Αποτελέσματα α τριμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 12,8 εκατ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσματα α τριμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 12,8 εκατ."

Transcript

1 Αποτελέσματα α τριμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 12,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Επιστροφή στην κερδοφορία το α τρίμηνο 2016 ως αποτέλεσμα της αποκλιμακώσεως των προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου και της βελτιώσεως του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων. - Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 2,3% σε ετήσια βάση και κατά 10,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 298,9 εκατ. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,8%. - Τα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 1,5% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 274,1 εκατ. Ο είκτης Εξόδων/Εσόδων διαμορφώνεται σε 47,8%, ποσοστό που συνιστά την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. - είκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 16,3% στο τέλος Μαρτίου Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 8,5 δισ., τα υψηλότερα στον κλάδο, και Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή Ευρώ 5,53. είκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 15,9% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ. - Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω το α τρίμηνο 2016 σε Ευρώ 24,1 δισ. Τον Μάιο 2016, η χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε Ευρώ 19,2 δισ.,μειωμένη κατά Ευρώ 0,5 δισ. ενώ η άντληση ρευστότητας μέσω Ομολόγων που φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού ημοσίου (Πυλώνας II) περιορίσθηκε σε Ευρώ 2,7 δισ. - Ο είκτης ανείων σε Καθυστέρηση ανέρχεται σε 37,4% στο τέλος Μαρτίου Ο είκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων ανήλθε σε 70%, επιτρέποντας την ενεργό διαχείριση του χαρτοφυλακίου καθυστερήσεων. - Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το α τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε Ευρώ 255,1 εκατ. ή 165 μονάδες βάσεως έναντι μέσου όρου 220 μονάδων βάσεως κατά το 2015 (εξαιρουμένων των προβλέψεων στο πλαίσιο του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού). - Τον Μάιο 2016 η Alpha Bank υπέγραψε στρατηγική συμφωνία με τη Eurobank, την KKR και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως (EBRD) για την ενεργό διαχείριση επιλεγμένων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μεγάλων επιχειρήσεων, επωφελούμενη κατ αυτό τον τρόπο από την αύξηση της ανακτήσιμης αξίας των αναδιαρθρώσεων που κρίνονται μακροπρόθεσμα βιώσιμες. Η Alpha Bank έχει προχωρήσει στη σύσταση κοινοπραξίας για τη διαχείριση μη εξυπηρετουμένων χαρτοφυλακίων τόσο ιδιωτών (Aktua) όσο και μεγάλων επιχειρήσεων (ΚΚR). Χρηματοοικονομική επίδοση - Το Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά 0,7% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 482,9 εκατ., επηρεασμένο αρνητικά από τη χαμηλότερη συνεισφορά των δανείων, η οποία αντιστάθμισε το όφελος από τη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, καθώς και από το συντομότερο ημερολογιακά τρίμηνο. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο το α τρίμηνο 2016 διαμορφώθηκε σε 2,8%. - Το α τρίμηνο 2016 τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες μειώθηκαν κατά 5,9% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 78,6 εκατ., επηρεασμένα αρνητικά κυρίως από τη μείωση των χρηματιστηριακών συναλλαγών και των εργασιών διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου, σε σχέση με την παροδική επίδοση που σημειώθηκε το δ τρίμηνο. - Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των εξόδων συγχωνεύσεως και των εκτάκτων εξόδωv, διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 274,1 εκατ., μειωμένα κατά 1,5% σε ετήσια βάση. Ο είκτης Εξόδων/Εσόδων διαμορφώθηκε σε 47,8% το α τρίμηνο

