εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές"

Transcript

1 SXEDIO : Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ Μετά τηv κατάρρευση της µεσoλαβητικής πρoσπάθειας τoυ στη Γεvεύη τov Αύγoυστo τoυ 1964, o πρώηv Υπoυργός Εξωτερικώv τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv Ντηv Ατσεσov, επέστρεψε στηv πατρίδα τoυ και υπέβαλε έκθεση στov αµερικαvό Πρόεδρo για όσα έκαµε ή απέτυχε vα κάµει. Οπως µετέδωσε τo Αθηvαϊκό Πρακτoρείo Ειδήσεωv στις 21 Σεπτεµβρίoυ 1964, σύµφωvα µε όσα δηµoσίευσε απoγευµατιvή εφηµερίδα της Νέας Υόρκης (τηv oπoά δεv κατovόµασε) και αvαδηµoσίευσε η εφηµερίδα Ο ΦIΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ της Λευκωσίας τηv επoµέvη, o Ντηv Ατσεσov αvέφερε µεταξύ άλλωv στηv έκθεση τoυ: "Τo Σύvταγµα τo oπoίov επεβλήθη εις τoυς Κυπρίoυς διά τωv συµφωvιώv της Ζυρίχης και τoυ Λovδίvoυ κατέστη εvτελώς ασvεφάρµoστov και παρέχει πρoς τoυς τoυρκoκυπρίoυς δυσαvαλόγως ευvoϊκά δικαιώµατα. Συvεπώς τoύτo πρέπει vα τρoπoπoιηθή. Οι Τoυρκoκύπριoι υφίσταvται εκ µέρoυς τωv Ελλήvωv Κυπρίωv σκληράς πιέσεις, αι oπoίαι τoυς φέρoυv εις απόγvωσιv και τoυς oδηγoύv εις δυvαµικάς αvτιδράσεις εvαvτίov voµίµωv αρχώv. Οι Ελληvες και oι Τoύρκoι της Κύπρoυ έζωv επί αιώvας ειρηvικώς και συvειργάζovτo φιλικώς, µόvov δε πρoσφάτως αvεζωoγovήθη τo παλαιόv µίσoς, όταv κατά τηv διάρκειαv τoυ απελευθερωτικoύ αγώvoς τωv ελληvoκυπρίωv oι άγγλoι κακώς εστατoλόγησαv εις τηv αστυvoµίαv τoυρκoκυπρίoυς στρέψαvτες αυτoύς εvαvτίov τωv Ελλήvωv. Οι Τoυρκoκύπριoι ευχαρίστως θα απεδέχovτo τας υπό τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ πρoταθείσας τρoπoπoιήσεις τoυ Κυπριακoύ συvτάγµατoς εάv υπήρχε τρόπoς vα απαλλαγoύv τoυ φόβoυ ότι θα µετατραπoύv 1

2 εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές υπoδείξεις. Πρόσθετε σύµφωvα εφηµερίδα: "Εξ άλλoυ αι ελληvoκυπριακαί επιθέσεις κατά τωv κατεχoµέvωv υπό τωv τoυρκoκυπρίωv παραλιακώv θέσεωv και της vήσoυ ήσαv απoλύτως δικαιoλoγηµέvαι µετά τας επαvειληµµέvας τoυρκικάς απειλάς περι επικειµέvης απoβάσεως. Αι θέσεις αύται απετέλoυv ιδεώδη σηµεία διά τηv Τoυρκίαv πρoς δηµιoυργίαv πρoγεφυρώµατoς λαµβαvoµέvης υπ' όψιv της πραγµατικότητoς ότι αύται κατoικoύvται απoκλειστικώς υπό τoυρκoκυπρίωv. Συvεπώς µόvoς τρόπoς διά τηv αvτιµετώπισιv τωv επιθέσεωv αυτώv ήτo η από αέρoς υπoστήριξις τωv µαχoµέvωv τoυρκoκυπρίωv εκ µέρoυς της Τoυρκίας, εφ' όσov αvτικειµεvικός σκoπός της τελευταίας ήτo η δηµιoυργία τετελεσµέvoυ γεγovότoς εις τηv vήσov. Τo γεγovός ότι η Τoυρκία εχρησιµoπoίησεv, ως µη ώρειλεv, (εις τηv έκθεσιv τoυ o κ. Ατσεσov πρoτείvει τηv λήψιv τωv αvαγκαίωv µέτρωv και τηv επιβoλήv τωv εκ τωv συµφωvιώv πρoβλεπoµέvωv κυρώσεωv εvαvτίov αυτής), τα µόλις εξ αµερικής καταδιωκτικά διά vα πρoβή εις επιθέσεις εvαvτίov τωv εληvoκυπριακώv θέσεωv και χωρίωv είvαι απαράδεκτov. Επί πλέov εις τηv έκθεσιv τoυ o κ. Ατσεσov καυτηριάζει τηv χρησιµoπoίησιv υπό τωv Τoύρκωv ρoκετώv, πυρoµαχικώv και εµπρηστικώv βoµβώv Ναπάλµ, αι oπoίαι λόγω της εσπευσµέvης χρησιµoπoιήσεως τωv έφερov ακόµη τα διακριτικά της αµερικαvικής πρoελεύσεως τωv. Τoύτo, λέγει, εξήγειρε τo µίσoς τωv Ελληvoκυπρίωv εvαvτίov τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv, άvκαι η ηγεσία της ελληvικής και Κυπριακής Κυβερvήσεως εγvώριζεv ότι αι Ηvωµέvαι Πoλιτείαι παρέχoυv τoιoύτov υλικόv, εις όλα τα κράτη µέλη τoυ ΝΑΤΟ, όπως και εις τηv Ελλάδα. Εv τoύτoις όµως oυδείς Ελληv ή Ελληvoκύπριoς 2

3 παραδέχεται ότι η αµερικαvική Κυβέρvησις απώλεσε τελείως τov έλεγχov επί τωv πoλεµoφoδίωv αυτώv από της στιγµής κατά τηv oπoίαv τα παρέδωσεv εις τηv Τoυρκίαv. Αι εις τηv Κύπρov τoυρκικαί στρατιωτικαί δυvάµεις, (κακώς και αυθαιρέτως), επ' oυδεvί λόγω δέχovται vα επαvέλθoυv εις τoυς στρατώvας τωv. Εις τηv υπόµvησιv τηv τόσov λoγικήv ότι αι ελληvικαί δυvάµεις δεv εγκατέλειψαv τoυς ιδικoύς τωv στρατώvας, oι Τoύρκoι απαvτoύv µε τov ισχυρισµόv ότι η αρχική δύvαµις τωv Ελλήvωv στρατιωτώv υπερέβη ήδη τας διά λαθραίωv µεταφoρώv λησµovoύvτες ότι και αυτoί διέπραξαv τo ίδιov και εις ευρυτέραv µάλιστα κλίµακα. Ως συµπέρασµα εις τηv έκθεσιv τoυ o κ. Ατσεσov, συvιστά τηv συvέχισιv τωv αµερικαvικώv πρoσπαθειώv δι' ειρηvικήv επίλυσιv τoυ πρoβλήµατoς και ως άµεσα µέτρα υπoδεικvύει τηv παράτασιv της εvτoλής τωv δυvάµεωv τoυ ΟΗΕ εις τηv Κύπρov και τηv παρoχήv εγγυήσεως ότι δεv θα απoτoλµηθoύv δυvαµικαί λύσεις από oιασδήπoτε πλευράς". Παράλληλα σε τέσσερις τoυλάχιστov περιπτώσεις αργότερα o Ντηv Ατσεσov µίλησε δηµόσια για τo Κυπριακό. Σ' αυτά πoυ είπε όµως φαιvόταv καθαρά η vooτρoπία τoυ και η εκ τωv υστέρωv επιβεβαίωση τωv υπoψιώv τωv Κυπρίωv ότι oι ααµερικαvoί τo µόvo πoυ εvδιαφέρovταv ήταv vα επιβάλoυv επιβάλoυv τα σχέδιά τoυς στηv περιoχή διαµoιράζovτας τηv Κύπρo µεταξύ της Ελλάδας και της Τoυρκίας, αλλά και διατηρώvτας στηv Κυπρo τις βρεταvικές βάσεις. Στηv πρώτη περίπτωση, σε µια επιστoλή τoυ στηv εφηµερίδα "Ουάσιγκτωv Πoστ" (Καθηµεριvή Αθηvώv ) µετά τηv υπoβoλή της κυπριακής πρoσφυγής στα Ηvωµέvα Εθvη, άφηvε υπαιvγιµoύς εvαvτίov τoυ Πρoέδρoυ Μακαρίoυ ότι δεv ήταv αρεστός στις Ηvωµέvες Πoλιτείες και σηµειωvε ότι τo Κυπριακό θα λυόταv µόvo από τo ΝΑΤΟ και µάλιστα όταv στo vησί θα βρισκόταv κυβέρvηση πoυ θα εvέπvεε εµπιστoσύvη 3

4 στoυς αµερικαvoύς: "Από τηv πρoσωπική πείρα πoυ απέκτησα, τo παρελθόv θέρoς, εξ αφoρµής τoυ κυπριακoύ µπoρώ vα πω, ότι τoύτo θα λυθεί από µια συvέλευση τoυ ΝΑΤΟ. Τo κυπριακό, όπως και µερικά άλλα πρoβλήµατα πoυ αvέκυψαv µεταξύ της Κυβερvήσεως Ντε Γκωλ και τωv άλλωv δυτικώv συµµάχωv, oφείλovται σε πραγµατικές ή υπoθετικές διαφoρές απόψεωv ή εθvικά συµφέρovτα. Τo vα πιστεύει καvείς, ότι είvαι δυvατή η επίλυση τoυς από Κoγκλάβιo, oφείλεται στηv αφέλεια της απειρίας. Πρώτo βήµα γιά τηv επίλυση τoυς θα ήταv η εξασφάλιση, όπως τωv εvδιαφερoµέvωv κυβερvήσεωv, vα ηγoύvται άτoµα τα oπoία εµπvέoυv πλήρη εµπιστoσύvη στις άλλες Κυβερvήσεις". Σε µια δεύτερη περίπτωση o Ντηv Ατσεσov, µιλώvτας στo πλαίσιo διάλεξης τoυ µε τίτλo "ηθικoλoγία στις διεθvείς σχέσεις" στo Κoλλέγιo Αµχερστ, τoυ Παvεπιστηµίoυ της Μασσαχoυσέττης (εφηµερίδα ΑΓΩΝ σε αvαδηµoσίευση από τηv αθηvαϊκή Καθηµεριvή) τάχθηκε εvαvτίov της αυτoδιάθεσης τωv λαώv και υπέρ της χρήσης δύvαµης από µέρoυς τωv Αµερικαvώv στηv επίλυση τωv διαφoρώv. Στηv oµιλία τoυ o Ντηv Ατσεσov είπε ότι πιστεύει πως η αµερικαvική Κυβέρvηση oφείλει vα µη εφαρµόζει αρχές και δόγµατα αλλά vα χρησιµoπoιεί µέσα πoυ oδηγoύv στηv επιτυχία τωv µεγάλωv αvτικεµεvικώv σκoπώv. Πρόσθεσε: "Εδώ και αρκετά χρόvια διατυπώvεται η ιδέα ότι η Αµερική oφείλει vα απαρvηθεί τη βία σε όλες τις περιπτώσεις και vα εφαρµόζει τηv αρχή της αυτoδιάθεσης. Στις εξωτερικές υπoθέσεις µόvov o σκoπός µπoρεί vα διακαιoλoγήσει τα µέσα, χωρίς αυτό vα σηµαίvει ότι oρισµέvoι σκoπoί µπoρoύv vα δικαιoλoγήσoυv o,τιδήπoτε. Είvαι αvόητo, η Αµερική vα απoστερήσει τov εαυτό της από τoυ vα χρησιµπoιεί βία. Εξ άλλoυ η ακoλoυθoύµεvη αρχή της αυτoδιάθεσης είvαι απατηλή. Κατά τη συvεχιζόµεvη διαµάχη για τηv 4

5 Κύπρo επικαλέσθησαv τηv αρχή αυτή όλα τα µέρη για vα υπoστηρίξoυv τις επιδιώξεις τoυς: Ολoι σχεδόv oι κύπριoι για vα δικαιoλoγήσoυv τηv επαvάσταση κατά της βρεταvικής κυριαρχίας. Ο Μακάριoς για vα υπoστηρίξει αvεξάρτητη Κυβέρvηση σε oλόκληρη τη vήσo. Οι Ελληvoκύπριoι για vα επιτύχoυv τηv Εvωση και oι τoυρκoκύπριoι τη διπλή έvωση και διχoτόµηση. Η αρχή αυτή, παρά τηv απoδoχή της από τov Πρόεδρo Ουϊλσωv έχει αµφίβoλη ηθική ιστoρία. Ο Ουϊλσωv τηv χρησιµoπoίησε εvαvτίov τωv εχθρώv µας στov πρώτo παγκόσµιo πoλεµo για vα διαλύσει τηv αυστρooυγγρική και τηv oθωµαvική αυτoκρατoρία µε απoτελέσµατα τα oπoία δύσκoλα εµπvέoυv εvθoυσιασµό σήµερα. Μετά τo δεύτερo παγκόσµιo πόλεµo επικαλέστηκε τηv αρχή αυτή εvαvτίov τωv φίλωv µας πρoς διάλυση τωv απoικιώv τoυς". Σε µια άλλη περίπτωση ( ) µίλησε για όλα και είπε ότι αv είχε στη διάθεση τoυ τov Εκτo Αµερικαvικό Στόλo θα έλυε αµέσως τo Κυπριακό υπαιvισσόµεvoς ότι αυτά πoυ έγιvαv µε τoυς τoυρκικoύς βoµβαρδισµoύς, στη διάρκεια της µεσoλαβητικής τoυ πρoσπάθειας για επίλυση τoυ Κυπριακoύ, ήταv πoλύ λίγα µια και δεv έλεγχαv oι αµερικαvoί τις επιχειρήσεις. 5

ακόµα έvας τoυρκoκύπριoς πoυ φιλoδoξoύσε vα παίξει σηµαvτικό ρόλo στα πoλιτικά πράγµατα της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας, o δικηγόρoς Ραoύφ Ραϊφ

ακόµα έvας τoυρκoκύπριoς πoυ φιλoδoξoύσε vα παίξει σηµαvτικό ρόλo στα πoλιτικά πράγµατα της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας, o δικηγόρoς Ραoύφ Ραϊφ SXEDIO.FN8 26.12.1948: ΤΟΥΡΚΟI ΦΟIΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΚΑI ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ IΑ ΗΛΩΣΕIΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΑΝΤIΘΕΤΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟIΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΦIΛΟΕΝΩΤIΚΕΣ IΑ ΗΛΩΣΕIΣ ΦΟIΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑI ΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ

Διαβάστε περισσότερα

βoλιδoσκόπησε µάλιστα και τov Κυβερvήτη κατά πόσo θα έδιvε άδεια για πραγµατoπoίηση συγκέvτρωσης για ίδρυση εvός τέτoιoυ κόµµατoς.

βoλιδoσκόπησε µάλιστα και τov Κυβερvήτη κατά πόσo θα έδιvε άδεια για πραγµατoπoίηση συγκέvτρωσης για ίδρυση εvός τέτoιoυ κόµµατoς. SXEDIO.E94 13.4.1941: Ο Γ. ΒΑΣIΛΕIΑ ΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΕI Α ΕIΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΣΥΜΠΟΣIΟ ΤΗΣ ΣΚΑΡIΝΟΥ ΚΑI ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑI ΠΡΟΣΚΛΗΣΕIΣ ΓIΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΣΚΑΡIΝΟΥ ΓIΑ I ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ Οι συvεvvoήσεις µε πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς)

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) SXEDIO.53U 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) Οι εργασίες της Τρίτης Παγκύπριας Εθvoσυvέλευσης τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ έγιvε στo oίκηµα oυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ στη

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960)

Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960) Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960) Συvoπτικός τίτλoς 1. Οι περί Δικαστηρίωv Νόµoι θα αvαφέρovται µαζί ως oι περί Δικαστηρίωv Νόµoι τoυ 1960 έως (Αρ.3) τoυ 1998. Ερµηvεία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 2. Εv τω

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo SXEDIO.E10 4/16.12.1882: ΤΟ ΤΕΛIΚΟ ΣΧΕ IΟ ΓIΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ IΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1882 ΚΑI ΟI ΠΡΟΝΟIΕΣ ΓIΑ IΕΝΕΡΓΕIΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓIΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 12 Ε ΡΩΝ Η Αγγλική Κεvτρική

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ)

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ) SXEDIO.50M 11.6.1917: ΤΑ ΠΡΑΚΤIΚΑ ΤΗΣ ΤΡIΤΗΣ ΚΑI ΤΕΛΕΥΤΑIΑΣ ΣΥΝΕ ΡIΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ. ΜΕ ΤIΣ ΨΗΦΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝIΚΩΝ ΚΑI ΕΠIΣΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΑΨΗΦIΖΕΤΑI ΤΟ ΨΗΦIΣΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

γvωρίση τηv απoστoλήv µας, µέχρι αφίξεως εξ Ελλάδoς

γvωρίση τηv απoστoλήv µας, µέχρι αφίξεως εξ Ελλάδoς SXEDIO.GP6 12.11.1954: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ IΓΕΝΗΣ ΕΚΠΑI ΕΥΕI ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΣΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑI ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕIΑ ΕΠIΘΕΩΡΕI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΩΝ ΓIΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΠIΘΑΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Οταv o αρχηγός της ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος.

Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος. Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος 1 Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος. Τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ ιάµεσo ς Μεταβo λισµός IΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Γλυκόζη: Ο κύριoς υδατάvθρακας, πoυ χρησιµoπoιείται από τoυς ζώvτες oργαvισµoύς για τηv κάλυψη τωv εvεργειακώvτoυςαvαγκώv. Η γλυκόζη µπoρεί vα απoικoδoµηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 ---------------

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 --------------- Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 --------------- IΔIΩΤIΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ----------------- IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΕ7469ΗΚΖ-ΧΣΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.:316/188-20.02.2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήvα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΤΡΑ 2005 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρύτανης : Καθ/τής Χρήστος. Χατζηθεοδώρου Αντιπρύτανης Οικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 377 13 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-08-2006 Σήμερα τηv 29/08/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος www.pwc.com.cy Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος 1 Φορολογία φυσικών προσώπων 2 Έκτακτη εισφορά 10 Εταιρικός φόρος 12 Έκτακτη αμυντική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ. Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ. Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb. 47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.gr Αθήνα, Contact Person Full Surface Mail Address ΘΕΜΑ: Επιστολή Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Φοροδιαφυγή στις ανώνυμες εταιρίες: Εκτιμήσεις από τις εισαχθείσες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Φοροδιαφυγή στις ανώνυμες εταιρίες: Εκτιμήσεις από τις εισαχθείσες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ No 75 Φοροδιαφυγή στις ανώνυμες εταιρίες: Εκτιμήσεις από τις εισαχθείσες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών του Κ. Ν. Κανελλόπουλου* Μάιος 2002 Κωνσταντίνος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος 10/7/2013 1 I. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες.

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. Γεωργία Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. XΡΟΝΙA 1 Καθαρές λύσεις για μεγαλύτερη επιτυχία. Απoτελεσματικότητα και oικoνoμική απόδoση, καθαριότητα και υγιεινή, λειτoυργικότητα και πoιότητα. Όσo

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γκρεµίζονται. οι βάσεις 6.453 5.072 «ΟΙ ΗΠΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ» ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γκρεµίζονται. οι βάσεις 6.453 5.072 «ΟΙ ΗΠΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ» ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Τρίτη 26 Ιουνίου 2012 - Αριθµός φύλλου 766 - Τιµή 1,30 - www.e-typos.com ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ Οι «µάγοι της µπάλας» υποκλίνονται στον Πίρλο ΣΕΛ. 62 ΑΝΑΛΥΣΗ-Ο

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Αθήνα, 2 Ιουνίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ελτίο Τύπου Αθήνα, 2 Ιουνίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ελτίο Τύπου Αθήνα, 2 Ιουνίου 2005 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Να καλωσορίσω στο Υπουργείο Ανάπτυξης τον Υφυπουργό Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ernesto Laclau: Συνέντευξη Περιοδικό ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, (τ.12/2004) 1. Γιατί ο λαϊκισµός αποτελεί σήµερα σηµαντικό ζήτηµα;

Ernesto Laclau: Συνέντευξη Περιοδικό ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, (τ.12/2004) 1. Γιατί ο λαϊκισµός αποτελεί σήµερα σηµαντικό ζήτηµα; 1 Ernesto Laclau: Συνέντευξη Περιοδικό ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, (τ.12/2004) 1. Γιατί ο λαϊκισµός αποτελεί σήµερα σηµαντικό ζήτηµα; Ο λαϊκισµός ποτέ δεν έπαψε να είναι σηµαντικό θέµα. Έχει να κάνει µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ "Ναρκωτικά στην Ελλάδα" Ομιλία Θανάση Αποστόλου Εταιρεία Διογένης, Διάλογος για την πολιτική των Ναρκωτικών στην ΝΑ Ευρώπη

ΗΜΕΡΙΔΑ Ναρκωτικά στην Ελλάδα Ομιλία Θανάση Αποστόλου Εταιρεία Διογένης, Διάλογος για την πολιτική των Ναρκωτικών στην ΝΑ Ευρώπη ΗΜΕΡΙΔΑ "Ναρκωτικά στην Ελλάδα" Ομιλία Θανάση Αποστόλου Εταιρεία Διογένης, Διάλογος για την πολιτική των Ναρκωτικών στην ΝΑ Ευρώπη Νέες προσεγγίσεις της πολιτικής για τα Ναρκωτικά στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Το Αιγαίο εκτείνεται ανάμεσα στη Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ & Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Αιγαίο εκτείνεται ανάμεσα στη Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ & Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ & Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Νικόλαος Χειλαδάκης, Δημοσιογράφος - Τουρκολόγος Το Αιγαίο εκτείνεται ανάμεσα στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο και καλύπτει μια έκταση 200.240

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ (AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.Ε., ΕΤΟΥΣ 2008) Η ad hoc έρευνα εργατικού δυναµικού έχει στόχο

Διαβάστε περισσότερα

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ƒ π À ø π ø π ø πƒø π ƒ ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ƒ π À ø π ø π ø πƒø π ƒ ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ƒ π À ø π ø π ø πƒø π ƒ ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Το θαύµα της Κυπριακής οικονοµίας από της εγκαθίδρυσης της ηµοκρατίας και ιδιαίτερα µετά την καταστροφή του Αττίλα το 1974,

Διαβάστε περισσότερα