Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη ΕφημΕριδα τύπος. αγροτικης ΑγροΕνημΕρωςης. Φωτό: Σιώη Μαρία. Τεύχος. Παρασκευή 27 Ιανουαρίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη ΕφημΕριδα τύπος. αγροτικης ΑγροΕνημΕρωςης. Φωτό: Σιώη Μαρία. Τεύχος. Παρασκευή 27 Ιανουαρίου"

Transcript

1 Εβδμαδιαια ηλεκτνικη ΕφημΕιδα τ αγτικη ΑγΕνημΕωη Φωτό: Σιώη Μαία Τεχ 117 Παασκευή 27 Ιανυαίυ 2012

2 Φωτό: Σιώη Μαία

3 Πειεχόμενα Τεχ 117/ Παασκευή 27 Ιανυαίυ 2012 Θέματα 6 Αώνια: Μια άλλη εκκλατόμενη καλλιέγεια, αναζητά τη θέση τη στην ελληνική γεωγία 12 Δυσαέστησε όλε τι λευέ τ νμσχέδι για τν αγτυισμό 17 Πώληση γαλακτκμικών ϊόντων σε λαϊκέ αγέ ωθεί τ ΥΑΑΤ 18 άνει ίσω τ υ. ικνμικών στην ααγόευση ώληση τσικυδιά και τσίυυ αό ααγωγ 20 Αναβλή εισαγωγών ατάτα μέχι τέλ Φεβυαίυ ζήτησε αό τυ εμόυ Διβελέγκα 26 Μέτα για τη βελτίωση τη σχέση τιμών ϊόντων και κόστυ στη γεωγία ζητά τ Ευωκινβλι 30 Παέχεται η εγγηση τυ Ελληνικ Δημσίυ στα δάνεια υ θα χηγηθν σε βτόφυ 34 Μητώ Εμόων: Εγκίθηκε αό τ υυγικό συμβλι, ψηφίστηκε στη Βυλή αλλά έμεινε στα χατιά 32 Παγώνει η συνένωση τυ Αγτικ Πτηντφικ Συνεταιισμ Άτα με την «Πίνδ» 35 Στι 7 Φεβυαίυ ι αφάσει για την ΣΕΑΠ. 36 ICAP: Η κίση ειβάδυνε τυ υθμ ανάτυξη στν κλάδ των βιλγικών ϊόντων Μόνιμε στήλε 39 Πεί Οίνων: GRENACH Δημιυγημέν για τη Μεσόγει 42 Μικέ Αγγελίε 44 Οι εκδηλώσει τη εβδμάδα

4 Ελαιόλαδ Συμβατικό & Βιλγικό, Βώσιμη Ελιά & Πάστα Ελιά συγγαφέα: Α.. υιτσάκη έτ έκδση: 2007 σελίδε: 671 εικόνε: 182 διαστάσει: 17,5x24,5 cm σκληό εξώφυλλ έκδση τυ συγγαφέα 70 λάδεμα καφόων δέντων και θάμνων 33 συγγαφέα: Jean Yves Prat σελίδε: 336 φωτγαφίε: 750 διαστάσει: 17x24 cm εκδόσει Ψχαλυ έκδση ,17 χειάζεστε καινγι κλαδευτήι; ΛΙ ΕΔΩ

5 ηλεκτνικη εφημειδα αγτικη ενημεωση ΑγΕβδμαδιαια τ Ιδικτησια: ΑγΤυ ΑΕ Ευβία 5, Μασι Τηλ & Fax ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Νίκ Γιαννλίτη Γεωγία Γιαννλίτη Έφη Χυδειώτυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.Ν. Γιαννλίτη ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Σ. Παϊσιάδη Χ. Διαμαντόυλ Τετυλλιανό Μήτση ΓΡΑΦΙΣΤΙΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - DTP Πέλυ Γιαννλίτη γαμματεια, λγιστηι Ιωάννα Μητλυ Παναγιώτη Μακάκη Ααγεεται κάθε αναδημσίευση κειμένυ ή φωτγαφιών χωί τη γατή άδεια τυ Εκδότη. Τα εώνυμα άθα εκφάζυν τι αόψει των συγγαφέων και όχι αααίτητα και των υευθνων τη εφημείδα.

6 Φωτό: Σιώη Μαία

7 Αώνια Μια άλλη εκκλατόμενη καλλιέγεια, αναζητά τη θέση τη στην ελληνικ γεωγία Χήστ Διαμαντόυλ - Τετυλλιανό Μήτση Με την καλλιέγεια τη αώνια (Aronia melanocarpa) συνεχίζει τ ετάζ τυ ΑγΤ, σχετικά με τι νέε καιντόμε καλ λιέγειε. Όω και στην είτωση τυ o i o i er er er er ry έτσι και για την αώνια lac lac lac c o e erry, c o e erry, c o e erry, c o e erry, c o e erry, η υι υι υι υι υι υι θέτηση τη καλλιέγεια θα έει να αγμα τιείται με σχ, μεθδικότητα αλλά και την λτιμη β θεια ειστημόνων γεωόνων. Στην Ευώη, η αώνια καλλιεγείται σε διάφε χώ ε (Ρωσία, Λιθυανία, Βυλγαία, Συηδία, Δημ κατία τη Τσεχία), και σε ευεία έκταση στην Π λωνία. Στην Λιθυανία, μία εταιεία αασκευάζει κασί (αό τυ κα τη αώνια) υ νμά ζεται Aroni os. Στη χώα μα, για ώτη φά καλ λιεγ θηκε συστηματικά ιν αό τία χόνια στι Σέε ενώ όω κτει αό τ ετάζ μα, σ μεα υάχυν άνω αό 40 στέμματα σε όλη την Ελλάδα. Είση, αξίζει να σημειωθεί, ότι τόσ ι έμι φυτών όσ και ι ααγωγί μα εισημαί νυν ω η σωστ διακίνηση και εμία τυ ϊ όντ μεί να ειτευχθεί μόν με τη δημιυγία μάδων ααγωγών και μεταιητικών μνάδων. Ευχαιστμε θεμά την κ. Σιώη Μαία για τ φωτγαφικό τη υλικό Ηλεκτνική εφημείδα ΑγΤ

8 αταχήν, για τ θέμα εικινωνήσαμε με τ Δ. Ιω άννη. Σανό, Τακτικό Εευνητή στ Ινστιττ Δα σικών Εευνών, ί έχει ασχληθεί με την καλ λιέγεια. Εκτό αό τα στιχεία για τ φυτό και την καλλιέγεια υ μα ααχώησε (και ααθέτυ με στ τελευταί μέ τυ ετάζ), μα αναφέ ει ότι: «Η αώνια είναι μια βιλγική καλλιέγεια η ία όσφατα μήκε στν κατάλγ τυ υυ γείυ Αγτική Ανάτυξη σαν φαμακευτικό φυτό και καιντόμ καλλιέγεια. Ήδη αυτή την στιγμή ακετί ααγωγί αό όλη την Ελλάδα εν διαφένται γι αυτή τη νέα καλλιέγεια». αι σθέτει στν ΑγΤ: «Αό τ Ινστιτ τ Δασικών Εευνών τυ ΕΘΙΑΓΕ, για ακετά χό νια αακλυθσαμε, διάφα φαμακευτικά και εδώδιμα φυτά και βήκαμε ότι τ καλτε αό όλα τα φυτά είναι η αώνια η μελανόκαη. Υά χει και η ώτη καλλιέγεια στι Σέε τυ αα γωγ κ. Χκμενίδη υ αέδωσε 13 κιλά ανά φυτό μετά αό τία έτη, υ είχε φυτέψει τα φυτά τυ. Εί ση, έχυν γίνει μάδε ααγωγών στην ατείνη και στην αδίτσα. Αυτό υ θέλω να σημειωθεί εί ναι ι ελεσει των φυτών υ εισάγυμε. Θα έει να είναι αό τα Βαλκάνια και όχι αό βόειε χώε όω Ρωσία, Πλωνία, Συηδία. Αυτό τ ανα φέω διότι ω χώα έχυμε μεσγειακό κλίμα ό τε θα έει να τιμνται ικιλίε αό ι νό τια». Η ώτη καλλιέγεια Εν συνεχεία ΑγΤ εικινώνησε με τν άν θω ί καλλιέγησε ώτ την Αώνια στην Ελλάδα, τν κ. ωνσταντίν Χκμενίδη, αό τι Σέε. «αλλιέγησα τ φυτό ιν αό τία χό νια. Είμαι λ ευχαιστημέν αό την εξέλιξή τυ και αγματικά αώ γιατί δεν ξεκίνησα λ νω ίτεα. αλλιέγησα 8 στέμματα και θα βάλω και άλλα. Είμαι ώτ στην Ελλάδα υ ασχλήθηκα και συγκεκιμένα έφεα τα φυτά αό την Βυλγα ία», μα δήλωσε ααγωγό. Μιλώντα για τ φυτό και τν καό τυ, κ. Χκ μενίδη μα αναφέει: «Θα έει να με ότι η γεση τυ κα είναι λ καλή και μεί να γί νει χυμό, μαμελάδα αλλά και ωαί κασί. Ο κό σμ ωστόσ δεν τ γνωίζει ακόμα. Στα μαγαζιά με βιλγικά μεί να βει ϊόντα αώνια τα ία εισάγνται αό τ εξωτεικό και είναι ανά κιβα (25 ευώ τ κιλό στν καταναλωτή). Εγώ τ δικό μυ ϊόν τ υλάω μόν μυ αφ αχικά την καλλιέγεια την ξεκίνησα υσιαστικά για σωική μυ χήση και κατανάλωση». Σε εώτησή μα σχετικά με τη διάθεση τυ ϊό ντ στη χώα μα ίδι μα εξηγεί: «Στην Ελλάδα τ ώτ υ κιτάει Έλληνα είναι υ θα υλή σει αυτό υ αάγει. Αν δεν ασχληθεί όμω, αν δεν έχει ααγωγή τότε δεν κάνυμε τίτα. Αυτό υ σαθμε εδώ είναι να κάνυμε μια μική βιτεχνία όυ θα αάγυμε τν χυμό μα, την μαμελάδα. Θεωώ λιόν ότι για να σταθν στην αώνια

9 αγά ϊόντα όω η αώνια θα έει να «λει τυγήσυν» μέσα αό Ομάδε Πααγωγών». Σε εώτησή μα αν έχει γνώση των στεμμάτων υ καλλιεγνται στην Ελλάδα μα αάντησε ότι κυμαίννται είυ στα 40 στέμματα». Αδόσει, τιμέ Ωστόσ στην ευτεη ειχή των Σεών υά χυν και άλλε καλλιέγειε αώνια. Τη δική τη σάθεια στην καλλιέγεια κάνει και η κα. Μα ία Σιώη, υεθυνη τη καλλιέγεια σε αγόκτη μα τη ειχή, η ία δηλώνει: «Την καλλιέγεια την έκανα ιν ένα χόν όμω ψάχνω είυ δ χόνια ώστε να βω ληφίε σχετικά με αυτή. Αό την μέχι στιγμή εμειία μυ έχω καταλάβει ότι χειάζεται ακετή σωική εγασία και κά ια χήματα για τ κόστ εγκατάσταση. Εγώ έχω καλλιεγήσει 11 στέμματα και τα φυτά τα έχω ει σάγει αό τ εξωτεικό. Στην Ελλάδα υάχει μόν ένα φυτώι στι Σέε. Οι αδόσει σμφωνα με όσα έχω διαβάσει για τη βιλγική καλλιέγεια τη αώνια είναι 3 με 6 κιλά ανά φυτό. αι είυ 10 με 12 κιλά/φυτό η συμβατική καλλιέγεια». Σε εώτησή μα σχετικά με τ ενδιαφέν υ υάχει στην ελληνική αγά σχετικά με την αώ νια η κα. Σιώη μα αάντησε: «Εφόσν δεν υάχει ααγωγή δεν μεί να υάξει ενδιαφέν ακό μα. Όταν ξεκινά όμω μια δυλειά με την τι κή όσα θα βγάλω δεν ξεκινά σωστά. Πάντω για την διάθεση εφόσν έχυμε ααγωγή υάχυν κάιε εταιείε υ εμενται βιλγικά ϊόντα θα δείξυν ενδιαφέν. Όσν αφά τ θέμα τη τιμή η αίσθηση υ έχω αό κάιε μικέ μεταιητικέ εγκαταστάσει ι ίε δίνυν είυ 10 ευώ τ κιλό. Με ειφ λαξη όμω όλα αυτά διότι ακόμα βισκόμαστε στη αχή». Ολκληώνντα η κα. Σιώη αναφέθηκε σε ένα θέμα υ έχει να κάνει με την λιτική τυ κάτυ σχετικά με αυτέ τι νέε καλλιέγειε: «Δεν υά χει κατηγία να μα εντάξυν. Χαακτηιστικά σα αναφέω ότι ήγα να κάνω δήλωση καλλιέγει α στν ΕΛΓΑ και με ωτσαν υ θα έει να με εντάξυν. Αυτό τ όβλημα έει να τ σέξει η λιτεία διότι είναι λ σημαντικό». Πειχέ καλλιέγεια, κόστ αγά φυτών Θέλντα να καταγάψυμε και την άψη των αν θώων τη αγά, υ υλν φυτά αώνια, εικινωνήσαμε με τν κ Λευτέη Γιαλετζή, υε θυν τη εταιεία Ulterfita στα Σέβια ζάνη. «Εμεί υλάμε φυτά τα ία εισάγυμε αό τ εξωτεικό και συγκεκιμένα αό χώε όω η Ολ λανδία και Γεμανία. Είση έχυμε κάνει κάιε εισαγωγέ αό Πτγαλία και Πλωνία. Τ ενδια Ηλεκτνική εφημείδα ΑγΤ

10 φέν για την καλλιέγεια τη αώνια είναι ακετά μεγάλ», μα λέει κ. Γιαλετζή. αι σθέτει: «Μέχι σήμεα αό εμένα μόν έχυν αγάσει και καλλιεγήσει φυτά είυ δέκα καλλιεγητέ αό ειχέ όω τη Τί λη, τη Θεσσαλνίκη, των Ιωαννίνων και τη Θή βα ενώ έχυμε στείλει και λλά μεμνωμένα φυτά στα νησιά μα. Έχυμε μια φυτεία στην εφαλνιά και για τ μέλλν έχυν ακετέ καλλιέγειε υ θα γίνυν στα Ιωάννινα ενώ ακετό ενδιαφέν υά χει αό Ξάνθη και αβάλα». Σε εώτησή μα για τ κόστ αγά φυτών υεθυν τη εταιεία Ulterfita μα ααντά: «Τ κόστ είναι βάσει τη ηλικία και ανάλγα τ φυτό. Ένα φυτό μεγαλωμέν στην γλάστα κστίζει 5.5 ευώ. Βέβαια μμε να διαθέσυμε και αώνια στ χωάφι με 3,5 ευώ ή 4 ευώ. Εμεί σαθ με να δυλέψυμε όσ τ δυνατόν με μεγαλτεα φυτά. Αν άυμε ω αάδειγμα κάια φυτά 1,5 έτυ (αυτά υ έχυμε τώα) ααγωγό θα έ ει να γνωίζει ότι στα 2 έτη θα άει δείγματα κα και στα τία θα μει στην ααγωγή. Αν ήταν σόφυτα θα έμαιναν στα 5 έτη». Είση κ. Για λετζή αναφέθηκε και στι ικιλίε τυ φυτ: «Η αώνια υάχει σε λλέ ικιλίε όω η μελανό καη, η άση και η κόκκινη. Μεγαλτεη ζήτηση έχει η μελανόκαη διότι έχει εισσότεε θετι κέ υσίε και μεγαλτεη εμική κίνηση». Τέλ κ. Γιαλετζή μα εισημαίνει: «Πέει να ανιχτν ακετί συνεταιισμί για τέτιυ εί δυ καλλιέγειε διότι η Ελλάδα έχει ανάγκη αό κάτι καινι. Ωστόσ θα έει όλα να γίννται με σχή διότι όλα έχυν τα βλήματά τυ. Εγώ σωικά ιστεω ότι η αώνια είναι μια αό τι ιδανικέ καλλιέγειε την ία μεί να καλλι εγήσει κάι ί έχει λίγα στέμματα». Η ταυτότητα τη καλλιέγεια* Γενικά. Η αώνια (black chokeberry) είναι ένα ξυ λώδη φυλλβόλ θάμν ψυ 1 3 μέτων υ ανήκει στην Οικγένεια Rosaceae με καταγωγή αό την ανατλική λευά τη Βείυ Αμεική. Αν και αχικά καλλιεγήθηκε ω καλλωιστικό φυτό, αό τα μέσα τυ τυ 20υ αιώνα καλλιεγήθηκε σε ση μαντικέ εκτάσει (κυίω στην ανατλική Ευώη) για τη θετική και φαμακευτική αξία των καών τυ υ είναι λσιι σε βιταμίνη C και σε ανθκυ άνε (ισχυό αντιξειδωτικό). Μφλγία, Οικλγία, αλλιεγητικέ τεχνικέ. Τα φλλα είναι ελλειτικά άσινυ χώματ υ τ φθινόω αλλάζει σε τκαλί, δκόκ κιν ή ααλό ζ. Τ φυτό ανθίζει τν Ιλι ή Α γυστ και καό είναι μικό, στγγυλό, μα και ωιμάζει τν Αγυστ ή τι αχέ Σετεμ αώνια

11 βίυ. Η ααγωγή καών αχίζει αό τ τίτ έτ και σταδιακά αυξάνεται. Αντέχει σε λ χαμηλέ θεμκασίε (ακόμη και 25 C), ενώ είναι καλό να αφεγνται ι ει χέ με συχν κασωνε γι αυτό και τείνεται εισσότε για τη Βόεια Ελλάδα. Μεί να καλ λιεγηθεί σε όλυ σχεδόν τυ τυ εδαφών, με την ϋόθεση ότι τα εδάφη έει να ασταγ γίζνται, διότι τ φυτό είναι ευαίσθητ στην είσ σεια νε. Τα φυτά καλό είναι να αγάζνται 3 ετών αό τ φυτώι και να φυτενται σε λάκκυ των 50 εκ. (ι κυιότεε αστάσει φτευση είναι: 3x3, 3x2,5 ή 3x2 μ.). Δεν ααιτεί αά ελάχιστ κλάδεμα (αφαί εση των ξεών κλαδιών), ώστε τ φυτό να ανα τσσεται σε φωτεινότεε συνθήκε. Τ καλκαί ι, καλό είναι να αδεεται (κατά τίμηση με στά γδην άδευση) ιδιαίτεα στα ώτα τία έτη μετά την φτευση. Φυτστασία. Η φυτστασία τη αώνι α δεν ατελεί ιδιαίτε όβλημα, διότι η σκλη ή και αχιά ειδεμίδα των φλλων, καθώ και η μεγάλη ειεκτικότητα των φλλων και των κα ών σε λυφαινόλε ατελν σημαντική φυσι κή άμυνα για τ φυτό. Ο μεγαλτε κίνδυν εί ναι τα άγια υλιά, διότι καλν ζημιέ, όταν ι καί ωιμάσυν. Για την στασία αό τα υ λιά χησιμινται διάφι μέθδι (ηχητικέ μέθδι, δίχτυα, σκιάχτα, κ.α.). Συγκμιδή αδόσει. Η συγκμιδή των καών τη αώνια γίνεται χειωνακτικά αό τν Αγυ στ έω τα μέσα Σετεμβίυ. Οι καί διατη νται νωί σε ψυγεία (2 C) για διάστημα τιών μη νών και ωλνται ω νωί ή κατεψυγμένι. Εί ση, ι καί μν να μεταιηθν σε μα μελάδε, χυμ, σιόι ή να αξηανθν και να υληθν σαν σταφίδε. Τ σημαντικότε ικ νμικό όφελ μεί να κψει με τη μετατ ή των εκχυλισμάτων των καών αώνια σε φα μακευτικέ υσίε. Στα ώτα ειάματα υ έγιναν χησιμιή θηκε ικιλία τη Νότια Βυλγαία. Η αόδση φτάνει τα 10 κιλά/φυτό (δηλαδή κιλά/στέμ μα) και ι τιμέ ώληση των καών στην διεθνή αγά (Ευώη, Αμεική, Ρωσία, κλ) κυμαίννται αό 4 6 ευώ/κιλό ι νωί, 5 7 ευώ/κιλό ι κατε ψυγμένι, 7 8 ευώ/λίτ ι χυμί και ευώ/ λίτ τ λικέ. *Πηγή για την ταυτότητα τη καλλιέγεια: Δ. Ιωάννη Σανό-Τακτικό Εευνητή στ Ινστιττ Δασικών Εευνών τυ ΕΘΙΑΓΕ. 11 Ηλεκτνική εφημείδα ΑγΤ 11

12 Δυσαέστησε όλε τι λευέ τ νμσχέδι για τν αγτυισμό Στα Παϊσιάδη

13 Ηλεκτνική εφημείδα ΑγΤ 13

14 Γενικ δυσαέσκεια έφεε η δημσιίηση αό τ υυ γεί Πλιτισμ & Τυισμ τυ Σχεδίυ Νόμυ για τν τυ ισμό τη Υαίθυ, υ ε ιλαμβάνει και τν Αγτυ ισμό. Τ Σχέδι Νόμυ τέθη κε σε διαβλευση υ λ κληώθηκε στι 12 Ιανυαίυ Διαφωνίε υάχυν αό τυ εαγγελματίε υ μέχι τώα είχαν αγτυιστικέ εγκαταστάσει, υ υστη ίζυν ότι ξαφνικά όλι ι μι κί ξενδόχι των καταλυμά των θα έει να γίνυν αγό τε κατά κι εάγγελμα να συνεταιιστν με κάι ν αγότη, κειμένυ να δι ατη συν τ χαακτηισμό τη ειχείησ τυ σαν αγ τυιστικ. Οι αγότε αό την λευά τυ φβνται ότι με τ αόν σχέδι νόμυ θα ανα γκαστν να φγυν αό τν τμέα τυ αγτυισμ και ότι τα φέλη, υ είχαν μέχι σ μεα λόγω τυ εαγγέλμα τό τυ, θα τα ακτ συν ι αγτυιστικέ ειχει σει. Οι αγότε φβνται ότι θα υάξει υφαα γ τυ νόματ αγτυισμ, αφ τνί ζυν ότι ι δαστηιότητε θα έεε να σφέ νται μόνν αό αγότε και η ειχείηση να εί ναι «αγτικ» και όχι «αγτυιστικ» ειχείη ση, όω αναφέει τ σχέδι νόμυ. Τα κια αγ τικά εαγγέλματα είναι η γεωγία, η κτηντφία, η αλιεία και η δασκμία. Ο αγτυισμό θα έε ε να είναι ενιαί και συμληωματικό όλα τα αγτικά εαγγέλματα και να μην αυσιάζεται σαν ξεχωιστ ειχείηση. Με τ νμσχέδι όμω ειχειείται διαχωισμό τυ αγτυισμ αό τν αλιευτικό τυισμό. Όμω αλιευτικό τυι σμό είναι και αυτό αγτυισμό. Αλλιώ θα έεε να λέγαμε και κτηντφικό τυισμό και γεωγικό τυισμό. Όσν αφά τν ιντυ ισμό, υ τ σχέδι νόμυ τν ξεχωίζει αό τν αγτυισμό, εκεί υάχυν λλέ ενστάσει. Ο ιντυισμό όταν ασκείται αό αμελυγ είναι καθαό αγτυισμό. Όταν ασκείται αό ειχειηματίε ινι ίσω θα μσε να εί ναι γαστνμικό τυισμό κάτι άλλ άντω όχι αγτυισμό. 14 ΑγΤ Ηλεκτνική εφημείδα

15 Όσν αφά τ ιδικτησιακό καθεστώ, στ ά θ 6 τυ νμσχεδίυ αναφέεται ότι ειχείηση αγτυισμ είναι κάθε ειχείηση Τυισμ Υαίθυ, η ία αν κει σε αγότη αγότε εγ γεγαμμένυ στ Μητώ Αγτών και Αγτι κών Εκμεταλλεσεων τ κεφάλαιό τη αν κει τυ λάχιστν κατά 50% σε αγότη αγότε. Αυτό ση μαίνει ότι θα μεί ένα αγότη, υ θα είναι συ νέται με έναν ειχειηματία, να λαμβάνει αό την αγτικ δαστηιότητα τ 35% τυ συνλι κ ετ σιυ εισδ ματό τυ. Δηλαδ τ εισόδημα ενό συνέταιυ - υ ανέχεται σε 17,5% τυ συ νλικ εισδ ματ τη ειχείηση - θα σδι ίζει την αγτικ ειχείηση και τ εισόδημά τη θα χαακτηίζεται αγτικό. Ακόμη τ νμσχέδι δεν έχει καμία όβλεψη για τη χωταξία, καθώ δεν βάζει όι στν αιθμό των μνάδων υ θα κατασκευαστν σε μια αγ τικ ειχ, χωί να ακλείει τ φαινόμεν.χ. σε ένα εινό χωιό 200 κατίκων να ξεφυτώσυν αάλληλα 20 μικά αγτυιστικά καταλματα. Είση, με τ γενικό ό τη υαίθυ δεν ακλεί ει τη δημιυγία «αγτυισμ» ακόμα και σε κ εσμένυ τυιστικά τόυ, όω τ Φαληάκι στη Ρόδ, η Χεσόνησ και τα Μάλια στην τη Λαγανά τη Ζακνθυ. Οι ιδικτ τε αγτυιστικών καταλυμάτων αό την λευά τυ αλλά και ι εκόσωι άλ λων συναφών κλάδων (όω ι τυιστικί άκτ ε κ.α.) τνίζυν ότι δεν κλ θηκαν στη διαμόφω ση τυ νμσχεδίυ και δεν εωτ θηκαν για θέμα τα υ τυ αφν.οι κυιότεε υθμίσει υ καλν την αντίδαση των εαγγελματιών εί ναι ι υθμίσει για τ μέγεθ των μνάδων και για την εαγγελματικ ιδιότητα των ιδικτητών τυ. Όω λένε ι εαγγελματίε υ δαστηιι νται στν κλάδ, τ όι των 40 κλινών είναι αα γευτικό για τη βιωσιμότητα των αγτυιστι κών μνάδων, καθώ ι μνάδε αυτέ λειτυγν μεν όλ τ χόν αλλά με σχετικά χαμηλ δυναμι κότητα, κάτι υ συνεάγεται αυξημένα λειτυγι κά έξδα. Σε ό,τι αφά την εαγγελματικ ιδιότητα των ιδικτητών, ειισμό τη δυνατότητα για δη μιυγία αγτυιστικών καταλυμάτων μόν αό αγότε δημιυγεί ακόμα ένα «κλειστό εάγγελ μα», όω τνίζυν ι εαγγελματίε υ αναφέ υν ότι ξαφνικά όλι ι μικί ξενδόχι των κα ταλυμάτων θα έει να γίνυν αγότε κατά κι εάγγελμα να συνεταιιστν με κάιν αγότη, κειμένυ να διατη συν τ χαακτηισμό τη ειχείησ τυ. Ηλεκτνική εφημείδα ΑγΤ 15

16 Ελλaδα Φωτό: Tamba o The Jaguar r.com

17 Πωληση γαλακτκμικων ϊντων σε λαϊκε αγε ωθει τ ΥΑΑΤ Τη δημιυγία μικών μνάδων τυκόμιση σε όμα με την κτηντφικ εκμετάλλευση αγ τεμάχια αλλά και την διάθεση ώληση των κτη ντφικών ϊόντων στι λαϊκέ αγέ, σαθεί να «εάσει» μέσα αό τ υό διαμόφω ση νμσχέδι για τι σταυλικέ εγκαταστάσει, τ ΥΑΑΤ. Σμφωνα με ληφίε τυ ΑγΤυ, α μόδι υφυυγό Αγτικ Ανάτυξη, κ. Αστέ ι Ρντλη έχει αδεχτεί τ άγι αυτό αίτη μα των κτηντόφων και σαθεί να τ ικαν ι σει με διάταξη, υ θέλει να εντάξει στ νμ σχέδι για την αδειδότηση των σταυλικών εγκατα στάσεων τ ί βίσκεται υό εεξεγασία. Μά λιστα, σμφωνα με όσα βλέει η εν λόγω διάτα ξη, η ώληση τέτιυ είδυ ϊόντων θα έει να γίνεται τηυμένων των υγεινμικών διατάξε ων. Διαβάστε τ σχετικό ετάζ Ηλεκτνική εφημείδα ΑγΤ 17

18 άνει ίσω τ υυγεί ικνμικών στην ααγόευση ώληση τσικυδιά και τσίυυ αό ααγωγ Ασθηκε τελικά η διάταξη η ία θα ααγό ευε την αευθεία ώληση χμα τσικυδιά και τσίυυ αό τυ ααδσιακ ασταγμα τι. Αυτό ανακίνωσε αναληωτ υυ γό Οικνμικών Παντελ Οικνόμυ, στη συνά ντηση υ αγματι θηκε τ αόγευμα τη Τε τάτη (15/1/2012) με τυ εκσώυ τυ συλ λόγυ Πααδσιακών Ασταγματιών Τσικυ διά και τη συμμετχ των βυλευτών τυ ΠΑΣΟ Βασίλη εγκέγλυ και Μαία Σκαφνάκη. Πάντω σμφωνα με ετάζ τυ ΑγΤυ, στ κλίμα στην κινβυλευτικ μάδα τυ ΠΑΣΟ ταν ανητικό σε μια τέτια θμιση. Τυλάχιστν 30 βυλευτέ αό όλη την Ελλάδα δεσμετηκαν ότι σε είτωση υ τ υυγεί θα κατέθετε μια τέ τια θμιση δεν όκειται να την ψ φιζαν. «Οι ααγωγί καταθέσαν τι αόψει τυ και υυγό δεσμετηκε ότι δεν όκειται να βγά λει καμιά νμθετικ θμιση σε διαβλευση ιν να συναντηθεί με τυ ααγωγ και όλυ τυ φεί τυ κλάδυ για να συζητ συν εί τη υσί α για τ θέμα», τόνισε στν ΑγΤ μετά τη συ νάντηση βυλευτ κ. εγκέγλυ. «Οι ααδ σιακί ασταγματιί άλλω «καζανάδε» ζη τν την διατ ηση των δικαιωμάτων τυ και τη βελτίωση των ϋθέσεων διάθεση τη αα γωγ τυ. Η λιτεία φείλει να δείχνει την έμα κτη στ ιξη τη σε όσυ συνδάμυν στην Ελληνι κ ααγωγ και στην αξηση τη αασχόληση», σθέτει κ. εγκέγλυ. Διαβάστε τ ετάζ Δημιυγία Διεαγγελματικ Ογάνωση γάλακτ και γαλακτκμικών ϊόντων συμφώνησαν ααγωγί και βιμηχανίε Στη δημιυγία μια ανικτ Διεαγγελματικ Ογάνωση στν χώ τυ γάλακτ και των γαλα κτκμικών ϊόντων συμφώνησαν την Δευτέα, 23 Ιανυαίυ, εκόσωι των Ογανώσεων των κτηντόφων αλλά και των βιμηχανιών γάλακτ σε διάσκεψη για την Χάαξη μια Εθνικ Στατηγι κ για την Γαλακτααγωγικ Αγελαδτφία. Η συνάντηση αγματι θηκε στ υυ γεί, με ωτβυλία τυ Υφυυγ κ. Αστείυ Ρντλη, και σμφωνα με όσα έκυψαν ω ει 18 ΑγΤ Ηλεκτνική εφημείδα

19 στέγασμα τη συζ τηση υ ξε δέσμευση όλων των αισταμένων φέων για την ειτάχυνση και εικαιίηση των διαδικασιών δημιυγία μια ανικτ Διεαγγελματικ Ογάνωση, στην ία θα συζητνται και θα συνδιαμφώννται τάσει των εαγγελματικών φέων για την αντιμετώιση των βλημάτων και την ανάτυξη τυ κλάδυ. Στη Διάσκεψη, η ία ξεκίνησε είυ στι 12 τ μεσημέι και λκληώθηκε μετά τι 3 τ αό γευμα, εισημάνθηκε η τωτικ εία τυ κλά δυ και διατυώθηκαν τάσει για ένα στατηγι κό σχεδιασμό υ θα αβλέει στην είλυση βλημάτων υ σχετίζνται με τα γάμματα Γε νετικ Βελτίωση, τν σχεδιασμό εναλλακτικών συστημάτων εκτφ των αγελάδων γαλακτα αγωγ, την αξιόιστη τ ηση των κτηνιατικών μητώων και την καταλέμηση των ζωνόσων και κυίω τη βυκέλλωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην διάσκεψη συμμετεί χαν εκόσωι των Ογανώσεων των τηντό φων (Σνδεσμ Ελληνικ τηντφία ΣΕ, ΘΕΣ-ΓΑΛΑ, Ένωση Φυλ Χλστάιν Ελλάδ, των βι μηχανιών γάλακτ (Σνδεσμ Ελληνικών Βιμη χανιών Γάλακτ και Πϊόντων ΣΕΒΓΑΠ, ΔΕΛΤΑ, ΝΕΟΓΑΛ, ΟΛΥΜΠΟΣ, ΦΑΓΕ, ΟΥΑΗΣ) και αμό διι υηεσιακί αάγντε τυ ΥΑΑΤ. Γάλα Ηλεκτνική εφημείδα ΑγΤ 19

20 Αναβλ των εισαγωγών ατάτα μέχι τ τέλ Φεβυαίυ ζ τησε αό τυ εμόυ Διβελέγκα Σειά εαφών με ααγωγ αλλά και εμόυ αό την ειχ τυ Νευκίυ Δάμα, κει μένυ να συζητ σει τα βλ ματα υ αντιμετω ίζυν ι ατατααγωγί τη ειχ, είχε τι τελευταίε ημέε υφυυγό Αγτικ Ανά τυξη, κ. Γιάννη Διβελέγκα. Στι συναντ σει με τυ ααγωγ αό την λευά τυ ΥΑΑΤ εισημάνθηκε ότι στόχ είναι: η καλτεη γάνωση και διαχείιση τυ ϊόντ, η διατ ηση τη υψηλ ιότητα τυ ϊόντ, τ ί έχει αναγνωιστεί ω ϊόν Πστατευόμενη Γεωγαφικ Ένδειξη(ΠΓΕ) και χαίει τη εκτίμηση των καταναλωτών, η ενδυνάμωση τη διααγματευτι κ ικανότητα των ααγωγών στην εμία τυ ϊόντ, καθώ και η διασφάλιση τυ αγτικ εισδ ματ των ααγωγών ατάτα. Σε ότι αφά τη συνάντηση με τυ εισαγωγεί - εμόυ ατάτα, υφυυγό ζ τησε, στ νεμα τη καλ συνεγασία, την αναβλ των ει σαγωγών ατάτα, τυλάχιστν μέχι τ τέλ Φε βυαίυ 2012, αλλά και την συμβλ τυ στην αόφηση των αδιάθετων στ των ατάτα Νευκίυ. Ειδικότεα κ.. Διβελέγκα έκανε την ακόλυθη δ λωση: «Στατηγικ μα ειλγ είναι η στα σία, η ανάδειξη και ώθηση των ελληνικών ϊόντων, υ έχυν ταυτότητα και ιότητα άμεσα συνδεδεμένη με τν τό ααγωγ τυ. Στηί ζυμε τυ Έλληνε ααγωγ, είμαστε σε συνε χ εαφ μαζί τυ και συνδάμυμε στι σά θειε υ καταβάλλυν στην γάνωση και ιδιαί τεα στην διαχείιση και εμία των ϊόντων τυ. Πτεαιότητά μα είναι η αυστηίηση των ελέγχων στα σημεία εισόδυ τη χώα των ει σαγόμενων ϊόντων καθώ και στην διακίνησ τυ στην εσωτεικ αγά, κειμένυ να στατευτν τόσ ι Έλληνε ααγωγί όσ και ι καταναλωτέ».

21 Ανάγκη δημιυγία ειτ υ θα συντνίσει με τ ΥΑΑΤ τι αλλαγέ στι ΕΑΣ Πλ μεγάλη συμμετχ των Δευτεβάθμιων Συ νεταιιστικών Ογανώσεων χαακτ ισε τη σ σκεψη στ αμφιθέατ τη Ε.Α.Σ. Λάισα υ έγι νε στι 22/01/2012. Οι όεδι αλλά και ι Διευ θυντέ των συνεταιισμών είχαν τη δυνατότητα να εκφάσυν τι αίε τυ και τι ανησυχίε τυ σχετικά με τ νέ θεσμικό λαίσι (ν. 4015) εί συλ λγικών αγτικών γανώσεων. Τα λιτικά κόμματα αλλά και Υφυυγό Αγτικ Ανάτυξη & Τφίμων κ. Ρντλη, δε σμετηκαν ότι θα στηίξυν την σάθεια μετά βαση και μετασχηματισμ των Ενώσεων σε Πω τβάθμιυ Συνεταιισμ. Αό τη συνεδίαση φάνηκε η ανάγκη δημιυ γία μια ειτ υ θα διαχειιστεί και θα συ ντνίσει σε συνεγασία με τ Υυγεί Αγτικ Ανάτυξη και Τφίμων αλλά και με τα κόμματα τα θέματα υ κτυν κατά τη διαδικασία μετα τ και συγχώνευση. Σμφωνα με ανακίνωση τη ΕΑΣ Αμυνταίυ: «ατ αυτόν τν τό με ασφαλ γνώση και λη φόηση να κινηθμε γ γα μέσα στ χνδι άγαμμα υ βλέει νμθέτη και αάλλη λα να καταθέσυμε αξιόιστα γάμματα εξυ γίανση στην ΑΤΕ. Η ανάγκη λιόν τη μετάβαση σε νέα μεγάλα σχ ματα και σγχνα υ θα καλ τυν τι ικνμικέ ανάγκε τη εχ, είναι ει βεβλημένη σ μεα εισσότε αό κάθε άλλη φά γιατί μόν μέσα αό τι συλλγικέ σά θειε των αγτών και των κτηντόφων μεί να έθει η ανάτυξη τη αγτικ ικνμία σε όλη την ελληνικ αιθ». Ηλεκτνική εφημείδα ΑγΤ 21

22 Υψηφιότητα για τν κατάλγ των Π.Γ.Ε. θέτει τ Μανταίνι Χίυ Στην Είσημη Εφημείδα τη Ευωαϊκ Ένωση δημσιεθηκε την Τίτη, 24 Ιανυαίυ, η αίτηση τυ «Μανταινι Χίυ» για την ένταξ τυ στν κα τάλγ των αναγνωισμένων ϊόντων Πστα τευόμενη Γεωγαφικ Ένδειξη (Π.Γ.Ε.). Τ «Μα νταίνι Χίυ» είναι ένα αό τα ι φημισμένα αγ τικά ααδσιακά ϊόντα τη Ελλάδα, ενώ στ νησί, αυτό και η Π.Ο.Π. «Μαστίχα Χίυ».Ο.Π., είναι τα σημαντικότεα και εισσότε γνωστά ϊόντα. Σμφωνα με όσα αναφέει η αίτηση υ δημσι εθηκε στην Εφημείδα τη Ε.Ε: Η καλλιέγεια τυ ϊόντ «Μανταίνι Χίυ» εκτό αό μία γεωγικ δαστηιότητα, η ία εφαμόστηκε αδιάκα εί σειά λλών δεκαε τιών, με τι αναγκαίε σαμγέ, ατέλεσε και την αφετηία για τη διαμόφωση κατάλληλων κα τασκευών και ακτικών υ την εξυηετσαν ληέστεα, τα ία συνψίζνται ω ακλ θω: Στην ιδιαίτεη αχιτεκτνικ λλών κτιίων - ικιών των κατόχων των γεωγικών εκμεταλλεσεων, τα ία βίσκνται εντό των ωώνων και είναι συν θω διόφα για την καλτεη ετεία τη καλλιέγεια. Στν τό άδευση, ί γινόταν με αυλάκια και μάγγαν υ αντλσε νεό λ καλ ιότητα αό ηγάδι. Σημειώνεται ότι τα αδευτικά συστ ματα τυ νησι ανατχθηκαν τν 14 αιώνα αό Γενβέζυ, ι ίι κατασκεασαν και ασταγγιστικά συστ ματα, μναδικά για τ κόσμ εκείνη τη εχ. Στι ειδέξιε τεχνικέ συγκμιδ υ ανατχθηκαν. Σμφωνα με ακετ, μόν ι Χιώτε ξεαν στην Ελλάδα να κόβυν τυ κα τεχνικά, να κόβυν δηλαδ τυ κα αό τ δέντ με τη χ ση ψαλιδιών και στη συνέχεια να κόβυν τ μίσχ τυ βαθιά, αφ νντα εί τυ κα μόν τν δίσκ, κειμένυ να αφεγνται ι ταυματισμί μεταξ των καών στυ κυβάδε και στα κιβώτια μεταφά τυ αό μίσχυ υ έμειναν μακτει. Στι ακτικέ και μεθόδυ λίανση τη καλλιέγεια υ καθιεώθηκαν, μεταξ των ίων ταν η γενικευμένη χ ση κιά αό βειδ, αιγόβατα και υλεικά υ εκτέφνταν αάλληλα αό τυ εσει δκαλλιεγητέ. Η ακτικ τη χ ση τη κιά, αν και ααμένει μία αό τι βασικέ ειλγέ θέψη των δέντων, βαίνει μειμενη, λόγω τη έλλειψη εακών στ των. Στι τεχνικέ και ακτικέ αγετστασία υ υιθετ θηκαν, μεταξ των ίων ειλαμ βάννται ι ελεγχόμενε φωτιέ, τα «τιχγια» (τίχι είφαξη) και η μεγάλη υκνότητα φτευση των δέντων με τι μικότεε αστάσει των δέντων να είναι στα 2-2,5 μέτα (είυ 100 δέντα ανά στέμμα). 22 ΑγΤ Ηλεκτνική εφημείδα

23 Σκανδαλίδη: Η κυβένηση δεν όκειται να φλγ σει την αγτικ γη «Η κυβένηση δεν μελετά και δεν όκειται να φλγ σει την αγτικ γη», δ λωσε κατηγη ματικά αό τη Βυλ, υυγό Αγτικ Ανά τυξη, ώστα Σκανδαλίδη, ασβώντα τι αντιδάσει υ υ ξαν λόγω τη σχετικ φη μλγία. Είση, κ. Σκανδαλίδη διευκίνισε ότι «ι ιδικτ τε ικημάτων υ τα χησιμιν για αγτικέ εκμεταλλεσει, δεν θα ληώνυν τέλ ακιν των, μέσω των λγαιασμών τη ΔΕΗ, εφόσν σκμίζυν σχετικό αδεικτικό, διαφ ετικό αό την άδεια λειτυγία, υ να τ βεβαι ώνει». Μιλώντα στην Ολμέλεια σχετικά με τ νμ σχέδι για τα αδέστα και τα δεσζόμενα ζώα και την στασία τυ αό εκμετάλλευση για κεδ σκικ σκ, υυγό Αγτικ Ανά τυξη τόνισε ότι, «αυτέ είναι δεσμεσει τη κυ βένηση αλτω σαφεί και δεν ειδέχνται κα μία αεμηνεία».

24 εξωτεικό Εντλ τυ Ευωκινβυλίυ για μελέτη ειτώσεων αό την αελευθέωση των δικαιωμάτων φτευση στν ευωαϊκό κλάδ ίνυ Τ Ινστιττ Ευωαϊκών Εευνών, ειφτίστη κε αό τ Ευωαϊκό κινβλι να συντάξει με λέτη για τι ειτώσει αό την αελευθέωση των δικαιωμάτων φτευση στην Ε.Ε. μετά τ 2015, την ία θα υβάλει στην Ειτ Γεωγία και Αγτικ Ανάτυξη (COMAGRI). Να σημειωθεί ότι η Ευωαϊκ Ένωση είναι με γαλτε ααγωγό κασι στν κόσμ, με γαλτε καταναλωτ, εξαγωγέα και εισαγω γέα. Όσν αφά την ααγωγ, η ΕΕ διαθέτει τ 50% είυ των συνλικών αμελυγικών ζω νών στν κόσμ και είυ τ 60% τυ όγκυ τη ααγωγ κασι. Εντό τη ΕΕ, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισανία καλτυν τ 75% τη συνλικ α αγωγ υ εκτιμάται σε 156 εκατμμια εκατό λιτα για τ 2010/2011 (3,5 τι εκατό κάτω αό την ηγμενη είδ εμία). Στη διάκεια μια ειόδυ 35 ετών, όγκ α αγωγ τη ΕΕ αυξάνεται, ενώ η έκταση μειώθη κε άνω αό 35%, όταν η καλλιέγεια τη αμέλυ στν υόλι κόσμ συνεχίζει να εεκτείνεται, ει δικά στ νότι ημισφαίι, όυ ισμένε χώε όω η Αυσταλία και η Χιλ έχυν καθιεώσει με εξαγωγικό σανατλισμό ανατυξιακά γάμματα για τα αμέλια τυ. 24 ΑγΤ Ηλεκτνική εφημείδα

25 Μειώθηκε τ κνδλι για τα τόφιμα των αόων μετά αό σφυγ τη Γεμανία στ Ευωαϊκό Δικαστ ι Τ 2012, χνιά υ λλαλασιάζνται ι φτωχί και ι άνεγι στην Ελλάδα και σε όλη την Ευώη, η Γεμανία με σφυγ τη στ Ευωαϊκό Δικα στ ι έτυχε να μειωθν δαματικά τα χ ματα υ η ΕΕ διέθετε για αχ τφίμων σε αόυ. Συγκεκιμένα για την Ελλάδα, τα κνδλια υ τη αναλγν μειώννται αό τ 2011 σε ευώ τ Αυτά ακαλτνται σε εώτηση υ κατέθεσε Ευωβυλευτ τυ ΣΥ ΡΙΖΑ Ν. Χυντ, στην Ευωαϊκ Ειτ. Στην εώτησ τυ Έλληνα ευωβυλευτ αναφεόμεν στ «όγαμμα χ γηση τ φίμων αό τα αθέματα αέμβαση στυ αό υ τη Ευωαϊκ Ένωση», τνίζει ότι «Με αό φαση τυ Ευωαϊκ Δικαστηίυ στην υόθεση T-576/08, Γεμανία κατά τη Ειτ, τ Δικα στ ι δέχτηκε τ αίτημα τη Γεμανία για τη μεί ωση των κνδυλίων υ θα διατεθεί η ΕΕ για τυ αόυ. Με ατέλεσμα αό τα ευώ υ διατέθηκαν τ 2011, να μειωθν σε ευώ τ 2012». Ναι στην καλ μεταχείιση των ζώων αλλά τ κόστ να μην ειβανει μόν τυ ααγωγ, τνίζυν ι Copa Cogeca Χαιετίζντα τη νέα στατηγικ τη ΕΕ για την στασία και την καλ μεταχείιση των ζώων , και ιδιαιτέω τ ότι εικεντώνεται στην εξασφάλιση ότι ι ισχντε κανόνε θα τηηθν δεόντω ιν αό την ανάτυξη νέων ααιτ σεων καλ μεταχείιση των ζώων, ι κεντικέ αγτ συνεταιιστικέ γανώσει Copa και Cogeca ειδίησαν ω θα έει να εξασφαλιστεί ότι τ υψηλό κόστ ααγωγ υ θα δημιυγηθεί θα έει να κατανεμηθεί εξ ίσυ σε όλυ τυ τμεί τη εφδιαστικ αλυσίδα τφίμων. Συγκεκιμένα, Γενικό Γαμματέα των δ γανώσεων, κ. Pe a Pesonen, στι 19 Ιανυαίυ ειδίησε ότι η στατηγικ στεείται συγκε κιμένων δάσεων για τν καλτε τό διαν μ κατά μ κ τη εφδιαστικ αλυσίδα τφί μων τυ υψηλ κόστυ ααγωγ των ζώων, λόγω των κανόνων καλ μεταχείιση υ έει να την ι ααγωγί τη ΕΕ. Πόκειται για κό στ υ δεν ειβανει μη κιντικ εταίυ χώε. Ειλέν, δεν υάχει αναγνώιση των τε άστιων σαθειών και των μακόθεσμων εενδσεων υ έει να υστν ι ααγω γί τη ΕΕ κειμένυ να αντακιθν σε αυτέ τι διαγαφέ. Η ΕΕ έει να διασφαλίσει κατά τη διααγμάτευση εμικών συμφωνιών με τί τε χώε ότι τα ίδια ότυα υ ισχυν σε αυτ Ηλεκτνική εφημείδα ΑγΤ 25

26 θα ισχυν και για τι εισαγωγέ. Δυστυχώ, αό την στατηγικ λείει αυτ η ευκαιία να ωθ σει συγκεκιμένε δάσει». Μέτα για τη βελτίωση τη σχέση τιμών ϊόντων και κόστυ ααγωγ στη γεωγία ζητά με ψ φισμά τυ τ Ευωκινβλι Υεψηφίσθηκε στην Ολμέλεια τυ Ευωαϊκ ινβυλίυ η έκθεση Bovι για τη δμ τη αλυσί δα εφδιασμ στι γεωγικέ εκμεταλλεσει και τι συνέειέ τη. Τ ψ φισμα ζητάει τν έλεγχ τυ κόστυ των εισών και την ενίσχυση των εγα λείων υ θα μέσυν να δώσυν την καλτεη αόδση τιμών στν ααγωγό. Η έκθεση τυ Ευ ωβυλευτ των Πασίνων διεευνά τη συμβλ τη ενέγεια, των βελτιωτικών εδάφυ και φυτ φαμάκων, των ζωτφών, τυ λλαλασιαστι κ υλικ, τη γη και των υδάτων στην ξέφενη άνδ τυ κόστυ ααγωγ υ αατηείται τα τελευταία χόνια, με ατέλεσμα τη συίκνω ση τυ γεωγικ εισδ ματ, αά την άνδ των τιμών των γεωγικών ϊόντων. αταδεικνει τι συνέειε σε ακετ τμεί ααγωγ, τνί ζει την αυξανόμενη εξάτηση των αγτών αό μια λένα ι συγκεντωτικ βιμηχανία εισών (λι άσματα, φυτστατευτικά, λλαλασιαστικό υλικό κ.α.) και τείνει μέτα ανάληψη στην εεχόμενη μεταθμιση τη ΑΠ. Όω αναφέ υν στ ψ φισμά τυ ι Ευωβυλευτέ, ι αγό τε δεν μν να εωφεληθν αό τι αυξημέ νε τελικέ τιμέ των ϊόντων τυ, καθώ συ μιέζνται μεταξ αφενό, των χαμηλών τιμών α αγωγ και αφετέυ των υψηλών τιμών τυ κό στυ ααγωγ. ατά τη συζ τηση, Είτ Γεωγία κ. Ντ. Τσιόλ ανέφεε ότι εεξεγάζεται σειά βελτιω τικών τάσεων για τυ σόυ, τη λειτυγία τη αγά γη, τι εμικέ ακτικέ κ.λ.., υ όκειται να αυσιάσει μέσα στην εόμενη διε τία, έαν τη ιν Αγτικ Πλιτικ (ΑΠ). Τόνισε είση ότι, δη, ι τάσει τυ για τη μελ λντικ AΠ εμειέχυν λλά στιχεία, στν υ λώνα ΙΙ για τη βελτίωση τη λειτυγία τυ ανταγω νισμ υέ των ααγωγών και την ενίσχυση τη διααγματευτικ τυ ισχ. ίσιμη άντω είναι η συνειδητίηση, ότι ι ααγωγί θα έ ει να μάθυν να συνεγάζνται και να αξιιν όφελό τυ τι ικνμίε κλίμακα. Είση θεωεί ότι ειβάλλεται να υάξυν αξιόιστα συλ λγικά σχ ματα, υ δεν μεί να είναι άλλα αό τι ενώσει των μάδων ααγωγών, τα ία θα αίξυν μεγάλ όλ στη μείωση τη ψαλίδα των τιμών μεταξ ααγωγ και καταναλωτ. Η μεταθμιση τη ιν Ογάνωση Αγά ταν τ κι θέμα συζ τηση στ Συμβλι υυγών Γεωγία τη ΕΕ Η μεταθμιση τη ιν Ογάνωση Αγά (ΟΑ) στα λαίσια τη νέα ΑΠ και όλ των Ομάδων Πααγωγών (ΟΠ) ταν στα κια θέματα 26 ΑγΤ Ηλεκτνική εφημείδα

27 τη συνεδίαση τυ ώτυ Συμβυλίυ υυ γών Γεωγία υό Δανικ εδία, υ αγμα τι θηκε στι Βυξέλλε τη Δευτέα, 23 Ιανυα ίυ, στ ί την Ελλάδα εκσώησε η Γενικ Γαμματέα τυ ΥΑΑΤ κ. Γεωγία Μαζιώτη. Μαζί με τι τάσει για τι άμεσε ενισχσει, την αγτικ ανάτυξη και τη χηματδότηση, τ σχέδι καννισμ για την ενιαία ΟΑ είναι μια αό τι τέσσει βασικέ τυχέ τη μεταθμιση τη ΑΠ. Ο τεινόμεν καννισμό, υ όκειται να αντικαταστ σει τ σημεινό, έχει ω στόχ τν εξθλγισμό και την εέκταση τη αλίηση των διατάξεων, με βάση την μέχι σ μεα εμειία για τη δημόσια αέμβαση, ιδιωτικ αθεματ ίηση, καθώ και για τη διευκόλυνση τη συνεγα σία μεταξ των ααγωγών και την ίδυση διεαγ γελματικών γανώσεων. Ακόμη η συζ τηση εστιάστηκε στα μέτα υ βλένται για τι ειτώσει διατάαξη τη αγά αλλά και σε μέτα όω η ενίσχυση των μά δων ααγωγών, υ στχευν σε μια ι ανταγω νιστικ και ευθμη αλυσίδα εφδιασμ τφί μων. Όσν αφά τα μέτα αντιμετώιση κίσεων, τα εισσότεα κάτη μέλη θεων ότι ι τά σει τη Ευωαϊκ Ειτ κιννται στη σω στ κατεθυνση. άιε αντισωείε χαιέτισαν τη δημιυ γία ενό ειδικ ταμείυ κίσεων υ θα ενεγι είται σε ειτώσει σβα διατάαξη τη αγ ά και θα αφά όλα τα ϊόντα, ενώ ισμένα κάτη ζ τησαν τ ταμεί αυτό να χησιμιείται μόν σε εξαιετικέ ειτώσει υ θα έει να ιστν ξεκάθαα. Στ θέμα τη ενίσχυση των Ομάδων Πααγωγών και των Διεαγγελματικών, λλέ χώε υστ ιξαν τι τάσει τη Ευωαϊκ Ειτ, θε ωώντα ότι άγματι θα στηίξυν τη διααγμα τευτικ δναμη των αγτών. Ωστόσ κάια κά τη μέλη ζ τησαν ι νέι κανόνε για τι μάδε α αγωγών να είναι αιετικί ώστε να σαμό ζνται στι διαφετικέ συνθ κε υ εικατν στ κάθε κάτ. ατά τη συνάντηση η δανικ εδία αυσί ασε τ όγαμμα εγασία τη στν τμέα τη γε ωγία και τη αλιεία. Αό τν εόμεν μ να, η δα νέζικη εδία θα ξεκιν σει ένα νέ γ συζητ σεων, με θέμα τι άμεσε ενισχσει και την αλ ίηση τη ΑΠ. Ακόμη θα συζητηθν θέματα όω τ ασίνισμα τη ΑΠ, η έννια τυ ενεγ αγότη και η καιντμία. Εκστατεία για την βλ τη σημασία τη γεωγία ετιμάζει τ Βετανικό Υυγεί Γεωγία Η συνεισφά τη γεωγία στην κινωνία θα είναι τ κι μ νυμα διαφημιστικ καμάνια η ία όκειται να ξεκιν σει τ καλκαίι τυ 2012 αό τ υυγεί Γεωγία τη Μεγάλη Βετανία. Η καμάνια σμφωνα με όσα αναφέει σχετικό δημσίευμα τη βετανικ ιστσελίδα «Farmers Wee ly Interactive» αναμένεται να ξεκιν σει τν ε χόμεν Μάι και θα έχει στόχ να ενημεώσει τυ καταναλωτέ σε μια σάθεια να ενισχσει την ίστη τυ στην εγχώια ααγωγ. Ηλεκτνική εφημείδα ΑγΤ 27

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου Εβδμαδιαια ηλεκτνικη εφημειδα τ αγτικη Αγενημεωση Τεχ 120 Παασκευή 17 Φεβυαίυ 2012 Πειεχόμενα Τευχ 120 Παασκευη 17 Φεβυαιυ 2012 Θέματα 6 Μανιτάια, διά, αωματικά φυτά: Νέε καλλιέγειε - Δυνατότητε ανάτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 20 Ιανουαρίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 20 Ιανουαρίου Εβδμαδιαια ηλεκτνικη εφημειδα τ αγτικη Αγενημεωση Τεχ 116 Παασκευή 20 Ιανυαίυ 2012 Πειεχόμενα Τεχ 116/ Παασκευή 20 Ιανυαίυ 2012 Θέματα 6 Gj By: Πόσ εφικτή είναι η καλλιέγειά τυ στην Ελλάδα; 13 Πια είναι

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαμορφώνεται το πρόγραμμα σπουδών για τη Γ Γενικού Λυκείου;

Πως διαμορφώνεται το πρόγραμμα σπουδών για τη Γ Γενικού Λυκείου; είδα 1 Πω διαμφνεται τ όγαμμα σδν για τη ενικύ Λκεί; τη Τάξη μεήσι ενικύ Λκεί εφαμόζεται όγαμμα μαθημάτων 33 ων. Πειαμβάνει μαθήματα γενική αιδεία 13 διδακτικν ων εβδμαδιαίω και 3 Ομάδε Μαθημάτων Πσανατισμύ:

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου

Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου Στιχεία Οικνμικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβίυ 2014 Χήσεως από 1η Ιανυαίυ έως την 31η Δεκεμβίυ 2014, 11η εταιική χήση (Δημσιευόμενα βάσει τυ Ν.2190, άθ 135 για επιχειήσεις πυ συντάσυν ετήσιες ικνμικές

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα λογοτέχνη / αρχείου Χρονολογίες Αρχείο / Τεκµήρια Φορέας / άτοχος Εργαλεία έρευνας

Όνοµα λογοτέχνη / αρχείου Χρονολογίες Αρχείο / Τεκµήρια Φορέας / άτοχος Εργαλεία έρευνας GALANIS, JAMES 1942-1959 αρχείο Ε Η Γ ΤΕΧ Α ΣΤ Α ΧΕ GUILFORD, FREDERICK NORTH 1793-1830 αρχείο Α ΑΓ ΩΣΤ Η ΕΤΑ Ε Α Ε Υ ΑΣ αναλυτικός κατάλογος LEGRAND, EMILE ΣΤ Η Α ΕΘ Γ Η ΕΤΑ Ε Α Ε Α Σ MILLIEX, ROGER και

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ε Ι ΣΑ ΓΩ ΓΗ - ΣΤ ΟΧ ΟΣ Τ Η Σ ΠΑ ΡΟΥ ΣΑ Σ Ε ΡΓΑ ΣΙ Α Σ Μ Ε ΡΟΣ Α Ε ΠΙ ΣΚ ΟΠΗ ΣΗ Τ Η Σ ΣΧ Ε Τ Ι Κ Η Σ Β Ι Β ΛΙ ΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ Α ΡΘ ΡΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ 1. Η Ε Ν Ν ΟΙ Α Τ Η Σ Α ΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτη σεις Α1 Α4 να γρα ψετε στο τετρα διο σας τον αριθμο της ερω τησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αγγή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εγέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 17ς (Χ, (ό) Ω,) Εγέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 17ς (Χ, (ό)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 7ς (Κ, (έα-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 7ς (Κ, (έα-))

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 10ς (Ξ, Ο,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 10ς

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 8ς (Λ, - Μ, (-ήα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 8ς (Λ,

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15

του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15 του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΤΩΩΝ Α ΜΙ ΣΘΩΩΝ Y ΠO ΘΗ ΚO ΦY ΛΑ ΚΕΙ ΩΩΝ O

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 1ς (Α,α (-αάα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 1ς (Α,α (-αάα)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

Π γ Σ Σ Δ Σ Σθ κ π Π Λ ψ Σ τ Σ α απ τ Π ε γε κφ Π α τ σι κ δ τ τε τ α Θ ε α Ι Θ μ α α επ Θ μια τ υ α φ τ σε γ α τα με ε τ α αγαπ μ α τ τ μα Πα π Λ ι δ

Π γ Σ Σ Δ Σ Σθ κ π Π Λ ψ Σ τ Σ α απ τ Π ε γε κφ Π α τ σι κ δ τ τε τ α Θ ε α Ι Θ μ α α επ Θ μια τ υ α φ τ σε γ α τα με ε τ α αγαπ μ α τ τ μα Πα π Λ ι δ Π γ Σ Σ Δ Σ Σθ κ π Π Λ ψ Σ τ Σ α απ τ Π ε γε κφ Π α τ σι κ δ τ τε τ α Θ ε α Ι Θ μ α α επ Θ μια τ υ α φ τ σε γ α τα με ε τ α αγαπ μ α τ τ μα Πα π Λ ι δε α φ π δα γει π σδ τα α με α ε δ Πεδ α τ Θ σ εια α

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 6ς (Κ,, (- ία)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 6ς (Κ,, (-ία))

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ.

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΙ ΜΩΝ Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ: Χρή στος Α να γνώ στου, Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής, τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημείου Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ KEΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΒ) Νι κό λα ος Ι. Πέ ντσας (MS.c, MBA), Λγος (ΠΖ) Δη μή τριος Λ. Πισ σα νί δης (MBA) ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Eισαγωγή Κα τά τη διάρ κεια της τε

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα