ειώσεις Ευρωπαϊκού δικαιωμ άτων αναπτύσσει προνομ ιακές σχέσεις μ ε το δί Ευρωπαϊκής ένωσης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ειώσεις Ευρωπαϊκού δικαιωμ άτων αναπτύσσει προνομ ιακές σχέσεις μ ε το δί Ευρωπαϊκής ένωσης."

Transcript

1 Σημ ειώσει Ευρωπαϊκού Κεφ. 1 Ευρωπαϊκό Δί καιο είναι το δίκαιο που θεσπί στηκε στα πλαίσια του Συμ βουλίου τη Ευρώπη και εντά σσεται στο κλασσικό διεθνέ δίκαιο. Γέννημ α αυτού του δικαίου εί ναι η ευρωπαϊκή σύμ βαση δικαιωμ άτων του ανθρώπου, που αποτελεί ένα από τα πιο τελειοποιημ ένα συστήμ ατα προστασί α των ανθρωπίνων δικαιωμ άτων. Το ευρωπαϊκό δίκαιο των ανθρωπί νων δικαιωμ άτων αναπτύσσει προνομ ιακέ σχέσει μ ε το δί καιο τη Ευρωπαϊκή ένωση. Το δίκαιο τη ευρωπαϊκή έ νωση, έννοια στενό τερη του ευρωπαϊκού δικαίου, αποτελεί ένα σύστημ α αρχών και κανό νων που διατυπώθηκαν σταδιακά, αρχικά στα πλαί σια των ευρωπαϊκών κοινοτήτων ( κοινοτικό δίκαιο) και μ ετά τη συνθή κη του Μάαστριχτ που τέθηκε σε εφαρμ ογή την στο πλαί σιο τη Ευρωπαϊκή ένωση. Μπορεί να νοηθεί ω το σύ στημ α των κανόνων δικαίου που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργί α των οργάνων τη ένωση, καθορίζει τη συμ περιφορά των υποκείμ ενων δικαίου αυτή και τον τρόπο επίλυση διαφορώ ν που προκύπτουν ανάμ εσα σ αυτά. Δ ιαφοροποίηση από εσωτερικό δίκαιο Α ) Απεξάρτηση των εννοιών του ενωσιακού δικαίου από τι αντίστοιχε του εσωτερικού δικαί ου: Το ενωσιακό δίκαιο πολλάκι χρησιμ οποιεί στα κείμ ενα του έννοιε οι οποί ε προέρχονται από το εσωτερικό δίκαιο των κρατών μ ελώ ν ( π. χ νομισμ ατικά εξισωτικά ποσά). Τίθεται λοιπόν ζή τημ α αν το ενωσιακό δίκαιο σ αυτέ τι περιπτώσει παραπέ μ πει στο εσωτερικό δίκαιο ή όχι. Η απάντηση είναι συνήθω αρνητική, καθώ οι έννοιε του ενωσιακού δικαίου οφεί λονται να αντιμ ετωπίζονται υπό το φω αυτού, μ έσω αυτόνομ η ερμηνεί α και ανεξαρτήτω κριτηρίων του εθνικού νομ οθέτη. Αντί θετα, αν ρητώ το κείμ ενο του ενωσιακού δικαίου παραπέ μ πει στο

2 εσωτερικό δίκαιο, τότε γίνεται δεκτή μ ια εξαρτημ ένη ερμηνεί α ( π. χ άρθρο 54 ΣΛΕΕ). Β) Νομ ικέ κατηγορίε του ενωσιακού δικαί ου: Στο ενωσιακό δίκαιο δεν έχει σημ ασία η διάκριση των υποθέ σεων προ δικαστική επίλυση σε δημ όσιου και ιδιωτικού χαρακτή ρα. Επίση, το ευρωπαϊκό δικαστήριο δεν ενδιαφέ ρεται αν το παραπέμ πον υπόθεση εσωτερικό δικαστήριο είναι πολιτικό ή διοικητικό και το ένδικο μ έσο που ασκείται χαρακτηρί ζεται ω αγωγή, προσφυγή ή αίτηση ακυρώσεω. Ακόμ α δεν έ χει σημ ασία αν το δίκαιο του ανταγωνισμ ού εντάσσεται κατά το εσωτερικό δίκαιο στον κλάδο του αστικού εμ πορικού ή διοικητικού δικαίου. Αυτό που ενδιαφέρει το ενωσιακό δίκαιο εί ναι α) η εθνική έννομ η τάξη να μ ην μ εταχειρίζεται δυσμ ενέστερα αξιώ σει πολιτών που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο σε σχέ ση με αντίστοιχε αξιώσει που απορρέουν από το εσωτερικό δί καιο ( αρχή τη ισοδυναμ ί α) β ) οι διαδικαστικέ και ουσιαστικέ προϋποθέσει που απαιτούνται από το εσωτερικό δί καιο για την άσκηση των ένδικων βοηθημ άτων να μ ην καθιστού ν την ικανοποίηση των αξιώσεων αυτών ιδιαιτέρω δυσχερή ή αδύ νατη ( αρχή τη αποτελεσμ ατικότητα ). Βασική αρχή του ενωσιακού δικαίου είναι η εξωσυμβατική ευθύνη των κρατών για τι παράνομ ε πράξει του. Το πνεύ μα εδώ δεν είναι η χρημ ατική ικανοποίηση του ζημιωθέ ντο αποκλειστικά, αλλά η αποκατάσταση των πραγμ ά των στην προηγούμ ενη κατάσταση, στα πλαίσια τη οδηγί α 2004/35/ ΕΚ. Έτσι δημ ιουργείται μ ια νέα γενική αρχή του ενωσιακού δικαί ου, αυτή τη προφύ λαξη ( Τ 74/00 Artegodan, C 236/01 Monsanto) που επιβάλλει στι αρμ όδιε αρχέ τη λήψη κατάλληλων μέ τρων ώστε να προλαμ βάνονται, σε περίπτωση επιστημονική αβεβαιότητα ω προ τον κίνδυνο, ζημ ιογόνε συνέ πειε π. χ. για τη δημ όσια υγεία ή το περιβάλλον. Με βάση την παραπά νω αρχή εισάγεται η αντιστροφή του βάρου απόδειξη. Μά λιστα

3 αποδεικτικό μ έσο αρκεί απλώ η πιθανολόγηση του κινδύ νου και η παρουσίαση ατελών επιστημ ονικών στοιχείων. Γ ) Η σημ ασία τη νομ ολογί α: Στα κείμ ενα του πρωτογενού και του παραγώγου δικαίου, γίνεται χρήση αόριστων νομικώ ν εννοιών, των οποίων η εξειδίκευση αποτελεί έ ργο των δικαιοδοτικών οργάνων τη ένωση. Το δίκαιο τη ευρωπαϊκή ένωση είναι νομ ολογιακό δίκαιο. Συνεπώ τα δικαιοδοτικά όργανα τη ένωση εκτελούν και δικαιοπαραγωγικό έργο μέ σω τη νομ ολογία του, η οποία εξειδικεύει αόριστε νομικέ έννοιε. Βέβαια αυτό το έργο περιορίζεται από τη φύ ση του δικαστικού επαγγέλμ ατο, όπω η υποχρέωση του δικαστηρί ου να επιλαμ βάνεται μ ια υποθέσεω μ όνο όταν τεθεί ενώ πιον του από εθνικό δικαστή ( σε περίπτωση δυσχέρεια ερμ ηνεί α, ο εθνικό δικαστή κατά το άρθρο 267 ΣΛΕΕ οφείλει να αποστεί λει προδικαστικό ερώτημ α στο δικαστήριο τη ένωση) ή θεσμικώ ν οργάνων τη ένωση, ή κράτου μ έλου ή ιδιώτη, η υποχρέ ωση να κρίνει βάση των αιτημ άτων των διαδίκων και να αιτιολογεί τι αποφάσει του. Πρωτεύουσα ερμ ηνεία είναι η τελεολογική ερμ ηνεία, χωρί να αποκλείονται η γραμμ ατική, η ιστορική ή η συστημ ατική ερμ ηνεία. Δ) Γενικέ αρχέ του δικαίου των κρατών μ ελώ ν και τη έ νωση: Οι γενικέ αρχέ αποτελούν προαπαιτού μ ενο για την προσέγγιση του δικαίου τη ένωση. Οι γραπτοί κανόνε πολλέ φορέ εξειδικεύουν απλώ τι γενικέ αρχέ του δικαί ου τη ένωση. Συνεπώ οι γενικέ αρχέ αποτελούν θεμ έ λιο του οικοδομήμ ατο τη ευρωπαϊκή ένωση. Δ ιαφοροποίηση από το διεθνέ δίκαιο Α ) ω προ τι συναπτόμ ενε συνθή κε: Στο διεθνέ δί καιο συνάπτονται κατά κύριο λόγο συνθήκε συνεργασία, δηλαδή συνθήκε στι οποίε τα συμβαλλόμ ενα κράτη, διατηρού ν πλήρω την αυτονομ ία του και τα δικαστήριά του ερμηνεύ ουν και οριοθετούν το περιεχόμ ενο τη υπογραφείσα συνθήκη κατά

4 τη βούλησή του. Συνεπώ η αναγνώριση και η προστασί α δικαιωμ άτων των ιδιωτών επαφίεται στην καλή θέ ληση και ομοιόμ ορφη ερμ ηνεία από πλευρά των κρατών. Αντί θετα στα πλαίσια τη ευρωπαϊκή ένωση συνάπτονται συνθή κε ενοποιήσεω, δηλαδή τα κράτη μ εταβιβάζουν προ την έ νωση κυριαρχικά του δικαιώμ ατα, χάνουν την αυτοτέλειά του και παρουσιάζεται το φαινόμ ενο τη διαιρεμ ένη κυριαρχί α. Εγκαθιδρύεται επίση δικαστήριο μ ε αποκλειστική και υποχρεωτική αρμ οδιότητα επίλυση διαφορών μ εταξύ των συμβαλλόμ ενων κρατών ή μ εταξύ αυτών και τη έ νωση για θέμ ατα που ανάγονται στι συνθήκε αυτέ, οπότε αποκλεί εται η αυθαιρεσία. Τέλο η αναγνώριση δικαιωμ ά των προ του ιδιώτε δεν αποτελεί προϊόν βούληση των μ ερών, αλλά προϊό ν ερμ ηνεία του πνεύμ ατο, του γράμμ ατο και του συστή ματο των διατάξεων τη Συνθήκη (26/62 Van Gend en Loos). Β ) ω προ τα ανθρώπινα δικαιώμ ατα: Πολλά προστατευόμ ενα δικαιώμ ατα διαφέρουν. Υπάρχουν δικαιώ ματα όπω η ελευθερία εγκατάσταση που δεν προστατεύεται από την ΕΣΔ Α, αλλά προστατεύεται στο πλαίσιο του χάρτη θεμελιωδώ ν δικαιωμ άτων του ανθρώπου άρθρο 6 ΣΕΕ. Επίση διαφέ ρουν οι πηγέ προστασία. Στο εσωτερικό δίκαιο, πηγή προστασία εί ναι το σύνταγμ α, στο πλαίσιο τη ΕΣΔ Α η ίδια η ΕΣΔ Α, ενώ στο πλαίσιο του δικαίου τη ευρωπαϊκή ένωση είναι οι κοινέ συνταγμ ατικέ παραδόσει των κρατών μ ελών και οι συμφωνί ε που συνάπτουν είτε αυτά είτε η ίδια η ένωση. Επί ση, στα πλαίσια του διεθνού δικαίου αυτά είναι ιδωμ έ να ω υποκειμ ενικά ατομ ικά δικαιώμ ατα, ενώ στο πλαίσιο του δικαί ου τη ευρωπαϊκή ένωση είναι ιδωμ ένα ω όργανα ενοποίηση. Κεφ. 2 Σύμ φωνα μ ε την απόφαση του δικαστηρίου 6/64 Costa/Enel η έννομ η τάξη τη ευρωπαϊκή ένωση χαρακτηρί ζεται ω ιδιαίτερη και σύμ φωνα μ ε την 26/62 Van Gend en Loos, αυτόνομ η( βέβαια στην αρχή παρουσιάστηκε ω μ ια νέα έ ννομη

5 τάξη διεθνού δικαίου και διορθώθηκε άμ εσα). Συνιστά έ να σύνολο κανόνων δικαίου οργανωμ ένων και διαρθρωμ έ νων με συνοχή, το οποίο ορίζει τα υποκείμ ενα στα οποία απευθύ νονται οι κανόνε που θεσπίζονται, καθώ και τα όργανα που εί ναι αρμ όδια για την παραγωγή νέων κανόνων δικαί ου, τη διαπίστωση του περιεχομ ένου των κανόνων αυτώ ν δια τη ερμ ηνεία, την εφαρμ ογή του στι περιπτώσει που απαιτεί ται, την αποτελεσμ ατική επίλυση διαφορών μ έσω δικαστικώ ν αποφάσεων σε περίπτωση αμ φισβητήσεω και την εκτέ λεση των αποφάσεων αυτών. Υποκείμ ενα τη ενωσιακή έννομ η τάξη αποτελούν τα κρά τη μ έλη, η ευρωπαϊκή ένωση αφού έχει νομ ική προσωπικό τητα και οι ιδιώτε σύμ φωνα μ ε τι αποφάσει Costa/Enel και Van Gend en Loos. Η Ένωση έχει αποκλειστικέ ( τελωνειακή ένωση), συντρέ χουσε ( περιβάλλον) και υποστηρικτικέ αρμ οδιότητε ( υγεί α). Τη μ εταβιβάζονται για την επίτευξη των σκοπών τη, από τα κρά τη. Βέβαια το δικαστήριο αναγνωρίζει και σιωπηρέ αρμοδιό τητε (3,4,6/76 Krammer) που προβλέπονται στο ά ρθρο 352 ΣΛΕΕ. Όσε δεν μ εταβιβάζονται παραμ ένουν στα κρά τη ( παρακρατηθείσε αρμ οδιότητε, 4 παρ. 1 ΣΕΕ). Θεμ ελιώδει αρχέ λειτουργία των συνθηκών είναι οι αρχέ τη επικουρικότητα και τη αναλογικότητα ( ά ρθρο 5 παρ. 3 και 4 ΣΕΕ και πρωτόκολλο 2). Σύμ φωνα μ ε την αρχή τη επικουρικότητα, στου τομ εί που δεν υπά γονται στην αποκλειστική αρμ οδιότητα τη ένωση, αυτή παρεμ βαίνει μό νο όταν τα κράτη δεν μ πορούν επαρκώ να ρυθμ ίσουν τι διαφορέ στα πλαίσια του ενωσιακού δικαίου. Σύμ φωνα μ ε την αρχή τη αναλογικότητα, η ένωση για την επιδίωξη των σκοπώ ν τη οφείλει να επιλέγει το λιγότερο επαχθέ και ταυτό χρονα πρόσφορο και αναγκαίο μ έτρο. Κεφ. 3

6 Άγραφε πηγέ Α) Γενικέ αρχέ του δικαίου Προκύπτουν από τη νομ ολογία και την ερμ ηνεί α του δικαστηρίου. Γίνεται δεκτό ( απόφαση 89/85 Ahlstrom, σχετικά μ ε την αρχή τη εδαφικότητα) ότι αρχέ του δημ όσιου διεθνού δικαί ου δεν αποκλείονται παντελώ από την εφαρμ όγη στα πλαί σια τη ευρωπαϊκή ένωση. Επίση προκρίνεται και ο συνδυασμό αρχών του διεθνού και ενωσιακού δικαίου ( απόφαση T 115/94 Opel Austria σχετικά μ ε την καλή πίστη θεμ ιτή εμ πιστοσύ νη στα πλαίσια του ενωσιακού δικαίου). Υπάρχουν αξιωμ ατικέ γενικέ αρχέ που είναι γνωστέ στα διάφορα δικαϊκά συστήμ ατα των κρατών, όπω η αρχή τη ασφάλεια δικαίου κλπ. Υπάρχουν αρχέ τη ίδια τη ενωσιακή τάξη που προκύ πτουν από τη νομ ολογία του δικαστηρίου όπω η απαγό ρευση των διακρίσεων λόγω ιθαγένεια (18 ΣΛΕΕ). Υπάρχουν γενικέ αρχέ που είναι κοινέ στα δί καια των κρατών μ ελών όπω η ισότητα απέναντι στο νό μ ο και η ανάκληση διοικητικών πράξεων. Β) Θεμ ελιώδη δικαιώμ ατα άρθρο 6. Παρ.1 ΣΕΕ Αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία γενικών αρχών. Η θεμελιώ δη ιδέα είναι ότι η προστασία των ιδιωτών οφείλει να εί ναι ισοδύναμ η προ εκείνη την οποία απολαύουν οι ιδιώ τε στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μ ελών, δυνά μ ει των συνταγμ ατικών κανόνων κάθε κράτου. Αρμ ό διο για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμ άτων στα πλαί σια του ενωσιακού δικαίου είναι το δικαστήριο, το οποίο ερμ ηνεύ ει και εφαρμ όζει τι συνθήκε στο πλαίσιο των κοινών συνταγματικώ ν παραδόσεων των κρατών μ ελών ( πλέον είναι η ΕΣΔ Α αφού ό λα τα κράτη την έχουν υπογράψει) και των διεθνών συνθηκών περί

7 τα ανθρώπινα δικαιώμ ατα, που αυτά έχουν υπογρά ψει. Μια τέτοια τακτική παρέχει ευελιξία, διότι επιτρέπει την επιλογή εκεί που υπάρχει δυνατότητα, τη υψηλότερη δυνατή εγγύ ηση των ανθρωπίνων δικαιωμ άτων. Γραπτέ πηγέ Α) Πρωτογενέ δίκαιο έ ή, Οι βασικ συνθ κε ΣΕΕ ΣΛΕΕ Τα πρωτόκολλα που προσαρτώνται στη συνθή κη( πχ πρωτόκολλο σχετικά μ ε την αρχή τη αναλογικό τητα και τη επικουρικότητα) Οι τροποποιητικέ συνθήκε και πράξει Ο χάρτη θεμ ελιωδών δικαιωμ άτων κατά 6 παρ. 3 ΣΕΕ Οι μονομ ερεί ή κοινέ δηλώσει των κρατών μ ελώ ν που προσαρτώνται στι τελικέ πράξει των συνθηκώ ν δεν εντάσσονται στο πρωτογενέ δίκαιο, αλλά χρησιμοποιού νται κατά την ερμ ηνεία των συνθηκών οπότε δεν στερούνται εντελώ δεσμ ευτική δύναμ η ( άρθρο 31 σύμ βαση Βιέ ννη για την ερμ ηνεία των συνθηκών). Β) το παράγωγο δίκαιο Είναι μονομ ερεί πράξει που εκδίδουν τα θεσμ ικά ό ργανα τη ένωση δυνάμ ει των εξουσιών που έλκουν από τη συνθή κη (288 ΣΛΕΕ). 1. Κανονισμ ό : Έχει γενική ισχύ μ ε την έννοια ότι αφορά γενική και αφηρημ ένη κατηγορία προσώπων. Πρό κειται για μ ια κατεξοχήν νομ οθετική πράξη. Είναι δεσμευτική προ όλα τα στοιχεία τη και δεν δύναται να εφαρμό ζεται μ ερικώ ή επιλεκτικώ. Έχει άμ εση ισχύ σε όλα τα κρά τη μ έλη, υπό την έννοια ότι δεν απαιτείται παρέ μ βαση τη νομ οθετική, εκτελεστική ή κανονιστική εξουσί α του κράτου ώστε να ισχύσει σ αυτό. Δυνάμ ει τη ιδιό τητα

8 αυτή γεννά δικαιώμ ατα και υποχρεώσει για του ιδιώ τε και το κράτο από το χρονικό σημ είο έναρξη τη ισχύ ο του. Δημ οσιεύεται στην επίσημ η εφημ ερίδα τη έ νωση και ω νομ οθετική πράξη αυτή (297 ΣΛΕΕ) αρχίζει να ισχύ ει από την ημερομ ηνία που ορίζει ή σε κάθε περίπτωση από την 20 η μ έρα από τη δημ οσίευση. Σύμ φωνα μ ε την από φαση 30/72, Επιτροπή/ Ιταλία, η αναπαραγωγή του κανονισμού μ έσω εθνικών πράξεων ( νομ οθετικών, εκτελεστικών ή κανονιστικών) αποτελεί παράβαση του ενωσιακού δικαί ου. Μέτρα εφαρμ ογή μ πορούν να θεσπιστούν από το κρά το μ όνο σε περίπτωση που ορίζει ο κανονισμ ό. Κανονισμ ού εκδίδει το Συμ βούλιο τη Ευρώ πη αυτοτελώ είτε σε συνεργασία μ ε το ευρωκοινοβού λιο(294 ΣΛΕΕ). Εκδίδει επίση η επιτροπή στο πεδί ο των αρμ οδιοτήτων τη ή κατόπιν εξουσιοδοτήσεω και η ΕΚΤ. Δ ιακρίνεται σε βασικό κανονισμ ό και κανονισμό εφαρμ ογή. Ο κανονισμ ό εφαρμ ογή πρέπει να εί ναι σύμ φωνο μ ε το βασικό κανονισμ ό. 2. Οδηγία: Δεσμ εύει μ όνο το κράτο ή τα κράτη στα οποί α απευθύνεται. Η οδηγία καθορίζει το επιδιωκό μενο αποτέλεσμ α, το οποίο δεσμ εύει τα κράτη, αφή νοντα σ αυτά την ευχέρεια να επιλέξουν τον τύπο ή τα μέ σα επίτευξή του. Πρόκειται για νομ ικά δεσμ ευτική πρά ξη, η οποία δημ οσιεύεται στην επίσημ η εφημ ερί δα την ευρωπαϊκή ένωση και αρχίζει να ισχύει από την η ημερομ ηνία που ορίζει ή ειδάλλω από την 20 μ έρα μετά τη δημ οσίευση. Πρόκειται όμ ω για ατελή πράξη, καθώ μ έσα στα πλαίσια που αυτή ορίζει τα κράτη πρέ πει να εκδώσουν εθνικέ νομ οθετικέ, εκτελεστικέ ή κανονιστικέ πράξει που θα προσανατολί ζονται στην επίτευξη του αποτελέσμ ατο που έθεσε η οδηγία(μεταφορά τη οδηγία). Το γεγονό αυτό, πάντω, σύ μ φωνα μ ε το

9 δικαστήριο, δεν καθιστά τι οδηγίε λιγότερο δεσμευτικέ από του κανονισμ ού (52/75 Επιτροπή/ Ιταλία). Τα εθνικά μ έτρα που παίρνονται λόγω τη οδηγία πρέ πει να έχουν δεσμ ευτικό χαρακτήρα. Για παρά δειγμ α μια απλή διοικητική πράξη δεν θα επαρκούσε, καθώ δεν εί ναι δεσμ ευτική ( υπόθεση C 268/97 Επιτροπή/ Βέλγιο). Επί ση πρέπει να προσανατολίζονται επαρκώ προ το επιδιωκόμ ενο αποτέλεσμ α προ χάριν των ιδιωτών. Πέ ρα από τη λήψη μ έτρων, μ πορεί να απαιτείται απλή τροποποίηση υπαρχόντων κανόνων δικαίου. Συνεπώ, κατ αρχά, το κράτο είναι ελεύθερο να επιλέξει τον τύ πο και το μ έσο συμμ όρφωση προ την οδηγία. Τέλο, η μ εταφορά τη οδηγία μ πορεί να είναι και περιττή, όταν το εσωτερικό δίκαιο στοιχεί πλήρω προ τι επιταγέ τη οδηγία και είναι επαρκώ σαφέ και ακριβέ, ώ στε οι δικαιούχοι να είναι σε θέση να γνωρίζουν επακριβώ τα δικαιώμ ατα και τι υποχρεώ σει του και να τα προβάλλουν ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. 3. Απ φαση: ό Είναι μ η δεσμ ευτική προ όλα τα στοιχεί α τη για του αποδέκτε ( κράτη μ έλη ή ιδιώτε) τη πρά ξη. Ο αποδέκτη οφείλει να συμμ ορφωθεί προ το περιεχόμενό τη. 4. Σύσταση και Γνώ μ η: Δ εν είναι δεσμ ευτικέ πρά ξει. Η γνώμ η εκφράζει μ ια άποψη. Η σύσταση συνιστά μ ια πρά ξη που ωθεί έμμ εσα στη δράση. Η επιτροπή διαθέτει γενική αρμ οδιότητα προ έκδοση συστάσεων. Γ) Δ ιεθνεί Συμφωνίε Η Ένωση είναι αρμ όδια να συνάπτει διεθνεί συμ φωνίε μ ε τρί τα κράτη ή διεθνεί οργανισμ ού μ ε βάση τι ρητέ, τι εξυπακουόμ ενε ακόμ α και τι υποστηρικτικέ τη αρμοδιό τητε ( άρθρο 255 ΣΛΕΕ). Από το χρονικό σημ είο έναρξη ισχύ ο αυτών των συνθηκών, αυτέ αποτελούν τμήμ α του ενωσιακού

10 δικαίου και το Δ ικαστήριο είναι αρμ όδιο για την εφαρμ ογή του (181/73 Haegeman). Το δικαστήριο είναι επίση αρμ ό διο και σε περίπτωση μ ικτή συμ φωνία, δηλαδή συμ φωνία μεταξύ Ένωση, κρατών μ ελών και διεθνού οργανισμ ού ή τρί του κράτου ( υποθ. C 53/96 Hermes International). Τέ λο το δικαστήριο ερμ ηνεύει και πράξει των οργάνων που ιδρύ ονται λόγω υπογραφείσα συνθήκη μ εταξύ τη ένωση και τρί του κράτου ( C 192/89 Sevince). Σχέση πρωτογενού δικαίου και συνθηκών Δ ιεθνεί συμ φωνίε μ εταξύ των κρατών μ ελών πριν τη Συνθή κη παύουν να εφαρμ όζονται σε περίπτωση αντίθεσή του προ αυτήν. Δ ιεθνεί συμ φωνίε κρατών μ ελών μ ετά τη Συνθή κη διέπονται από το άρθρο 4 παρ. 3 ΣΕΕ που τα υποχρεώ νει, στα πλαίσια τη καλόπιστη συνεργασία μ ε την ένωση, να απέ χουν από τη λήψη μ έτρων που μ πορεί να θέσουν σε κί νδυνο την πραγμ ατοποίηση των στόχων τη ένωση. Δ ιεθνεί συμ φωνίε μ εταξύ κράτου μ έλου και τρίτου κρά του πριν τη Συνθήκη δεν δίνει το δικαίωμ α στο κράτο μ έ λο να αντιτάξει στην ένωση δικαιώμ ατα που αντλεί από τέ τοια συμ φωνία και μ άλιστα αυτό υποχρεού ται προ αναδιαπραγμ άτευση ή τερματισμ ό τη συμ φωνία αυτή αν έρχεται σε αντίθεση μ ε τη Συνθήκη. Αυτό δεν συμ βαί νει για τι συμ βατικέ υποχρεώσει του τρίτου κράτου. Η ένωση δεν έ χει αρμ οδιότητα σχετικά μ αυτέ τι συμ φωνίε εκτό αν τα κρά τη μ έλη τη τη μ εταβίβασαν ( GATT). Δ ιεθνεί συμ φωνίε μ εταξύ κράτου μ έλου και τρίτου κρά του μ ετά τη Συνθήκη, σε περίπτωση ασυμ βατότητα, αυτή περιορίζεται πχ μ ε μ εταβίβαση των αρμ οδιοτήτων αυτώ ν στην Ένωση, οπότε τα κράτη μ έλη οφείλουν να εκτελού ν τι συμ φωνίε αυτέ μ ε ρήτρα ΕΕ, για μ εταβατικέ περιόδου ή προληπτικό έλεγχο εκ μ έρου τη επιτροπή κατά ά ρθρο 4 παρ. 3 ΣΕΕ.

11 Ιεραρχία κανόνων ενωσιακού δικαίου Κορυφή: Πρωτογενέ δίκαιο και άγραφε πηγέ Το παράγωγο δίκαιο και οι διεθνεί συμ φωνίε που συνά πτονται πρέπει να είναι συμ βατά προ τα παραπάνω. Οι διεθνεί συμ φωνίε υπερέχουν του παραγώγου δικαί ου δεδομ ένου ότι αφού η ένωση τι υπογράφει οφείλει να εκδί δει πράξει σύμ φωνε μ ε το πνεύμ α αυτών. Κεφ. 4 Σύμ φωνα μ ε την 6/64 Costa/Enel η ευρωπαϊκή ένωση έχει δικά τη όργανα, τα οποία σταδιακά κατέστησαν θεσμ ικά. Σε σύ νολο είναι 7 ( άρθρο 13 ΣΕΕ), η ευρωπαϊκή επιτροπή, το Συμ βού λιο τη Ευρωπαϊκή ένωση, το Ευρωπαϊκό συμ βούλιο, η Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα ( όργανα δράση) και το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, το Δ ικαστήριο και το Ελεγκτικό Συνέδριο ( ό ργανα ελέγχου). Πέρα από το Ευρωπαϊκό συμ βούλιο ( ά ρθρο 15 ΣΕΕ), το ελεγκτικό συνέδριο και συνήθω την ΕΚΤ, όλα τα άλλα θεσμικά όργανα είναι νομ οθετικά. Η Ευρωπαϊκή επιτροπή Είναι ένα συλλογικό όργανο που απαρτίζεται από ανεξά ρτητε προσωπικότητε επιλεγόμ ενε κατόπιν συμ φωνία των κρατώ ν μ ελών. Σκοπό είναι η αντιπροσώπευση του γενικού συμ φέροντο τη ένωση, η άσκηση νομ οθετική πρωτοβουλί α και η λειτουργία ω φύλακα των Συνθηκών ( άρθρο 17 ΣΕΕ). Σύμ φωνα μ ε τη συνθήκη τη Λισαβόνα ( ά ρθρο 17 παρ. 4 και 5 ΣΕΕ), η επιτροπή θα διοριστεί μ εταξύ τη περιόδου από τη η έναρξη ισχύο τη συνθήκη και την 31 Οκτωβρί ου 2014 και θα απαρτίζεται από έναν υπήκοο από κάθε κράτο μ έ λο, συμπεριλαμβανομ ένου και του προέδρου τη και του ύ πατου εκπροσώπου τη ένωση για θέμ ατα εξωτερική πολιτική και

12 πολιτική ασφάλεια, ο οποίο θα είναι έ να εκ των αντιπροέδρων τη. Ο αριθμ ό αυτό αντιστοιχεί στα 2/3 του αριθμ ού των κρατών μ ελών (18 επίτροποι για 28 κράτη μ έ λη) που θα ορίζονται εκ περιτροπή, εκτό αν το Ευρωπαϊκό Συμ βούλιο αποφασίσει ομ όφωνα να αλλάξει τον εν λόγω αριθμ ό, βάσει συστήμ ατο αυστηρά ισότιμ η εναλλαγή το οποί ο θα θεσπιστεί ομ όφωνα από αυτό. Σύμ φωνα μ ε την παράγραφο 7 του άρθρου 17 ΣΕΕ: Λαμ βάνοντα υπόψη τι εκλογέ για το ευρωκοινοβού λιο και αφού προβεί στι κατάλληλε διαβουλεύσει, το Ευρωπαϊκό Συμ βούλιο, αποφασίζοντα μ ε ειδική πλειοψηφία προτεί νει στο ευρωκοινοβούλιο έναν υποψήφιο για το αξίωμ α του προέ δρου τη επιτροπή. Ο υποψήφιο αυτό εκλέγεται από το ευρωκοινοβούλιο μ ε την πλειοψηφία των μ ελώ ν που το απαρτίζουν. Εάν ο υποψήφιο δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφί α, το Ευρωπαϊκό Συμ βούλιο, αποφασίζοντα μ ε ειδική πλειοψηφί α, προτείνει εντό μ ηνό νέο υποψήφιο, ο οποίο εκλέγεται από το ευρωκοινοβούλιο μ ε την ίδια διαδικασία. Το Συμ βούλιο στη συνέχεια μ αζί μ ε τον νέο πρό εδρο καταρτίζουν τη λίστα μ ε τα μ έλη που θα προτεί νουν να διοριστούν ω μ έλη τη επιτροπή. Όλα τα μ έλη τη επιτροπή μ αζί μ ε τον πρόεδρο και τον ύ πατο αρμ οστή για εξωτερική πολιτική και ασφάλεια υπό κεινται ω σώμ α σε ψήφο έγκριση του Ευρωκοινοβουλίου. Κατό πιν τη έγκριση αυτή, η επιτροπή διορίζεται από το ευρωπαϊκό συμ βούλιο το οποίο αποφασίζει μ ε ειδική πλειοψηφία. Οι επίτροποι ενεργούν προ το συμ φέρον τη έ νωση αποκλειστικά και είναι ανεξάρτητοι από τι κυβερνή σει των κρατών αλλά και από ιδιωτικά συμ φέροντα. Κατά το άρθρο 17 παρ.3 ΣΕΕ, η θητεία των μ ελών εί ναι πενταετή, δηλαδή ισόχρονη μ ε αυτή του ευρωκοινοβουλί ου. Για να διατηρείται αυτή η αντιστοιχία, η αντικατά σταση

13 παραιτηθέντων ή απαλλαγέντων μ ελών γίνεται για το υπό λοιπο τη θητεία του. Η απαλλαγή ή η παραίτηση μελώ ν προβλέπεται στο άρθρο 245 ΣΛΕΕ, μ αζί μ ε το ασυμ βί βαστο των μ ελών τη επιτροπή μ εταξύ του έργου του και οποιουδή ποτε άλλου επαγγέλμ ατο ( αμειβομ ένου ή μ η) για όλη τη διά ρκεια τη θητεία του. Επίση προβλέπει την άσκηση καθηκό ντων με εντιμ ότητα και διακριτικότητα. Μάλιστα κατά το 247 ΣΛΕΕ η επιτροπή μ πορεί να απαλλάξει μ έλο αν αυτό δεν πληροί πλέ ον τι αναγκαίε προϋποθέσει άσκηση των καθηκόντων του ή αν διαπράξει βαρύ παράπτωμ α και να αποφασίσει την έκπτωσή του από το δικαίωμ α συνταξιοδότηση ή από άλλε αντί αυτού παροχέ. Κατά το άρθρο 17 παρ. 8 ΣΕΕ, η Επιτροπή ευθύνεται έ ναντι του Ευρωκοινοβουλίου. Το άρθρο 234 ΣΛΕΕ, προβλέ πει τη δυνατότητα του ευρωκοινοβουλίου να υποβάλει πρό ταση δυσπιστία κατά τη επιτροπή. Συγκεκριμ ένα ορίζεται ό τι το Ευρωκοινοβούλιο δεν δύναται να αποφασίσει επί προτά σεω δυσπιστία πριν παρέλθουν τρει τουλάχιστον μ έρε μ ετά την υποβολή τη και μ όνο μ ε φανερή ψηφοφορία. Αν αυτή γί νει αποδεκτή μ ε πλειοψηφία 2/3 τότε τα μ έλη τη επιτροπή οφεί λουν να παραιτηθούν συλλογικώ. Η επιτροπή αναθέτει συγκεκριμ ένε αρμ οδιότητε στα μ έ λη τη, αλλά και στου ανώτερου υπαλλήλου τη. Οι αρμοδιό τητε αυτέ διέπονται από αυστηρού κανόνε. Οι εξουσίε πρέ πει να είναι σαφώ καθορισμ ένε και να είναι σχετικέ μ ε την ά σκηση των εκτελεστικών αρμ οδιοτήτων. Όπω έκρινε το δικαστή ριο, η νομιμ ότητα μ ια απόφαση τη επιτροπή εξαρτά ται αποκλειστικά από το κατά πόσο είναι σύμ φωνη μ ε τι διατά ξει τη συνθήκη. Επομ ένω, για τη θεμ ελίωση τη κατά χρηση εξουσία, θα πρέπει να καταδειχθεί ότι η απόφασή τη επεδί ωκε ένα στόχο διαφορετικό από εκείνον που νομιμ οποιού νταν να αναλάβει δράση (15/57, compagnie des Hauts fourneaux de chasse).

14 Δ ιαθέτει δοτέ αρμ οδιότητε. Α) Εξουσία υποβολή προτάσεων: έχει εξουσία υποβολή νομ οθετικών προτάσεων είτε μ ε δική τη πρωτοβουλία εί τε κατόπιν αιτήσεω του ευρωκοινοβουλίου. Οι προτά σει τη Επιτροπή ελέγχονται από το Συμ βούλιο, το οποίο μ πορεί να εφιστά την προσοχή τη επιτροπή ω προ τη σπουδαιό τητα πρόταση. Μέχρι απόφανση του Συμ βουλίου η επιτροπή μπορεί ελεύθερα να τροποποιεί τι προτάσει τη. Β) Εγγύηση τήρηση Συνθηκών: Είναι θεμ ατοφύ λακα των συνθηκών ω ανεξάρτητο σε σχέση μ ε τα κράτη μ έλη ό ργανο ( άρθρο 17 παρ. 1 ΣΕΕ). Έχει, λοιπόν, δικαίωμ α πληροφό ρηση εκ μ έρου των κρατών μ ελών για τι πολιτικέ που υιοθετού ν προ συμμ όρφωση και συνεργασία μ ε τα όργανα τη ένωση, έ χει ανακριτικά καθήκοντα, ιδιαίτερα στα πλαίσια του δικαί ου του ανταγωνισμ ού (101 επ. ΣΛΕΕ), δικαίωμ α πληροφό ρηση εκ μ έρου επιχειρήσεων σε ό, τι αφορά την εφαρμ ογή του ενωσιακού δικαίου και δικαίωμ α επιβολή κυρώσεων σε περί πτωση μη συμμ όρφωση, δικαίωμ α επιβολή κυρώσεων μ ε τη μορφή χρημ ατικών προστίμ ων σε επιχειρήσει που παραβιά ζουν τον ανταγωνισμ ό αφού κάτι τέτοιο αποδειχθεί. Τέλο σε περί πτωση παράβαση των Συνθηκών από κράτο μ έλο, η επιτροπή έ χει το δικαίωμ α προσφυγή στο Δ ικαστήριο. Γ) Νομοθετικέ Κανονιστικέ αρμ οδιότητε: Έχει τέ τοια αρμ οδιότητα στα πλαίσια του δικαίου του ανταγωνισμ ού (105 παρ. 3 ΣΛΕΕ) και των κρατικών ενισχύσεων (108 παρ. 4 ΣΛΕΕ) ή κατόπιν εξουσιοδοτήσεω από το Συμβούλιο Δ) Δημοσιονομ ικέ αρμ οδιότητε: Έχει εξουσία δημοσιονομική διαχείριση, διαμ ορφώνοντα σχέδια προϋπολογισμ ού (314 παρ. 1 ΣΛΕΕ) που καταρτίζονται από το ευρωκοινοβού λιο και το συμ βούλιο (310 ΣΛΕΕ) και εκτελεί τον ενωσιακό προϋπολογισμό (317 ΣΛΕΕ)

15 Ε) Λοιπέ εξουσίε: Εξουσία διατύπωση γνωμ ών και συστά σεων στα πλαίσια τη οικονομ ική και νομισμ ατική ένωση, υποβολή συστάσεων προ το Συμ βούλιο για έναρξη διαπραγματεύ σεων κατά το 218 ΣΛΕΕ για τη σύναψη διεθνών συμ φωνιών. Το Συμ βούλιο τη Ευρωπαϊκή ένωση Απαρτίζεται από του υπουργού των κυβερνήσεων των κρατώ ν μ ελών. Κάθε κυβέρνηση αποστέλλει στι συνεδριάσει ένα από τα μ έλη τη ανάλογα μ ε την καθ ύλη αρμ οδιότητά του. Η προεδρία του ασκείται διαδοχικώ από κάθε κράτο για περί οδο 6 μ ηνών, σύμ φωνα μ ε τη σειρά που ομ οφώνω ψηφί ζει το Συμ βούλιο (16 παρ. 9 ΣΕΕ και 236 ΣΛΕΕ). Η ημ ερήσια διάταξη του Συμ βουλίου τη ευρωπαϊκή έ νωση, όπω προετοιμ άζεται από την επιτροπή μονίμ ων αντιπροσώ πων των κρατών μ ελών περιλαμ βάνει δύο σκέλη, πρώ τα μια ψηφοφορία χωρί συζήτηση και στη συνέχεια συζητή σει που συνοδεύονται ή όχι από ψηφοφορία. Η επιτροπή ω συντά κτη των σχεδίων συμμ ετέχει στι αποφάσει του Συμβουλί ου προκειμ ένου να υποστηρίξει τι απόψει τη. Το συμβού λιο διαθέτει δική του γραμμ ατεία και νομ ική υπηρεσία. Το άρθρο 16 παρ. 8 ΣΕΕ θεσπίζει δύο είδη συνό δων του Συμ βουλίου, νομ οθετική και μ η νομ οθετική. Η πρώ τη συσκέπτεται, συνεδριάζει και ψηφίζει δημ οσίω για λό γου διαφάνεια. Απαιτείται ειδική πλειοψηφία ( ά ρθρο 16 παρ. 3 ΣΕΕ). Κάθε κράτο έχει μ ια ψήφο. Από άποψη περιεχομ έ νου η ψηφοφορία, για να είναι έγκυρη απαιτεί δύο κριτήρια. Πρώ τον να ψηφίζουν υπέρ το 55% των κρατών μ ελώ ν που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του πληθυσμ ού τη Ένωση. Για την επίτευξη βέτο απαιτείται η σύ μ πραξη προ αυτό τουλάχιστον τεσσάρων μ ελών του Συμ βουλίου. Δεδομέ νου ότι για ορισμ ένα θέμ ατα όπω η εξωτερική πολιτική απαιτεί ται ομ οφωνία βλέπουμ ε ότι οι αποφάσει του συμ βουλίου δεν έ χουν απεξαρτηθεί πλήρω από τη διακυβερνητική συνεργασία.

16 Αρμ οδιότητε του Συμβουλίου Είναι αρκετά εκτεταμ ένε. Μαζί μ ε το ευρωκοινοβούλιο ασκεί νομ οθετικά και δημοσιονομ ικά καθήκοντα, καθώ και το καθήκον χάραξη πολιτικών και συντονισμ ού. Α) έχει νομ οθετική αρμοδιότητα Β) ασκεί εξουσίε κυβερνητική φύσεω Γ) κατά το 352 ΣΛΕΕ, μ πορεί κατόπιν ομ οφωνί α να συμ πληρώσει κενά συνθήκη, υπό του όρου τη διά ταξη αυτή Δ) λαμ βάνει αποφάσει συνταγμ ατική φύσεω, μ ετά από διαβούλευση μ ε το ευρωκοινοβούλιο. Ε) ασκεί αποφασιστική αρμ οδιότητα σε ζητή ματα προϋπολογισμ ού, την οποία μ οιράζεται μ ε το ευρωκοινοβού λιο. ( άρθρο 310 ΣΛΕΕ). Το Ευρωπαϊκό Συμ βούλιο ( άρθρο 15 ΣΕΕ) Απαρτίζεται από του αρχηγού των κρατών μ ελών ή κυβερνήσεων καθώ και από τον πρόεδρό του, που εκλέ γεται με ειδική πλειοψηφία για 2,5 έτη καθώ και τον πρό εδρο τη επιτροπή. Ο ύπατο εκπρόσωπο συμμ ετέχει στι εργασί ε του ευρωπαϊκού συμ βουλίου το οποίο δεν ασκεί νομοθετική λειτουργία ( άρθρο 15 παρ. 1 ΣΕΕ) αντίθετα απ ό, τι το συμβού λιο τη ένωση. Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Είναι θεσμ ικό όργανο που ασκεί νομ οθετική εξουσί α και απαρτίζεται από αντιπροσώπου των πολιτών τη έ νωση ( άρθρο 14 παρ. 2 ΣΕΕ). Τα μ έλη εκλέγονται για 5 έτη μ ε ά μ εση, ελεύθερη, καθολική και μ υστική ψηφοφορία μ ε βά ση την αναλογικότητα στην κατανομ ή των εδρών. Το ά ρθρο 223 παρ. 1 ΣΛΕΕ θεσπίζει ενιαία διαδικασία. Κατά το 14 παρ. 2 ΣΕΕ τα μ έλη του ευρωκοινοβουλίου μ αζί μ ε τον πρόεδρο αυτού δεν

17 ξεπερνούν του 751. Κάθε κράτο εκλέγει, βάσει πληθυσμ ού από 6 έω 96 μ έλη στο ευρωκοινοβούλιο. Στα πλαί σια του ευρωκοινοβουλίου εκλέγεται ευρωπαίο διαμ εσολαβητή, αρμ όδιο να δέχεται και να ερευνά μ ε πλήρη ανεξαρτησί α καταγγελίε ευρωπαίων πολιτών ή εκείνων που έχουν κατοικί α ή έδρα σε κράτο μ έλο λόγω κακή διοίκηση θεσμικού οργάνου τη ένωση, πλην του Δ ικαστηρίου ( ά ρθρο 228 ΣΛΕΕ). Το ευρωκοινοβούλιο κατά άρθρο 225 ΣΛΕΕ μ πορεί να ζητά από την επιτροπή να υποβάλλει πρόταση για την εκπό νηση ενωσιακή πράξη, συνεπώ τα μ έλη αυτού έχουν αποκτή σει εξουσία νομ οθετική πρωτοβουλία. Αρμ οδιότητε του Ευρωκοινοβουλίου Δ ύναται να υποβάλει τη γνώμ η του σε όλου του τομ εί σε προαιρετική βάση. Έχει το δικαίωμ α τη σύμ φωνη γνώμ η ή αρνησικυρία π. χ. στι συμ φωνίε σύνδεση τρίτων κρατώ ν με την ένωση( διαδικασία έγκριση). Κατά το άρθρο 294 ΣΛΕΕ, το ευρωκοινοβούλιο καθί σταται συννομ οθέτη και αποκτά ισότιμ η θέση μ ε το συμ βού λιο στη νομ οθετική λειτουργία ( συνήθη νομ οθετική διαδικασία). Επίση, έχει πλέον ενισχυμ ένε αρμ οδιότητε στο τομ εί τη δικαιοσύνη και των εσωτερικών υποθέσεων, ιδίω στα θέ ματα αστικού δικαίου, των πολιτικών ασύλου και τη συνεργασί α δικαστική εξουσία και αστυνομ ία σε ποινικέ υποθέσει. Τέλο έχει ισότιμ ε αρμ οδιότητε μ ε το συμ βούλιο όσον αφορά στον προϋπολογισμ ό (310 επ ΣΛΕΕ). Κεφ. 5 Ω κανόνε του ενωσιακού δικαιοδοτικού δικαίου νοού νται οι κανόνε που αφορούν στην ύπαρξη οργάνων διαπί στωση παραβάσεω κανόνων τη ενωσιακή έννομ η τάξη, τα οποί α έχουν συγκεκριμ ένε αρμ οδιότητε και στον προσδιορισμ ό, επιβολή και εκτέλεση τη καταγνωσθείσα κύρωση δυνά μει

18 κανόνων διαδικασία μ ε στόχο να παρέχεται δικαστική προστασία στα υποκείμ ενα τη έννομ η αυτή τάξη, μέ σω κατάλληλων μηχανισμ ών. Οι μηχανισμ οί δικαστική προστασία πρέπει να διασφαλίζουν το δικαίωμ α πρό σβαση στην ενωσιακή δικαιοσύνη. Πηγέ Πρωτογενέ δίκαιο Γραπτό δίκαιο: Άρθρο 19 ΣΕΕ και ά ρθρα 251 επ. ΣΛΕΕ, πρωτόκολλο 3 ( οργανισμ ό δικαστηρίων) και 7 ( προνό μ ια και ασυλίε ευρωπαϊκή ένωση), απόφαση 88/591. Άγραφο Δ ίκαιο: Η νομ ολογία του δικαστηρίου η οποί α παρουσιάζει τι κοινέ δικονομ ικέ πρακτικέ που επικρατού ν στα κράτη μ έλη όπω η ορθή απονομ ή τη δικαιοσύ νη, η οικονομ ία τη δίκη, το δικαίωμ α σε δίκαιη δί κη και αποτελεσμ ατική δικαστική προστασία, προστασί α του δικαιώμ ατο υπεράσπιση, αρχή τη εκατέρωθεν ακροά σεω κλπ. Παράγωγο Δίκαιο Γραπτό Δ ίκαιο: Οι κανονισμ οί ( και οι συμπληρωμ ατικοί ) διαδικασία των δικαστηρίων, οι εσωτερικέ οδηγί ε προ τον Γραμμ ατέα κάθε δικαστηρίου. Άγραφο δίκαιο: Η δικαστική πρακτική, η οποία δεν δύ ναται να ανατρέψει γραπτού ή άγραφου κανόνε του δικαί ου τη Ένωση, δύναται όμ ω να του συμ πληρώ σει και να του διευκρινίσει. Αναδεικνύει ατέλειε, κενά και νέε ανά γκε, προτείνει εφευρετικέ λύσει και λειτουργεί ω μηχανισμ ό για την εισαγωγή επερχόμ ενων τροποποιήσεων κατά την εφαρμογή του ενωσιακού δικονομ ικού δικαίου. Θεμ ελιώδη χαρακτηριστικά 1. Η έλλειψη κωδικοποίηση

19 2. Ατελή και ανολοκλήρωτο χαρακτήρα των κανό νων: Το εφαρμ οστέο δίκαιο παρουσιάζει κενά, τα οποί α συμ πληρώνονται είτε μ ε παραπομ πή από το νομ οθέ τη τη ένωση σε διαδικαστικού κανόνε εσωτερικού δικαί ου ενό κράτου μ έλου ή όλων των κρατών μ ελών είτε χωρί παραπομ πή, δηλαδή μ ε συμ πλήρωση του κανόνα από το ίδιο το δικαστήριο που ανατρέχουν στι κοινέ γενικέ δικονομ ικέ αρχέ και κανόνε των κρατών μ ελώ ν ( πχ άρθρα 299 και 280 ΣΛΕΕ, η παρά σταση και η εκπροσώπηση του διαδίκου C 168/91 Konstantinidis). 3. Τα δικονομ ικά δίκαια των κρατών μ ελών και το Ρωμαϊκό δίκαιο (23/68 Klomp), η ΕΣΔ Α. Όργανα του ενωσιακού δικαιοδοτικού συστήματο Η ένωση οργανώνει και εγκαθιδρύει δικαιοδοτικά ό ργανα με αρμ οδιότητε να ερμ ηνεύουν και να εφαρμ όζουν κανόνε ιδί ω ουσιαστικού δικαίου και μ έσω αυτών να διασφαλίζεται η έ νδικη προστασία στα υποκείμ ενα δικαίου τη ενωσιακή έ ννομη τάξη. Τα όργανα διακρίνονται σε κεντρικά και περιφερειακά ή αποκεντρωμ ένα. Η διάκριση αυτή στηρίζεται στο κριτή ριο μ εταξύ άμ εση ή κεντρική διοίκηση και αποκεντρωμέ νη διοίκηση. Τα κεντρικά όργανα, λοιπόν, έχουν δικαιοδοσία σε περιπτώ σει που η Επιτροπή έχει απευθεία την αρμ οδιότητα να απευθύ νει διαταγέ, αποφάσει ή κανονισμ ού π. χ. ιδίω στον τομ έ α του ανταγωνισμ ού. Τότε τα κεντρικά δικαιοδοτικά όργανα εί ναι υπεύθυνα για τον έλεγχο νομιμ ότητα των ανωτέρω ατομικώ ν διοικητικών πράξεων. Κεντρικά διοικητικά όργανα εί ναι το Γενικό Δ ικαστήριο και κατόπιν αναιρέσεω, το Δ ικαστή ριο. Τα κεντρικά διοικητικά όργανα δεν είναι αρμ ό δια για τον απ ευθεία έλεγχο νομιμ ότητα των πράξεων των εθνικών αρχώ ν που αφορούν εφαρμ ογή κανονισμ ών τη ευρωπαϊκή έ νωση. Όμ ω κατά άρθρο 267 τρίτο εδάφιο ΣΛΕΕ, ο δικαστή δύ ναται να

20 υποχρεωθεί να αποστείλει προδικαστικό ερώ τημ α προ το Δ ικαστήριο, οπότε αυτό αποκτά αρμ οδιότητα. Η έννοια Δ ικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση ( ά ρθρο 19 ΣΕΕ και 251 ΣΛΕΕ) που είναι από τα θεσμ ικά όργανα τη Έ νωση ( άρθρο 13 ΣΕΕ) είναι ευρύτατη. Ασκεί τη δικαιοδοτική εξουσί α. Υπό την έννοια αυτή περιλαμ βάνει τόσο το Δ ικαστήριο αυτό καθ εαυτό, το Γενικό Δ ικαστήριο και ειδικευμ ένα δικαστή ρια, όπω το Δ ικαστήριο Δημ όσια Δ ιοίκηση. Αυτά αποτελού ν και τα κεντρικά δικαιοδοτικά όργανα τη Ένωση, τα οποία έ χουν δοτέ αρμ οδιότητε και οφείλουν να δρουν εντό αυτών, ό πω του αναθέτονται από τι Συνθήκε ( άρθρο 13 ΣΕΕ παρ. 2). Κατά το άρθρο 19 ΣΕΕ παρ. 2 εδ. 1 το Δ ικαστήριο αποτελεί ται από ένα δικαστή από κάθε κράτο μ έλο, δηλαδή σή μ ερα 27 δικαστέ, 8 γενικού εισαγγελεί οι οποίοι κατά το ά ρθρο 252 μ πορούν και να αυξηθούν. Αυτοί δεν μ πορούν να συμμετέ χουν στι διασκέψει και τι ψηφοφορίε για την έκδοση αποφά σεων, παρά μ όνο να διατυπώνουν αμ ερόληπτα κρίσει επί των υποθέσεων. Εισαγγελεί δεν προβλέπονται για το γενικό δικαστήριο και το ΔΔΔ. Δ ικαστέ και εισαγγελεί επιλέ γονται πρόσωπα που έχουν τα προσόντα και προϋποθέσει διορισμού στα ανώτατα δικαστικά αξιώμ ατα και είναι νομικοί αναγνωρισμ ένου κύρου. Δ ιορίζονται μ ε κοινή συμ φωνία από τι κυβερνήσει των κρατών μ ελών για περίοδο 6 ετών, μ ετά από διαβούλευση μ ε την επιτροπή του άρθρου 255 ΣΛΕΕ, η οποί α γνωμ οδοτεί σχετικά μ ε την επάρκεια του υποψηφίου. Κάθε 3 έ τη γίνεται μ ερική ανανέωση των δικαστών, σύ μ φωνα μ ε τον κανονισμ ό του Δ ικαστηρίου. Το σύνολο αυτών εκλέ γει για 3ετη θητεία τον πρόεδρό του. Μάλιστα, στι θέσει των δικαστώ ν μ πορούν να επανεκλεγούν απερχόμ ενοι δικαστέ. Το ί διο συμ βαίνει και μ ε του εισαγγελεί. Το δικαστήριο συνέ ρχεται σε τμήμ ατα και τμήμ ατα μ είζονο συνθέσεω. Το Γενικό Δ ικαστήριο αποτελείται από έναν τουλά χιστον δικαστή από κάθε κράτο μ έλο, ο οποίο διαθέ τει την

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο δίκαιο ΕΕ

Εισαγωγή στο δίκαιο ΕΕ Μεταπτυχιακό ΔΕΟΣ (Οκτώβριος 2015) Γ. Καρύδης Εισαγωγή στο δίκαιο ΕΕ 1 η και 2 η Διάλεξη : Βασικά σημεία Ι. Ορισμοί Ιστορικά στοιχεία Ορισμός Δικαίου ΕΕ : Σύστημα κανόνων νομικά δεσμευτικών που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (άρθρα ΣΕΕ και ΣΛΕΕ ανά κεφάλαια και ενότητες του Τόμου Α1)

ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (άρθρα ΣΕΕ και ΣΛΕΕ ανά κεφάλαια και ενότητες του Τόμου Α1) ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (άρθρα ΣΕΕ και ΣΛΕΕ ανά κεφάλαια και ενότητες του Τόμου Α1) της Ευαγγελίας Γ. Μπάλτα Μέλους ΣΕΠ ΔΕΟ10 του ΕΑΠ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι. ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) C 115/266 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.5.2008 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Α. Έννοια Β. Πηγές. 2. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Α. Έννοια και διακρίσεις Β. Διακρίσεις και σύνθεση πολιτικών δικαστηρίων Γ. Χρόνος απονομής της δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα, L 226/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 13. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1 Νίκος ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Δικηγόρος, Διευθυντής του ΕΚΕΜΕ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συζήτηση για τις προσαρμογές στη λειτουργία των οργάνων της ΕΚ/ΕΕ, με

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δ όσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμ ένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Κλεοπάτρα Καλλικάκη Εφέτης Δ.Δ. Απόφαση URGENTA. Μια νέα προοπτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής;

Κλεοπάτρα Καλλικάκη Εφέτης Δ.Δ. Απόφαση URGENTA. Μια νέα προοπτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής; Κλεοπάτρα Καλλικάκη Εφέτης Δ.Δ. Απόφαση URGENTA Μια νέα προοπτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής; Διάγραμμα ύλης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Α Η από 24-6-2016 απόφαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α. Ε. Διαγωνισμ ος «Cook λοι»

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α. Ε. Διαγωνισμ ος «Cook λοι» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α. Ε. Διαγωνισμ ος «Cook λοι» 1. Η εταιρεια Αρτοβιομ ηχανια Καραμ ολεγκος Α. Ε. ( εφεξης καλουμ ενη Δ ιοργανωτης/ Δ ιοργανωτρια ), διοργανωνει ηλεκτρονικα μ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Στις 19 Οκτωβρίου 2007, στη Λισαβόνα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κατέληξαν σε συμφωνία για τη νέα Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, περατώνοντας έτσι τη Διακυβερνητική Διάσκεψη (IGC).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δημοσίου δικαίου, όπως είναι και οι διαφορές από την εξωσυμβατική ευθύνη του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων του Μιχάλη Π. Φιλιππίδη Νομικού Συμβούλου της ΟΛΜΕ Η αίτηση αναγνω ρισης πλασματικω ν χρο νων

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ Μία πρώτη αποτίμηση της ως τώρα νομολογίας Δημήτρης Σ. Νικηφόρος ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικής Επιστήμης (ΑΠΘ)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης)

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) Πρόεδρος: Μ. Τατσέλου Δικηγόρος: Α. Αγγελίδης Το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή η επικύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

: «01/01/2011, 18.3900/2010». 18.3900/2010 (... 213/ /17-12-2010), «

: «01/01/2011, 18.3900/2010». 18.3900/2010 (... 213/ /17-12-2010), « , 24/2/2011. / / : - &. :. / 8 10241. : 210 52 33 092 210 52 15 270 FAX : 210 52 23 228 E mail : asfika@otenet.gr..: 99/1/34. : -. ( ). :. : «01/01/2011, 18.3900/2010». 18.3900/2010 (... 213/ /17-12-2010),

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Πέτρος Αλικάκος Πρωτοδίκης, Δρ.Ν. Άρθρο 17 Προσαρμόζεται ως προς τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχή της επικουρικότητας

Η αρχή της επικουρικότητας Η αρχή της επικουρικότητας Στο πλαίσιο των μη αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της Ένωσης, η αρχή της επικουρικότητας, που περιλαμβάνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ορίζει τις προϋποθέσεις που δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Δεύτερη Γραπτή Εργασία. Διοικητικό Δίκαιο. Θέμα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Δεύτερη Γραπτή Εργασία. Διοικητικό Δίκαιο. Θέμα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΕΟ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 10 - Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος: 2015/16 Γενικές οδηγίες για την εργασία Δεύτερη Γραπτή Εργασία Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 15-02-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 444 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 1.1. Ιστορική εξέλιξη Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο άρχισε να λειτουργεί ανεπίσημα το 1974 ως φόρουμ συζήτησης μεταξύ των ηγετών της ΕΕ. Γρήγορα εξελίχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 1973 * Στην υπόθεση 131/73, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Tribunale του Τρέντο προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 177

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Έννομη προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο των δημόσιων συμβάσεων Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Πως ένας πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό ικαστήριο. Ανθρωπίνων ικαιωμάτων

Πως ένας πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό ικαστήριο. Ανθρωπίνων ικαιωμάτων Πως ένας πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό ικαστήριο Ανθρωπίνων ικαιωμάτων Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) ιδρύθηκε με σκοπό να συστηματοποιήσει την εξέταση προσφυγών που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EIΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EIΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ EIΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1. Ορο-λογικές διασαφήσεις... 1 1.2. Οι επίσημες εκδόσεις της ΕΕ... 3 1.3. Βιβλιογραφία... 3 1.4. ιευθύνσεις στο διαδίκτυο... 6 2. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩ-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΩΣ σελ. 2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΥΡΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ - ΑΡΘΡΟ 1 Α) Κείμενο άρθρου 1 επιταγής... Β) Έγκυρη επιταγή Αναγκαία στοιχεία Σχέση με συναλλαγματική...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διοικητικού τίτλος. Δικαστηρίου Νόμος του 2013. Ερμηνεία. 2.(1) Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στην ελληνικ κδοση................................. xvii Πρόλογος................................................... xix M ρος Πρ το Π Σ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου Δικηγόρος, Δ.Ν. Αθήνα Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 24.2.2016 1. Η θεματική «ακυρωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 21/

Συνεδρίαση 21/ Συνεδρίαση 21/4.11.2011 Θέμα 2: Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα