ΗΜΕΓΑΛΗ µητέρα, ἡ Παναγία µητέρα ἐκοιµήθη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΓΑΛΗ µητέρα, ἡ Παναγία µητέρα ἐκοιµήθη."

Transcript

1 τος 104ον 4281 ΣΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΗΜΕΓΑΛΗ µητέρα, ἡ Παναγία µητέρα ἐκοιµήθη. Τὸ πέρασµά της στὴ γῆ µας ἦταν µιὰ µοναδικὴ τιµὴ καὶ µιὰ ἀφάνταστη εὐλογία. Ἡ φυσιογνωµία της ἅπλωσε φῶς. Ἡ ἀγκαλιά της ἔγινε θρόνος. Τὰ χέρια της, χερουβικὰ φτερά. Ἡ καρδιά της, ἱερὸ θυ- µιατήρι. Ἦταν καὶ εἶναι ἡ µορφὴ µὲ τὴν προνοµιακὴ θέση. Ἡ ἁγία τῶν ἁγίων. Τοῦτες τὶς µέρες ἡ Ἐκκλησία µας µᾶς τοποθετεῖ στὸ τέρµα τῆς γήινης τροχιᾶς της καὶ µᾶς δίνει τὸ σῆµα: Σταµατῆστε µπροστὰ στὴ µεγάλη µητέρα. Ὄχι ἐπιπόλαια. Προσηλῶστε τὸ βλέµµα στὴ µορφή της µὲ σεβασµό, µὲ προσοχή, µὲ ἁπλότητα. Μελετῆστε τὸ βάθος. Ἐµπνευσθῆτε ἀπὸ τὸ παράδειγµα. Ἡ Παναγία µητέρα δὲν σκεπάζει µόνο µὲ τὴν ἀγάπη της. Ἀνοίγει καὶ δρόµους µὲ τὰ βήµατά της. Ἡ Παναγία ἔχει στὰ χείλη τὴ σιωπή. Ἡ µεγαλύτερη µορφὴ τῆς ἀνθρωπότητος εἶπε τὰ πιὸ λίγα ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Ἐµεῖς κάνουµε θόρυβο. Φλυαροῦµε. Μιλᾶµε πολύ. Ἡ Παναγία µίλησε λίγο. Ὄχι γιατὶ δὲν εἶχε τί νὰ πεῖ. Ἡ καρδιά της ἦταν γεµάτη ἀπὸ αἰσθήµατα ἁγνά, ἅγια. Ἀλλὰ δὲν ζήτησε ποτὲ νὰ προβάλει καὶ νὰ ἐπιβάλει τὸ ἄτοµό της. Προτίµησε ἀπὸ τὸν κούφιο θόρυβο τὴ γεµάτη δύναµη σιωπή. Εἶναι τὸ πρόσωπο πού, µετὰ τὸν Κύριο, ἔχει τὴν πρώτη θέση στὴν Καινὴ ιαθήκη. Κι ὅµως γίνεται τόσο λίγος λόγος γι αὐτήν. Καὶ εἶναι τόσο λίγα καὶ τόσο ἀπέριττα τὰ λόγια της ποὺ καταγράφηκαν. Ξέρουµε µόνο τί ἀπάντηση ἔδωσε στὸν ἄγγελο, ὅταν τῆς ἔφερε τὸ οὐράνιο µήνυµα. Τὴ στιχοµυθία της µὲ τὴν Ἐλισάβετ. Τὰ λόγια, ποὺ εἶπε στὸν Υἱό της, ὅταν τὸν ξαναβρῆκε στὸ Ναό. Τὴν παράκληση ποὺ τοῦ ἀπηύθυνε στὴ χαρούµενη ἀτµόσφαιρα τοῦ γάµου τῆς Κανᾶ. Ἂν αὐτοὺς τοὺς λόγους τοὺς πάρουµε καὶ τοὺς ἀναλύσουµε, δὲν θὰ βροῦµε καµία ἔπαρση, τίποτα τὸ ἐξεζητηµένο, κανένα θόρυβο, καµιὰ προσπάθεια γιὰ προβολή. Εἶναι λόγια σεµνά, ποὺ φανερώνουν περιεχόµενο καρδιᾶς καὶ δύναµη καταπληκτικὴ χαρακτῆρος. Αὐτὴ ἡ σιωπὴ σὲ κάνει νὰ στέκεσαι ἐκστατικός. Σοῦ ἐπιβάλλει τὸν σεβασµό. Μαζὶ µὲ τὴν σιωπή, ἡ Παναγία µητέρα τοῦ Κυρίου ἔχει τὴν ἁπλότητα στοὺς τρόπους. Οἱ εἰκονογράφοι µας τὴν τοποθέτησαν σὲ θρόνο. Τῆς φόρεσαν βαρύτιµα ροῦχα. Τῆς κρέµασαν χρυσὰ κρόσσια. Τίποτα τὸ µεµπτό. Θέλησαν νὰ δείξουν µὲ αὐτὸ τὴν ἐξαίρετη θέση της καὶ τὸ ἀστραφτερὸ µεγαλεῖο της. Ἂς ξεπεράσουµε ὅµως τοὺς συµβολισµοὺς καὶ ἂς πλησιάσουµε τὴν Θεοτόκο. Κόρη ἁπλὴ τῆς Ναζαρέτ, ἔµεινε ἁπλὴ καὶ ὅταν στὰ χέρια της κρατοῦσε τὸν Κύριο, διατηρήθηκε στὴν ἴδια θαυµαστὴ ἁπλότητα καὶ µέχρι τὴν στιγµὴ ποὺ ἐκοιµήθη. Ἡ ἐµφάνισή της δὲν εἶχε τίποτα τὸ διαφορετικὸ ἀπὸ τὴν ἐµφάνιση τῶν γυναικῶν τῆς ἐποχῆς της. Ἂν κάτι τὴν ἔκανε νὰ ξεχωρίζει ἦταν ἡ µεγάλη ἀρετή της. Τὸ ἴδιο καὶ στοὺς τρόπους. Μπροστὰ στὸν ἴδιο τὸν Υἱό της δὲν στάθηκε µὲ ἀπαιτήσεις. Πόνεσε ὡς µάνα. Μὰ ὑποκλίθηκε καὶ τὸν σεβάστηκε ὡς µαθήτρια, ὡς ἡ πιὸ ἁπλὴ καὶ ταπεινὴ µαθήτρια. Ἡ ἁπλότης εἶναι µιὰ περιφρονηµένη ἀρετή. Τὴν θεωρήσαµε µικρή. ὲν τῆς δώσαµε σηµασία. Κι ὅµως εἶναι µεγάλη. Φθάνουν σ αὐτὴν ἐκεῖνοι ποὺ ἀνεβαίνουν σὲ ὕψη. Ὅσοι πλησιάζουν περισσότερο τὸν Θεό, ποὺ εἶναι ἁπλὸς καὶ πηγὴ τῆς ἁπλότητος. Ἔτσι ἔζησε ἡ Παναγία. Κυκλοφόρησε ἀνάµεσα σὲ κακότροπους Ναζαρηνοὺς καὶ ἀνάµεσα στοὺς ἄλλους ἀνθρώπους τῆς Παλαιστίνης. Ἀντιµετώπισε τοὺς θυµοὺς τῶν Ναζαρηνῶν. Τὰ πικρὰ λόγια. Μὰ αὐτὴ σ ὅλα αὐτὰ ἀπάντησε µὲ ἅγιο τρόπο. Ποτισµένη ἀπὸ τὸ Πνεῦµα τοῦ Θεοῦ, ἁγιασµένη στὴν καρδιά, σκόρπισε τὴν εὐωδία τῆς ἁγιότητος σὲ κάθε στιγµή. Αὐτὸ ἦταν ποὺ τὴν ἀνέβασε. Γι αὐτὸ τὴ διάλεξε ὁ Κύριος νὰ τὴν κάνει µητέρα του. Γι αὐτή της τὴ χάρη τὴν ὀνόµασε ὁ ἄγγελος Κεχαριτωµένη καὶ τὴν τίµησαν καὶ τὴν τιµοῦν οἱ αἰῶνες. Ἡ δηµιουργία καὶ ἡ ἁγιότητα, στὴ γῆ µας γεννιῶνται καὶ στὴ γῆ ξεδιπλώνονται. Σ αὐτὴ τὴ γῆ, ποὺ ὑπάρχουν ὁµαλοὶ δρόµοι, µὰ ποὺ ὑπάρχουν καὶ ἐµπόδια καὶ χαντάκια καὶ µυτεροὶ βράχοι. Ἂν ἔχουµε τὴ δύναµη νὰ ἀντιµετωπίζουµε τὴν κάθε περίσταση µὲ ἅγιο τρόπο, τότε µποροῦµε νὰ ἔχουµε τὴ συνείδηση ἤρεµη, πὼς εἴµαστε οἱ ἀγωνιστὲς τῆς ἁγιότητος. Κόρη πλ τ ς Ναζαρέτ, µεινε πλ κα ταν στ χέρια της κρατο σε τ ν Κύριο, διατηρήθηκε στ ν -δια θαυµαστ πλότητα κα µέχρι τ ν στιγµ πο κοιµήθη. ν κάτι τ ν κανε ν ξεχωρίζει ταν µεγάλη ρετή της. 73

2 74 Ἂν σήκωσα τὸ χέρι µου, γιὰ νὰ χτυπήσω κάποιο ὀρφανὸ παιδί... Μιλάει ὁ Ἰώβ. Ἀναπολεῖ τὴ ζωή του. Ξαναθυµᾶται τὶς παλιὲς ἡµέρες, τότε ποὺ τὰ εἶχε ὅλα. Φέρνει στὸ νοῦ του τὰ νεανικά του χρόνια. Ξαναβλέπει µὲ τὴ φαντασία τὰ χρόνια τῆς ὡριµότητός του. Κάνει ἕναν εἰλικρινὴ ἔλεγχο τῆς πορείας του, τῆς διαγωγῆς του µέχρι τὴ στιγµὴ ποὺ τὸν ἐπισκέφτηκαν οἱ ἀλλεπάλληλες συµφορὲς καὶ τὸν ἔρριξαν ἄρρωστο, πληγιασµένο σ ἕνα σωρὸ κοπριᾶς ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη. Ναί! Εἶναι ἐντελῶς βέβαιος ὅτι ποτέ, σὲ καµιὰ περίπτωση σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια δὲν κακοµεταχειρίστηκε ἕνα ὀρφανό, ἕναν ἄνθρωπο ἀδύνατο, ἕναν ποὺ βρισκόταν σὲ κατάσταση ἀνάγκης καὶ θλίψεως. Εἶναι ν πάρχουν στ ν κόσµο νθρωποι πο χουν νάγκη στοργ ς, ε γενικ ς συµπεριφορ ς κα περιµένουν διψασµένοι τ ν καλό µας λόγο, α το ε ναι ο ρφανοί. ς το ς δείξουµε µ τ στάση µας, τι δ ν ε ναι µόνοι κα γκαταλελειµ- µένοι. ν στερήθηκαν τ ν πατέρα, Θε ς το ς στέλνει λλους, γι ν το ς προστατεύσουν κα ν διαφυλάξουν τ δίκαιό τους. «Εἰ ἐπῇρα ὀρφανῷ χεῖρᾳ...» τόσο πεπεισµένος γιὰ τὴν ἀθωότητά του, ὥστε νὰ προσθέτει: ἂν σήκωνα τὸ χέρι µου, γιὰ νὰ χτυπήσω ἕνα ὀρφανό, νὰ µοῦ βγεῖ αὐτὸ τὸ χέρι ἀπὸ τὸν ὦµο, νὰ συντριβεῖ ἀπὸ τὸν ἀγκώνα. «Εἰ ἐπῇρα ὀρφανῷ χεῖρα... ἀποσταίη ἄρα ὁ ὦµός µου ἀπὸ τῆς κλειδός, ὁ δὲ βραχίων µου ἀπὸ τοῦ ἀγκῶνος συντριβείη...» * * * Ἐκεῖνοι ποὺ διαβάζουν τὶς γραµµὲς αὐτὲς θὰ κοιτάξουν αὐθόρµητα τὰ χέρια τους. Ἴσως εἶναι πολλοί, δὲν ἀποκλείεται καὶ ὅλοι, θὰ χαµογελάσουν ἀρκετὰ ἱκανοποιηµένοι: Εὐτυχῶς, κι ἐγὼ µπορῶ νὰ πῶ τὸ ἴδιο, θὰ ψιθυρίσουν ἥσυχοι. ιότι ποτὲ αὐτὸ τὸ χέρι δὲν σηκώθηκε, γιὰ νὰ χτυπήσει ἕνα ὀρφανό. ὲν «ἐπῇρα ὀρφανῷ χεῖρα...» Μήπως ὅµως τὸ συµπέρασµά µας εἶναι πολὺ βιαστικό; Πολὺ πιθανὸν νὰ µὴ χτυπήσαµε ἕνα ὀρφανὸ µὲ τὸ χέρι. Ἂν ὅµως τὸ χτυπήσαµε µὲ τὴ γλώσσα µας, µὲ τὰ πικρά µας λόγια; Ἂν τὸ τραυ- µατίσαµε µὲ τὴ σκληρή, τὴ βάναυση συµπεριφορά µας; Ἂν τὸ ἀδικήσαµε σ ἕνα του δίκιο; Ἀπὸ αὐτὰ τὰ «ἂν» δὲν γλυτώνει κανεὶς εὔκολα. Τὸ ὀρφανὸ παιδὶ συχνά, πολὺ συχνά, γίνεται τὸ θῦµα. Μπορεῖ νὰ µὴν τὸ χτυποῦν πάντα οἱ ἄνθρωποι. Ὅµως τὸ κακοµεταχειρίζονται, τὸ ἐκµεταλλεύονται. (Ἰὼβ λα 21) Καὶ τὸ πιὸ φοβερὸ εἶναι ὅτι τὸ ἐκµεταλλεύονται ἠθικά. Αὐτὴ ἡ ἠθικὴ ἐκµετάλλευση τοῦ ὀρφανοῦ παιδιοῦ, πρὸ παντὸς τοῦ ὀρφανοῦ κοριτσιοῦ, εἶναι ἕνα στίγµα γιὰ τὶς πολιτισµένες κοινωνίες µας. Εἶναι µιὰ βαρβαρότητα ἀσύγκριτα χειρότερη ἀπὸ τὸν ξυλοδαρµὸ καὶ µὲ συνέπειες βαρύτατες. «Εἰ ἐπῇρα ὀρφανῷ χεῖρα...» Ἀντικρύζοντας µὲ αὐτὸ τὸ εὐρύτερο πρίσµα τὸν λόγο τοῦ Ἰώβ, ἂς θέσουµε καὶ πάλι ὑπὸ κρίση τὸ παρελθὸν καὶ τὸ παρόν µας. Ἀσφαλῶς δὲν εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις ποὺ στάθηκε µπροστά µας ἕνα ὀρφανό. (Ἕνας ἀπροστάτευτος ἄνθρωπος, ἕνας ἀνίσχυρος). Πῶς τοῦ φερθήκαµε; Μήπως τοῦ εἴπαµε λόγια σκληρὰ καὶ περιφρονητικά, µήπως παρασυρθήκαµε καὶ ἀφήσαµε νὰ ξεσπάσουν ἐπάνω του τὰ νεῦρα µας; Ἐκεῖνο ἴσως κατέφυγε σὲ µᾶς ζητώντας προστασία, ζητώντας ὑποστηρικτὴ ἔναντι ἐκείνων ποὺ τὸ καταπίεζαν καὶ τὸ τυραννοῦσαν. Καὶ µεῖς τί κάναµε; Μήπως συµµαχήσαµε µὲ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ τὸ ἀδικοῦσαν; Μήπως ὑπήρξαµε χαλαροὶ καὶ πλαδαροὶ στὴ διεκδίκηση καὶ ἀποκατάσταση τοῦ δικαίου; Μήπως κλείσαµε τὰ αὐτιά µας στὸ κλάµα τοῦ ὀρφανοῦ, διότι µᾶς ἐνοχλοῦσε; Καὶ ὅλο αὐτὸ τὸ θεωροῦµε τίποτα καὶ σηκώνουµε τὰ χέρια µας ἀφελέστατα, γιὰ νὰ δηλώσουµε ὅτι εἴµαστε ἀθῶοι; * * * «Εἰ ἐπῇρα ὀρφανῷ χεῖρα...» Κάτι τέτοιο εἶναι ἄνανδρο. Ἡ κακοµεταχείρηση τοῦ ὀρφανοῦ, ἡ ὁποιαδήποτε κακοµεταχείρηση -µὲ τὰ χέρια, τὰ λόγια, τὴ συµπεριφορὰ- εἶναι ἁπαράδεκτη. Ἂν ὑπάρχουν στὸν κόσµο ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν ἀνάγκη στοργῆς, εὐγενικῆς συµπεριφορᾶς καὶ περιµένουν διψασµένοι τὸν καλό µας λόγο, αὐτοὶ εἶναι οἱ ὀρφανοί. ὲν ἀνήκουν στὴν τάξη τῶν ἰσχυρῶν καὶ µεγάλων. Εἶναι ἀπροστάτευτοι. Ἂς τοὺς δείξουµε µὲ τὴ στάση µας, ὅτι δὲν εἶναι µόνοι καὶ ἐγκαταλελειµµένοι. Ἂν στερήθηκαν τὸν πατέρα, ὁ Θεὸς τοὺς στέλνει ἄλλους, γιὰ νὰ τοὺς προστατεύσουν καὶ νὰ διαφυλάξουν τὸ δίκαιό τους. Καὶ αὐτοὶ οἱ ἄλλοι ἂς εἴµαστε ἐµεῖς µέσα σ ἕναν κόσµο τόσο βάναυσο, σὲ µιὰ κοινωνία ποὺ δὲν ξέρει παρὰ νὰ προσβάλλει καὶ νὰ βασανίζει. Ἀντί νὰ σηκώσουµε ἀπειλητικὰ τὸ χέρι, ἂς τοὺς τὸ ἁπλώσουµε σὲ µιὰ χειρονοµία φιλικὴ καὶ ἐγκάρδια. Ἀντὶ νὰ τοὺς ἐξευτελίσουµε ἂς τοὺς µιλήσουµε µὲ εὐγένεια καὶ τιµή. Εἶναι τὰ παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, στὰ ὁποῖα ἀξίζει κάθε τιµή. Ἂς παρακαλέσουµε τὸν Πατέρα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ: Κύριε, ἀξίωσέ µας νὰ τεθοῦµε στὴν ὑπηρεσία τῶν ὀρφανῶν. Τῶν ὀρφανῶν ποὺ θὰ στείλεις κοντά µας...

3 «Τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνοµα» 5 Ὅταν ἀπευθυνόµαστε στὸ θεῖο πρόσωπο τοῦ Λυτρωτή µας Ἰησοῦ, δὲν ζοῦµε ἁπλῶς στὴν ἀτµόσφαιρα τῆς νοσταλγίας. Τοῦ ἀνοίγουµε τὴν πόρτα τῆς καρδιᾶς µας καὶ τὸν δεχόµαστε µέσα µας. Τὸν κάνουµε ἔνοικο τῆς ψυχῆς µας. Ἕνα ὁποιοδήποτε πρόσωπο εἶναι δυνατὸν νὰ τὸ νοσταλγεῖς, νὰ τὸ σκέπτεσαι κι ὅµως νὰ αἰσθάνεσαι πὼς εἶναι µακριά σου. Σὲ χωρίζουν ἀπὸ αὐτὸ ἀποστάσεις τόπου καὶ χρόνου, κατοικεῖ σὲ κάποια µακρινὴ χώρα. Κι ἐνῶ τὸ ἀγαπᾶς, δὲν µπορεῖς νὰ τρέξεις κοντά του ἢ δὲν µπορεῖ νὰ τρέξει ἐκεῖνο κοντά σου. Ἢ εἶναι χρόνια πολλὰ ἀπὸ τότε ποὺ ἔσβησε ἡ πνοή του στὴ γῆ, πέρασε τὴν πύλη τοῦ τάφου καὶ τώρα ζεῖ σ ἕναν κόσµο ποὺ σοῦ εἶναι ἀπρόσιτος. Ἔτσι ἡ ανάµνησή του µένει µέσα σου ἁπλὴ ἀνάµνηση. ὲν µπορεῖ νὰ γίνει ἐπικοινωνία, ζωντανὸς σύνδεσµος καὶ ταύτιση ἐπιδιώξεων καὶ ψυχῶν. ὲν συµβαίνει ὅµως τὸ ἴδιο µὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου καὶ µὲ τὸ ὄνοµα τοῦ Κυρίου. Ὅταν προσηλώνουµε τὴ σκέψη µας σ Αὐτὸν κι ὅταν κυκλοφοροῦµε στὰ χείλη µας τὸ λατρευτὸ ὄνοµα Ἰησοῦς, µιὰ αὔρα λεπτὴ πνέει στὴν καρδιά µας. Εἶναι ἡ αὔρα τῆς παρουσίας του. Τὸν αἰσθανό- µαστε νὰ θρονιάζεται µέσα µας. Νὰ «θέτῃ τὴν σφραγῖδα του ἐπὶ τὴν καρδίαν µας» (Ἆσµα η 6). Νὰ βάζει τὴ σφραγίδα του στὴν ψυχή µας. Καὶ νὰ ἑνώνεται ἡ ψυχή µας µαζί του. Φυσικά, ἡ κοινωνία αὐτὴ καὶ ἡ ἑνότητα αὐτὴ εἶναι µυστηριώδης. Οὔτε φωτογραφίζεται οὔτε µετριέται οὔτε ἑρµηνεύεται µὲ λογικοὺς συλλογισµούς. Μόνο τὴ ζοῦµε. Τὴν ἀπολαµβάνουµε ἐσωτερικά, βαθιά. Αἰσθανόµαστε ὅτι ζοῦµε «ἐν τῷ Χριστῷ» κι ὅτι ὁ Χριστός «ζῇ ἐν ἡµῖν». Ἔτσι ἀθόρυβα, δηµιουργεῖται µέσα µας µιὰ µεταµόρφωση. Ἤρεµα, ἁπαλὰ ἡ καρδιά µας ἀναπλάθεται. Γίνεται θεοειδὴς καὶ θεοφόρος. * * * Μὲ τὸ µεταµορφωµένο αὐτὸ ἐσωτερικὸ βάθος ἀντιλαµβανόµαστε τελείως διαφορετικὰ τὸν ἐξωτερικό, ὑλικὸ κόσµο. Ὅταν ξεχνᾶµε τὸν Ἰησοῦ, ὁ φθαρτὸς κόσµος µᾶς τροµάζει µὲ τὴν ὑλικότητά του καὶ τὴ φθαρτότητά του. ὲν βρίσκουµε σ αὐτὸν κανένα νόηµα. Αἰσθανόµαστε νὰ µᾶς κυριεύει ἡ ἀπογοήτευση καὶ ἐπαναλαµβάνουµε στερεότυπα τὴν ἀπαισιόδοξη διαπίστωση τοῦ σοφοῦ Σολοµῶντος: «Ματαιότης µαταιοτήτων, τὰ πάντα µαταιότης» (Ἐκκλησ. α 2). Ὅταν ὅµως ὁ Κύριος βρίσκεται θρονιασµένος στὴν ψυχή µας κι ὅταν µὲ τὰ δικά του µάτια κοιτᾶµε τὸ ὑλικὸ σύµπαν, τότε ὅλα ἀλλάζουν. Ἀποκτοῦν ἕνα νόηµα. Βλέπουµε τὰ διάφορα στοιχεῖα, ποὺ ἀπαρτίζουν τὸν κόσµο, ὄχι σὰν τυχαῖα κι ἀδέσποτα ἐξαρτήµατα ἀλλὰ σὰν δηµιουργήµατα ποὺ πλάστηκαν ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ ηµιουργοῦ. ιακρίνουµε πίσω ἀπὸ τὸν καθένα τὸν Πλάστη ποὺ τὰ φιλοτέχνησε καὶ ποὺ τὰ συγκρατεῖ καὶ τὰ ἁρµόζει σ ἕνα πειθαρχικὸ σύνολο. Τὰ καταστροφικὰ ξεσπάσµατα τῆς ὕλης δὲν µᾶς τροµάζουν. Ἔχουµε τὸν τρόπο καὶ τὸ κλειδὶ νὰ τὰ ἐξηγήσουµε. Ξέρουµε πὼς καὶ ἡ φὺση, µὲ τὴν πτώση τοῦ ἀνθρώπου ἔχασε τὴν πρώτη ἁρµονία καὶ ἰσορροπία της καὶ «συστενάζει καὶ συνωδίνει» (Ρωµ. η 22) καὶ µετέχει στὴ φθορά. Εἲµαστε ὅµως καὶ ἀπόλυτα βέβαιοι πὼς θὰ ἔλθει ἡ ἡµέρα κατὰ τὴν ὁποία «καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ» (Ρωµ. η 21) καὶ θὰ γίνουν «τὰ πάντα καινά» (Ἀποκ. κα 5) καὶ σ ὅλα ἐπάνω θὰ δεσπόζει τὸ ἅγιο ὄνοµα τοῦ Ἰησοῦ. Ὅµως δὲν στεκόµαστε µονάχα στὴν ἄλογη δη- µιουργία µ ἕναν τρόπο τελείως διαφορετικό, ἀλλὰ καὶ µπροστὰ στὸ λογικὸ πλάσµα, στὸν ἄνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι πιὰ γιὰ µᾶς ἁπλῶς ἡ ζων τανὴ ὕπαρξη ἢ ἡ µονάδα, ἀλλὰ ἡ εἰκόνα τοῦ Ἰησοῦ µας, ὁ ἀδελφός του. Ξέρουµε, τὸ µαθαίνουµε ἀπὸ τοὺς Εὐαγγελιστές, ὅτι µετὰ τὴν Ἀνάσταση, φανερώθηκε ὁ Κύριος στοὺς µαθητές του «ἐν ἑτέρᾳ µορφῇ» (Μάρκ. ιστ 12). Παρουσιάστηκε σὰν ἄγνωστος ταξιδιώτης στὸ δρόµο πρὸς Ἐµµαούς, σὰν κηπουρὸς ἔξω ἀπὸ τὸ ἄδειο µνηµεῖο, σὰν ξένος στὴν ἀκροθαλασσιὰ τῆς Γεννησαρέτ. Ἄραγε δὲν παρουσιάζεται καὶ σήµερα, µὲ τὴ µορφὴ τοῦ κηπουροῦ ἢ τοῦ ταξιδιώτη ἢ τοῦ ξένου ἢ τοῦ πεινασµένου ἢ τοῦ ὀρφανοῦ; Ἀσφαλῶς, ναί. Γιατὶ µᾶς τὸ εἶπε πὼς οἱ φτωχοὶ καὶ οἱ κατατρεγµένοι εἶναι ἀδέλφια του καὶ ἡ παρουσία τους εἶναι παρουσία δική του. Ὅταν µὲ τὴν προσευχὴ ἀναζητᾶµε τὸν Κύριό µας, τὰ λέπια τῆς ἰδιοτέλειας πέφτουν ἀπὸ τὰ µάτια µας καὶ µποροῦµε νὰ τὸν δοῦµε στὸ στεγνὸ πρόσωπο, στὰ κλαµµένα µάτια, στὴ θλιµµένη ἔκφραση τῶν δυστυχισµένων ἀδελφῶν µας. Τοὺς βλέπουµε ὅλους αὐτοὺς ὄχι σὰν ξένους οὔτε σὰν ἁπλὰ κοµµάτια τῆς ἀνθρώπινης µάζας, ἀλλὰ σὰν προσωπικότητες ἀναντικατάστατες, γιὰ τὶς ὁποῖες «Χριστὸς ἀπέθανε» (Α Κορινθ. η 11). «Βλέπο- µεν τὸ πρόσωπόν των ὡς ἂν τις ἴδοι πρόσωπον Θεοῦ» (Γεν. λγ 10). Καὶ τοὺς ἐκτιµοῦµε καὶ τοὺς σεβόµαστε καὶ τοὺς ὑπηρετοῦµε. Ἰησοῦ µου, τὸ ὄνοµά σου πλάθει µέσα µου ἐντελῶς καινούργια ἀντίληψη γιὰ τὸν κόσµο. Μοῦ δίνει καινούργια µάτια, καινούργια αὐτιά, καινούργια καρδιά. Σ εὐχαριστῶ! 75

4 Εἰσελθόντι αὐτῷ εἰς Καπερναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος. Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου. Καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ματθ. η 5-13 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ρωµ. στ μου, ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασε καὶ εἶπε τοῖς ἀκολουθοῦσιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῳ ὕπαγε καὶ ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. Καὶ ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ. Ο ΥΠΗΡΕΤΗΣ «Κύριε, ὁ παῖς µου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόµενος». ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 76 Σήµερα ὑπάρχει τεράστια ζήτηση καὶ ἀσήµαντη προσφορὰ στὸ θέµα αὐτό. Ὁ ὑπηρέτης ἢ ἡ «ὑπηρεσία» εἶναι πρόσωπα ποὺ ἐπίµονα ἀναζητοῦνται καὶ ὅµως δὲν βρίσκονται. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ µᾶς θέτουν ἕνα θέµα ποὺ τὸ κάνει ἐπίκαιρο τὸ σηµερινὸ Εὐαγγέλιο, καθὼς µιλᾶ γιὰ τὴν εὐγενικὴ συµπεριφορὰ ἑνὸς εἰδωλολάτρη κυρίου πρὸς τὸν ὑπηρέτη του. ΕΙΝΑΙ Α ΕΛΦΟΣ ΜΑΣ ὲν ἦταν Χριστιανὸς βεβαίως οὔτε καὶ µέλος τοῦ Ἰσραὴλ ὁ ρωµαῖος ἑκατόνταρχος τῆς Καπερναούµ. Εἶχε κάθε δικαίωµα, ὅπως συνηθιζόταν τότε στὴν εἰδωλολατρικὴ κοινωνία, νὰ φέρεται πρὸς τὸν ὑπηρέτη του σὰν σὲ «ὄργανο καὶ κτῆµα ἔµψυχο», ὄχι σὰν σὲ ἄνθρωπο ἀλλὰ σὰν σὲ «πράγµα». Καὶ ὅµως ὁ ἀφέντης διαγράφει αὐτὸ τὸ δικαίωµα ποὺ τοῦ ἔδινε ὁ νόµος καὶ τοῦ φέρεται µὲ ἕνα τέτοιο τρόπο ποὺ πολλοὶ σηµερινοὶ «Χριστιανοὶ» θὰ τὸν ζήλευαν. Ἀρρώστησε ὁ ὑπηρέτης καὶ τὸ ἀφεντικὸ δὲν ἀδιαφόρησε. Ἔτρεξε παντοῦ σὲ γιατροὺς καὶ φάρµακα. Βλέπει ὅτι δὲν γίνεται τίποτα; Τρέχει στὸν Χριστὸ καὶ γονατίζει ἐµπρός του καὶ τὸν παρακαλεῖ. Τοῦ λέει: Κύριε ὁ ὑπηρέτης µου εἰναι κατάκοιτος. Εἶναι στὸ σπίτι παράλυτος, βασανίζεται τροµερὰ ἀπὸ πόνους. Θεράπευσέ τον. Αὐτὸς ὁ ἀξιω- µατικὸς εἶναι γονατιστὸς µέσα στὸ δρόµο ὄχι γιὰ τὸ «σπλάχνο» του, µὰ γιὰ τὸν δοῦλο του! Πῶς νὰ µὴν τὸν θαυµάσει κανεὶς ὄχι µόνο γιὰ τὴν πίστη ποὺ ἔδειξε στὸν Κύριο, µὰ γιὰ τὴν φιλάνθρωπη στάση του πρὸς τὸν δοῦλο του; Ἔτσι ὁ ἑκατόνταρχος γίνεται δάσκαλός µας µὲ τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὸν ὑπηρέτη του καὶ ὑπόδειγµα εὐγενικῆς συµπεριφορᾶς ἀπέναντι ὅλων τῶν συνανθρώπων µας. Αὐτὴ τὴν εἰλικρινὴ ἀγάπη, τὴν στοργή, θὰ λέγαµε, τὴν συναντᾶµε καὶ στὸν ἀπόστολο Παῦλο. Ἡ πρὸς Φιλήµονα ἐπιστολή του µᾶς τὸ λέει τόσο καθαρὰ καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ διαβασθεῖ ἀπὸ ὅλους πολλὲς φορές. Ὁ βοηθὸς ἢ ἡ βοηθὸς ποὺ ἐργάζονται στὸ σπίτι, ἀλλὰ καὶ γενικότερα ὁ κάθε ὑπάλληλος, δὲν εἶναι «δοῦλοι», γιὰ νὰ ξεσποῦν οἱ κύριοι καὶ οἱ προϊστά- µενοι ἐπάνω τους. Εἶναι ἄνθρωποι ποὺ «ἠγοράσθησαν τιµῆς», ποὺ ἐλυτρώθηκαν «τιµίῳ αἵµατι» εἶναι «ἀδελφοὶ ἀγαπητοί». Γι αὐτὸ ἀξίζουν τῆς ἀγάπης, τοῦ σεβασµοῦ καὶ τῆς ἐκτιµήσεώς µας. Καὶ ἀδυναµίες ἂν ἔχει, ἐφ ὅσον ἀναγνωρίζει τὰ λάθη του καὶ δείχνει διάθεση διορθώσεως, πρέπει νὰ ἀντιµετωπισθεῖ µὲ κατανόηση καὶ πολλὴ καλοσύνη. ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ Αὐτὴ εἶναι µιὰ ἄλλη ἀλήθεια ἡ ὁποία προβάλλει σήµερα ἐµπρός µας. Ὁ ρωµαῖος ἀξιωµατικὸς ἦταν βέβαια ὁ κύριος, ἦταν ὅµως καὶ ὁ «ὑπὸ ἐξουσίαν» ἀνώτερός του ἂν καὶ ἦταν ὑπηρέτης ἑνὸς ἄλλου κυρίου, ποὺ λεγόταν νόµος κρατικός. Συγχρόνως ἦταν ἔτσι µὲ µιὰ γενικὴ ἄποψη καὶ ὑπηρέτης τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου. Λησµονοῦµε πολλὲς φορὲς ὅτι εἴµαστε ὑπηρέτες ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου µέσα στὴν κοινωνία µας. Εἶναι τόσο ἀναγκαῖο νὰ τὸ σκεπτόµαστε. Ὁ ἑκατόνταρχος ὅµως µὲ τὴν ὅλη στάση του, ἀποδεικνύεται καὶ δοῦλος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. «Κύριε, τοῦ εἶπε, µὴν ἐνοχλεῖσαι νὰ ἔλθεις στὸ σπίτι µου, γιατὶ ἐγὼ δὲν εἶµαι ἄξιος νὰ σὲ δεχθῶ κάτω ἀπὸ τὴ στέγη µου» (Λουκ. ζ 6). Στὸ σηµεῖο αὐτὸ προβάλλει ἡ βασικὴ ίδιότητά µας ὡς ὑπηρετῶν τοῦ Κυρίου. Εἴµαστε οἱ «δοῦλοι τοῦ Θεοῦ». Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὀνοµάζει τὸν ἑαυτό του «δοῦλον Χριστοῦ» καὶ αὐτὴ ἡ φράση µπορεῖ νὰ τεθεῖ στὸ στόµα ὅλων τῶν Χριστιανῶν. Αὐτὴ τὴν ἔννοια ἔχει καὶ ἡ ὀνοµασία ὁ «ἀφέντης Χριστὸς» ποὺ ὁ λαός µας λέει γιὰ τὸν Κύριο. Πράγµατι ἀπὸ τότε ποὺ ὁ Σωτήρας τοῦ κόσµου µᾶς ἐξαγόρασε «ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόµου τῷ τιµίῳ του αἵµατι» πάνω στὸν Γολγοθᾶ, ἀπὸ τότε δὲν ἀνήκουµε πιὰ στὸν ἑαυτό µας. Εἴµαστε «δοῦλοι Χριστοῦ». Θέληµά µας «τὸ θέληµα τοῦ Κυρίου». ὲν µπορεῖ ὁ πιστὸς νὰ ζεῖ ὅπως τοῦ ἀρέσει. Ὁ δοῦλος κάνει τὸ πρόστα γµα τοῦ κυρίου του, ὁ ὑπηρέτης τοῦ Χριστοῦ ὑπηρετεῖ ἀποκλειστικὰ τὸν Κύριο καὶ Θεό του. Τὸ νὰ εἶναι ὅµως ὁ Χριστιανὸς δοῦλος τοῦ Χριστοῦ αὐτὸ εἶναι µιὰ ἐλευθερία. Γιατὶ ὁ δοῦλος τοῦ Χριστοῦ εἶναι καὶ ὁ ἀπελεύθερος τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅποιον ἐλευθερώσει ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὴν ἁµαρτία αὐτὸς εἶναι ὁ πραγµατικὰ ἐλεύθερος, γιατὶ ἡ ἁµαρτία εἶναι ἐκείνη ποὺ κυρίως ὑποδουλώνει τὸν ἄνθρωπο. «Μέγα ὄντως ἀξίωµα» τὸ νὰ εἶναι κανεὶς δοῦλος Κυρίου. Αὐτὸς «οὐδενὸς ἄλλου καταδέξεται δοῦλος γενέσθαι», τονίζει ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος. Ἂς ἐνθυµούµεθα πάντοτε τὸν λόγο τοῦ Κυρίου: «Ἐγὼ ἐν µέσῳ ὑµῶν εἰµι ὡς ὁ διακονῶν» καὶ «ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν» (Ματθ. κ 28) καὶ µὲ αὐτὸν ἂς ρυθµίζουµε τὴν ζωή µας καὶ τὶς σχέσεις µας µὲ τοὺς συνανθρώπους µας.

5 Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. Οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. Ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ὃς δ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΥΝΟ ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ματθ. ε ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Τίτ. γ 8-15 ΦΑ ΡΟ Ι «Ὑµεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσµου». Ἀποστολὴ τῶν Χριστιανῶν εἶναι νὰ φωτίζουν. Οἱ πιστοὶ εἶναι οἱ φάροι «τῶν τοῦ βίου πλωτήρων», δηλαδὴ τῶν ἀνθρώπων µέσα στὸ πέλαγος τῆς ζωῆς. Αὐτὸ σηµαίνει «ὑµεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσµου» (Ματθ. ε 14). Ἦταν κάποτε σβηστοί, δίχως φῶς, χωρὶς νὰ ἐκπέµ πουν τὰ φωτεινά τους σήµατα, ποὺ τόση χαρὰ δίνουν στοὺς ταξιδιῶτες τῆς ζωῆς. Ὁ καθένας τους ψιθύριζε «ἐν νυκτὶ τὸν βίον µου διῆλθον ἀεί σκότος γὰρ γέγονε καὶ βαθεῖα µοι ἀχλὺς ἡ νὺξ τῆς ἁµαρτίας». ὲν ἔχει ὅµως σηµασία αὐτό, ἂς ἦταν παιδιὰ τῆς νύχτας. Κάποτε ἦλθε κοντά τους ἕνα φῶς ποὺ δὲν ἔµοιαζε µὲ κανένα ἄλλο, ἦλθε τὸ «Φῶς τοῦ κόσµου». Καὶ τὸ δέχθηκαν, ὅπως τὸ δέχθηκε ὁ ὁδοιπόρος τῆς αµασκοῦ. Μετενόησαν, ἀνταποκρίθηκαν στὴν κλήση τῆς νέας ζωῆς. Ἔβαλαν τέρµα στὸ σκοτάδι. Εἶπαν: Εἴµαστε «ποτὲ σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ» (Ἐφεσ. ε 8). Ἔτσι ἄρχισε τὸ ἄναµµα πολλῶν φάρων. Καὶ µετὰ τὸ ξεκίνηµα ἔρχεται Η ΠΟΡΕΙΑ Σκοπὸς ἑνὸς Χριστιανοῦ εἶναι νὰ περιπατεῖ µέσα στὸ φῶς. Ἡ φωτεινὴ αὐτὴ πορεία εἶναι κάτι τὸ «κατεπεῖγον» (Ζιγαβηνός). Ἐὰν θελήσουµε νὰ ἀναλύσουµε αὐτὴ τὴ φωτεινὴ δέσµη ποὺ λέγεται ἐνάρετη ζωή, θὰ εἴχαµε τὰ ἑξῆς στοιχεῖα: Ὁ Χριστιανὸς εἶναι τὸ φῶς τοῦ κόσµου, εἶναι φωτεινὸς ἄνθρωπος, ὅταν πρῶτον πιστεύει στὸ Φῶς τὸ µόνο καὶ µεγάλο, τὸν Ἰησοῦ. Ὅταν ἀναγνωρίζουµε ὡς Κύριο καὶ Θεό µας τὸν Χριστό, ὅλες τὶς ὧρες τῆς ζωῆς µας καὶ τὴν Κυριακή, ἀλλὰ καὶ τὴν ευτέρα ὅταν ὑπακούουµε στὸ θέληµά Του καὶ τότε ποὺ δὲν µᾶς κοστίζει, ἀλλὰ καὶ ὅταν ἀπαιτεῖ θυσία, τότε κι ἐµεῖς γινόµαστε φωτεινοί. Εἴµαστε ὀλοφώτεινοι. «Υἱοὶ φωτός» (Ἰωάν ιβ 36). εύτερο στοιχεῖο ἀπαραίτητο εἶναι ὁ φωτεινὸς ἐξοπλισµός, τὰ ὅπλα τοῦ φωτός (Ρωµ. ιγ 12). Ἕνας ἄνθρωπος ὅταν κρατᾶ κάποιο λυχνάρι, τότε φωτίζεται καὶ φωτίζει µέσα στὴ νύχτα. Καὶ ὁ Χριστιανὸς χωρὶς τὰ φωτεινὰ ἔργα οὔτε φωτίζεται οὔτε φωτίζει ἄλλους. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος µᾶς ἀναφέρει τρία φῶτα ποὺ µᾶς κάνουν φωτεινούς. Τὸ ἕνα εἶναι ἡ πίστη, γιὰ τὴν ὁποία µιλήσαµε, τὸ δεύτερο εἶναι ἡ ἀγάπη καὶ τὸ τρίτο ἡ ἐλπίδα (Α Θεσ. ε 8). Μπορεῖ νὰ λέει κάποιος ὅτι εἶναι καλὸς Χριστιανός. Γιατὶ πηγαίνει στὴν ἐκκλησία, ἀνάβει τὸ καντήλι του καθηµερινά, δὲν παραλείπει τὴν προσευχή του. Γιὰ τὶς ἀρετές του εἴµαστε ἕτοιµοι νὰ τὸν συγχαροῦµε. Κόβεται ὅµως ἡ χαρά µας γιατὶ αὐτὸς ὁ καλὸς Χριστιανός, δὲν εἶναι «ἄρτιος», πταίει «ἐν ἑνί», δὲν ἀγαπᾶ. Ἔτσι ὅµως «γέγονεν πάντων ἔνοχος». Γιατὶ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ποὺ νοµοθέτησε τὸν ἐκκλησιασµὸ ἢ τὴν πίστη, ὁ ἴδιος νοµοθέτησε καὶ τὴν ἀγάπη. Μπορεῖ νὰ λέει ὅτι εἶναι καλὸς ἄνθρωπος, ὅτι «ζῆ ἐν τῷ φωτί». Ἐν τούτοις ὅµως ἀφοῦ τὸν ἀδελφό του, τὸν πλησίον του, τὸν γείτονά του, τὸν συγγενὴ του, τὸν µισεῖ καὶ τὸν φθονεῖ ἢ τοῦ φέρεται µὲ σκληρότητα καὶ κακία καὶ δὲν τοῦ λέει οὔτε µιὰ καληµέρα, αὐτὸς «ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστί». Γι αὐτὸ ὀ παντογνώστης Θεὸς ἐπισηµαίνει τὸν κίνδυνο καὶ βροντοφωνάζει: προσέχετε νὰ µὴ σβηστεῖ τὸ φῶς σας, τὸ φῶς τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀγάπης σας. Γιατὶ ἂν «τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον;» (Ματθ. στ 23). ΤΟ ΤΕΡΜΑ Τὰ παιδιὰ τοῦ φωτός, οἱ υἱοὶ τῆς ἡµέρας, ποὺ ἔχουν συνεχὴ ἐπικοινωνία µὲ τὸν Θεὸ τῶν φώτων, κατευθύνονται σ ἕνα ὁλοφώτεινο τέρµα. Ἀφοῦ πιστεύουν καὶ ἀγαποῦν µποροῦν καὶ νὰ ἐλπίζουν τὴν «ἐλπίδα τῆς σωτηρίας». Ὁ Θεὸς τὰ παιδιά Του ποὺ ζοῦν φωτεινά, ὄχι µόνο τὰ λυτρώνει ἀπὸ τὴν ὀργή, ἀλλὰ τὰ προορίζει «εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Α Θεσ. ε 9). Ὁ κόσµος ἂς φεύγει, ὁ δρόµος ἂς λιγοστεύει. Ὁ Χριστιανός, ποὺ εἶναι παιδὶ φωτός, δὲν ἀνησυχεῖ ὅπως τόσοι καὶ τόσοι ποὺ ἔζησαν τῆς νύχτας τὴ ζωή. Αὐτὸς γνωρίζει καλὰ ὅτι, ὅταν τελειώνει αὐτὸς ὁ ἐπίγειος δρόµος, ἀνοίγεται µπροστά του ἕνας ἄλλος, ὁ πιὸ σπουδαῖος, ὁ δρόµος τῆς αἰωνιότητος. Αὐτὸ τὸ τέρµα εἶναι ἕνας τόπος ὁλόφωτος ποὺ τὸν διψᾶ ἡ κάθε ψυχή. Γι αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία εὔχεται γιὰ κάθε παιδί της νὰ φθάσει «ἐν τόπῳ φωτεινῷ». Εἶναι µόχθος µέσα στὴ φοβερὴ νύχτα «τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ ἀπατεῶνος» νὰ κρατᾶς τὴν λαµπάδα σου ἀναµµένη, νὰ ζεῖς χριστιανικά! ίνει ὅµως κουράγιο ἡ ἐλπίδα τῆς σωτηρίας. Ἡ σκέψη, πὼς ὅλοι ἐκεῖνοι, ποὺ εἶναι τώρα στὴν ἄνω Ἱερουσαλήµ, στὴν πόλη ποὺ τὴν φωτίζει ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ «ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον» (Ἀποκάλ. κα 23), «διῆλθον διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος», τονώνει στὸν καλὸ ἀγῶνα. Ζεσταίνει τὴν καρδιὰ νὰ µὴ λυποψυχήσει. Τρέφει τὴν ἐλπίδα πὼς ἡ δόξα τοῦ Κυρίου θὰ ἀνατείλη καὶ σὲ µᾶς. Ναί, ὅσοι εἶναι φάροι Χριστοῦ, ὅσοι µὲ τὴν ἐνάρετη ζωή τους εἶναι «υἱοὶ φωτὸς» καὶ «φωστῆρες ἐν κόσµῳ» αὐτοὶ δὲν θὰ σβήσουν ποτέ. Καὶ τότε ποὺ ὁ ἥλιος θὰ σβήσει καὶ ἡ σελήνη θὰ ἐκλείψει καὶ τὰ ἄστρα θὰ πέσουν καὶ τότε αὐτοὶ θὰ λάµπουν «ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν» (Ματθ. ιγ 43). ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 77

6 ΙΑΛΟΓΟΣ µὲ τοὺς ἀναγνῶστες µας Συγκρίνονται τὰ ἀσύγκριτα; 78 «Πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ εἶπε καὶ δίδαξε ὁ Χριστὸς τὰ εἶπαν πιὸ µπροστὰ καὶ διάφοροι σοφοὶ τῆς ἀρχαιότητας. Καὶ ὁ Χριστιανισµὸς δὲν εἶναι παρὰ µιὰ ὡραία φιλοσοφία. Μπορεῖτε νὰ µοῦ πεῖτε ποιὰ εἶναι ἡ διαφορὰ ἀνάµεσα στὴ χριστιανικὴ διδασκαλία καὶ στὰ διάφορα φιλοσοφικὰ συστήµατα;» Μιλᾶµε γιὰ διαφορά, ὅταν συγκρίνουµε τὰ ἀσύγκριτα; Τί σύγκριση νὰ γίνει ἀνάµεσα στὸ ἄπειρο καὶ τὸ πεπερασµένο, στὸ θεῖο καὶ στὸ ἀνθρώπινο, στὸ οὐράνιο καὶ στὸ γήινο; Πῶς νὰ συγκρίνουµε τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ µὲ τὰ φιλοσοφικὰ συστήµατα τῶν ἀνθρώπων, ἔστω καὶ τὰ πιὸ τέλεια; Νὰ µιλήσουµε γιὰ διαφορά; Ἡ λέξη ἀστρονοµικὴ τίποτε δὲν ἀποδίδει. Βεβαίως ὑπάρχουν µερικὲς ἐξωτερικὲς ὁµοιότητες. Ὑπάρχουν ὅµως τόσες καὶ τέτοιες βασικὲς διαφορές, ὥστε νὰ µὴ γίνεται σύγκριση. Μιλᾶµε γιὰ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. Συχνὰ παρο- µοιάζεται µὲ τὸ σπόρο. Εἶναι µιὰ εἰκόνα τόσο Τ Ε αγγέλιο το Χριστο π ρξε σπόρος π τ ν πο ο βλάστησε πολιτισµός. σπόρος ζωντανός, χι «πλαστικός», πο µπορε κα σή- µερα κα σ κάθε ποχ ν κάνει τ -διο θα µα. ἐκφραστική. «Ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ» (Λουκ. η 11) εἶπε ὁ Κύριος. Λοιπόν, ο σπόρος ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Σπόρος, ἂς ποῦµε καὶ ὁ ἀνθρώπινος λόγος καὶ ὁ πιὸ φιλοσοφηµένος. Μεγάλη ἐξωτερικὴ ὁµοιότητα. Καὶ ἡ ἐσωτερικὴ διαφορά; Ὁ ἕνας εἶναι ζωντανός. «Ζῶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ ἐνεργής» (Ἑβρ. δ 12). Καὶ ὁ ἄλλος; Ὁ ἄλλος εἶναι σπόρος κι ἐκεῖνος, ἀλλά... πλαστικός. Ὁ ἕνας εἶναι ζωντανὸς καὶ ἐνεργὸς καὶ ὅταν πέσει σὲ γόνιµο ἔδαφος ρίχνει ρίζες, ἀνα- µοχλεύει τὸ ἔδαφος, φυτρώνει, γίνεται δέντρο, ἁπλώνει κλάδους, γεµίζει φύλλωµα, δένει καρπούς. Στὶς πυκνὲς φυλλωσιές του τραγουδοῦν τὰ πουλιά. Στὴν παχιὰ σκιά του ξαποσταίνουν οἱ διαβάτες. Ἂς σπείρουµε τώρα τὴ γῆ µὲ τοὺς πιὸ ὡραίους «πλαστικοὺς» σπόρους καὶ ἂς περιµένουµε µετὰ καρπούς. Τότε θὰ δοῦµε ἂν ἡ διαφορὰ εἶναι µικρὴ ἢ µεγάλη. Σπόρος ὁ ἕνας, σπόρος καὶ ὁ ἄλλος. Ἡ διαφορά; Ὁ ἕνας εἶναι «πλαστικός»! Ἂς ἔλθουµε τώρα στὴν πραγµατικότητα, τὴν παλιὰ καὶ τὴ σύγχρονη. Προσπάθησαν κατὰ καιροὺς νὰ καλλιεργήσουν τὸν πνευµατικὸ ἀγρὸ τῆς ἀνθρωπότητας µὲ «πλαστικοὺς» σπόρους. Καὶ περίµεναν νὰ συλλέξουν καρπούς. Καὶ τὴν ἐποχὴ τῆς συγκοµιδῆς µάζευαν ἀγκάθια. Οἱ ἀνθρωπισµοὶ γίνονταν τερατοµορφισµοί. Οἱ ὑπεράνθρωποι, κτηνάνθρωποι. Οι φιλοσοφίες, ἀερολογίες. Οἱ φιλόσοφοι ἔστελναν τοὺς ἀνθρώπους στὰ θηρία ἢ ἔκαναν χρυσὲς δουλειὲς µὲ τὸ δουλεµπόριο. Τί µπόρεσαν νὰ κάνουν ἡ ἐπιστήµη, ἡ τέχνη γιὰ νὰ σώσουν τὸν ἀρχαῖο πολιτισµό; Σαρώθηκαν κάτω ἀπὸ τὸ πέρασµα τοῦ βαρβαρισµοῦ. Ἀνάµεσα στὰ καπνισµένα ἐρείπια ποὺ σώριασαν οἱ Βάνδαλοι, οἱ Γότθοι, οἱ Φράγκοι, ποιὰ ἐλπίδα ἔµενε γιὰ τὸ ξαναχτίσιµο τοῦ παλιοῦ κόσµου; Ὁ βαρβαρισµὸς µετέβαλε τότε τὴν Εὐρώπη σὲ µιὰν ἀπέραντη ἔρη- µο. Ὁ ἴδιος παγανιστικὸς νεοβαρβαρισµὸς ἀπειλεῖ καὶ σήµερα τὸν δυτικὸ πολιτισµὸ µὲ ὁλοκληρωτικὴ χρεοκοπία. Ὅµως σ ἐκείνη τὴν ἔρηµο περιφερόταν τότε µυστικὰ τὸ πνεῦµα τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶχε φέρει ὁ Χριστιανισµὸς στὴ γῆ. Μέσα σ αὐτὸ τὸ χέρσο ἔδαφος τοῦ σκοταδισµοῦ εἶχε σπαρεῖ ὁ πανσθενουργὸς λόγος τοῦ Χριστοῦ καὶ περίµενε τὶς κατάλληλες συνθῆκες γιὰ νὰ φυτρώσει, νὰ βλαστήσει καὶ νὰ δώσει τοὺς ὥριµους καρπούς του. Ἦταν ποτὲ δυνατὸν οἱ ὀρδὲς αὐτὲς τοῦ βαρβαρισµοῦ νὰ ἐκπολιτιστοῦν; Εὐκολότερο φαινόταν νὰ ἐξηµερωθοῦν θηρία παρὰ ἐκεῖνοι. Ποιὰ ἐπίδραση µποροῦσαν νὰ ἀσκήσουν πάνω σ αὐτοὺς οἱ καλογραµµένες, ἀλλὰ ἄψυχες πραγµατεῖες τοῦ Σενέκα, τοῦ Πετρώνιου, τοῦ Μάρκου Αὐρήλιου ἢ τοῦ Φίλωνα; ιδασκαλίες ποὺ µποροῦν νὰ τέρψουν καὶ νὰ µορφώσουν τὸ λογικό, δὲν τρέφουν καὶ δὲν µεταµορφώνουν τὴν ψυχή. ὲν προκαλοῦν ἐσωτερικοὺς συγκλονισµοὺς καὶ δὲν ὁδηγοῦν σὲ µετάνοια. Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸ σκότος τῆς ἄγνοιας καὶ τῆς πλάνης στὸ φῶς, ἀπὸ τὴ σκληρότητα στὴν ἡµερότητα, ἀπὸ τὰ ἀτιµωτικὰ πάθη στὴν ἀρετὴ καὶ τὴν ἁγιότητα, δὲν πραγµατοποιοῦνται µὲ ἀνθρώπινες προσταγές. Τέτοιες συγκλονιστικὲς ἀλλαγὲς µονάχα ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ «τοµώτερος ὑπὲρ πᾶσαν µάχαιραν δίστοµον» (Ἑβρ. δ 12) κατορθώνει. Τὸ φωτεινὸ παράδειγµα τῶν µαρτύρων, τῶν ἁγίων, τῶν ἡρώων τῆς πίστεως, ποὺ ἐµπνέονταν ἀπὸ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, µποροῦσαν νὰ δηµιουργήσουν πιὸ βαθεῖς συγκλονισµοὺς ἀπὸ ὅσους ὅλα τὰ συγγράµµατα τῶν φιλοσόφων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ ὑπῆρξε ὁ σπόρος ἀπὸ τὸν ὁποῖο βλάστησε ὁ πολιτισµός µας, ὁ εὐρωπαϊκὸς πολιτισµός. Ὁ σπόρος ὁ ζωντανός, ὄχι ὁ «πλαστικός», ποὺ µπορεῖ καὶ σήµερα καὶ σὲ κάθε ἐποχὴ νὰ κάνει τὸ ἴδιο θαῦµα.

7 ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Ἡ δόξα Του, δόξα µας Ἐὰν δὲν τὸ ἐπιβεβαίωνε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος στοὺς µαθητές του, ἐὰν δὲν τὸ µαρτυροῦσε τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιο µέσα στὰ βιβλία τῆς Καινῆς ιαθήκης, θὰ ἦταν ἀδύνατον νὰ τὸ πιστέψουµε, οὔτε κἂν καὶ νὰ τὸ φανταστοῦµε. Ὅτι δηλαδὴ ἐµεῖς οἱ µικροὶ ἄνθρωποι θὰ µεταµορφωθοῦµε «ἐν δόξῃ», θὰ ἀξιωθοῦµε νὰ ἀπολαύσουµε καὶ νὰ κάνουµε δική µας τὴ δόξα τοῦ Χριστοῦ. «Οἱ δίκαιοι, εἶπε, ἐκλάµψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῆ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν» (Ματθ. ιγ 43). Μὲ τὴν ἀνυπέρβλητη ἀκτινοβολία τοῦ ἥλιου παροµοιάζει ὁ Κύριος τὴ δόξα τῶν δικαίων. Θὰ λάµψουν ὄχι ὅσο ὁ ἥλιος, ἀλλὰ σὰν τὸν ἥλιο. Θὰ ἀποκτήσουν ὅµοια, ἀλλὰ πολὺ µεγαλύτερη λαµπρότητα. Ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ θὰ τοὺς διαποτίσει, θὰ γίνουν θεοειδεῖς καὶ θὰ λάµψουν λαµπρότερα ἀπὸ τὸν ἥλιο. Ἄν ὑπῆρχε κανένα ἄλλο φωτεινότερο σῶµα, µὲ ἐκεῖνο θὰ παρέβαλε ὁ Κύριος τὴ θεία λαµπρότητα τῶν δικαίων, χωρὶς καὶ ἐκεῖνο νὰ µπορεῖ νὰ τὴν παραστήσει σὲ ὅλη της τὴν ἔκταση. Στὸ ὄρος τῆς Μεταµορφώσεως ἔλαµψε τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου σὰν τὸν ἥλιο. Ἄφησε νὰ φανεῖ τόσο µόνο ἡ δόξα του ὥστε νὰ µὴν ὑπερβαίνει τὴν ἀντοχὴ τῶν µαθητῶν. Καὶ ὅµως οἱ µαθητὲς µπροστὰ στὸ ἄρρητο µεγαλεῖο τοῦ ιδασκάλου, µπροστὰ στὴν ἀπαστράπτουσα ἐκείνη λαµπρότητα σκέπασαν τὰ µάτια τους καὶ ἔπεσαν κάτω. Τρία περίπου χρόνια ἀργότερα, κάποιο µεσηµέρι ποὺ ὁ ἥλιος πληµµύριζε µὲ φῶς καὶ φλόγιζε τὰ πάντα, παρουσιάστηκε ὁ Κύριος λίγο ἔξω ἀπὸ τὴ αµασκὸ στὸν Παῦλο καὶ ἡ δόξα του ἦταν ἀσυγκρίτως λαµπρότερη ἀπὸ τὴ λαµπρότητα τοῦ ἥλιου, ὥστε ὁ Παῦλος νὰ χάσει τὸ φῶς του µπροστὰ στὸ πρωτοφανὲς ἐκεῖνο φῶς. «Ἡµέρας µέσης, διηγεῖται ὁ ἴδιος, εἶδον... οὐρανόθεν ὑπὲρ τὴν λαµπρότητα τοῦ ἡλίου περιλάµψαν µε φῶς... Καὶ οὐκ ἐνέβλεπον ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ φωτὸς ἐκείνου» (Πράξ. κστ 13, κβ 11). Τὸ φῶς ἐκεῖνο ἦταν αὐτὸς ὁ Κύριος. Στὸ ὄρος τῆς Μεταµορφώσεως ἔλαµψε σὰν τὸν ἥλιο. Ἔξω ἀπὸ τὴ αµασκὸ ἔλαµψε περισσότερο ἀπὸ τὴ λάµψη τοῦ ἥλιου. Καὶ ὅµως δὲν παρουσιάστηκε µὲ ὅλη του τὴ δόξα, διότι θὰ ἦταν τόσο συντριπτικὴ µέσα στὸ ἄπειρο µεγαλεῖο της ἡ ἔνδοξη ἐµφάνισή του, ὥστε ὁ Παῦλος καὶ ὅλοι θὰ ἔπεφταν ἀµέσως νεκροί. Καὶ στὸ ὄρος τῆς Μεταµορφώσεως ἡ ἀκτινοβολία τῆς µορφῆς του, τὰ στίλβοντα ὁλόλευκα ἐνδύ- µατά του, ἡ εὐλαβὴς ἐµφάνιση τοῦ Μωυσῆ καὶ τοῦ Ἠλία, ἡ φωνὴ τοῦ Πατέρα, ἡ ἀσύλληπτη µυστικὴ παρουσία τῶν ἀγγελικῶν ταγµάτων, ὅλα αὐτὰ ποὺ ἐξέφραζαν τὴ δόξα τοῦ Κυρίου, ἐκδηλώθηκαν ἕως ἐκεῖ µόνο ποὺ ἄντεχαν οἱ µαθητές. Ποιὰ εἶναι σὲ ὅλο τῆς τὸ βάθος καὶ πλάτος ἡ δόξα τοῦ Χριστοῦ, κανέναν ἀνθρώπινο µάτι δὲν µπορεῖ νὰ δεῖ καὶ καµιὰ ἀνθρώπινη διάνοια δὲν θὰ µπορέσει ποτὲ νὰ συλλάβει. Καὶ ὁ πρωτοµάρτυρας Στέφανος, ὅταν ὑπόδικος µπροστὰ στὸ Συνέδριο ἀντίκρισε ἀνοιχτοὺς τοὺς οὐρανοὺς καὶ «εἶδε δόξαν Θεοῦ καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. ζ 55,56) ἀκτίνες µόνο τῆς θείας µεγαλειότητας ἀντίκρισε. Πόσο ὑπέροχο καὶ ἀσύλληπτο γιὰ ἀγγέλους καὶ ἀνθρώπους θὰ εἶναι τὸ θέαµα τοῦ ἔνδοξου Κυρίου µας, ὅταν συνοδευόµενος ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀγγέλους θὰ ἔλθει ἐν ὅλῃ «τῇ δόξῃ αὐτοῦ» «ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ»! Ἔχει δίκιο ὁ ἀπόστολος Παῦλος νὰ µιλάει γιὰ τὴν ὑπερβάλλουσα δόξα καὶ γιὰ τὸν ἀσύλληπτο πλοῦτο τῆς δόξας τοῦ Χριστοῦ. Καὶ αὐτὴ τὴ δόξα θέλει ὁ Κύριος τῆς δόξας νὰ τὴν δώσει σὲ µᾶς τοὺς ἀδελφούς του. «Πορεύο- µαι ἑτοιµάσαι τόπον ὑµῖν» (Ἰωάν. ιδ 2) ἔλεγε στοὺς µαθητές του. Καὶ σὰν τόπο ἐννοοῦσε τὴ δόξα τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Θέλει νὰ µᾶς ἔχει πάντοτε κοντά του, ἀγαπητούς του ἀδελφοὺς µὲ τοὺς ὁποίους νὰ συµµερίζεται τὴν µακαριότητα καὶ τὴ δόξα τοῦ οὐρανοῦ. Στὸν Παράδεισο ὁ Κύριος; Στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός; Ἐκεῖ θέλει νὰ ἔχει -καὶ θὰ ἔχει- ὅλους τοὺς πιστούς, ὄχι ἁπλοὺς θεατές, ἀλλὰ συµµετόχους τῆς δόξας του. Ἀλλὰ δὲν εἶναι αὐτὸ µόνο. Τὸ ἀκόµη περισσότερο καταπληκτικὸ εἶναι ὅτι αὐτὰ τὰ θεῖα µεγαλεῖα θὰ εἶναι καὶ δικά µας. Θὰ διαποτιστοῦµε καὶ ἐµεῖς ἀπὸ τὴ δόξα ἐκείνου καὶ θὰ εἴµαστε λαµπροὶ καὶ ἀκτινοβόλοι ὅπως Ἐκεῖνος. «Ἀγαπητοί, λέει ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, τώρα, ὅπως τὸ Ἅγιον Πνεῦµα καὶ ἡ συνείδησις µᾶς πληροφορεῖ, γνωρίζοµε ὅτι εἴµεθα τέκνα τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ δὲν ἔχει ἀκόµη φανερωθεῖ τί θὰ εἴµεθα εἰς τὸ µέλλον, εἰς τὴν αἰωνιότητα. Τοῦτο ὅµως γνωρίζοµε καλὰ ὅτι, ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθεῖ εἰς ὅλην του τὴν δόξαν, θὰ γίνοµε καὶ ἡµεῖς ὅµοιοι µὲ αὐτὸν ἔνδοξοι» (Α Ἰωάν. γ 2. Βλέπε καὶ Ρωµ.η 17, 18 καὶ ἑξῆς). Σταµατάει ἡ σκέψη µας µπροστὰ στὴν ἀπερίγραπτη αὐτὴ δόξα ποὺ θὰ µᾶς χαρίσει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Πόσο πέροχο κα σύλληπτο γι γγέλους κα νθρώπους θ ε ναι τ θέαµα το νδοξου Κυρίου µας, ταν συνοδευόµενος π λους το ς γγέλους θ λθει ν λ «τ δόξ α το» «π θρόνου δόξης α το»! Κα α τ τ δόξα θέλει Κύριος τ ς δόξας ν τ ν δώσει σ µ ς το ς δελφούς του. 79

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ!

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Κωνσταντίνα Ευείδη 29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία έπεσε. Ο θρύλος λέει ότι «ήτανε θέλημα Θεού». Από τότε το φρόνημα των Ελλήνων το κρατάνε ζωντανό ακριβώς αυτοί οι θρύλοι για την

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Θά γίνεις νονός / νονά;

Θά γίνεις νονός / νονά; ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Θά γίνεις νονός / νονά; Συγχαρητήρια! Πῆρες μιά πολύ ὄμορφη ἀπόφαση! Καί εἶναι τόσο ὄμορφη, γιατί ἔχεις νά προσφέρεις κάτι πολύτιμο στή

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ 1) ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (απόσπασµα) Αγίου Ιωάννου Αρχιεπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 2015 Οι μαθητές μας διαβάζουν τους αρχαίους τραγικούς μας και τον Αριστοφάνη. Ενώνουν μεταφρασμένους στίχους των έργων τους και... δημιουργούν! ΧΡΗΜΑ Καμιά

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο τρίτο. Κεφάλαιο τρίτο

Κεφάλαιο τρίτο. Κεφάλαιο τρίτο Κεφάλαιο τρίτο Αυτό που ξέρουµε σαν αρρώστια είναι το τελικό στάδιο µιας βαθύτερης ανωµαλίας και είναι φανερό ότι για να εξασφαλίσουµε πλήρη επιτυχία στη θεραπεία, το ν' αντιµετωπίσουµε µόνο το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών $ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών $ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών $ηµοτικού Μακρυνίτσα 2014 1 του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα Όπως φωτίζει το πρωί τα χρώµατά του σαν το λουλούδι

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η Ανάσταση Του Χριστού (κεφ.11) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές,

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου,

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, την περιπλάνησή μου. Ξεκίνησε ο συρμός, αφετηρία ή προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάσταση του Λαζάρου. Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά

Η Ανάσταση του Λαζάρου. Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά Η Ανάσταση του Λαζάρου Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά Η Ανάσταση του Λαζάρου Το Σάββατο πριν την Μεγάλη Εβδομάδα, είναι αφιερωμένο από την Εκκλησία μας, στην Ανάσταση του Λαζάρου.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3,

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3, «...Πλαστήκαµε για να µην είµαστε µονάχοι. Για τούτο η καρδιά µας ασταµάτητα διψά για τους άλλους. Χωρίς το διάλογο των υπάρξεων µας η ζωή φαίνεται αδειανή, ερηµωµένη, αδικαιολόγητη. Ζούµε και πλησιάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου

Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου Προσαρμογή κειμένου ενημερωτικό φυλλάδιο των εκδόσεων «Ελληνικά Γράμματα»: Γιώργος Ραφαηλίδης υπεύθυνος στο ΓραΣΕΠ Αιγινίου 1 Σύγχρονη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα.

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Μέσα από τα πολύχρωµα σύννεφα του ουρανού της Μυθοχώρας ξεπροβάλλει ο Πήγασος, το φτερωτό άλογο που χάρισε ο θεός της θάλασσας, ο Ποσειδώνας, στο γιο του τον Βελλερεφόντη.

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Α Περίοδος

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Α Περίοδος Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Α Περίοδος Μακρυνίτσα 2012 Λα Λα Λα Λα (2x) Ύµνος της οµάδας «Aγ. Γρηγόριος Παλαµάς» Όµορφος ο

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που εργάζεται για όλους Ο Απόστολος Παύλος, ο διδάσκαλος Ο Σαούλ ήταν ένας πολύ μορφωμένος Ιουδαίος, που ζούσε στην Παλαιστίνη, μια χώρα πολύ κοντά στο νησί μας.

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΑΝΣΗΗ 2 Η Α. ΜΙΚΡΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Β. ΔΙΗΓΗΗ

ΤΝΑΝΣΗΗ 2 Η Α. ΜΙΚΡΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Β. ΔΙΗΓΗΗ ΤΝΑΝΣΗΗ 2 Η ΜΙΚΡΟΙ ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΟΙ (κοπός: Να ἐμπνεύσουμε τά παιδιά σέ πράξεις ἱεραποστολῆς. Νά λάβουν τό θάρρος νά μιλήσουν στούς φίλους τους γιά τόν Φριστό καί νά τούς καλέσουν στό Κατηχητικό. Βοηθήματα:

Διαβάστε περισσότερα