ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΔΟΔΑΣΦ - RTS) ΚΑΤΑ ISO 39001:2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΔΟΔΑΣΦ - RTS) ΚΑΤΑ ISO 39001:2012"

Transcript

1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΔΟΔΑΣΦ - RTS) 1 από 24

2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΔOΔΑΣΦ ISO 39001:2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα του Φορέα Πιστοποίησης 1.2 Αντικείμενο Πιστοποίησης 1.3 Γενικές Απαιτήσεις 1.4 Εφαρμοζόμενα Πρότυπα 1.5 Ορισμοί Κεφάλαιο 2. Διενέργεια Επιθεώρησης και Χορήγηση Πιστοποίησης 2.1 Πρόγραμμα Επιθεώρησης 2.2 Διενέργεια Αξιολόγησης / Επιθεώρησης 2.3 Περιεχόμενο Αξιολόγησης / Επιθεώρησης 2.4 Αξιολόγηση Συμμόρφωσης 2.5 Επαναξιολόγηση 2.6 Χορήγηση Πιστοποίησης Κεφάλαιο 3. Ισχύς, Ανανέωση και Επαναπιστοποίηση 3.1 Ισχύς Πιστοποίησης 3.2 Ανανέωση Πιστοποίησης 3.3 Επαναπιστοποίηση Κεφάλαιο 4. Αρχεία 4.1 Τήρηση Αρχείων 4.2 Περιεχόμενο Αρχείου Πιστοποίησης και Επιτήρησης Παράρτημα Α Παράρτημα Β Παράρτημα Γ Ορισμοί Πίνακες Ελάχιστων Απαιτήσεων σε χρονική διάρκεια Επιθεώρησης Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης 2 από 24

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 H Ταυτότητα του Φορέα Πιστοποίησης 1.1. H Ταυτότητα του Φορέα Ονομασία : EQA HELLAS AE Διεύθυνση : Κεντρικά Γραφεία (Έδρα) Π.Καλαμά 30, ΤΚ 15233, Χαλάνδρι Έτος Ίδρυσης : 2009 Αριθμός Τηλεφώνου : Αριθμός Τηλεομοιοτύπου : URL: ΑΦΜ : ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Αρμόδιο Πρόσωπο για τις επαφές με τον Φορέα Διαπίστευσης: ΓΑΛΑΤΣΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Ο Φορέας Πιστοποίησης EQA HELLAS με βάση το υπάρχον Καταστατικό του, αποτελεί Ανώνυμη Εταιρεία, όπου μέτοχοι (εταίροι) μπορούν να καταστούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής που ασκούν βιομηχανική, βιοτεχνική ή άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα. Αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που δεν διαθέτει θυγατρικές εταιρείες, δεν συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με οποιοδήποτε τρόπο και δεν εξαρτάται από έτερο μητρικό οργανισμό. Η διοίκηση ασκείται από το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Οικονομικοί πόροι του Φορέα αποτελούν οι πάσης φύσεως δωρεές, επιχορηγήσεις, κληροδοσίες και το κάθε έσοδο από οποιαδήποτε επιχειρηματική δράση του και διαχείριση της περιουσίας του.. 3 από 24

4 1.2 Αντικείμενο Πιστοποίησης Αντικείμενο του Φορέα Πιστοποίησης EQA HELLAS, αποτελεί η παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης, πιστοποίησης και επακόλουθης επιτήρησης και επαναπιστοποίησης της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας, επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, είτε του κλάδου βιομηχανίας είτε του κλάδου παροχής υπηρεσιών όπου ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις, χρησιμοποιείται το πρότυπο ISO 39001:2012. Ειδικότερα : Αξιολόγηση, Πιστοποίηση και Επιτήρηση Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001:2012 για τις κάτωθι δραστηριότητες : Χρήση οδικών μεταφορών των εργαζομένων από και προς την εργασία, ή κατά την διάρκεια της εργασίας, με δημόσιες μεταφορές ή ιδιωτικά οχήματα ως επιβάτες ή οδηγοί, και ως πεζοί ή ποδηλάτες Μεταφορά αγαθών και επιβατών μέσω συστήματος οδικής μεταφοράς, που διενεργείται από τον οργανισμό ή ανατίθεται υπεργολαβικά σε άλλους οργανισμούς. Δραστηριότητες που δημιουργούν κυκλοφοριακό προς ή από σημεία όπου οργανισμοί ελέγχουν ή επηρεάζουν, όπως supermarkets, σχολεία και τοποθεσίες με πολλούς επισκέπτες Υπηρεσίες για συστήματα οδικής μεταφοράς, όπως μεταφορά, διαχείριση, προγραμματισμός, σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση υποδομών, ή δραστηριότητες που διενεργούνται τακτικά ως επείγουσας φύσεως όπως ασθενοφόρα, γερανοί ρυμούλκησης οχημάτων και παρακολούθηση κυκλοφορίας και νομοθετικές δραστηριότητες Επισημαίνεται ότι διαπιστευμένες υπηρεσίες πιστοποίησης και σχετικό πιστοποιητικό, παρέχονται μόνο και αφορούν την οδική ασφάλεια όπως επηρεάζεται από τις δραστηριότητες του οργανισμού/επιχείρησης (βάσει του σχετικού πιστοποιητικού διαπίστευσης) και με κανένα τρόπο δεν αφορούν την ασφάλεια προιόντων, υπηρεσιών και διεργασιών του οργανισμού/επιχείρησης Επισημαίνεται επίσης ότι ένας οργανισμός που επιλέγει να εφαρμόσει το παραπάνω Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας, να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που θέτει το πρότυπο και να επιζητήσει την σχετική πιστοποίηση τρίτου μέρους (ήτοι από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης), σκοπεύει ή/και χρειάζεται Να καθιερώσει ένα ΣΔΟΔΑΣΦ το οποίο εξαλείφει ή ελαχιστοποιεί την επικινδυνότητα για τους εργαζόμενους και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος που σχετίζεται με τις δραστηριότητές του που επιβαρύνουν την οδική κυκλοφορία και κατ επέκταση την σχετιζόμενη οδική ασφάλεια και δύναται να εκτεθεί σε 4 από 24

5 σχετικούς κινδύνους που επιφέρουν απώλεια ζωής, τραυματισμό και υλική και περιβαλλοντική ζημία εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος, ικανοποιώντας παράλληλα τις επιταγές της κείμενης νομοθεσίας και των κανονιστικών διατάξεων. Να εφαρμόζει, να διατηρεί και να βελτιώνει διαρκώς ένα ΣΔΟΔΑΣΦ, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση του με την δηλωμένη πολιτική του και επιδεικνύοντας ταυτόχρονα αυτή τη συμμόρφωση (επιβεβαιωμένη από έναν ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα) σε τρίτους. 1.3 Γενικές Απαιτήσεις Ο παρών Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης, το Εγχειρίδιο Ποιότητας, τις Οδηγίες Εργασίας και τις Διαδικασίες Ποιότητας του Φορέα Πιστοποίησης, που περιγράφουν με σαφήνεια όλη την λειτουργία της Πιστοποίησης. Ειδικότερα γίνεται μνεία στα κάτωθι : Ο Φορέας Πιστοποίησης πληροί τα κριτήρια του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021:2011 με τις προσαρμογές που προβλέπουν οι εκάστοτε εν ισχύ Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΕΣΥΔ και της Ευρωπαικής και Διεθνούς Διαπίστευσης Ο Φορέας Πιστοποίησης που προετοιμάζει και διενεργεί τη δέουσα αξιολόγηση / επιθεώρηση, συντάσσει και εφαρμόζει τις σχετικές Διαδικασίες και τα αντίστοιχα Έντυπα, όπου σε ότι το αφορούν είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό του Φορέα Πιστοποίησης. Οι σχετικές διαδικασίες εδράζουν στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 17021:2011 περί διενέργειας επιθεωρήσεων συστημάτων διαχείρισης. Η αξιολόγηση συμμόρφωσης συνίσταται σε δύο διακριτά Στάδια, την Προαξιολόγηση 1 ο Στάδιο και τη Κύρια Αξιολόγηση 2 ο Στάδιο, τα οποία διενεργούνται με προσχεδισμένο και προγραμματισμένο τρόπο στο πλαίσιο σχετικής επίσκεψης στις εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβανομένων προσωρινών ή έτερων της έδρας) του υπό πιστοποίηση οργανισμού/επιχείρησης Οι επιθεωρητές που χρησιμοποιεί ο Φορέας Πιστοποίησης και στελεχώνουν την αντίστοιχη Ομάδα Επιθεώρησης που ορίζεται, είναι πιστοποιημένα και εξουσιοδοτημένα, ως επιθεωρητές ΣΔΠ (ΤΠ31 ή ΤΠ34ΣΤ για Τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων) και ΣΔΟΔΑΣΦ κατά ISO 9001:2008 και 39001:2012 αντίστοιχα, πρόσωπα, σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις της Διαδικασίας Διαχείρισης Προσωπικού Δ.05 του ΦΠ και είτε μέσω κατάλληλων εγκεκριμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης που οδηγούν σε πιστοποίηση αποδεκτή από IRCA, είτε ως επιθεωρητές ΣΔΠ μέσω πιστοποίησης που παρέχεται από κατάλληλο Φορέα διαπιστευμένο σύμφωνα με το ISO Επιπλέον διαθέτουν κατ ελάχιστον 2 έτη εργασιακή εμπειρία μετά την απόκτηση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) μηχανολόγου μηχανικού ή πολιτικού μηχανικού ή συγκοινωνιολόγου στο τομέα των οδικών μεταφορών ή της συντήρησης τεχνικού ελέγχου οχημάτων ή άλλου 5 από 24

6 συναφούς με τα ανωτέρω κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και πρόσθετη τεκμηριωμένη επιμόρφωση στη μεθοδολογία διενέργειας ανάλυσης επικινδυνότητας (risk assessment) Επιπρόσθετα διαθέτουν τα κάτωθι τεκμηριωμένα προσόντα Γνώση των νομικών απαιτήσεων που ισχύουν για τα εκάστοτε υπό πιστοποίηση πεδία (ως ανωτέρω στη Παράγραφο 1.2.1) δραστηριοτήτων στους διάφορους βιομηχανικούς τομείς Πτυχίο ή Δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ), ειδικότητας συναφούς με το σχετικό βιομηχανικό κλάδο (Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού) Επιμόρφωση τουλάχιστον 24 ωρών σε θέματα Οδικής Ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του προτύπου ISO 39001, όπως αυτό εκάστοτε βρίσκεται σε ισχύ Στην Ομάδα Επιθεώρησης εφόσον κρίνεται τεκμηριωμένα αναγκαίο από το ΦΠ τοποθετείται και μέλος με την ιδιότητα του τεχνικού εμπειρογνώμονα. Οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες που ορίζονται ως μέλη της ομάδας επιθεώρησης με σκοπό να παράσχουν υποστήριξη σχετική με τις τεχνικές και επιστημονικές ιδιαιτερότητες των μεθόδων αξιολόγησης, παρακολούθησης, ελέγχου και αντιμετώπισης των κινδύνων οδικής ασφάλειας που αναγνωρίζει η επιθεωρούμενη επιχείρηση βάσει δραστηριότητάς της, δεν διαθέτουν απαραίτητα την ιδιότητα του επιθεωρητή, αλλά διαθέτουν τα επιπρόσθετα ανωτέρω προσόντα της και επιπλέον διαθέτουν Τεκμηριωμένη πρακτική εμπειρία στην Ορθή Βιομηχανική Πρακτική (GMP) ή την Ορθή Υγιεινή Πρακτική (GHP) που αποδεικνύεται από την εργασία τους ως στελέχη σε αντίστοιχο τομέα ή ως Σύμβουλοι Ασφαλείας ADR οργανισμών ή από την εργασία τους ως σύμβουλοι σε επιχειρήσεις που πιστοποιήθηκαν κατά ISO ή άλλο συναφές πρότυπο ή από τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων σε δραστηριότητες της και στις οποίες εφαρμόζονταν οι ανωτέρω πρακτικές Οι επιθεωρητές όπως αναφέρεται και στη σύμβαση συνεργασίας με το Φορέα Πιστοποίησης την οποία υπογράφουν, φέρουν ακέραια την ευθύνη για την διαρκή ενημέρωση τους σε σχέση με τις μεταβολές της νομοθεσίας που διέπει, αφενός μεν τις υπηρεσίες αξιολόγησης συμμόφωσης/επιθεώρησης για τις οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί, αφετέρου τη λειτουργία και τα προιόντα των υπό πιστοποίηση οργανισμών/επιχειρήσεων Τα μέλη της Ομάδας Επιθεώρησης που εκάστοτε καθορίζεται, δεν έχουν καμία σχέση με τις υπό επιθεώρηση επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε σχέσης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλης εργασιακής ή εμπορικής ή/ και συγγενικής σχέσης ή σχέσης δυνάμενης να θέσει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία του έργου της επιθεώρησης και τις παρεχλομενες υπηρεσίες πιστοποίησης του Φορέα 6 από 24

7 Πιστοποίησης, τουλάχιστον για τα τελευταία (2) χρόνια. Για τον επαρκή έλεγχο του θεμελιώδους ζητήματος της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών πιστοποίησης, ο ΦΠ εφαρμόζει σχετική τεκμηριωμένη Διαδικασία Αμεροληψίας και Ακεραιότητας, Δ.10 και ελέγχει διαρκώς και με κάθε πρόσφορο μέσο, την ύπαρξη τέτοιων φαινομένων σε κάθε έργο πιστοποίησης που αναλαμβάνεται Όλες οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 39001:2012 είναι εφαρμόσιμες σε όλες τις επιχειρήσεις που περιγράφηκαν στην 1.2 του παρόντος, ανεξαρτήτως μεγέθους και στο βαθμό και στην έκταση που υπαγορεύει η φύση των δραστηριοτήτων τους Ο Φορέας Πιστοποίησης διαθέτει τεκμηριωμένη γνώση των προτύπων, των άλλων κανονιστικών διατάξεων, των μεθόδων μετρήσεων, δοκιμών και ελέγχων που είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για την ορθή παρακολούθηση και έλεγχο των κινδύνων που εμφανίζονται στο εκάστοτε περιβάλλον δραστηριοποίησης του επιθεωρούμενου οργανισμού και σχετίζονται με την οδική ασφάλεια Ο Φορέας Πιστοποίησης εφαρμόζει τεκμηριωμένη διαδικασία διερεύνησης, αναγνώρισης και ικανοποίησης των σχετικών αναγκών εκπαίδευσης όταν προκύπτουν, που προβλέπει και τη τήρηση κατάλληλων αρχείων Ο Φορέας Πιστοποίησης, με ευθύνη του Τεχνικού Διευθυντή και με την αρωγή των Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων και των Επικεφαλής Επιθεωρητών που διαθέτει, παρακολουθεί τουλάχιστον ανά εξάμηνο τις όποιες εξελίξεις των απαιτήσεων των σχετικών προτύπων και της κείμενης νομοθεσίας (ΚΟΚ, Συμφωνία ADR, Τεχνικοί Έλεγχοι Οχημάτων κλπ) ενημερώνοντας κατάλληλα και το Αρχείο Εξωτερικών Εγγράφων. Σε περίπτωση εφαρμόσιμων αλλαγών υλοποιούνται όλες οι σχετικές διαδικασίες όπως Τεκμηρίωσης, Ανασκόπησης Νέων Εργασιών κλπ, καθώς και οι προβλεπόμενες σχετικές ενέργειες που αναφέρονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης. 1.4 Τα Εφαρμοζόμενα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021:2011 Γενικά Κριτήρια Συμμόρφωσης για τους Φορείς Πιστοποίησης που προβαίνουν σε Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης IAF MD05:2013 Κατευθυντήρια Οδηγία της Διεθνούς Διαπίστευσης για το καθορισμό ανθρωποχρόνου επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης IAF MD02:2007 Κατευθυντήρια Οδηγία της Διεθνούς Διαπίστευσης για μεταφορά της πιστοποίησης από ένα ΦΠ σε έτερο ΦΠ IAF MD11:2013 Κατευθυντήρια Οδηγία για την εφαρμογή του ISO σε ότι αφορά τον καθορισμό Α/Η επιθεώρησης για συνδυαστικές επιθεωρήσεις ΣΔ 7 από 24

8 ISO 39001:2012 Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας (RTS) με Χρήσιμη Καθοδήγηση για την Εφαρμογή του ΕΣΔ-ΚΑΔ Κανονισμός Διαπίστευσης του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης ΕΛΔ Κανονισμός για τη χρήση του Εθνικού Λογότυπου Διαπίστευσης 1.5 Ορισμοί Κατά την εφαρμογή του παρόντος Ειδικού Κανονισμού ισχύουν οι ορισμοί που αναφέρονται στο Παράρτημα Α. 8 από 24

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Οι όροι και διαδικασίες για τη υλοποίηση της αξιολόγησης / επιθεώρησης και την επακόλουθη ή μη χορήγηση σχετικής πιστοποίησης, παρατίθενται και περιγράφονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης ΣΔΠ του Φορέα Πιστοποίησης. Στα παρακάτω παρατίθενται εξειδικευμένες απαιτήσεις που σχετίζονται με την επιθεώρηση και πιστοποίηση συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας κατά ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Επιθεώρησης Η απαιτούμενη συνολική χρονική διάρκεια της επιθεώρησης (συμπεριλαμβανομένης της Προαξιολόγησης στο πλαίσιο αρχικής πιστοποίησης ή επαναπιστοποίησης και της επιτήρησης) σε ανθρωποημέρες, καθορίζεται τεκμηριωμένα από τον Τεχνικό Διευθυντή του ΦΠ κατά την ανασκόπηση της αίτησης πιστοποίησης και αιτιολογειται επαρκώς σε σχετικό έντυπο. Ο καθορισμός γίνεται με γνώμονα παραμέτρους όπως το μέγεθος του επιθεωρούμενου οργανισμού, τη πολυπλοκότητα της λειτουργίας του, το εύρος των δραστηριοτήτων και τον αριθμό εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο πιστοποίησης, τον αριθμό του προσωπικού (εποχικού και μόνιμου) του οποίου οι ενέργειες επηρεάζουν και σχετίζονται με το εξεταζόμενο πεδίο, την έκταση κανονιστικών εγγράφων και διατάξεων που διέπουν τα προιόντα ή/και τις παρεχομένες υπηρεσίες, το βαθμό ετοιμότητας και διαθεσιμότητας που επιδεικνύει ο οργανισμός πριν την επιθεώρηση, καθώς και τα ευρήματα παρελθόντων ανασκοπήσεων και εσωτερικών επιθεωρήσεων. Οι ελάχιστες ανθρωποημέρες επιθεώρησης ορίζονται με βάση τα ενδεικτικά στοιχεία του πίνακα που παρατίθεται στο Παράρτημα Β του παρόντος και που συμμορφώνεται με το Παράρτημα 2 της Κατευθυντήριας Οδηγίας IAF MD05:2013 Annex 2 την οποία ο ΦΠ εκλαμβάνει ως υποχρεωτικής εφαρμογής Επισημαίνεται ότι στη περίπτωση έργου ταυτόχρονης πιστοποίησης ΣΔΠ ή ΣΔΥΑΕ ή ΣΔΑΤ και Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ο προγραμματισμένος χρόνος επιθεώρησης για το ΣΔΟΔΑΣΦ παραμένει ο ίδιος, ενώ για τα έτερα ΣΔ δύναται να μειωθεί με τρόπο που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Κατευθυντήριας Οδηγίας MD11:2013 περί διενέργειας συνδυαστικών επιθεωρήσεων για περισσότερα ΣΔ με κοινό ή μη διαχειριστικό σύστημα Έχει ήδη αναφερθεί το γεγονός ότι το εξεταζόμενο πεδίο πιστοποίησης αφορά τόσο το είδος και τη φύση των δραστηριοτήτων του επιθεωρούμενου οργανισμού όσο και τον αριθμό των εγκαταστάσεων που διαθέτει και σχετίζονται με αυτές τις δραστηριότητες. Τέτοιοι οργανισμοί συνήθως 9 από 24

10 διαθέτουν κεντρικά γραφεία (έδρα) όπου σχεδιάζονται και υλοποιούνται κάποιες ενέργειες ελέγχου και διοίκησης ή άλλες (πχ εμπορικές), καθώς και ένα δίκτυο τοπικών γραφείων ή άλλων εγκαταστάσεων όπου υλοποιείται συνολικά ή μερικά κάποια δραστηριότητα(τες) (πχ παραγωγή, αποθήκευση). Παράδειγμα τέτοιων οργανισμών δύναται να θεωρηθεί μία εταιρεία που λειτουργεί με τη μέθοδο του franchising ή μία βιομηχανία που διαθέτει δίκτυο πωλήσεων ή μια εταιρεία με πολλούς διαφορετικούς κλάδους και αντικείμενα. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται δεδομένο ότι τα κεντρικά γραφεία ασκούν έλεγχο και επιτήρηση στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις που σαφώς υπόκεινται στο ίδιο Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας. Ο Φορέας Πιστοποίησης απαιτεί τον πλήρη και σαφή καθορισμό της δομής και της λειτουργίας του οργανισμού στην αντίστοιχη αίτηση πιστοποίησης, ώστε να σχεδιάσει το κατάλληλο πρόγραμμα επιθεώρησης και να συστήσει την κατάλληλη Ομάδα Επιθεώρησης. Αυτό περιλαμβάνει την σαφή αναγνώριση και ταυτοποίηση του κεντρικού φορέα, της φύσης της σχέσης του με τις διάφορες εγκαταστάσεις, τη περιγραφή των όποιων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφόρων εγκαταστάσεων και ποιές από αυτές θέλει να συμπεριλάβει η αξιολόγηση / επιθεώρηση Τα ανωτέρω αφορούν και τυχόν προσωρινές εγκαταστάσεις όπως επί παραδείγματι εργοτάξια τεχνικών εταιρειών Ο Φορέας Πιστοποίησης για τις ανωτέρω περιπτώσεις, είτε στις διάφορες εγκαταστάσεις υλοποιούνται ίδιες ή παρεμφερείς δραστηριότητες, είτε υλοποιούνται εντελώς διαφορετικές, διενεργεί πλήρη διακριτή επιτόπια αξιολόγηση/επιθεώρηση 1 ου και 2 ου Σταδίου στο πλαίσιο αρχικής πιστοποίησης και επαναπιστοποίησης, ενώ ασκεί σχετική επιτήρηση σε κάθε μία από αυτές τις εγκαταστάσεις, με την ίδια ομάδα επιθεώρησης και τον ορισμένο Επικεφαλής Επιθεωρητή κάθε φορά και δεν μειώνει τις απαιτήσεις και τα κριτήρια συμμόρφωσης που θέτει, ούτε καθιερώνει κάποια μορφή δειγματοληπτικής αξιολόγησης και αντίστοιχης διαδικασίας Ο Φορέας Πιστοποίησης δεν εκδίδει Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης για το σύνολο του οργανισμού, αν δεν ικανοποιηθεί για το βαθμό συμμόρφωσης και την άρση όποιων μη συμμορφώσεων κάθε εγκατάστασης ξεχωριστά. Ο Φορέας Πιστοποίησης δεν αποδέχεται τον εκ των υστέρων αποκλεισμό μιας εγκατάστασης από το πεδίο πιστοποίησης επειδή το όποιο πρόβλημα σε αυτήν εμποδίζει την χορήγηση πιστοποίησης Επιπρόσθετα ο Φορέας Πιστοποίησης απαιτεί όπως Το ΣΔΟΔΑΣΦ σχεδιάζεται και διαχειρίζεται κεντρικά Το ΣΔΟΔΑΣΦ ανασκοπείται κεντρικά Ολες οι σχετικές εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών γραφείων) υπόκεινται στο πρόγραμμα εσωτερικών επιθεωρήσεων του οργανισμού και έχουν διενεργηθεί κατάλληλες εσωτερικές επιθεωρήσεις πριν την επιθεώρηση από το Φορέα Πιστοποίησης Ολόκληρος ο οργανισμός να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ΣΔΟΔΑΣΦ, καθώς και με τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις της οικείας νομοθεσίας όπως εκάστοτε ισχύει 10 από 24

11 Ο οργανισμός να τεκμηριώνει την ικανότητα και δυνατότητα να συλλέγει και να αναλύει δεδομένα και πληροφορίες (τροποποιήσεις γραπτής τεκμηρίωσης,παράπονα πελατών, ενδιαφερομένων μερών ή/και εργαζομένων, εκτίμηση αποτελεσματικότητας διορθωτικών ενεργειών, εκτίμηση ευρημάτων ανασκοπήσεων και εσωτερικών επιθεωρήσεων και ατυχήματα) από τις διάφορες εγκαταστάσεις, καθώς και την δυνατότητα άσκησης διοίκησης επί αυτών συμπεριλαμβανομένης της επιβολής οργανωτικών ή άλλων αλλαγών Ο εντοπισμός όποιων μη συμμορφώσεων σε κάποια εγκατάσταση να σηματοδοτεί διερεύνηση από τον οργανισμό, ώστε να καθοριστεί αν και σε ποιο βαθμό επηρεάζονται οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις και αν τίθεται υπό συνολική αμφισβήτηση η συμμόρφωση όλου του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας. Σε τέτοια περίπτωση οι όποιες διορθωτικές ενέργειες εφαρμόζονται σε όλες τις εγκαταστάσεις και ο Φορέας συλλέγει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης από κάθε εγκατάσταση 2.2 Διενέργεια της Προ / Αξιολόγησης / Επιθεώρησης Οι αξιολογήσεις / επιθεωρήσεις διενεργούνται από την κατάλληλα ορισμένη Ομάδα Επιθεώρησης που δύναται να αποτελείται από Επιθεωρητές και Τεχνικούς Εμπειρογνώμονες υπό την καθοδήγηση και το συντονισμό ενός Επικεφαλής Επιθεωρητή, σύμφωνα με τις Διαδικασίες και τα Έντυπα που έχει συντάξει ο Φορέας και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του. Αυτές είναι οι ακόλουθες Διαδικασία Πιστοποίησης Δ 11 και σχετικά Έντυπα Διαδικασία Επιτήρησης και Επαναξιολόγησης Δ 12 και σχετικά Έντυπα Διαδικασία Ελέγχου Χρήσης Λογότυπου και Σημάτων Δ 15 Διαδικασίες που αφορούν το Προσωπικό Δ 05 και σχετικά Έντυπα Διαδικασία Αμεροληψίας, Δ 10 Διαδικασία Προστασίας της Εμπιστευτικότητας Δ 19 Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης, ΓΚΠ Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης-ISO 9001:2008 Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης-ISO 39001:2012 Οδηγίες Εργασίας 01, 03, Περιεχόμενο Αξιολόγησης / Επιθεώρησης Οι ενέργειες που συνθέτουν την αξιολόγηση / επιθεώρηση στο πλαίσιο της επιζητούμενης πιστοποίησης, καθώς και οι μέθοδοι και τεχνικές που εφαρμόζονται, περιγράφονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης του Φορέα Πιστοποίησης. Στα παρακάτω εξειδικεύεται το περιεχόμενο της επιθεώρησης και αναφέρονται συνοπτικά οι πτυχές του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας κατά ISO 39001:2012, που ελέγχονται και των οποίων αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής με τις αντίστοιχες απαιτήσεις που θέτει το εθνικό πρότυπο και η ισχύουσα νομοθεσία. 11 από 24

12 Επισημαίνεται ότι η διενέργεια αξιολόγησης της συμμόρφωσης περιλαμβάνει δύο διακριτά Στάδια (Στάδιο 1 - Προαξιολόγηση και Στάδιο 2-Κύρια Αξιολόγηση) τα οποία διενεργούνται υποχρεωτικά στις εγκαταστάσεις του επιθεωρούμενου οργανισμού, χωρίς καμία εξαίρεση. Το χρονικό διάστημα μεταξύ 1 ου και 2 ου Σταδίου δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες και σε αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνεται πλήρως το Στάδιο 1 της Προαξιολόγησης. Επισημαίνεται ρητά, ότι αποτυχία του επιθεωρούμενου οργανισμού να συμμορφώνεται με βασικές απαιτήσεις, ο βαθμός συμμόρφωσης με τις οποίες διερευνάται κατά το Στάδιο 1, μπορεί να σηματοδοτήσει αδυναμία εκτέλεσης του Σταδίου 2. Τούτο καθίσταται σαφές και γραπτώς στον επιθεωρούμενο οργανισμό/επιχείρηση, ο οποίος δια του εκπροσώπου του λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση περί των αποτελεσμάτων της προαξιολόγησης. Το Στάδιο 1-Προαξιολόγηση έχει σαν κύριο αντικειμενικό σκοπό να διαπιστωθεί ο βαθμός ετοιμότητας που επιδεικνύει ο επιθεωρούμενος οργανισμός για την επιθεώρηση του Σταδίου 2, καθώς επίσης και να συλλεγούν όλα εκείνα τα αναγκαία δεδομένα και στοιχεία ώστε να σχεδιαστεί κατάλληλα και επαρκώς το πρόγραμμα της τελικής επιθεώρησης του Σταδίου 2, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα επιβεβαιώσει και τα ευρήματα του Σταδίου 1. Τυχόν δυνητικές μη συμμορφώσεις του Σταδίου 1 πρέπει να αίρονται τεκμηριωμένα προ της διενέργειας Κύριας Αξιολόγησης του Σταδίου 2. Ειδικότερα κατά το Στάδιο 1 αξιολογούνται και ελέγχονται : Η συμμόρφωση του οργανισμού με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του και τα προιόντα ή/και υπηρεσίες του Η ύπαρξη Τεχνικού Ασφαλείας ελαχίστων προσόντων και χρονοαπασχόλησης βάσει Ν.3850 (ΦΕΚ 84/Α/ ) και ανάλογα με τη κατηγορία επικινδυνότητας της επιχείρησης και των σχετικών δραστηριοτήτων του πεδίου εφαρμογής του ΣΔΟΔΑΣΦ Η καταλληλότητα του σχεδιασμού του ΣΔΟΔΑΣΦ σε ότι αφορά τη δυνατότητα κάλυψης των στόχων της καθιερωμένης πολιτικής της επιχείρησης Κατά πόσον η διαπιστωμένη έκταση εφαρμογής των προβλέψεων του ΣΔΟΔΑΣΦ δικαιολογεί τη διενέργεια της κύριας επιθεώρησης (Στάδιο 2) Ο βαθμός συμμόρφωσης των προγραμμάτων επαλήθευσης, επικύρωσης και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του εφαρμοζόμενου ΣΔΟΔΑΣΦ, με τις απαιτήσεις του εφαρμόσιμου προτύπου Η ανάγκη για ανασκόπηση πρόσθετης γραπτής τεκμηρίωσης και διάθεσης πρόσθετων πόρων ή τεχνογνωσίας κατά την κύρια αξιολόγηση Ο εντοπισμός περιπτώσεων και αδυναμιών στην εφαρμογή του ΣΔΟΔΑΣΦ που μπορεί να προκαλέσουν εμφάνιση δυνητικών μη συμμορφώσεων και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά τη διεξαγωγή της κύριας αξιολόγησης συμμόρφωσης Η επάρκεια των καθιερωμένων παραγόντων επίδοσης του ΣΔΟΔΑΣΦ και των ενεργειών αντιμετώπισης κινδύνων και ευκαιριών βελτίωσης Η επάρκεια της ανάλυσης επικινδυνότητας και των προληπτικών μέτρων που έχουν καθιερωθεί για την μείωση των κινδύνων σε αποδεκτά επίπεδα 12 από 24

13 Συνοπτικά οι απαιτήσεις του εφαρμόσιμου προτύπου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: ΓΕΝΙΚΑ Τα συστήματα διαχείρισης της επιχείρησης και όλων των υπέρ-εργολάβων θα πρέπει να περιέχουν απαιτήσεις για τη διαχείριση των οδικών μεταφορών και την αποτελεσματική εφαρμογή της συνιστάμενης πρακτικής για την οδική ασφάλεια. Οι παραπάνω απαιτήσεις πρέπει να περιέχουν: ΗΓΕΣΙΑ & ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ Η διοίκηση διασφαλίζει την καθιέρωση προσδόκιμων στόχων για την οδική ασφάλεια, ότι η συνιστάμενες πρακτικές οδικής ασφάλειας ακολουθούνται, εξασφαλίζει πόρους για την ικανοποίησή τους και θέτει την συμπεριφορά της ως πρότυπο. Η Ανώτατη Διοίκηση πρέπει να αποδεικνύει την δέσμευση της διαχείρισης της οδικής ασφάλειας με έναν ασφαλή, και φιλικό προς το περιβάλλον αξιόπιστο τρόπο. Η Ηγεσία και η δέσμευση της είναι αποδεδειγμένη όταν: Θέτει από μόνη της το καλό παράδειγμα ως αποτέλεσμα της στάσης της και τη οδηγικής της συμπεριφοράς Κατανέμει τους απαραίτητους πόρους στις οδικές μεταφορές Θέτει τα θέματα της οδικής ασφάλειας σε υψηλή προτεραιότητα. Επικοινωνεί σαφώς ότι τα θέματα οδικής ασφάλειας είναι μία σημαντική απαίτηση του οργανισμού. Παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση και αξιολόγηση σε όλους τους οδηγούς οδικών μεταφορών Επικροτεί και επιβραβεύει ενέργειες ή προτάσεις του προσωπικού ή προμηθευτών για την βελτίωση της ασφάλειας. Θέτει σχέδια και στόχους, και μετρά την επίδοση της οδικής ασφάλειας του προσωπικού ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η Ανώτατη Διοίκηση πρέπει να επικοινωνεί μία σαφή δέσμευση η οποία να διασφαλίζει τη δέσμευση της συνεχούς βελτίωσης της οδικής ασφάλειας μέσω της εφαρμογής των συνιστώμενων πρακτικών οδικής ασφάλειας και να θέτει στρατηγικούς στόχους για τη συνεχή βελτιστοποίηση. Η Ανώτατη Διοίκηση πρέπει να καθορίσει μία σαφή δήλωση συμμόρφωσης για τη δέσμευση και τις προσδοκίες από ένα σύστημα διαχείρισης της οδικής ασφάλειας. Η δήλωση αυτή μπορεί, μεταξύ άλλων να: Δίνει ένα σαφές και περιεκτικό μήνυμα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες ότι η οδική ασφάλεια είναι εξ ίσου σημαντική με την επιχειρηματική τακτική του οργανισμού. Προωθεί την εξωστρέφεια και την συμμετοχή όλων των ατόμων στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Αναλαμβάνει όλες τις μεταφορικές διαδικασίες με τον κατάλληλο τρόπο αναφορικά με το περιβάλλον, την κατανάλωση καυσίμων, την εκπομπή καυσαερίων και αποβλήτων. Πρέπει να τίθενται στρατηγικοί στόχοι αναφορικά με την οδική ασφάλεια οι οποίοι, μεταξύ άλλων, να στοχεύουν σε: Μείωση των ατυχημάτων και των κρίσιμων περιστατικών Ελαχιστοποίηση του αριθμού των διαδρομών και της έκθεσης του 13 από 24

14 προσωπικού σε κίνδυνο Ελαχιστοποίηση των συνολικών διανυθέντων χιλιομέτρων Εγκαθίδρυση διαδικασιών επιλογής οδηγών, ελέγχου και προγραμμάτων εκπαίδευσης. Εγκαθίδρυση και υποστήριξη διαδικασιών ασφαλούς οδικής μεταφοράς Διασφάλιση ότι ο οργανισμός θα απασχολεί πόρους, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις οι οποίες συμμορφώνονται σε αποδεκτή τυποποίηση και συντηρούνται με ένα ασφαλές και αξιόπιστο τρόπο. ΠΟΡΟΙ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Ο οργανισμός πρέπει να καθιερώσει, τεκμηριώσει και κοινοποιήσει ένα σύστημα διαχείρισης των διαδικασιών οδικών μεταφορών. Πρέπει να ορίζει σαφώς το προσωπικό, το οποίο έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα να διαχειρίζεται την οδική ασφάλεια, και τα προσόντα τους. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Όλοι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις οδικές μεταφορές πρέπει να προσδιορίζονται, τεκμηριώνονται και να αξιολογούνται. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα μείωσης των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων συνιστάμενων πρακτικών οδικής ασφάλειας. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Οι διαδικασίες οδικών μεταφορών πρέπει να σχεδιάζονται παράλληλα με την πολιτική του οργανισμού, τους στρατηγικού στόχους και των συνιστάμενων πρακτικών οδικής ασφάλειας. Οι κίνδυνοι από παρεκκλίσεις σχεδιασμένων ενεργειών διαδικασιών, από πολιτικές και από συνιστώμενες πρακτικές πρέπει να αξιολογούνται περιοδικά, να ελαχιστοποιούνται ή να εξαλειφθούν, και να παρακολουθούνται από τη Διοίκηση. Πρέπει να τηρούνται διαδικασίες για την πρόβλεψη καταστάσεων έκτακτων αναγκών και να αναπτυχθούν σχέδια δράσης για τέτοιες καταστάσεις. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ Ο οργανισμός πρέπει να εγκαθιστά ένα σύστημα παρακολούθησης το οποίο να διασφαλίζει ότι το σύστημα διαχείρισης είναι αποτελεσματικό και οι συνιστάμενες πρακτικές οδικής ασφάλειας ακολουθούνται. Διορθωτικές ενέργειες πρέπει να εγείρονται σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με το σύστημα διαχείρισης. Πρέπει να τηρούνται αρχεία ώστε να αποδεικνύεται το εύρος της συμμόρφωσης ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο οργανισμός πρέπει να διεξάγει, σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα, εσωτερικές επιθεωρήσεις για να προσδιορίζει κατά πόσο τα στοιχεία του συστήματος διαχείρισης σχετικά με την οδικές μεταφορές και των συνήθων πρακτικών οδικής ασφάλειας συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα και εφαρμόζονται αποτελεσματικά. Η Ανώτατη Διοίκηση πρέπει να ανασκοπεί τις εσωτερικές επιθεωρήσεις τα ευρήματα τους και την αντιμετώπισή τους και να αξιολογεί την ανάγκη για αλλαγή στις απαιτήσεις για τη διαχείριση της οδικής ασφάλειας. 14 από 24

15 Ειδικότερα : Οι Απαιτήσεις για τις Ευθύνες της Διοίκησης της επιχείρησης που διαθέτει εκτελεστική αρμοδιότητα περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για την επιθεωρούμενη επιχείρηση : Να αποδεικνύει η διοίκηση την καθιέρωση και εφαρμογή της κατάλληλης τεκμηριωμένης πολιτικής και τη δέσμευσή της αναφορικά με την αναγνώριση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια στο εύρος και τη κλίμακα που αφορά τη φύση της λειτουργίας της και των δραστηριοτήτων της, καθώς και τη δέσμευσή της για τη διάθεση όλων των αναγκαίων πόρων για την εφαρμογή και τήρηση του συστήματος. Να προσδιορίζεται με ακρίβεια το πεδίο εφαρμογής του ΣΔΟΔΑΣΦ, δηλαδή οι δραστηριότητες, οι σχετικοί κίνδυνοι, καθώς και οι εγκαταστάσεις που καλύπτει το σύστημα Να καθιερώνεται πολιτική που να ανταποκρίνεται πλήρως στους καθιερωμένους στόχους και σκοπούς της επιχείρησης, στις απαιτήσεις της οδικής ασφάλειας, της τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας, των αρμοδίων αρχών ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα επιστημονικά δεδομένα για την επικινδυνότητα των δραστηριοτήτων, τις νέες τεχνολογίες και τα τεχνικά μέσα που δυνητικά μειώνουν την επίπτωση αυτών των κινδύνων Να διασφαλίζει ότι η καθιερωμένη πολιτική οδικής ασφάλειας είναι διαθέσιμη και κατανοητή από το προσωπικό και από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της επιχείρησης, αναθεωρείται ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλότητά της και συνεχώς βελτιώνεται. Να καθορίζονται, τεκμηριώνονται και να γνωστοποιούνται οι σχετικές αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και οι ρόλοι του προσωπικού εντός της επιχείρησης. Να πραγματοποιεί τακτικές ανασκοπήσεις της συνεχιζόμενης καταλληλότητας του ΣΔΟΔΑΣΦ, που να περιλαμβάνουν πληροφορίες από αποτελέσματα επιθεωρήσεων, από ανατροφοδότηση πελατών και εργαζομένων και αρμοδίων αρχών και λοιπών ενδιαφερομένων μερών, από έλεγχο επίδοσης διεργασιών και συμμόρφωσης, από υλοποίηση προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών, από συστάσεις για βελτίωση, από προηγούμενες ανασκοπήσεις, από επιπτώσεις των δυνητικών αλλαγών στο ΣΔΟΔΑΣΦ, από διαχείριση εξοπλισμού, οχημάτων και τεχνικών μέσων Οι Απαιτήσεις του Σχεδιασμού περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για την επιθεωρούμενη επιχείρηση : Να καθιερώσει και τεκμηριώσει ένα ΣΔΟΔΑΣΦ το οποίο να διασφαλίζει ότι υφίστανται συγκεκριμένες διαδικασίες ώστε όλοι οι γνωστοί δυνητικοί κίνδυνοι εντός του πεδίου εφαρμογής είναι διαρκώς αναγνωρίσιμοι, επαρκώς ταυτοποιημένοι και εντοπισμένοι, έχει εκτιμηθεί πλήρως η συνεισφορά τους στην επικινδυνότητα της οδικής ασφάλειας και ότι όλοι οι κίνδυνοι που απαιτούν έλεγχο, ελέγχονται με κατάλληλα μέτρα με ευθύνη κατάλληλα εκπαιδευμένων προσώπων. 15 από 24

16 Η ταυτότητα του κινδύνου και η σχετική εκτίμηση επικινδυνότητας πρέπει να περιλαμβάνει και να ενσωματώνει στοιχεία τέτοια που να εξασφαλίζουν την προληπτική δράση και όχι την εκ των υστέρων αντιμετώπιση, τη ταξινόμηση της επικινδυνότητας και την αναγνώριση των απαιτήσεων σχετικού ελέγχου με επικαιροποιημένο τρόπο και ικανοποιώντας καθιερωμένους (ποσοτ ικοποιημένους) αντικειμενικούς σκοπούς σε κάθε επίπεδο λειτουργίας και σχετικής δραστηριότητας της επιχείρησης. Να προσδιορίσει και να περιγράψει την αλληλεπίδραση και σχέση του ΣΔΟΔΑΣΦ όταν το ενσωματώνει σε ένα υπάρχον ευρύτερο ΣΔΠ, ενώ σε κάθε περίπτωση το ΣΔΟΔΑΣΦ πρέπει να περιλαμβάνει και να αντιμετωπίζει τακτικές και μη δραστηριότητες είτε του προσωπικού είτε των επισκεπτών και υπεργολάβων στο χώρο ευθύνης και για όλες τις εγκαταστάσεις, είτε παρέχονται από την επιχείρηση είτε από άλλον φορέα. Να καθιερώσει τεκμηριωμένες διαδικασίες και σχέδιο ΣΔΟΔΑΣΦ, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου και της πολιτικής οδικής ασφάλειας, καθώς και η διαρκής εγρήγορση, ενημέρωση και επιμόρφωση με τις εξελίξεις της νομοθεσίας, των σχετικών οδηγιών και της επιστήμης. Να καταρτιστεί ένα Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας που θα προδιαγράφει τους κινδύνους που απαιτούν έλεγχο, τα σημεία και θέσεις όπου πρέπει να ελέγχονται οι κίνδυνοι, τα κρίσιμα όρια που πρέπει να τηρούνται για τις επιλεγμένες κρίσιμες παραμέτρους ελέγχου, τις μεθόδους ελέγχου, μέτρησης και παρακολούθησης που επιλέγονται, τις διορθωτικές κινήσεις που σηματοδοτούν οι αποκλίσεις από τα όρια που τέθηκαν, τον υπεύθυνο ελέγχου κάθε σχετικού σημείου, τις επιπλέον διαδικασίες (πχ ανασκόπησης), τους παράγοντες επίδοσης του ΣΔΟΔΑΣΦ και τα προγράμματα που υποστηρίζουν τη Διαχείριση ΟΔΑΣΦ, την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα και τη θέση τεκμηρίωσης της παρακολούθησης και ελέγχου,. Να λαμβάνονται υπόψη πάσης φύσεως προγραμματισμένες αλλαγές εντός της εταιρείας και να ιεραρχούνται τα μέτρα που λαμβάνονται για τους κινδύνους (εξάλειψη, υποκατάσταση, μέσα) Οι Απαιτήσεις για την Εφαρμογή και Λειτουργία περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για την επιθεωρούμενη επιχείρηση : Να ορίζεται ένα μέλος της Ανώτατης Διοίκησης που θα είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής και τήρησης του ΣΔΟΔΑΣΦ, της γραπτής ενημέρωσης προς τη διοίκηση για την επίδοση του ΣΔΟΔΑΣΦ και τις ανάγκες βελτίωσης του συστήματος και των σχετικών ενεργειών. Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, τήρηση και ανασκόπηση του ΣΔΟΔΑΣΦ από ορισμένα προς τούτο στελέχη που διαθέτουν γνώση και εμπειρία για τις λειτουργίες, τις διεργασίες και τους κινδύνους εργασίας εντός του πεδίου εφαρμογής. Η χρήση όποιων εξωτερικών ειδικών, πρέπει να διέπεται από γραπτή συμφωνία που αναλύει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες και υπευθυνότητες που τους ανατίθενται από την επιχείρηση. Το προσωπικό οφείλει να διαθέτει τη δέουσα εκπαίδευση, επιμόρφωση, 16 από 24

17 εγρήγορση και συνείδηση ώστε να αναγνωρίζει και να καταγράφει προβλήματα σχετικά με τις διεργασίες και το σύστημα, να προτείνει κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες και να ελέγχει τις αποκλίσεις από τη συμμόρφωση μέχρι της άρσης της όποιας ανωμαλίας σχετίζεται με την επίδοση σε θέματα οδικής ασφάλειας σε όποιο επίπεδο λειτουργίας και αν εργάζεται, καθώς και να προτείνει κατάλληλα προληπτικά μέτρα ώστε να προλαμβάνονται συμβάντα και εμφανίσεις μη συμμορφώσεων στο σύστημα, καθώς και ενέργειες αντιμετώπισης κινδύνων και ευκαιριών βελτίωσης Το προσωπικό πρέπει να διαθέτει όλη την απαραίτητη ενημέρωση και απρόσκοπτη πληροφόρηση σχετική με το σύστημα και τις απαιτήσεις του, καθώς και την ελευθερία επικοινωνίας με τα στελέχη που έχουν επιφορτιστεί με την εφαρμογή του. Πρέπει επιπλέον να συμμετέχει στην ανάπτυξη και το σχεδιασμό των πολιτικών και διαδικασιών και να εκπροσωπείται για θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας και ενδεχόμενων μεταβολών των απαιτήσεων. Να καθιερώνεται τεκμηριωμένη διαδικασία διαχείρισης (έκδοσ ης και ελέγχου) όλων των εγγράφων και δεδομένων που σχετίζονται με το ΣΔΟΔΑΣΦ Να συντάξει ένα Εγχειρίδιο για την Οδική Ασφάλεια (περιέχει το αντικείμενο του ΣΔΟΔΑΣΦ και λεπτομερή περιγραφή του σχετικού σχεδιασμού, της μελέτης εκτίμησης επικινδυνότητας και των ενεργειών που αναλαμβάνονται) Να σχεδιάσει, να συντάξει, να εφαρμόσει και να διατηρεί τεκμηριωμένες διαδικασίες Να καθιερώσει κατάλληλα ελεγχόμενα έγγραφα, η χρήση των οποίων εξασφαλίζει τη λειτουργία και τον έλεγχο των διαδικασιών (έλεγχος εγγράφων νοείται η έγκριση επάρκειάς τους πριν την έκδοση, η τακτική ανασκόπησή τους, η ταυτοποίηση και αναγνώριση των τροποποιήσεων, η διαθεσιμότητα και εξασφάλιση χρήσης μόνο των τρεχουσών εκδόσεων, η ευκρίνεια ανάγνωσης, η κατάλληλη διανομή και προσβασιμότητα σε αυτά κλπ) Να διατηρεί κατάλληλα ελεγχόμενα αρχεία τα οποία παρέχουν τις αποδείξεις συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις και αποτελεσματικής λειτουργίας του ΣΔΟΔΑΣΦ (απόδοση ταυτότητας, αποθήκευση, προστασία, ανάκτηση, χρόνοι διατήρησης, τελική διάθεση, προσβασιμότητα κλπ) Να προσδιορίζονται, να διατίθενται και να περιγράφονται με λεπτομέρεια οι ύλες / εμπορεύματα (χημικά, βιολογικά και φυσικά χαρακτηριστικά, προέλευση, χρόνος ζωής, συνθήκες παραλαβής, συσκευασίας, μεταφοράς και αποθήκευσης, προετοιμασία πριν τη χρήση, συσκευασία) συμπεριλαμβανομένων και όποιων άλλων πληροφοριών σχετίζονται με την αξιολόγηση κινδύνων που αυτά επιφέρουν κατά την οδική μεταφορά τους Να αναγνωρίζονται όλοι οι δυνητικοί κίνδυνοι που ενδέχεται να εμφανιστούν ή να επανεμφανιστούν κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, να καταγράφονται, να αξιολογούνται με τρόπο τεκμηριωμένο για τη βαρύτητα και τη σημασία τους και να εντοπισθούν αυτοί που χρήζουν ελέγχου. 17 από 24

18 Να καθιερωθούν κατάλληλα προληπτικά μέτρα ελέγχου για τους κινδύνους που απαιτούν έλεγχο ώστε ο κίνδυνος να προλαμβάνεται, να εξαλείφεται ή να μειώνεται σε αποδεκτά επίπεδα. Αν δεν επαρκεί ή δεν υφίσταται κατάλληλη μέθοδος ελέγχου πρέπει να τροποποιείται η διεργασία υλοποίησης της δραστηριότητας Να καθιερωθούν, με συστηματικό τεκμηριωμένο τρόπο, για όλους τους κινδύνους που υπόκεινται σε έλεγχο, μέτρα ελέγχου σε ένα ή περισσότερα σημεία ελέγχου με παράλληλη υιοθέτηση των αντίστοιχων κρισίμων παραμέτρων που παρακολουθούνται, ώστε να προλαμβάνονται και να εξαλείφονται οι κίνδυνοι στη πηγή τους Να εγκριθούν και να θεσπιστούν τα τεκμηριωμένα κατάλληλα όρια των παραμέτρων παρακολούθησης, με βάση τα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα, τη νομοθεσία, τη διεθνή βιβλιογραφία και εμπειρία. Όπου κρίνεται σκόπιμο εκπονούνται και σχετικές προδιαγραφές και οδηγίες εργασίας. Να καθιερωθεί σύστημα παρακολούθησης για κάθε σημείο ελέγχου, τέτοιο που μέσω μετρήσεων, παρατηρήσεων και συλλογής κατάλληλων δεδομένων να διατηρεί το σημείο υπό διαρκή έλεγχο και να περιλαμβάνει μέθοδο παρακολούθησης, σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων γεγονότων, αποτροπής ανεπιθύμητων καταστάσεων και ελαχιστοποίησης των όποιων απωλειών από ατύχημα, καθώς και υπεύθυνο παρακολούθησης, υπεύθυνο αξιολόγησης δεδομένων, ένδειξη της θέσης καταγραφής του αποτελέσματος, σχετικές υπογραφές και προτεινόμενες διορθωτικές κινήσεις Να καθιερωθούν και να εφαρμόζονται κατάλληλες τεκμηριωμένες διορθωτικές ενέργειες, η υλοποίηση των οποίων εξασφαλίζει την επαναφορά των καταστάσεων και συμβάντων που δημιουργούνται εντός ελέγχου (εφόσον εφικτό). Να καθιερωθούν και να πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ασκήσεις ετοιμότητας και δοκιμής της αποτελεσματικότητας των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών και γεγονότων. Να καθιερώνονται τεκμηριωμένες διαδικασίες διαχείρισης, συντήρησης, επισκευής εξοπλισμού, υποδομών, οχημάτων Να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στην βελτίωση του ΣΔΟΔΑΣΦ, να διαχέονται οι πληροφορίες από αναφορές ατυχημάτων ή παρ ολίγον ατυχημάτων και λοιπών τροχαίων συμβάντων και να επιτυγχάνεται το αναγκαίο επίπεδο εγρήγορσης στους εργαζομένους Οι Απαιτήσεις για τον Έλεγχο και τις Διορθωτικές Ενέργειες του ΣΔΥΑΕ του οργανισμού περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για την επιθεωρούμενη επιχείρηση : Να τηρούνται τα κατάλληλα αρχεία που τεκμηριώνουν τη λειτουργία του συστήματος, σε συνθήκες ασφάλειας, και προστασίας από ζημία και φθορά, για ικανό χρονικό διάστημα και με τρόπο που να διευκολύνει την άμεση ανάκτηση δεδομένων Να τίθενται ποσοτικοί δείκτες που μετρούν την αποτελεσματικότητα της επίδοσης του συστήματος και της επίτευξης των αντικειμενικών σκοπών, συμπεριλαμβανομένων τόσο προληπτικών δεικτών επίδοσης όσο και εκ των υστέρων δεικτών επίδοσης σχετιζόμενων με συμβάντα, θανάτους, 18 από 24

19 ασθένειες, ατυχήματα, δικαστικές αποφάσεις, πορίσματα αρμοδίων αρχών, λοιπές προκληθείσες ζημίες, υπαιτιότητα, διερεύνηση αιτίων κλπ Να επιτυγχάνεται μέσω τεκμηριωμένης διαδικασίας η ιχνηλασιμότητα γεγονότων και σχετικών πληροφοριών, στοιχείων και δεδομένων για σκοπούς διερεύνησης αιτίων, ανασκόπησης και αξιολόγησης της συνεχιζόμενης καταλληλότητας των σχεδίων και κοινοποίησης ή ενημέρωσης αρμόδιων ενδιαφερόμενων ή/και θιγόμενων Να υλοποιείται ολοκληρωμένη, τεκμηριωμένη διαχείριση των μεθόδων και συσκευών μέτρησης και παρακολούθησης των σημείων ελέγχου και συλλογής δεδομένων, όπως διακρίβωση και επαλήθευση, έλεγχοι και συντηρήσεις, προστασία από ζημίες και φθορές, ταυτοποίηση και αναγνώριση αποκλίσεων από τη δέουσα κατάσταση με βάση αναγνωρισμένα πρότυπα και μεθόδους (εφόσον εφαρμόζει σχετικά) Να εφαρμόζεται τεκμηριωμένη διαδικασία επιθεωρήσεων όλων των πτυχών της εφαρμογής του ΣΔΟΔΑΣΦ με τρόπο συστηματικό και με βάση σχετικό χρονικό προγραμματισμό. Να διεξάγονται αξιόπιστες εσωτερικές επιθεωρήσεις με βάση ένα πρόγραμμα και έναν πλήρη σχεδιασμό, από κατάλληλα εκπαιδευμένους και επιλεγμένους επιθεωρητές, εδραζόμενες σε αρχές αμεροληψίας, ακεραιότητας και αντικειμενικότητας. Να αξιολογείται η αιτία συμβάντων. Να αξιολογείται η συμμόρφωση με την νομοθεσία Οι Απαιτήσεις για την Ανασκόπηση Διοίκησης περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για την επιθεωρούμενη επιχείρηση : Να καθιερώνονται ανασκοπήσεις από τη διοίκηση που να οδηγούν στην απόδειξη διαρκούς συμμόρφωσης του ΣΔΟΔΑΣΦ με τις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις. Οι τακτικές ανασκοπήσεις να περιλαμβάνουν πληροφορίες από αποτελέσματα επιθεωρήσεων, από ανατροφοδότηση εργαζομένων, από αναφορές ατυχημάτων, από διαχείριση, συντήρηση και αστοχία εξοπλισμού, οχημάτων και τεχνικών μέσων από έλεγχο μέτρηση επίδοσης διεργασιών και συμμόρφωσης, από υλοποίηση προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών, από επιμόρφωση προσωπικού, από συστάσεις για βελτίωση, από προηγούμενες ανασκοπήσεις, από επιπτώσεις των δυνητικών αλλαγών στο ΣΔΟΔΑΣΦ Να οδηγούν οι προγραμματισμένες ανασκοπήσεις σε λήψη αποφάσεων και ενεργειών για τη βελτίωση του ΣΔΟΔΑΣΦ, την επικαιροποίηση των αντικειμενικών σκοπών και τη διάθεση αναγκαίων πόρων Να καθιερωθούν τεκμηριωμένες διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι η Διοίκηση διατηρείται ενήμερη για νέες τεχνολογίες και τεχνικά μέσα που βελτιώνουν δυνητικά την επίδοση του ΣΔΟΔΑΣΦ και για αλλαγές στα προσόντα του προσωπικού, στις απαιτήσεις πελατών και ενδιαφερομένων μερών, συμβάσεων και νομοθεσίας, στα παράπονα και στις καταγγελίες ενδιαφερομένων μερών, στην επίδοση υπεργολάβων που χρησιμοποιούνται σε ζητήματα οδικής ασφάλειας, στα επιστημονικά δεδομένα κλπ και που οφείλουν να ενσωματωθούν κατάλληλα στη τήρηση του ΣΔΟΔΑΣΦ 19 από 24

20 2.4 Αξιολόγηση της Συμμόρφωσης Η αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης της επιχείρησης και οι σχετικές τεχνικές και ενέργειες που ακολουθούνται, με ευθύνη του Επικεφαλής Επιθεωρητή, περιγράφονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης. Η σχετική αξιολόγηση στηρίζεται στο βαθμό ικανοποίησης, με βάση αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία, που θα επιτευχθεί από την Ομάδα Επιθεώρησης ως προς την συμμόρφωση της επιχείρησης με τις ελάχιστες απαιτήσεις του προτύπου που περιγράφηκαν ανωτέρω και που αποτελούν τα κριτήρια που έχει θέσει και ο Φορέας Πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων και των κριτηρίων που έχουν τεθεί σχετικά με τη χρήση του συνδυασμένου λογότυπου του Φορέα και των άλλων που απορρέουν από τις υποχρεώσεις της Διαπίστευσης που διαθέτει. 2.5 Επαναξιολόγηση/Επαναπιστοποίηση Αν κριθεί σκόπιμη η υλοποίηση πλήρους επαναξιολόγησης είτε λόγω χαμηλού βαθμού συμμόρφωσης του ΣΔΟΔΑΣΦ του οργανισμού με τις απαιτήσεις του προτύπου, είτε λόγω λήξης της τριετούς διάρκειας ισχύος της αρχικής πιστοποίησης (επίσκεψη αξιολόγησης/επαναπιστοποίησης του τρίτου έτους) τότε αυτή εκτελείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την αρχική αξιολόγηση / επιθεώρηση με διενέργεια Προαξιολόγησης και Κύριας Αξιολόγησης. Αίτηση δεν είναι απαραίτητο να υποβληθεί εκ νέου, εκτός εάν έχουν συμβεί σημαντικές μεταβολές στο εφαρμοζόμενο ΣΔΟΔΑΣΦ ή επιζητείται επέκταση του πεδίου πιστοποίησης Για τις ανάγκες επαναξιολόγησης/επαναπιστοποίησης δύναται η Ομάδα Επιθεώρησης που ορίζεται, να είναι διαφορετικής σύνθεσης ως προς τα πρόσωπα, από την Ομάδα που επιτέλεσε την αρχική επιθεώρηση ή/και τις ενδιάμεσες υποχρεωτικές επιτηρήσεις του πρώτου και του δεύτερου έτους ισχύος της αρχικής πιστοποίησης 2.6 Χορήγηση Πιστοποίησης Οι όροι και διαδικασίες χορήγησης της πιστοποίησης περιγράφονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης. Παρακάτω παρατίθενται κάποιες εξειδικευμένες απαιτήσεις σχετικές με τη δυνατότητα μεταφοράς της Πιστοποίησης, τα χορηγούμενα Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης και κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις πιστοποίησης Επισημαίνεται ότι ο επιθεωρούμενος οργανισμός διαθέτει ελευθερία επιλογής Φορέα Πιστοποίησης για την επιζητούμενη πιστοποίηση. Αυτή η ελευθερία δεν δύναται να περιορίζεται με τρόπο άδικο και αυστηρό. Επιπρόσθετα είναι 20 από 24

21 δυνατή η μεταφορά ενός Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης που έχει χορηγηθεί από έναν διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης σε έναν άλλο, με την ισχύ, την ακεραιότητα και εγκυρότητα που αυτό εμπεριέχει να διατηρείται αναλλοίωτη. Δηλαδή ο νέος Φορέας αναγνωρίζει το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης που εξέδωσε ένας άλλος αντίστοιχος Φορέας Πιστοποίησης με σκοπό να εκδώσει και δικό του ανάλογο Πιστοποιητικό. Αυτή η πρακτική πολυπιστοποίησης του ιδίου αντικειμένου δεν ενθαρρύνεται, αλλά είναι δυνατόν να συμβεί υπό τους παρακάτω όρους Μόνο Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί με τη κάλυψη διαπίστευσης που παρέχει διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης που έχει διαπιστευθεί από Φορέα Διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαικής Διαπίστευσης (ΕΑ), της IAF ή άλλου ισοδύναμου οργανισμού, μπορούν να μεταφερθούν Πριν την οριστική αναγνώριση του μεταφερόμενου Πιστοποιητικού από τον νέο Φορέα Πιστοποίησης, ικανό πρόσωπο, στέλεχος του Φορέα θα διενεργήσει την κατάλληλη ανασκόπηση με γραπτό ερωτηματολόγιο και με επί τόπου επίσκεψη στο δυνητικό πελάτη ώστε να επιβεβαιωθεί ότι οι πιστοποιημένες δραστηριότητες βρίσκονται εντός πεδίου διαπίστευσης του Φορέα, να διευκρινιστούν οι λόγοι που ώθησαν στην μεταφορά του Πιστοποιητικού, να διερευνηθεί η εγκυρότητα του Πιστοποιητικού όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος το πεδίο πιστοποίησης και τις εγκαταστάσεις που αυτό αφορά, να εκτιμηθούν τα ευρήματα της τελευταίας αξιολόγησης και της κατάστασης υλοποίησης όποιων διορθωτικών ενεργειών εκκρεμούν σχετικά (λαμβάνεται από τον πελάτη ακριβές αντίγραφο της τελευταίας Έκθεσης Επιθεώρησης που εξέδωσε ο παλαιός Φορέας), να διερευνηθούν παράπονα πελατών και κατάλληλες δράσεις που ελήφθησαν, καθώς και να εντοπιστεί το στάδιο του τρέχοντος κύκλου πιστοποίησης που βρίσκεται ο πελάτης. Πιστοποιητικά εν ισχύ συνήθως είναι δυνατόν να μεταφερθούν. Αλλά λαμβάνεται υπ όψιν και η παράμετρος ο παλαιός Φορέας να έχει πάψει να λειτουργεί ή/και να υπόκειται σε ανάκληση της διαπίστευσης του, οπότε αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του νέου Φορέα να χειριστεί το ζήτημα υπό το πρίσμα των ισχύοντων όρων και προυποθέσεων. Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης που εγνωσμένα βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής ή ανάκλησης ή είναι ύποπτα για άμεση αναστολή ή ανάκληση, δεν γίνονται αποδεκτά για μεταφορά. Εκκρεμείς μη συμμορφώσεις πρέπει να κλείνουν οριστικά πριν τη μεταφορά, είτε από τον παλαιό κατά προτίμηση, είτε από τον νέο Φορέα Πιστοποίησης. Πιστοποιητικό θα εκδοθεί με ημερομηνία ισχύος την ημερομηνία που ολοκληρώθηκε η ανασκόπηση και με βάση τη συνήθη διαδικασία του νέου Φορέα. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν προκύπτει από την ανασκόπηση η δέουσα εμπιστοσύνη και παραμένουν αμφιβολίες, τότε ο νέος Φορέας θα χειριστεί το πελάτη ως καινούργιο και θα διενεργήσει αξιολόγηση / επιθεώρηση Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης παραδίδεται ιδιοχείρως ή με συστημένη αλληλογραφία στον χορηγηθέντα την Πιστοποίηση Σε ότι αφορά ειδικά την έκδοση Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης που αφορούν οργανισμούς με πολλαπλές εγκαταστάσεις, όπως αυτοί περιγράφηκαν στην 21 από 24

22 παράγραφο 2.1 του παρόντος, επισημαίνονται τα ακόλουθα Ένα και μοναδικό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εκδίδεται επ ονόματι των κεντρικών γραφείων του οργανισμού Ενημερωμένος κατάλογος όλων των σχετιζόμενων με τη πιστοποίηση εγκαταστάσεων παρατίθεται είτε στο πιστοποιητικό το ίδιο είτε σε επισυναπτόμενο παράρτημα. Ο οργανισμός οφείλει να ενημερώνει το Φορέα για όποιες εγκαταστάσεις παύουν να λειτουργούν. Η μη ενημέρωση αποτελεί αιτία αναστολής ή/και ανάκλησης της πιστοποίησης Η περιγραφή στο πεδίο πιστοποίησης κάνει ρητή αναφορά στο γεγονός της υλοποίησης όλων ή όποιου μέρους των σχετικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει, στις διάφορες εγκαταστάσεις Επιπρόσθετο πιστοποιητικό για κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά δύναται να εκδοθεί, αρκεί το πεδίο πιστοποίησης να είναι ταυτόσημο ή να αποτελεί σαφές υποσύνολο του πεδίου του οργανισμού και να παραπέμπει ευθέως στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του οργανισμού Πρόσθετες εγκαταστάσεις δύναται να περιληφθούν στο σχετικό κατάλογο στο πλαίσιο επιτήρησης ή/και επαναξιολόγησης Προσωρινές εγκαταστάσεις όπως περιστασιακά εργοτάξια που στήνονται από έναν οργανισμό, δεν λογίζονται ως μέρος των εγκαταστάσεων του οργανισμού και δεν καλύπτονται από το πιστοποιητικό Υπόδειγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης υπάρχει στο Παράρτημα Γ του παρόντος Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης. Αυτό περιέχει τουλάχιστον την ακόλουθη πληροφόρηση : Επωνυμία και Διεύθυνση της επιχείρησης/ οργανισμού που πιστοποιείται Την ημερομηνία έναρξης ισχύος της πιστοποίησης (ταυτίζεται με την ημερομηνία λήψης απόφασης χορήγησης) Την ημερομηνία λήξης ισχύος της πιστοποίησης (τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος μείον μία ημέρα) Το ακριβές Πεδίο Πιστοποίησης του πιστοποιημένου οργανισμού/επιχείρησης Αναφορά στον Φορέα Πιστοποίησης και στον Φορέα Διαπίστευσης Έναν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης Την υπογραφή, σφραγίδα και το συνδυασμένο λογότυπο του Φορέα Πιστοποίησης Επισυναπτόμενο παράρτημα (όπου εφαρμόζει), αναπόσπαστο μέρος του πιστοποιητικού, με διευκρινήσεις επί του πεδίου πιστοποίησης/εφαρμογής όπως εξαιρέσεις, εγκαταστάσεις που αφορά κλπ Διευκρινίζεται ότι η έκδοση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης επιβεβαιώνει μεν την συμμόρφωση της επιχείρησης / οργανισμού με τις απαιτήσεις του προτύπου στο οποίο εδράζει το ΣΔΟΔΑΣΦ που εφαρμόζεται, δεν αφορά όμως και δεν παρέχει καμία μορφής εξουσιοδότηση ή έγκριση για την παροχή υπηρεσιών ή/και την παραγωγή και διάθεση και μεταφορά κατάλληλων, ασφαλών προιόντων. 22 από 24

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΙΣΧΥΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 3.1 Ισχύς Πιστοποίησης Η περίοδος ισχύος της πιστοποίησης είναι τρία (3) έτη από την ημερομηνία πιστοποίησης που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, υπό την ελάχιστη προϋπόθεση της ετήσιας επιτήρησης. Συγκεκριμένα η 1 η επιτήρηση διενεργείται εντός 12 μηνών από της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του 2 ου Σταδίου της αρχικής επιθεώρησης και η 2 η επιτήρηση εντός 12 μηνών από της ημερομηνίας διεξαγωγής της 1 ης επιτήρησης. Ο Φορέας Πιστοποίησης διατηρεί το δικαίωμα και εφόσον κριθεί σκόπιμο σχετικά, να προβεί και σε περισσότερες της μίας επισκέψεις επιτήρησης εντός του ιδίου έτους Η πιστοποίηση χάνει την ισχύ της όταν συντρέχουν οι λόγοι που περιγράφονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης. 3.2 Ανανέωση Πιστοποίησης Οι σχετικοί όροι και προυποθέσεις αναφέρονται εκτενώς στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης. 3.3 Επαναπιστοποίηση Οι σχετικοί όροι και προυποθέσεις αναφέρονται εκτενώς στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης. 23 από 24

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 1 από 22 ΣΔΠ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα του Φορέα Πιστοποίησης 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΠ 2 01/01/2016 1 ΑΠΟ 18 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ (ΟΝΟΜΑ-ΤΙΤΛΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ) Νικόλαος Δεπούντης ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ (ΟΝΟΜΑ- ΤΙΤΛΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ) Χαράλαμπος Γαλατσάνος ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αριθμός Ημερομηνία Ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Μέρος 1 ο ΕΝΤΥΠΟ Αντικείµενο προς Επιθεώρηση Τµήµα Κωδ. Ευρήµατα / Σχόλια / Αποτελέσµατα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τεκµηρίωση Έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται τεκµηρίωση κατάλληλη για το ΣΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΠ 1 05/05/2016 1 ΑΠΟ 18 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ (ΟΝΟΜΑ-ΤΙΤΛΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ) Νικόλαος Δεπούντης ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ (ΟΝΟΜΑ- ΤΙΤΛΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ) Χαράλαμπος Γαλατσάνος ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αριθμός Ημερομηνία Ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΠ 1 05/05/2016 1 ΑΠΟ 23 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ (ΟΝΟΜΑ-ΤΙΤΛΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ) Νικόλαος Δεπούντης ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ (ΟΝΟΜΑ- ΤΙΤΛΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ) Χαράλαμπος Γαλατσάνος ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αριθμός Ημερομηνία Ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 Κωδικός Εγγράφου : ΕΚΠ-ISO 9001:2008/ Έκδοση1.1/ Ηµεροµηνία Ισχύος 15.2.2010 Σελίδα 1 από 25 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠ ΣΠΔ ISO 14001: /04/ ΑΠΟ 26. Ελέγχθηκε (ΟΝΟΜΑ-ΤΙΤΛΟΣ) Χαράλαμπος Γαλατσάνος. Χαράλαμπος Γαλατσάνος Χαράλαμπος Γαλατσάνος

ΕΚΠ ΣΠΔ ISO 14001: /04/ ΑΠΟ 26. Ελέγχθηκε (ΟΝΟΜΑ-ΤΙΤΛΟΣ) Χαράλαμπος Γαλατσάνος. Χαράλαμπος Γαλατσάνος Χαράλαμπος Γαλατσάνος ΕΚΠ 3 21/04/2016 1 ΑΠΟ 26 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ (ΟΝΟΜΑ-ΤΙΤΛΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ) Νικόλαος Δεπούντης ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ (ΟΝΟΜΑ- ΤΙΤΛΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ) Χαράλαμπος Γαλατσάνος ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αριθμός Ημερομηνία Ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Πρόσωπο το οποίο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ 1435:2009

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ 1435:2009 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑ 1435:2009 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑ 1435:2009 1 από 23 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑ 1435:2009 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΔΕΠ_ ΚΑΤΑ 1435:2009

Διαβάστε περισσότερα

Να καθιερώνεται πολιτική που να ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους της γεωργικής εκμετάλλευσης, στις νομικές υποχρεώσεις που αφορούν το περιβάλλον

Να καθιερώνεται πολιτική που να ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους της γεωργικής εκμετάλλευσης, στις νομικές υποχρεώσεις που αφορούν το περιβάλλον AGRO 2.1 & 2.2 Ο σκοπός του προτύπου AGRO 2 1 είναι η καθιέρωση ενός συστήματος διαχείρισης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες επιθυμούν να διαμορφώνουν πολιτική και να θέτουν συγκεκριμένους στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών

Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΜΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Μ.Sc Διασφάλιση Ποιότητας Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διευθυντής Οργανισμού Πιστοποίησης Q-check ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ορισμός 1. Ποιότητα είναι ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 5. Ευθύνη της Διοίκησης

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 5. Ευθύνη της Διοίκησης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ISO 22000:2005 & ISO 9001:2000 ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ημ/νία Ισχύος: Έκδοση: ΠΕΛΑΤΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ: ΤΟΠΟΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 7 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Η τεκμηρίωση καθιστά δυνατή την επικοινωνία των επιδιώξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. απαιτήσεις αξιοπιστίας, στις απαιτήσεις ασφάλειας, στις απαιτήσεις λειτουργίας κλπ.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. απαιτήσεις αξιοπιστίας, στις απαιτήσεις ασφάλειας, στις απαιτήσεις λειτουργίας κλπ. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Γενικές έννοιες Ποιότητα: ο βαθμός στον οποίο ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών εκπληρώνει τις απαιτήσεις. Απαίτηση: ανάγκη ή προσδοκία που δηλώνεται ρητώς, συνάγεται ως συμπέρασμα ή προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΔΑΤ) ΚΑΤΑ ISO 22000:2005 και FSSC 22000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΔΑΤ) ΚΑΤΑ ISO 22000:2005 και FSSC 22000 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΔΑΤ) ΚΑΤΑ ISO 22000:2005 και FSSC 22000 1 από 37 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΔΑΤ ΚΑΤΑ ISO 22000:2005 / FSSC 22000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Γενικές Πληροφορίες 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Ευθύνη της Διοίκησης Πελάτες Πελάτες Διαχείριση Πόρων Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση Ικανοποίηση Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΚΠ 0 22/05/2015 1 ΑΠΟ 55 Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων ΦΟΡΕΑΣ EQA HELLAS AE ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΚΠ 0 22/05/2015 2 ΑΠΟ 55 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΚΠ 3 29/02/2016 1 ΑΠΟ 58 Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων ΦΟΡΕΑΣ EQA HELLAS AE ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΚΠ 3 29/02/2016 2 ΑΠΟ 58 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ISO 9001:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 1 / 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CQS & Paladino ΕΚΔΟΣΗ 2 η ΑΘΗΝΑ, 01/03/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 2 / 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ AGRO 2.1 & AGRO 2.2

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ AGRO 2.1 & AGRO 2.2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ AGRO 2.1 & AGRO 2.2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΟΑΔ ΚΑΤΑ AGRO 2.1 & AGRO 2.2 Σελίδα 1 από 29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάση Β Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ Π4.6: Γενικά για το Εγχειρίδιο ΣΔΥΑΕ Ανάδοχος:

Διαβάστε περισσότερα

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO ISO 22000:2005 Α.Βανταράκης, Επικ. Καθηγητής Υγιεινής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ISO 22000:2005

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ISO 22000:2005 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ISO 22000:2005 Κωδικός Εγγράφου : ΕΚΠ-ISO 22000:2005/ Έκδοση1.0/ Ηµ/νία Ισχύος 20.09.2009 Σελίδα 1 από 32 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TO ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπό Ιωάννη Χρ.Μάτσα Mηχ/γου Μηχ/κού ΕΜΠ, MSc Q.M. Cranfield Un. Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παραρτήματα. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν:

Παραρτήματα. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν: Παραρτήματα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν: 0 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πεδία Εφαρμογής Πιστοποίησης και απαιτούμενη εμπειρία των Πιστοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πολιτική του ιδρύματος για τη διασφάλιση ποιότητας... 3 2. Διάθεση και διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Ευθύνη της Διοίκησης Πελάτες Πελάτες Διαχείριση Πόρων Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση Ικανοποίηση Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Οδηγία της TÜV AUSTRIA HELLAS

Κύρια Οδηγία της TÜV AUSTRIA HELLAS Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας TÜV AUSTRIA HELLAS Κύρια Οδηγία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο θέμα Διαχείριση Παραπόνων και Προσφυγών Δημιουργήθηκε σε αναθεώρηση Νο : 01 Ανασκοπήθηκε Αποδεσμεύτηκε Από :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO/IEC 17020 ΚΑΙ ΕΝ 45011 ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/13-01-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία

Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία Πιντζοπούλου Ελένη, ΠΕ03-ΠΕ11 Κατσιαούνη Σοφία, ΠΕ04.02 Διαχείριση ποιότητας είναι το σύνολο των ενεργειών ή διαδικασιών που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EEΕ-ΤΠΔΠ Θέμα εισήγησης: «ΤοΤο

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΟΛΩΝΟΣ 102 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 04/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Μαρία Αγαπητού Αθήνα, 12 Μαϊου 2015 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αλιείας και Ιχθυοκαλλιέργειας 1 από 16 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Η παρούσα προδιαγραφή συντάχθηκε με σκοπό τον καθορισμό των συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διάλεξη 2 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές έννοιες ιαχείριση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΕΣΥ KO-22000/01/01/11-06-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-22000 Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 2. Οι αξίες μας 3. Οι σχέσεις με τους εργαζόμενους μας 4. Οι σχέσεις με τους πελάτες μας 5. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές μας 6. Παραβίαση του κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.0 Η Ταυτότητα του Φορέα 1.1 Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. Κωδικός: Δ.ΓΕ.150 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. Κωδικός: Δ.ΓΕ.150 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. Κωδικός: Δ.ΓΕ.150 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: 01-07-09 Σελ. 1 από 6 1. Εισαγωγή Η παρούσα Διαδικασία περιγράφει τον τρόπο χειρισμού των μη συμμορφώσεων που είναι δυνατόν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16626/14 ADD 1 SAN 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 m Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 1 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία Διαπίστευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: 1 Σελίδα: 1 από 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Αριθμός Έκδοσης: 1 Σελίδα: 2 από 57 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ANTIKEIMENO... 5 2. ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ)

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Ένα σύστημα ποιότητας αποτελείται από διάφορα τμήματα που συνδυάζονται ώστε να παράγουν την απαιτούμενη ποιότητα κατά τη σχεδίαση/ανάπτυξη/παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Αναστολή, Ανάκληση και Μείωση του Πεδίου Πιστοποίησης

Αναστολή, Ανάκληση και Μείωση του Πεδίου Πιστοποίησης 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο καθορισμός της μεθόδου για την αναστολή, ανάκληση και μείωση του πεδίου πιστοποίησης ενός πελάτη. 2.0 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εφαρμόζεται σε όλους τους πελάτες πιστοποιημένους από την QMSCERT. 3.0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Κωδικός Αριθμός: ΚΠΣΔΑΤ Ισχύει από: 31/05/2016 Αριθμός Έκδοσης: 4 Σελίδα: 1 από 74

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Κωδικός Αριθμός: ΚΠΣΔΑΤ Ισχύει από: 31/05/2016 Αριθμός Έκδοσης: 4 Σελίδα: 1 από 74 Αριθμός Έκδοσης: 4 Σελίδα: 1 από 74 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) Αριθμός Έκδοσης: 4 Σελίδα: 2 από 74 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ANTIKEIMENO... 5 2. ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: 1 Σελίδα: 1 από 55 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: 1 Σελίδα: 2 από 55 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ANTIKEIMENO... 4 2. ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ...

Διαβάστε περισσότερα