ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ETOΣ 5ο ΤΕΥΧΟΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ETOΣ 5ο ΤΕΥΧΟΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ETOΣ 5ο ΤΕΥΧΟΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ /09 Kωδ.: 8467 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ΕΘ - Βόρεια Ελλάδα

2

3

4 2 ΤΕΥΧΟΣ 30 περιεχόμενα 03 Θέσεις Προέδρου ΚΕΕ 04 Άρθρα Προέδρων Επιμελητηρίων 16 οι προτάσεις των Επιμελητηρίων 26 ράσεις ΚΕΕ 43 Αφιέρωμα ΕΚΕ 81 ράσεις ΚΕΕ 104 αρθρογραφία 110 Business news 30ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΟΚΤ ΒΡΙΟΣ 2013 ελτίο Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος 61 Αφιέρωμα ΕΘ - ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ Α Μέλη ιοικητικής Επιτροπής Πρ εδρος: Κωνσταντίνος Μίχαλος A Αντιπρ εδρος: Παναγιώτης Παπαδ πουλος B Αντιπρ εδρος: Ιορδάνης Τσώτσος Γ Αντιπρ εδρος: Άγγελος Τσατσο λης Αντιπρ εδρος: Πα λος Τονικίδης Γενικ ς Γραμματέας: Παναγιώτης Αγνιάδης Αν. Γενικ ς Γραμματέας: Μιχάλης Ζορπίδης Οικονομικ ς Επ πτης: Γεώργιος Χονδρογιάννης Αν. Οικονομικ ς Επ πτης: Ηλίας Χατζηχριστοδο λου ιευθυντής: Βασίλειος Αποστολ πουλος Υπηρεσίες Προϊστάμενοι Τμημάτων: Τμήμα Οικονομικο : Ελένη Κοντοθανασοπο λου Τμήμα ιοικητικο & Τμήμα Επιμελητηριακών Θεμάτων: Βασιλική Καραντζίκου Τμήμα Ανάπτυξης & ιεθνών Σχέσεων: Ουρανία Θεοδοσοπο λου Τμήμα Μηχανογραφικών Εφαρμογών: Πολυξένη Κο τλα Γραμματεία Προέδρου: Κωνσταντίνα Στουρνάρα Κεντρική υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.: Αναστασία Ξαρχά Ειδικ ς Επιστημονικ ς Σ μβουλος: Γεώργιος Ασωνίτης Αντιπροσωπευτικ Γραφείο Βρυξελλών: Ειρήνη Κωνσταντινίδου Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος Ακαδημίας 6, Αθήνα Τηλ.: Fax: web address: Γενικό Εμπορικό Μητρώο: Τηλ.: Εκδότης - Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρ εδρος Κ.Ε.Ε. Οργάνωση & Εμπορική Εκμετάλλευση Έκδοσης: ΟΜΗΡΟΣ Πανελλήνια Εταιρεία Επιμελητηριακής Ανάπτυξης /ντής: Χαράλαμπος Μωραΐτης Συντακτική επιτροπή: Παναγιώτης Αγνιάδης Γ. Γραμματέας Κ.Ε.Ε. Χαράλαμπος Μωραΐτης /ντής ΟΜΗΡΟΣ Βασίλειος Αποστολ πουλος /ντής Κ.Ε.Ε. ημοσιογραφική Επιμέλεια Έκδοσης: Ιωάννης Τριήρης Σύμβουλος Εμπορικής Ανάπτυξης: Παναγιώτης Ε. Αντωνιάδης Τα επώνυμα άρθρα και κείμενα εκφράζουν απ ψεις των συντακτών τους on line magazine (ενημέρωση - περιοδικά) ιαχωρισμός Ηλ. Σελιδοποίηση Α- ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΠΕ Φιλικής Εταιρίας 80, Χαλάνδρι Τηλ.: Creative Art Director Στέφανος Παντελής Εκτύπωση: KHARTAN HOLDING LIMITED Θέση Στρογγ λη Μαρκ πουλο Τηλ.:

5 ΤΕΥΧΟΣ 30 3 θέσεις προέδρου ΚΕΕ Απαιτούνται αποφασιστικές κινήσεις για να διευρυνθεί το πρωτογενές πλεόνασμα Για να υλοποιηθο ν οι αισι δοξες προβλέψεις του προσχεδίου προϋπολογισμο για το 2014, θα πρέπει να υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές στο εφαρμοζ μενο μείγμα πολιτικής, κάτι που δυστυχώς δε διαφαίνεται το αντίθετο μάλιστα απ το περιεχ μεν του. Για να υπάρξουν διε ρυνση του πρωτογενο ς πλεονάσματος, επιστροφή σε θετικο ς ρυθμο ς μεταβολής του ΑΕΠ και μείωση της ανεργίας, απαιτο νται άμεσες και αποφασιστικές κινήσεις σε τρία επίπεδα. Πρώτον, στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η α ξηση των εσ δων του κράτους θα πρέπει να στηριχθεί αποκλειστικά στην α ξηση της αποτελεσματικ τητας του φοροεισπρακτικο μηχανισμο και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Η καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολ γησης, η παροχή κινήτρων για την α ξηση των συναλλαγών με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες και η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων, με ενεργοποίηση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, είναι μέτρα που πρέπει να περάσουν απ τα λ για στις πράξεις. ε τερον, στην ενίσχυση της ρευστ τητας και στη διασφάλιση επαρκών π ρων για τη χρηματοδ τηση επενδ σεων. Η επιστροφή σε θετικο ς ρυθμο ς ανάπτυξης είναι στ χος που δ σκολα θα επιτευχθεί σο η ροή πιστώσεων προς την πραγματική οικονομία είναι αν παρκτη και τα πραγματικά επιτ κια προς επιχειρήσεις και ιδιώτες βρίσκονται στο υψηλ τερο σημείο απ την ένταξη της Ελλάδας στην ευρωζώνη. Για τον ίδιο λ γο είναι απαραίτητο να υπάρξει μεγαλ τερη α ξηση των π ρων του Προγράμματος ημοσίων Επενδ σεων. Τρίτον, στην επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και στην εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών. Η αναβάθμιση της δημ σιας διοίκησης, η βελτίωση του επενδυτικο περιβάλλοντος, η ενίσχυση του ανταγωνισμο στις αγορές, ώστε να μειωθο ν οι τιμές για τους καταναλωτές, δεν είναι απλώς υποχρεώσεις που απορρέουν απ το μνημ νιο. Είναι αναγκαία προαπαιτο μενα για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας, την αντιμετώπιση της ανεργίας, τη σταδιακή βελτίωση του βιοτικο επιπέδου των πολιτών. Η Ελλάδα πράγματι έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και έχει πετ χει αρκετά, χάρη στις θυσίες του ελληνικο λαο. Οι θυσίες αυτές πρέπει, τώρα, να αποκτήσουν αντίκρισμα, μέσα απ την αποτελεσματική προώθηση των κατάλληλων πολιτικών. Μ νο έτσι θα μπορέσει να εδραιωθεί ένα κλίμα αισιοδοξίας για την επ μενη μέρα. Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρ εδρος ΚΕΕ

6 4 ΤΕΥΧΟΣ 30 άρθρα προέδρων επιμελητηρίων Προέδρος Επιμελητηρίου Έβρου Χριστόδουλος Τοψίδης Πολιτική ισοπέδωσης ή επωφελής αξιοποίηση; Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την ένταξη της χώρας στο μηχανισμό στήριξης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το ερώτημα που πλανάται πάνω από την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα είναι αν τελικά η χώρα μπορεί να μπει σε τροχιά ανάπτυξης. ΗΕλλάδα, τις προηγο μενες δεκαετίες, στηρίχθηκε σε ένα σαθρ μοντέλο ανάπτυξης, με την παραγωγική βάση της οικονομίας και το επιχειρηματικ περιβάλλον να φθίνουν χρ νο με τον χρ νο. Επιπρ σθετα, η έλλειψη στρατηγικο σχεδιασμο για τις επενδ σεις και την εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, οδήγησε σε ραγδαία α ξηση του δημ σιου ελλείμματος και κατακ ρυφη μείωση της ανταγωνιστικ τητας. Σήμερα, λες οι ελπίδες ανάκαμψης στηρίζονται στη διαμ ρφωση εν ς νέου αναπτυξιακο μοντέλου, στηριζ μενο στην παραγωγή, την εξωστρέφεια και την καινοτομία. Και παρ τι, μετά την ένταξη της χώρας στο μνημ νιο, αναρίθμητες νομοθετικές και διαρθρωτικές αλλαγές προσπαθο ν να επιλ σουν τα χρ νια προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, οι προϋποθέσεις για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας δεν έχουν ακ μη διασφαλιστεί. Μεταξ άλλων επινοήσεων για τη βελτίωση του επιχειρηματικο περιβάλλοντος, τέθηκε και το ζήτημα της κατάργησης της υποχρεωτικ τητας στα 59 Επιμελητήρια της χώρας. Με άλλα λ για προγραμματίστηκε ένα ακ μη πλήγμα, στην ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικ τητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικ τητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ο Επιμελητηριακ ς θεσμ ς δεν αποτελεί ελληνική καινοτομία. Αντίστοιχα επιμελητηριακά ργανα λειτουργο ν σε λες τις αναπτυσσ μενες οικονομίες. Είναι δε αξιοσημείωτη, η συνεργασία και ο συντονισμ ς των επιμελητηρίων σε εθνικ, ευρωπαϊκ αλλά και παγκ σμιο επίπεδο, με τη δημιουργία διμερών επιμελητηρίων, πρωτοκ λλων συνεργασίας και επιτροπών που εργάζονται συστηματικά για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την επίτευξη εμπορικών συμμαχιών και τελικά τη κοινή στρατηγική προβολής και προώθησης των επιχειρήσεων μελών τους. Ενδεχομένως, δε, να πρ κειται για τον μοναδικ αναπτυξιακ φορέα με δομή, οργάνωση και λειτουργία αυτο του μεγέθους. Κρίνοντας την εφαρμοζ μενη πολιτική των άλλων χωρών, παρατηρεί κανείς, τι, η συμβολή των επιμελητηρίων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικ τητας αναγνωρίζεται και εξελίσσεται. Τα επιμελητήρια λειτουργο ν ως ο κ ριος επιχειρηματικ ς σ μβουλος των επιχειρήσεων μελών τους, ως ο αξι πιστος φορέας ενημέρωσης, ως η γέφυρα μεταξ επιχειρήσεων και φορέων παραγωγής γνώσης και καινοτομίας. Επικουρο ν τις επιχειρήσεις σε θέματα που αφορο ν τη χρηματοδ τηση, το εξαγωγικ εμπ ριο, την ανάδειξη και επίτευξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ή επιδιώξεων και φυσικά την επιμ ρφωση. Κατ αποτέλεσμα, εξασφαλίζουν ένα επιχειρηματικ περιβάλλον με ταχ τατη ενημέρωση για τις εξελίξεις και τις ευκαιρίες κάθε κλάδου αλλά και τους επικείμενους κινδ νους, μέγιστη συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα και προγράμματα ενίσχυσης της ανταγωνιστικ τητας, καινοτομία και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη παραγωγή και το εμπ ριο. Στη χώρα μας, τα επιμελητήρια λειτουργο ν επί έναν αιώνα, διατηρώντας το δημ σιο χαρακτήρα τους, με μηδενική επιβάρυνση στον κρατικ προϋπολογισμ, με οικονομική και διαχειριστική αυτοτέλεια, εξυπηρετώντας την εθνική οικονομία. Πριν απ δυο χρ νια, ανατέθηκε σ αυτά, η υλοποίηση και λειτουργία του Γενικο Εμπορικο Μητρώου και η απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης των επιχειρήσεων. Για την επίτευξη του εθνικο αυτο στ χου, αξιοποιήθηκε το στελεχιακ δυναμικ των διοικητικών υπηρεσιών των επιμελητηρίων, το οποίο και επέφερε θεαματικά αποτελέσματα στη πραγματοποίηση και λειτουργία του έργου με ιδίους π ρους. Είναι λοιπ ν δεδομένη, η παρξη εν ς θεμελιώδους οικονομικο θεσμο, με δημ σιο χαρακτήρα, ως εγγυητή της νομιμ τητάς τους, ο οποίος εξυπηρετεί το δημ σιο συμφέρον χωρίς δαπάνη του ημοσίου. Ε λογα, νομίζω, διερωτάται κανείς, αν ο ελάχιστος στρατηγικ ς σχεδιασμ ς ανάπτυξης, θα έθετε έναν τέτοιο φορέα εκτ ς συστήματος ή θα επιδίωκε την αξιοποίησή του με ανάθεση περισσ τερων αρμοδιοτήτων προσαρμοσμένες στις ανάγκες της εποχής. Τα 59 Επιμελητήρια της χώρας μας δεν υστερο ν ο τε κατ ελάχιστον σε στελέχωση επιστημονικο δυναμικο και οργάνωσης απ τα αντίστοιχα του εξωτερικο. στ σο, το παρωχημένο νομοθετικ πλαίσιο και η έλλειψη πολιτικής βο λησης για την περαιτέρω αξιοποίηση του θεσμο, δυσχεραίνουν την εξέλιξη και τη προσαρμογή του αναπτυξιακο αυτο φορέα στη σ γχρονη οικονομική πραγματικ τητα. Σε μια οικονομία που μάχεται για την επαναφορά της σε τροχιά ανάπτυξης μια τέτοια προσέγγιση επωφελο ς αξιοποίησης στον αντίποδα της πολιτικής της ισοπέδωσης, συνιστά την αυτον ητη επιλογή. Η μετά μνημ νιο εποχή και οι διαρθρωτικές αλλαγές στη δημ σια διοίκηση συνθέτουν ένα ισχυρ πεδίο ευκαιρίας για τα Επιμελητήρια. Η ενδυνάμωση του ρ λου τους είναι το κλειδί για την εξασφάλιση της επιβίωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις συνθήκες ανταγωνιστικ τητας, τον εκσυγχρονισμ των επιχειρήσεων μέσα απ την ενημέρωση και την επιμ ρφωση. Η πολιτεία οφείλει στη παρο σα φάση και υπ τις κρατο σες οικονομικές συνθήκες να επιτρέψει στον Επιμελητηριακ θεσμ να περάσει σε μια νέα εποχή, να αναπτ ξει δράσεις και δομές που θα λειτουργο ν με ευελιξία, παρακάμπτοντας τη γραφειοκρατία και τη «κατασταλτική διαχείριση». Να προσδιορίσουν εκ νέου το ρ λο τους στο άκρως ανταγωνιστικ διεθνές επιχειρηματικ περιβάλλον.

7

8 6 ΤΕΥΧΟΣ 30 άρθρα προέδρων επιμελητηρίων Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ημαθίας Νίκος Ουσουλτζόγλου Το αντίδοτο της κρίσης: η Επιχειρηματικότητα Η ανάπτυξη είναι το ζητούμενο για την επιβίωση της χώρας. Από τον πρώτο έως και τον τελευταίο πολίτη αναγνωρίζεται πλέον ότι η υγιής επιχειρηματικότητα είναι το αντίδοτο στην κρίση που βιώνουμε τα τελευταία έτη. Ομικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο εργαζ μενος, ο άνεργος, ο νέος περιμένει πρωτοβουλίες, εναποθέτει τις ελπίδες του στην επανεκκίνηση της οικονομίας σε σταθερές και αποτελεσματικές βάσεις. Η επιχειρηματικ τητα που μέχρι πρ τινος τελο σε υπ διωγμ, στις παρο σες συνθήκες η ανάκτησή της αποτελεί αναγκαία συνθήκη ώστε να βελτιωθεί η αγορά εργασίας και να αυξηθεί η παραγωγικ τητα, που είναι δ ο απ τις βασικ τερες προϋποθέσεις για την α ξηση της ανταγωνιστικ τητας, η οποία προσδίδει εξωστρεφή προσανατολισμ στην οικονομική δραστηρι τητα και αυξάνει το ΑΕΠ της χώρας. Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης επιταχ νονται απ την α ξηση των εξαγωγών της βιομηχανίας και της μεταποίησης αλλά πρωτίστως με την αντιμετώπιση του ελλειμματικο ισοζυγίου των αγροτικών προϊ ντων, την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και τη στήριξη της απασχ λησης γ ρω απ αυτήν. εν είναι τυχαίο γεγον ς τι το 30% των νέων επιχειρήσεων που έχουν εξαγωγικ προσανατολισμ και χαρακτηρίζονται απ εξωστρεφή δυναμική έχουν ως αντικείμενο δραστηρι τητας προϊ ντα που παράγει η διατροφική αλυσίδα της πρωτογενο ς παραγωγής. Απαιτείται, πλέον, η α ξηση της αγροτικής παραγωγής ώστε να καλ πτει τις ανάγκες του εγχώριου καταναλωτή αλλά και να ανταγωνίζεται στις αγορές του εξωτερικο χώρες με παρεμφερή προϊ ντα. Η αναγκαι τητα αυτή θα πρέπει να χαρακτηρίζεται απ νέες μορφές γεωργίας που θα αντιμετωπίζουν τις χρ νιες παθογένειες που υπάρχουν και θα παρακινο ν την ενασχ ληση με αυτήν σε σταθερές πλέον βάσεις, ικανές να καθιστο ν την αγροτική οικονομία βιώσιμη και ανταγωνιστική. Νέα μορφή γεωργίας είναι η Συμβολαιακή Γεωργία. Οι παραγωγοί, οι έμποροι και οι μεταποιητές του κλάδου της πρωτογενο ς παραγωγής θα μπορο ν να συμβολαιοποιήσουν μελλοντική παραγωγή και να χρηματοδοτηθο ν για αυτήν προκαταβολικά. Βελτιώνεται έτσι η ανταγωνιστικ τητα μέσω οικονομιών κλίμακος, δημιουργο νται μεγαλ τερες μονάδες υψηλής παραγωγικ τητας, εισάγονται νέες μέθοδοι και δίδονται κίνητρα για την α ξηση της παρα- γωγικ τητας. ημιουργο νται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την τυποποίηση και πιστοποίηση, καθώς και η μεγαλ τερη διείσδυση σε περισσ τερες αγορές του εξωτερικο. Ο νομ ς Ημαθίας μπορεί να διαδραματίσει ενεργ ρ λο στην προσπάθεια αυτή λ γω της μακρ χρονης εμπειρίας του σε θέματα πρωτογενο ς παραγωγής που άλλωστε είναι και το συγκριτικ πλεονέκτημά του. Είναι ιδιαίτερα σημαντικ τι ο πρώτος φορέας που εφάρμοσε την Συμβολαιακή Γεωργία στη χώρα δραστηριοποιείται στον τ πο μας. στ σο η επιχειρηματικ τητα θα πρέπει να υποστηριχθεί και να ενθαρρυνθεί: α) Να υποστηριχθεί το υγιές επιχειρηματικ πλαίσιο και η άμεση πρ σβασή του στη χρηματοδ τηση, η οποία παίζει καθοριστικ ρ λο σε θέματα καινοτομίας και ανάπτυξης. β) Η λέξη επιχειρηματικ τητα εμπεριέχει και την έννοια του ρίσκου. Εμπεριέχει κινδ νους και απρ οπτα που τις περισσ τερες φορές οδηγο ν εκτ ς προγραμματισμο και αδυναμίας πληρωμών οφειλών, πως χαρακτηριστικά συμβαίνει με τη ρ θμιση οφειλών των δανείων με εγγ ηση του Ελληνικο ημοσίου. H επαπειλο μενη κατάπτωση των ρυθμίσεων των δανείων των επιχειρήσεων με την Εγγ ηση του Ελληνικο ημοσίου και των ανακτήσεων της επιδ τησης επιτοκίου που έχουν κάνει χρήση επιχειρήσεις 24 νομών της χώρας, που εκπνέει η προθεσμία καταβολής της 1ης δ σης αυτών. Η πλειον τητα των επιχειρήσεων που έχει κάνει χρήση αυτών των ρυθμίσεων λ γω της οικονομικής δυσπραγίας και της κατάστασης που προαναφέρθηκε αδυνατεί να ανταποκριθεί. Όχι για κανέναν άλλο λ γο - πως οι διοικο ντες διαρρέουν τι τάχα οι επιχειρηματίες θέλουν να μην πληρώσουν- αλλά επειδή κάτω απ αυτές τις πρωτ γνωρες συνθήκες οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα το 85% των μικρομεσαίων, χάνουν χρήματα απ την δραστηρι τητά τους. Την ίδια στιγμή, ενώ η κρίση χρέους του κράτους με άστοχους χειρισμο ς και λάθος διαρθρωτικές αλλαγές στις δομές του οδήγησαν στην απώλεια του 45% της ιδιωτικής οικονομίας της χώρας, το δημ σιο κομμάτι συρρικνώθηκε ελάχιστα. Ενώ δηλαδή προστατε εται οτιδήποτε λέγεται κρατικ, καταδικάζονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις για κερδοσκοπία προσδίδοντας στους επιχειρηματίες το χαρακτηριστικ του απατεώνα, αφο πρώτα το κράτος έχει φροντίσει να τους αφαιρέσει την αξιοπρέπεια τους. Τίθεται εδώ το ερώτημα: Πώς να συμβουλε σουμε τα παιδιά μας και τους νέους γενικ τερα να αναπτ ξουν επιχειρηματικ τητα, εάν κινδυνε ουν να συλληφθο ν για χρέη σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμών; Πως θα τους ενθαρρ νουμε ώστε να προσπαθήσουν πάλι σε περίπτωση που έχουν μια επιχειρηματική αποτυχία; Πώς να τους ενθαρρ νουμε ώστε να μην φ γουν απ τη χώρα ως οι οικονομικοί μετανάστες στο εξωτερικ ; Πως θα τους διευκολ νουμε ώστε να δημιουργήσουν επιχειρήσεις εδώ αναπτ σσοντας το εγχώριο προϊ ν; Η διαμ ρφωση εν ς υγιο ς επιχειρηματικο περιβάλλοντος σε συνδυασμ με τις γνώσεις και την τεχνογνωσία του σήμερα μας επιτρέπουν να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον.

9

10 8 ΤΕΥΧΟΣ 30 άρθρα προέδρων επιμελητηρίων Πρόεδρος Επιμελητηρίου Λευκάδας Σωτήριος Σκιαδαρέσης Επιτακτική ανάγκη η συμβολή των Επιμελητηρίων στην τουριστική ανάπτυξη των προορισμών Όλοι γνωρίζουμε ότι η φετινή τουριστική κίνηση εξελίχθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα με ρεκόρ αφίξεων που θα προσεγγίσει περίπου τα 17,5 εκ. επισκέπτες. Όλοι επίσης γνωρίζουμε, και επιβεβαιώνουμε για πολλοστή φορά, ότι ο τουρισμός έμπρακτα αποτελεί στις παρούσες οικονομικές συνθήκες, τον πιο σημαντικό οικονομικό τομέα όχι μόνο σε επίπεδο εθνικό αλλά και τοπικό αφού σε αμιγώς τουριστικές περιοχές (όπως και η Λευκάδα) αποτελεί βαρόμετρο της τοπικής οικονομίας Πέρα μως απ τη φετινή α ξηση αλλά και τις ευοίωνες προοπτικές πως αυτές διαφαίνονται για το 2014, πρέπει με σκεπτικισμ και ορθολογισμ να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται και να αποδεχτο με τι η τουριστική κίνηση δεν είναι ισ ρροπη σε λη τη χώρα, δι τι υπάρχουν πολλοί αξι λογοι προορισμοί που δεν είδαν αυτή την ανάπτυξη (το 80% της συνολικής τουριστικής κίνησης περι δου Ιαν-Σεπ. στα κυρι τερα αεροδρ μια της χώρας προέρχεται απ 5 εδραιωμένους προορισμο ς). εν θα αναφερθώ στη γενικ τερη εθνική τουριστική πολιτική, δι τι πιστε ω τι στο τέλος της ημέρας πρέπει να αναλογιστο με τι κάνουμε εμείς για τον προορισμ που είμαστε υπε θυνοι και χι να αναλωθο με στη βαθειά ριζωμένη νοοτροπία του «τι κάνουν οι άλλοι για εμάς». Επειδή μως ο τουρισμ ς είναι ένας χαοτικ ς οικονομικ ς τομέας που εμπλέκει παρά πολλο ς παράγοντες θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δ ο μ νο θέματα. Το πρώτο θέμα αφορά το διαχρονικ πρ βλημα της συνέργειας και της συλλογικ τητας. Η πολυπληθής παρουσία πολλών ιδιωτικών και δημ σιων τουριστικών φορέων (τ σο σε περιφερειακ σο και δημοτικ επίπεδο), λοι γνωρίζουμε, τι βλάπτει σοβαρά τον τ πο μας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι δεν υπάρχουν πια άλλα περιθώρια ασυνεννοησίας, που κάθε φορέας πράττει κατά το δοκο ν χωρίς καμία συνεργασία και ενημέρωση. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι η ισχ ς εν τη ενώσει χι μ νο συμβάλλει αποτελεσματικά σε ορθές αποφάσεις, αλλά μεγιστοποιεί και την αποτελεσματικ τητα των ποιων περιορισμένων κονδυλίων διαθέτει ο κάθε φορέας ξεχωριστά. Πρέπει επίσης να αντιληφθο με την ανάγκη συνεργασίας με εξειδικευμένους συνεργάτες δι τι ο τε είμαστε ειδήμονες ο τε πρ κειται να γίνουμε εν μια νυκτί στον χαοτικ τομέα της διαχείρισης και προβολής τουριστικο προορισμο. Όλοι γνωρίζουμε τι η ορθή και επιτακτική ανάγκη της σ στασης εν ς τουριστικο οργανισμο, αποδείχθηκε τελικά μια μ δα με τους περισσ τερους απ αυτο ς να παραπαίουν και μ νο πολ λίγους να μπορο ν να συνεχίζουν το έργο τους. Μ νο κάτω απ τις προαναφερθέντες στοιχειώδεις αρχές θα μπορέσουμε να καθορίσουμε εμείς το μέλλον του τ που μας και να χαράξουμε μια αποτελεσματική μεσο-μακροπρ θεσμη τουριστική στρατηγική που αναμφίβολα θα συμβάλει και στη στρατηγική του εθνικο τουριστικο μας προϊ ντος. Το δε τερο θέμα αποτελεί συνέχεια του πρώτου και δεν είναι άλλο απ τη δυναμική πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει ορισμένα Επιμελητήρια στο τουριστικ τομέα. Μια δυναμική που προέρχεται απ ένα δημ σιο φορέα που εκπροσωπε ει το επιχειρείν, διοικείται απ επιχειρηματίες που αγωνιο ν για το μέλλον και έρχεται συγκυριακά να καλ ψει το προαναφερ μενο κεν. Η πρωτοβουλία αυτή χι μ νο δεν πρέπει να περιορισθεί στους κατά τ πους επιμέρους προορισμο ς αλλά επιβάλλεται να διερευνηθεί τ σο σε επίπεδο περιφερειακ σο και εθνικ μέσα απ την ΚΕΕΕ. Προς αποφυγή παρερμηνε σεων δεν διεκδικο με να αναλάβουμε πρωτοβουλίες ή αρμοδι τητες άλλων δημ σιων και ιδιωτικών τουριστικών φορέων, αλλά να συμβάλουμε με διακριτ ρ λο σε διαχρονικά κενά και ελλείψεις. Και επειδή οι προτάσεις είναι πάντα ε κολες στη διατ πωση οφείλω να αναφέρω τι ως Επιμελητήριο Λευκάδας αναλάβαμε την πρωτοβουλία να προχωρήσαμε στη σ σταση επιτροπής τουρισμο με λους τους εμπλεκ μενους τουριστικο ς φορείς (ένωση ξενοδ χων, ένωση ενοικιαζομένων δωματίων, εμπορικο ς συλλ γους) για να συζητάμε και να αποφασίζουμε απ κοινο τις ενέργειες τουριστικής ανάπτυξης και προβολής, βρισκ μαστε στη διαδικασία σ στασης σ μπραξης και τυπικά με το Επιμελητήριο Πρέβεζας και το ήμο Β νιτσας για την απ κοινο υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολής των περιοχών Λευκάδας, Πρέβεζας και Αιτωλοακαρνανίας (λ γω του τι εξυπηρετο μαστε λοι απ το αεροδρ μιο του Ακτίου), η σ μπραξη άτυπα λειτουργεί εδώ και δέκα μήνες και είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, συζητάμε συνέργειες στον ΕΟΑΕΝ για την υλοποίηση κοινών ενεργειών στον τουριστικ τομέα και είμαι απ λυτα σίγουρος τι κάτω απ προϋποθέσεις, η ΚΕΕΕ μπορεί να αναλάβει πρωτε οντα ρ λο στον τουριστικ τομέα. Προφανώς ο δρ μος ο τε είναι ε κολος ο τε είναι στρωμένος με δάφνες, αλλά πρέπει λοι να συνειδητοποιήσουμε τι καλο μαστε να αλλάξουμε κεφάλαιο στη τουριστική διαδρομή του τ που μας και της χώρας μας - κανένας δεν περισσε ει στις παρο σες οικονομικές συνθήκες, λοι μαζί πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας κάτω απ την ομπρέλα της ΚΕΕΕ και της επιτροπής τουρισμο που πρ σφατα έχει συστήσει για πετ χουμε.

11 ΤΕΥΧΟΣ 30 9 άρθρα προέδρων επιμελητηρίων Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ξάνθης Στυλιανός Μωραΐτης Παραεμπόριο: Η ανοιχτή πληγή της εθνικής μας οικονομίας Η χώρα μας περνά μια πρωτοφανή κρίση. Έχει βυθιστεί σε βαθιά ύφεση. Οι επιχειρήσεις που γλίτωσαν τα λουκέτα και εξακολουθούν να «παλεύουν» σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον έχουν να αντιμετωπίσουν την έλλειψη ρευστότητας, την απροθυμία του να χρηματοδοτηθούν από τις τράπεζες, την αβεβαιότητα του αύριο, την άδικη και σκληρή φορολογία, τη φθίνουσα αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, τη μείωση μισθών και εισοδημάτων αλλά και την ένοχη (;) και σιωπηρή(;) ανοχή των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών και μηχανισμών στο φαινόμενο του παραεμπορίου που έχει πάρει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις τόσο σε χώρο όσο και σε όγκο. Πέραν του πλήγματος που επιφέρει στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και στη βιωσιμ τητα των ν μιμων επιχειρήσεων σημαίνει και απώλειες εσ δων για το Ελληνικ ημ σιο. Ο τζίρος του παραεμπορίου στη χώρα μας υπολογίζεται τι αγγίζει τα 25 δισ. ευρώ, με απώλειες εσ δων του ημοσίου της τάξης τουλάχιστον των 6 δισ. απ διαφυγ ντες φ ρους. υστυχώς, οι περισσ τεροι πολίτες απλά αδιαφορο ν ή θεωρο ν την κατάσταση ενοχλητική. Ορισμένοι εξ αυτών κρατο ν θετική στάση. Ένας καταναλωτής ο οποίος υποφέρει απ την οικονομική κρίση προτιμά φθηνά προϊ ντα προκειμένου να επιβιώσει αυτ ς και η οικογένειά του, χωρίς καμία προστασία απ την οργανωμένη Πολιτεία. στ σο αυτές οι πρακτικές χι μ νο δεν βοηθο ν στην επιβίωσή του αλλά τουναντίον μακροπρ θεσμα θα επιφέρουν πρ σθετες εισφορές και «χαράτσια» εξαιτίας του πιθανο πρ σκαιρου κέρδους που είχε. Συνεπώς η εμπέδωση καταναλωτικής συνείδησης μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Είναι γεγον ς τι οι παράνομοι εδώ και χρ νια δρουν ανεν χλητοι, χωρίς να πληρώνουν φ ρους, κερδοσκοπώντας σε βάρος των καταναλωτών, του υγιο ς εμπορίου, της κάθε τοπικής κοινωνίας, της Ελληνικής οικονομίας και της απασχ λησης. Θέτουν επομένως σε σοβαρ κίνδυνο την οικονομική θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της ραχοκοκαλιάς της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες νομίμως λειτουργο ν, πληρώνουν φ ρους και ασφαλιστικές εισφορές ενισχ οντας έτσι τα έσοδα του Κράτους και την επίτευξη των στ χων της οικονομίας μας, χωρίς να απαιτο νται πρ σθετες εισφορές απ τους πολίτες. Επιπρ σθετα, το παράνομο εμπ ριο αποδυναμώνει το ν μιμο, στεγασμένο υγιές εμπ ριο αδιαφορώντας για την ποιοτική κατοχ ρωση, την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών. Εκρηκτικές διαστάσεις Το θέμα στο νομ Ξάνθης έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Όλα ξεκίνησαν ταν στις 11 Ιανουαρίου 2010 ο Έλληνας αναπληρωτής Υπουργ ς Εξωτερικών κ. ρο τσας και ο Βο λγαρος ομ λογ ς του κ. Raikov υπέγραψαν στην Αθήνα μία Συμφωνία, περιεχ μενο της οποίας ήταν η λειτουργία της ορεινής συνοριακής διάβασης στη θέση «Άγιος Κωνσταντίνος», στην οποία οδηγεί ο στεν ς δασικ ς δρ μος Θερμών Κίδαρη του νομο Ξάνθης, συνδέοντας την ευρ τερη περιοχή με την π λη Ζλάτογκραντ της Βουλγαρίας. Η διακρατική συμφωνία προβλέπει τι η δίοδος προορίζεται αποκλειστικά για «ήπια κυκλοφορία Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων και πεζών». Στις 15 Ιανουαρίου 2010, λίγες ημέρες μ λις μετά απ την υπογραφή της Συμφωνίας και δίχως αυτή να έχει κυρωθεί απ το Ελληνικ Κοινοβο λιο, ο τ τε πρωθυπουργ ς κ. Παπανδρέου μεταβαίνει στα ελληνοβουλγαρικά σ νορα για να εγκαινιάσει τον δρ -

12 10 ΤΕΥΧΟΣ 30 άρθρα προέδρων επιμελητηρίων μο. Έκτοτε αρχίζει μια ακατάπαυστη κίνηση εμπορευμάτων και ανθρώπων απ τη Βουλγαρία στην περιοχή μας και το αντίστροφο, μετατρέποντάς την σε «ελε θερη ζώνη» παραεμπορίου, λαθρεμπορίου και εγκληματικ τητας. εν υπάρχει τελωνείο, γιατί βάση της Συμφωνίας, η δίοδος δεν είναι εμπορική. εν υπάρχει μεθοριακ ς έλεγχος απ την Ελληνική Αστυνομία παρά μ νο ένας Έλληνας αστυφ λακας ο οποίος βρίσκεται εκεί φιλοξενο μενος των Βουλγάρων συναδέλφων του, δίχως στέγη, δίχως ρε μα, δίχως εξοπλισμ ελέγχου και επικοινωνίας και κυρίως άοπλος! Πεδίον δ ξης λαμπρ, λοιπ ν, για επιτήδειους μεσάζοντες οι οποίοι πλουτίζουν «εισάγοντας» στη χώρα μας δίχως παραστατικά παράνομα προϊ ντα: φάρμακα και είδη διατροφής, ακ μη και ψωμί (με μπ λικη «σταχτίνη» - καρκινογ να ουσία) που πωλο ν π ρτα π ρτα στην ορεινή περιοχή της Ξάνθης, αμφιβ λου ποι τητας και υγιεινής, οικιακές και ηλεκτρικές συσκευές κ.α. Τεχνίτες ή επαγγελματίες διαφ ρων ειδικοτήτων ακ μη και γιατροί, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους έναντι ιδιαίτερα χαμηλο τιμήματος, χωρίς φυσικά να αποδίδουν φ ρους στο Ελληνικ ημ σιο αδιαφορώντας για την ποι τητα των παρεχ μενων υπηρεσιών που μπορεί να βλάψουν ακ μη και την υγεία των καταναλωτών. Προστασία του υγιούς εμπορίου Η συνεχιζ μενη απραξία του Κράτους μπροστά στην ασυδοσία του παράνομου εμπορίου κατέστησε σε κερκ πορτα για την κοινωνία μας, μια δίοδο που σχεδιάστηκε με ραμα να λειτουργήσει ως δίοδος ανάπτυξης, ανταγωνιστικ τητας και συνεργασίας μεταξ των δ ο χωρών σε εμπορικ, επιχειρηματικ και τουριστικ επίπεδο. Το Επιμελητήριο Ξάνθης λειτουργεί με ανοιχτο ς ορίζοντες και συμβάλλει στην επίτευξη νέων συνεργασιών, εμπορικών και επιχειρηματικών δράσεων και ευκαιριών. Είμαστε υπέρ της διάνοιξης των συν ρων με σκοπ την ελε θερη διακίνηση πολιτών, εμπορευμάτων, προϊ ντων και ιδεών. εν επιτρέπουμε μως σε καμία περίπτωση να γίνονται μον πλευρα και καταχρηστικά, χωρίς τον έλεγχο διακίνησης προϊ ντων και εμπορευμάτων προκειμένου αυτά να είναι ν μιμα, ποιοτικά και υγειονομικά ελεγμένα. Γι αυτ και στις 7 Απριλίου 2013, μετά απ αλλεπάλληλες συσκέψεις και επιστολές και κρο σεις προς τους αρμ διους ελεγκτικο ς φορείς για την ανάληψη δράσης, προχωρήσαμε σε συμβολικ αποκλεισμ της συνοριακής διάβασης για να διατρανώσουμε την απ γνωση που βιώνουμε απ την συνεχιζ μενη απραξία του Κράτους. Οι οικονομικές ανατροπές στην κοινωνία έρχονται η μία μετά την άλλη. Τα εισοδήματα συρρικνώνονται σε λες τις κοινωνικές τάξεις, η ανεργία καλπάζει φτάνοντας σε νο μερα θλιβερά και επικίνδυνα. Σε συνδυασμ δε, με τους αρνητικο ς ρυθμο ς ανάπτυξης δημιουργο ν καθημερινά συνθήκες ανασφάλειας, φ βου, αβεβαι- τητας και απορ θμισης με αποτέλεσμα τον κίνδυνο διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής. Είναι κοινωνικά άδικο αλλά και εγκληματικ, στην Ελλάδα των Μνημονίων, το επίσημο Κράτος αντί να αντιμετωπίσει το παραεμπ ριο και τη φοροδιαφυγή που συνεπάγεται, απ την οποία έχει απώλεια πολλών δισ. ευρώ, να επιλέγει να κυνηγά ανελέητα τους συνεπείς φορολογο μενους προκειμένου να εισπράξει απ αυτο ς πολ λιγ τερα. Και είναι απαράδεκτο, αντί να ελέγξει το παραεμπ ριο που ανθεί να επιτρέπει στα κυκλώματα να δρουν ανεν χλητα και να εγκαταλείπει στο έλεος της φεσης χιλιάδες επιχειρήσεις που πληρώνουν φ ρους και εισφορές και προσφέρουν θέσεις εργασίας, αλλά δεν μπορο ν να αντέξουν ο τε τον αθέμιτο ανταγωνισμ ο τε τις συνέπειες της ακραίας λιτ τητας και αναγκάζονται να βάλουν λουκέτο στέλνοντας τον «Καιάδα» της ανεργίας χιλιάδες εργαζομένους.

13 Το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΧΟΥΝ ΙΔΡΥΣΕΙ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΙΕΣΟΕΛ) με σκοπό την Επαγγελματική Μεταπτυχιακή Κατάρτιση και Επιμόρφωση, των Μελών του και Στελεχών Επιχειρήσεων Το ΙΕΣΟΕΛ, το οποίο εισέρχεται στο 16ο έτος επιτυχούς λειτουργίας του, παρέχει διετή Μεταπτυχιακή Επαγγελματική Κατάρτιση και Επιμόρφωση στους πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) που προορίζονται για το ελεγκτικό και λογιστικό επάγγελμα για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών στα αντικείμενα της ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ και ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Το διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΙΕΣΟΕΛ αναφέρεται, κυρίως, στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική και περιλαμβάνει όλα τα γνωστικά αντικείμενα των επαγγελματικών εξετάσεων, που ορίζονται στο άρθρο 8 του Ν. 3693/2008 κατ εφαρμογή της οδηγίας 2006/43 Ε.Κ., για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (νόμιμου ελεγκτή). Συνεπώς, οι απόφοιτοι του ΙΕΣΟΕΛ, έχοντες και την απαιτούμενη ελεγκτική προϋπηρεσία, αποκτούν και την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Το ΙΕΣΟΕΛ στο πλαίσιο συνεργασίας με την Ένωση Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να αποκτήσουν και τον επαγγελματικό τίτλο του ACCA εξεταζόμενοι μόνο στα πέντε (5) τελευταία μαθήματα του φορέα αυτού. Επίσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να συμμετάσχουν στο κοινό πρόγραμμα εξετάσεων JES και, αφού εξετασθούν επιτυχώς στην Ελληνική γλώσσα τα μαθήματα που σχετίζονται με το δίκαιο εταιρειών και τη φορολογική νομοθεσία και στην Αγγλική γλώσσα τα υπόλοιπα μαθήματα του ACCA, να γίνουν ταυτόχρονα κάτοχοι του επαγγελματικού τίτλου και των δυο φορέων ΙΕΣΟΕΛ και ACCA. Αυτό το κοινό σχήμα εξετάσεων έχει την έγκριση της ελληνικής ρυθμιστικής αρχής ΕΛΤΕ. Συνεπώς όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις τους JES ικανοποιούν τις απαιτήσεις των επαγγελματικών εξετάσεων για την αναγνώρισή τους ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (Νόμιμοι Ελεγκτές) σύμφωνα με το Ν. 3693/2008. Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ [ΕΚΠΑ], σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ) συνεχίζει για όγδοη χρονιά με επιτυχία την υλοποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (MASTER) στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική και Λογιστική. Οι σπουδαστές του Προγράμματος αυτού έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις επαγγελματικές εξετάσεις του Σ.Ο.Ε.Λ. και να αποκτούν, εκτός του Master, και την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Το ΕΚΠΑ έχει κάνει αποδεκτό τον χορηγούμενο από το Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. τίτλο σπουδών και μετά από εξετάσεις σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα, παρέχει τον τίτλο MASTER στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική και στους αποφοίτους του ΙΕΣΟΕΛ. Το ΙΕΣΟΕΛ συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στην υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (MASTER) στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική και Λογιστική. Οι όροι της συνεργασίας αυτής είναι ίδιοι με εκείνους του ΕΚΠΑ. Το ΙΕΣΟΕΛ έχει συμφωνήσει να συνεργασθεί και με το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Αγγλίας και Ουαλίας (I.C.A.EW). Το ΙΕΣΟΕΛ, ως επίσημος εκπαιδευτικός φορέας στην Ελλάδα, έχει αναλάβει από το έτος 2009 με σχετική απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ την διαρκή επιμόρφωση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 Ν. 3693/2008. Η επιμόρφωση αυτή παρέχεται με την οργάνωση ειδικών σεμιναρίων σε θέματα που ενδιαφέρουν το ελεγκτικό επάγγελμα. Το ΙΕΣΟΕΛ δραστηριοποιείται επίσης σε επιστημονικές, οικονομικές και λογιστικές εκδόσεις, καθώς και στη διοργάνωση επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε στελέχη δημοσίων οργανισμών, Τραπεζών, μεγάλων επιχειρήσεων κ.λ.π. Ειδικότερα έχει αναλάβει από τον Απρίλιο 2010 την επιμόρφωση στελεχών του Οικονομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Στρατού και από το 2011 του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. ΑΘΗΝΑ: Καποδιστρίου 28, Τηλ Φαξ Web site: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γιαννιτσών 31 & Καρυοφύλλη, Τηλ Φαξ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

64 νομοσχέδια & θέσεις

64 νομοσχέδια & θέσεις 2 ΤΕΥΧΟΣ 29 περιεχόμενα 03 Θέσεις Προέδρου ΚΕΕ 06 Γιώργος Κασιμάτης 08 Άρθρα Προέδρων Επιμελητηρίων 64 νομοσχέδια & θέσεις ΚΕΕ 72 Αφιέρωμα Ιδιωτική ασφάλιση 84 αρθρογραφία Μέλη ιοικητικής Επιτροπής Πρεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΡΙΖΑ Τμήμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ Μάιος 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: Αλεξάκης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Νέα εικόνα των καταστημάτων 3 4-5 6-8 Editorial 9-11 Τα Νέα μας 12-13 Κεντρικό Θέμα 14-16 Εξελίξεις Παροχές Εκπαίδευση 17-19 Ο Όμιλος μας Τίτλος αγγλόφωνης έκδοσης: Leading

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

µιλ ς ΕΤΕπ κθεση δραστηρι τ των 2001

µιλ ς ΕΤΕπ κθεση δραστηρι τ των 2001 µιλος ΕΤΕπ Έκθεση δραστηριοτήτων 2001 Βασικά µεγέθη του Οµίλου ΕΤΕπ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδ σεων (σε εκατοµ. ευρώ) ραστηρι τητα το 2001 Υπογραφείσες χρηµατοδοτικές συµβάσεις Ευρωπαϊκή Ένωση Χώρες υποψήφιες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Να αναλάβουν ενεργό ρόλο για τη στήριξη ευαίσθητων ομάδων Μέσω συνεργασιών με κοινωνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Κάτι το παράξενο συμβαίνει ενώ συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε. σοβαρά προβλήματα σε ότι αφορά την τήρηση των αποφάσεων για τα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Κάτι το παράξενο συμβαίνει ενώ συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε. σοβαρά προβλήματα σε ότι αφορά την τήρηση των αποφάσεων για τα Τεύχος 178, Δεκέμβριος 2010 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Κάτι το παράξενο συμβαίνει ενώ συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα σε ότι αφορά την τήρηση των αποφάσεων για τα δημόσια έσοδα και για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 30 ΠΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα Έκθεση εκπονήθηκε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, από ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 1 i Πίνακας περιεχομένων Μήνυμα του Προέδρου του ΣΕΒ... 1 Διοικητική Σύνοψη... 3 1. Εισαγωγή...10 1.1. Στόχος και αντικείμενο της έκθεσης... 10 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΩΝΗ τησ υδρογειου ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. περιοδική ενημερωτική έκδοση. Η Υδρόγειος στη νέα εποχή της ασφαλιστικής αγοράς

Η ΦΩΝΗ τησ υδρογειου ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. περιοδική ενημερωτική έκδοση. Η Υδρόγειος στη νέα εποχή της ασφαλιστικής αγοράς Η ΦΩΝΗ τησ υδρογειου ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ περιοδική ενημερωτική έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Η Υδρόγειος στη νέα εποχή της ασφαλιστικής αγοράς 02Περιεχόμενα #03 Μήνυμα Διοίκησης Νέα φιλοσοφία για τη νέα εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα