ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γηψξγνο Πηηζηιήο ππέγξαςε Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ θαη ηε ξχζκηζε ινηπψλ ζεκάησλ εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Α ηνπ Μέξνπο Πέκπηνπ «Οικειοθελής Αποκάλσψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άξζξα 57-61), ηνπ λ. 4446/2016 κε ην αθφινπζν πεξηερφκελν: «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ Άρθρο 1 Τποβολή και εκκαθάριζη δηλώζεων 1. Οη δειψζεηο ππνβάιινληαη ζηνλ αξκφδην θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Υ. 2. Οη δειψζεηο πνπ ππνβάιινληαη ρεηξφγξαθα, ππνβάιινληαη ζε δχν αληίηππα. 3. Δπί ηνπ ζψκαηνο ησλ ρεηξφγξαθα ππνβαιιφκελσλ δειψζεσλ αλαγξάθεηαη ξεηά φηη «ε δήισζε ππνβάιιεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 57 έσο θαη 61 ηνπ λ. 4446/2016». Σηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο δήισζεο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ αλαγξάθεηαη επηπιένλ απφ ηνλ ππφρξεν θαη φηη «Γελ εκπίπησ ζηηο εμαηξέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ.4446/2016». Η αλαγξαθή ησλ αλσηέξσ εμνκνηψλεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 (Α 70). Αλ δελ αλαγξαθνχλ νη σο άλσ θξάζεηο, ζεσξείηαη φηη ε ππνβιεζείζα δήισζε δελ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ λ. 4446/ Δθφζνλ νη αλσηέξσ δειψζεηο ππνβάιινληαη ρεηξφγξαθα, θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ βηβιίν κεηαγξαθήο δειψζεσλ, ην νπνίν αθνξά ηε ξχζκηζε ησλ άξζξσλ 57 έσο 61 ηνπ λ. 4446/2016, αλά θνξνινγία, αλά έηνο, θαη ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη: α) Ο αχμσλ αξηζκφο ρεηξφγξαθεο θαηαρψξεζεο, ν νπνίνο είλαη θαη ν αξηζκφο ηεο δήισζεο. β) Η εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο. γ) Τν νλνκαηεπψλπκν ή ε επσλπκία ηνπ θνξνινγνπκέλνπ. δ) Τν Α.Φ.Μ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ.

2 ε) Τν έηνο πνπ αθνξά ε ππνβαιιφκελε δήισζε. ζη) Τν πνζφ ηνπ πξνθχπηνληνο θφξνπ. δ) Ο ηπρφλ πξφζζεηνο θφξνο. 5. Οη δειψζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ξχζκηζε, εθθαζαξίδνληαη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην έηνο πνπ αθνξνχλ. Η αξκφδηα Γ.Ο.Υ. ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε δήισζε ζα πξνβαίλεη ζηελ εθθαζάξηζή ηεο ππνινγίδνληαο ηνλ πξφζζεην θφξν, θαηά πεξίπησζε, θαη εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 57 θαη 58 ηνπ λ.4446/2016. Άρθρο 2 Γηλώζεις θορολογίας ειζοδήμαηος 1. Γηα ηηο δειψζεηο πνπ αθνξνχλ απφδνζε θφξνπ εηζνδήκαηνο, θαη ινηπψλ θφξσλ, ηειψλ, εηζθνξψλ, εθ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην Παξάξηεκα ηνπ λ.4174/2013, εθαξκφδνληαη θαηά πεξίπησζε νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 57 έσο 61 ηνπ λ.4446/ Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ ηνπ λ.4446/2016, νη δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ππνβάιινληαη ρεηξφγξαθα. 3. Καηά ηελ ππνβνιή ηεο αξρηθήο ή ηξνπνπνηεηηθήο ρεηξφγξαθεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζηε Γ.Ο.Υ. πξνζθνκίδνληαη, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά απφ ηα νπνία πξνθχπηνπλ ηα πνζά ηα νπνία δειψλνληαη. Όηαλ δελ είλαη δηαζέζηκα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε Απνθάζεηο γηα ηνλ ηχπν θαη πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ εθδίδνληαη θαη έηνο απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, ηα εηζνδήκαηα πνπ δειψλνληαη απνδεηθλχνληαη κε θάζε δηαζέζηκν πξφζθνξν κέζν. 4. Αλ ηα εηζνδήκαηα πνπ δειψλνληαη πξνέξρνληαη απφ γλσζηή πεγή, δειψλνληαη ζηνλ νηθείν θσδηθφ ηεο δήισζεο. Σε πεξίπησζε πξνζαχμεζεο πεξηνπζίαο απφ άγλσζηε θαη κε θαηνλνκαδφκελε πεγή, δειψλνληαη ζηνλ θσδηθφ 507, γηα ηηο ρξήζεηο κέρξη , θαη ζηνλ θσδηθφ 403, γηα ρξήζεηο απφ Ωο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά ζηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 12 ηεο ΠΟΛ 1095/2011 εγθπθιίνπ. Άρθρο 3 Γηλώζεις ΦΠΑ 1. Οη δειψζεηο ππνβάιινληαη ρεηξφγξαθα. 2. Δηδηθά γηα ηηο δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. ζα γίλεηαη ρξήζε ησλ αθφινπζσλ εληχπσλ, κε ηε δηφξζσζε ησλ αληίζηνηρσλ θσδηθψλ φπνπ απαηηείηαη: α) γηα θνξνινγηθέο πεξηφδνπο πνπ έιεμαλ έσο ην έληππν Φ2 050 ΔΚΓΟΣΗ 2011(2ε), πνπ νξίζηεθε κε ηελ ΑΥΟ ΠΟΛ 1149/2011 (Β 1688), φπσο ηζρχεη, β) γηα θνξνινγηθέο πεξηφδνπο απφ θαη εθεμήο ην έληππν Φ2 050 ΔΚΓΟΣΗ 2016, πνπ νξίζηεθε κε ηελ Α ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1084/2016 (Β 1943) θαη γ) γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε ιήμε έσο θαη , ην έληππν Φ1009/12, πνπ νξίζηεθε κε ηελ ΑΥΟ ΠΟΛ 1045/2012 (Β 565), γηα ηελ ππνβνιή ησλ εθθαζαξηζηηθψλ δειψζεσλ.

3 Άρθρο 4 Γηλώζεις ηελών και ειδικών θορολογιών Οη δειψζεηο γηα ηέιε, εηζθνξέο, εηδηθνχο θαη ινηπνχο θφξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πεξίπησζε ε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4174/2013 θαη αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηνπ ίδηνπ λφκνπ, φπσο ηζρχνπλ, ππνβάιινληαη ρεηξφγξαθα. Άρθρο 5 Γηλώζεις ζηοιτείων ακινήηων, Φόροσ Μεγάλης Ακίνηηης Περιοσζίας, Δνιαίοσ Σέλοσς Ακινήηων, Φόροσ Ακίνηηης Περιοσζίας, Δνιαίοσ Φόροσ Ιδιοκηηζίας Ακινήηων και Διδικού Φόροσ Ακινήηων 1. Αξρηθέο ή ηξνπνπνηεηηθέο δειψζεηο Φ.Μ.Α.Π. θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ θαζψο θαη δειψζεηο Δ.Τ.ΑΚ. θαη Φ.Α.Π. λνκηθψλ πξνζψπσλ ππνβάιινληαη ρεηξφγξαθα. Με ηελ ππνβνιή ησλ δειψζεσλ ζπλππνβάιινληαη θαη ηα θχιια ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απαιιαγή αθηλήησλ ή εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ ζε αθίλεηα. 2. Αξρηθέο ή ηξνπνπνηεηηθέο δειψζεηο Δ.Φ.Α. ππνβάιινληαη ρεηξφγξαθα. Με ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ζπλππνβάιινληαη θαη ηα θχιια ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα κε βάζε ηηο νηθείεο απνθάζεηο δηθαηνινγεηηθά. 3. Αξρηθέο ή ηξνπνπνηεηηθέο δειψζεηο Δ9 εηψλ 2010 θαη επνκέλσλ ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, κε εμαίξεζε ηηο δειψζεηο ησλ απνβησζάλησλ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ δηαθφςεη ηηο εξγαζίεο ηνπο γηα ηα έηε πξηλ ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Δπί ησλ ζεκεηψζεσλ ησλ θνξνινγνπκέλσλ ζα αλαγξάθεηαη ε θξάζε «λ. 4446/2016». Σε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ θπζηθά πξφζσπα αλαγξάθεηαη ε θξάζε «δελ εκπίπησ ζηηο εμαηξέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ. 4446/2016». Η σο άλσ ζεκείσζε εμνκνηψλεηαη κε ηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 70). Αλ δελ αλαγξαθνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο θξάζεηο κε ην ζπγθεθξηκέλν ιεθηηθφ, φπσο αθξηβψο νξίδνληαη ζηελ παξνχζα, ζεσξείηαη φηη ε δήισζε δελ εκπίπηεη ζηηο επλντθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ λ. 4446/ Μεηά ηελ ππνβνιή δειψζεσλ Δ9, δειψζεηο - πξάμεηο πξνζδηνξηζκνχ Δ.Τ.ΑΚ. θαη Φ.Α.Π. θπζηθψλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη ΔΝΦΙΑ, θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζπληίζεληαη θαη εθθαζαξίδνληαη ειεθηξνληθά, κε βάζε ηελ ηζρχνπζα ειεθηξνληθή

4 εθαξκνγή, θαη ν ηπρφλ επηπιένλ πξνζδηνξηζζείο πξφζζεηνο θφξνο δηαγξάθεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ πξντζηακέλνπ Γ.Ο.Υ., κεηά απφ αίηεζε ηνπ ππνρξένπ. Άρθρο 6 Γηλώζεις θορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροτών, κερδών από ηστερά παίγνια και μεηαβίβαζης ακινήηων 1. Αξρηθέο ή ηξνπνπνηεηηθέο δειψζεηο κε ηε ρξήζε ησλ επλντθψλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 57 έσο θαη 61 ηνπ λ. 4446/2016 ππνβάιινληαη ρεηξφγξαθα. 2. Με ηελ ππνβνιή ησλ δειψζεσλ ζπλππνβάιινληαη θαη ηα θχιια ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά. ΜΔΡΟ Β ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΩΝ Δ ΔΛΔΓΥΟ Άρθρο 7 Γιαδικαζία σπαγωγής ζηη ρύθμιζη ζε περιπηώζεις ελέγτοσ 1. Σηηο δηαηάμεηο ηεο ξχζκηζεο ησλ άξζξσλ 57 έσο 61 ηνπ λ. 4446/2016 κπνξνχλ λα ππαρζνχλ θαη θνξνινγνχκελνη γηα ηνπο νπνίνπο έρεη εθδνζεί ή ζα εθδνζεί εληνιή ειέγρνπ κέρξη ηελ , κε ηελ επηθχιαμε ησλ εμαηξέζεσλ ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λφκνπ απηνχ. 2. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Υ. ή ηνπ Διεγθηηθνχ Κέληξνπ ή ηνπ Δηδηθνχ Σπλεξγείνπ Διέγρνπ ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 1914/1990, ή ηεο Υ.Δ.Γ.Γ.Δ., ππάιιεινο ησλ νπνίσλ δηελεξγεί ή ζα δηελεξγήζεη έιεγρν βάζεη εληνιήο ειέγρνπ πνπ έρεη εθδνζεί ή ζα εθδνζεί κέρξη ηελ θαη εθφζνλ δελ έρεη θνηλνπνηεζεί ζηνλ θνξνινγνχκελν ε εληνιή ειέγρνπ ή ε πξφζθιεζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.4174/2013, ζπληάζζεη ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο παξνχζεο θαη θνηλνπνηεί ζηνλ θνξνινγνχκελν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 4174/2013, εηδηθή πξφζθιεζε πξνθεηκέλνπ, εθφζνλ ην επηζπκεί, λα αζθήζεη ην ζρεηηθφ δηθαίσκα πεξί ππνβνιήο δειψζεσλ. Σηελ εηδηθή πξφζθιεζε αλαγξάθνληαη ν αξηζκφο, ε εκεξνκελία ηεο εληνιήο ειέγρνπ, ε θνξνινγηθή πεξίνδνο ή ππφζεζε θαζψο θαη ην είδνο θνξνινγίαο πνπ αθνξά ν θνξνινγηθφο έιεγρνο. Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, έρνπλ εθαξκνγή ηα νξηδφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ.

5 4446/2016 γηα ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο δειψζεσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ νθεηιφκελνπ πξφζζεηνπ θφξνπ. 3. Γηα θάζε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 4446/2016 ζπλππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά θαη ππεχζπλε δήισζε, ζπκπιεξσκέλε ζχκθσλα κε ζπλεκκέλν ππφδεηγκα, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο, ζηελ νπνία εκπεξηέρνληαη ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ θνηλνπνίεζε (θαη ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο) ή κε εληνιήο ειέγρνπ ή πξφζθιεζεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.4174/2013 ή εηδηθήο πξφζθιεζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο, ηελ θνξνινγηθή πεξίνδν ή ππφζεζε θαη ην είδνο ηεο θνξνινγίαο πνπ αθνξά ν θνξνινγηθφο έιεγρνο, ηελ αξκφδηα Διεγθηηθή Υπεξεζία, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ εληνιή ειέγρνπ, ηελ πξφζθιεζε ηνπ άξζξνπ 14 λ. 4174/2013 ή ηελ εηδηθή πξφζθιεζε, ηελ θνηλνπνίεζε (θαη ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο) ή κε πξνζσξηλνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, ηειψλ, εηζθνξάο ή πξνζηίκνπ. Καηφπηλ ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ ηνπ λ. 4446/2016, νη θνξνινγνχκελνη πξνζθνκίδνπλ θσηαληίγξαθα ησλ ππνβιεζεηζψλ δειψζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ ζηελ αξκφδηα ειεγθηηθή ππεξεζία, πξνθεηκέλνπ απηέο λα ζπλεθηηκεζνχλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ. Παξάιιεια νη Γ.Ο.Υ., νη νπνίεο παξαιακβάλνπλ ηηο δειψζεηο, ελεκεξψλνπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε ηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο θαη κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ ηηο δειψζεηο απηέο. Άρθρο 8 Περιπηώζεις σπαγωγής 1. Οη θνξνινγνχκελνη δχλαληαη λα ππνβάινπλ ηηο δειψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 57 εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4446/2016, ήηνη έσο ηελ , εθφζνλ έρεη ήδε θνηλνπνηεζεί ζε απηνχο πξνζσξηλφο δηνξζσηηθφο πξνζδηνξηζκφο θφξνπ ή πξνζηίκσλ, θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ λ. 4446/2016 ζηε Βνπιή ( ) θαη δελ έρεη θνηλνπνηεζεί νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ ή πξνζηίκσλ ή νπνηαδήπνηε αληίζηνηρε θαηαινγηζηηθή πξάμε, κε βάζε ηηο πξντζρχζαζεο ηνπ λ. 4174/2013 δηαηάμεηο. Οξηζηηθέο πξάμεηο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ ή επηβνιήο πξνζηίκσλ πνπ αθνξνχλ πξνζσξηλνχο δηνξζσηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο θφξνπ ή πξνζηίκσλ, νη νπνίνη είραλ ήδε θνηλνπνηεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ λ. 4446/2016 ζηε Βνπιή, θνηλνπνηνχληαη κφλν κεηά ηελ πάξνδν ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ. Σε πεξίπησζε πνπ πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ αλσηέξσ νξηζηηθψλ πξάμεσλ ππνβάιινληαη δειψζεηο ζχκθσλα κε ην λ. 4446/2016, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: α. Δθφζνλ ε θνξνινγεηέα χιε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο δειψζεηο απηέο, δελ δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηε θνξνινγεηέα χιε ηνπ πξνζσξηλνχ δηνξζσηηθνχ

6 πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ θαη αθνξά ηελ ίδηα θνξνινγηθή πεξίνδν θαη ην ίδην θνξνινγηθφ αληηθείκελν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εληνιή ειέγρνπ, απηή ζα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ ζχληαμε ηεο νηθείαο έθζεζεο ειέγρνπ θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο ππφζεζεο, σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θνξνινγηθφ αληηθείκελν θαη ηε ζπγθεθξηκέλε θνξνινγηθή πεξίνδν. Οκνίσο, εθφζνλ ε θνξνινγεηέα χιε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο δειψζεηο απηέο, δελ δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηε θνξνινγεηέα χιε ησλ εθδνζεηζψλ πξάμεσλ νξηζηηθνχ δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, θαη ππφ ηηο ίδηεο σο άλσ πξνυπνζέζεηο, νη εθδνζείζεο νξηζηηθέο πξάμεηο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ θαη επηβνιήο πξνζηίκσλ ζα ηξνπνπνηνχληαη αλαιφγσο, κε αηηηνινγεκέλε πξάμε, ε νπνία ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εμέδσζε. β. Δθφζνλ ε θνξνινγεηέα χιε ησλ δειψζεσλ ηνπ λ. 4446/2016 ππνιείπεηαη ηεο θνξνινγεηέαο χιεο ηνπ πξνζσξηλνχ δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, απηή ζα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ ζχληαμε ηεο νηθείαο έθζεζεο ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα εθδίδνληαη νη νξηζηηθέο πξάμεηο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ θαη επηβνιήο πξνζηίκσλ. Οκνίσο, εάλ ε θνξνινγεηέα χιε ησλ δειψζεσλ ηνπ λ. 4446/2016 ππνιείπεηαη ηεο θνξνινγεηέαο χιεο ησλ εθδνζεηζψλ νξηζηηθψλ πξάμεσλ δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ, ζα γίλεηαη ηξνπνπνίεζε ησλ πξάμεσλ απηψλ κε αηηηνινγεκέλε πξάμε, ε νπνία ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εμέδσζε, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4174/2013. γ. Δθφζνλ κε ηελ θνξνινγεηέα χιε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνβαιιφκελεο δειψζεηο ηνπ λ. 4446/2016, απνθαζίζηαληαη πλήρως θνξνινγηθέο παξαβάζεηο ζε φιεο ηηο θνξνινγίεο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο παξαβάζεηο απηέο, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε α ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ γηα ηνπο πξνζσξηλνχο πξνζδηνξηζκνχο θφξνπ θαη πξνζηίκσλ θαζψο θαη γηα ηηο νξηζηηθέο πξάμεηο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ θαη πξνζηίκσλ. δ. Δθφζνλ κε ηε θνξνινγεηέα χιε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνβαιιφκελεο δειψζεηο ηνπ λ. 4446/2016, απνθαζίζηαληαη μερικώς θνξνινγηθέο παξαβάζεηο ζε φιεο ηηο θνξνινγίεο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο παξαβάζεηο απηέο, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε β ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ γηα ηνπο πξνζσξηλνχο πξνζδηνξηζκνχο θφξνπ θαη πξνζηίκσλ θαζψο θαη γηα ηηο νξηζηηθέο πξάμεηο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ θαη πξξνζηίκσλ. ε. Δθδνζείζεο νξηζηηθέο πξάμεηο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ ή επηβνιήο πξνζηίκσλ, νη νπνίεο θνηλνπνηήζεθαλ κεηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ λ. 4446/2016 ( ) θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ σο άλσ λφκνπ ( ), κεηά ηελ ππνβνιή δειψζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ηξνπνπνηνχληαη κε αηηηνινγεκέλε πξάμε ηνπ νξγάλνπ πνπ ηηο εμέδσζε, εθαξκνδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, θαηά πεξίπησζε. Πξάμεηο πνπ θνηλνπνηήζεθαλ κεηά ηελ θνηλνπνηνχληαη εθ λένπ κεηά ηελ πάξνδν ηεο

7 αλσηέξσ ηξηαθνλζήκεξεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα κε ην ηξίην εδάθην ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λφκνπ, είηε σο έρνπλ, είηε αθνχ ηξνπνπνηεζνχλ, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην. Οη ζρεηηθέο δηαδηθαζηηθέο πξνζεζκίεο εθθηλνχλ κεηά ηελ σο άλσ εθ λένπ θνηλνπνίεζή ηνπο. 2. Ο θνξνινγνχκελνο δχλαηαη λα ππνβάιεη ηηο δειψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 57, γηα θνξνινγηθά αληηθείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εληνιή, εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4446/2016 εθφζνλ έρεη ήδε θνηλνπνηεζεί ζε απηφλ εληνιή ειέγρνπ ή πξφζθιεζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4174/2013, θαηά ηελ θαηάζεζε ηνπ λ. 4446/2016 ζηε Βνπιή ( ). Πξνζσξηλνί δηνξζσηηθνί πξνζδηνξηζκνί θφξνπ ή πξνζηίκσλ, θνηλνπνηνχληαη κφλν κεηά ηελ πάξνδν ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ησλ εμήληα (60) εκεξψλ. Ο θνξνινγνχκελνο δχλαηαη λα ππνβάιεη δειψζεηο γηα ηα θνξνινγηθά αληηθείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εληνιή θαη κεηά ηελ πάξνδν ησλ εμήληα (60) εκεξψλ θαη κέρξη ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 57, εθφζνλ δελ έρεη εθδνζεί νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ ή πξνζηίκνπ. Αλαθνξηθά κε ηελ ππνβνιή δειψζεσλ ηνπ λ. 4446/2016, εθφζνλ έρεη ήδε θνηλνπνηεζεί, ηελ εληνιή ειέγρνπ ή πξφζθιεζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4174/2013, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: α. Σε πεξίπησζε πνπ νη δειψζεηο ηνπ λ. 4446/2016 ππνβάιινληαη πξηλ ηελ πάξνδν ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ησλ εμήληα (60) εκεξψλ θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απηέο ππνβάιινληαη κεηά ηελ αλσηέξσ πξνζεζκία θαη δελ έρεη θνηλνπνηεζεί πξνζσξηλφο δηνξζσηηθφο πξνζδηνξηζκφο θφξνπ ή πξνζηίκνπ, ηφηε νη δειψζεηο απηέο ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. β. Σε πεξίπησζε πνπ νη δειψζεηο ηνπ λ. 4446/2016 ππνβάιινληαη κεηά ηελ αλσηέξσ πξνζεζκία ησλ εμήληα (60) εκεξψλ θαη έρεη ήδε θνηλνπνηεζεί πξνζσξηλφο δηνξζσηηθφο πξνζδηνξηζκφο θφξνπ ή πξνζηίκνπ, ηφηε έρνπλ εθαξκνγή ηα νξηδφκελα ζην πξψην εδάθην ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Δθφζνλ κε ηε θνξνινγεηέα χιε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνβαιιφκελεο δειψζεηο ηνπ λ. 4446/2016 απνθαζίζηαληαη πιήξσο ή κεξηθψο θνξνινγηθέο παξαβάζεηο ζε φιεο ηηο θνξνινγίεο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο παξαβάζεηο απηέο, έρνπλ εθαξκνγή ηα νξηδφκελα ζην πξψην εδάθην ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αληηζηνίρσο. 3. Ο θνξνινγνχκελνο δχλαηαη λα ππνβάιεη ηηο δειψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 57, γηα θνξνινγηθά αληηθείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εληνιή, εληφο ελελήληα (90) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εληνιήο ειέγρνπ ή ηεο πξφζθιεζεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4174/2013, ή ηεο εηδηθήο πξφζθιεζεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ε εληνιή ειέγρνπ ή ε πξφζθιεζε

8 παξνρήο πιεξνθνξηψλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4174/2013, θνηλνπνηείηαη ζε απηφλ κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ λ. 4446/2016 ζηε Βνπιή ( ). Πξνζσξηλνί δηνξζσηηθνί πξνζδηνξηζκνί θφξνπ ή πξνζηίκσλ, θνηλνπνηνχληαη κφλν κεηά ηελ πάξνδν ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ησλ ελελήληα (90) εκεξψλ. Ο θνξνινγνχκελνο δχλαηαη λα ππνβάιεη δειψζεηο γηα ηα θνξνινγηθά αληηθείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εληνιή θαη κεηά ηελ πάξνδν ησλ ελελήληα (90) εκεξψλ θαη κέρξη ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 57, εθφζνλ δελ έρεη εθδνζεί νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ ή πξνζηίκνπ. Αλαθνξηθά κε ηελ ππνβνιή δειψζεσλ ηνπ λ. 4446/2016, εθφζνλ ε εληνιή ειέγρνπ ή ε πξφζθιεζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4174/2013 ή ε εηδηθή πξφζθιεζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο θνηλνπνηείηαη κεηά ηελ , ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: α. Σε πεξίπησζε πνπ νη δειψζεηο ηνπ λ. 4446/2016 ππνβάιινληαη πξηλ ηελ πάξνδν ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ησλ ελελήληα (90) εκεξψλ θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απηέο ππνβάιινληαη κεηά ηελ αλσηέξσ πξνζεζκία θαη δελ έρεη θνηλνπνηεζεί πξνζσξηλφο δηνξζσηηθφο πξνζδηνξηζκφο θφξνπ ή πξνζηίκνπ, ηφηε νη δειψζεηο απηέο ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. β. Σε πεξίπησζε πνπ νη δειψζεηο ηνπ λ. 4446/2016 ππνβάιινληαη κεηά ηελ αλσηέξσ πξνζεζκία ησλ ελελήληα (90) εκεξψλ θαη έρεη ήδε θνηλνπνηεζεί πξνζσξηλφο δηνξζσηηθφο πξνζδηνξηζκφο θφξνπ ή πξνζηίκνπ, ηφηε έρνπλ εθαξκνγή ηα νξηδφκελα ζην πξψην εδάθην ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Δθφζνλ κε ηελ θνξνινγεηέα χιε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνβαιιφκελεο δειψζεηο ηνπ λ. 4446/2016, απνθαζίζηαληαη πιήξσο ή κεξηθψο θνξνινγηθέο παξαβάζεηο ζε φιεο ηηο θνξνινγίεο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο παξαβάζεηο απηέο, έρνπλ εθαξκνγή ηα νξηδφκελα ζην πξψην εδάθην ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αληηζηνίρσο. 4. Οη ππνβαιιφκελεο ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4446/2016 δειψζεηο, επαιεζεχνληαη θαη αμηνινγνχληαη πξηλ ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε πξνβεί ζηελ έθδνζε ή ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο εθδνζείζαο νξηζηηθήο πξάμεο, εθφζνλ επεξεάδνπλ ην απνηέιεζκα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ.»

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ -ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΥΟΤ ΣΜΗΜA B -ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΠΟΛ. 1095 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο : 10184 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Σειέθωλν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ.

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8 10184 Αζήλα Σειέθσλν: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ θαη ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ. Γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη ν θνξνινγνχκελνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1112 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ. Αζήλα, 12 Μαΐνπ 2011

ΠΟΛ: 1112 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ. Αζήλα, 12 Μαΐνπ 2011 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αζήλα, 12

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε, 28.11.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 1442 ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α8 -

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αξηζκόο Απόθαζεο: 1210/13-10-2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α7 ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ Καιιηζέα, 27/04/2015 ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 1706 Σαρ. Δ/λζε : Αξηζηνγείηνλνο 19 Σαρ. Κώδηθαο : 176 71 - Καιιηζέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ ΣΜΖΜΑ Α4 Σαρ. Γ/λζε : Αξηζηνγείηνλνο 19 Σαρ. Κώδηθαο : 176 71 - Καιιηζέα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ ΘΕΜΑ: «Δηαδηθαζία δηφξζσζεο δειψζεσλ Εληαίνπ Τέινπο Αθηλήησλ θαη Έθηαθηεο Εηζθνξάο θπζηθψλ πξνζψπσλ, έηνπο 2009».

ΠΟΛ ΘΕΜΑ: «Δηαδηθαζία δηφξζσζεο δειψζεσλ Εληαίνπ Τέινπο Αθηλήησλ θαη Έθηαθηεο Εηζθνξάο θπζηθψλ πξνζψπσλ, έηνπο 2009». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ A. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ Θεζζαινλίθε, 26.02.2016 ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 149 Σαρ. Δ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο : 54630 - Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αξηζκόο Απόθαζεο: 1207/13-10-2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α7 ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε : 24/01/2017

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε : 24/01/2017 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε : 24/01/2017 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΑΞΔΛΔΣΑΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α7-ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ Σαρ. Γ/λζε : Δγλαηία 45-Θεζ/ληθε Σαρ. Κψδηθαο : 54630 Πιεξνθνξίεο :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ Θεζζαινλίθε 9-3-2016 ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 169 Σαρ. Δ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο : 54630 Θεζ/ληθε Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 42B

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 42B 2567 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 479/2014 Απ. 4828, 31.10.2014 Απιθμόρ 479 Οι πεπί Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ (Διδικό Καθεζηώρ για Σηλεπικοινωνιακέρ, Ραδιοθωνικέρ και Σηλεοπηικέρ ή Ηλεκηπονικέρ Τπηπεζίερ πος

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καιιηζέα 07/06/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο:2054 ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Α3 Σατ. Δ/νζη : Αξηζηνγείηνλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε, 18/11/15 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 213 Σαρ. Γ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο : 546 30 Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ & ΝΟΜΘΚΗ ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ ΣΜΗΜΑ : Α7 - Επανεξέηαζερ Σασ. Δ/νζε : Δγλαηία 45 Σασ. Κώδικαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΓ/Ζ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Σμήμα Α7 - Δπανεξέηαζηρ Σασ. Γ/νζη : Δγλαηία 45 Σασ. Κώδικαρ :

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε, 05.07.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 764 ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Σαρ. Δ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Θεζζαινλίθε 19/6/2017 Αξηζκφο απφθαζεο : 1300 ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ & ΝΟΜΘΚΗ ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ ΣΜΗΜΑ : Α7 - Επαλεμέηαζεο Σαρ. Δ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο : 54630

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής:

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής: Αθήνα, 16 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ', Α' Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΩΗΚ5Ζ-Ω3Η

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΩΗΚ5Ζ-Ω3Η ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΩΗΚ5Ζ-Ω3Η ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑΣΑ: Β Α 2. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΤΗΟΛΟΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 13/09/2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Αξηζκόο Απόθαζεο: 998 Γηεύζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ Τπνδ/λζε Δπαλεμέηαζεο θαη Ννκηθήο Τπνζηήξημεο Σκήκα Α7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Υπνρξέσζε κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ησλ βηβιίσλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζηα βηβιία ηεο έδξαο.... 2 ΘΔΜΑ: Δπίδξαζε ηεο εθπξφζεζκεο πνζνηηθήο θαηαρψξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 1 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση: ΓΔΑΦ Β 1084349 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καιιηζέα, 02/03/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 684 Σαρ. Δ/λζε : Αξηζηνγείηνλνο 19 Σαρ. Κώδηθαο : 176 71 - Καιιηζέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α8-ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Σαρ. Δ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο : 546

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η.ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Α..ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Β 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε 01/06/2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 583 ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ Σαρ. Γ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Grant Thornton Update

Grant Thornton Update Grant Thornton Update Πιστοποιητικό Φορολογικού Ελέγχου H Υπνπξγηθή Απφθαζε ΠΟΛ 1159/2011 πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 1657/2011 ζηηο 26/7/2011 αθνξά ζην πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πνπ νθείινπλ λα εθδίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα