Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη"

Transcript

1 ΥΣΙ ΑΙ ΛΥΣ ΑΙ ΙΑ Π Α Ι Α Β ΣΤ Δ Ι Υ ΥΣΙ Λ ΓΙΑΣ τ ρ υσ ηζ θην ν εμβρ υ Ι ΥΠ Γ ΙΣ Σ Γ Τ ΤΣ Σ ΑΘ Ω Θ

2 Α Σ Σ Σ Σ μ υσ ι ανα υση α τ αντ ε ψεν τηζ Θ εωρ ητι θ παρ ατη ρη σ ε ζ Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη μεθ δ λ γι τ διι ρι η μφωνα με την π α η μ υ ι ανι λυ η αταν ιται ωζ διαδι α α π περιγραφι τ τε ερμηνευτι τ ψ την ευρε α Θεωρητι τ νν ια α στ ζ δ περιπτ δ ει Ω περιγραφι τ διαδι α α η μ υ ι τ αν λυ η τ ι την τ δυνατ τ α ντ χειμενι τ ανι δειξη των επιμ ρ υ παραψ τρ ν συστατι ν α υνθετι ιδν αρ ι ν τη μ υ ι τ α των μ υσι ργων με μια λ ξη τη μ ρφ τ υζ επι τημ λ γι πρ τυπ τη μ υ ι αν λυ η περι ραφι πρ ανατ λι μ ναι την υ α αυτ των φυ ι δν πι τηψ ν Ω ερμην υτι τ δρα διαδι α α η μ υσιχ ανι λυ η τ ε ι την αι Θητι ι τ ρι αι ινωνι λ γι τ ν ηματ δ τη η τη μ υσι αι των μ υσ ιδν ργων με μια λ ξη τ π λιτι μι περιε μ ν τ υ ερμηνευτι πρ σανατ λι μ τηζ μ υσι η α νι λυ η την πρ σευγ ζ τα αξωλ γ α π τηψ ν π δ α η τ ρ α τη αι θητι αι τηζ χ ινωνι λ γ α τη μ υ ι λ ν τι ατα λ Θη αν επανειλημμ α πρ παθ ζευξη των δ αυτιδν α ι ν μ υσιχ αναλυτι Δν μεθ δ λ γ ν τ ω επι τημ λ γι διι ριη τρ θρ τα τ τ υ νε χαντιαν τ τι δυτι γερμανι τ Σ λτ Ε ψ πρ δι ρ ζει ω αξι λ γι τ υ λι δ υ τηζ ηθ ηζ τη αι θητι αι τη φ λ φ α η Θρη ε α δε ι ψ ι σε σε αυτ α τ ν ι ε ρ α λ μεταξ λλων α ια

3 Σ Σ Σ Σ τ ρ αυτ ζ τηζ σ ζ υξηζ πρι τ τ τηζ εδ ν αταν π π ντ τ ω τ τ νι δ μι ξ ασ υα τ αι εντ λ αντ μενι τ δε τερ ω τ ν ηψατι ερμηνευτι αν νι τ αξ α α εντ λει υπ χειμενι μ υ ι τ ανι λυ η φειλε να ερμη νε ει α ι ειμενε ο δεδ μθνα ψε την αυστηρτ ημα α τη λ ξη ερι τημα π υ θα Θ υμε α τ π θα πρ παθτ υμε να α παντ υμ αφ ρ τ αν α ψ π ια νν ια περιυραφι τ αι π ζ μ υσι αν λυ η θ ει εντ λει ερμηνευτι τ λειτ υργ α α πρ τ ει τ υ γ μ ν περιγραφ αλλα α γαρα τ αν ν στ ρα ν η απ ντη η στ ερ δτημα να αταφατ τ τε Θα υμε αθ λ γ να υπ στηρ ξ υμε τι η μ υ ι ανι λυ η ναι αναπ πα τ ψψ τι των αξι λ γι ι ν επιστημ ν π υ μ μ ν αταν των υ τ ρων αλλι α συτ ρ τ εν γ νει τ αντι ε εν τη Δεδ μ ν υ τι ρα τ η μ θ δ ψ α ε τ σ ηψ ν διαδι α α ρ ται τ ν υνι ρτη η με τη φ η τ υ αντ ιμθν υ τη πρ βα ν υμε τρ αταρ ιτι α σ ιι α ε θεμελ ων ξθτα η τη μ υσι ω ανθρι πινη δρα τηρ ι τητα Α ριβ δ ω ανθρ δπινη δρα τηρι τητα η μ υ ι ναι τρ ν μιαζ φα ενεργημι των π υ πα ρν υν ω υλι τ υ τ γ υζ α απ ιτ ν ν ημα ια τ ν ψ υ ι α τ α τ ν α ρ ατ στ εσωτ ρι ι γυ ντων χαν νι τι ι ν αι αξια ν συστη μι τω μ υ ι ι ν αι ξωψ υ ι ι ν μ υ ι τ με ι λλα ι για να δρα τηρι τητα στ ρ π λπι ψι αν ν στ αξυα π υ απ ψ ζ ι τι αργ τη γι απ την π ρι γ τ υ ναι αλλα απ αυτ τ υ Ι ντ α ψ υ ι α αν ν στ υ τ ψατα δεν υν αρα τ ρα φυ ι αλλα ιατ ρι δηλαδτ μεταβλητ αι με την νν ια αυτ ναι θεωρητι φαλψθν τα υ τ ψατα αυτα να αταν νται δ γματι ω δτ θεν υπερπ λιτι ψι ν μ ι τη μ υ ι τ αν νι τι γαρα ιτηρα υν ατ πιν τ τ ψ υ ι υλι α μ θ δ ι θε τ υ σε ατ ψι μ υ ι εν τητ με ν ημα τα ε δη ια μ ρφ τη ψ υ ι εν η νν ια τ υ μ υσι φ υ πρ π να ξ αν ηθε ω τ τημα των αν νων τηζ μ υσιχη ψια π γ μια λτ εν υνθ τη α ψα α ν ργ υ ι τρει υ ι δδει ιαν ν στ θ παραψ τρ ι ι θε ψ υ ι η τ νι η μελω δι αι η ρυθμι διαμ ρφι ν ται ι τ ρι α τ νι μελωδι ι αι ρυθμι ι αν ν στ ι υ τ ψατα τα π α με τη ιρ τ υ αναφ ρ ντα τρ κειμ ν υ να ργανωθ ν αι να ν ηματ δ τηθ ν αν τ ρε μ υσι αλλπ γν θ αι αι Θητι αρ τ αλ τερα αξ Για παρι δ τψα η αν Δτατη μ υ ι τ αξ α ν τ νι αν νι τι

4 ΣΙ ΑΛ Σ Ι Ιγ Ι Ι Σ συστ ψατ ζ Ξ να η τ νι τητα ι την ευρ τ ρη νν ια η τ ν ι ραρ η η α τηζ λειτ υργι τ διαφ ρ π η η των φθ γγων π υ συ γ ρ τ ν να π ι δ μ τ τ ν τημα η αν τατη αξ α ν ψε λωδι υ τ ψατ ναι η θεματι ττ τα με την ευρ τερη νν ια τη ν τητα τη ταυτ τη α α τη ατ μι τητα των μελωδι ι ν δ μι ν αι τ λ αυτ εν ρυθμι υ τ ψατ να η ρυθμι τητα με την νν ια τη ευχριν ρυθμι τ ι ρθρω η λων των δυνατ δν δ μι δν επιπ δων τηζ μ υσ η ψ ρφλ τη β η ηζ στ ιιι δ υ διι ι η ι υρ α Θ ν ι αν τατ αυτ αξ μπ ρε να παρα με ν υν αμετι βλητε εν ω μεταβ λλ ντα τα αν ν στ α υ τ ψα τα π υ τι υλ π ι ν α τρ α παραπανω α ι μ υ ι χα ν στι α υ τ ψατα ρ ντα παντ τε ψεταξ τ υ σε γ η αλληλ δρα σηζ αλληλ αθ ρι μ τ ε δ των π ων πρ δι ρ ζ ται απ α τ αν ατε αι Θητι αξ ε αθ π Στ ημε αυτ ναι ηψαντ να τ νι Θε τι να αδ νατ να αταν υμε τ ν ημα ν αν να στη ψ υ αν δεν τ ν αναφ ρ υμε ψ α αξ α για την π α αν να αυτ απ τ λε τ γνι ρ υλ π η η ε την νν ια αυτη ι θε υφ λ γ ανι λυ η γρ α ζετα τ α να λ ληρωθε να αξι λ γι υμπλτ ρωμα Για παρ δειγ μα μπ ρ με να αταν υμε να ερμηνε υμε να εξηγτ υμε την απαγ ρευση τη παρα τληλη νη η δ τ π ρι τ ρων φωνι ν τα ζ ια π ψτ τ στη μ υσι η τηζ αναυεννησια π λυφων α με αναφ ρ τη μ υ ι τ αξ α τη μελωδιμ αυτ ν μ αζ των πιψ ρ υ φωνι ν μια π λυφω ι τ νθε η παρι λληλη νη η τθ λ τ ετι λ μμ τ υ δ τ ι επιμ ι ο ν α δ Για τη ση αν να αι αξ α ωη ψ υ ι πρβλ τ ξ Πρβλ Κ Ι Για μια ειρι λ γ υζ Ι απ ρρ τ τ ι αυτη την υρι τατα παραδεδ μθη π η υπ τηρ ζ α τι τγ ν απαγ ρευα των πεμτττι ν τ υ αι δνα ε δη λ νεται η υπ τ μηα α η α τ τρ φ απ να ψ υ παρελθ ν π υ θεωρε τ πρωτ γ ν υπ τ μη η αυτη διατηρτ θη ε τ α τα αλ παρι λληλε δεν ε ναι ιιτεγ εξ Ι πρ φανιδ επι αλεπα να επιη ρημα με ισ ρι α μ ν ι π υ παρα μ ττει ην υ α τ υ ζητ ψατ δηλαδ ττ ν εδρα ωαι ατα τ υ αιι νε τηζ αρχηζ αξ α τηζ α σ τ ξη π λυφων α ια των αν νω π υ υνδ α ψαζ τη εδρα ω τ η π α ε ναι τ υλι ι τ ν

5 Α Σ Σ Σ Σ λ ια α ι ψα ια ατεβ μφωνα δια ττ ματα π π λλ ι ρα τε νει να α υρ ει την ι τη αρυ αυτ αν να τι Θ διι φωνη υν η η πρ π να α λ υθ παι υπ χρεωτι α απ μια μφωνη π υριδνει την αξια τ υπερ τ τη συμφων α θναντι τη διαφων α α τα π λυφωνι α ψ υ ι α αν ν σ υ τ ψατα α αταν ειται τη η αυτ τη αξιαι υπερ α ι αν ναζ τηζ μη ε πανι ληι η φθ γγων τη ειρ στη δωδε αφθ ττ ζη μ υ ι πλην φυ ι εξα ρθ ων αταν παι ψ αναφ ρ την αξ α α μ τη ατ νι τηταζ α ω χαν νι τι φ ρ α τη υλ π η η τη π την ι λλη η παραθε ρη η εν αν να στη μ υσιι ψπ ρ α σημα τ δ τε ε τ γν αν παρ ια ειτ την ανι δειξη ψια ν α αξ α ι παρι λληλε τ τα στη μ υσι η τη αρψ νι τ ν τητα α στ μ φωνι φ π υ υνδ εται ψαζ τη θ τ υν ι γ την αξια υ περ τη μελωδ φων ι δε παρι λληλε π ψπτ ζ στη ψ υ ι τ υ δριμ υ α τ υ σ αιι να ερμηνε νται πλ ν τη α η τη τ ρι τ α χ ηζ π λυφωνι τ τ υ αξ α Στη μ υ ιν τ υ αιι να ι συνεχε ι π λλ φ ρ ι λυτε διαφων ε αναδει ν υν ν α ρ ψαντι φραστ περι γ ψενα ενι η εισατωγ τ ν Δν δ μι ν ατ ν περιβι λλ ν ν μιμ π ι παι τη η τη υμβ λι αξ α π υ τ ι απ τ ν αταργη η ν αν να τη μ υ ι τ ψπ ρ υνεπ δ να απ τελ ει πρ π Θ η αν δειξη ν ων τε νι αι θητι δν αξι ν Σε αθ περ τ τω η ι αξ πρ π ι απαραπ τω να ι αγ ν α στη ψ υ ι ανι λυ η ω ρ ι αταν η η ερμηνε α εξ τη η μ υ ι ι ν αν ν στ ιι ν υ τη μ ατων α υνθ τι ν επιλ γ ν Στη βι η τ υ πι πανω θεωρητι μ ντ λ υ μπ ρ με να στρα φ με τ υνθ τη α ατ πιν στ ν αχρ ατη η μ υ ι αναλυτ πρ ειμ ν υ να ερμηνε υμε τη δημι υργι α α ρ αψατι μ υσιχ αναλυτι τ συμπεριφ ρ αυνθ τη δεν ξε ινι ατ τ τ π τα α τλα με αφετηρ α θνα συτχεχρ μ ν μ υ ι αν νι τ περι βλλ ν τ π αργ α απ δ ετα σωτ ρ ντα τ ψ α π τη μ υ ι τ τ υ ε πα δευ η υ ι υλι τεγν ψετα ρι τ υ παγιωμ νε μ ρφ ζ αι ε δη μ υ ι τ ι ει θετ ν τ ν ρ ζ ντα αφελ να Θεωρ με τυ πρ θ υι ε αι ψ ν απ μια αντ δρααη πρ δ υ πρ να πρωτ γ ν μ υ ι παρελθ ν ΙΙ ι τ ρι τι μ θ δ μη λαμβι ν τα υπ ι η τ ιζ τα ρια τη ι τ ρι αυτ αταν ηα αθι τι την εξ λιξη των ειδι ν αι των μ ρφι ν τη μ υ ι τ αντι ε μεν τη ι υ λ γ α των γενε ν

6 ΣΙ Ι Α ΑΛ Σ Ι Ι Ι Ι Σ των μ υσι ν τ υ ν ημ των αι δυνατ τ των αξια γαρα τ ρα τη δημι υρτ α τ υ αναδει ν ταυ ω τ δη τη φ ητη επιλ γ τ υ υλι των τεχνιχι ν αι των μ ρφι ν φ ν ι πλ γ τ υ πρ π να απ τ υν ν ημα τ για τ ν δι αι ια τ υ α ρ ατ τ υ φε λ υν να θεμελιι ν ντα σε τ ψν α Θητι αξ ε πω εν τητα π λλαπλ τητα δ ιαφ ρ ετ ι τητα αντιθ ετι τη α μ ι τητα συμμ τρ α ι ρρ π α αν ν τητα τ ν ι τ ατ ι ι τ ητ α τ δ υνα μ ι τητ α λε ιτ υ ργ ι τητ α φ ρ α τ ι τη α αρ α αηρι τ ι τητα μ υ ι α ρ ατ α μ υ ι αναλυττ απ την α τ η α ταν ι ν τ θτ ιψ μ υ ι ργ ω τ υλι απ τ λε μα των χαν ι τι α αι αξια α αθ ρι μ νων επιλ γ δν τ υ υνθ τη α τη α η τη ι γ ν ιν με τ υνθ τη αν ν σ αι αξια πλαι υ λλειμμα αταν η η ε ψ ρ υζ τ υ α ρ ατ τ τ υ μ υ ι αναλυτ ψπ ρ να πρ ι ι φ ν δεν υν γ ν ι α ψα υνειδη τ απ δε τ ν τ ν α Θητι αξ π υ αθ ρ σαν τ ζ ν ε υνθετι επιλ γ νδ εται π η τ βαθμ π υ διευρ νε τα στ ρ α ψ υ ι αξια ρ ζ ντα ργα τ υ παρελθ ντ να αταν ντα να ερμηνε ντα να αναλ ντα απ τη πια ν ων μ υσιχ αι θητι ι ν αξιιδν Σ αυτ μπ ρε να υμβι λλει αι η στα δια ατι λ α αξ α ι ν πλαι ων αταν η η ψ υ ι ι ν τ υ παρελ θ ντ την π ρ ττωση αυτ τα ν α αξια π τα ια ενδ εται να υ τ ξ ασττ υν τα στ ρ α π την λλη ανα πτ ι παντ τ τ πρ βλημα τη δυνατ τητα α η ν μιμ π ησηζ ανα ιατα υι ν αι ανα ι δ εων αυθεντι ι ν ρων αταν η ηζ τηζ παλαιι μ υ ι α απ τελ ψατα μια μ υσι αν λυσηζ ατατραφ ντα σε μια ιρα πρ τ ων Θεωρητι ενδιαφ ρ ν παρ υ ι ζει αν ι πρ τα ι αι τ υν γαρα τ ρα αμιγ περιτραφι αι αν ν στ πω ει αταδ ξ ι η νε τερη θεωρ α των αξι δν η λειτ υργ α ψια πρ τα Για την νν ια τη επιλ γ ζ α τη ι ψα τηζ σττι Θεωρ α τ υ μ υσι φ υ βλ απ Ι ξ τ ι υ ε δ υ αξ ε γ η ιμ π ι τα α ωζ α τ γ ρ ε μιαζ συτχεχρι ψ η τα ηζ τ ζ μ υσι ψ ρφ λ γ α λ

7 Σ Σ Σ Σ σηζ δεν ε ναι μ ν τ μαντη ψα αν φα ν ψ νι γ ι ψ ρφ πε ριγ ραφι μ σ εσ ωτ ρι ψια συυχεχρ ιμ νη ν η ματ ι υν ρτηση ψια τ τ ια πρ τα η ενδ εται να ατ ι τ σξ ιαν ν τι ι Για πα ρι δειγμα η πρ τα η η η υμφων α τ υ πετ βεν ξε ιν ψ ψια διφωνη υγ ρδ α δε π ζ υ α μεθ εβδ μη τη υπ δε π ζ υ α βλ παρι δειγμα παρ τι φαιν μενιχ π ριγραφιι γει ι α επ πλ ν λανθι ν υ α δ τασγ γ π α θα αναδει νυ ταν ζαν νιστι αν πρ θ ταμε υμπληρωψατι τη φρ η αθθτη η τ υ αν να π υ θ λει να ργ τ νιν ψ υ να ξ υνα με μια μφω η υ γ η η α πρωτ στω με αυτ ν τη τ νιι πρ τα η την αρ τ τη αναπτυξη απ τ φ αλ τη υμφων α ε λ ελι να μ Μ τ αφ παραθ τ ι τη ιρ απ τ υ φθ γγ υ τηζ χρωματ λ ψα α δημι υργ ντα θτ τ νιι α ι φεια βλ παρ δειγμα παρ τι φα ν ται απ τα να περ Υραφει να μ υ ι γε γ ν δεν μα αφ ν ι ω τ αδιι φ ρ υ η τ λμη τ υ βιεν ζ υ λα τ ν να αταλ σει τ υ αν ν μ υ ι πραξη ταν η η α τη π γ ζ τ υ αι αυτ μ υ ι αναλυττ εδ ν πι ντ τε τ υπ γραμμ ζει με επιπρ θετ υ λια μ α Πρβλ π εξ λ π πθναν σ ψια αξ α την πρ ειμ νη περ τωση θνα μ υ ι γεγ ν ψ αξ α θ ν π υ η υνειδητ π ι ψε ω αξ α δεν ε μα τε π τ αδιαφ ρ ι α τρα α τ ν λ η δεν ψαζ α φ νει υ υ αλλι πρ αλ τη συμμετ ψα π θετ μα τε ατθναντ τηζ μαζ αθι τα μετ υ ενδιαφ ρ ψα τε ττ γι αυτ ν αι θαν ψα τ τ θγε δε με ει την αυθ ρμη α ψα τι δεν την φα ταζ ψα τ μ ν

8 ΣΙ Α Λ Σ Ι Ι Ι Σ Παρ δειυμα Συμφων α αρ ε τ με ζ να ι Α Ρ ρ Ι μ τρ Παρι δειγμα Συμφων α ε λ ελ να ΚΥ μ ρ Ι ψ τρα Πριν εξετι σ υμε τ πρ βληψα τη αντιχειμενι τητα στη μ υ αναλυση απαραπητ ε ναι ρι μθν α ψα ση ιαντ θεωρη τι επι ηψαν ι θε σ η ψ υ υπ ργει αν ν τ α ψα α π αι τ ν ητ ι τ γνι ρ ι μ υ ι π ριγραφ δεν ε φρ ζ υν ψια φυ ι αλλ μια αν νι τι ι τρατψατ τητα Σε μια α λ υθ α απ γ υ δεν α με μελωδ α αν δεν τ υ ν υμε φ ρ τη αξ α τη μελωδι τητα δεν α ψ Θ μα αν δεν τ υ απ δι υψε Θ ψατι αξ α τ ωτερι ψ αζ συτ ριμ νη μ υσ υν ρτηση δεν α με μ τ β αν δεν υμε τρ π ν τινα μιαν νν ια ψ τ υ τητα δεν αρα τηρ ζ υμε ωζ συμφω ν α διαφων α με την τ ν η την υρ α νν ια τα δια δια ττ ψατα η υνηγ ι αν ξ φητα στ ρ μ υ ι ι φ υ δεν α με την τ νι λειτ υργ α ν γ υ ιιαζ υντ η η τ την τ νι τη δε π ζ υ α τ ν πρ σαυωτ α χωρ ζ αναφ ρα στ αν νι τι τηψα τηζ αρμ νι τ νι τητα α παραδ ξψατα ε ναι α αρ θ ψητα α φυ ι δεν μπ ρ με να τα ατατρ ι ι υμε λα εδ δ Σημα α ξ ι τι α ψα α στ επ πεδ περιγραφ ψ α η μ υ ι τε νι ρ υ μ υ ι αναλυτ δεν περιγρ φει απ α φυ ι αντι ψ νι ιδι τητε αλλ υ ια τι ν ηματ δ τε αταν ε ερμηνει ει αν ν στ ιδι τητεζ τηζ μ υσ ψ αντιχειμενι τ δηλα δ διυπ ιψ νι ι ε την τ λ υτα α φραση π ρναψ α ριβι τ πρ βλημα τη α ντ ψ ν τητα στη μ υσι αναλυ η Αν αφαιρ υψ απ λ υ τ υ χαν νι τι ρ υ π ριγραφ πρ χειμ ν υ να δια φαλ υμε την πληρ στερη δυνατ αντ Ξ ψ νυ τητα δεν θα α ψ πια με

9 Α Σ Σ Σ Σ λωδ ε αλλι η ητι αλληλ υ χωρ ψ υ ι ν ημα δεν θα α ψε τ νι γθ ι πρ δι ρι μ να δια τ ψ τ υγ ρδ ε μ φωνε διι φωνε ψε ζ ν λα ν τ νι θ δε π ζ υ ε αλ λι μ υ ι ι αδιι φ ρα ημτι α υμπλ γματα δεν θα α με φρ σει πρ τα ιζ περι δ υ θ ματα περ μξ α τττι σ ζ Θ ι αναπτ ξ ι πανε θ σειζ ια με αι τ την νν ια αντ ενι α ι λυ η λαμβι ν ντα υπ ι η ψ ν τι υπ λ γ ψε παραμ τρ υ τ νιχ ι ι δι ρ εια αι ψ τρ θα περι γρα φε Υια παρι δειγμα την εναρ ιτ ρια μελωδ α απ την τ υμφων α τ υ Σ μπερτ απω τ ι ρυθμι τ δ μτ τ υ μ τρ υ π υ την απ αλ με τυπ α α παναλαψ αν ται στ εν αυτ τ υ μ τρ υ π υ την απ αλ ψ τυπ α β παναλαψ αν τα τα ψ τρα αι π ρυθμι τ απ η τα ψ τρα αι απ τελ ν την δ φ ρ πι αργ επανι ληι η τη ρυθμι δ μγ β τ η ι δ ρυθμι δ μ διατι σ ν α ω εξ α α β μεγ θυν η Στη β η αυτ τη ρυθμι διι ταξη μπ ρ με να ωρ υμε την τ ψ τρη δ μ ε τρει ν τητε ψ τρων Στην παρ μετρ τι ρα τ υ τ ν ι υ παρατηρ ψ τα ξ η ηγητι δ μ τ υ μθτρ υ επαναλαμβαν ται τ α τ ψ τρ αυττ τ υ μ τρ υ ψ α ζει με αυττ ν τ υ ενι τα δι τελευτα α μ τρα επαναλαμβ ν υν την τ ν δ μτ τ υ μ τρ υ ι τρει ηγ τ δ μ αζτ ζ ν μ υ ψε τυπ α Ψ χ αι ι δ ατα νται υνεπ ω εξτ φ γ φ φ ι μεγ θυν η γητ ταυτ ημα ε ναι μ ν τα ψ τρα αι Παρι δειγμα Φ Συμφων α ε τ με ζ να μ ρ Ι μ τρα α μελωδι τ ανι λυαη β παρτιτ ρα γ ρυθμι τ ανι λυαη

10 ΣΙ ΑΛ Σ ΑΙ Α Ι Ι Σ μα λ ει μια τξτ ια αν λυ η πθραν τ υ τι η ργ νωση τηζ ρυθμι α τηζημτι παραμ τρ υ δεν υψπ ττε Δυ τ η χαν νι τυ α πρ σανατ λι μ νη α ρ α ψα α ι π λ π ρι τερα Για παρ δειγμα τι λ ι ι ι δεν υν την δια τ νι αξ α η ζ ντ ξε ωρ ζ ω φθ γγ τη τ νι ζ α στη α η αυτηζ τηζ δι ρι η α ψε τα δ πρ τα ψ τρα ω ψ α εν τητα αι γι επειδτ μ ζ ιηηγητι τ υ Παρ τι τι ρα ι δ απ τ υ τρει χ υ των μ τρων αυ ε ναι ταυτ ημ τ τ ν πρ ανατ λι μ ν αυτ μα τ π Θε τ τα δ αυτα ψ τρα διαφ ρετι μ υ ι φρα ει ψε α ι ρπ ρι τι η δε τερη φραση ξε ιν απ την φθ γγ τη δε π ζ υ α Ετ ψ βα η τ υ αν ε χαι τη αξ τη τ ν α ρ α η α ψ ψια ιιταψ τρη μελωδ α την ντ με ζ να χωρισμ νη τρειζ φρα τι θ ν τητ διατεταγμθν ψ τρα Α με μωζ αι τι παραπανω α ριβι την ασυμμετρ α αυτ τη δι ταξη π υ απ τα ψ υ ι ν ημα α αι Θητι αξ α μ ν ε αντιπαρ ταση πρ υ τ χι αν ν δ μη η μια ιταψ τρη μελωδ α α ωζ ιδι τυπη επανερμην α των λα ι τι ν αξι δν τηζ συμμετρ α αι τη σ ρρ π α Σε υν ρτη η τι ρα με τ ν λ τ υ χ μματι τ υ π υ η μελωδ α αυτ ναι αναπ πα τ ψη λα την α με επιπλ ν ω θ μα δια π ιμ μ τ βα αφ ψε τ να γ ν ται τη υνθγ ια αντ ψεν αρμ νι ψ τι ι α η ρωψατι επεξεργα α απ τα Θε ατι αξ α π ψια αι Θητι πτι η περαιτθρω η η ητ η η διι ταξη δεν ε ναι μ ν μελωδ α αι Θθψα αλλ παιγψθνη τα ρνα αι γωρ αρμ νι τ υν δε α α π ιτα αρα τ ρα μ υ ι επιγρ μματ α μια ιδια τερη μ υ ι ηψα α αν φυ ι α π λι αντ παρα ταθε πρ ζ αν ν στ τητ τ υ επ χιχ φ υ Αυτ π υ πρ π ι να τ νι θε να τι λε αυ τ ι αν ν σ θ παραψετρ ι παρα τ μεταφυ ι τ υ γαρα ιτ ρα πω θα λεγε γι λλ μ υ ι λ γ τ υ αι να ε ναι αντι ειμενι ω ρ ι ι μια αυθα ρετη ερμηνε α αντ ιψενι ν μ υ ι ι ν δεδ μ νων αλλ ω ρ ι τα η τ υ δι υ τ υ μ υ ι αντι ιψ ν υ εν γ νει αντι ειμεν τητα τ υ ε ναι η αντι ε μ νι τητα μια διυπ ειμ ν εγ υρ τητα ια δε μευτι τητα αι γι η αντ ιχε ιμεν ι τητα ιι α φυ σ εψπ ιρ α ψια γ ι ατηγ ρ α Πρβλ ζ ταυ ταραξεν νατ λι ψ α σ π υ λι αρα α ηραζ σιζ ε σαγωγ α ρ μαντι ττιζ πρ σα

11 Σ Σ Σ Σ νν ια μ υ ι τ εντ λει ε ναι νν α ψφατ ι αξι λ γυ αι π υδεν απλι περιγραφι Δεδ μ ν υ τι ρα τι φυ ι επ πεδ τα ηγητι α φαιν μενα δεν υν ανθνα απ λ τω μ υ ι ν ημα αντιχειμενι τι θ αναλ ει πω π γ αι τ τη θεωρ αζ των υν λων τ π υ Α ι η ψ υ ι ημει λ γ α τ π υ ιρ παθ ν στην πρα ψατι τητα να επαναν ηματ δ τ υν τ ηγητι τ υ υλι τη α η αυτ τη φ ρα γι τ ρ ι ν αν νι τι ν πλα ων αλλι γενι δν ατηγ ρκλν τηζ ν η η πω ταυτ τητα μ ι τη τα τ μ ι γ νεια διαφ ρετι τητα τ ρ γ ν α Ετ α ψα α αντιχειμεν τι θ ψ υ ι αναλι ει υν ε τ λει ερμηνευτι υμφ ρ ν εν ι παραπ νω ατηγ ρ δεν ε ναι μ ν λ γι ρ ι περιγραφ αλλι αι αξ ηζ αταν η ηζ Αυτ εξηγ ι λλω τε την π λυπ ι ιλ α των αν λ νι τι ι ν μεθ δων ψ υ υ ανι λυ η Αν λ β υμε υπ ι η λα τα παραπανω υνειδητ π ι με τι τ ριι τημα για την αντιχειμεν τητα τ την υπ χειμενι τητα ψια ψ υ ι ανι λυ η γ ν τ πρατματι τ υ ν ημα ι διι φ ρεζ μ υ ι θ αναλ ει δεν περιγρι φ υ τ ερμηνε υν διαφ ρ τι α τ δι μ υ ι ρυ αλλα να λλ ψ υ θργ ρθ τερα ι λλε αξια τ ψ τ υ δι υ ργ υ Στην πραγψατι τητα τ πρ βλημα των α ντιχειμενιστι δν αλ τ ρα φ ρμαλ τι ν αναλυτι ι ν μεθ δω ι π αφαιρ ν απ τ υ ι τ ρι ρ υ περιγραφ αι αταν η σηζ τηζ ψ υ πρ ειμ ν υ α πρ τι ξ υν μ ντ λα ψε αθ λι δηλαδτ δια ρ νι τ αι διυπ ειψ νι ο ε να α ρ ι τι για να να απ τ ψατι θζ π ι ντρ δν νται υντ θω ψ α υρ ω μ υ ι παρ μετρ υπ βαθμ ζ ντα α αγν ι ντα τη μ υσ χ ημα α των ι λλων Για παρι δειτμα η σεν ρ αν ανι λυ η τιαζει υ ρ ω την παρι μετρ τη τ νι τηταζ ινδυνε ντα π λλ φ ρ ζ να δι λι θ ει απ θεωρητι τ πια ε δ γματι ψ την περ πτω η π υ παρα νωρ ζει τ α ψα α υ ι δει τ νι θ δ μ υν ια τη μ υ ι τ αν ν τι αι ξ αστω ι γ μ τιβι α ν λυ η τ π υ απ την ι λλη πι ντρ νετα πρωτ στω στη μελωδι τ παρι μετρ αφαιρ ντα απ τ υψετ βλητ τ νι αι ρυθμι δ μι ν ημα αθ φθ γγ υ ηγ τυ υμπλ γμα λ χυρ ω α ΙΙ λ χυρ ω α λ χυριω α

12 ΣΙ Α Λ Σ ΑΙ Α Ι Ι Σ τ ρυθμ λ γι αναλυ η τ π υ τ λ τ ν να παραθ ωρε τ υ τ νι αι μελωδ ι ρ υ ρυθμι τ ν ηματ δ τησηζ ι μ θ δ ι αυτ υνεπ δεν ρει ζ τα να ριθ ν με χρι τ ρι την αντ ιψενι τητα η υπ χειμενι τητα τ υ αλλι με ριτ ρι την ν ηματι πληρ τητ τ υ λε τ υ φ ρν υν στη επι φαν ια ι ει ν τ ματ αψ α απ ψ νη τηζ τ ν λ τ υ μ υ ι ν ψατ ε την νν α αυττ δεν απ λ υν αλλι υμπληρων υν η μ α τ ν ι λλη να τελευτα πρ λημα για τη ψ υ ι αναλυ η υνι τα η γ η τη τρ ζ τι αξι λ γι ρ ι π ρε η ψ υ ι αν λυ η φα νεται ψε α φαλε α τ α την αλλιτεγνι αξ α την αι θητ η ψα α των μ υσι ν ργων Δεδ μ ν υ τι η δ λη αυττ πρ βλημ τι τ δεν ψπ ρ εδι να αναπτυ θε πλ ω αρ ν ψερι θεωρητι ηψαν ει Πρι τ ν δεν αξι λ γ ι με φυ ι α αντ ψ να ι δι τητε αλλ αντι ψ να αι ιδι τητ τ υ ω απ τελ ψατα τη αν ν στ δρι η των α θρι τ ων α ω φ ρε των αξιων δηλαδτ ω π λιτι ψι α αγαθ Ετ ι δεν αξι λ γ με η ητι δ μ αι υμπλ γψατα ω φυ ι φαιν ψενα αλλι την μελωδι τητα την θεματι τητα την εν τ την λειτ υργι τητα τ ν τ νι αρα τ ρ την εχφρα τ τητα μ ναδι τ σ την πρω τ τυπ α ηγητι ιλν δ μ δν αι υμπλ γμ τι ν δηλαδτ τ ζ τ ν αι Θητιι αξ ε π υ τα ν ηματ δ τ ν αι των π ων γ ν νται φ ρ Δε τερ ν η π ι τητα τη αξι λ τηση ψαζ π ρ εται απ τ ε ρ τ υ αξια μα ρ ζ ντα λιγ τερεζ ι αξ ε τη πρ ληφη ψα τ ανεπαρ τξρη ια η αξι λ γηση α τ αντ τρ Πρβλ α α εξ ει επι τιμ ν την αν ψιξητ υ αξ α παρ γ α στην α ε μενι τι ανι λυ η τ π υ ν αφ ρ την επιλ γ των φθ γγων π υ α ματ ζ υν τα α ι α ψ βα λ υρ ω Ε α α Πρβλ π ξ Πρβλ Ι π υ ε α απ τ τω ε ναι α τ υπι ρ ειν ν α ι ψ ν υ δια ρ νεται α μια τρ τη στ τψ σ αντι ε ψ ν τ ι ξι ν ε ναι Σ αυτ την πλευρι τ υ α ε μ ν υ αναφ ρ τα η αξι ι γι ρ Στι δ ι λλ ζ πλευρ αναφ ρ νται ι λεγ μενεζ υπαρχτι ρ η

13 Σ Σ Σ Σ φ υ ατα ν υ ταν ι τι θνα ι νθρωπ π υ μπ ρε να ιαταν σ ψ α υμφων α τ υ πετ βεν μπ ρε α να ρ ν ι να φην ψπ ρ τραγ δι εν τ αντ τρ φ ναι αδια ν ητ λ ια σ υνι ρτη τ με τ τελει τα η π τητα ν μ υ ι ργ υ ω να ρ ν ται τλι σε αναφ ρ α ρ ι με τ πλτ θ των τεχνιχ αι Θητ ν αξιι ν π υ αρθρι ν ια την ντα η τη διαλε τι τ υ φραση ια α α Ι α Στην αγ λι ψ τ

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ Θεωρ ε Θηαη η η ε γαι ι γα π λ πλ ι υ λ γι φαιν μεν τ π ει απαα ληει ω αντι ε μεν μελ τη π λ λ αι αξιι λ γυ επιτ μ νε π υ πρ χογται τ απ τ ρ τη Παιδαγωγι ηζ αι τη Ψυ λγ α αι απι λλυ επισ ημ γιχ ι ρυ πω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω ι α Π ρ κει η Ξ Ο Π ι τ ΛΛ Η ΔΗ ΙΦ ΡΑτ Α ΥΓ ΦγΡΓ Ο ε Α Α ΑΣ Φ ΗΣ Υ ΑΤΩΓ τ ι Ξ Ξ ι Γ ε ΦΞ ΑκΗ Δ Ε ΘΥΝΣ τ Ω Φ ΑΘΙ ΑΣ Λ Α τ ΛΔ ΛΞ Λ Ψ ι εξ ι ΞΓ ι Ξ ε Ξε Ξ εξξ ΞΞ τξ ΞτΞ Ξ ΞΓΞ Γ ζ ιι ι Λ Λι γ τ γ ι Υ ι ι Ιτ

Διαβάστε περισσότερα

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση Φ ι ιοαγ γ Φ β ινων α των Πλ ρ φ ριι ν υψηλε ταβτητε και υπ λογιοτ Στ μ ρε μαζ ι ρ ι υψηλη τε λ γ α πρ ηγμ νε εφαρμ γ και υτηρεο ε υψηλ ταγ τητε και π ι ητα ρη τ ο η δ λ και περιοο τερ οτα αυτι μα α τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα ρωματ λ γι επιλ γη αρμ ιω επιλ γη αι ιθε εω η Θ Ο Θ κρυλ κι μ τ φωτ κ τ λυτ κ υτ κ Θαρ π τελε φρ γμα ε α Θρ κωσηξ σε εμφα κυρ δεμα β ει ρατι ζ με πλε με β ε Φρ γμ κ ι πι ι π ιητικ ι ε α Θρ κ σηξ ε εμφ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #4 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Του Εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

12. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/23 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Περ ληµα λτρων Housing per cartucce filtranti Filter Cartridge Housing

Περ ληµα λτρων Housing per cartucce filtranti Filter Cartridge Housing δηγ ες ρ σης Istruzioni per l uso Operating Instructions Περ ληµα λτρων Housing per cartucce filtranti Filter Cartridge Housing 85030-516-21 85030-516-21 1 Κατ λ γ ς περιε µ νων και σ ηµ των 1 Κατ λ γ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #5 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Παιγνιογραφ

Διαβάστε περισσότερα