H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη"

Transcript

1 H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη π τ ιοτίµα στ «Συµπ σιον» Mαντινείας µάντις ιοτίµα µ ησε τ ν Σωκράτη στ µυστήρια το Eρωτος µ κάθε λεπτοµέρεια, ποδίδουσα στ ν Eρωτα τ ν δι τητα το δαίµονος (Πλάτων, «Συµπ σιον», 202 d). H κ E ναι ξιοσηµείωτο, τι µία θηλυκ ντ της µυε τ ν ρρενα στ µυστήρια το Eρωτος: «αίµων µέγας, Σωκράτη, Eρως. Aλλωστε κάθε τ δαιµονικ ε ρίσκεται µεταξ θεο κα θνητο» (202 e). H σηµασία το «µεταξ» ε ναι µέσος ρος, πο συνδέει το ς δ ο κρους ρους. E ναι Eρως πο συνδέει τ θνητ ν µ τ θάνατον αθ τατα ρωτικ φ σι, πο κατεχ µενη π θεία µανία ναζητε τ ν «δαίµονα» θε ον Eρωτα, πο θ τ ν φέρ η σ παφ µ τ θε ον. O Eρως δ ν µοιάζει ο τε µ τ θνητ λλ ο τε κα τ θε ο, δι τι Eρως ε ναι «µεταξ» τ ς σοφίας το θείου κα τ ς µωρίας τ ν θνητ ν. Aρα κατ νάγκην Eρως ε ναι φίλος τ ς σοφίας, φιλ σοφος. Kα Σωκράτης ρωτ : «ΣΩ.: Kα ποι ε ναι δρ σι του; IO.: N µεταφράζ η * Bλ. πίσης: «O πτ να αθµο στ ν πλατωνικ ρωτα», «αυλ ς», τ. 241, Iανουάριος E TA H TE EPI ANABA MOY AKO OY EI O ATøNIKO EPø ; Mελετώντας τ «Συµπ σιο» το Πλάτωνος (, τ. 217) διεπίστωσα κι γ γι τ στάδια λοκλήρωσης το νθρώπου µέσ ω το Eρωτα. A τ τ ε χε προτείνει ιοτίµα στ ν νεαρ Σωκράτη, σ ν δασκάλα του στ ρωτικ θέ- µατα: «µ τ ρωτικ δίδαξεν» («Συµπ.» 201d). Στ ν ξαιρέτου νδιαφέροντος µελέτη τ ς Aλτάνη («Eτα ρος κα Παιδικά»,, τ. 241) τ στάδια α τ ρευνήτρια τ νοµάζει ποιητικ «να αθµο ς» στ ν κλίµακα νέλιξης το νθρώπου. Aς µο πιτραπ ν συνεισφέρω στ ν λοκλήρωση νάλυσης το ασικο α το θέµατος, δηλαδ τ ς πορείας πρ ς τ ντως ν, τ ληθ ς ς σκοπ ν τ ς ζω ς. T τε, πρ τριετίας, «πρωτάρης» στ ν Eλληνικ Γραµµατεία δ ν ε χα τ δυνατ τητα ξιολ γησης - διερε νησης το θέµατος. M ργαλε α τ ν «Eπίγνωση» (, τ. 228), τ ν «Tετρακτ ν» (, τ. 239) κα τ «Hθος Eλλή-

2 15932 ΑΥΛΟΣ/246, Iο νιος 2002 κα ν µετα ι άζ η ε ς το ς θεο ς τ προερχ µενα π το ς νθρώπους κα ε ς το ς νθρώπους τ προερχ µενα π το ς θεο ς» («Συµπ σιον», 204 a-c). H λέξι ρως µοιάζει ς ν περιγράφ η δι τ ν ναγραµµατισµ ν πακρι ς τ ν δι τητα τ ς ρο ς, τ ν «διαπορθµε ουσα» τ ν «µεταξ», τ ν συνδέουσα το ς θνητο ς µ το ς θεο ς. Oµως πρώτη προϋπ θεσι τ ς ξωτερικ ς διασυνδέσεως τ ν θνητ ν µ τ θάνατα ντα ε ναι χωρ ς µπ δια ε πλαστη κίνησι τ ν σω ρευµάτων το ε ναι µ τ ν διο του τ ν αυτ. E ναι σω ροή, τ σω κωλ τως ρέον. Eρως = σω + ρ(έω) σω ρο έγει Σωκράτης (Πλάτων, «Kρατ λος», 420 b): «T ν παλι καιρ νοµαζ ταν σ-ρος π τ ρ µα σρέω, γιατ µεταχειριζ µασταν τ ο ντ το ω τώρα µως νοµάστηκε ρως µ τ ν µετα ολ το ο σ ω». Eρως το αυτο σω ρ(οή) ε ναι τ θα µα το «γν θι» σα τ ν», τ ς σωθεν θείας κοινωνίας στ σωτερικ το ναο το θνητο ντος. H λε θερη σω ρ(ο ) δηµιουργε τ ς προϋποθέσεις τ ς άσεως το Eρωτος τ ν δ ο φ λων τ ς ιοτίµας. E ναι «τ κος ν τ καλ» (206b - 207), δι τι δηµιουργία δ ν συντελε ται νευ τ ς ξισορροπήσεως τ ν ντιρρ πων δυνάµεων κα παιτε τ ν σ τιµο συµµετοχ τ ν δ ο ρχ ν: ρρενος κα θήλειας. H πρ τυπη ρο τ ς σω λειτουργίας κάθε λλογου ντος α τιο χει τ ν ντίθεσι κα χι τ ν µοι τητα, γι ν πέλθη τ ποτέλεσµα τ ς ρµονίας ( Hράκλειτος, Aπ. 8, 51, 54, 67 κα Eµπδοκλ ς 17, 21, 32, 36). H ξωτερικ ρο µφανίζεται µ τ ν δε τερο ναγραµµατισµ : Eρως = ρέω + Σ. T σ µφωνο Σ, λέγει Σωκράτης («Kρατ λος», 427a), ε ναι στοιχε ο φυσητικ κα µιµε ται τ σείοµαι κα γενικ τ ν σεισµ ν. H παλινδροµικ κίνησις νων» (, τ. 242) τολµ ν προτείνω τ ν λοκλήρωση το νωτέρω ρθρου τ ς Aλτάνη, ς ξ ς: Προτείνει ( άσει το κειµένου) πτ να αθµο ς στ ν πορεία µέσ ω το Eρωτος πρ ς τ ν τελείωση. Παρατηρο µε, τι ο τέσσερις πρ τοι δηµιουργο ν µία πρώτη ν τητα, µία τετρακτ ν τοι: Σωµατικ κάλλος ν ς µ νο ρωµένου: «ν ς α τ ν σώµατος ρ ν» (210a) Σωµατικ κάλλος λων τ ν ρωµένων: «π ε δει... π π σι το ς σώµασι κάλλος» (210b). Ψυχικ κάλλος λων τ ν ρωµένων: «τ ν τα ς ψυχα ς κάλλος τιµιώτερον γήσασθαι» (210b). Kάλλος τ ν πράξεων λων τ ν ρωµένων: «τ πιτηδε µατα» (= τρ πος ζω ς) (210c). H Tετρακτ ς σαφ ς καθορίζει τ ς σχέσεις διδασκάλου ( ραστ ) κα µαθητ ( ρωµένου) στ πνευµατικ πίπεδο. H Aλτάνη ν συνεχεί α προτείνει

3 ΑΥΛΟΣ/246, Iο νιος το σεισµο πράγµατι µιµε ται τ ν µφίδροµη κίνησι το Eρωτος, προκειµένου δι τ ς ρο ς ν µετα ι άζ η τ προερχ µενα π το ς θεο ς ε ς το ς νθρώπους κα ε ς το ς νθρώπους τ προερχ µενα π το ς θεο ς δι τ ς ενάου παλινδροµικ ς κινήσεως (Σ) («Συµπ σιον» 202e - 203b). M τ ν λλαγ τονισµο λέξις Eρως = ( ρ + Σ) ναδεικν ει τ ν δε τερη δι τητα το Eρωτος, φ σον τ ρ ε ναι µέλλον το ρήµατος λέγω. O Eρως ε ς λα τ πίπεδα τ ς δράσεώς του διακρίνεται δι τ λέγειν του ( ρ ), τ πο ο δ ν ε ναι µον δροµος λλ µφίδροµος. ι τ ς παρουσίας το Σ καθίσταται συζήτησι διαλογική, φθάνουσα ε ς τ ν διαλεκτική, δι τι Eρως ε ναι φιλ σοφος, ε πε ιοτίµα (204a-204d). M τ ν ναγραµµατισµ περιγράφεται ο σία τ ς λέξεως, ποία ξηγε τ ν αυτ της, ε ρισκ µενη ε ς πλήρη ρµονικ σω/ ξω ροή. Eρως ε ναι ερ ς κάνα ος, π το ποίου ξυφαίνεται προοδευτικ διασ νδεσι τ ς νοήσεως το θνητο µ τ θάνατο δι το «διαπορθµε οντος», δια- µεσολα ητο Eρωτος. Aνευ Eρωτος δ ν πάρχει πικοινωνία µεταξ τ ν ντων τ ν τρι ν ασιλείων (Πλο τωνος, Ποσειδ νος κα ι ς II. Iλι ς O ) κα συνεπ ς δ ν θ πάρξ η κα δυνατ της ξελίξεως τ ν ντων ντ ς τ ς οράτου κα ρατ ς, νοητ ς κα α σθητ ς, ε ο σης κα ε γενοµένης δηµιουργίας. O µ θος Π ρου/πενίας το «Συµποσίου» τ ν κληρονοµικ ν διοτήτων τ ν θείων ντων µεταξ τ ν γενε ν κα τ ν τρι ν ασιλείων ε ναι γενικώτερα µία κ τ ν µεθ δων το ποσυµ ολισµο τ ν µ θων. Eπ τ ς ο σίας συνεπ ς κάτωθι ρώτησι το Σωκράτους πρ ς τ ν ποία παντ ιοτίµα: «ΣΩ: Πατέρα H νίχνευση κα λλους τρε ς να αθµο ς, σ νολον πτά. O Eλληνες πέφευγαν το ς µονο ς ριθµο ς (π.χ. 7, 9, 11...), ν π το ς ζυγο ς χρησιµοποιο σαν συνήθως τ τέσσερα (= τετρακτ ς = δ ο δυάδες). T πτ χρησιµοποιήθηκε µετ Xριστ ν σ λέξεις πως «πταήµερον» («Γένεσις») «πτάφωτος» («Π. ιαθήκη»), «πτασφράγιστον» («Aποκάλυψις»). Aντ τ ν τρι ν να αθµ ν προτείνω τ ν δε τερη τετρακτ ν: 1. T κάλλος το Hθους: «τ καλ µαθήµατα (= θη) κα το ς ν µοις καλ ν». 2. T κάλλος τ ς Tέχνης: «τ πολ πέλαγος (!) το κάλλους». 3. T κάλλος τ ς Eπιστήµης: «τ τ ν πιστηµ ν κάλλος». 4. T κάλλος τ ς Φιλοσοφίας: «...τίκτ η διανοήµατα ν φιλοσοφί α φθ ν ω»(!) («Συµπ σιον» 210a-d) H λη πορεία λοκληρώνεται µ τ ν πίγνωση, τ ν µεση γνώση πο ρχεται ξαφνικ σ ν κλαµψη, γνώση πέρα π τ ς λέξεις: «ο δ τ ς λ γος» (211

4 15934 ΑΥΛΟΣ/246, Iο νιος 2002 µητέρα ε πα τ τε γώ, ποίους χει Eρως; IO.: A τ, ε πε, ε ναι µία στορία κάπως µεγάλη, λλ θ σο τ ν διηγηθ. T ν καιρ λοιπ ν πο λθε ε ς τ ν κ σµο Aφροδίτη, ο θεο ε χαν τραπέζι µαζ µ το ς λλους κα µ τ ς Mήτιδος τ ν υ, τ ν Π ρο. Oταν πέφαγαν, λθε Πενία ν παιτήσ η, πως ταν φυσικ ε ς µία τ σο µεγάλη διασκέδασι στέκετο λοιπ ν κε πρ ς τ ν ε σοδο. O Π ρος τ τε, µεθυσµένος π τ νέκταρ (κρασ δ ν π ρχεν κ µη), ξ λθε ε ς το ι ς τ ν κ πο κα µ τ κεφάλι αρ πως ταν πεσε κα πεκοιµήθη. H Πενία τ τε µέσα ε ς τ ν πορία της συνέλα ε τ σχέδιο ν ποκτήσ η παιδ π τ ν Π ρο. Πηγαίνει λοιπ ν κα πλαγιάζει κοντά του τσι πέκτησε τ ν Eρωτα. Γι α τ τ λ γο γινε Eρως συνοδ ς κα πηρέτης τ ς Aφροδίτης, πειδ γεννήθη ε ς τ γενέθλιά της κα συγχρ νως πειδ µφ τως ε ν ρωτευµένος µ τ ρα ον, γιατ Aφροδίτη ε ναι ραία» (Συµπ. 203 b). Στ σχ λια το I. Συκουτρ (σ. 140, 203 ) ναφέρονται τ ξ ς: «περικοπ α τή, περίφηµος ε ς τ ν ρχαι τητα, νεφέρετο π τ ν ρητοροδιδασκάλων ς παράδειγµα ραίας κα φελο ς διηγήσεως (Θέων 2, σ. 66 κα Eρµογένης, Περ δε ν II 4, σ. 330 Rabe)». Mία προσεκτικ µελέτη τ ν νοµάτων τ ν θε ν κα τ ν συµ ολισµ ν τ ς µυθοπλασίας, ο πο οι καλ πτονται π τ ν «ραίαν κα φελ διήγησιν» το Πλάτωνος, θ δ νατο ν ναδείξ η στοιχε α, τ πο α να µ ν «ρα α», λλ κάθε λλο παρ «φελ διήγησιν» προτίθενται ν παρουσιάσουν. H λεπτοµερ ς νάλυσι το χώρου / χρ νου, διοτήτων τ ν θε ν κα τ ς θνητ ς (Πενίας), «µεταξ» τ ν δ ο Eρως, ο νέργειες κα τ πάθη, καθ ς κα µ κατονοµαζ µενα φαν στοιχε α θ οηθήσουν στ ν νίχνευσι τ ς σκέψεως το Πλάτωνος, γι ν γίν η κατανοητ τ «ξαίφνης» στ ν «µεταξ» κτου κα δ µου να αθµ ν τ ς ιοτίµας: c). O Σωκράτης συγκινητικ λλ ξεκάθαρα τ ν καθορίζει: «πρ ς τ τέλος δη ν (µ λις φθάσ η) τ ν ρωτικ ν, ξαίφνης τι θαυµαστ ν, τ ν φ σιν καλ ν». Tί θ δ ; «τ ε ν (καλ ν)... κα ντως ν ( ληθ ς)» («Φα δρος» 249 c). Kα ξεπερνιέται κα φιλοσοφία. «Θε ν ο δε ς φιλοσοφε, ο δ πιθυµε σοφ ς γενέσθαι ( στι γ ρ) ο δ ε τις λλος σοφ ς ο φιλοσοφε ( ταν γίν η σοφ ς). O δ α (= ξάλλου) ο µαθε ς φιλοσοφο σιν... το το γ ρ στι χαλεπ ν µαθία, τ µ ντα καλ ν κ γαθ ν δοκε ν α τ ε ναι καν ν (=ν νο- µίζ η τι ε ναι καν ς) «Συµπ σιον» 204 d). Eν λοιπ ν πρώτη τετρακτ ς φορ στ ς διαπροσωπικ ς σχέσεις, ξεπερασµένες πλέον, δε τερη ναφέρεται στ ν ναζήτηση «τρ που» ζω ς/σκέψης ( Hθος, Tέχνη, Eπιστήµη, Φιλοσοφία) ντίστοιχης τ ς πρώτης (Σ µα, Ψυχή, Πνε µα, Eπίγνωση). O καθε ς ς ξεκινήσ η π ποια «αθµίδα» πιθυµε, ρκε ν πιθυµ σφ δρα. Kων. Kαρµιράντζος Aρχιτέκτων EMΠ

5 ΑΥΛΟΣ/246, Iο νιος «H Aφροδίτη πιδένει τ ν τραυµατισµένο Eρωτα»: O περίφηµος πίνακας το Tιτσι νο. (Πινακοθήκη τ ς Bίλλας Mποργκέζε, Pώµη.)

6 15936 ΑΥΛΟΣ/246, Iο νιος X ρος: νάκτορα ι ς (µ κατονοµαζ µενα) κα κ πος νακτ ρων µ νθη (µ κατονοµαζ µενα). Xρ νος: γένεσις Aφροδίτης κα ταυτ χρονη σ λληψι το Eρωτος. Á. Oν µατα θε ν: M τις, Zε ς, Aφροδίτη κα Π ρος.. Oνοµα θνητ ς. Πενία. Â. O «µεταξ» θνητ ν κα θανάτων Eρως.. Eνέργειες κα πάθη: Συµπ σιο θε ν (µ κατονοµαζ µενο), παιτεία, µέθη κ νέκταρος ( χι ο νου), πνος, πι ουλή, σ λληψι Eρωτος. T νωτέρω ε ναι τ πρ ς νάπτυξι θέµατα, τ πο α θ δηγήσουν στ ν ποκάλυψι τ ς ψυχικ ς ια - χωρο - χρονικ ς µετουσιώσεως, πο ς κεραυν ς (το ι ς) νσκήπτει δι το «ξαίφνης». T «ξαίφνης» «κτ ς φαίνει». E ναι κεντροµ λος, κ τ ν ξω πρ ς τ σω κίνησι τ ς ψυχ ς. E ναι ο κτ ς το πυρ νος τ ς ψυχ ς πράξεις, ο πο ες κατ τ διάρκεια το ίου φέρουν στ σω τ ν συνειδητοποίησι το «ξαίφνης». E ναι τ φαιν µενο τ ς «ιαίας ξαγωγ ς κ το Σπηλαίου» τ ς «Πολιτείας». ν ε ναι µως δυνατ ν τ π µέρους ν διαχωρισθο ν ς πρ ς τ ν νωτέρω σειρά, δι τι λληλοεµπλέκονται µεταξ τους. H παγωγ κα ν συνεχεί α συναγωγ τ ν στοιχείων τ ς µυθοπλασίας το Πλάτωνος (µεθοδολογία στ ν «Φα δρο» 265 D, 266 B κα 270 D) θ πιτρέψ η τ ν προσέγγιση το δ µου να αθµο το «ξαίφνης». X ρος, Aνάκτορα κα K πος ι ς οιά συµ ολικ σηµασία τ ν ρρήτων νακτ ρων κα ποιά το Kήπου το ι ς; α. T ρρητα νάκτορα το ι ς ε ναι ρατος, θε ος διάκοσµος. T νάκτορα το ι ς, κατ ξοχ ν µέγας ρωτικ ς χ ρος, ε ναι µ κατανοµαζ µενος µέγιστος νοητικ ς ρίζων, ς πρ ς τ ν περιγραφ το θείου κ σµου το «Φαίδωνος» (111c): «...κα πάντα τ τοια τα (α σθήσεις κα ψυχικ ς δυνάµεις τ ν θε ν) πέχουν π µ ς κατ τ ν α τ ν π στασι, κατ τ ν ποία ρ πέχει π το δατος κα α θ ρ π το έρος ν σχέσει πρ ς τ ν καθαρ τητα. Kα ε αίως χουν κα κε (ε ς τ ν α θέρα) δάση ερ τ ν θε ν κα ναο ς, στο ς ποίους πράγµατι κατοικο ν ο θεοί..». Aρα φυσικ ε ναι στ ν α θέρα, τ ν α θοντα ξ ρωτος (α θήρ, γεν. α θ + ρος α θω = λάµπω), ν κα δ ν κατονοµάζωνται, ν ε ρίσκωνται τ νάκτορα το ι ς. Eξυπακο εται, τι, φ σον χουν ξοδο, περιφρουρο νται δι τ ν τοίχων. ν γίνεται λ γος περ ε σ δου, στε ε ναι γνωστο ν ε σοδος κα ξοδος γίνωνται π τ ν δια θ ρα πάρχ η λλη γι τ ν ε σοδο. Στ νάκτορα ο θεο ε ωχο νται τ ν µέρα τ ς γεννήσεως τ ς Aφροδίτης, κ ρης το µεγίστου τ ν θε ν, το ι ς. Aπρ σιτο τ θε ο γι τ ν νθρώπινη ψυχή, ποία δι τ ς λληγορίας προσπαθε ν κατανοήσ η κα δι τ ς περ- άσεως ν νέλθ η στ ν α θέρα δι το ρωτος. T ν δια στιγµ τ ς γεννήσεως τ ς Aφροδίτης ντ ς το θείου διακ σµου, κτ ς ε ς τ ν κ πον συλλαµ άνεται Eρως... O α θερο άµων ( πίθετο το ι ς), «νειροπαρµένος» α θει, λά-

7 ΑΥΛΟΣ/246, Iο νιος «Eρως πτάµενος». Eρυθρ µορφη ττικ κ λιξ. (Mουσε ο Σί ικο, Φλωρεντία.) µπει ξ ρωτος ε ς τ α θερικ ν διάστηµα, ταν µετ π πίπονες προσπάθειες καταφέρ η ν νέλθ η κα ν φθάσ η στ θ ρα τ ν νακτ ρων. H συµ ολικ σηµασία το «Kήπου» O «K ποι το ι ς» ναφέρονται κα π τ ν Σοφοκλ (Fr. 297). Πρ κειται µως περ ποιητικ ς κφράσεως κα χι περ θρησκευτικ ς δοξασίας. Στ ν Πλάτωνα µως K πος σηµειοδοτε τ ν ο σία το µ θου δι τι πιλογ το χώρου τ ς συλλήψεως το Eρωτος ντοπίζεται χι στ Aνάκτορα (θεϊκ ς κ σµος) ο τε στ ν K πο (α σθητ ς κ σµος), λλ συγκερασµένος στ ν χ ρο τ ν «µεταξ», δηλαδ στ ν περιοχ ε σ δου που στέκεται Πενία. Aπ τ σηµε ο α τ γίνεται ξοδος το Π ρου κ τ ν νακτ ρων. Συνεπ ς κα πρ ξι τ ς συλλήψεως, πο θ πιτελεσθ στ ν «µεταξ» χ ρο, θ ε ναι δηµιουργία ντος πο ε ρίσκεται «µεταξ». O α τοσυνείδητος θνητ ς τείνει «µετ µανίας» πρ ς τ θε ο, ταν συλλά η τ ν ο σία το θείου Eρωτος. Στ «µεταξ» συναντ νται ο θνητο µ το ς θανάτους. O συµ ολισµ ς το Kήπου χει κα δε τερη ρµηνεία, ταν λά ουµε π ψιν τι σ κάθε κ πο (π σο µ λλον στ ν K πο το ι ς) καλλιεργο νται µ γν σι κα πιµέλεια τ ν κατάλληλη

8 15938 ΑΥΛΟΣ/246, Iο νιος 2002 ποχ τ πιλεγµένα γι τ ν ραι τητά τους νθη. O φυσικ ς, ρατ ς κ σµος ε ναι να κ σµηµα, νας πραγµατικ ς ραι τατος κ πος. M π σο θαυµασµ κα χάρι κφράζεται Πλάτων, ταν περιγράφ η τ ν α σθητ κ σµο τ ς λης δι τ ς λληλορίας το Kήπου το ι ς! O α σθητ ς κ σµος δ ν πο ι άζεται, δ ν ποτιµ ται, δ ν καταστέλλεται, δι τι ε ναι K πος ι ς. O Zε ς, «µακάρων τε θε ν πατ ρ δ κα νδρ ν» ( Oρφικ ς Yµνος ι ς, στ. 12), κυ ερνήτης το νο κα τ ς νοηµοσ νης, µοιος µ τ ν µέγιστο τ ν κηπουρ ν, φυτε ει τ νοητικ νθη ε ς τ ν κ πο (κ σµο) τ ν θνητ ν ντων, προκειµένου κατ τ ν νθοφορία ν διαλάµψ η τ ν κατάλληλη ποχ τ φ ς ε ς «τ τ ς ψυχ ς µµα». H ε ωδία τ ν νθέων, διασκορπιζ µενη σ λ κληρο τ ν νοητικ χ ρο το θνητο, προετοιµάζει ργ κα σταθερ τ ν θεία πανδαισία τ ς διικ ς πιστήµης δι τ ς νοηµοσ νης. Aπαιτε ται πρ το το συνεχ ς θεωρητικ κα πρακτικ ξάσκησι τ ν ξι πρώτων να αθµ ν µέχρι κα τ ν δοµο τ ς ιοτίµας. H κκίνησι το «ταίρου» π τ ν πρ το να αθµ µ τ ν νθοφορία το κήπου το α σθητο κ σµου, τ κάλλος το ν ς σώµατος το πρώτου να αθµο κα ν συνεχεί α τ ν πολλ ν σωµάτων το 2ου να αθµο θ νεργοποιήσ η τ ς δυνατ τητες, τ ς µέλλουσες ν κδηλωθο ν στο ς π µενους (τρίτο, τέταρτο κα πέµπτο) να αθµο ς δι το «ξαίφνης» τ ς νοράσεως το κτου πρ ς τ ν δο- µο να αθµ. Γιατί λέξι νθος χει α τ τ δυναµική; T νθος στρεφ µενο πρ ς τ νω θε ται τ ν λιο, το ποίου πορροφ τ ς φωτειν ς κτ νες κα τ ς µετουσιώνει σ πανδαισία χρωµάτων, γονιµοποιητικ τέχνασµα ρωτος το φυτικο κ σµου γι τ ν ναπαραγωγικ λειτουργία το φυτικο ασιλείου στ ν α σθητ κ σµο. Kαθ µοίωσι θ πρέπει ν λειτουργήσ η κα νο ς το λλ γου ντος, φ σον στ νοητ πεδίο τ νθος µετατονίζεται ε ς να ς θ(ε ν). Aµφ τερα, νάκτορα κα κ πος, συνεπ ς νήκουν στ ν Z να / ία. ( Oρφικο Yµνοι ι ς, XV, 3-6, XIX, LXXIII κα Corpus Orphicorum, Pαψ ωδία K, 168). Tαυτ χρονη γέννησι Aφροδίτης κα σ λληψι Eρωτος το χρ νου γι τ ν ορτ στ νάκτορα ε ναι µέρα τ ς γεννήσεως τ ς θε ς το πολ του κάλλους, τ ς Aφροδίτης. H θε χει γονε ς τ ν π λυτο νο το ι ς κα τ ς ιώνης, δι τι ο γονε ς τ ς Aφροδίτης προέρχονται π τ ν α τ ρίζα, τ ν ρίζα ι-. «H δ τρίτη Aφρο- H πιλογ δίτη το το ι ς κα τ ς ιώνης κα α τ ν λα εν Hφαιστος γυνα κα του» ( Aθ. Σταγειρίτης, τ µος A, σ. 350). H ρίζα ι- στ ν µατα το ζε γους ι ς / ιώνης δίδει σ µφ τερα τ φ λα ( ρρεν κα θ λυ) τ ν διαίτερη, λλ σ τι- µη νοητικ καν τητα. H κδήλωσι τ ς νοήσεως τ ν γονέων ( ι- ς κα ι-ώνης) καθίσταται ν νεργεί α στ νο τ ν λλ γων ντων δι τ ς γενέσεως τ ς νέας δι τητος: το πολ του κάλλους, τ πο ο ποτελε τ κοιν χαρακτηριστικ τ ς νοηµοσ νης κα τ ν δ ο γονέων. Παρ ν στ νάκτορα κατ τ ν χωροχρονικ στιγµ τ ς γενέσεως το πολ του κάλλους ε ναι Π ρος, υ ς τ ς Mήτιος κα σως κα το ι ς. Tο το δ ν να-

9 ΑΥΛΟΣ/246, Iο νιος φέρεται στ µυθολογία το Πλάτωνος, προκ πτει µως συµπερασµατικ ς, φ σον M τις π ρξεν πρώτη σ ζυγος το ι ς, κα µετ τ ν σ λληψι τ ς Aθην ς Zε ς κατέπιε τ ν M τι. Aξιοπρ σεκτο ε ναι τ γεγον ς, τι κτ ς τ ν νοµάτων τ ς Mήτιος, το Π ρου, τ ς Aφροδίτης κα το ι ς λλο νο- µα θε τητος δ ν ναφέρεται. ο ζε γη M τις Zε ς κα Π ρος Aφροδίτη δηµιουργο ν τ ν τέλεια ξισορρ πησι τ ν ντιρρ πων δυνάµεων. H ο κονοµία τ ς φανο ς τετρακτ ος ε ναι ξιοθα µαστη. T κοµ ικ κα προεξάρχον σηµε ο το µ θου ε ναι χωροχρονικ στιγµ τ ς ταυτ χρονης γένεσης το πολ του Kάλλους µ τ σ λληψι το Eρωτος. O ψυχισµ ς το ντος πο συλλαµ άνει τ ν ψιστη ερουργία γενέσεως καλλον ς/συλλήψεως Eρωτος στ Aδυτο το E ναι του µυε ται στ Mέγα Eρωτικ Mυστήριο: ντιλαµ άνεται τ µυστηριακ «ξαίφνης» το Πλάτωνος: «Mο ρα ο ν κα E λείθυια Kαλλονή στι τ γενέσει» (210e) [ Ως Mο ρα λοιπ ν κα E λείθυια πιστατε τ ν γένεσι το Eρωτος Kαλλονή «Συµπ σιον» 206d]. Aργ τερα, ταν γεννηθ Eρως θ παρίσταται Aφροδίτη, δι τι προηγε ται θέα/θε το Kάλλους κα πεται Eρως. O πρ τος να αθµ ς θέτει ς προϋπ θεσι τ ρατ, φυσικ κάλλος µ νο γι τ ν ρχ τ ς ξελικτικ ς διαδικασίας κα α τ π α στηρ ς προϋποθέσεις («Φα δρος» 250 D C). Aδ νατη καταν ησι τ ν πτ να αθµ ν τ ς ιοτίµας νευ τ ς νωτέρω συνειδητοποιήσεως, τ ς ποίας τ άθρο χει στηθ π τ ς ιικ ς προελε σεως κα τ ν δ ο γονέων τ ς Aφροδίτης, τ άθρο τ ς ι- πολικ ς φ σεως τ ς νοήσεως (κοιν ρίζα ι- τ ν γονέων το Aπολ του Kάλλους). H ρίζα «δι» λλωστε µφανίζεται στ ν τρίτη συλλα το ν µατ ς της: Aφρο-δί-τη. Eρως: σ λληψι το τέκνου κ τ ν γονέων Πενίας κα Π ρου ε ναι «µεταξ» κατάστασι τ ς θνητ ς Πενίας κα το θανάτου Π ρου. E ναι συνδετικ ς λ γος µεταξ τ ν δ ο κ σµων, θνητ ν κα θανάτων. E ναι κατάστασι το «δαίµονος», το «δαήµονος», το φρονίµου κατ τ ν Σωκράτη («Kρατ λος», 398c), στ ν χ ρο τ ν «µεταξ», που α τ ς δεσπ ζει. Συνεπ ς διαµεσολα ητ ς «δαήµων» (φρ νιµος) Eρως κα ο τέσσερεις δι τητες το ι ς, ς δη νεπτ χθησαν (τ ς Mήτιος, το Π ρου κα τ ς Aφροδίτης) κα ς ν συνεχεί α θ ναπτυχθο ν διεξοδικ ς, ε ναι ναγκα ες γι τ ν ιωµατικ κα νοητικ καταν ησι τ ς κλίµακος µέχρι το δ µου να αθµο. Aλτάνη Bι λιογραφία Πλάτωνος, «Συµπ σιον», µετάφρασις I. Συκουτρ, κδ. Kολλάρος 1949 το δίου: «Φα δρος», «Kρατ λος», «Λάχης», «Mένων», «Φαίδων», «Θεαίτητος», «Φίλη ος», κδ. Πάπυρος. «Mέγα Λεξικ ν Oλης τ ς Eλληνικ ς Γλώσσης»,. ηµητράκου. «Oµηρικο Yµνοι», κδ. Eστία 1997 Aνδρέας Λεντάκης, «O ρωτας στ ν Aρχαία Eλλάδα», κδ. Kαστανιώτης Aλτάνη, «Aρρητοι Λ γοι, Eπίδαυρος, Θ λου Aποκάλυψις», κδ. Iδεοθέατρον 1999.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας.

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. Πικρ α σθηση O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. ιερωτηθήκατε ποτ ποιά ε ναι α τία; Στ ρώτηµα α τ φυσικ µπορο ν ν παντήσουν γκυρα ο ρµοδιώτεροι

Διαβάστε περισσότερα

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους Πληθώρα ρχαίων κα νεωτέρων µαρτυρι ν κα στορικ ν στοιχείων «Eµε ς ο Παλαιστίνιοι καταγ µαστε π τ ν Kρήτη. Φ γαµε π τ ν Kρήτη κα πήγαµε στ ν Παλαιστίνη. Ξαναγυρίσαµε στ ν Kρήτη κα ξαναφ γαµε π τ ν Kρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO Πρ εδρος : Nικ λαος Mέρτζος Aντιπρ εδρος : Xαράλαµπος Παπαστάθης Γεν. Γραµµατε ς : Tερέζα Πεντζοπο λου-bαλαλά Tαµίας : Θε δωρος αρδαβέσης Έφορος Bιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Πρακτικά Διεθνο ς Συνεδρίου «Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Στέφανος Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

πρόσωπο ε σαγωγικ κείµενα γι τ ηµήτριος Γερούκαλης ΑΝΤΙΦΩΝΟ σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας

πρόσωπο ε σαγωγικ κείµενα γι τ ηµήτριος Γερούκαλης ΑΝΤΙΦΩΝΟ σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας ηµήτριος Γερούκαλης ε σαγωγικ κείµενα γι τ πρόσωπο σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας πιµέλεια, ε σαγωγή: Σωτήρης Μητραλέξης ΑΝΤΙΦΩΝΟ 2 ε σαγωγικ κείµενα γι τ πρόσωπο σ µι προβληµατικ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Eν Aθήναις το ς πα δας μετ πιμελείας διδάσκουσι κα νουθετο σι. Πρ τον μ ν κα τροφ ς κα μήτηρ κα παιδαγωγ ς κα α τ ς πατ ρ πιμελο νται πως έλτιστος

Διαβάστε περισσότερα

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 273 16 Μαρτίου 2010 Τά κατά συνθήκη δηµοσιογραφική νηµέρωση καί παράλληλη δηµοσιογραφική προ βληµατική

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα,

APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα, APXAIA ΘEATPA το Λογοτέχνου Περσέως Aθηναίου Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα, σων το λάχιστον διασώζονται κ µα. T ε ρ τατο γεωγραφικ φάσµα, πο καλ πτουν τ θέατρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B:

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B: ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ A. πª Ωστε προσήκει το τους ε δαιμονεστάτους γε σθαι, ο τινες π ρ μεγίστων κα καλλίστων κινδυνε σαντες ο τω τ ν ίον τελε τησαν, ο κ πιτρέψαντες περ α τ ν τ τ χ η ο δ ναμείναντες

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν.

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. MHN A PI IO EXøN HMEPA 3 0 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. Μαρίας τ ς Α γυπτίας, σίας. Μακαρίου σίου ( Εθνική Εορτή). Τ Μ. Τετάρτ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

A. EI E O ΘEOΣ OTI OΛA OΣA HMIOYP-

A. EI E O ΘEOΣ OTI OΛA OΣA HMIOYP- 13 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ Η ΟΡΘΟ ΟΞΙΑ ΑΠΟ ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΗ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να γνωρίσετε τη θέση της Ορθοδοξίας για την λη. ñ Να συνειδητοποιήσετε τι η Εκκλησία µας προσφέρει τη δυνατ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ 20 ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να γνωρίσετε τι είναι η Βιοηθική, ποιοι οι άξονές της και πο ια προ λήµατα προκ πτουν απ την εφαρµογή των επιτευγµάτων της

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #5 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Παιγνιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-445-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔ Û ÁÁÚ Ê

ISBN 960-431-445-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 4 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔ Û ÁÁÚ Ê ISBN 960-431-445-9 Copyright:. Πασχαλίδη, Eκδ σεις Zήτη, Aπρίλιος 1998, Θεσσαλονίκη H κατά οποιονδήποτε τρ πο και µέσο αναπαραγωγή, δηµοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA

XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA 248 EKK H IA Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 Iδρυµα Bυζαντιν ς Mουσικολογίας ΘEΩPIA KAI ΠPAΞH THΣ ΨA ΛTIKHΣ TEXNHΣ A ΠANEΛΛHNIO ΣYNE PIO ( Aθήνα, 3-5 Nοεµβρίου 2000) XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA Τ Ιδρυµα Βυζαντιν ς Μουσικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΣ ΟΥΚΑΣ, στορ α ν α χµαλ του (απόσπασµα)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994)

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) «ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) -Α- ταν στ ς πτ παρ ε κοσι πέντε τ πρω τ ς ευτέρας 12ης εκεµβρίου 1994, στ Πανεπιστηµιακ Νοσοκοµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI H ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN

O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI H ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN 8 H O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να συνειδητοποιήσετε τι ο Χριστιανισµ ς δεν είναι µια νο η- σιαρχική γνώση αλλά ένα προσωπικ ίωµα, µια

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #4 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Του Εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα