ΗΜΕΓΑΛΗ µητέρα, ἡ Παναγία µητέρα ἐκοιµήθη.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΓΑΛΗ µητέρα, ἡ Παναγία µητέρα ἐκοιµήθη."

Transcript

1 τος 104ον 4281 ΣΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΗΜΕΓΑΛΗ µητέρα, ἡ Παναγία µητέρα ἐκοιµήθη. Τὸ πέρασµά της στὴ γῆ µας ἦταν µιὰ µοναδικὴ τιµὴ καὶ µιὰ ἀφάνταστη εὐλογία. Ἡ φυσιογνωµία της ἅπλωσε φῶς. Ἡ ἀγκαλιά της ἔγινε θρόνος. Τὰ χέρια της, χερουβικὰ φτερά. Ἡ καρδιά της, ἱερὸ θυ- µιατήρι. Ἦταν καὶ εἶναι ἡ µορφὴ µὲ τὴν προνοµιακὴ θέση. Ἡ ἁγία τῶν ἁγίων. Τοῦτες τὶς µέρες ἡ Ἐκκλησία µας µᾶς τοποθετεῖ στὸ τέρµα τῆς γήινης τροχιᾶς της καὶ µᾶς δίνει τὸ σῆµα: Σταµατῆστε µπροστὰ στὴ µεγάλη µητέρα. Ὄχι ἐπιπόλαια. Προσηλῶστε τὸ βλέµµα στὴ µορφή της µὲ σεβασµό, µὲ προσοχή, µὲ ἁπλότητα. Μελετῆστε τὸ βάθος. Ἐµπνευσθῆτε ἀπὸ τὸ παράδειγµα. Ἡ Παναγία µητέρα δὲν σκεπάζει µόνο µὲ τὴν ἀγάπη της. Ἀνοίγει καὶ δρόµους µὲ τὰ βήµατά της. Ἡ Παναγία ἔχει στὰ χείλη τὴ σιωπή. Ἡ µεγαλύτερη µορφὴ τῆς ἀνθρωπότητος εἶπε τὰ πιὸ λίγα ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Ἐµεῖς κάνουµε θόρυβο. Φλυαροῦµε. Μιλᾶµε πολύ. Ἡ Παναγία µίλησε λίγο. Ὄχι γιατὶ δὲν εἶχε τί νὰ πεῖ. Ἡ καρδιά της ἦταν γεµάτη ἀπὸ αἰσθήµατα ἁγνά, ἅγια. Ἀλλὰ δὲν ζήτησε ποτὲ νὰ προβάλει καὶ νὰ ἐπιβάλει τὸ ἄτοµό της. Προτίµησε ἀπὸ τὸν κούφιο θόρυβο τὴ γεµάτη δύναµη σιωπή. Εἶναι τὸ πρόσωπο πού, µετὰ τὸν Κύριο, ἔχει τὴν πρώτη θέση στὴν Καινὴ ιαθήκη. Κι ὅµως γίνεται τόσο λίγος λόγος γι αὐτήν. Καὶ εἶναι τόσο λίγα καὶ τόσο ἀπέριττα τὰ λόγια της ποὺ καταγράφηκαν. Ξέρουµε µόνο τί ἀπάντηση ἔδωσε στὸν ἄγγελο, ὅταν τῆς ἔφερε τὸ οὐράνιο µήνυµα. Τὴ στιχοµυθία της µὲ τὴν Ἐλισάβετ. Τὰ λόγια, ποὺ εἶπε στὸν Υἱό της, ὅταν τὸν ξαναβρῆκε στὸ Ναό. Τὴν παράκληση ποὺ τοῦ ἀπηύθυνε στὴ χαρούµενη ἀτµόσφαιρα τοῦ γάµου τῆς Κανᾶ. Ἂν αὐτοὺς τοὺς λόγους τοὺς πάρουµε καὶ τοὺς ἀναλύσουµε, δὲν θὰ βροῦµε καµία ἔπαρση, τίποτα τὸ ἐξεζητηµένο, κανένα θόρυβο, καµιὰ προσπάθεια γιὰ προβολή. Εἶναι λόγια σεµνά, ποὺ φανερώνουν περιεχόµενο καρδιᾶς καὶ δύναµη καταπληκτικὴ χαρακτῆρος. Αὐτὴ ἡ σιωπὴ σὲ κάνει νὰ στέκεσαι ἐκστατικός. Σοῦ ἐπιβάλλει τὸν σεβασµό. Μαζὶ µὲ τὴν σιωπή, ἡ Παναγία µητέρα τοῦ Κυρίου ἔχει τὴν ἁπλότητα στοὺς τρόπους. Οἱ εἰκονογράφοι µας τὴν τοποθέτησαν σὲ θρόνο. Τῆς φόρεσαν βαρύτιµα ροῦχα. Τῆς κρέµασαν χρυσὰ κρόσσια. Τίποτα τὸ µεµπτό. Θέλησαν νὰ δείξουν µὲ αὐτὸ τὴν ἐξαίρετη θέση της καὶ τὸ ἀστραφτερὸ µεγαλεῖο της. Ἂς ξεπεράσουµε ὅµως τοὺς συµβολισµοὺς καὶ ἂς πλησιάσουµε τὴν Θεοτόκο. Κόρη ἁπλὴ τῆς Ναζαρέτ, ἔµεινε ἁπλὴ καὶ ὅταν στὰ χέρια της κρατοῦσε τὸν Κύριο, διατηρήθηκε στὴν ἴδια θαυµαστὴ ἁπλότητα καὶ µέχρι τὴν στιγµὴ ποὺ ἐκοιµήθη. Ἡ ἐµφάνισή της δὲν εἶχε τίποτα τὸ διαφορετικὸ ἀπὸ τὴν ἐµφάνιση τῶν γυναικῶν τῆς ἐποχῆς της. Ἂν κάτι τὴν ἔκανε νὰ ξεχωρίζει ἦταν ἡ µεγάλη ἀρετή της. Τὸ ἴδιο καὶ στοὺς τρόπους. Μπροστὰ στὸν ἴδιο τὸν Υἱό της δὲν στάθηκε µὲ ἀπαιτήσεις. Πόνεσε ὡς µάνα. Μὰ ὑποκλίθηκε καὶ τὸν σεβάστηκε ὡς µαθήτρια, ὡς ἡ πιὸ ἁπλὴ καὶ ταπεινὴ µαθήτρια. Ἡ ἁπλότης εἶναι µιὰ περιφρονηµένη ἀρετή. Τὴν θεωρήσαµε µικρή. ὲν τῆς δώσαµε σηµασία. Κι ὅµως εἶναι µεγάλη. Φθάνουν σ αὐτὴν ἐκεῖνοι ποὺ ἀνεβαίνουν σὲ ὕψη. Ὅσοι πλησιάζουν περισσότερο τὸν Θεό, ποὺ εἶναι ἁπλὸς καὶ πηγὴ τῆς ἁπλότητος. Ἔτσι ἔζησε ἡ Παναγία. Κυκλοφόρησε ἀνάµεσα σὲ κακότροπους Ναζαρηνοὺς καὶ ἀνάµεσα στοὺς ἄλλους ἀνθρώπους τῆς Παλαιστίνης. Ἀντιµετώπισε τοὺς θυµοὺς τῶν Ναζαρηνῶν. Τὰ πικρὰ λόγια. Μὰ αὐτὴ σ ὅλα αὐτὰ ἀπάντησε µὲ ἅγιο τρόπο. Ποτισµένη ἀπὸ τὸ Πνεῦµα τοῦ Θεοῦ, ἁγιασµένη στὴν καρδιά, σκόρπισε τὴν εὐωδία τῆς ἁγιότητος σὲ κάθε στιγµή. Αὐτὸ ἦταν ποὺ τὴν ἀνέβασε. Γι αὐτὸ τὴ διάλεξε ὁ Κύριος νὰ τὴν κάνει µητέρα του. Γι αὐτή της τὴ χάρη τὴν ὀνόµασε ὁ ἄγγελος Κεχαριτωµένη καὶ τὴν τίµησαν καὶ τὴν τιµοῦν οἱ αἰῶνες. Ἡ δηµιουργία καὶ ἡ ἁγιότητα, στὴ γῆ µας γεννιῶνται καὶ στὴ γῆ ξεδιπλώνονται. Σ αὐτὴ τὴ γῆ, ποὺ ὑπάρχουν ὁµαλοὶ δρόµοι, µὰ ποὺ ὑπάρχουν καὶ ἐµπόδια καὶ χαντάκια καὶ µυτεροὶ βράχοι. Ἂν ἔχουµε τὴ δύναµη νὰ ἀντιµετωπίζουµε τὴν κάθε περίσταση µὲ ἅγιο τρόπο, τότε µποροῦµε νὰ ἔχουµε τὴ συνείδηση ἤρεµη, πὼς εἴµαστε οἱ ἀγωνιστὲς τῆς ἁγιότητος. Κόρη πλ τ ς Ναζαρέτ, µεινε πλ κα ταν στ χέρια της κρατο σε τ ν Κύριο, διατηρήθηκε στ ν -δια θαυµαστ πλότητα κα µέχρι τ ν στιγµ πο κοιµήθη. ν κάτι τ ν κανε ν ξεχωρίζει ταν µεγάλη ρετή της. 73

2 74 Ἂν σήκωσα τὸ χέρι µου, γιὰ νὰ χτυπήσω κάποιο ὀρφανὸ παιδί... Μιλάει ὁ Ἰώβ. Ἀναπολεῖ τὴ ζωή του. Ξαναθυµᾶται τὶς παλιὲς ἡµέρες, τότε ποὺ τὰ εἶχε ὅλα. Φέρνει στὸ νοῦ του τὰ νεανικά του χρόνια. Ξαναβλέπει µὲ τὴ φαντασία τὰ χρόνια τῆς ὡριµότητός του. Κάνει ἕναν εἰλικρινὴ ἔλεγχο τῆς πορείας του, τῆς διαγωγῆς του µέχρι τὴ στιγµὴ ποὺ τὸν ἐπισκέφτηκαν οἱ ἀλλεπάλληλες συµφορὲς καὶ τὸν ἔρριξαν ἄρρωστο, πληγιασµένο σ ἕνα σωρὸ κοπριᾶς ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη. Ναί! Εἶναι ἐντελῶς βέβαιος ὅτι ποτέ, σὲ καµιὰ περίπτωση σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια δὲν κακοµεταχειρίστηκε ἕνα ὀρφανό, ἕναν ἄνθρωπο ἀδύνατο, ἕναν ποὺ βρισκόταν σὲ κατάσταση ἀνάγκης καὶ θλίψεως. Εἶναι ν πάρχουν στ ν κόσµο νθρωποι πο χουν νάγκη στοργ ς, ε γενικ ς συµπεριφορ ς κα περιµένουν διψασµένοι τ ν καλό µας λόγο, α το ε ναι ο ρφανοί. ς το ς δείξουµε µ τ στάση µας, τι δ ν ε ναι µόνοι κα γκαταλελειµ- µένοι. ν στερήθηκαν τ ν πατέρα, Θε ς το ς στέλνει λλους, γι ν το ς προστατεύσουν κα ν διαφυλάξουν τ δίκαιό τους. «Εἰ ἐπῇρα ὀρφανῷ χεῖρᾳ...» τόσο πεπεισµένος γιὰ τὴν ἀθωότητά του, ὥστε νὰ προσθέτει: ἂν σήκωνα τὸ χέρι µου, γιὰ νὰ χτυπήσω ἕνα ὀρφανό, νὰ µοῦ βγεῖ αὐτὸ τὸ χέρι ἀπὸ τὸν ὦµο, νὰ συντριβεῖ ἀπὸ τὸν ἀγκώνα. «Εἰ ἐπῇρα ὀρφανῷ χεῖρα... ἀποσταίη ἄρα ὁ ὦµός µου ἀπὸ τῆς κλειδός, ὁ δὲ βραχίων µου ἀπὸ τοῦ ἀγκῶνος συντριβείη...» * * * Ἐκεῖνοι ποὺ διαβάζουν τὶς γραµµὲς αὐτὲς θὰ κοιτάξουν αὐθόρµητα τὰ χέρια τους. Ἴσως εἶναι πολλοί, δὲν ἀποκλείεται καὶ ὅλοι, θὰ χαµογελάσουν ἀρκετὰ ἱκανοποιηµένοι: Εὐτυχῶς, κι ἐγὼ µπορῶ νὰ πῶ τὸ ἴδιο, θὰ ψιθυρίσουν ἥσυχοι. ιότι ποτὲ αὐτὸ τὸ χέρι δὲν σηκώθηκε, γιὰ νὰ χτυπήσει ἕνα ὀρφανό. ὲν «ἐπῇρα ὀρφανῷ χεῖρα...» Μήπως ὅµως τὸ συµπέρασµά µας εἶναι πολὺ βιαστικό; Πολὺ πιθανὸν νὰ µὴ χτυπήσαµε ἕνα ὀρφανὸ µὲ τὸ χέρι. Ἂν ὅµως τὸ χτυπήσαµε µὲ τὴ γλώσσα µας, µὲ τὰ πικρά µας λόγια; Ἂν τὸ τραυ- µατίσαµε µὲ τὴ σκληρή, τὴ βάναυση συµπεριφορά µας; Ἂν τὸ ἀδικήσαµε σ ἕνα του δίκιο; Ἀπὸ αὐτὰ τὰ «ἂν» δὲν γλυτώνει κανεὶς εὔκολα. Τὸ ὀρφανὸ παιδὶ συχνά, πολὺ συχνά, γίνεται τὸ θῦµα. Μπορεῖ νὰ µὴν τὸ χτυποῦν πάντα οἱ ἄνθρωποι. Ὅµως τὸ κακοµεταχειρίζονται, τὸ ἐκµεταλλεύονται. (Ἰὼβ λα 21) Καὶ τὸ πιὸ φοβερὸ εἶναι ὅτι τὸ ἐκµεταλλεύονται ἠθικά. Αὐτὴ ἡ ἠθικὴ ἐκµετάλλευση τοῦ ὀρφανοῦ παιδιοῦ, πρὸ παντὸς τοῦ ὀρφανοῦ κοριτσιοῦ, εἶναι ἕνα στίγµα γιὰ τὶς πολιτισµένες κοινωνίες µας. Εἶναι µιὰ βαρβαρότητα ἀσύγκριτα χειρότερη ἀπὸ τὸν ξυλοδαρµὸ καὶ µὲ συνέπειες βαρύτατες. «Εἰ ἐπῇρα ὀρφανῷ χεῖρα...» Ἀντικρύζοντας µὲ αὐτὸ τὸ εὐρύτερο πρίσµα τὸν λόγο τοῦ Ἰώβ, ἂς θέσουµε καὶ πάλι ὑπὸ κρίση τὸ παρελθὸν καὶ τὸ παρόν µας. Ἀσφαλῶς δὲν εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις ποὺ στάθηκε µπροστά µας ἕνα ὀρφανό. (Ἕνας ἀπροστάτευτος ἄνθρωπος, ἕνας ἀνίσχυρος). Πῶς τοῦ φερθήκαµε; Μήπως τοῦ εἴπαµε λόγια σκληρὰ καὶ περιφρονητικά, µήπως παρασυρθήκαµε καὶ ἀφήσαµε νὰ ξεσπάσουν ἐπάνω του τὰ νεῦρα µας; Ἐκεῖνο ἴσως κατέφυγε σὲ µᾶς ζητώντας προστασία, ζητώντας ὑποστηρικτὴ ἔναντι ἐκείνων ποὺ τὸ καταπίεζαν καὶ τὸ τυραννοῦσαν. Καὶ µεῖς τί κάναµε; Μήπως συµµαχήσαµε µὲ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ τὸ ἀδικοῦσαν; Μήπως ὑπήρξαµε χαλαροὶ καὶ πλαδαροὶ στὴ διεκδίκηση καὶ ἀποκατάσταση τοῦ δικαίου; Μήπως κλείσαµε τὰ αὐτιά µας στὸ κλάµα τοῦ ὀρφανοῦ, διότι µᾶς ἐνοχλοῦσε; Καὶ ὅλο αὐτὸ τὸ θεωροῦµε τίποτα καὶ σηκώνουµε τὰ χέρια µας ἀφελέστατα, γιὰ νὰ δηλώσουµε ὅτι εἴµαστε ἀθῶοι; * * * «Εἰ ἐπῇρα ὀρφανῷ χεῖρα...» Κάτι τέτοιο εἶναι ἄνανδρο. Ἡ κακοµεταχείρηση τοῦ ὀρφανοῦ, ἡ ὁποιαδήποτε κακοµεταχείρηση -µὲ τὰ χέρια, τὰ λόγια, τὴ συµπεριφορὰ- εἶναι ἁπαράδεκτη. Ἂν ὑπάρχουν στὸν κόσµο ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν ἀνάγκη στοργῆς, εὐγενικῆς συµπεριφορᾶς καὶ περιµένουν διψασµένοι τὸν καλό µας λόγο, αὐτοὶ εἶναι οἱ ὀρφανοί. ὲν ἀνήκουν στὴν τάξη τῶν ἰσχυρῶν καὶ µεγάλων. Εἶναι ἀπροστάτευτοι. Ἂς τοὺς δείξουµε µὲ τὴ στάση µας, ὅτι δὲν εἶναι µόνοι καὶ ἐγκαταλελειµµένοι. Ἂν στερήθηκαν τὸν πατέρα, ὁ Θεὸς τοὺς στέλνει ἄλλους, γιὰ νὰ τοὺς προστατεύσουν καὶ νὰ διαφυλάξουν τὸ δίκαιό τους. Καὶ αὐτοὶ οἱ ἄλλοι ἂς εἴµαστε ἐµεῖς µέσα σ ἕναν κόσµο τόσο βάναυσο, σὲ µιὰ κοινωνία ποὺ δὲν ξέρει παρὰ νὰ προσβάλλει καὶ νὰ βασανίζει. Ἀντί νὰ σηκώσουµε ἀπειλητικὰ τὸ χέρι, ἂς τοὺς τὸ ἁπλώσουµε σὲ µιὰ χειρονοµία φιλικὴ καὶ ἐγκάρδια. Ἀντὶ νὰ τοὺς ἐξευτελίσουµε ἂς τοὺς µιλήσουµε µὲ εὐγένεια καὶ τιµή. Εἶναι τὰ παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, στὰ ὁποῖα ἀξίζει κάθε τιµή. Ἂς παρακαλέσουµε τὸν Πατέρα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ: Κύριε, ἀξίωσέ µας νὰ τεθοῦµε στὴν ὑπηρεσία τῶν ὀρφανῶν. Τῶν ὀρφανῶν ποὺ θὰ στείλεις κοντά µας...

3 «Τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνοµα» 5 Ὅταν ἀπευθυνόµαστε στὸ θεῖο πρόσωπο τοῦ Λυτρωτή µας Ἰησοῦ, δὲν ζοῦµε ἁπλῶς στὴν ἀτµόσφαιρα τῆς νοσταλγίας. Τοῦ ἀνοίγουµε τὴν πόρτα τῆς καρδιᾶς µας καὶ τὸν δεχόµαστε µέσα µας. Τὸν κάνουµε ἔνοικο τῆς ψυχῆς µας. Ἕνα ὁποιοδήποτε πρόσωπο εἶναι δυνατὸν νὰ τὸ νοσταλγεῖς, νὰ τὸ σκέπτεσαι κι ὅµως νὰ αἰσθάνεσαι πὼς εἶναι µακριά σου. Σὲ χωρίζουν ἀπὸ αὐτὸ ἀποστάσεις τόπου καὶ χρόνου, κατοικεῖ σὲ κάποια µακρινὴ χώρα. Κι ἐνῶ τὸ ἀγαπᾶς, δὲν µπορεῖς νὰ τρέξεις κοντά του ἢ δὲν µπορεῖ νὰ τρέξει ἐκεῖνο κοντά σου. Ἢ εἶναι χρόνια πολλὰ ἀπὸ τότε ποὺ ἔσβησε ἡ πνοή του στὴ γῆ, πέρασε τὴν πύλη τοῦ τάφου καὶ τώρα ζεῖ σ ἕναν κόσµο ποὺ σοῦ εἶναι ἀπρόσιτος. Ἔτσι ἡ ανάµνησή του µένει µέσα σου ἁπλὴ ἀνάµνηση. ὲν µπορεῖ νὰ γίνει ἐπικοινωνία, ζωντανὸς σύνδεσµος καὶ ταύτιση ἐπιδιώξεων καὶ ψυχῶν. ὲν συµβαίνει ὅµως τὸ ἴδιο µὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου καὶ µὲ τὸ ὄνοµα τοῦ Κυρίου. Ὅταν προσηλώνουµε τὴ σκέψη µας σ Αὐτὸν κι ὅταν κυκλοφοροῦµε στὰ χείλη µας τὸ λατρευτὸ ὄνοµα Ἰησοῦς, µιὰ αὔρα λεπτὴ πνέει στὴν καρδιά µας. Εἶναι ἡ αὔρα τῆς παρουσίας του. Τὸν αἰσθανό- µαστε νὰ θρονιάζεται µέσα µας. Νὰ «θέτῃ τὴν σφραγῖδα του ἐπὶ τὴν καρδίαν µας» (Ἆσµα η 6). Νὰ βάζει τὴ σφραγίδα του στὴν ψυχή µας. Καὶ νὰ ἑνώνεται ἡ ψυχή µας µαζί του. Φυσικά, ἡ κοινωνία αὐτὴ καὶ ἡ ἑνότητα αὐτὴ εἶναι µυστηριώδης. Οὔτε φωτογραφίζεται οὔτε µετριέται οὔτε ἑρµηνεύεται µὲ λογικοὺς συλλογισµούς. Μόνο τὴ ζοῦµε. Τὴν ἀπολαµβάνουµε ἐσωτερικά, βαθιά. Αἰσθανόµαστε ὅτι ζοῦµε «ἐν τῷ Χριστῷ» κι ὅτι ὁ Χριστός «ζῇ ἐν ἡµῖν». Ἔτσι ἀθόρυβα, δηµιουργεῖται µέσα µας µιὰ µεταµόρφωση. Ἤρεµα, ἁπαλὰ ἡ καρδιά µας ἀναπλάθεται. Γίνεται θεοειδὴς καὶ θεοφόρος. * * * Μὲ τὸ µεταµορφωµένο αὐτὸ ἐσωτερικὸ βάθος ἀντιλαµβανόµαστε τελείως διαφορετικὰ τὸν ἐξωτερικό, ὑλικὸ κόσµο. Ὅταν ξεχνᾶµε τὸν Ἰησοῦ, ὁ φθαρτὸς κόσµος µᾶς τροµάζει µὲ τὴν ὑλικότητά του καὶ τὴ φθαρτότητά του. ὲν βρίσκουµε σ αὐτὸν κανένα νόηµα. Αἰσθανόµαστε νὰ µᾶς κυριεύει ἡ ἀπογοήτευση καὶ ἐπαναλαµβάνουµε στερεότυπα τὴν ἀπαισιόδοξη διαπίστωση τοῦ σοφοῦ Σολοµῶντος: «Ματαιότης µαταιοτήτων, τὰ πάντα µαταιότης» (Ἐκκλησ. α 2). Ὅταν ὅµως ὁ Κύριος βρίσκεται θρονιασµένος στὴν ψυχή µας κι ὅταν µὲ τὰ δικά του µάτια κοιτᾶµε τὸ ὑλικὸ σύµπαν, τότε ὅλα ἀλλάζουν. Ἀποκτοῦν ἕνα νόηµα. Βλέπουµε τὰ διάφορα στοιχεῖα, ποὺ ἀπαρτίζουν τὸν κόσµο, ὄχι σὰν τυχαῖα κι ἀδέσποτα ἐξαρτήµατα ἀλλὰ σὰν δηµιουργήµατα ποὺ πλάστηκαν ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ ηµιουργοῦ. ιακρίνουµε πίσω ἀπὸ τὸν καθένα τὸν Πλάστη ποὺ τὰ φιλοτέχνησε καὶ ποὺ τὰ συγκρατεῖ καὶ τὰ ἁρµόζει σ ἕνα πειθαρχικὸ σύνολο. Τὰ καταστροφικὰ ξεσπάσµατα τῆς ὕλης δὲν µᾶς τροµάζουν. Ἔχουµε τὸν τρόπο καὶ τὸ κλειδὶ νὰ τὰ ἐξηγήσουµε. Ξέρουµε πὼς καὶ ἡ φὺση, µὲ τὴν πτώση τοῦ ἀνθρώπου ἔχασε τὴν πρώτη ἁρµονία καὶ ἰσορροπία της καὶ «συστενάζει καὶ συνωδίνει» (Ρωµ. η 22) καὶ µετέχει στὴ φθορά. Εἲµαστε ὅµως καὶ ἀπόλυτα βέβαιοι πὼς θὰ ἔλθει ἡ ἡµέρα κατὰ τὴν ὁποία «καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ» (Ρωµ. η 21) καὶ θὰ γίνουν «τὰ πάντα καινά» (Ἀποκ. κα 5) καὶ σ ὅλα ἐπάνω θὰ δεσπόζει τὸ ἅγιο ὄνοµα τοῦ Ἰησοῦ. Ὅµως δὲν στεκόµαστε µονάχα στὴν ἄλογη δη- µιουργία µ ἕναν τρόπο τελείως διαφορετικό, ἀλλὰ καὶ µπροστὰ στὸ λογικὸ πλάσµα, στὸν ἄνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι πιὰ γιὰ µᾶς ἁπλῶς ἡ ζων τανὴ ὕπαρξη ἢ ἡ µονάδα, ἀλλὰ ἡ εἰκόνα τοῦ Ἰησοῦ µας, ὁ ἀδελφός του. Ξέρουµε, τὸ µαθαίνουµε ἀπὸ τοὺς Εὐαγγελιστές, ὅτι µετὰ τὴν Ἀνάσταση, φανερώθηκε ὁ Κύριος στοὺς µαθητές του «ἐν ἑτέρᾳ µορφῇ» (Μάρκ. ιστ 12). Παρουσιάστηκε σὰν ἄγνωστος ταξιδιώτης στὸ δρόµο πρὸς Ἐµµαούς, σὰν κηπουρὸς ἔξω ἀπὸ τὸ ἄδειο µνηµεῖο, σὰν ξένος στὴν ἀκροθαλασσιὰ τῆς Γεννησαρέτ. Ἄραγε δὲν παρουσιάζεται καὶ σήµερα, µὲ τὴ µορφὴ τοῦ κηπουροῦ ἢ τοῦ ταξιδιώτη ἢ τοῦ ξένου ἢ τοῦ πεινασµένου ἢ τοῦ ὀρφανοῦ; Ἀσφαλῶς, ναί. Γιατὶ µᾶς τὸ εἶπε πὼς οἱ φτωχοὶ καὶ οἱ κατατρεγµένοι εἶναι ἀδέλφια του καὶ ἡ παρουσία τους εἶναι παρουσία δική του. Ὅταν µὲ τὴν προσευχὴ ἀναζητᾶµε τὸν Κύριό µας, τὰ λέπια τῆς ἰδιοτέλειας πέφτουν ἀπὸ τὰ µάτια µας καὶ µποροῦµε νὰ τὸν δοῦµε στὸ στεγνὸ πρόσωπο, στὰ κλαµµένα µάτια, στὴ θλιµµένη ἔκφραση τῶν δυστυχισµένων ἀδελφῶν µας. Τοὺς βλέπουµε ὅλους αὐτοὺς ὄχι σὰν ξένους οὔτε σὰν ἁπλὰ κοµµάτια τῆς ἀνθρώπινης µάζας, ἀλλὰ σὰν προσωπικότητες ἀναντικατάστατες, γιὰ τὶς ὁποῖες «Χριστὸς ἀπέθανε» (Α Κορινθ. η 11). «Βλέπο- µεν τὸ πρόσωπόν των ὡς ἂν τις ἴδοι πρόσωπον Θεοῦ» (Γεν. λγ 10). Καὶ τοὺς ἐκτιµοῦµε καὶ τοὺς σεβόµαστε καὶ τοὺς ὑπηρετοῦµε. Ἰησοῦ µου, τὸ ὄνοµά σου πλάθει µέσα µου ἐντελῶς καινούργια ἀντίληψη γιὰ τὸν κόσµο. Μοῦ δίνει καινούργια µάτια, καινούργια αὐτιά, καινούργια καρδιά. Σ εὐχαριστῶ! 75

4 Εἰσελθόντι αὐτῷ εἰς Καπερναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος. Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου. Καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ματθ. η 5-13 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ρωµ. στ μου, ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασε καὶ εἶπε τοῖς ἀκολουθοῦσιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῳ ὕπαγε καὶ ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. Καὶ ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ. Ο ΥΠΗΡΕΤΗΣ «Κύριε, ὁ παῖς µου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόµενος». ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 76 Σήµερα ὑπάρχει τεράστια ζήτηση καὶ ἀσήµαντη προσφορὰ στὸ θέµα αὐτό. Ὁ ὑπηρέτης ἢ ἡ «ὑπηρεσία» εἶναι πρόσωπα ποὺ ἐπίµονα ἀναζητοῦνται καὶ ὅµως δὲν βρίσκονται. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ µᾶς θέτουν ἕνα θέµα ποὺ τὸ κάνει ἐπίκαιρο τὸ σηµερινὸ Εὐαγγέλιο, καθὼς µιλᾶ γιὰ τὴν εὐγενικὴ συµπεριφορὰ ἑνὸς εἰδωλολάτρη κυρίου πρὸς τὸν ὑπηρέτη του. ΕΙΝΑΙ Α ΕΛΦΟΣ ΜΑΣ ὲν ἦταν Χριστιανὸς βεβαίως οὔτε καὶ µέλος τοῦ Ἰσραὴλ ὁ ρωµαῖος ἑκατόνταρχος τῆς Καπερναούµ. Εἶχε κάθε δικαίωµα, ὅπως συνηθιζόταν τότε στὴν εἰδωλολατρικὴ κοινωνία, νὰ φέρεται πρὸς τὸν ὑπηρέτη του σὰν σὲ «ὄργανο καὶ κτῆµα ἔµψυχο», ὄχι σὰν σὲ ἄνθρωπο ἀλλὰ σὰν σὲ «πράγµα». Καὶ ὅµως ὁ ἀφέντης διαγράφει αὐτὸ τὸ δικαίωµα ποὺ τοῦ ἔδινε ὁ νόµος καὶ τοῦ φέρεται µὲ ἕνα τέτοιο τρόπο ποὺ πολλοὶ σηµερινοὶ «Χριστιανοὶ» θὰ τὸν ζήλευαν. Ἀρρώστησε ὁ ὑπηρέτης καὶ τὸ ἀφεντικὸ δὲν ἀδιαφόρησε. Ἔτρεξε παντοῦ σὲ γιατροὺς καὶ φάρµακα. Βλέπει ὅτι δὲν γίνεται τίποτα; Τρέχει στὸν Χριστὸ καὶ γονατίζει ἐµπρός του καὶ τὸν παρακαλεῖ. Τοῦ λέει: Κύριε ὁ ὑπηρέτης µου εἰναι κατάκοιτος. Εἶναι στὸ σπίτι παράλυτος, βασανίζεται τροµερὰ ἀπὸ πόνους. Θεράπευσέ τον. Αὐτὸς ὁ ἀξιω- µατικὸς εἶναι γονατιστὸς µέσα στὸ δρόµο ὄχι γιὰ τὸ «σπλάχνο» του, µὰ γιὰ τὸν δοῦλο του! Πῶς νὰ µὴν τὸν θαυµάσει κανεὶς ὄχι µόνο γιὰ τὴν πίστη ποὺ ἔδειξε στὸν Κύριο, µὰ γιὰ τὴν φιλάνθρωπη στάση του πρὸς τὸν δοῦλο του; Ἔτσι ὁ ἑκατόνταρχος γίνεται δάσκαλός µας µὲ τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὸν ὑπηρέτη του καὶ ὑπόδειγµα εὐγενικῆς συµπεριφορᾶς ἀπέναντι ὅλων τῶν συνανθρώπων µας. Αὐτὴ τὴν εἰλικρινὴ ἀγάπη, τὴν στοργή, θὰ λέγαµε, τὴν συναντᾶµε καὶ στὸν ἀπόστολο Παῦλο. Ἡ πρὸς Φιλήµονα ἐπιστολή του µᾶς τὸ λέει τόσο καθαρὰ καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ διαβασθεῖ ἀπὸ ὅλους πολλὲς φορές. Ὁ βοηθὸς ἢ ἡ βοηθὸς ποὺ ἐργάζονται στὸ σπίτι, ἀλλὰ καὶ γενικότερα ὁ κάθε ὑπάλληλος, δὲν εἶναι «δοῦλοι», γιὰ νὰ ξεσποῦν οἱ κύριοι καὶ οἱ προϊστά- µενοι ἐπάνω τους. Εἶναι ἄνθρωποι ποὺ «ἠγοράσθησαν τιµῆς», ποὺ ἐλυτρώθηκαν «τιµίῳ αἵµατι» εἶναι «ἀδελφοὶ ἀγαπητοί». Γι αὐτὸ ἀξίζουν τῆς ἀγάπης, τοῦ σεβασµοῦ καὶ τῆς ἐκτιµήσεώς µας. Καὶ ἀδυναµίες ἂν ἔχει, ἐφ ὅσον ἀναγνωρίζει τὰ λάθη του καὶ δείχνει διάθεση διορθώσεως, πρέπει νὰ ἀντιµετωπισθεῖ µὲ κατανόηση καὶ πολλὴ καλοσύνη. ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ Αὐτὴ εἶναι µιὰ ἄλλη ἀλήθεια ἡ ὁποία προβάλλει σήµερα ἐµπρός µας. Ὁ ρωµαῖος ἀξιωµατικὸς ἦταν βέβαια ὁ κύριος, ἦταν ὅµως καὶ ὁ «ὑπὸ ἐξουσίαν» ἀνώτερός του ἂν καὶ ἦταν ὑπηρέτης ἑνὸς ἄλλου κυρίου, ποὺ λεγόταν νόµος κρατικός. Συγχρόνως ἦταν ἔτσι µὲ µιὰ γενικὴ ἄποψη καὶ ὑπηρέτης τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου. Λησµονοῦµε πολλὲς φορὲς ὅτι εἴµαστε ὑπηρέτες ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου µέσα στὴν κοινωνία µας. Εἶναι τόσο ἀναγκαῖο νὰ τὸ σκεπτόµαστε. Ὁ ἑκατόνταρχος ὅµως µὲ τὴν ὅλη στάση του, ἀποδεικνύεται καὶ δοῦλος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. «Κύριε, τοῦ εἶπε, µὴν ἐνοχλεῖσαι νὰ ἔλθεις στὸ σπίτι µου, γιατὶ ἐγὼ δὲν εἶµαι ἄξιος νὰ σὲ δεχθῶ κάτω ἀπὸ τὴ στέγη µου» (Λουκ. ζ 6). Στὸ σηµεῖο αὐτὸ προβάλλει ἡ βασικὴ ίδιότητά µας ὡς ὑπηρετῶν τοῦ Κυρίου. Εἴµαστε οἱ «δοῦλοι τοῦ Θεοῦ». Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὀνοµάζει τὸν ἑαυτό του «δοῦλον Χριστοῦ» καὶ αὐτὴ ἡ φράση µπορεῖ νὰ τεθεῖ στὸ στόµα ὅλων τῶν Χριστιανῶν. Αὐτὴ τὴν ἔννοια ἔχει καὶ ἡ ὀνοµασία ὁ «ἀφέντης Χριστὸς» ποὺ ὁ λαός µας λέει γιὰ τὸν Κύριο. Πράγµατι ἀπὸ τότε ποὺ ὁ Σωτήρας τοῦ κόσµου µᾶς ἐξαγόρασε «ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόµου τῷ τιµίῳ του αἵµατι» πάνω στὸν Γολγοθᾶ, ἀπὸ τότε δὲν ἀνήκουµε πιὰ στὸν ἑαυτό µας. Εἴµαστε «δοῦλοι Χριστοῦ». Θέληµά µας «τὸ θέληµα τοῦ Κυρίου». ὲν µπορεῖ ὁ πιστὸς νὰ ζεῖ ὅπως τοῦ ἀρέσει. Ὁ δοῦλος κάνει τὸ πρόστα γµα τοῦ κυρίου του, ὁ ὑπηρέτης τοῦ Χριστοῦ ὑπηρετεῖ ἀποκλειστικὰ τὸν Κύριο καὶ Θεό του. Τὸ νὰ εἶναι ὅµως ὁ Χριστιανὸς δοῦλος τοῦ Χριστοῦ αὐτὸ εἶναι µιὰ ἐλευθερία. Γιατὶ ὁ δοῦλος τοῦ Χριστοῦ εἶναι καὶ ὁ ἀπελεύθερος τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅποιον ἐλευθερώσει ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὴν ἁµαρτία αὐτὸς εἶναι ὁ πραγµατικὰ ἐλεύθερος, γιατὶ ἡ ἁµαρτία εἶναι ἐκείνη ποὺ κυρίως ὑποδουλώνει τὸν ἄνθρωπο. «Μέγα ὄντως ἀξίωµα» τὸ νὰ εἶναι κανεὶς δοῦλος Κυρίου. Αὐτὸς «οὐδενὸς ἄλλου καταδέξεται δοῦλος γενέσθαι», τονίζει ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος. Ἂς ἐνθυµούµεθα πάντοτε τὸν λόγο τοῦ Κυρίου: «Ἐγὼ ἐν µέσῳ ὑµῶν εἰµι ὡς ὁ διακονῶν» καὶ «ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν» (Ματθ. κ 28) καὶ µὲ αὐτὸν ἂς ρυθµίζουµε τὴν ζωή µας καὶ τὶς σχέσεις µας µὲ τοὺς συνανθρώπους µας.

5 Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. Οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. Ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ὃς δ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΥΝΟ ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ματθ. ε ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Τίτ. γ 8-15 ΦΑ ΡΟ Ι «Ὑµεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσµου». Ἀποστολὴ τῶν Χριστιανῶν εἶναι νὰ φωτίζουν. Οἱ πιστοὶ εἶναι οἱ φάροι «τῶν τοῦ βίου πλωτήρων», δηλαδὴ τῶν ἀνθρώπων µέσα στὸ πέλαγος τῆς ζωῆς. Αὐτὸ σηµαίνει «ὑµεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσµου» (Ματθ. ε 14). Ἦταν κάποτε σβηστοί, δίχως φῶς, χωρὶς νὰ ἐκπέµ πουν τὰ φωτεινά τους σήµατα, ποὺ τόση χαρὰ δίνουν στοὺς ταξιδιῶτες τῆς ζωῆς. Ὁ καθένας τους ψιθύριζε «ἐν νυκτὶ τὸν βίον µου διῆλθον ἀεί σκότος γὰρ γέγονε καὶ βαθεῖα µοι ἀχλὺς ἡ νὺξ τῆς ἁµαρτίας». ὲν ἔχει ὅµως σηµασία αὐτό, ἂς ἦταν παιδιὰ τῆς νύχτας. Κάποτε ἦλθε κοντά τους ἕνα φῶς ποὺ δὲν ἔµοιαζε µὲ κανένα ἄλλο, ἦλθε τὸ «Φῶς τοῦ κόσµου». Καὶ τὸ δέχθηκαν, ὅπως τὸ δέχθηκε ὁ ὁδοιπόρος τῆς αµασκοῦ. Μετενόησαν, ἀνταποκρίθηκαν στὴν κλήση τῆς νέας ζωῆς. Ἔβαλαν τέρµα στὸ σκοτάδι. Εἶπαν: Εἴµαστε «ποτὲ σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ» (Ἐφεσ. ε 8). Ἔτσι ἄρχισε τὸ ἄναµµα πολλῶν φάρων. Καὶ µετὰ τὸ ξεκίνηµα ἔρχεται Η ΠΟΡΕΙΑ Σκοπὸς ἑνὸς Χριστιανοῦ εἶναι νὰ περιπατεῖ µέσα στὸ φῶς. Ἡ φωτεινὴ αὐτὴ πορεία εἶναι κάτι τὸ «κατεπεῖγον» (Ζιγαβηνός). Ἐὰν θελήσουµε νὰ ἀναλύσουµε αὐτὴ τὴ φωτεινὴ δέσµη ποὺ λέγεται ἐνάρετη ζωή, θὰ εἴχαµε τὰ ἑξῆς στοιχεῖα: Ὁ Χριστιανὸς εἶναι τὸ φῶς τοῦ κόσµου, εἶναι φωτεινὸς ἄνθρωπος, ὅταν πρῶτον πιστεύει στὸ Φῶς τὸ µόνο καὶ µεγάλο, τὸν Ἰησοῦ. Ὅταν ἀναγνωρίζουµε ὡς Κύριο καὶ Θεό µας τὸν Χριστό, ὅλες τὶς ὧρες τῆς ζωῆς µας καὶ τὴν Κυριακή, ἀλλὰ καὶ τὴν ευτέρα ὅταν ὑπακούουµε στὸ θέληµά Του καὶ τότε ποὺ δὲν µᾶς κοστίζει, ἀλλὰ καὶ ὅταν ἀπαιτεῖ θυσία, τότε κι ἐµεῖς γινόµαστε φωτεινοί. Εἴµαστε ὀλοφώτεινοι. «Υἱοὶ φωτός» (Ἰωάν ιβ 36). εύτερο στοιχεῖο ἀπαραίτητο εἶναι ὁ φωτεινὸς ἐξοπλισµός, τὰ ὅπλα τοῦ φωτός (Ρωµ. ιγ 12). Ἕνας ἄνθρωπος ὅταν κρατᾶ κάποιο λυχνάρι, τότε φωτίζεται καὶ φωτίζει µέσα στὴ νύχτα. Καὶ ὁ Χριστιανὸς χωρὶς τὰ φωτεινὰ ἔργα οὔτε φωτίζεται οὔτε φωτίζει ἄλλους. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος µᾶς ἀναφέρει τρία φῶτα ποὺ µᾶς κάνουν φωτεινούς. Τὸ ἕνα εἶναι ἡ πίστη, γιὰ τὴν ὁποία µιλήσαµε, τὸ δεύτερο εἶναι ἡ ἀγάπη καὶ τὸ τρίτο ἡ ἐλπίδα (Α Θεσ. ε 8). Μπορεῖ νὰ λέει κάποιος ὅτι εἶναι καλὸς Χριστιανός. Γιατὶ πηγαίνει στὴν ἐκκλησία, ἀνάβει τὸ καντήλι του καθηµερινά, δὲν παραλείπει τὴν προσευχή του. Γιὰ τὶς ἀρετές του εἴµαστε ἕτοιµοι νὰ τὸν συγχαροῦµε. Κόβεται ὅµως ἡ χαρά µας γιατὶ αὐτὸς ὁ καλὸς Χριστιανός, δὲν εἶναι «ἄρτιος», πταίει «ἐν ἑνί», δὲν ἀγαπᾶ. Ἔτσι ὅµως «γέγονεν πάντων ἔνοχος». Γιατὶ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ποὺ νοµοθέτησε τὸν ἐκκλησιασµὸ ἢ τὴν πίστη, ὁ ἴδιος νοµοθέτησε καὶ τὴν ἀγάπη. Μπορεῖ νὰ λέει ὅτι εἶναι καλὸς ἄνθρωπος, ὅτι «ζῆ ἐν τῷ φωτί». Ἐν τούτοις ὅµως ἀφοῦ τὸν ἀδελφό του, τὸν πλησίον του, τὸν γείτονά του, τὸν συγγενὴ του, τὸν µισεῖ καὶ τὸν φθονεῖ ἢ τοῦ φέρεται µὲ σκληρότητα καὶ κακία καὶ δὲν τοῦ λέει οὔτε µιὰ καληµέρα, αὐτὸς «ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστί». Γι αὐτὸ ὀ παντογνώστης Θεὸς ἐπισηµαίνει τὸν κίνδυνο καὶ βροντοφωνάζει: προσέχετε νὰ µὴ σβηστεῖ τὸ φῶς σας, τὸ φῶς τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀγάπης σας. Γιατὶ ἂν «τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον;» (Ματθ. στ 23). ΤΟ ΤΕΡΜΑ Τὰ παιδιὰ τοῦ φωτός, οἱ υἱοὶ τῆς ἡµέρας, ποὺ ἔχουν συνεχὴ ἐπικοινωνία µὲ τὸν Θεὸ τῶν φώτων, κατευθύνονται σ ἕνα ὁλοφώτεινο τέρµα. Ἀφοῦ πιστεύουν καὶ ἀγαποῦν µποροῦν καὶ νὰ ἐλπίζουν τὴν «ἐλπίδα τῆς σωτηρίας». Ὁ Θεὸς τὰ παιδιά Του ποὺ ζοῦν φωτεινά, ὄχι µόνο τὰ λυτρώνει ἀπὸ τὴν ὀργή, ἀλλὰ τὰ προορίζει «εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Α Θεσ. ε 9). Ὁ κόσµος ἂς φεύγει, ὁ δρόµος ἂς λιγοστεύει. Ὁ Χριστιανός, ποὺ εἶναι παιδὶ φωτός, δὲν ἀνησυχεῖ ὅπως τόσοι καὶ τόσοι ποὺ ἔζησαν τῆς νύχτας τὴ ζωή. Αὐτὸς γνωρίζει καλὰ ὅτι, ὅταν τελειώνει αὐτὸς ὁ ἐπίγειος δρόµος, ἀνοίγεται µπροστά του ἕνας ἄλλος, ὁ πιὸ σπουδαῖος, ὁ δρόµος τῆς αἰωνιότητος. Αὐτὸ τὸ τέρµα εἶναι ἕνας τόπος ὁλόφωτος ποὺ τὸν διψᾶ ἡ κάθε ψυχή. Γι αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία εὔχεται γιὰ κάθε παιδί της νὰ φθάσει «ἐν τόπῳ φωτεινῷ». Εἶναι µόχθος µέσα στὴ φοβερὴ νύχτα «τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ ἀπατεῶνος» νὰ κρατᾶς τὴν λαµπάδα σου ἀναµµένη, νὰ ζεῖς χριστιανικά! ίνει ὅµως κουράγιο ἡ ἐλπίδα τῆς σωτηρίας. Ἡ σκέψη, πὼς ὅλοι ἐκεῖνοι, ποὺ εἶναι τώρα στὴν ἄνω Ἱερουσαλήµ, στὴν πόλη ποὺ τὴν φωτίζει ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ «ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον» (Ἀποκάλ. κα 23), «διῆλθον διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος», τονώνει στὸν καλὸ ἀγῶνα. Ζεσταίνει τὴν καρδιὰ νὰ µὴ λυποψυχήσει. Τρέφει τὴν ἐλπίδα πὼς ἡ δόξα τοῦ Κυρίου θὰ ἀνατείλη καὶ σὲ µᾶς. Ναί, ὅσοι εἶναι φάροι Χριστοῦ, ὅσοι µὲ τὴν ἐνάρετη ζωή τους εἶναι «υἱοὶ φωτὸς» καὶ «φωστῆρες ἐν κόσµῳ» αὐτοὶ δὲν θὰ σβήσουν ποτέ. Καὶ τότε ποὺ ὁ ἥλιος θὰ σβήσει καὶ ἡ σελήνη θὰ ἐκλείψει καὶ τὰ ἄστρα θὰ πέσουν καὶ τότε αὐτοὶ θὰ λάµπουν «ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν» (Ματθ. ιγ 43). ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 77

6 ΙΑΛΟΓΟΣ µὲ τοὺς ἀναγνῶστες µας Συγκρίνονται τὰ ἀσύγκριτα; 78 «Πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ εἶπε καὶ δίδαξε ὁ Χριστὸς τὰ εἶπαν πιὸ µπροστὰ καὶ διάφοροι σοφοὶ τῆς ἀρχαιότητας. Καὶ ὁ Χριστιανισµὸς δὲν εἶναι παρὰ µιὰ ὡραία φιλοσοφία. Μπορεῖτε νὰ µοῦ πεῖτε ποιὰ εἶναι ἡ διαφορὰ ἀνάµεσα στὴ χριστιανικὴ διδασκαλία καὶ στὰ διάφορα φιλοσοφικὰ συστήµατα;» Μιλᾶµε γιὰ διαφορά, ὅταν συγκρίνουµε τὰ ἀσύγκριτα; Τί σύγκριση νὰ γίνει ἀνάµεσα στὸ ἄπειρο καὶ τὸ πεπερασµένο, στὸ θεῖο καὶ στὸ ἀνθρώπινο, στὸ οὐράνιο καὶ στὸ γήινο; Πῶς νὰ συγκρίνουµε τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ µὲ τὰ φιλοσοφικὰ συστήµατα τῶν ἀνθρώπων, ἔστω καὶ τὰ πιὸ τέλεια; Νὰ µιλήσουµε γιὰ διαφορά; Ἡ λέξη ἀστρονοµικὴ τίποτε δὲν ἀποδίδει. Βεβαίως ὑπάρχουν µερικὲς ἐξωτερικὲς ὁµοιότητες. Ὑπάρχουν ὅµως τόσες καὶ τέτοιες βασικὲς διαφορές, ὥστε νὰ µὴ γίνεται σύγκριση. Μιλᾶµε γιὰ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. Συχνὰ παρο- µοιάζεται µὲ τὸ σπόρο. Εἶναι µιὰ εἰκόνα τόσο Τ Ε αγγέλιο το Χριστο π ρξε σπόρος π τ ν πο ο βλάστησε πολιτισµός. σπόρος ζωντανός, χι «πλαστικός», πο µπορε κα σή- µερα κα σ κάθε ποχ ν κάνει τ -διο θα µα. ἐκφραστική. «Ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ» (Λουκ. η 11) εἶπε ὁ Κύριος. Λοιπόν, ο σπόρος ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Σπόρος, ἂς ποῦµε καὶ ὁ ἀνθρώπινος λόγος καὶ ὁ πιὸ φιλοσοφηµένος. Μεγάλη ἐξωτερικὴ ὁµοιότητα. Καὶ ἡ ἐσωτερικὴ διαφορά; Ὁ ἕνας εἶναι ζωντανός. «Ζῶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ ἐνεργής» (Ἑβρ. δ 12). Καὶ ὁ ἄλλος; Ὁ ἄλλος εἶναι σπόρος κι ἐκεῖνος, ἀλλά... πλαστικός. Ὁ ἕνας εἶναι ζωντανὸς καὶ ἐνεργὸς καὶ ὅταν πέσει σὲ γόνιµο ἔδαφος ρίχνει ρίζες, ἀνα- µοχλεύει τὸ ἔδαφος, φυτρώνει, γίνεται δέντρο, ἁπλώνει κλάδους, γεµίζει φύλλωµα, δένει καρπούς. Στὶς πυκνὲς φυλλωσιές του τραγουδοῦν τὰ πουλιά. Στὴν παχιὰ σκιά του ξαποσταίνουν οἱ διαβάτες. Ἂς σπείρουµε τώρα τὴ γῆ µὲ τοὺς πιὸ ὡραίους «πλαστικοὺς» σπόρους καὶ ἂς περιµένουµε µετὰ καρπούς. Τότε θὰ δοῦµε ἂν ἡ διαφορὰ εἶναι µικρὴ ἢ µεγάλη. Σπόρος ὁ ἕνας, σπόρος καὶ ὁ ἄλλος. Ἡ διαφορά; Ὁ ἕνας εἶναι «πλαστικός»! Ἂς ἔλθουµε τώρα στὴν πραγµατικότητα, τὴν παλιὰ καὶ τὴ σύγχρονη. Προσπάθησαν κατὰ καιροὺς νὰ καλλιεργήσουν τὸν πνευµατικὸ ἀγρὸ τῆς ἀνθρωπότητας µὲ «πλαστικοὺς» σπόρους. Καὶ περίµεναν νὰ συλλέξουν καρπούς. Καὶ τὴν ἐποχὴ τῆς συγκοµιδῆς µάζευαν ἀγκάθια. Οἱ ἀνθρωπισµοὶ γίνονταν τερατοµορφισµοί. Οἱ ὑπεράνθρωποι, κτηνάνθρωποι. Οι φιλοσοφίες, ἀερολογίες. Οἱ φιλόσοφοι ἔστελναν τοὺς ἀνθρώπους στὰ θηρία ἢ ἔκαναν χρυσὲς δουλειὲς µὲ τὸ δουλεµπόριο. Τί µπόρεσαν νὰ κάνουν ἡ ἐπιστήµη, ἡ τέχνη γιὰ νὰ σώσουν τὸν ἀρχαῖο πολιτισµό; Σαρώθηκαν κάτω ἀπὸ τὸ πέρασµα τοῦ βαρβαρισµοῦ. Ἀνάµεσα στὰ καπνισµένα ἐρείπια ποὺ σώριασαν οἱ Βάνδαλοι, οἱ Γότθοι, οἱ Φράγκοι, ποιὰ ἐλπίδα ἔµενε γιὰ τὸ ξαναχτίσιµο τοῦ παλιοῦ κόσµου; Ὁ βαρβαρισµὸς µετέβαλε τότε τὴν Εὐρώπη σὲ µιὰν ἀπέραντη ἔρη- µο. Ὁ ἴδιος παγανιστικὸς νεοβαρβαρισµὸς ἀπειλεῖ καὶ σήµερα τὸν δυτικὸ πολιτισµὸ µὲ ὁλοκληρωτικὴ χρεοκοπία. Ὅµως σ ἐκείνη τὴν ἔρηµο περιφερόταν τότε µυστικὰ τὸ πνεῦµα τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶχε φέρει ὁ Χριστιανισµὸς στὴ γῆ. Μέσα σ αὐτὸ τὸ χέρσο ἔδαφος τοῦ σκοταδισµοῦ εἶχε σπαρεῖ ὁ πανσθενουργὸς λόγος τοῦ Χριστοῦ καὶ περίµενε τὶς κατάλληλες συνθῆκες γιὰ νὰ φυτρώσει, νὰ βλαστήσει καὶ νὰ δώσει τοὺς ὥριµους καρπούς του. Ἦταν ποτὲ δυνατὸν οἱ ὀρδὲς αὐτὲς τοῦ βαρβαρισµοῦ νὰ ἐκπολιτιστοῦν; Εὐκολότερο φαινόταν νὰ ἐξηµερωθοῦν θηρία παρὰ ἐκεῖνοι. Ποιὰ ἐπίδραση µποροῦσαν νὰ ἀσκήσουν πάνω σ αὐτοὺς οἱ καλογραµµένες, ἀλλὰ ἄψυχες πραγµατεῖες τοῦ Σενέκα, τοῦ Πετρώνιου, τοῦ Μάρκου Αὐρήλιου ἢ τοῦ Φίλωνα; ιδασκαλίες ποὺ µποροῦν νὰ τέρψουν καὶ νὰ µορφώσουν τὸ λογικό, δὲν τρέφουν καὶ δὲν µεταµορφώνουν τὴν ψυχή. ὲν προκαλοῦν ἐσωτερικοὺς συγκλονισµοὺς καὶ δὲν ὁδηγοῦν σὲ µετάνοια. Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸ σκότος τῆς ἄγνοιας καὶ τῆς πλάνης στὸ φῶς, ἀπὸ τὴ σκληρότητα στὴν ἡµερότητα, ἀπὸ τὰ ἀτιµωτικὰ πάθη στὴν ἀρετὴ καὶ τὴν ἁγιότητα, δὲν πραγµατοποιοῦνται µὲ ἀνθρώπινες προσταγές. Τέτοιες συγκλονιστικὲς ἀλλαγὲς µονάχα ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ «τοµώτερος ὑπὲρ πᾶσαν µάχαιραν δίστοµον» (Ἑβρ. δ 12) κατορθώνει. Τὸ φωτεινὸ παράδειγµα τῶν µαρτύρων, τῶν ἁγίων, τῶν ἡρώων τῆς πίστεως, ποὺ ἐµπνέονταν ἀπὸ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, µποροῦσαν νὰ δηµιουργήσουν πιὸ βαθεῖς συγκλονισµοὺς ἀπὸ ὅσους ὅλα τὰ συγγράµµατα τῶν φιλοσόφων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ ὑπῆρξε ὁ σπόρος ἀπὸ τὸν ὁποῖο βλάστησε ὁ πολιτισµός µας, ὁ εὐρωπαϊκὸς πολιτισµός. Ὁ σπόρος ὁ ζωντανός, ὄχι ὁ «πλαστικός», ποὺ µπορεῖ καὶ σήµερα καὶ σὲ κάθε ἐποχὴ νὰ κάνει τὸ ἴδιο θαῦµα.

7 ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Ἡ δόξα Του, δόξα µας Ἐὰν δὲν τὸ ἐπιβεβαίωνε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος στοὺς µαθητές του, ἐὰν δὲν τὸ µαρτυροῦσε τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιο µέσα στὰ βιβλία τῆς Καινῆς ιαθήκης, θὰ ἦταν ἀδύνατον νὰ τὸ πιστέψουµε, οὔτε κἂν καὶ νὰ τὸ φανταστοῦµε. Ὅτι δηλαδὴ ἐµεῖς οἱ µικροὶ ἄνθρωποι θὰ µεταµορφωθοῦµε «ἐν δόξῃ», θὰ ἀξιωθοῦµε νὰ ἀπολαύσουµε καὶ νὰ κάνουµε δική µας τὴ δόξα τοῦ Χριστοῦ. «Οἱ δίκαιοι, εἶπε, ἐκλάµψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῆ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν» (Ματθ. ιγ 43). Μὲ τὴν ἀνυπέρβλητη ἀκτινοβολία τοῦ ἥλιου παροµοιάζει ὁ Κύριος τὴ δόξα τῶν δικαίων. Θὰ λάµψουν ὄχι ὅσο ὁ ἥλιος, ἀλλὰ σὰν τὸν ἥλιο. Θὰ ἀποκτήσουν ὅµοια, ἀλλὰ πολὺ µεγαλύτερη λαµπρότητα. Ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ θὰ τοὺς διαποτίσει, θὰ γίνουν θεοειδεῖς καὶ θὰ λάµψουν λαµπρότερα ἀπὸ τὸν ἥλιο. Ἄν ὑπῆρχε κανένα ἄλλο φωτεινότερο σῶµα, µὲ ἐκεῖνο θὰ παρέβαλε ὁ Κύριος τὴ θεία λαµπρότητα τῶν δικαίων, χωρὶς καὶ ἐκεῖνο νὰ µπορεῖ νὰ τὴν παραστήσει σὲ ὅλη της τὴν ἔκταση. Στὸ ὄρος τῆς Μεταµορφώσεως ἔλαµψε τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου σὰν τὸν ἥλιο. Ἄφησε νὰ φανεῖ τόσο µόνο ἡ δόξα του ὥστε νὰ µὴν ὑπερβαίνει τὴν ἀντοχὴ τῶν µαθητῶν. Καὶ ὅµως οἱ µαθητὲς µπροστὰ στὸ ἄρρητο µεγαλεῖο τοῦ ιδασκάλου, µπροστὰ στὴν ἀπαστράπτουσα ἐκείνη λαµπρότητα σκέπασαν τὰ µάτια τους καὶ ἔπεσαν κάτω. Τρία περίπου χρόνια ἀργότερα, κάποιο µεσηµέρι ποὺ ὁ ἥλιος πληµµύριζε µὲ φῶς καὶ φλόγιζε τὰ πάντα, παρουσιάστηκε ὁ Κύριος λίγο ἔξω ἀπὸ τὴ αµασκὸ στὸν Παῦλο καὶ ἡ δόξα του ἦταν ἀσυγκρίτως λαµπρότερη ἀπὸ τὴ λαµπρότητα τοῦ ἥλιου, ὥστε ὁ Παῦλος νὰ χάσει τὸ φῶς του µπροστὰ στὸ πρωτοφανὲς ἐκεῖνο φῶς. «Ἡµέρας µέσης, διηγεῖται ὁ ἴδιος, εἶδον... οὐρανόθεν ὑπὲρ τὴν λαµπρότητα τοῦ ἡλίου περιλάµψαν µε φῶς... Καὶ οὐκ ἐνέβλεπον ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ φωτὸς ἐκείνου» (Πράξ. κστ 13, κβ 11). Τὸ φῶς ἐκεῖνο ἦταν αὐτὸς ὁ Κύριος. Στὸ ὄρος τῆς Μεταµορφώσεως ἔλαµψε σὰν τὸν ἥλιο. Ἔξω ἀπὸ τὴ αµασκὸ ἔλαµψε περισσότερο ἀπὸ τὴ λάµψη τοῦ ἥλιου. Καὶ ὅµως δὲν παρουσιάστηκε µὲ ὅλη του τὴ δόξα, διότι θὰ ἦταν τόσο συντριπτικὴ µέσα στὸ ἄπειρο µεγαλεῖο της ἡ ἔνδοξη ἐµφάνισή του, ὥστε ὁ Παῦλος καὶ ὅλοι θὰ ἔπεφταν ἀµέσως νεκροί. Καὶ στὸ ὄρος τῆς Μεταµορφώσεως ἡ ἀκτινοβολία τῆς µορφῆς του, τὰ στίλβοντα ὁλόλευκα ἐνδύ- µατά του, ἡ εὐλαβὴς ἐµφάνιση τοῦ Μωυσῆ καὶ τοῦ Ἠλία, ἡ φωνὴ τοῦ Πατέρα, ἡ ἀσύλληπτη µυστικὴ παρουσία τῶν ἀγγελικῶν ταγµάτων, ὅλα αὐτὰ ποὺ ἐξέφραζαν τὴ δόξα τοῦ Κυρίου, ἐκδηλώθηκαν ἕως ἐκεῖ µόνο ποὺ ἄντεχαν οἱ µαθητές. Ποιὰ εἶναι σὲ ὅλο τῆς τὸ βάθος καὶ πλάτος ἡ δόξα τοῦ Χριστοῦ, κανέναν ἀνθρώπινο µάτι δὲν µπορεῖ νὰ δεῖ καὶ καµιὰ ἀνθρώπινη διάνοια δὲν θὰ µπορέσει ποτὲ νὰ συλλάβει. Καὶ ὁ πρωτοµάρτυρας Στέφανος, ὅταν ὑπόδικος µπροστὰ στὸ Συνέδριο ἀντίκρισε ἀνοιχτοὺς τοὺς οὐρανοὺς καὶ «εἶδε δόξαν Θεοῦ καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. ζ 55,56) ἀκτίνες µόνο τῆς θείας µεγαλειότητας ἀντίκρισε. Πόσο ὑπέροχο καὶ ἀσύλληπτο γιὰ ἀγγέλους καὶ ἀνθρώπους θὰ εἶναι τὸ θέαµα τοῦ ἔνδοξου Κυρίου µας, ὅταν συνοδευόµενος ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀγγέλους θὰ ἔλθει ἐν ὅλῃ «τῇ δόξῃ αὐτοῦ» «ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ»! Ἔχει δίκιο ὁ ἀπόστολος Παῦλος νὰ µιλάει γιὰ τὴν ὑπερβάλλουσα δόξα καὶ γιὰ τὸν ἀσύλληπτο πλοῦτο τῆς δόξας τοῦ Χριστοῦ. Καὶ αὐτὴ τὴ δόξα θέλει ὁ Κύριος τῆς δόξας νὰ τὴν δώσει σὲ µᾶς τοὺς ἀδελφούς του. «Πορεύο- µαι ἑτοιµάσαι τόπον ὑµῖν» (Ἰωάν. ιδ 2) ἔλεγε στοὺς µαθητές του. Καὶ σὰν τόπο ἐννοοῦσε τὴ δόξα τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Θέλει νὰ µᾶς ἔχει πάντοτε κοντά του, ἀγαπητούς του ἀδελφοὺς µὲ τοὺς ὁποίους νὰ συµµερίζεται τὴν µακαριότητα καὶ τὴ δόξα τοῦ οὐρανοῦ. Στὸν Παράδεισο ὁ Κύριος; Στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός; Ἐκεῖ θέλει νὰ ἔχει -καὶ θὰ ἔχει- ὅλους τοὺς πιστούς, ὄχι ἁπλοὺς θεατές, ἀλλὰ συµµετόχους τῆς δόξας του. Ἀλλὰ δὲν εἶναι αὐτὸ µόνο. Τὸ ἀκόµη περισσότερο καταπληκτικὸ εἶναι ὅτι αὐτὰ τὰ θεῖα µεγαλεῖα θὰ εἶναι καὶ δικά µας. Θὰ διαποτιστοῦµε καὶ ἐµεῖς ἀπὸ τὴ δόξα ἐκείνου καὶ θὰ εἴµαστε λαµπροὶ καὶ ἀκτινοβόλοι ὅπως Ἐκεῖνος. «Ἀγαπητοί, λέει ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, τώρα, ὅπως τὸ Ἅγιον Πνεῦµα καὶ ἡ συνείδησις µᾶς πληροφορεῖ, γνωρίζοµε ὅτι εἴµεθα τέκνα τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ δὲν ἔχει ἀκόµη φανερωθεῖ τί θὰ εἴµεθα εἰς τὸ µέλλον, εἰς τὴν αἰωνιότητα. Τοῦτο ὅµως γνωρίζοµε καλὰ ὅτι, ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθεῖ εἰς ὅλην του τὴν δόξαν, θὰ γίνοµε καὶ ἡµεῖς ὅµοιοι µὲ αὐτὸν ἔνδοξοι» (Α Ἰωάν. γ 2. Βλέπε καὶ Ρωµ.η 17, 18 καὶ ἑξῆς). Σταµατάει ἡ σκέψη µας µπροστὰ στὴν ἀπερίγραπτη αὐτὴ δόξα ποὺ θὰ µᾶς χαρίσει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Πόσο πέροχο κα σύλληπτο γι γγέλους κα νθρώπους θ ε ναι τ θέαµα το νδοξου Κυρίου µας, ταν συνοδευόµενος π λους το ς γγέλους θ λθει ν λ «τ δόξ α το» «π θρόνου δόξης α το»! Κα α τ τ δόξα θέλει Κύριος τ ς δόξας ν τ ν δώσει σ µ ς το ς δελφούς του. 79

8 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, ἐμβὰς ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ εἰπεῖν, ἀφέωνταί σοι αἱ ΣΤ ΜΑΤΘΑΙΟΥ πλοῖον διεπέρασε καὶ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ περιπάτει; Ἵνα ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ματθ. θ 1-8 ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. Καὶ ἰδοὺ προσέφε- δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ἰακ. ε ρον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπε τῷ ἁμαρτίας, τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ ἐγερθεὶς παραλυτικῷ. θάρσει, τέκνον ἀφέωνταί σοι αἱ ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν ἁμαρτίαι σου. Καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων σου. Καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. εἶπον ἐν ἑαυτοῖς οὗτος βλασφημεῖ. Καὶ ἰδὼν ὁ Ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν καὶ ἐδόξασαν Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν ἵνα τί ὑμεῖς τὸν Θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; Τί ἀνθρώποις. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 80 Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΑΣ «Ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁµαρτίας». Στὴν Καπερναοὺµ βρισκόταν ὁ Ἰησοῦς. Τοῦ φέρνουν τότε ἕναν παραλυτικὸ γιὰ νὰ τὸν θεραπεύσει. Ὅταν εἶδε ὁ Σωτήρας τὴν πίστη τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων ποὺ τὸν µετέφεραν εἶπε στὸν παραλυτικό: «Θάρσει τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁµαρτίαι σου». Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς Γραµµατεῖς ποὺ ἦσαν παρόντες, εἶπαν µέσα τους «οὗτος βλασφηµεῖ». Καὶ ὁ Κύριος, ποὺ εἶδε στὰ βάθη τῆς καρδιᾶς τους τὶς πονηρὲς σκέψεις τους, τοὺς ἔλεγξε γιὰ τὴν ἀπιστία καὶ τὴν ἐµπάθειά τους καὶ πρόσθεσε: «Γιὰ νὰ µάθετε λοιπόν, ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ Μεσσίας, ἔχει ἐξουσία νὰ συγχωρεῖ ἁµαρτίες ἐπὶ τῆς γῆς, τότε στρέφεται καὶ διατάζει τὸν παραλυτικό: Σήκω ὄρθιος, πάρε τὸ κρεββάτι σου καὶ πήγαινε στὸ σπίτι σου». ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ Ἐφ ὅσον ὁ Ἰησοῦς Χριστός, «ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου» ἦταν συγχρόνως καὶ «ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ», τέλειος δηλαδὴ Θεός, εἶχε καὶ ἔχει κάθε ἐξουσία. Στὸ σηµερινὸ θαῦµα βλέπουµε πρῶτον ὅτι ἔχει ἐξουσία «ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁµαρτίας». Μόνον αὐτὸς καὶ τότε µὲ τὸν λόγο του καὶ σήµερα διὰ τοῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας καὶ Ἐξοµολογήσεως χαρίζει γαλήνη καὶ ἠρεµία. Ἐξαφανίζει ἔτσι τὸ βαρὺ φορτίο τῆς ἀνοµίας. Κι ἐµεῖς λοιπὸν ὅταν νιώθουµε κάποιο µολυσµὸ σαρκικὸ ἢ πνευµατικό, καὶ αἰσθανόµαστε τὸ σῶµα µας ὑποδουλωµένο σὲ πάθη ἢ καὶ τὸ πνεῦµα µας παραδο- µένο στὴν ἀπιστία καὶ στὴν πνευµατικὴ στειρότητα, ἂς τρέχουµε κοντά Του. Ὁ «υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου», ὁ Κύριος, ἔχει ἐξουσία ὡς µοναδικὸς ἰατρὸς νὰ θεραπεύει. Τὸ βλέπουµε καὶ αὐτὸ στὸ σηµερινὸ ἀνάγνωσµα. Στὴν ἀρρώστια σου φώναξε µαζὶ µὲ τὸν γιατρὸ καὶ τὸν Θεό. Τὸ ἕνα δὲν ἀποκλείει τὸ ἄλλο, ἀφοῦ καὶ τὸν γιατρὸ «ἔκτισε Κύριος παρὰ γὰρ Ὑψίστου ἐστὶν ἴασις» (Σοφ. Σειρὰχ λη 1). Ἂς µὴ λησµονοῦµε ὅµως καὶ τὸ «πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡµῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώµεθα». Ἔχουν πάντοτε ἐπικαιρότητα οἱ λόγοι τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος: «Τέκνον, ἐν ἀρρωστήµατί σου µὴ παράβλεπε, ἀλλ εὖξαι Κυρίῳ καὶ αὐτὸς ἰάσεταί σε». Καὶ συγχρόνως «καὶ ἰατρῷ δὸς τόπον, καὶ γὰρ αὐτὸν ἔκτισε Κύριος, καὶ µὴ ἀποστήτω σου, καὶ γὰρ αὐτοῦ χρεία» (Σοφ. Σειρὰχ λη 12). Πάντα σκύβει «ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου» µὲ στοργὴ στὴν πονεµένη ἀνθρώπινη φύση. Θεραπεία λοιπὸν πνευµατική, ἴαση τῆς ψυχῆς. Ἀλλὰ καὶ θεραπεία ὄχι σπανίως σωµατική. Εἶναι ἡ θεραπεία ποὺ προσφέρει ὁ «υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου», ὁ Χριστός. Βρίσκονται στὴν ἐξουσία του καὶ τὰ δυὸ αὐτά. Καὶ µᾶς τὰ προσφέρει ὅταν καταφεύγουµε µὲ πίστη καὶ ὑπακοή. Συγχρόνως ὅµως ὁ Σωτήρας µᾶς δίνει καὶ ἄλλο ἀγαθό. Μᾶς χαρίζει καὶ τὴν πάνσοφη καθοδήγησή του, ὡς οὐράνιος καθοδηγητής µας, στοὺς δρόµους τῆς καινούργιας ζωῆς. Η ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ποὺ µᾶς προσφέρει ὁ «υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου» εἶναι βασικὰ µία καθοδήγηση στὸ δρόµο τῆς ταπεινώσεως. Αὐτὸς ποὺ εἶναι γεµάτος δόξα καὶ µεγαλεῖο ἀνέκφραστο, αὐτὸς ποὺ ἡ ἐξουσία του «οὐ παρελεύσεται» καὶ ἡ βασιλεία του «οὐ διαφθαρήσεται» ( αν. ζ 13) «δι ἡµᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡµετέραν σωτηρίαν» ταπεινώνεται καὶ «κενοῦται», ὅπως λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Ὁ Κύριος µὲ µορφὴ δούλου! Ὁ πλούσιος Θεὸς τόσο πτωχὸς ποὺ νὰ µὴν ἔχει ποῦ νὰ κλίνει τὴν ἁγία κεφαλή Του! Ὁ τρέφων τὰ σύµπαντα νὰ τρέφεται ἀπὸ τοὺς φίλους του! Ἰλιγγιᾶ ὁ ἀνθρώπινος νοῦς µπρὸς στὴν θεία ταπείνωση καὶ συγχρόνως µαθαίνει τὴν «ἀρίστην ὁδόν». Πράγµατι ὁ διαιρεµένος σὲ χίλια κοµάτια κόσµος µας ἀπὸ τὸν ἐγωισµό, ἡ θρυµµατισµένη κοινωνία µας ἀπὸ τὸ «ἐµὸν καὶ τὸ σόν», δὲν θὰ βρεῖ τέρµα τῶν δεινῶν της, ἐφ ὅσον µένει στὴν ἀλαζονεία καὶ στὴν ἐγωιστικὴ ἀπόλαυση τῆς ζωῆς. Θὰ µένουµε πάντα ἄνθρωποι διχασµένοι, ἀφοῦ θὰ ἀπορρίπτουµε µὲ τὴν µία ἢ τὴν ἄλλη πρόφαση τὴν ταπείνωση. Αὐτὴ ἡ ταπείνωση τοῦ Κυρίου «ἥνωσε τὴν γῆν µὲ τὸν οὐρανόν». Αὐτὴ ἡ ταπείνωση ποὺ µεταφράζεται στὴν καθηµερινή µας ζωὴ σὰν ἀπάρνηση τῆς γνώµης µας καὶ σὰν ἄνοιγµα τῆς µιᾶς καρδιᾶς πρὸς τὴν ἄλλη. Ὁ κόσµος µᾶς ἐξαπατᾶ ὅταν τρέφει τὸν ἀτοµισµό, τὴν ἐγωλατρεία, τὴν ἀλαζονικὴ ἀντιµετώπιση τῶν ἄλλων. Ὁ Χριστὸς µᾶς ὁδηγεῖ σὲ δρόµους ζωῆς, ἀγάπης, ἀλήθειας, ἁγιασµοῦ, ὅταν µᾶς καλεῖ σὲ ἀπάρνηση τοῦ ἐγώ, σὲ αὐτοθυσία, σὲ βαθιὰ ταπείνωση. Γιατὶ ἡ καθοδήγησή Του αὐτὴ ἑνώνει καὶ ἀδελφώνει καὶ σώζει καὶ τὰ ἄτοµα καὶ τὴν κοινωνία. Ὁ Ἰησοῦς, ὁ σαρκωθεὶς «ἐκ Πνεύµατος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου» ἦταν τέλειος Θεός, ἀλλὰ καὶ τέλειος ἄνθρωπος, γνήσιος ἀδελφός µας. Ὅταν λοιπὸν στὴν οἰκογένειά µας ἔχουµε ἕνα τέτοιο πρωτότοκο ἀδελφό, ὅταν στὸ γένος µας ὑπάρχει ἕνας τέτοιος «υἱὸς ἀνθρώπου», πῶς ἐµεῖς, τὰ ἀδέλφια Του, νὰ µὴν αἰσθανόµαστε τὴν βαριὰ κληρονοµιά µας καὶ νὰ ντροπιάζουµε τὸν µεγάλο Ἀδελφό µας;

9 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ ἐκείνῃ. Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων ἰδοὺ προσήνε- παράγοντι τῷ Ἰησοῦ Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο γκαν αὐτῷ ἄνθρωπον ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ματθ. θ τυφλοὶ κράζοντες καὶ κωφὸν δαιμονιζόμενον ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Β Τιµ. β 1-10 λέγοντες ἐλέησον ἡμᾶς, καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός. Καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι υἱὲ Δαυῒδ. Ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων λέγοντες, οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ. οἱ ναί, Κύριε. Τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς λέγων κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν. Καὶ πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, διδάσκων ἐν ταῖς ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί καὶ ἐνεβριμήσατο συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω. τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ Οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. Ἕνα πραγµατικὸ µεγαλεῖο. Ὁ Κύριος θαυµατουργεῖ. Καὶ µὲ τὸ θαῦµα εὐεργετεῖ. Οἱ δύο τυφλοὶ ἄνθρωποι, ποὺ ψηλαφοῦσαν τὸ σκοτάδι, µὲ τὴ στοργικὴ καὶ παντοδύναµη προσταγή του ἄνοιξαν τὰ µάτια, χάρηκαν τὸ φῶς, κινήθηκαν ἐλεύθερα. Ἀπὸ τὸν ἐνθουσιασµό τους σκιρτοῦν. Νιώθουν τὴν ἀνάγκη νὰ τὸ ποῦν, νὰ τὸ φωνάξουν, νὰ τὸ σαλπίσουν. Γιὰ νὰ τὸ µάθουν οἱ ἄνθρωποι καὶ νὰ ἔλθουν, νὰ γονατίσουν µπροστὰ στὸ γεµάτο στοργὴ καὶ δύναµη θεῖο ιδάσκαλο. Ἐκεῖνος ὅµως, ὁ Εὐεργέτης, ζήτησε νὰ σκεπάσει µὲ τὴ σιωπὴ τὸ θαῦµα. «Ὁρᾶτε µηδεὶς γινωσκέτω». Προσέξτε. Ἂς µὴ τὸ µάθει κανείς. Ἂς µείνει ἡ εὐεργεσία κρυµµένη, τυλιγµένη στὴν ἀφάνεια. Ἡ σιωπὴ φανερώνει σεβασµὸ πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Ἐπιστήµη ἡ διαφήµιση σήµερα. Καθεστὼς ὁ θόρυβος. Ἡ ἐφηµερίδα, ἡ τηλεόραση, τὸ ραδιόφωνο διευκολύνουν τὸ λανσάρισµα. Πράξεις µεγάλες ἢ καὶ ἀπελπιστικὰ µικρὲς φωτίζονται ἀπὸ ὅλες τὶς µεριές, γιὰ νὰ προβάλλουν ἐξιδανικευµένες. Ἁµάρτηµα ὅµως ἡ διαφήµιση, ὅταν συνοδεύει τὴν εὐεργεσία. Μέσα στὸν τόσο θόρυβο, ἐµεῖς οἱ Χριστιανοὶ πρέπει -σύµφωνα µὲ τὸ παράδειγµα τοῦ Κυρίου- νὰ ἐπιδιώκουµε τὴν ἀφάνεια, ὅταν κάνουµε τὸ καλό. Ἀπαραίτητο αὐτό, ἂν σεβόµαστε τὸν ἀδελφό µας, τὸν ὁποῖο σκύβουµε νὰ εὐεργετήσουµε. Ὅταν διαφηµίσουµε τὴν εὐεργεσία µας, συντρίβουµε ψυχικὰ τὸν εὐεργετούµενο. Καὶ καταλήγει ἡ «εὐεργεσία», ἀντὶ νὰ ἀνορθώνει καὶ νὰ ἐνθαρρύνει, νὰ ἐκµηδενίζει τὸν ἄνθρωπο. Ἂν µπεῖς σ ἕνα σπίτι, ποὺ τὸ ἔχει χτυπήσει σκληρὰ ἡ φτώχεια καὶ ἀφήσεις κάτι καὶ µετὰ βγεῖς καὶ τὸ σαλπίσεις καὶ τὸ δηµοσιεύσεις, τότε, ἀντὶ νὰ ἀνακουφίσεις τὶς πληγωµένες καρδιές, τὶς τραυµάτισες χειρότερα. «Σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεηµοσύνην µὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου» (Ματθ. στ 3), εἶναι ἡ ἐντολὴ τοῦ Κυρίου. Ἔτσι ἀποφεύγεις τὴν κακοµεταχείριση τοῦ ψυχικοῦ κόσµου ἐκείνου ποὺ πᾶς νὰ εὐεργετήσεις. είχνεις τὸ σεβασµό σου στὴν προσωπικότητά του. Καὶ τὸν βοηθᾶς νὰ προχωρήσει θαρρετὰ στὴ ζωή. Ἀγάπη πραγµατική. Ἡ ἄδολη, ἡ εἰλικρινὴς ἐπιθυµία µας καὶ ὁ ἀγώνας µας νὰ µὴ βγεῖ στὴ δηµοσιότητα ἡ εὐεργεσία µας εἶναι ἡ ἀπόδειξη πὼς τὸ ἐλατήριο, ποὺ τὴν προκάλεσε, ἦταν ἡ γνήσια κι ἀνεπιτήδευτη ἀγάπη. ύσκολο νὰ πεῖ κανεὶς πὼς ξεκινάει ἀπὸ ἀγάπη, ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΦΑΝΕΙΑΣ «Ὁρᾶτε µηδεὶς γινωσκέτω». καὶ µόνο ἀπὸ ἀγάπη, ὅταν ἐπιδιώκει τὸν θόρυβο καὶ τὴν ἐπίδειξη. Τότε ἡ ἀγάπη πνίγεται µέσα στὶς ἀναθυµιάσεις τῆς φιλοδοξίας. Ἡ ἀγάπη ταπεινώνεται, κρύβεται. Ὑπηρετεῖ χωρὶς ἐπίδειξη. Προσ φέρει στοργὴ καὶ µόχθο καὶ ὑλικὰ ἀγαθὰ χωρίς νὰ τὰ δηµοσιοποιεῖ. Ἀκοῦστε τί µᾶς λέει ὁ Κύριος. Μιλάει σὲ δεύτερο πρὸσωπο. Χρησιµοποιεῖ ἕνα ὕφος πολὺ προσωπικό, γιὰ νὰ µᾶς κάνει νὰ τὸ αἰσθανθοῦµε. «Ὅταν ποιῇς ἐλεηµοσύνην, µὴ σαλπίσῃς ἔµπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ρύµαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων» (Ματθ. στ 2). Τὸ σάλπισµα ἀποτελεῖ δεύτερο σκοπό, ποὺ σκεπάζει τὸν πρῶτο καὶ ἱερό, τὴν ἀγάπη. Κι ὅταν βαθιὰ στὴν καρδιὰ ὑπάρχει ἔνα τέτοιο χαµηλὸ καὶ φτηνὸ ἐλατήριο καὶ κρύβεται πίσω ἀπὸ µιὰ καλοσύνη, τότε αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ πραγµατικὴ ἀγάπη, ἀλλὰ καθαρὴ ὑποκρισία. Ἀµείβεται ἀπ τὸν Θεὸ Ἄλλωστε πρὸς τί νὰ σαλπίσουµε; Γιὰ νὰ πάρουµε ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τὸν ἔπαινο; Ἢ γιὰ νὰ ἀναζητήσουµε στὸ φτηνὸ θαυµασµό τους τὸ µισθό; Ἕνας τέτοιος µισθὸς εἶναι ἀχνός, ποὺ γρήγορα διαλύεται. Ὅταν κάνεις ἐλεηµοσύνη, µᾶς συνιστᾶ ὁ Κύριος, κάνε την ὅσο µπορεῖς πιὸ µυστικά. «Ὅπως ᾖ σου ἐλεηµοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῶ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ» (Ματθ. στ 4). ὲν ἔχει ἀνάγκη ὁ Πατέρας µας ὁ µεγάλος, ὁ Θεός, ἀπὸ φῶτα πολύχρωµα κι ἀπὸ δηµοσιεύµατα, γιὰ νὰ διακρίνει τὸ ἔργο τῆς ἀγάπης µας. Ἔχει ὅλη τὴ δύναµη νὰ τὸ βλέπει καὶ ὅταν εἶναι κρυφό. Βλέπει τὸ χέρι ποὺ ἁπλώθηκε δειλά, χωρὶς κανεὶς νὰ τὸ πάρει εἴδηση, γιὰ νὰ ἀφήσει τὸ ἀντίτιµο τοῦ φαρµάκου κάτω ἀπὸ τὸ µαξιλάρι. ιακρίνει τὸ δέµα, ποὺ ἔµεινε πίσω ἀπὸ τὴν πόρτα τοῦ φτωχοῦ, χωρὶς νὰ καταχωρηθεῖ στὶς «δωρεές»! Μετράει τὸν κόπο τῶν παιδιῶν, ποὺ ἔτρεξαν νὰ φέρουν παρηγοριὰ καὶ τοὺς παλµοὺς τῆς συµπόνιας. Βλέπει, ἀκούει, γράφει. Καὶ «ἀποδώσει ἐν τῷ φανερῷ». Ἀντὶ λοιπὸν νὰ παρουσιάζουµε ἐµπρὸς στοὺς ἀνθρώπους µὲ αὐταρέσκεια τὰ ἔργα µας, ἂς τὰ ἀφήνουµε εὐλαβικὰ καὶ ταπεινὰ στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Χωρὶς καµιὰ ἔπαρση -δὲν χωράει ἔπαρση ἐµπρὸς στὸν Κύριο- ἂς τοῦ ἐµπιστευόµαστε ὅ,τι ἡ χάρη του µᾶς ἀξίωσε νὰ κάνουµε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 81

10 «Ἦλθον καλέσαι... ἁµαρτωλοὺς» 82 Ὅποιος θέλει νὰ δεῖ τὸ µέγεθος τῆς θεϊκῆς ἀγάπης δὲν ἔχει παρὰ νὰ µελετήσει τὴν παραβολὴ τοῦ Ἀσώτου. Μέσα σ αὐτὴ ἀποκαλύπτεται τὸ ἀπέραντο βάθος τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ὁ οὐράνιος Πατέρας δέχεται κάθε παραστρατηµένο παιδί Του µὲ ἀνοιχτὴ πάντοτε τὴν ἀγκαλιά. Παράλληλα ὅµως µὲ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ προβάλλει ὁ Κύριος καὶ τὴ φαρισαϊκὴ σκληρότητα, ἐνσαρκωµένη στὸν πρεσβύτερο υἱό. Ἔτσι τονίζεται ἀκόµα περισσότερο ἡ θεϊκὴ ἀγάπη. Ὁ Πατέρας χαίρεται γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ παιδιοῦ του καὶ ὁ ἀδελφὸς λυπᾶται γιὰ τὴν πολλὴ ἀγάπη τοῦ Πατέρα γιὰ τὸν ἀδελφό του! Αὐτὴ εἶναι ἡ φαρισαϊκὴ νοοτροπία. Καὶ τὴ νοοτροπία αὐτὴ δὲν ἔπαυσε οὔτε στιγµὴ νὰ ἐλέγχει ὁ Κύριος. Στενὴ καὶ µικρόψυχη, καθὼς ἦταν, ἤθελε νὰ βάλει στὰ περιορισµένα καὶ ἀπάνθρωπα πλαισιά της καὶ τὸν Θεό. Ἤθελαν τὸν Θεὸ νὰ κρίνει τοὺς ἀνθρώπους ὄχι µὲ τὸ ἔλεός Του, ἀλλὰ µὲ τὴ δική τους φαρισαϊκὴ δικαιοσύνη. Γι αὐτὸ ἡ παραβολὴ τοῦ Ἀσώτου ἦταν γιὰ τοὺς Φαρισαίους µιὰ πρόκληση. Ἀδιανόητα καὶ προκλητικὰ ἦταν γι αὐτοὺς τὰ λόγια τοῦ Πατέρα στὸν µεγαλύτερο γιό του. Τί τοῦ εἶχε πεῖ; Ἔπρεπε καὶ αὐτὸς νὰ χαίρει καὶ νὰ εὐφραίνεται, γιατὶ ὁ ἁδελφός του ἦταν νεκρὸς καὶ ξανάζησε, ἦταν χαµένος καὶ ξαναβρέθηκε. Νὰ γιατὶ ἡ στάση αὐτὴ τοῦ Κυρίου, στάση ἀγάπης καὶ φιλανθρωπίας πρὸς τοὺς ἁµαρτωλούς, ἦταν ἀφορµὴ ἀδιάκοπης διαµάχης µὲ τοὺς Φαρισαίους. ὲν θὰ συγχωρήσει ποτὲ ὁ φαρισαϊσµὸς τὸ χωρὶς περιορισµοὺς ἐνδιαφέρον τοῦ Χριστοῦ γιὰ τοὺς περιφρονηµένους, γιὰ τοὺς ἁµαρτωλούς. Ὀργανωµένη ἡ φαρισαϊκὴ ἀντίδραση θὰ τὸν συνοδεύει σὲ κάθε του βῆµα. Ἀντιδρᾶ ὅταν βλέπει τὸν Κύριο, τὸν καλὸ Ποιµένα, νὰ ἀνεβαίνει στὰ βουνά, νὰ κατεβαίνει σὲ χαράδρες, γιὰ νὰ βρεῖ τὸ χαµένο πρόβατο, νὰ τὸ πάρει µὲ στοργὴ στοὺς ὤµους του καὶ γεµάτος χαρὰ νὰ τὸ ἐπαναφέρει στὸ ἀσφαλὲς µαντρί. Ἀγανακτεῖ καὶ ἀκονίζει τὴν πικρόχολη γλώσσα του, γιὰ νὰ χύσει τὸ δηλητήριό του ἐναντίον τοῦ Κυρίου, γιατὶ εἶναι «τελωνῶν φίλος καὶ ἁµαρτωλῶν». Ὅταν ὁ Κύριος ἐπισκέπτεται τὸν Ζακχαῖο, γιὰ νὰ φέρει τὴ σωτηρία στὸ σπίτι του, µήπως οἱ Φαρισαίοι χαίρονται, γιατὶ ἕνας ἄδικος γίνεται δίκαιος, ἕνας ἁµαρτωλὸς ἐνάρετος καὶ πανευτυχής; Μήπως συγκλονίζονται καὶ αὐτοὶ µπροστὰ στὴ συγκλονιστικὴ µετάνοια τοῦ ἁµαρτωλοῦ Ζακχαίου; Τίποτε ἀπὸ αὐτά. Αὐτοὶ µένουν µὲ τὴν πίκρα στὴν ψυχὴ καὶ τὸ δηλητήριο στὸ στόµα καὶ δὲν παύουν νὰ γογγύζουν, γιατὶ «παρὰ ἁµαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι» (Λουκᾶ ιθ 7). Καὶ ὅταν ἄλλοτε ἐκεῖ στὴν οἰκία τοῦ Σίµωνος τοῦ Φαρισαίου, ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ τῆς συγνώµης, θὰ συγχωρήσει τὴν ἁµαρτωλὴ γυναίκα καὶ θὰ τῆς πλέξει µάλιστα µεγάλο ἐγκώ- µιο γιὰ τὴν εἰλικρινὴ µετάνοιά της, ὁ συγκεντρωµένος φαρισαϊσµὸς θὰ σκανδαλίζεται καὶ θὰ κατηγορεῖ. «Ἰδὼν ὁ Φαρισαῖος ὁ καλέσας αὐτὸν εἶπεν ἐν ἑαυτῷ λέγων οὗτος εἰ ἦν προφήτης, ἐγίνωσκεν ἂν τίς καὶ ποταπὴ ἡ γυνὴ ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ, ὅτι ἁµαρτωλός ἐστι» (Λουκᾶ ζ 39). Εἶπε µέσα του ὁ Φαρισαῖος, ἂν ὁ Κύριος ἦταν προφήτης θὰ γνώριζε τὸ κατάντηµα τῆς γυναίκας καὶ θὰ τὴν ἀποστρεφόταν. Καὶ ὅµως ὁ φιλάνθρωπος Κύριος γνώριζε αὐτὸ ποὺ ἀγνοοῦσε ὁ ἀπάνθρωπος Φαρισαῖος, τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ναί, ὁ Κύριος θὰ τοῦ τὸ πεῖ καθαρά. Μὲ κατηγορεῖτε, γιατὶ ἀναστρέφοµαι τοὺς ἁµαρτωλούς; Ἔ, λοιπόν, µάθετέ το καλά, πὼς γι αὐτὸ ἀκριβῶς ἦλθα στὸν κόσµο. «Οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁµαρτωλοὺς εἰς µετάνοιαν». ὲν ἦλθα γιὰ ἐκείνους ποὺ θεωροῦν τὸν ἑαυτό τους δίκαιο, χωρὶς καὶ νὰ εἶναι, ἀλλὰ γιὰ τοὺς ἁµαρτωλούς. Αὐτὴ ἦταν ἡ µεγάλη διαφορὰ ἀνάµεσα στὸν Κύριο καὶ στοὺς Φαρισαίους. Οἱ Φαρισαῖοι δὲν ἔκαναν τίποτε ἄλλο, παρὰ νὰ «δεσµεύουν φορτία βαρέα καὶ δυσβάστακτα» καὶ νὰ τὰ φορτώνουν στοὺς ὥµους τῶν ἀνθρώπων, χωρὶς αὐτοὶ νὰ βάζουν τὸ δάχτυλό τους νὰ τὰ κινήσουν. Ἐνῶ ὁ Κύριος ἀπηύθηνε γενικὸ προσκλητήριο καὶ καλοῦσε τοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ τοὺς λυτρώσει ἀπὸ τὰ τυραννικὰ δεσµὰ καὶ τὸ βάρος τῆς ἁµαρτίας: «εῦτε πρός µε πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισµένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑµᾶς» (Ματθ. ια 28). Ἕνας τέτοιος ὑµνητὴς καὶ ἐφαρ- µοστὴς τῆς ἀγάπης ἦταν καὶ εἶναι πρόκληση στὴν πρόκληση τοῦ φαρισαϊσµοῦ. Ὀρθόδοξον Χριστιανικὸν Περιοδικόν. Ὄργανον Ἀδελφότητος Θεολόγων ἡ «ΖΩΗ» Κυκλοφορεῖ κάθε µήνα. Ἐκδότης: Ἀδελφότης Θεολόγων ἡ «ΖΩΗ» Σ.Α., Ἱπποκράτους 189, Ἀθῆναι. Τηλ.: , FAX: ιευθυντὴς Συντάξεως: Γεώργιος Β. Μελέτης, Ἱπποκράτους 189, Ἀθῆναι. Ἐκτύπωση: «Λυχνία Α.Ε.», Ἀνδραβίδας 7, Χαµόµυλο - Ἀχαρνῶν. Τηλ.: , FAX: , ΚΩ ΙΚΟΣ: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: 10 Ἀποστέλεται µὲ ἐπιταγὴ ἢ εἰς γραµµατόσηµα εἰς τὸ Γραφεῖον τοῦ Περιοδικοῦ: Ἱπποκράτους 189, ΑΘΗΝΑΙ ἢ καταβάλλεται εἰς τὰ Βιβλιοπωλεῖα µας. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ) Γιὰ ὅλες τὶς χῶρες: 25 Κύπρος: 15

11 ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Ο ΕΡΚΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ( ) 7 Γ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ Τοὺς τρεῖς πρώτους µῆνες τοῦ Εἰκοσιένα τὰ κακὰ µαντάτα φθάνουν τὸ ἕνα ὕστερα ἀπὸ τὸ ἄλλο στὴν Πύλη. Τὴν 1η Μαρτίου ἔρχεται στὴν Πόλη ἔκτακτος µυστικὸς ταχυδρόµος µὲ τὸ µήνυµα ὅτι ὁ Ὑψηλάντης κήρυξε τὴν ἐπανάσταση στὶς Ἡγεµονίες. Συγχρόνως φθάνει στὸ ιβάνι ἡ εἴδηση ὅτι στὸ Γαλάτσι σφάζουν οἱ ἐπαναστάτες Τούρκους καὶ ὅτι ἀπὸ στιγµὴ σὲ στιγµὴ οἱ ραγιάδες περιµένουν ρωσικὲς ἐνισχύσεις γιὰ νὰ ἀνάψουν τη φωτιὰ τῆς ἐπαναστάσεως σ ὅλη τὴ Βαλκανική. Τὰ ἀπροσδόκητα αὐτὰ νέα θορυβοῦν τὸν Σουλτάνο Μαχµοὺτ Β. Προαισθάνεται ὅτι µεγάλο κακὸ περιµένει τὴν πανίσχυρη αὐτοκρατορία του. Μὲ τὴν ταχύτητα τῆς ἀστραπῆς φθάνουν ἀπὸ τοὺς ἐπίσηµους στὸν τουρκικὸ ὄχλο οἱ δυσάρεστες εἰδήσεις. Θύελλα ξεσηκώνουν τότε οἱ φανατισµένοι Γενίτσαροι. Οἱ φωνές τους, γεµάτες ἀπειλὲς φθάνουν ὣς τὸν Βεζύρη. Γυρεύουν ἐκδίκηση, αἷµα, θάνατο για τὶς σφαγὲς τοῦ Γαλατσιοῦ. Φωνάζουν γιὰ νὰ καλύψουν τὶς δολοφονίες, ποὺ ἔχουν ἀρχίσει στὰ µισοσκότεινα καλντερίµια τῆς Βασιλεύουσας. Μέσα στὴ γενικὴ ἐκείνη ἀναστάτωση ὁ Σουλτάνος στέλνει φερµάνι στὸ Φανάρι καὶ ζητάει ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Γρηγόριο Ε νὰ στείλει ἀµέσως ἀντιπροσωπεία στὴν Πύλη γιὰ νὰ µελετήσουν τὴν κατάσταση. Εἶναι 9 Μαρτίου Ἡ καρδιὰ τοῦ Ἐθνάρχη χτυπάει δυνατά, καθὼς διαβάζει τὴ σουλτανικὴ διαταγή. Νιώθει ὅτι τὸ χαρτὶ αὐτὸ εἶναι «ἀρχὴ ὠδίνων καὶ πόνων». Τὸν ἑαυτό του δὲν τὸν λογαριάζει. Τὸ Ἔθνος πονάει. Αὐτὸς εἶναι ἀποφασισµένος καὶ τὴ ζωή του νὰ θυσιάσει στὸ βωµὸ τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος. Θέλει ὅµως νὰ ἐξαν τλήσει κάθε µέσο γιὰ νὰ γλιτώσει τὸ Γένος ἀπὸ τὴ θύελλα, ποὺ ὅπου νἆναι θὰ ξεσπάσει. Γι αὐτὸ µόλις διάβασε τὸ φερµάνι τοῦ Μαχµούτ, καλεῖ γύρω του τοὺς ἀφοσιωµένους συνεργάτες του καὶ τοὺς διαβάζει τὴ διαταγή. Συζητοῦν γιὰ λίγο πάνω στὸ θέµα καὶ ἑτοιµάζουν ἀµέσως τὴν ἀντιπροσωπεία τοῦ Γένους. Ἀνάµεσα στὰ πολυσέβαστα ὀνόµατα τῶν ἀτρόµητων ἐκείνων κληρικῶν, εἶναι καὶ τὸ ὄνοµα τοῦ Γρηγορίου, τοῦ Μητροπολίτη έρκων. Μέλη ἐπίσης τῆς ἀντιπροσωπείας αὐτῆς εἶναι καὶ οἱ Μητροπολίτες Ἐφέσου ιονύσιος, Νικοµηδείας Ἀθανάσιος, Θεσσαλονίκης Ἰωσήφ, Τυρνόβου Ἰωαννίκιος, Ἀδριανουπόλεως ωρόθεος ὁ Πρώιος καὶ Ἀγχιάλου Εὐγένιος. Οἱ σεβάσµιοι αὐτοὶ κληρικοὶ µὲ σφιγµένη καρδιά, ψιθυρίζοντας λόγια ἱκεσίας στὸν Κύριο τῶν υνάµεων, ἀνεβαίνουν στὰ τουρκικὰ ἀνάκτορα. Μπαίνουν στὴ µεγάλη σάλα, ποὺ κάθεται ὁ Σουλτάνος. Ὁ θρόνος εἶναι στὸ βάθος κι ἐπάνω θόλος χρυσὸς τὸν σκεπάζει. Στὴ µέση τοῦ θόλου εἶναι, µὲ µεγάλα γράµµατα, τοῦτα τὰ λόγια: Ὁ Ἀλλὰχ εἶναι ὁ Θεὸς καὶ ὁ Μωάµεθ ὁ προφήτης του. Οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ σκλάβου Γένους κάθονται ἀντίκρυ ἀπὸ τὸν Σουλτάνο. Ὁ τσαούµπασης ( ιευθυντὴς τῆς Ἀστυνοµίας) στέκει καταµεσῆς περιτριγυρισµένος ἀπὸ Γενίτσαρους. Οἱ εσποτάδες µιλοῦν µὲ θάρρος καὶ σύνεση στὸν Μαχµούτ. Τὸν καθησυχάζουν καὶ τὸν µαλακώνουν. Τοῦ ζητοῦν µάλιστα νὰ διατάξει νὰ σταµατήσουν τὶς σφαγές, ποὺ εἶχαν ἀρχίσει οἱ φανατισµένοι Γενίτσαροί του... Σὲ λίγη ὥρα ἡ ἑλληνικὴ ἀντιπροσωπεία γυρίζει πίσω στὸ Φανάρι. Ὅλοι τους νιώθουν µιὰ ἐσωτερικὴ ἱκανοποίηση ὅτι ἔκαναν τὸ καθῆκον τους ὡς λειτουργοὶ τοῦ Ὑψίστου καὶ προστάτες τοῦ λαοῦ. Κι ἡ χαρά τους µεγαλώνει ὅταν µαθαίνουν ὅτι οἱ σφαγὲς περιορίζονται, οἱ λεηλασίες κάπως σταµατοῦν. Ἀλλὰ ἡ ἀνάσα αὐτὴ τῶν ἀδούλωτων σκλάβων τῆς Κωνσταντινουπόλεως βάστηξε λίγο. Μερικὲς ἡµέρες ἀργότερα τὰ πράγµατα πάλι ἀγριεύουν. Τὰ µεσάνυχτα τῆς 30ῆς Μαρτίου φθάνει στὴν Κωνσταντινούπολη ἡ φοβερὴ γιὰ τοὺς Τούρκους εἴδηση ὅτι ὁ Μωριᾶς ἐπαναστάτησε. Ἔτσι ἀπὸ τὸ ούναβη ὣς τὸ Ταίναρο οἱ ραγιάδες σηκώνουν κεφάλι ζητώντας ν ἀποκτήσουν τὸ θεῖο δῶρο τῆς ἐλευθερίας. «Εἶχαν ξυπνήσει ἀνέλπιστα οἱ νεκρωµένοι δοῦλοι κι ἀπὸ τὸ γέρο ούναβη ὣς τ ἄγριο Κακοσούλι ἔβραζε γῆ καὶ θάλασσα... Σεισµός, φωτιά, τροµάρα, σπαθὶ καὶ ψυχοµάχηµα καὶ δάκρυ καὶ κατάρα...» τραγουδάει ὁ Ἀρ. Βαλαωρίτης. Τὰ ἐπαναστατικὰ γεγονότα τοῦ Μωριὰ ἀνησυχοῦν τὸν Ἐθνάρχη. Συγκαλεῖ ἐπανειληµµένες συσκέψεις τῶν Συνοδικῶν καὶ συζητάει µαζί τους γιὰ τὸ µέλλον τοῦ Γένους. Τὶς πρῶτες µέρες τοῦ Ἀπριλίου, ὅπως ἀναφέρουν οἱ ἱστορικοὶ Ν. Σπηλιάδης καὶ Μιχ. Οἰκονόµου, ὁ έρκων προτείνει στὸν Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη ἕνα τολµηρὸ σχέδιο: Νὰ κατεβοῦν στὸν Μωριὰ καὶ νὰ πολεµήσουν τὸν βάρβαρο κατακτητή. «Μετὰ τὴν ρῆξιν τῆς ἐπαναστάσεως, γράφει ὁ Σπηλιάδης, ὁ έρκων θεωρῶν τὸν θάνατον τοῦ Πατριάρχου ὡς καὶ τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ τῶν ἄλλων ἀρχιερέων ὡς ἄφευκτον, προβάλλει νὰ φύγωσιν ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολιν, νὰ µεταβῶσι εἰς τὴν Πελοπόννησον, νὰ τεθῶσιν ἐπὶ κεφαλῆς τῶν Ἑλλήνων µὲ τὸν σταυρὸν εἰς τὰς χεῖρας, καὶ νὰ συντελέσωσιν εἰς τὴν καταστροφὴν τοῦ Σουλτάνου...» (Συνεχίζεται) 83

12 ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 84 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η ΑΝΗΣΥΧΙΑ γιὰ τὸ µέλλον τῆς Εὐρώπης ἀποδεικνύεται πραγµατική. Τὸ ἔδειξαν ἄλλωστε οἱ κάλπες ἀπὸ τὴν ἐντυπωσιακὴ ἄνοδο τῶν Εὐρωσκεπτικιστῶν. Καὶ δυστυχῶς δὲν µποροῦσε νὰ γίνει διαφορετικά. Ἡ πεισµατικὴ ἄρνηση ἀναφορᾶς στὸ ρόλο τοῦ Χριστιανισµοῦ, ὡς δηµιουργοῦ τῆς Εὐρώπης, τὸ ἀποδεικνύει περίτρανα. Οἱ ὑλιστικὲς καὶ ἀθεϊστικὲς δυνάµεις τοῦ συµφεροντολογισµοῦ, νόµισαν πὼς µποροῦν νὰ ἀντικαταστήσουν ἢ καὶ νὰ καταργήσουν, ἀτιµωρητί, τὶς χριστιανικὲς ρίζες τῆς Εὐρώπης. ὲν θέλησαν νὰ ἀντιληφθοῦν, πὼς ἡ στάση τους αὐτὴ ἀποτελοῦσε παραποίηση τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας καὶ ἀσέβεια στοὺς πρωτεργάτες τῆς Ἑνωµένης Εὐρώπης ποὺ ὑπῆρξαν πνευ- µατικὲς προσωπικότητες πρώτου µεγέθους. Καὶ ἡ κρίση ξέσπασε ἀπὸ µιὰ πολιτικὴ ἄκαρδη ποὺ χαράσσουν γιὰ τὴν Εὐρώπη ἀλαζόνες γραφειοκράτες, χωρὶς ἀνθρώπινο ὅραµα. ὲν κατανόησαν, ὅτι ἡ Εὐρώπη δὲν µπορεῖ νὰ προχωρήσει χωρὶς πνευµατικὲς καὶ ἠθικὲς ἀρχές. Οἱ πολίτες της δὲν εἶναι ἄβουλα πιόνια, περιθωριοποιηµένοι θεατές, ὥστε νὰ ἱκανοποιοῦνται µὲ ἕνα ἀπάνθρωπο σχέδιο διαρκοῦς λιτότητας. Καὶ τώρα νὰ ἐλπίσει κανεὶς σὲ ἀλλαγὴ πορείας καὶ νοοτροπίας; Νὰ ἐλπίσει πὼς οἱ ἡγέτες τῆς Ε.Ε. θὰ καταλάβουν πὼς δὲν µποροῦν νὰ θυσιάζουν τὸ µέλλον τῆς Εὐρώπης στὸ βωµὸ συµφερόντων καὶ µόνον; ΜΕΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΨΕΥ ΟΠΡΟΦΗΤΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ τὴν οἰκονοµικὴ κρίση καὶ ἄλλες αὐξανόµενες καθηµερινὰ κοινωνικὲς ἀναταραχὲς κυκλοφοροῦν φυλλάδια καὶ δηµοσιεύµατα ψευδοπροφητισµοῦ καὶ µελλοντολογίας γιὰ ἐπερχόµενες καταστροφές, πυρηνικοὺς πολέµους, ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου, ποὺ σηµατοδοτοῦν τὸ τέλος τοῦ κόσµου. Μέχρι τώρα πρωτοστατοῦσαν κυρίως οἱ Χιλιαστές. Ἐπειδή, δυστυχῶς, µερικοὶ ἀδιαφώτιστοι Χριστιανοὶ δίνουν πίστη σὲ τέτοιους ἀνοητισµούς, τοὺς ὑπενθυµίζουµε τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου. Εἶναι τόσο ξεκάθαροι: «Οὐχ ὑµῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ» (Πράξ. α 7). ὲν εἶναι δουλειὰ δική σας νὰ περιεργαζόσασθε τὰ ἀπόρρητα τοῦ Θεοῦ. Ἄλλωστε ὁ προκαθορισµὸς τοῦ χρόνου, ποὺ θὰ ἔλθει τὸ τέλος τοῦ κόσµου, ἀντίκειται καὶ σὲ ἄλλους λόγους τοῦ Κυρίου: «Περὶ τῆς ἡµέρας ἐκείνης ἢ τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ οὐδὲ ὁ υἱός, εἰµὴ ὁ πατὴρ» (Μάρκ. ιγ 32). Τὸν ἀκριβῆ χρόνο ποὺ θὰ συµβεῖ ἡ συντέλεια τοῦ κόσµου δὲν τὸν γνωρίζουν οὔτε οἱ ἄγγελοι καὶ τὸν γνωρίζουν οἱ ψευδοπροφῆτες; Τὸ χρέος τὸ δικό µας δὲν εἶναι νὰ ἀνησυχοῦµε. Εἶναι νὰ γρηγοροῦµε καὶ νὰ ἀγωνιζόµεθα καὶ ὄχι νὰ φοβούµεθα. ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΚΑΡΑΒΙ «ΕΝ ΒΛΕΠΕΤΕ ὅπου τὸ γένος µας ἀγρίευσε ἀπὸ τὴν ἀµάθειαν καὶ ἐγίναµεν ὅλοι ὡσὰν ἄγρια θηρία;» Ποιὸς θὰ πίστευε, πὼς τὰ λόγια αὐτὰ ποὺ εἶπε ὁ ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός, ἐδῶ καὶ διακόσια τόσα χρόνια, θὰ ἐξακολουθοῦσαν νὰ ἰσχύουν καὶ σή- µερα ὕστερα ἀπὸ τόσες ἐπιδόσεις καὶ προόδους στὰ γράµµατα, στὶς ἐπιστῆµες, στὴν τεχνολογία; Τότε εἶχε ἀγριέψει ἀπὸ τὴν ἀµάθεια. Τώρα ἀγριέψαµε ἀπὸ τὴν «πολυµάθεια». Τώρα τὰ ξέρουµε ὅλα. Τώρα χρησιµοποιοῦµε τὶς γνώσεις µας, ὄχι στὴν ὑπηρεσία τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ στὴν ἐξόντωσή του. Τώρα χωρίσαµε τὴν ἐπιστήµη ἀπὸ τὴν ἀρετὴ καὶ γι αὐτὸ πάει νὰ γίνει «πανουργία καὶ οὐ σοφία». Πράγµατι, ἀγρίεψε τὸ γένος µας. Καὶ στρέφεται ὁ ἕνας ἐναντίον τοῦ ἄλλου σὰν νὰ εἴµαστε ἐχθροί. Οἱ κοµµατικὲς ἰδίως διαφορὲς ἐξελίσσονται συχνὰ σὲ ἐξοντωτικὲς διαµάχες. Τοποθετοῦµε τοὺς ἀνθρώπους σὲ ἀντιµαχόµενα στρατόπεδα µὲ µοναδικὸ σκοπὸ τὸν ἀφανισµὸ τοῦ ἀντιπάλου. Καὶ αὐτὸς ὁ ἀντίπαλος µπορεῖ νὰ εἶναι ἀδελφός µας, συνάδελφός µας, συγγενής, φίλος. Καὶ ξεχνᾶµε πὼς ταξιδεύουµε στὸ ἴδιο καράβι καὶ δὲν πρέπει νὰ τὸ ἀφήσουµε νὰ ναυαγήσει, διότι δὲν θὰ ὑπάρξει δεύτερη κιβωτὸς τοῦ Νῶε. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΑΞΙΟΙ ΤΙΜΗΣ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ καὶ συγκλονιστικὴ ἡ ἐπιστολή: «Καὶ νὰ ποὺ ὕστερα ἀπὸ 10 χρόνια στὴν ἰδιωτικὴ ἐκπαίδευση (16 χρόνια στὴν ἐκπαίδευση γενικότερα) βρίσκεις ἕνα ἀπρόσωπο γράµµα ἀπὸ ἕναν ἄγνωστο δικαστικὸ ἐπιµελητὴ ποὺ σοῦ γνωστοποιεῖ τὴν ἀπόλυσή σου. Ἐκείνη τὴ στιγµὴ περνοῦν πάρα πολλὲς σκέψεις ἀπὸ τὸ µυαλό σου, εἰκόνες ἀπὸ τὸ σχολεῖο, τὶς τάξεις, τοὺς µαθητές, τοὺς συναδέλφους... Σκέφτεσαι ὅτι ἐσὺ εἶχες πάντα πρὸσωπο σὲ ὅ,τι ἔκανες. ὲν λειτουργοῦσες ἀπρόσωπα, ψυχρά. Πῶς θὰ µποροῦσες ἄλλωστε ὡς ἐκπαιδευτικός; Ἔµπαινες στὶς τάξεις µὲ χαµόγελο, µὲ ἀνθρωπιά, µὲ καλοσύνη. Αἰσθήµατα ποὺ δὲν ὁρίζει τὸ ὡρολόγιο πρόγραµµα οὔτε σὲ ὑποχρεώνει τὸ ὑπουργεῖο «Παιδείας». Προσπαθοῦσες νὰ διαφέρεις ἀπὸ τοὺς διεκπεραιωτές, νὰ καταγγέλλεις τὴ δολοφονία τοῦ Λόγου, νὰ καταπολεµᾶς τὴν ἀδιαφορία. Νὰ ἀποκτᾶς συνεχῶς περισσότερες γνώσεις, ἀποκτώντας µέχρι καὶ διδακτορικό, γιὰ νὰ κάνεις ἕνα µάθηµα ποὺ θὰ τοὺς προσφέρει γνώσεις καὶ θὰ χτίζεις σιγὰ - σιγὰ τὴν παιδεία τους, θὰ διαµορφώνεις τὶς ἀξίες τους...» Μεγάλη ἀπογοήτευση, ὅταν ἐκπαιδευτικοὶ ἄξιοι τῆς ἀποστολῆς τους, γι αὐτὸ καὶ ἄξιοι τιµῆς καὶ ἀναγνωρίσεως, συναντοῦν τὴν ἀχαριστία, τὴν ἀπαξίωση, τὴ σκληρὴ ἀπόρριψη. Λησµονοῦµε, πὼς τὸ πρόβληµα τῆς παιδείας εἶναι πρόβληµα ἐκπαιδευτικῶν; PRESS POST X+7 POST PRESS ΚΩ ΙΚΟΣ:

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα 6η Κυριακή Λουκᾶ (Λκ. 8, 27 39) 22 Ὀκτωβρίου 2017 «Τί ἐμοί καί σοί, Ἰησοῦ υἱέ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή μέ βασανίσῃς» Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα στήν εὐαγγελική περικοπή.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15 ΜΑΘΗΜΑ 3ο Γένεσις 4,1-15 Κάιν καί Ἄβελ Σέ κάποιους ναούς -ἴσως τό ἔχετε δεῖ- εἶναι ζωγραφισμένο πάνω ἀπό τήν Ὡραία Πύλη ἕνα μεγάλο μάτι. Ξέρετε γιατί; Γιά νά μᾶς θυμίζει μιά μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει Κύριε των Δυνάμεων «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι δύναμη. «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Άραγε τί θέλουν να πουν αυτά τα λόγια; Κάτι καλό όμως

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

α. αποτελούνταν από τους Αποστόλους και όσους βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής.

α. αποτελούνταν από τους Αποστόλους και όσους βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής. ΜΑΘΗΜΑ 15 Ο ΣΥΝΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΗ Θ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ

Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ ΜΑΘΗΜΑ 4ο Λκ 8,4-15 Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ (Θά ἦταν βοηθητικό ἄν τήν ὥρα τοῦ μαθήματος εἴχαμε μπροστά μας μιά γλάστρα μ ἕνα φυτό, καθώς ἐπίσης καί τόν σπόρο του. Ἄν μποροῦμε, ἔχουμε μαζί μας κι ἕνα «δισάκι»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος και Φιλήμονας

Παύλος και Φιλήμονας Παύλος και Φιλήμονας Έχετε ποτέ διαβάσει την επιστολή του Παύλου προς τον Φιλήμονα; Είναι η πιο μικρή επιστολή του Παύλου. Μόλις και μετά βίας γεμίζει μια σελίδα Α4! Δεν το πιστεύετε; Ας τι διαβάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της

Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της Η δημιουργία του ανθρώπου Θεϊκή προέλευση του ανθρώπου Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της θάλασσας,

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 12. ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ 37. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 13. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΞΙΕΣ 38. ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ 14. ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 39. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 15. Η

Διαβάστε περισσότερα

Το θέλημα του Θεού και η ζωή μας

Το θέλημα του Θεού και η ζωή μας Το θέλημα του Θεού και η ζωή μας Αγ. Σιλουανός ο Αθωνίτης «Πόσο φανερό είναι για μένα πως ο Κύριος μας κατευθύνει. Χωρίς Αυτόν δεν μπορούμε ούτε να σκεφθούμε το αγαθό». ~ Όταν η χάρη είναι μαζί μας, είμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της Αντίστασης Με µνήµη κενή µε όνειρα ξένα γρανάζι κι εσύ στην ίδια µηχανή! Γυρνάς στον τροχό

Διαβάστε περισσότερα

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo!

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo! Σε παρακαλούμε, Κύριε, χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας και του Αγίου Ιωσήφ, να διατηρείς σταθερά τις οικογένειές μας στην αγάπη και στην ειρήνη σου. Από αγνή Παρθένο, μια νύχτα μυστική

Διαβάστε περισσότερα

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων».

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». «Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Ένας απ τους σταυρωμένους κακούργους τον βλαστημούσε λέγοντας: «Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη...

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... τον Δάσκαλο μου, Γιώργο Καραθάνο την Μητέρα μου Καλλιόπη και τον γιο μου Ηλία-Μάριο... Ευχαριστώ! 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 1 Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 Αγαπητοί μου Αδελφοί, λίγες ημέρες μετά από τη λαμπρή πανήγυρη της Ανάστασης του Κυρίου, πλημμυρισμένοι από πνευματική χαρά εορτάζουμε σήμερα τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο,

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Χριστολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία

Η Παύλεια Θεολογία. Χριστολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Χριστολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Η Ουράνια Γλώσσα. (The heavenly language)

Η Ουράνια Γλώσσα. (The heavenly language) Η Ουράνια Γλώσσα (The heavenly language) 'Εχετε ταξιδέψει ποτέ σε μιά χώρα, όπου η γλώσσα είναι διαφορετική από τη δική σας; Μπορεί να μάθετε λίγο τη γλώσσα και ακόμα να είστε σε θέση να καταλαβαίνετε

Διαβάστε περισσότερα

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει:

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει: ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 116. Το προοίμιο της παρακάτω Ευχαριστιακής ευχής δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί με άλλο, διότι συνολικά παρουσιάζει σε περίληψη την ιστορία της σωτηρίας μας. Ο Κύριος να είναι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΦΟΣ: Ένα λεπτό µόνο, να ξεµουδιάσω. Χαίροµαι που σε βλέπω. Μέρες τώρα θέλω κάτι να σου πω.

ΝΗΦΟΣ: Ένα λεπτό µόνο, να ξεµουδιάσω. Χαίροµαι που σε βλέπω. Μέρες τώρα θέλω κάτι να σου πω. Νήφο. Πεταλία; Εγώ, ναι. Σήκω. Δεν ξέρω αν µπορώ. Μπορείς. Είµαι κουρασµένος. Ήρθε η ώρα, όµως. Τα χέρια µου έχουν αίµατα. Τα πόδια µου είναι σαν κάποιου άλλου. Δεν έχουµε πολύ χρόνο. Ένα λεπτό µόνο, να

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Δ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Δ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Δ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ Η ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΥ Επισκόπου Ανθίμου Κουκουρίδη, Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

β. έχει κατοχυρωμένο το απόρρητο και από την Εκκλησία και από την Πολιτεία

β. έχει κατοχυρωμένο το απόρρητο και από την Εκκλησία και από την Πολιτεία ΜΑΘΗΜΑ 24 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Νώε» Άρχισε βροχή, η δυνατή μοιάζει σαν πολλές βροχές που κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας ΘΥΜΑΜΑΙ; Πρόσωπα Ήρωας: Λούκας Αφηγητής 1: Φράνσις Παιδί 1: Ματθαίος Παιδί 2: Αιµίλιος Βασίλης (αγόρι):δηµήτρης Ελένη (κορίτσι): Αιµιλία Ήλιος: Περικλής Θάλασσα: Θεοδώρα 2 ΘΥΜΑΜΑΙ; CD 1 Ήχος Θάλασσας Bίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου Ενότητα: 2

Ερμηνεία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου Ενότητα: 2 Ερμηνεία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου Ενότητα: 2 Χρήστος Καρακόλης Τμήμα Θεολογίας Σελίδα 2 1. Πρόλογος Ι Α 1α Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος α β καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, β γ καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος, α 2 οὗτος ἦν

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγω τα συναισθήματα που βιώνω, και αποφασίζω για τον στόχο που θέλω να πετύχω.

Επιλέγω τα συναισθήματα που βιώνω, και αποφασίζω για τον στόχο που θέλω να πετύχω. Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ - Από το Κεφάλαιο 21, II. THE RESPONSIBILITY FOR SIGHT - 1. Έχουμε πει επανειλημμένα το πόσα λίγα σου ζητούνται για να μάθεις αυτά τα μαθήματα. Είναι η ίδια μικρή προθυμία που

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἅγιε Γέροντα, ἄρχισα μέ φωνή χαμηλή, αὐτόν τόν καιρό μέ κατέλαβε πολύ δυνατά μιά ἐπιθυμία. Πιστεύω πώς ὁ Θεός τήν ἔχει φυτεύσει. Θέλω νά καθαριστῶ. Βλέπω μέσα μου

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

* * * Ὁ πατέρας μου ἀπό τίς ἐπιστολές του

* * * Ὁ πατέρας μου ἀπό τίς ἐπιστολές του Εἰς μνημόσυνον...ὁ πατέρας μου διακρινόταν ἐπίσης ἀπό εὐλάβεια, μέ ὅλη τήν σημασία τῆς λέξεως. Σεβόταν ἀπόλυτα τόν Θεό, σεβόταν τούς Κληρικούς, δέν ὁμιλοῦσε ποτέ ἐναντίον τους, οὔτε συμμετεῖχε σέ συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν

ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν Τέσσερις ἑβδομάδες μετὰ τὸ Πάσχα τὸ εὐαγγέλιο πού διαβάζεται στὶς ἐκκλησίες εἶναι ἡ ἀφήγηση τοῦ εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη γιὰ τὴν ἐκπληκτικὴ συζήτηση τοῦ Χριστοῦ μὲ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΟΣΩΠΑ Μέγας Βασίλειος Γρηγόριος ο Θεολόγος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Μαυρόπους Ιωάννης Βασιλίτης 1 ος Βασιλίτης 2 ος Βασιλίτης 3 ος Γρηγορίτης 1 ος Γρηγορίτης 2 ος Γρηγορίτης 3 ος Ιωαννίτης 1 ος Ιωαννίτης

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου - Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος στά Ἰεροσόλυμα

Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου - Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος στά Ἰεροσόλυμα ΜΑΘΗΜΑ 26ο Ἐπίκαιρο Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου - Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος στά Ἰεροσόλυμα Πλησιάζει ἡ μεγαλύτερη γιορτή τῆς πίστης μας, τό Πάσχα. Ξέρετε, παιδιά, τί σημαίνει «Πάσχα»; Εἶναι ἑβραϊκή λέξη καί σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Γένεσις κεφ. 12-22 Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν πού ἔπαθαν, παιδιά, οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχτιζαν τόν πύργο τῆς Βαβέλ, σκορπίστηκαν σ ὅλη τή γῆ. Στά διάφορα μέρη ὅπου ἐγκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ!

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Κωνσταντίνα Ευείδη 29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία έπεσε. Ο θρύλος λέει ότι «ήτανε θέλημα Θεού». Από τότε το φρόνημα των Ελλήνων το κρατάνε ζωντανό ακριβώς αυτοί οι θρύλοι για την

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΊΣΤΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έχει μια καρδιά πλήρους πίστης

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΊΣΤΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έχει μια καρδιά πλήρους πίστης Reality of Faith- Greek Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΊΣΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έχει μια καρδιά πλήρους πίστης ΣΉΜΑ 11: 22-26 Απαντά σε 22 και ο Ιησούς saith το unto τους, ΈΧΕΙ ΠΊΣΤΗ στο ΘΕΌ. 23 Για verily λέω το unto

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 8 Ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό Θέρμη 25/10/2013 Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 35 χρόνων των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. Τον εορτασμό των 35 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας των Αρχαγγέλων Στον κόσµο που όλοι νιώθουν µοναξιά Η Αγάπη Του υπάρχει και ελπίζω Κι αν έφυγα

Διαβάστε περισσότερα