Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τον Καταµερισµό και την Εκχώρηση σε Μακροχρόνια Βάση του ικαιώµατος Μεταφοράς µέσω των ιασυνδέσεων των Βορείων Συνόρων της Ελλάδας κατά τη ιάρκεια του Έτους Γενικά 1.1. Εισαγωγή Το παρόν τεύχος προκήρυξης αποτελείται από την προκήρυξη και τα εξής πέντε παραρτήµατα: Υπόδειγµα Αίτησης Συµµετοχής, Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, Υπόδειγµα Προσφοράς, Σχέδιο Σύµβασης και Παραδείγµατα αξιολόγησης προσφορών & κατακύρωσης διαγωνισµού. Η προκήρυξη περιλαµβάνει τους όρους του πλειοδοτικού διαγωνισµού, που διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 εδάφιο ε του άρθρου 177 του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος (ΦΕΚ Β 654/ ), το οποίο προστέθηκε µε την υπ αριθµ. 5/Β/Φ1/οικ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 1440/ ), από την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (εφεξής ιαχειριστής του Συστήµατος), η οποία έχει συσταθεί µε το Π.. 328/2000 (ΦΕΚ Α 268/200) και εδρεύει στη Νέα Σµύρνη επί της οδού Αµφιθέας 11, µετά από έγκριση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας. Ο διαγωνισµός αφορά στον καταµερισµό καθαρής ικανότητας µεταφοράς 200 ΜW για εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται για δέσµευση σε µακροχρόνια βάση (για το έτος 2002) και αφορά στο σύνολο των διασυνδέσεων των βορείων συνόρων της Ελλάδας, δηλαδή τις διασυνδέσεις µε την Αλβανία, την Π.Γ..Μ. και την Βουλγαρία. Στον διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν οι κάτοχοι άδειας προµήθειας εκτός από τη ΕΗ Α.Ε., για την άσκηση του δικαιώµατος εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα µε τους όρους της άδειάς τους, καθώς και οι Επιλέγοντες Πελάτες για την άσκηση του δικαιώµατος εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για δική τους αποκλειστικά χρήση. Στους υπερθεµατιστές που θα προκύψουν από το διαγωνισµό εκχωρείται δικαίωµα χρήσης τµήµατος της δηµοπρατούµενης ικανότητας µεταφοράς Νοµικό πλαίσιο διαδικασίας α) Ο παρών πλειοδοτικός διαγωνισµός διέπεται από: i) Τις διατάξεις του νόµου 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», (ΦΕΚ Α 286), όπως τροποποιήθηκε από το Νόµο 2837/2000 «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισµού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 178) και το Νόµο 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε Ελληνικά Ναυπηγεία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 201). 1

2 ii) iii) Τις διατάξεις του Π.. 328/2000 (ΦΕΚ Α 268/ ) Σύσταση και καταστατικό της Ανώνυµης Εταιρείας «ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» Τις διατάξεις της υπ αριθµ. 5/Β/Φ1/οικ.8989 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Έγκριση του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος» (ΦΕΚ Β 654/ ). iv) Τις διατάξεις της υπ αριθµ. 5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β 623/ ). v) Τις διατάξεις της υπ αριθµ. 5/Β/Φ1/οικ απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Μεταβατικές διατάξεις του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β 1440/ ). vi) Τις διατάξεις της υπ αριθµ. 5/ΗΛ/Φ1/7705 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Χορήγηση Άδειας ιαχείρισης και Εκµετάλλευσης του Συστήµατος στην Εταιρεία ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΦΕΚ Β 492/ ). vii) Τις διατάξεις της υπ αριθµ. 5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ. 337 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Καθορισµός όρων και κριτηρίων για την αναγνώριση Επιλεγόντων Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας» (ΦΕΚ Β 22/ ). viii) Τις διατάξεις της υπ αριθµ. 5/ΗΛ/Β/Φ.1/οικ απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισµός Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Έκδοση 1)» (ΦΕΚ Β 1498/ ). β) Κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται ρητά και ειδικά από τις ανωτέρω διατάξεις διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Αντικείµενο 2.1. Από το σύνολο των διασυνδέσεων των βορείων συνόρων της χώρας, δηλαδή των διασυνδέσεων µε την Αλβανία, την Π.Γ..Μ. και την Βουλγαρία, δηµοπρατείται καθαρή ικανότητα µεταφοράς 200 MW για εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, η οποία διατίθεται για δέσµευση σε µακροχρόνια βάση. Η ισχύς των 200 MW αφορά στο σύνολο των διασυνδέσεων των βορείων συνόρων της Ελλάδας, χωρίς διάκριση αναφορικά µε την κατανοµή της ισχύος αυτής στις επί µέρους διασυνδέσεις. Με τον τρόπο αυτό για τους σκοπούς του παρόντος πλειοδοτικού διαγωνισµού οι διασυνδέσεις των βορείων συνόρων της Ελλάδας αντιµετωπίζονται ως ενιαίο σύνολο Η εκχώρηση του δικαιώµατος δέσµευσης τµήµατος της συνολικής ικανότητας µεταφοράς των διασυνδέσεων που δηµοπρατείται, ισχύει για το έτος Επιτροπή διαγωνισµού 3.1. Ο πλειοδοτικός διαγωνισµός διεξάγεται από την Επιτροπή ιαγωνισµού, τα µέλη της οποίας ορίζονται από το ιαχειριστή του Συστήµατος. 2

3 3.2. Η Επιτροπή ιαγωνισµού τηρεί πρακτικά καθ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισµού. 4. Τόπος και χρόνος υποβολής φακέλων στον πλειοδοτικό διαγωνισµό 4.1. Ως τόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού ορίζεται η έδρα του ιαχειριστή του Συστήµατος, επί της Λεωφόρου Αµφιθέας αριθµός 11 στη Νέα Σµύρνη Ως ηµεροµηνία κατάθεσης φακέλων συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται η Παρασκευή 14 εκεµβρίου Ως χρόνος κατάθεσης φακέλων συµµετοχής ορίζεται το χρονικό διάστηµα από ώρα 11:00 έως ώρα 13:00 της ηµεροµηνίας κατάθεσης φακέλων συµµετοχής στο διαγωνισµό Η Επιτροπή ιαγωνισµού κηρύσσει την έναρξη του διαγωνισµού και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τους φακέλους συµµετοχής Η Επιτροπή ιαγωνισµού δικαιούται µε αιτιολογηµένη απόφασή της να παρατείνει το χρόνο κατάθεσης φακέλων συµµετοχής. Κατά τη λήξη του χρόνου διεξαγωγής του διαγωνισµού ο Πρόεδρος της Επιτροπής ιαγωνισµού ερωτά αν υπάρχει άλλος ενδιαφερόµενος για κατάθεση φακέλου συµµετοχής και αν δεν υπάρχει κανένας, κηρύσσει το πέρας της διαδικασίας παραλαβής φακέλων συµµετοχής Αµέσως µετά το πέρας της διαδικασίας παραλαβής φακέλων συµµετοχής συντάσσεται πρακτικό ολοκλήρωσης της διαδικασίας παραλαβής φακέλων συµµετοχής. 5. Συµµετοχή στον πλειοδοτικό διαγωνισµό 5.1. ικαίωµα συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισµό έχουν: α) Οι κάτοχοι άδειας προµήθειας για την άσκηση του δικαιώµατος εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε τους όρους της άδειας που κατέχουν. Στο διαγωνισµό δεν δικαιούται να συµµετάσχει η ΕΗ Α.Ε. β) Οι Επιλέγοντες Πελάτες για την άσκηση του δικαιώµατος εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για δική τους αποκλειστικά χρήση µέσω των διασυνδέσεων των βορείων συνόρων της χώρας Περιεχόµενο προσφοράς α) Η τιµή κάθε προσφοράς πρέπει να είναι µεγαλύτερη του µηδενός (0) και εκφράζεται σε ακέραιες χιλιάδες Ευρώ ανά MW-έτος. β) Κάθε προσφορά πρέπει να αφορά δέσµευση ισχύος πολλαπλάσιας του ενός (1) ΜW µε ανώτατο όριο τα διακόσια (200) ΜW και αφορά οµοιόµορφα όλες τις ώρες του έτους Κάθε Συµµετέχων δικαιούται να επιµερίσει την ισχύ για την οποία υποβάλλει προσφορά σε επί µέρους τµήµατα ισχύος ακέραιων ΜW, και να δηλώσει διαφορετικό µοναδιαίο τίµηµα για κάθε τµήµα ισχύος. 3

4 γ) Τροποποίηση της προσφοράς απαγορεύεται µετά την κατάθεση του φακέλου συµµετοχής. δ) Η προσφορά που υποβλήθηκε µε τη νόµιµη κατάθεση φακέλου ισχύει µέχρι την υπογραφή των συµβάσεων εκχώρησης δικαιώµατος χρήσης τµήµατος συνολικής ικανότητας µεταφοράς για εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το σύνολο των διασυνδέσεων των βορείων συνόρων της Ελλάδας για το έτος Περιεχόµενο φακέλου συµµετοχής α) Ο φάκελος συµµετοχής κατατίθεται σφραγισµένος και φέρει συµπληρωµένα τα εξής στοιχεία: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002, ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ή ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ Α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ, ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ». Ο φάκελος συµµετοχής περιλαµβάνει τρεις επίσης σφραγισµένους φακέλους, τον φάκελο αίτησης συµµετοχής, τον φάκελο εγγυητικής επιστολής συµµετοχής και τον φάκελο προσφοράς. β) Ο φάκελος αίτησης συµµετοχής φέρει ευκρινώς συµπληρωµένα τα εξής στοιχεία «ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ή ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ Α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ» και περιλαµβάνει: i. Έντυπο Αίτησης Συµµετοχής, στην ελληνική γλώσσα, όπως προβλέπεται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας προκήρυξης. ii. Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε τον Ν.1599/1986 του Συµµετέχοντος ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισµού. iii. Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας προµήθειας, εάν ο Συµµετέχων είναι προµηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, ή υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε το Ν. 1599/1986 ότι είναι Επιλέγων Πελάτης. iv. Εξουσιοδότηση του Συµµετέχοντος στον πλειοδοτικό διαγωνισµό προς το Εξουσιοδοτηµένο Πρόσωπο να τον εκπροσωπεί στο όνοµά του για λογαριασµό του κατά οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του παρόντος πλειοδοτικού διαγωνισµού. v. Τα ονόµατα των προσώπων που θα παρευρίσκονται κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων συµµετοχής που κατατίθενται στα πλαίσια του πλειοδοτικού διαγωνισµού. Ο αριθµός των προσώπων αυτών, περιλαµβανοµένου και του Εξουσιοδοτηµένου Προσώπου, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τρία (3). vi. Υπεύθυνη δήλωση του Συµµετέχοντος σύµφωνα µε το Ν. 1599/1986 ότι σε περίπτωση που καταστεί υπερθεµατιστής θα προσκοµίσει κατά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µε το ιαχειριστή του Συστήµατος όλα τα πιστοποιητικά που προβλέπονται ως απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα της σύµβασης σύµφωνα µε το Παράρτηµα IV της παρούσας. 4

5 γ) Ο φάκελος Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής φέρει ευκρινώς συµπληρωµένα τα εξής στοιχεία «ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ή ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ Α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ» και παραµένει σφραγισµένος µέχρι την ηµεροµηνία αποσφράγισης των φακέλων προσφοράς. Στο φάκελο αυτό περιέχεται ανέκκλητη Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙ, για ποσό ίσο µε το σύνολο της προσφοράς του. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, που λειτουργούν νόµιµα σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών αυτών δικαίωµα έκδοσης εγγυητικών επιστολών. δ) Ο φάκελος προσφοράς φέρει ευκρινώς συµπληρωµένα τα εξής στοιχεία: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ή ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ Α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ», και περιέχει την προσφορά σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσας προκήρυξης Κατάθεση φακέλου συµµετοχής α) Κάθε φάκελος συµµετοχής κατατίθεται στο όνοµα και για λογαριασµό ενός Συµµετέχοντος από εξουσιοδοτηµένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο ενώπιον της Επιτροπής ιαγωνισµού, η οποία και τον µονογράφει. β) Ο φάκελος συµµετοχής κατατίθεται αυτοπροσώπως από τον Συµµετέχοντα ή από εξουσιοδοτηµένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο. Το πρόσωπο που καταθέτει φάκελο συµµετοχής οφείλει κατά την κατάθεση του φακέλου να αποδεικνύει την εξουσιοδότησή του από το Συµµετέχοντα για την κατάθεση φακέλου προσφοράς, προσκοµίζοντας ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. εν επιτρέπεται η κατάθεση φακέλου συµµετοχής µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. γ) Η κατάθεση φακέλου συµµετοχής συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος διαγωνισµού. δ) Ο φάκελος συµµετοχής που κατατέθηκε εµπροθέσµως και νοµίµως απαγορεύεται να αποσυρθεί µετά το πέρας της διαδικασίας παραλαβής φακέλων συµµετοχής. Ο Συµµετέχων στο διαγωνισµό που αποσύρει το φάκελο συµµετοχής που κατατέθηκε εµπροθέσµως και νοµίµως κηρύσσεται έκπτωτος από το διαγωνισµό µε απόφαση της Επιτροπής ιαγωνισµού. 6. Αποσφράγιση φακέλων συµµετοχής, αποσφράγιση και έλεγχος φακέλων αίτησης συµµετοχής και αποσφράγιση φακέλων εγγυητικής επιστολής συµµετοχής και προσφοράς 6.1. Μετά τη σύνταξη του πρακτικού ολοκλήρωσης της διαδικασίας παραλαβής φακέλων συµµετοχής η Επιτροπή ιαγωνισµού αποσφραγίζει τους φακέλους συµµετοχής Μετά την αποσφράγιση κάθε φακέλου συµµετοχής, η Επιτροπή ιαγωνισµού µονογράφει τους επί µέρους εσώκλειστους σφραγισµένους φακέλους που αυτός εµπεριέχει, δηλαδή το φάκελο αίτησης συµµετοχής, το φάκελο εγγυητικής επιστολής συµµετοχής και το φάκελο προσφοράς, αποσφραγίζει το φάκελο αίτησης συµµετοχής και µονογράφει την αίτηση καθώς και κάθε φύλλο των δικαιολογητικών που επισυνάπτονται σε αυτή. 5

6 6.3. Η Επιτροπή ιαγωνισµού ελέγχει την πληρότητα του φακέλου αίτησης συµµετοχής, αποφαίνεται σχετικά µε το αποδεκτό ή µη του φακέλου συµµετοχής και ανακοινώνει την απόφασή της ενώπιον των Εξουσιοδοτηµένων Προσώπων των Συµµετεχόντων. Όσοι κατέθεσαν φάκελο συµµετοχής που κρίθηκε µη αποδεκτός από την Επιτροπή ιαγωνισµού αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού Μη αποδεκτοί φάκελοι συµµετοχής επιστρέφονται στο Συµµετέχοντα ή στο Εξουσιοδοτηµένο Πρόσωπο του Συµµετέχοντος µετά την δηµοσίευση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού Ο φάκελος προσφοράς και ο φάκελος στον οποίο περιέχεται η Εγγυητική Επιστολή παραµένουν σφραγισµένοι µέχρι την ηµεροµηνία αποσφράγισης των φακέλων προσφοράς και Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής. Η ηµεροµηνία, η ώρα και ο τόπος αποσφράγισης των φακέλων προσφοράς και Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής καθορίζονται από το ιαχειριστή του Συστήµατος. Κατά την ηµεροµηνία αυτή αποσφραγίζονται οι φάκελοι προσφοράς και Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής που αντιστοιχούν στους αποδεκτούς φακέλους. Οι Συµµετέχοντες που έχουν υποβάλει αποδεκτό φάκελο αίτησης συµµετοχής καλούνται εγγράφως από το ιαχειριστή του Συστήµατος για να παραστούν κατά την αποσφράγιση των φακέλων προσφοράς και Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής Η αποσφράγιση των φακέλων προσφοράς και των φακέλων Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής διεξάγεται από την Επιτροπή ιαγωνισµού παρουσία των Συµµετεχόντων ή των Εξουσιοδοτηµένων Προσώπων και ταυτόχρονα για όλες τις προσφορές Πρώτα αποσφραγίζονται οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής όλων των Συµµετεχόντων, µονογράφονται και ελέγχεται εάν το περιεχόµενό τους είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής του Παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας προκήρυξης. Εάν το περιεχόµενο της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής δεν είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής του Παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας προκήρυξης, η Επιτροπή ιαγωνισµού αποφαίνεται περί αυτού και στη συνέχεια αποκλείει από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού τον Συµµετέχοντα. Στην περίπτωση αυτή ο φάκελος της προσφοράς του παραµένει σφραγισµένος και επιστρέφεται στον Συµµετέχοντα µετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι προσφοράς και µονογράφεται κάθε φύλλο του περιεχοµένου τους. 7. Αποδεκτές προσφορές 7.1. Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει πλήρως συµπληρωµένο το υπόδειγµα προσφοράς του Παραρτήµατος ΙΙΙ Το συνολικό ποσό της προσφοράς, δηλαδή το ποσό που αναγράφεται ως σύνολο στη στήλη (Γ) του υποδείγµατος του Παραρτήµατος ΙΙΙ, πρέπει να καλύπτεται από την αντίστοιχη Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας προκήρυξης. 6

7 7.3. Ο Συµµετέχων οφείλει να δηλώσει ρητά επί της προσφοράς του, εάν αποδέχεται ή όχι την εκχώρηση σε αυτόν µέρους της συνολικής αιτούµενης ισχύος καθώς και εάν αποδέχεται ή όχι την εκχώρηση σε αυτόν µέρους της ισχύος ενός εκ των τµηµάτων ισχύος, εφόσον έχει επιµερίσει την προσφορά του σε τµήµατα ισχύος, σε περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 8.3.(ε) εν επιτρέπεται υποβολή προσφοράς υπό αίρεση, όρο ή επιφύλαξη καθώς και η υποβολή εναλλακτικών προσφορών Εάν η προσφορά δεν πληροί τους όρους του παρόντος διαγωνισµού κρίνεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Επιτροπής ιαγωνισµού µη αποδεκτή και δεν λαµβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης προσφορών. 8. Αξιολόγηση προσφορών και κατακύρωση του πλειοδοτικού διαγωνισµού 8.1. Τρόπος ικανοποίησης προσφορών Για κάθε Συµµετέχοντα µπορεί να ικανοποιηθούν ένα, περισσότερα ή όλα τα τµήµατα ισχύος από αυτά στα οποία έχει επιµερίσει την προσφορά του ή και µέρος τµήµατος ισχύος σε περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 8.3 (ε). Τα τµήµατα ισχύος, των οποίων την εκχώρηση ζητά ένας Συµµετέχων, λαµβάνονται υπόψη σωρευτικά και δεν αποτελούν εναλλακτικές προσφορές Πίνακας κατάταξης Οι προσφορές των Συµµετεχόντων εάν αυτές δεν είναι επιµερισµένες σε τµήµατα ή οι επί µέρους προσφορές Συµµετεχόντων, εφόσον αυτές είναι επιµερισµένες σε τµήµατα, κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά τιµής ανά MW. Η κατάταξη αυτή καταγράφεται από την Επιτροπή ιαγωνισµού και αποτελεί τον πίνακα κατάταξης. Κάθε ποσότητα που έχει καταταγεί στον πίνακα ονοµάζεται για τη διαδικασία αξιολόγησης και κατακύρωσης «αξιολογούµενο προς εκχώρηση τµήµα» Μέθοδος αξιολόγησης προσφορών α) Μετά τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης, η Επιτροπή ιαγωνισµού αρχίζοντας από το αξιολογούµενο προς εκχώρηση τµήµα για το οποίο έχει προσφερθεί η υψηλότερη τιµή, αθροίζει τις ποσότητες, έως ότου η συνολική ποσότητα ζητούµενης ισχύος να ισούται ή να υπερβαίνει για πρώτη φορά την ισχύ των δηµοπρατούµενων 200 MW. Η τιµή στην οποία συµβαίνει αυτό συνιστά την τιµή κατωφλίου. Η τιµή κατωφλίου δεν ταυτίζεται απαραιτήτως µε την ενιαία τιµή πληρωµής. β) Εάν η συνολικά ζητούµενη ποσότητα έως και την τιµή κατωφλίου είναι ακριβώς ίση µε 200 MW, τότε ικανοποιούνται όλα τα αξιολογούµενα προς εκχώρηση τµήµατα για τα οποία έχει προσφερθεί τιµή µεγαλύτερη ή ίση της τιµής κατωφλίου. Η ενιαία τιµή πληρωµής ανά µονάδα είναι η τιµή που έχει προσφερθεί για αξιολογούµενα προς εκχώρηση τµήµατα και η οποία έπεται αµέσως µετά την τιµή κατωφλίου. Εάν δεν ακολουθεί άλλο αξιολογούµενο προς εκχώρηση τµήµα µετά το όριο που διαµορφώνεται από την τιµή κατωφλίου, η ενιαία τιµή πληρωµής ισούται µε το µηδέν (0). 7

8 γ) Εάν η συνολικά ζητούµενη ποσότητα έως και την τιµή κατωφλίου είναι µεγαλύτερη των 200 MW, τότε η ενιαία τιµή πληρωµής ανά µονάδα συµπίπτει µε την τιµή κατωφλίου. Στην περίπτωση αυτή ικανοποιούνται αρχικά όλα τα αξιολογούµενα προς εκχώρηση τµήµατα για τα οποία έχει προσφερθεί τιµή µεγαλύτερη της τιµής κατωφλίου, και εκχωρείται ανάλογα η ζητούµενη ικανότητα διασύνδεσης στους Συµµετέχοντες. Στη συνέχεια, υπολογίζεται από την Επιτροπή ιαγωνισµού το υπόλοιπο ικανότητας διασύνδεσης που αποµένει διαθέσιµο, το οποίο µπορεί να διατεθεί για τα αξιολογούµενα προς εκχώρηση τµήµατα για τα οποία έχει προσφερθεί τιµή ίση µε το επίπεδο της τιµής κατωφλίου, και το οποίο είναι µικρότερο από την συνολικά ζητούµενη µε τιµή κατωφλίου ποσότητα. δ) Εάν η ζήτηση στο επίπεδο της τιµής κατωφλίου είναι µεγαλύτερη από το διαθέσιµο υπόλοιπο της δηµοπρατούµενης ικανότητας µεταφοράς, καθορίζεται από την Επιτροπή ιαγωνισµού µε κλήρωση η σειρά σύµφωνα µε την οποία θα εξετασθούν τα αξιολογούµενα προς εκχώρηση τµήµατα για τα οποία έχει προσφερθεί τιµή ίση µε την τιµή κατωφλίου, ανεξάρτητα από την ποσότητα που αντιστοιχεί στα αξιολογούµενα προς εκχώρηση τµήµατα αυτά. Τα τµήµατα αυτά ικανοποιούνται µε βάση τη σειρά που θα προκύψει και µειώνεται αντίστοιχα κάθε φορά το υπόλοιπο της ικανότητας διασύνδεσης που αποµένει, έως ότου ευρεθεί κάποιο αξιολογούµενο προς εκχώρηση τµήµα µε ζητούµενη ποσότητα µεγαλύτερη του υπολοίπου αυτού. ε) Στον Συµµετέχοντα, ο οποίος έχει ζητήσει το τελευταίο αξιολογούµενο προς εκχώρηση τµήµα της προηγουµένης παραγράφου εκχωρείται το διαθέσιµο υπόλοιπο, έτσι ώστε να καλυφθεί πλήρως η δηµοπρατούµενη ικανότητα µεταφοράς των 200 MW και να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Εάν ο Συµµετέχων αυτός έχει δηλώσει στην προσφορά του ότι δεν αποδέχεται την εκχώρηση µέρους της ζητούµενης ισχύος, εξετάζεται το αµέσως επόµενο αξιολογούµενο προς εκχώρηση τµήµα άλλου συµµετέχοντος για το οποίο έχει προσφερθεί τιµή ίση µε το επίπεδο της τιµής κατωφλίου, µε βάση τη σειρά που ορίσθηκε µε την κλήρωση. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται µέχρι να καλυφθεί το σύνολο της δηµοπρατούµενης ικανότητας µεταφοράς των 200 MW. στ) Εάν αποµείνει υπόλοιπο ικανότητας µεταφοράς, το οποίο δεν έχει διατεθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω, αυτό διατίθεται για δέσµευση σε βραχυχρόνια βάση για εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. ζ) Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή της διαδικασίας αξιολόγησης καταγράφονται σε ειδικό πρακτικό της Επιτροπής ιαγωνισµού. Οι υπερθεµατιστές, που προκύπτουν από την εφαρµογή της διαδικασίας αξιολόγησης κατατάσσονται σε πίνακα προτεραιότητας Ενιαία τιµή πληρωµής Η τιµή πληρωµής είναι ενιαία για κάθε MW καθαρής ικανότητας µεταφοράς που δεσµεύεται και για κάθε Συµµετέχοντα. Η τελική τιµή πληρωµής ανά µονάδα σε ετήσια βάση ισούται µε την τιµή του τµήµατος, στην οποία θα εκχωρείτο το διακοσιοστό πρώτο (201) MW, αν ήταν διαθέσιµο Αποτελέσµατα διαγωνισµού α) Τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού περιλαµβάνουν τον πίνακα κατάταξης, το πρακτικό των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από την εφαρµογή της µεθόδου αξιολόγησης προσφορών και τον πίνακα προτεραιότητας. Τα αποτελέσµατα του 8

9 διαγωνισµού υποβάλλονται από την Επιτροπή ιαγωνισµού στο ιοικητικό Συµβούλιο του ιαχειριστή του Συστήµατος για έγκριση. β) Αφού εγκριθούν τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (www.rae.gr) και κοινοποιούνται στους Συµµετέχοντες Υπογραφή σύµβασης α) Κάθε Συµµετέχων στον οποίο εκχωρείται τελικά ισχύς για το έτος 2002 κατά τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω καλείται εγγράφως εντός προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την δηµοσίευση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού για να υπογράψει σχετική σύµβαση µε το ιαχειριστή του Συστήµατος, προσκοµίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: i) Νοµιµοποιητικά έγγραφα, ήτοι επικυρωµένα αντίγραφα νόµιµης σύστασης και λειτουργίας νοµικού προσώπου (αντίγραφο καταστατικού, ΦΕΚ ή αντίγραφο σελίδας εµπορικού µητρώου, όπου αυτό υπάρχει, ή άλλο αντίστοιχο δηµόσιο έγγραφο), νοµιµοποιητικά έγγραφα σχετικά µε την εκπροσώπηση του Συµµετέχοντος (αντίγραφο απόφασης διοικητικού συµβουλίου ανώνυµης εταιρείας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας για την υπογραφή σύµβασης), καθώς και αυτά που αναφέρονται ως απαραίτητα δικαιολογητικά στο Παράρτηµα ΙV της παρούσας προκήρυξης. ii) Αποδεικτικό πληρωµής στο λογαριασµό του ιαχειριστή του Συστήµατος (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, αριθµός λογαριασµού 040/ ) ποσού ίσου µε µία δόση του ετήσιου ανταλλάγµατος, που αντιστοιχεί στην ισχύ που εκχωρήθηκε στον υπερθεµατιστή µε βάση την ενιαία τιµή πληρωµής σύµφωνα µε το σχέδιο σύµβασης. iii) Μία ανέκκλητη τραπεζική εγγυητική επιστολή πληρωµής σε πρώτη ζήτηση για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, ισχύος µέχρι την , η οποία θα καλύπτει το ποσό των λοιπών τριών δόσεων του ετήσιου ανταλλάγµατος που αντιστοιχεί στην ισχύ που εκχωρήθηκε στον υπερθεµατιστή µε βάση την ενιαία τιµή πληρωµής. β) Εάν ορισµένος Συµµετέχων, στον οποίο εκχωρείται τελικά ισχύς κατά την ανωτέρω διαδικασία, κληθεί να υπογράψει σύµβαση και δεν ανταποκριθεί, καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής κατά το ποσό που αντιστοιχεί στην συνολική ικανότητα µεταφοράς που του εκχωρήθηκε µε βάση τον παρόντα διαγωνισµό. Η ικανότητα µεταφοράς που δεν δεσµεύθηκε εξαιτίας της µη υπογραφής της σχετικής σύµβασης διατίθεται για δέσµευση σε βραχυχρόνια βάση για την εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. γ) Η εκχώρηση του δικαιώµατος χρήσης τµήµατος της ικανότητας µεταφοράς των διασυνδέσεων σε ορισµένο συµµετέχοντα στον διαγωνισµό ισχύει για το έτος Λοιποί όροι 9.1. Καθήκον εχεµύθειας Από της καταθέσεως των φακέλων συµµετοχής, κάθε Συµµετέχων στον παρόντα πλειοδοτικό διαγωνισµό δεσµεύεται από καθήκον εχεµύθειας σχετικά µε τις πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση του και σχετίζονται µε την υποβολή προσφορών στο 9

10 διαγωνισµό αυτό, εφόσον η γνώση των πληροφοριών αυτών ενδέχεται κατά την κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού να επηρεάσει την προσφορά άλλων Συµµετεχόντων. Σε περίπτωση παράβασης του καθήκοντος εχεµύθειας ο ιαχειριστής του Συστήµατος δικαιούται να αποκλείσει το συγκεκριµένο Συµµετέχοντα από τη διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισµού µε αιτιολογηµένη απόφασή του Ακρίβεια στοιχείων Απαγορεύεται κατά οποιοδήποτε στάδιο του πλειοδοτικού διαγωνισµού να υποβάλλονται πληροφορίες ψευδείς ή παραπλανητικές. Η υποβολή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών συνεπάγεται αποκλεισµό του Συµµετέχοντος από την περαιτέρω διαδικασία, ακόµα και όταν οφείλεται σε αµέλεια του Συµµετέχοντος ή του Εξουσιοδοτηµένου Προσώπου. Για τον αποκλεισµό αποφαίνεται µε αιτιολογηµένη απόφασή της η Επιτροπή ιαγωνισµού ανεξάρτητα από το στάδιο εξέλιξης του διαγωνισµού, στο οποίο βρίσκεται αυτός, όταν λαµβάνει γνώση περί του γεγονότος αυτού. 10. Ενστάσεις Κάθε Συµµετέχων στον πλειοδοτικό διαγωνισµό δικαιούται να υποβάλει γραπτώς ένσταση ενώπιον της Επιτροπής ιαγωνισµού κατά την διάρκεια της συνεδρίασής της ως εξής: α) Κατά της απόφασης µη αποδοχής του φακέλου αίτησης συµµετοχής του. β) Κατά της απόφασης µη αποδοχής της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής που κατέθεσε. γ) Κατά της απόφασης µη αποδοχής της Προσφοράς του Η εκδίκαση των ενστάσεων γίνεται από την Επιτροπή ιαγωνισµού, σε νέα συνεδρίασή της που γίνεται την εποµένη της συνεδρίασης εργάσιµη ηµέρα. 11. Αναστολή και µαταίωση διαδικασίας Ο ιαχειριστής του Συστήµατος διατηρεί το δικαίωµα να αναστείλει ή να µαταιώσει τον παρόντα διαγωνισµό σε κάθε στάδιο εξέλιξης της διαδικασίας, ορίζοντας κατά την κρίση του νεώτερη ηµεροµηνία και χρόνο για τη διεξαγωγή της διαδικασίας που έχει ανασταλεί ή µαταιωθεί. 12. Γλώσσα Ο διαγωνισµός διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα και κάθε έγγραφο που υποβάλλεται στα πλαίσια αυτού πρέπει να έχει συνταχθεί στην ελληνική ή να συνοδεύεται από την επίσηµη επικυρωµένη µετάφρασή του στην ελληνική. 13. Νόµισµα Το ύψος των εγγυητικών επιστολών, το τίµηµα των προσφορών καθώς και το τίµηµα των συµβάσεων που θα υπογραφούν αποδίδεται αποκλειστικά σε Ευρώ. 10

11 14. ηµοσίευση και διάθεση τεύχους προκήρυξης Περίληψη της παρούσας προκήρυξης δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και είναι ευρείας κυκλοφορίας κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου του ιαχειριστή του Συστήµατος Ολόκληρο το τεύχος προκήρυξης δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (www.rae.gr) Αντίγραφα του τεύχους της προκήρυξης µπορούν να παραλαµβάνουν οι ενδιαφερόµενοι από το ιαχειριστή του Συστήµατος στα γραφεία του επί της Λεωφόρου Αµφιθέας 11, Νέα Σµύρνη Πληροφορίες σχετικά µε το παρόν τεύχος προκήρυξης παρέχονται από το ιαχειριστή του Συστήµατος στο τηλέφωνο (Αρµόδιος κος Ανδρέας Αδρακτάς). Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2001 Από τον ιαχειριστή Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ V. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αίτηση συµµετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισµό για τον καταµερισµό καθαρής ικανότητας µεταφοράς 200 MW για εισαγωγή από το σύνολο των διασυνδέσεων των βορείων συνόρων της Ελλάδας ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 1. Για φυσικά πρόσωπα: Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατρός: Αριθµός αστυνοµικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου Συνηµµένη υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος σύµφωνα µε το Ν. 1599/1986, ότι σε περίπτωση που καταστεί υπερθεµατιστής θα προσκοµίσει κατά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µε το ιαχειριστή του Συστήµατος όλα τα πιστοποιητικά που προβλέπονται ως απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα της σύµβασης σύµφωνα µε το παράρτηµα IV ιεύθυνση εργασίας: Οδός: Αριθµός: Τ.Κ.: Πόλη: Χώρα: Τηλέφωνο: Fax: Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Αριθµός Φορολογικού Μητρώου: 13

14 2. Για νοµικά πρόσωπα Επωνυµία: ιακριτικός τίτλος: Συνηµµένα αποδεικτικά έγγραφα νόµιµης σύστασης και λειτουργίας του νοµικού προσώπου, επικυρωµένα αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται Συνηµµένη υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος σύµφωνα µε το Ν. 1599/1986, ότι σε περίπτωση που καταστεί υπερθεµατιστής θα προσκοµίσει κατά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µε το ιαχειριστή του Συστήµατος όλα τα πιστοποιητικά που προβλέπονται ως απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα της σύµβασης σύµφωνα µε το παράρτηµα IV Έδρα νοµικού προσώπου: Οδός: Αριθµός: Τ.Κ.: Πόλη: Χώρα: Τηλέφωνο: Fax: Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Αριθµός Φορολογικού Μητρώου: Στοιχεία νόµιµου εκπροσώπου Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατρός: Αριθµός αστυνοµικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου: Τηλέφωνο: Fax: Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Νοµιµοποιητικά έγγραφα, επικυρωµένα αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται: 14

15 Στοιχεία εξουσιοδοτηµένου προσώπου φυσικού ή νοµικού προσώπου Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατρός: Αριθµός αστυνοµικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου: ιεύθυνση εργασίας: Οδός: Αριθµός: Τ.Κ.: Πόλη: Χώρα: Τηλέφωνο: Fax: Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Εγγυητική επιστολή συµµετοχής σε πρώτη ζήτηση ΤΡΑΠΕΖΑ...Α.Ε Προς: Τον ιαχειριστή Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Λεωφόρος Αµφιθέας Νέα Σµύρνη, Αττική ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ. *** ~ ΕΥΡΩ Κύριοι, Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της διζήσεως και διαιρέσεως, υπέρ της Εταιρείας µε την επωνυµία... η οποία εδρεύει στην... οδός...αριθ... µε ΑΦΜ... (και ΑΡΜΑΕ...) µέχρι του ποσού Ευρώ **** **** ( ), στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, για την από την παραπάνω Εταιρεία καλή και πιστή τήρηση όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας από τη συµµετοχή της στον πλειοδοτικό διαγωνισµό για τον καταµερισµό καθαρής ικανότητας µεταφοράς 200ΜW για εισαγωγή από το σύνολο των διασυνδέσεων των βορείων συνόρων της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του έτους 2002, σύµφωνα µε το τεύχος προκήρυξης, το οποίο δηµοσιεύθηκε την.../.../... από το ιαχειριστή Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε και για όλη τη διάρκεια του σταδίου υποβολής προσφορών και µέχρι την Απόφαση του ιαχειριστή Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. µε την οποία ανακηρύσσονται οι υπερθεµατιστές για τον καταµερισµό καθαρής ικανότητας µεταφοράς 200ΜW για εισαγωγή από το σύνολο των διασυνδέσεων των βορείων συνόρων της Ελλάδας σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν ανακηρυχθεί υπερθεµατιστής ή σε περίπτωση που η Εταιρεία ανακηρυχθεί υπερθεµατιστής µέχρι την τήρηση των υποχρεώσεων, τις οποίες η Εταιρεία έχει ως υπερθεµατιστής, για την εκχώρηση σε αυτή ισχύος για εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και το αργότερο µέχρι 70 ηµέρες από την Απόφαση του ιαχειριστή Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., µε την οποία ανακηρύσσονται οι υπερθεµατιστές. Θα τηρούµε στην διάθεσή σας είτε ολόκληρο το παραπάνω ποσό, είτε το µερικότερο ποσό που θα αντιστοιχεί στην συνολική ικανότητα µεταφοράς που εκχωρήθηκε στην εταιρεία µε βάση τον ανωτέρω διαγωνισµό, το οποίο θα σας καταβάλουµε σε πρώτη ζήτηση από εσάς, χωρίς να δικαιούµαστε να προβάλουµε οποιαδήποτε ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε τρεις ηµέρες από την έγγραφη δήλωσή σας περί µερικής ή ολικής κατάπτωσης, υπό τον όρο της ταυτόχρονης επιστροφής σε εµάς της παρούσας σε περίπτωση ολικής κατάπτωσής της. Σε περίπτωση µερικής κατάπτωσης της παρούσας, αυτή θα ισχύει για το υπόλοιπο ποσό και µε τους ίδιους όρους που αναφέρονται σε αυτήν. Η παρούσα είναι ανέκκλητη, αφορά την παραπάνω και µόνο αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σε εµάς, το αργότερο σε κάθε περίπτωση µέχρι την.../.../200.., οπότε και θα καταστεί άκυρη και δεν θα γεννά καµία υποχρέωση για εµάς, εφόσον δεν έχετε εγγράφως ζητήσει την ολική ή µερική κατάπτωσή της πριν από την πάροδο της διάρκειας ισχύος της. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο και η τράπεζά µας αποδέχεται την αρµοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. Τέλος, βεβαιώνουµε ότι το ποσό της παρούσας εγγύησης δεν υπερβαίνει το όριο που έχει ταχθεί από τον Νόµο γιο την Τράπεζά µας. Με τιµή, 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υπόδειγµα προσφοράς Υποβολή προσφοράς στον πλειοδοτικό διαγωνισµό για τον καταµερισµό καθαρής ικανότητας µεταφοράς 200MW για εισαγωγή από το σύνολο των διασυνδέσεων των βορείων συνόρων της Ελλάδας Επωνυµία συµµετέχοντος... Με την παρούσα αιτούµαι την εκχώρηση της κατωτέρω αναφερόµενης ισχύος και προσφέρω το αντιστοίχως αναφερόµενο τίµηµα: Αιτούµενη ισχύς προς εκχώρηση (MW) Τµήµα 1 Τµήµα 2 Τµήµα 3 Τµήµα 4 Τµήµα 5. ΣΥΝΟΛΟ Μοναδιαίο Τίµηµα Ακέραιος αριθµός χιλιάδων ΕΥΡΩ ανά ΜW ΕΤΟΣ Συνολικό προσφερόµενο αντάλλαγµα για το έτος 2002 σε χιλιάδες ΕΥΡΩ (Α) (Β) (Γ) = (Α) x (Β) Συµπληρώνεται ανάλογα µε την περίπτωση το αντίστοιχο τετραγωνίδιο µε ένα x Αποδέχοµαι την εκχώρηση µέρους της συνολικής αιτούµενης ισχύος καθώς και µέρους της ισχύος ενός εκ των τµηµάτων ισχύος, στα οποία έχει επιµεριστεί η προσφορά µου. εν αποδέχοµαι την εκχώρηση µέρους της συνολικής αιτούµενης ισχύος ή µέρους της ισχύος ενός εκ των τµηµάτων ισχύος, στα οποία έχει επιµεριστεί η προσφορά µου. Έχω λάβει γνώση όλων των όρων του διαγωνισµού και τους αποδέχοµαι ρητά και ανεπιφύλακτα. Τόπος Ηµεροµηνία Υπογραφή Νόµιµου Εκπροσώπου ή Εξουσιοδοτηµένου Προσώπου & σφραγίδα Συµµετέχοντος 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σχέδιο Σύµβασης εκχώρησης δικαιώµατος χρήσης τµήµατος της συνολικής ικανότητας µεταφοράς για εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το σύνολο των διασυνδέσεων των βορείων συνόρων της Ελλάδας για το έτος «Στη Νέα Σµύρνη, σήµερα... µεταξύ (1) της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε», που θα ονοµάζεται εφεξής «ιαχειριστής του Συστήµατος», η οποία εδρεύει στη Νέα Σµύρνη, Λεωφόρος Αµφιθέας 11 και εκπροσωπείται νόµιµα από... και (2) της/του... (επωνυµία προµηθευτή ή επιλέγοντα πελάτη, που θα ονοµάζεται εφεξής «ο ικαιούχος», η/ο οποία/ος εδρεύει... οδός..., όπως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από την/τον... δυνάµει του υπ αριθµ.... πρακτικού διοικητικού συµβουλίου ή καταστατικού, ο οποίος και προσκοµίζει το από. πιστοποιητικό περί µη πτωχεύσεως του ικαιούχου, καθώς και το από. Πιστοποιητικό περί µη θέσεώς του σε αναγκαστική διαχείριση ή σε άλλο, ανάλογο µε αυτά καθεστώς / άλλως, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, το από. πιστοποιητικό περί µη πτωχεύσεώς του, το από.πιστοποιητικό περί µη υποβολής του σε δικαστική συµπαράσταση, καθώς και το από.. πιστοποιητικό περί µη θέσεώς του σε δικαστική απαγόρευση ή σε άλλο, ανάλογο µε αυτά καθεστώς / άλλως και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον δεν χορηγούνται τέτοια πιστοποιητικά από τη χώρα προέλευσης του Συµµετέχοντος σχετική υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου, τα οποία πιστοποιητικά / υπεύθυνες δηλώσεις επισυνάπτονται στην παρούσα, λαµβάνοντας υπόψη: α) το Νόµο 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», (ΦΕΚ Α 286), όπως τροποποιήθηκε από το Νόµο 2837/2000 «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισµού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 178) και το Νόµο 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε Ελληνικά Ναυπηγεία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 201), β) την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης υπ αριθµ. 5/Β/Φ1/οικ.8989 «Έγκριση του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος» (ΦΕΚ Β 654/ ), ο οποίος αναφέρεται εφεξής ως «Κώδικας ιαχείρισης», όπως ισχύει, γ) την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης υπ αριθµ. 5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ «Έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β 623/ ), ο οποίος αναφέρεται εφεξής ως «Κώδικας Συναλλαγών», όπως ισχύει, 18

19 δ) την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης υπ αριθµ. 5/Β/Φ1/οικ.17921/ «Μεταβατικές διατάξεις του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας», όπως ισχύει, των οποίων το περιεχόµενο έχουν λάβει γνώση και τα δύο µέρη, αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης, και συνιστά ενιαίο σύνολο µε αυτήν, καθώς και τα αποτελέσµατα του πλειοδοτικού διαγωνισµού της για τον καταµερισµό καθαρής ικανότητας µεταφοράς 200ΜW για εισαγωγή από το σύνολο των διασυνδέσεων των βορείων συνόρων της Ελλάδας, δηλαδή τις διασυνδέσεις µε την Αλβανία, την ΠΓ Μ και την Βουλγαρία, κατά το έτος 2002, σύµφωνα µε τα οποία ο ικαιούχος ανακηρύχθηκε Υπερθεµατιστής για την εκχώρηση σε αυτόν ισχύος... ΜW, συµφωνήθηκαν και συνοµολογήθηκαν τα εξής: Άρθρο 1 Αντικείµενο της Σύµβασης 1. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος εκχωρεί στο ικαιούχο έναντι ανταλλάγµατος δικαίωµα χρήσης τµήµατος ισχύος...μw της ικανότητας των διασυνδέσεων για εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για το χρονικό διάστηµα από την 00:00 ώρα της εποµένης ηµέρας της υπογραφής της παρούσας έως και την 24:00 ώρα της 31 ης εκεµβρίου 2002, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας σύµβασης. 2. Ο ικαιούχος δεν αποκτά κανένα εµπράγµατο δικαίωµα επί των διασυνδέσεων των βορείων συνόρων της Ελλάδας. Άρθρο 2 Υποχρεώσεις ικαιούχου 1. Ο ικαιούχος οφείλει καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης: α) Να είναι κάτοχος άδειας προµήθειας για την άσκηση του δικαιώµατος εισαγωγής µέσω των διασυνδέσεων ή Επιλέγων Πελάτης σύµφωνα µε το νόµο. β) Να ενεργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις και τις διαδικασίες του Κώδικα ιαχείρισης και του Κώδικα Συναλλαγών, όπως εκάστοτε ισχύουν, και τις αποφάσεις που ο ιαχειριστής του Συστήµατος εκδίδει στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του. γ) Να καταβάλλει το αντάλλαγµα για το εκχωρούµενο σε αυτόν δικαίωµα ικανότητας µεταφοράς σε κάθε περίπτωση, ακόµα και εάν δεν χρησιµοποιεί την ισχύ που του διατίθεται, είτε λόγω µη ένταξής του στο πρόγραµµα κατανοµής ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ιαχειριστής του Συστήµατος. δ) Να παραδώσει στο ιαχειριστή του Συστήµατος κατά την υπογραφή της παρούσας µία ανέκκλητη τραπεζική εγγυητική επιστολή πληρωµής «σε πρώτη ζήτηση» ισχύος µέχρι την για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, η οποία θα καλύπτει το ποσό τριών συνολικά δόσεων του συνολικού ανταλλάγµατος, που αντιστοιχεί στην ισχύ που εκχωρήθηκε στον υπερθεµατιστή µε βάση την ενιαία τιµή πληρωµής. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, που λειτουργούν νόµιµα σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών αυτών δικαίωµα 19

20 έκδοσης εγγυητικών επιστολών. Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει τον τύπο και το περιεχόµενο που καθορίζεται από το ιαχειριστή του Συστήµατος και να είναι πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση. Σε περίπτωση αµφισβήτησης από το ιαχειριστή του Συστήµατος της αξιοπιστίας του εκδότη, ο ικαιούχος οφείλει να παραδώσει νέα εγγυητική επιστολή κατά τις διατάξεις της παρούσας. Η αρχική εγγυητική επιστολή αποδεσµεύεται µετά από γραπτή έγκριση του ιαχειριστή του Συστήµατος. 2. Όταν ο ικαιούχος δεν ασκεί το δικαίωµα που του εκχωρείται µε την παρούσα Σύµβαση, η αντίστοιχη ισχύς διατίθεται για βραχυχρόνια δέσµευση. 3. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο κατά την ηµέρα κατανοµής υπάρξει απρόβλεπτος περιορισµός της ικανότητας µεταφοράς των διασυνδέσεων των βορείων συνόρων της Ελλάδας, το ποσοστό περικοπής κατανέµεται αναλογικά πρώτα στους έχοντες βραχυχρόνια δέσµευση για εισαγωγές και στη συνέχεια, εφόσον απαιτείται, στους έχοντες δέσµευση για εισαγωγές κατά τη διάρκεια του έτους Άρθρο 3 Υποχρεώσεις του ιαχειριστή του Συστήµατος 1. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει: α) Να διασφαλίζει τη διαθεσιµότητα της ισχύος που διατίθεται στον ικαιούχο για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ωρών, λαµβάνοντας υπόψη ότι ο εκτιµώµενος χρόνος µη διαθεσιµότητας των εγκαταστάσεων των διασυνδέσεων λόγω συντήρησης ανέρχεται σε 240 ώρες συνολικά. β) Να προγραµµατίζει τις αποµονώσεις των διασυνδέσεων των βορείων συνόρων σε συνεργασία µε τους διαχειριστές των γειτονικών συστηµάτων και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ιαχείρισης. γ) Να επιστρέφει στο ικαιούχο το αντάλλαγµα που τυχόν έχει καταβάλει και το οποίο αντιστοιχεί σε χρόνο µη διαθεσιµότητας της εκχωρούµενης ισχύος που υπερβαίνει τις 240 ώρες. Χρονικό διάστηµα κατά το οποίο υπάρχει περιορισµένη διαθεσιµότητα ανάγεται σε ώρες µη διαθεσιµότητας της συνολικής ισχύος. 2. Η µη διαθεσιµότητα των διασυνδέσεων για χρονικό διάστηµα µικρότερο της ώρας λογίζεται ως ωριαία µη διαθεσιµότητα. 3. Η µη διαθεσιµότητα των διασυνδέσεων διαπιστώνεται και κηρύσσεται µε απόφαση του ιαχειριστή του Συστήµατος. 4. Η ευθύνη του ιαχειριστή του Συστήµατος περιορίζεται στη διαθεσιµότητα του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Άρθρο 4 Αντάλλαγµα 1. Το αντάλλαγµα, που οφείλεται σύµφωνα µε την παρούσα σύµβαση, υπολογίζεται σε... ΕΥΡΩ µε βάση τη µοναδιαία τιµή, η οποία ορίζεται σε...ευρω / ΜW - έτος πλέον Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και λοιπών επιβαρύνσεων κατά τις κείµενες διατάξεις. 20

21 2. Η πληρωµή του ανταλλάγµατος γίνεται σε 4 ισόποσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µε την υπογραφή της παρούσας σύµβασης, οι δε επόµενες καταβάλλονται εντός των πέντε (5) πρώτων εργάσιµων ηµερών του 2 ου, 3 ου και 4 ου τριµήνου του έτους Το αντάλλαγµα οφείλεται ακόµα και στην περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος δεν ασκεί το δικαίωµα που του εκχωρείται για οποιοδήποτε λόγο. 4. Εάν ο ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει στο ικαιούχο αντάλλαγµα σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 περ. (γ) της παρούσας, το αντάλλαγµα αυτό καταβάλλεται στο ικαιούχο εντός των είκοσι (20) πρώτων εργάσιµων ηµερών από την παρέλευση της χρονικής περιόδου για την οποία γίνεται εκκαθάριση. 5. Μετά την καταβολή κάθε επιµέρους δόσης, ο ιαχειριστής του Συστήµατος µε δήλωσή του στην Εγγυήτρια Τράπεζα γνωστοποιεί, ότι ο ικαιούχος εκπλήρωσε τη σχετική υποχρέωσή του, ώστε να µειωθεί ανάλογα το ποσό της εγγυητικής επιστολής και να ισχύει για το υπόλοιπο. Η εγγυητική επιστολή, ακόµα και αν ο ικαιούχος έχει καταβάλει την τελευταία δόση του ανταλλάγµατος, θα επιστραφεί σε αυτόν εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από τη λήξη του χρόνου ισχύος της σύµβασης και εφόσον διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος έχει εκπληρώσει όλες εν γένει τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από αυτή. Άρθρο 5 Χρεώσεις χρήσης του Συστήµατος και λοιπές χρεώσεις Ο ικαιούχος οφείλει να καταβάλλει στο ιαχειριστή του Συστήµατος το ποσό των χρεώσεων χρήσης του Συστήµατος που του αναλογεί, σύµφωνα µε τον Κώδικα ιαχείρισης και τον Κώδικα Συναλλαγών, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, καθώς και τις λοιπές χρεώσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα Συναλλαγών. Άρθρο 6 Υποβολή δεδοµένων Ο ικαιούχος οφείλει να υποβάλλει στο ιαχειριστή του Συστήµατος τα δεδοµένα που αυτός θα του ζητήσει. Άρθρο 7 Σηµεία επικοινωνίας και εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος Τα σηµεία επικοινωνίας που διαθέτει ο ικαιούχος καθώς και ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος αυτού καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας. Άρθρο 8 Εξαιρετικές και απρόβλεπτες καταστάσεις 1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µε σκοπό τη διασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του Συστήµατος σύµφωνα µε τον Κώδικα ιαχείρισης, ο ικαιούχος υποχρεούται να παρέχει στο ιαχειριστή του Συστήµατος τις αναγκαίες υπηρεσίες και διευκολύνσεις, που θα απαιτηθούν από τον τελευταίο. 2. Σε επείγουσες περιπτώσεις και όταν ο διαθέσιµος χρόνος δεν επαρκεί για την επίτευξη συµφωνίας µε το ικαιούχο, ο ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να 21

22 αποφασίζει µόνος του λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις του ικαιούχου και τις δηλωµένες τεχνικές πληροφορίες του. 3. Ο ικαιούχος οφείλει να συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις και τις οδηγίες του ιαχειριστή του Συστήµατος, που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό και τον Κώδικα ιαχείρισης. Άρθρο 9 Εκχώρηση Ο ικαιούχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εν όλω ή εν µέρει στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση. Άρθρο 10 Ανωτέρα βία Η ανωτέρα βία απαλλάσσει τον ικαιούχο από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για όσο διάστηµα αυτή διαρκεί, εφόσον αυτός ενηµερώσει αµέσως τον αντισυµβαλλόµενο για το γεγονός που τη συνιστά και την αναµενόµενη διάρκειά του και εφόσον ο ιαχειριστής του Συστήµατος συµφωνήσει. Άρθρο 11 Ορολογία και ονοµατολογία 1. Ο ικαιούχος οφείλει να χρησιµοποιεί την τυποποιηµένη ορολογία και ονοµατολογία του ιαχειριστή του Συστήµατος. 2. Ο ικαιούχος µπορεί να προτείνει στο ιαχειριστή του Συστήµατος και αυτός να αποδεχθεί την τροποποίηση της τυποποιηµένης ορολογίας και ονοµατολογίας, εκτός εάν ενδέχεται να προκληθεί σύγχυση από την τροποποίηση. Άρθρο 12 Υποχρέωση σεβασµού Κωδίκων 1. Τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται να ενεργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ιαχείρισης και του Κώδικα Συναλλαγών, όπως εκάστοτε ισχύουν. 2. Ο ικαιούχος οφείλει να τηρεί τις αποφάσεις που εκδίδει ο ιαχειριστής του Συστήµατος στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του σύµφωνα µε το νόµο καθώς και τις εντολές και τις οδηγίες του ιαχειριστή του Συστήµατος, που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ιαχείρισης, και να επιτρέπει την παρακολούθηση και τους λειτουργικούς ελέγχους που διεξάγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ιαχείρισης. Άρθρο 13 Υποχρέωση συνεργασίας και πίστης 1. Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να συνεργάζονται καλόπιστα για την ανεύρεση και εφαρµογή των τεχνικά ενδεδειγµένων και αποδεκτών λύσεων σχετικά µε κάθε θέµα που ενδεχοµένως ανακύψει κατά την εφαρµογή της παρούσας. 22

23 2. Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να σέβονται τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που περιέρχονται σε αυτά από και κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης. Άρθρο 14 Πλήρης συµφωνία Τροποποιήσεις 1. Η παρούσα σύµβαση αποτελεί την πλήρη και αποκλειστική συµφωνία µεταξύ των εδώ συµβαλλοµένων µερών. Τυχόν δε προϋπάρχουσες αντίθετες συµφωνίες, επιστολές και λοιπά έγγραφα είναι απολύτως άκυρα και ανίσχυρα. 2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας ισχύει µόνο εφόσον γίνει εγγράφως. Άρθρο 15 Λύση της σύµβασης 1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύµβασης συµφωνείται ότι είναι ουσιώδεις. Η παραβίαση οποιουδήποτε όρου παρέχει δικαίωµα καταγγελίας της παρούσας µε έγγραφη προειδοποίηση, η οποία κοινοποιείται µε δικαστικό επιµελητή στον αντισυµβαλλόµενο πριν από δύο µήνες. 2. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, η παρούσα σύµβαση λύνεται αυτοδικαίως σε περίπτωση που ο ικαιούχος λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή άλλο ανάλογο καθεστώς καθώς και όταν ανακληθεί η άδεια προµήθειας που κατέχει, χωρίς να αντικατασταθεί από άλλη ή αν ο ικαιούχος παύσει να είναι επιλέγων πελάτης. 3. Συµφωνείται ρητώς ότι στην περίπτωση κατά την οποία η παρούσα λυθεί είτε διότι ο ικαιούχος παραβίασε όρο της σύµβασης είτε διότι λύθηκε, πτώχευσε ή τέθηκε σε αναγκαστική διαχείριση ή άλλο ανάλογο καθεστώς, είτε διότι ανακλήθηκε η άδεια προµήθειας του ικαιούχου ή έπαυσε να είναι επιλέγων πελάτης, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή για ολόκληρο το ποσό ως προς το οποίο θα ισχύει κατά το συγκεκριµένο χρόνο, και το αντάλλαγµα που καταβλήθηκε ήδη από τον ικαιούχο δεν αναζητείται. Άρθρο 16 Εφαρµοστέο δίκαιο Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 17 ιαιτησία και δικαιοδοσία Για την επίλυση κάθε διαφοράς, που αναφύεται κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης ή µε αφορµή τη σύµβαση αυτή, συµπεριλαµβανοµένων και των διαφορών περί την ισχύ, ερµηνεία ή εκτέλεση αυτής, και η οποία δεν υπάγεται στη διαιτησία της ΡΑΕ σύµφωνα µε τον Κώδικα ιαχείρισης και τον Κώδικα Συναλλαγών αποκλειστικά αρµόδια είναι τα ικαστήρια της Αθήνας. 23

24 Άρθρο 18 Παραρτήµατα Στην παρούσα σύµβαση επισυνάπτονται τα εξής παραρτήµατα, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: Α. Παράρτηµα Ι: Η από... προσφορά του ικαιούχου. Β. Παράρτηµα ΙΙ: Τα σηµεία επικοινωνίας που διαθέτει ο ικαιούχος και το εξουσιοδοτηµένο πρόσωπό του. Άρθρο 19 Ερµηνευτικές διατάξεις 1. Οι όροι που χρησιµοποιούνται στην παρούσα σύµβαση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Κανονισµός θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286), στον Κώδικα ιαχείρισης (ΦΕΚ Β 654/2001) και στον Κώδικα Συναλλαγών (ΦΕΚ Β 623/2001). 2. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των διατάξεων της παρούσας σύµβασης και ρυθµίσεων ή όρων που περιλαµβάνονται σε ορισµένο Παράρτηµα, υπερισχύουν οι ρυθµίσεις του Παραρτήµατος ως ειδικές. 3. Η ακυρότητα ορισµένης διάταξης της παρούσας σύµβασης δεν επιφέρει ολική ακυρότητα της σύµβασης. Νέα Σµύρνη, Οι Συµβαλλόµενοι Για το ιαχειριστή Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Για τ... 24

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Παραδείγµατα αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωσης διαγωνισµού Στα παραδείγµατα που ακολουθούν υποθέτουµε ότι υπάρχουν 4 συµµετέχοντες στη δηµοπρασία, οι Π1, Π2, Π3, Π4, και καθένας τους υπέβαλε προσφορά επιµερισµένη σε τρία το πολύ τµήµατα, κάθε ένα από τα οποία περιλαµβάνει ένα ζεύγος αριθµών εκ των οποίων το πρώτο αντιστοιχεί στην αιτούµενη ισχύ και το δεύτερο στην τιµή ανά µονάδα ισχύος. Με έντονα γράµµατα σηµειώνονται τα αξιολογούµενα προς εκχώρηση τµήµατα που ικανοποιούνται πλήρως, ενώ µε πλάγια γράµµατα σηµειώνονται τα αξιολογούµενα προς εκχώρηση τµήµατα στην τιµή κατωφλίου. Συµµετέχων 1) Περίπτωση όπου η συνολική ζήτηση έως και την τιµή κατωφλίου είναι ακριβώς ίση µε 200 MW. Προσφορά για το πρώτο τµήµα Προσφορά για το δεύτερο τµήµα Προσφορά για το τρίτο τµήµα Π1 (30,7) (80,5) (20,3)* Π2 (60,5) (20,2) - Π3 (20,4) (10,1) - Π4 (10,4) (50,1) - Κατάταξη των αξιολογούµενων προς εκχώρηση τµηµάτων: 1. (30, 7) του Π1 2. (60, 5) του Π2 (80, 5) του Π (20, 4) του Π3, αξιολογούµενο προς εκχώρηση τµήµα στην τιµή κατωφλίου (10, 4) του Π4,» (20, 3) του Π1, χάνει!... Τα τρία πρώτα αξιολογούµενα προς εκχώρηση τµήµατα εκφράζουν συνολική ζήτηση 170 MW, ενώ συµπεριλαµβάνοντας τα αξιολογούµενα προς εκχώρηση τµήµατα στο αµέσως κατώτερο επίπεδο τιµής η συνολική ζήτηση είναι 200 MW. Συνεπώς, η τιµή κατωφλίου είναι 4. Επειδή η συνολική ζήτηση έως και την τιµή αυτή είναι ακριβώς 200 MW, και τα δύο αξιολογούµενα προς εκχώρηση τµήµατα στο επίπεδο της τιµής κατωφλίου ικανοποιούνται πλήρως. Για τον ίδιο λόγο, η τελική τιµή πληρωµής ανά µονάδα (MW) καθορίζεται από την αµέσως κατώτερη προσφορά, η οποία είναι η (20, 3) του Π1 και σηµειώνεται µε * στον πίνακα. Άρα η τελική τιµή πληρωµής ανά µονάδα είναι 3. Προφανώς: 25

26 Ο Π1 πληρώνει (30+80) x 3 = 330 Ο Π2 πληρώνει 60 x 3 = 180 Ο Π3 πληρώνει 20 x 3 = 60 Ο Π4 πληρώνει 10 x 3 = 30 2) Περίπτωση όπου η συνολική ζήτηση έως και την τιµή κατωφλίου είναι µεγαλύτερη των 200 MW, και υπάρχει µόνο ένα αξιολογούµενο προς εκχώρηση τµήµα στο επίπεδο της τιµής κατωφλίου. Σε σύγκριση µε το προηγούµενο παράδειγµα έχει τροποποιηθεί η προσφορά για το πρώτο τµήµα του Π3, και η προσφορά για το πρώτο τµήµα του Π4. Συµµετέχων Προσφορά για το πρώτο τµήµα Προσφορά για το δεύτερο τµήµα Προσφορά για το τρίτο τµήµα Π1 (30, 7) (80, 5) (20, 3) Π2 (60, 5) (20, 2) - Π3 (40, 4) (10, 1) - Π4 (10, 3) (50, 1) - Κατάταξη των αξιολογούµενων προς εκχώρηση τµηµάτων 1. (30, 7) του Π1 2. (60, 5) του Π2 (80, 5) του Π (40, 4) του Π3, αξιολογούµενο προς εκχώρηση τµήµα στην τιµή κατωφλίου (20, 3) του Π1, χάνει! (10, 3) του Π4,»... Τα τρία πρώτα αξιολογούµενα προς εκχώρηση τµήµατα εκφράζουν συνολική ζήτηση 170 MW, ενώ συµπεριλαµβάνοντας το µόνο αξιολογούµενο προς εκχώρηση τµήµα στο αµέσως κατώτερο επίπεδο τιµής η συνολική ζήτηση είναι 210 MW. Συνεπώς, η τιµή κατωφλίου είναι 4. Επειδή η συνολική ζήτηση έως και την τιµή αυτή είναι 210 MW, που υπερβαίνει τα 200 MW, η τελική τιµή πληρωµής ανά µονάδα (MW) ισούται µε την τιµή κατωφλίου. Για τον ίδιο λόγο, η προσφορά του Π3 στο επίπεδο της τιµής κατωφλίου µπορεί να ικανοποιηθεί µόνο µερικώς, µε =30 MW, αντί για 40 MW. Ο Π3 θα πρέπει να έχει δηλώσει στην προσφορά του αν αποδέχεται την µερική εκχώρηση. 3) Περίπτωση όπου η συνολική ζήτηση έως και την τιµή κατωφλίου είναι µεγαλύτερη των 200 MW, και υπάρχουν πολλά αξιολογούµενα προς εκχώρηση τµήµατα στο επίπεδο της τιµής κατωφλίου. 26

3. Ανακοίνωση της ιαθέσιµης Ικανότητας Εξαγωγών σε βραχυχρόνια βάση

3. Ανακοίνωση της ιαθέσιµης Ικανότητας Εξαγωγών σε βραχυχρόνια βάση Η ΡΑΕ στην από 02-02-2006 συνεδρίασή της ενέκρινε τη διαδικασία και τους όρους διαγωνισµών για την εκχώρηση σε βραχυχρόνια βάση ισχύος διασυνδέσεων για εξαγωγές έως την Τρίτη Ηµέρα Αναφοράς, και εξέδωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 413/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π./ 5/ΗΛ/Β/Φ1/ /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Κώδικας: 101 92 Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΠΜ-41519 ΕΡΓΟ : «Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος πυρόσβεσης στο Κέντρο ιανοµής (Κ/ ) Νέας Ελβετίας του Περιφερειακού Τοµέα Βόρειας Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη». ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV 15SYMV002537382 2015-01-22 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2015 ME ANTIKEIMENO: «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια πλαστικών σάκων. ΚΑ. : ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προµήθεια πλαστικών σάκων. ΚΑ. : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προµήθεια πλαστικών σάκων. ΚΑ. :20-6699.002 ΙΑΚΗΡΥΞΗ 0 ήµαρχος Ηρακλείου Κρήτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. n Θεσσαλονίκη 21/12/2009 Αρ. Πρωτ.: 29087 ΓΡΑΦΕΙΟ : Διοικητικό-Οικονομικό ΠΛΗΡΟΦ.: Αθανασίου Φωτεινή ΤΗΛΕΦ: 031-326 452 Ε-mail: Athanasiou@elog.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΒΙΟΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Εγγυοδοσία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρέβεζα, 27-01-2016 Αρ. Πρωτ. 7593/315 Ταχ. /νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 322.055,00 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ 51271 Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Νεάπολη 09/03/2016 Αριθµ. Πρωτ: 764 Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προµήθεια, ηλεκτρολογικού υλικού και προβολέων Γηπέδων Ποδοσφαίρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα, σήµερα 20 Ιανουαρίου 2014 ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των: Αφενός το Ν.Π.Ι.. µε την επωνυµία «Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (εφεξής Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΥΤΟΥΣΙΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΕΤΟΥΣ [αναγράφεται το έτος κατανομής] Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ηµοπρασία για τη Εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr Τεύχος Προκήρυξης

ηµοπρασία για τη Εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr Τεύχος Προκήρυξης ηµοπρασία για τη Εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr Τεύχος Προκήρυξης Μαρούσι, Οκτώβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ιατάξεις που διέπουν το παρόν Τεύχος Προκήρυξης Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ06/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.378,00

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 22/10/2010 Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: «ΒΕΡΜΙΟ Μ.Α.Ι. ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.» Μονόσπιτα Ανθεµίων, Τ.Θ. 34, Ηµαθία

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: Κωδικός : Ο-44864 Σελίδες: 1+5 Αθήνα, 22/10/2010 «ΦΑΝΠΑΡ Α.Β.Ε.Ε.» Μεγαπλάτανος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΗΛΩΣΗΣ Ν. 1599/86

ΣΧΕ ΙΟ ΗΛΩΣΗΣ Ν. 1599/86 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 21.15 ΣΧΕ ΙΟ ΗΛΩΣΗΣ Ν. 1599/86 Μετά το έντυπο κείµενο µίας τέτοιας δήλωσης, να προστίθενται κάθε φορά τα παρακάτω 1. Προκειµένου περί Ανωνύµων Εταιρειών (Α.Ε.) και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Νεάπολη 10/11/2015 Αρ. Πρωτ: 3109 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια Βιβλίων για τις ανάγκες λειτουργίας των βιβλιοθηκών στις Δημοτικές Ενότητες Νεάπολης & Συκεών» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Ισµήνη Μαρτίνη Τηλ. 213 2086517, φαξ 213-2086757/670 Prom4@kat-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. διακηρύσσει την προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης. Άρθρο 1 ο Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΠΜ-41302 ΕΡΓΟ : Κατασκευή και ανέγερση µεταλλικού υπόστεγου και επικάλυψη υπάρχοντος συνεργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3 Οκτωβρίου 2016 Κύριοι, Θέμα: Διαγωνισμός αρ. 111/2016 για εξεύρεση Αρχιτεκτονικού Γραφείου ως συνεργάτη/σύμβουλου για τις ανάγκες ανακαίνισης / επιδιόρθωσης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ και ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ και ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ και ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) Αριθµ. Πρωτ.: Αθήνα, 5 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για την δημοσίευση όλων των ανακοινώσεων του Ο.Α.Ε.Ε. (προκηρύξεις διαγωνισμών κ.λ.π.) στις εφημερίδες της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στην Αθήνα σήμερα την 12 μηνός Ιανουαρίου έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα Κατάλογος παρόμοιας φύσης παροχής υπηρεσιών Πίνακας των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS για το Έργο «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι 1 ΠΡΟΣ: ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα