10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»*"

Transcript

1 Καθηγητὴς Ἀνδρῢας Θεοδώρου ( ) Ο ἀντι-οικουμενιστής, ὁ ἀντι-παπικὸς ( ) 10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»* Τοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀνδρέου Θεοδώρου ( ) οἰκουμενιστικ ἀλλοίωση ἐπικεντρώνεται κυρίως στ ν ἐκκλησιολογία. Αὐτὸ ἦταν αὐτονόητο νὰ συμβεῖ, γιατὶ στ ν παμπροτεσταντικ αὐτ κίνηση δὲν ὑπάρχει κἄν ἐκκλησιολογία. Τὰ ἑτερόδοξα προτεσταντικὰ σώματα τῆς Δύσεως δὲν ἀνήκουν οὐσιαστικὰ στ Μία, Αγία, Καθολικ καὶ Ἀποστολικ Εκκλησία τοῦ ἱεροῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, στ ν ὁρατ Εκκλησία ποὺ ἵδρυσε ὁ Κύριος ἐπὶ τῆς γῆς στὸ ἕνα θεανδρικό Του πρόσωπο καὶ τ ν στήριξε στὸ θεμέλιο τῶν Ἀποστόλων καὶ Προφητῶν ( Εφ. βʹ 20). Οἱ Προτεστάντες δὲν δέχονται τ ν Εκκλησία αὐτή, ἀλλὰ μιὰ ἀόρατη καὶ ἀκαθόριστη Εκκλησία, τ ν ὁποία δημιουργεῖ στὶς καρδίες τῶν πιστῶν τὸ Πνεῦμα τὸ Αγιο, μιὰ Εκκλησία ὁμιχλώδη καὶ ἐλαστική, στ ν ὁποία μποροῦν νὰ στεγασθοῦν οἱ πάντες, καὶ αὐτοὶ ἀκόμη ποὺ ἐξέπεσαν τῆς Καθολικῆς Πίστεως καὶ Ἀληθείας. Εἶναι κοινὸς πλέον τόπος ὅτι ἡ σπονδυλικ στήλη τῆς προτεσταντικῆς ἐκκλησιολογίας εἶναι ἡ διαβόητη Θεωρία τῶν Κλάδων (Branch Theory), μιὰ ἔξυπνη θεωρία (ἀγγλικανικῆς προελεύσεως), ποὺ προσπαθεῖ μὲ τρόπο ταχυδακτυλουργικὸ νὰ ἐντάξει τὸν Προτεσταντισμὸ στὸ χῶρο τῆς ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Εκκλησίας, ἀπὸ τ ν ὁποία ἐκεῖνος ἀποκόπηκε διὰ τῆς Διαμαρτυρήσεως. αὶ αὐτὰ μὲν σὲ γενικὲς γραμμὲς ὡς πρὸς τ ν ἐκκλησιολογικ φυσιογνωμία τοῦ Προτεσταντισμοῦ. Οἱ ἄνθρωποι αὐτὰ ἔμαθαν,

2 αὐτὰ δέχονται καὶ αὐτὰ πιστεύουν. Δικαίωμά τους. Νὰ ἐρωτοτροποῦν ὅμως μὲ ὁρισμένες ἀπὸ τὶς ἰδέες αὐτὲς ὀρθόδοξοι - καὶ μάλιστα θεολόγοι καὶ ἱεράρχες - πάει πολύ. Εἶναι κάτι τὸ τερατῶδες καὶ ἀνεπίτρεπτο. Ετσι, μὲ πόνο ψυχῆς βλέπουμε στὶς μέρες μας ὀρθόδοξους ἱεράρχες καὶ θεολόγους (κυρίως τοῦ κλίματος τῆς διασπορᾶς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου) ν ἀρνοῦνται, μὲ διάφορα θεολογικὰ τεχνάσματα (ὅπως ἡ Βαπτισματικ Θεολογία), τ ν καθολικότητα τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας, ἐνστερνιζόμενοι τ ν περὶ Κλάδων θεωρία τῆς βασικῆς προτεσταντικῆς ἀρχῆς ὅτι δηλαδ ἡ Ορθόδοξος Καθολικ Εκκλησία δὲν ταυτίζεται μὲ τ ν Εκκλησία ποὺ ἵδρυσε ὁ Χριστός, ἤ, καλύτερα, ὅτι καὶ οἱ ἑτερόδοξες Εκκλησίες ἐντάσσονται ἰσότιμα στὸ κανονικὸ σῶμα τῆς Εκκλησίας, ἄσχετα ἄν εἶναι βουτηγμένες στ ν αἵρεση καὶ τ ν πλάνη. Ετσι, ἀπολέσαντες καὶ τ ν ἔννοια τῆς αἱρέσεως, ὡς ἀναίρεσης τῆς θείας ἀλήθειας καὶ ἀποκοπῆς ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Εκκλησίας, ἀρνοῦνται ν ἀκολουθήσουν στὰ ἴχνη τῆς μακραίωνης ὀρθόδοξης ὁμολογιακῆς αὐτοσυνειδησίας. κεῖνο ὅμως ποὺ κατ ἐξοχ ν πρέπει νὰ ἐμπνέει ἀνησυχία στοὺς κόλπους τῶν Ορθοδόξων τῶν μετεχόντων στ ν Οἰκουμενικὴ Κίνηση εἶναι τὰ ἀνεπίτρεπτα ἀνοίγματα τοῦ Συμβουλίου στὰ κοινωνικά, πολιτικὰ καὶ θρησκευτικὰ φαινόμενα τῆς ἐποχῆς, τὰ ὁποῖα ἀλλοιώνουν τὸν ἀρχικὸ χαρακτήρα του καὶ φθείρουν τοὺς σκοπούς του. Αὐτὸ φυσικὰ δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἐκπλήσσει. Εἶναι ἀπὸ μιὰ μεριὰ ἡ φυσιολογικὴ κατάληξη τοῦ προτεσταντικοῦ φιλελευθερισμοῦ τοῦ Συμβουλίου καὶ τῆς πολυσυλλεκτικότητός του, ποὺ στηρίζεται στ χαλαρότητα τῆς ἐκκλησιολογικῆς καὶ πνευματικῆς του ὑφῆς, ποὺ τὸ μετέτρεψαν σὲ χοάνη ὅπου συμφύρονται ἰδέες καὶ πρακτικὲς ἀλλοπρόσαλλες, καμιὰ φορὰ δὲ καὶ ἀντιχριστιανικές! έρα ὅμως ἀπ αὐτά, τὸ πιὸ ἀνησυχητικὸ εἶναι τὸ σύγχρονο πανθρησκευτικὸ ἄνοιγμα τοῦ Συμβουλίου, τὸ ὁποῖον ἀπειλεῖ νὰ ὑποσκάψει τὰ θεμέλιά του καὶ νὰ τὸ μετατρέψει σὲ «Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Θρησκειῶν» (World Council of Religions). Πρὸς ἕνα τέτοιο κατασκεύασμα σύρεται σιγά - σιγά ὁ σύγχρονος οἰκουμενισμός.

3 Συνέδρια καὶ συμπροσευχὲς χριστιανῶν μετὰ ἀλλοθρήσκων βρίσκονται σὲ ἡμερήσια διάταξη. Η ἰδιαιτερότητα τῆς χριστιανικῆς θρησκείας τείνει βαθμηδὸν ν ἀφανιστεῖ. Τὰ ἁγιοπατερικὰ χριστιανικὰ βιώματα ἐξισώνονται μὲ τὰ βιώματα τῶν ἀλλοθρήσκων. Ο Μωάμεθ τοποθετεῖται στὸ αὐτὸ ὕψος μὲ τὸ Χριστὸ (αὐτὸ ὁμολογεῖται δυστυχῶς ἀπὸ ὑψηλὰ ὀρθόδοξα χείλη!). Η διαχωριστικ γραμμ μεταξὺ τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τῶν ἄλλων θρησκειῶν ἐπικίνδυνα ἀμβλύνεται. προτεσταντικὸς χριστιανισμός, ποὺ ἀσφυκτικὰ δεσπόζει στὸ ΠΣΕ, μέσα στ ν ἀλλόκοτη πανθρησκευτικ χοάνη τείνει δυστυχῶς νὰ χάσει τὰ κύρια χαρακτηριστικά του γνωρίσματα, νὰ ἀλλοιώσει τ φυσιογνωμία του καὶ ν ἀφανιστεῖ! Καὶ κάτι ἄλλο πρέπει ἰδιαίτερα νὰ τονιστεῖ στὴ συνάφεια αὐτ ποὺ μᾶς ἀπασχολεῖ. Μέσα στὸν ἄκρατο συγκρητισμὸ τῆς οἰκουμενιστικῆς συγχύσεως, δὲν εἶναι δύσκολο νὰ διαπιστώσει κανεὶς τ συγγένεια τῶν τάσεων τοῦ ΠΣΕ μὲ τὶς τάσεις τῆς «Νέας Εποχῆς», ποὺ τελευταῖα μὲ μεσσιανικὸ ἐνθουσιασμὸ ἐξαπλώνεται ραγδαιότατα στὸν κόσμο. Εἶναι δὲ ἡ Νέα Εποχ τὸ πολυπρόσωπο Κίνημα ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τ ν Ἀμερική, τὸ ὁποῖο, μὲ πλούσια οἰκονομικ καὶ πολιτικ ὑποστήριξη, στοχεύει σὲ μιὰ παγκόσμια κυριαρχία, μιὰ παγκόσμια κυβέρνηση, τάξη καὶ θρησκεία. Κατὰ τὸ Κίνημα, ὅλες οἱ θρησκεῖες ὁδηγοῦν, ἀπὸ διαφόρους δρόμους ἡ κάθε μιά, στὸν ἴδιο σκοπό. Εἶναι πνευματικὲς παραδόσεις σεβαστές, ποὺ πρέπει νὰ ἑνοποιηθοῦν σὲ μιὰ παγκόσμια θρησκεία. Νὰ ἔχουμε ἄραγε ἐδῶ τ ν ἐσχατολογικ κοίτη τοῦ Αντιχρίστου; Τέλος, κι ὄχι λιγότερο σημαντικό, εἶναι τὸ ἄνοιγμα τοῦ Συμβουλίου τῶν Εκκλησιῶν στὸ σύγχρονο φεμινιστικὸ κίνημα. Οἱ φεμινίστριες, μὲ τὸν οἶστρο καὶ τ μαχητικότητα ποὺ τὶς διακρίνουν, ἄρχισαν νὰ εἰσβάλλουν ἀκάθεκτες στὸ ΠΣΕ, καί, ἀντιστάσεως μ οὔσης, ἀσκοῦν πιέσεις στά προγράμματά του, ζητώντας ὑποστήριξη στοὺς ἀγῶνες καὶ τὶς τάσεις τους. Καὶ δὲν πρόκειται ἁπλῶς περὶ τῆς διαβόητης χειροτονίας τῶν γυναικῶν. Τὸ ζήτημα αὐτό, ἐγγενὲς στ ν προτεσταντικ ἐκκλησιο-

4 λογία, τ ν ἀρνούμενη τὸ μυστηριακὸ χαρακτήρα τῆς ἱερωσύνης, δὲν ἔχει καὶ τόσο μεγάλη σημασία. Ἀντίθετα, σημασία ἔχει γιὰ τ ν Ἀγγλικανικ Εκκλησία, ἡ ὁποία θέλει νὰ φαίνεται καθολικ καὶ ἀποδέχεται ὡς μυστήριο τ ν ἱερωσύνη, κατὰ τρόπο ὅμως ἀνακόλουθο, ποὺ σωρεύει πιεστικὰ προβλήματα στ σχέση της μὲ τὶς ἄλλες καθολικὲς Εκκλησίες. Τὸ ἄνοιγμα πάει βαθύτερα, μὲ παραμέτρους ποὺ μποροῦν νὰ ὑποσκάψουν αὐτὲς τὶς βάσεις τῆς χριστιανικῆς πίστεως. αὶ αὐτὰ μὲν γενικὰ γιὰ τὸν Προτεσταντισμό. Ἀπὸ τ ν ἐδῶ μεριὰ ὅμως ἐμεῖς οἱ Ορθόδοξοι τί κάνουμε; Δὲν νομίζω ὅτι ὑπάρχει κανένας μεταξύ μας, ὁ ὁποῖος νὰ πιστεύει ὅτι οἱ καταστατικὲς ἀρχὲς ποὺ διεκήρυξε μὲ τὰ Διαγγέλματά του ( ) τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο σχετικὰ μὲ τ συμμετοχή μας στ ν Οἰκουμενικὴ Κίνηση, διατηρήθηκαν ἀνέπαφες στ διαδρομ τῆς κινήσεως αὐτῆς. Στὸ πρόσφατο παρελθὸν καὶ στὶς μέρες μας εἴμαστε μάρτυρες τοῦ θλιβεροῦ φαινομένου ἑνὸς νοσηροῦ οἰκουμενισμοῦ, στὸν ὁποῖο μετεξελίκτηκε ἡ Οἰκουμενικὴ Κίνηση, στὸν ὁποῖο κακοποιοῦνται βάναυσα οἱ ἐκκλησιολογικὲς βάσεις τῆς Ορθοδοξίας. Παρασυρόμαστε σ ἕνα θολὸ ρεῦμα δογματικοῦ μινιμαλισμοῦ καὶ συγκρητισμοῦ. Στὸ ΠΣΕ, ποὺ ἴσως ἀφελῶς νὰ νομίζει ὅτι εἶναι ἕνα εἶδος ὑπερεκκλησίας, ἡ Ορθόδοξος Καθολικ Εκκλησία φέρεται σὰν ἕνα κομμάτι Εκκλησίας ἰσόκυρο καὶ ἰσότιμο μὲ τὶς αἱρετικὲς παραφυ- άδες τοῦ Προτεσταντισμοῦ, σύμφωνα μὲ τ διαβόητη θεωρία περὶ Κλάδων. Στὰ φαινόμενα αὐτὰ οἱ οἰκουμενιστὲς συνευδοκοῦν. Η προτεσταντικ αἵρεση δὲν φαίνεται νὰ τοὺς ἐνοχλεῖ. Συμπροσεύχονται μὲ τοὺς αἱρετικούς, ἄσχετα ἄν μὲ αὐτὸ καταπατοῦν τοὺς ἱεροὺς κανόνες τῆς Εκκλησίας μας. Υπάρχουν ὅμως καὶ χειρότερα. Οἱ Ορθόδοξοι ἀντιπρόσωποι οἱ μετέχοντες στὰ συνέδρια τοῦ Συμβουλίου τῶν Εκκλησιῶν, ἀναγκάζονται νὰ συμμετέχουν σὲ ἐκδηλώσεις καὶ πρακτικὲς φρικιαστικές. Νὰ συμφύρονται στ ν πανθρησκειακ χοάνη, στ ν ὁποία πυρετωδῶς ἀνοίγονται οἱ Προτεστάντες.

5 Καὶ ἄν μὲν αὐτὸ στοχεύει στ ν ἀλληλογνωριμία καὶ τ ν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων τῶν λαῶν σὲ βάση οἰκουμενική, ἔχει καλῶς. Δυστυχῶς ὅμως τὰ ἀνοίγματα αὐτὰ ἔχουν χαρακτήρα βαθύτερο. Τὰ ποικίλα θρησκεύματα τοποθετοῦνται, ἀπὸ ἄποψη οὐσίας καὶ σκοπῶν, στ ν ἴδια βάση μὲ τὸν Χριστιανισμό, τοῦ ὁποίου κινδυνεύει νὰ καταλυθεῖ ἡ ἰδιομορφία, ὡς τῆς μόνης ἐξ ἀποκαλύψεως θείας θρησκείας, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ σώσει τὸν κόσμο. Ἀφήνουμε δὲ τὸ ἄκρατο φεμινιστικό πνεῦμα, ποὺ ἄρχισε νὰ πνέει ἄγρια στοὺς κόλπους τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Εκκλησιῶν, τὸ ὁποῖο ἀπειλεῖ νὰ παρασύρει τὰ πάντα! Μετὰ ἀπ ὅλα αὐτά, γεννᾶται τὸ ἐρώτημα: σὲ τί χρησιμεύει πλέον ἡ συμμετοχή μας στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν; (*) Περιοδ. «Ορθόδοξη Μαρτυρία» Κύπρου, ἀριθ. 46/ Ανοιξη-Καλοκαίρι 1995, σελ

Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ Οἰκουμενισμὸς*

Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ Οἰκουμενισμὸς* Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» «Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόλογος Οι σύγχρονες προσπάθειες γιά τήν ἐπαναπροσέγγιση τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου εἶναι φυσικό νά ἔχουν εὐρύτατη ἀποδοχή, ἐπειδή, ἀφενός,

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου Ορθόδοξος Ενημέρωσις «ΕντολZ γ?ρ Κυρίου μz σιωπlν Tν καιρ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καq μz σιώπα... Δι? το το κaγ τάλας, δεδοικ ς τ Κριτήριον, λαλ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99, 1321)

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη Αλωση τῆς Πόλης*

Η πρώτη Αλωση τῆς Πόλης* 1 Η πρώτη Αλωση τῆς Πόλης* ἀπὸ τοὺς Φράγκους πρὶν 800 χρόνια Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Α Ν ἡ 29η Μαΐου εἶναι ἡμέρα πένθους γιὰ τὸν Ελληνισμό, διότι φέρνει στὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Γραμματεία Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Βασικαὶ Θέσεις πρὸς ὑπέρβασιν μιᾶς ἀκάρπου ἔριδος Αʹ. Η Εἰκονογραφικὴ Γλῶσσα ὡς Εἰκαστικὴ Θεολογία. Βʹ. Ιστορικὴ Εξέλιξις.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΥΠ ΟΨΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ: Τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ νὰ ἐξοντώσεις ἕνα ἔθνος, εἶναι νὰ διαγράψεις τὴ μνήμη του. Νὰ καταστρέψεις τὰ βιβλία του, τὴν κουλτούρα του, τὴν ἱστορία

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, τόμ. 33 (2009-2010)

Κείμενο. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, τόμ. 33 (2009-2010) Μαρία Μηλίγκου Μαρκαντώνη, Γεώργιος Κ. Σπυριδάκης (1963 1972). Τὸ Ἀρχεῖο Χειρογράφων Συλλογῶν Πρωτογενοῦς Ὕλης καὶ τὸ Σπουδαστήριο Λαογραφίας (κατάθεση ψυχῇς), (Georgios K. Spyridakis (1963 1972). The

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ.

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ. ΕΤΟΣ 12 ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 108 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΟ ΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑ Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΜ ΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Σ τὴν καθημερινότητά του ὁ ἄνθρωπος, μὲ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου + Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου 910/913 948/951 Η προστάτις τοῦ συζυγικοῦ βίου καὶ συμφιλιώτρια τῶν συζύγων Μνήμη: 3η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593 ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593 Δ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΠΟΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ χρονικὴ στιγμή, μέσα πάντως στὸ τελευταῖο τέταρτο τοῦ 16ου αἰώνα, ὁ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἱερεμίας Β 1 καλεῖ τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Γ. Τζανάκης. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ηράκλειο

Ν.Γ. Τζανάκης. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ηράκλειο Διαιρετότητα σὲ ἀκέραιες περιοχές Ν.Γ. Τζανάκης Τμῆμα Μαθηματικῶν Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ηράκλειο Εαρινὸ ἑξάμηνο 2015 Σ αὐτὲς τὶς σημειώσεις, το D συμβολίζει πάντα ἀκέραια περιοχή. 1 Τα βασικα Ορισμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Περιεχόμενα Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἰωάννου Φουντούλη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

106 Καν νες ρθογραφ ας Βυζαντινῆς Μουσικῆς

106 Καν νες ρθογραφ ας Βυζαντινῆς Μουσικῆς 106 Καννες ρθογραφας Βυζαντινῆς Μουσικῆς Κανόνες γιὰ τονισμένες συλλαβές 1. Ἡ βαρεῖα, ἡ πεστή, καὶ τὸ ψηφιστὸν τίθει στὶς περισσότερες τονισμένες συλλαβές, ἀλλὰ χρησιμοποιοῦνι μόνο ὅν ἀκολουθεῖ κατιὼν

Διαβάστε περισσότερα

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι.

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. ΤΟ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΟ ΚΟΝΣΕΡΒΟΚΟΥΤΙ Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. Τὸ µονοπάτι ἀτελείωτο ἀνεβαίνει... Παρὰ τὴν πεῖνα καὶ τὴν κούρασή µου συνεχίζω, ἄλλως τε, ποῦ θὰ µποροῦσα νὰ κάτσω; Ἀπὸ τὴν µία πλευρὰ

Διαβάστε περισσότερα

Η ἐσφαλμένη χρήση τῶν ὅρων «φύση» καὶ «πρόσωπο» ὡς αἰτία αἱρετικῶν ἀποκλίσεων

Η ἐσφαλμένη χρήση τῶν ὅρων «φύση» καὶ «πρόσωπο» ὡς αἰτία αἱρετικῶν ἀποκλίσεων Η ἐσφαλμένη χρήση τῶν ὅρων «φύση» καὶ «πρόσωπο» ὡς αἰτία αἱρετικῶν ἀποκλίσεων Η κριτικὴ τοῦ Boethius 1 στὸ Νεστόριο καὶ στὸν Εὐτύχιο* Ιωάννου Πλεξίδα, Δρ. Θ. ἐννοιολογικὴ ἀποσαφήνιση τῶν ὅρων «φύση» καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς

Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς Πρεσβυτέρας Θεοδώρας Καλύβα-Σαράντ ου (Ἡ µακαριστή πρεσβυτέρα Θεοδώρα Καλύβα-Σαράντου µετέστη εἰς τήν ἄλλη ζωή - 27-9- 1977 - ὕστερα ἀπό τραγικό θάνατο πού εἶχε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 18 ΕΤΟΣ 5 ο 2010 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους, οἱ. Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* 18η Οκτωβρίου

ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους, οἱ. Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* 18η Οκτωβρίου Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ 18η Οκτωβρίου Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Τρύφ. Ζαφείρη ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΚΔΕΙΔΑ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΙΑ ΤΗΝ Ε ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΚΟΛΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 1973 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ἐφετεινή

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Πλάτωνος Πρωταγόρας 323Α 324C

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Πλάτωνος Πρωταγόρας 323Α 324C γραπτή εξέταση στo μάθημα Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: ΑΡΕΤΑΚΗ Ε. ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗ Ε. Κείμενο από το πρωτότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΤΕΥΧΟΣ 49 ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΤΕΥΧΟΣ 49 ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΤΕΥΧΟΣ 49 διάλογος ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1 (α μέρος) τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου ( ). Ἡ ἔρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑ ΠΩΣ;

ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑ ΠΩΣ; ΕΑΠ ΕΛΠ40 4 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΕΣ ΙΙ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑ ΠΩΣ; (ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ) ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΑΜ.: 37565 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα