ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ETOΣ 5ο ΤΕΥΧΟΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ETOΣ 5ο ΤΕΥΧΟΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ETOΣ 5ο ΤΕΥΧΟΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ /09 Kωδ.: 8467 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ΕΘ - Βόρεια Ελλάδα

2

3

4 2 ΤΕΥΧΟΣ 30 περιεχόμενα 03 Θέσεις Προέδρου ΚΕΕ 04 Άρθρα Προέδρων Επιμελητηρίων 16 οι προτάσεις των Επιμελητηρίων 26 ράσεις ΚΕΕ 43 Αφιέρωμα ΕΚΕ 81 ράσεις ΚΕΕ 104 αρθρογραφία 110 Business news 30ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΟΚΤ ΒΡΙΟΣ 2013 ελτίο Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος 61 Αφιέρωμα ΕΘ - ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ Α Μέλη ιοικητικής Επιτροπής Πρ εδρος: Κωνσταντίνος Μίχαλος A Αντιπρ εδρος: Παναγιώτης Παπαδ πουλος B Αντιπρ εδρος: Ιορδάνης Τσώτσος Γ Αντιπρ εδρος: Άγγελος Τσατσο λης Αντιπρ εδρος: Πα λος Τονικίδης Γενικ ς Γραμματέας: Παναγιώτης Αγνιάδης Αν. Γενικ ς Γραμματέας: Μιχάλης Ζορπίδης Οικονομικ ς Επ πτης: Γεώργιος Χονδρογιάννης Αν. Οικονομικ ς Επ πτης: Ηλίας Χατζηχριστοδο λου ιευθυντής: Βασίλειος Αποστολ πουλος Υπηρεσίες Προϊστάμενοι Τμημάτων: Τμήμα Οικονομικο : Ελένη Κοντοθανασοπο λου Τμήμα ιοικητικο & Τμήμα Επιμελητηριακών Θεμάτων: Βασιλική Καραντζίκου Τμήμα Ανάπτυξης & ιεθνών Σχέσεων: Ουρανία Θεοδοσοπο λου Τμήμα Μηχανογραφικών Εφαρμογών: Πολυξένη Κο τλα Γραμματεία Προέδρου: Κωνσταντίνα Στουρνάρα Κεντρική υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.: Αναστασία Ξαρχά Ειδικ ς Επιστημονικ ς Σ μβουλος: Γεώργιος Ασωνίτης Αντιπροσωπευτικ Γραφείο Βρυξελλών: Ειρήνη Κωνσταντινίδου Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος Ακαδημίας 6, Αθήνα Τηλ.: Fax: web address: Γενικό Εμπορικό Μητρώο: Τηλ.: Εκδότης - Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρ εδρος Κ.Ε.Ε. Οργάνωση & Εμπορική Εκμετάλλευση Έκδοσης: ΟΜΗΡΟΣ Πανελλήνια Εταιρεία Επιμελητηριακής Ανάπτυξης /ντής: Χαράλαμπος Μωραΐτης Συντακτική επιτροπή: Παναγιώτης Αγνιάδης Γ. Γραμματέας Κ.Ε.Ε. Χαράλαμπος Μωραΐτης /ντής ΟΜΗΡΟΣ Βασίλειος Αποστολ πουλος /ντής Κ.Ε.Ε. ημοσιογραφική Επιμέλεια Έκδοσης: Ιωάννης Τριήρης Σύμβουλος Εμπορικής Ανάπτυξης: Παναγιώτης Ε. Αντωνιάδης Τα επώνυμα άρθρα και κείμενα εκφράζουν απ ψεις των συντακτών τους on line magazine (ενημέρωση - περιοδικά) ιαχωρισμός Ηλ. Σελιδοποίηση Α- ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΠΕ Φιλικής Εταιρίας 80, Χαλάνδρι Τηλ.: Creative Art Director Στέφανος Παντελής Εκτύπωση: KHARTAN HOLDING LIMITED Θέση Στρογγ λη Μαρκ πουλο Τηλ.:

5 ΤΕΥΧΟΣ 30 3 θέσεις προέδρου ΚΕΕ Απαιτούνται αποφασιστικές κινήσεις για να διευρυνθεί το πρωτογενές πλεόνασμα Για να υλοποιηθο ν οι αισι δοξες προβλέψεις του προσχεδίου προϋπολογισμο για το 2014, θα πρέπει να υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές στο εφαρμοζ μενο μείγμα πολιτικής, κάτι που δυστυχώς δε διαφαίνεται το αντίθετο μάλιστα απ το περιεχ μεν του. Για να υπάρξουν διε ρυνση του πρωτογενο ς πλεονάσματος, επιστροφή σε θετικο ς ρυθμο ς μεταβολής του ΑΕΠ και μείωση της ανεργίας, απαιτο νται άμεσες και αποφασιστικές κινήσεις σε τρία επίπεδα. Πρώτον, στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η α ξηση των εσ δων του κράτους θα πρέπει να στηριχθεί αποκλειστικά στην α ξηση της αποτελεσματικ τητας του φοροεισπρακτικο μηχανισμο και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Η καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολ γησης, η παροχή κινήτρων για την α ξηση των συναλλαγών με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες και η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων, με ενεργοποίηση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, είναι μέτρα που πρέπει να περάσουν απ τα λ για στις πράξεις. ε τερον, στην ενίσχυση της ρευστ τητας και στη διασφάλιση επαρκών π ρων για τη χρηματοδ τηση επενδ σεων. Η επιστροφή σε θετικο ς ρυθμο ς ανάπτυξης είναι στ χος που δ σκολα θα επιτευχθεί σο η ροή πιστώσεων προς την πραγματική οικονομία είναι αν παρκτη και τα πραγματικά επιτ κια προς επιχειρήσεις και ιδιώτες βρίσκονται στο υψηλ τερο σημείο απ την ένταξη της Ελλάδας στην ευρωζώνη. Για τον ίδιο λ γο είναι απαραίτητο να υπάρξει μεγαλ τερη α ξηση των π ρων του Προγράμματος ημοσίων Επενδ σεων. Τρίτον, στην επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και στην εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών. Η αναβάθμιση της δημ σιας διοίκησης, η βελτίωση του επενδυτικο περιβάλλοντος, η ενίσχυση του ανταγωνισμο στις αγορές, ώστε να μειωθο ν οι τιμές για τους καταναλωτές, δεν είναι απλώς υποχρεώσεις που απορρέουν απ το μνημ νιο. Είναι αναγκαία προαπαιτο μενα για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας, την αντιμετώπιση της ανεργίας, τη σταδιακή βελτίωση του βιοτικο επιπέδου των πολιτών. Η Ελλάδα πράγματι έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και έχει πετ χει αρκετά, χάρη στις θυσίες του ελληνικο λαο. Οι θυσίες αυτές πρέπει, τώρα, να αποκτήσουν αντίκρισμα, μέσα απ την αποτελεσματική προώθηση των κατάλληλων πολιτικών. Μ νο έτσι θα μπορέσει να εδραιωθεί ένα κλίμα αισιοδοξίας για την επ μενη μέρα. Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρ εδρος ΚΕΕ

6 4 ΤΕΥΧΟΣ 30 άρθρα προέδρων επιμελητηρίων Προέδρος Επιμελητηρίου Έβρου Χριστόδουλος Τοψίδης Πολιτική ισοπέδωσης ή επωφελής αξιοποίηση; Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την ένταξη της χώρας στο μηχανισμό στήριξης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το ερώτημα που πλανάται πάνω από την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα είναι αν τελικά η χώρα μπορεί να μπει σε τροχιά ανάπτυξης. ΗΕλλάδα, τις προηγο μενες δεκαετίες, στηρίχθηκε σε ένα σαθρ μοντέλο ανάπτυξης, με την παραγωγική βάση της οικονομίας και το επιχειρηματικ περιβάλλον να φθίνουν χρ νο με τον χρ νο. Επιπρ σθετα, η έλλειψη στρατηγικο σχεδιασμο για τις επενδ σεις και την εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, οδήγησε σε ραγδαία α ξηση του δημ σιου ελλείμματος και κατακ ρυφη μείωση της ανταγωνιστικ τητας. Σήμερα, λες οι ελπίδες ανάκαμψης στηρίζονται στη διαμ ρφωση εν ς νέου αναπτυξιακο μοντέλου, στηριζ μενο στην παραγωγή, την εξωστρέφεια και την καινοτομία. Και παρ τι, μετά την ένταξη της χώρας στο μνημ νιο, αναρίθμητες νομοθετικές και διαρθρωτικές αλλαγές προσπαθο ν να επιλ σουν τα χρ νια προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, οι προϋποθέσεις για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας δεν έχουν ακ μη διασφαλιστεί. Μεταξ άλλων επινοήσεων για τη βελτίωση του επιχειρηματικο περιβάλλοντος, τέθηκε και το ζήτημα της κατάργησης της υποχρεωτικ τητας στα 59 Επιμελητήρια της χώρας. Με άλλα λ για προγραμματίστηκε ένα ακ μη πλήγμα, στην ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικ τητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικ τητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ο Επιμελητηριακ ς θεσμ ς δεν αποτελεί ελληνική καινοτομία. Αντίστοιχα επιμελητηριακά ργανα λειτουργο ν σε λες τις αναπτυσσ μενες οικονομίες. Είναι δε αξιοσημείωτη, η συνεργασία και ο συντονισμ ς των επιμελητηρίων σε εθνικ, ευρωπαϊκ αλλά και παγκ σμιο επίπεδο, με τη δημιουργία διμερών επιμελητηρίων, πρωτοκ λλων συνεργασίας και επιτροπών που εργάζονται συστηματικά για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την επίτευξη εμπορικών συμμαχιών και τελικά τη κοινή στρατηγική προβολής και προώθησης των επιχειρήσεων μελών τους. Ενδεχομένως, δε, να πρ κειται για τον μοναδικ αναπτυξιακ φορέα με δομή, οργάνωση και λειτουργία αυτο του μεγέθους. Κρίνοντας την εφαρμοζ μενη πολιτική των άλλων χωρών, παρατηρεί κανείς, τι, η συμβολή των επιμελητηρίων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικ τητας αναγνωρίζεται και εξελίσσεται. Τα επιμελητήρια λειτουργο ν ως ο κ ριος επιχειρηματικ ς σ μβουλος των επιχειρήσεων μελών τους, ως ο αξι πιστος φορέας ενημέρωσης, ως η γέφυρα μεταξ επιχειρήσεων και φορέων παραγωγής γνώσης και καινοτομίας. Επικουρο ν τις επιχειρήσεις σε θέματα που αφορο ν τη χρηματοδ τηση, το εξαγωγικ εμπ ριο, την ανάδειξη και επίτευξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ή επιδιώξεων και φυσικά την επιμ ρφωση. Κατ αποτέλεσμα, εξασφαλίζουν ένα επιχειρηματικ περιβάλλον με ταχ τατη ενημέρωση για τις εξελίξεις και τις ευκαιρίες κάθε κλάδου αλλά και τους επικείμενους κινδ νους, μέγιστη συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα και προγράμματα ενίσχυσης της ανταγωνιστικ τητας, καινοτομία και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη παραγωγή και το εμπ ριο. Στη χώρα μας, τα επιμελητήρια λειτουργο ν επί έναν αιώνα, διατηρώντας το δημ σιο χαρακτήρα τους, με μηδενική επιβάρυνση στον κρατικ προϋπολογισμ, με οικονομική και διαχειριστική αυτοτέλεια, εξυπηρετώντας την εθνική οικονομία. Πριν απ δυο χρ νια, ανατέθηκε σ αυτά, η υλοποίηση και λειτουργία του Γενικο Εμπορικο Μητρώου και η απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης των επιχειρήσεων. Για την επίτευξη του εθνικο αυτο στ χου, αξιοποιήθηκε το στελεχιακ δυναμικ των διοικητικών υπηρεσιών των επιμελητηρίων, το οποίο και επέφερε θεαματικά αποτελέσματα στη πραγματοποίηση και λειτουργία του έργου με ιδίους π ρους. Είναι λοιπ ν δεδομένη, η παρξη εν ς θεμελιώδους οικονομικο θεσμο, με δημ σιο χαρακτήρα, ως εγγυητή της νομιμ τητάς τους, ο οποίος εξυπηρετεί το δημ σιο συμφέρον χωρίς δαπάνη του ημοσίου. Ε λογα, νομίζω, διερωτάται κανείς, αν ο ελάχιστος στρατηγικ ς σχεδιασμ ς ανάπτυξης, θα έθετε έναν τέτοιο φορέα εκτ ς συστήματος ή θα επιδίωκε την αξιοποίησή του με ανάθεση περισσ τερων αρμοδιοτήτων προσαρμοσμένες στις ανάγκες της εποχής. Τα 59 Επιμελητήρια της χώρας μας δεν υστερο ν ο τε κατ ελάχιστον σε στελέχωση επιστημονικο δυναμικο και οργάνωσης απ τα αντίστοιχα του εξωτερικο. στ σο, το παρωχημένο νομοθετικ πλαίσιο και η έλλειψη πολιτικής βο λησης για την περαιτέρω αξιοποίηση του θεσμο, δυσχεραίνουν την εξέλιξη και τη προσαρμογή του αναπτυξιακο αυτο φορέα στη σ γχρονη οικονομική πραγματικ τητα. Σε μια οικονομία που μάχεται για την επαναφορά της σε τροχιά ανάπτυξης μια τέτοια προσέγγιση επωφελο ς αξιοποίησης στον αντίποδα της πολιτικής της ισοπέδωσης, συνιστά την αυτον ητη επιλογή. Η μετά μνημ νιο εποχή και οι διαρθρωτικές αλλαγές στη δημ σια διοίκηση συνθέτουν ένα ισχυρ πεδίο ευκαιρίας για τα Επιμελητήρια. Η ενδυνάμωση του ρ λου τους είναι το κλειδί για την εξασφάλιση της επιβίωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις συνθήκες ανταγωνιστικ τητας, τον εκσυγχρονισμ των επιχειρήσεων μέσα απ την ενημέρωση και την επιμ ρφωση. Η πολιτεία οφείλει στη παρο σα φάση και υπ τις κρατο σες οικονομικές συνθήκες να επιτρέψει στον Επιμελητηριακ θεσμ να περάσει σε μια νέα εποχή, να αναπτ ξει δράσεις και δομές που θα λειτουργο ν με ευελιξία, παρακάμπτοντας τη γραφειοκρατία και τη «κατασταλτική διαχείριση». Να προσδιορίσουν εκ νέου το ρ λο τους στο άκρως ανταγωνιστικ διεθνές επιχειρηματικ περιβάλλον.

7

8 6 ΤΕΥΧΟΣ 30 άρθρα προέδρων επιμελητηρίων Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ημαθίας Νίκος Ουσουλτζόγλου Το αντίδοτο της κρίσης: η Επιχειρηματικότητα Η ανάπτυξη είναι το ζητούμενο για την επιβίωση της χώρας. Από τον πρώτο έως και τον τελευταίο πολίτη αναγνωρίζεται πλέον ότι η υγιής επιχειρηματικότητα είναι το αντίδοτο στην κρίση που βιώνουμε τα τελευταία έτη. Ομικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο εργαζ μενος, ο άνεργος, ο νέος περιμένει πρωτοβουλίες, εναποθέτει τις ελπίδες του στην επανεκκίνηση της οικονομίας σε σταθερές και αποτελεσματικές βάσεις. Η επιχειρηματικ τητα που μέχρι πρ τινος τελο σε υπ διωγμ, στις παρο σες συνθήκες η ανάκτησή της αποτελεί αναγκαία συνθήκη ώστε να βελτιωθεί η αγορά εργασίας και να αυξηθεί η παραγωγικ τητα, που είναι δ ο απ τις βασικ τερες προϋποθέσεις για την α ξηση της ανταγωνιστικ τητας, η οποία προσδίδει εξωστρεφή προσανατολισμ στην οικονομική δραστηρι τητα και αυξάνει το ΑΕΠ της χώρας. Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης επιταχ νονται απ την α ξηση των εξαγωγών της βιομηχανίας και της μεταποίησης αλλά πρωτίστως με την αντιμετώπιση του ελλειμματικο ισοζυγίου των αγροτικών προϊ ντων, την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και τη στήριξη της απασχ λησης γ ρω απ αυτήν. εν είναι τυχαίο γεγον ς τι το 30% των νέων επιχειρήσεων που έχουν εξαγωγικ προσανατολισμ και χαρακτηρίζονται απ εξωστρεφή δυναμική έχουν ως αντικείμενο δραστηρι τητας προϊ ντα που παράγει η διατροφική αλυσίδα της πρωτογενο ς παραγωγής. Απαιτείται, πλέον, η α ξηση της αγροτικής παραγωγής ώστε να καλ πτει τις ανάγκες του εγχώριου καταναλωτή αλλά και να ανταγωνίζεται στις αγορές του εξωτερικο χώρες με παρεμφερή προϊ ντα. Η αναγκαι τητα αυτή θα πρέπει να χαρακτηρίζεται απ νέες μορφές γεωργίας που θα αντιμετωπίζουν τις χρ νιες παθογένειες που υπάρχουν και θα παρακινο ν την ενασχ ληση με αυτήν σε σταθερές πλέον βάσεις, ικανές να καθιστο ν την αγροτική οικονομία βιώσιμη και ανταγωνιστική. Νέα μορφή γεωργίας είναι η Συμβολαιακή Γεωργία. Οι παραγωγοί, οι έμποροι και οι μεταποιητές του κλάδου της πρωτογενο ς παραγωγής θα μπορο ν να συμβολαιοποιήσουν μελλοντική παραγωγή και να χρηματοδοτηθο ν για αυτήν προκαταβολικά. Βελτιώνεται έτσι η ανταγωνιστικ τητα μέσω οικονομιών κλίμακος, δημιουργο νται μεγαλ τερες μονάδες υψηλής παραγωγικ τητας, εισάγονται νέες μέθοδοι και δίδονται κίνητρα για την α ξηση της παρα- γωγικ τητας. ημιουργο νται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την τυποποίηση και πιστοποίηση, καθώς και η μεγαλ τερη διείσδυση σε περισσ τερες αγορές του εξωτερικο. Ο νομ ς Ημαθίας μπορεί να διαδραματίσει ενεργ ρ λο στην προσπάθεια αυτή λ γω της μακρ χρονης εμπειρίας του σε θέματα πρωτογενο ς παραγωγής που άλλωστε είναι και το συγκριτικ πλεονέκτημά του. Είναι ιδιαίτερα σημαντικ τι ο πρώτος φορέας που εφάρμοσε την Συμβολαιακή Γεωργία στη χώρα δραστηριοποιείται στον τ πο μας. στ σο η επιχειρηματικ τητα θα πρέπει να υποστηριχθεί και να ενθαρρυνθεί: α) Να υποστηριχθεί το υγιές επιχειρηματικ πλαίσιο και η άμεση πρ σβασή του στη χρηματοδ τηση, η οποία παίζει καθοριστικ ρ λο σε θέματα καινοτομίας και ανάπτυξης. β) Η λέξη επιχειρηματικ τητα εμπεριέχει και την έννοια του ρίσκου. Εμπεριέχει κινδ νους και απρ οπτα που τις περισσ τερες φορές οδηγο ν εκτ ς προγραμματισμο και αδυναμίας πληρωμών οφειλών, πως χαρακτηριστικά συμβαίνει με τη ρ θμιση οφειλών των δανείων με εγγ ηση του Ελληνικο ημοσίου. H επαπειλο μενη κατάπτωση των ρυθμίσεων των δανείων των επιχειρήσεων με την Εγγ ηση του Ελληνικο ημοσίου και των ανακτήσεων της επιδ τησης επιτοκίου που έχουν κάνει χρήση επιχειρήσεις 24 νομών της χώρας, που εκπνέει η προθεσμία καταβολής της 1ης δ σης αυτών. Η πλειον τητα των επιχειρήσεων που έχει κάνει χρήση αυτών των ρυθμίσεων λ γω της οικονομικής δυσπραγίας και της κατάστασης που προαναφέρθηκε αδυνατεί να ανταποκριθεί. Όχι για κανέναν άλλο λ γο - πως οι διοικο ντες διαρρέουν τι τάχα οι επιχειρηματίες θέλουν να μην πληρώσουν- αλλά επειδή κάτω απ αυτές τις πρωτ γνωρες συνθήκες οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα το 85% των μικρομεσαίων, χάνουν χρήματα απ την δραστηρι τητά τους. Την ίδια στιγμή, ενώ η κρίση χρέους του κράτους με άστοχους χειρισμο ς και λάθος διαρθρωτικές αλλαγές στις δομές του οδήγησαν στην απώλεια του 45% της ιδιωτικής οικονομίας της χώρας, το δημ σιο κομμάτι συρρικνώθηκε ελάχιστα. Ενώ δηλαδή προστατε εται οτιδήποτε λέγεται κρατικ, καταδικάζονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις για κερδοσκοπία προσδίδοντας στους επιχειρηματίες το χαρακτηριστικ του απατεώνα, αφο πρώτα το κράτος έχει φροντίσει να τους αφαιρέσει την αξιοπρέπεια τους. Τίθεται εδώ το ερώτημα: Πώς να συμβουλε σουμε τα παιδιά μας και τους νέους γενικ τερα να αναπτ ξουν επιχειρηματικ τητα, εάν κινδυνε ουν να συλληφθο ν για χρέη σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμών; Πως θα τους ενθαρρ νουμε ώστε να προσπαθήσουν πάλι σε περίπτωση που έχουν μια επιχειρηματική αποτυχία; Πώς να τους ενθαρρ νουμε ώστε να μην φ γουν απ τη χώρα ως οι οικονομικοί μετανάστες στο εξωτερικ ; Πως θα τους διευκολ νουμε ώστε να δημιουργήσουν επιχειρήσεις εδώ αναπτ σσοντας το εγχώριο προϊ ν; Η διαμ ρφωση εν ς υγιο ς επιχειρηματικο περιβάλλοντος σε συνδυασμ με τις γνώσεις και την τεχνογνωσία του σήμερα μας επιτρέπουν να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον.

9

10 8 ΤΕΥΧΟΣ 30 άρθρα προέδρων επιμελητηρίων Πρόεδρος Επιμελητηρίου Λευκάδας Σωτήριος Σκιαδαρέσης Επιτακτική ανάγκη η συμβολή των Επιμελητηρίων στην τουριστική ανάπτυξη των προορισμών Όλοι γνωρίζουμε ότι η φετινή τουριστική κίνηση εξελίχθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα με ρεκόρ αφίξεων που θα προσεγγίσει περίπου τα 17,5 εκ. επισκέπτες. Όλοι επίσης γνωρίζουμε, και επιβεβαιώνουμε για πολλοστή φορά, ότι ο τουρισμός έμπρακτα αποτελεί στις παρούσες οικονομικές συνθήκες, τον πιο σημαντικό οικονομικό τομέα όχι μόνο σε επίπεδο εθνικό αλλά και τοπικό αφού σε αμιγώς τουριστικές περιοχές (όπως και η Λευκάδα) αποτελεί βαρόμετρο της τοπικής οικονομίας Πέρα μως απ τη φετινή α ξηση αλλά και τις ευοίωνες προοπτικές πως αυτές διαφαίνονται για το 2014, πρέπει με σκεπτικισμ και ορθολογισμ να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται και να αποδεχτο με τι η τουριστική κίνηση δεν είναι ισ ρροπη σε λη τη χώρα, δι τι υπάρχουν πολλοί αξι λογοι προορισμοί που δεν είδαν αυτή την ανάπτυξη (το 80% της συνολικής τουριστικής κίνησης περι δου Ιαν-Σεπ. στα κυρι τερα αεροδρ μια της χώρας προέρχεται απ 5 εδραιωμένους προορισμο ς). εν θα αναφερθώ στη γενικ τερη εθνική τουριστική πολιτική, δι τι πιστε ω τι στο τέλος της ημέρας πρέπει να αναλογιστο με τι κάνουμε εμείς για τον προορισμ που είμαστε υπε θυνοι και χι να αναλωθο με στη βαθειά ριζωμένη νοοτροπία του «τι κάνουν οι άλλοι για εμάς». Επειδή μως ο τουρισμ ς είναι ένας χαοτικ ς οικονομικ ς τομέας που εμπλέκει παρά πολλο ς παράγοντες θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δ ο μ νο θέματα. Το πρώτο θέμα αφορά το διαχρονικ πρ βλημα της συνέργειας και της συλλογικ τητας. Η πολυπληθής παρουσία πολλών ιδιωτικών και δημ σιων τουριστικών φορέων (τ σο σε περιφερειακ σο και δημοτικ επίπεδο), λοι γνωρίζουμε, τι βλάπτει σοβαρά τον τ πο μας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι δεν υπάρχουν πια άλλα περιθώρια ασυνεννοησίας, που κάθε φορέας πράττει κατά το δοκο ν χωρίς καμία συνεργασία και ενημέρωση. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι η ισχ ς εν τη ενώσει χι μ νο συμβάλλει αποτελεσματικά σε ορθές αποφάσεις, αλλά μεγιστοποιεί και την αποτελεσματικ τητα των ποιων περιορισμένων κονδυλίων διαθέτει ο κάθε φορέας ξεχωριστά. Πρέπει επίσης να αντιληφθο με την ανάγκη συνεργασίας με εξειδικευμένους συνεργάτες δι τι ο τε είμαστε ειδήμονες ο τε πρ κειται να γίνουμε εν μια νυκτί στον χαοτικ τομέα της διαχείρισης και προβολής τουριστικο προορισμο. Όλοι γνωρίζουμε τι η ορθή και επιτακτική ανάγκη της σ στασης εν ς τουριστικο οργανισμο, αποδείχθηκε τελικά μια μ δα με τους περισσ τερους απ αυτο ς να παραπαίουν και μ νο πολ λίγους να μπορο ν να συνεχίζουν το έργο τους. Μ νο κάτω απ τις προαναφερθέντες στοιχειώδεις αρχές θα μπορέσουμε να καθορίσουμε εμείς το μέλλον του τ που μας και να χαράξουμε μια αποτελεσματική μεσο-μακροπρ θεσμη τουριστική στρατηγική που αναμφίβολα θα συμβάλει και στη στρατηγική του εθνικο τουριστικο μας προϊ ντος. Το δε τερο θέμα αποτελεί συνέχεια του πρώτου και δεν είναι άλλο απ τη δυναμική πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει ορισμένα Επιμελητήρια στο τουριστικ τομέα. Μια δυναμική που προέρχεται απ ένα δημ σιο φορέα που εκπροσωπε ει το επιχειρείν, διοικείται απ επιχειρηματίες που αγωνιο ν για το μέλλον και έρχεται συγκυριακά να καλ ψει το προαναφερ μενο κεν. Η πρωτοβουλία αυτή χι μ νο δεν πρέπει να περιορισθεί στους κατά τ πους επιμέρους προορισμο ς αλλά επιβάλλεται να διερευνηθεί τ σο σε επίπεδο περιφερειακ σο και εθνικ μέσα απ την ΚΕΕΕ. Προς αποφυγή παρερμηνε σεων δεν διεκδικο με να αναλάβουμε πρωτοβουλίες ή αρμοδι τητες άλλων δημ σιων και ιδιωτικών τουριστικών φορέων, αλλά να συμβάλουμε με διακριτ ρ λο σε διαχρονικά κενά και ελλείψεις. Και επειδή οι προτάσεις είναι πάντα ε κολες στη διατ πωση οφείλω να αναφέρω τι ως Επιμελητήριο Λευκάδας αναλάβαμε την πρωτοβουλία να προχωρήσαμε στη σ σταση επιτροπής τουρισμο με λους τους εμπλεκ μενους τουριστικο ς φορείς (ένωση ξενοδ χων, ένωση ενοικιαζομένων δωματίων, εμπορικο ς συλλ γους) για να συζητάμε και να αποφασίζουμε απ κοινο τις ενέργειες τουριστικής ανάπτυξης και προβολής, βρισκ μαστε στη διαδικασία σ στασης σ μπραξης και τυπικά με το Επιμελητήριο Πρέβεζας και το ήμο Β νιτσας για την απ κοινο υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολής των περιοχών Λευκάδας, Πρέβεζας και Αιτωλοακαρνανίας (λ γω του τι εξυπηρετο μαστε λοι απ το αεροδρ μιο του Ακτίου), η σ μπραξη άτυπα λειτουργεί εδώ και δέκα μήνες και είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, συζητάμε συνέργειες στον ΕΟΑΕΝ για την υλοποίηση κοινών ενεργειών στον τουριστικ τομέα και είμαι απ λυτα σίγουρος τι κάτω απ προϋποθέσεις, η ΚΕΕΕ μπορεί να αναλάβει πρωτε οντα ρ λο στον τουριστικ τομέα. Προφανώς ο δρ μος ο τε είναι ε κολος ο τε είναι στρωμένος με δάφνες, αλλά πρέπει λοι να συνειδητοποιήσουμε τι καλο μαστε να αλλάξουμε κεφάλαιο στη τουριστική διαδρομή του τ που μας και της χώρας μας - κανένας δεν περισσε ει στις παρο σες οικονομικές συνθήκες, λοι μαζί πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας κάτω απ την ομπρέλα της ΚΕΕΕ και της επιτροπής τουρισμο που πρ σφατα έχει συστήσει για πετ χουμε.

11 ΤΕΥΧΟΣ 30 9 άρθρα προέδρων επιμελητηρίων Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ξάνθης Στυλιανός Μωραΐτης Παραεμπόριο: Η ανοιχτή πληγή της εθνικής μας οικονομίας Η χώρα μας περνά μια πρωτοφανή κρίση. Έχει βυθιστεί σε βαθιά ύφεση. Οι επιχειρήσεις που γλίτωσαν τα λουκέτα και εξακολουθούν να «παλεύουν» σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον έχουν να αντιμετωπίσουν την έλλειψη ρευστότητας, την απροθυμία του να χρηματοδοτηθούν από τις τράπεζες, την αβεβαιότητα του αύριο, την άδικη και σκληρή φορολογία, τη φθίνουσα αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, τη μείωση μισθών και εισοδημάτων αλλά και την ένοχη (;) και σιωπηρή(;) ανοχή των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών και μηχανισμών στο φαινόμενο του παραεμπορίου που έχει πάρει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις τόσο σε χώρο όσο και σε όγκο. Πέραν του πλήγματος που επιφέρει στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και στη βιωσιμ τητα των ν μιμων επιχειρήσεων σημαίνει και απώλειες εσ δων για το Ελληνικ ημ σιο. Ο τζίρος του παραεμπορίου στη χώρα μας υπολογίζεται τι αγγίζει τα 25 δισ. ευρώ, με απώλειες εσ δων του ημοσίου της τάξης τουλάχιστον των 6 δισ. απ διαφυγ ντες φ ρους. υστυχώς, οι περισσ τεροι πολίτες απλά αδιαφορο ν ή θεωρο ν την κατάσταση ενοχλητική. Ορισμένοι εξ αυτών κρατο ν θετική στάση. Ένας καταναλωτής ο οποίος υποφέρει απ την οικονομική κρίση προτιμά φθηνά προϊ ντα προκειμένου να επιβιώσει αυτ ς και η οικογένειά του, χωρίς καμία προστασία απ την οργανωμένη Πολιτεία. στ σο αυτές οι πρακτικές χι μ νο δεν βοηθο ν στην επιβίωσή του αλλά τουναντίον μακροπρ θεσμα θα επιφέρουν πρ σθετες εισφορές και «χαράτσια» εξαιτίας του πιθανο πρ σκαιρου κέρδους που είχε. Συνεπώς η εμπέδωση καταναλωτικής συνείδησης μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Είναι γεγον ς τι οι παράνομοι εδώ και χρ νια δρουν ανεν χλητοι, χωρίς να πληρώνουν φ ρους, κερδοσκοπώντας σε βάρος των καταναλωτών, του υγιο ς εμπορίου, της κάθε τοπικής κοινωνίας, της Ελληνικής οικονομίας και της απασχ λησης. Θέτουν επομένως σε σοβαρ κίνδυνο την οικονομική θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της ραχοκοκαλιάς της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες νομίμως λειτουργο ν, πληρώνουν φ ρους και ασφαλιστικές εισφορές ενισχ οντας έτσι τα έσοδα του Κράτους και την επίτευξη των στ χων της οικονομίας μας, χωρίς να απαιτο νται πρ σθετες εισφορές απ τους πολίτες. Επιπρ σθετα, το παράνομο εμπ ριο αποδυναμώνει το ν μιμο, στεγασμένο υγιές εμπ ριο αδιαφορώντας για την ποιοτική κατοχ ρωση, την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών. Εκρηκτικές διαστάσεις Το θέμα στο νομ Ξάνθης έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Όλα ξεκίνησαν ταν στις 11 Ιανουαρίου 2010 ο Έλληνας αναπληρωτής Υπουργ ς Εξωτερικών κ. ρο τσας και ο Βο λγαρος ομ λογ ς του κ. Raikov υπέγραψαν στην Αθήνα μία Συμφωνία, περιεχ μενο της οποίας ήταν η λειτουργία της ορεινής συνοριακής διάβασης στη θέση «Άγιος Κωνσταντίνος», στην οποία οδηγεί ο στεν ς δασικ ς δρ μος Θερμών Κίδαρη του νομο Ξάνθης, συνδέοντας την ευρ τερη περιοχή με την π λη Ζλάτογκραντ της Βουλγαρίας. Η διακρατική συμφωνία προβλέπει τι η δίοδος προορίζεται αποκλειστικά για «ήπια κυκλοφορία Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων και πεζών». Στις 15 Ιανουαρίου 2010, λίγες ημέρες μ λις μετά απ την υπογραφή της Συμφωνίας και δίχως αυτή να έχει κυρωθεί απ το Ελληνικ Κοινοβο λιο, ο τ τε πρωθυπουργ ς κ. Παπανδρέου μεταβαίνει στα ελληνοβουλγαρικά σ νορα για να εγκαινιάσει τον δρ -

12 10 ΤΕΥΧΟΣ 30 άρθρα προέδρων επιμελητηρίων μο. Έκτοτε αρχίζει μια ακατάπαυστη κίνηση εμπορευμάτων και ανθρώπων απ τη Βουλγαρία στην περιοχή μας και το αντίστροφο, μετατρέποντάς την σε «ελε θερη ζώνη» παραεμπορίου, λαθρεμπορίου και εγκληματικ τητας. εν υπάρχει τελωνείο, γιατί βάση της Συμφωνίας, η δίοδος δεν είναι εμπορική. εν υπάρχει μεθοριακ ς έλεγχος απ την Ελληνική Αστυνομία παρά μ νο ένας Έλληνας αστυφ λακας ο οποίος βρίσκεται εκεί φιλοξενο μενος των Βουλγάρων συναδέλφων του, δίχως στέγη, δίχως ρε μα, δίχως εξοπλισμ ελέγχου και επικοινωνίας και κυρίως άοπλος! Πεδίον δ ξης λαμπρ, λοιπ ν, για επιτήδειους μεσάζοντες οι οποίοι πλουτίζουν «εισάγοντας» στη χώρα μας δίχως παραστατικά παράνομα προϊ ντα: φάρμακα και είδη διατροφής, ακ μη και ψωμί (με μπ λικη «σταχτίνη» - καρκινογ να ουσία) που πωλο ν π ρτα π ρτα στην ορεινή περιοχή της Ξάνθης, αμφιβ λου ποι τητας και υγιεινής, οικιακές και ηλεκτρικές συσκευές κ.α. Τεχνίτες ή επαγγελματίες διαφ ρων ειδικοτήτων ακ μη και γιατροί, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους έναντι ιδιαίτερα χαμηλο τιμήματος, χωρίς φυσικά να αποδίδουν φ ρους στο Ελληνικ ημ σιο αδιαφορώντας για την ποι τητα των παρεχ μενων υπηρεσιών που μπορεί να βλάψουν ακ μη και την υγεία των καταναλωτών. Προστασία του υγιούς εμπορίου Η συνεχιζ μενη απραξία του Κράτους μπροστά στην ασυδοσία του παράνομου εμπορίου κατέστησε σε κερκ πορτα για την κοινωνία μας, μια δίοδο που σχεδιάστηκε με ραμα να λειτουργήσει ως δίοδος ανάπτυξης, ανταγωνιστικ τητας και συνεργασίας μεταξ των δ ο χωρών σε εμπορικ, επιχειρηματικ και τουριστικ επίπεδο. Το Επιμελητήριο Ξάνθης λειτουργεί με ανοιχτο ς ορίζοντες και συμβάλλει στην επίτευξη νέων συνεργασιών, εμπορικών και επιχειρηματικών δράσεων και ευκαιριών. Είμαστε υπέρ της διάνοιξης των συν ρων με σκοπ την ελε θερη διακίνηση πολιτών, εμπορευμάτων, προϊ ντων και ιδεών. εν επιτρέπουμε μως σε καμία περίπτωση να γίνονται μον πλευρα και καταχρηστικά, χωρίς τον έλεγχο διακίνησης προϊ ντων και εμπορευμάτων προκειμένου αυτά να είναι ν μιμα, ποιοτικά και υγειονομικά ελεγμένα. Γι αυτ και στις 7 Απριλίου 2013, μετά απ αλλεπάλληλες συσκέψεις και επιστολές και κρο σεις προς τους αρμ διους ελεγκτικο ς φορείς για την ανάληψη δράσης, προχωρήσαμε σε συμβολικ αποκλεισμ της συνοριακής διάβασης για να διατρανώσουμε την απ γνωση που βιώνουμε απ την συνεχιζ μενη απραξία του Κράτους. Οι οικονομικές ανατροπές στην κοινωνία έρχονται η μία μετά την άλλη. Τα εισοδήματα συρρικνώνονται σε λες τις κοινωνικές τάξεις, η ανεργία καλπάζει φτάνοντας σε νο μερα θλιβερά και επικίνδυνα. Σε συνδυασμ δε, με τους αρνητικο ς ρυθμο ς ανάπτυξης δημιουργο ν καθημερινά συνθήκες ανασφάλειας, φ βου, αβεβαι- τητας και απορ θμισης με αποτέλεσμα τον κίνδυνο διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής. Είναι κοινωνικά άδικο αλλά και εγκληματικ, στην Ελλάδα των Μνημονίων, το επίσημο Κράτος αντί να αντιμετωπίσει το παραεμπ ριο και τη φοροδιαφυγή που συνεπάγεται, απ την οποία έχει απώλεια πολλών δισ. ευρώ, να επιλέγει να κυνηγά ανελέητα τους συνεπείς φορολογο μενους προκειμένου να εισπράξει απ αυτο ς πολ λιγ τερα. Και είναι απαράδεκτο, αντί να ελέγξει το παραεμπ ριο που ανθεί να επιτρέπει στα κυκλώματα να δρουν ανεν χλητα και να εγκαταλείπει στο έλεος της φεσης χιλιάδες επιχειρήσεις που πληρώνουν φ ρους και εισφορές και προσφέρουν θέσεις εργασίας, αλλά δεν μπορο ν να αντέξουν ο τε τον αθέμιτο ανταγωνισμ ο τε τις συνέπειες της ακραίας λιτ τητας και αναγκάζονται να βάλουν λουκέτο στέλνοντας τον «Καιάδα» της ανεργίας χιλιάδες εργαζομένους.

13 Το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΧΟΥΝ ΙΔΡΥΣΕΙ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΙΕΣΟΕΛ) με σκοπό την Επαγγελματική Μεταπτυχιακή Κατάρτιση και Επιμόρφωση, των Μελών του και Στελεχών Επιχειρήσεων Το ΙΕΣΟΕΛ, το οποίο εισέρχεται στο 16ο έτος επιτυχούς λειτουργίας του, παρέχει διετή Μεταπτυχιακή Επαγγελματική Κατάρτιση και Επιμόρφωση στους πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) που προορίζονται για το ελεγκτικό και λογιστικό επάγγελμα για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών στα αντικείμενα της ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ και ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Το διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΙΕΣΟΕΛ αναφέρεται, κυρίως, στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική και περιλαμβάνει όλα τα γνωστικά αντικείμενα των επαγγελματικών εξετάσεων, που ορίζονται στο άρθρο 8 του Ν. 3693/2008 κατ εφαρμογή της οδηγίας 2006/43 Ε.Κ., για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (νόμιμου ελεγκτή). Συνεπώς, οι απόφοιτοι του ΙΕΣΟΕΛ, έχοντες και την απαιτούμενη ελεγκτική προϋπηρεσία, αποκτούν και την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Το ΙΕΣΟΕΛ στο πλαίσιο συνεργασίας με την Ένωση Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να αποκτήσουν και τον επαγγελματικό τίτλο του ACCA εξεταζόμενοι μόνο στα πέντε (5) τελευταία μαθήματα του φορέα αυτού. Επίσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να συμμετάσχουν στο κοινό πρόγραμμα εξετάσεων JES και, αφού εξετασθούν επιτυχώς στην Ελληνική γλώσσα τα μαθήματα που σχετίζονται με το δίκαιο εταιρειών και τη φορολογική νομοθεσία και στην Αγγλική γλώσσα τα υπόλοιπα μαθήματα του ACCA, να γίνουν ταυτόχρονα κάτοχοι του επαγγελματικού τίτλου και των δυο φορέων ΙΕΣΟΕΛ και ACCA. Αυτό το κοινό σχήμα εξετάσεων έχει την έγκριση της ελληνικής ρυθμιστικής αρχής ΕΛΤΕ. Συνεπώς όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις τους JES ικανοποιούν τις απαιτήσεις των επαγγελματικών εξετάσεων για την αναγνώρισή τους ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (Νόμιμοι Ελεγκτές) σύμφωνα με το Ν. 3693/2008. Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ [ΕΚΠΑ], σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ) συνεχίζει για όγδοη χρονιά με επιτυχία την υλοποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (MASTER) στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική και Λογιστική. Οι σπουδαστές του Προγράμματος αυτού έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις επαγγελματικές εξετάσεις του Σ.Ο.Ε.Λ. και να αποκτούν, εκτός του Master, και την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Το ΕΚΠΑ έχει κάνει αποδεκτό τον χορηγούμενο από το Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. τίτλο σπουδών και μετά από εξετάσεις σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα, παρέχει τον τίτλο MASTER στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική και στους αποφοίτους του ΙΕΣΟΕΛ. Το ΙΕΣΟΕΛ συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στην υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (MASTER) στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική και Λογιστική. Οι όροι της συνεργασίας αυτής είναι ίδιοι με εκείνους του ΕΚΠΑ. Το ΙΕΣΟΕΛ έχει συμφωνήσει να συνεργασθεί και με το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Αγγλίας και Ουαλίας (I.C.A.EW). Το ΙΕΣΟΕΛ, ως επίσημος εκπαιδευτικός φορέας στην Ελλάδα, έχει αναλάβει από το έτος 2009 με σχετική απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ την διαρκή επιμόρφωση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 Ν. 3693/2008. Η επιμόρφωση αυτή παρέχεται με την οργάνωση ειδικών σεμιναρίων σε θέματα που ενδιαφέρουν το ελεγκτικό επάγγελμα. Το ΙΕΣΟΕΛ δραστηριοποιείται επίσης σε επιστημονικές, οικονομικές και λογιστικές εκδόσεις, καθώς και στη διοργάνωση επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε στελέχη δημοσίων οργανισμών, Τραπεζών, μεγάλων επιχειρήσεων κ.λ.π. Ειδικότερα έχει αναλάβει από τον Απρίλιο 2010 την επιμόρφωση στελεχών του Οικονομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Στρατού και από το 2011 του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. ΑΘΗΝΑ: Καποδιστρίου 28, Τηλ Φαξ Web site: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γιαννιτσών 31 & Καρυοφύλλη, Τηλ Φαξ

14 12 ΤΕΥΧΟΣ 30 άρθρα προέδρων επιμελητηρίων Πρόεδρος Επιμελητηρίου Πρέβεζας Ιωάννης Γιαμάς Πρόκληση και Ευκαιρίες Στο εξελισσόμενο ασταθές οικονομικό περιβάλλον δεν θα μπορούσαν να μην επηρεαστούν και οι επιχειρήσεις του Νομού Πρέβεζας. Η επιλογή προσέγγισης στο σχεδιασμό γενικά, εσκεμμένη ή «αυθόρμητη», διαμορφώνεται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό μέσα από την αλληλεπίδραση τριών μεγάλων ομάδων παραγόντων: τη φύση και τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου του σχεδιασμού, τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος λήψης αποφάσεων και τις «πνευματικές παραδόσεις» των επιστημών που συμβάλλουν στη μελέτη των σχετικών ζητημάτων. Έτσι λοιπόν η επιλογή των τομέων που θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα εξ ορισμού είναι σημαντικοί και κατά την γνώμη μου είναι: Τουρισμός Συγκριτικ πλεονέκτημα του ν μου είναι το μεγάλο μήκος των ακτογραμμών με πολ καλές - καθαρές παραλίες, τον υδροβι τοπο του Αμβρακικο και τη μαρίνα της Πρέβεζας. Με την οριοθέτηση και τον καινο ργιο χωροταξικ ν μο θα δοθεί ιδιαίτερα μεγάλη βαρ τητα στην ανάπτυξη της εξοχικής κατοικίας, του θαλάσσιου τουρισμο με τη δημιουργία του μεγάλου αρχαιολογικο πάρκου στη Νικ πολη, της περιοχής του Νεκρομαντείου, του Κάστρου της Πάργας, του Ιερο Βράχου του Ζαλ γγου και του Ρωμαϊκο Υδραγωγείου στον Άγιο Γεώργιο, θα καταστήσει τον νομ π λο έλξης χι μ νο τουριστών αλλά και επενδυτών για τη δημιουργία καταλυματικών μονάδων υψηλο επιπέδου, που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της περιοχής. Βέβαια δε θα πρέπει να παραβλέψουμε το γεγον ς τι η αναβάθμιση του αεροδρομίου του Ακτίου, η Εγνατία και η Ι νια οδ ς με την παράλληλη ανάπτυξη του λιμανιο της Πρέβεζας (εθνικής σημασίας) θα δώσει ένα ιδιαίτερο στίγμα στο συνδυασμ των μεταφορών που είναι απαραίτητος για την οικονομική κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής. Γεωργία κτηνοτροφία - μεταφορές Το φυτικ (πρώιμα κηπευτικά, λάδι, φρο τα και λαχανικά) και ζωικ (κτηνοτροφία, αλιεία) είναι το διαβατήριο της περιοχής σε μεγάλες αγορές του εσωτερικο και του εξωτερικο με την προϋπ θεση να υπάρξει μια μεταστροφή στην ποι τητα είτε λέγεται αυτ βιολογικά ή συμβατικά προϊ ντα ονομασίας προέλευσης. Μετάβαση στη γνώση πληροφορική Τα νέα πολιτικά και οικονομικά δεδομένα στα Βαλκάνια και γενικ τερα στις χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης, δημιο ργησαν νέες αναπτυξιακές δυνατ τητες, καθώς μέσα απ αυτά διαπιστώνεται τι η Περιφέρεια Ηπείρου τείνει να υπερβεί την περιφερειακή της λειτουργία και να ενταχθεί σε ευρ τερο δίκτυο οικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτ διατυπώθηκαν διαφορετικά σενάρια, πυρήνας των οποίων είναι ο διευρυμένος ρ λος της Ηπείρου σε ανάπτυξη. Τα σενάρια διαφοροποιο νται κυρίως ως προς τον ρ λο που θα έπρεπε να έχει η Περιφέρεια Ηπείρου, ώστε να αξιοποιηθο ν με αποτελεσματικ τρ πο τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, να επιλυθο ν τα προβλήματα που παρουσιάζει και να αποφευχθο ν οι ενδεχ μενες απειλές. Σχετικά με τις εκδοχές σενάρια που μπορο ν να διατυπωθο ν αναφέρουμε τα κυρι τερα: 1. υτική π λη της Ελλάδας στην Ευρώπη που αξιοποιεί τη γεωγραφική θέση του νομο Πρεβέζης ώστε να αναδειχθεί σε κέντρο επιρροής των μεταφορών και της πληροφορικής. 2. Περιοχή συνοχής και ανάπτυξης ώστε με τη διάχυση της αναπτυξιακής δυναμικής στην ευρ τερη περιοχή να επιτευχθεί η σ γκλιση με τις πιο αναπτυγμένες Περιφέρειες της Β ρειας Ελλάδας και της υπ λοιπης χώρας και ο συνδετικ ς κρίκος μεταξ της β ρειας και ν τιας Ελλάδος με το βλέμμα στην ευρ τερη περιοχή των Βαλκανίων. 3. Περιοχή ανάπτυξης εν ς πρωτογενο ς τομέα παραγωγής ποιοτικών αγροτικών προϊ ντων (ιδιαίτερα στον κλάδο της κτηνοτροφίας - αλιείας, εσπεριδοειδών, ελαιολάδου) και η σ νδεση του με το δευτερογενή τομέα κυρίως της μεταποίησης αγροτικών κτηνοτροφικών προϊ ντων και του τριτογενή τομέα-τουρισμο. Τι απαιτεί μως η ανάπτυξη; Επιθετική πολιτική του νομο. Συνεχή βελτίωση της ποι τητας των παρεχ μενων προϊ ντων και υπηρεσιών και εισαγωγή νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ενεργοποίηση και διαρκή εκπαίδευση του παραγωγικο δυναμικο του νομο. Συνεχή ανάπτυξη νέων προϊ ντων και υπηρεσιών. ημιουργία πρ σφορου κλίματος για καινοτομίες. Επιχειρηματικότητα Με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ευρ τερη διεθνοποίηση των αγορών αλλά και τη διαδικασία ανανέωσης των μεθ δων παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, οι ελληνικές περιφέρειες είναι αναγκασμένες να αλλάξουν τη σκοπιά απ την οποία αντιμετωπίζουν την ανταγωνιστικ τητα του παραγωγικο δυναμικο τους και την απο-

15 ΤΕΥΧΟΣ άρθρα προέδρων επιμελητηρίων τελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικο τους ειδικ τερα. Απ περιφέρειες μιας εθνικής οικονομίας, που έλλειπαν κεφάλαια και υπήρχε άφθονο εργατικ δυναμικ χαμηλής ειδίκευσης, οι ελληνικές περιφέρειες έχουν μετατραπεί σε περιφερειακές εν τητες της ευρωπαϊκής οικονομίας, που έχουν αναδειχθεί ή μπορο ν να αναδειχθο ν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και που υπάρχει ένα εργατικ δυναμικ με υψηλ επίπεδο εκπαίδευσης. Η επιχειρηματικ τητα είναι σημαντική πηγή ανάπτυξης δι τι συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενθάρρυνση της οικονομικής δραστηρι τητας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικ τητας, την ανάπτυξη και την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Προβλήματα επιχειρηματικότητας 1. Ο διοικητικ ς εκσυγχρονισμ ς του κράτους. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει μέτρα για την αποκέντρωση και την ορθολογική διαχείριση του κρατικο μηχανισμο, καθώς και την ανάπτυξη καταστημάτων λων των επιχειρηματικών υπηρεσιών. 2. Η βελτίωση του νομοθετικο πλαισίου και των κανονιστικών ρυθμίσεων. Η προώθηση φορολογικών κινήτρων. Το νέο φορολογικ σ στημα πρέπει να χαρακτηρίζεται απ απλ τητα, σταθερ τητα, διαφάνεια και χαμηλ τερους φορολογικο ς συντελεστές για τις επιχειρήσεις. 3. Η ενεργοποίηση των διαδικασιών για την εκπ νηση εν ς ολοκληρωμένου εθνικο χωροταξικο σχεδιασμο για τη χρήση γης και κατάρτιση ειδικών χωροταξικών σχεδίων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμ. 4. Η σ μπραξη δημοσίου και ιδιωτικο τομέα (Σ ΙΤ). Η συνεργασία αυτή μπορεί να διαδραματίσει σημαντικ ρ λο στην α ξηση της ανταγωνιστικ τητας και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης. Η κυβέρνηση, με τη δημιουργία κεντρικής μονάδας Σ ΙΤ στο Υπουργείο Οικονομίας, ετοιμάζει το θεσμικ πλαίσιο για την υλοποίηση εν ς οργανωμένου προγράμματος πραγματοποίησης έργων με τη μέθοδο της Σ ΙΤ. 5. Η εφαρμογή του αναπτυξιακο ν μου. Ο νέος αναπτυξιακ ς ν μος δίνει έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την προώθηση καινοτομικών επενδ σεων. 6. Η διευκ λυνση στην ανε ρεση κεφαλαίων και στην προσβασιμ τητα στις χρηματοδοτικές πηγές. Σημαντικ ς καθίσταται εδώ ο ρ λος των τραπεζών στην ενίσχυση των ΜΜΕ επιχειρήσεων. Επίσης το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΤΕΑΝ. 7. Η άμεση εφαρμογή των ευρυζωνικών δικτ ων προκειμένου να διαχυθο ν ταχ τατα τα οφέλη και να προκ ψουν οι συνέργιες απ την κοινωνία της πληροφορίας. Η δημιουργία των προϋποθέσεων για πλήρη απασχ ληση, καλ τερη ποι τητα και παραγωγικ τητα της εργασίας, πιο αυξημένη συνοχή και για την παρξη αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμο ς είναι θεμελιώδους σημασίας στοιχεία-στ χοι της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχ ληση. Η καλ τερη χρήση των ανθρώπινων π ρων αποτελεί άξονα προτεραι τητας της στρατηγικής της Λισσαβ νας. Η α ξηση των ποσοστών απασχ λησης θα συμβάλει ευθέως σε μια υψηλ τερη ανάπτυξη. Το νέο αναπτυξιακ υπ δειγμα πρέπει να βασιστεί σε ορισμένες νέες στρατηγικές επιλογές: Α. Την μετάβαση στην οικονομία της γνώσης, που σημαίνει ταυτοχρ νως την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εντάσεως γνώσης, αλλά και τη διαμ ρφωση των συνθηκών για την ανάπτυξη καινοτομιών και την ενσωμάτωσή τους στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Β. Την ανάπτυξη μιας σ γχρονης κουλτο ρας και πρακτικής μάνατζμεντ στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και στον δημ σιο τομέα, ώστε να είναι δυνατή η παραγωγική λειτουργία των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών και να μπορο ν να προσαρμοστο ν οι διοικητικές και οργανωτικές λειτουργίες στις αναγκαίες αλλαγές. Γ. Τη συγκρ τηση εν ς κοινωνικο κεφαλαίου συνεργασίας για την επεξεργασία και την υλοποίηση αναπτυξιακών στρατηγικών σε επίπεδο περιφερειών και σε τοπικ επίπεδο.. Την αναβάθμιση της θέσης της εργασίας, με τη βελτίωση των γνώσεων, την αναγνώριση της εμπειρίας και τη διε ρυνση της ευθ νης των εργαζομένων, πως και με την άσκηση πολιτικών απασχ λησης, σε εθνικ και περιφερειακ επίπεδο, που υποστηρίζουν τις αναπτυξιακές στρατηγικές και προστατε ουν το ανθρώπινο δυναμικ απ την ανεργία και την απαξίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων τ σο της Περιφέρειας σο και της Περιφερειακής Εν τητας Πρέβεζας θα μπορο σε να επιτευχθεί με την δημιουργία-συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις προβολής προϊ ντων - υπηρεσιών τ σο στο Εσωτερικ σο και στο Εξωτερικ. Οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών για την προβολή προϊ ντων σε συνεργασία με τον Οργανισμ Προώθησης Εξωτερικο Εμπορίου (ΟΠΕ) και μέσω των διασυνοριακών προγραμμάτων (INTERREG, κ.α.). Το Επιμελητήριο Πρέβεζας πρωτοστατώντας στην προβολή της Περιφερειακής του Εν τητας ως επιχειρηματικο π λου και στην προώθηση της επιχειρηματικ τητας και της επενδυτικής δραστηρι τητας συνεργάζεται απ λυτα με φορείς υποστήριξης της επιχειρηματικ τητας πως τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης ΕΦΕΠΑΕ, την ΕΤΑΝΑΜ, το BIC Ηπείρου, με μαζικο ς φορείς αλλά και με λους τους φορείς της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμο. Επιπλέον το Επιμελητήριο διαθέτει σ νδεσμο εγκατεστημένων επιχειρηματιών στην αναβαθμιζ μενη ΒΙΠΕ Πρέβεζας, δημιο ργησε ηλεκτρονική πλατφ ρμα για γρηγορ τερη και πληρέστερη ενημέρωση - προβολή των επιχειρήσεωνμέλη του.

16 ΕΞΥΠΗΡEΤΗΣΗ ΜΕ «ΠΡOΣΩΠΟ» Τώρα η εξυπηρέτηση των αναγκών των επιχειρήσεων που επιλέγουν προϊόντα και υπηρεσίες από τον ΟΤΕ αποκτά «πρόσωπο» με την καθιέρωση ενός οργανωμένου δικτύου συνεργατών που είναι στη διάθεσή τους σε καθημερινή βάση. Μέσα από την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση που προσφέρει ο ΟΤΕ στις επιχειρήσεις, επιτυγχάνεται καλύτερη και ταχύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες επικοινωνίας τους, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η παραγωγικότητά τους. Έτσι, οι επιχειρήσεις εστιάζουν στην κύρια δραστηριοποίησή τους, έχοντας πρώτα εξασφαλίσει την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των επιμέρους αναγκών τους. Η έμπειρη ομάδα στελεχών του ΟΤΕ είναι στο πλευρό τους για να προτείνουν ολοκληρωμένες λύσεις επικοινωνίας για όλες τις ανάγκες τους, από την επιλογή των κατάλληλων κάθε φορά λύσεων, έως την υλοποίηση και την επιτυχή εφαρμογή τους. Συγκεκριμένα, σε κάθε επιχείρηση αντιστοιχεί πλέον ένας Εκπρόσωπος Πωλήσεων (Account Manager) που έχει τη δυνατότητα να την επισκέπτεται για να προτείνει τις λύσεις που ταιριάζουν καλύτερα στις δικές της ανάγκες και ένας Εκπρόσωπος Εξυπηρέτησης (Account Agent) που μπορεί να εξυπηρετεί τηλεφωνικά την άμεση διεκπεραίωση όλων των αιτημάτων της. Να σημειωθεί ότι στη διάθεση των επιχειρήσεων είναι επίσης τα ενημερωμένα site του ΟΤΕ (www.ote.gr), όπως επίσης τo τηλεφωνικό κέντρο (Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών ΟΤΕ).

17 ΟΤΕ Business Cloud: 10 λόγοι για να επιλέξει μία επιχείρηση το «σύννεφο» του ΟΤΕ Το Cloud Computing αποτελεί ένα μοντέλο παροχής υπηρεσιών που δεν επηρεάζει απλά και μόνο τις υπολογιστικές υποδομές, ούτε συνδέεται μόνο με θέματα τεχνολογίας, αλλά επιδρά καταλυτικά σε επιχειρησιακές διαδικασίες και εργασιακές συμπεριφορές. Πρόκειται για μία συμφέρουσα επιχειρηματική και τεχνολογική πρόταση και για το λόγο αυτό παρουσιάζει σήμερα μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης, συγκριτικά κυρίως με την παραδοσιακή αγορά πληροφορικής. Η προηγμένη τεχνολογία του Cloud προσφέρει για κάθε τύπου επιχείρηση ή οργανισμό επεκτάσιμες, ευέλικτες και υψηλά διαθέσιμες υπηρεσίες που παρέχονται και χρησιμοποιούνται μέσω διαδικτύου και εξασφαλίζουν άμεσα τεράστιες δυνατότητες: χαμηλότερα κόστη σε υποδομές πληροφορικής, μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση, βελτιωμένη οργάνωση, απλοποιημένη διαχείριση και ενισχυμένη παραγωγικότητα. Με το ΟΤΕ Business Cloud o ΟΤΕ προσφέρει στις επιχειρήσεις αυτές τις σύγχρονες υπηρεσίες και συμβάλλει με τη σειρά του στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς τους εντός και εκτός Ελλάδας, σε μία χρονική συγκυρία που η ελληνική επιχειρηματικότητα αναζητά όσο ποτέ τέτοιου είδους λύσεις. Το «σύννεφο» του ΟΤΕ έρχεται να προτείνει την ελαχιστοποίηση παραδοσιακά υψηλών δαπανών που βαρύνουν τις επιχειρήσεις για την αγορά και συντήρηση της υλικοτεχνικής τους υποδομής και τις καλεί να επωφεληθούν από μία σειρά ωφελειών που συνοψίζονται κυρίως στα εξής: 1.Το OTE Business Cloud αποτελεί ελκυστική λύση για όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να προμηθευτούν ή να αναβαθμίσουν υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα, εξοπλισμό και εφαρμογές, όπως επίσης για όσες επιχειρήσεις έχουν έντονη εποχικότητα στη χρήση των IT συστημάτων τους, ή πρέπει να διασφαλίσουν υψηλή διαθεσιμότητα για τις υφιστάμενες ΙΤ υποδομές τους. 2.Εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα ασφάλειας και αδιάλειπτης λειτουργίας (24/7) και αυστηρά πιστοποιημένες διαδικασίες σε όλα τα στάδια διαχείρισής τους. 3. ιαθέτει εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους και με συγκεκριμένα επίπεδα ποιότητας (SLA) για τη συνήθως ακριβή υψηλή διαθεσιμότητα των υποδομών. 4.Περιλαμβάνει διαχειριστικά εργαλεία για τη λειτουργία και παρακολούθηση των υποδομών. 5.Οι υποδομές που φιλοξενούν όλες τις εφαρμογές βρίσκονται εντός Ελλάδας, σε Data Center πιστοποιημένο από την Αρχή ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α..Α.Ε.). 6.Προσφέρει μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών υπολογιστικής ισχύος (Infrastucture-as-a-service) δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις για υψηλών προδιαγραφών και ασφάλειας υποδομή, όπως Cloud και Virtual Servers, που αποτελούν την καλύτερη λύση για τη φιλοξενία κρίσιμων εφαρμογών μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. 7. εν έχει περιορισμούς στις επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς που απευθύνεται. Για κάθε επιχείρηση, μικρομεσαία, μεγάλη ή ακόμα και πολύ μεγάλη μπορεί να σχεδιασθεί και να δημιουργηθεί μια συνολική λύση Cloud «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα της, ώστε να ικανοποιηθούν οι ιδιαίτερες απαιτήσεις της. 8.Ο ΟΤΕ έχει στο ενεργητικό του αξιόλογη εμπειρία στην παροχή Cloud υπηρεσιών, καθώς ήδη μετρά έναν σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων που τις έχουν υιοθετήσει και που προέρχονται από τους χώρους της βιομηχανίας, του εμπορίου, του τουρισμού, των υπηρεσιών και της ενέργειας. 9.Αποτελώντας την πιο αξιόπιστη επιλογή στην παροχή ολοκληρωμένων ICT λύσεων για περισσότερα από 10 χρόνια και διαθέτοντας το μεγαλύτερο ιδιόκτητο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο στον ελλαδικό χώρο, o OTE αποτελεί το μεγαλύτερο πολυδιάστατο κανάλι πρόσβασης, μετάδοσης, παροχής και υποστήριξης υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις. 10.Τέλος, ο ΟΤΕ σχεδιάζει παράλληλα τον εμπλουτισμό του portfolio των Cloud και ICT υπηρεσιών του με νέες προτάσεις για τις επιχειρήσεις ανταποκρινόμενες στις τεχνολογικές εξελίξεις και τις ανάγκες της αγοράς σε μία στιγμή που χρήζει όσο ποτέ ενίσχυση.

18 16 ΤΕΥΧΟΣ 30 οι προτάσεις των επιμελητηρίων Επιμελητήριο Πέλλας Την ολοκλήρωση του οδικού άξονα «Χαλκηδόνα - Γιαννιτσά - Έδεσσα - όρια Νομού Φλώρινας», που αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια το βασικό αίτημα όλων των παραγωγικών τάξεων και φορέων του Νομού Πέλλας, ζήτησε με επιστολή του προς τους κ. Κ. Χατζηδάκη, υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και κ. Στ. Καλογιάννη, αναπλ. υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στις 24 Μαΐου, ο πρόεδρος της ΚΕΕ, ύστερα από αίτημα του Επιμελητηρίου Πέλλας. Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής: Αξιότιμοι κύριοι υπουργοί, Επανερχ μαστε εκ νέου σχετικά με το χρ νιο και μεγάλο θέμα της κατασκευής της Εθνικής οδο «Θεσσαλονίκη - Χαλκηδ να - Έδεσσα - Όρια νομο Φλώρινας». Γνωρίζετε πολ καλά τι το οδικ δίκτυο της κάθε περιοχής αποτελεί τον κυρι τερο αναπτυξιακ παράγοντα για τις επιχειρήσεις και για την ποι τητα ζωής και ασφάλειας των πολιτών της. Η ολοκλήρωση του οδικο άξονα «Χαλκηδ να - Γιαννιτσά - Έδεσσα - ρια Νομο Φλώρινας» αποτελεί εδώ και πολλά χρ νια το βασικ αίτημα λων παραγωγικών τάξεων και φορέων του Νομο Πέλλας, αλλά και της ευρ τερης περιοχής της Ολοκλήρωση του οδικού άξονα «Χαλκηδόνα - Γιαννιτσά - Έδεσσα - όρια Νομού Φλώρινας» υτικής Μακεδονίας. υστυχώς, μως, πως μας έγινε γνωστ απ το Επιμελητήριο Πέλλας, η ολοκλήρωση του - ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή αυτή - έργου, με δεσμευμένα έως πρ σφατα 120 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση του έργου, καταλήγει άλλη μια φορά στις καλένδες. Η ολοκλήρωση της κατασκευής του οδικο άξονα, χι μ νο θα άρει τον αποκλεισμ του νομο Πέλλας απ τον πλέον σ γχρονο αυτοκινητ δρομο της χώρας, την Εγνατία Οδ, αλλά θα δώσει ιδιαίτερη ώθηση στην ανάπτυξη της ευρ τερης περιοχής, που έχει σημαντικ πρωτογενή τομέα με δυναμικές καλλιέργειες και εξαγωγές, ανεπτυγμένο δευτερογενή και διαρκώς αναπτυσσ μενο τουρισμ. Η στήριξη των παραγωγικών τάξεων του νομο Πέλλας, αλλά και η ασφάλεια των πολιτών του (εκατοντάδες τα θ ματα του συγκεκριμένου οδικο δικτ ου), επιτάσσει την άμεση - χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση - δημοπράτηση των τμημάτων «Παράκαμψη Χαλκηδ νας, παράκαμψη Γιαννιτσών, Μαυροβο νι - Έδεσσα» και την ολοκλήρωση και δημοπράτηση των υπολοίπων τμημάτων του οδικο άξονα «Χαλκηδ να - Έδεσσα - Όρια νομο Φλώρινας», συμβάλλοντας τα μέγιστα στην οικονομική, κοινωνική, τουριστική και πολιτισμική ανάπτυξή του, ενώ παράλληλα θα αποτελέσει εργαλείο γενικ τερης ανάπτυξης της περιοχής. Παρακαλο με πως ενεργήσετε τα δέοντα και αναμένουμε την απάντησή σας. Επιμελητήρια Χανίων και Ηρακλείου Επιστολή, σχετικά με τις θέσεις και τις προτάσεις των Επιμελητηρίων Χανίων και Ηρακλείου για μείωση του φόρου κατανάλωσης των πετρελοειδών, έστειλε ο πρόεδρος της ΚΕΕ στις 4 Σεπτεμβρίου προς τον κ. Ι. Στουρνάρα, υπουργό Οικονομικών και με κοινοποίηση στους κ. Κ. Χατζηδάκη, υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και κ. Χρ. Σταϊκούρα, αναπλ. υπουργό Οικονομικών. Κύριε υπουργέ, Η νησιωτική Ελλάδα, αποτελεί στρατηγικ σημείο για την ανάπτυξη της χώρας μας, χι μ νο γιατί καταλαμβάνει το μεγαλ τερο μέρος των συν ρων μας και κατέχει το ζωτικ χώρο του Αιγαίου Πελάγους, αλλά και γιατί συμβάλλει καθοριστικά στη στήριξη του ΑΕΠ μέσω του παρεχ μενου σε αυτά τουριστικο προϊ ντος. Μείωση του φόρου κατανάλωσης των πετρελοειδών Η υποχρέωση της πολιτείας για τη διατήρηση - σο το δυνατ ν - της αυτονομίας των τοπικών οικονομιών των νησιών, επιβάλλει ειδικά μέτρα για την εξισορρ πηση των ανισοτήτων που παρουσιάζονται στις τιμές ζωτικών αγαθών σε σχέση με αυτές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Τα κα σιμα - καλώς ή κακώς - αποτελο ν μία απ τις πιο κ ριες πηγές διατήρησης και ανάπτυξης των οικονομιών της Νησιωτικής Ελλάδας και η επιβάρυνσή τους με το μεταφορικ κ στος, καθιστά προβληματική τη βιωσιμ τητα επιχειρήσεων και νοικοκυριών στις περιοχές αυτές. Στο πλαίσιο αυτ συντασσ μαστε με τις θέσεις και τις προτάσεις των Επιμελητηρίων Χανίων και Ηρακλείου ( πως διατυπώνονται στα με αριθ. Πρωτ / και 1555/ έγγραφά τους, αντίστοιχα, που επισυνάπτονται στο παρ ν), και παρακαλο με πως μεριμνήσετε - προς την κατε θυνση πάντα της λήψης άμεσων μέτρων για την τ νωση των τοπικών αγορών - για μείωση του φ ρου κατανάλωσης των πετρελοειδών, αντίστοιχη με την επιβάρυνση που επιβάλλεται απ το μεταφορικ κ στος αυτών των ειδών, για λες τις νησιωτικές και ευαίσθητες παραμεθ ριες περιοχές της χώρας, που αντιμετωπίζουν αυτ το πρ βλημα.

19 18 ΤΕΥΧΟΣ 30 οι προτάσεις των επιμελητηρίων Επιμελητήριο Ηλείας Επιστολή προς τον κ. Ι. Στουρνάρα, υπουργό Οικονομικών, απέστειλε ο πρόεδρος της ΚΕΕ, στις 27 Μαΐου, σχετικά με αίτημα του Επιμελητηρίου Ηλείας για την απαλλαγή του φόρου υπεραξίας των μετοχών μη εισηγμένων εταιρειών όταν μεταβιβάζονται σε συζύγους ή τέκνα. Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής: Απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας των μετοχών μη εισηγμένων εταιρειών όταν μεταβιβάζονται σε συζύγους ή τέκνα σφαλίζεται ομαλ τερα η συνέχεια, αφεν ς των ίδιων των επιχειρήσεων, αφετέρου του οικονομικο και κοινωνικο κ κλου που έχει αναπτυχθεί γ ρω απ αυτές. Στο πλαίσιο ενίσχυσης αυτής της διαδικασίας, θεωρο με τι οι εν λ γω ενέργειες μετοχικών μη εισηγμένων εταιρειών, θα πρέπει να απαλλάσσονται του φ ρου υπεραξίας των μετοχών, ταν αυτές μεταβιβάζονται σε συζ γους ή τέκνα. Η απαλλαγή αυτή θα πρέπει επίσης να ισχ σει και στις αντίστοιχες περιπτώσεις μεταβίβασης μεριδίων προσωπικών εταιρειών, ταν - μέσω των παγίων τους - διατίθεται ακίνητο. Κ ριε υπουργέ, παρακαλο με για την ικανοποίηση του ε λογου αιτήματ ς μας, το οποίο ειδικ τερα έχει υποβληθεί απ το Επιμελητήριο Ηλείας (υπ αριθ. πρωτ. 4221/ έγγραφ του, που επισυνάπτεται στο παρ ν). Επιμελητήρια Σάμου και Καβάλας Επιστολή με ενστάσεις και διαφωνίες για τον τρόπο επιλογής τοπικών λιμένων αλλά και για το ανεπαρκές επίπεδο των πλοίων που εκτελούν τις μεταφορές ανθρώπων και αγαθών, όπως έχουν διατυπωθεί από τα Επιμελητήρια Σάμου και Καβάλας, έστειλε στις 29 Μαΐου ο πρόεδρος της ΚΕΕ, προς τον κ. Κ. Μουσουρούλη υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου, με κοινοποίηση προς τους κ. Κ. Χατζηδάκη υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και την κα Ό. Κεφαλογιάννη υπουργό Τουρισμού. Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής: Αξιότιμε κ. υπουργέ, Το υπουργείο σας, εκτ ς των άλλων, έχει επωμισθεί τη διασφάλιση της ομαλής και απρ σκοπτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας εν ς μεγάλου μέρους Ενστάσεις σχετικά με τον τρόπο επιλογής τοπικών λιμένων και το ανεπαρκές επίπεδο των πλοίων Κύριε υπουργέ, Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της μεγέθυνσης του κ κλου ζωής των επιχειρήσεων αποτελεί το γεγον ς τι στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι οικογενειακές και συνήθως μεταβιβάζονται στους οικείους. Με τον τρ πο αυτ διατης Χώρας μας, που αποτελεί η νησιωτική Ελλάδα. Εκ των πραγμάτων, λοιπ ν, είναι ο κ ριος υποστηρικτικ ς μηχανισμ ς ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών των νήσων, αλλά και εν ς σημαντικο Τομέα της Οικονομίας, που είναι ο Τουρισμ ς. Μέλη μας που εκπροσωπο ν τον επιχειρηματικ κ σμο, ο οποίος έχει άμεση τα τιση με την παραγωγή, πώληση και διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών σε αυτ τον χώρο, έχουν διατυπώσει ενστάσεις και διαφωνίες για τον τρ πο επιλογής τοπικών λιμένων που οδηγεί σε μονομερή ανάπτυξη μιας νήσου, αλλά και για το ανεπαρκές επίπεδο των πλοίων που εκτελο ν τις μεταφορές ανθρώπων και αγαθών. Με την παρο σα, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τις απ ψεις των Επιμελητηρίων Σάμου και Καβάλας ( πως αυτές υπεβλήθσαν με τα υπ αριθ. Πρωτ. 2880/ & 7263/ έγγραφά τους αντίστοιχα, τα οποία επισυνάπτονται στο παρ ν), ζητώντας να μεριμνήσετε ώστε να οδηγηθο ν προς επίλυση τα αναφερ μενα σε αυτές θέματα.

20 Για μία μητέρα δύο μικρών παιδιών δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος. Μετά τη δουλειά, ξεκινάει η ζωή με τα μικρά που το καθένα έχει τις δικές του ανάγκες. Και υπάρχει και ένας σύζυγος και μια κοινωνική ζωή. Το τρέξιμο φάνταζε ως τρελή πολυτέλεια. Αλλά για τη Σοφία Βουτσινά, εργαζόμενη της WIND ήταν κάτι παραπάνω από απαραίτητο, τόσο για τη ψυχική της υγεία όσο και για τη φυσική της κατάσταση. «Όταν ξεκίνησαν οι προπονήσεις της WIND RUNNING TEAM εγώ χάρηκα περισσότερο από όλους γιατί έτσι μπήκα σε πρόγραμμα. εν είναι εύκολο να τρέχεις μόνος. Χρειάζεσαι κάποιους να σε παρασύρουν και να σε παρακινήσουν. Πέρα από το ότι μαθαίνω συνέχεια πράγματα που με βοηθούν να γίνομαι καλύτερη δρομέας. Η παρέα και η πίεση να βγει το πρόγραμμα μου αρέσει πολύ και το απολαμβάνω. εν είχα παρελθόν στο τρέξιμο. Έκανα διάφορα άλλα αθλήματα, ειδικά μέχρι να κάνω το πρώτο μου παιδί πριν από τέσσερα χρόνια, αλλά με το τρέξιμο ουσιαστικά ξεκίνησα πριν από λίγες εβδομάδες που ανακοινώθηκε στην εταιρεία ότι θα γίνουν προπονήσεις. Τον πρώτο καιρό που είχε ξεκινήσει η WIND RUNNING TEAM εγώ δε μπορούσα να ακολουθήσω γιατί ήμουν έγκυος στο δεύτερο και μετά περίμενα να γίνει ενός έτους το παιδί. Πολλοί συνάδελφοί μου μπήκαν στο τρέξιμο χάρη στην καμπάνια της WIND και έχει πλάκα γιατί στην αρχή δεν ήταν φανατικοί. Ο πρώτος μου αγώνας θα είναι το 10άρι του Κλασικού Μαραθωνίου και το περιμένω πως και πως. Θα είναι τέλεια που θα τερματίσω στο Καλλιμάρμαρο και θα είναι εκεί τα παιδιά μου και οι φίλοι μου για να με υποδεχθούν. Είναι μεγάλο όφελος και για τα παιδιά που βλέπουν ότι η μαμά τους κάνει αθλητισμό. Θα είναι πιο εύκολο να τα οδηγήσουμε όσο μεγαλώνουν στο να κάνουν κάτι. Η καθημερινότητα δεν είναι εύκολη, ούτε καν τα Σαββατοκύριακα, αλλά μου αρέσει τόσο πολύ να βάζω τα αθλητικά μου και να τρέχω, που δε θα το αφήσω αυτό ποτέ. Είναι το τρέξιμο εκτός από άσκηση και μια ευκαιρία να βρεθούμε με άτομα από τη δουλειά που δεν έχουμε χρόνο να επικοινωνήσουμε και να γνωριστούμε. Αν όλα πάνε καλά και μπορώ να συνεχίσω θα προσπαθήσω να τρέξω και σε άλλους αγώνες. Και χάρη στις προπονήσεις της WIND RUNNING TEAM έχω και τις βάσεις για να κάνω και μόνη μου το πρόγραμμα που ακολουθούμε αυτό το διάστημα».

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων Επιμελητηριακά Θέματα: Απλοποίηση των διαδικασιών για την εγγραφή των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θέσπιση ετήσιου τέλους που θα καλύπτει το κόστος διατήρησης και λειτουργίας της μερίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Υφυπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Υφυπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Συνοπτική Ενημέρωση για την Πορεία του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 όπως υλοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ) Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2015 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας «Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας Ανάπτυξη: το εθνικό µας στοίχηµα Ανάσχεση της ύφεσης, τόνωση των επενδύσεων, ρευστότητα στην αγορά και στην πραγµατική οικονοµία για επανεκκίνηση στα τέλη του 2011

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 2009, οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας για την στήριξη της Ελληνικής οικονομίας Η Eurobank, από τον

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 3 ΑΘΗΝΑ 6/11/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς'

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Συνέδριο ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙ-Θ *-* Νοεμβρίου 2012 Grand Hotel Θεσσαλονίκη Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Παναγιώτης Τζιώνας Αντιπρόεδρος ΑΤΕΙ-Θ Συμπεράσματα Τα Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Ομιλία Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ κ. Δ. Ασημακόπουλου

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Ομιλία Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ κ. Δ. Ασημακόπουλου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Ομιλία Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ κ. Δ. Ασημακόπουλου Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη την περίοδο οικονομικής κρίσης και ΜΜΕ στο Συνέδριο του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Περιφέρεια Ηπείρου Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης ως βασική προτεραιότητα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 2020. Ιωάννινα 25 Απριλίου 2013 Σχέδιο > Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ;

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; 1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; Απάντηση: Η επιχείρηση απευθύνεται σε τράπεζα που έχει συμβληθεί με την ΕΤΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου.

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ/νση: Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα 5/ 11/ 2015 Τηλ: 210-2124388 Fax: 210-5237904 Θέμα: Ομιλία Υπουργού Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία

Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία Κοινό Υπόμνημα Θέσεων και Προτάσεων Επιμελητηρίου Ηρακλείου Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Ηρακλείου - Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης Κύριες και κύριοι, Σας καλωσορίζουμε, σήμερα, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος Γεωπόνος M.Sc., Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τομέα Αγροτικής Πολιτικής ΔΗΜΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Η επικαιρότητα Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της μελέτης 0 Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Συνέχιση της διαρθρωτικής κρίσης του κυπριακού τουρισμού Υιοθέτηση του ευρώ Έλλειμμα στο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΒ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ. 3+1 προτάσεις υπέρ της παραγωγικής Ελλάδας

Ο ΣΕΒ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ. 3+1 προτάσεις υπέρ της παραγωγικής Ελλάδας Ο ΣΕΒ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ 3+1 προτάσεις υπέρ της παραγωγικής Ελλάδας Σεπτέμβριος 2015 Η ανάγκη για μια νέα προσέγγιση στην αναπτυξιακή πολιτική Η διαχρονική αδυναμία υλοποίησης αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ì ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 4 ΑΘΗΝΑ 13/11/2015 1

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Βασικά μεγέθη ελληνικού τουρισμού Διεθνείς Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τις προτεραιότητες, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Φέρνει αλλαγές στο καταναλωτικό προφίλ και στις συνήθειες των πολιτών.

Αλλάζει τις προτεραιότητες, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Φέρνει αλλαγές στο καταναλωτικό προφίλ και στις συνήθειες των πολιτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, κ. ΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα