ΗΜΕΓΑΛΗ µητέρα, ἡ Παναγία µητέρα ἐκοιµήθη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΓΑΛΗ µητέρα, ἡ Παναγία µητέρα ἐκοιµήθη."

Transcript

1 τος 104ον 4281 ΣΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΗΜΕΓΑΛΗ µητέρα, ἡ Παναγία µητέρα ἐκοιµήθη. Τὸ πέρασµά της στὴ γῆ µας ἦταν µιὰ µοναδικὴ τιµὴ καὶ µιὰ ἀφάνταστη εὐλογία. Ἡ φυσιογνωµία της ἅπλωσε φῶς. Ἡ ἀγκαλιά της ἔγινε θρόνος. Τὰ χέρια της, χερουβικὰ φτερά. Ἡ καρδιά της, ἱερὸ θυ- µιατήρι. Ἦταν καὶ εἶναι ἡ µορφὴ µὲ τὴν προνοµιακὴ θέση. Ἡ ἁγία τῶν ἁγίων. Τοῦτες τὶς µέρες ἡ Ἐκκλησία µας µᾶς τοποθετεῖ στὸ τέρµα τῆς γήινης τροχιᾶς της καὶ µᾶς δίνει τὸ σῆµα: Σταµατῆστε µπροστὰ στὴ µεγάλη µητέρα. Ὄχι ἐπιπόλαια. Προσηλῶστε τὸ βλέµµα στὴ µορφή της µὲ σεβασµό, µὲ προσοχή, µὲ ἁπλότητα. Μελετῆστε τὸ βάθος. Ἐµπνευσθῆτε ἀπὸ τὸ παράδειγµα. Ἡ Παναγία µητέρα δὲν σκεπάζει µόνο µὲ τὴν ἀγάπη της. Ἀνοίγει καὶ δρόµους µὲ τὰ βήµατά της. Ἡ Παναγία ἔχει στὰ χείλη τὴ σιωπή. Ἡ µεγαλύτερη µορφὴ τῆς ἀνθρωπότητος εἶπε τὰ πιὸ λίγα ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Ἐµεῖς κάνουµε θόρυβο. Φλυαροῦµε. Μιλᾶµε πολύ. Ἡ Παναγία µίλησε λίγο. Ὄχι γιατὶ δὲν εἶχε τί νὰ πεῖ. Ἡ καρδιά της ἦταν γεµάτη ἀπὸ αἰσθήµατα ἁγνά, ἅγια. Ἀλλὰ δὲν ζήτησε ποτὲ νὰ προβάλει καὶ νὰ ἐπιβάλει τὸ ἄτοµό της. Προτίµησε ἀπὸ τὸν κούφιο θόρυβο τὴ γεµάτη δύναµη σιωπή. Εἶναι τὸ πρόσωπο πού, µετὰ τὸν Κύριο, ἔχει τὴν πρώτη θέση στὴν Καινὴ ιαθήκη. Κι ὅµως γίνεται τόσο λίγος λόγος γι αὐτήν. Καὶ εἶναι τόσο λίγα καὶ τόσο ἀπέριττα τὰ λόγια της ποὺ καταγράφηκαν. Ξέρουµε µόνο τί ἀπάντηση ἔδωσε στὸν ἄγγελο, ὅταν τῆς ἔφερε τὸ οὐράνιο µήνυµα. Τὴ στιχοµυθία της µὲ τὴν Ἐλισάβετ. Τὰ λόγια, ποὺ εἶπε στὸν Υἱό της, ὅταν τὸν ξαναβρῆκε στὸ Ναό. Τὴν παράκληση ποὺ τοῦ ἀπηύθυνε στὴ χαρούµενη ἀτµόσφαιρα τοῦ γάµου τῆς Κανᾶ. Ἂν αὐτοὺς τοὺς λόγους τοὺς πάρουµε καὶ τοὺς ἀναλύσουµε, δὲν θὰ βροῦµε καµία ἔπαρση, τίποτα τὸ ἐξεζητηµένο, κανένα θόρυβο, καµιὰ προσπάθεια γιὰ προβολή. Εἶναι λόγια σεµνά, ποὺ φανερώνουν περιεχόµενο καρδιᾶς καὶ δύναµη καταπληκτικὴ χαρακτῆρος. Αὐτὴ ἡ σιωπὴ σὲ κάνει νὰ στέκεσαι ἐκστατικός. Σοῦ ἐπιβάλλει τὸν σεβασµό. Μαζὶ µὲ τὴν σιωπή, ἡ Παναγία µητέρα τοῦ Κυρίου ἔχει τὴν ἁπλότητα στοὺς τρόπους. Οἱ εἰκονογράφοι µας τὴν τοποθέτησαν σὲ θρόνο. Τῆς φόρεσαν βαρύτιµα ροῦχα. Τῆς κρέµασαν χρυσὰ κρόσσια. Τίποτα τὸ µεµπτό. Θέλησαν νὰ δείξουν µὲ αὐτὸ τὴν ἐξαίρετη θέση της καὶ τὸ ἀστραφτερὸ µεγαλεῖο της. Ἂς ξεπεράσουµε ὅµως τοὺς συµβολισµοὺς καὶ ἂς πλησιάσουµε τὴν Θεοτόκο. Κόρη ἁπλὴ τῆς Ναζαρέτ, ἔµεινε ἁπλὴ καὶ ὅταν στὰ χέρια της κρατοῦσε τὸν Κύριο, διατηρήθηκε στὴν ἴδια θαυµαστὴ ἁπλότητα καὶ µέχρι τὴν στιγµὴ ποὺ ἐκοιµήθη. Ἡ ἐµφάνισή της δὲν εἶχε τίποτα τὸ διαφορετικὸ ἀπὸ τὴν ἐµφάνιση τῶν γυναικῶν τῆς ἐποχῆς της. Ἂν κάτι τὴν ἔκανε νὰ ξεχωρίζει ἦταν ἡ µεγάλη ἀρετή της. Τὸ ἴδιο καὶ στοὺς τρόπους. Μπροστὰ στὸν ἴδιο τὸν Υἱό της δὲν στάθηκε µὲ ἀπαιτήσεις. Πόνεσε ὡς µάνα. Μὰ ὑποκλίθηκε καὶ τὸν σεβάστηκε ὡς µαθήτρια, ὡς ἡ πιὸ ἁπλὴ καὶ ταπεινὴ µαθήτρια. Ἡ ἁπλότης εἶναι µιὰ περιφρονηµένη ἀρετή. Τὴν θεωρήσαµε µικρή. ὲν τῆς δώσαµε σηµασία. Κι ὅµως εἶναι µεγάλη. Φθάνουν σ αὐτὴν ἐκεῖνοι ποὺ ἀνεβαίνουν σὲ ὕψη. Ὅσοι πλησιάζουν περισσότερο τὸν Θεό, ποὺ εἶναι ἁπλὸς καὶ πηγὴ τῆς ἁπλότητος. Ἔτσι ἔζησε ἡ Παναγία. Κυκλοφόρησε ἀνάµεσα σὲ κακότροπους Ναζαρηνοὺς καὶ ἀνάµεσα στοὺς ἄλλους ἀνθρώπους τῆς Παλαιστίνης. Ἀντιµετώπισε τοὺς θυµοὺς τῶν Ναζαρηνῶν. Τὰ πικρὰ λόγια. Μὰ αὐτὴ σ ὅλα αὐτὰ ἀπάντησε µὲ ἅγιο τρόπο. Ποτισµένη ἀπὸ τὸ Πνεῦµα τοῦ Θεοῦ, ἁγιασµένη στὴν καρδιά, σκόρπισε τὴν εὐωδία τῆς ἁγιότητος σὲ κάθε στιγµή. Αὐτὸ ἦταν ποὺ τὴν ἀνέβασε. Γι αὐτὸ τὴ διάλεξε ὁ Κύριος νὰ τὴν κάνει µητέρα του. Γι αὐτή της τὴ χάρη τὴν ὀνόµασε ὁ ἄγγελος Κεχαριτωµένη καὶ τὴν τίµησαν καὶ τὴν τιµοῦν οἱ αἰῶνες. Ἡ δηµιουργία καὶ ἡ ἁγιότητα, στὴ γῆ µας γεννιῶνται καὶ στὴ γῆ ξεδιπλώνονται. Σ αὐτὴ τὴ γῆ, ποὺ ὑπάρχουν ὁµαλοὶ δρόµοι, µὰ ποὺ ὑπάρχουν καὶ ἐµπόδια καὶ χαντάκια καὶ µυτεροὶ βράχοι. Ἂν ἔχουµε τὴ δύναµη νὰ ἀντιµετωπίζουµε τὴν κάθε περίσταση µὲ ἅγιο τρόπο, τότε µποροῦµε νὰ ἔχουµε τὴ συνείδηση ἤρεµη, πὼς εἴµαστε οἱ ἀγωνιστὲς τῆς ἁγιότητος. Κόρη πλ τ ς Ναζαρέτ, µεινε πλ κα ταν στ χέρια της κρατο σε τ ν Κύριο, διατηρήθηκε στ ν -δια θαυµαστ πλότητα κα µέχρι τ ν στιγµ πο κοιµήθη. ν κάτι τ ν κανε ν ξεχωρίζει ταν µεγάλη ρετή της. 73

2 74 Ἂν σήκωσα τὸ χέρι µου, γιὰ νὰ χτυπήσω κάποιο ὀρφανὸ παιδί... Μιλάει ὁ Ἰώβ. Ἀναπολεῖ τὴ ζωή του. Ξαναθυµᾶται τὶς παλιὲς ἡµέρες, τότε ποὺ τὰ εἶχε ὅλα. Φέρνει στὸ νοῦ του τὰ νεανικά του χρόνια. Ξαναβλέπει µὲ τὴ φαντασία τὰ χρόνια τῆς ὡριµότητός του. Κάνει ἕναν εἰλικρινὴ ἔλεγχο τῆς πορείας του, τῆς διαγωγῆς του µέχρι τὴ στιγµὴ ποὺ τὸν ἐπισκέφτηκαν οἱ ἀλλεπάλληλες συµφορὲς καὶ τὸν ἔρριξαν ἄρρωστο, πληγιασµένο σ ἕνα σωρὸ κοπριᾶς ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη. Ναί! Εἶναι ἐντελῶς βέβαιος ὅτι ποτέ, σὲ καµιὰ περίπτωση σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια δὲν κακοµεταχειρίστηκε ἕνα ὀρφανό, ἕναν ἄνθρωπο ἀδύνατο, ἕναν ποὺ βρισκόταν σὲ κατάσταση ἀνάγκης καὶ θλίψεως. Εἶναι ν πάρχουν στ ν κόσµο νθρωποι πο χουν νάγκη στοργ ς, ε γενικ ς συµπεριφορ ς κα περιµένουν διψασµένοι τ ν καλό µας λόγο, α το ε ναι ο ρφανοί. ς το ς δείξουµε µ τ στάση µας, τι δ ν ε ναι µόνοι κα γκαταλελειµ- µένοι. ν στερήθηκαν τ ν πατέρα, Θε ς το ς στέλνει λλους, γι ν το ς προστατεύσουν κα ν διαφυλάξουν τ δίκαιό τους. «Εἰ ἐπῇρα ὀρφανῷ χεῖρᾳ...» τόσο πεπεισµένος γιὰ τὴν ἀθωότητά του, ὥστε νὰ προσθέτει: ἂν σήκωνα τὸ χέρι µου, γιὰ νὰ χτυπήσω ἕνα ὀρφανό, νὰ µοῦ βγεῖ αὐτὸ τὸ χέρι ἀπὸ τὸν ὦµο, νὰ συντριβεῖ ἀπὸ τὸν ἀγκώνα. «Εἰ ἐπῇρα ὀρφανῷ χεῖρα... ἀποσταίη ἄρα ὁ ὦµός µου ἀπὸ τῆς κλειδός, ὁ δὲ βραχίων µου ἀπὸ τοῦ ἀγκῶνος συντριβείη...» * * * Ἐκεῖνοι ποὺ διαβάζουν τὶς γραµµὲς αὐτὲς θὰ κοιτάξουν αὐθόρµητα τὰ χέρια τους. Ἴσως εἶναι πολλοί, δὲν ἀποκλείεται καὶ ὅλοι, θὰ χαµογελάσουν ἀρκετὰ ἱκανοποιηµένοι: Εὐτυχῶς, κι ἐγὼ µπορῶ νὰ πῶ τὸ ἴδιο, θὰ ψιθυρίσουν ἥσυχοι. ιότι ποτὲ αὐτὸ τὸ χέρι δὲν σηκώθηκε, γιὰ νὰ χτυπήσει ἕνα ὀρφανό. ὲν «ἐπῇρα ὀρφανῷ χεῖρα...» Μήπως ὅµως τὸ συµπέρασµά µας εἶναι πολὺ βιαστικό; Πολὺ πιθανὸν νὰ µὴ χτυπήσαµε ἕνα ὀρφανὸ µὲ τὸ χέρι. Ἂν ὅµως τὸ χτυπήσαµε µὲ τὴ γλώσσα µας, µὲ τὰ πικρά µας λόγια; Ἂν τὸ τραυ- µατίσαµε µὲ τὴ σκληρή, τὴ βάναυση συµπεριφορά µας; Ἂν τὸ ἀδικήσαµε σ ἕνα του δίκιο; Ἀπὸ αὐτὰ τὰ «ἂν» δὲν γλυτώνει κανεὶς εὔκολα. Τὸ ὀρφανὸ παιδὶ συχνά, πολὺ συχνά, γίνεται τὸ θῦµα. Μπορεῖ νὰ µὴν τὸ χτυποῦν πάντα οἱ ἄνθρωποι. Ὅµως τὸ κακοµεταχειρίζονται, τὸ ἐκµεταλλεύονται. (Ἰὼβ λα 21) Καὶ τὸ πιὸ φοβερὸ εἶναι ὅτι τὸ ἐκµεταλλεύονται ἠθικά. Αὐτὴ ἡ ἠθικὴ ἐκµετάλλευση τοῦ ὀρφανοῦ παιδιοῦ, πρὸ παντὸς τοῦ ὀρφανοῦ κοριτσιοῦ, εἶναι ἕνα στίγµα γιὰ τὶς πολιτισµένες κοινωνίες µας. Εἶναι µιὰ βαρβαρότητα ἀσύγκριτα χειρότερη ἀπὸ τὸν ξυλοδαρµὸ καὶ µὲ συνέπειες βαρύτατες. «Εἰ ἐπῇρα ὀρφανῷ χεῖρα...» Ἀντικρύζοντας µὲ αὐτὸ τὸ εὐρύτερο πρίσµα τὸν λόγο τοῦ Ἰώβ, ἂς θέσουµε καὶ πάλι ὑπὸ κρίση τὸ παρελθὸν καὶ τὸ παρόν µας. Ἀσφαλῶς δὲν εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις ποὺ στάθηκε µπροστά µας ἕνα ὀρφανό. (Ἕνας ἀπροστάτευτος ἄνθρωπος, ἕνας ἀνίσχυρος). Πῶς τοῦ φερθήκαµε; Μήπως τοῦ εἴπαµε λόγια σκληρὰ καὶ περιφρονητικά, µήπως παρασυρθήκαµε καὶ ἀφήσαµε νὰ ξεσπάσουν ἐπάνω του τὰ νεῦρα µας; Ἐκεῖνο ἴσως κατέφυγε σὲ µᾶς ζητώντας προστασία, ζητώντας ὑποστηρικτὴ ἔναντι ἐκείνων ποὺ τὸ καταπίεζαν καὶ τὸ τυραννοῦσαν. Καὶ µεῖς τί κάναµε; Μήπως συµµαχήσαµε µὲ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ τὸ ἀδικοῦσαν; Μήπως ὑπήρξαµε χαλαροὶ καὶ πλαδαροὶ στὴ διεκδίκηση καὶ ἀποκατάσταση τοῦ δικαίου; Μήπως κλείσαµε τὰ αὐτιά µας στὸ κλάµα τοῦ ὀρφανοῦ, διότι µᾶς ἐνοχλοῦσε; Καὶ ὅλο αὐτὸ τὸ θεωροῦµε τίποτα καὶ σηκώνουµε τὰ χέρια µας ἀφελέστατα, γιὰ νὰ δηλώσουµε ὅτι εἴµαστε ἀθῶοι; * * * «Εἰ ἐπῇρα ὀρφανῷ χεῖρα...» Κάτι τέτοιο εἶναι ἄνανδρο. Ἡ κακοµεταχείρηση τοῦ ὀρφανοῦ, ἡ ὁποιαδήποτε κακοµεταχείρηση -µὲ τὰ χέρια, τὰ λόγια, τὴ συµπεριφορὰ- εἶναι ἁπαράδεκτη. Ἂν ὑπάρχουν στὸν κόσµο ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν ἀνάγκη στοργῆς, εὐγενικῆς συµπεριφορᾶς καὶ περιµένουν διψασµένοι τὸν καλό µας λόγο, αὐτοὶ εἶναι οἱ ὀρφανοί. ὲν ἀνήκουν στὴν τάξη τῶν ἰσχυρῶν καὶ µεγάλων. Εἶναι ἀπροστάτευτοι. Ἂς τοὺς δείξουµε µὲ τὴ στάση µας, ὅτι δὲν εἶναι µόνοι καὶ ἐγκαταλελειµµένοι. Ἂν στερήθηκαν τὸν πατέρα, ὁ Θεὸς τοὺς στέλνει ἄλλους, γιὰ νὰ τοὺς προστατεύσουν καὶ νὰ διαφυλάξουν τὸ δίκαιό τους. Καὶ αὐτοὶ οἱ ἄλλοι ἂς εἴµαστε ἐµεῖς µέσα σ ἕναν κόσµο τόσο βάναυσο, σὲ µιὰ κοινωνία ποὺ δὲν ξέρει παρὰ νὰ προσβάλλει καὶ νὰ βασανίζει. Ἀντί νὰ σηκώσουµε ἀπειλητικὰ τὸ χέρι, ἂς τοὺς τὸ ἁπλώσουµε σὲ µιὰ χειρονοµία φιλικὴ καὶ ἐγκάρδια. Ἀντὶ νὰ τοὺς ἐξευτελίσουµε ἂς τοὺς µιλήσουµε µὲ εὐγένεια καὶ τιµή. Εἶναι τὰ παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, στὰ ὁποῖα ἀξίζει κάθε τιµή. Ἂς παρακαλέσουµε τὸν Πατέρα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ: Κύριε, ἀξίωσέ µας νὰ τεθοῦµε στὴν ὑπηρεσία τῶν ὀρφανῶν. Τῶν ὀρφανῶν ποὺ θὰ στείλεις κοντά µας...

3 «Τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνοµα» 5 Ὅταν ἀπευθυνόµαστε στὸ θεῖο πρόσωπο τοῦ Λυτρωτή µας Ἰησοῦ, δὲν ζοῦµε ἁπλῶς στὴν ἀτµόσφαιρα τῆς νοσταλγίας. Τοῦ ἀνοίγουµε τὴν πόρτα τῆς καρδιᾶς µας καὶ τὸν δεχόµαστε µέσα µας. Τὸν κάνουµε ἔνοικο τῆς ψυχῆς µας. Ἕνα ὁποιοδήποτε πρόσωπο εἶναι δυνατὸν νὰ τὸ νοσταλγεῖς, νὰ τὸ σκέπτεσαι κι ὅµως νὰ αἰσθάνεσαι πὼς εἶναι µακριά σου. Σὲ χωρίζουν ἀπὸ αὐτὸ ἀποστάσεις τόπου καὶ χρόνου, κατοικεῖ σὲ κάποια µακρινὴ χώρα. Κι ἐνῶ τὸ ἀγαπᾶς, δὲν µπορεῖς νὰ τρέξεις κοντά του ἢ δὲν µπορεῖ νὰ τρέξει ἐκεῖνο κοντά σου. Ἢ εἶναι χρόνια πολλὰ ἀπὸ τότε ποὺ ἔσβησε ἡ πνοή του στὴ γῆ, πέρασε τὴν πύλη τοῦ τάφου καὶ τώρα ζεῖ σ ἕναν κόσµο ποὺ σοῦ εἶναι ἀπρόσιτος. Ἔτσι ἡ ανάµνησή του µένει µέσα σου ἁπλὴ ἀνάµνηση. ὲν µπορεῖ νὰ γίνει ἐπικοινωνία, ζωντανὸς σύνδεσµος καὶ ταύτιση ἐπιδιώξεων καὶ ψυχῶν. ὲν συµβαίνει ὅµως τὸ ἴδιο µὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου καὶ µὲ τὸ ὄνοµα τοῦ Κυρίου. Ὅταν προσηλώνουµε τὴ σκέψη µας σ Αὐτὸν κι ὅταν κυκλοφοροῦµε στὰ χείλη µας τὸ λατρευτὸ ὄνοµα Ἰησοῦς, µιὰ αὔρα λεπτὴ πνέει στὴν καρδιά µας. Εἶναι ἡ αὔρα τῆς παρουσίας του. Τὸν αἰσθανό- µαστε νὰ θρονιάζεται µέσα µας. Νὰ «θέτῃ τὴν σφραγῖδα του ἐπὶ τὴν καρδίαν µας» (Ἆσµα η 6). Νὰ βάζει τὴ σφραγίδα του στὴν ψυχή µας. Καὶ νὰ ἑνώνεται ἡ ψυχή µας µαζί του. Φυσικά, ἡ κοινωνία αὐτὴ καὶ ἡ ἑνότητα αὐτὴ εἶναι µυστηριώδης. Οὔτε φωτογραφίζεται οὔτε µετριέται οὔτε ἑρµηνεύεται µὲ λογικοὺς συλλογισµούς. Μόνο τὴ ζοῦµε. Τὴν ἀπολαµβάνουµε ἐσωτερικά, βαθιά. Αἰσθανόµαστε ὅτι ζοῦµε «ἐν τῷ Χριστῷ» κι ὅτι ὁ Χριστός «ζῇ ἐν ἡµῖν». Ἔτσι ἀθόρυβα, δηµιουργεῖται µέσα µας µιὰ µεταµόρφωση. Ἤρεµα, ἁπαλὰ ἡ καρδιά µας ἀναπλάθεται. Γίνεται θεοειδὴς καὶ θεοφόρος. * * * Μὲ τὸ µεταµορφωµένο αὐτὸ ἐσωτερικὸ βάθος ἀντιλαµβανόµαστε τελείως διαφορετικὰ τὸν ἐξωτερικό, ὑλικὸ κόσµο. Ὅταν ξεχνᾶµε τὸν Ἰησοῦ, ὁ φθαρτὸς κόσµος µᾶς τροµάζει µὲ τὴν ὑλικότητά του καὶ τὴ φθαρτότητά του. ὲν βρίσκουµε σ αὐτὸν κανένα νόηµα. Αἰσθανόµαστε νὰ µᾶς κυριεύει ἡ ἀπογοήτευση καὶ ἐπαναλαµβάνουµε στερεότυπα τὴν ἀπαισιόδοξη διαπίστωση τοῦ σοφοῦ Σολοµῶντος: «Ματαιότης µαταιοτήτων, τὰ πάντα µαταιότης» (Ἐκκλησ. α 2). Ὅταν ὅµως ὁ Κύριος βρίσκεται θρονιασµένος στὴν ψυχή µας κι ὅταν µὲ τὰ δικά του µάτια κοιτᾶµε τὸ ὑλικὸ σύµπαν, τότε ὅλα ἀλλάζουν. Ἀποκτοῦν ἕνα νόηµα. Βλέπουµε τὰ διάφορα στοιχεῖα, ποὺ ἀπαρτίζουν τὸν κόσµο, ὄχι σὰν τυχαῖα κι ἀδέσποτα ἐξαρτήµατα ἀλλὰ σὰν δηµιουργήµατα ποὺ πλάστηκαν ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ ηµιουργοῦ. ιακρίνουµε πίσω ἀπὸ τὸν καθένα τὸν Πλάστη ποὺ τὰ φιλοτέχνησε καὶ ποὺ τὰ συγκρατεῖ καὶ τὰ ἁρµόζει σ ἕνα πειθαρχικὸ σύνολο. Τὰ καταστροφικὰ ξεσπάσµατα τῆς ὕλης δὲν µᾶς τροµάζουν. Ἔχουµε τὸν τρόπο καὶ τὸ κλειδὶ νὰ τὰ ἐξηγήσουµε. Ξέρουµε πὼς καὶ ἡ φὺση, µὲ τὴν πτώση τοῦ ἀνθρώπου ἔχασε τὴν πρώτη ἁρµονία καὶ ἰσορροπία της καὶ «συστενάζει καὶ συνωδίνει» (Ρωµ. η 22) καὶ µετέχει στὴ φθορά. Εἲµαστε ὅµως καὶ ἀπόλυτα βέβαιοι πὼς θὰ ἔλθει ἡ ἡµέρα κατὰ τὴν ὁποία «καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ» (Ρωµ. η 21) καὶ θὰ γίνουν «τὰ πάντα καινά» (Ἀποκ. κα 5) καὶ σ ὅλα ἐπάνω θὰ δεσπόζει τὸ ἅγιο ὄνοµα τοῦ Ἰησοῦ. Ὅµως δὲν στεκόµαστε µονάχα στὴν ἄλογη δη- µιουργία µ ἕναν τρόπο τελείως διαφορετικό, ἀλλὰ καὶ µπροστὰ στὸ λογικὸ πλάσµα, στὸν ἄνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι πιὰ γιὰ µᾶς ἁπλῶς ἡ ζων τανὴ ὕπαρξη ἢ ἡ µονάδα, ἀλλὰ ἡ εἰκόνα τοῦ Ἰησοῦ µας, ὁ ἀδελφός του. Ξέρουµε, τὸ µαθαίνουµε ἀπὸ τοὺς Εὐαγγελιστές, ὅτι µετὰ τὴν Ἀνάσταση, φανερώθηκε ὁ Κύριος στοὺς µαθητές του «ἐν ἑτέρᾳ µορφῇ» (Μάρκ. ιστ 12). Παρουσιάστηκε σὰν ἄγνωστος ταξιδιώτης στὸ δρόµο πρὸς Ἐµµαούς, σὰν κηπουρὸς ἔξω ἀπὸ τὸ ἄδειο µνηµεῖο, σὰν ξένος στὴν ἀκροθαλασσιὰ τῆς Γεννησαρέτ. Ἄραγε δὲν παρουσιάζεται καὶ σήµερα, µὲ τὴ µορφὴ τοῦ κηπουροῦ ἢ τοῦ ταξιδιώτη ἢ τοῦ ξένου ἢ τοῦ πεινασµένου ἢ τοῦ ὀρφανοῦ; Ἀσφαλῶς, ναί. Γιατὶ µᾶς τὸ εἶπε πὼς οἱ φτωχοὶ καὶ οἱ κατατρεγµένοι εἶναι ἀδέλφια του καὶ ἡ παρουσία τους εἶναι παρουσία δική του. Ὅταν µὲ τὴν προσευχὴ ἀναζητᾶµε τὸν Κύριό µας, τὰ λέπια τῆς ἰδιοτέλειας πέφτουν ἀπὸ τὰ µάτια µας καὶ µποροῦµε νὰ τὸν δοῦµε στὸ στεγνὸ πρόσωπο, στὰ κλαµµένα µάτια, στὴ θλιµµένη ἔκφραση τῶν δυστυχισµένων ἀδελφῶν µας. Τοὺς βλέπουµε ὅλους αὐτοὺς ὄχι σὰν ξένους οὔτε σὰν ἁπλὰ κοµµάτια τῆς ἀνθρώπινης µάζας, ἀλλὰ σὰν προσωπικότητες ἀναντικατάστατες, γιὰ τὶς ὁποῖες «Χριστὸς ἀπέθανε» (Α Κορινθ. η 11). «Βλέπο- µεν τὸ πρόσωπόν των ὡς ἂν τις ἴδοι πρόσωπον Θεοῦ» (Γεν. λγ 10). Καὶ τοὺς ἐκτιµοῦµε καὶ τοὺς σεβόµαστε καὶ τοὺς ὑπηρετοῦµε. Ἰησοῦ µου, τὸ ὄνοµά σου πλάθει µέσα µου ἐντελῶς καινούργια ἀντίληψη γιὰ τὸν κόσµο. Μοῦ δίνει καινούργια µάτια, καινούργια αὐτιά, καινούργια καρδιά. Σ εὐχαριστῶ! 75

4 Εἰσελθόντι αὐτῷ εἰς Καπερναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος. Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου. Καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ματθ. η 5-13 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ρωµ. στ μου, ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασε καὶ εἶπε τοῖς ἀκολουθοῦσιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῳ ὕπαγε καὶ ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. Καὶ ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ. Ο ΥΠΗΡΕΤΗΣ «Κύριε, ὁ παῖς µου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόµενος». ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 76 Σήµερα ὑπάρχει τεράστια ζήτηση καὶ ἀσήµαντη προσφορὰ στὸ θέµα αὐτό. Ὁ ὑπηρέτης ἢ ἡ «ὑπηρεσία» εἶναι πρόσωπα ποὺ ἐπίµονα ἀναζητοῦνται καὶ ὅµως δὲν βρίσκονται. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ µᾶς θέτουν ἕνα θέµα ποὺ τὸ κάνει ἐπίκαιρο τὸ σηµερινὸ Εὐαγγέλιο, καθὼς µιλᾶ γιὰ τὴν εὐγενικὴ συµπεριφορὰ ἑνὸς εἰδωλολάτρη κυρίου πρὸς τὸν ὑπηρέτη του. ΕΙΝΑΙ Α ΕΛΦΟΣ ΜΑΣ ὲν ἦταν Χριστιανὸς βεβαίως οὔτε καὶ µέλος τοῦ Ἰσραὴλ ὁ ρωµαῖος ἑκατόνταρχος τῆς Καπερναούµ. Εἶχε κάθε δικαίωµα, ὅπως συνηθιζόταν τότε στὴν εἰδωλολατρικὴ κοινωνία, νὰ φέρεται πρὸς τὸν ὑπηρέτη του σὰν σὲ «ὄργανο καὶ κτῆµα ἔµψυχο», ὄχι σὰν σὲ ἄνθρωπο ἀλλὰ σὰν σὲ «πράγµα». Καὶ ὅµως ὁ ἀφέντης διαγράφει αὐτὸ τὸ δικαίωµα ποὺ τοῦ ἔδινε ὁ νόµος καὶ τοῦ φέρεται µὲ ἕνα τέτοιο τρόπο ποὺ πολλοὶ σηµερινοὶ «Χριστιανοὶ» θὰ τὸν ζήλευαν. Ἀρρώστησε ὁ ὑπηρέτης καὶ τὸ ἀφεντικὸ δὲν ἀδιαφόρησε. Ἔτρεξε παντοῦ σὲ γιατροὺς καὶ φάρµακα. Βλέπει ὅτι δὲν γίνεται τίποτα; Τρέχει στὸν Χριστὸ καὶ γονατίζει ἐµπρός του καὶ τὸν παρακαλεῖ. Τοῦ λέει: Κύριε ὁ ὑπηρέτης µου εἰναι κατάκοιτος. Εἶναι στὸ σπίτι παράλυτος, βασανίζεται τροµερὰ ἀπὸ πόνους. Θεράπευσέ τον. Αὐτὸς ὁ ἀξιω- µατικὸς εἶναι γονατιστὸς µέσα στὸ δρόµο ὄχι γιὰ τὸ «σπλάχνο» του, µὰ γιὰ τὸν δοῦλο του! Πῶς νὰ µὴν τὸν θαυµάσει κανεὶς ὄχι µόνο γιὰ τὴν πίστη ποὺ ἔδειξε στὸν Κύριο, µὰ γιὰ τὴν φιλάνθρωπη στάση του πρὸς τὸν δοῦλο του; Ἔτσι ὁ ἑκατόνταρχος γίνεται δάσκαλός µας µὲ τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὸν ὑπηρέτη του καὶ ὑπόδειγµα εὐγενικῆς συµπεριφορᾶς ἀπέναντι ὅλων τῶν συνανθρώπων µας. Αὐτὴ τὴν εἰλικρινὴ ἀγάπη, τὴν στοργή, θὰ λέγαµε, τὴν συναντᾶµε καὶ στὸν ἀπόστολο Παῦλο. Ἡ πρὸς Φιλήµονα ἐπιστολή του µᾶς τὸ λέει τόσο καθαρὰ καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ διαβασθεῖ ἀπὸ ὅλους πολλὲς φορές. Ὁ βοηθὸς ἢ ἡ βοηθὸς ποὺ ἐργάζονται στὸ σπίτι, ἀλλὰ καὶ γενικότερα ὁ κάθε ὑπάλληλος, δὲν εἶναι «δοῦλοι», γιὰ νὰ ξεσποῦν οἱ κύριοι καὶ οἱ προϊστά- µενοι ἐπάνω τους. Εἶναι ἄνθρωποι ποὺ «ἠγοράσθησαν τιµῆς», ποὺ ἐλυτρώθηκαν «τιµίῳ αἵµατι» εἶναι «ἀδελφοὶ ἀγαπητοί». Γι αὐτὸ ἀξίζουν τῆς ἀγάπης, τοῦ σεβασµοῦ καὶ τῆς ἐκτιµήσεώς µας. Καὶ ἀδυναµίες ἂν ἔχει, ἐφ ὅσον ἀναγνωρίζει τὰ λάθη του καὶ δείχνει διάθεση διορθώσεως, πρέπει νὰ ἀντιµετωπισθεῖ µὲ κατανόηση καὶ πολλὴ καλοσύνη. ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ Αὐτὴ εἶναι µιὰ ἄλλη ἀλήθεια ἡ ὁποία προβάλλει σήµερα ἐµπρός µας. Ὁ ρωµαῖος ἀξιωµατικὸς ἦταν βέβαια ὁ κύριος, ἦταν ὅµως καὶ ὁ «ὑπὸ ἐξουσίαν» ἀνώτερός του ἂν καὶ ἦταν ὑπηρέτης ἑνὸς ἄλλου κυρίου, ποὺ λεγόταν νόµος κρατικός. Συγχρόνως ἦταν ἔτσι µὲ µιὰ γενικὴ ἄποψη καὶ ὑπηρέτης τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου. Λησµονοῦµε πολλὲς φορὲς ὅτι εἴµαστε ὑπηρέτες ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου µέσα στὴν κοινωνία µας. Εἶναι τόσο ἀναγκαῖο νὰ τὸ σκεπτόµαστε. Ὁ ἑκατόνταρχος ὅµως µὲ τὴν ὅλη στάση του, ἀποδεικνύεται καὶ δοῦλος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. «Κύριε, τοῦ εἶπε, µὴν ἐνοχλεῖσαι νὰ ἔλθεις στὸ σπίτι µου, γιατὶ ἐγὼ δὲν εἶµαι ἄξιος νὰ σὲ δεχθῶ κάτω ἀπὸ τὴ στέγη µου» (Λουκ. ζ 6). Στὸ σηµεῖο αὐτὸ προβάλλει ἡ βασικὴ ίδιότητά µας ὡς ὑπηρετῶν τοῦ Κυρίου. Εἴµαστε οἱ «δοῦλοι τοῦ Θεοῦ». Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὀνοµάζει τὸν ἑαυτό του «δοῦλον Χριστοῦ» καὶ αὐτὴ ἡ φράση µπορεῖ νὰ τεθεῖ στὸ στόµα ὅλων τῶν Χριστιανῶν. Αὐτὴ τὴν ἔννοια ἔχει καὶ ἡ ὀνοµασία ὁ «ἀφέντης Χριστὸς» ποὺ ὁ λαός µας λέει γιὰ τὸν Κύριο. Πράγµατι ἀπὸ τότε ποὺ ὁ Σωτήρας τοῦ κόσµου µᾶς ἐξαγόρασε «ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόµου τῷ τιµίῳ του αἵµατι» πάνω στὸν Γολγοθᾶ, ἀπὸ τότε δὲν ἀνήκουµε πιὰ στὸν ἑαυτό µας. Εἴµαστε «δοῦλοι Χριστοῦ». Θέληµά µας «τὸ θέληµα τοῦ Κυρίου». ὲν µπορεῖ ὁ πιστὸς νὰ ζεῖ ὅπως τοῦ ἀρέσει. Ὁ δοῦλος κάνει τὸ πρόστα γµα τοῦ κυρίου του, ὁ ὑπηρέτης τοῦ Χριστοῦ ὑπηρετεῖ ἀποκλειστικὰ τὸν Κύριο καὶ Θεό του. Τὸ νὰ εἶναι ὅµως ὁ Χριστιανὸς δοῦλος τοῦ Χριστοῦ αὐτὸ εἶναι µιὰ ἐλευθερία. Γιατὶ ὁ δοῦλος τοῦ Χριστοῦ εἶναι καὶ ὁ ἀπελεύθερος τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅποιον ἐλευθερώσει ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὴν ἁµαρτία αὐτὸς εἶναι ὁ πραγµατικὰ ἐλεύθερος, γιατὶ ἡ ἁµαρτία εἶναι ἐκείνη ποὺ κυρίως ὑποδουλώνει τὸν ἄνθρωπο. «Μέγα ὄντως ἀξίωµα» τὸ νὰ εἶναι κανεὶς δοῦλος Κυρίου. Αὐτὸς «οὐδενὸς ἄλλου καταδέξεται δοῦλος γενέσθαι», τονίζει ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος. Ἂς ἐνθυµούµεθα πάντοτε τὸν λόγο τοῦ Κυρίου: «Ἐγὼ ἐν µέσῳ ὑµῶν εἰµι ὡς ὁ διακονῶν» καὶ «ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν» (Ματθ. κ 28) καὶ µὲ αὐτὸν ἂς ρυθµίζουµε τὴν ζωή µας καὶ τὶς σχέσεις µας µὲ τοὺς συνανθρώπους µας.

5 Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. Οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. Ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ὃς δ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΥΝΟ ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ματθ. ε ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Τίτ. γ 8-15 ΦΑ ΡΟ Ι «Ὑµεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσµου». Ἀποστολὴ τῶν Χριστιανῶν εἶναι νὰ φωτίζουν. Οἱ πιστοὶ εἶναι οἱ φάροι «τῶν τοῦ βίου πλωτήρων», δηλαδὴ τῶν ἀνθρώπων µέσα στὸ πέλαγος τῆς ζωῆς. Αὐτὸ σηµαίνει «ὑµεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσµου» (Ματθ. ε 14). Ἦταν κάποτε σβηστοί, δίχως φῶς, χωρὶς νὰ ἐκπέµ πουν τὰ φωτεινά τους σήµατα, ποὺ τόση χαρὰ δίνουν στοὺς ταξιδιῶτες τῆς ζωῆς. Ὁ καθένας τους ψιθύριζε «ἐν νυκτὶ τὸν βίον µου διῆλθον ἀεί σκότος γὰρ γέγονε καὶ βαθεῖα µοι ἀχλὺς ἡ νὺξ τῆς ἁµαρτίας». ὲν ἔχει ὅµως σηµασία αὐτό, ἂς ἦταν παιδιὰ τῆς νύχτας. Κάποτε ἦλθε κοντά τους ἕνα φῶς ποὺ δὲν ἔµοιαζε µὲ κανένα ἄλλο, ἦλθε τὸ «Φῶς τοῦ κόσµου». Καὶ τὸ δέχθηκαν, ὅπως τὸ δέχθηκε ὁ ὁδοιπόρος τῆς αµασκοῦ. Μετενόησαν, ἀνταποκρίθηκαν στὴν κλήση τῆς νέας ζωῆς. Ἔβαλαν τέρµα στὸ σκοτάδι. Εἶπαν: Εἴµαστε «ποτὲ σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ» (Ἐφεσ. ε 8). Ἔτσι ἄρχισε τὸ ἄναµµα πολλῶν φάρων. Καὶ µετὰ τὸ ξεκίνηµα ἔρχεται Η ΠΟΡΕΙΑ Σκοπὸς ἑνὸς Χριστιανοῦ εἶναι νὰ περιπατεῖ µέσα στὸ φῶς. Ἡ φωτεινὴ αὐτὴ πορεία εἶναι κάτι τὸ «κατεπεῖγον» (Ζιγαβηνός). Ἐὰν θελήσουµε νὰ ἀναλύσουµε αὐτὴ τὴ φωτεινὴ δέσµη ποὺ λέγεται ἐνάρετη ζωή, θὰ εἴχαµε τὰ ἑξῆς στοιχεῖα: Ὁ Χριστιανὸς εἶναι τὸ φῶς τοῦ κόσµου, εἶναι φωτεινὸς ἄνθρωπος, ὅταν πρῶτον πιστεύει στὸ Φῶς τὸ µόνο καὶ µεγάλο, τὸν Ἰησοῦ. Ὅταν ἀναγνωρίζουµε ὡς Κύριο καὶ Θεό µας τὸν Χριστό, ὅλες τὶς ὧρες τῆς ζωῆς µας καὶ τὴν Κυριακή, ἀλλὰ καὶ τὴν ευτέρα ὅταν ὑπακούουµε στὸ θέληµά Του καὶ τότε ποὺ δὲν µᾶς κοστίζει, ἀλλὰ καὶ ὅταν ἀπαιτεῖ θυσία, τότε κι ἐµεῖς γινόµαστε φωτεινοί. Εἴµαστε ὀλοφώτεινοι. «Υἱοὶ φωτός» (Ἰωάν ιβ 36). εύτερο στοιχεῖο ἀπαραίτητο εἶναι ὁ φωτεινὸς ἐξοπλισµός, τὰ ὅπλα τοῦ φωτός (Ρωµ. ιγ 12). Ἕνας ἄνθρωπος ὅταν κρατᾶ κάποιο λυχνάρι, τότε φωτίζεται καὶ φωτίζει µέσα στὴ νύχτα. Καὶ ὁ Χριστιανὸς χωρὶς τὰ φωτεινὰ ἔργα οὔτε φωτίζεται οὔτε φωτίζει ἄλλους. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος µᾶς ἀναφέρει τρία φῶτα ποὺ µᾶς κάνουν φωτεινούς. Τὸ ἕνα εἶναι ἡ πίστη, γιὰ τὴν ὁποία µιλήσαµε, τὸ δεύτερο εἶναι ἡ ἀγάπη καὶ τὸ τρίτο ἡ ἐλπίδα (Α Θεσ. ε 8). Μπορεῖ νὰ λέει κάποιος ὅτι εἶναι καλὸς Χριστιανός. Γιατὶ πηγαίνει στὴν ἐκκλησία, ἀνάβει τὸ καντήλι του καθηµερινά, δὲν παραλείπει τὴν προσευχή του. Γιὰ τὶς ἀρετές του εἴµαστε ἕτοιµοι νὰ τὸν συγχαροῦµε. Κόβεται ὅµως ἡ χαρά µας γιατὶ αὐτὸς ὁ καλὸς Χριστιανός, δὲν εἶναι «ἄρτιος», πταίει «ἐν ἑνί», δὲν ἀγαπᾶ. Ἔτσι ὅµως «γέγονεν πάντων ἔνοχος». Γιατὶ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ποὺ νοµοθέτησε τὸν ἐκκλησιασµὸ ἢ τὴν πίστη, ὁ ἴδιος νοµοθέτησε καὶ τὴν ἀγάπη. Μπορεῖ νὰ λέει ὅτι εἶναι καλὸς ἄνθρωπος, ὅτι «ζῆ ἐν τῷ φωτί». Ἐν τούτοις ὅµως ἀφοῦ τὸν ἀδελφό του, τὸν πλησίον του, τὸν γείτονά του, τὸν συγγενὴ του, τὸν µισεῖ καὶ τὸν φθονεῖ ἢ τοῦ φέρεται µὲ σκληρότητα καὶ κακία καὶ δὲν τοῦ λέει οὔτε µιὰ καληµέρα, αὐτὸς «ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστί». Γι αὐτὸ ὀ παντογνώστης Θεὸς ἐπισηµαίνει τὸν κίνδυνο καὶ βροντοφωνάζει: προσέχετε νὰ µὴ σβηστεῖ τὸ φῶς σας, τὸ φῶς τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀγάπης σας. Γιατὶ ἂν «τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον;» (Ματθ. στ 23). ΤΟ ΤΕΡΜΑ Τὰ παιδιὰ τοῦ φωτός, οἱ υἱοὶ τῆς ἡµέρας, ποὺ ἔχουν συνεχὴ ἐπικοινωνία µὲ τὸν Θεὸ τῶν φώτων, κατευθύνονται σ ἕνα ὁλοφώτεινο τέρµα. Ἀφοῦ πιστεύουν καὶ ἀγαποῦν µποροῦν καὶ νὰ ἐλπίζουν τὴν «ἐλπίδα τῆς σωτηρίας». Ὁ Θεὸς τὰ παιδιά Του ποὺ ζοῦν φωτεινά, ὄχι µόνο τὰ λυτρώνει ἀπὸ τὴν ὀργή, ἀλλὰ τὰ προορίζει «εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Α Θεσ. ε 9). Ὁ κόσµος ἂς φεύγει, ὁ δρόµος ἂς λιγοστεύει. Ὁ Χριστιανός, ποὺ εἶναι παιδὶ φωτός, δὲν ἀνησυχεῖ ὅπως τόσοι καὶ τόσοι ποὺ ἔζησαν τῆς νύχτας τὴ ζωή. Αὐτὸς γνωρίζει καλὰ ὅτι, ὅταν τελειώνει αὐτὸς ὁ ἐπίγειος δρόµος, ἀνοίγεται µπροστά του ἕνας ἄλλος, ὁ πιὸ σπουδαῖος, ὁ δρόµος τῆς αἰωνιότητος. Αὐτὸ τὸ τέρµα εἶναι ἕνας τόπος ὁλόφωτος ποὺ τὸν διψᾶ ἡ κάθε ψυχή. Γι αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία εὔχεται γιὰ κάθε παιδί της νὰ φθάσει «ἐν τόπῳ φωτεινῷ». Εἶναι µόχθος µέσα στὴ φοβερὴ νύχτα «τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ ἀπατεῶνος» νὰ κρατᾶς τὴν λαµπάδα σου ἀναµµένη, νὰ ζεῖς χριστιανικά! ίνει ὅµως κουράγιο ἡ ἐλπίδα τῆς σωτηρίας. Ἡ σκέψη, πὼς ὅλοι ἐκεῖνοι, ποὺ εἶναι τώρα στὴν ἄνω Ἱερουσαλήµ, στὴν πόλη ποὺ τὴν φωτίζει ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ «ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον» (Ἀποκάλ. κα 23), «διῆλθον διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος», τονώνει στὸν καλὸ ἀγῶνα. Ζεσταίνει τὴν καρδιὰ νὰ µὴ λυποψυχήσει. Τρέφει τὴν ἐλπίδα πὼς ἡ δόξα τοῦ Κυρίου θὰ ἀνατείλη καὶ σὲ µᾶς. Ναί, ὅσοι εἶναι φάροι Χριστοῦ, ὅσοι µὲ τὴν ἐνάρετη ζωή τους εἶναι «υἱοὶ φωτὸς» καὶ «φωστῆρες ἐν κόσµῳ» αὐτοὶ δὲν θὰ σβήσουν ποτέ. Καὶ τότε ποὺ ὁ ἥλιος θὰ σβήσει καὶ ἡ σελήνη θὰ ἐκλείψει καὶ τὰ ἄστρα θὰ πέσουν καὶ τότε αὐτοὶ θὰ λάµπουν «ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν» (Ματθ. ιγ 43). ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 77

6 ΙΑΛΟΓΟΣ µὲ τοὺς ἀναγνῶστες µας Συγκρίνονται τὰ ἀσύγκριτα; 78 «Πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ εἶπε καὶ δίδαξε ὁ Χριστὸς τὰ εἶπαν πιὸ µπροστὰ καὶ διάφοροι σοφοὶ τῆς ἀρχαιότητας. Καὶ ὁ Χριστιανισµὸς δὲν εἶναι παρὰ µιὰ ὡραία φιλοσοφία. Μπορεῖτε νὰ µοῦ πεῖτε ποιὰ εἶναι ἡ διαφορὰ ἀνάµεσα στὴ χριστιανικὴ διδασκαλία καὶ στὰ διάφορα φιλοσοφικὰ συστήµατα;» Μιλᾶµε γιὰ διαφορά, ὅταν συγκρίνουµε τὰ ἀσύγκριτα; Τί σύγκριση νὰ γίνει ἀνάµεσα στὸ ἄπειρο καὶ τὸ πεπερασµένο, στὸ θεῖο καὶ στὸ ἀνθρώπινο, στὸ οὐράνιο καὶ στὸ γήινο; Πῶς νὰ συγκρίνουµε τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ µὲ τὰ φιλοσοφικὰ συστήµατα τῶν ἀνθρώπων, ἔστω καὶ τὰ πιὸ τέλεια; Νὰ µιλήσουµε γιὰ διαφορά; Ἡ λέξη ἀστρονοµικὴ τίποτε δὲν ἀποδίδει. Βεβαίως ὑπάρχουν µερικὲς ἐξωτερικὲς ὁµοιότητες. Ὑπάρχουν ὅµως τόσες καὶ τέτοιες βασικὲς διαφορές, ὥστε νὰ µὴ γίνεται σύγκριση. Μιλᾶµε γιὰ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. Συχνὰ παρο- µοιάζεται µὲ τὸ σπόρο. Εἶναι µιὰ εἰκόνα τόσο Τ Ε αγγέλιο το Χριστο π ρξε σπόρος π τ ν πο ο βλάστησε πολιτισµός. σπόρος ζωντανός, χι «πλαστικός», πο µπορε κα σή- µερα κα σ κάθε ποχ ν κάνει τ -διο θα µα. ἐκφραστική. «Ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ» (Λουκ. η 11) εἶπε ὁ Κύριος. Λοιπόν, ο σπόρος ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Σπόρος, ἂς ποῦµε καὶ ὁ ἀνθρώπινος λόγος καὶ ὁ πιὸ φιλοσοφηµένος. Μεγάλη ἐξωτερικὴ ὁµοιότητα. Καὶ ἡ ἐσωτερικὴ διαφορά; Ὁ ἕνας εἶναι ζωντανός. «Ζῶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ ἐνεργής» (Ἑβρ. δ 12). Καὶ ὁ ἄλλος; Ὁ ἄλλος εἶναι σπόρος κι ἐκεῖνος, ἀλλά... πλαστικός. Ὁ ἕνας εἶναι ζωντανὸς καὶ ἐνεργὸς καὶ ὅταν πέσει σὲ γόνιµο ἔδαφος ρίχνει ρίζες, ἀνα- µοχλεύει τὸ ἔδαφος, φυτρώνει, γίνεται δέντρο, ἁπλώνει κλάδους, γεµίζει φύλλωµα, δένει καρπούς. Στὶς πυκνὲς φυλλωσιές του τραγουδοῦν τὰ πουλιά. Στὴν παχιὰ σκιά του ξαποσταίνουν οἱ διαβάτες. Ἂς σπείρουµε τώρα τὴ γῆ µὲ τοὺς πιὸ ὡραίους «πλαστικοὺς» σπόρους καὶ ἂς περιµένουµε µετὰ καρπούς. Τότε θὰ δοῦµε ἂν ἡ διαφορὰ εἶναι µικρὴ ἢ µεγάλη. Σπόρος ὁ ἕνας, σπόρος καὶ ὁ ἄλλος. Ἡ διαφορά; Ὁ ἕνας εἶναι «πλαστικός»! Ἂς ἔλθουµε τώρα στὴν πραγµατικότητα, τὴν παλιὰ καὶ τὴ σύγχρονη. Προσπάθησαν κατὰ καιροὺς νὰ καλλιεργήσουν τὸν πνευµατικὸ ἀγρὸ τῆς ἀνθρωπότητας µὲ «πλαστικοὺς» σπόρους. Καὶ περίµεναν νὰ συλλέξουν καρπούς. Καὶ τὴν ἐποχὴ τῆς συγκοµιδῆς µάζευαν ἀγκάθια. Οἱ ἀνθρωπισµοὶ γίνονταν τερατοµορφισµοί. Οἱ ὑπεράνθρωποι, κτηνάνθρωποι. Οι φιλοσοφίες, ἀερολογίες. Οἱ φιλόσοφοι ἔστελναν τοὺς ἀνθρώπους στὰ θηρία ἢ ἔκαναν χρυσὲς δουλειὲς µὲ τὸ δουλεµπόριο. Τί µπόρεσαν νὰ κάνουν ἡ ἐπιστήµη, ἡ τέχνη γιὰ νὰ σώσουν τὸν ἀρχαῖο πολιτισµό; Σαρώθηκαν κάτω ἀπὸ τὸ πέρασµα τοῦ βαρβαρισµοῦ. Ἀνάµεσα στὰ καπνισµένα ἐρείπια ποὺ σώριασαν οἱ Βάνδαλοι, οἱ Γότθοι, οἱ Φράγκοι, ποιὰ ἐλπίδα ἔµενε γιὰ τὸ ξαναχτίσιµο τοῦ παλιοῦ κόσµου; Ὁ βαρβαρισµὸς µετέβαλε τότε τὴν Εὐρώπη σὲ µιὰν ἀπέραντη ἔρη- µο. Ὁ ἴδιος παγανιστικὸς νεοβαρβαρισµὸς ἀπειλεῖ καὶ σήµερα τὸν δυτικὸ πολιτισµὸ µὲ ὁλοκληρωτικὴ χρεοκοπία. Ὅµως σ ἐκείνη τὴν ἔρηµο περιφερόταν τότε µυστικὰ τὸ πνεῦµα τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶχε φέρει ὁ Χριστιανισµὸς στὴ γῆ. Μέσα σ αὐτὸ τὸ χέρσο ἔδαφος τοῦ σκοταδισµοῦ εἶχε σπαρεῖ ὁ πανσθενουργὸς λόγος τοῦ Χριστοῦ καὶ περίµενε τὶς κατάλληλες συνθῆκες γιὰ νὰ φυτρώσει, νὰ βλαστήσει καὶ νὰ δώσει τοὺς ὥριµους καρπούς του. Ἦταν ποτὲ δυνατὸν οἱ ὀρδὲς αὐτὲς τοῦ βαρβαρισµοῦ νὰ ἐκπολιτιστοῦν; Εὐκολότερο φαινόταν νὰ ἐξηµερωθοῦν θηρία παρὰ ἐκεῖνοι. Ποιὰ ἐπίδραση µποροῦσαν νὰ ἀσκήσουν πάνω σ αὐτοὺς οἱ καλογραµµένες, ἀλλὰ ἄψυχες πραγµατεῖες τοῦ Σενέκα, τοῦ Πετρώνιου, τοῦ Μάρκου Αὐρήλιου ἢ τοῦ Φίλωνα; ιδασκαλίες ποὺ µποροῦν νὰ τέρψουν καὶ νὰ µορφώσουν τὸ λογικό, δὲν τρέφουν καὶ δὲν µεταµορφώνουν τὴν ψυχή. ὲν προκαλοῦν ἐσωτερικοὺς συγκλονισµοὺς καὶ δὲν ὁδηγοῦν σὲ µετάνοια. Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸ σκότος τῆς ἄγνοιας καὶ τῆς πλάνης στὸ φῶς, ἀπὸ τὴ σκληρότητα στὴν ἡµερότητα, ἀπὸ τὰ ἀτιµωτικὰ πάθη στὴν ἀρετὴ καὶ τὴν ἁγιότητα, δὲν πραγµατοποιοῦνται µὲ ἀνθρώπινες προσταγές. Τέτοιες συγκλονιστικὲς ἀλλαγὲς µονάχα ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ «τοµώτερος ὑπὲρ πᾶσαν µάχαιραν δίστοµον» (Ἑβρ. δ 12) κατορθώνει. Τὸ φωτεινὸ παράδειγµα τῶν µαρτύρων, τῶν ἁγίων, τῶν ἡρώων τῆς πίστεως, ποὺ ἐµπνέονταν ἀπὸ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, µποροῦσαν νὰ δηµιουργήσουν πιὸ βαθεῖς συγκλονισµοὺς ἀπὸ ὅσους ὅλα τὰ συγγράµµατα τῶν φιλοσόφων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ ὑπῆρξε ὁ σπόρος ἀπὸ τὸν ὁποῖο βλάστησε ὁ πολιτισµός µας, ὁ εὐρωπαϊκὸς πολιτισµός. Ὁ σπόρος ὁ ζωντανός, ὄχι ὁ «πλαστικός», ποὺ µπορεῖ καὶ σήµερα καὶ σὲ κάθε ἐποχὴ νὰ κάνει τὸ ἴδιο θαῦµα.

7 ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Ἡ δόξα Του, δόξα µας Ἐὰν δὲν τὸ ἐπιβεβαίωνε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος στοὺς µαθητές του, ἐὰν δὲν τὸ µαρτυροῦσε τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιο µέσα στὰ βιβλία τῆς Καινῆς ιαθήκης, θὰ ἦταν ἀδύνατον νὰ τὸ πιστέψουµε, οὔτε κἂν καὶ νὰ τὸ φανταστοῦµε. Ὅτι δηλαδὴ ἐµεῖς οἱ µικροὶ ἄνθρωποι θὰ µεταµορφωθοῦµε «ἐν δόξῃ», θὰ ἀξιωθοῦµε νὰ ἀπολαύσουµε καὶ νὰ κάνουµε δική µας τὴ δόξα τοῦ Χριστοῦ. «Οἱ δίκαιοι, εἶπε, ἐκλάµψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῆ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν» (Ματθ. ιγ 43). Μὲ τὴν ἀνυπέρβλητη ἀκτινοβολία τοῦ ἥλιου παροµοιάζει ὁ Κύριος τὴ δόξα τῶν δικαίων. Θὰ λάµψουν ὄχι ὅσο ὁ ἥλιος, ἀλλὰ σὰν τὸν ἥλιο. Θὰ ἀποκτήσουν ὅµοια, ἀλλὰ πολὺ µεγαλύτερη λαµπρότητα. Ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ θὰ τοὺς διαποτίσει, θὰ γίνουν θεοειδεῖς καὶ θὰ λάµψουν λαµπρότερα ἀπὸ τὸν ἥλιο. Ἄν ὑπῆρχε κανένα ἄλλο φωτεινότερο σῶµα, µὲ ἐκεῖνο θὰ παρέβαλε ὁ Κύριος τὴ θεία λαµπρότητα τῶν δικαίων, χωρὶς καὶ ἐκεῖνο νὰ µπορεῖ νὰ τὴν παραστήσει σὲ ὅλη της τὴν ἔκταση. Στὸ ὄρος τῆς Μεταµορφώσεως ἔλαµψε τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου σὰν τὸν ἥλιο. Ἄφησε νὰ φανεῖ τόσο µόνο ἡ δόξα του ὥστε νὰ µὴν ὑπερβαίνει τὴν ἀντοχὴ τῶν µαθητῶν. Καὶ ὅµως οἱ µαθητὲς µπροστὰ στὸ ἄρρητο µεγαλεῖο τοῦ ιδασκάλου, µπροστὰ στὴν ἀπαστράπτουσα ἐκείνη λαµπρότητα σκέπασαν τὰ µάτια τους καὶ ἔπεσαν κάτω. Τρία περίπου χρόνια ἀργότερα, κάποιο µεσηµέρι ποὺ ὁ ἥλιος πληµµύριζε µὲ φῶς καὶ φλόγιζε τὰ πάντα, παρουσιάστηκε ὁ Κύριος λίγο ἔξω ἀπὸ τὴ αµασκὸ στὸν Παῦλο καὶ ἡ δόξα του ἦταν ἀσυγκρίτως λαµπρότερη ἀπὸ τὴ λαµπρότητα τοῦ ἥλιου, ὥστε ὁ Παῦλος νὰ χάσει τὸ φῶς του µπροστὰ στὸ πρωτοφανὲς ἐκεῖνο φῶς. «Ἡµέρας µέσης, διηγεῖται ὁ ἴδιος, εἶδον... οὐρανόθεν ὑπὲρ τὴν λαµπρότητα τοῦ ἡλίου περιλάµψαν µε φῶς... Καὶ οὐκ ἐνέβλεπον ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ φωτὸς ἐκείνου» (Πράξ. κστ 13, κβ 11). Τὸ φῶς ἐκεῖνο ἦταν αὐτὸς ὁ Κύριος. Στὸ ὄρος τῆς Μεταµορφώσεως ἔλαµψε σὰν τὸν ἥλιο. Ἔξω ἀπὸ τὴ αµασκὸ ἔλαµψε περισσότερο ἀπὸ τὴ λάµψη τοῦ ἥλιου. Καὶ ὅµως δὲν παρουσιάστηκε µὲ ὅλη του τὴ δόξα, διότι θὰ ἦταν τόσο συντριπτικὴ µέσα στὸ ἄπειρο µεγαλεῖο της ἡ ἔνδοξη ἐµφάνισή του, ὥστε ὁ Παῦλος καὶ ὅλοι θὰ ἔπεφταν ἀµέσως νεκροί. Καὶ στὸ ὄρος τῆς Μεταµορφώσεως ἡ ἀκτινοβολία τῆς µορφῆς του, τὰ στίλβοντα ὁλόλευκα ἐνδύ- µατά του, ἡ εὐλαβὴς ἐµφάνιση τοῦ Μωυσῆ καὶ τοῦ Ἠλία, ἡ φωνὴ τοῦ Πατέρα, ἡ ἀσύλληπτη µυστικὴ παρουσία τῶν ἀγγελικῶν ταγµάτων, ὅλα αὐτὰ ποὺ ἐξέφραζαν τὴ δόξα τοῦ Κυρίου, ἐκδηλώθηκαν ἕως ἐκεῖ µόνο ποὺ ἄντεχαν οἱ µαθητές. Ποιὰ εἶναι σὲ ὅλο τῆς τὸ βάθος καὶ πλάτος ἡ δόξα τοῦ Χριστοῦ, κανέναν ἀνθρώπινο µάτι δὲν µπορεῖ νὰ δεῖ καὶ καµιὰ ἀνθρώπινη διάνοια δὲν θὰ µπορέσει ποτὲ νὰ συλλάβει. Καὶ ὁ πρωτοµάρτυρας Στέφανος, ὅταν ὑπόδικος µπροστὰ στὸ Συνέδριο ἀντίκρισε ἀνοιχτοὺς τοὺς οὐρανοὺς καὶ «εἶδε δόξαν Θεοῦ καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. ζ 55,56) ἀκτίνες µόνο τῆς θείας µεγαλειότητας ἀντίκρισε. Πόσο ὑπέροχο καὶ ἀσύλληπτο γιὰ ἀγγέλους καὶ ἀνθρώπους θὰ εἶναι τὸ θέαµα τοῦ ἔνδοξου Κυρίου µας, ὅταν συνοδευόµενος ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀγγέλους θὰ ἔλθει ἐν ὅλῃ «τῇ δόξῃ αὐτοῦ» «ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ»! Ἔχει δίκιο ὁ ἀπόστολος Παῦλος νὰ µιλάει γιὰ τὴν ὑπερβάλλουσα δόξα καὶ γιὰ τὸν ἀσύλληπτο πλοῦτο τῆς δόξας τοῦ Χριστοῦ. Καὶ αὐτὴ τὴ δόξα θέλει ὁ Κύριος τῆς δόξας νὰ τὴν δώσει σὲ µᾶς τοὺς ἀδελφούς του. «Πορεύο- µαι ἑτοιµάσαι τόπον ὑµῖν» (Ἰωάν. ιδ 2) ἔλεγε στοὺς µαθητές του. Καὶ σὰν τόπο ἐννοοῦσε τὴ δόξα τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Θέλει νὰ µᾶς ἔχει πάντοτε κοντά του, ἀγαπητούς του ἀδελφοὺς µὲ τοὺς ὁποίους νὰ συµµερίζεται τὴν µακαριότητα καὶ τὴ δόξα τοῦ οὐρανοῦ. Στὸν Παράδεισο ὁ Κύριος; Στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός; Ἐκεῖ θέλει νὰ ἔχει -καὶ θὰ ἔχει- ὅλους τοὺς πιστούς, ὄχι ἁπλοὺς θεατές, ἀλλὰ συµµετόχους τῆς δόξας του. Ἀλλὰ δὲν εἶναι αὐτὸ µόνο. Τὸ ἀκόµη περισσότερο καταπληκτικὸ εἶναι ὅτι αὐτὰ τὰ θεῖα µεγαλεῖα θὰ εἶναι καὶ δικά µας. Θὰ διαποτιστοῦµε καὶ ἐµεῖς ἀπὸ τὴ δόξα ἐκείνου καὶ θὰ εἴµαστε λαµπροὶ καὶ ἀκτινοβόλοι ὅπως Ἐκεῖνος. «Ἀγαπητοί, λέει ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, τώρα, ὅπως τὸ Ἅγιον Πνεῦµα καὶ ἡ συνείδησις µᾶς πληροφορεῖ, γνωρίζοµε ὅτι εἴµεθα τέκνα τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ δὲν ἔχει ἀκόµη φανερωθεῖ τί θὰ εἴµεθα εἰς τὸ µέλλον, εἰς τὴν αἰωνιότητα. Τοῦτο ὅµως γνωρίζοµε καλὰ ὅτι, ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθεῖ εἰς ὅλην του τὴν δόξαν, θὰ γίνοµε καὶ ἡµεῖς ὅµοιοι µὲ αὐτὸν ἔνδοξοι» (Α Ἰωάν. γ 2. Βλέπε καὶ Ρωµ.η 17, 18 καὶ ἑξῆς). Σταµατάει ἡ σκέψη µας µπροστὰ στὴν ἀπερίγραπτη αὐτὴ δόξα ποὺ θὰ µᾶς χαρίσει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Πόσο πέροχο κα σύλληπτο γι γγέλους κα νθρώπους θ ε ναι τ θέαµα το νδοξου Κυρίου µας, ταν συνοδευόµενος π λους το ς γγέλους θ λθει ν λ «τ δόξ α το» «π θρόνου δόξης α το»! Κα α τ τ δόξα θέλει Κύριος τ ς δόξας ν τ ν δώσει σ µ ς το ς δελφούς του. 79

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς τος 105ον 4291 Ο Ι ΕΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος, µᾶς παρουσιάζει στὴν µορφὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὸν ἀληθινό, τὸν ἰδεώδη ἄνθρωπο. Αὐτὸν ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Ἔτος 104ον Ἰανουάριος 2014 4275 «ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ Η ΔΥΝΑΜΙΣ» Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Δαβίδ. Καταδιώκεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ παιδί του, ἀπὸ τὸ σπλάχνο του. Πῶς νὰ σηκώσει μιὰ τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἐκκλησιάζεται σήμερα, δυστυχῶς ὅλο καὶ μειώνεται. Οἱ λόγοι; Πολλοὶ καὶ διάφοροι καὶ μεταξύ αὐτῶν καὶ ὁ τρόπος πολλῶν ἀδελφῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 j n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 n X τ. 45, ΙΟΥΛ-ΑΥΓΟΥΣΤ-ΣΕΠΤΕΜ. 2011 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΡΑ ΚΤΥΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ Αλλάζουν τα φώτα στο αλφάβητο

ΤΩΡΑ ΚΤΥΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ Αλλάζουν τα φώτα στο αλφάβητο ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιct - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 182-183 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - ιουλιοσ - αυγουστοσ 2012 MNHMONIO

Διαβάστε περισσότερα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα Δια Χριστόν σαλότητα Η δια Χριστόν σαλότητα (τρέλα), αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας μίας ειδικής τάξης αγίων στο σώμα της εκκλησίας, οι οποίοι ενεργώντας με παράδοξο τρόπο και μακριά από τα συνήθη τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 9 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΚΕΨΕΙΣ Αγαπητοί Αναγνώστες, Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας έχει μια διπλή ιδιαιτερότητα: 1. Σηματοδοτεί την αλλαγή του εκδότη. Μετά από 12 χρόνια ως Εκδότης, ο αγαπητός φίλος και

Διαβάστε περισσότερα

«οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». (Λουκ. Δ 4)

«οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». (Λουκ. Δ 4) ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Τα τέσσερα (4) «ζώα» «οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». (Λουκ. Δ 4) Β. Η Ουράνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ Η ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ; Ηθικοὶ προβληµατισµοὶ Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικολάου ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στὴν ὁµιλία µου αὐτήν,

Διαβάστε περισσότερα

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ «ÁÓÒÛÂÛıÂ Ù Ó [ Ï ıâè Ó Î ]Ë [ Ï ıâè [ÂÏ ıâúòûâè ] Ì~» 2008 1 ([ πˆ. 8, 32) ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδόσεις Ουρανός είναι κατοχυρωμένη επωνυμία των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ISBN 978-960-559-004-8

Οι Εκδόσεις Ουρανός είναι κατοχυρωμένη επωνυμία των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ISBN 978-960-559-004-8 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Oδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Στέφανος Κισιώτης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Χρήστος Καρράς ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής Πιτσιρίκος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά ΕΚΤΥΠΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ (αρ. φυλλ. 29) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Σ επτέµ βριος 2011 ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1 Ἕνας πλούσιος ζητάει δυὸ ἐντελῶς ἀ- ντίθετα πράγµατα στὴ ζωή του. Τὸ χρυσὸ καὶ τὸν Χριστό. Τὸ χρυσὸ τὸ κατέχει. Θέλει νὰ κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε

ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε (αρ. φυλλ. 53) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ εκέµ βριος 2013 Ἕνας ἄνθρωπος θέλησε νὰ τιµήση τοὺς φίλους του. Ἐτοίµασε τραπέζι. Φρόντιζε νὰ µὴ λείψει τίποτε. Ὅταν ἦταν ὅλα ἕτοιµα, ἔστειλε τὸ δοῦλο του νὰ εἰδοποιήση

Διαβάστε περισσότερα

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ;

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ; (αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ἔχετε ταξιδέψει μὲ πλοῖα, γνωρίζετε ὅτι τὰ πλοῖα, μικρὰ καὶ μεγάλα, κι αὐτὰ τὰ ὑ- περωκεάνια ποὺ διασχίζουν τὶς θάλασσες καὶ τοὺς ὠκεανούς,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ»

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 18 ΕΤΟΣ 5 ο 2010 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες

εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες (αρ. φυλλ. 69) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Ἰούνιος 2015 Ἐνίκησαν! Ποιοί. Ἂν ἀκούσουν τὴ λέξι αὐτὴ οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ ἔχουν τρελλαθῆ μὲ τὴ μπάλα, ἡ σκέψι τους θὰ πάη σὲ καμμιὰ ποδοσφαιρικὴ συνάντησι

Διαβάστε περισσότερα

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου (Από την οµιλία του ιεροµoνάχου πατρός Σεραφείµ Ρόουζ, στη συνάντηση της νεολαίας της εκτός Ρωσίας Ορθόδοξης Ρωσικής Εκκλησίας, στο Σαν Φρανσίσκο στις 3/8/1981).

Διαβάστε περισσότερα

ευφυής γοητευτικός παραστατικός λα κός

ευφυής γοητευτικός παραστατικός λα κός Β. Ειδικοί διδακτικοί χειρισµοί α. Ερώτ. 1. Βιωµατική αφόρµηση για µετάβαση στην επόµενη Ερώτηση. Σηµειώνονται στον πίνα κα όσα αξιόλογα και εντυπωσιακά εκφραστούν. Έτσι έχουµε ένα πλαίσιο θεώρησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΛΚΙΔΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 2013 ΣΕΙΡΑ: ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΑΜΑΤΑ 7 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ... 6 Α. Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1. Ἀπὸ τὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ.

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ. (αρ. φυλλ. 51) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ὀκτώβριος 2013 Πόλεµος! Τὸ ἄκουσµα τῆς λέξεως αὐτῆς παγώνει τὸν ἄνθρωπο. Τὸν καταλαµβάνει φρίκη, ἀπελπισία. Νιώθει νὰ βρίσκεται µπροστὰ στὸ χάος. Θὰ πρέπει νὰ ρωτήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ» (σελ. 13-23)

«ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ» (σελ. 13-23) 1 «ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ» (σελ. 13-23) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ποια ήταν η Μπέρτα Ντούντε; Στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο σημαντικό να ξέρει κανείς ποια ήταν

Διαβάστε περισσότερα