O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων"

Transcript

1 O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων H αρ αρ τητα κα σκοταδισµ ς, ντ ν κλείψουν στ ν ποχή µας, πειλο ν µ φανισµ τ ν κ σµο. H µισαλλοδοξία κα πνευµατικ τ φλωση πο φέρει δ ν ποτελε διον το νθρώπου, α νες, χιλιετίες λάκερες πρ τ ς µφανίσεως τ ν ι λικ ν θρησκει ν ταν κάτι τ διαν ητο στ ς νθρώπινες κοινωνίες. O Eµµ. Pο δης σηµειώνει: «O φανατισµ ς νεφάνη ε ς τ ν κ σµον µετ το Xριστιανισµο, κα µ νους το ς χριστιανο ς κατεδίωξαν ο Pωµα οι, δι τι δ ν πετέλουν θνος χον δίαν θρησκείαν, λλ α ρεσιν καταφρονο σαν πάντα τ λλα θρησκε µατα κα δηµοσί α πολλάκις ρίζουσαν τ ν λατρείαν κα κρηµνίζουσαν τ ε δωλα τ ν πολιο χων τ ς Pώµης θε ν.» ηγαία κφραση τ ς µισαλλοδοξίας κα το φανατισµο συστηµατικ ξολ θρευση τ ν λλοπίστων, τροµερ τακτικ τ ς γενοκτονίας. Kα, ς γνωστ ν, πρ το θ µα της τ λληνικ θνος. O Γιάννης A ρα- µίδης, πιµελο µενος το ργου το Λι ανίου, ναφέρει στ προλεγ µενά του (Λι άνιος, «Yπ ρ τ ν λληνικ ν ερ ν», κδ σεις «Θ ραθεν», 1998). «Στ ν ντα θα Eλλάδα µ τ ν προτροπ τ ς Kωνσταντινο πολης ε σέ- αλαν ο ρδ ς τ ν νεοφώτιστων χριστιαν ν Γ τθων καθοδηγο µενες π µάδες φανατικ ν καλ γερων. T τε, τ τος δηλαδ 397 µ.x., γινε στ ν Πελοπ ννησο µεγαλ τερη γενοκτονία πο γνώρισαν ποτ ο Eλληνες. Eτσι νοιξε δρ µος γι τ ν πι ολ το νέου δ γµατος. Oπως γράφει Zώσιµος: πρ ς οήθεια τ ν Eλλήνων σπευσε π τ ν Iταλία νας Bάνδαλος (!) στρατηγ ς το ρωµαϊκο στρατο, Στηλίχων. Oµως φτασε πολ ργά δη ε χε σφαγ νηλε ς ξανδραποδιστ µ χριστιανικ ς πληθυσµ ς λων τ ν π λεων τ ς Πελοποννήσου. Oλοι σοι δ ν πρ λα αν ν καταφ γουν στ ουν τ ς Λακωνίας κα τ ς Aρκαδίας, ηδ ν (δηλ. ς κα ο φη οι) σφάγησαν.»

2 15348 ΑΥΛΟΣ/239, Nοέµ ριος 2001 T γενοκτονία τ ν Eλλήνων περιγράφουν κπληκτοι λοι σχεδ ν ο Xριστιανο χρονογράφοι τ ς ποχ ς, Zώσιµος, Σ ωζ µενος, E νάπιος κ.. Tρε ς α νες ργ τερα µι νέα ι λικ µάχαιρα µφανίζεται. Oλ κληρος ρα ικ ς κ σµος ξανδραποδίζεται κα σφαγιάζεται νηλε ς π τ ν Mωάµεθ κα το ς διαδ χους του, δι τι δ ν κολουθε τ θρησκευτικ δοξασία του. T ργο τ ς καταστροφ ς λοκληρώνεται. O µα ρες φτερο γες τ ς Θεοκρατίας πλώθηκαν γρήγορα π τ ν Aνατολ ς τ ση. T «µοντέλλο» τ ς Παλαι ς ιαθήκης H τακτικ τ ς γενοκτονίας δ ν πινοήθηκε µως π το ς χριστιανο ς το ς µουσουλµάνους. T ν λα αν µφ τεροι κέραιη σ θεωρία κα πράξη π τ ερ τους ι λίο, τ ν ουδαϊκ Bί λο. Aξίζει ν παρακολουθήσ η κανε ς µέσα στ ι λικ κείµενα τ π ς λα ς το Iσρα λ µετ τ ν ξοδ του π τ ν A γυπτο κα µ ρχηγ του τ ν Iησο το Nαυ προχωρε σ διαδοχικ ς γενοκτονίες λων τ ν πέριξ το Iορδάνη λα ν κα µ τ ς ε λογίες το Iεχω κατακτ τ «γ ν τ ς παγγελίας». Aς τ παρακολουθήσουµε: «Kα λέγει K ριος πρ ς τ ν Iησο ν το Nαυ : Π ς νθρωπος, στις ναντιωθ ε ς τ ς προσταγάς σου κα δ ν πακο σ η ε ς το ς λ γους σου κατ πάντα σα προστάξ ης α τ ν, ς θανατώνηται» ( Iησο ς το Nαυ, α 18). Aµέσως µετ ρχηγ ς το Iσρα λ φέρει τ ο ληση το Kυρίου του στ λα του: «Kα ε πεν Iησο ς, κ το του θέλετε γνωρίσει τι Θε ς ζ ν ε ναι ν τ µέσ ω µ ν κα τι κατ κράτος θέλει ξολοθρε σει π µπροσθέν σας το ς Xαναναίους κα το ς Xετταίους κα το ς E αίους κα το ς Φερεζαίους κα το ς Γεργεσαίους κα το ς Aµο αίους κα το ς Iε ουσαίους.» ( µοίως δ II) Eδ λοιπ ν χει τ µήτρα του κάθε «ερ ς π λεµος», πο κηρ χθηκε κα κηρ σσεται ναντίον τ ς νθρωπ τητας. Aµέσως µετ ε σέρχονται στ ν Iεριχώ: «Kα ξωλ θρευσαν ν στ µατι µαχαίρας πάντας το ς ν τ π λει νδρας κα γυνα κας, νέους κα γέροντας κα ας κα πρ ατα κα νους... Kα κατέκαυσαν τ ν π λιν ν πυρ κα πάντα τ ν α τ.» ( µ. στ, 21-24) Eδ γκαινιάζεται γενοκτονία στ ν στορία τ ς νθρωπ τητας. T νοσηρ µ σος φανίζει τ πάντα κ µα κα τ ζ α... Λίγο ργ τερα χει σειρ π λη Γαί: «Kα πάταξαν α τ ν ν στ µατι µάχαιρας. Kα πάντες ο πεσ ντες ν τ µέρ α κείν η, νδρες τε κα γυνα κες, σαν δώδεκα χιλιάδες πάντες ο νθρωποι τ ς Γαί.» ( µ. η 25) Λίγο παρακάτω δέ: «Kα κατέκαυσεν Iησο ς τ ν Γα κα κατέστησεν α τ ν σωρ ν παντοτειν ν οίκητον ως τ ς µέρας τα της.» (η 25)

3 ΑΥΛΟΣ/239, Nοέµ ριος H σειρ τ ν E αίων. A το µάλιστα ζήτησαν συνθηκολ γηση, γι α τ το ς ε πε Iησο ς: «Σε ς κατοικε τε ν τ µέσ ω µ ν, κα π ς θέλοµεν κάµει συνθήκην πρ ς σ ς;» (θ 7) Στ συνέχεια: «το ς δ νθρώπους πάντας πάταξαν ν στ µατι µαχαίρας, ως το ξολοθρε σαι α το ς, δ ν φ καν ο δέν χον πνοήν». (ια 14). Xαρακτηριστικ ε ναι τ περιστατικ πέντε ασιλέων, πο πιάστηκαν α χµάλωτοι. O Iησο ς, φο το ς ρριξε κάτω σ πτια θέση ( νάσκελα), καλε τ λα του: «πλησιάσατε, άλατε το ς π δας σας π το ς τραχήλους τ ν ασιλέων το των». Kαί, φο λοι πάτησαν τ ν λαιµ τ ν α χµαλώτων, «κα µετ πάταξεν α το ς Iησο ς κα θανάτωσεν α το ς κα κρέµασεν α το ς ε ς πέντε ξ λα» (ι 25-26). O γενοκτονίες συνεχίζονται κα στο ς πολοίπους λαο ς, πως λλωστε διέταξε Iεχω. H περαιτέρω περιγραφή τους θ προκαλο σε ηδία. Γι α τ ς σταθο µε στ τέλος, ταν λα ς το Iσρα λ καλ ται π τ ν K ρι του ν πολα σ η το ς «καρπο ς το µ χθου του» (!): «Kα δωκα ε ς σ ς γ ν, ε ς τ ν ποίαν δ ν κοπιάσατε κα π λεις τ ς ποίας δ ν κτίσατε κα κατ ωκήσατε ν α τα ς κα τρώγετε µπελ νας κα λαι νας το ς ποίους δ ν φυτε σατε...» (κδ 13). Tέτοια χωρία ε ναι πολ δ σκολο ν σχολιασθο ν... T µ νο πο δείχνουν ε ναι τι δ ρίσκονται κ µη τεράστια ποθέµατα µίσους κα πανθρωπι ς, πο ο ι λικ ς θρησκε ες δ ν µπ ρεσαν κ µη ν ξαντλήσουν. Eκε νο γι τ πο ο µπορε ν ναρωτηθ κανε ς ε ναι τ τί γυρε ουν τέτοια ποστάγµατα γρι τητας, νοσηρ τητας κα τ φλωσης µέσα στ ν σ γχρονο κ σµο, πο θέλει ν αδίζ η πρ ς τ ν λευθερία, τ γνώση κα τ ν νθρωπισµ. Σ α τ τ ρώτηµα πρέπει ν παντήσ η σήµερα πρωτίστως νθρωπ τητα, δίως κε νοι πο θεωρητικ κρατο ν τ νία της. T θλι- ερ γεγον τα πο συµ αίνουν στ ς µέρες µας δ ν ε ναι παρ γεννήµατα α τ ς τ ς δεολογικ ς µήτρας. Kα σοι θελοτυφλο ν ναντι τ ς παραδοχ ς α τ ς κ µη χειρ τερα ποθάλπουν τ λοκληρωτικ µ σος ναντι το νθρώπου, δηγο ν τ ν κ σµο στ ν τελικ καταστροφή, πο δ ν ε ναι πλέον µακρυά, στέκεται µπροστά µας πειλητική. Σηµειώσεις: 1. O Iησο ς το Nαυ, πρ τος διδάξας τ γενοκτονία, τ ν πλέον πάνθρωπη µορφ ξουσιασµο στ ν στορία τ ς νθρωπ τητας, ε ναι γιος τ ς Oρθοδ ξου Eκκλησίας κα ορτάζεται τ ν 1η Σεπτεµ ρίου!!! 2. H θρησκευτικ µισαλλοδοξία κα αρ αρ τητα γκαινιάζεται κι α τ στ Bί-

4 15350 ΑΥΛΟΣ/239, Nοέµ ριος 2001 Iησο ς το Nαυ : Eξαφάνισε π προσώπου γ ς πτ θνη τ ς Mέσης Aνατολ ς κατασφάζοντας χι µ νο το ς νδρες λλ κα τ ς γυνα κες κα τ παιδιά, κ µα κα τ... ζ α τους, πως καυχ ται τ ερ «µας» ι λίο, «Παλαι ιαθήκη». T ν ορτάζοµε ς γιο το Eλληνισµο τ ν 1η Σεπτεµ ρίου. ( Aγιογραφία τ ς Mον ς το Oσίου Λουκ Φωκίδας.)

5 ΑΥΛΟΣ/239, Nοέµ ριος Προφήτης Hλίας ( γιογραφία). Eσφαξε διοχείρως 450 ερε ς λλου θρησκε µατος στ ν κοιλάδα Kεισ ν (Bασιλέων A, ιη, 40). Eµε ς ο Eλληνες τ ν ορτάζοµε ς γι «µας» στ ς 20 Iουλίου... λο π τ ν προφήτη Hλία, πο σφάζει 450 ερε ς το θεο Bάαλ: «Kα ε πε πρ ς α το ς (το ς Iσραηλ τες) Hλίας: Πιάσατε το ς προφήτας το Bάαλ µηδε ς ξ α τ ν ς µ διασωθ. Kα πιασαν α το ς κα κατε ί ασεν α το ς Hλίας ε ς τ ν χείµαρρον Kεισ ν κα σφαξεν α το ς κε»... (Bασιλέων A ιη 40). Παν. Λ. Kου αλάκης

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους Πληθώρα ρχαίων κα νεωτέρων µαρτυρι ν κα στορικ ν στοιχείων «Eµε ς ο Παλαιστίνιοι καταγ µαστε π τ ν Kρήτη. Φ γαµε π τ ν Kρήτη κα πήγαµε στ ν Παλαιστίνη. Ξαναγυρίσαµε στ ν Kρήτη κα ξαναφ γαµε π τ ν Kρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας.

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. Πικρ α σθηση O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. ιερωτηθήκατε ποτ ποιά ε ναι α τία; Στ ρώτηµα α τ φυσικ µπορο ν ν παντήσουν γκυρα ο ρµοδιώτεροι

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994)

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) «ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) -Α- ταν στ ς πτ παρ ε κοσι πέντε τ πρω τ ς ευτέρας 12ης εκεµβρίου 1994, στ Πανεπιστηµιακ Νοσοκοµε

Διαβάστε περισσότερα

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO Πρ εδρος : Nικ λαος Mέρτζος Aντιπρ εδρος : Xαράλαµπος Παπαστάθης Γεν. Γραµµατε ς : Tερέζα Πεντζοπο λου-bαλαλά Tαµίας : Θε δωρος αρδαβέσης Έφορος Bιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI H ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN

O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI H ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN 8 H O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να συνειδητοποιήσετε τι ο Χριστιανισµ ς δεν είναι µια νο η- σιαρχική γνώση αλλά ένα προσωπικ ίωµα, µια

Διαβάστε περισσότερα

TO A BA I H ATPI A MOY

TO A BA I H ATPI A MOY TO A BA I H ATPI A MOY ºøTH KONTO OY TO A BA I H ATPI A MOY ιε θυνση σειράς Eλλήνων συγγραφέων: Eλένη Γκίκα Mακέτα εξωφ λλου: Nίκος Tελλίδης Φιλολογική επιµέλεια- ι ρθωση κειµένου: Hλίας Σιγαλ ς Στοιχειοθεσία-Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΣ ΟΥΚΑΣ, στορ α ν α χµαλ του (απόσπασµα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

A. EI E O ΘEOΣ OTI OΛA OΣA HMIOYP-

A. EI E O ΘEOΣ OTI OΛA OΣA HMIOYP- 13 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ Η ΟΡΘΟ ΟΞΙΑ ΑΠΟ ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΗ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να γνωρίσετε τη θέση της Ορθοδοξίας για την λη. ñ Να συνειδητοποιήσετε τι η Εκκλησία µας προσφέρει τη δυνατ

Διαβάστε περισσότερα

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν.

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. MHN A PI IO EXøN HMEPA 3 0 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. Μαρίας τ ς Α γυπτίας, σίας. Μακαρίου σίου ( Εθνική Εορτή). Τ Μ. Τετάρτ

Διαβάστε περισσότερα

XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA

XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA 248 EKK H IA Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 Iδρυµα Bυζαντιν ς Mουσικολογίας ΘEΩPIA KAI ΠPAΞH THΣ ΨA ΛTIKHΣ TEXNHΣ A ΠANEΛΛHNIO ΣYNE PIO ( Aθήνα, 3-5 Nοεµβρίου 2000) XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA Τ Ιδρυµα Βυζαντιν ς Μουσικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

20 2. Η Αίγυπτος Στην Αίγυπτο, πως και στη Μεσοποταµία, καθοριστικ ς παράγοντας για την οργάνωση της ζωής και την εξέλιξη του πολιτισµο ήταν η άρδε υση µεγάλων εκτάσεων γης απ έναν ποταµ, το Νείλο. Ανάλογες

Διαβάστε περισσότερα

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 273 16 Μαρτίου 2010 Τά κατά συνθήκη δηµοσιογραφική νηµέρωση καί παράλληλη δηµοσιογραφική προ βληµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #4 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Του Εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï ÛÎ ÛÂÈ - Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ V. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ Ψηφιδωτ απ την Ποµπηία (1ος αι. π.χ.). Είναι έργο Έλληνα καλλιτέχνη και παρουσιάζει σκηνή απ κωµωδία. Απηχεί τις επιλογές και τις αντιλήψεις της «νε πλουτης»

Διαβάστε περισσότερα

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ EPIO O ã ñ IANOYAPIO - ºEBPOYAPIO 2003 ñ ÙÂÜ Ô 1ÔÓ È ı ÓÛÈ ÂÚÈÔ ÈÎÔÜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 174, T.K. 542 49 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ñ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ªπª AI À Ãπ À \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

ANTHOLOGIA. ad graecam linguam exercendam. a magistris. M.Cantero, M. Haro, J. Hernández, C. Morales, J. Urrea, M. Valverde.

ANTHOLOGIA. ad graecam linguam exercendam. a magistris. M.Cantero, M. Haro, J. Hernández, C. Morales, J. Urrea, M. Valverde. EURIPIDIS MEDEAE ANTHOLOGIA ad graecam linguam exercendam a magistris M.Cantero, M. Haro, J. Hernández, C. Morales, J. Urrea, M. Valverde collecta M. Valviridis edidit Murciae anno MMVI PRÓLOGO (1-130)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου

Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου Το πατρός Νικολάου ηµαρ ρος Νοµικ ς σχισµατοαιρετικός Νεοηµερολογιτισµός γεννήθηκε στηριγµένος πάνω σέ να ψε δος. πως λα τά σχίσµατα καί

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #5 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Παιγνιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Πρακτικά Διεθνο ς Συνεδρίου «Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Στέφανος Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ 20 ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να γνωρίσετε τι είναι η Βιοηθική, ποιοι οι άξονές της και πο ια προ λήµατα προκ πτουν απ την εφαρµογή των επιτευγµάτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΜÃΝΑ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣÌΕΣΕΙΣ

ΜÃΝΑ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣÌΕΣΕΙΣ 17 ΜΟΝΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να γνωρίσετε τον τρ πο µε τον οποίο τα δ ο φ λα µπορο ν να ζήσουν αρµονικά χωρίς αντιπαλ τητα. ñ Να γνωρίσετε τα αίτια που

Διαβάστε περισσότερα

ΛAOI KAI ΘPHΣKEYMATA ΣE ENA ΠΛOYPAΛIΣTIKO KOΣMO (B

ΛAOI KAI ΘPHΣKEYMATA ΣE ENA ΠΛOYPAΛIΣTIKO KOΣMO (B 3 ΣE ΛAOI KAI ΘPHΣKEYMATA ENA ΠΛOYPAΛIΣTIKO KOΣMO (B ) Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κάνετε µια ουσιαστική γνωριµία µε τα δυο µεγάλα θρησκε - µατα της Ασίας, τον Ινδουϊσµ και το Βουδισµ.

Διαβάστε περισσότερα

APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα,

APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα, APXAIA ΘEATPA το Λογοτέχνου Περσέως Aθηναίου Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα, σων το λάχιστον διασώζονται κ µα. T ε ρ τατο γεωγραφικ φάσµα, πο καλ πτουν τ θέατρα

Διαβάστε περισσότερα