2 - Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων 1 ανήλθε σε Ευρώ 298,9 εκατ., αυξημένο κατά 2,3% σε ετήσια βάση. - Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 255,1 εκατ. ή 165 μονάδες βάσεως. - Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους Ευρώ -2,2 εκατ. το α τρίμηνο 2016, συμπεριλαμβανομένων των εκτάκτων εξόδων του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού της Alpha Bank Cyprus Ltd ύψους Ευρώ 31 εκατ. Βασικά Χαρακτηριστικά Ισολογισμού - Απομόχλευση Ενεργητικού κατά Ευρώ 1,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση σε Ευρώ 68,2 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα της μειώσεως των χορηγήσεων μετά από συσσωρευμένες απομειώσεις. - Μείωση των υπολοίπων των δανείων κατά Ευρώ 0,4 δισ. σε Ευρώ 45,8 δισ. - Μείωση των υπολοίπων καταθέσεων κατά Ευρώ 0,5 δισ. το α τρίμηνο 2016 και διαμόρφωσή τους σε Ευρώ 31 δισ. σε αντιστοιχία με την εξέλιξη των υπολοίπων καταθέσεων του τραπεζικού συστήματος. - Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά Ευρώ 0,3 δισ. το α τρίμηνο 2016 και ανήλθε σε Ευρώ 24,1 δισ. Τον Μάιο 2016 η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω κατά 0,6 δισ. και ανήλθε σε Ευρώ 23,5 δισ. - Ο είκτης Καθυστερήσεων ανήλθε σε 37,4% στο τέλος Μαρτίου Ο είκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανέρχεται σε 52,1%. - Οι σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 16,1 δισ. και αντιστοιχούν στο 26% του δανειακού χαρτοφυλακίου. Ο είκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων αυξήθηκε κατά 100 μονάδες βάσεως και διαμορφώθηκε σε 70% το α τρίμηνο O ιευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank ημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε: «Κατά το α τρίμηνο του 2016, έπειτα από ένα ιδιαιτέρως απαιτητικό έτος, η Alpha Bank επέτυχε να επανέλθει σε κερδοφόρο πορεία κυρίως ως αποτέλεσμα της αποκλιμακώσεως των προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου σε 165 μονάδες βάσεως έναντι μέσου όρου 220 μονάδων βάσεως το Η λειτουργική μας κερδοφορία επέδειξε αντοχή λόγω της μειώσεως του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες και του περαιτέρω περιορισμού των λειτουργικών εξόδων. Εφαρμόζουμε το επιχειρησιακό μας σχέδιο μέσω της διατηρήσεως της ισχυρής μας κεφαλαιακής βάσεως, της βελτιώσεως της ρευστότητός μας και ταυτοχρόνως μέσω της ενισχύσεως των συνεργασιών με στόχο την αναδιάρθρωση των δανείων σε καθυστέρηση. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αξιολογήσεως αναμένουμε την επανένταξη των κρατικών τίτλων ως αποδεκτών ενεχύρων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να μας δοθεί περαιτέρω δυνατότητα αξιοποιήσεως των χρηματοδοτικών της γραμμών και προσβλέπουμε στη συμμετοχή των Ομολόγων Ελληνικού ημοσίου στο Πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλαρώσεως της ΕΚT, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή μας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Στην παρούσα συγκυρία η εφαρμογή των απαραίτητων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων αποτελεί μείζονος σημασίας παράγοντα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, την προσέλκυση επενδύσεων και τον επαναπατρισμό των καταθέσεων και θέτει τις βάσεις για την επαναφορά των αναπτυξιακών προοπτικών της Ελληνικής Οικονομίας». 1 Τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα ορίζονται ως τα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα μείον τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων. Τα Αποτελέσματα προ Προβλέψεων ορίζονται ως τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα, αφαιρουμένων των Λειτουργικών Εξόδων και εξαιρουμένων των εξόδων συγχωνεύσεως και των εκτάκτων εξόδων. 2

3 ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε εκατ. Ευρώ) Τέλος Τριμήνου (YoY) Τέλος Τριμήνου (QoQ) YoY (%) QoQ (%) Καθαρό Έσοδο Τόκων 482,9 475,0 1,7% 482,9 486,5-0,7% Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες 1 78,6 83,8-6,2% 78,6 83,5-5,9% Αποτελέσματα Χρημ/κών Πράξεων 3,0 26,0 3,0 (90,1) Λοιπά Έσοδα 11,5 11,6-1,3% 11,5 16,4-29,9% Λειτουργικά Έσοδα 1 576,0 596,3-3,4% 576,0 496,4 16,1% Κύρια Λειτουργικά Έσοδα 2 573,0 570,4 0,5% 573,0 586,4-2,3% απάνες Προσωπικού (129,5) (133,6) -3,1% (129,5) (135,1) -4,2% Γενικά Έξοδα 1 (118,8) (118,9) -0,1% (118,8) (154,0) -22,9% Αποσβέσεις (25,9) (25,6) 1,0% (25,9) (27,1) -4,6% Λειτουργικά Έξοδα προ Εξόδων Συγχωνεύσεως και Εκτάκτων Εξόδων (274,1) (278,1) -1,5% (274,1) (316,2) -13,3% Έξοδα Συγχωνεύσεως (0,5) (1,1) (0,5) (2,7) Έκτακτα Έξοδα 3 (33,6) 2,3 (33,6) (110,3) Λειτουργικά Έξοδα (308,1) (276,9) 11,3% (308,1) (429,2) -28,2% Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων, Εξόδων Συγχωνεύσεως και Εκτάκτων Εξόδων 298,9 292,3 2,3% 298,9 270,2 10,6% Ζημίες Απομειώσεως (255,1) (426,1) -40,1% (255,1) (662,5) -61,5% Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων 12,8 (106,8) 12,8 (595,3) Φόρος Εισοδήματος (14,9) (9,2) (14,9) 83,6 Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά Φόρων 4 (2,2) (115,8) (2,2) (533,1) Καθαρό Έσοδο Τόκων/Μέσο Ενεργητικό (MARGIN) 2,8% 2,6% 2,8% 2,8% Έξοδα/Έσοδα (άνευ Αποτελεσμάτων Χρημ/κών Πράξεων, Εξόδων Συγχωνεύσεως και Εκτάκτων Εξόδων) 47,8% 48,8% 47,8% 53,9% είκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 5 (CET1) 16,3% 13,1% 16,3% 16,6% είκτης άνεια προς Καταθέσεις 148% 138% 148% 147% YoY (%) Ενεργητικό ,6% Χορηγήσεις (μετά από συσσωρευμένες απομειώσεις) ,8% Χρεόγραφα ,1% Καταθέσεις ,0% Ίδια Κεφάλαια ,1% Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ,6% 1 Τα κονδύλια του συγκριτικού έτους 2015 έχουν αναμορφωθεί λόγω τροποποίησης της παρουσίασης του προγράμματος επιβραβεύσεως Bonus καρτών (Καθαρά έσοδα από προμήθειες, Λοιπά έσοδα, Γενικά έξοδα) 2 Τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα ορίζονται ως τα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα μείον τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων. 3 Τα Έκτακτα Έξοδα περιλαμβάνουν κυρίως τον σχηματισμό προβλέψεως Ευρώ 64 εκατ. για Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού εντός του 2016 και Ευρώ 37 εκατ. για ζημίες απομειώσεως παγίων. 4 Περιλαμβάνουν Ευρώ 21,3 εκατ. το δ τρίμηνο 2015 από διακοπείσες δραστηριότητες στην Π.Γ..Μ. 5 Για τους δείκτες μετά την 1 Ιανουαρίου 2015 λαμβάνεται υπ όψιν η θετική επίπτωση από την εφαρμογή του Ν. 4303/2014 σχετικά με τον μετασχηματισμό συγκεκριμένων Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών ( DTAs ) σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού ημοσίου. 3

4 Η οικονομική ανάκαμψη αναμένεται το β εξάμηνο 2016, καθώς η Ελλάδα δρέπει τους καρπούς του Προγράμματος Προσαρμογής ως αποτέλεσμα της αποκαταστάσεως της εμπιστοσύνης και της ανόδου των επενδύσεων Κύριες Εξελίξεις και Επισκόπηση Αποτελεσμάτων Η Ελληνική Οικονομία επέδειξε αντοχή, καθώς η επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων το καλοκαίρι του 2015 είχε τελικά μικρότερο αρνητικό αντίκτυπο από ό,τι είχε αρχικώς εκτιμηθεί. Το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,3% το 2015, ενώ περιορίσθηκε περαιτέρω κατά 1,4% σε ετήσια βάση το α τρίμηνο Με την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολογήσεως οι οικονομικές προοπτικές βελτιώνονται, καθώς οι πιστωτές ενέκριναν την εκταμίευση της δεύτερης δόσεως του προγράμματος από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, η οποία ανέρχεται σε Ευρώ 10,3 δισ. Αυτή η δόση έχει σκοπό να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας και να επιτρέψει τη μερική εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της γενικής κυβερνήσεως προς τον ιδιωτικό τομέα, γεγονός το οποίο θα διευκολύνει περαιτέρω τις συνθήκες ρευστότητας. Αυτό το νέο στάδιο του οικονομικού κύκλου προσδιορίζεται από δύο αντίρροπες δυνάμεις. Αφενός η ανάσχεση που ασκείται στην καταναλωτική δαπάνη, η οποία έχει επηρεασθεί σημαντικά από τα νέα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, όπως οι νέες αυξήσεις στον Φ.Π.Α. και οι μεταρρυθμίσεις στη φορολόγηση εισοδήματος και στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Ως εκ τούτου, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και η ιδιωτική κατανάλωση εκτιμάται ότι θα μειωθούν περαιτέρω το 2016, αλλά θα επιστρέψουν σε θετικό πρόσημο το Αφετέρου η ολοκλήρωση της αξιολογήσεως δημιουργεί τις συνθήκες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην οικονομία. εδομένου ότι η ιδιωτική κατανάλωση δεν αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά σε βραχύ χρονικό ορίζοντα, η ανάκαμψη αναμένεται να προέλθει από τις επενδύσεις. Οι βασικοί παράγοντες που θα προσδιορίσουν την επενδυτική δαπάνη είναι η επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και η επιστροφή της εμπιστοσύνης, η οποία θα ενισχυθεί μέσω: (i) της επανεντάξεως των κρατικών τίτλων στις εξασφαλίσεις που είναι αποδεκτές από την ΕΚΤ, (ii) της συμμετοχής των Ομολόγων του Ελληνικού ημοσίου στο Πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλαρώσεως και (iii) της συμφωνίας που επετεύχθη στο Eurogroup για τη λήψη μέτρων ελαφρύνσεως του χρέους, προκειμένου να καταστεί βιώσιμο σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Επιπροσθέτως, η Ελλάδα αναμένεται να λάβει περί τα Ευρώ 36 δισ. από τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως κατά την προγραμματική περίοδο , τα οποία θα διοχετευθούν προς τον αγροτικό τομέα, καθώς και προς τους τομείς της ενέργειας, της καινοτομίας, του περιβάλλοντος, της ναυσιπλοΐας και της αλιείας. Το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να παρουσιάσει αρνητική μεταβολή το α εξάμηνο 2016 και η οικονομία να ανακάμψει από το β εξάμηνο. Το 2016 συνολικά η υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ -0,3% και -0,5%. Από το 2017 οι προσδοκίες για την Ελληνική Οικονομία συνεχίζουν να εξαρτώνται από την ταχεία εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και από την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Παρά ταύτα, η αξιοπιστία της Ελληνικής Οικονομίας ενισχύεται από τα επιπλέον μέτρα που έχουν εγκριθεί από τη Βουλή σε συνδυασμό με τον προληπτικό μηχανισμό, ο οποίος θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση αποτυχίας επιτεύξεως των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Η οικονομία προβλέπεται να ανακάμψει το 2017, όταν η οικονομική δραστηριότητα θα αυξηθεί άνω του 2%. Ισχυρή κεφαλαιακή βάση χωρίς CoCos και προνομιούχες μετοχές. είκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών 16,3% Στο τέλος Μαρτίου 2016 τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Alpha Bank ανήλθαν σε Ευρώ 8,5 δισ., με αποτέλεσμα ο είκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) να διαμορφωθεί σε 16,3%, επηρεασμένος αρνητικά από την ετήσια απόσβεση των Αναβαλλoμένων Φορολογικών Απαιτήσεων λόγω της εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙΙ και της χαμηλότερης αποτιμήσεως του ιαθεσίμου προς Πώληση χαρτοφυλακίου. Ωστόσο, κατά το β τρίμηνο η εν λόγω πτωτική πορεία έχει αντιστραφεί ως αποτέλεσμα της αυξήσεως των τιμών των Ομολόγων του Ελληνικού ημοσίου. Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ ο είκτης ανέρχεται σε 15,9%. Οι Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις στο τέλος Μαρτίου 2016 ανήλθαν σε Ευρώ 4,4 δισ., ενώ οι Αναβαλλόμενες Φορολογικές 4

5 Απαιτήσεις που δύνανται να μετασχηματισθούν σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού ημοσίου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 3,4 δισ. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν τα υψηλότερα στον κλάδο και ανέρχονται σε Ευρώ 8,5 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2016, ενώ η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώνεται σε Ευρώ 5,53. Τα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 52 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2016, μειωμένα κατά Ευρώ 0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως του χαμηλότερου κινδύνου αγοράς και της μειώσεως των υπολοίπων χορηγήσεων. Σταθερή μείωση της χρηματοδοτήσεως από Κεντρικές Τράπεζες Ανθεκτική Λειτουργική Επίδοση Το α τρίμηνο 2016 το ύψος της χρηματοδοτήσεως της Τραπέζης από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω κατά Ευρώ 0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 24,1 δισ., παρά τη μείωση των καταθέσεων στην Ελλάδα κατά Ευρώ 0,5 δισ., ως αποτέλεσμα κυρίως της μειώσεως των υπολοίπων χορηγήσεων και της ενισχύσεως της ρευστότητας από τις Εταιρίες του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με σκοπό τη σταδιακή αντικατάσταση της υψηλού κόστους χρηματοδοτήσεως που σχετίζεται με το Πρόγραμμα Ενισχύσεως της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας, η Τράπεζα προχώρησε στην αποπληρωμή ομολόγων που φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού ημοσίου (Πυλώνας ΙΙ) ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,8 δισ., τα οποία χρησιμοποιούντο ως ενέχυρο για χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA), και σε περαιτέρω αποπληρωμή κατά το β τρίμηνο 2016, μειώνοντας κατ αυτό τον τρόπο την ονομαστική αξία των ομολόγων του Πυλώνα ΙΙ σε Ευρώ 5,2 δισ. Το α τρίμηνο 2016 το Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά 0,7% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 482,9 εκατ., επηρεασμένο αρνητικά από τη χαμηλότερη συνεισφορά των δανείων, η οποία αντιστάθμισε το όφελος από τη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, καθώς και από το συντομότερο ημερολογιακά τρίμηνο. Η χαμηλότερη κατά Ευρώ 14 εκατ. συνεισφορά των δανείων, λόγω της μειώσεως των υπολοίπων και των περιθωρίων, αντιστάθμισε το όφελος Ευρώ 17 εκατ. από τη μείωση των ενεχύρων του Πυλώνα ΙΙ και την απουσία των ομολόγων εκδόσεως της Τραπέζης ως επακόλουθο της Ασκήσεως ιαχειρίσεως Παθητικού (Liability Management Exercise). Η ανατιμολόγηση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων συνεχίζεται με τα επιτόκια των νέων προθεσμιακών καταθέσεων να ανέρχονται σε περίπου 80 μονάδες βάσεως, σε σχέση με το συνόλό τους που διαμορφώνεται κατά 16 μονάδες βάσεως υψηλότερα. Παρά ταύτα, αρνητική επίπτωση επέφερε στο Καθαρό Έσοδο Τόκων η επιδείνωση του περιθωρίου καταθέσεων Όψεως και Ταμιευτηρίου, ως αποτέλεσμα της αρνητικής πορείας των υποκείμενων επιτοκίων (Euribor) σε τριμηνιαία βάση, τα οποία διαμορφώνονται σήμερα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Εφεξής, η επαναφορά των Ομολόγων και των Εντόκων Γραμματίων εκδόσεως του Ελληνικού ημοσίου ως αποδεκτών ενεχύρων για την αναχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με μηδενικό κόστος σήμερα, αναμένεται να επηρεάσει θετικά το Καθαρό Έσοδο Τόκων αντικαθιστώντας περίπου Ευρώ 2 δισ. ρευστότητα προερχόμενη από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA). Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες μειώθηκαν κατά 5,9% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 78,6 εκατ., σε σύγκριση με την εποχική επίδοση του δ τριμήνου λόγω της περιόδου των χειμερινών διακοπών, κατά τη διάρκεια της οποίας σημειώθηκε αύξηση των συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών, και λόγω της αυξήσεως των χρηματιστηριακών συναλλαγών και των εργασιών διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου σε συνέχεια των ανακεφαλαιοποιήσεων των ελληνικών τραπεζών κατά το δ τρίμηνο. Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 3 εκατ. Τα Λοιπά Έσοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 11,5 εκατ. Μείωση Λειτουργικών Εξόδων κατά 1,5% σε ετήσια βάση Τα Λειτουργικά Έξοδα (εξαιρουμένων των εκτάκτων εξόδων και των εξόδων συγχωνεύσεως) μειώθηκαν κατά 1,5% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 274,1 εκατ. κυρίως λόγω του περιορισμού των απανών Προσωπικού. Ως εκ τούτου, 5

6 ο είκτης Εξόδων/Εσόδων υποχώρησε σε 48% το α τρίμηνο Κατά την ίδια περίοδο οι απάνες Προσωπικού μειώθηκαν κατά 4,2% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 129,5 εκατ. κυρίως ως αποτέλεσμα του περιορισμού του Προσωπικού και της αποκομίσεως οφέλους από αλλαγές στη μισθολογική πολιτική. Το Προσωπικό στο τέλος του α τριμήνου 2016 μειώθηκε σε Υπαλλήλους, κυρίως ως αποτέλεσμα της επιτυχούς ολοκληρώσεως του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού (Voluntary Separation Scheme) της Alpha Bank Cyprus Ltd με την αποχώρηση 249 Υπαλλήλων, η οποία αναμένεται να επιφέρει όφελος Ευρώ 12,9 εκατ. σε ετήσια βάση. Τα Γενικά Έξοδα επανήλθαν σε κανονικά επίπεδα και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 118,8 εκατ., σημειώνοντας μείωση κατά 22,9% σε τριμηνιαία βάση, σε σχέση με την εποχική αύξηση κατά το δ τρίμηνο κυρίως λόγω της αυξημένης φορολογίας, των εξόδων προβολής και διαφημίσεως και των εξόδων συμβούλων. Η μείωση των Γενικών Εξόδων επίσης οφείλεται στην αναδιοργάνωση του ικτύου, στις συνέργειες από την εξαγορά της Citi και στη χαμηλότερη συνεισφορά από τις αναδιαρθρώσεις δανείων. Στο τέλος Μαρτίου 2016 το ίκτυο του Ομίλου αριθμούσε 882 Καταστήματα, μειωμένο κατά 24 Καταστήματα στην Ελλάδα. Αύξηση του είκτη Καλύψεως Καθυστερήσεων σε 70% Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το α τρίμηνο 2016 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 255,1 εκατ. ή 165 μονάδες βάσεως έναντι 220 μονάδων βάσεως για το 2015, μη λαμβανομένων υπ όψιν των επιπλέον προβλέψεων που ελήφθησαν για το αποτέλεσμα του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού. Συνεπώς, ο είκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων ενισχύθηκε σε 70%, ενώ ο συνολικός είκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, διαμορφώθηκε σε 126%. Το υψηλό αυτό επίπεδο του είκτη Καλύψεως Καθυστερήσεων δίδει στην Τράπεζα τη δυνατότητα να επικεντρωθεί στην ενεργό διαχείριση του χαρτοφυλακίου δανείων σε καθυστέρηση. Tο συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον Όμιλο ανήλθε σε Ευρώ 16,1 δισ., ενώ ο είκτης Αποθέματος Προβλέψεων ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε σε 26% στο τέλος Μαρτίου Στο τέλος Μαρτίου 2016 ο είκτης Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 37,4%. Το α τρίμηνο 2016 οι νέες καθυστερήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 275 εκατ. Στην Ελλάδα ο είκτης Καθυστερήσεων ανήλθε σε 38,1%, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σε 34,3%. Σε επίπεδο Ομίλου οι νέες καθυστερήσεις ιδιωτών μειώθηκαν το α τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας την πτωτική τάση του προηγούμενου τριμήνου, ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης ανταποκρίσεως των Πελατών, η οποία επέτρεψε την επανέναρξη των διαδικασιών ρυθμίσεων σε συνέχεια και των προσφάτων τροποποιήσεων του νομικού και δικαστικού πλαισίου, ενώ οι νεές καθυστερήσεις των επιχειρηματικών δανείων διαμορφώθηκαν σε θετικά επίπεδα. Ως εκ τούτου, ο είκτης Καθυστερήσεων των επιχειρηματικών, των στεγαστικών και των καταναλωτικών δανείων του Ομίλου στο τέλος Μαρτίου 2016 μετά τις διαγραφές διαμορφώθηκε σε 37,6%, 34% και 45,6%, ενώ το σχετικό απόθεμα των προβλέψεων ανήλθε σε 79%, 47% και 80% αντιστοίχως. Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 61,9 δισ., μειωμένες κατά 1,9% ετησίως. Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 52,3 δισ., ενώ οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανήλθαν σε Ευρώ 9,2 δισ., εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία και στην Π.Γ..Μ. Οι εισροές καταθέσεων λόγω εποχικότητας το δ τρίμηνο 2015 αντισταθμίσθηκαν εν μέρει το α τρίμηνο 2016 Το α τρίμηνο 2016 οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά Ευρώ 471 εκατ. Στην Ελλάδα το α τρίμηνο 2016 τα υπόλοιπα των καταθέσεων μειώθηκαν κατά Ευρώ 540 εκατ., σε αντιστοιχία με την εξέλιξη των υπολοίπων καταθέσεων του τραπεζικού συστήματος, και ανήλθαν σε Ευρώ 26,2 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2016, κυρίως από καταθέσεις επιχειρήσεων. Ο είκτης ανείων προς Καταθέσεις στο τέλος Μαρτίου 2016 σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε 148% και στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 147%. 6

7 Συνεργασία με KKR και EBRD για την ανάθεση διαχειρίσεως επιλεγμένων μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων μεγάλων επιχειρήσεων Την 17 Μαΐου 2016 η Alpha Bank από κοινού με τη Eurobank κατέληξαν σε συμφωνία με τους διεθνείς επενδυτές KKR Credit και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως (EBRD) για την ανάθεση της διαχειρίσεως επιλεγμένων μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων μεγάλων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, νέα κεφάλαια και επιπρόσθετη λειτουργική υποστήριξη θα διευκολύνουν την αναδιάρθρωση βιώσιμων εταιριών. Η ενεργοποίηση της εν λόγω συμφωνίας αναμένεται εντός του 2016 και η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την επιφύλαξη της εκπληρώσεως ορισμένων αναβλητικών αιρέσεων. Επιτυχής ολοκλήρωση της πωλήσεως της Alpha Bank A.D. Skopje Την 10 Μαΐου 2016 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πώληση του 100% της Εταιρίας του Ομίλου Alpha Bank A.D. Skopje, κατόπιν λήψεως των σχετικών κανονιστικών εγκρίσεων. Η συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Τράπεζα και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Αναδιαρθρώσεώς της. Επιστροφή σε κερδοφόρο πορεία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη τα λειτουργικά έσοδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα το α τρίμηνο 2016 και ανήλθαν σε Ευρώ 86,4 εκατ., ενώ τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 48,1 εκατ., μη λαμβανομένου υπ όψιν του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού (Voluntary Separation Scheme) της Alpha Bank Cyprus Ltd. Μετά τις πρόσφατες αποεπενδύσεις ορισμένων δραστηριοτήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Τράπεζα επέτυχε την ανάκαμψη της κερδοφορίας της ήδη από το α τρίμηνο 2016, καταγράφοντας Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 6,4 εκατ. Το δίκτυο Καταστημάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξαιρουμένων των Καταστημάτων στη Βουλγαρία και στην Π.Γ..Μ., αριθμούσε 269 Καταστήματα στο τέλος Μαρτίου 2016 από 295 το προηγούμενο έτος, καθώς συνεχίζεται ο εξορθολογισμός του ικτύου. Στην Κύπρο τα υπόλοιπα δανείων για το α τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε Ευρώ 5,3 δισ. (+1% σε τριμηνιαία βάση), ενώ οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1,7 δισ. (+1,8% σε τριμηνιαία βάση). Στη Ρουμανία τα υπόλοιπα των δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 2,8 δισ. (+1,7% σε τριμηνιαία βάση), ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν σε Ευρώ 1,5 δισ. (+6,4% σε τριμηνιαία βάση). Στην Αλβανία τα δάνεια ανήλθαν σε Ευρώ 365 εκατ. (-0,6% σε τριμηνιαία βάση) και οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 0,5% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 403 εκατ. Στη Σερβία τα υπόλοιπα των δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 701 εκατ. (-2,4% σε τριμηνιαία βάση), ενώ οι καταθέσεις μειώθηκαν σε Ευρώ 367 εκατ. (-6,7% σε τριμηνιαία βάση). Αθήναι, 31 Μαΐου

8 Η Τράπεζα Ο Όμιλος Alpha Bank είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στην εγχώρια και στη διεθνή τραπεζική αγορά. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της λιανικής τραπεζικής, της τραπεζικής μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, της διαχειρίσεως κεφαλαίων και του private banking, της διαθέσεως ασφαλιστικών προϊόντων, της επενδυτικής τραπεζικής, των χρηματιστηριακών εργασιών και της διαχειρίσεως ακίνητης περιουσίας. Μητρική Εταιρία και βασική Τράπεζα του Ομίλου είναι η Alpha Bank, η οποία ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο. Η Alpha Bank, Τράπεζα εμπιστοσύνης και σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, είναι μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες, με ευρύτατο ίκτυο άνω των σημείων εξυπηρετήσεως στην Ελλάδα κι έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη. Σημαντικοί πρόσφατοι σταθμοί στη μακρά και επιτυχή διαδρομή του Ομίλου είναι: Η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εμπορικής Τραπέζης την Η ανακεφαλαιοποίηση της Τραπέζης κατά Ευρώ εκατ., την , με υπερκάλυψη της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα της Alpha Bank. Η ολοκλήρωση της νομικής συγχωνεύσεως δι απορροφήσεως της Εμπορικής Τραπέζης την και η δημιουργία της ενιαίας Alpha Bank. Η επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 1,2 δισ. μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές τον Μάρτιο 2014 και η επακόλουθη πλήρης εξαγορά των προνομιούχων μετοχών κυριότητος του Ελληνικού ημοσίου ύψους Ευρώ 940 εκατ. τον Απρίλιο Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξαγοράς των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citibank ( Citi ), περιλαμβανομένου του Diners Club στην Ελλάδα, την Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση της Τραπέζης κατά Ευρώ εκατ., την , με σημαντική υπερκάλυψη της αιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα οι ιδιώτες μέτοχοι να αποτελούν πλέον τη συντριπτική πλειοψηφία της μετοχικής βάσεως της Alpha Bank. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Alpha Bank Finsbury ημήτριος Κωστόπουλος Edward Simpkins/Andrew Hughes ιευθυντής Τηλ.: ιεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Αναλυτές Έλενα Κατωπόδη Υποδιευθύντρια ιεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Αναλυτές Τηλ.:

Αποτελέσματα α εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ.

Αποτελέσματα α εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ. Αποτελέσματα α εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Τα Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων 1 διατηρήθηκαν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 297,4 εκατ. Το Καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 22,2 εκατ.

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 22,2 εκατ. Αποτελέσματα εννεαμήνου 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 22,2 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Επίτευξη κερδοφορίας κατά το εννεάμηνο 2016 ως αποτέλεσμα της αποκλιμακώσεως των προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα A Eξαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 267,4 εκατ.

Αποτελέσματα A Eξαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 267,4 εκατ. Αποτελέσματα A Eξαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 267,4 εκατ. Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 16,3%, σύμφωνα με τη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ.

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Αποτελέσματα α τριμήνου 204 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ,2 δισ. που ενίσχυσε την κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank και επέτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Αξιοσημείωτη επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment - CA ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2015

Αποτελέσματα Έτους 2015 Αποτελέσματα Έτους 2015 Κύριες Εξελίξεις - Ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσεως ως αποτέλεσμα της επιτυχούς Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 2,56 δισ. με πλήρη κάλυψη των αναγκών του δυσμενούς σεναρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2017: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 48,1 εκατ.

Αποτελέσματα α τριμήνου 2017: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 48,1 εκατ. Αποτελέσματα α τριμήνου 2017: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 48,1 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Το α τρίμηνο 2017 είναι το τρίτο κατά σειρά κερδοφόρο τρίμηνο, με τα Κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε Ευρώ 48,1

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Οριακές κεφαλαιακές ανάγκες, ήτοι μόλις Ευρώ 263 εκατ., μετά τον Έλεγχο της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (Asset

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2017: Κέρδη μετά από φόρους 1. Ευρώ 153,5 εκατ. Κύριες Εξελίξεις

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2017: Κέρδη μετά από φόρους 1. Ευρώ 153,5 εκατ. Κύριες Εξελίξεις Αποτελέσματα εννεαμήνου 2017: Κέρδη μετά από φόρους 1 Ευρώ 153,5 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με είκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 17,8%. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 42,3 εκατ. Κύριες Εξελίξεις

Αποτελέσματα Έτους 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 42,3 εκατ. Κύριες Εξελίξεις Αποτελέσματα Έτους 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 42,3 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Αποκατάσταση της κερδοφορίας το 2016 ως αποτέλεσμα της βελτιώσεως του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων και της αποκλιμακώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α εξαμήνου 2017: Κέρδη μετά από φόρους 1

Αποτελέσματα α εξαμήνου 2017: Κέρδη μετά από φόρους 1 Αποτελέσματα α εξαμήνου 2017: Κέρδη μετά από φόρους 1 Ευρώ 118 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) σε 17,9%, ενισχυμένο κατά 74 μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10 2 Περαιτέρω Απομόχλευση του Ισολογισμού - Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τοv δείκτη Κύριων Βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Σε πορεία επίτευξης των στόχων κερδοφορίας και μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση για το 2016 η Τράπεζα Πειραιώς

Σε πορεία επίτευξης των στόχων κερδοφορίας και μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση για το 2016 η Τράπεζα Πειραιώς ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου 3ΜΗΝΟΥ 2016 Σε πορεία επίτευξης των στόχων κερδοφορίας και μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση για το 2016 η Τράπεζα Πειραιώς Δηλώσεις Διοίκησης «Με τη χθεσινή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 147,8 εκατ. 1 μετά από προβλέψεις Ευρώ 885 εκατ. Περαιτέρω Ενδυνάμωση του Ισολογισμού με Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 9 Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

τις προνομιούχες μετοχές που εξέδωσε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

τις προνομιούχες μετοχές που εξέδωσε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Αποτελέσματα Α Τριμήνου Ζημίες Ευρώ 107,8 εκατ. ως συνέπεια της σημαντικής επιδεινώσεως της οικονομικής δραστηριότητας. Δείκτης Καθυστερήσεων στο 14,9 1 και Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 9 Μαΐου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Σηµαντική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 45% σε 157εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 24,6% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 27,8% Βελτίωση Αποτελεσµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 1 1 Καθαρά Κέρδη 40εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο 2017 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 4,6% έναντι του Α τριμήνου 2017 και κατά 9,1% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από το μειωμένο κόστος χρηματοδοτήσεως

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από το μειωμένο κόστος χρηματοδοτήσεως Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2013 Καθαρά κέρδη Ευρώ 126,7 εκατ. 1 Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,9 δισ. μετά την επιτυχή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου το β τρίμηνο 2013 Περαιτέρω ενίσχυση του Ισολογισμού - Δείκτης Κύριων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011 Καθαρά λειτουργικά κέρδη εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο του 2011 1 Σημαντική ενίσχυση κερδοφορίας από τις εργασίες στο εξωτερικό κατά 5% σε 20εκ. το Β τρίμηνο Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2016

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2016 Οικονομικά Στοιχεία Έτους Καθαρά Κέρδη 230εκ. το έναντι ζημιών 1,2δισ. το Αύξηση οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 26,8% 1 το και κατά 5,0% το Δ τρίμηνο του έτους Καθαρά έσοδα από τόκους αυξημένα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας ηλώσεις ιοίκησης «Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο. Η Τράπεζα εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 06 Σημαντική μείωση της χρηματοδότησης από το μηχανισμό ELA και εξάλειψη της εξάρτησης από τον Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ Η ΕΤΕ αξιοποίησε τη ρευστότητα ύψους περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού έναντι των επιδεινούμενων οικονομικών συνθηκών

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού έναντι των επιδεινούμενων οικονομικών συνθηκών Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά Αποτελέσματα Ευρώ 137,7 εκατ. 1 μετά από προβλέψεις Ευρώ 644 εκατ. Ενδυνάμωση του Ισολογισμού, με τον Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σχεδόν στο 9 Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

H διάρθρωση του Ισολογισμού αντισταθμίζει τις επιπτώσεις του PSI+

H διάρθρωση του Ισολογισμού αντισταθμίζει τις επιπτώσεις του PSI+ Αποτελέσματα Έτους Πρόσθετη απομείωση Ευρώ 3,2 δισ. από τη συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Κρατικών Ομολόγων του Ιδιωτικού Τομέα (PSI+) Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 1,3 δισ. 1 H διάρθρωση του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%)

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%) Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%) Η Alpha Bank ξεκινά το 2007 ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αναπτύξεως με στόχο να διαθέτει 1.300 Καταστήματα στο τέλος της δεκαετίας, εκ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 52 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 52 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 52 εκατ. 1 μετά από προβλέψεις Ευρώ 200 εκατ. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 4,2 δισ, χωρίς αρνητικές συνέπειες από τις δυσμενείς εξελίξεις στην αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 100,2 εκατ.

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 100,2 εκατ. Αποτελέσματα Α Εξαμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 100,2 εκατ. 1 με αποτέλεσμα προ προβλέψεων και φόρων δευτέρου τριμήνου Ευρώ 296,2 εκατ. Τα αποτελέσματα των ασκήσεων αντοχής (stress tests) της Επιτροπής Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2016

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2016 Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2016 Καθαρά Κέρδη 230εκ. το 2016 έναντι ζημιών 1,2δισ. το 2015 Αύξηση οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 26,8% 1 το 2016 και κατά 5,0% το Δ τρίμηνο του έτους Καθαρά έσοδα από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016

Δηλώσεις Διοίκησης ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016 Μείωση 2,5 δισ των δανείων σε καθυστέρηση >90ημερών ετησίως Αύξηση 3,0 δισ των καταθέσεων πελατών ετησίως Οριακή ζημία 4 εκατ σε ενοποιημένη βάση, με 74 εκατ κέρδη στην Ελλάδα Δηλώσεις Διοίκησης Το 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 19 Μαΐου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Καθαρά κέρδη 108,5εκ. (+35,2%) Συνολικά Έσοδα 428εκ. (+24,5%) Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αύξηση λειτουργικών κερδών σε 1εκ. το Γ τρίμηνο, από εκ. το Β τρίμηνο. 89εκ. καθαρά λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο του 2011 (- 575εκ. μετά το PSI της 21 ης Ιουλίου) 1 Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 2015

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET στο 7,5% μετά την άντληση κεφαλαίων, τις υπο ολοκλήρωση κεφαλαιακές ενέργειες και την αποπληρωμή των CCs Εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: 11% Αύξηση στα Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων σε Ετήσια Βάση

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: 11% Αύξηση στα Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων σε Ετήσια Βάση ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου 3ΜΗΝΟΥ 2017 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: 11% Αύξηση στα Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων σε Ετήσια Βάση Τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών, τα οποία αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%)

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%) Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0) Η επιτυχηµένη πορεία µας συνεχίσθηκε και το 2006 µε τα αποτελέσµατα να υπερβαίνουν τις προσδοκίες µας. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%)

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%) Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Οι συνολικές χορηγήσεις μας αυξήθηκαν κατά 24,8% σε Ευρώ 40,3 δισ. - Οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 1 Αυγούστου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Ισχυρή Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 41,6% σε 318εκ. Επέκταση Χορηγήσεων κατά 24,5% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 22,9% υναµική Αύξηση Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 82,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά 8%

Διαβάστε περισσότερα

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3%

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3% ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.03.2010 Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 06 Κύρια επιτεύγματα του οικονομικού έτους 06 Ο ρυθμός δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων παρέμεινε αρνητικός για 3 ο συνεχόμενο τρίμηνο. Ως

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοσημείωτη χρηματοοικονομική επίδοση

Αξιοσημείωτη χρηματοοικονομική επίδοση Αποτελέσματα A Εξαμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 214,7 εκατ. ενισχύουν τον Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 7 Ενδυνάμωση του Ισολογισμού με Ευρώ 1,4 δισ. σωρευτικές προβλέψεις και Δείκτη Καλύψεως Καθυστερήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010 Δελτίο τύπου 25 Νοεμβρίου Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου Τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 90.9 εκατ. (1), ως αποτέλεσμα της 18% αύξησης σε ετήσια βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 457 εκατ. σε εξέλιξη πλήρως εγγυημένη από τον ιδιωτικό τομέα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,8 δισ. λαμβάνοντας υπ όψιν την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%)

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Το 2007 αποτελεί έτος ορόσημο για την Alpha Bank, καθώς δημιουργούμε μία σταθερή λειτουργική βάση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου το Δίκτυό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Τραπέζης. Κάθε αναφορά στα Βασικά Ίδια Κεφάλαια βασίζεται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ). 3

Τραπέζης. Κάθε αναφορά στα Βασικά Ίδια Κεφάλαια βασίζεται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ). 3 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Ζημίες Ευρώ -500,1 εκατ. 1 μετά από Προβλέψεις Ευρώ 1,2 δισ. Με την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης ενισχύεται η κεφαλαιακή θέση του ενιαίου σχήματος Περαιτέρω κεφαλαιακή ενδυνάμωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

2112/1920), απομείωση υπεραξίας της Alpha Bank Serbia ύψους Ευρώ 40,5 εκατ. καθώς και απομείωση στην αξία παγίων προς πώληση ύψους Ευρώ 10 εκατ.

2112/1920), απομείωση υπεραξίας της Alpha Bank Serbia ύψους Ευρώ 40,5 εκατ. καθώς και απομείωση στην αξία παγίων προς πώληση ύψους Ευρώ 10 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2012 Ζημίες Ευρώ -747,1 εκατ. 1 μετά από Προβλέψεις Ευρώ 1,7 δισ. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εμπορικής Τραπέζης οδηγεί σε pro-forma Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ύψους Ευρώ 2,1 δισ. 2 Τα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 473,4 εκατ. (+31,4%)

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 473,4 εκατ. (+31,4%) Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 473,4 εκατ. (+31,4) «Τα αποτελέσµατά µας είναι για άλλη µία φορά πολύ καλά. Προτεραιότητα της Alpha Bank, που διαθέτει το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς στα επιχειρηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα