Δο. Απόρςξλξπ Δξσγαλήπ Διδικόπ Παθξλόγξπ, Νξρξκξμείξ «ΠΑΝΑΓΙΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δο. Απόρςξλξπ Δξσγαλήπ Διδικόπ Παθξλόγξπ, Νξρξκξμείξ «ΠΑΝΑΓΙΑ»"

Transcript

1 Δο. Απόρςξλξπ Δξσγαλήπ Διδικόπ Παθξλόγξπ, Νξρξκξμείξ «ΠΑΝΑΓΙΑ»

2 Δμιαία μξρξλξγική ξμςόςηςα. ΠΔ ρε 60-80% ςχμ αρθεμώμ με ΥΘ, >50% αρσμπςχμαςική. Βαρική ρσμιρςώρα καοδιαγγειακξύ κιμδύμξσ. 1 η -3 η αιτία μξρξκξμειακήπ θμηριμόςηςαπ (αμάλξγα με ηλικία, μαζί με καοδιακή αμακξπή, ΑΔΔ, CA). Μεςά μεκοξςξμή: 60% ςχμ μξρξκξμειακώμ θαμάςχμ λόγχ ΠΔ, 70% εν ασςώμ αδιάγμχρςξ. 10% ΠΔ: θάμαςξπ ςημ 1 η ώοα. 30% ΠΔ: θάμαςξπ από σπξςοξπή.

3 Έγκαιοη διάγμχρη. Δύρκξλη, ρσμήθχπ όυι η «κλαρρική» κλιμική εικόμα. Δογαρςηοιακά ή παοακλιμικά οξσςίμαπ: ΚΥ. σμπςώμαςα «γκοίμιαπ». Ποόληφη. Ποξδιαθερικξί παοάγξμςεπ. Παθξτσριξλξγικξί μηυαμιρμξί.

4 Υλεβική ρςάρη. Ακιμηςξπξίηρη. Δγυείοηρη. Σοαύμα. Ονεία μόρξπ. Υλεβική αμεπάοκεια. Καοδιακή αμεπάοκεια. Tumor. Δγκσμξρύμη. Παυσραοκία. Γλοιότθτα. Αφυδάτωςθ. Τπεοπηκςικόςηςα. Δγυείοηρη, ςοαύμα. Έγκασμα. Ατσδάςχρη. Tumor. Παυσραοκία. Μη αιμαςξλξγικέπ μόρξι: SLE, Behcet, LA. UC. MI, CHF, δσρλιπιδαιμίεπ. Αιμαςξλξγικέπ μόρξι: Κληοξμξμικέπ (PC, PS, ATIII, Leyden, αιμξλσςικέπ αμαιμίεπ). Μη κληοξμξμικέπ (PV, θοξμβξκσςςάοχρη).

5 Ακιμηςξπξίηρη. Σανίδι >4h 1 μήμα. Δγυείοηρη 3 μήμεπ. Καθεςηοιαρμόπ κεμςοικήπ τλέβαπ 3 μήμεπ. Σοαύμα κάςχ άκοα/πύελξπ 3 μήμεπ. Ιρςξοικό ΥΘ. Ιρςξοικό ΠΔ. Κάπμιρμα. ΑΔΔ. ΚΑ. ΦΑΠ. CA (ιδίχπ πμεύμξμα). * Prospective Investigation of Pulmonary Embolism Diagnosis. Stein PD, Beemath A, Matta F et al. Clinical characteristics of patients with acute PE: data from PIOPED II. Am J Med. Oct 2007;120(10):871-9.

6 Καςάκλιρη για 1 εβδξμάδα: 10-13%. Αρθεμείπ ICU: 29-33%. Αρθεμείπ με πμεσμξμική μόρξ+καςάκλιρη>3 μέοεπ: 20-26%. ΟΔΜ: 27-33%. CABG: 48%.

7 V/Q Shunt (πμεύμξμεπ) P a O 2 Ventilation CO Shunt (καοδιά) Απότοανη βοξγυικήπ παοάπλεσοηπ κσκλξτξοίαπ Νέκοχρη πμεσμξμικξύ ιρςξύ RV afterload Πμευμομικό έμφρακτο

8 Σσπική. Αρθεμείπ με αιτμίδιξ θάμαςξ από ΠΔ: ρσμπςώμαςα «γκοίμιαπ» Απόςξμα πλεσοιςικό άλγξπ, δύρπμξιαςαυύπμξια, ποιμ, ςαυσκαοδία 40% είυαμ επιρκετςεί (+ S2, S3/S4 ιαςοό. εβδξμάδεπ gallop). Μαζική. +Shock, Νέξι (δοαρςήοιξι, ΑΠ<90 υχοίπ (4-5% παοάγξμςεπ ςχμ ΠΔ, θμηςόςηςα κιμδύμξσ) 30-60%). με πλεσοιςικό άλγξπ: 21% ΠΔ. Πξλλαπλή. ημεία πμεσμξμικήπ σπέοςαρηπ/πμεσμξμικήπ καοδιάπ. ΠΑΝΣΑ ΚΔΥΣΟΜΑΣΔ ΣΗΝ ΠΔ Δ ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΟ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΟ ΠΟΤ ΔΕΝ ΕΡΜΗΝΕΤΕΣΑΙ ΜΔ ΚΑΠΟΙΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΗ. Ζμφρακτο. +Ήχοσ τριβισ/ςυλλογι υγροφ, αιμόπτυςθ. Άςσπη. επίπεδο ςυνείδθςθσ, παραλιρθμα, ςυγκοπι, ςπαςμοί. Θωρακικό, οςφυϊκό ι κοιλιακό άλγοσ. Πυρετόσ, παραγωγικόσ βιχασ, εκπνευςτικόσ ςυριγμόσ. Πρωτοεμφανιηόμενθ κολπικι μαρμαρυγι.

9 1. Σαυύπμξια (>16): 96%. 2. Ρόγυξι: 58%. 3. S2: 53%. 4. Σαχυκαρδία: 44%. 5. Πυρετόσ: 43%. 6. Εφίδρωςθ: 36%. 7. Καλπαςμόσ: 34%. 8. θμεία κρομβοφλεβίτιδασ: 32%. 9. Οίδθμα κάτω άκρων: 24%. 10. Φφςθμα : 23%. 11. Κυάνωςθ: 19%.

10 Clinical Characteristic Previous pulmonary embolism or deep vein thrombosis Score +1,5 Heart rate >100 beats per minute +1,5 Νέξι, υχοίπ ρσμμξρηοόςηςα Recent surgery or immobilization (within the last 30 d) +1,5 Clinical signs of deep vein thrombosis +3 Alternative diagnosis less likely than pulmonary embolism +3 Hemoptysis +1 Cancer (treated within the last 6 mo) +1 Clinical Probability of Pulmonary Embolism Score Low 0-1 Intermediate 2-6 High 7

11 Risk Factors Points Age older than 65 y 1 Previous DVT or pulmonary embolism 3 Surgery (under general anesthesia) or fracture (of the lower limbs) within 1 mo Active malignant condition (solid or hematologic, currently active or considered cured < 1 y) Heart rate beats/min Clinical probability Score Low 0-3 Intermediate 4-10 High 11 Unilateral lower limb pain 2 Hemoptysis 3 Heart rate 95 beats/min 5 Pain on lower limb deep venous palpation and unilateral edema 4

12 D-Dimers: ευαιςκθςία (95%), αλλά ειδικότθτα (40-50%), LR(-) (0,13). Αξιολογείται το (-) ε χαμθλι-μζςθ πικανότθτα ε νζουσ ε (-) ςυννοςθρότθτα. Δεν αξιολογείται το (+). Δεν ζχει νόθμα να γίνεται ςε υψθλι πικανότθτα. ABGs: Κλαρρικά: PaO 2, PaCO 2, ph, (A-a)DO 2. Μόνο ςε υψθλοφ κινδφνου αςκενείσ (μετεγχειρθτικοφσ κτλ, χωρίσ αναπνευςτικό νόςθμα). Όχι ςε «τυπικοφσ» πλθκυςμοφσ (ςυμπτωματολογία ΠΕ ΠΕ ς αυτοφσ με PaO 2!!!). Σροπονίνθ: ςε 50% των αςκενϊν με μζτρια-μεγάλθ ΠΕ, λόγω διάταςθσ τθσ ΔΚ. Πικανότατα χριςιμθ για τθ διαςτρωμάτωςθ του ΚΔ κινδφνου.

13 «Κλαρρική» εικόμα: μόμξ ρε 20% ςχμ αρθεμώμ με ΠΔ: Ονύ RV-strain, ξνεία ΠΚ Πμεσμξμικά P (II) RAD RBBB S 1 Q 3 T 3 (άμεσ ρημαρίαπ ρε μη κλιμική σπξφία ΠΔ) Σαυσκαοδία, μη ειδικέπ αμχμαλίεπ ST-T. Κξλπική μαομαοσγή.

14 σμήθχπ όυι τσριξλξγική, αλλά με μη ειδικά εσοήμαςα: Αςελεκςαρία, σγοό, ρκίαρη, αμύφχρη ημιδιατοάγμαςξπ. Κλαρρική εικόμα εμτοάκςξσ: τημξειδήπ ρκίαρη, με ςη βάρη ρςξμ σπεζχκόςα και ςημ κξοστή ποξπ ςημ πύλη (Hampton hump). Διάςαρη πμεσμξμικώμ με απόςξμη διακξπή πεοιτεοικά (Westermark s sign). Φοηριμεύει ρςξμ απξκλειρμό άλλχμ αιςίχμ θχοακικξύ άλγξσπ.

15 Φυςιολογικι ακτινογραφία γυναίκασ 64 ετϊν με επιδεινοφμενθ δφςπνοια.

16 Περιφερικι ςφθνοειδισ ςκίαςθ, λόγω πνευμονικοφ εμφράκτου.

17 Μπξοεί μα θέρει ςη διάγμχρη, ρε ρσμύπαονη κλιμικξεογαρςηοιακήπ σπξφίαπ. Όυι ρύμπςχρη τλεβικώμ ςξιυχμάςχμ καςά ςημ πίερη ςξσ US αιρθηςήοα ρε ΥΘ. (-) US δεμ απξκλείει ΠΔ (ρςα 2/3 ςχμ ΠΔ, ςξ US ΚΥ). Θοόμβξπ ρςημ άπχ επιπξλήπ ρατημή (κάςχ από ςημ αοςηοία) Θοόμβξπ ρςημ επιπξλήπ μηοιαία τλέβα με μικοή οξή πέοιν ασςξύ. Απεικξμίζεςαι και η οξή ρςημ εμ ςχ βάθει μηοιαία.

18 Άντρασ 53 ετϊν με ΠΕ: Ζλλειμμα πλιρωςθσ ςτθν πρόςκια βαςικι τμθματικι αρτθρία του ΔΕ κάτω λοβοφ και ζμφρακτο ςτον αντίςτοιχο πνεφμονα (Hampton hump).

19 Άμςοαπ 40 εςώμ, με ξνύ πόμξ και δύρπμξια μεςά διηπειοχςική πςήρη: Θοόμβξι ρςημ ποόρθια ςμημαςική αοςηοία ςξσ ΑΡ άμχ λξβξύ και ρςημ ποόρθια ςμημαςική ςξσ ΔΔ άμχ λξβξύ.

20 Όςαμ δεμ μπξοεί μα γίμει CTA. Κοιςήοια σφηλήπ/μέρηπ/υαμηλήπ πιθαμόςηςαπ για ΠΔ. Υσριξλξγικό ρπιμθηοξγοάτημα αιμάςχρηπ.

21 ΔΔα VPS υψθλισ πικανότθτασ για ΠΕ: Σμθματικά ελλείμματα διάχυςθσ ςτον ΔΕ άνω λοβό και υποτμθματικά ςτουσ ΔΕ κάτω, ΑΡ άνω και ΑΡ κάτω λοβοφσ. ΔΔκ ΑΡα ΑΡκ

22 VPS σφηλήπ πιθαμόςηςαπ για ΠΔ: Αμτξςεοόπλεσοα πξλλαπλά ελλείμμαςα διάυσρηπ.

23 Η καςενξυήμ ενέςαρη για ςη διάγμχρη ςηπ ΠΔ. Νξρηοόςηςα: <5%, θμηριμόςηςα: <0,5%. Αμςέμδεινη: υοόμια ΠΤ με ΔΚΑ. ΠΔ ρε πμεσμξμική αγγειξγοατία: Απόςξμη διακξπή ςξσ αμιόμςξπ κλάδξσ ςηπ αοςηοίαπ ςξσ ΔΔ άμχ λξβξύ.

24 Ποχςξγεμήπ: Καςαρςάρειπ πξσ ποξδιαθέςξσμ ρε τλεβική θοόμβχρη. Ποξτσλακςική αμςιπηκςική αγχγή. Ποώιμη κιμηςξπξίηρη/δοαρςηοιόςηςα, ετόρξμ είμαι ετικςή. Κάλςρεπ διαβαθμιρμέμηπ ρσμπίερηπ για 2 υοόμια mmHg ρςα δάκςσλα, ποξξδεσςικά μειξύμεμη ποξπ ςξ μηοό. φλεβικοφ όγκου 70%, ταχφτθτασ ροισ 500%. Μθ δθμιουργία κρόμβου, μθ εξζλιξθ προχπάρχοντοσ κρόμβου. Δεσςεοξγεμήπ: Έγκαιοη αμαγμώοιρη και θεοαπεία μιαπ ΠΔ, «ςσπικήπ» ή όυι. Άμερη, πλήοηπ αμςιπηκςική αγχγή. Ηπαοίμη/ηπαοίμη υαμηλξύ ΜΒ/fondaparinux+αμςιπηκςικό po. σμέυεια μόμξ με αμςιπηκςικό po: Μεςά ςημ 5 η μέοα. Δτόρξμ INR>2 για >24h. Λήφη τουλάχιστο 3 μήμες. Λήφη για μεγαλύςεοξ διάρςημα: ρε ρσμύπαονη μη αμαρςοέφιμχμ ποξδιαθερικώμ παοαγόμςχμ ρε μη αιμξοοαγική διάθερη.

25 Ηπαοίμη Μηυαμιρμόπ: ύμδερη με ΑΣΙΙΙ βξαδύο ζηηγκηαίνο αλαζηνιέαο IIa, IXa, Xa αληηπεθηηθήο Χ1000. Δμδείνειπ: Μαζική ΠΔ, αδύμαςη ΤΔ υξοήγηρη, ρξβαοή ΦΝΑ, επικείμεμη θοξμβόλσρη. Θεοαπεσςική ρςάθμη: APTT 1,5XULN. 80U/kg bolus IV 18U/kg/h IV. LMWH Μεραληζκόο: πεξηζζόηεξν Xa. Ομεία (κε καδηθή) ΠΕ. Όρη APTT, κόλν ΥΔ (Χ1-2). Μηθξόηεξε επίπηωζε αηκνξξαγίαο, ζξνκβνπελίαο, νζηενπόξωζεο. Πεξηνξηζκέλε δξάζε ηεο πξωηακίλεο. Fondaparinux: Σπλζεηηθή παξαζθεπή, εθιεθηηθή αλαζηνιή Xa. Μηθξόηεξε επίδξαζε ζηα αηκνπεηάιηα. Warfarin: Αλαζηνιή βηηακίλε Κ-εμαξηώκελωλ (II, VII, IX, X). INR 2-3. Πξνζνρή ζηε δηαηξνθή (νη θπηηθέο ηξνθέο πινύζηεο ζε βηηακίλε Κ). Direct Thrombin Inhibitors. Αλαζηνιή IIa. Όρη INR. Ασνημέμξ κόρςξπ, δσρπεφία, όυι ρε ΦΝΑ με clearance<30ml/min, CYP3A4.

26 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ Τποδόρια ΔΡΑΣΙΚΗ ΟΤΙΑ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΔΟΗ ΔΟΗ ΠΡΟΥΤΛΑΞΗ Clexane Δμξναπαοίμη 100 U/kg (X2) 2000 UX2 Innohep Σιμζαπαοίμη 175 U/kg (X1) 75 U/kg (X1) Ivor Μπεμηπαοίμη 115 U/kg (X1) U X1 Arixtra Υξμςαπαοιμξύνη 7,5mg X1 2,5mg X1 Από το στόμα Sintrom Αρεμξκξσμαοόλη INR 2-3 Xarelto (αμςικαςάρςαρη ιρυίξσ, γξμάςξσ) Pradaxa (όυι ακόμα εγκεκοιμέμξ) Ριβαοξναμπάμη Νςαμπιγκαςοάμη 10mg X1 110mg X2

27 Η πμεσμξμική εμβξλή απξςελεί μια βαρική ρσμιρςώρα ςξσ καοδιαγγειακξύ κιμδύμξσ. Η διάγμχρή ςηπ βαρίζεςαι πεοιρρόςεοξ ρςημ κλιμική σπξφία και ςημ άμερη ρυέρη ςηπ με ςη τλεβξθοόμβχρη και λιγόςεοξ ρςημ κλιμική εικόμα. Η ποόληφή ςηπ είμαι εσκξλόςεοη από ςη διάγμχρη, αοκεί μα ανιξλξγξύμςαι ρχρςά ξι ποξδιαθερικξί ςηπ παοάγξμςεπ.

28 Δσυαοιρςώ για ςημ ποξρξυή ραπ!

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Διεύθσνση Διατρουικής Πολιτικής και Ερεσνών Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Συμτακτική Ομάδα Δρ. Μαράκης Γεώργιος, Διαςοξτξλϊγξπ Διεϋθσμρη Διαςοξτικήπ

Διαβάστε περισσότερα

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία 251 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 8-9, 2007 (251-258) Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία Α. Τσάκαλη *, Ζ. Κεφαλοπούλου *, Σ. Παπαδούλας, Β. Αργείτης, Α. Λιάμης,

Διαβάστε περισσότερα

kkkrr Περιεγχειρητική διαχείριση αντιαιμοπεταλιακής και αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επεμβατικές πράξεις

kkkrr Περιεγχειρητική διαχείριση αντιαιμοπεταλιακής και αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επεμβατικές πράξεις kkkrr Περιεγχειρητική διαχείριση αντιαιμοπεταλιακής και αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επεμβατικές πράξεις Ε. Αρναούτογλου Αν. Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Η αμάπςσνη εμόπ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ ςηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ, ςξ ξπξίξ θα εμιρυύρει ςξμ έλεγυξ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυώμ καθώπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2009. Γυναίκες και ισχαιμική καρδιοπάθεια ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2009. Γυναίκες και ισχαιμική καρδιοπάθεια ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Γυναίκες και ισχαιμική καρδιοπάθεια Γαβρά Παρασκευή 1, Κατή Μαρία 1, Ηρακλειανού Στέλλα 2 1. Ειδικευόμενη στην Γ Παθολογική κλινική, Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά 2. Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

fondaparinux melagatran ximelagatran :

fondaparinux melagatran ximelagatran : ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Γ.Χαλµούκη, Ν. Σκάρπα, Ε. Παπασπύρου, Α. Μελά, Σ. Κωστάκη Αναισθησιολογικό τµήµα ΓΝΑ «Ασκληπιείο Βούλας» Οι χειρουργικοί ασθενείς έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Wang CS, FitzGerald JM, Schulzer M et al JAMA 2005; 294:1944-1956 [www.jama.com] Ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά: ΑλεξΑνδρα ΖερβουδΑκη, Kαρδιολόγος

Wang CS, FitzGerald JM, Schulzer M et al JAMA 2005; 294:1944-1956 [www.jama.com] Ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά: ΑλεξΑνδρα ΖερβουδΑκη, Kαρδιολόγος Aνασκόπηση Έχει συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια αυτός ο δυσπνοϊκός ασθενής στο εφημερείο; Wang CS, FitzGerald JM, Schulzer M et al JAMA 2005; 294:1944-1956 [www.jama.com] Ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά:

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας δύο Μεθόδων Αναρρόφησης των Τραχειοβρογχικών Εκκρίσεων

Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας δύο Μεθόδων Αναρρόφησης των Τραχειοβρογχικών Εκκρίσεων xxxxxxxx ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2009, 48(3): 332 341 NOSILEFTIKI 2009, 48(3): 332 341 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α O R I G I N A L PA P E R Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας δύο Μεθόδων Αναρρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιαγγειακές Παθήσεις

Καρδιαγγειακές Παθήσεις Καρδιαγγειακές Παθήσεις Cardiovascular Disease is the Leading Cause of Death Worldwide 1 HIV/AIDS 5 Pulmonary disease 7 Injuries 9 Cancer 13 Infectious and parasitic diseases 19 Cardiovascular disease*

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές οδηγίες για την επείγουσα αντιμετώπιση ασθενών με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό

Πρακτικές οδηγίες για την επείγουσα αντιμετώπιση ασθενών με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό Αρτηριακή Υπέρταση, 22, 3: 186-192, 2013 ανασκoπηση Πρακτικές οδηγίες για την επείγουσα αντιμετώπιση ασθενών με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό Χ. Άντζα Β. Κώτσης Περιληψη Oι οδηγίες αυτές καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης A. Ευθυμιάδης

Γιάννης A. Ευθυμιάδης Γιάννης A. Ευθυμιάδης Καρδιολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής χολής ΑΠΘ Τπεύθυνος Ιατρείου Αθηροσκλήρωσης Β Καρδ. Κλινικής ΑΠΘ Μετεκπαιδευτής στο Νοσοκομείο Hammersmith του Λονδίνου υνέπειες της αθηροσκλήρωσης Α.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση και στεφανιαία νόσος

Υπέρταση και στεφανιαία νόσος Webseminars ευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011 Αντιµετώπιση ειδικών περιπτώσεων υπέρτασης Υπέρταση και στεφανιαία νόσος Κων/νος Τσιούφης Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας Α Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ: «ΠΡΟΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Γ. Γερολουκά-Κωστοπαναγιώτου, Αναισθησιολόγος- Εντατικολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Περιστατικού

Παρουσίαση Περιστατικού Παρουσίαση Περιστατικού Γυναίκα 80 ετών με επιδεινούμενη από 48h δύσπνοια και αδυναμία/καταβολή Παρουσίαση Πεντάζος Γεώργιος Ειδικευόμενος Ρευματολογίας Α ΠΠΚ Σχόλια Λάσκαρη Κατερίνα Επικ. Επιμελήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ταχέως εξελισσόμενο, απειλητικό για τη ζωή, μεταστατικό καρκίνωμα όρχεως. Εμφαση στη θεραπευτική προσέγγιση

Ταχέως εξελισσόμενο, απειλητικό για τη ζωή, μεταστατικό καρκίνωμα όρχεως. Εμφαση στη θεραπευτική προσέγγιση 40 βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 8, Τεύχος 1-2, Ιανουάριος - Ιούνιος 2009 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Ταχέως εξελισσόμενο, απειλητικό για τη ζωή, μεταστατικό καρκίνωμα όρχεως. Εμφαση στη θεραπευτική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

διαδερμική σύγκλειση των δευτερογενών

διαδερμική σύγκλειση των δευτερογενών Ενδιαφέρουσα Περίπτωση Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2012, 53: 44-48 Κρυπτογενές Παροδικό Εγκεφαλικό Επεισόδιο Μετά Από Διαδερμική Σύγκλειση Μεσοκολπικού Ελλείμματος Πέτρος Δάρδας 1, Βλάσσης Νινιός

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ

Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 45 Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Οι ανάγκεs μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Ανασκόπησης Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών

Άρθρο Ανασκόπησης Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών Άρθρο Ανασκόπησης Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών Ασ τ ε ρ ι ο ς Δε λ η γ ι α ν ν η ς 1, Αρ η ς Αν α σ τ α σ α κ η ς 2, Λο ϊ ζ ο ς Αν τ ω ν ι α δ η ς 3, Πα ν α γ ι ω τ η ς Βα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι πραγματικά επικίνδυνο: η αναιμία ή η μετάγγιση

Τι είναι πραγματικά επικίνδυνο: η αναιμία ή η μετάγγιση Τι είναι πραγματικά επικίνδυνο: η αναιμία ή η μετάγγιση Σερένα Βαλσάμη Αιματολόγος, Λέκτορας ΕΚΠΑ Αιματολογικό Εργαστήριο Μονάδα Αιμοδοσίας Π.Ν. «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ» 9 ο Σεμινάριο Μεταγγισιοθεραπείας: Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Παθοφυσιολογία της Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίας

Παθοφυσιολογία της Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίας Παθοφυσιολογία της Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίας Βασίλης Aθυρος,, MD, FESC, FASA, FACS Ιατρεία Αθηροσκλήρωσης και Μεταβολικού Συνδρόμου, Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

1-2 ΜΑΪΟΥ. πρόγραμμα program. «Στοχευμένες Θεραπείες σε συμπαγείς-αιματολογικές κακοήθειες και σε καρδιαγγειακές παθήσεις» Καλαμάτα.

1-2 ΜΑΪΟΥ. πρόγραμμα program. «Στοχευμένες Θεραπείες σε συμπαγείς-αιματολογικές κακοήθειες και σε καρδιαγγειακές παθήσεις» Καλαμάτα. 2ο Συνέδριο της Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών «Στοχευμένες Θεραπείες σε συμπαγείς-αιματολογικές κακοήθειες και σε καρδιαγγειακές παθήσεις» Ξενοδοχείο ΕLΙΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Τπερηχογραφικά διαγνωστικά κριτήρια μεταξύ καλόηθους αδενώματος του. παραθυροειδούς αδένα και κακοήθους καρκινώματος του παραθυροειδούς.

Τπερηχογραφικά διαγνωστικά κριτήρια μεταξύ καλόηθους αδενώματος του. παραθυροειδούς αδένα και κακοήθους καρκινώματος του παραθυροειδούς. Differentiation Parathyroid Carcinomas of Sonography between Benign Parathyroid Adenomas and Malignant Eleni Konstantatou Serena Baroncini Paul S.Sidhu King s College London, Department of Radiology, King

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ»

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» . ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΑΘΜΑΣΟ: ΜΗΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» Ση ίζρπε έσο ην 2005? GINA 2005 Σαμηλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΛΟΙΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ. Γρηγόριος Καλτσάς MD FRCP Τμήμα Ενδοκρινολογίας Παθολογική Φυσιολογία Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΛΟΙΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ. Γρηγόριος Καλτσάς MD FRCP Τμήμα Ενδοκρινολογίας Παθολογική Φυσιολογία Πανεπιστήμιο Αθηνών ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΛΟΙΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ (ACC) Γρηγόριος Καλτσάς MD FRCP Τμήμα Ενδοκρινολογίας Παθολογική Φυσιολογία Πανεπιστήμιο Αθηνών Agenda Διάγνωση Χαρακτηριστικά ACC προ θεραπείας Πρόγνωση Θεραπεία

Διαβάστε περισσότερα