Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη ΕφημΕριδα τύπος. αγροτικης ΑγροΕνημΕρωςης. Φωτό: Σιώη Μαρία. Τεύχος. Παρασκευή 27 Ιανουαρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη ΕφημΕριδα τύπος. αγροτικης ΑγροΕνημΕρωςης. Φωτό: Σιώη Μαρία. Τεύχος. Παρασκευή 27 Ιανουαρίου"

Transcript

1 Εβδμαδιαια ηλεκτνικη ΕφημΕιδα τ αγτικη ΑγΕνημΕωη Φωτό: Σιώη Μαία Τεχ 117 Παασκευή 27 Ιανυαίυ 2012

2 Φωτό: Σιώη Μαία

3 Πειεχόμενα Τεχ 117/ Παασκευή 27 Ιανυαίυ 2012 Θέματα 6 Αώνια: Μια άλλη εκκλατόμενη καλλιέγεια, αναζητά τη θέση τη στην ελληνική γεωγία 12 Δυσαέστησε όλε τι λευέ τ νμσχέδι για τν αγτυισμό 17 Πώληση γαλακτκμικών ϊόντων σε λαϊκέ αγέ ωθεί τ ΥΑΑΤ 18 άνει ίσω τ υ. ικνμικών στην ααγόευση ώληση τσικυδιά και τσίυυ αό ααγωγ 20 Αναβλή εισαγωγών ατάτα μέχι τέλ Φεβυαίυ ζήτησε αό τυ εμόυ Διβελέγκα 26 Μέτα για τη βελτίωση τη σχέση τιμών ϊόντων και κόστυ στη γεωγία ζητά τ Ευωκινβλι 30 Παέχεται η εγγηση τυ Ελληνικ Δημσίυ στα δάνεια υ θα χηγηθν σε βτόφυ 34 Μητώ Εμόων: Εγκίθηκε αό τ υυγικό συμβλι, ψηφίστηκε στη Βυλή αλλά έμεινε στα χατιά 32 Παγώνει η συνένωση τυ Αγτικ Πτηντφικ Συνεταιισμ Άτα με την «Πίνδ» 35 Στι 7 Φεβυαίυ ι αφάσει για την ΣΕΑΠ. 36 ICAP: Η κίση ειβάδυνε τυ υθμ ανάτυξη στν κλάδ των βιλγικών ϊόντων Μόνιμε στήλε 39 Πεί Οίνων: GRENACH Δημιυγημέν για τη Μεσόγει 42 Μικέ Αγγελίε 44 Οι εκδηλώσει τη εβδμάδα

4 Ελαιόλαδ Συμβατικό & Βιλγικό, Βώσιμη Ελιά & Πάστα Ελιά συγγαφέα: Α.. υιτσάκη έτ έκδση: 2007 σελίδε: 671 εικόνε: 182 διαστάσει: 17,5x24,5 cm σκληό εξώφυλλ έκδση τυ συγγαφέα 70 λάδεμα καφόων δέντων και θάμνων 33 συγγαφέα: Jean Yves Prat σελίδε: 336 φωτγαφίε: 750 διαστάσει: 17x24 cm εκδόσει Ψχαλυ έκδση ,17 χειάζεστε καινγι κλαδευτήι; ΛΙ ΕΔΩ

5 ηλεκτνικη εφημειδα αγτικη ενημεωση ΑγΕβδμαδιαια τ Ιδικτησια: ΑγΤυ ΑΕ Ευβία 5, Μασι Τηλ & Fax ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Νίκ Γιαννλίτη Γεωγία Γιαννλίτη Έφη Χυδειώτυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.Ν. Γιαννλίτη ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Σ. Παϊσιάδη Χ. Διαμαντόυλ Τετυλλιανό Μήτση ΓΡΑΦΙΣΤΙΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - DTP Πέλυ Γιαννλίτη γαμματεια, λγιστηι Ιωάννα Μητλυ Παναγιώτη Μακάκη Ααγεεται κάθε αναδημσίευση κειμένυ ή φωτγαφιών χωί τη γατή άδεια τυ Εκδότη. Τα εώνυμα άθα εκφάζυν τι αόψει των συγγαφέων και όχι αααίτητα και των υευθνων τη εφημείδα.

6 Φωτό: Σιώη Μαία

7 Αώνια Μια άλλη εκκλατόμενη καλλιέγεια, αναζητά τη θέση τη στην ελληνικ γεωγία Χήστ Διαμαντόυλ - Τετυλλιανό Μήτση Με την καλλιέγεια τη αώνια (Aronia melanocarpa) συνεχίζει τ ετάζ τυ ΑγΤ, σχετικά με τι νέε καιντόμε καλ λιέγειε. Όω και στην είτωση τυ o i o i er er er er ry έτσι και για την αώνια lac lac lac c o e erry, c o e erry, c o e erry, c o e erry, c o e erry, η υι υι υι υι υι υι θέτηση τη καλλιέγεια θα έει να αγμα τιείται με σχ, μεθδικότητα αλλά και την λτιμη β θεια ειστημόνων γεωόνων. Στην Ευώη, η αώνια καλλιεγείται σε διάφε χώ ε (Ρωσία, Λιθυανία, Βυλγαία, Συηδία, Δημ κατία τη Τσεχία), και σε ευεία έκταση στην Π λωνία. Στην Λιθυανία, μία εταιεία αασκευάζει κασί (αό τυ κα τη αώνια) υ νμά ζεται Aroni os. Στη χώα μα, για ώτη φά καλ λιεγ θηκε συστηματικά ιν αό τία χόνια στι Σέε ενώ όω κτει αό τ ετάζ μα, σ μεα υάχυν άνω αό 40 στέμματα σε όλη την Ελλάδα. Είση, αξίζει να σημειωθεί, ότι τόσ ι έμι φυτών όσ και ι ααγωγί μα εισημαί νυν ω η σωστ διακίνηση και εμία τυ ϊ όντ μεί να ειτευχθεί μόν με τη δημιυγία μάδων ααγωγών και μεταιητικών μνάδων. Ευχαιστμε θεμά την κ. Σιώη Μαία για τ φωτγαφικό τη υλικό Ηλεκτνική εφημείδα ΑγΤ

8 αταχήν, για τ θέμα εικινωνήσαμε με τ Δ. Ιω άννη. Σανό, Τακτικό Εευνητή στ Ινστιττ Δα σικών Εευνών, ί έχει ασχληθεί με την καλ λιέγεια. Εκτό αό τα στιχεία για τ φυτό και την καλλιέγεια υ μα ααχώησε (και ααθέτυ με στ τελευταί μέ τυ ετάζ), μα αναφέ ει ότι: «Η αώνια είναι μια βιλγική καλλιέγεια η ία όσφατα μήκε στν κατάλγ τυ υυ γείυ Αγτική Ανάτυξη σαν φαμακευτικό φυτό και καιντόμ καλλιέγεια. Ήδη αυτή την στιγμή ακετί ααγωγί αό όλη την Ελλάδα εν διαφένται γι αυτή τη νέα καλλιέγεια». αι σθέτει στν ΑγΤ: «Αό τ Ινστιτ τ Δασικών Εευνών τυ ΕΘΙΑΓΕ, για ακετά χό νια αακλυθσαμε, διάφα φαμακευτικά και εδώδιμα φυτά και βήκαμε ότι τ καλτε αό όλα τα φυτά είναι η αώνια η μελανόκαη. Υά χει και η ώτη καλλιέγεια στι Σέε τυ αα γωγ κ. Χκμενίδη υ αέδωσε 13 κιλά ανά φυτό μετά αό τία έτη, υ είχε φυτέψει τα φυτά τυ. Εί ση, έχυν γίνει μάδε ααγωγών στην ατείνη και στην αδίτσα. Αυτό υ θέλω να σημειωθεί εί ναι ι ελεσει των φυτών υ εισάγυμε. Θα έει να είναι αό τα Βαλκάνια και όχι αό βόειε χώε όω Ρωσία, Πλωνία, Συηδία. Αυτό τ ανα φέω διότι ω χώα έχυμε μεσγειακό κλίμα ό τε θα έει να τιμνται ικιλίε αό ι νό τια». Η ώτη καλλιέγεια Εν συνεχεία ΑγΤ εικινώνησε με τν άν θω ί καλλιέγησε ώτ την Αώνια στην Ελλάδα, τν κ. ωνσταντίν Χκμενίδη, αό τι Σέε. «αλλιέγησα τ φυτό ιν αό τία χό νια. Είμαι λ ευχαιστημέν αό την εξέλιξή τυ και αγματικά αώ γιατί δεν ξεκίνησα λ νω ίτεα. αλλιέγησα 8 στέμματα και θα βάλω και άλλα. Είμαι ώτ στην Ελλάδα υ ασχλήθηκα και συγκεκιμένα έφεα τα φυτά αό την Βυλγα ία», μα δήλωσε ααγωγό. Μιλώντα για τ φυτό και τν καό τυ, κ. Χκ μενίδη μα αναφέει: «Θα έει να με ότι η γεση τυ κα είναι λ καλή και μεί να γί νει χυμό, μαμελάδα αλλά και ωαί κασί. Ο κό σμ ωστόσ δεν τ γνωίζει ακόμα. Στα μαγαζιά με βιλγικά μεί να βει ϊόντα αώνια τα ία εισάγνται αό τ εξωτεικό και είναι ανά κιβα (25 ευώ τ κιλό στν καταναλωτή). Εγώ τ δικό μυ ϊόν τ υλάω μόν μυ αφ αχικά την καλλιέγεια την ξεκίνησα υσιαστικά για σωική μυ χήση και κατανάλωση». Σε εώτησή μα σχετικά με τη διάθεση τυ ϊό ντ στη χώα μα ίδι μα εξηγεί: «Στην Ελλάδα τ ώτ υ κιτάει Έλληνα είναι υ θα υλή σει αυτό υ αάγει. Αν δεν ασχληθεί όμω, αν δεν έχει ααγωγή τότε δεν κάνυμε τίτα. Αυτό υ σαθμε εδώ είναι να κάνυμε μια μική βιτεχνία όυ θα αάγυμε τν χυμό μα, την μαμελάδα. Θεωώ λιόν ότι για να σταθν στην αώνια

9 αγά ϊόντα όω η αώνια θα έει να «λει τυγήσυν» μέσα αό Ομάδε Πααγωγών». Σε εώτησή μα αν έχει γνώση των στεμμάτων υ καλλιεγνται στην Ελλάδα μα αάντησε ότι κυμαίννται είυ στα 40 στέμματα». Αδόσει, τιμέ Ωστόσ στην ευτεη ειχή των Σεών υά χυν και άλλε καλλιέγειε αώνια. Τη δική τη σάθεια στην καλλιέγεια κάνει και η κα. Μα ία Σιώη, υεθυνη τη καλλιέγεια σε αγόκτη μα τη ειχή, η ία δηλώνει: «Την καλλιέγεια την έκανα ιν ένα χόν όμω ψάχνω είυ δ χόνια ώστε να βω ληφίε σχετικά με αυτή. Αό την μέχι στιγμή εμειία μυ έχω καταλάβει ότι χειάζεται ακετή σωική εγασία και κά ια χήματα για τ κόστ εγκατάσταση. Εγώ έχω καλλιεγήσει 11 στέμματα και τα φυτά τα έχω ει σάγει αό τ εξωτεικό. Στην Ελλάδα υάχει μόν ένα φυτώι στι Σέε. Οι αδόσει σμφωνα με όσα έχω διαβάσει για τη βιλγική καλλιέγεια τη αώνια είναι 3 με 6 κιλά ανά φυτό. αι είυ 10 με 12 κιλά/φυτό η συμβατική καλλιέγεια». Σε εώτησή μα σχετικά με τ ενδιαφέν υ υάχει στην ελληνική αγά σχετικά με την αώ νια η κα. Σιώη μα αάντησε: «Εφόσν δεν υάχει ααγωγή δεν μεί να υάξει ενδιαφέν ακό μα. Όταν ξεκινά όμω μια δυλειά με την τι κή όσα θα βγάλω δεν ξεκινά σωστά. Πάντω για την διάθεση εφόσν έχυμε ααγωγή υάχυν κάιε εταιείε υ εμενται βιλγικά ϊόντα θα δείξυν ενδιαφέν. Όσν αφά τ θέμα τη τιμή η αίσθηση υ έχω αό κάιε μικέ μεταιητικέ εγκαταστάσει ι ίε δίνυν είυ 10 ευώ τ κιλό. Με ειφ λαξη όμω όλα αυτά διότι ακόμα βισκόμαστε στη αχή». Ολκληώνντα η κα. Σιώη αναφέθηκε σε ένα θέμα υ έχει να κάνει με την λιτική τυ κάτυ σχετικά με αυτέ τι νέε καλλιέγειε: «Δεν υά χει κατηγία να μα εντάξυν. Χαακτηιστικά σα αναφέω ότι ήγα να κάνω δήλωση καλλιέγει α στν ΕΛΓΑ και με ωτσαν υ θα έει να με εντάξυν. Αυτό τ όβλημα έει να τ σέξει η λιτεία διότι είναι λ σημαντικό». Πειχέ καλλιέγεια, κόστ αγά φυτών Θέλντα να καταγάψυμε και την άψη των αν θώων τη αγά, υ υλν φυτά αώνια, εικινωνήσαμε με τν κ Λευτέη Γιαλετζή, υε θυν τη εταιεία Ulterfita στα Σέβια ζάνη. «Εμεί υλάμε φυτά τα ία εισάγυμε αό τ εξωτεικό και συγκεκιμένα αό χώε όω η Ολ λανδία και Γεμανία. Είση έχυμε κάνει κάιε εισαγωγέ αό Πτγαλία και Πλωνία. Τ ενδια Ηλεκτνική εφημείδα ΑγΤ

10 φέν για την καλλιέγεια τη αώνια είναι ακετά μεγάλ», μα λέει κ. Γιαλετζή. αι σθέτει: «Μέχι σήμεα αό εμένα μόν έχυν αγάσει και καλλιεγήσει φυτά είυ δέκα καλλιεγητέ αό ειχέ όω τη Τί λη, τη Θεσσαλνίκη, των Ιωαννίνων και τη Θή βα ενώ έχυμε στείλει και λλά μεμνωμένα φυτά στα νησιά μα. Έχυμε μια φυτεία στην εφαλνιά και για τ μέλλν έχυν ακετέ καλλιέγειε υ θα γίνυν στα Ιωάννινα ενώ ακετό ενδιαφέν υά χει αό Ξάνθη και αβάλα». Σε εώτησή μα για τ κόστ αγά φυτών υεθυν τη εταιεία Ulterfita μα ααντά: «Τ κόστ είναι βάσει τη ηλικία και ανάλγα τ φυτό. Ένα φυτό μεγαλωμέν στην γλάστα κστίζει 5.5 ευώ. Βέβαια μμε να διαθέσυμε και αώνια στ χωάφι με 3,5 ευώ ή 4 ευώ. Εμεί σαθ με να δυλέψυμε όσ τ δυνατόν με μεγαλτεα φυτά. Αν άυμε ω αάδειγμα κάια φυτά 1,5 έτυ (αυτά υ έχυμε τώα) ααγωγό θα έ ει να γνωίζει ότι στα 2 έτη θα άει δείγματα κα και στα τία θα μει στην ααγωγή. Αν ήταν σόφυτα θα έμαιναν στα 5 έτη». Είση κ. Για λετζή αναφέθηκε και στι ικιλίε τυ φυτ: «Η αώνια υάχει σε λλέ ικιλίε όω η μελανό καη, η άση και η κόκκινη. Μεγαλτεη ζήτηση έχει η μελανόκαη διότι έχει εισσότεε θετι κέ υσίε και μεγαλτεη εμική κίνηση». Τέλ κ. Γιαλετζή μα εισημαίνει: «Πέει να ανιχτν ακετί συνεταιισμί για τέτιυ εί δυ καλλιέγειε διότι η Ελλάδα έχει ανάγκη αό κάτι καινι. Ωστόσ θα έει όλα να γίννται με σχή διότι όλα έχυν τα βλήματά τυ. Εγώ σωικά ιστεω ότι η αώνια είναι μια αό τι ιδανικέ καλλιέγειε την ία μεί να καλλι εγήσει κάι ί έχει λίγα στέμματα». Η ταυτότητα τη καλλιέγεια* Γενικά. Η αώνια (black chokeberry) είναι ένα ξυ λώδη φυλλβόλ θάμν ψυ 1 3 μέτων υ ανήκει στην Οικγένεια Rosaceae με καταγωγή αό την ανατλική λευά τη Βείυ Αμεική. Αν και αχικά καλλιεγήθηκε ω καλλωιστικό φυτό, αό τα μέσα τυ τυ 20υ αιώνα καλλιεγήθηκε σε ση μαντικέ εκτάσει (κυίω στην ανατλική Ευώη) για τη θετική και φαμακευτική αξία των καών τυ υ είναι λσιι σε βιταμίνη C και σε ανθκυ άνε (ισχυό αντιξειδωτικό). Μφλγία, Οικλγία, αλλιεγητικέ τεχνικέ. Τα φλλα είναι ελλειτικά άσινυ χώματ υ τ φθινόω αλλάζει σε τκαλί, δκόκ κιν ή ααλό ζ. Τ φυτό ανθίζει τν Ιλι ή Α γυστ και καό είναι μικό, στγγυλό, μα και ωιμάζει τν Αγυστ ή τι αχέ Σετεμ αώνια

11 βίυ. Η ααγωγή καών αχίζει αό τ τίτ έτ και σταδιακά αυξάνεται. Αντέχει σε λ χαμηλέ θεμκασίε (ακόμη και 25 C), ενώ είναι καλό να αφεγνται ι ει χέ με συχν κασωνε γι αυτό και τείνεται εισσότε για τη Βόεια Ελλάδα. Μεί να καλ λιεγηθεί σε όλυ σχεδόν τυ τυ εδαφών, με την ϋόθεση ότι τα εδάφη έει να ασταγ γίζνται, διότι τ φυτό είναι ευαίσθητ στην είσ σεια νε. Τα φυτά καλό είναι να αγάζνται 3 ετών αό τ φυτώι και να φυτενται σε λάκκυ των 50 εκ. (ι κυιότεε αστάσει φτευση είναι: 3x3, 3x2,5 ή 3x2 μ.). Δεν ααιτεί αά ελάχιστ κλάδεμα (αφαί εση των ξεών κλαδιών), ώστε τ φυτό να ανα τσσεται σε φωτεινότεε συνθήκε. Τ καλκαί ι, καλό είναι να αδεεται (κατά τίμηση με στά γδην άδευση) ιδιαίτεα στα ώτα τία έτη μετά την φτευση. Φυτστασία. Η φυτστασία τη αώνι α δεν ατελεί ιδιαίτε όβλημα, διότι η σκλη ή και αχιά ειδεμίδα των φλλων, καθώ και η μεγάλη ειεκτικότητα των φλλων και των κα ών σε λυφαινόλε ατελν σημαντική φυσι κή άμυνα για τ φυτό. Ο μεγαλτε κίνδυν εί ναι τα άγια υλιά, διότι καλν ζημιέ, όταν ι καί ωιμάσυν. Για την στασία αό τα υ λιά χησιμινται διάφι μέθδι (ηχητικέ μέθδι, δίχτυα, σκιάχτα, κ.α.). Συγκμιδή αδόσει. Η συγκμιδή των καών τη αώνια γίνεται χειωνακτικά αό τν Αγυ στ έω τα μέσα Σετεμβίυ. Οι καί διατη νται νωί σε ψυγεία (2 C) για διάστημα τιών μη νών και ωλνται ω νωί ή κατεψυγμένι. Εί ση, ι καί μν να μεταιηθν σε μα μελάδε, χυμ, σιόι ή να αξηανθν και να υληθν σαν σταφίδε. Τ σημαντικότε ικ νμικό όφελ μεί να κψει με τη μετατ ή των εκχυλισμάτων των καών αώνια σε φα μακευτικέ υσίε. Στα ώτα ειάματα υ έγιναν χησιμιή θηκε ικιλία τη Νότια Βυλγαία. Η αόδση φτάνει τα 10 κιλά/φυτό (δηλαδή κιλά/στέμ μα) και ι τιμέ ώληση των καών στην διεθνή αγά (Ευώη, Αμεική, Ρωσία, κλ) κυμαίννται αό 4 6 ευώ/κιλό ι νωί, 5 7 ευώ/κιλό ι κατε ψυγμένι, 7 8 ευώ/λίτ ι χυμί και ευώ/ λίτ τ λικέ. *Πηγή για την ταυτότητα τη καλλιέγεια: Δ. Ιωάννη Σανό-Τακτικό Εευνητή στ Ινστιττ Δασικών Εευνών τυ ΕΘΙΑΓΕ. 11 Ηλεκτνική εφημείδα ΑγΤ 11

12 Δυσαέστησε όλε τι λευέ τ νμσχέδι για τν αγτυισμό Στα Παϊσιάδη

13 Ηλεκτνική εφημείδα ΑγΤ 13

14 Γενικ δυσαέσκεια έφεε η δημσιίηση αό τ υυ γεί Πλιτισμ & Τυισμ τυ Σχεδίυ Νόμυ για τν τυ ισμό τη Υαίθυ, υ ε ιλαμβάνει και τν Αγτυ ισμό. Τ Σχέδι Νόμυ τέθη κε σε διαβλευση υ λ κληώθηκε στι 12 Ιανυαίυ Διαφωνίε υάχυν αό τυ εαγγελματίε υ μέχι τώα είχαν αγτυιστικέ εγκαταστάσει, υ υστη ίζυν ότι ξαφνικά όλι ι μι κί ξενδόχι των καταλυμά των θα έει να γίνυν αγό τε κατά κι εάγγελμα να συνεταιιστν με κάι ν αγότη, κειμένυ να δι ατη συν τ χαακτηισμό τη ειχείησ τυ σαν αγ τυιστικ. Οι αγότε αό την λευά τυ φβνται ότι με τ αόν σχέδι νόμυ θα ανα γκαστν να φγυν αό τν τμέα τυ αγτυισμ και ότι τα φέλη, υ είχαν μέχι σ μεα λόγω τυ εαγγέλμα τό τυ, θα τα ακτ συν ι αγτυιστικέ ειχει σει. Οι αγότε φβνται ότι θα υάξει υφαα γ τυ νόματ αγτυισμ, αφ τνί ζυν ότι ι δαστηιότητε θα έεε να σφέ νται μόνν αό αγότε και η ειχείηση να εί ναι «αγτικ» και όχι «αγτυιστικ» ειχείη ση, όω αναφέει τ σχέδι νόμυ. Τα κια αγ τικά εαγγέλματα είναι η γεωγία, η κτηντφία, η αλιεία και η δασκμία. Ο αγτυισμό θα έε ε να είναι ενιαί και συμληωματικό όλα τα αγτικά εαγγέλματα και να μην αυσιάζεται σαν ξεχωιστ ειχείηση. Με τ νμσχέδι όμω ειχειείται διαχωισμό τυ αγτυισμ αό τν αλιευτικό τυισμό. Όμω αλιευτικό τυι σμό είναι και αυτό αγτυισμό. Αλλιώ θα έεε να λέγαμε και κτηντφικό τυισμό και γεωγικό τυισμό. Όσν αφά τν ιντυ ισμό, υ τ σχέδι νόμυ τν ξεχωίζει αό τν αγτυισμό, εκεί υάχυν λλέ ενστάσει. Ο ιντυισμό όταν ασκείται αό αμελυγ είναι καθαό αγτυισμό. Όταν ασκείται αό ειχειηματίε ινι ίσω θα μσε να εί ναι γαστνμικό τυισμό κάτι άλλ άντω όχι αγτυισμό. 14 ΑγΤ Ηλεκτνική εφημείδα

15 Όσν αφά τ ιδικτησιακό καθεστώ, στ ά θ 6 τυ νμσχεδίυ αναφέεται ότι ειχείηση αγτυισμ είναι κάθε ειχείηση Τυισμ Υαίθυ, η ία αν κει σε αγότη αγότε εγ γεγαμμένυ στ Μητώ Αγτών και Αγτι κών Εκμεταλλεσεων τ κεφάλαιό τη αν κει τυ λάχιστν κατά 50% σε αγότη αγότε. Αυτό ση μαίνει ότι θα μεί ένα αγότη, υ θα είναι συ νέται με έναν ειχειηματία, να λαμβάνει αό την αγτικ δαστηιότητα τ 35% τυ συνλι κ ετ σιυ εισδ ματό τυ. Δηλαδ τ εισόδημα ενό συνέταιυ - υ ανέχεται σε 17,5% τυ συ νλικ εισδ ματ τη ειχείηση - θα σδι ίζει την αγτικ ειχείηση και τ εισόδημά τη θα χαακτηίζεται αγτικό. Ακόμη τ νμσχέδι δεν έχει καμία όβλεψη για τη χωταξία, καθώ δεν βάζει όι στν αιθμό των μνάδων υ θα κατασκευαστν σε μια αγ τικ ειχ, χωί να ακλείει τ φαινόμεν.χ. σε ένα εινό χωιό 200 κατίκων να ξεφυτώσυν αάλληλα 20 μικά αγτυιστικά καταλματα. Είση, με τ γενικό ό τη υαίθυ δεν ακλεί ει τη δημιυγία «αγτυισμ» ακόμα και σε κ εσμένυ τυιστικά τόυ, όω τ Φαληάκι στη Ρόδ, η Χεσόνησ και τα Μάλια στην τη Λαγανά τη Ζακνθυ. Οι ιδικτ τε αγτυιστικών καταλυμάτων αό την λευά τυ αλλά και ι εκόσωι άλ λων συναφών κλάδων (όω ι τυιστικί άκτ ε κ.α.) τνίζυν ότι δεν κλ θηκαν στη διαμόφω ση τυ νμσχεδίυ και δεν εωτ θηκαν για θέμα τα υ τυ αφν.οι κυιότεε υθμίσει υ καλν την αντίδαση των εαγγελματιών εί ναι ι υθμίσει για τ μέγεθ των μνάδων και για την εαγγελματικ ιδιότητα των ιδικτητών τυ. Όω λένε ι εαγγελματίε υ δαστηιι νται στν κλάδ, τ όι των 40 κλινών είναι αα γευτικό για τη βιωσιμότητα των αγτυιστι κών μνάδων, καθώ ι μνάδε αυτέ λειτυγν μεν όλ τ χόν αλλά με σχετικά χαμηλ δυναμι κότητα, κάτι υ συνεάγεται αυξημένα λειτυγι κά έξδα. Σε ό,τι αφά την εαγγελματικ ιδιότητα των ιδικτητών, ειισμό τη δυνατότητα για δη μιυγία αγτυιστικών καταλυμάτων μόν αό αγότε δημιυγεί ακόμα ένα «κλειστό εάγγελ μα», όω τνίζυν ι εαγγελματίε υ αναφέ υν ότι ξαφνικά όλι ι μικί ξενδόχι των κα ταλυμάτων θα έει να γίνυν αγότε κατά κι εάγγελμα να συνεταιιστν με κάιν αγότη, κειμένυ να διατη συν τ χαακτηισμό τη ειχείησ τυ. Ηλεκτνική εφημείδα ΑγΤ 15

16 Ελλaδα Φωτό: Tamba o The Jaguar r.com

17 Πωληση γαλακτκμικων ϊντων σε λαϊκε αγε ωθει τ ΥΑΑΤ Τη δημιυγία μικών μνάδων τυκόμιση σε όμα με την κτηντφικ εκμετάλλευση αγ τεμάχια αλλά και την διάθεση ώληση των κτη ντφικών ϊόντων στι λαϊκέ αγέ, σαθεί να «εάσει» μέσα αό τ υό διαμόφω ση νμσχέδι για τι σταυλικέ εγκαταστάσει, τ ΥΑΑΤ. Σμφωνα με ληφίε τυ ΑγΤυ, α μόδι υφυυγό Αγτικ Ανάτυξη, κ. Αστέ ι Ρντλη έχει αδεχτεί τ άγι αυτό αίτη μα των κτηντόφων και σαθεί να τ ικαν ι σει με διάταξη, υ θέλει να εντάξει στ νμ σχέδι για την αδειδότηση των σταυλικών εγκατα στάσεων τ ί βίσκεται υό εεξεγασία. Μά λιστα, σμφωνα με όσα βλέει η εν λόγω διάτα ξη, η ώληση τέτιυ είδυ ϊόντων θα έει να γίνεται τηυμένων των υγεινμικών διατάξε ων. Διαβάστε τ σχετικό ετάζ Ηλεκτνική εφημείδα ΑγΤ 17

18 άνει ίσω τ υυγεί ικνμικών στην ααγόευση ώληση τσικυδιά και τσίυυ αό ααγωγ Ασθηκε τελικά η διάταξη η ία θα ααγό ευε την αευθεία ώληση χμα τσικυδιά και τσίυυ αό τυ ααδσιακ ασταγμα τι. Αυτό ανακίνωσε αναληωτ υυ γό Οικνμικών Παντελ Οικνόμυ, στη συνά ντηση υ αγματι θηκε τ αόγευμα τη Τε τάτη (15/1/2012) με τυ εκσώυ τυ συλ λόγυ Πααδσιακών Ασταγματιών Τσικυ διά και τη συμμετχ των βυλευτών τυ ΠΑΣΟ Βασίλη εγκέγλυ και Μαία Σκαφνάκη. Πάντω σμφωνα με ετάζ τυ ΑγΤυ, στ κλίμα στην κινβυλευτικ μάδα τυ ΠΑΣΟ ταν ανητικό σε μια τέτια θμιση. Τυλάχιστν 30 βυλευτέ αό όλη την Ελλάδα δεσμετηκαν ότι σε είτωση υ τ υυγεί θα κατέθετε μια τέ τια θμιση δεν όκειται να την ψ φιζαν. «Οι ααγωγί καταθέσαν τι αόψει τυ και υυγό δεσμετηκε ότι δεν όκειται να βγά λει καμιά νμθετικ θμιση σε διαβλευση ιν να συναντηθεί με τυ ααγωγ και όλυ τυ φεί τυ κλάδυ για να συζητ συν εί τη υσί α για τ θέμα», τόνισε στν ΑγΤ μετά τη συ νάντηση βυλευτ κ. εγκέγλυ. «Οι ααδ σιακί ασταγματιί άλλω «καζανάδε» ζη τν την διατ ηση των δικαιωμάτων τυ και τη βελτίωση των ϋθέσεων διάθεση τη αα γωγ τυ. Η λιτεία φείλει να δείχνει την έμα κτη στ ιξη τη σε όσυ συνδάμυν στην Ελληνι κ ααγωγ και στην αξηση τη αασχόληση», σθέτει κ. εγκέγλυ. Διαβάστε τ ετάζ Δημιυγία Διεαγγελματικ Ογάνωση γάλακτ και γαλακτκμικών ϊόντων συμφώνησαν ααγωγί και βιμηχανίε Στη δημιυγία μια ανικτ Διεαγγελματικ Ογάνωση στν χώ τυ γάλακτ και των γαλα κτκμικών ϊόντων συμφώνησαν την Δευτέα, 23 Ιανυαίυ, εκόσωι των Ογανώσεων των κτηντόφων αλλά και των βιμηχανιών γάλακτ σε διάσκεψη για την Χάαξη μια Εθνικ Στατηγι κ για την Γαλακτααγωγικ Αγελαδτφία. Η συνάντηση αγματι θηκε στ υυ γεί, με ωτβυλία τυ Υφυυγ κ. Αστείυ Ρντλη, και σμφωνα με όσα έκυψαν ω ει 18 ΑγΤ Ηλεκτνική εφημείδα

19 στέγασμα τη συζ τηση υ ξε δέσμευση όλων των αισταμένων φέων για την ειτάχυνση και εικαιίηση των διαδικασιών δημιυγία μια ανικτ Διεαγγελματικ Ογάνωση, στην ία θα συζητνται και θα συνδιαμφώννται τάσει των εαγγελματικών φέων για την αντιμετώιση των βλημάτων και την ανάτυξη τυ κλάδυ. Στη Διάσκεψη, η ία ξεκίνησε είυ στι 12 τ μεσημέι και λκληώθηκε μετά τι 3 τ αό γευμα, εισημάνθηκε η τωτικ εία τυ κλά δυ και διατυώθηκαν τάσει για ένα στατηγι κό σχεδιασμό υ θα αβλέει στην είλυση βλημάτων υ σχετίζνται με τα γάμματα Γε νετικ Βελτίωση, τν σχεδιασμό εναλλακτικών συστημάτων εκτφ των αγελάδων γαλακτα αγωγ, την αξιόιστη τ ηση των κτηνιατικών μητώων και την καταλέμηση των ζωνόσων και κυίω τη βυκέλλωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην διάσκεψη συμμετεί χαν εκόσωι των Ογανώσεων των τηντό φων (Σνδεσμ Ελληνικ τηντφία ΣΕ, ΘΕΣ-ΓΑΛΑ, Ένωση Φυλ Χλστάιν Ελλάδ, των βι μηχανιών γάλακτ (Σνδεσμ Ελληνικών Βιμη χανιών Γάλακτ και Πϊόντων ΣΕΒΓΑΠ, ΔΕΛΤΑ, ΝΕΟΓΑΛ, ΟΛΥΜΠΟΣ, ΦΑΓΕ, ΟΥΑΗΣ) και αμό διι υηεσιακί αάγντε τυ ΥΑΑΤ. Γάλα Ηλεκτνική εφημείδα ΑγΤ 19

20 Αναβλ των εισαγωγών ατάτα μέχι τ τέλ Φεβυαίυ ζ τησε αό τυ εμόυ Διβελέγκα Σειά εαφών με ααγωγ αλλά και εμόυ αό την ειχ τυ Νευκίυ Δάμα, κει μένυ να συζητ σει τα βλ ματα υ αντιμετω ίζυν ι ατατααγωγί τη ειχ, είχε τι τελευταίε ημέε υφυυγό Αγτικ Ανά τυξη, κ. Γιάννη Διβελέγκα. Στι συναντ σει με τυ ααγωγ αό την λευά τυ ΥΑΑΤ εισημάνθηκε ότι στόχ είναι: η καλτεη γάνωση και διαχείιση τυ ϊόντ, η διατ ηση τη υψηλ ιότητα τυ ϊόντ, τ ί έχει αναγνωιστεί ω ϊόν Πστατευόμενη Γεωγαφικ Ένδειξη(ΠΓΕ) και χαίει τη εκτίμηση των καταναλωτών, η ενδυνάμωση τη διααγματευτι κ ικανότητα των ααγωγών στην εμία τυ ϊόντ, καθώ και η διασφάλιση τυ αγτικ εισδ ματ των ααγωγών ατάτα. Σε ότι αφά τη συνάντηση με τυ εισαγωγεί - εμόυ ατάτα, υφυυγό ζ τησε, στ νεμα τη καλ συνεγασία, την αναβλ των ει σαγωγών ατάτα, τυλάχιστν μέχι τ τέλ Φε βυαίυ 2012, αλλά και την συμβλ τυ στην αόφηση των αδιάθετων στ των ατάτα Νευκίυ. Ειδικότεα κ.. Διβελέγκα έκανε την ακόλυθη δ λωση: «Στατηγικ μα ειλγ είναι η στα σία, η ανάδειξη και ώθηση των ελληνικών ϊόντων, υ έχυν ταυτότητα και ιότητα άμεσα συνδεδεμένη με τν τό ααγωγ τυ. Στηί ζυμε τυ Έλληνε ααγωγ, είμαστε σε συνε χ εαφ μαζί τυ και συνδάμυμε στι σά θειε υ καταβάλλυν στην γάνωση και ιδιαί τεα στην διαχείιση και εμία των ϊόντων τυ. Πτεαιότητά μα είναι η αυστηίηση των ελέγχων στα σημεία εισόδυ τη χώα των ει σαγόμενων ϊόντων καθώ και στην διακίνησ τυ στην εσωτεικ αγά, κειμένυ να στατευτν τόσ ι Έλληνε ααγωγί όσ και ι καταναλωτέ».

21 Ανάγκη δημιυγία ειτ υ θα συντνίσει με τ ΥΑΑΤ τι αλλαγέ στι ΕΑΣ Πλ μεγάλη συμμετχ των Δευτεβάθμιων Συ νεταιιστικών Ογανώσεων χαακτ ισε τη σ σκεψη στ αμφιθέατ τη Ε.Α.Σ. Λάισα υ έγι νε στι 22/01/2012. Οι όεδι αλλά και ι Διευ θυντέ των συνεταιισμών είχαν τη δυνατότητα να εκφάσυν τι αίε τυ και τι ανησυχίε τυ σχετικά με τ νέ θεσμικό λαίσι (ν. 4015) εί συλ λγικών αγτικών γανώσεων. Τα λιτικά κόμματα αλλά και Υφυυγό Αγτικ Ανάτυξη & Τφίμων κ. Ρντλη, δε σμετηκαν ότι θα στηίξυν την σάθεια μετά βαση και μετασχηματισμ των Ενώσεων σε Πω τβάθμιυ Συνεταιισμ. Αό τη συνεδίαση φάνηκε η ανάγκη δημιυ γία μια ειτ υ θα διαχειιστεί και θα συ ντνίσει σε συνεγασία με τ Υυγεί Αγτικ Ανάτυξη και Τφίμων αλλά και με τα κόμματα τα θέματα υ κτυν κατά τη διαδικασία μετα τ και συγχώνευση. Σμφωνα με ανακίνωση τη ΕΑΣ Αμυνταίυ: «ατ αυτόν τν τό με ασφαλ γνώση και λη φόηση να κινηθμε γ γα μέσα στ χνδι άγαμμα υ βλέει νμθέτη και αάλλη λα να καταθέσυμε αξιόιστα γάμματα εξυ γίανση στην ΑΤΕ. Η ανάγκη λιόν τη μετάβαση σε νέα μεγάλα σχ ματα και σγχνα υ θα καλ τυν τι ικνμικέ ανάγκε τη εχ, είναι ει βεβλημένη σ μεα εισσότε αό κάθε άλλη φά γιατί μόν μέσα αό τι συλλγικέ σά θειε των αγτών και των κτηντόφων μεί να έθει η ανάτυξη τη αγτικ ικνμία σε όλη την ελληνικ αιθ». Ηλεκτνική εφημείδα ΑγΤ 21

22 Υψηφιότητα για τν κατάλγ των Π.Γ.Ε. θέτει τ Μανταίνι Χίυ Στην Είσημη Εφημείδα τη Ευωαϊκ Ένωση δημσιεθηκε την Τίτη, 24 Ιανυαίυ, η αίτηση τυ «Μανταινι Χίυ» για την ένταξ τυ στν κα τάλγ των αναγνωισμένων ϊόντων Πστα τευόμενη Γεωγαφικ Ένδειξη (Π.Γ.Ε.). Τ «Μα νταίνι Χίυ» είναι ένα αό τα ι φημισμένα αγ τικά ααδσιακά ϊόντα τη Ελλάδα, ενώ στ νησί, αυτό και η Π.Ο.Π. «Μαστίχα Χίυ».Ο.Π., είναι τα σημαντικότεα και εισσότε γνωστά ϊόντα. Σμφωνα με όσα αναφέει η αίτηση υ δημσι εθηκε στην Εφημείδα τη Ε.Ε: Η καλλιέγεια τυ ϊόντ «Μανταίνι Χίυ» εκτό αό μία γεωγικ δαστηιότητα, η ία εφαμόστηκε αδιάκα εί σειά λλών δεκαε τιών, με τι αναγκαίε σαμγέ, ατέλεσε και την αφετηία για τη διαμόφωση κατάλληλων κα τασκευών και ακτικών υ την εξυηετσαν ληέστεα, τα ία συνψίζνται ω ακλ θω: Στην ιδιαίτεη αχιτεκτνικ λλών κτιίων - ικιών των κατόχων των γεωγικών εκμεταλλεσεων, τα ία βίσκνται εντό των ωώνων και είναι συν θω διόφα για την καλτεη ετεία τη καλλιέγεια. Στν τό άδευση, ί γινόταν με αυλάκια και μάγγαν υ αντλσε νεό λ καλ ιότητα αό ηγάδι. Σημειώνεται ότι τα αδευτικά συστ ματα τυ νησι ανατχθηκαν τν 14 αιώνα αό Γενβέζυ, ι ίι κατασκεασαν και ασταγγιστικά συστ ματα, μναδικά για τ κόσμ εκείνη τη εχ. Στι ειδέξιε τεχνικέ συγκμιδ υ ανατχθηκαν. Σμφωνα με ακετ, μόν ι Χιώτε ξεαν στην Ελλάδα να κόβυν τυ κα τεχνικά, να κόβυν δηλαδ τυ κα αό τ δέντ με τη χ ση ψαλιδιών και στη συνέχεια να κόβυν τ μίσχ τυ βαθιά, αφ νντα εί τυ κα μόν τν δίσκ, κειμένυ να αφεγνται ι ταυματισμί μεταξ των καών στυ κυβάδε και στα κιβώτια μεταφά τυ αό μίσχυ υ έμειναν μακτει. Στι ακτικέ και μεθόδυ λίανση τη καλλιέγεια υ καθιεώθηκαν, μεταξ των ίων ταν η γενικευμένη χ ση κιά αό βειδ, αιγόβατα και υλεικά υ εκτέφνταν αάλληλα αό τυ εσει δκαλλιεγητέ. Η ακτικ τη χ ση τη κιά, αν και ααμένει μία αό τι βασικέ ειλγέ θέψη των δέντων, βαίνει μειμενη, λόγω τη έλλειψη εακών στ των. Στι τεχνικέ και ακτικέ αγετστασία υ υιθετ θηκαν, μεταξ των ίων ειλαμ βάννται ι ελεγχόμενε φωτιέ, τα «τιχγια» (τίχι είφαξη) και η μεγάλη υκνότητα φτευση των δέντων με τι μικότεε αστάσει των δέντων να είναι στα 2-2,5 μέτα (είυ 100 δέντα ανά στέμμα). 22 ΑγΤ Ηλεκτνική εφημείδα

23 Σκανδαλίδη: Η κυβένηση δεν όκειται να φλγ σει την αγτικ γη «Η κυβένηση δεν μελετά και δεν όκειται να φλγ σει την αγτικ γη», δ λωσε κατηγη ματικά αό τη Βυλ, υυγό Αγτικ Ανά τυξη, ώστα Σκανδαλίδη, ασβώντα τι αντιδάσει υ υ ξαν λόγω τη σχετικ φη μλγία. Είση, κ. Σκανδαλίδη διευκίνισε ότι «ι ιδικτ τε ικημάτων υ τα χησιμιν για αγτικέ εκμεταλλεσει, δεν θα ληώνυν τέλ ακιν των, μέσω των λγαιασμών τη ΔΕΗ, εφόσν σκμίζυν σχετικό αδεικτικό, διαφ ετικό αό την άδεια λειτυγία, υ να τ βεβαι ώνει». Μιλώντα στην Ολμέλεια σχετικά με τ νμ σχέδι για τα αδέστα και τα δεσζόμενα ζώα και την στασία τυ αό εκμετάλλευση για κεδ σκικ σκ, υυγό Αγτικ Ανά τυξη τόνισε ότι, «αυτέ είναι δεσμεσει τη κυ βένηση αλτω σαφεί και δεν ειδέχνται κα μία αεμηνεία».

24 εξωτεικό Εντλ τυ Ευωκινβυλίυ για μελέτη ειτώσεων αό την αελευθέωση των δικαιωμάτων φτευση στν ευωαϊκό κλάδ ίνυ Τ Ινστιττ Ευωαϊκών Εευνών, ειφτίστη κε αό τ Ευωαϊκό κινβλι να συντάξει με λέτη για τι ειτώσει αό την αελευθέωση των δικαιωμάτων φτευση στην Ε.Ε. μετά τ 2015, την ία θα υβάλει στην Ειτ Γεωγία και Αγτικ Ανάτυξη (COMAGRI). Να σημειωθεί ότι η Ευωαϊκ Ένωση είναι με γαλτε ααγωγό κασι στν κόσμ, με γαλτε καταναλωτ, εξαγωγέα και εισαγω γέα. Όσν αφά την ααγωγ, η ΕΕ διαθέτει τ 50% είυ των συνλικών αμελυγικών ζω νών στν κόσμ και είυ τ 60% τυ όγκυ τη ααγωγ κασι. Εντό τη ΕΕ, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισανία καλτυν τ 75% τη συνλικ α αγωγ υ εκτιμάται σε 156 εκατμμια εκατό λιτα για τ 2010/2011 (3,5 τι εκατό κάτω αό την ηγμενη είδ εμία). Στη διάκεια μια ειόδυ 35 ετών, όγκ α αγωγ τη ΕΕ αυξάνεται, ενώ η έκταση μειώθη κε άνω αό 35%, όταν η καλλιέγεια τη αμέλυ στν υόλι κόσμ συνεχίζει να εεκτείνεται, ει δικά στ νότι ημισφαίι, όυ ισμένε χώε όω η Αυσταλία και η Χιλ έχυν καθιεώσει με εξαγωγικό σανατλισμό ανατυξιακά γάμματα για τα αμέλια τυ. 24 ΑγΤ Ηλεκτνική εφημείδα

25 Μειώθηκε τ κνδλι για τα τόφιμα των αόων μετά αό σφυγ τη Γεμανία στ Ευωαϊκό Δικαστ ι Τ 2012, χνιά υ λλαλασιάζνται ι φτωχί και ι άνεγι στην Ελλάδα και σε όλη την Ευώη, η Γεμανία με σφυγ τη στ Ευωαϊκό Δικα στ ι έτυχε να μειωθν δαματικά τα χ ματα υ η ΕΕ διέθετε για αχ τφίμων σε αόυ. Συγκεκιμένα για την Ελλάδα, τα κνδλια υ τη αναλγν μειώννται αό τ 2011 σε ευώ τ Αυτά ακαλτνται σε εώτηση υ κατέθεσε Ευωβυλευτ τυ ΣΥ ΡΙΖΑ Ν. Χυντ, στην Ευωαϊκ Ειτ. Στην εώτησ τυ Έλληνα ευωβυλευτ αναφεόμεν στ «όγαμμα χ γηση τ φίμων αό τα αθέματα αέμβαση στυ αό υ τη Ευωαϊκ Ένωση», τνίζει ότι «Με αό φαση τυ Ευωαϊκ Δικαστηίυ στην υόθεση T-576/08, Γεμανία κατά τη Ειτ, τ Δικα στ ι δέχτηκε τ αίτημα τη Γεμανία για τη μεί ωση των κνδυλίων υ θα διατεθεί η ΕΕ για τυ αόυ. Με ατέλεσμα αό τα ευώ υ διατέθηκαν τ 2011, να μειωθν σε ευώ τ 2012». Ναι στην καλ μεταχείιση των ζώων αλλά τ κόστ να μην ειβανει μόν τυ ααγωγ, τνίζυν ι Copa Cogeca Χαιετίζντα τη νέα στατηγικ τη ΕΕ για την στασία και την καλ μεταχείιση των ζώων , και ιδιαιτέω τ ότι εικεντώνεται στην εξασφάλιση ότι ι ισχντε κανόνε θα τηηθν δεόντω ιν αό την ανάτυξη νέων ααιτ σεων καλ μεταχείιση των ζώων, ι κεντικέ αγτ συνεταιιστικέ γανώσει Copa και Cogeca ειδίησαν ω θα έει να εξασφαλιστεί ότι τ υψηλό κόστ ααγωγ υ θα δημιυγηθεί θα έει να κατανεμηθεί εξ ίσυ σε όλυ τυ τμεί τη εφδιαστικ αλυσίδα τφίμων. Συγκεκιμένα, Γενικό Γαμματέα των δ γανώσεων, κ. Pe a Pesonen, στι 19 Ιανυαίυ ειδίησε ότι η στατηγικ στεείται συγκε κιμένων δάσεων για τν καλτε τό διαν μ κατά μ κ τη εφδιαστικ αλυσίδα τφί μων τυ υψηλ κόστυ ααγωγ των ζώων, λόγω των κανόνων καλ μεταχείιση υ έει να την ι ααγωγί τη ΕΕ. Πόκειται για κό στ υ δεν ειβανει μη κιντικ εταίυ χώε. Ειλέν, δεν υάχει αναγνώιση των τε άστιων σαθειών και των μακόθεσμων εενδσεων υ έει να υστν ι ααγω γί τη ΕΕ κειμένυ να αντακιθν σε αυτέ τι διαγαφέ. Η ΕΕ έει να διασφαλίσει κατά τη διααγμάτευση εμικών συμφωνιών με τί τε χώε ότι τα ίδια ότυα υ ισχυν σε αυτ Ηλεκτνική εφημείδα ΑγΤ 25

26 θα ισχυν και για τι εισαγωγέ. Δυστυχώ, αό την στατηγικ λείει αυτ η ευκαιία να ωθ σει συγκεκιμένε δάσει». Μέτα για τη βελτίωση τη σχέση τιμών ϊόντων και κόστυ ααγωγ στη γεωγία ζητά με ψ φισμά τυ τ Ευωκινβλι Υεψηφίσθηκε στην Ολμέλεια τυ Ευωαϊκ ινβυλίυ η έκθεση Bovι για τη δμ τη αλυσί δα εφδιασμ στι γεωγικέ εκμεταλλεσει και τι συνέειέ τη. Τ ψ φισμα ζητάει τν έλεγχ τυ κόστυ των εισών και την ενίσχυση των εγα λείων υ θα μέσυν να δώσυν την καλτεη αόδση τιμών στν ααγωγό. Η έκθεση τυ Ευ ωβυλευτ των Πασίνων διεευνά τη συμβλ τη ενέγεια, των βελτιωτικών εδάφυ και φυτ φαμάκων, των ζωτφών, τυ λλαλασιαστι κ υλικ, τη γη και των υδάτων στην ξέφενη άνδ τυ κόστυ ααγωγ υ αατηείται τα τελευταία χόνια, με ατέλεσμα τη συίκνω ση τυ γεωγικ εισδ ματ, αά την άνδ των τιμών των γεωγικών ϊόντων. αταδεικνει τι συνέειε σε ακετ τμεί ααγωγ, τνί ζει την αυξανόμενη εξάτηση των αγτών αό μια λένα ι συγκεντωτικ βιμηχανία εισών (λι άσματα, φυτστατευτικά, λλαλασιαστικό υλικό κ.α.) και τείνει μέτα ανάληψη στην εεχόμενη μεταθμιση τη ΑΠ. Όω αναφέ υν στ ψ φισμά τυ ι Ευωβυλευτέ, ι αγό τε δεν μν να εωφεληθν αό τι αυξημέ νε τελικέ τιμέ των ϊόντων τυ, καθώ συ μιέζνται μεταξ αφενό, των χαμηλών τιμών α αγωγ και αφετέυ των υψηλών τιμών τυ κό στυ ααγωγ. ατά τη συζ τηση, Είτ Γεωγία κ. Ντ. Τσιόλ ανέφεε ότι εεξεγάζεται σειά βελτιω τικών τάσεων για τυ σόυ, τη λειτυγία τη αγά γη, τι εμικέ ακτικέ κ.λ.., υ όκειται να αυσιάσει μέσα στην εόμενη διε τία, έαν τη ιν Αγτικ Πλιτικ (ΑΠ). Τόνισε είση ότι, δη, ι τάσει τυ για τη μελ λντικ AΠ εμειέχυν λλά στιχεία, στν υ λώνα ΙΙ για τη βελτίωση τη λειτυγία τυ ανταγω νισμ υέ των ααγωγών και την ενίσχυση τη διααγματευτικ τυ ισχ. ίσιμη άντω είναι η συνειδητίηση, ότι ι ααγωγί θα έ ει να μάθυν να συνεγάζνται και να αξιιν όφελό τυ τι ικνμίε κλίμακα. Είση θεωεί ότι ειβάλλεται να υάξυν αξιόιστα συλ λγικά σχ ματα, υ δεν μεί να είναι άλλα αό τι ενώσει των μάδων ααγωγών, τα ία θα αίξυν μεγάλ όλ στη μείωση τη ψαλίδα των τιμών μεταξ ααγωγ και καταναλωτ. Η μεταθμιση τη ιν Ογάνωση Αγά ταν τ κι θέμα συζ τηση στ Συμβλι υυγών Γεωγία τη ΕΕ Η μεταθμιση τη ιν Ογάνωση Αγά (ΟΑ) στα λαίσια τη νέα ΑΠ και όλ των Ομάδων Πααγωγών (ΟΠ) ταν στα κια θέματα 26 ΑγΤ Ηλεκτνική εφημείδα

27 τη συνεδίαση τυ ώτυ Συμβυλίυ υυ γών Γεωγία υό Δανικ εδία, υ αγμα τι θηκε στι Βυξέλλε τη Δευτέα, 23 Ιανυα ίυ, στ ί την Ελλάδα εκσώησε η Γενικ Γαμματέα τυ ΥΑΑΤ κ. Γεωγία Μαζιώτη. Μαζί με τι τάσει για τι άμεσε ενισχσει, την αγτικ ανάτυξη και τη χηματδότηση, τ σχέδι καννισμ για την ενιαία ΟΑ είναι μια αό τι τέσσει βασικέ τυχέ τη μεταθμιση τη ΑΠ. Ο τεινόμεν καννισμό, υ όκειται να αντικαταστ σει τ σημεινό, έχει ω στόχ τν εξθλγισμό και την εέκταση τη αλίηση των διατάξεων, με βάση την μέχι σ μεα εμειία για τη δημόσια αέμβαση, ιδιωτικ αθεματ ίηση, καθώ και για τη διευκόλυνση τη συνεγα σία μεταξ των ααγωγών και την ίδυση διεαγ γελματικών γανώσεων. Ακόμη η συζ τηση εστιάστηκε στα μέτα υ βλένται για τι ειτώσει διατάαξη τη αγά αλλά και σε μέτα όω η ενίσχυση των μά δων ααγωγών, υ στχευν σε μια ι ανταγω νιστικ και ευθμη αλυσίδα εφδιασμ τφί μων. Όσν αφά τα μέτα αντιμετώιση κίσεων, τα εισσότεα κάτη μέλη θεων ότι ι τά σει τη Ευωαϊκ Ειτ κιννται στη σω στ κατεθυνση. άιε αντισωείε χαιέτισαν τη δημιυ γία ενό ειδικ ταμείυ κίσεων υ θα ενεγι είται σε ειτώσει σβα διατάαξη τη αγ ά και θα αφά όλα τα ϊόντα, ενώ ισμένα κάτη ζ τησαν τ ταμεί αυτό να χησιμιείται μόν σε εξαιετικέ ειτώσει υ θα έει να ιστν ξεκάθαα. Στ θέμα τη ενίσχυση των Ομάδων Πααγωγών και των Διεαγγελματικών, λλέ χώε υστ ιξαν τι τάσει τη Ευωαϊκ Ειτ, θε ωώντα ότι άγματι θα στηίξυν τη διααγμα τευτικ δναμη των αγτών. Ωστόσ κάια κά τη μέλη ζ τησαν ι νέι κανόνε για τι μάδε α αγωγών να είναι αιετικί ώστε να σαμό ζνται στι διαφετικέ συνθ κε υ εικατν στ κάθε κάτ. ατά τη συνάντηση η δανικ εδία αυσί ασε τ όγαμμα εγασία τη στν τμέα τη γε ωγία και τη αλιεία. Αό τν εόμεν μ να, η δα νέζικη εδία θα ξεκιν σει ένα νέ γ συζητ σεων, με θέμα τι άμεσε ενισχσει και την αλ ίηση τη ΑΠ. Ακόμη θα συζητηθν θέματα όω τ ασίνισμα τη ΑΠ, η έννια τυ ενεγ αγότη και η καιντμία. Εκστατεία για την βλ τη σημασία τη γεωγία ετιμάζει τ Βετανικό Υυγεί Γεωγία Η συνεισφά τη γεωγία στην κινωνία θα είναι τ κι μ νυμα διαφημιστικ καμάνια η ία όκειται να ξεκιν σει τ καλκαίι τυ 2012 αό τ υυγεί Γεωγία τη Μεγάλη Βετανία. Η καμάνια σμφωνα με όσα αναφέει σχετικό δημσίευμα τη βετανικ ιστσελίδα «Farmers Wee ly Interactive» αναμένεται να ξεκιν σει τν ε χόμεν Μάι και θα έχει στόχ να ενημεώσει τυ καταναλωτέ σε μια σάθεια να ενισχσει την ίστη τυ στην εγχώια ααγωγ. Ηλεκτνική εφημείδα ΑγΤ 27

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

31 2011, . 3556/2007

31 2011, . 3556/2007 ΕΤΗΣ Ι Α ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣ Η ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣ ΕΩ Σ Π ΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι ΟΥ 2011, ΤΗΣ ΕΤΑΙ Ρ Ι ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι Λ ΟΥ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚ Λ ΗΣ Σ Υ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΟΝ Ν. 3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙ Σ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες Παραδοσιακοί χοροί, και χορογραφιες Γράφ ε ι ο Χρήστο ς Ζ άλ ιος Όλ οι έχουμε γίνει τα τελευ ταία χρόνια μ άρτυρες μιας απίστευ της παραγωγjjς τοπικών χορών. Βλέπουμ ε όχι μόνο περιοχές, αλλά και μεμονωμ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

& & managers 86 2 : 2004

& & managers 86 2 :  2004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 335 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Υβριδικά οχήματα Προληπτικά μέτρα για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

το ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ Τίτλος πρωτότυπου: Marx's Caplt.1 'or b8glnn8ra Writters and Readers Publlshlng COOρer.t1V8 L ΤD 1882 Copyright κειμένου: Davld Smlth Copyright εικονογράφησης: Phll

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟΤιμή : ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2713 Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 Έτος 21ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Στο αυριανό

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ Σελ: 2 ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2672 Τρίτη 0 Μαρτίου 205 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 20 557855 www.thriassio.gr ΡΙΧΝΕΙ ΛΕΦΤΑ για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #5 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Παιγνιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας της. Υγρότοποι. Απογραφή υγροτόπων στην Αλβανία. Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης και Σύμβαση της Βαρκελώνης. Επιτροπής Φ Υ Σ Η 2 0 0 0

Έναρξη λειτουργίας της. Υγρότοποι. Απογραφή υγροτόπων στην Αλβανία. Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης και Σύμβαση της Βαρκελώνης. Επιτροπής Φ Υ Σ Η 2 0 0 0 Έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Φ Υ Σ Η 2 0 0 0 Ελληνική Προεδρία και περιβάλλον Υγρότοποι Έ ν α ς εν δυνάμει παράγοντας ανάπτυξης της υπαίθρου Η δύναμη της αναδημιουργίας Απογραφή υγροτόπων στην Αλβανία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Το έργο αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία εικοσιοκτώ (28) αιολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! GREEK Kids Magazine - Tishrei 5769 15/9/08 16:33 Page 1 ΤΙΣΣΡΙ 5769 Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! GREEK

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1843 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 120 29 Μαΐου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4155 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ 15ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΑΨΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ. Restaurant Royal

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ 15ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΑΨΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ. Restaurant Royal Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας - Έτος 5ο - Αρ. Φύλλου 219 - Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2008 - ΤΙΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #4 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Του Εκδότη

Διαβάστε περισσότερα