΗΜΟΥ - ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΛΙΑΙΤΙΚΩ 154 Α-260 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΜΕΗΣ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΜΕΗΣ - ΨΑΧΟΣ ΟΙΚΙΑ - ΓΗΠΕΔΟ ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΩ 155 Α-261 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΜΕΗΣ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΜΕΗΣ - ΠΑΡΑΛΙΑ - ΠΑΠΑΠΡΟΚΟΠΙΟΥ - ΓΗΠΕΔΟ ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΩ - ΘΕΑΤΡΑΚΙ 15:45 1 1,30 1,30 1 8,58 1,97 10, ,35 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 186,74 186, ,83 36,45 8:15 12:15 3 2,10 4,20 2, ,67 4,29 22, ,92 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 406,39 406, ,70 79,31 8:00 12:15 3 4,00 8,00 4, ,26 5,12 27, ,26 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 484,63 484, ,52 94,56 8:00 15:45 4 3,50 7,00 3, ,32 4,90 26, ,94 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 464,09 464, ,12 90,57 15:45 2 4,20 4, ,32 2,60 13, ,84 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 246,38 246, ,60 48,09 8:15 12:15 4 3,00 6,00 3, ,37 4,69 25, ,62 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 443,56 443, ,74 86, Α-262 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΜΕΗΣ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΜΕΗΣ - ΟΙΚΙΑ ΨΑΧΟΥ 8:15 15:45 1 1,30 2,60 1, ,16 3,95 21, ,47 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 373,65 373, ,77 72, Α-263 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΜΕΗΣ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΜΕΗΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΑ 8:15 15:45 1 2,30 4,60 2, ,05 4,38 23, ,11 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 414,71 414, ,53 80, Δ-24 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ 159 Δ-69 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ 160 Δ-74 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ 161 ΔΥ-34 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ 162 Δ-77 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ 163 Δ-73 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ 164 ΔΥ-33 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ 165 Δ-70 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ 166 Δ-71 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ 167 Δ-25 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ 168 ΔΥ-36 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ 169 Δ-27 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ 170 Δ-128 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ 171 Δ-72 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ 172 Δ-129 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ - ΓΥΜΑΣΙΟ ΚΑΤΩ 173 Δ-167 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1ο ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ 174 Δ-131 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ 175 ΔΥ-20 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ 176 Δ-132 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ 177 ΔΥ-21 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ 178 Δ-174 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ 179 Δ-175 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ - 3ο ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ 180 Δ-78 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 3ο ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ 181 Δ-80 Α ΘΜΙΑ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 3ο ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΑΪΚΑΛΙ - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ () 8:00 14: ,20 28,40 14, ,54 9,55 51, ,93 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 904,29 904, ,51 176,46 ΚΑΓΚΑΔΙ - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ () 8:00 14: ,50 37,00 18, ,67 11,42 61, ,93 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 1.081, , ,51 211,00 ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΙΚΑ - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ () 8:00 14:00 3 2,50 5,00 2, ,43 4,47 23, ,30 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 423,03 423, ,36 82,54 ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ () 8:00 14:00 4 8,10 16,20 8, ,01 6,90 36, ,07 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 653,31 653, ,69 127,48 ΦΩΣΤΑΙΑ - ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟ - ΣΤΕΑΪΤΙΚΑ - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ () 8:00 14: ,60 21,20 10, ,73 7,99 42, ,44 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 756,14 756, ,72 147,53 ΠΑΡΑΛΙΑ - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ () 8:00 14:00 3 3,50 7,00 3, ,32 4,90 26, ,94 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 464,09 464, ,12 90,57 ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΩ - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ () 8:00 14:00 3 2,50 5,00 2, ,43 4,47 23, ,30 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 423,03 423, ,36 82,54 ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟ - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ () 8:00 14:00 4 8,70 17,40 8, ,14 7,16 38, ,10 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 677,91 677, ,92 132,28 ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟ - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ () 8:00 14:00 3 8,70 17,40 8, ,14 7,16 38, ,10 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 677,91 677, ,92 132,28 ΑΩ ΑΧΑΪΑ 8:00 14:00 3 5,00 10,00 5, ,15 5,55 29, ,90 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 525,69 525, ,28 102,59 ΣΤΕΑΪΤΙΚΑ-ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 8:00 14:00 4 2,40 4,80 2, ,24 4,43 23, ,59 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 418,96 418, ,51 81,73 ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 1 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - 8:00 14:00 1 1,50 3,00 1, ,54 4,03 21, ,89 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 381,79 381, ,47 74,51 ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ () 8:00 14:00 3 8,10 16,20 8, ,01 6,90 36, ,07 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 653,31 653, ,69 127,48 ΑΩ ΑΧΑΪΑ - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ () 8:00 14:00 3 5,00 10,00 5, ,15 5,55 29, ,90 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 525,69 525, ,28 102,59 ΚΑΡΥΑ - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ () 8:00 14:00 3 6,20 12,40 6, ,42 6,08 32, ,50 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 607,75 607, ,00 118,57 Π. ΚΟΥΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 16, ΜΠΟΥΚΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΩ - 1ο ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΠΕΛΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ () 8:00 12:15 2 4,00 8,00 2,70 1, ,81 5,25 28, ,62 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 496,66 496, ,94 96,90 8:10 12:25 2 1,70 3,40 1, ,91 4,12 22, ,31 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 389,93 389, ,17 76,08 ΣΤΕΑΪΤΙΚΑ - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ () 8:10 13:15 3 2,00 4,00 2, ,48 4,25 22, ,21 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 402,32 402, ,85 78,50 ΑΩ ΑΧΑΪΑ - ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΙΚΑ - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ () 8:10 13:15 4 5,20 10,40 5, ,53 5,64 30, ,09 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 534,01 534, ,11 104,20 ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΩ - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ () 8:10 13:15 3 2,30 4,60 2, ,05 4,38 23, ,11 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 414,71 414, ,53 80,92 ΑΩ ΑΧΑΪΑ - ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΙΚΑ - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ () ΣΤΕΑΪΤΙΚΑ - 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ - 3ο ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ 8:10 12:25 3 5,20 10,40 5,2 2 24,53 5,64 30, ,09 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 534,01 534, ,11 104,20 8:00 12:25 3 3,20 6,40 3, ,75 4,77 25, ,04 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 451,70 451, ,44 88,15 ΜΑΕΤΕΪΚΑ - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ () 8:00 12:15 1 2,00 4,00 2, ,48 4,25 22, ,21 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 402,32 402, ,85 78,50 Β ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ () 8:00 12:15 1 2,30 4,60 2, ,05 4,38 23, ,11 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 414,71 414, ,53 80,92 8

9 182 ΔΥ-59 Β ΘΜΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΠΠΑ 183 Δ-168 Β ΘΜΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΟΥΣΙΚΩ 184 Δ-177 Β ΘΜΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΟΥΣΙΚΩ 185 ΔΥ-53 Β ΘΜΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΟΥΣΙΚΩ - ΓΥΜΑΣΙΟ ΛΟΥΣΙΚΩ 186 Δ-133 Β ΘΜΙΑ ΓΥΜΑΣΙΟ ΓΥΜΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΡΙΟΛΟΥ 187 ΔΥ-57 Β ΘΜΙΑ ΓΥΜΑΣΙΟ ΓΥΜΑΣΙΟ ΚΑΤΩ 188 Δ-134 Β ΘΜΙΑ ΓΥΜΑΣΙΟ ΓΥΜΑΣΙΟ ΚΑΤΩ 189 Δ-135 Β ΘΜΙΑ ΓΥΜΑΣΙΟ ΓΥΜΑΣΙΟ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ 190 Δ-179 Β ΘΜΙΑ ΓΥΜΑΣΙΟ ΓΥΜΑΣΙΟ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ 191 Δ-137 Β ΘΜΙΑ ΓΥΜΑΣΙΟ ΓΥΜΑΣΙΟ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ 192 Δ-136 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΑΣΙΟ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΚΚΟΠΤΕΡΑΣ - ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ 193 Δ-83 Β ΘΜΙΑ ΓΥΜΑΣΙΟ ΓΥΜΑΣΙΟ ΛΟΥΣΙΚΩ 194 Δ-82 Β ΘΜΙΑ ΓΥΜΑΣΙΟ ΓΥΜΑΣΙΟ ΛΟΥΣΙΚΩ 195 Δ-84 Β ΘΜΙΑ ΓΥΜΑΣΙΟ ΓΥΜΑΣΙΟ ΛΟΥΣΙΚΩ 196 Δ-85 Β ΘΜΙΑ ΓΥΜΑΣΙΟ ΓΥΜΑΣΙΟ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ 197 Δ-86 Β ΘΜΙΑ ΓΥΜΑΣΙΟ ΓΥΜΑΣΙΟ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟ ΛΟΥΣΙΚΩ 198 ΔΥ-40 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΩ 199 ΔΥ-40 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΩ 200 ΔΥ-40 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΩ 201 ΔΥ-40 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΩ 202 Δ-87 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΩ 203 Δ-94 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΩ 204 Δ-88 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΩ 205 Δ-89 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΩ 206 Δ-90 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΩ 207 Δ-91 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΩ 208 Δ-92 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΩ 209 Δ-93 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΩ 210 Δ-181 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΩ 211 Δ-182 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΩ 212 Δ-183 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΩ 213 Δ-97 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΛΑΣ 214 Δ-95 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΛΑΣ 215 Δ-96 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΛΑΣ 216 Δ-98 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΛΑΣ 217 Δ-99 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΛΑΣ 218 Δ-34 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΛΑΣ 219 Δ-100 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΕΪΚΩ 220 Δ-101 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΕΪΚΩ 221 Δ-103 Α ΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΕΪΚΩ ΚΑΛΟΓΡΙΑ - ΜΕΤΟΧΙ (ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΤΕΛ) 1 6,00 12,00 6, ,04 5,99 32, ,61 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 598,96 598, ,53 116,87 ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΕΪΚΑ - ΜΙΤΟΠΟΛΗ 8:15 14:00 3 3,00 6,00 3, ,37 4,69 25, ,22 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 468,62 468, ,46 91,42 ΑΩ ΑΧΑΪΑ (ΟΧΤΑΡΕΪΚΑ) - ΛΟΥΣΙΚΑ () 8:15 14:00 2 5,00 10,00 5, ,20 5,80 31, ,00 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 579,70 579, ,40 113,10 ΑΩ ΑΧΑΪΑ - ΛΟΥΣΙΚΑ (ΣΧΟΛΕΙΑ) 8:15 14:00 4 4,00 8,00 4, ,10 5,31 28, ,67 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 531,27 531, ,21 103,67 ΚΟΡΙΤΣΑ - ΡΙΟΛΟΣ () 7:45 13:45 1 5,20 10,40 5, ,62 5,89 31, ,37 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 589,24 589, ,85 114,98 ΒΛΑΧΕΪΚΑ - ΓΥΜΑΣΙΟ ΚΑΤΩ 8:10 13:50 2 7,00 14,00 7, ,93 6,42 34, ,45 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 642,35 642, ,15 125,35 ΒΥΘΟΥΛΚΑ - ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ - ΓΥΜΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΛΙΜΑΑΚΙ (ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΕΪΚΑ) - ΓΥΜΑΣΙΟ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ 8:10 13:50 2 4,00 8,00 4, ,26 5,12 27, ,06 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 512,01 512, ,08 99,90 8:00 13:50 3 3,80 7,60 3, ,88 5,03 26, ,17 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 503,22 503, ,61 98,20 ΓΥΜΑΣΙΟ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ - ΗΡΗΪΔΕΣ ΛΙΜΟΧΩΡΙΟΥ 13:50 2 7,50 7, ,44 3,32 17, ,12 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 332,11 332, ,34 64,81 ΜΑΥΡΗ ΜΥΤΗ (ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΙΪΚΑ) - ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ - ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑ (ΣΧΟΛΕΙΑ) ΗΡΗΪΔΕΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΒΕΖΙΑΔΙΚΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ, ΓΥΜΑΣΙΟ & ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ 8:00 13:50 3 3,60 7,20 3, ,50 4,95 26, ,15 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 494,62 494, ,39 96,49 8:00 12:30 4 7,50 15,00 7, ,88 6,64 35, ,24 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 664,22 664, ,68 129,61 ΠΑΕΪΚΑ - ΤΖΑΪΛΟ 2 2,60 5,20 2, ,25 4,89 26, ,18 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 488,82 488, ,82 95,37 ΦΛΟΚΑ - ΜΑΖΑΡΑΚΙ () 8:15 14:00 1 6,90 13,80 6, ,19 6,71 35, ,30 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 671,33 671, ,96 131,00 ΡΟΒΙΑΙΤΗ - ΑΡΛΑ 1 2,80 5,60 2, ,58 4,73 25, ,97 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 473,30 473, ,57 92,36 ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΕΪΚΑ - ΚΥΡΙΑΖΕΪΚΑ - ΜΙΤΟΠΟΛΗ - ΜΑΖΑΡΑΚΙ () 8:10 13:50 3 4,70 9,40 4, ,58 5,42 29, ,00 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 542,30 542, ,60 105,83 ΜΠΕΚΙΑΡΕΪΚΑ - ΜΙΤΟΠΟΛΗ - ΣΧΟΛΕΙΑ 8:10 13:50 3 2,00 4,00 2, ,48 4,25 22, ,51 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 425,05 425, ,61 82,94 ΠΑΡΑΛΙΑ -ΤΑΡΑΤΕΛΑ - ΑΩ ΑΛΙΣΣΟΣ () ΠΑΡΑΛΙΑ -ΤΑΡΑΤΕΛΑ - ΑΩ ΑΛΙΣΣΟΣ () ΠΑΡΑΛΙΑ -ΤΑΡΑΤΕΛΑ - ΑΩ ΑΛΙΣΣΟΣ () ΠΑΡΑΛΙΑ -ΤΑΡΑΤΕΛΑ - ΑΩ ΑΛΙΣΣΟΣ () 8:10 12:25 4 2,00 4,00 2, ,90 4,35 23, ,25 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 411,53 411, ,31 80,29 8:10 13:15 4 2,00 4,00 2, ,90 4,35 23, ,25 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 411,53 411, ,31 80,29 8:10 14:00 4 2,00 4,00 2, ,90 4,35 23, ,25 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 411,53 411, ,31 80,29 8:10 15:30 4 2,00 4,00 2, ,90 4,35 23, ,25 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 411,53 411, ,31 80,29 ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΣ - ΑΩ ΑΛΙΣΣΟΣ () 8:10 4 1,90 3,80 1, ,69 4,30 22, ,23 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 406,92 406, ,07 79,40 ΚΑΜΕΙΤΣΑ - ΑΩ ΑΛΙΣΣΟΣ () 8:10 4 1,60 3,20 1, ,06 4,15 22, ,17 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 393,12 393, ,41 76,72 ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΣ - ΑΩ ΑΛΙΣΣΟΣ () 8:10 4 1,90 3,80 1, ,69 4,30 22, ,23 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 406,92 406, ,07 79,40 ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΣ - ΑΩ ΑΛΙΣΣΟΣ () 8:10 4 1,90 3,80 1, ,69 4,30 22, ,23 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 406,92 406, ,07 79,40 ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΣ - ΑΩ ΑΛΙΣΣΟΣ () 8:10 4 1,90 3,80 1, ,69 4,30 22, ,23 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 406,92 406, ,07 79,40 ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΣ - ΑΩ ΑΛΙΣΣΟΣ () 8:10 4 1,90 3,80 1, ,69 4,30 22, ,23 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 406,92 406, ,07 79,40 ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΣ - ΑΩ ΑΛΙΣΣΟΣ () 8:10 3 1,90 3,80 1, ,69 4,30 22, ,23 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 406,92 406, ,07 79,40 ΘΕΣ. ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ - ΑΩ ΑΛΙΣΣΟΣ () 8:10 12:25 1 1,70 3,40 1, ,27 4,20 22, ,19 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 397,72 397, ,63 77,61 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΩ - ΚΑΜΕΙΤΣΑ 14:00 1 1,40 1,40 1,40 1 8,82 2,03 10, ,45 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 192,05 192, ,55 37,47 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΩ - ΚΑΜΕΙΤΣΑ 15:30 1 1,50 1,50 1,50 1 8,93 2,05 10, ,46 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 194,35 194, ,16 37,93 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΩ - ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΣ 14:00 2 1,90 1,90 1,90 1 9,35 2,15 11, ,50 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 203,55 203, ,60 39,72 ΦΩΣΤΑΙΑ - ΑΡΛΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ) 8:00 16:00 1 3,10 6,20 3, ,21 4,88 26, ,93 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 461,79 461, ,51 90,10 ΖΗΣΙΜΑΙΪΚΑ - ΑΡΛΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ) 8:00 16:00 3 2,00 4,00 2, ,90 4,35 23, ,25 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 411,53 411, ,31 80,29 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΖΑΚΛΕΪΚΑ - ΦΛΟΚΑ - ΖΗΣΙΜΑΙΪΚΑ - ΑΡΛΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ) ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ - ΦΩΣΤΑΙΑ - ΑΡΛΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ) 8:00 13: ,90 25,80 8,30 4, ,72 10,06 53, ,06 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 951,91 951, ,88 185,72 8:00 16:00 4 5,00 10,00 5, ,20 5,80 31, ,00 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 548,70 548, ,40 107,05 ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ - ΑΡΛΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ) 8:00 13:30 4 5,00 10,00 5, ,20 5,80 31, ,00 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 548,70 548, ,40 107,05 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΛΑΣ - ΡΟΒΙΑΙΤΗ 8:00 13:30 2 2,80 5,60 2, ,99 4,60 24, ,43 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 435,24 435, ,91 84,92 ΓΟΜΟΣΤΟ - ΚΑΡΕΪΚΑ () 8:00 13:15 4 3,00 6,00 3, ,37 4,69 25, ,62 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 443,56 443, ,74 86,53 ΓΟΜΟΣΤΟ - ΚΑΡΕΪΚΑ () 8:00 16:15 3 3,00 6,00 3, ,37 4,69 25, ,62 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 443,56 443, ,74 86,53 ΓΟΜΟΣΤΟ - ΚΑΡΕΪΚΑ () 8:00 13:15 4 3,00 6,00 3, ,37 4,69 25, ,62 ΟΧΙ ΤΑΞΙ 443,56 443, ,74 86,53 9

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Α.Ζυγούρα Τηλέφωνο : 2613 613401 Fax : 2610 490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Α.Ζυγούρα Τηλέφωνο : 2613 613401 Fax : 2610 490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 29-10-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 284935/7236 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

Α. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 02 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 83164 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση :Καραολή & Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 2-2-2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 32151/1157 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012 ΘΕΜΑ: 17 ο Αναπροσαρμογή δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Hλείας 2) Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Hλείας Διοικητήριο Πύργος

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Hλείας 2) Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Hλείας Διοικητήριο Πύργος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ, 15 Σεπτεμβρίου 2014 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 243254/2366 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-052302. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-052302. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52302-2015:text:el:html Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-052302 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014 ΘΕΜΑ: 44 ο Διαδικασία ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 847-36/09-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /23-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /23-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /23-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2012 ΘΕΜΑ: 18 ο Αναπροσαρμογή & διορθώσεις δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Ιανουαρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7562 (229) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012 ΘΕΜΑ: 18 ο Έγκριση αναπροσαρμογής δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση παράτασης παράδοσης του έργου: «Ψηφιακή Προβολή της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-051728. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-051728. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:51728-2015:text:el:html Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-051728 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 261/2015

Απόφαση υπ αριθ. 261/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 10 η Απόφαση υπ αριθ. 261/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Λακκί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα 19-08-2016 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. Πρωτ: 5824 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΝΠΔΔ - Ταχ. Δ/νση. Τέρμα Ιοκάστης,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Έγκριση για την Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) «ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Διαχείρισης Λυμάτων & Ανάπτυξη Δικτύου Στάσεων με χρήση Α.Π.Ε

Έργα Διαχείρισης Λυμάτων & Ανάπτυξη Δικτύου Στάσεων με χρήση Α.Π.Ε Έργα Διαχείρισης Λυμάτων & Ανάπτυξη Δικτύου Στάσεων με χρήση Α.Π.Ε Δήμος Αιγιαλείας Χριστόπουλος Βασίλειος Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Αιγίου Δικαιούχος : ΔΕΥΑ Αιγίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002548787 2015-01-29

15PROC002548787 2015-01-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2015 ΘΕΜΑ: 27 ο Τροποποίηση δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 698/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 698/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 698/2015 ΘΕΜΑ: 80 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση α) αποτελεσμάτων ως προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα, 21 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 49099 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Ταχ. Κώδικας: Τ.Κ 712 02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 07/05/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 92605 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πληροφορίες : Χρυσή Γεωργιάδου Λάρισα 23-10-2015 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: οικ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Περιφέρεια Αττικής

Αρ. Πρωτ.: οικ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Περιφέρεια Αττικής 6PROC004582926 206-06-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Τρώων & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 750-32/13-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: α)

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για ανάθεση νέων μαθητικών δρομολογίων κατόπιν διαπραγμάτευσης.

Ανακοίνωση για ανάθεση νέων μαθητικών δρομολογίων κατόπιν διαπραγμάτευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 24 Ιουνίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 286275(9042) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

1562 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ. Α) ομόφωνα

1562 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ. Α) ομόφωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 31 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.: οικ. 196251 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΥ0ΡΩΚΑ-ΦΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΩΥ0ΡΩΚΑ-ΦΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΕΙΒΘ-ΤΛΡ Αθήνα 21 / 1 /2013 ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002461010 2014-12-09

14PROC002461010 2014-12-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Μ. Φραγκουδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/29-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/29-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/29-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 633-24/29-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

- 2 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ.. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- 2 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ.. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά: 27-4-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ. : 1947 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΘΕΜΑ: 38 ο Μη παραδεκτή και μη εξεταστέα ένσταση κατά του πρακτικού της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας:

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΤΡΑ, 1/9/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 634 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 114-116, ΠΑΤΡΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 26225 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Καμπέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013 ΘΕΜΑ: 91 ο Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001867690 2014-02-13

14PROC001867690 2014-02-13 ΑΔΑ: ΒΙΡΧ7Λ7-ΕΧ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου K. Μ. : Π47/2012 ΠΡΟΫΠ.: 1.845,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά: Η Οικονομική Επιτροπή Π.Α.Μ.Θ. και η Π.Ε. Δράμας έχοντας υπόψη:

Σχετικά: Η Οικονομική Επιτροπή Π.Α.Μ.Θ. και η Π.Ε. Δράμας έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα: 16/01/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΙΚΗ Δ/ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. ΓΠ/ΔΡ 196/2015 Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /20-7-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 768/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /20-7-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 768/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /20-7-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 768/2015 ΘΕΜΑ: 39 ο Έγκριση της προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση της παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε) Ταχ/κη Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Αικ. Αδάμου Τηλ.: 210 3748736 Fax: 210 3748730

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 945/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 945/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 945/2013 ΘΕΜΑ 14 ο Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης αποτελεσμάτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4871/22-11-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4871/22-11-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΝΜ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002983952 2015-08-21

15PROC002983952 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τον καθαρισμό συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 7/10/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 107346/9627 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ/νση: Πλ. Τσιροπινά Ταχ. Κώδ.: 84100 Τηλ.: 22813-61538,39

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 935/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 935/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 935/2015 ΘΕΜΑ: 27 ο «Τροποποίηση δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας &

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004425595 2016-05-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Λάρισα 30/07/2015 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.Οικ. 11641/136083 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 31-8-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 229420/5580 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Ε. Αλογογιάννη Τηλ.: 210-3748742

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1002/2015 ΘΕΜΑ: 28 ο Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στον

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης 2/2016. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έχοντας υπόψη:

Αρ. Πρόσκλησης 2/2016. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάμος 2/2/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 4671/403 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10-04 - 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.: 22258 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 848/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 848/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 848/2015 ΘΕΜΑ: 22 ο Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας της 21-07-2015 για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015 ΘΕΜΑ: 31 ο Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Ενστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002612824 2015-03-04

15PROC002612824 2015-03-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4/3/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 8161 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014 ΘΕΜΑ: 31 ο Εισήγηση Έγκρισης Μειοδότη Αναδόχου για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 02.04.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 522 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 764/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 764/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-01 ΑΠΟΦΑΣΗ 76/01 ΘΕΜΑ: 6 ο Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης Μειοδότη στο πλαίσιο της διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ ΝΕΜΕΑ 3-7-2015 Αριθμ.Πρωτ.4148 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα