Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη"

Transcript

1 ΥΣΙ ΑΙ ΛΥΣ ΑΙ ΙΑ Π Α Ι Α Β ΣΤ Δ Ι Υ ΥΣΙ Λ ΓΙΑΣ τ ρ υσ ηζ θην ν εμβρ υ Ι ΥΠ Γ ΙΣ Σ Γ Τ ΤΣ Σ ΑΘ Ω Θ

2 Α Σ Σ Σ Σ μ υσ ι ανα υση α τ αντ ε ψεν τηζ Θ εωρ ητι θ παρ ατη ρη σ ε ζ Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη μεθ δ λ γι τ διι ρι η μφωνα με την π α η μ υ ι ανι λυ η αταν ιται ωζ διαδι α α π περιγραφι τ τε ερμηνευτι τ ψ την ευρε α Θεωρητι τ νν ια α στ ζ δ περιπτ δ ει Ω περιγραφι τ διαδι α α η μ υ ι τ αν λυ η τ ι την τ δυνατ τ α ντ χειμενι τ ανι δειξη των επιμ ρ υ παραψ τρ ν συστατι ν α υνθετι ιδν αρ ι ν τη μ υ ι τ α των μ υσι ργων με μια λ ξη τη μ ρφ τ υζ επι τημ λ γι πρ τυπ τη μ υ ι αν λυ η περι ραφι πρ ανατ λι μ ναι την υ α αυτ των φυ ι δν πι τηψ ν Ω ερμην υτι τ δρα διαδι α α η μ υσιχ ανι λυ η τ ε ι την αι Θητι ι τ ρι αι ινωνι λ γι τ ν ηματ δ τη η τη μ υσι αι των μ υσ ιδν ργων με μια λ ξη τ π λιτι μι περιε μ ν τ υ ερμηνευτι πρ σανατ λι μ τηζ μ υσι η α νι λυ η την πρ σευγ ζ τα αξωλ γ α π τηψ ν π δ α η τ ρ α τη αι θητι αι τηζ χ ινωνι λ γ α τη μ υ ι λ ν τι ατα λ Θη αν επανειλημμ α πρ παθ ζευξη των δ αυτιδν α ι ν μ υσιχ αναλυτι Δν μεθ δ λ γ ν τ ω επι τημ λ γι διι ριη τρ θρ τα τ τ υ νε χαντιαν τ τι δυτι γερμανι τ Σ λτ Ε ψ πρ δι ρ ζει ω αξι λ γι τ υ λι δ υ τηζ ηθ ηζ τη αι θητι αι τη φ λ φ α η Θρη ε α δε ι ψ ι σε σε αυτ α τ ν ι ε ρ α λ μεταξ λλων α ια

3 Σ Σ Σ Σ τ ρ αυτ ζ τηζ σ ζ υξηζ πρι τ τ τηζ εδ ν αταν π π ντ τ ω τ τ νι δ μι ξ ασ υα τ αι εντ λ αντ μενι τ δε τερ ω τ ν ηψατι ερμηνευτι αν νι τ αξ α α εντ λει υπ χειμενι μ υ ι τ ανι λυ η φειλε να ερμη νε ει α ι ειμενε ο δεδ μθνα ψε την αυστηρτ ημα α τη λ ξη ερι τημα π υ θα Θ υμε α τ π θα πρ παθτ υμε να α παντ υμ αφ ρ τ αν α ψ π ια νν ια περιυραφι τ αι π ζ μ υσι αν λυ η θ ει εντ λει ερμηνευτι τ λειτ υργ α α πρ τ ει τ υ γ μ ν περιγραφ αλλα α γαρα τ αν ν στ ρα ν η απ ντη η στ ερ δτημα να αταφατ τ τε Θα υμε αθ λ γ να υπ στηρ ξ υμε τι η μ υ ι ανι λυ η ναι αναπ πα τ ψψ τι των αξι λ γι ι ν επιστημ ν π υ μ μ ν αταν των υ τ ρων αλλι α συτ ρ τ εν γ νει τ αντι ε εν τη Δεδ μ ν υ τι ρα τ η μ θ δ ψ α ε τ σ ηψ ν διαδι α α ρ ται τ ν υνι ρτη η με τη φ η τ υ αντ ιμθν υ τη πρ βα ν υμε τρ αταρ ιτι α σ ιι α ε θεμελ ων ξθτα η τη μ υσι ω ανθρι πινη δρα τηρ ι τητα Α ριβ δ ω ανθρ δπινη δρα τηρι τητα η μ υ ι ναι τρ ν μιαζ φα ενεργημι των π υ πα ρν υν ω υλι τ υ τ γ υζ α απ ιτ ν ν ημα ια τ ν ψ υ ι α τ α τ ν α ρ ατ στ εσωτ ρι ι γυ ντων χαν νι τι ι ν αι αξια ν συστη μι τω μ υ ι ι ν αι ξωψ υ ι ι ν μ υ ι τ με ι λλα ι για να δρα τηρι τητα στ ρ π λπι ψι αν ν στ αξυα π υ απ ψ ζ ι τι αργ τη γι απ την π ρι γ τ υ ναι αλλα απ αυτ τ υ Ι ντ α ψ υ ι α αν ν στ υ τ ψατα δεν υν αρα τ ρα φυ ι αλλα ιατ ρι δηλαδτ μεταβλητ αι με την νν ια αυτ ναι θεωρητι φαλψθν τα υ τ ψατα αυτα να αταν νται δ γματι ω δτ θεν υπερπ λιτι ψι ν μ ι τη μ υ ι τ αν νι τι γαρα ιτηρα υν ατ πιν τ τ ψ υ ι υλι α μ θ δ ι θε τ υ σε ατ ψι μ υ ι εν τητ με ν ημα τα ε δη ια μ ρφ τη ψ υ ι εν η νν ια τ υ μ υσι φ υ πρ π να ξ αν ηθε ω τ τημα των αν νων τηζ μ υσιχη ψια π γ μια λτ εν υνθ τη α ψα α ν ργ υ ι τρει υ ι δδει ιαν ν στ θ παραψ τρ ι ι θε ψ υ ι η τ νι η μελω δι αι η ρυθμι διαμ ρφι ν ται ι τ ρι α τ νι μελωδι ι αι ρυθμι ι αν ν στ ι υ τ ψατα τα π α με τη ιρ τ υ αναφ ρ ντα τρ κειμ ν υ να ργανωθ ν αι να ν ηματ δ τηθ ν αν τ ρε μ υσι αλλπ γν θ αι αι Θητι αρ τ αλ τερα αξ Για παρι δ τψα η αν Δτατη μ υ ι τ αξ α ν τ νι αν νι τι

4 ΣΙ ΑΛ Σ Ι Ιγ Ι Ι Σ συστ ψατ ζ Ξ να η τ νι τητα ι την ευρ τ ρη νν ια η τ ν ι ραρ η η α τηζ λειτ υργι τ διαφ ρ π η η των φθ γγων π υ συ γ ρ τ ν να π ι δ μ τ τ ν τημα η αν τατη αξ α ν ψε λωδι υ τ ψατ ναι η θεματι ττ τα με την ευρ τερη νν ια τη ν τητα τη ταυτ τη α α τη ατ μι τητα των μελωδι ι ν δ μι ν αι τ λ αυτ εν ρυθμι υ τ ψατ να η ρυθμι τητα με την νν ια τη ευχριν ρυθμι τ ι ρθρω η λων των δυνατ δν δ μι δν επιπ δων τηζ μ υσ η ψ ρφλ τη β η ηζ στ ιιι δ υ διι ι η ι υρ α Θ ν ι αν τατ αυτ αξ μπ ρε να παρα με ν υν αμετι βλητε εν ω μεταβ λλ ντα τα αν ν στ α υ τ ψα τα π υ τι υλ π ι ν α τρ α παραπανω α ι μ υ ι χα ν στι α υ τ ψατα ρ ντα παντ τε ψεταξ τ υ σε γ η αλληλ δρα σηζ αλληλ αθ ρι μ τ ε δ των π ων πρ δι ρ ζ ται απ α τ αν ατε αι Θητι αξ ε αθ π Στ ημε αυτ ναι ηψαντ να τ νι Θε τι να αδ νατ να αταν υμε τ ν ημα ν αν να στη ψ υ αν δεν τ ν αναφ ρ υμε ψ α αξ α για την π α αν να αυτ απ τ λε τ γνι ρ υλ π η η ε την νν ια αυτη ι θε υφ λ γ ανι λυ η γρ α ζετα τ α να λ ληρωθε να αξι λ γι υμπλτ ρωμα Για παρ δειγ μα μπ ρ με να αταν υμε να ερμηνε υμε να εξηγτ υμε την απαγ ρευση τη παρα τληλη νη η δ τ π ρι τ ρων φωνι ν τα ζ ια π ψτ τ στη μ υσι η τηζ αναυεννησια π λυφων α με αναφ ρ τη μ υ ι τ αξ α τη μελωδιμ αυτ ν μ αζ των πιψ ρ υ φωνι ν μια π λυφω ι τ νθε η παρι λληλη νη η τθ λ τ ετι λ μμ τ υ δ τ ι επιμ ι ο ν α δ Για τη ση αν να αι αξ α ωη ψ υ ι πρβλ τ ξ Πρβλ Κ Ι Για μια ειρι λ γ υζ Ι απ ρρ τ τ ι αυτη την υρι τατα παραδεδ μθη π η υπ τηρ ζ α τι τγ ν απαγ ρευα των πεμτττι ν τ υ αι δνα ε δη λ νεται η υπ τ μηα α η α τ τρ φ απ να ψ υ παρελθ ν π υ θεωρε τ πρωτ γ ν υπ τ μη η αυτη διατηρτ θη ε τ α τα αλ παρι λληλε δεν ε ναι ιιτεγ εξ Ι πρ φανιδ επι αλεπα να επιη ρημα με ισ ρι α μ ν ι π υ παρα μ ττει ην υ α τ υ ζητ ψατ δηλαδ ττ ν εδρα ωαι ατα τ υ αιι νε τηζ αρχηζ αξ α τηζ α σ τ ξη π λυφων α ια των αν νω π υ υνδ α ψαζ τη εδρα ω τ η π α ε ναι τ υλι ι τ ν

5 Α Σ Σ Σ Σ λ ια α ι ψα ια ατεβ μφωνα δια ττ ματα π π λλ ι ρα τε νει να α υρ ει την ι τη αρυ αυτ αν να τι Θ διι φωνη υν η η πρ π να α λ υθ παι υπ χρεωτι α απ μια μφωνη π υριδνει την αξια τ υπερ τ τη συμφων α θναντι τη διαφων α α τα π λυφωνι α ψ υ ι α αν ν σ υ τ ψατα α αταν ειται τη η αυτ τη αξιαι υπερ α ι αν ναζ τηζ μη ε πανι ληι η φθ γγων τη ειρ στη δωδε αφθ ττ ζη μ υ ι πλην φυ ι εξα ρθ ων αταν παι ψ αναφ ρ την αξ α α μ τη ατ νι τηταζ α ω χαν νι τι φ ρ α τη υλ π η η τη π την ι λλη η παραθε ρη η εν αν να στη μ υσιι ψπ ρ α σημα τ δ τε ε τ γν αν παρ ια ειτ την ανι δειξη ψια ν α αξ α ι παρι λληλε τ τα στη μ υσι η τη αρψ νι τ ν τητα α στ μ φωνι φ π υ υνδ εται ψαζ τη θ τ υν ι γ την αξια υ περ τη μελωδ φων ι δε παρι λληλε π ψπτ ζ στη ψ υ ι τ υ δριμ υ α τ υ σ αιι να ερμηνε νται πλ ν τη α η τη τ ρι τ α χ ηζ π λυφωνι τ τ υ αξ α Στη μ υ ιν τ υ αιι να ι συνεχε ι π λλ φ ρ ι λυτε διαφων ε αναδει ν υν ν α ρ ψαντι φραστ περι γ ψενα ενι η εισατωγ τ ν Δν δ μι ν ατ ν περιβι λλ ν ν μιμ π ι παι τη η τη υμβ λι αξ α π υ τ ι απ τ ν αταργη η ν αν να τη μ υ ι τ ψπ ρ υνεπ δ να απ τελ ει πρ π Θ η αν δειξη ν ων τε νι αι θητι δν αξι ν Σε αθ περ τ τω η ι αξ πρ π ι απαραπ τω να ι αγ ν α στη ψ υ ι ανι λυ η ω ρ ι αταν η η ερμηνε α εξ τη η μ υ ι ι ν αν ν στ ιι ν υ τη μ ατων α υνθ τι ν επιλ γ ν Στη βι η τ υ πι πανω θεωρητι μ ντ λ υ μπ ρ με να στρα φ με τ υνθ τη α ατ πιν στ ν αχρ ατη η μ υ ι αναλυτ πρ ειμ ν υ να ερμηνε υμε τη δημι υργι α α ρ αψατι μ υσιχ αναλυτι τ συμπεριφ ρ αυνθ τη δεν ξε ινι ατ τ τ π τα α τλα με αφετηρ α θνα συτχεχρ μ ν μ υ ι αν νι τ περι βλλ ν τ π αργ α απ δ ετα σωτ ρ ντα τ ψ α π τη μ υ ι τ τ υ ε πα δευ η υ ι υλι τεγν ψετα ρι τ υ παγιωμ νε μ ρφ ζ αι ε δη μ υ ι τ ι ει θετ ν τ ν ρ ζ ντα αφελ να Θεωρ με τυ πρ θ υι ε αι ψ ν απ μια αντ δρααη πρ δ υ πρ να πρωτ γ ν μ υ ι παρελθ ν ΙΙ ι τ ρι τι μ θ δ μη λαμβι ν τα υπ ι η τ ιζ τα ρια τη ι τ ρι αυτ αταν ηα αθι τι την εξ λιξη των ειδι ν αι των μ ρφι ν τη μ υ ι τ αντι ε μεν τη ι υ λ γ α των γενε ν

6 ΣΙ Ι Α ΑΛ Σ Ι Ι Ι Ι Σ των μ υσι ν τ υ ν ημ των αι δυνατ τ των αξια γαρα τ ρα τη δημι υρτ α τ υ αναδει ν ταυ ω τ δη τη φ ητη επιλ γ τ υ υλι των τεχνιχι ν αι των μ ρφι ν φ ν ι πλ γ τ υ πρ π να απ τ υν ν ημα τ για τ ν δι αι ια τ υ α ρ ατ τ υ φε λ υν να θεμελιι ν ντα σε τ ψν α Θητι αξ ε πω εν τητα π λλαπλ τητα δ ιαφ ρ ετ ι τητα αντιθ ετι τη α μ ι τητα συμμ τρ α ι ρρ π α αν ν τητα τ ν ι τ ατ ι ι τ ητ α τ δ υνα μ ι τητ α λε ιτ υ ργ ι τητ α φ ρ α τ ι τη α αρ α αηρι τ ι τητα μ υ ι α ρ ατ α μ υ ι αναλυττ απ την α τ η α ταν ι ν τ θτ ιψ μ υ ι ργ ω τ υλι απ τ λε μα των χαν ι τι α αι αξια α αθ ρι μ νων επιλ γ δν τ υ υνθ τη α τη α η τη ι γ ν ιν με τ υνθ τη αν ν σ αι αξια πλαι υ λλειμμα αταν η η ε ψ ρ υζ τ υ α ρ ατ τ τ υ μ υ ι αναλυτ ψπ ρ να πρ ι ι φ ν δεν υν γ ν ι α ψα υνειδη τ απ δε τ ν τ ν α Θητι αξ π υ αθ ρ σαν τ ζ ν ε υνθετι επιλ γ νδ εται π η τ βαθμ π υ διευρ νε τα στ ρ α ψ υ ι αξια ρ ζ ντα ργα τ υ παρελθ ντ να αταν ντα να ερμηνε ντα να αναλ ντα απ τη πια ν ων μ υσιχ αι θητι ι ν αξιιδν Σ αυτ μπ ρε να υμβι λλει αι η στα δια ατι λ α αξ α ι ν πλαι ων αταν η η ψ υ ι ι ν τ υ παρελ θ ντ την π ρ ττωση αυτ τα ν α αξια π τα ια ενδ εται να υ τ ξ ασττ υν τα στ ρ α π την λλη ανα πτ ι παντ τ τ πρ βλημα τη δυνατ τητα α η ν μιμ π ησηζ ανα ιατα υι ν αι ανα ι δ εων αυθεντι ι ν ρων αταν η ηζ τηζ παλαιι μ υ ι α απ τελ ψατα μια μ υσι αν λυσηζ ατατραφ ντα σε μια ιρα πρ τ ων Θεωρητι ενδιαφ ρ ν παρ υ ι ζει αν ι πρ τα ι αι τ υν γαρα τ ρα αμιγ περιτραφι αι αν ν στ πω ει αταδ ξ ι η νε τερη θεωρ α των αξι δν η λειτ υργ α ψια πρ τα Για την νν ια τη επιλ γ ζ α τη ι ψα τηζ σττι Θεωρ α τ υ μ υσι φ υ βλ απ Ι ξ τ ι υ ε δ υ αξ ε γ η ιμ π ι τα α ωζ α τ γ ρ ε μιαζ συτχεχρι ψ η τα ηζ τ ζ μ υσι ψ ρφ λ γ α λ

7 Σ Σ Σ Σ σηζ δεν ε ναι μ ν τ μαντη ψα αν φα ν ψ νι γ ι ψ ρφ πε ριγ ραφι μ σ εσ ωτ ρι ψια συυχεχρ ιμ νη ν η ματ ι υν ρτηση ψια τ τ ια πρ τα η ενδ εται να ατ ι τ σξ ιαν ν τι ι Για πα ρι δειγμα η πρ τα η η η υμφων α τ υ πετ βεν ξε ιν ψ ψια διφωνη υγ ρδ α δε π ζ υ α μεθ εβδ μη τη υπ δε π ζ υ α βλ παρι δειγμα παρ τι φαιν μενιχ π ριγραφιι γει ι α επ πλ ν λανθι ν υ α δ τασγ γ π α θα αναδει νυ ταν ζαν νιστι αν πρ θ ταμε υμπληρωψατι τη φρ η αθθτη η τ υ αν να π υ θ λει να ργ τ νιν ψ υ να ξ υνα με μια μφω η υ γ η η α πρωτ στω με αυτ ν τη τ νιι πρ τα η την αρ τ τη αναπτυξη απ τ φ αλ τη υμφων α ε λ ελι να μ Μ τ αφ παραθ τ ι τη ιρ απ τ υ φθ γγ υ τηζ χρωματ λ ψα α δημι υργ ντα θτ τ νιι α ι φεια βλ παρ δειγμα παρ τι φα ν ται απ τα να περ Υραφει να μ υ ι γε γ ν δεν μα αφ ν ι ω τ αδιι φ ρ υ η τ λμη τ υ βιεν ζ υ λα τ ν να αταλ σει τ υ αν ν μ υ ι πραξη ταν η η α τη π γ ζ τ υ αι αυτ μ υ ι αναλυττ εδ ν πι ντ τε τ υπ γραμμ ζει με επιπρ θετ υ λια μ α Πρβλ π εξ λ π πθναν σ ψια αξ α την πρ ειμ νη περ τωση θνα μ υ ι γεγ ν ψ αξ α θ ν π υ η υνειδητ π ι ψε ω αξ α δεν ε μα τε π τ αδιαφ ρ ι α τρα α τ ν λ η δεν ψαζ α φ νει υ υ αλλι πρ αλ τη συμμετ ψα π θετ μα τε ατθναντ τηζ μαζ αθι τα μετ υ ενδιαφ ρ ψα τε ττ γι αυτ ν αι θαν ψα τ τ θγε δε με ει την αυθ ρμη α ψα τι δεν την φα ταζ ψα τ μ ν

8 ΣΙ Α Λ Σ Ι Ι Ι Σ Παρ δειυμα Συμφων α αρ ε τ με ζ να ι Α Ρ ρ Ι μ τρ Παρι δειγμα Συμφων α ε λ ελ να ΚΥ μ ρ Ι ψ τρα Πριν εξετι σ υμε τ πρ βληψα τη αντιχειμενι τητα στη μ υ αναλυση απαραπητ ε ναι ρι μθν α ψα ση ιαντ θεωρη τι επι ηψαν ι θε σ η ψ υ υπ ργει αν ν τ α ψα α π αι τ ν ητ ι τ γνι ρ ι μ υ ι π ριγραφ δεν ε φρ ζ υν ψια φυ ι αλλ μια αν νι τι ι τρατψατ τητα Σε μια α λ υθ α απ γ υ δεν α με μελωδ α αν δεν τ υ ν υμε φ ρ τη αξ α τη μελωδι τητα δεν α ψ Θ μα αν δεν τ υ απ δι υψε Θ ψατι αξ α τ ωτερι ψ αζ συτ ριμ νη μ υσ υν ρτηση δεν α με μ τ β αν δεν υμε τρ π ν τινα μιαν νν ια ψ τ υ τητα δεν αρα τηρ ζ υμε ωζ συμφω ν α διαφων α με την τ ν η την υρ α νν ια τα δια δια ττ ψατα η υνηγ ι αν ξ φητα στ ρ μ υ ι ι φ υ δεν α με την τ νι λειτ υργ α ν γ υ ιιαζ υντ η η τ την τ νι τη δε π ζ υ α τ ν πρ σαυωτ α χωρ ζ αναφ ρα στ αν νι τι τηψα τηζ αρμ νι τ νι τητα α παραδ ξψατα ε ναι α αρ θ ψητα α φυ ι δεν μπ ρ με να τα ατατρ ι ι υμε λα εδ δ Σημα α ξ ι τι α ψα α στ επ πεδ περιγραφ ψ α η μ υ ι τε νι ρ υ μ υ ι αναλυτ δεν περιγρ φει απ α φυ ι αντι ψ νι ιδι τητε αλλ υ ια τι ν ηματ δ τε αταν ε ερμηνει ει αν ν στ ιδι τητεζ τηζ μ υσ ψ αντιχειμενι τ δηλα δ διυπ ιψ νι ι ε την τ λ υτα α φραση π ρναψ α ριβι τ πρ βλημα τη α ντ ψ ν τητα στη μ υσι αναλυ η Αν αφαιρ υψ απ λ υ τ υ χαν νι τι ρ υ π ριγραφ πρ χειμ ν υ να δια φαλ υμε την πληρ στερη δυνατ αντ Ξ ψ νυ τητα δεν θα α ψ πια με

9 Α Σ Σ Σ Σ λωδ ε αλλι η ητι αλληλ υ χωρ ψ υ ι ν ημα δεν θα α ψε τ νι γθ ι πρ δι ρι μ να δια τ ψ τ υγ ρδ ε μ φωνε διι φωνε ψε ζ ν λα ν τ νι θ δε π ζ υ ε αλ λι μ υ ι ι αδιι φ ρα ημτι α υμπλ γματα δεν θα α με φρ σει πρ τα ιζ περι δ υ θ ματα περ μξ α τττι σ ζ Θ ι αναπτ ξ ι πανε θ σειζ ια με αι τ την νν ια αντ ενι α ι λυ η λαμβι ν ντα υπ ι η ψ ν τι υπ λ γ ψε παραμ τρ υ τ νιχ ι ι δι ρ εια αι ψ τρ θα περι γρα φε Υια παρι δειγμα την εναρ ιτ ρια μελωδ α απ την τ υμφων α τ υ Σ μπερτ απω τ ι ρυθμι τ δ μτ τ υ μ τρ υ π υ την απ αλ με τυπ α α παναλαψ αν ται στ εν αυτ τ υ μ τρ υ π υ την απ αλ ψ τυπ α β παναλαψ αν τα τα ψ τρα αι π ρυθμι τ απ η τα ψ τρα αι απ τελ ν την δ φ ρ πι αργ επανι ληι η τη ρυθμι δ μγ β τ η ι δ ρυθμι δ μ διατι σ ν α ω εξ α α β μεγ θυν η Στη β η αυτ τη ρυθμι διι ταξη μπ ρ με να ωρ υμε την τ ψ τρη δ μ ε τρει ν τητε ψ τρων Στην παρ μετρ τι ρα τ υ τ ν ι υ παρατηρ ψ τα ξ η ηγητι δ μ τ υ μθτρ υ επαναλαμβαν ται τ α τ ψ τρ αυττ τ υ μ τρ υ ψ α ζει με αυττ ν τ υ ενι τα δι τελευτα α μ τρα επαναλαμβ ν υν την τ ν δ μτ τ υ μ τρ υ ι τρει ηγ τ δ μ αζτ ζ ν μ υ ψε τυπ α Ψ χ αι ι δ ατα νται υνεπ ω εξτ φ γ φ φ ι μεγ θυν η γητ ταυτ ημα ε ναι μ ν τα ψ τρα αι Παρι δειγμα Φ Συμφων α ε τ με ζ να μ ρ Ι μ τρα α μελωδι τ ανι λυαη β παρτιτ ρα γ ρυθμι τ ανι λυαη

10 ΣΙ ΑΛ Σ ΑΙ Α Ι Ι Σ μα λ ει μια τξτ ια αν λυ η πθραν τ υ τι η ργ νωση τηζ ρυθμι α τηζημτι παραμ τρ υ δεν υψπ ττε Δυ τ η χαν νι τυ α πρ σανατ λι μ νη α ρ α ψα α ι π λ π ρι τερα Για παρ δειγμα τι λ ι ι ι δεν υν την δια τ νι αξ α η ζ ντ ξε ωρ ζ ω φθ γγ τη τ νι ζ α στη α η αυτηζ τηζ δι ρι η α ψε τα δ πρ τα ψ τρα ω ψ α εν τητα αι γι επειδτ μ ζ ιηηγητι τ υ Παρ τι τι ρα ι δ απ τ υ τρει χ υ των μ τρων αυ ε ναι ταυτ ημ τ τ ν πρ ανατ λι μ ν αυτ μα τ π Θε τ τα δ αυτα ψ τρα διαφ ρετι μ υ ι φρα ει ψε α ι ρπ ρι τι η δε τερη φραση ξε ιν απ την φθ γγ τη δε π ζ υ α Ετ ψ βα η τ υ αν ε χαι τη αξ τη τ ν α ρ α η α ψ ψια ιιταψ τρη μελωδ α την ντ με ζ να χωρισμ νη τρειζ φρα τι θ ν τητ διατεταγμθν ψ τρα Α με μωζ αι τι παραπανω α ριβι την ασυμμετρ α αυτ τη δι ταξη π υ απ τα ψ υ ι ν ημα α αι Θητι αξ α μ ν ε αντιπαρ ταση πρ υ τ χι αν ν δ μη η μια ιταψ τρη μελωδ α α ωζ ιδι τυπη επανερμην α των λα ι τι ν αξι δν τηζ συμμετρ α αι τη σ ρρ π α Σε υν ρτη η τι ρα με τ ν λ τ υ χ μματι τ υ π υ η μελωδ α αυτ ναι αναπ πα τ ψη λα την α με επιπλ ν ω θ μα δια π ιμ μ τ βα αφ ψε τ να γ ν ται τη υνθγ ια αντ ψεν αρμ νι ψ τι ι α η ρωψατι επεξεργα α απ τα Θε ατι αξ α π ψια αι Θητι πτι η περαιτθρω η η ητ η η διι ταξη δεν ε ναι μ ν μελωδ α αι Θθψα αλλ παιγψθνη τα ρνα αι γωρ αρμ νι τ υν δε α α π ιτα αρα τ ρα μ υ ι επιγρ μματ α μια ιδια τερη μ υ ι ηψα α αν φυ ι α π λι αντ παρα ταθε πρ ζ αν ν στ τητ τ υ επ χιχ φ υ Αυτ π υ πρ π ι να τ νι θε να τι λε αυ τ ι αν ν σ θ παραψετρ ι παρα τ μεταφυ ι τ υ γαρα ιτ ρα πω θα λεγε γι λλ μ υ ι λ γ τ υ αι να ε ναι αντι ειμενι ω ρ ι ι μια αυθα ρετη ερμηνε α αντ ιψενι ν μ υ ι ι ν δεδ μ νων αλλ ω ρ ι τα η τ υ δι υ τ υ μ υ ι αντι ιψ ν υ εν γ νει αντι ειμεν τητα τ υ ε ναι η αντι ε μ νι τητα μια διυπ ειμ ν εγ υρ τητα ια δε μευτι τητα αι γι η αντ ιχε ιμεν ι τητα ιι α φυ σ εψπ ιρ α ψια γ ι ατηγ ρ α Πρβλ ζ ταυ ταραξεν νατ λι ψ α σ π υ λι αρα α ηραζ σιζ ε σαγωγ α ρ μαντι ττιζ πρ σα

11 Σ Σ Σ Σ νν ια μ υ ι τ εντ λει ε ναι νν α ψφατ ι αξι λ γυ αι π υδεν απλι περιγραφι Δεδ μ ν υ τι ρα τι φυ ι επ πεδ τα ηγητι α φαιν μενα δεν υν ανθνα απ λ τω μ υ ι ν ημα αντιχειμενι τι θ αναλ ει πω π γ αι τ τη θεωρ αζ των υν λων τ π υ Α ι η ψ υ ι ημει λ γ α τ π υ ιρ παθ ν στην πρα ψατι τητα να επαναν ηματ δ τ υν τ ηγητι τ υ υλι τη α η αυτ τη φ ρα γι τ ρ ι ν αν νι τι ν πλα ων αλλι γενι δν ατηγ ρκλν τηζ ν η η πω ταυτ τητα μ ι τη τα τ μ ι γ νεια διαφ ρετι τητα τ ρ γ ν α Ετ α ψα α αντιχειμεν τι θ ψ υ ι αναλι ει υν ε τ λει ερμηνευτι υμφ ρ ν εν ι παραπ νω ατηγ ρ δεν ε ναι μ ν λ γι ρ ι περιγραφ αλλι αι αξ ηζ αταν η ηζ Αυτ εξηγ ι λλω τε την π λυπ ι ιλ α των αν λ νι τι ι ν μεθ δων ψ υ υ ανι λυ η Αν λ β υμε υπ ι η λα τα παραπανω υνειδητ π ι με τι τ ριι τημα για την αντιχειμεν τητα τ την υπ χειμενι τητα ψια ψ υ ι ανι λυ η γ ν τ πρατματι τ υ ν ημα ι διι φ ρεζ μ υ ι θ αναλ ει δεν περιγρι φ υ τ ερμηνε υν διαφ ρ τι α τ δι μ υ ι ρυ αλλα να λλ ψ υ θργ ρθ τερα ι λλε αξια τ ψ τ υ δι υ ργ υ Στην πραγψατι τητα τ πρ βλημα των α ντιχειμενιστι δν αλ τ ρα φ ρμαλ τι ν αναλυτι ι ν μεθ δω ι π αφαιρ ν απ τ υ ι τ ρι ρ υ περιγραφ αι αταν η σηζ τηζ ψ υ πρ ειμ ν υ α πρ τι ξ υν μ ντ λα ψε αθ λι δηλαδτ δια ρ νι τ αι διυπ ειψ νι ο ε να α ρ ι τι για να να απ τ ψατι θζ π ι ντρ δν νται υντ θω ψ α υρ ω μ υ ι παρ μετρ υπ βαθμ ζ ντα α αγν ι ντα τη μ υσ χ ημα α των ι λλων Για παρι δειτμα η σεν ρ αν ανι λυ η τιαζει υ ρ ω την παρι μετρ τη τ νι τηταζ ινδυνε ντα π λλ φ ρ ζ να δι λι θ ει απ θεωρητι τ πια ε δ γματι ψ την περ πτω η π υ παρα νωρ ζει τ α ψα α υ ι δει τ νι θ δ μ υν ια τη μ υ ι τ αν ν τι αι ξ αστω ι γ μ τιβι α ν λυ η τ π υ απ την ι λλη πι ντρ νετα πρωτ στω στη μελωδι τ παρι μετρ αφαιρ ντα απ τ υψετ βλητ τ νι αι ρυθμι δ μι ν ημα αθ φθ γγ υ ηγ τυ υμπλ γμα λ χυρ ω α ΙΙ λ χυρ ω α λ χυριω α

12 ΣΙ Α Λ Σ ΑΙ Α Ι Ι Σ τ ρυθμ λ γι αναλυ η τ π υ τ λ τ ν να παραθ ωρε τ υ τ νι αι μελωδ ι ρ υ ρυθμι τ ν ηματ δ τησηζ ι μ θ δ ι αυτ υνεπ δεν ρει ζ τα να ριθ ν με χρι τ ρι την αντ ιψενι τητα η υπ χειμενι τητα τ υ αλλι με ριτ ρι την ν ηματι πληρ τητ τ υ λε τ υ φ ρν υν στη επι φαν ια ι ει ν τ ματ αψ α απ ψ νη τηζ τ ν λ τ υ μ υ ι ν ψατ ε την νν α αυττ δεν απ λ υν αλλι υμπληρων υν η μ α τ ν ι λλη να τελευτα πρ λημα για τη ψ υ ι αναλυ η υνι τα η γ η τη τρ ζ τι αξι λ γι ρ ι π ρε η ψ υ ι αν λυ η φα νεται ψε α φαλε α τ α την αλλιτεγνι αξ α την αι θητ η ψα α των μ υσι ν ργων Δεδ μ ν υ τι η δ λη αυττ πρ βλημ τι τ δεν ψπ ρ εδι να αναπτυ θε πλ ω αρ ν ψερι θεωρητι ηψαν ει Πρι τ ν δεν αξι λ γ ι με φυ ι α αντ ψ να ι δι τητε αλλ αντι ψ να αι ιδι τητ τ υ ω απ τελ ψατα τη αν ν στ δρι η των α θρι τ ων α ω φ ρε των αξιων δηλαδτ ω π λιτι ψι α αγαθ Ετ ι δεν αξι λ γ με η ητι δ μ αι υμπλ γψατα ω φυ ι φαιν ψενα αλλι την μελωδι τητα την θεματι τητα την εν τ την λειτ υργι τητα τ ν τ νι αρα τ ρ την εχφρα τ τητα μ ναδι τ σ την πρω τ τυπ α ηγητι ιλν δ μ δν αι υμπλ γμ τι ν δηλαδτ τ ζ τ ν αι Θητιι αξ ε π υ τα ν ηματ δ τ ν αι των π ων γ ν νται φ ρ Δε τερ ν η π ι τητα τη αξι λ τηση ψαζ π ρ εται απ τ ε ρ τ υ αξια μα ρ ζ ντα λιγ τερεζ ι αξ ε τη πρ ληφη ψα τ ανεπαρ τξρη ια η αξι λ γηση α τ αντ τρ Πρβλ α α εξ ει επι τιμ ν την αν ψιξητ υ αξ α παρ γ α στην α ε μενι τι ανι λυ η τ π υ ν αφ ρ την επιλ γ των φθ γγων π υ α ματ ζ υν τα α ι α ψ βα λ υρ ω Ε α α Πρβλ π ξ Πρβλ Ι π υ ε α απ τ τω ε ναι α τ υπι ρ ειν ν α ι ψ ν υ δια ρ νεται α μια τρ τη στ τψ σ αντι ε ψ ν τ ι ξι ν ε ναι Σ αυτ την πλευρι τ υ α ε μ ν υ αναφ ρ τα η αξι ι γι ρ Στι δ ι λλ ζ πλευρ αναφ ρ νται ι λεγ μενεζ υπαρχτι ρ η

13 Σ Σ Σ Σ φ υ ατα ν υ ταν ι τι θνα ι νθρωπ π υ μπ ρε να ιαταν σ ψ α υμφων α τ υ πετ βεν μπ ρε α να ρ ν ι να φην ψπ ρ τραγ δι εν τ αντ τρ φ ναι αδια ν ητ λ ια σ υνι ρτη τ με τ τελει τα η π τητα ν μ υ ι ργ υ ω να ρ ν ται τλι σε αναφ ρ α ρ ι με τ πλτ θ των τεχνιχ αι Θητ ν αξιι ν π υ αρθρι ν ια την ντα η τη διαλε τι τ υ φραση ια α α Ι α Στην αγ λι ψ τ

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

να παρι δειυμα τηζ υπ ρ ατι τηταζ τηζ αργα α π λη υπ χειμενιχ τητα

να παρι δειυμα τηζ υπ ρ ατι τηταζ τηζ αργα α π λη υπ χειμενιχ τητα Θ Ω Ι ΞΙ Σ Ι Ι Ι ΦΙ Ω Σ Σ ι Χ ΙΙ ΙΔ ΠΙΣ λτι ΠΙ Λ Ι Ι Τ ΛΙΙΣ ΓΓ ΛΙΔ Σ Σ Φ Σ Δ Ι ΛΙ Λ Υ υμβ λ τ υ ε δ ει ΙΙ ΛΙΣ ε τη συνεργασ α τ υ Ιδρ ματ Σ ΓΙΩ Γ Θεωρ α ξ ε και Κριτι Κ Υ Λ Σ Γ ΑΣΙ Σ ατευθ ν ειζ α ρια

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

εχνητη νοημοοδνη ταρ δειγμα ρη ιμ π ι με η λ ξη τε ητη για να περιγρ ψ υμε τα ψε τικα

εχνητη νοημοοδνη ταρ δειγμα ρη ιμ π ι με η λ ξη τε ητη για να περιγρ ψ υμε τα ψε τικα εχνητη νοημοοδνη ι αγι γη εμητη ημ α νη ο Ι ο ε ναι κλι δ η επι τημη των υπ λ γι τι π υ περιλαμβι ει ν ε τραηγικ ρευ α και μεθ δ υ α απαρ οτα η τη οη σε πρ γρ μματα ηλεκτρ νικ ν υπ λ γι τι την πρ π θεια

Διαβάστε περισσότερα

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται ε θ εφαλα Γ πρ βλημα η π τητα κα Δι καλε πε α την ι βυ λ ει α Τα νερι ε ναι βαθιι και μαδρα α Θυμι αι να πρι γμα απαντι ει Δι καλ ια υτ π υ ε πν γει δεν εναι τ τι βυθ ζε αι λι τ δτι παραμ νει κι τω απ

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

α ντ α η διαιτηα πα ξει δρα αρφωτη εφαλια πλαγια π α

α ντ α η διαιτηα πα ξει δρα αρφωτη εφαλια πλαγια π α ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω λ λ Ρ Κ Α π Ρ Α Α Ρ ι π να αν π ψαλ ι εαλια ψαρα ι λ αναπ ψαλ ι εν χ ζ αυτ π λι εν χ ζ η εν τητα τ υ η υ αυτ ι ε ναι εν τ μεαα α γ αμμ υτ με εσωτε ι αλτα μπαν να τερ ι γα πε στε ι ε π απ ηση

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

π ατ μ απα τ υ ται γ α τη συσταση τηζ ετα ρειαζ με τη μικ μ ρφη α καταθετε αι π γραφει γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγ ραφα γ α η σι σταση τηζ στη

π ατ μ απα τ υ ται γ α τη συσταση τηζ ετα ρειαζ με τη μικ μ ρφη α καταθετε αι π γραφει γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγ ραφα γ α η σι σταση τηζ στη Π τ π δε μα Ξ Σ Δ τ ι ΦΣΙ Ι Θ Δ ΛΩΣ ακρ βε α τω τ ε ω π π βι λλ τα με α τη τη δηλω η μπ ρε α ελεψ Θε με β οη τ αρ ε λλω πηρε ι ν ρθρ παρ Π Σ ΕΠ ΕΛ τ ΦΩ ΔΑΣ μα π νυμ μα α πω μ Πατερα ο μα κα πφ υμ ητ ραζ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

δι τ κατηγφημα ει αι γυ α κα ει τ ξη ερικ παραδε γματα

δι τ κατηγφημα ει αι γυ α κα ει τ ξη ερικ παραδε γματα κ Φ λ λ Σι ταξη Γ ρ γραμμ τιυ στη να πφγραμμα σ ην φ ε αι να λ απ πρ τ σει ι π ε διακρ ται ε γεγ τα και καν ε εκτ λε η ε ξ πρ γφμματ ξεκ π μια εμ ττ η πα π β λλει Ιρ τη Γεγ τα απλα τερη μ ρ η πρ α ι τη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ ανθρ πινη ανωπτν η δεν ε να ψ σ μ ν δρομη διαδι α α

ΙΙ ανθρ πινη ανωπτν η δεν ε να ψ σ μ ν δρομη διαδι α α ΩΙ Σ Α Ι Σ Π ΓΙΑ Σ ι ι λ ΙΙΛ Ι Ι Σ ΝΘΡΩΠΙι ΙΣ ΑΝ Π ΤΞ ΙΣ ΤΠ Π ΙΣλΙ ΙΣ Ι ΣΥΣ Ι λιι Ι Σ ΠΡ Σ ΓΓΙΣ ΙΣ Ι Ι ι Ι ΙΙ ιταν ηση τ ζ θ Δπιι ι α π τυξ ηζ απαιτε ι α π υρτ ι με π α απ την ιεαη πα ατ ηση τηζ συμπε

Διαβάστε περισσότερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα ΔιεΘν Συν δρι υ ικ λ γ α θηνα Φεβρ υαρ υ αξ α τηζ μ υσικη ημερα μ υ ικη μεταφ υμανισμ υ και εμπ ρευματ π ιησηζ Συνδι ργ νω η Περι δικ υ ικ λ γ α Ιν τιτ τ θην ν κδ ει ρφ ω Περι δικ υ ικ λ γ α Ιι ρκ ζ τ

Διαβάστε περισσότερα

6ο Μάθημα Πιθανότητες

6ο Μάθημα Πιθανότητες 6ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 6ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

τ ρο ταρ ικη ελ α τ υ εμφαν ζεται ταν εττ οκεπτ μαστε μ α διει Θυν η

τ ρο ταρ ικη ελ α τ υ εμφαν ζεται ταν εττ οκεπτ μαστε μ α διει Θυν η Φ Γ Σ Ντ Στ τ ρ υτ αυτ ει αγ ι ικ κεφ λαι Θα αναφ ρ υμε εν υντ μ α κ ττ ια ενικ Θ ματα τ υ αφ ρ ν τ και τ ν ττ γκ μι ι τ Ι τη υν εια Θα δ ι με ττ υ μπ ρ με να εδι υμε μ α Θ η ι τ ι Υ και Θα ιλε υμε ττεριγρ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Γε ικ κατευθ σειζ για τη ε αρμ γη τω δρα τηρι τητω

Γε ικ κατευθ σειζ για τη ε αρμ γη τω δρα τηρι τητω τα ρε α Σ λ κη κα κ γε ε ακη Συμβ υλευτ κη κα ρευ α Σ Σ τρ Ερευ α α φαρμ γι Σ λ κη Ψυ λ γ α ΕΣ ψ Πα επ τημ Θη ι Θυα ΕΣ Λε Φ Ψ τφ Ι ξ ε ξ β βψ ζ τ ρ ε ψ ΨΦξεΘ Δρα τηρι τητα τα α μικρ καρ βι Γε ικ κατευθ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ο ρζ υμε τη β η με χρηση γλι αα

ο ρζ υμε τη β η με χρηση γλι αα Θ εδ μ ω εκ γ Θηνακ Πρα τ ρε εν ε δαφ ρετα α δημ υργη ε μ α ρα η εδ γω λ γ μ βη ω Ψ υ ψηφ ω τ υ ζητη α την Φ ω αρ ηγ κ μ τω ε δ φ ρε εκλ γ κ αναμετρη ε α σ ετ την δ μ λ δ η ρ φ ργλ μ ε ε ε δη ε δ λφερ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρησιακη ρευνα αλλ και ηζ δι ικητικη επι τημη γενικ τερα Η μεγ λη επιτυ α π υ ε αν οι εφαρμ γ ξ του σε πρ βλη

επιχειρησιακη ρευνα αλλ και ηζ δι ικητικη επι τημη γενικ τερα Η μεγ λη επιτυ α π υ ε αν οι εφαρμ γ ξ του σε πρ βλη Κεψ Γραμμ κ αγωγ στ Π ρ γραμματ μ Πρ βληματ κ υ γ γραμμικ ζ πρ γραμματι μ αγγλ τ γαλλ ο απ τελε αναμφ βολα τ δημ φιλ τερ μ τ λ τ ι ρ τη επιχειρησιακη ρευνα αλλ και ηζ δι ικητικη επι τημη γενικ τερα Η μεγ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

τελε τητα τη αραθ τ υμε τη νεωτερ κ τητα α τη με ρ να τη ουν ε κα την ασ ν εια μεταξ εξαπια τη απ σ ρ φηζ τηζ Προζ τη στε

τελε τητα τη αραθ τ υμε τη νεωτερ κ τητα α τη με ρ να τη ουν ε κα την ασ ν εια μεταξ εξαπια τη απ σ ρ φηζ τηζ Προζ τη στε ε υεπτε Τ Ν Φ ΩΝ Λ Γ β ξ Φβ ξ Τ ξ Γ Σ Γζ ε Τ ζ Γζ Υ Γ Τ Γ Τ Α γ Τξ ι Γ Γ Τ ζ χ Ζμ Τ ε ε ξ Φ Υ Κ α Τ β Υ β β ΤΦ Γ Γ Τ Τξ ζ βζζ Γ ξ Τ Τ ξγ ζζ β Τ Γ Τ Τ Γ ξ ζ ζ Κ Τζ υ Τ Ω θ Α Γβ Τ Ι ξ Τ ξ ε Γ β ΣΤ ι ι Γ

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Ι Θεωρ α πρ ξ επεξεργα α Ρ α τ δ φ ρε περ φερε ακ κε Η κ θε εργα α α ιιμετωπ ζετα ζ τ ι με απ Λ ι πφ τερα καθ κ α π πρ πε α Πηα ματ π θ λ κ θε καθ κλ

Ι Θεωρ α πρ ξ επεξεργα α Ρ α τ δ φ ρε περ φερε ακ κε Η κ θε εργα α α ιιμετωπ ζετα ζ τ ι με απ Λ ι πφ τερα καθ κ α π πρ πε α Πηα ματ π θ λ κ θε καθ κλ Ι π οαγωβ Περ Λειτ ργικι Συ ι μ τι ι ε α Λε τ υργκ Σι αι μα α π λ γ α κ αε μα μπ ρε α θεα ρ θε τι απ τ ε τα απ ο λκ ο α πρ γρ μματα εφαρμ γ κ λ ργ ι μα λκ απ τελε τα απ τ λ τα ο κε π υ απαρτ ζ υ τ π λ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2ο Μάθημα Πιθανότητες

2ο Μάθημα Πιθανότητες 2ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 2ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

αφορ η η α τη εξ λιξη μια ζ θθσιειαζ Αρα

αφορ η η α τη εξ λιξη μια ζ θθσιειαζ Αρα Λ ΣΙ Σ Ι Σ Υ ΑΣ ι ΓΙι ι Γ Ρ Δ ιισ Ε Σ ιιιι Ρ Ε Σ ι Γ οι ι ι Ι Π Ι Ι Ι Ι τ Γ Ι ιιι ΤΡ Π ΓΓ ΙΙ ι Ι Σ Σ ωι Δ ι Ι Σ Σ Ι Ι ι λ ι Δ η Λ υ Ι Χ Α Σ Ατ Σ Σ ΦΩτ Ι Δ ι λ ηζι λησ αζ ιαλλτ Ι Α Ι ΙΛ διδαι ι ιι ι ωνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπ ρευματα. ε Πρ βλεψειζ. Διαθεσ υα. ψεωζ κα πρ Θεσμ αζ. σ δα επ με ω ρ σεων. λει με ηζ χρησεωζ. ξ δα δρισεωζ α πρ τηξ εγκατ στασεωζ.

Εμπ ρευματα. ε Πρ βλεψειζ. Διαθεσ υα. ψεωζ κα πρ Θεσμ αζ. σ δα επ με ω ρ σεων. λει με ηζ χρησεωζ. ξ δα δρισεωζ α πρ τηξ εγκατ στασεωζ. Ν Γ τ Δ Γ τ τ Ω δρισεωζ α πρ τηξ εγκατ στασεωζ Λ π εγ ατ στ σεωζ Γ Π Γ Γ τ σωματεζ ακ τ π Ι σει Λ πεζ σωμ Ι ζ α ητ π ησε ζ Ε αιματε ακι τ π ι ΦΚ Γηπεδα κ τεδα τ ρ α κ τεχ κ εργα η ημτ τε κεζ εγκατ στ σε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Γε κ γ α Κ ΦΑλ αγωγη Η λεκτρ κι τροπεζ κ εγ α α ετ κ ε ολλ κτ κ τροπεζ κ κα λ Στ Ελλ δα Πρω εμφ τ κε τ ο τ ΕΓΝΑ Α ρ πεζο κο κοτ π ακολ Θ α υ λο ε τρ πεζε Τ εσω ερ κ Σ μερο υ π ρε ε λεκτρ κι τροπεζ κ δ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διορισμός Αντιπροσώπων Δικαστικής Αρχής Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών 2014 και Ευρωεκλογών 2014.

Θέμα: Διορισμός Αντιπροσώπων Δικαστικής Αρχής Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών 2014 και Ευρωεκλογών 2014. Θεσσαλονίκη 14-3-2014 Αριθμ.πρωτ.277 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διορισμός Αντιπροσώπων Δικαστικής Αρχής Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών 2014 και Ευρωεκλογών

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ε μασ ε Πρ σφερ μενεξ π γρα ικι Στ ιγε α τρευ α κπαιδευση

ε μασ ε Πρ σφερ μενεξ π γρα ικι Στ ιγε α τρευ α κπαιδευση ι Σ Θ Σ ΠΙι ΠΛ Ψυχ γηριατρικ Εταιρ α ο στωρ ιγγ ξ Αηνα Φ τ ο ξ η κ τρ ω υ Δροσ π λ υ κυψ λη τ Σ θ ω οο κ ντρο μ ραξ λ α ερβ υ Αγ ΕλευΘ ρι ξ τ Ψυχ γη ριατρικ ικ τρ Φε Σ τ υ Αθ α ι τ Ψυχ γηριατρικ ικοτρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡ Σ Η ΣΤΑ Σ Ι Περ τ αι Σταπ κ ρ ε α δ δ κεται στ α ωτ ρα αδε α Παραλλ λα ρ ε κα συσ ετ μ δ αφ ρω τ ε ω τ λικ α ε ξ αφβπ υ κα τ υ Θα τ υ τ υ Η πβτ υ

ΦΑΡ Σ Η ΣΤΑ Σ Ι Περ τ αι Σταπ κ ρ ε α δ δ κεται στ α ωτ ρα αδε α Παραλλ λα ρ ε κα συσ ετ μ δ αφ ρω τ ε ω τ λικ α ε ξ αφβπ υ κα τ υ Θα τ υ τ υ Η πβτ υ ΙΣ ΓΩΓΙ Σ Ι Σ ξερα ιι ι τ ι ι π λιτε ε α δε π α υτ α ι κε στ Σ Σ ικ ι φτ κα ι τ ιοτ ρια π ε τ εγ λ επ ι ι Σπαταλ μ Ι τ ρ κ α αδρ μ Αρ φ α μ τω επ κεψ σ υρ ετα ρθ ζ κ ρ τ τ ακ λ υθ υμε Η λ ξ τατ τ κ ρ ρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα