πολιορκηθεῖσα ἀλλ ὰ τ ὸ ἥμισυ αὐτῆς ἑκουσίως παρεδόθη εἰς τὸν πορθητὴν μετ ὰ συμφωνιῶ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πολιορκηθεῖσα ἀλλ ὰ τ ὸ ἥμισυ αὐτῆς ἑκουσίως παρεδόθη εἰς τὸν πορθητὴν μετ ὰ συμφωνιῶ"

Transcript

1 Ποι ὰ δ ὲ εἶαι ἡ ἀληθὴ σχέση Πατριαρχείου κα ὶ Τουρκία; Θ ὰ παρουσιάσω ἐδ ῶ μία φωτοτυπία τῆ * Ἐκκλησιαστικῆ Ἀλήθεια* το ῦ ἐπισήμου περιοδικο ῦ ποὺ ἐξεδίδετο ἀπ ὸ τ ὸ Οἰκουμεικ ὸ Πατριαρχεῖο ἀπ ὸ τὴ πρώτη (1η) Ὀκτωβρίου το ῦ 1880 μέχρι τ ὸ 1923, ὰ διαβάσετε μαζί μου πὼ ἡ *Μητέρα Ἐκκλησία* τῆ Ἑλλάδο ἐξέφραζε ἐπ ὶ πατὸ τὶ θέσει τη. Στ ὸ πρῶτο τεῦχο * Ἐκκλησιαστικ ὴ Ἀλήθεια* καταγράφεται ἡ πληροφορία, ὅτι ἡ Κωστατιούπολη παραδόθηκε ὕστερα ἀπ ὸ συμφωία (το ῦ κλήρου) μ ὲ τοὺ Τούρκου. Στ ὸ τεῦχο αὐτ ὸ, 1η Ὀκτωβρίου 1880, στὴ στήλη: *Μημείω Γραπτῶ Περισυαγωγ ὴ (Δωρητήριο το ῦ Οἰκουμεικο ῦ Πατριάρχου Ἱερεμίου τοῦ Ἃ 1539)*, ἀαφέρεται ἐπίση ὅτι ἐπ ὶ πατριαρχία το ῦ Ἰωακεὶμ το ῦ Γ ἐδόθη ἐτολ ὴ ὰ γίει συγκέτρωση τῶ ἱστορικῶ γραπτῶ στοιχείω τῶ μετ ὰ τὴ ἅλωση τῆ Πόλεω. Κατ ὰ τὴ μελέτη αὐτῶ τῶ συγκετρωθέτω στοιχείω, βρέθηκε κι ἕα Δωρητήριο* τοῦ Πατριάρχη Ἱερεμία το ῦ Ἃ πρὸ τ ὸ Οἰκουμεικ ὸ Πατριαρχεῖο, μ ὲ τ ὸ ὁποῖο δώριζε τὴ ἰ διόκτητη κατοικία του σ ὲ αὐτ ὸ. Σημειώει ἡ * Ἐκκλησιαστικ ὴ Ἀλήθεια* τοῦτο : * Ἐπ ὶ πατριαρχεία το ῦ Ἱερεμίου το ῦ Ἃ κλύδω δειὸ ἐξηγέρθη κατ ὰ τῆ Ἐκκλησία Χριστο ῦ, ἀπειληθείση ὰ ἀπορφαισθήτωμ ἀ πομειάτω εὐκτηρίω τη ἔτει δωδεκάτω τῆ Βασιλεία το ῦ Σουλτᾶ Σουλεϊμάου Ἃ το ῦ Κοαου ῆ, τοῦ Μεγαλοπρεποῦ ἐπωυμουμέου...κα ὶ προστησάμεο ( ὁ Ἱερεμία) δύο Μωαμεθαοὺ ἡ λικία ἐτῶ 102, καταθέσατα ἐόρκω ὅτι ἅπασα ἡ Κωστατιούπολι δὲ ἐ γέετο δορυάλωτο καίτοι πολιορκηθεῖσα ἀλλ ὰ τ ὸ ἥμισυ αὐτῆ ἑκουσίω παρεδόθη εἰ τὸ πορθητὴ μετ ὰ συμφωιῶ, ἔλαβε δικαστικὴ ἀπόφασι, ἒφ ἢ ὁ Σουλτᾶ Σουλεϊμάη ἐξέδωσε διάταγμα, διακελεῦο ὰ τηρηθῶσι ἀέπαφοι, α ἳ τῶ χριστιαῶ ἐ Κωστατιουπόλει ἐκκλησίαι*. Ἀτταβύριο * Ἑκουσίω* λοιπὸ τ ὸ Πατριαρχεῖο μᾶ παρέδωσε *τ ὸ ἥμισύ τη Κωστατιουπόλεω* στ ὸ τότε Τουρκικ ὸ κράτο, ὅπω τ ὸ ἴδιο ἐπίσημα ὁμολογε ῖ κα ὶ καυχᾶται. Ἑκουσίω λοιπὸ τ ὸ Πατριαρχεῖο μᾶ, παρέδωσε τὴ Ἑλλάδα στὸ Τοῦρκο κατακτητ ὴ κα ὶ σχεδὸ ἀφαίστηκα ο ἱ Ἕλληε κα ὶ τ ὸ ἔθο ἀπ ὸ τὸ ζυγ ὸ. Φωτοτυπία το ῦ ἐπισήμου ἀπορρήτου ἐγγράφου - τοκουμέτου το ῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶ τη Ἑλλάδο πρὸ τ ὸ Γεικ ὸ Προξεεῖο Κωστατιουπόλεω.

2 Ἡ βαρβαρότη τῆ Σύγχροη - δῆθε ἑλληικῆ γλώσση - τη Ψευδ ὸ - διαλέκτου Γλωσσικ ὸ Πραξικόπημα - ἡ έα Ἅλωση το ῦ Ἑλληισμο ῦ. Ἡ ἐγκαθίδρυση το ῦ μοοτοικο ῦ - αὐτ ὸ τ ὸ γλωσσικ ὸ πραξικόπημα - εἶαι τ ὸ πρῶτο βῆμα πρὸ τὸ ἐκλατιισμ ὸ τῆ Ἑλληικῆ Γλώσσα. Αὐτ ὴ ἡ έο - δημοτικ ὴ κακοφωία - ἔκτρωμα - ἔκφραση ἐκπεσμο ῦ ἀποτελε ῖ τ ὸ κύριο μέσο γι ὰ τὴ πολιτιστικ ὴ κα ὶ πολιτισμικ ὴ ἰσοπέδωση κα ὶ τ ὸ στραγγαλιστικ ὸ ἔλεγχο τῶ συλλογικῶ μημῶ τοῦ κοιωικο ῦ σώματο ὅπου διακυβεύεται τ ὸ οεῖ κα ὶ τ ὸ σκέπτεσθαι Αὐτ ὴ ἡ βάαυσο μετατόπιση το ῦ τοισμο ῦ τῶ λέξεω - παρατοισμὸ - ἀποσκοπε ῖ εἰ τὴ ἐκρίζωση τῆ Ἑλληικῆ Γλώσσα - τ ὸ μόο ἀκέραιο λείψαο το ῦ κατεστραμμέου Ἑλληικοῦ Πολιτισμο ῦ - ἀποσκοπε ῖ στὴ τελικ ὴ ἐκρίζωση τῆ Ἑλληικῆ Καρδιᾶ. Ἰδο ὺ λοιπὸ ὁ κίδυο τῆ έα ἁλώσεω το ῦ Ἑλληισμο ῦ, -γλωσσικ ὴ ἀφασία, παραλυτικ ὴ ἀποβλάκωση. Ἡ ἐ πιβαλλόμεη δυσδιάλεκτο μοοτοικ ὴ δὲ εἶαι οὔτε δημοτικ ὴ, οὔτε καθαρεύουσα - εἶαι ψευδ ὸ - γλώσσα -

3 κρατικ ὸ ἐργαλεῖο γι ὰ τὴ ἀλλοίωση τῆ Ἑλληικῆ ταυτότητα κα ὶ τὴ ἔταξη τῆ Ἑλλάδα μα στὸ διεθ ῆ θεαματικ ὸ κατακερματισμ ὸ κα ὶ τὴ ἔταξη τῶ Ἑλλήω στ ὸ *Οἰκουμεικ ὸ Ματρί*. Εἶαι ἐπιτακτικ ὴ βιωματικ ὴ ἀάγκη ὰ *πολεμήσουμε* αὐτὴ τὴ ἐπιβαλλόμεη γλωσσικ ὴ οητικὴ άρκωση. Ἂ θυμόμαστε ὅτι ἡ γλώσσα εἶαι τρόπο ἐκαλύψεω τῆ Ἀλήθεια τῆ ἀαδύσεω ἐκ τῆ λήθη. Εἶαι ζωοδόχο πηγ ὴ πρὸ ἀφουγκρασμ ὸ το ῦ *Εἶαι*. Ἂ περιοριστε ῖ ἡ Ἑλληικ ὴ Γλώσσα δεσμεύεται ὁ Ἑλληικὸ Λόγο. Ὅτα δ ὲ περιορίζεται ὁ Ἑλληικὸ Λόγο ποιὲ εἶαι ο ἱ συέπειε; Βλέπουμε τὴ φαερ ὴ πρόοδο τῶ θετικῶ ἐπιστημῶ ἰδίω στὶ ἐφαρμογὲ τῶ, πο ὺ θάμπωσα τοὺ ἀθρώπου, ἀλλ ὰ ἐπίση βλέπουμε τὴ ἐγκατάλειψη, ὑπ ὸ τῶ κυβερήσεω τῶ λαῶ τῶ ἀθρωπιστικῶ κλασσικῶ ( Ἑλληικ ὴ Γραμματεία) σπουδῶ. Δηλαδ ὴ ἔχουμε θαύματα τεχολογία ἀπ ὸ τὴ μία μερι ὰ κα ὶ ἔλλειψη σταθερῶ ἀξιῶ ἀπ ὸ τὴ ἄ λλη. Ο ἱ ἄθρωποι τῆ σημεριῆ ἐποχῆ εἶαι πολιτισμέοι κα ὶ ἀπολίτιστοι ταυτοχρόω. Αὐτ ὸ τὸ παράλογο συμβαίει ἐπειδ ὴ ὁ Ἑλληικὸ λόγο περιορίστηκε εἰ τὸ ἐπιστημοικ ὸ χῶ ρο. Βλέπουμε ἄλογε δηλαδ ὴ παραστρατήματα λογικ ὰ ὰ κυριαρχοῦ στὸ χῶρο τῆ ἠθικῆ κα ὶ τῆ κοιωικῆ ζωῆ τῶ λαῶ σήμερα. Βλέπουμε ὠμ ὸ ὑλισμ ὸ κα ὶ ἀγωστικισμ ὸ ἀπ ὸ τῶ ὁ ποίω τη παρουσία τρέφεται ὁ μηδεισμὸ. Πρέπει λοιπὸ ὰ δοθε ῖ τ ὸ πρέπο βάρο στὴ μελέτη τῶ μοαδικῶ, τῶ Ἑλληικῶ κλασσικῶ ἀθρωπιστικῶ ἔργω, ὥστε ὰ ἀθήσει κα ὶ πάλι ἡ ἠθικ ὴ κα ὶ ὰ ἐπαέλθου στὴ γ ῆ *ΛΕΥΚΟΙΣΙΝ ΦΑΡΕΣΣΙ ΑΙΔΩΣ ΚΑΙ ΝΕΜΕΣΙΣ*, ὥστε ὰ παύσου πι ὰ *ΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙ ΑΛΓΕΑ ΛΙΓΡΑ* ὅπω μᾶ λέει ὁ Ἡσίοδο, πο ὺ προκαλοῦ τὴ καταβύθιση τῆ ψυχῆ στὸ βόρβορο τῶ διαστροφῶ. Εἶαι ἐγκληματικ ὴ ἡ παράλειψη ἀρχαίω Ἑλληικῶ κειμέω τῶ ἀρχαίω Ἑλλήω. Μ ὰ ἐ πίση τ ὸ ἴδιο πρέπει ὰ θεωρεῖται κα ὶ κα ὶ ἡ παράλειψη τόω στὴ Νέα Ἑλληικ ὴ Γραφ ὴ. Μέσα στ ὰ βιβλία τῆ σημεριῆ ἐποχῆ δὲ ὑπάρχου πρότυπα οὔτε ἰδαικ ὰ. Εἰ τὴ Ἑλλάδα, ἡ ἐκπαίδευση ἀτ ὶ ὰ οἰκοδομε ῖ, γκρεμίζει. Ὁ Λόγο δὲ εἶαι ἁπλῶ ἡ Ἀττικὴ ἀρχαία γλώσσα αὐτ ὴ πο ὺ χρησιμοποιήθηκε ὅπω! ὅπω! γι ὰ τὴ γραφ ὴ τῶ ἐβραιοχριστιαικῶ κειμέω, τ ὰ ὁποία ἀτικατέστησα τὴ διδαχ ὴ τῆ ἀρχαία Ἑλληικῆ Γραμματεία στὴ πατρίδα. Ὁ Λόγο εἶαι ἡ Ἀρχαία Ἑλληικ ὴ Γλώσσα ὅπω αὐτ ὴ ἀαπτύχθηκε κα ὶ τελειοποιήθηκε γι ὰ τὴ γραφ ὴ τῆ ἀρχαία Ἑλληικῆ Γραμματεία. Αὐτ ὴ κα ὶ μόο αὐτ ὴ ἡ Γλώσσα, ἡ ζωτικ ὴ παάρχαια πηγ ὴ, μπορε ῖ ὰ ξεδιψάσει τὴ ἀθρώπιη ψυχ ὴ κα ὶ τὴ ἀθρώπιη διάοια. Κα ὶ σ ὲ ποι ὰ κατάσταση ὁδηγεῖται ἡ Πατρίδα μα, ἡ μακρι ὴ μητέρα Ἑλλάδα, ρόδο ἀ μάρατο, ἀφο ῦ ἐκε ῖ πι ὰ δὲ διδάσκεται ἡ * Ἑλληικ ὴ Παιδεία*; Ἡ σημερι ὴ κατάσταση στὴ Πατρίδα εἶαι τραγικ ὴ. Κα ὶ αὐτ ὸ διότι ἡ Ἐ παάσταση του1821 προδόθηκε, γιατί τ ὸ ὄειρο τῶ διαφωτιστῶ καταπατήθηκε, γιατί μετ ὰ τὴ τυπικ ὴ πιὰ ἀπελευθέρωση τῆ Ἑλλάδα, ἡ Ἑλλάδα δὲ εἶαι τῶ Ἑλλήω, δὲ εἶαι ἐλεύθερη. Οὐ δέποτε ἦτα ἐλεύθερη. Τ ὸ σημερι ὸ δῆθε * Ἑλληικ ὸ* κρατίδιο οὐδέποτε ἀέπτυξε κάποιο ἐ πίπεδο δημόσια ἐκπαίδευση πο ὺ θ ὰ ἅρμοζε στὴ ἱστορία τῆ Ἑλλάδα, πο ὺ θ ὰ συέδεε τὴ προγοικὴ κληροομι ὰ μ ὲ τοὺ έου Ἕλληε. Ἡ κυρίαρχη ἐκκλησιαστικ ὴ ἢ μᾶλλο ἑλληοχριστιαικ ὴ ψευδοϊδεολογία κα ὶ ο ἱ παίσχυροι ἐκφραστὲ τῆ (κράτο - ἐκκλησία) ἀποτελοῦ τὸ ὁδοστρωτήρα, ὅπου πάτησα κα ὶ ἔλιωσα τὶ φωὲ ὅλω ὅσω τόλμησα ὰ ζητήσου *Παιδεία Ἑλληικ ὴ* ἀπ ὸ τ ὰ χρόια τη Ἐθοεγερσία ἕ ω σήμερα.

4 Ἡ σημερι ὴ ὁλοκληρωτικ ὴ ἐξαθλίωση τῆ *Ρωμαϊκῆ*, σημειώω! ὄχι! Ἑλληικῆ, ἐ κπαίδευση εἶαι ἀπογοητευτικ ὰ ἐπικίδυη. Κα ὶ προσέξτε παρακαλ ῶ! Ο ἱ έε γειὲ τῶ Ἑλλήω ὑφίσταται ἕα ἰδιότυπο κα ὶ σκληρ ὸ ἐκβιασμό!: Ὅποιο ἐπιθυμε ῖ ὰ μορφωθε ῖ ἢ ὰ σπουδάσει δὲ ἔχει θέση στὴ Ἑλλάδα, πρέπει ὰ μετααστεύσει. Κα ὶ ἂ ἐπιθυμεῖ ὰ σταδιοδρομήσει ἀξιοπρεπὼ, πρέπει ὰ μείει ὁριστικ ὰ μεταάστη. Χιλιάδε γηγεεῖ ( Ἕλληε) έοι ἐγκαταλείπου κάθε χρόο τὴ Ἑλλάδα κα ὶ ο ἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺ δὲ ἐπιστρέφου μοίμω ποτέ: Τὴ ἴδια στιγμ ὴ, δεκάδε χιλιάδε βαλκάιοι μετααστεύου στὴ Ἑλλάδα μα κα ὶ ὁμοίω οἱ περισσότεροι ἀπ ὸ αὐτοὺ δὲ ἐπιστρέφου ποτ ὲ στὴ πατρίδα του. Ἡ ἐκπαίδευση τῆ Ἑλλάδο λοιπὸ ἀτ ὶ ὰ οἰκοδομε ῖ τὴ Πατρίδα τὴ ΓΚΡΕΜΙΖΕΙ κα ὶ σκορπίζει τοὺ Ἕλληε στοὺ πέτε ἀέμου τῆ Γὴ ὅπου ἀφομοιώοται κα ὶ χάοται ὁριστικ ὰ, ἐ ῶ ἡ πατρίδα γίεται καφεεῖο τῶ Ξέω! Βιβλιογραφικέ Συλλογέ : 1. *Πηδάλιο* : ΕΝ ΖΑΚΥΝΘΩ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΣΕΡΓΙΟΥ Χ. ΡΑΦΤΑΝΗ 2. *ΜΗΜΑΙΑ* 12 τόμοι εκδ. τη ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 3. *ΥΜΝΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΧΑΡΜΟΣΥΝΟΝ* εκδ. Μοή Σταυροβουίου, Κύπρο *ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ* 5α. *ΠΡΑΞΕΙΣ*, 5β. *ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ*, 5γ. *ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ* 6. *ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ* 7. *ΔΙΠΤΥΧΑ* εκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ *Ιωάη Χρυσόστομο* - *ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑ ΙΟΥΔΑΙΩΝ*

5 9. Κλήμη ο Αλεξαδρεύ : *Προτρεπτικό προ Έλληα* Ιστορικά Κείμεα 10. Μεέλαο Α. Χρόη : *Ολυμπιακοί Αγώε, 28 αιώε ιστορία, αθλητισμό, πολιτισμό* εκδ. *Λαμπρόπουλο* Αθήα Πλούταρχο *Περί τη Ηροδότου κακοήθεια*, *Plutarchi Moralia* Loeb Classical Library 12. Στίλπω Κυριακίδη: *Η εξαγωγή χειρογράφω εξ Αγίου Όρου* Μακεδοικά τόμο Δ 13. Αωύμου *Ελληική Νομαρχία* : Βιβλιοπωλείο Ε.Γ. Βαγιωάκη Ιταλία Voyage dans la Grece...Paris 1820 Πηγή Κυριάκο Σιμόπουλο *Ξέοι Ταξιδιώτε στη Ελλάδα* εκδ. *Στάχυ* 9η εκδ. Αθήα Πααγιωτόπουλο Ι.Μ. *Κωστή Παλαμά* Εκδόσει τω Φίλω, Αθήα Κ. Τσάτσο *Κ.Παλαμά* Βιβλ. Εστία, Αθήα A. A. VASILIEV, *History of Byzantine Empire * Wisconsin Nικολάου Β. Τωμαδάκη *Εισαγωγή ει τη Βυζατιή Φιλολογία*, Αθήαι *Ιστορία του Ελληικού Έθου*, Εκδοτική Αθηώ 20. Γ. Γρηγορομιχελάκη *Βίοι Αγίω* Πρότυπα...εκδ. *Δαδούχο* Θεσσαλοίκη Μ. Κορρέ *Από τη Πετέλη στο Παρθεώα* εκδ. *Μέλισσα* 1994

6 22. Εφημερίδα *Μάχιμο Βήμα*. Ιαουάριο Βασιλείου Βέλλα *Εβραϊκή Αρχαιολογία* εκδ. *Αποστολική Διακοία* 1996, εκκλησιαστική έκδοση. Εκκλησιαστικό Κείμεο. 24. Στέργιο Αλεξιάδη *Ααστάσιο Πολυζωΐδη, , Λόγο Παηγυρικό Δημοκράτειο Παεπιστήμιο Θράκη, Κομοτηή Πελαγία Γέσιου - Φαλτσή *Η δίκη του στρατηγού Κολοκοτρώη* Ντίο Κοόμο *Γεώργιο Τερτσέτη, Αέκδοτοι Λόγοι* Διεθή βιβλία, Κ. Β. Χιώλο *Ααστάσιο Πολυζωΐδη (Οδικαστή, ο λόγιο, ο πολιτικό)* Αθήαι Προκόπιο : *Αέκδοτα* Μετάφραση Αλόη Σιδέρη, εκδ. *ΑΓΡΑ* 29. Πρόκλο *Περί τη Κατά Πλάτωα θεολογία* εκδ. *Κάκτο* : Βιβλιοθήκη Ιστορικώ Μελετώ. Ιστορία του Σουλίου και Πάργα του Χριστόφορου Περραιβού τόμο Α. Ε Αθήαι Βιβλιοπωλείο Διούσιου Νότη Καραβία. Αθήαι MCMXCV II 31. Κ. Σάθα *Μεσαιωική βιβλιοθήκη* εκδ. *Βασ. Ν. Γρηγοριάδη* Αθήαι Κ. Σάθα *Τουρκοκρατούμεη Ελλάδα* εκδ. *Νέα Σύορα* Αθήαι Κ. Σάθα *Ελληικά Αέκδοτα* εκδ. *Καραβία* Αθήαι Κ. Σάθα *Έλληε στρατιώται ε τη Δύσει και ααγέησι τη Ελληική Τακτική* εκδ. *Καραβία* Αθήαι 1986

7 35. Κ. Σάθα *Ιστορική Διατριβή* εκδ. *Καραβία* Αθήαι Κ. Σάθα *Μεσαιωική Βιβλιοθήκη* Βεετία Κ. Σάθα *Περί του θεάτρου και τη Μουσική τω Βυζατιώ* Βεετία Έλλη Αλεξίου (Επιμέλεια) *Άπατα Κολοκοτρώη* Ιστορικέ Εκδόσει. Εὐχαριστ ῶ ἔθερμά του ἐπωύμου κα ὶ ἀωύμου Συγγραφεῖ πο ῦ ἔγραψα παρουσίασα καὶ κατάγγειλα πολλ ὰ ἀπ ὸ τ ὰ κείμεα πο ῦ συμπεριελήφθησα στὴ ὁμιλία μου, πο ῦ δίδαξα καὶ διδάσκου τοὺ Ἕλληε τ ὰ διαχροικ ὰ πάθη το ῦ Ἑλληισμο ῦ! ὥστε ὰ μὴ ξεχάσουμε ποτ ὲ τὴ δαφοστεφαωμέη Ἱστορία τῶ Ἑλλήω προγόω μα! Ἀφιερώω τὴ ὁμιλία μου αὐτ ὴ σ ὲ ὅλου του Ἕλληε, στὴ ἀθάατη φλόγα τῆ ψυχῆ του, στοὺ Ἕλληε, τὴ Ψυχ ὴ τῆ ψυχῆ μου, Εἴθε ὰ συεγείρω τοὺ σκεπτόμεου ἀθρώπου σὲ δράση ἐημέρωση κα ὶ πληροφόρηση τῶ ὑπωτισμέω ἀπ ὸ τὴ θρησκευτικ ὴ Νάρκωση Ἑλλήω.

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσι ἀκριβὴ τῆ ὀρθοδόξου πίστεω Ἀπόδοση εἰ τὴ έα ἑλληική: Ἀρχιμαδρίτη Δωρόθεο Πάπαρη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ὅτι ἀκατάληπτο τ ὸ θεῖο καὶ ὅτι ο ὐ δε ῖ ζητεῖ κα ὶ περιεργάζεσθαι τ ὰ μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Α-ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ

ΤΟ Α-ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ ΚΩΝ. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟ Α-ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ Ή Κατάδειξη τω Μαρτύρω του Ιεχωβά ω προδρόμω τη παγκόσμια κυριαρχία του Ατιχρίστου β Έκδοση καο Λάρισα 2010 (α Έκδοση Τήο Αθήα 2000)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ)

ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ) ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ) ΤΟΜΟΣ Α' ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ Συγγραφέ ὑπό το ῦ Ἀ γίου Νικοδήμου το ῦ Ἁ γιορείτου Μερική διήγησι περί το ῦ βίου τῶ ὁσίω καί ἱερῶ συγγραφέω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΡΑ ΚΤΥΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ Αλλάζουν τα φώτα στο αλφάβητο

ΤΩΡΑ ΚΤΥΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ Αλλάζουν τα φώτα στο αλφάβητο ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιct - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 182-183 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - ιουλιοσ - αυγουστοσ 2012 MNHMONIO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ. Προσευχ ὴ ὑπὲρ τῆς ἐσωτερικῆς γαλήνης. Ὅταν ο ἱ πόρτες δίπλα μου βροντοῦν, βοήθησέ με ν ὰ μιλ ῶ ἤρεμα.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ. Προσευχ ὴ ὑπὲρ τῆς ἐσωτερικῆς γαλήνης. Ὅταν ο ἱ πόρτες δίπλα μου βροντοῦν, βοήθησέ με ν ὰ μιλ ῶ ἤρεμα. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ Προσευχ ὴ ὑπὲρ τῆ ἐσωτερικῆ γαλήη Θεέ μου, κᾶε με ὰ ἔχω εὐγέεια. Ὅτα ο ἱ πόρτε δίπλα μου βροτοῦ, βοήθησέ με ὰ μιλ ῶ ἤρεμα. Ὅτα ο ἱ ἀπαιτήσει τῶ ἄλλω ξεπεροῦ τὴ ἀτοχή μου, δῶ σε γλυκύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Υπό ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Μητροπολίτου Αντινόης Εφησυχάζοντος Μητροπολίτου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2010 1 : 2010, Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ Εκδοθέν από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αντινόης κ.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Λαϊκισμός, ρατσισμός, αντισημιτισμός

Λαϊκισμός, ρατσισμός, αντισημιτισμός Λαϊκισμός, ρατσισμός, αντισημιτισμός Ο λαϊκισμός, το διαχρονικό αυτό κοινωνικό φαινόμενο, είναι σύμφωνα με τους επιστημονικούς ορισμούς η τάση να επαινούνται και να κολακεύονται τα ελαττώματα του λαού,

Διαβάστε περισσότερα

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 16 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - Τιμή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡAΣΕΙΣ. Βραβείο στην Έλλη Σολομωνίδη

ΑΝΤΙΔΡAΣΕΙΣ. Βραβείο στην Έλλη Σολομωνίδη EΦHMEPIΔEΣ ΠΛHPΩMENO TEΛOΣ Tαχ. Γραφείο ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Aριθμός Άδειας (X+7) EKΔOTΩN ΠEPIOΔIKA ENTYΠO KΛEIΣTO AP. AΔEIAΣ 1067/96 KΩΔIKOΣ 2966 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ «ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ» ΕΤΟΣ 54ο - ΑΡΙΘ. ΦΥΛ.

Διαβάστε περισσότερα

12 Απριλίου 1204: Η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους σταυροφόρους

12 Απριλίου 1204: Η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους σταυροφόρους ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιct - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 180 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - maioc 2012 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-9558-08-2

ISBN: 978-960-9558-08-2 Πρώτης έκδοσης: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Χανιά - Οκτώβριος 2011 Επιµέλεια κειµένων: Νικόλαος Εµµ. Τζιράκης Σελιδοποίηση: Mαρία Καλαϊτζάκη Εκτύπωση: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε., Μουρνιές Χανίων ISBN: 978-960-9558-08-2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νεόφυτος -Νικόλαος. Ιερέας/Διδάσκαλος/Λόγιος/Συγγραφέας/Καθηγητής Χίος

Νεόφυτος -Νικόλαος. Ιερέας/Διδάσκαλος/Λόγιος/Συγγραφέας/Καθηγητής Χίος Επώνυµο Όνοµα Υπογραφή Βάµβας Νεόφυτος -Νικόλαος Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως. ΙΕΕΕ, Αθηνα 1984 Ιδιότητα Τόπος Γέννησης Χρόνος Γέννησης 1776 Τόπος Καταγωγής Χίος Τόπος Θανάτου Αθήνα Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ - ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. Πρόλογος

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ - ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. Πρόλογος ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ - ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Πρόλογος ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ προσπάθειες για την επαναπροσέγγιση του χριστιανικού κόσμου είναι φυσικό να έχουν ευρύτατη αποδοχή, επειδή, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ THE BLIGHT OF ASIA. υπό. GEORGE HORTON Προξένου και Γενικού Προξένου των Ηνωμ. Πολιτειών στην Εγγύς Ανατολή επί τριάντα χρόνια.

Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ THE BLIGHT OF ASIA. υπό. GEORGE HORTON Προξένου και Γενικού Προξένου των Ηνωμ. Πολιτειών στην Εγγύς Ανατολή επί τριάντα χρόνια. Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ THE BLIGHT OF ASIA υπό GEORGE HORTON Προξένου και Γενικού Προξένου των Ηνωμ. Πολιτειών στην Εγγύς Ανατολή επί τριάντα χρόνια. Με Πρόλογο του JAMES W. GERARD, πρώην Πρεσβευτού στη Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ ΟΔ. ΛΑΜΨΙΔΗΣ Εισαγωγή ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ Α\ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ["Ολοι είχαμε υπόψη ότι στο διάστημα τής ρωσικής κατοχής του Πόντου καί τής Τραπεζούντας είχε εκεί έκδοθεΐ περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

Α' Άπό τους πολλούς Λόγους τού γνωστού λόγιου και εκκλησιαστικού ρήτορα Κωνσταντίνου Οικονόμου τοΰ εξ Οικονόμων 1

Α' Άπό τους πολλούς Λόγους τού γνωστού λόγιου και εκκλησιαστικού ρήτορα Κωνσταντίνου Οικονόμου τοΰ εξ Οικονόμων 1 ΟΙ «ΛΟΓΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ Ο «ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ» ΤΟΥ ΑΙΟΝ. ΣΟΛΩΜΟΥ (Σημεία επαφής και στοιχεία παράλληλα) Μια πνευματική ενασχόληση μου με υποχρέωσε να

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΛΛΑ Α ΣΤΗΝΕΠΟΧΗ ΤΗΣΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙΤΗΣ ΟΠΙΣΘΟ ΡΟ- ΜΗΣΗΣ

ΗΕΛΛΑ Α ΣΤΗΝΕΠΟΧΗ ΤΗΣΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙΤΗΣ ΟΠΙΣΘΟ ΡΟ- ΜΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΟΥΡΤΟΣ ΗΕΛΛΑ Α ΣΤΗΝΕΠΟΧΗ ΤΗΣΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙΤΗΣ ΟΠΙΣΘΟ ΡΟ- ΜΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗΣ HRAM 867,85/,416,608,1 Μάιος 1/01+ Γεώργιος Ανδρέα Μούρτος Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Η προαιρετική σας συνδροµή προς το περιοδικό µας µέσω του λογαριασµού 142-002101-073469 ΑLPHA Bank ή µέσω

Η προαιρετική σας συνδροµή προς το περιοδικό µας µέσω του λογαριασµού 142-002101-073469 ΑLPHA Bank ή µέσω Οι Προβληµατισµοί του Εκδότου γράφη την 21η Οκτωβρίου 2008 Σήµερα εορτάζεται η απελευθέρωση της Πρέβεζας και σε ολίγες ηµέρες, 26η Οκτωβρίου, της Θεσσαλονίκης, από τη µακραίωνα τουρκική σκλαβιά. Ηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΚΕΨΕΙΣ Αγαπητοί Αναγνώστες, Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας έχει μια διπλή ιδιαιτερότητα: 1. Σηματοδοτεί την αλλαγή του εκδότη. Μετά από 12 χρόνια ως Εκδότης, ο αγαπητός φίλος και

Διαβάστε περισσότερα

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ // ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 22// 2013 Ιουνίου έτος 01 // αριθμός φύλλου 07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Οι παραινέσεις προς την εξουσία στην Ορθόδοξη παράδοση. Καθηγ. Πασχάλης M. Κιτρομηλίδης

Οι παραινέσεις προς την εξουσία στην Ορθόδοξη παράδοση. Καθηγ. Πασχάλης M. Κιτρομηλίδης Οι παραινέσεις προς την εξουσία στην Ορθόδοξη παράδοση. Καθηγ. Πασχάλης M. Κιτρομηλίδης Σεβασμιώτατοι, Θεοφιλέστατε, Άγιε Καθηγούμενε, Κύριοι εκπρόσωποι των αρχών, της πολιτείας, του λαού, Αγαπητοί συνάδελφοι

Διαβάστε περισσότερα

Η Κληρονομιά μας. νεται στην Ποίηση, τη φιλοσοφία, σ όλες ανεξαίρετα τις επιστήμες, στην αρχιτεκτονική, γλυπτική, μουσική, τη γλώσσα.

Η Κληρονομιά μας. νεται στην Ποίηση, τη φιλοσοφία, σ όλες ανεξαίρετα τις επιστήμες, στην αρχιτεκτονική, γλυπτική, μουσική, τη γλώσσα. Η Κληρονομιά μας Οι απανταχού Έλληνες έχουμε την τύχη, θάλεγα την ευλογία, να είμαστε οι κληρονόμοι ενός τεράστιου πολιτισμού, του Ελληνικού πολιτισμού, που εξακτινώ νεται στην Ποίηση, τη φιλοσοφία, σ

Διαβάστε περισσότερα

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF ALEPPO, ALEXANDRETTA AND DEPENDENCIES PO. BOX : 6976 ALEPPO SYRIA PHONE : ++ 963 21 4660670 - FAX : ++ 963 21 3631420

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF ALEPPO, ALEXANDRETTA AND DEPENDENCIES PO. BOX : 6976 ALEPPO SYRIA PHONE : ++ 963 21 4660670 - FAX : ++ 963 21 3631420 ΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΜΟΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝ ΡΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΣΙΜΟΝΟΠΕΤΡΙΤΟΥ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΑΛΕΠΙΟΥ, ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΧΑΝ ΡΕΤΤΑΣ Κ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ YAZIGI

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΪ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ δτι οι δύο καί μοναδικές θεωρούμενες

ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΪ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ δτι οι δύο καί μοναδικές θεωρούμενες ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ TOT ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΪ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ δτι οι δύο καί μοναδικές θεωρούμενες μεταφράσεις του Νικόδημου 'Αγιορείτη, ό 'Αόρατος Πόλεμος του L. Scupoli και τα Γυμνάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του βιβλικού χωρίου Ησαΐας 7, 14 16. στη διατύπωση του γνωμικού θελήματος 1

Η χρήση του βιβλικού χωρίου Ησαΐας 7, 14 16. στη διατύπωση του γνωμικού θελήματος 1 1 Η χρήση του βιβλικού χωρίου Ησαΐας 7, 14 16 στη διατύπωση του γνωμικού θελήματος 1 Ιωάννης Ν. Λίλης Λέκτορας Α.Ε.Α.Η.Κ. α. Το χωρίο Ησαΐας 7, 14 16 και η σημασία του Το πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)*

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)* AP. Π. ΣΤΕΡΓΕΛΛΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)* Α. Ή ιστορική πλευρά των προσηλυτισμών. Περιγραφή καί περιεχόμενο του υπομνήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διδάσκοντας τη μέσα από τις πηγές ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφημερίδα των νέων μας ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφημερίδα των νέων μας Τεύχος 2, Οκτώβριος 2006 URL: www.unesco.gr E-mail: info@unesco.gr - - ΓΙΝΕΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΜΕΛΟΣ!!! UNESCO

Διαβάστε περισσότερα