ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ. Μεταξφ. Rul charity international Ατομικι επιχείρθςθ και νζου μζλουσ με τα εξισ ςτοιχεία. Ταχυδρομικόσ Κϊδικασ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ. Μεταξφ. Rul charity international Ατομικι επιχείρθςθ και νζου μζλουσ με τα εξισ ςτοιχεία. Ταχυδρομικόσ Κϊδικασ..."

Transcript

1 Rul charity international Ατομικι επιχείρθςθ ΑΦΜ: Ηλίου Σελινια Σαλαμίνα ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ Μεταξφ Rul charity international Ατομικι επιχείρθςθ και νζου μζλουσ με τα εξισ ςτοιχεία Πνομα... Επϊνυμο... ΑΔΤ... Ημερομ. Γζννθςθσ... Ρατρϊνυμο... ΑΦΜ... ΑΜΚΑ... Επάγγελμα... Διεφκυνςθ αλλθλογραφίασ και για ζκδοςθ αποδείξεωσ λιανικισ Οδόσ... Ταχυδρομικόσ Κϊδικασ... Τθλζφωνο... Αρικμόσ... Ρόλθ... Κινθτό τθλζφωνο Στοιχεία του προςκαλοφντοσ Ρροςκλικθκα και ενθμερϊκθκα πλιρωσ απο τον/τθν Ονοματεπϊνυμο... Ρροςωπικόσ αρικμόσ μζλουσ/ϋϋδζντρου τθσ αλλθλοβοικειασϋϋ... Τραπεηικόσ λογαριαςμόσ για πικανόν επιςτροφι χρθμάτων από τθν εταιρεία λόγω ςυςτάςεων Τράπεηα...Κωδικόσ τράπεηασ BIC.. Αρικμόσ IBAN. Δικαιοφχοσ Λογαριαςμοφ... Επικυμώ να αποκτιςω τθν εκπτωτικι κάρτα για : Ζνα (1) ζτοσ (185 ευρϊ) 6 μινεσ (100 ευρϊ) 3 μινεσ (55 ευρϊ) Επικυμώ να καταβάλλω το άνωκεν ποςό με: Paypal/Ριςτωτικι/Χρεωςτικι κάρτα Visa/Mastercard Τραπεηικό ζμβαςμα

2 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Η παροφςα ςφμβαςθ υπογράφεται από τον ςυμμετζχοντα και τον προςκαλοφντα και παραδίδεται ςτθ ςυνζχεια ςτθν εταιρεία. Η εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα τθσ μθ ςυνυπογραφισ τθσ παροφςασ χωρίσ να απαιτείται προσ τοφτο θ παράκεςθ εκ μζρουσ τθσ κάποιασ αιτιολογίασ. Η παροφςα ςφμβαςθ επιφζρει ζννομα αποτελζςματα από τθν αποδοχι τθσ από τθν εταιρεία, θ οποία γίνεται με τθν αποςτολι επιβεβαιωτικοφ και τθν παροχι κωδικϊν πρόςβαςθσ ςτο προςωπικό γραφείο. 2. Η παροφςα ςυμφωνία κζτει τουσ όρουσ ςυμμετοχισ ςτθν Εταιρεία και κακορίηει τισ ςχζςεισ μεταξφ των ςυμμετεχόντων ςε αυτό. 3. Η παροφςα ςυμφωνία αποτελεί επίςθμθ προςφορά τθσ εταιρείασ προσ τον ςυμμετζχοντα να ςυνάψει ςφμβαςθ ςυμμετοχισ ςτθν ΕΤΑΙΕΙΑ RUL CHARITY INTERNATIONAL και περιζχει τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ για τθν ζνταξθ του ςυμμετζχοντα ςτθν εταιρεία. 4. Με τθν αποδοχι τθσ Συμφωνίασ και τθν υπογραφι τθσ, ο Συμμετζχων δθλϊνει ρθτά και ανεπιφφλακτα ότι γνωρίηει, ςυμφωνεί πλιρωσ και αποδζχεται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ ςυμφωνίασ υπό τθ μορφι που παρουςιάηονται ςτο κείμενο τθσ ςυμφωνίασ. 5. Για να εγγραφεί ςτθν εταιρεία ο ςυμμετζχων και να ζχει δικαίωμα απόκτθςθσ και χριςθσ τθσ εκπτωτικισ κάρτασ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παρζχει ςτθν εταιρεία αλθκείσ και πλιρεισ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον ίδιο. Η εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα οποιαδιποτε ςτιγμι να απαιτιςει από τον Συμμετζχοντα για να επαλθκεφςει τα ςτοιχεία που παρζχει κατά τθν εγγραφι του και να ηθτιςει τα ςχετικά δικαιολογθτικά ζγγραφα. Τα προςωπικά ςτοιχεία του ςυμμετζχοντοσ προςτατεφονται ςφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία. 6. Η εταιρεία ζχει το δικαίωμα ανά πάςα ςτιγμι να ηθτιςει τθν επιβεβαίωςθ ότι ο Συμμετζχων ζχει ςυμπλθρϊςει τθν θλικία των 18, τθν επιβεβαίωςθ των προςωπικϊν πλθροφοριϊν που ζχει παράςχει ο ςυμμετζχων κατά τθν εγγραφι του ςτθν εταιρεία και να αναςτείλει τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ για όςο διάςτθμα ο ςυμμετζχων δεν παρζχει τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται μζςα ςε 5 θμζρεσ μετά τθν αποςτολι τθσ αίτθςθσ που απευκφνεται ς 'αυτόν (με κοινοποίθςθ ςτον Ιδιωτικό Γραφείο, μζςω και (ι) sms) από το ςφςτθμα. 7. ιτρα ανταγωνιςμοφ: ο ςυμμετζχων δεν υπόκειται ςε καμία ριτρα ανταγωνιςμοφ. Απαγορεφεται, όμωσ, ςε αυτόν να προωκεί άλλεσ ομοειδείσ επιχειριςεισ μζςω του δικτφου τθσ εταιρείασ. 8. Υποχρζωςθ εχεμφκειασ: ο ςυμμετζχων υποχρεοφται να τθρεί απόλυτθ εχεμφκεια ςχετικά με τα δεδομζνα που αφοροφν άλλα μζλθ τθσ εταιρείασ. 9. Ρροςταςία δεδομζνων: ο ςυμμετζχων δίνει τθ ςυγκατάκεςθ του ςτθν αποκικευςθ, επεξεργαςία και χριςθ των προςωπικϊν του δεδομζνων για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Η διαβίβαςθ τουσ κα πραγματοποιείται μόνο ςτθν ζκταςθ που είναι αναγκαία για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 10. Υποχρεϊςεισ μετά το τερματιςμό τθσ ςυμβατικισ ςχζςθσ: μετά το τερματιςμό τθσ ςυμβατικισ ςχζςθσ ο ςυμμετζχων υποχρεοφται να παφςει κάκε δραςτθριότθτα του ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ παροφςα. 11. Τελικζσ διατάξεισ: θ παράβαςθ οιουδιποτε όρου τθσ ςυμβάςεωσ παρζχει ςτθν εταιρεία τθ δυνατότθτα να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ άμεςα και χωρίσ τθ τιρθςθ οποιαςδιποτε προκεςμίασ. Στθ περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία επιφυλάςςεται παντόσ δικαιϊματοσ του να αξιϊςει αποηθμίωςθ για κάκε τυχόν ηθμία που ζχει υποςτεί λόγω τθσ ςυμπεριφοράσ του ςυμμετζχοντα. 12. ιτρα αντικατάςταςθσ : τυχόν ακυρότθτα όρου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ δεν επιφζρει ακυρότθτα του ςυνόλου αυτισ. Στθ περίπτωςθ αυτι τα μζρθ ςυμφωνοφν να αντικαταςτιςουν τον άκυρο όρο με άλλον ζγκυρο που κα αποδίδει κατά το δυνατόν το περιεχόμενο του άκυρου. 13. Ρροςωπικά δεδομζνα: Η εταιρεία ζχει το δικαίωμα να καταχωριςει και να γνωςτοποιιςει εντόσ των μελϊν του δεδομζνα του ςυμμετζχοντα ςχετικά με τθ δραςτθριότθτα του. Β. ΟΙΣΜΟΙ 1. Συμμετζχων: το πρόςωπο που ζχει ςυμπλθρϊςει τθν θλικία των 18 ετϊν, το οποίο ςυμφϊνθςε με τουσ Προυσ και τισ Ρροχποκζςεισ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ, προςχϊρθςε ςε αυτιν και τθν υπζγραψε ςε πίςτωςθ των ανωτζρω. 2. Μζλθ/Κοινότθτα Μελϊν: θ ομάδα των ςυμμετεχόντων ςτθν εταιρεία, που τουσ ςυνδζουν κοινά ςυμφζροντα, απόψεισ, ςκοποί και αρχζσ, όπωσ αυτζσ που περιγράφονται ςτθν εταιρεία, κακϊσ και ζνα ςφνολο ςχζςεων και αμοιβαίων υποχρεϊςεων μεταξφ τουσ, όπωσ περιγράφεται ςτθν παροφςα ςυμφωνία. 3. Ρρόςκλθςθ: θ διαδικαςία τθσ ενθμζρωςθσ προςϊπου ι ομάδασ προςϊπων ςχετικά με τισ ευκαιρίεσ να ςυμμετζχουν ςτθν Κοινότθτα, θ οποία πραγματοποιείται από ζνα ενεργό μζλοσ τθσ Κοινότθτασ και που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν υπογραφι του νζου ςυμμετζχοντοσ. Ζνασ νζοσ ςυμμετζχων που προςχωρεί ςτθν Κοινότθτα μετά από πρόςκλθςθ ενόσ ιδθ ςυμμετζχοντοσ κεωρείται ότι ζχει προςκλθκεί προςωπικά από αυτόν και είναι μζροσ του δικοφ του δζντρου (βρίςκεται ςτο πρϊτο επίπεδο τθσ δομισ τθσ εταιρικισ τθσ ςχζςθσ). 4. Ρροςκαλϊν: ζνασ ςυμμετζχων από του οποίου τθν προςωπικι πρόςκλθςθ ζνασ νζοσ ςυμμετζχων ζχει υπογράψει-ενταχκεί ςτθν εταιρεία. Ο προςκαλϊν κεωρείται ότι ζχει προςκαλζςει τον νζο ςυμμετζχοντα, ο οποίοσ αποτελεί μζροσ του δικοφ του δζντρου αλλθλοβοικειασ (ο προςκαλϊν βρίςκεται ζνα επίπεδο υψθλότερο ςτο δζντρο από τον νζο ςυμμετζχοντα που προςκάλεςε ςτθν εταιρεία). Με τθ ςειρά του ο προςκαλζςασ τον προςκαλοφντα βρίςκεται δφο επίπεδα ψθλότερα ςτο δζντρο αλλθλοβοικειασ. 5. Ρροςωπικόσ Λογαριαςμόσ Συμμετζχοντα: ζνασ εςωτερικόσ θλεκτρονικόσ κωδικόσ που δθμιουργείται και παραχωρείται ςτο εγγεγραμμζνο ςυμμετζχοντα. Μετά τθν παραχϊρθςθ του προςωπικοφ κωδικοφ, ο Συμμετζχων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ που παρζχονται από τθν εταιρεία. Ο προςωπικόσ λογαριαςμόσ είναι ζνα λογιςμικό πρόγραμμα που χρθςιμοποιείται από τθν Κοινότθτα για τθν εξζταςθ των αμοιβαίων δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων του ςυμμετζχοντοσ και τθσ ετιαρείασ. 6. Ρροςωπικό γραφείο: ζνα θλεκτρονικό αρχείο με όνομα χριςτθ και τον κωδικό πρόςβαςθσ που επιτρζπει ςτον ςυμμετζχοντα να διαχειριςτεί τον προςωπικό του λογαριαςμό, να λαμβάνει ςτατιςτικά ςτοιχεία και πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ υπθρεςίεσ που παρζχονται από τθν εταιρεια. 7. Εκπτωτικι κάρτα: Είναι το προϊόν τθσ εταιρείασ για τα μζλθ που μποροφν να χρθςιμοποιιςουν ςε ςυμβαλλόμενεσ επιχειριςεισ με το πρόγραμμα. Επιβεβαιώνω ότι ζχω ενθμερώςει τον ςυμμετζχοντα ςχετικά με τουσ απαιτοφμενουσ όρουσ και τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ των υποχρεώςεων ενόσ μζλουσ τθσ εταιρείασ. Επιβεβαιώνω τθν ορκότθτα των ωσ άνω δθλωκζντων και δθλώνω ρθτά και ανεπιφφλακτα ότι ανζγνωςα αναλυτικά και με προςοχι τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, με τουσ οποίουσ ςυμφωνώ και τουσ αποδζχομαι πλιρωσ. Υπογραφι προςκαλοφντοσ Υπογραφι νζου μζλουσ... Τόποσ/Ημερομθνία..

3 Γ. ΟΟΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ 1. Τθν ιδιότθτα του μζλουσ μπορεί να αποκτιςει οποιοςδιποτε που ζχει ςυμπλθρϊςει τα 18 ζτθ και ζχει πλιρθ δικαιοπρακτικι ικανότθτα. 2. Το μζλοσ που προςκαλεί κάποιον ϊςτε να εγγραφεί ωσ νζο μζλοσ οφείλει να τον ενθμερϊςει με κάκε λεπτομζρεια για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ εταιρείασ. Επίςθσ, το νζο μζλοσ δικαιοφται και οι ικφνοντεσ τθσ εταιρείασ υποχρεοφνται να του παρζχουν πλιρθ ενθμζρωςθ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ εταιρείασ. 3. Τα μζλθ ενταςςόμενα ςτθν εταιρεία οφείλουν να ςζβονται αυτό και τα υπόλοιπα μζλθ και να μθν επιχειροφν να αποςπάςουν τα υπάρχοντα μζλθ από το πρόγραμμα, ϊςτε να τα εντάξουν ςε άλλο παρόμοιο. Αν παρατθρθκεί τζτοια ςυμπεριφορά από κάποιο μζλοσ, το μζλοσ αυτό κα δζχεται αρχικϊσ προειδοποίθςθ και εφόςον δεν ςυνετιςτεί κα διαγράφεται από μζλοσ τθσ εταιρείασ. 4. Κάκε νεοειςερχόμενο μζλοσ υποχρεοφται εντόσ τριϊν (3) μθνϊν να εκτυπϊςει, να υπογράψει και να αποςτείλει τθν παροφςα αίτθςθ ζνταξθσ ςτο πρόγραμμα ςτθν διεφκυνςθ που αναφζρεται ςτθ παροφςα. 5. Ο ςυμμετζχων αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ: - Να παρζχει αλθκι προςωπικά ςτοιχεία κατά τθν εγγραφι του - Να εξαςφαλίςει τθν αςφάλεια τθσ ςφνδεςθσ πρόςβαςθσ και του κωδικοφ πρόςβαςθσ ςτον προςωπικό του λογαριαςμό ςτο ςφςτθμα και να μθν τα αποκαλφπτει ςε τρίτουσ - Να προςεγγίηει νζα μζλθ αναφζροντασ μόνο τα οφζλθ και τα προνόμια του προϊόντοσ (Εκπτωτικι κάρτα) και να ενθμερϊνει ότι το ποςό που καταβάλει ςτθν εταιρεία αφορά τθν απόκτθςθ και χριςθ τθσ εκπτωτικισ κάρτασ. 6. Ο Συμμετζχων απαγορεφεται αυςτθρά: - Να δθμιουργιςει περιςςότερουσ από ζναν προςωπικοφσ λογαριαςμοφσ ςτθν εταιρεία. - Να κάνει χριςθ SPAM προκειμζνου να προςελκφςει νζουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν εταιρεία. - Να χρθςιμοποιεί το λογότυπο ι το Domain name τθσ εταιρείασ και να παρουςιάηεται ωσ εταιρικό ςτζλεχοσ ι υπάλλθλοσ τθσ εταιρείασ, παρά μόνο ωσ ανεξάρτθτοσ ςυνεργάτθσ. - Να παρζχει οικονομικά κίνθτρα προκειμζνου να προςελκφςει νζουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν εταιρεία και να υπόςχεται γριγορο πλουτιςμό θ ανάπτυξθ. - Να διαδίδει αναλθκείσ και ςυκοφαντικζσ πλθροφορίεσ για τθν εταιρεία και τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε αυτό. 7. Ο Συμμετζχων δικαιοφται: - Να ενθμερϊςει άλλα πρόςωπα, προκειμζνου να ςυμμετάςχουν ςτθν εταιρεία. - Να αποςτζλλει τα ςχόλια, τισ προτάςεισ και τισ παρατθριςεισ του ςτον Ανάδοχο, για τθ βελτίωςθ των υπθρεςιϊν που αυτόσ παρζχει - Να παφςει τθ ςυμμετοχι του ςτθν εταιρεία ανά πάςα ςτιγμι. 8. Σε περίπτωςθ αποκλειςμοφ του προςωπικοφ λογαριαςμοφ του Συμμετζχοντοσ εξαιτίασ παραβίαςθσ εκ μζρουσ του τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ, οι ακόλουκοι κανόνεσ πρζπει να εφαρμόηονται ςε ςχζςθ με τον Συμμετζχοντα: - Ο ςυμμετζχων δεν είναι ςε κζςθ να ςυνδεκεί με το προςωπικό του γραφείο, ενϊ ο προςωπικόσ λογαριαςμόσ παραμζνει μπλοκαριςμζνοσ. - Οι ςυνδζςεισ πρόςκλθςθσ του Συμμετζχοντοσ παραμζνουν ανενεργζσ. 9. Η εταιρεία κα είναι αποκλειςτικά υπεφκυνθ για τθ λειτουργία του Ρροςωπικοφ του Γραφείου. 10. Η εταιρεία δεν ευκφνεται για τυχόν βλάβεσ ι περιοριςμοφσ ςτθν λειτουργία των ςυςτθμάτων πλθρωμϊν που χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά κεφαλαίων ςε προςωπικοφσ λογαριαςμοφσ των ςυμμετεχόντων. 11. Στθν περίπτωςθ που αποκαλυφκεί τυχόν δόλια δραςτθριότθτα του ςυμμετζχοντοσ, θ εταιρεία ζχει το δικαίωμα να εμποδίςει τθν πρόςβαςθ του ςυμμετζχοντοσ αυτοφ ςτο προςωπικό του γραφείο και να διακόψει τθν εξυπθρζτθςθ του προςωπικοφ λογαριαςμοφ του. 12. Η εταιρεία απαλλάςςεται από τθν ευκφνθ για μερικι ι ολικι αποτυχία να εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν παροφςα ςυμφωνία, αν αυτι προκαλείται από τισ περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ, (ενδεικτικά αναφζρονται: πυρκαγιά, ςειςμό, πλθμμφρα, εμπάργκο ςτισ εξαγωγζσ ι τισ ειςαγωγζσ, κακόβουλεσ επικζςεισ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ κλπ) 13. Η εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγζσ και τροποποιιςεισ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ μονομερϊσ και υποχρεοφται να ενθμερϊςει τουσ ςυμμετζχοντεσ για αυτοφσ με τθν ταχυδρόμθςθ των ςχετικϊν πλθροφοριϊν ςτθ προςωπικι τουσ διεφκυνςθ που ζχουν δθλϊςει. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ με τισ αλλαγζσ, ο ςυμμετζχων κα ζχει το δικαίωμα να αρνθκεί τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ και να ςταματιςει να χρθςιμοποιεί τθν υπθρεςία που παρζχεται από τθν εταιρεία. Δ. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΟΜΗ-ΕΤΗΣΙΑ ΧΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΙΟΝΤΟΣ (ΕΚΡΤΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ) 1. Το ποςό που απαιτείται για τθν απόκτθςθ και χριςθ τθσ εκπτωτικισ κάρτασ ανζρχεται ςε εκατόν ογδόντα πζντε (185) ευρω ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. Από το ποςό αυτό θ εταιρεία κα επιςτρζψει πίςω ςτα μζλθ τα 70 ευρϊ και τα 20 ευρϊ ςτο πρόγραμμα φιλανκρωπικισ δράςθσ ωσ ακολοφκωσ : Ι) Για τον ςυγκεκριμζνο φιλανκρωπικό ςκοπό που ζχει αναρτθκεί ςτο site τθσ εταιρείασ κα επιςτρζψει 20 ευρϊ. ΙΙ) Για το πρόγραμμα αλλθλοβοικειασ κα επιςτρζψει 70 ευρϊ ωσ εξισ ευρϊ κα επιςτρζψει ςτο υφιςτάμενο μζλοσ που προςκάλεςε το νζο μζλοσ - 10 ευρϊ κα επιςτρζψει ςτο μζλοσ που βρίςκεται ςτθ κζςθ 2 του δζντρου τθσ αλλθλοβοικειασ - 5 ευρϊ κα επιςτρζψει ςε κάκε μζλοσ από εκείνα που βρίςκονται ςτθ κζςθ 3, 4, 5,6 και 7 του δζντρου τθσ αλλθλοβοικειασ - 20 ευρϊ κα επιςτρζψει ςτο μζλοσ που βρίςκεται ςτθ κζςθ 8 του δζντρου τθσ αλλθλοβοικειασ 2. Η διάρκεια τθσ ςυνδρομισ ςτθν εταιρεία είναι ενεργι για ζνα (1) ζτοσ (365 θμζρεσ). Το μζλοσ δικαιοφται να ανανεϊςει τθν ετιςια ςυνδρομι του οποτεδιποτε ζωσ τθν θμζρα ςυμπλιρωςθσ ενόσ (1) ζτουσ από τότε που κατζβαλε τθν ετιςια ςυνδρομι του το προθγοφμενο ζτοσ. Η καταβολι τθσ ςυνδρομισ του μπορεί να γίνει είτε μζςω paypal/πιςτωτικισ-χρεωςτικισ κάρτασ είτε με κατάκεςθ του ποςοφ τθσ ςυνδρομισ ςε τραπεηικό λογαριαςμό τθσ εταιρείασ. 3. Η μεταφορά του ποςοφ που αναλογεί ςε κάκε μζλοσ κα πραγματοποιείται θλεκτρονικά τθν 10 θ θμζρα κάκε μινα ςτον τραπεηικό του λογαριαςμό, που το μζλοσ αυτό ζχει γνωςτοποιιςει ςτθν παροφςα αίτθςθ. Σε περίπτωςθ που θ 10 θ θμζρα του μινα είναι αργία, θ μεταφορά κα πραγματοποιείται τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα. 4. Πταν το νζο μζλοσ επιλζξει να καταβάλει τθν ετιςια ςυνδρομι του με καταβολι ςτον τραπεηικό λογαριαςμό τθσ εταιρείασ, ζχει δικαίωμα να καταβάλει το ποςό τθσ ςυνδρομισ εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ αίτθςθσ. Μόνο με τθ καταβολι του ποςοφ τθσ ςυνδρομισ ενεργοποιείται ο προςωπικόσ του λογαριαςμόσ. 5. Από το ποςό που κα καταβάλλεται ςε κάκε μζλοσ μθνιαίωσ κα παρακρατείται ο αναλογϊν φόροσ.

4 6. Το νζο μζλοσ ςτθν εταιρεία δφναται να επιλζξει να αποκτιςει και να χρθςιμοποιεί τθν εκπτωτικι κάρτα για χρονικό διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν. Στθ περίπτωςθ αυτι το ποςό ανζρχεται ςε εκατό (100) ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. Από το ποςό αυτό θ εταιρεία κα επιςτρζψει πίςω ςτα μζλθ τα 35 ευρϊ για το πρόγραμμα αλλθλοβοικειασ και τα 10 ευρϊ ςτο πρόγραμμα φιλανκρωπικισ δράςθσ ωσ ακολοφκωσ : Ι) Για τον ςυγκεκριμζνο φιλανκρωπικό ςκοπό που ζχει αναρτθκεί ςτο site τθσ εταιρείασ κα επιςτρζψει 10 ευρϊ. ΙΙ) Για το πρόγραμμα αλλθλοβοικειασ κα επιςτρζψει 35 ευρϊ ωσ εξισ. - 7,5 ευρϊ κα επιςτρζψει ςτο υφιςτάμενο μζλοσ που προςκάλεςε το νζο μζλοσ - 5 ευρϊ κα επιςτρζψει ςτο μζλοσ που βρίςκεται ςτθ κζςθ 2 του δζντρου τθσ αλλθλοβοικειασ - 2,5 ευρϊ κα επιςτρζψει ςε κάκε μζλοσ από εκείνα που βρίςκονται ςτθ κζςθ 3, 4, 5,6 και 7 του δζντρου τθσ αλλθλοβοικειασ - 10 ευρϊ κα επιςτρζψει ςτο μζλοσ που βρίςκεται ςτθ κζςθ 8 του δζντρου τθσ αλλθλοβοικειασ 7. Το νζο μζλοσ ςτθν εταιρεία δφναται να επιλζξει να αποκτιςει και να χρθςιμοποιεί τθν εκπτωτικι κάρτα για χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν. Στθ περίπτωςθ αυτι το ποςό ανζρχεται ςε πενιντα πζντε (55) ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. Από το ποςό αυτό θ εταιρεία κα επιςτρζψει πίςω ςτα μζλθ τα 17,5 ευρϊ για το πρόγραμμα αλλθλοβοικειασ και τα 5 ευρϊ ςτο πρόγραμμα φιλανκρωπικισ δράςθσ ωσ ακολοφκωσ : Ι) Για τον ςυγκεκριμζνο φιλανκρωπικό ςκοπό που ζχει αναρτθκεί ςτο site τθσ εταιρείασ κα επιςτρζψει 5 ευρϊ. ΙΙ) Για το πρόγραμμα αλλθλοβοικειασ κα επιςτρζψει 17,5 ευρϊ ωσ εξισ. - 3,75 ευρϊ κα επιςτρζψει ςτο υφιςτάμενο μζλοσ που προςκάλεςε το νζο μζλοσ - 2,5 ευρϊ κα επιςτρζψει ςτο μζλοσ που βρίςκεται ςτθ κζςθ 2 του δζντρου τθσ αλλθλοβοικειασ - 1,25 ευρϊ κα επιςτρζψει ςε κάκε μζλοσ από εκείνα που βρίςκονται ςτθ κζςθ 3, 4, 5,6 και 7 του δζντρου τθσ αλλθλοβοικειασ - 5 ευρϊ κα επιςτρζψει ςτο μζλοσ που βρίςκεται ςτθ κζςθ 8 του δζντρου τθσ αλλθλοβοικειασ Ε. ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΔΕΝΤΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Το Δζντρο τθσ αλλθλοβοικειασ ζχει ζναν μοναδικό αρικμό για κάκε μζλοσ που τον χρθςιμοποιεί για πικανζσ προςκλιςεισ νζων μελϊν. Με τθν εγγραφι κάκε νζου μζλουσ δθμιουργείται νζο δζντρο αλλθλοβοικειασ με το νεοειςερχόμενο μζλοσ να λαμβάνει τθ κζςθ 1, του μζλουσ που τον προςκάλεςε να λαμβάνει τθ κζςθ 2, του μζλουσ εκείνου που είχε προςκαλζςει το μζλοσ που προςκάλεςε το νεοειςερχόμενο μζλοσ να λαμβάνει τθ κζςθ 3 και κατ επζκταςθ όλα τα υπόλοιπα μζλθ να λαμβάνουν τθν αμζςωσ επόμενθ κζςθ από εκείνο που βρίςκονταν. Σε περίπτωςθ που κάποιο μζλοσ δεν ανανεϊςει τθν εκπτωτικι κάρτα του ςτθν εταιρεία μετά τθ πάροδο ενόσ ζτουσ ι ζξι μθνϊν ι τριϊν μθνϊν, τότε τα μζλθ που ζχει προςκαλζςει ςτθν εταιρεία κεωρείται ότι ζχουν προςκλθκεί από το μζλοσ που βρίςκεται ςτθν αμζςωσ ανϊτερθ κζςθ, με αποτζλεςμα και τα μζλθ αυτά να ανεβαίνουν αυτόματα μία κζςθ ςτο δζντρο αλλθλοβοικειασ. Κάκε μζλοσ μπορεί να εκτυπϊνει το προςωπικό του δζντρο αλλθλοβοικειασ και να το χρθςιμοποιιςει για τισ προςκλιςεισ του (OFFLINE) ι να το διαμοιράςει (SHARE) μζςω διαδικτφου. Κάκε μζλοσ μπορεί να χρθςιμοποιεί για τισ διαδικτυακζσ προςκλιςεισ του ζνα μοναδικό link, που κα δθμιουργείται με τθν εγγραφι του ςτθν εταιρεία. Κάκε μζλοσ κα λαμβάνει ςτο προςωπικό του γραφείο (BACK OFFICE) τθν VIRTUAL CARD(εκπτωτικι κάρτα), τθν οποία κα μπορεί να χρθςιμοποιιςει ϊςτε να εξαργυρϊςει τθν ζκπτωςθ ι το VOUCHER των ςυνεργαηόμενων με το πρόγραμμα επιχειριςεων. ΣΤ. ΦΙΛΑΝΘΩΡΙΚΟΙ ΣΚΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ 1. Η εταιρεία κα καταβάλει τα ωσ άνω ποςά εκ των αγορϊν τθσ εκπτωτικισ κάρτασ των ςυμμετεχόντων για φιλανκρωπικοφσ ςκοποφσ. Η καταβολι αυτι κα γίνεται μία φορά κάκε μινα και ο αποδζκτθσ τθσ φιλανκρωπικισ δράςθσ τθσ εταιρείασ κα ανακοινϊνεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ μαηί με τισ ςχετικζσ αποδείξεισ του ποςοφ που κατεβλικθ ωσ φιλανκρωπικι δράςθ. 2. Κάκε μζλοσ δφναται οποτεδιποτε επικυμεί να λαμβάνει γνϊςθ του ποςοφ που ζχει ςυγκεντρωκεί για το φιλανκρωπικό ςκοπό τθσ εταιρείασ, το οποίο ςε κάκε περίπτωςθ κα είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ ςε μόνιμθ βάςθ. Z. ΡΟΣΩΡΙΚΗ ΕΚΡΤΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΚΑΙ ΡΟΝΟΜΙΑ 1. Το μζλοσ με τθν εγγραφι του ςτθν εταιρεία λαμβάνει μζροσ ςτο εκπτωτικό club του Rul Charity International και επωφελείται εκπτϊςεων και voucher μζςω τθσ προςωπικισ εκπτωτικισ κάρτασ από ςυμβαλλόμενεσ επιχειριςεισ. Αυτό δίνει το πλεονζκτθμα ςτα κάκε μζλοσ να κερδίηει ςυνεχϊσ από τθν εναςχόλθςθ του με το πρόγραμμα Rul Charity International χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ πρόςκλθςθ νζων μελών. Επιβεβαιώνω ότι ζχω ενθμερώςει τον ςυμμετζχοντα ςχετικά με τουσ απαιτοφμενουσ όρουσ και τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ των υποχρεώςεων ενόσ μζλουσ τθσ εταιρείασ. Επιβεβαιώνω τθν ορκότθτα των ωσ άνω δθλωκζντων και δθλώνω ρθτά και ανεπιφφλακτα ότι ανζγνωςα αναλυτικά και με προςοχι τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, με τουσ οποίουσ ςυμφωνώ και τουσ αποδζχομαι πλιρωσ. Υπογραφι προςκαλοφντοσ Υπογραφι νζου μζλουσ... Τόποσ/Ημερομθνία..

5

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ.

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ. COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προχποθζςεισ Χρήςησ Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεφει ςτο Μαροφςι Λεωφ. Κθφιςίασ 44 (ςτο εξισ COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγόσ Χρήςησ Εφαρμογήσ Φορζων Υποδοχήσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα «Άτλασ» ωσ Φορζασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» Η Εταιρεία με τθν επωνυμία «West Α.Ε.», που εδρεφει ςτθν Πάτρα (οδόσ Διονυςίου Λαυράγκα 24) με αρικμό

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη Ι. Ειςαγωγή 1. Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.» (εφεξισ καλοφμενθ «L OREAL»), που εδρεφει ςτθν Νζα Ιωνία Αττικισ (Λεωφόροσ Εκνικισ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ 1 Διαδικαςία και ζξοδα φςταςησ Ο.Ε 1.Υπογραφι Καταςτατικοφ 2. Υποβολι Καταςτατικοφ ςτθν αρμόδια ΔΟΥ και πλθρωμι του φόρου ςυγκζντρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 3/4/2016 HELLAS PHARM 2016 1 Περιεχόμενα: PGEU και φαρμακεία, Πλαίςιο λειτουργίασ φαρμακείων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Παγίου

Εισαγωγή Νέου Παγίου Εισαγωγή Νέου Παγίου 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ ειςαγωγήσ νζου παγίου ςτην εφαρμογή τησ ςειράσ Hyper Axion. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7)

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1. Μενοφ... 5 1.1 Αρικμοδείκτεσ.... 5 1.1.1 Δθμιουργία Αρικμοδείκτθ... 6 1.1.2 Αντιγραφι Αρικμοδείκτθ... 11 2. Παράμετροι... 12 2.1.1 Κατθγορίεσ Αρικμοδεικτϊν...

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Τι πρζπει να γνωρίηω πριν ξεκινιςω τθν διαδικαςία 1. Να ζχω κωδικοφσ από τον Κζντρο Δικτφου του ΤΕΙ Ακινασ (είναι αυτοί με τουσ οποίουσ ζχω πρόςβαςθ ςτο αςφρματο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΚΙΝ:6977506705 Επί του ερωτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ www.timproject.eu www.tim.project-platform.eu TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ This project has been founded with support form the European Commission. This presentation reflects the

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Ειςαγωγή Σο παρόν κείμενο ζχει ςκοπό να εξθγιςει με απλό τρόπο, τθ χριςθ του προγράμματοσ e-εκπαίδευςθ, από τον Αρχθγό υςτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του generations@school Ρροςκζςτε τισ φωτογραφίεσ ςασ ςτο generations@school Επειδι κζλουμε να μπορζςουν όλοι να δουν τα όςα ςπουδαία ςυνζβθςαν κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ EUCoopC Σχζδιο αρ.: 527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ D.3.3. Επιχειρηςιακόσ οδηγόσ για τη χορήγηςη διδακτικών μονάδων Ευρωπαϊκό φςτημα Βαθμών για την Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Γενικό Χθμείο του Κράτουσ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Δρ. Διμθτρα Δανιιλ Χθμικά προϊόντα Οι χθμικζσ ουςίεσ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE

ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE Ένασ βιμα προσ βιμα οδθγόσ μιασ απλισ αναηιτθςθσ ςτο Visual History Archive. Για μια πλιρθ περιγραφι του τρόπου χριςθσ του Visual History Archive ςυμβουλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop.

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop. Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop E-shop www.pets-friends.grr www.facebook.com/pets.friends.gr Αρχικι ςελίδα Βιμα 1 ο : Πατιςτε φνδεςθ 2 Βιμα 2ο Πατιςτε υνζχεια 3 Βιμα 3 ο Δθμιουργιςτε τον προςωπικό ςασ λογαριαςμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 7: Ειςαγωγι ςτο Δυναμικό Προγραμματιςμό Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ Σχολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ χρόςησ του ςυςτόματοσ ORFEAS

Οδηγύεσ χρόςησ του ςυςτόματοσ ORFEAS Οδηγύεσ χρόςησ του ςυςτόματοσ ORFEAS εγγραφό υποψηφύων καταβολό εξετϊςτρων με χρϋωςη πιςτωτικόσ κϊρτασ καταβολό εξετϊςτρων μϋςω τραπεζικόσ κατϊθεςησ orfeas.hau.gr Περιεχόμενα Είςοδοσ ςτο ςφςτθμα ORFEAS...

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE

Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE Η εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ελιδοποίθςθ (1/10) Σόςο θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων ςτακεροφ μεγζκουσ όςο και θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων μεταβλθτοφ και άνιςου μεγζκουσ δεν κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣΗ Ή ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΣΟΤ

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣΗ Ή ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΣΟΤ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣΗ Ή ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΣΟΤ 1. Ειςερχόμαςτε ςτον δικτυακό τόπο τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ χρζουσ (www.keyd.gov.gr), επιλζγουμε ςτθν κορυφι τθσ αρχικισ ςελίδασ τθν υπερςφνδεςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE»

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» 1. Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE»), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λεωφ. Κθφιςίασ αρ. 44),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Ετικέτα Ποιότητας. Διαδικαςία υποβολήσ. Διαδικαςία αξιολόγηςησ. Κριτήρια αξιολόγηςησ

Ετικέτα Ποιότητας. Διαδικαςία υποβολήσ. Διαδικαςία αξιολόγηςησ. Κριτήρια αξιολόγηςησ Ετικέτα Ποιότητας Διαδικαςία υποβολήσ Ο ςυντονιςτισ εκπαιδευτικόσ εκτιμά τθ χρονικι ςτιγμι που κεωρεί ότι το ζργο ζχει φτάςει ςε ικανοποιθτικό ςτάδιο υλοποίθςθσ, ϊςτε να μπορεί να παρουςιάςει τα αποτελζςματα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Όροι του Διαγωνιςμοφ που διοργανϊνει θ «NEWSBEAST.GR A.E.» όπωσ ακριβϊσ ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα www.newsbeast.gr

Οι Όροι του Διαγωνιςμοφ που διοργανϊνει θ «NEWSBEAST.GR A.E.» όπωσ ακριβϊσ ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα www.newsbeast.gr ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΥ - NEWSBEAST.GR Η εταιρεία «NEWSBEAST.GR A.E.» διοργανϊνει Διαγωνιςμό Κλιρωςθ ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ «www.newsbeast.gr» και αναλαμβάνει τα δϊρα του διαγωνιςμοφ και τθν χοριγθςθ αυτϊν.

Διαβάστε περισσότερα

7. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting

7. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting 7. Οριακή Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Κατανόηση τος Κοστολογικού Πποβλήματορ Πλιρθσ ι Απορροφθτικι Κοςτολόγθςθ Μεταβλθτό Ά Φλεσ Άμεςθ Εργαςία Οριακι Κοςτολόγθςθ Μεταβλθτά Γ.Β.Ε. Στακερό Στακερά Γ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (COSMOTE) με ζδρα ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε Επιμορφωτικά Ρρογράμματα για Διευκυντζσ απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Διευκυντζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Road Trip to Love από τη mydirect»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Road Trip to Love από τη mydirect» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Road Trip to Love από τη mydirect» Ι. Ειςαγωγή 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία «Mydirect Α.Ε.», (εφεξισ καλοφμενθ «mydirect»), που εδρεφει Λεωφ. Μεςογείων 299 & Αιτωλίασ 2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα Για Διευκφνςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Η διανομή Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Διανομή : Όλεσ οι δραςτηριότητεσ που πρζπει να γίνουν για να μεταβιβαςτεί το προϊόν από τον αρχικό παραγωγό / πωλητή ςτον τελικό αγοραςτή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 2 Μια οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΑΜΕΗ ΝΙΚΗ ΣΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΠΑΜΕ ΣΟΙΧΗΜΑ & ΚΙΝΟ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΑΜΕΗ ΝΙΚΗ ΣΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΠΑΜΕ ΣΟΙΧΗΜΑ & ΚΙΝΟ» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ: - ΔΝΗ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΣΟΙΧΗΜΑΣΟ - ΔΝΗ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ Περιςτέρι, 24.04.2013 ΠΡΟ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Ε. Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν Τι είναι θ Γραμμι Εντολϊν (1/6) Στουσ πρϊτουσ υπολογιςτζσ, και κυρίωσ από τθ δεκαετία του 60 και μετά, θ αλλθλεπίδραςθ του χριςτθ με τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 4/2/2011. ΘΕΜΑ: Παροχι προςωπικών λογαριαςμών ςτουσ μακθτζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ από το Πανελλινιο χολικό Δίκτυο

Ακινα, 4/2/2011. ΘΕΜΑ: Παροχι προςωπικών λογαριαςμών ςτουσ μακθτζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ από το Πανελλινιο χολικό Δίκτυο Να διατθρθκεί μζχρι. Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικών Τποδομών Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιών Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διάλεξθ 4 Δεοντολογία Ζρευνασ Πζτροσ Ροφςςοσ Σι είναι θ δεοντολογία ζρευνασ; Μια ςειρά αρχϊν που βοθκοφν τθν ερευνθτικι κοινότθτα να αποφαςίςει ποιοι ςτόχοι είναι πιο ςθμαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν Παράλλθλεσ Διεργαςίεσ (1/5) Δφο διεργαςίεσ λζγονται «παράλλθλεσ» (concurrent) όταν υπάρχει ταυτοχρονιςμόσ, δθλαδι οι εκτελζςεισ τουσ επικαλφπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ (version )

ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ (version ) ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ (version 2.14.13) Σχετικά με το κζμα που προζκυψε με τθν επιςτροφι των τιμολογίων του ΕΟΠΥΥ, που υποβλικθκαν με το λογαριαςμό Ιανουαρίου 2014, και τθν απαίτθςθ ορκισ επανζκδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ

Διαβάστε περισσότερα