[τοὔνο]μα δ οὗτος [στ]ῦλος ὑπὲρ σποδιᾶς κε[ί] [μενος] αὐτὸς ἔχει Ν. Black Sea Παντικαπαιον ξ 1-50π ΙοσΠΕ Ι 391 ΞΙΡΒ Βλ Σεα, Σξ Μιν 141.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "[τοὔνο]μα δ οὗτος [στ]ῦλος ὑπὲρ σποδιᾶς κε[ί] [μενος] αὐτὸς ἔχει Ν. Black Sea Παντικαπαιον ξ 1-50π ΙοσΠΕ Ι 391 ΞΙΡΒ Βλ Σεα, Σξ Μιν 141."

Transcript

1 1. πᾶς, πᾶσα, πᾶν, gen. παντός, πάσης, παντός обилие вариантов 2a. σποδιά 1) зола, пепел (Hom., Eur.; πῦρ ὑπὸ τῇ σποδιῇ κεκρυμμένον Anth.); 2) прах, останки Anth. Att. s II a IG II(2) Att , Αττ. Ατηενσ Αγ. σ ΙΙΙΙΙ Αγ 17 Αττ ε ἰς πῦρ δὲ σπ [οδιά Att. s II a IG II(2) SEG Att 15:174. εἰς πῦρ δὲ σπ[οδιάν τ ἐλπίδες ἐξεχύθεν]. Att. s III IG II2 Att [τοὔνο]μα δ οὗτος [στ]ῦλος ὑπὲρ σποδιᾶς κε[ί] [μενος] αὐτὸς ἔχει Ν. Black Sea Παντικαπαιον ξ 1-50π ΙοσΠΕ Ι 391 ΞΙΡΒ Βλ Σεα, Σξ Μιν 141. Χρήστην καὶ γ[νω]τῶν δὶς δ[ύ]ο καὶ γενέτου, μητρὸς ἐμῆς φθιμένης ὃς νηπίαχόν με κομίσσας εἰς φλόγα καὶ σποδιὴν ἐλπίδας ἐξέχεεν. Scythia Minor Ιστροσ ῃιξυσ Σεξυνδινι 182π ορ 195π ΙΙστροσ Βλ Σεα, Σξ Μιν 342. µύρονται δὲ γονεῖες ὑπ ἄ[λγ]εσιν, εἰς σποδιὴν γὰρ ἐξέχεαν μούνην φροντίδα γηροκόµον οὐδ ἐπὶ νυµφιδίοις θαλαµεύµασι δᾷδας ἀνάψαι ἔφθασαν Ποντ. Ζελιτισ Σαριν Στ.Ποντ. ΙΙΙ Ασια Μιν 273. ἔνθα Χελιδῶν κεῖμαι ὑπὸ σποδιήν, ξένε, τύµβου κούρη Μαή τη<ς> πᾶσι ἐλεεινο τάτη IEry 304 Eryth Ionia 156. ἁ δ ὲ τάλαινα θρεψαμένα σποδιὴν εἰς πόλιν ἀγάγετο IEry 307 Eryth Ionia 157. τί πλέον αἰαῖ, τίς χάρις εἰς κωφὴν <σ>π ευσαμένοις σποδιήν; ΙΣμψρν 522β Σμψρν Ιονια ὃς παίδων πάντων ἡγήσα το, νῦν δ ὑπὸ γαίῃ κεῖται ὑπὸ σποδίηι γον[ῖ]σι λιπὼν δάκρυα. Teos 4 v3 ὀστέα καὶ σποδιὴ κειμένη ἐν χθονίοις. Ροβερτ, Αμψζον νο. 65 Αμψζ Ξαρια 71. δούλου δ ἐκ χειρῶν [σ]φαγισθεὶς καὶ πυρὶ πολλῶι φλεχθεὶς σὺμ μελάθροις ἤλυθον εἰς Ἀΐδην, ὄφρα πατὴρ καὶ ὅμαιμοι ἐμοὶ καὶ πρέσβεα μήτηρ δέξαντ εἰς κόλπους ὄστεα καὶ σποδιήν Italia Roma date? IG XIV 1722 IGUR Italy, Occident III:1242a. δείλαιοι τροφέων κειναὶ χέρες αἳ συνέλεξαν τὴν ὀλίγην σποδιὴν οὐκ ὀλίγης ὀδύνης. Italia Roma datẹ IGYR Italy, Occident III 1342.left. νῦν δ ὑπὸ τῶιδε τάφωι σποδίη χάρις ἀντὶ γυναικὸς κεῖται λυγρὸν ἄχος λειπομένη γαμέτηι καὶ πηοῖς σύμπασιν Italia Roma datẹ IG XI 2125 IGYR Italy, Occident III κλαύσατε πάντες ἐμὸν γοερὸν [μό]ρον οἱ παριόντες, στάντες ἐμῆς [ὀλί] γον πρόσθε λυγρῆς σποδιῆς, κλαύσατε τὴν δύστηνον, ἐφ ᾗ μέγα πέν[θος] ἔχουσιν νυκτὶ καὶ ἠ<ε>λίῳ δυστοκέες τοκέ[ες]

2 2b. σποδός 1) неостывшая зола, тлеющий пепел Hom., HH, Her.: μαντείη σποδός Soph. вещий пепел (от сожженных на алтаре жертв); σποδὸν κάρα ἀμφιχεῖσθαι Eur. посыпать голову пеплом (в знак скорби); οἴκημα σποδοῦ πλέον Her. комната, наполненная пеплом (куда помещали приговоренных к смерти; вид мучительной казни в Египте и в Персии); ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ NT во вретище и пепле; 2) сожженные останки, прах Aesch., Soph.; 3) пыль, песок, прах (τῆς χαμᾶθεν σποδοῦ λαβεῖν Her.); Eπιδ. Ασκλεπιειον 2νδ αξ IG 42,1.45, λλ SEG Πελ ο. μ[ηδὲ κόπρον μηδὲ σπο][δὸν ἐκβάλ]λειν ἐν τ[ῶι τεμένει ὁ δὲ ἐκβα] [λὼν ἀποτ]εισάτω Delos end 3rd bj SEG Delos ὅπως εἰς τὸ λοιπὸν διαµέ[ν]ε [ι] ὁ τόπος καθαρὸς ὢν ὁ π[ρὸ]ς τῶι [Διο] ν ύ σωι καὶ µηθεὶς ἐµ[β]άλλει εἰς τὸ ν [ἀ]ν α καθαρθέντα τόπον µηδ ε[ἰς τὸ] τ [έ]µενος τὸ τῆς Λητοῦς [µή]τ[ε κό] [προ]ν µήτε σποδὸν µήτε [ἄλλο µη] [θέ]ν, Kos Asklepieion c a LS 154 HGK Cos,Calymna 8.face A.I. ἐπεὶ δέ κα τα]ῦτα καρπωθῆι, οἴνωι κατασβέσας ἀνελὼν [τὰν σποδὸν καὶ παραλαβὼν τὸ πῦρ τὸ] ἀίδιον καὶ τᾶς γᾶς ἀπὸ τοῦ βωμοῦ ὧ κα μετα [φέρηι τὰ ἱερά, C. Crete Aet Aur? IC 1 XVIII 45.1 ἔδωκεν εὔζωμον νήστη τρώγειν, εἶτα πεπερᾶτον Ἰταλικὸν πείνειν, πάλιν ἄμυλον διὰ θερμοῦ ὕδατος, εἶτα κονίαν ἀπὸ τῆς ἱερᾶς σποδοῦ καὶ τοῦ ἱεροῦ ὕδατος, εἶτα ᾠὸν καὶ ῥητείνην, πάλιν πίσσαν ὑγράν, εἶτα εἴρην μετὰ μέλιτος, εἶτα μῆλον Κυδώ[νιον κ]αὶ π ε π [λ]ίδα συνεψή [σαντα τὸ μὲν χύμα πεί]νειν τὸ δὲ μῆλον [τρώγειν, εἶτα τρώγει]ν σῦκα μετὰ σπο[δοῦ ἱερᾶς τῆς ἐκ τοῦ] βωμοῦ ὅπου θύ [ουσι τῷ θεῷ]. Μψσ. Μιλετυπολιτισ Γϋλλϋξε [Αβ Μιλετυπολισ ] Καισερζειτ ΙΚ 18,543 ΙΚ 26, [τῶ]ν δύο δ οὐδὲν ἔχει πλὴν σποδὸν ἠδὲ [κόνιν] Epidauria Epidauros IIp IG IV,1(2) 45 LSS Varia 24. μ[ηδὲ κόπρον μηδὲ σπο][δὸν ἐκβάλ]λειν ἐν τ[ῶι τεμένει Central Aegean Delos fin IIIa AD 1931ѓ2.84 LSS Varia 53. μηθεὶς ἐμ[β]άλλει εἰς τὸν [ἀ]νακαθαρθέντα τόπον, µηδ ε[ἰς τὸ] τ[έ]μενος τὸ τῆς Λητοῦς [μή]τ[ε κό] [προ]ν, μήτε σποδόν, μήτε [ἄλλο μη] [θέ]ν. 2c. τέφρα 1) зола, пепел Hom., Arph., Plat., Arst., Anth.; 2) куча пепла (τέφρα βαθεῖα Plut.). Att. stoijh. j.3343 IG II2 Att 1495.// Att. IG II SEG Att p IG II(2) 1495 (Woodward)Q ] ἐκ τῆς τέφρας ἐξ[ει][ρέ]θη (повторяется дважды) Att. s I p IG II2 Att 13132a. //Att. Athens Ag. s III Ag 17 Att οὐ γεν[έτης 4]μ ος ἔφλεξε νέκυν αἰαῖ καὶ τέφρ[αν (c.9 litt.) ] προσεδέξαθ ὅµευνος ἀντ εὐ [νῆς χήρων ἁ]ψαµένη λεχέων. 3. φλοιός отсутствует

3 4a. γαστήρ, γαστρός, Αττ. νον-στοιξη ΙΓ ΙΙ2 Αττ [µηδ ὀνύχεσσι φέρων τανυσίπ]τερος ἥσσονα µάρψας [ἴρηξ ἀµφιβαλὼν κ]ούφαις πτερύγεσσι νεοσσόν, [λιμὸν ἀκειόμενος φ]οινὴν εἰς γαστέρα θῆται [τάζευγ]μα τὸ υπὸ γαστέρα ἐπὶ τὸ ἐπ [ι] [στύλιον κα]ὶ τὸν ὄνυχα ἁρμόσαντα κολλ[ῆ] [σαι καὶ ἀποχσύ]σαι καὶ λειᾶναι τὰ λοιπά vacat [χσυνζεῦχσαι τὲν] σελίδα καὶ τὰς κλιμακί[δας καὶ τὰ καλύμμ]ατα ἐκποιῆσαι καὶ τὰ [οιπὰ χσυνζεῦχσαι] καὶ χσυντελέσαι. κοιλία Att. Athens c.250 p? SEG Att 35:227. τὸν πλε[ύµ]ο ν α Τ[ c.9 κα]ὶ τ ῆς κοιλίας αὐτῆς Kos Κοσ Ια ΛΣ 156,Ι[ΗΓΚ 5,ΠΗ 40] ΙδιΞοσ Ξοσ,Ξαλψμνα ΕΔ 55.φαξε Α, φροντ. γέρη φέρει δέρμα καὶ σκέλος καὶ χέλυος ἥμισυ] καὶ κοιλίας ἥμ[ισυ Kos Haleis datẹ NSER Jos,Jalcmna 695. ἱερὰ ἱαρεὺς παρέχει ε καὶ χέλυος ἥμισυ καὶ κοιλίας ἥμ[ι][συ] Epidauria Epidauros IVa IG IV(2),1 Pel 122. αὕτα ἕλμιθα ἔχουσα ἐν τᾶι κοιλίαι ἐνεκάθευδε ἐν Τροζ[ᾶνι ἐν τῶι] τοῦ Ἀσκλαπιοῦ τεμένει καὶ ἐνύπνιον εἶδε ἐδόκει οἱ ὁ θεὸς ἵκων ἐξ Ἐπιδαύρου ἐ πιθεὶς τ[ὰν κε]φαλὰν ἐπὶ [τὸ]ν τράχαλον, μετὰ ταῦτα ἀνσχίσσας τὰγ κοιλ[ί][α]ν τὰν αὐτ[ᾶς ἐξ]ελεῖν τὰν ἕ[λμ]ιθα καὶ συρράψαι πάλιν, καὶ ἐκ τούτου ὑγ[ι] [ὴ]ς ἐγένετ[ο. ἀνὴρ ἐ[ντὸ]ς τᾶς κοιλίας ἕλκος ἔχων. ἐδ όκ[ε]ι αὐτῶι ὁ θεὸς ποιτάξαι τοῖς ἑπομένοις ὑπηρέτα[ις συλ]λαβόντας αὐτὸν ἴσχειν, ὅπως τάμηι οὑ τὰν κοιλίαν μετὰ δὲ τοῦτο τὸν [Ἀσ]κλαπιὸν ἀνσχίσσαντα τὰγ κοιλίαν ἐκταμεῖν τὸ ἕλκος καὶ συρρά[ψαι] πάλιν, καὶ λυθῆμεν ἐκ τῶν δεσμῶν νηδύς, ύος ἡ Λακονικε Τευτηρονε ΙΓ,1 Πελ ὀκτωκαιδεκέτη δὲ χρόνον ζήσασα κατ ἦµαρ οὐκ εἴσχυσα λιπεῖν σπέρμα φίλῳ γαμέτῃ βαστάζουσα βρέφος κατὰ νήδ <υ>ος, ὃ γλυκὺ φέγγος [ζώης πρὶν κα]τιδεῖν <δ>ῦν ε [µυχοὺς σκοτίους]. Boiotia Thebai IIIѓIVp IG VII Ctr/NW Gr ὅστις δ ἂν τολµᾷ θέσθαι νέκυν εἰς ἐµὲ νηδὺν χωρὶς τοῦ παιδὸς πατέρος, οὗ ἔχω κατὰ γαστρός, δώσει τῇ τε πόλει καὶ τῷ ταμείῳ ἀν<ὰ> 51 μύρια. Boiotia Thebai ΙΙΙΙπ ΙΓ ΙΙ ΞτρΝΩ Γρ καλῶς ἔχει 56 κ<ε>ῖται γὰρ νηδὺν εἰς ἐμὴν ὁ Νήδυμος Ν. Βλαξκ Σεα Παντικαπαιον ΙΙΙΙΙπ ΞΙΡΒ 838 ΣΕΓ Βλ Σεα, Σξ Μιν π CIRB 838 (Shebalin): Πιδα<κ>όης μορ<ά>ζη Σπυρυά<ν>δρου ν<η>δύς. Kos Isthmos IIIѓIIa PP Cos,Calymna 24:132,20.

4 [εἶτ]ά με νηδύος εἷλε τετάρτα φοίνιος ὠδίς, Italia Roma date? IG XIV 1747 IGUR Italy, Occident III:1246. [Πιε]ρίδων Μουσῶν ἰσαρί [θμι]ός ἐστιν ὁ μάρτυς [παίδ]ων, οὓς προφέρεσκεν [ἑῆς ἐ]κ νηδύος ἁγνῆς, [ἐννέα], οἷς χαίρουσα φίλ[η] [φθίτο] πᾶσιν ἀληθ[ῶς]. ἦτρον τό единственный контекст Αττ. νον-στοιξη. ξ.275 α ΙΓ ΙΙ2 Αττ 1534.φαξε Α.φρ α-λ.π ὃ ἀνέθηκε 52 Διονύσι[ο]ς οὖς κατάμακτον πρὸς πίνακι, ὃ ἀνέθηκεν Σπινθήρ 52 κέ[ρατα] τρία πρὸς π[ίνα]κ[ι ]που 52 ἦτρον, [ὃ ἀνέθη]κε Φιλουμένη λᾰπάρᾱ, ион. λᾰπάρη (πᾰ) ἡ - отсутствует 5. μέγας, μεγάλη, μέγα обилие вариантов 6а. ὄρνις ὁ и ἡ N. Black Sea Chersonesos IIp GI 1684 IosPE I2 Bl Sea, Sj Min 519. νῦν <δ>ὲ σὺ μὲν κρυεραῖ<σ>ιν ἐπὶ ψαμάθοισιν <ἰα>ύεις Κωκ<υτ>οῦ κελάδοντο<ς> ἀνὰ δρόσον, οὐδέ ἐγείρει ἀεναὲς κελάδημα <φ>ίλης ὀ<π>ός, ᾧτέ σε μήτηρ ὄρνις ὅκως γεγό<η>κε, <σ>ὺ δὲ λίθος οὐδὲν ἀκούεις, ἀλ<λ>ὰ {Μ} μελανδεῖνή {26μελανδεῖναί}26 σε περὶ ῥόες {Σ3} Ὠκεανοῖο εἰλεῦνται, ψυχαὶ δὲ κατακθονίων {26καταχθονίων}26 ἀ<λι>βάντων ζμερδαλέον βρομέουσι, σὺ δὲ θρόο<ν> οὐχὶ τοκήων, οὐ πόσιος νενόηκας, ἐπεὶ πίες, ἆ, στύγα Λήθης. Λεσβοσ Μψτιλενε ΙΓ ΧΙΙ,Συππλ. π.28 ΙΓ ΧΙΙ,2 Αεγεαν Ισλ 443. ὁ πάντα σοφὸς καὶ Μουσῶ ν ὄχ ἄριστος Ἀλκιβιάδης Βυζάντιος ἐνθάδε κεῖ μαι, Ἑλλήνων πάντων ὄρνις ἀοιδότατος. Λεσβοσ Μψτιλενε ΙΓ SDAW 1904, Њ Mil Ionia Ὄρνις ἀκρόνυχος ἄρχεται δύνων Ὄρνις ὅλος ἀκρόνυχος δύνει Lesbos Mytilene ΙG ΧΙΙ,2 Αεγεαν Ισλ 73. ἰρήϊον ὄττι κε θέλη καὶ ἔρσεν καὶ θῆλυ πλ[ὰ]γ χοί[ρω], καὶ ὄρνιθα ὄ[τ]τι[νά κε θέλη]. Mys. Abrettene Umgebung hon Harmanjik Kaiserzeit ΙΚ 33,144 Abrettene Mysia Troas οὐκ ἄρα σοί γε Πλά των μεταμώνιον οὔ νοµ ἔκειτο πάντων ὀρνίθων πολλὸν ἀ οιδότατον. 6b οἰωνός ὁ Τροιζενισ Τροιζεν α μεδ α ΙΓ Ι Πελ 760. θυσάμεν ε ρακλεῖ, Ἀλίωι ἰδ<ό>ντα [ἐ]πιαλῆ <ο>ἰων<ό>ν. El. Olympia late 2nd ac SEG l. 8 SEG(Oly) Pel 16367g καὶ τοῖς ἀρίστοις {2 sc. οἰωνοῖς ominibus optimis? }2 SEG 10 οἰωνόν. Pont. Amisisene 2nd-1st bc St.Pont. III Asia Min 16. μὲ τὸν οἰωνοῖς ἀτάλαντο[ν]

5 Ροβερτ, Αμψζον νο. 65 Αμψζ Ξαρια 71. ἀλλὰ πολῖται ἐμοὶ τὸν ἐμὲ ῥέξαντα τοιαῦτα θηρσὶ καὶ οἰωνοῖς ζωὸν ἀνεκρέμασαν. 6c πετεηνόν τό - не встречается 6d ποτηνός, дор. ποτᾱνός ὁ птица Pind. - не встречается 7 δάκνω (fut. δήξομαι, aor. 2 ἔδᾰκον 3 л. sing. эп. δάκε, Anth. δέδακε, pf. δέδηχα; pass.: fut. δηχθήσομαι, aor. ἐδήχθην, pf. δέδηγμαι) Argeia Argos aet Rom IG I Pel 620. οἷά τις εἰοβόρος διψὰς ἔχ ι[δνα δάκνει] ΙΓ Ι2,1 Πελ 124 τούτου ὕπαρ χὰν ποτιπορευο[μένου δάκνων] αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ ἐξαιμάσσων ὑγιῆ ἐπόη[σε]. 8а. μέλᾱς, μέλαινα, μέλᾰν, gen. μέλᾰνος, μελαίνης, μέλᾰνος обилие примеров 8b. κελαινός Ν. Βλαξκ Σεα Παντικαπαιον ξ 50-1α ΓΙ 1471 ΞΙΡΒ Βλ Σεα, Σξ Μιν 119. ἀλλ εἰ σὲ κλωστὴρ Μοιρέων ἐρόµβισεν, πρὸς δεινὸν ἔγχος βαρβάρων νενευκότα, <ν>ῦν οὐ κελαινὸς οἶκο{ι}ς {26οἶκος}26, ἡρώων δὲ σὲ ἕξουσι σηκοί Ναχοσ Ι βξ ξφ. ΙΓ ΧΙΙ,5 Αδδ. π. 306 ΙΓ ΧΙΙ,5 Αεγεαν Ισλ 62. Ναίω δ οὐκ Ἀχέροντος ἐφ ὕ[δ]ασιν, οὐδὲ κελαινὸν Τάρταρον, ἀλλὰ [δ]ό[μου]ς ε[ὐσε]βέων ἔλαχον. 9 αἷμα, ατος τό - обилие примеров 10. ὀστέον, стяж. ὀστοῦν τό кость (σάρκες τε καὶ ὀστέα Hom.; ὀστᾶ καὶ νεῦρα Plat.). обилие примеров 11a καίω, реже κάω обилие примеров 11b φλέγω 11c πῠρόω 12a στῆθος, εος τό тж. pl. обилие примеров 12b στέρνον τό тж. pl. обилие примеров 13a νέφος, εος τό MDAI(A) 67/ ἀλλ ὁ µὲν ἐν πάτρῃ τῷ δ ἔργων πρηκτὴρ e.g. [ἔπλετ ἐπωνυμίη {27οὔνομα}27 ζῆλος ἔφυ] ἀμφὶ δέ μιν πόλεμ[ος ] {27πολέμ[οιο νέφος δεινός τε κυδοιμός]}27 εἰρωτῶν {27εἰρώτων}27 ὃς ἕτλη π Ἡρώδης Βῆρον κρ Αξαρνανια Τηψρρηευμ ΙΙ-Ι βξ ΙΓ ΙΧ,12 ΞτρΝΩ Γρ ἀλλ Ἀΐδα σκότιον Τιμέλαν νέφος ἀμφικαλύπτει Andros Augustan IG XII,5 Aegean Isl 739.I. Ἶσις ἐγὼ πολέμω κρυερὸν νέφος ἕρκεσι μόχθων ἀμφέβαλον κλήιζοισι πολυκτέανον βασιλείαν θεσμοφόρον. Πηρψγ., Ε. Ορκιστοσ Βαγηλιςα ΜΑΜΑ Ασια Μιν οὐ(ραν)ῶν ἄφηλε νέφος ἔπιδρο(ν) λαβρῶς ἀστράπον ἀπὸ τον οὐ(ραν)ῶν

6 13b νεφέλη, дор. νεφέλα ἡ IEph 4318b Eph Ionia νεφ]51έλη τῆς τέφρας GVI I 1536 Mil Ionia 470. οὐδέ τι πατρὶ φίλωι νεαροὺς ἐπὶ γούνασι παῖδας κηδεμόνας θῆκας γήραος οὐλομένου, ἀλλ ἐπὶ πορφυρέῃ νεφέλη χαρίεντα μέλαθρα, λήθη σὴγ γενεὴν φάρεσιν ἐσκίασε. Εγ. Πανοπολισ Ἁκημῖμ 1στ αξ Μιλνε 48,9267 Ι.Μετρ Εγψπτ 114.Ι.π1 [Ζεὺς δ ἔλ]α χ ο ὐ ρ α ν [ὸ]ν [εὐρὺν ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσιν] Eg. Panopolis (Akhmi=m) 1st ac? I.Metr Egypt 115. Ζεὺς δ ἔλαχ οὐρανὸν] εὐρὺν ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσιν 14a κρυερός обилие примеров 14 b ψυχρός обилие примеров 15 εἴσ-ειμι/ ἔρχομαι обилие примеров 16 ἀπο-θνῄσκω / θνῄσκω обилие примеров 17a κύων, κῠνός обилие примеров 17b σκῠλάκιον-молодая собака Λεσβοσ Μψτιλενε ΙΓ ΧΙΙ,2 Αεγεαν Ισλ 458. τὴν κύνα Λεσβιακῆι βώλωι ὑπεθήκατο Βάλβος εὐξάμενος κούφην τῆι κατὰ γῆς σκύ[λ]α[κι], δουλίδα καὶ σύμπλουν πολλῆς ἁλός. [εὐ]κ[τ]ὰ παράσχοις ἀνθρώποις, ἀλόγοις ταῦτα χαριζομέν[η]. 18. πίνω обилие примеров 19 ξηρός обилие примеров; *αὖος, δᾱνός, ἰσχαλέος, κάγκᾰνος, καρφᾰλέος, κράμβος 20 οὖς, ὠτός обилие примеров 21а χθών, χθονός обилие примеров 21b χόος, стяж. χοῦς ὁ обилие примеров 22 ἔδω, ἐσθίω, τρώγω не встречается 23 ᾠόν не встречается 24 a ὀφθαλμός обилие примеров 25 ἄνευ-θε(ν), ἕκᾰθεν, ἑκάς, τῆλε, μακρῶς не встречается 26a λῐπᾰρόν, στέᾱρ? 27 πτέρυξ, ῠγος, πτερύγιον - обилие примеров 28 ὄνυξ, ῠχος? 29 πῦρ обилие примеров 30 ἰχθύς, ύος обилие примеров 31 πέτομαι обилие примеров 32 πούς, ποδός обилие примеров 33 ἔμ-πλεος, ἐν-τελής, μεστός, πλέος, πλήρης? 34 δίδωμι обилие примеров 35 βαίνω/ εἶμι обилие примеров 36 κᾰλός обилие примеров 37 χλωρός обилие примеров 38 θρίξ обилие примеров

7 39 χείρ, χειρός ἡ обилие примеров 40a κάρ, κάρᾱ, κάρηνον, обилие примеров, архаика 40b κεφᾰλή обилие примеров 41 ἀΐω, ἀκούω, κλύω не встречается 42 ἦτορ, ορος обилие примеров 42b καρδία обилие примеров 42c κῆρ обилие примеров 43 βᾰρύς? 44 κέρας обилие примеров 45 ἐγώ, эп.-дор. (обычно перед гласн.) ἐγών (gen. ἐμοῦ энкл. μου, эп.-ион. ἐμεῖο, ἐμέο, ἐμεῦ энкл. μευ, эол. ἐμέθεν; dat. ἐμοί энкл. μοι, in elisione µ, дор. ἐμίν с ῑ; acc. ἐμέ энкл. με, in elisione µ, эол. ἔμε in elisione ἔµ ; pl.: nom. ἡμεῖς, ион. ἡμέες, эол. ἄμμες, дор. ἅμες и ἁμές с ᾱ; gen. ἡμῶν энкл. ἥμων, эп.-ион. ἡμέων, эп. ἡμείων, дор.-эол. ἀμμέων, ἁμέων с ᾱ и ἁμῶν; dat. ἡμῖν энкл. ἧμῐν и ἥμῑν, дор.-эол. ἄμμῐ, ἧμιν, ἁμίν и ἇμιν; acc. ἡμᾶς энкл. ἥμᾱς, эп.- ион. ἡμέας и ἧμας, эп.-эол. ἄμμε, дор. ἁμέ с ᾱ; dual.: nom. и acc. эп.-ион.-дор. νῶϊ, эп. νώ; gen. и dat. эп.-ион.-дор. νῶϊν и νῷν) обилие примеров 46 δηϊόω, κτείνω,θᾰνᾰ-τόω, ὄλλῡμι, σφάζω, φονεύω -? 47 γόνῠ, γόνᾰτος обилие примеров 48 *εἴδω (fut. εἴσομαι; aor. 2 εἶδον imper. ἴδε и ἰδέ, conjct. ἰδῶ, inf. ἰδεῖν, part. ἰδών; pf. = praes. οἶδα, imper. ἴσθι, conjct. εἰδῶ, inf. εἰδέναι, part. εἰδώς; med.: εἴδομαι поэт. тж. ἐείδομαι, aor. 2 εἰδόμην эп. εἰσάμην и ἐεισάμην, дор. εἰδόμᾱν, imper. ἰδοῦ, conjct. ἴδωμαι, inf. ἰδέσθαι, part. ἰδόμενος) обилие примеров 49 πέτᾰλον, φύλλον? 50 κεῖμαι обилие примеров 51 ἧπαρ, ἥπᾰτος обилие примеров 52 μακρός обилие примеров 53 φθείρ, φθειρός Att. Teithras j.med s I a SEG Att ἐὰν δὲ πολέ[μ][ιοι φθείρωσι] τῶ[ι] ἔχον[τ]ι τὸ χωρίον, τὰ ἡμίσε[α] [ἀπ]ο[δ]ι[δόναι] Τειθρασίοις ὧν ἂν λά[β]ει ἐκ το χ[ω] [ρίο, ἐὰν δ ἀρν]ῆται, [ἀπηλ]λάχθαι τῆς μισθώσεως [τύχηι ἀμείν]ονι Epidauria Epidauros IVa IG IV(2),1 Pel 122. Κλεινάτας Θηβα ῖος ὁ τοὺς φθεῖρας οὗτος π [λῆ] θός τι πάμπολυ φθε[ιρ]ῶν ἐν τῶι σώματι [ἔ]χων ἀφικόμενος ἐνεκά[θευ] δε καὶ ὁρῆι ὄψιν. 54 ἀνήρ, ἀνδρός обилие примеров 55 πολλά обилие примеров 56 κρέας обилие примеров 57 σελήνη обилие примеров

8 58 ὄρος обилие примеров 59 στόμα обилие примеров 60 ὄνομα обилие примеров 61 ἄγχῐ, ἐγγύ-θεν не встречается? 62 τράχηλος обилие примеров 63a καινός обилие примеров 63b νέος обилие примеров 64 νύξ, νυκτός обилие примеров 65 ῥίς, ῥῑνός обилие примеров 66 μή обилие примеров 67 εἷς (эп. тж. ἕεις), μία (эп. тж. ἴᾰ), ἕν, gen. ἑνός, μιᾶς (эп. тж. ἰῆς), ἑνός обилие примеров 68 ἄνθρωπος ὁ, редко ἡ обилие примеров 69 ὄμβρος * βροχετός Επιδαυρια Επιδαυροσ π 117π ΙΓ Ι2,1 Πελ 126. ἐπεὶ δὲ ἐγενόμην ἐν τῷ ἱερῷ, ἐ κέλευσεν ἐπὶ δύο ἡμέρας συνκαλύψασθαι τὴν κεφαλήν, ἐν αἷς ὄμβροι ἐγένοντο, 70 ἐρῠθρός Kcrenaike Kcrene fin Ia SEG 9.72 LSS aria 115.faje A. (1) [αἴ] κ α ἐπὶ τὰγ γᾶν ἢ ἐπὶ τὰμ πόλιν ἐπείηι νόσο[ς ἢ λι] [µὸ]ς ἢ θάνατος, θύεν ἔμπροσθε τᾶμ πυλᾶν [κάθα] [ρµ]α τῶ ἀποτροπαίω, τῶι Ἀπόλλωνι τῶι Ἀποτρο[παί] [ωι] χ ίμαρον ἐρυθρόν. 71 ὁδός обилие примеров 72 ῥίζα? 73 γογγύλος, γῡρός, ἐγ-κύκλιος, κύκλιος στρογγύλος 74 ἅλς, ἁλός? 75 ἄμᾰθος, ἄμμος обилие примеров 76 ἔπω обилие примеров 77 βλέπω, εἴδω обилие примеров 78 σπέρμα, ατος обилие примеров 79 βρᾰχύς обилие примеров 80 κᾰθ-έζομαι обилие примеров 81 δέρμα обилие примеров 82 κοιμάομαι обилие примеров 83 μῑκρός и σμῑκρός, дор.-беот. μικκός обилие примеров 84 καπνός обилие примеров 85 ὄφις обилие примеров 86 ίστημι обилие примеров 87 ἀστήρ, έρος обилие примеров 88а λίθος обилие примеров

9 88b πέτρος обилие примеров 89 ἥλιος, эп. преимущ. ἠέλιος, дор. ἀέλιος и ἅλιος (ᾱ) ὁ обилие примеров 90 πλώω обилие примеров, *νέω 91 οὐρά, κέρκος? 92 ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο, эп.-поэт. тж. κεῖνος, дор. τῆνος, эол. κῆνος обилие примеров 93a λεπτός обилие примеров 94 οὗτος, αὕτη, τοῦτο, gen. τούτου, ταύτης, τούτου. обилие примеров 95 σύ (ῠ) (σοῦ, σοί, σέ pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς dual. σφῶϊ и σφώ, σφῶϊν и σφῶν), эол.-дор. τύ (ῠ), эп. тж. τύνη (с ῡ) (неатт. падежные формы см. в алф. порядке) ты Hom. etc. обилие примеров 96 γλῶσσα обилие примеров 97 ὀδούς, ὀδόντος обилие примеров 98 δένδρον обилие примеров 98b δόρυ обилие примеров 98c δρῦς, δρῠός обилие примеров 99 δύο обилие примеров 100 θερμός обилие примеров 101 ὕδωρ, ὕδᾰτος обилие примеров 102 ἡμεῖς (pl. к ἐγώ) мы обилие примеров 103 ἄνεμος обилие примеров 104 τι энкл. (gen. τινος атт. του, эп.-ион. τεο и τευ; dat. τινι эп.-атт. τῳ, ион. τεῳ; acc. τινα, τι; pl. τινες, τινα n атт. тж. не энкл. ἄττα, ион. ἄσσα; gen. τινων ион. τεων; dat. τισι ион. τέοισι и τέοις; acc. τινας, τινα ἄττα и ἄσσα) обилие примеров 105 ἀργός, λευκός обилие примеров 106 τὶς, τι энкл. (gen. τινος атт. του, эп.-ион. τεο и τευ; dat. τινι эп.-атт. τῳ, ион. τεῳ; acc. τινα, τι; pl. τινες, τινα n атт. тж. не энкл. ἄττα, ион. ἄσσα; gen. τινων ион. τεων; dat. τισι ион. τέοισι и τέοις; acc. τινας, τινα ἄττα и ἄσσα) обилие примеров 107 γυνή, γῠναικός обилие примеров 108 σκώληξ, ηκος? 109 ἐνιαυτός, ἔτος обилие примеров 110 θάψῐνος обилие примеров

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ & ΛΕΙΤ. Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ & ΛΕΙΤ. Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΕΓΑΛΗΣ ΕΤΗΣ & ΛΕΙΤ.. ΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΕΡΙΝΟΝ ΕΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΑΛΟΥ ΑΣΙΛΕΙΟΥ (Τελεῖται συνήθως.έμπτη πρωΐ) ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογημένη ἡ ασιλεία τοῦ ατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου νεύματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΑΙ ΧΟΡΟΣ. 9 πολυχρύσου L : πολυάνδρου Wecklein

ΠΕΡΣΑΙ ΧΟΡΟΣ. 9 πολυχρύσου L : πολυάνδρου Wecklein ΠΕΡΣΑΙ ΧΟΡΟΣ Τάδε μὲν Περσῶν τῶν οἰχομένων Ἑλλάδ ἐς αἶαν πιστὰ καλεῖται, καὶ τῶν ἀφνεῶν καὶ πολυχρύσων ἑδράνων φύλακες, κατὰ πρεσβείαν οὓς αὐτὸς ἄναξ Ξέρξης βασιλεὺς 5 Δαρειογενὴς εἵλετο χώρας ἐφορεύειν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΟ ΔΡΑΜΑ Τὸ δρᾶμα εἶναι καθόλου δημιούργημα τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος, Εγεννήθη δὲ καὶ ἀνεπτύχθη ἐν Ἀττικῇ ὀλίγον κατ ὀλίγον ἐκ τῶν προς

Διαβάστε περισσότερα

In ebriosos. ΟΜΙΛΙΑ Ι ʹ. Κατὰ μεθυόντων.

In ebriosos. ΟΜΙΛΙΑ Ι ʹ. Κατὰ μεθυόντων. In ebriosos ΟΜΙΛΙΑ Ι ʹ. Κατὰ μεθυόντων. Κινεῖ μέν με πρὸς τὸν λόγον τὰ ἑσπερινὰ θεά ματα κατέχει δέ μου πάλιν τὴν ὁρμὴν, καὶ ἀπαμ βλύνει τὴν προθυμίαν τῶν προλαβόντων πόνων τὸ ἄκαρπον. Ἐπεὶ καὶ γεωργὸς,

Διαβάστε περισσότερα

20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ.

20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ. 20-07-2014 ΕΣΕΡΙΟΣ 20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι Β Ει ει εις πο ο ολ λα α α α Μ α α α α α α Μ α α α α ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε τη η η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 31-05-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἑρµείου. Τῶ Σαββάτω ἑσπέρας Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

Enarratio in prophetam Isaiam ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΣΑΙΑΝ

Enarratio in prophetam Isaiam ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΣΑΙΑΝ Enarratio in prophetam Isaiam ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΣΑΙΑΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ p.1 Εὔξασθε μὴ γενέσθαι τὴν φυγὴν ὑμῶν χειμῶνος ἢ σαββάτου. Σημειωτέον οὖν ὅτι χειμῶνα, ἢ σάββατον ψεκτὸν οὐκ ἐποίησεν ὁ Θεός γέγραπται γάρ

Διαβάστε περισσότερα

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α ΕΕΜΒΡΙΟΣ ΙΒ ΕΣΕΡΙΟΣ 12 εκεµβρίου Σπυρίδωνος Τριµυθοῦντος τοῦ θαυµατουργοῦ ( 348). Ιωάννου ὁσίου, ἐπισκόπου Ζιχνῶν ( 1333). Εἰς τὸν Ἐσπερινόν. Β Ει Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι ει εις πο ο ολ λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Τρίτη 29 Μαΐου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr) 2 Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

Einleitung... 2. Iambographie Archilochos von Paros... 3 Semonides von Amorgos... 4

Einleitung... 2. Iambographie Archilochos von Paros... 3 Semonides von Amorgos... 4 INHALT Einleitung... Iambographie Archilochos von Paros... Semonides von Amorgos... Elegie Kallinos von Ephesos... Mimnermos von Kolophon... Tyrtaios von Sparta... Solon von Athen... Theognis von Megara...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΪ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΪ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΓΑΛΗ ΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΩΪ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩ ΕΓΑΛΩ ΒΑΣΙΛΙΚΩ ΩΡΩ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΑΛΗΣ ΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΩΡΑ ΡΩΤΗ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀναγνώστης: Ἀμήν. Ἱερεύς:

Διαβάστε περισσότερα

α α ας και στο ος α νε να α τω

α α ας και στο ος α νε να α τω 02-05-2015 Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῶν υροφόρων. Ἡ ἀνακοµιδὴ τῶν λειψάνων Ἀθανασίου τοῦ εγάλου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Ἦχος Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. α

Διαβάστε περισσότερα

GREEK GRAMMAR HANDOUT 2012

GREEK GRAMMAR HANDOUT 2012 GREEK GRAMMAR HANDOUT 2012 1 Karl Maurer, (office) 215 Carpenter, (972) 252-5289, (email) filokalos@aol.com p. 3 I. Greek Accenting: Basic Rules 8 II. ALL NOUN DECLENSIONS. (How to form the Dual p. 12)

Διαβάστε περισσότερα

Solón. Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci. fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος.

Solón. Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci. fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος. 1 Solón Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος. fr. 2: εἴην δὴ τότ ἐγὼ Φολεγάνδριος ἢ Σικινήτης ἀντί γ Αθηναίου

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

κου σον µου ει σα κου σον µου Κυ ρι ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ει σα α κου σον µου προ σχες τη φω νη της δε η η σε ως µου εν

κου σον µου ει σα κου σον µου Κυ ρι ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ει σα α κου σον µου προ σχες τη φω νη της δε η η σε ως µου εν 06 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια Τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἦχος Δι Δ Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ει σα α κου σον µου ει σα κου σον µου Κυ ρι ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ει σα α κου σον µου προ σχες

Διαβάστε περισσότερα

Euripide, Baccanti Selezione antologica Parodos

Euripide, Baccanti Selezione antologica Parodos Euripide, Baccanti Selezione antologica Parodos ΧΟΡΟΣ Ἀσίας ἀπὸ γαίας 65 ἱερὸν Τμῶλον ἀμείψασα θοάζω Βρομίωι πόνον ἡδὺν κάματόν τ' εὐκάματον, Βάκχιον εὐαζομένα. τίς ὁδῶι, τίς ὁδῶι; τίς 70 μελάθροις; ἔκτοπος

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ρ Α Μ Μ ΑΤ Ι Κ Η ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

Γ Ρ Α Μ Μ ΑΤ Ι Κ Η ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ Γ Ρ Α Μ Μ ΑΤ Ι Κ Η ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ Α. ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘ Η Ν Α Ι 1 9 6 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ Φ Θ Ο Γ Γ Ο Λ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας καὶ Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2013 Ἐμπροσθόφυλλον Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κυπριανὸς καὶ Ἰουστῖνα. Ἐκ τοῦ Ἁγιογραφείου

Διαβάστε περισσότερα

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν. εῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

ὣς δ αὖ νῦν μοι ἄγασθε, θεοί, βροτὸν ἄνδρα παρεῖναι. τὸν δ ἄρα δεῦρ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε.

ὣς δ αὖ νῦν μοι ἄγασθε, θεοί, βροτὸν ἄνδρα παρεῖναι. τὸν δ ἄρα δεῦρ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε. Od.5.121 Od.5.122 Od.5.123 Od.5.124 Od.5.125 Od.5.126 Od.5.127 Od.5.128 Od.5.129 Od.5.130 Od.5.131 Od.5.132 Od.5.133 Od.5.134 Od.5.135 Od.5.136 Od.5.137 Od.5.138 Od.5.139 Od.5.140 Od.5.141 Od.5.142 Od.5.143

Διαβάστε περισσότερα

{ΣΩ.} Εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ.

{ΣΩ.} Εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ. 530.a.1 530.a.2 530.a.3 530.a.4 530.a.5 530.a.6 530.a.7 530.a.8 530.b.1 530.b.2 530.b.3 530.b.4 530.b.5 530.b.6 530.b.7 530.b.8 530.b.9 530.b.10 530.c.1 530.c.2 530.c.3 530.c.4 530.c.5 530.c.6 530.c.7

Διαβάστε περισσότερα

Sermo antequam iret in exsilium ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ.

Sermo antequam iret in exsilium ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ. Sermo antequam iret in exsilium ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ. 52.427 αʹ. Πολλὰ τὰ κύματα καὶ χαλεπὸν τὸ κλυδώνιον ἀλλ' οὐ δεδοίκαμεν, μὴ καταποντισθῶμεν ἐπὶ γὰρ τῆς πέτρας ἑστήκαμεν. Μαινέσθω ἡ θάλασσα,

Διαβάστε περισσότερα

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 15-03-2015 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ 15-03-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΡΟΣΚΥΗΣΕΩΣ νήµη τῶν Ἁγίων αρτύρων, Ἀγαπίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (Ψυχοσάββατον πρὸ τῆς Ἀπόκρεω). άντων τῶν ἀπ αἰῶνος κεκοιµηµένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, καὶ Μνήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Αὐξεντίου. ΤΗΝ ΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΕΡΙΝΟΝ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 1. Δημοσθένης, Ὀλυνθιακὸς Α, 1 Ἀντὶ πολλῶν ἄν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, χρημάτων ὑμᾶς ἑλέσθαι νομίζω, εἰ φανερὸν γένοιτο τὸ μέλλον συνοίσειν τῇ πόλει περὶ ὧν νυνὶ σκοπεῖτε. ὅτε τοίνυν

Διαβάστε περισσότερα

Β Επεισόδιο Β ΣΚΗΝΗ: Κρέοντας-Αντιγόνη-Χορός (στ. 441-525)

Β Επεισόδιο Β ΣΚΗΝΗ: Κρέοντας-Αντιγόνη-Χορός (στ. 441-525) Β Επεισόδιο Β ΣΚΗΝΗ: Κρέοντας-Αντιγόνη-Χορός (στ. 441-525) ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Σὲ δή, σὲ τὴν νεύουσαν εἰς πέδον κάρα, φῄς, ἢ καταρνῇ μὴ δεδρακέναι τάδε; Καὶ φημὶ δρᾶσαι κοὐκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή. Σὺ μὲν κομίζοις

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν,

Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Διαβάστε περισσότερα

In sancta et magna parasceve. ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ.

In sancta et magna parasceve. ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ. In sancta et magna parasceve ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ. 50.811 Πεπλήρωται ἡμῖν λοιπὸν ὁ τῆς νηστείας ἀγὼν, ἔληξε δὲ εἰς σταυρόν ποῦ γὰρ ἐχρῆν τῆς νίκης τὸ τέλος, ἢ ἐπὶ τρόπαιον λήγειν; Τρόπαιον γὰρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15)

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Β Κορ. δ 6 15) Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι ὃ ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως

Διαβάστε περισσότερα